Overvekt og selvfølelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvekt og selvfølelse"

Transkript

1 Overvekt og selvfølelse -en undersøkelse av integrerte tjenester med fokus på behandling, omsorg, og den individuelle kompleksiteten av å leve med og/eller være i bedring av overvekt eller overspisingslidelse

2 Foreløpig prosjektgruppe, PhD, psykiatrisk sykepleier, Stavanger DPS, Britt Sætre Hansen PhD, intensivsykepleier, Intensivavdelingen, Veileder: Prof. Elisabeth Severinsson SUS, Høgskolen i Tønsberg Faglig rådgiver: Psykiater overlege Tone Madland Skeie, Enhet for Spiseforstyrrelser SUS Samarbeid: Prof. Sture Åstrøm, Universitetet i Umeå

3 Kunnskapsbasert praksis (KPB) Helsepersonell må daglig ta faglige beslutninger. Hvorfor gjør vi det vi gjør? KPB = å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Kunnskapskildene varierer: kollegaer, eksperter, forskning, retningslinjer, kursing osv. Kildene har styrker og svakheter som vi som arbeider i klinisk praksis må være bevisst på. KBP kan hjelpe oss med å øke bevisstheten om og reflektere over hvilke kunnskapskilder vi baserer våre handlinger på.

4 Kunnskapsbasert praksis å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen Brukerkunnskap og brukermedvirkning Forskningsbasert kunnsap Erfaringsbasert kunnskap

5 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Fremskaffes gjennom empirisk, praktisk rettet forskning. Systematisk, pålitelig og transparent fremgangsmåte. Forskningsmetode som benyttes for å innhente data bestemmes av spørsmålet.

6 Cochrane søk på obesity i tittel: Advice on low-fat diets for obesity Carolyn D Summerbell, Cate Cameron, Paul P Glasziou July 2008 Chitosan for overweight or obesity Andrew B Jull, Cliona Ni Mhurchu, Derrick A Bennett, Christel AE Dunshea-Mooij, Anthony Rodgers July 2008 Exercise for overweight or obesity Kelly A Shaw, Hanni C Gennat, Peter O'Rourke, Chris Del Mar January 2009 Fluoxetine for overweight and obesity Juan Camilo Aponte, Bibiana Ballesteros, Rodrigo Deantonio July 2008 Interventions for preventing obesity in children Carolyn D Summerbell, Elizabeth Waters, Laurel Edmunds, Sarah AM Kelly, Tamara Brown, Karen J Campbell January 2009 Interventions for treating obesity in children Hiltje Oude Luttikhuis, Louise Baur, Hanneke Jansen, Vanessa A Shrewsbury, Claire O'Malley, Ronald P Stolk, Carolyn D Summerbell January 2009 Intragastric balloon for obesity Marcos AP Fernandes, Álvaro N Atallah, Bernardo Soares, Humberto Saconato, Sandra M Guimarães, Delcio Matos, Larissa R Carneiro Monteiro, Bernd Richter January 2009 Leptin for overweight and obesity Lorine A. Bonifacio, Maelly R.M. Ikuno, Heloisa Cerqueira Cesar Esteves Villar, Paulo Eduardo de O Carvalho, Claudio Jose Rubira December 2010 Long-term pharmacotherapy for obesity and overweight Raj S Padwal, Diana Rucker, Stephanie K Li, Cintia Curioni, David CW Lau January 2009 Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity Diana Thomas, Elizabeth J Elliott, Louise Baur January 2009 Metformin for obesity or overweight Wei Xin Li, Jian Feng Gou, Xiang Yan, Lin Yang November 2010 Psychological interventions for overweight or obesity Kelly A Shaw, Peter O'Rourke, Chris Del Mar, Justin Kenardy January 2009 Rimonabant for overweight or obesity Cintia Curioni, Charles André January 2009 Surgery for obesity Jill L Colquitt, Joanna Picot, Emma Loveman, Andrew J Clegg October 2009 Weight reduction for primary prevention of stroke in adults with overweight or obesity Cintia Curioni, Charles André, Renato Veras January 2009 Workplace-based organisational interventions to prevent and control obesity by improving dietary intake and/or increasing physical activity Janice Christie, Peter O'Halloran, Woody Caan, Chris R Cardwell, Taryn Young, Mala Rao September 2010

7 Cochrane søk binge eating disorder i tittel 1. Antidepressants in short-term treatment of binge eating disorder: systematic review and meta-analysis (Structured abstract) Centre for Reviews and Dissemination Original Author(s): S C Stefano, J Bacaltchuk, S L Blay, J C Appolinario A critical evaluation of the efficacy of self-help interventions for the treatment of bulimia nervosa and binge-eating disorder (Structured abstract) Centre for Reviews and Dissemination Original Author(s): R Sysko, BT Walsh Review and meta-analysis of pharmacotherapy for binge-eating disorder (Structured abstract) Centre for Reviews and Dissemination Original Author(s): DL Reas, CM Grilo Self-help treatments for disorders of recurrent binge eating: a systematic review (Provisional abstract) Centre for Reviews and Dissemination Original Author(s): S C Stefano, J Bacaltchuk, S L Blay, P Hay 2006

8 Kunnskapsbasert praksis Erfaringsbasert kunnskap Praksisbasert kunnskap utviklet i praksis via refleksive prosesser der praktikere lærer fra erfaring. Erfaring er viktig når vi skal utvikle ferdigheter, vurderinger, kommunikasjon og empati.

9 Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Pasientens erfaring Pasientens kunnskap Pasientens verdier Pasientens preferanser

10 Folkehelse og koordinerte helsetjenester Sykehusene er hjørnestener i helsetjenestene våre God behandling til riktig tid og sted krever smarte løsninger, og at vi tenker kreativt og koordinert (Samhandlingsreformen 2009)

11 Overvekt er en av de mest alvorlige utfordringene i et folkehelseperspektiv i Europa i dag (WHO 2004)

12 Overvekt og depresjon Sammenheng mellom overvekt og depresjon og angst (de Wit et al. 2010, Gariepy et al. 2010) Risiko for å utvikle angst og depresjon øker hos kvinnelige overvektige og ikke hos mannlige overvektige (Anderson et al. 2007, Jorm et al. 2003) Overvekt øker risiko for depresjon og depresjon kan øke risiko for utvikling av overvekt (de Wit et al. 2010, Luppino et al. 2010) Uklart om dette er en direkte årsak og hva som leder til hva (Gadalla 2009). Angst og depresjonssymptomer redusert ett og to år etter duodenal switch prosedyre er utført (Andersen et al. 2010).

13 Binge eating disorders Underliggende problemer relatert til overvekt og BED er sammensatte og kompliserte og en stor del av de som overspiser vil fylle ICD-10 kriteriene for BED (Fairburn & Harrison 2003). Forskjellige variabler som grunnleggende faktorer, spisevaner, rollemodeller, og emosjonelle og kognitive faktorer spiller en rolle i utviklingen av BED (Fairburn & Harrison 2003).

14 Binge eating disorders Følelsen som oftest rapportert kunne predikere overspising var sinne. Følelse av ensomhet, vemmelse utmattethet eller skam hadde høyest sannsynlighet til å lede til overspising Emotion and eating in binge eating disorder and obesity (Zeeck A, Stelzer N, Linster HW, Joos A, Hartmann A. 2010)

15 Behandling Kognitiv adferdsterapi er en av de best dokumenterte metodene som tar for seg mønstre og opprettholdelse av BED (Fairburn & Harrison 2003). Overveksbehandling varierer fra land til land og er påvirket av fragmenterte helsesystemer og forskjellig nivå av samarbeid. Primærhelsetjenesten: kurser, f.eks. Stor og Sterk i Stavanger kommune Somatisk avdeling: Roux-en-Y Gastric bypass surgery (siden september 2009)

16 Kir. avd. Stavanger tall 2010: Desember 2010: 110 pasienter opererte ca 330 pasienter med behandlingsgaranti (40 av disse hadde startet behandling) obligatorisk 1-dags skole i grupper, innlagt i grupper på tre til fire, innlagt fra dagen før til dagen etter operasjon, deretter en natt på pasienthotellet. Etter operasjon: fastlegen er ansvarlig, pasienten får en telefon seks uker etter operasjon, etter seks og 12 måneder blir de invitert til et semi-strukturert intervju (weight, medication, symptoms like cold feet, bowl-function), hyppighet av legebesøk

17 Behandling frts. Psykiatrisk avdeling: KAT-program (20 weeks, with weekly 2 hours meetings) til pasienter som søker hjelp for sin overspising (Fairburn et al. 2003). Gruppebehandling ved Stavanger DPS (to grupper siden 2009), individuell behandling ved Enhet for spiseforstyrrelser. Ingen venteliste. Programmet fokuserer på spiseproblematikk, motivasjon og emosjonell og kognitiv påvirkning på spisetilstanden. Kunstterapi som avslutning (Stavanger DPS). Det diskuteres nå tverrfaglig og tverrdivisjonelt hvorvidt et forenklet kognitivt opplegg kunne vært nyttig for pasienter som skal opereres (Haugesund). Økt kunnskap om pasient-flyt, pasientopplevelser, klinikeres opplevelser er viktig fordi disse pasientene søker hjelp ved forskjellige divisjoner ofte for en og samme problematikk

18

19 Study design Eksplorativ og deskriptiv design (Polit & Beck 2004). Fokusgrupper og individuelle intervju blir anvendt for å innhente kvalitative data. Analyse metode: En hermeneutsk tilnærming (Gadamer 2004) vil bli brukt for analysen. Vi vil følge Graneheim og Lundman (2004) måte å anvende kvalitativ innholdsanalyse på teksten. Etiske forhold: REK Deltakere mottar muntlig og skriftlig informasjon om mål og metode. De vil bli informert om at deltakelsen er frivillig og at de når som helst kan trekke seg uten at det vil påvirke deres behandligsforløp. De garanteres anonymitet. Godkjenning fra Forskningsavdelingen ved Stavanger universitets sykehus, samt sykehusets personvernombud.

20 Overordna mål Å forbedre integrerte tjenester til pasienter med overvekt ved økt kunnskap om behandlingsforløp. Å undersøke personer med en overvekt eller BED og deres risiko for mentale helseproblemer i dagliglivet. Å øke brukermedvirkning gjennom å belyse brukers oppleveles av overvekt og/eller overspising.

21 Delmål Å belyse klinikeres kjennskap av pasientgruppen og behandlingsforløp (Paper I). Å identifisere pasienters opplevelser med å ha en overvekt, bedringsprosesser, helsevesenet og deres oppfatning om potensiale til forbedring (Paper II and III). Å belyse kunnskap i helsestasjon om tidlig forebygging og mulige intervensjoner rettet mot overvekt med fokus på overvektige barn og deres familier (Paper IV). Å belyse kunnskap om viktigheten av samarbeid mellom forskjellige helsesystem og nivå basert på funn fra de tidligere studiene (Paper VI).

22 Forskningsspørsmål Hva er klinikeres opplevelse av å jobbe med og behandle pasienter med overvekt? (Paper I) Hva er pasientens opplevelse av å være overvektig og å ha en overspisingslidelse og deres mentale helsetilstand? Hva er pasientens opplevelse av forbedringsprosesser og helsevesenet når han/hun er i behandling for overvekt eller overspisingslidelse? Hvordan kan vi bedre gjenkjenne barrierer så vel som endringer som trengs for behandling av overvekt eller overspisingslidelse? Hvordan kan saksgang til personer med overvekt eller overspising forbedres? På hvilken måte er de overnevnte temaene influert av kjønn og rolle?

23 Deltakere og datasamling Deltakere: Studie I: Sykepleiere ved gastrologisk avdeling (bypass operasjon) Studie II: Klinikere ved psykiatrisk avdeling (CBT-utøvere for BED) Studie III: Patienter a: gastro, b: CBT, c: gastro og CBT Studie IV: Helsesøstre ved kommunale helsestasjoner (Potensielt: studie V: indremedisin, kirurg, psykiater; studie VI: personer som har gjennomgått bedring og varig vekttap uten kirurgisk behandling) Data innsamlingsmetode: Fokusgruppe intervju (Studie I, II and IV) Individuelle intervju (Study III, VI)

24 Body and soul clinicians and patients perceptions and experiences with overweight and BED Clinicians Hospital, mental health Hospital, somatic Cognitive behavioural therapy Surgery Patients (overweight, BED) -experiences before, during, and after treatment - gender perspective -emotional pain (Holm) - losses, grief, pain (Furnes, Dysvik)

25 Intervjuguide pasienter som er behandlet med fedmekirurgi Intervjuguide, pasienter med overvektsproblematikk, behandlet med bypass operasjon Demografiske data: Kjønn, alder, familie, jobb/skole, Opplevelser med helsevesenet/hjelpeapparatet før det ble iverksatt behandling Gode, dårlige, forslag til forbedring Opplevelser med behandlingsopplegget Gode, dårlige, forslag til forbedring Opplevelser fra tiden etter behandling Gode, dårlige, forslag til forbedring Annet. Reflekter over hvordan det er/har vært å være overvektig med fokus på kropp og følelser. Hva tenker du kan ha startet det og hva kan ha vært med på å opprettholde det? Kunne det vært unngått slik du ser det? Forklar. Reflekter over hva du har erfart som pasient med denne problematikken. Har du opplevd endringer i din livskvalitet som følge av behandlingen? Hva vil du peke på som viktig i din situasjon?

26 Intervjuguide pasienter som har deltatt i KAT for overspisingslidelse Demografiske data: Kjønn, alder, familie, jobb/skole, Opplevelser med helsevesenet/hjelpeapparatet før det ble iverksatt behandling Gode, dårlige, forslag til forbedring Opplevelser med behandlingsopplegget Gode, dårlige, forslag til forbedring Opplevelser fra tiden etter behandling Gode, dårlige, forslag til forbedring Annet. Reflekter over hvordan det er/har vært å være overvektig og å ha en overspisingslidelse med fokus på kropp og følelser. Hva tenker du kan ha startet det og hva kan ha vært med på å opprettholde det? Kunne det vært unngått slik du ser det? Forklar. Reflekter over hva du har erfart som pasient med denne problematikken. Har du opplevd endringer i din livskvalitet som følge av behandlingen? Hva vil du peke på som viktig i din situasjon?

27 Mat: rus tvang trøst Kropp: ekkelhet skam ydmyk Aktuelle utsagn

28 Jeg ønsker å lette men står fast

29 Utad: glad, flink, omsorg Innsiden: trist, sint, ensom

30 Jeg er utenfor

31 Jeg er fanget

32 Jeg blir kvalt av spiseforstyrrelsen

33 Jeg ønsker å bli sett på som god og omsorgsfull

34 Jeg tror jeg er på veg ned fra fjellet og jeg ser at det er mange som kan ta imot meg

35 Kommentarer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet? Marte Rossavik

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Det er anvendt kvalitativ metode med dybdeintervju av 4 foreldre til barn som er ferdigbehandlet for kreftsykdom.

Det er anvendt kvalitativ metode med dybdeintervju av 4 foreldre til barn som er ferdigbehandlet for kreftsykdom. Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven er å kartlegge foreldre til kreftsyke barns opplevelse av informasjon og deres møte med helsepersonell. Alvorlig sykdom hos et barn har innvirkning på foreldrenes

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Mirjam Lien Smedsrød Master of Public Health MPH 2012:11 Vellykket livsstilsendring handler om utvikling

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem Innledning

Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem Innledning Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem Forfattere :Kirsti Baird Hultberg, Follo Distriktspsykiatriske Senter, Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus HF og Bengt Karlsson, Høgskolen

Detaljer

På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig overvekt.

På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig overvekt. Emnekode: SPL4901 Emnenavn: MHPCC Oppgavetype: Masteroppgave Kull: 08V Christine Mathiesen På vei mot likevekt? En kvalitativ studie av deltakeres erfaringer med et kurstilbud for personer med sykelig

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal pasientmotivasjon for gastric bypass - en kvalitativ studie Patient motivation for gastric bypass - a qualitative study line sofie uldal Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 i

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Helserelaterte utfordringer som kan forekomme etter fedmeoperasjon. Health related issues that may occur following bariatric surgery. Ida Berg Ingrid Totland SPU 110 Bachelorgradsoppgave

Detaljer

Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring

Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring En kvalitativ studie om opplevd effekt av vektreduksjon gjennom livsstilsendring i spesialisthelsetjenesten Kine Rasmussen Veileder Gudrun E. Rohde

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE

BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Tittel på norsk: Betydning av familiearbeid for pasienter med schizofreni Tittel på engelsk: The significance of family intervention for patients suffering from schizophrenia

Detaljer

Akselerert pasientforløphvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling?

Akselerert pasientforløphvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling? Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian Akselerert pasientforløphvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling? Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo,

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Hvordan fungerer

Detaljer

INTRODUKSJONSKURS I KOGNITIV MILJØTERAPI: EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING

INTRODUKSJONSKURS I KOGNITIV MILJØTERAPI: EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 14/2015 INTRODUKSJONSKURS I KOGNITIV MILJØTERAPI: EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Et samarbeid mellom Senter for psykisk helse og rus og Kompetansesenter

Detaljer

Gratulasjoner til NSF. Norsk Sykepleieforbund 100 års jubileum Stord 24. oktober 2013

Gratulasjoner til NSF. Norsk Sykepleieforbund 100 års jubileum Stord 24. oktober 2013 Gratulasjoner til NSF Norsk Sykepleieforbund 100 års jubileum Stord 24. oktober 2013 «Fedme-epidemien og helsefremmende sykepleie» Gudbjørg Øen Dosent i helsefag og pedagogikk Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand Specialisering inom ögonsjukvården-oftalmologisk omvårdnad, 60 hp MAGISTERUPPSATS Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi Fredrik Husby Strand Examensarbete

Detaljer

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie 4 Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 3 2009 Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie Relations in mental health nursing The importance of interaction and participation in nursing practice and of ensuring

Detaljer

Angst og depresjon ved brystkreft

Angst og depresjon ved brystkreft Angst og depresjon ved brystkreft Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge angst og depresjon hos pasienter med brystkreft? Avdeling for sykepleieutdanning Kull 10SYKHEL Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer

En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag

En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskaplige

Detaljer

KJØNNSFORSKJELLER I ETTERLEVELSE AV LIVSSTILSRÅD BLANT PERSONER MED HJERTE- OG KARSYKDOMMER.

KJØNNSFORSKJELLER I ETTERLEVELSE AV LIVSSTILSRÅD BLANT PERSONER MED HJERTE- OG KARSYKDOMMER. KJØNNSFORSKJELLER I ETTERLEVELSE AV LIVSSTILSRÅD BLANT PERSONER MED HJERTE- OG KARSYKDOMMER. Amalie Nilsen Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for sykepleie

Detaljer