Elektriske luftløse sprøyter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektriske luftløse sprøyter"

Transkript

1 Drift, deler Elektriske luftløse sprøyter D NO Kun for profesjonell bruk. Ikke godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer eller farlige omgivelser. For bærbar architectural høytrykkssprøyting av lakk og maling. 190/290/390 PC Classic modeller: 20,7 Mpa (207 bar, 3000 psi) maksimalt arbeidstrykk 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk Se side 3 for ytterligere informasjon om modell(er). Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne manualen og relaterte manualer. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av utstyret. Ta vare på disse instruksjonene. Relaterte bruksanvisninger Pistol (leverandør/ftx) (SG3) Pumpe ti25126a Bruk bare originale Graco reservedeler. Bruk av deler som ikke lages av Graco kan gjøre garantien ugyldig.

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Modeller Advarsler Identifikasjon av komponenter Stativmodeller Lo-Boy-modeller Hi-Boy-modeller Jording Krav til strømkilde Skjøteledninger Spann Trykkavlastningsprosedyre Avtrekkersikring Oppsett Oppstart Drift Montering av dysespiss Sprøyt Klaring av spissblokkering Rengjøring Vedlikehold Feilsøking Mekanisk/væskeflyt Elektrisk Deler for sprøyten , 290, 390 Standsprøyter deleliste Lo-Boy-sprøyter, deleliste Lo-Boy-sprøyter, deleliste , 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste , 290, 390 Hi-Boy sprøyter deleliste Tilbehør og etiketter Kontrollboks og filter Kontroll og filter, deleliste Kontroll og filter, deleliste Koblingsskjema /120 V V Tekniske spesifikasjoner Gracos standardgaranti Informasjon om Graco D

3 Modeller Modeller Hi-Boy Stativ Lo-Boy Vekselstrøm Modell 390 PC 17C310 17C313 NOVA 390 PC Godkjent i henhold til CAN/CSA C22.2 nr. 68 I overensstemmelse med UL USA 120 Mexico/Sentral -Amerika 230 Sør-Amerika 230 CEE 7/7 230 Europa Multi 110 Storbritannia 100 Japan/Taiwan 230 Asia/ANZ 230 Kina 190 Express 17D Express 17D Express 17D PC Classic 17C438 17C PC Classic 17C344 17C PC Classic 17C348 17C PC Classic 17C346 17C PC Classic 17C PC Classic 17C347 17C PC 17C Express 17C PC 17C386 17C387 17C PC Classic 17C D 3

4 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gjelder for montering, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til prosedyrespesifikke risikoer. Når disse symbolene vises i instruksjonens brødtekst eller på advarselsetikettene, kan du henvise tilbake til disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i disse instruksjonene der det er aktuelt. JORDING ADVARSEL Dette produktet må jordes. Dersom en elektrisk kortslutning oppstår, reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt ved å forsyne en avledning for den elektriske spenningen. Dette produktet er utstyrt med en ledning som har en jordledning med et korrekt jordet støpsel. Støpselet må være plugget inn i en stikkontakt som er riktig installert og jordet i henhold til alle regler og bestemmelser. Feilaktig installasjon av et jordet støpsel kan resultere i en risiko for elektrisk støt. Når reparasjon eller utskifting av ledningen eller støpselet er påkrevd, må ikke jordledningen kobles til en av strømkontaktene. Ledningen med ytre isolasjon som er grønn med eller uten gule striper er jordledningen. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller reparatør når jordingsinstruksjonene ikke er helt forstått, eller hvis du er i tvil om produktet er riktig jordet. Ikke modifiser det medfølgende støpselet. Om det ikke passer i stikkontakten, skal du få en riktig stikkontakt installert av en kvalifisert elektriker. Dette produktet er til bruk i strømnett med 110 V, 120 V eller 230 V spenning og har en jordingskontakt som ligner på støpselet som er illustrert i figuren nedenfor. 120 V USA 230 V 230 V ANZ ti24583a Produktet må bare kobles til en stikkontakt som har samme konfigurasjon som støpselet. Ikke bruk en adapter med dette produktet. Skjøteledninger: Bruk kun en 3-leders skjøteledning som har et jordet støpsel og en stikkontakt som passer til støpselet på produktet. Forsikre deg om at skjøteledningen ikke er skadet. Hvis det er nødvendig å bruke en skjøteledning, skal det brukes en 12 AWG med 2,5 mm 2 minimum for å håndtere strømbelastningen. En underdimensjonert ledning resulterer i et fall i linjespenning og tap av kraft og overoppheting D

5 ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Advarsler Brannfarlige gasser i arbeidsområdet, slik som gasser fra løsemidler og maling, kan antennes eller eksplodere. For å unngå brann og eksplosjon: Ikke sprøyt med brannfarlige eller lettantennelige væsker i nærheten av åpen flamme eller kilder til gnister, som sigaretter, åpne motorer og elektrisk utstyr. Malings- eller løsemiddelflyt gjennom utstyret kan føre til statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet gir brann- eller eksplosjonsrisiko i nærvær av maling eller damp fra løsemidler. Alle deler av sprøytesystemet, inkludert pumpen, slangeutstyret, sprøytepistolen, og objekter i eller rundt sprøyteområdet, må være skikkelig jordet for å beskytte mot statisk utladning og gnister. Bruk Graco høytrykksmalingslanger som er ledende eller jordet. Sørg for at alle beholdere og oppsamlingssystemer er jordet for å unngå utladninger av statisk elektrisitet. Ikke bruk foring i spannet med mindre de er antistatiske eller ledende. Bruk jordet skjøteledning koblet til en jordet stikkontakt. Ikke bruk en 3-til-2 adapter. Ikke bruk maling eller løsemidler som inneholder halogenerte hydrokarboner. Ikke sprøyt brennbare eller eksplosive væsker på et innelukket område. Hold sprøyteområdet godt ventilert. Ha rikelig med gjennomstrømning av frisk luft i området. Sprøyten skaper gnister. Oppbevar pumpeutstyret i et godt ventilert område minst 6,1 meter (20 fot) fra sprøytearbeidsområdet under sprøyting, skylling, rengjøring eller vedlikehold. Ikke sprøyt på pumpeutstyret. Ikke røyk i sprøytearbeidsområdet eller sprøyt i nærheten av gnister eller åpen ild. Ikke betjen lysbrytere, motorer eller lignende gnistproduserende produkter i sprøytearbeidsområdet. Hold området rent og fri for beholdere med maling og løsemidler, filler og andre brennbare materialer. Vær kjent med innholdet i malingen og løsemidlene som blir sprøytet. Les alle HMS-datablad og beholderetiketter som følger med maling og løsemidler. Følg maling- og løsemiddelprodusentens sikkerhetsinstruksjoner. Brannslukningsutstyr må være lett tilgjengelig og i funksjonell stand D 5

6 Advarsler ADVARSEL HUDINJEKSJONSFARE Høytrykkssprøyter er i stand til å injisere giftstoffer inn i kroppen og forårsake alvorlige personskader. Dersom hudinjeksjon finner sted, må du umiddelbart søke kirurgisk behandling. Ikke sikt pistolen mot, eller sprøyt på, dyr eller personer. Hold hender og andre kroppsdeler vekk fra pistolens utslipp. Du må for eksempel ikke forsøke å stoppe lekkasjer med noen del av kroppen. Bruk alltid dysespissbeskytter. Ikke sprøyt uten dysespissbeskytter på plass. Bruk Graco dysespisser. Vær forsiktig når du renser og bytter dysespisser. I tilfelle dysespissen tetter seg under sprøyting, følg trykkavlastningsprosedyren for å skru av enheten og lette på trykket før fjerning av dysespissen for rens. Enheten opprettholder trykk etter at den er slått av. Ikke forlat enheten uten tilsyn når den er aktivert eller under trykk. Følg trykkavlastningsprosedyren når utstyret vil være uten tilsyn eller ikke i bruk, samt før vedlikehold, rengjøring eller fjerning av deler. Undersøk slanger og deler etter tegn på skader. Skift ut eventuelle skadde slanger eller deler. Dette systemet kan produsere opptil 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi). Bruk reservedeler eller tilbehør fra Graco som minimum er beregnet for 22,8 MPa (3300 psi). Sett alltid på avtrekkersikringen når du ikke sprøyter. Forsikre deg om at avtrekkersikringen fungerer korrekt. Forsikre deg om at alle tilkoblinger er sikret før drift av enheten. Vær kjent med hvordan du stopper enheten og raskt slipper ut trykk. Vær nøye kjent med kontrollene. FARE VED FEILBRUK AV UTSTYRET Feil bruk av utstyret kan føre til dødsfall eller personskader. Bruk alltid egnede hansker, vernebriller og åndedrettsvern eller friskluftmaske når du sprøytemaler. Ikke bruk eller sprøyt i nærheten av barn. Hold barn borte fra utstyret til enhver tid. Ikke strekk deg for langt eller stå på ustøtt underlag. Ha godt fotfeste og balanse til enhver tid. Vær årvåken og påpasselig med det du gjør. Du må ikke bruke enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. Ikke lag bøy eller knekk på slangen. Ikke utsett slangen for temperaturer eller trykk høyere enn det Graco har spesifisert. Ikke bruk slangen som håndtak for å dra eller bære utstyret. Ikke sprøyt med en slange kortere enn 7,6 m (25 fot). Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Endringer eller modifiseringer kan ugyldiggjøre godkjenninger og skape sikkerhetsrisikoer. Pass på at alt utstyr er dimensjonert og godkjent for miljøet du bruker det i D

7 ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT Advarsler Dette utstyret må jordes. Feil jording, montering eller bruk av systemet kan forårsake elektrisk støt. Slå av sprøyten og ta den elektriske kabelen ut av stikkontakten før det utføres service på utstyret. Kobles kun til stikkontakter med jording. Bruk kun skjøteledninger med 3 ledere. Sørg for at jordingskontaktene på strøm- og skjøteledningene er i orden. Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs. FARE VED ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk reaksjon og føre til at utstyret sprekker. Unnlatelse i å følge denne advarselen kan forårsake dødsfall, alvorlige personskader eller materielle skader. Ikke bruk 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogenerte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler. Ikke bruk klorblekemiddel. Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med din materialleverandør for informasjon om kompatibilitet. FARE BEVEGENDE DELER Bevegende deler kan klemme eller amputere fingre og andre kroppsdeler. Hold deg unna bevegende deler. Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fjernet. Utstyr under trykk kan starte uten forvarsel. Før utstyret sjekkes, flyttes eller vedlikeholdes, følg trykkavlastningsprosedyren og koble fra alle strømkilder. FARE GIFTIGE VÆSKER ELLER GASSER Giftige væsker eller gasser kan forårsake dødsfall eller personskader hvis man får dem i øynene eller på huden, eller hvis de svelges eller pustes inn. Les HMS-databladene for å gjøre deg kjent med de spesifikke farene ved væsken som benyttes. Farlige væsker må oppbevares i godkjente beholdere, og det må sørges for deponering i henhold til gjeldende retningslinjer. PERSONLIG VERNEUTSTYR Du må bruke egnet verneutstyr når du oppholder deg i arbeidsområdet, for å beskytte deg mot personskader, slik som øyenskader, hørselsskader, innånding av giftig damp eller brannskader. Dette verneutstyret inkluderer, men er ikke begrenset til: Vernebriller og hørselsvern. Åndedrettsvern, verneklær og hansker som anbefales av produsenten av væsker og løsemidler. CALIFORNIA LOVFORSLAG 65 Dette produktet inneholder et kjemikalie kjent av delstaten California for å forårsake kreft og fosterskader eller annen skade på reproduksjonsevnen. Vask hendene etter bruk D 7

8 Identifikasjon av komponenter Identifikasjon av komponenter Stativmodeller A U M B V R D K S P N J F F G L H A B D F G H J K L M ti24091a ON/OFF-bryter Trykk-kontroll Fylleventil Dysespissbeskytter Dysespiss Pistol Luftløs slange Strømledning Avtrekkersikring Tømmeslange D N P R S U V Væskeinntak Pumpe Væskeutløp Feste for strømledning Filter Fingerbeskyttelse / TSL påfyllingspunkt Modell-/serienummermerke (Ikke vist, festet på undersiden av apparatet.)

9 Identifikasjon av komponenter Lo-Boy-modeller A S U K B M V N D R P J G F L H ti24093a A B D F G H J K ON/OFF-bryter Trykk-kontroll Fylleventil Dysespissbeskytter Dysespiss Pistol Luftløs slange Strømledning L M N P R U V Avtrekkersikring Tømmeslange Væskeinntak Pumpe Væskeutløp Filter Fingerbeskyttelse / TSL påfyllingspunkt Modell-/serienummermerke (Ikke vist, festet på undersiden av apparatet.) D 9

10 Identifikasjon av komponenter Hi-Boy-modeller S T R A B D U V P K M N J F F G L H ti24092a A B D F G H J K L ON/OFF-bryter Trykk-kontroll Fylleventil Dysespissbeskytter Dysespiss Pistol Luftløs slange Strømledning Avtrekkersikring M N P R S T U V Tømmeslange Væskeinntak Pumpe Væskeutløp Hengefeste Filter Fingerbeskyttelse / TSL påfyllingspunkt Spannfeste Modell-/serienummermerke (Ikke vist, festet på undersiden av apparatet.) D

11 Jording Jording Utstyret må jordes for å redusere risikoen for statiske gnister og elektrisk støt. Elektriske eller statiske gnister kan få damp til å antenne eller eksplodere. Feil jording kan forårsake elektrisk støt. En god jording gir avledning for den elektriske strømmen. Sprøytens ledning har en jordledning med en forskriftsmessig jordingskontakt. Støpselet må være plugget inn i en stikkontakt som er riktig installert og jordet i henhold til alle regler og bestemmelser. Metallspann må alltid jordes: Koble en jordingsledning til spannet. Klem fast én ende til spannet og den andre enden til en god jordforbindelse f.eks. et vannrør i metall. Ikke modifiser det medfølgende støpselet. Om det ikke passer i stikkontakten, skal du få en riktig stikkontakt installert av en kvalifisert elektriker. Krav til strømkilde V sprøyter krever V, 50/60 Hz, 13 A, 1-fase. 230 V sprøyter krever 230 V, 50/60 Hz, 8 A, 1-fase. ti24584a Skjøteledninger Bruk en skjøteledning med en feilfri jordingskontakt. Hvis det er nødvendig å bruke en skjøtekabel, bruk en med 3 ledere og en diameter på minst 2,5 mm2 (12 AWG). MERK: Mindre omfang eller lengre skjøteledning kan redusere ytelsen til sprøyten. For å opprettholde jordingskontakt ved skylling av sprøyten eller avlastning av trykk: Hold metalldelen på sprøytepistolen fast mot siden av et jordet metallspann og trykk inn avtrekkeren på pistolen. Spann Løsemidler og oljebaserte væsker: følg lokale forskrifter. Bruk bare ledende metallspann plassert på en jordet overflate som f.eks. betong. Ikke sett spannet på en ikke-ledende overflate som f.eks. papir eller papp, da dette bryter jordforbindelsen D ti25497a 11

12 Trykkavlastningsprosedyre Trykkavlastningsprosedyre Følg trykkavlastningsprosedyren hver gang du ser dette symbolet. Dette utstyret forblir under trykk til trykket avlastes manuelt. For å bidra til å forhindre alvorlig skade fra væske under trykk, som injeksjon gjennom huden, søl av væsker og bevegende deler, følg alltid trykkavlastningsprosedyren når sprøyten stanses og før sprøyten rengjøres eller kontrolleres, og før det blir utført service på utstyret Drei trykkregulatoren til laveste innstilling. Frigjør avtrekkerlåsen. ti25230a 4. Hold en metalldel på pistolen fast mot et jordet metallspann. Avfyr pistolen for å avlaste trykket. Sett ON/OFF-bryteren på motoren til OFF (AV). Vent i sju sekunder for at strømmen skal forsvinne. ti25130a 2. Sett på avtrekkerlåsen. ti25497a 5. Sett på avtrekkerlåsen. ti24931a D

13 Trykkavlastningsprosedyre 6. Sett tømmeslangen i en bøtte. Drei fylleventilen ned. La fylleventilen vende nedover i tømmeposisjon til du er klar til å sprøyte igjen. a. Løsne mutteren på dysespissbeskytteren eller slangens endekobling SVÆRT SAKTE for å avlaste trykket gradvis. b. Løsne mutteren eller koblingen helt. c. Fjern tilstoppingen i slangen eller dysen. Avtrekkersikring Aktiver alltid avtrekkerlåsen når du slutter å sprøyte for å forhindre at pistolen tilfeldigvis trekkes av for hånd eller hvis den faller eller blir dunket til. ti24607a 7. Hvis du mistenker at dysespissen eller slangen er tett eller at trykket ikke er helt avlastet: ti24612a D 13

14 Oppsett Oppsett 2. Fest den andre enden av slangen til pistolen. Når sprøyten pakkes ut første gang eller etter langtidslagring skal oppsettsprosedyren utføres. Fjern transportpluggen fra væskeutløpet når oppsettsprosedyren utføres. 1. Koble Graco luftløse slange til væskeutløpet. Bruk to skiftenøkler til å stramme godt til. ti24633a 3. Bruk to skiftenøkler til å stramme godt til. 4. Sett på avtrekkerlåsen. ti24931a ti24616a D

15 Oppsett 5. Ta av dyseholderen. a. Sett TSL-flaskedysen inn i øvre åpning i midten ved grillen på fremsiden av sprøyten. b. Klem flasken og sprøyt inn passende mengde TSL til å fylle tomrommet mellom pumpestaget og pakningsforseglingen. ti24592a 6. Fjern alt innpakningsmateriale fra inntakssilen når sprøyten pakkes opp for første gang. Etter langtidslagring må inntakssilen sjekkes for rester og tilstopping. ti24639a 8. Sørg for at ON/OFF-bryteren er AV (OFF). ti25130a 9. Plugg strømkabelen inn i en korrekt jordet, elektrisk kontakt. ti24638a 7. Fyll halsens pakningsmutter med TSL for å forhindre unødig slitasje på pakningen. Gjør dette daglig eller hver gang du sprøyter. 10. Drei fylleventilen ned. ti24651a D 15

16 Oppsett 15. Drei fylleventilen horisontalt. Frigjør avtrekkerlåsen. ti24608a 11. Plasser væskeinnløpet og tømmeslangen i et jordet metallspann som delvis er fylt opp med skyllevæske. Se Jording, side 11. MERK: Nye sprøyter sendes med lagringsvæske som må skylles ut med white spirit før sprøyten brukes. Kontroller at skyllevæsken er kompatibel med materialet som skal sprøytes. En ekstra skyllevæske som er kompatibel kan være påkrevet. Bruk vann for latexmaling og white spirit for oljebasert maling. ti24640a 12. Drei trykkregulatoren til laveste innstilling. 13. Drei ON/OFF-bryteren til PÅ (ON). 14. Øk trykket en halv omdreining for å starte motoren. La det gå væske gjennom sprøyten i ett minutt. ti24646a 16. Hold en metalldel på pistolen fast mot et jordet metallspann. Trykk inn avtrekkeren og skyll til ren. 17. Drei ON/OFF-bryteren til AV (OFF). 18. Sett på avtrekkerlåsen. 19. Tøm spannet etter å ha tømt sprøyten for lagringsvæske. Skift ut væskeinnløpet med tømmeslangen i et jordet metallspann som delvis er fylt opp med skyllevæske. Bruk vann til å skylle ut vannbasert maling eller white spirit til å skylle ut oljebasert maling. 20. Drei ON/OFF-bryteren til PÅ (ON). 21. Drei fylleventilen horisontalt. Frigjør avtrekkerlåsen. 22. Hold en metalldel på pistolen fast mot et jordet metallspann. Avfyr pistolen og skyll i ett minutt. 23. Drei ON/OFF-bryteren til AV (OFF). 24. Sett på avtrekkerlåsen. 25. Sprøyten er nå klar til å startes opp og brukes D

17 Oppstart Oppstart Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Drei trykk-kontrollen til det laveste trykket. Øk trykket en halv omdreining for å starte motoren. La malingen sirkulere gjennom sprøyten til malingen strømmer ut av tømmeslangen. ti25231a 6. Drei fylleventilen horisontalt. Frigjør avtrekkerlåsen. ti25230a 3. Drei ON/OFF-bryteren til PÅ (ON). ti25129a 4. Sett væskeinnløpet ned i spannet. Sett tømmeslangen i skyllespannet. ti24646a D 17

18 Oppstart 7. Hold pistolen mot siden av et jordet skyllespann av metall. Avfyr pistolen til maling kommer ut. 20 s 1 m ti24649a ti24647a 8. Flytt pistolen til malingsspannet og avfyr igjen i 20 sekunder. Slipp avtrekkeren og la sprøyten bygge opp trykk. Sett på avtrekkerlåsen. 10. Skru fast dysemonteringen på pistolen og stram til. Se Montering av dysespiss, side 19. For informasjon om montering av pistolen, se egen bruksanvisning for pistolen. Høytrykkssprøyter er i stand til å injisere giftstoffer inn i kroppen og forårsake alvorlige personskader. Ikke stans lekkasjer med hånden eller en fille. 9. Se etter lekkasjer. Dersom det oppstår lekkasjer, utfør Trykkavlastningsprosedyre, side 12, stram så til alle tilkoblinger og gjenta oppstartsprosedyren. Hvis det ikke er noen lekkasjer, fortsett til neste trinn. ti24652a D

19 Drift Drift Montering av dysespiss 4. Skru monteringen på pistolen. Trekk til. 1. Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Bruk dysespissen (A) til å føre inn OneSeal (B) i dysebeskytteren (C). C ti24652a B A Sprøyt 1. Sprøyt et testmønster. Reguler trykket for å fjerne tykke kanter. ti24653a 3. Sett inn dysespissen. ti24669a ti24664a D 19

20 Drift 2. Bruk en dyse med mindre dimensjon hvis de tykke kantene ikke kan fjernes ved å regulere trykket. 3. Hold pistolen loddrett, cm (10 12 tommer) fra overflaten. Sprøyt frem og tilbake med 50 % overlapping. ti24674a ti24673a 4. Trykk inn avtrekkeren etter flytting. Slipp avtrekkeren før stopp. For ytterligere sprøyteinformasjon, se egen bruksanvisning for pistolen. Klaring av spissblokkering 2. Sett på avtrekkerlåsen. Sett dysespissen tilbake i originalstillingen. Frigjør avtrekkerlåsen og forsett å sprøyte. 1. Slipp avtrekkeren. Sett på avtrekkerlåsen. Drei dysespissen. Frigjør avtrekkerlåsen. Avfyr pistolen mot avfallsområdet for å fjerne tilstoppinger. ti24676a D

21 Drift Rengjøring 1. Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Ta av dyseholderen og dysespissen. For ytterligere informasjon, se egen bruksanvisning for pistolen. ti24709a 4. Sett væskeinnløpet i skyllevæsken. Bruk vann for vannbasert maling og white spirit for oljebasert maling. Sett tømmeslangen i skyllespannet. ti24592a 3. Fjern væskeinnløpet og tømmeslange fra malingen, tørk av overflødig maling på utsiden. ti24710a 5. Drei fylleventilen horisontalt D 21

22 Drift 6. Øk trykket en halv omdreining for å starte motoren. Hold pistolen mot malingsspannet. Frigjør avtrekkerlåsen. Trykk inn avtrekkeren og øk trykket inntil pumpen kjører stabilt og skyllevæske kommer ut. ti24713a 9. Løft væskeinnløpet ut av skyllevæsken. ti24712a ti25232a 7. Slipp avtrekkeren. Flytt pistolen til skyllespannet, hold pistolen mot siden av spannet og avfyr pistolen for å skylle systemet grundig. 8. Fortsett med å avfyre pistolen mens fylleventilen dreies ned. Slipp deretter avtrekkeren. La skyllevæsken sirkulere helt til væsken som renner ut av tømmeslangen er helt klar. ti24714a D

23 Drift 10. Drei fylleventilen horisontalt. Avfyr pistolen i skyllespannet for å rense ut væsken fra slangen. 11. Sett på avtrekkerlåsen. ti24718a 20 s 14. Hvis det brukes vann til skyllingen, må sprøyten skylles på nytt med white spirit eller en spesialolje for pumper for å beskytte den mot frostskader og korrosjon. ti24649a 12. Drei kontrollbryter for trykk til laveste trykk-innstilling og drei ON/OFF -bryteren til AV (OFF). Koble strømmen fra sprøyten. ti24719a 15. Tørk av sprøyten, slangen og pistolen med en klut gjennomvætet med vann eller white spirit. ti25134a 13. Fjern filtre fra pistol og sprøyte, hvis de er installert. Rengjør og inspiser. Monter filteret. Se egen bruksanvisning for pistolen D ti24720a 23

24 Vedlikehold Vedlikehold Rutinemessig vedlikehold er viktig for å sørge for normal drift av sprøyten. Vedlikeholdet inkluderer å gjennomføre rutineoppgaver som holder sprøyten din i kontinuerlig drift og som forhindrer fremtidige problemer. Aktivitet Intervall Inspiser/rengjør sprøytefilteret, silen på væskeinntaket og Daglig eller hver gang du sprøyter pistolfilteret. Sjekk motorens utluftingsbeskyttelse for blokkeringer. Daglig eller hver gang du sprøyter Fyll TSL gjennom TSL-påfyllingspunkt. Daglig eller hver gang du sprøyter. Inspiser motorbørstene for slitasje. Børstene må være For hver liter (1000 gallons) minimum 13 mm (1/2 tomme) lange. MERK: Børstene slites ikke like fort på begge sider av motoren. Undersøk derfor begge børstene. Sjekk motorstans for sprøyten. Når sprøytepistolen IKKE avfyres, skal sprøytemotoren stanse og ikke starte igjen før pistolen avfyres. Hvis sprøyten starter igjen når pistolen IKKE avfyres, kontroller om det er interne/eksterne lekkasjer eller lekkasje i fylleventil. For hver liter (1000 gallons) Justering av halspakning Som nødvendig i henhold til bruk Når pumpens pakninger begynner å lekke, stram til sikringsmutteren helt til lekkasjen stopper eller avtar. Dette muliggjør videre drift på opptil 380 liter (100 gallon) før pakningene må skiftes ut. Pakkmutteren kan strammes til uten å fjerne O-ringen D

25 Feilsøking Mekanisk/væskeflyt Feilsøking 1. Følg Trykkavlastningsprosedyre, side 12, før kontroll eller reparasjon. 2. Undersøk alle mulige problemer og årsaker før du tar pumpen fra hverandre. Problem Dette skal kontrolleres Hvis kontrollen var OK, fortsett til neste kontroll. Det som må gjøres Hvis kontrollen ikke var OK, se kolonnen nedenfor Pumpeytelsen er lav Dysespissen er slitt. Følg Trykkavlastningsprosedyre, side 12, og bytt deretter dysespiss. Se egen bruksanvisning for pistol eller dyse. Tett dysespiss. Avlast trykket. Kontroller og rens dysespissen. Malingsforsyning. Fyll på mer maling og fyll opp pumpen. Inntakssilen er tett. Ta ut silen, rens den og sett den tilbake på plass. Inntaksventilens kule og stempelkulen sitter ikke som de skal. Væskefilteret eller dysen er tilstoppet eller skitten. Lekkasje i fylleventilen. Sjekk at pumpen ikke fortsetter å slå etter at pistolens avtrekker er frigjort. (Fylleventilen lekker ikke.) Lekkasje rundt halspakkmutteren som kan være tegn på at pakningene er slitte eller skadde. Fjern inntaksventilen og rengjør. Sjekk kuler og seter for skader og skift ut hvis nødvendig. Se bruksanvisning for pumpen. Filtrer maling før bruk for å fjerne partikler som kan tette pumpen. Rengjør filteret. Følg Trykkavlastningsprosedyre, side 12 og reparer deretter fylleventilen. Overhal pumpen. Se bruksanvisning for pumpen. Skift ut pakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Sjekk også stempelets ventilsete for størknet maling eller skade, og bytt ut om nødvendig. Stram pakningsmutteren D 25

26 Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Hvis kontrollen var OK, fortsett til neste kontroll. Det som må gjøres Hvis kontrollen ikke var OK, se kolonnen nedenfor Pumpeytelsen er lav Skade på pumpestag. Reparer pumpe. Se bruksanvisning for pumpen. Lavt pumpetrykk. Vri trykk-kontrollen fullt ut i klokkeretningen. Forsikre deg om at trykk-kontrollbryteren er korrekt installert for å tillate fullt dreiet posisjon i klokkeretningen. Hvis problemet fortsetter, skift trykk-kontrollen. Motoren går, men pumpen slår ikke Usedvanlig stor malingslekkasje i halspakkmutteren Stempelpakningene er slitte eller skadet. O-ringen i pumpen er slitt eller skadet. Kulen i inntaksventilen er stappet med materiale. Stort trykkfall i slangen med kraftige materialer. Sjekk om skjøteledningen har rett dimensjon. Skift ut pakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Erstatt o-ringen. Se bruksanvisning for pumpen. Rengjør inntaksventilen. Se bruksanvisning for pumpen. Reduser lengden på slangen. Se Skjøteledninger, side 11. Løse motorbørster og kontakter. Stram til kontaktskruene. Skift ut børstene hvis ledningene er skadet. Slitte motorbørster. (Børstene Skift ut børstene. må være minimum 13 mm (1/2 tomme) lange). Brukne og skjeve motorbørstefjær. Utrullet del av fjæren må hvile flatt på toppen av børsten. Motorbørster henger fast i børsteholderne. Veivstang-enheten er skadet. Se bruksanvisning for pumpen. Gir eller drivmekanismehus skadet. Halspakkmutteren er løs. Halspakningene er slitte eller skadet. Fortrengningsstaget er slitt eller skadet. Skift ut fjæren hvis den er ødelagt. Still inn fjæren i samsvar med børsten. Rengjør børsteholderne, fjern karbonstøv med en liten rengjøringskost. Still inn børstekanten med sporet i børsteholderen for å sikre fri vertikal børstebevegelse. Skift ut veivstang-enheten. Se bruksanvisning for pumpen. Undersøk om drivmekanismehuset og tannhjulene er skadde og skift ut hvis det er nødvendig. Ta ut halspakkmutterens avstandsstykke. Stram halspakkmutteren akkurat nok til å stoppe lekkasjen. Skift ut pakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Skift ut stang. Se bruksanvisning for pumpen D

27 Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Hvis kontrollen var OK, fortsett til neste kontroll. Det som må gjøres Hvis kontrollen ikke var OK, se kolonnen nedenfor Pistolen spytter væske Luft i pumpen eller slangen. Kontroller og stram alle væsketilkoblinger. Kjør pumpen så sakte som mulig under fylling. Dysespissen er delvis tett. Rens dysen. Se Klaring av spissblokkering, side 20. Det er lite eller ingen væske igjen. Fyll væskeforsyningen opp igjen. Fyll opp pumpen med væske. Se bruksanvisning for pumpen. Kontroller væskeforsyningen ofte for å forhindre at pumpen kjører seg tørr. Pumpen er vanskelig å fylle opp Luft i pumpen eller slangen. Kontroller og stram alle væsketilkoblinger. Kjør pumpen så sakte som mulig under fylling. Lekkasje i inntaksventilen. Rengjør inntaksventilen. Sørg for å kulesetet ikke er skadet eller slitt og at kulen tetter mot setet. Sett ventilen sammen igjen. Pumpepakningene er slitte. Skift ut pumpepakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Malingen er for tykk. Tynn ut malingen i henhold til produsentens anbefaling. Sprøyten virker i 5 til 10 minutter, deretter stopper den Pakkmutter for stram. Når pakkmutteren er strammet til for mye, vil pakningene på pumpestaget begrense pumpebevegelsen og overbelaste motoren. Løsne pumpens pakkmutter. Se om det er lekkasje rundt halsen. Skift ut pumpepakningene hvis nødvendig. Se bruksanvisning for pumpen D 27

28 Feilsøking Elektrisk Symptom: Sprøyten kjører ikke, stopper å kjøre, eller kan ikke slås av. 2. Sett ON/OFF-bryteren til AV (OFF), vent i 30 sekunder og slå så strømmen PÅ (ON) igjen (dette sikrer at sprøyten er i normal driftsmodus). 3. Vri trykk-kontrollen en halv omdreining i klokkeretningen. Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Koble sprøyten til korrekt spenning med en jordet kontakt. Hold deg unna elektriske og bevegende deler under feilsøkingsprosedyrer. For å unngå fare for elektrisk støt når deksler er fjernet under feilsøking, vent sju sekunder etter at strømledning ble frakoblet for å la lagret elektrisitet forsvinne helt. Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Sprøyten virker ikke i det hele tatt. Kontroller strømforsyning. Sjekk trykk-kontroll tilkoblinger. Kontroller trykk-kontrollen. Kontroller den utskiftbare sikringen. Kontroller motorledningene. Forsikre deg om at det er vekselstrømsspenning (AC) V for VAC modeller eller V for 230 VAC modeller. Forsikre deg om at koblingen er ren og korrekt tilkoblet. Koble til trykk-kontroll som du vet er god. Hvis motoren kjører, bytt ut trykk-kontrollen. Mens sprøyten er frakoblet (ingen strøm tilkoblet) skal du kontrollere at det er kontakt gjennom sikringen. Forsikre deg om at terminalene er rene og godt tilkoblet D

29 + Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Kontroller motorrotasjonen. Foreta en rotasjonstest ved å koble et 9 12 Volt batteri til motorledningene. Motorledningene kan variere i type og størrelse. Finn de to ledningene som går til børstene, vanligvis rød og svart farge. Motoren skal rotere når et batteri kobles til motorledningene. BLACK (-) RED (+) YELLOW ti25122a 9-VOLT BATTERY Sjekk motorens termobryter. Motoren bør ha samme temperatur som omgivelsene for denne testen. Koble de gule ledningene fra motoren til et Ohm-meter. Måleren skal indikere kontakt. BLACK (-) RED (+) YELLOW BEEP - - ti25123a D 29

30 - Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Sjekk armaturmotstand i motoren. Koble de røde og svarte ledningene fra motoren til et Ohm-meter. Roter motoren mens du måler. Bytt motoren hvis en feil måles. BLACK (-) - RED (+) 1-3 ohms YELLOW - ti25124a Sjekk for kortslutninger i motoren. Bruk et Ohm-meter for å sjekke motoren for kortslutninger. Koble Ohm-meterets ( ) ledning til motorhuset. Flytt Ohm-meterets (+) ledning til hver motorledning. Ohm-meteret skal indikere åpen for alle ledningene. GROUND BLACK (-) RED (+) OL YELLOW - ti25125a D

31 Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Sprøyten vil ikke slå seg av etter å ha nådd eller overskredet maksimum trykk. Elementære elektriske problemer Kontroller trykk-kontrollen. Motorledninger er skikkelig festet og koblet riktig For løse koblinger til motorbørster og terminaler. Børstene må være minimum 13 mm (1/2 tomme) lange. MERK: Børstene slites ikke like fort på begge sider av motoren. Undersøk derfor begge børstene. Brukne eller skjeve motorbørstefjær. Utrullet del av fjæren må hvile flatt på toppen av børsten. Motorbørster henger kanskje fast i børsteholderne. Motorankerets kommutator har brennmerker, groper og altfor ru overflate. Koble fra trykk-kontrollen. Hvis sprøyten fremdeles kjører, skift ut styrekortet. Hvis motoren stopper, skift ut trykk-kontrollen. Bytt ut løse terminaler. Klem fast på ledninger. Pass på at terminalene sitter godt fast. Rengjør kontaktene på styrekortet. Fest ledningene godt. Stram til kontaktskruene. Skift ut børstene hvis ledningene er skadet. Skift ut børstene. Skift ut fjæren hvis den er ødelagt. Still inn fjæren i samsvar med børsten. Rengjør børsteholderne. Fjern kullstøv med en liten kost. Rett opp børstens ledninger med sporet i børsteholderen slik at børsten kan bevege seg fritt i vertikal retning. Demonter motoren og be et motorverksted om å dreie av kommutatorflaten hvis det er mulig D 31

32 Deler for sprøyten Deler for sprøyten Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) a 54b 54c 54d Se side ti24099a D

33 Deler for sprøyten Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) Hamre fast 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) ti24098a D 33

34 Deler for sprøyten 190, 290, 390 Standsprøyter deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, msk, 1 spor/seksk, skive hd SKRUE, maskin, spor 4 sekskantet, skive hd O-RING SETT, slange, tømming 1 inkluderer 39, 55, 62, DEKSEL, front 1 17C540 Stand-modeller 17C341, 17C438, 17C344, 17C384, 17D899,17D901, 17D900 17C539 Stand-modeller 17C310, 17C346, 17C347, 17C348, 17C385, 17C386, 17C389, VERN, motor 1 15E341 Stand-modeller 17C341, 17C438,17C344, 17C384, 17D899,17D901, 17D900 15J371 Stand-modeller 17C310, 17C346, 17C347, 17C348, 17C385, 17C386, 17C389, LAGER, aksial 1 27 Se SLANGE, kbl, 0,6 cm x 1 side m (1/4 tomme x 25 eller 50 fot) 28 Se PISTOL, sprøyte 1 side Se KORT, medisinsk 1 side 41 varsel (ikke vist) ETIKETT, forsiktig SIL, 7/8-14 unf DEFLEKTOR, med 1 mothake GIR, reduksjon 1 41 PUMPE, stempel 1 17C487 Nord-Amerika 17C488 Asia/ANZ/Japan 17C489 Europa 42 24W817 HUS, drivverk inkluderer 47 1 Ref. Del Beskrivelse Ant W640 STANG, tilkobling X020 GIR, veivaksling 1 inkluderer W830 SETT, slange, kbl 1 inkluderer SKRUE, maskin, 9 sekskantet skive hd 52 Se side ETIKETT, foran Se side ETIKETT, side * SETT, motor, elektrisk 1 inkluderer 54a 17C /120 V 17C V 54a 17C795 VIFTE, motor, roller, 1 clutch inkluderer 54b, 54c, 54d 54b MUTTER, skyve 1 54c SKIVE, mellomlegg, 1 rund 54d ADAPTER, aksling 56 Se LEDNING, strøm 1 side E823 RAMME, 1 stativmontering SLANGE, sugesett, 1 inkluderer 14, 37, Se ETIKETT, advarsel 1 side Se ETIKETT, advarsel 1 side 41 ikoner internasj GREP, håndtak G857 HETTE, ben KOPP, suge/tappe HÅNDTAK, inkluderer 1 47, C483 DEKSEL, pumpestang SKRUE, drill, 1 sekskantet skivehode LÅSESKIVE H137 PAKNING, O-RING VÆSKE, TSL, 2,3 dl (8 oz.) 1 (ikke vist) 145 M70809 TILPASSING, med 1 mothake, slange * For motorbørstesett bestill Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D

35 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste Ref. Trekke til med (dreiemoment) 1 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 2 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 4 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) a 54b 54c 54d Se side ti24101a D 35

36 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) Hamre fast 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) ti24100a D

37 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, msk, 1 spor/seksk, skive hd SKRUE, maskin, spor 4 sekskantet, skive hd O-RING SETT, slange, tømming 1 inkluderer 39, 55, 62, C539 DEKSEL, front J371 VERN, motor LAGER, aksial SLANGE, kbl, 0,6 cm x 1 15 m (1/4 tomme x 50 fot) PISTOL, sprøyte A134 KORT, medisinsk 1 varsel (ikke vist) SIL, 7/8-14 unf DEFLEKTOR, med 1 mothake GIR, reduksjon C489 PUMPE, stempel W817 HUS, drivverk 1 inkluderer W640 STANG, tilkobling X020 GIR, veivaksling 1 inkluderer W830 SETT, slange, kbl 1 inkluderer PLUGG, rør SKRUE, maskin, 8 sekskantet skive hd 52 17C819 ETIKETT, foran C820 ETIKETT, side 1 54 * 17C799 SETT, motor, elektrisk, V inkluderer 54a 54a 17C795 VIFTE, motor, roller, clutch inkluderer 54b, 54c, 54d 1 Ref. Del Beskrivelse Ant. 54b MUTTER, skyve 1 54c SKIVE, mellomlegg, 1 rund 54d ADAPTER, aksling 56 Se LEDNING, strøm 1 side RAMME, tralle, lo SLANGE, sugesett, 1 inkluderer 14, 37, H087 ETIKETT, advarsel ETIKETT, advarsel 1 ikoner internasj B999 KLEMME, låse HETTE, muffe HÅNDTAK C483 DEKSEL, pumpestang HJUL, 2 semi-pneumatisk SKRUE, drill, 2 sekskantet hode 83 15B870 KOPP, suge/tappe LÅSESKIVE G447 PLUGG, vern, lakket H137 PAKNING, O-RING M70809 TILPASSING, med 1 mothake, slange SKRUE, maskin, pnh VÆSKE, TSL, 2,3 dl (8 oz.) 1 (ikke vist) * For motorbørstesett bestill Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D 37

38 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste Ref. Trekke til med (dreiemoment) 1 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 2 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 4 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) a 54b 54c 54d Se side ti24103a D

39 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) Hamre fast 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) ti24102a D 39

40 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, msk, 1 spor/seksk, skive hd SKRUE, maskin, spor 4 sekskantet, skive hd LÅSESKIVE PAKNING, O-ring 1 22 DEKSEL, front 1 17C540 Hi-Boy modeller 17C342, 17C343 17C539 Hi-Boy modeller 17C313, 17C349, 17C350, 17C351, 17C VERN, motor 1 15E341 Hi-Boy modeller 17C342, 17C343 15J371 Hi-Boy modeller 17C313,17C349, 17C350, 17C351, 17C LAGER, aksial 1 27 Se SLANGE, kbl, 0,6 cm x 1 side m (1/4 tomme x 25 eller 50 fot) 28 Se PISTOL, sprøyte 1 side Se KORT, medisinsk 1 side 41 varsel (ikke vist) ETIKETT, forsiktig SIL, 7/8-14 unf DEFLEKTOR, med 1 mothake GIR, reduksjon 1 41 PUMPE, stempel 1 17C487 Nord-Amerika 17C488 Asia/ANZ/Japan 17C489 Europa 42 24W817 HUS, drivverk 1 inkluderer W640 STANG, tilkobling X020 GIR, veivaksling 1 inkluderer W830 SETT, slange, kbl 1 inkluderer PLUGG, rør 2 Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, maskin, 8 sekskantet skive hd 52 Se ETIKETT, foran 1 side Se ETIKETT, side 1 side * SETT, motor, elektrisk 1 inkluderer 54a 17C /120 V 17C V 54a 17C795 VIFTE, motor, roller, 1 clutch inkluderer 54b, 54c, 54d 54b MUTTER, skyve 1 54c SKIVE, mellomlegg, 1 rund 54d ADAPTER, aksling K092 SLANGE, tappe 1 56 Se LEDNING, strøm 1 side C485 RAMME, 1 universaltralle 60 17C949 SLANGE, suge, inntak KLIPS, fjær 1 63 Se ETIKETT, advarsel 1 side Se ETIKETT, advarsel 1 side SKRUE, maskin, pnh HETTE, muffe HÅNDTAK montering, 1 hi tralle 70 17C483 DEKSEL, pumpestang HJUL, 2 semi-pneumatisk 87 15B652 SKIVE, suge E813 MUTTER, låse H137 PAKNING, O-ring C990 HENGER, spann MUTTER, låse, 2 innsetting 145 M70809 TILPASSING, med 1 mothake, slange VÆSKE, TSL, 2,3 dl (8 oz.) 1 (ikke vist) * For motorbørstesett bestill Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D

41 Tilbehør og etiketter Tilbehør og etiketter Sprøytemodell 17C310 17C313 17C341 17C342 17C438 17C343 17C344 17C346 17C347 17C348 17C349 17C350 17C351 Ref. 27 Slange, 0,6 cm x fot Ref. 28 Pistol, sprøyte Ref. 52 Etikett, front Ref. 53 Etikett, side Ref. 65 Etikett, advarsel Ref. 34 Kort, Medisinsk varsel Ref. 63 Etikett, fare C819 17C & # 15K359 # C860 17C # 16G596 $ C862 17C # 16G596 $ C853 17C # 16G596 $ 17C X214 17D764 17D % 17A134 % 17C C819 17C % 17A134 % 15H086 17C386 17C C819 17C % 17A134 % 17C388 17C X214 17C853 17C % 17A134 % 17D D764 17D & # 15K359 # 17D D764 17D765 17C136 * # 17C135 * 17D D764 17D # 16G596 $ C821 17C & # 15K359 # Sett, tilbehør, hopper # Engelsk, spansk, Asia/ANZ * Engelsk, spansk, portugisisk % Engelsk, kinesisk, koreansk $ Europa & Nord-Amerika Japan 7,6 m (25 fot) 15,2m (50 fot) Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D 41

42 Kontrollboks og filter Kontrollboks og filter Ref. Trekke til med (dreiemoment) 1 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 2 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 7 14,7 16,9 N m ( tommer pund) 8 5,4 8,1 N m (48 72 tommer pund) a ti25121a D

43 Kontrollboks og filter Kontroll og filter, deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant PAKNING, o-ring PINNE, med spor PAKNING, sete, ventil SKRUE, maskin, 3 sekskantet skive hd 15 Se MANIFOLD, væske 1 side 44 16* FILTER, væske 1 Høy manifold masker masker, original masker masker Kort manifold masker, original masker 17* HETTE, manifold SETT, hette, høy manifold, inkluderer SETT, hette, kort manifold, inkluderer 18, 16 (60 masker) 18* INNLEGG, filter 1 15B071 Høy 15E288 Kort FORING, motorkabel 1 21 Se INDIKATOR, kontroller 1 side 44 trykk NIPPEL, (1/4 npsm x 2 1/4 npt) 26 15E022 SETE, ventil 1 Ref. Del Beskrivelse Ant HÅNDTAK, ventil, 1 tappe VENTIL, tømme, 1 inkluderer 5, BUNN, ventil 1 38 Se SETT, kontroll, trykk, 1 side 44 inkluderer 19, 20, KORT, styre V 16X V inkluderer 49a 49a 24R905 KORT, kondensator, V 51 15A464 ETIKETT, regulering 1 56 Se LEDNING, strøm 1 side HOLDER, plugg, 1 adapter (på utvalgte modeller) 911 Se KABELSETT, adapter 1 side Se SKRUE, mask, HWH 2 side ADAPTER, Japan M70809 TILPASSING, med 1 mothake D294 MELLOMSTYKKE, 2 manifold 150 Se Utskifting av sikring 1 side MÅLER, trykk, væske, 1 ikke vist (på utvalgte modeller) OVERGANG, T, 1 roterende (på modeller med måler) * Se side 44 for manifoldtype (høy eller kort) D 43

44 Kontrollboks og filter Kontroll og filter, deleliste Sprøytemodell Ref. 15 Manifold Ref. 21 Indikator Ref. 38 Trykkontroll Ref. 56 Strømledning Ref. 91 Ledningssett adapter Ref. 97 * Skrue Ref. 150 Sikring 17C310 17C313 17C590 17C725 24X289 % 15J C C341 15E295 15E794 24X C342 15E295 15E794 24X313 16W C343 17C344 17C593 17C725 24X290 % 16W C C346 17C591 17C725 24X290 % $ C C347 17C591 17C725 24X289 % C C348 17C349 17C591 17C725 24X290 % C C350 17C591 17C725 24X289 % C C351 17C591 17C725 24X290 % $ C C384 15E295 15E794 24X C385 17C590 17C725 24X289 % 15J743 & C C386 17C387 17C388 17C591 17C725 24X290 % C C389 17C592 17C725 24X C C438 15E295 15E794 24X313 16W D899 15E295 15E794 24X312 15J D900 15E295 15E794 24X $ D901 15E295 15E794 24X313 16W C590 17C725 24X289 % 15J C Høy manifold Maksimalt arbeidstrykk på 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi) Kort manifold % Maksimalt arbeidstrykk på 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) & Kan kreve pluggadapter (Ref. 133) i noen regioner $ sett også tilgjengelig, inkluderer ledningsholder (Ref. 90) og adaptere (Ref. 91) Europa CEE 7/7 (Type F) plugg Kina/Australia (Type I) plugg Europeisk multiledning; Italia (type L), Danmark (type K), Sveits (type J) plugger Sprøytemodeller med dette ledningssettet trenger også ledningsholder (Ref. 90) * Trekk til med et moment på 15,8 18,1 N m ( tommer pund) D

45 Koblingsskjema 110/120 V Koblingsskjema from Motor 2 x Yellow Red (+) Black (-) Replaceable Fuse Pressure Control Assembly ON/OFF Switch ti5643a Power Plug White Black Capacitor Green ti5643a D 45

46 Koblingsskjema 230 V 230V Model From Motor 2X Yellow Red (+) Black (-) Pressure Control Assembly Red (D) Black (E) ON/OFF Switch Capacitors Black (F) Blue Red (H) Brown Red MOV Green ti22267a Power Plug D

47 Tekniske spesifikasjoner 190/290/390 Sprøyte Maksimalt væsketrykk Tekniske spesifikasjoner USA 3000 psi 3300 psi Metrisk 207 bar, 20,7 MPa 228 bar, 22,8 MPa Maksimal levering 190/290/390 PC Classic 0,38 gpm 1,4 lpm 190 Ekspress, 390 PC, 390 PC Classic 0,47 gpm 1,8 l/min Maksimal dysestørrelse 190/290/390 PC Classic 0,019 0, Ekspress, 390 PC, 390 PC Classic 0,021 0,021 Væskeutløp npsm 0,6 cm (1/4 tomme) 0,6 cm (1/4 tomme) Sykluser 700 per gallon 185 per liter Generatorminimum 3000 W 3000 W V, A, Hz 1Ø, 13, 50/ V, A, Hz 1Ø, 8, 50/60 Dimensjoner Høyde Stativ 18,5 tommer 47 cm Lo-Boy 22,5 tommer 57,2 cm Hi-Boy 28,25 tommer (håndtak ned) 38,25 tommer (håndtak opp) 71,8 cm (håndtak ned) 97,2 cm (håndtak opp) Lengde Stativ 16 tommer 40,6 cm Lo-Boy 26,5 tommer 67,3 cm Hi-Boy 23,25 tommer 59,1 cm Bredde Stativ 14 tommer 35,6 cm Lo-Boy 20 tommer 50,6 cm Hi-Boy 20,5 tommer 52,1 cm Vekt Stativ 34 pund 15,4 kg Lo-Boy 59 pund 26,8 kg Hi-Boy 68,5 pund 31,1 kg Støy** (dba) ved 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi) Lydtrykk 90 dba Lydeffekt 100 dba D 47

48 Tekniske spesifikasjoner 190/290/390 Konstruksjonsmateriale Våte materialer på alle modeller USA Metrisk sink og forniklet karbonstål, nylon, rustfritt stål, PTFE, acetal, lær, UHMWPE, aluminium, wolframkarbid, polyetylen, fluorelastomer, uretan Notater * Oppstartstrykk og forskyvningsevne per syklus kan variere basert på betingelser for oppsuging, pistolhode, lufttrykk og type væske. ** Lydtrykk målt 1 meter (3 fot) fra utstyret. Lydeffekten ble målt i henhold til ISO D

Elektriske høytrykk (airless) sprøyter

Elektriske høytrykk (airless) sprøyter Bruk Elektriske høytrykk (airless) sprøyter 332786A NO - For bærbar sprøytepåføring av byggteknisk maling og lakk - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer eller

Detaljer

Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter

Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter Bruk Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter 3A2383B Til transportabel høytrykk (Airless) sprøyting av arkitektonisk belegg og maling.

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

SVINGEKAMRE og FILTRE

SVINGEKAMRE og FILTRE BRUKSANVISNING DELELISTE Denne håndboken inneholder viktige advarsler og instruksjoner. Les den nøye og ta godt vare på den for senere bruk. BRUKSANVISNING 307-296 N SVINGEKAMRE og FILTRE 350 bar (5000

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

FinishPro II 395/595 Høytrykk/luftassistert sprøyt

FinishPro II 395/595 Høytrykk/luftassistert sprøyt Reparasjon FinishPro II 395/595 Høytrykk/luftassistert sprøyt 333141A NO Til påføring av byggteknisk maling og lakk. Kun til profesjonelt bruk. Ikke godkjent til bruk i eksplosjonsfarlige miljøer eller

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Mark V Premium og Mark V Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter

Mark V Premium og Mark V Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter Reparasjon Mark V Premium og Mark V Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter 3A2433B NO to Til transportabel høytrykk (Airless) sprøyting av arkitektonisk belegg og maling. Kun til profesjonelt bruk.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Sikkerhetsforanstaltninger.

Sikkerhetsforanstaltninger. Sikkerhetsforanstaltninger. 1. Da den luftløse maling sprøyten er et høytrykks redskap, kan enhver uoppmerksomhet eller feilaktig bruk eller vedlikehold av ditt verktøy, resultere i skade på selve verktøy

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Stempelpumpe. Reparasjon 310643N. Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparasjon 310643N. Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparasjon Stempelpumpe 310643N Rev. J Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Modell 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

FinishPro 390/395 Høytrykks/Air-Assist sprøyte

FinishPro 390/395 Høytrykks/Air-Assist sprøyte Reparasjon FinishPro 390/395 Høytrykks/Air-Assist sprøyte 311923E NO - Til malingsprodukter brukt på bygninger - Maksimalt arbeidstrykk for væske: 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maksimal arbeidstrykk for

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

- For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk.

- For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk. BRUK GMAX II 3900/5900/5900HD/5900 Konvertibel/7900 TexSpray 5900HD Konvertibel/7900HD Høytrykkssprøyter (Airless) - For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT

BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT 6745 054 839 BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT SIDEREGISTER TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN... 3 TEKNISKE DATA/SPESIFIKASJONER... 4 INNHOLD...... 5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 6 ADVARSEL!......

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Deleliste

Bruksanvisning Deleliste Bruksanvisning Deleliste PREMIER KARBONSTÅL MED FORHOLD 74:1 Airless sprøyte montert på vogn MED DURA-FLO 1100 STEMPELPUMPE Maksimalt arbeidstrykk, 50,0 MPa (500 bar) 308415N Rev. H Maksimalt inntakstrykk

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer