Elektriske luftløse sprøyter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektriske luftløse sprøyter"

Transkript

1 Drift, deler Elektriske luftløse sprøyter D NO Kun for profesjonell bruk. Ikke godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer eller farlige omgivelser. For bærbar architectural høytrykkssprøyting av lakk og maling. 190/290/390 PC Classic modeller: 20,7 Mpa (207 bar, 3000 psi) maksimalt arbeidstrykk 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk Se side 3 for ytterligere informasjon om modell(er). Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne manualen og relaterte manualer. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av utstyret. Ta vare på disse instruksjonene. Relaterte bruksanvisninger Pistol (leverandør/ftx) (SG3) Pumpe ti25126a Bruk bare originale Graco reservedeler. Bruk av deler som ikke lages av Graco kan gjøre garantien ugyldig.

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Modeller Advarsler Identifikasjon av komponenter Stativmodeller Lo-Boy-modeller Hi-Boy-modeller Jording Krav til strømkilde Skjøteledninger Spann Trykkavlastningsprosedyre Avtrekkersikring Oppsett Oppstart Drift Montering av dysespiss Sprøyt Klaring av spissblokkering Rengjøring Vedlikehold Feilsøking Mekanisk/væskeflyt Elektrisk Deler for sprøyten , 290, 390 Standsprøyter deleliste Lo-Boy-sprøyter, deleliste Lo-Boy-sprøyter, deleliste , 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste , 290, 390 Hi-Boy sprøyter deleliste Tilbehør og etiketter Kontrollboks og filter Kontroll og filter, deleliste Kontroll og filter, deleliste Koblingsskjema /120 V V Tekniske spesifikasjoner Gracos standardgaranti Informasjon om Graco D

3 Modeller Modeller Hi-Boy Stativ Lo-Boy Vekselstrøm Modell 390 PC 17C310 17C313 NOVA 390 PC Godkjent i henhold til CAN/CSA C22.2 nr. 68 I overensstemmelse med UL USA 120 Mexico/Sentral -Amerika 230 Sør-Amerika 230 CEE 7/7 230 Europa Multi 110 Storbritannia 100 Japan/Taiwan 230 Asia/ANZ 230 Kina 190 Express 17D Express 17D Express 17D PC Classic 17C438 17C PC Classic 17C344 17C PC Classic 17C348 17C PC Classic 17C346 17C PC Classic 17C PC Classic 17C347 17C PC 17C Express 17C PC 17C386 17C387 17C PC Classic 17C D 3

4 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gjelder for montering, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til prosedyrespesifikke risikoer. Når disse symbolene vises i instruksjonens brødtekst eller på advarselsetikettene, kan du henvise tilbake til disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i disse instruksjonene der det er aktuelt. JORDING ADVARSEL Dette produktet må jordes. Dersom en elektrisk kortslutning oppstår, reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt ved å forsyne en avledning for den elektriske spenningen. Dette produktet er utstyrt med en ledning som har en jordledning med et korrekt jordet støpsel. Støpselet må være plugget inn i en stikkontakt som er riktig installert og jordet i henhold til alle regler og bestemmelser. Feilaktig installasjon av et jordet støpsel kan resultere i en risiko for elektrisk støt. Når reparasjon eller utskifting av ledningen eller støpselet er påkrevd, må ikke jordledningen kobles til en av strømkontaktene. Ledningen med ytre isolasjon som er grønn med eller uten gule striper er jordledningen. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller reparatør når jordingsinstruksjonene ikke er helt forstått, eller hvis du er i tvil om produktet er riktig jordet. Ikke modifiser det medfølgende støpselet. Om det ikke passer i stikkontakten, skal du få en riktig stikkontakt installert av en kvalifisert elektriker. Dette produktet er til bruk i strømnett med 110 V, 120 V eller 230 V spenning og har en jordingskontakt som ligner på støpselet som er illustrert i figuren nedenfor. 120 V USA 230 V 230 V ANZ ti24583a Produktet må bare kobles til en stikkontakt som har samme konfigurasjon som støpselet. Ikke bruk en adapter med dette produktet. Skjøteledninger: Bruk kun en 3-leders skjøteledning som har et jordet støpsel og en stikkontakt som passer til støpselet på produktet. Forsikre deg om at skjøteledningen ikke er skadet. Hvis det er nødvendig å bruke en skjøteledning, skal det brukes en 12 AWG med 2,5 mm 2 minimum for å håndtere strømbelastningen. En underdimensjonert ledning resulterer i et fall i linjespenning og tap av kraft og overoppheting D

5 ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Advarsler Brannfarlige gasser i arbeidsområdet, slik som gasser fra løsemidler og maling, kan antennes eller eksplodere. For å unngå brann og eksplosjon: Ikke sprøyt med brannfarlige eller lettantennelige væsker i nærheten av åpen flamme eller kilder til gnister, som sigaretter, åpne motorer og elektrisk utstyr. Malings- eller løsemiddelflyt gjennom utstyret kan føre til statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet gir brann- eller eksplosjonsrisiko i nærvær av maling eller damp fra løsemidler. Alle deler av sprøytesystemet, inkludert pumpen, slangeutstyret, sprøytepistolen, og objekter i eller rundt sprøyteområdet, må være skikkelig jordet for å beskytte mot statisk utladning og gnister. Bruk Graco høytrykksmalingslanger som er ledende eller jordet. Sørg for at alle beholdere og oppsamlingssystemer er jordet for å unngå utladninger av statisk elektrisitet. Ikke bruk foring i spannet med mindre de er antistatiske eller ledende. Bruk jordet skjøteledning koblet til en jordet stikkontakt. Ikke bruk en 3-til-2 adapter. Ikke bruk maling eller løsemidler som inneholder halogenerte hydrokarboner. Ikke sprøyt brennbare eller eksplosive væsker på et innelukket område. Hold sprøyteområdet godt ventilert. Ha rikelig med gjennomstrømning av frisk luft i området. Sprøyten skaper gnister. Oppbevar pumpeutstyret i et godt ventilert område minst 6,1 meter (20 fot) fra sprøytearbeidsområdet under sprøyting, skylling, rengjøring eller vedlikehold. Ikke sprøyt på pumpeutstyret. Ikke røyk i sprøytearbeidsområdet eller sprøyt i nærheten av gnister eller åpen ild. Ikke betjen lysbrytere, motorer eller lignende gnistproduserende produkter i sprøytearbeidsområdet. Hold området rent og fri for beholdere med maling og løsemidler, filler og andre brennbare materialer. Vær kjent med innholdet i malingen og løsemidlene som blir sprøytet. Les alle HMS-datablad og beholderetiketter som følger med maling og løsemidler. Følg maling- og løsemiddelprodusentens sikkerhetsinstruksjoner. Brannslukningsutstyr må være lett tilgjengelig og i funksjonell stand D 5

6 Advarsler ADVARSEL HUDINJEKSJONSFARE Høytrykkssprøyter er i stand til å injisere giftstoffer inn i kroppen og forårsake alvorlige personskader. Dersom hudinjeksjon finner sted, må du umiddelbart søke kirurgisk behandling. Ikke sikt pistolen mot, eller sprøyt på, dyr eller personer. Hold hender og andre kroppsdeler vekk fra pistolens utslipp. Du må for eksempel ikke forsøke å stoppe lekkasjer med noen del av kroppen. Bruk alltid dysespissbeskytter. Ikke sprøyt uten dysespissbeskytter på plass. Bruk Graco dysespisser. Vær forsiktig når du renser og bytter dysespisser. I tilfelle dysespissen tetter seg under sprøyting, følg trykkavlastningsprosedyren for å skru av enheten og lette på trykket før fjerning av dysespissen for rens. Enheten opprettholder trykk etter at den er slått av. Ikke forlat enheten uten tilsyn når den er aktivert eller under trykk. Følg trykkavlastningsprosedyren når utstyret vil være uten tilsyn eller ikke i bruk, samt før vedlikehold, rengjøring eller fjerning av deler. Undersøk slanger og deler etter tegn på skader. Skift ut eventuelle skadde slanger eller deler. Dette systemet kan produsere opptil 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi). Bruk reservedeler eller tilbehør fra Graco som minimum er beregnet for 22,8 MPa (3300 psi). Sett alltid på avtrekkersikringen når du ikke sprøyter. Forsikre deg om at avtrekkersikringen fungerer korrekt. Forsikre deg om at alle tilkoblinger er sikret før drift av enheten. Vær kjent med hvordan du stopper enheten og raskt slipper ut trykk. Vær nøye kjent med kontrollene. FARE VED FEILBRUK AV UTSTYRET Feil bruk av utstyret kan føre til dødsfall eller personskader. Bruk alltid egnede hansker, vernebriller og åndedrettsvern eller friskluftmaske når du sprøytemaler. Ikke bruk eller sprøyt i nærheten av barn. Hold barn borte fra utstyret til enhver tid. Ikke strekk deg for langt eller stå på ustøtt underlag. Ha godt fotfeste og balanse til enhver tid. Vær årvåken og påpasselig med det du gjør. Du må ikke bruke enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. Ikke lag bøy eller knekk på slangen. Ikke utsett slangen for temperaturer eller trykk høyere enn det Graco har spesifisert. Ikke bruk slangen som håndtak for å dra eller bære utstyret. Ikke sprøyt med en slange kortere enn 7,6 m (25 fot). Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Endringer eller modifiseringer kan ugyldiggjøre godkjenninger og skape sikkerhetsrisikoer. Pass på at alt utstyr er dimensjonert og godkjent for miljøet du bruker det i D

7 ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT Advarsler Dette utstyret må jordes. Feil jording, montering eller bruk av systemet kan forårsake elektrisk støt. Slå av sprøyten og ta den elektriske kabelen ut av stikkontakten før det utføres service på utstyret. Kobles kun til stikkontakter med jording. Bruk kun skjøteledninger med 3 ledere. Sørg for at jordingskontaktene på strøm- og skjøteledningene er i orden. Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs. FARE VED ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk reaksjon og føre til at utstyret sprekker. Unnlatelse i å følge denne advarselen kan forårsake dødsfall, alvorlige personskader eller materielle skader. Ikke bruk 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogenerte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler. Ikke bruk klorblekemiddel. Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med din materialleverandør for informasjon om kompatibilitet. FARE BEVEGENDE DELER Bevegende deler kan klemme eller amputere fingre og andre kroppsdeler. Hold deg unna bevegende deler. Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fjernet. Utstyr under trykk kan starte uten forvarsel. Før utstyret sjekkes, flyttes eller vedlikeholdes, følg trykkavlastningsprosedyren og koble fra alle strømkilder. FARE GIFTIGE VÆSKER ELLER GASSER Giftige væsker eller gasser kan forårsake dødsfall eller personskader hvis man får dem i øynene eller på huden, eller hvis de svelges eller pustes inn. Les HMS-databladene for å gjøre deg kjent med de spesifikke farene ved væsken som benyttes. Farlige væsker må oppbevares i godkjente beholdere, og det må sørges for deponering i henhold til gjeldende retningslinjer. PERSONLIG VERNEUTSTYR Du må bruke egnet verneutstyr når du oppholder deg i arbeidsområdet, for å beskytte deg mot personskader, slik som øyenskader, hørselsskader, innånding av giftig damp eller brannskader. Dette verneutstyret inkluderer, men er ikke begrenset til: Vernebriller og hørselsvern. Åndedrettsvern, verneklær og hansker som anbefales av produsenten av væsker og løsemidler. CALIFORNIA LOVFORSLAG 65 Dette produktet inneholder et kjemikalie kjent av delstaten California for å forårsake kreft og fosterskader eller annen skade på reproduksjonsevnen. Vask hendene etter bruk D 7

8 Identifikasjon av komponenter Identifikasjon av komponenter Stativmodeller A U M B V R D K S P N J F F G L H A B D F G H J K L M ti24091a ON/OFF-bryter Trykk-kontroll Fylleventil Dysespissbeskytter Dysespiss Pistol Luftløs slange Strømledning Avtrekkersikring Tømmeslange D N P R S U V Væskeinntak Pumpe Væskeutløp Feste for strømledning Filter Fingerbeskyttelse / TSL påfyllingspunkt Modell-/serienummermerke (Ikke vist, festet på undersiden av apparatet.)

9 Identifikasjon av komponenter Lo-Boy-modeller A S U K B M V N D R P J G F L H ti24093a A B D F G H J K ON/OFF-bryter Trykk-kontroll Fylleventil Dysespissbeskytter Dysespiss Pistol Luftløs slange Strømledning L M N P R U V Avtrekkersikring Tømmeslange Væskeinntak Pumpe Væskeutløp Filter Fingerbeskyttelse / TSL påfyllingspunkt Modell-/serienummermerke (Ikke vist, festet på undersiden av apparatet.) D 9

10 Identifikasjon av komponenter Hi-Boy-modeller S T R A B D U V P K M N J F F G L H ti24092a A B D F G H J K L ON/OFF-bryter Trykk-kontroll Fylleventil Dysespissbeskytter Dysespiss Pistol Luftløs slange Strømledning Avtrekkersikring M N P R S T U V Tømmeslange Væskeinntak Pumpe Væskeutløp Hengefeste Filter Fingerbeskyttelse / TSL påfyllingspunkt Spannfeste Modell-/serienummermerke (Ikke vist, festet på undersiden av apparatet.) D

11 Jording Jording Utstyret må jordes for å redusere risikoen for statiske gnister og elektrisk støt. Elektriske eller statiske gnister kan få damp til å antenne eller eksplodere. Feil jording kan forårsake elektrisk støt. En god jording gir avledning for den elektriske strømmen. Sprøytens ledning har en jordledning med en forskriftsmessig jordingskontakt. Støpselet må være plugget inn i en stikkontakt som er riktig installert og jordet i henhold til alle regler og bestemmelser. Metallspann må alltid jordes: Koble en jordingsledning til spannet. Klem fast én ende til spannet og den andre enden til en god jordforbindelse f.eks. et vannrør i metall. Ikke modifiser det medfølgende støpselet. Om det ikke passer i stikkontakten, skal du få en riktig stikkontakt installert av en kvalifisert elektriker. Krav til strømkilde V sprøyter krever V, 50/60 Hz, 13 A, 1-fase. 230 V sprøyter krever 230 V, 50/60 Hz, 8 A, 1-fase. ti24584a Skjøteledninger Bruk en skjøteledning med en feilfri jordingskontakt. Hvis det er nødvendig å bruke en skjøtekabel, bruk en med 3 ledere og en diameter på minst 2,5 mm2 (12 AWG). MERK: Mindre omfang eller lengre skjøteledning kan redusere ytelsen til sprøyten. For å opprettholde jordingskontakt ved skylling av sprøyten eller avlastning av trykk: Hold metalldelen på sprøytepistolen fast mot siden av et jordet metallspann og trykk inn avtrekkeren på pistolen. Spann Løsemidler og oljebaserte væsker: følg lokale forskrifter. Bruk bare ledende metallspann plassert på en jordet overflate som f.eks. betong. Ikke sett spannet på en ikke-ledende overflate som f.eks. papir eller papp, da dette bryter jordforbindelsen D ti25497a 11

12 Trykkavlastningsprosedyre Trykkavlastningsprosedyre Følg trykkavlastningsprosedyren hver gang du ser dette symbolet. Dette utstyret forblir under trykk til trykket avlastes manuelt. For å bidra til å forhindre alvorlig skade fra væske under trykk, som injeksjon gjennom huden, søl av væsker og bevegende deler, følg alltid trykkavlastningsprosedyren når sprøyten stanses og før sprøyten rengjøres eller kontrolleres, og før det blir utført service på utstyret Drei trykkregulatoren til laveste innstilling. Frigjør avtrekkerlåsen. ti25230a 4. Hold en metalldel på pistolen fast mot et jordet metallspann. Avfyr pistolen for å avlaste trykket. Sett ON/OFF-bryteren på motoren til OFF (AV). Vent i sju sekunder for at strømmen skal forsvinne. ti25130a 2. Sett på avtrekkerlåsen. ti25497a 5. Sett på avtrekkerlåsen. ti24931a D

13 Trykkavlastningsprosedyre 6. Sett tømmeslangen i en bøtte. Drei fylleventilen ned. La fylleventilen vende nedover i tømmeposisjon til du er klar til å sprøyte igjen. a. Løsne mutteren på dysespissbeskytteren eller slangens endekobling SVÆRT SAKTE for å avlaste trykket gradvis. b. Løsne mutteren eller koblingen helt. c. Fjern tilstoppingen i slangen eller dysen. Avtrekkersikring Aktiver alltid avtrekkerlåsen når du slutter å sprøyte for å forhindre at pistolen tilfeldigvis trekkes av for hånd eller hvis den faller eller blir dunket til. ti24607a 7. Hvis du mistenker at dysespissen eller slangen er tett eller at trykket ikke er helt avlastet: ti24612a D 13

14 Oppsett Oppsett 2. Fest den andre enden av slangen til pistolen. Når sprøyten pakkes ut første gang eller etter langtidslagring skal oppsettsprosedyren utføres. Fjern transportpluggen fra væskeutløpet når oppsettsprosedyren utføres. 1. Koble Graco luftløse slange til væskeutløpet. Bruk to skiftenøkler til å stramme godt til. ti24633a 3. Bruk to skiftenøkler til å stramme godt til. 4. Sett på avtrekkerlåsen. ti24931a ti24616a D

15 Oppsett 5. Ta av dyseholderen. a. Sett TSL-flaskedysen inn i øvre åpning i midten ved grillen på fremsiden av sprøyten. b. Klem flasken og sprøyt inn passende mengde TSL til å fylle tomrommet mellom pumpestaget og pakningsforseglingen. ti24592a 6. Fjern alt innpakningsmateriale fra inntakssilen når sprøyten pakkes opp for første gang. Etter langtidslagring må inntakssilen sjekkes for rester og tilstopping. ti24639a 8. Sørg for at ON/OFF-bryteren er AV (OFF). ti25130a 9. Plugg strømkabelen inn i en korrekt jordet, elektrisk kontakt. ti24638a 7. Fyll halsens pakningsmutter med TSL for å forhindre unødig slitasje på pakningen. Gjør dette daglig eller hver gang du sprøyter. 10. Drei fylleventilen ned. ti24651a D 15

16 Oppsett 15. Drei fylleventilen horisontalt. Frigjør avtrekkerlåsen. ti24608a 11. Plasser væskeinnløpet og tømmeslangen i et jordet metallspann som delvis er fylt opp med skyllevæske. Se Jording, side 11. MERK: Nye sprøyter sendes med lagringsvæske som må skylles ut med white spirit før sprøyten brukes. Kontroller at skyllevæsken er kompatibel med materialet som skal sprøytes. En ekstra skyllevæske som er kompatibel kan være påkrevet. Bruk vann for latexmaling og white spirit for oljebasert maling. ti24640a 12. Drei trykkregulatoren til laveste innstilling. 13. Drei ON/OFF-bryteren til PÅ (ON). 14. Øk trykket en halv omdreining for å starte motoren. La det gå væske gjennom sprøyten i ett minutt. ti24646a 16. Hold en metalldel på pistolen fast mot et jordet metallspann. Trykk inn avtrekkeren og skyll til ren. 17. Drei ON/OFF-bryteren til AV (OFF). 18. Sett på avtrekkerlåsen. 19. Tøm spannet etter å ha tømt sprøyten for lagringsvæske. Skift ut væskeinnløpet med tømmeslangen i et jordet metallspann som delvis er fylt opp med skyllevæske. Bruk vann til å skylle ut vannbasert maling eller white spirit til å skylle ut oljebasert maling. 20. Drei ON/OFF-bryteren til PÅ (ON). 21. Drei fylleventilen horisontalt. Frigjør avtrekkerlåsen. 22. Hold en metalldel på pistolen fast mot et jordet metallspann. Avfyr pistolen og skyll i ett minutt. 23. Drei ON/OFF-bryteren til AV (OFF). 24. Sett på avtrekkerlåsen. 25. Sprøyten er nå klar til å startes opp og brukes D

17 Oppstart Oppstart Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Drei trykk-kontrollen til det laveste trykket. Øk trykket en halv omdreining for å starte motoren. La malingen sirkulere gjennom sprøyten til malingen strømmer ut av tømmeslangen. ti25231a 6. Drei fylleventilen horisontalt. Frigjør avtrekkerlåsen. ti25230a 3. Drei ON/OFF-bryteren til PÅ (ON). ti25129a 4. Sett væskeinnløpet ned i spannet. Sett tømmeslangen i skyllespannet. ti24646a D 17

18 Oppstart 7. Hold pistolen mot siden av et jordet skyllespann av metall. Avfyr pistolen til maling kommer ut. 20 s 1 m ti24649a ti24647a 8. Flytt pistolen til malingsspannet og avfyr igjen i 20 sekunder. Slipp avtrekkeren og la sprøyten bygge opp trykk. Sett på avtrekkerlåsen. 10. Skru fast dysemonteringen på pistolen og stram til. Se Montering av dysespiss, side 19. For informasjon om montering av pistolen, se egen bruksanvisning for pistolen. Høytrykkssprøyter er i stand til å injisere giftstoffer inn i kroppen og forårsake alvorlige personskader. Ikke stans lekkasjer med hånden eller en fille. 9. Se etter lekkasjer. Dersom det oppstår lekkasjer, utfør Trykkavlastningsprosedyre, side 12, stram så til alle tilkoblinger og gjenta oppstartsprosedyren. Hvis det ikke er noen lekkasjer, fortsett til neste trinn. ti24652a D

19 Drift Drift Montering av dysespiss 4. Skru monteringen på pistolen. Trekk til. 1. Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Bruk dysespissen (A) til å føre inn OneSeal (B) i dysebeskytteren (C). C ti24652a B A Sprøyt 1. Sprøyt et testmønster. Reguler trykket for å fjerne tykke kanter. ti24653a 3. Sett inn dysespissen. ti24669a ti24664a D 19

20 Drift 2. Bruk en dyse med mindre dimensjon hvis de tykke kantene ikke kan fjernes ved å regulere trykket. 3. Hold pistolen loddrett, cm (10 12 tommer) fra overflaten. Sprøyt frem og tilbake med 50 % overlapping. ti24674a ti24673a 4. Trykk inn avtrekkeren etter flytting. Slipp avtrekkeren før stopp. For ytterligere sprøyteinformasjon, se egen bruksanvisning for pistolen. Klaring av spissblokkering 2. Sett på avtrekkerlåsen. Sett dysespissen tilbake i originalstillingen. Frigjør avtrekkerlåsen og forsett å sprøyte. 1. Slipp avtrekkeren. Sett på avtrekkerlåsen. Drei dysespissen. Frigjør avtrekkerlåsen. Avfyr pistolen mot avfallsområdet for å fjerne tilstoppinger. ti24676a D

21 Drift Rengjøring 1. Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Ta av dyseholderen og dysespissen. For ytterligere informasjon, se egen bruksanvisning for pistolen. ti24709a 4. Sett væskeinnløpet i skyllevæsken. Bruk vann for vannbasert maling og white spirit for oljebasert maling. Sett tømmeslangen i skyllespannet. ti24592a 3. Fjern væskeinnløpet og tømmeslange fra malingen, tørk av overflødig maling på utsiden. ti24710a 5. Drei fylleventilen horisontalt D 21

22 Drift 6. Øk trykket en halv omdreining for å starte motoren. Hold pistolen mot malingsspannet. Frigjør avtrekkerlåsen. Trykk inn avtrekkeren og øk trykket inntil pumpen kjører stabilt og skyllevæske kommer ut. ti24713a 9. Løft væskeinnløpet ut av skyllevæsken. ti24712a ti25232a 7. Slipp avtrekkeren. Flytt pistolen til skyllespannet, hold pistolen mot siden av spannet og avfyr pistolen for å skylle systemet grundig. 8. Fortsett med å avfyre pistolen mens fylleventilen dreies ned. Slipp deretter avtrekkeren. La skyllevæsken sirkulere helt til væsken som renner ut av tømmeslangen er helt klar. ti24714a D

23 Drift 10. Drei fylleventilen horisontalt. Avfyr pistolen i skyllespannet for å rense ut væsken fra slangen. 11. Sett på avtrekkerlåsen. ti24718a 20 s 14. Hvis det brukes vann til skyllingen, må sprøyten skylles på nytt med white spirit eller en spesialolje for pumper for å beskytte den mot frostskader og korrosjon. ti24649a 12. Drei kontrollbryter for trykk til laveste trykk-innstilling og drei ON/OFF -bryteren til AV (OFF). Koble strømmen fra sprøyten. ti24719a 15. Tørk av sprøyten, slangen og pistolen med en klut gjennomvætet med vann eller white spirit. ti25134a 13. Fjern filtre fra pistol og sprøyte, hvis de er installert. Rengjør og inspiser. Monter filteret. Se egen bruksanvisning for pistolen D ti24720a 23

24 Vedlikehold Vedlikehold Rutinemessig vedlikehold er viktig for å sørge for normal drift av sprøyten. Vedlikeholdet inkluderer å gjennomføre rutineoppgaver som holder sprøyten din i kontinuerlig drift og som forhindrer fremtidige problemer. Aktivitet Intervall Inspiser/rengjør sprøytefilteret, silen på væskeinntaket og Daglig eller hver gang du sprøyter pistolfilteret. Sjekk motorens utluftingsbeskyttelse for blokkeringer. Daglig eller hver gang du sprøyter Fyll TSL gjennom TSL-påfyllingspunkt. Daglig eller hver gang du sprøyter. Inspiser motorbørstene for slitasje. Børstene må være For hver liter (1000 gallons) minimum 13 mm (1/2 tomme) lange. MERK: Børstene slites ikke like fort på begge sider av motoren. Undersøk derfor begge børstene. Sjekk motorstans for sprøyten. Når sprøytepistolen IKKE avfyres, skal sprøytemotoren stanse og ikke starte igjen før pistolen avfyres. Hvis sprøyten starter igjen når pistolen IKKE avfyres, kontroller om det er interne/eksterne lekkasjer eller lekkasje i fylleventil. For hver liter (1000 gallons) Justering av halspakning Som nødvendig i henhold til bruk Når pumpens pakninger begynner å lekke, stram til sikringsmutteren helt til lekkasjen stopper eller avtar. Dette muliggjør videre drift på opptil 380 liter (100 gallon) før pakningene må skiftes ut. Pakkmutteren kan strammes til uten å fjerne O-ringen D

25 Feilsøking Mekanisk/væskeflyt Feilsøking 1. Følg Trykkavlastningsprosedyre, side 12, før kontroll eller reparasjon. 2. Undersøk alle mulige problemer og årsaker før du tar pumpen fra hverandre. Problem Dette skal kontrolleres Hvis kontrollen var OK, fortsett til neste kontroll. Det som må gjøres Hvis kontrollen ikke var OK, se kolonnen nedenfor Pumpeytelsen er lav Dysespissen er slitt. Følg Trykkavlastningsprosedyre, side 12, og bytt deretter dysespiss. Se egen bruksanvisning for pistol eller dyse. Tett dysespiss. Avlast trykket. Kontroller og rens dysespissen. Malingsforsyning. Fyll på mer maling og fyll opp pumpen. Inntakssilen er tett. Ta ut silen, rens den og sett den tilbake på plass. Inntaksventilens kule og stempelkulen sitter ikke som de skal. Væskefilteret eller dysen er tilstoppet eller skitten. Lekkasje i fylleventilen. Sjekk at pumpen ikke fortsetter å slå etter at pistolens avtrekker er frigjort. (Fylleventilen lekker ikke.) Lekkasje rundt halspakkmutteren som kan være tegn på at pakningene er slitte eller skadde. Fjern inntaksventilen og rengjør. Sjekk kuler og seter for skader og skift ut hvis nødvendig. Se bruksanvisning for pumpen. Filtrer maling før bruk for å fjerne partikler som kan tette pumpen. Rengjør filteret. Følg Trykkavlastningsprosedyre, side 12 og reparer deretter fylleventilen. Overhal pumpen. Se bruksanvisning for pumpen. Skift ut pakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Sjekk også stempelets ventilsete for størknet maling eller skade, og bytt ut om nødvendig. Stram pakningsmutteren D 25

26 Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Hvis kontrollen var OK, fortsett til neste kontroll. Det som må gjøres Hvis kontrollen ikke var OK, se kolonnen nedenfor Pumpeytelsen er lav Skade på pumpestag. Reparer pumpe. Se bruksanvisning for pumpen. Lavt pumpetrykk. Vri trykk-kontrollen fullt ut i klokkeretningen. Forsikre deg om at trykk-kontrollbryteren er korrekt installert for å tillate fullt dreiet posisjon i klokkeretningen. Hvis problemet fortsetter, skift trykk-kontrollen. Motoren går, men pumpen slår ikke Usedvanlig stor malingslekkasje i halspakkmutteren Stempelpakningene er slitte eller skadet. O-ringen i pumpen er slitt eller skadet. Kulen i inntaksventilen er stappet med materiale. Stort trykkfall i slangen med kraftige materialer. Sjekk om skjøteledningen har rett dimensjon. Skift ut pakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Erstatt o-ringen. Se bruksanvisning for pumpen. Rengjør inntaksventilen. Se bruksanvisning for pumpen. Reduser lengden på slangen. Se Skjøteledninger, side 11. Løse motorbørster og kontakter. Stram til kontaktskruene. Skift ut børstene hvis ledningene er skadet. Slitte motorbørster. (Børstene Skift ut børstene. må være minimum 13 mm (1/2 tomme) lange). Brukne og skjeve motorbørstefjær. Utrullet del av fjæren må hvile flatt på toppen av børsten. Motorbørster henger fast i børsteholderne. Veivstang-enheten er skadet. Se bruksanvisning for pumpen. Gir eller drivmekanismehus skadet. Halspakkmutteren er løs. Halspakningene er slitte eller skadet. Fortrengningsstaget er slitt eller skadet. Skift ut fjæren hvis den er ødelagt. Still inn fjæren i samsvar med børsten. Rengjør børsteholderne, fjern karbonstøv med en liten rengjøringskost. Still inn børstekanten med sporet i børsteholderen for å sikre fri vertikal børstebevegelse. Skift ut veivstang-enheten. Se bruksanvisning for pumpen. Undersøk om drivmekanismehuset og tannhjulene er skadde og skift ut hvis det er nødvendig. Ta ut halspakkmutterens avstandsstykke. Stram halspakkmutteren akkurat nok til å stoppe lekkasjen. Skift ut pakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Skift ut stang. Se bruksanvisning for pumpen D

27 Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Hvis kontrollen var OK, fortsett til neste kontroll. Det som må gjøres Hvis kontrollen ikke var OK, se kolonnen nedenfor Pistolen spytter væske Luft i pumpen eller slangen. Kontroller og stram alle væsketilkoblinger. Kjør pumpen så sakte som mulig under fylling. Dysespissen er delvis tett. Rens dysen. Se Klaring av spissblokkering, side 20. Det er lite eller ingen væske igjen. Fyll væskeforsyningen opp igjen. Fyll opp pumpen med væske. Se bruksanvisning for pumpen. Kontroller væskeforsyningen ofte for å forhindre at pumpen kjører seg tørr. Pumpen er vanskelig å fylle opp Luft i pumpen eller slangen. Kontroller og stram alle væsketilkoblinger. Kjør pumpen så sakte som mulig under fylling. Lekkasje i inntaksventilen. Rengjør inntaksventilen. Sørg for å kulesetet ikke er skadet eller slitt og at kulen tetter mot setet. Sett ventilen sammen igjen. Pumpepakningene er slitte. Skift ut pumpepakningene. Se bruksanvisning for pumpen. Malingen er for tykk. Tynn ut malingen i henhold til produsentens anbefaling. Sprøyten virker i 5 til 10 minutter, deretter stopper den Pakkmutter for stram. Når pakkmutteren er strammet til for mye, vil pakningene på pumpestaget begrense pumpebevegelsen og overbelaste motoren. Løsne pumpens pakkmutter. Se om det er lekkasje rundt halsen. Skift ut pumpepakningene hvis nødvendig. Se bruksanvisning for pumpen D 27

28 Feilsøking Elektrisk Symptom: Sprøyten kjører ikke, stopper å kjøre, eller kan ikke slås av. 2. Sett ON/OFF-bryteren til AV (OFF), vent i 30 sekunder og slå så strømmen PÅ (ON) igjen (dette sikrer at sprøyten er i normal driftsmodus). 3. Vri trykk-kontrollen en halv omdreining i klokkeretningen. Utfør Trykkavlastningsprosedyre, side Koble sprøyten til korrekt spenning med en jordet kontakt. Hold deg unna elektriske og bevegende deler under feilsøkingsprosedyrer. For å unngå fare for elektrisk støt når deksler er fjernet under feilsøking, vent sju sekunder etter at strømledning ble frakoblet for å la lagret elektrisitet forsvinne helt. Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Sprøyten virker ikke i det hele tatt. Kontroller strømforsyning. Sjekk trykk-kontroll tilkoblinger. Kontroller trykk-kontrollen. Kontroller den utskiftbare sikringen. Kontroller motorledningene. Forsikre deg om at det er vekselstrømsspenning (AC) V for VAC modeller eller V for 230 VAC modeller. Forsikre deg om at koblingen er ren og korrekt tilkoblet. Koble til trykk-kontroll som du vet er god. Hvis motoren kjører, bytt ut trykk-kontrollen. Mens sprøyten er frakoblet (ingen strøm tilkoblet) skal du kontrollere at det er kontakt gjennom sikringen. Forsikre deg om at terminalene er rene og godt tilkoblet D

29 + Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Kontroller motorrotasjonen. Foreta en rotasjonstest ved å koble et 9 12 Volt batteri til motorledningene. Motorledningene kan variere i type og størrelse. Finn de to ledningene som går til børstene, vanligvis rød og svart farge. Motoren skal rotere når et batteri kobles til motorledningene. BLACK (-) RED (+) YELLOW ti25122a 9-VOLT BATTERY Sjekk motorens termobryter. Motoren bør ha samme temperatur som omgivelsene for denne testen. Koble de gule ledningene fra motoren til et Ohm-meter. Måleren skal indikere kontakt. BLACK (-) RED (+) YELLOW BEEP - - ti25123a D 29

30 - Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Sjekk armaturmotstand i motoren. Koble de røde og svarte ledningene fra motoren til et Ohm-meter. Roter motoren mens du måler. Bytt motoren hvis en feil måles. BLACK (-) - RED (+) 1-3 ohms YELLOW - ti25124a Sjekk for kortslutninger i motoren. Bruk et Ohm-meter for å sjekke motoren for kortslutninger. Koble Ohm-meterets ( ) ledning til motorhuset. Flytt Ohm-meterets (+) ledning til hver motorledning. Ohm-meteret skal indikere åpen for alle ledningene. GROUND BLACK (-) RED (+) OL YELLOW - ti25125a D

31 Feilsøking Problem Dette skal kontrolleres Slik kontrollerer du Sprøyten vil ikke slå seg av etter å ha nådd eller overskredet maksimum trykk. Elementære elektriske problemer Kontroller trykk-kontrollen. Motorledninger er skikkelig festet og koblet riktig For løse koblinger til motorbørster og terminaler. Børstene må være minimum 13 mm (1/2 tomme) lange. MERK: Børstene slites ikke like fort på begge sider av motoren. Undersøk derfor begge børstene. Brukne eller skjeve motorbørstefjær. Utrullet del av fjæren må hvile flatt på toppen av børsten. Motorbørster henger kanskje fast i børsteholderne. Motorankerets kommutator har brennmerker, groper og altfor ru overflate. Koble fra trykk-kontrollen. Hvis sprøyten fremdeles kjører, skift ut styrekortet. Hvis motoren stopper, skift ut trykk-kontrollen. Bytt ut løse terminaler. Klem fast på ledninger. Pass på at terminalene sitter godt fast. Rengjør kontaktene på styrekortet. Fest ledningene godt. Stram til kontaktskruene. Skift ut børstene hvis ledningene er skadet. Skift ut børstene. Skift ut fjæren hvis den er ødelagt. Still inn fjæren i samsvar med børsten. Rengjør børsteholderne. Fjern kullstøv med en liten kost. Rett opp børstens ledninger med sporet i børsteholderen slik at børsten kan bevege seg fritt i vertikal retning. Demonter motoren og be et motorverksted om å dreie av kommutatorflaten hvis det er mulig D 31

32 Deler for sprøyten Deler for sprøyten Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) a 54b 54c 54d Se side ti24099a D

33 Deler for sprøyten Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) Hamre fast 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) ti24098a D 33

34 Deler for sprøyten 190, 290, 390 Standsprøyter deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, msk, 1 spor/seksk, skive hd SKRUE, maskin, spor 4 sekskantet, skive hd O-RING SETT, slange, tømming 1 inkluderer 39, 55, 62, DEKSEL, front 1 17C540 Stand-modeller 17C341, 17C438, 17C344, 17C384, 17D899,17D901, 17D900 17C539 Stand-modeller 17C310, 17C346, 17C347, 17C348, 17C385, 17C386, 17C389, VERN, motor 1 15E341 Stand-modeller 17C341, 17C438,17C344, 17C384, 17D899,17D901, 17D900 15J371 Stand-modeller 17C310, 17C346, 17C347, 17C348, 17C385, 17C386, 17C389, LAGER, aksial 1 27 Se SLANGE, kbl, 0,6 cm x 1 side m (1/4 tomme x 25 eller 50 fot) 28 Se PISTOL, sprøyte 1 side Se KORT, medisinsk 1 side 41 varsel (ikke vist) ETIKETT, forsiktig SIL, 7/8-14 unf DEFLEKTOR, med 1 mothake GIR, reduksjon 1 41 PUMPE, stempel 1 17C487 Nord-Amerika 17C488 Asia/ANZ/Japan 17C489 Europa 42 24W817 HUS, drivverk inkluderer 47 1 Ref. Del Beskrivelse Ant W640 STANG, tilkobling X020 GIR, veivaksling 1 inkluderer W830 SETT, slange, kbl 1 inkluderer SKRUE, maskin, 9 sekskantet skive hd 52 Se side ETIKETT, foran Se side ETIKETT, side * SETT, motor, elektrisk 1 inkluderer 54a 17C /120 V 17C V 54a 17C795 VIFTE, motor, roller, 1 clutch inkluderer 54b, 54c, 54d 54b MUTTER, skyve 1 54c SKIVE, mellomlegg, 1 rund 54d ADAPTER, aksling 56 Se LEDNING, strøm 1 side E823 RAMME, 1 stativmontering SLANGE, sugesett, 1 inkluderer 14, 37, Se ETIKETT, advarsel 1 side Se ETIKETT, advarsel 1 side 41 ikoner internasj GREP, håndtak G857 HETTE, ben KOPP, suge/tappe HÅNDTAK, inkluderer 1 47, C483 DEKSEL, pumpestang SKRUE, drill, 1 sekskantet skivehode LÅSESKIVE H137 PAKNING, O-RING VÆSKE, TSL, 2,3 dl (8 oz.) 1 (ikke vist) 145 M70809 TILPASSING, med 1 mothake, slange * For motorbørstesett bestill Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D

35 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste Ref. Trekke til med (dreiemoment) 1 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 2 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 4 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) a 54b 54c 54d Se side ti24101a D 35

36 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) Hamre fast 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) ti24100a D

37 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste 390 Lo-Boy-sprøyter, deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, msk, 1 spor/seksk, skive hd SKRUE, maskin, spor 4 sekskantet, skive hd O-RING SETT, slange, tømming 1 inkluderer 39, 55, 62, C539 DEKSEL, front J371 VERN, motor LAGER, aksial SLANGE, kbl, 0,6 cm x 1 15 m (1/4 tomme x 50 fot) PISTOL, sprøyte A134 KORT, medisinsk 1 varsel (ikke vist) SIL, 7/8-14 unf DEFLEKTOR, med 1 mothake GIR, reduksjon C489 PUMPE, stempel W817 HUS, drivverk 1 inkluderer W640 STANG, tilkobling X020 GIR, veivaksling 1 inkluderer W830 SETT, slange, kbl 1 inkluderer PLUGG, rør SKRUE, maskin, 8 sekskantet skive hd 52 17C819 ETIKETT, foran C820 ETIKETT, side 1 54 * 17C799 SETT, motor, elektrisk, V inkluderer 54a 54a 17C795 VIFTE, motor, roller, clutch inkluderer 54b, 54c, 54d 1 Ref. Del Beskrivelse Ant. 54b MUTTER, skyve 1 54c SKIVE, mellomlegg, 1 rund 54d ADAPTER, aksling 56 Se LEDNING, strøm 1 side RAMME, tralle, lo SLANGE, sugesett, 1 inkluderer 14, 37, H087 ETIKETT, advarsel ETIKETT, advarsel 1 ikoner internasj B999 KLEMME, låse HETTE, muffe HÅNDTAK C483 DEKSEL, pumpestang HJUL, 2 semi-pneumatisk SKRUE, drill, 2 sekskantet hode 83 15B870 KOPP, suge/tappe LÅSESKIVE G447 PLUGG, vern, lakket H137 PAKNING, O-RING M70809 TILPASSING, med 1 mothake, slange SKRUE, maskin, pnh VÆSKE, TSL, 2,3 dl (8 oz.) 1 (ikke vist) * For motorbørstesett bestill Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D 37

38 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste Ref. Trekke til med (dreiemoment) 1 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 2 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 4 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) a 54b 54c 54d Se side ti24103a D

39 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste Ref Trekke til med (dreiemoment) 15,8 18,1 N m ( tommer pund) Hamre fast 2,6 3,1 N m (23 27 tommer pund) ti24102a D 39

40 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter, deleliste 190, 290, 390 Hi-Boy sprøyter deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, msk, 1 spor/seksk, skive hd SKRUE, maskin, spor 4 sekskantet, skive hd LÅSESKIVE PAKNING, O-ring 1 22 DEKSEL, front 1 17C540 Hi-Boy modeller 17C342, 17C343 17C539 Hi-Boy modeller 17C313, 17C349, 17C350, 17C351, 17C VERN, motor 1 15E341 Hi-Boy modeller 17C342, 17C343 15J371 Hi-Boy modeller 17C313,17C349, 17C350, 17C351, 17C LAGER, aksial 1 27 Se SLANGE, kbl, 0,6 cm x 1 side m (1/4 tomme x 25 eller 50 fot) 28 Se PISTOL, sprøyte 1 side Se KORT, medisinsk 1 side 41 varsel (ikke vist) ETIKETT, forsiktig SIL, 7/8-14 unf DEFLEKTOR, med 1 mothake GIR, reduksjon 1 41 PUMPE, stempel 1 17C487 Nord-Amerika 17C488 Asia/ANZ/Japan 17C489 Europa 42 24W817 HUS, drivverk 1 inkluderer W640 STANG, tilkobling X020 GIR, veivaksling 1 inkluderer W830 SETT, slange, kbl 1 inkluderer PLUGG, rør 2 Ref. Del Beskrivelse Ant SKRUE, maskin, 8 sekskantet skive hd 52 Se ETIKETT, foran 1 side Se ETIKETT, side 1 side * SETT, motor, elektrisk 1 inkluderer 54a 17C /120 V 17C V 54a 17C795 VIFTE, motor, roller, 1 clutch inkluderer 54b, 54c, 54d 54b MUTTER, skyve 1 54c SKIVE, mellomlegg, 1 rund 54d ADAPTER, aksling K092 SLANGE, tappe 1 56 Se LEDNING, strøm 1 side C485 RAMME, 1 universaltralle 60 17C949 SLANGE, suge, inntak KLIPS, fjær 1 63 Se ETIKETT, advarsel 1 side Se ETIKETT, advarsel 1 side SKRUE, maskin, pnh HETTE, muffe HÅNDTAK montering, 1 hi tralle 70 17C483 DEKSEL, pumpestang HJUL, 2 semi-pneumatisk 87 15B652 SKIVE, suge E813 MUTTER, låse H137 PAKNING, O-ring C990 HENGER, spann MUTTER, låse, 2 innsetting 145 M70809 TILPASSING, med 1 mothake, slange VÆSKE, TSL, 2,3 dl (8 oz.) 1 (ikke vist) * For motorbørstesett bestill Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D

41 Tilbehør og etiketter Tilbehør og etiketter Sprøytemodell 17C310 17C313 17C341 17C342 17C438 17C343 17C344 17C346 17C347 17C348 17C349 17C350 17C351 Ref. 27 Slange, 0,6 cm x fot Ref. 28 Pistol, sprøyte Ref. 52 Etikett, front Ref. 53 Etikett, side Ref. 65 Etikett, advarsel Ref. 34 Kort, Medisinsk varsel Ref. 63 Etikett, fare C819 17C & # 15K359 # C860 17C # 16G596 $ C862 17C # 16G596 $ C853 17C # 16G596 $ 17C X214 17D764 17D % 17A134 % 17C C819 17C % 17A134 % 15H086 17C386 17C C819 17C % 17A134 % 17C388 17C X214 17C853 17C % 17A134 % 17D D764 17D & # 15K359 # 17D D764 17D765 17C136 * # 17C135 * 17D D764 17D # 16G596 $ C821 17C & # 15K359 # Sett, tilbehør, hopper # Engelsk, spansk, Asia/ANZ * Engelsk, spansk, portugisisk % Engelsk, kinesisk, koreansk $ Europa & Nord-Amerika Japan 7,6 m (25 fot) 15,2m (50 fot) Ekstra skilt, merker og kort som angir «Fare» og «Advarsel» er tilgjengelig uten kostnad D 41

42 Kontrollboks og filter Kontrollboks og filter Ref. Trekke til med (dreiemoment) 1 15,8 18,1 N m ( tommer pund) 2 3,4 4,0 N m (30 35 tommer pund) 7 14,7 16,9 N m ( tommer pund) 8 5,4 8,1 N m (48 72 tommer pund) a ti25121a D

43 Kontrollboks og filter Kontroll og filter, deleliste Ref. Del Beskrivelse Ant PAKNING, o-ring PINNE, med spor PAKNING, sete, ventil SKRUE, maskin, 3 sekskantet skive hd 15 Se MANIFOLD, væske 1 side 44 16* FILTER, væske 1 Høy manifold masker masker, original masker masker Kort manifold masker, original masker 17* HETTE, manifold SETT, hette, høy manifold, inkluderer SETT, hette, kort manifold, inkluderer 18, 16 (60 masker) 18* INNLEGG, filter 1 15B071 Høy 15E288 Kort FORING, motorkabel 1 21 Se INDIKATOR, kontroller 1 side 44 trykk NIPPEL, (1/4 npsm x 2 1/4 npt) 26 15E022 SETE, ventil 1 Ref. Del Beskrivelse Ant HÅNDTAK, ventil, 1 tappe VENTIL, tømme, 1 inkluderer 5, BUNN, ventil 1 38 Se SETT, kontroll, trykk, 1 side 44 inkluderer 19, 20, KORT, styre V 16X V inkluderer 49a 49a 24R905 KORT, kondensator, V 51 15A464 ETIKETT, regulering 1 56 Se LEDNING, strøm 1 side HOLDER, plugg, 1 adapter (på utvalgte modeller) 911 Se KABELSETT, adapter 1 side Se SKRUE, mask, HWH 2 side ADAPTER, Japan M70809 TILPASSING, med 1 mothake D294 MELLOMSTYKKE, 2 manifold 150 Se Utskifting av sikring 1 side MÅLER, trykk, væske, 1 ikke vist (på utvalgte modeller) OVERGANG, T, 1 roterende (på modeller med måler) * Se side 44 for manifoldtype (høy eller kort) D 43

44 Kontrollboks og filter Kontroll og filter, deleliste Sprøytemodell Ref. 15 Manifold Ref. 21 Indikator Ref. 38 Trykkontroll Ref. 56 Strømledning Ref. 91 Ledningssett adapter Ref. 97 * Skrue Ref. 150 Sikring 17C310 17C313 17C590 17C725 24X289 % 15J C C341 15E295 15E794 24X C342 15E295 15E794 24X313 16W C343 17C344 17C593 17C725 24X290 % 16W C C346 17C591 17C725 24X290 % $ C C347 17C591 17C725 24X289 % C C348 17C349 17C591 17C725 24X290 % C C350 17C591 17C725 24X289 % C C351 17C591 17C725 24X290 % $ C C384 15E295 15E794 24X C385 17C590 17C725 24X289 % 15J743 & C C386 17C387 17C388 17C591 17C725 24X290 % C C389 17C592 17C725 24X C C438 15E295 15E794 24X313 16W D899 15E295 15E794 24X312 15J D900 15E295 15E794 24X $ D901 15E295 15E794 24X313 16W C590 17C725 24X289 % 15J C Høy manifold Maksimalt arbeidstrykk på 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi) Kort manifold % Maksimalt arbeidstrykk på 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) & Kan kreve pluggadapter (Ref. 133) i noen regioner $ sett også tilgjengelig, inkluderer ledningsholder (Ref. 90) og adaptere (Ref. 91) Europa CEE 7/7 (Type F) plugg Kina/Australia (Type I) plugg Europeisk multiledning; Italia (type L), Danmark (type K), Sveits (type J) plugger Sprøytemodeller med dette ledningssettet trenger også ledningsholder (Ref. 90) * Trekk til med et moment på 15,8 18,1 N m ( tommer pund) D

45 Koblingsskjema 110/120 V Koblingsskjema from Motor 2 x Yellow Red (+) Black (-) Replaceable Fuse Pressure Control Assembly ON/OFF Switch ti5643a Power Plug White Black Capacitor Green ti5643a D 45

46 Koblingsskjema 230 V 230V Model From Motor 2X Yellow Red (+) Black (-) Pressure Control Assembly Red (D) Black (E) ON/OFF Switch Capacitors Black (F) Blue Red (H) Brown Red MOV Green ti22267a Power Plug D

47 Tekniske spesifikasjoner 190/290/390 Sprøyte Maksimalt væsketrykk Tekniske spesifikasjoner USA 3000 psi 3300 psi Metrisk 207 bar, 20,7 MPa 228 bar, 22,8 MPa Maksimal levering 190/290/390 PC Classic 0,38 gpm 1,4 lpm 190 Ekspress, 390 PC, 390 PC Classic 0,47 gpm 1,8 l/min Maksimal dysestørrelse 190/290/390 PC Classic 0,019 0, Ekspress, 390 PC, 390 PC Classic 0,021 0,021 Væskeutløp npsm 0,6 cm (1/4 tomme) 0,6 cm (1/4 tomme) Sykluser 700 per gallon 185 per liter Generatorminimum 3000 W 3000 W V, A, Hz 1Ø, 13, 50/ V, A, Hz 1Ø, 8, 50/60 Dimensjoner Høyde Stativ 18,5 tommer 47 cm Lo-Boy 22,5 tommer 57,2 cm Hi-Boy 28,25 tommer (håndtak ned) 38,25 tommer (håndtak opp) 71,8 cm (håndtak ned) 97,2 cm (håndtak opp) Lengde Stativ 16 tommer 40,6 cm Lo-Boy 26,5 tommer 67,3 cm Hi-Boy 23,25 tommer 59,1 cm Bredde Stativ 14 tommer 35,6 cm Lo-Boy 20 tommer 50,6 cm Hi-Boy 20,5 tommer 52,1 cm Vekt Stativ 34 pund 15,4 kg Lo-Boy 59 pund 26,8 kg Hi-Boy 68,5 pund 31,1 kg Støy** (dba) ved 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi) Lydtrykk 90 dba Lydeffekt 100 dba D 47

48 Tekniske spesifikasjoner 190/290/390 Konstruksjonsmateriale Våte materialer på alle modeller USA Metrisk sink og forniklet karbonstål, nylon, rustfritt stål, PTFE, acetal, lær, UHMWPE, aluminium, wolframkarbid, polyetylen, fluorelastomer, uretan Notater * Oppstartstrykk og forskyvningsevne per syklus kan variere basert på betingelser for oppsuging, pistolhode, lufttrykk og type væske. ** Lydtrykk målt 1 meter (3 fot) fra utstyret. Lydeffekten ble målt i henhold til ISO D

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer

Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg

Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg Instruksjoner/deler Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg 33678N NO For høyytelses overflate- og beleggbehandlinger på eksplosjonsfarlige eller ikkeeksplosjonsfarlige steder. Kun til profesjonelt

Detaljer

NXT Luftmotor. Instruksjoner - Deler 312472ZAJ NO

NXT Luftmotor. Instruksjoner - Deler 312472ZAJ NO Instruksjoner - Deler NXT Luftmotor 32472ZAJ NO For høyytelses overflate- og beleggbehandlinger på eksplosjonsfarlige eller ikke-eksplosjonsfarlige steder. Kun til profesjonelt bruk. 0,7 MPa (7,0 bar,

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

President luftmotorer

President luftmotorer Bruksanvisning Deleliste President luftmotorer Brukes til Graco væskehåndteringspumper. 306982N Rev. AF Se instruksjonsboken som tilhører pumpen for maksimalt arbeidstrykk. Modell 205647, serie L Middeltrykks

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

Smørepumper DELELISTE. 50:1 Ratio Fire -Ball. 350 bar (5000 psi) maksimalt arbeidstrykk 7 bar (100 psi) maksimalt arbeidstrykk

Smørepumper DELELISTE. 50:1 Ratio Fire -Ball. 350 bar (5000 psi) maksimalt arbeidstrykk 7 bar (100 psi) maksimalt arbeidstrykk BRUKSANVISNING DELELISTE Denne håndboken inneholder viktige advarsler og instruksjoner. Les den nøye og ta godt vare på den for senere bruk. BRUKSANVISNING 307-878 N 50:1 Ratio Fire -Ball Smørepumper 350

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

Bruk. ThermoLazer oppmerkingssystem 3A0039C NOR

Bruk. ThermoLazer oppmerkingssystem 3A0039C NOR Bruk ThermoLazer oppmerkingssystem US Patent No. D619,625 S 3A0039C NOR - For profesjonell påføring av termoplastiske blandingsmaterialer for trafikkoppmerking (reflekterende glassperler påføres samtidig

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Tribomatic 500 håndpistol for pulversprøyting

Tribomatic 500 håndpistol for pulversprøyting Tribomatic 500 håndpistol for pulversprøyting Håndbok P/N 409 029 B - Norwegian - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson produkter Merk Dette er et

Detaljer

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50 Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMR435T INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Styringsenheten Tribomatic II med to manometre (631 152, 631 153)

Styringsenheten Tribomatic II med to manometre (631 152, 631 153) Styringsenheten Tribomatic II med to manometre (631 152, 631 153) Håndbok P/N 213 247 A - Norwegian - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson produkter

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer