HOVEDEMNE 1: SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPLIGE EMNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDEMNE 1: SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPLIGE EMNER"

Transkript

1 LITTERATURLISTE Litteratur til videreutdanning i anestesisykepleie 90 studiepoeng, utgjør 6000 sider. HOVEDEMNE 1: SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPLIGE EMNER Delemne 1A: Opplevelser og reaksjon på akutt og/eller kritisk sykdom Adamson, H. et al. (2004). Memories of intensiv care and experiences of survivirs of critical illness: an interview study. Intensiv and Critical Care Nursing, 20, Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kap. 1: Katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte. Kap. 3: Umiddelbar psykososial støttearbeid. Kap. 5: Barns katastrofereaksjoner. Kap. 6: Hjelp til barn i katastrofer Kap. 8: Hjelp til hjelperne Hanssen. I. (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 1: Kultur, innvandring, miljøendring og helse Kap. 2: Sammenheng mellom verdensforståelse, medisinske forklaringsmodeller og behandlingspraksis. Kap. 3: Kommunikasjon, samhandling og bruk av tolk Kap. 4: Helsearbeid på tvers av forståelsesrammer og forventninger Kap. 5: Interkulturell etikk innen helsetjenesten Kap. 6 Traumatiserte pasienter Moesmand, A.M., Kjøllesdal, A. (2003). Å være akutt kritisk syk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1: Introduksjon om sykepleie til akutt kritisk syke Kap. 2: Å være akutt kritisk syk Kap. 3: Mestring og følelser Kap. 4: Teknologi Gulbrandsen, T.& Stubberud,D.G (2005) Pasientens psykososiale behov. I:Gulbrandsen,T..&Stubberud,D.G (red) Intensivsykepleie. Oslo:Akribe. Kap.3 Stang, I. (1998) Makt og bemyndigelse. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 8: Fagutøveren som bemyndiger Kap. 9: Bemyndigelse i samhandlingen mellom fagutøveren og den hjelpetrengende Kap. 10: Bemyndigelse relatert til praktisk virkelighet Håkonsen, K.M. (1999). Mestring og relasjon. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4: Den terapeutiske relasjonen Kap. 5: Å arbeide i en terapeutisk relasjon

2 Delemne 1B: Kompetanse- og fagutvikling Jacobsen, D., I. (2003) Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS Johannessen, A. et al (2004) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig Metode. Oslo: Abstrakt forlag Kap. 5: Forskerens etiske og juridiske ansvar Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 2: Personlig kompetanse en forutsetning for kunnskapsanvendelse Kap. 3: Karakteristika ved sykepleiepraksis Kap. 4: Sykepleievitenskapens bidrag til praksis Markussen, K. (2004). Lesing og vurdering av forskningsartikler. I: Tidskriftet sykepleien (6). s Nortvedt, M.,Jamtvedt,G., Graverholt, B., Reinar, L.M. (2008) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere Oslo: Norsk sykepleierforbund Tveiten, S (2001) Pedagogikk i sykepleiepraksis Oslo: Fagbokforlaget Kap. 3: Sykepleierens pedagogske funksjon Kap. 4: Pedagogikk og læring Kap 5: Å legge til rette for oppdagelse Kap. 7: Undervisning Kap. 8: Undervisning og veiledning av pasienter, klienter og pårørende. Følgende er pensum knyttet til oppgaver, refleksjons- og fagnotat og fordypningsoppgave. Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert. København: Munksgaard. Kap Benner, P., Wrubel, J. (2001) Omsorgens betydning i sykepleje. København: Munksgaard kap 1-6 Hendersson, V.(1977). Basic Principles of Nursing Care. Geneva: International Council of Nurses Henderson, V. (1991). The nature og nursing: a definition and its implications for practice, research and education: a reflection after 25 years. New York: National League for Nursing Press Henderson, V. (1993). Sykepleiens grunnprinsipper. Oslo: NSF Martinsen, K. (2003). Omsorg, sykepleie og medisin. Oslo: Universitetsforlaget. Innledning + kap 1-7 Martinsen, K. (1996). Omsorg i sykepleien en moralsk utfordring. I: Jensen et. al. Moderne omsorgsbilder. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Martinsen, K. (2003) Fra Marx til Løgstrup. Oslo: Universitetsforlaget. Kap Orem, D. (2001). Nursing concepts of practice. Moseby. Kap Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Til sammen 327 s. Til sammen 239 s. Til sammen 247 s 330 s 280 s

3 Universitetsforlaget. Benner, P., Tanner, C., Chesla, C. (2000) Expertkunnande i omvårdnad Omsorg, klinisk bedømning och etikk. Lund: Studentlitteratur Kap. 1: Klinisk bedømning Kap. 2: Föhålande mellan teori og praktikk i förvärvandet av färdigheter. Kap. 6:Expertkunnande Kap. 7: Hinder for utveckling av klinisk kunskap och etisk omdømme innom Intensivvården. Kap. 10: Relationen sjuksköterska-läkare: At föhandla om klinisk kunskap. Dalland, O. (2007) Metode og oppgave skriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 11: Oppgavens oppbygging Rienecker, L., Jørgensen, P. S. (2006). Den gode oppgaven håndbok i oppgaveskriving på universiteter og høgskoler. Bergen: Fagbokforlaget Reinar, L: (2007). Å lete etter svar. For deg som vil finne forskning. I: Sykepleien Forskning (1). s Martinsen, K., Boge, J. (2004) Kunnskapshierarkiet i evidensbasert Sykepleie. I: Tidsskriftet Sykepleien nr. 13, s Magnus, P., Bakketeig, L.,S. (2000). Prosjektarbeid i helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1: Hva er et prosjekt Kap. 3: Å systematisere kunnskap: litteraturprosjektene og utredningene. Kap. 4: Å skape ny kunnskap forskningsprosjekter Kap. 5: Å gjennomføre nye tiltak i forebygging og behandling - prosjekter i det daglige arbeid. Kap. 6: Hvordan blir et prosjekt vellykket Delemne 1C: Etikk Slettebø, Å., Nortvedt, P. (red.) (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk.

4 Brinchmann, B. S. (red.) (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hofmann B. (2001) The technological invention of disease. I: J Med Ethics: Medical Humanities 2001;27: Hofmann, B. (2002) Teknologi og medisin om verdifull kunnskap og viten om verdier. I: Nytt Norsk Tidsskrift 2002; 4: Delemne 1D: Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø Heggedal, K. (2006). Sykepleiedokumentasjon. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 4: Juridiske rammer for sykepleiedokumentasjon Kap. 8: Fra fritekst til standarisering. Kan standarisering bidra til å usynliggjøre pasientens erfaringer? Høiseth, L.Ø*, K-E Giercksky, S.G. Larsen, U. Kongsgaard*(2006) Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner. Lov nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. Lov nr 63: Lov om pasientrettigheter Lov nr 64: Lov om helsepersonell m.v. LOV (2008) Smittevernloven Lokalisert 13.november 2008 på Lovdata Molven, O. (2006) Sykepleie og juss. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Kap. 1: Sykepleie og juss Kap. 2: Rettslig regulering av helsetjenesten og sykepleiervirksomhet Kap. 7.4:.. Våre krav på spesialisthelsetjenester Kap. 9: Tvangsmessig påføring av helsehjelp Kap. 10: Kravet om forsvarlig yrkesutøvelse Kap. 12: Medvirkning og informasjon Kap. 13: Pasientens rett til medbestemmelse Kap. 15: Taushetsplikt Kap. 16: Forskning Kap. 17: Pasientklage, tilsyn og reaksjoner mot helsepersonell Kap. 18: Pasientens rett til erstatning Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Forsvarlighetsprinsippet i helsepersonelloven. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126,

5 Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Vilkår for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126, Jakobsen, Rita. (2005). Klar for fremtiden?- om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag NOU (2005:3) Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste. Kap. 3: Dagens oppgave- og ansvarsfordeling. Hjort, P.F.(2007) Uheldige hendelser i helsetjenesten- en lære, tenke og faktabok. Oslo : Gyldendal akademisk Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner, 30 studiepoeng Delemne 2 A: Fysiologi og patofysiologi Opdahl, H. (2001). Oksygentransport og oksygeneringssvikt Oslo: AGA Healthcare del 1-6 ing Jensen, T Staehelin. Dahl, J B. Arendt-Nielsen, L (red.)(2003). Smerter en lærebog. København:FADL Kap. 5: Smerte og kirurgisk stress - respons Ingvaldsen, B. (2008). Forstyrrelser i væske-, og elektrolytt- og syre-basebalansen Her må hele referansen komme inn (noe av dette går til hovedemne 3)! Stokland, O. (2005) Kardiovaskulær intensivmedisin Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 1: Hjerte kar fysiologi Kap. 5: Sjokk Sand, O. m.fl (2001). Menneskets fysiologi. Oslo: Gyldendal akademisk Kap. 3: Nervesystemet(49 s) Kap. 7: Sirkulasjonssystemet(61s) Kap.10: Respirasjonssystemet(37s) Kap.13: Nyrene og urinveiene (45s) Ræder, M G (2008). Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. Oslo:Morten G. Ræder, Institutt for eksprimentell medisinsk forskning og gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Universitetet i Oslo. Kap 2: Immunforsvar. Kirurgisk sepsis: s 65-71(6 s) Kap 13: Overvåkning av kroppstemperaturen (10 s) Kap. 14: Overvåkning av metabolismen (35s)

6 Kap. 15: Blod, koagulasjon og hemostase ( 14 s) Kap. 16: Overvåkning av elektrolytter og osmolaritet (22s) Kap. 20: Den kritisk syke pasient, SIRS og multiorgansvikt(19s) Flaatten, H. (2005). Innføring i klinisk ernæring. Oslo: Fresenius Kabi Kap. 1 Normale ernæringsbehov Kap. 2 Underernæring Kap. 3: Ernæringsbehov ved sykdom og skade Schøyen, Rolf (2006). Mikroorganismer og sykdom. (8. utg) Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 8: Infeksjonsforsvaret og immunapparatet Renck, H.(2003). Svikt av vitala funktioner. (4. uppl) Torekov: ANIVA forlag Åsberg, A. et al (2004) Brukerhåndbok i klinisk kjemi. (3. utg.) Haugesund: Akademisk fagforlag Delemne 2 B: Farmakologi Jacobsen, D. (red.) (1999). Farmakoterapi for helsepersonell (2. utg) Oslo: Ad Notam Gyldendal Kap. 6: Farmakokinetikk, farmakodynamikk og individuelt varierende terapirespons Kap. 7: Medikamentelle bivirkninger og interaksjoner. Kap. 8: Tilvenning, misbruk og avhengighet av rusmidler 56 s. Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. (4. uppl) Torekov: ANIVA forlag Kap.18: Farmakokinetikk og farmakodynamikk vid sviktande organfunksjon 12 s. Jacobsen, D (red.)l (1999). Farmakoterapi for helsepersonell (2. utg) Oslo: Ad Notam Gyldendal Kap Norsk legemiddelhåndbok. Simensen, T. m.fl (2004). Illustrert farmakologi. (2.utg) Bergen: Fagbokforlaget Delemne 2 C: Mikrobiologi Schøyen, Rolf (2004). Mikroorganismer og sykdom. (8. utg) Oslo: Gyldendal akademiske Kap. 3: Hva er mikroorganismer Kap. 4: Mikrogenetikk en kort innføring Kap. 5: Patogenitet, virulens og patogenese Kap. 6: Kroppens normalflora

7 Kap. 7: Smitte og smittespredning Kap. 10: Antimikrobiell kjemoterapi til side 184 Kap. 11: Bakterier og og bakterieinfeksjoner Kap. 12: Virus og virussykdommer Kap. 13: Sopper og soppinfeksjoner Kap. 14: Parasitter og parasittsykdommer Kap. 15: Prioner og prionsykdommer Kap. 18: Sykehusinfeksjone Degre`, M. m.fl (2000). Medisinsk mikrobiologi. (2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk Delemne 2 D: Medisinsk teknisk utstyr Litteratur knyttet til anestesisapparater, overvåkningsutstyr etc inngår i hovedemne 3 Berge, J.A., Grimnes, S. (2001). Gassteknisk medisinsk utstyr. Del 1. (4. utg) Oslo: Medinnova, Rikshospitalet. Kap. 2: Gassforsyning Kap. 3: Pasientsug Grimnes, S. (2005). 3. utgave. Håndtering av medisinsk teknisk utstyr på sykehus. Oslo: Medinnova, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Kap. 2: Medisinsk teknisk utstyr (MTU) Kap. 3: Vellykket bruk av MTU: Tre utfordringer Kap. 4: Brukernes håndtering av MTU Kap. 5: Før uhellet er ute risikovurderinger Kap. 6: Når uhellet er ute ansvar Grimnes, S., Jensen, Ø. (2003) Medisinsk-teknisk sikkerhet på sykehus. Oslo: Medinnova, Rikshospitalet Kap. 1: Innledning Kap. 2: Elsjokk, fysiologiske virkninger Kap. 3: Elektrostatiske utladninger Kap. 4: Apparatforstyrrelser Kap. 5: El-sikkerhet, tiltak Kap. 6: Brann, eksplosjon og brannsår Kap. 8: Stråling Kap. 7: Mekaniske skader Kap. 9: Andre risiko- områder Kap. 10: El-lære, en gjenoppfriskning

8 Grimnes, S. & Martinsen, T. (2001). Kirurgisk diatermi. 3 utg. Oslo, Medisinsk tekinsk avdelings forlag Medinova, Rikshospitalet. Kap. 1: Prinsipp Kap. 2: Elektroder Kap. 3: Apparatet Kap. 4: Bruk Kap. 5: Forholdsregler og komplikasjoner Kap. 6: Eksempler og oppgaver Intensivmedisin og kirurgi (2E) Flaaten, H. (2005) Innføring i klinisk ernæring.(5.utg.) Oslo:Fresenius Kabi Kap xkn66et24pv6h7stf7k4nxlkdd/hansflaatensbokinnhold.pdf Grytaas, Ø. (Ed.). (2004). Metodebok- brannskadeavsnittet (4. utg ed.). Bergen: Haukeland Univeristetssykehus. Høgevold, H. E. (red.). (2006) Traumemanual : Initialbehandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål universitetssykehus (5.utg.). Oslo: Ullevål universitetssykehus, Akuttgruppa: Fresenius Kabi Høiseth, L. Ø., Giercksy, K.-E., Larsen, S. G. & Kongsgaard, U. (2006). Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner. Tidsskrift for den norke legeforening, 126 (20): Jaffe, R.A & Samuels, S. I. (2004). 3rd ed. Anesthesiologist s Manual of Surgical Procedures. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Kap. 2:Otolaryngology head and neck surgery s Kap. 5: Thoracic surgery, lobectomy, pneumectomy, wedge resection of lung lesion; s Mediastinoscopy, bronchoscopy, carotid endarterectomy; s Kap. 6: Repair of thoracic aortic aneurysms, endovascular stentgrafting of aortic aneurysm, repair of acute aortic dissections and dissecting aneurysms, repair of aneurysms of the thoracoabdominal aorta, surgery of the abdominal aorta; s Venous surgery thrombectomy or vein excition; s Varicose vein stripping; s Kap. 7: Gastric resections; s Operations for peptic ulcer disease, open operations for morbid obesity; s Duodenotomy, appendectomy, excision of Meckels s diverticulum; s Laparoscopic colorectal surgery, total proctocolectomy, segmental (partial) colectomy, stoma closure or peristomal hernia repair, anesthetic considerations for large bowel surgery, operations for rectal prolapse,

9 rectal surgery, anesthetic considerations for rectal surgery; s Hepatic resection, hepatorrhaphy; s Open cholecystectomy; s Anesthetic considerations for biliary tract surgery; s Laparoscopic esophageal fundoplication; s Laparascopic cholecystectomy,; s Laparoscopic appendectomy; s Laparoscopic bariatric surgery; s Whipple resection, anesthetic considerations for pancreatic surgery; s Exploratory or staging laparotomi; s Breast-conserving surgery and mastectomy + reconstruction; s Thyroidectomy; s Kap. 8: Gynecology/infertility surgery; s Cesarean section; s Laparascopic surgery for endometriosi, laparoscopic surgery for ectopic pregnancy, laparoscopic myomectomy, laparoscopic hysterectomy; anesthetic considerations; s Kap. 9: Diagnostic transurethral procedures, therapeutic transurethral procedures, TUR-P, open prostate operations, nephrectomy, operations on the renal pelvic and upper urether; s Kap.10: Open reduction and internal fixation of pelvis or acetabulum; s Anesthetic considerations for procedures about the pelvis and hip, arthroplasty of the hip; s Anesthetic considerations for hip procedures, open reduction and internal fixation of proximal femoral fractures; s Arthroscopy of the knee; s Anesthetic considerations for knee procedures; s Amputations above the knee, Amputations below the knee; s Anesthetic considerations for lower-extremity procedures; s Kap.12: Pediatric otolaryngology, myringotomy and tympanostomy tube placement, tonsillectomy and ademoidectomy; s Repair of congenital diaphragmatic hernia; s Pyloromyotomy for pyloric stenosis; s Repair of inguinal and umbilical hernias, hydrocele; s Kidney and upper urinary tract operations; s Percutanious pinning of displaced supracondylar humerus fracture; s Anesthetic considerations for pediatric orthopaedic surgery of the pelvis and extremities; s Norsk resuciteringsråd (2005). Nye retningslinjer for AHLR til barn og spedbarn. Sollid, S., Sundstrøm, T., Kock-Jensen, C., Juul, N., Eskesen, V., Bellander, B. M., et al. (2008). Skandinaviske retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige

10 hodeskader. Tidsskrift for den norke legeforening, 128(13-14), Statens legemiddelverk (2004). Behandling av sepsis/septisk sjokk. Oslo:Statens legemiddelverk. Nytt om legemidler, 2004(3), s * Stokland, O. (2005). Kardiovaskulær intensivmedisin. Oslo: Cappelen akademisk forl. Kap. 3: Hjertesvikt, angina og infarkt Kap. 4: EKG Kap 6: Preoperativ kardial risikovurdering for ikke kardial-kirurgi Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. 3 Gjerstad, L. Skjeldal, O. Helseth, E. (2007) Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen (4.utg.) Oslo:Vett og Viten AS * Kap. 8: Spinalvæske undersøkelse Kap. 22: Nevrotraumatologi Kap. 25: Ischemiske hjernesykdommer Kap. 26: Spontane intrakranielle blødninger Kap. 27: Epilepsi Kap. 35: Infeksjoner i nervesystemet hos voksne og barn Kap. 47: Intrakranialt trykk, herniering og opphevet cerebral blodsirkulasjon Reynolds, S. F. & Heffner, J. (2005). Airway Management of the Critically Ill Patient: Rapid-Sequence Intubation. Chest 127: Flaatten, Hans. (2007) Metodebok: Seksjon for intensivmedisin. Kirurgisk Serviceklinikk. Haukeland Universitetssykehus. Eskesen, V. (2007). Traumatisk hjerneskade - patofysiologi og klinik set fra et neurokirurgisk synspunkt. Ugeskrift for læger, 169 (3): Anestesiologi (2F ) Se for øvrig Hovedemne 3 Morgan, Jr. E. et al J.(2006) Clinical Anesthesiology International edition. Lange, fourth edition. Stoelting, R. K., Dierdorf, K (2002) Anesthæsia and Co-Existing Disease (4. utg) New York: Churchill Livingstone Longnecker, D. E. (2008). Anesthesiology. New York, McGraw Hill.. Bodelsson, M. m.fl (2005). Anestesiologi. Lund: Studentlitteratur. Halldin, M.,Lindahl, S. (2000). Anestesi. Stockholm: Liber AB.

11 Hovedemne 3: Anestesisykepleie som fag og yrkesutøvelse 45 stp, Delemne 3A Den akutt og/ kritisk syke pasient som skal ha anestesi Bauer, M., Bohrer, H., Aichele, G., Bach, A. og Martin, E. (2001). Measuring patient satisfaction with anaesthesia: perioperative questionnaire versus standardized face to face interview. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 45, Knudsen, Ø. (2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. Kap 1: Sykepleierpraksis i akuttsituasjoner og sykepleierens juridiske ansvar Lindwall, L. & Post, I. v. (2008). Perioperativ vård: att förena teori och praxis. Lund, Studentlitteratur. Moesmand, A.M., Kjøllesdal, A. (2004) Å være akutt og kritisk syk. (2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk Kap. 5: Pårørende til akutt kritisk syke Kap. 6: Operasjonspasienten Kap. 7: Psykososiale reaksjoner og behov - konsekvenser for sykepleien Delemne 3B Anestesisykepleie, ansvar og kompetanseområde AHLR: norsk grunnkurs i avansert hjerte-lungeredning. (2007). Læredal: Norsk resuscitasjonsråd. Kan bestilles på Ahlstrøm, H. B., & Belhage, B. (2007). Cricoideatryk a.m. Sellick ved akut anæstesiindledning? Ugeskrift for læger, 169(24), ALNSF (2006). Idegrunnlag og funksjonsbeskrivelse for anestesisykepleiere. ALNSF/ NAF (2005) Standard for anestesi i Norge Andersen, B. M. (2008). Håndbok I hygiene og smittevern. Oslo: Ullevål universitetssykehus HF Personlig hygiene og smittevern s Tuberkulose forebygging Smitteuhell Håndhygiene og bruk av hansker. Munnbind, åndedrettsvern og øyenbeskyttelse. Isolasjon Stell av sengeliggende pasient Forebygging av luftveisinfeksjoner postoperative sårinfeksjoner Intravaskulære infeksjoner Urinveisinfeksjoner kateterassosierte Infeksjoner hos premature og nyføldte Infeksjoner ved intensiv behandling MRSA-smitte s Prionsykdommer s Desinfeksjon og sterilisering Operasjoner s Ambulanse og annen transport av pasienter s Berge, J.A., Grimnes, S. (1995) 3. utgave. Gassteknisk medisinsk utstyr. Del 2. Oslo: Medinova, Rikshospitalet.

12 Kap. 2: Narkoseapparatet, s. 9-34, Kap. 3: Anestesifordampere, s Kap. 4: Pasientkretsen, s Kap. 5: Kunstig ventilasjon, s , Kap. 6: Kontrollprosedyrer, s Berge, J.A., Grimnes, S. (2001) 4 utgave. Gassteknisk medisinsk utstyr. Del 1. Oslo: Medinova, Rikshospitalet. Kap. 4: Fjerning av narkosegasser Kap. 5: Gass-monitorering Berlac P, Hyldmo PK, Kongstad P et al. Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from the The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: Bruhn, J. et al. (2006). Depth of anaesthesia monitoring: what's available, what's validated and what's next? British Journal Of Anaesthesia, 97(1), Dahl, V., Ræder, J.C. Non-opoid postoperative analgesia. Acta Anasthesiologica Scandinavia 2000; no. 44, s Duggan, M. og Kavanagh, B. P. (2007). Atelectasis in the perioperative patient. Current opinion in Anaesthesiology, 20, Dybwik, K. (2000). Respiratorbehandling lærebok for sykepleiere (2.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Kap 2: Respirasjonssvikt Kap 5: Maskebehandling Kap 6: Respiratorbehandling Kap 7: Respiratorens ulike funksjoner Gottschalk, A. & Smith, D. S. (2001). New Concepts in Acute Pain Therapy: Preemptive Analgesia. American Family Physician, 63 (10): Gutt, C. N., Oniu, T., Mehrabi, A., Schemmer, P., Kashfi, A., Kraus, T. og Bühler, M. W. (2004). Circulatory and Respiratory Complications of Carbon Dioxide Insufflation. Digestive Surgery, 21, Helsetilsynet (2002). Forhåndsvurdering ved unnlatelse av å gi hjerte-/lunge-redning og journalføring av disse. Rundskriv IK-1/2002. * Hjort, P.F. Uheldige hendelser I helsetjenesten forebygging og håndtering. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2000; 120, 26, s Hovind, Inger Liv (red. 2002) Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag. Jacobsen, D. m.fl (1999). Farmakoterapi for helsepersonell (2. utg) Oslo: Ad Notam Gyldendal Kap 15: Legemidler som virker på nervesystemet akuttmedisinsk farmakoterapi Kap.29: Parenteral væske og ernæring Kap.30: Behandling av akutte forgiftninger Jolliffe, L. & Jackson, I. (2008). Airway management in the outpatient setting: new devices and techniques. Current Opinion in Anaesthesiology, 21 (6): Khiabani, H. Z. & Spigset, O. (2008). Anestesiprosedyrer og amming. Tidsskrift for den norke legeforening, 128 (6): Knudsen, Ø. (2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus.

13 Oslo: Gyldendal akademiske Kap. 3: De første livreddende tiltak Kap. 7: Noen akutte medisinske tilstander Kap 18: Organisering av skadestedet ved store ulykker og medisinske katastrofer Kap. 19: Kommunikasjon og samhandling i nødmeldetjenesten Kroigaard et al. Scandinavian Clinical Practice Guidelines on the diagnosis, management and follow-up of anaphylaxis during anaesthesia. Acta Anesthesiologica Scandinavica. 2007; 51: Lie, T., Lunde, E. & Bekkhus, E. (2007). Endringer i perioperativ sedasjonspraksis og årsaken til disse. Sykepleien Forskning, 2 (4): Markestad, T. (2003) Klinisk pediatri. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 4: Ernæring og væske- og elektrolyttbalansen Kap. 7: Vurdering, observasjon og overvåkning av akutt syke barn Kap. 8: Smerte, redsel og uro Kap. 10: Det nyfødte barnet Kap. 11: Infeksjoner Kap. 13: Luftveier og lunger Kap. 14: Hjerte og kretsløpet Kap. 16: Nyrene, urinveiene og genitalia( Smertefull scrotum, prøvetaking, urinveisinfeksjoner. ca 4 sider). Kap. 17: Nervesystemet og musklene (epileptiske anfall og epilepsi, infeksjoner. ca 6 sider). Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Forsvarlighetsprinsippet i helsepersonelloven. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126, Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Vilkår for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126, Nilsson Ulrica The Anxiety- and Pain-Reducing Effects of Music Interventions: A Systematic Review. Association of Operating Room Nurses. AORN Journal 87, no. 4 (April 1): (accessed November 19, 2008). Norsk resuciteringsråd (2005). Nye retningslinjer for HLR og AHLR for barn og spedbarn. hppt://www.nrr.org/sider/retningslimjer/6_barn_retningslinjer_2005.pdf Norsk resuciteringsråd (2007). AHLR: norsk grunnkurs i avansert hjertelungeredning. Lærdal: Norsk resuciteringsråd Orhan-Sungur, M., Kranke, P., Sessler, D. & Apfel, C. C. (2008). Does Supplemental Oxygen Reduce PONV? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Anesthesia & Analgesia, 106 (6): PHTLS: prehospital trauma life support. (2007). St.Louis, Mo.: Mosby. Kap 1: Kinematics of trauma s2-32 Kap 2: Patient Assesment and Management s Kap 4: Airway Management and Ventilation Skills s , Kap 10: Spine Management Skills s Kap 15: Principles in the Care of the Trauma Patient s Ræder, J. (2005). Postoperativ kvalme og oppkast. Tidsskrift for den norske

14 legeforening, 125 (13-14): Sandin, R. H., Enlund, G., Samuelsson, P. & Lennmarken, C. (2000). Awareness during anaesthesia: A prospective case study The Lancet, 355: Søreide, E., Eriksson, L. I., Hirlekar, G., Eriksson, H., Henneberg, S. W., Sandin, R. og Raeder, J. (2005). Pre-operative fasting guidelines: an update.acta Anaesthesiologica Scandinavica, 49, Støen, R. & mfl. (2007). Retningslinjer fra Norsk anestesiologisk forening Sentrale blokader til pasienter med økt blødningsrisiko, NAFWeb. Tilgjengelig fra: (lest 20. november). Szmuk, P., Aroyo, N., Ezri, T., Muzikant, G., Weisenberg, M. & Sessler, D. i. (2008). Listening to Music During Anesthesia Does Not Reduce the Sevoflurane Concentration Needed to Maintain a Constant Bispectral Index. Anesthesia & Analgesia, 107 (1): White, D. (2003). Editorial: Uses of Mac. British Journal of Anaesthesia, 91(2), Nagelhout, J. J. & Zaglaniczny, K. L. (2005). Nurse anesthesia. St. Louis, Mo., Elsevier Saunders. Stoelting, R. K., Dierdorf, K (2002) Anesthæsia and Co-Existing Disease (4. utg) New York: Churchill Livingstone

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

LITTERATUR VIDEREUTDANNING I OPERASJONSSYKEPLEIE. Litteratur til videreutdanning i operasjonssykepleie, 90 studiepoeng, utgjør ca. 6000 sider.

LITTERATUR VIDEREUTDANNING I OPERASJONSSYKEPLEIE. Litteratur til videreutdanning i operasjonssykepleie, 90 studiepoeng, utgjør ca. 6000 sider. LITTERATUR VIDEREUTDANNING I OPERASJONSSYKEPLEIE Litteratur til videreutdanning i operasjonssykepleie, 90 studiepoeng, utgjør ca. 6000 sider. Hovedemne 1 Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Litteraturliste. Videreutdanning i anestesisykepleie 2012-13. Medisinsk og naturvitenskapelig fordypning

Litteraturliste. Videreutdanning i anestesisykepleie 2012-13. Medisinsk og naturvitenskapelig fordypning Litteraturliste Videreutdanning i anestesisykepleie 2012-13 Medisinsk og naturvitenskapelig fordypning Delemne : Delemne: Fysiologi og patofysiologi Intensivmedisin og behandling (Litteratur i dette emnet

Detaljer

Litteraturliste Videreutdanning i anestesisykepleie Kull 13 2013 2014

Litteraturliste Videreutdanning i anestesisykepleie Kull 13 2013 2014 Litteraturliste Videreutdanning i anestesisykepleie Kull 13 2013 2014 4A725V Medisinske og naturvitenskaplige emner (10 studiepoeng) Fysiologi og patofysiologi Ingvaldsen, B. (2008). Forstyrrelser i væske-,

Detaljer

Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse 4A6212V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse 4A6212V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse 4A6212V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Tilhørende kull Obligatorisk litteratur Emne: 4A621V Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse (15 studiepoeng) Opplevelser

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VAN130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emne VAN130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:40 Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VAN130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

MIN4101 Fordypning i intensivsykepleie, del

MIN4101 Fordypning i intensivsykepleie, del MIN4101 Fordypning i intensivsykepleie, del 2-2015-2016 Emnekode: MIN4101 Emnenavn: Fordypning i intensivsykepleie, del 2 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

FAGPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ANESTESISYKEPLEIE

FAGPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ANESTESISYKEPLEIE FAGPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ANESTESISYKEPLEIE 90 studiepoeng 2005 Revidert i avdelingsstyret 11. mai 2005. Etter rammeplan og forskrift for videreutdanning i anestesisykepleie, fastsatt av Kirke-, utdannings-

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

LITTERATUR VIDEREUTDANNINGEN I INTENSIVSYKEPLEIE

LITTERATUR VIDEREUTDANNINGEN I INTENSIVSYKEPLEIE LITTERATUR VIDEREUTDANNINGEN I INTENSIVSYKEPLEIE HOVEDEMNE 1: SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPLIGE EMNER Delemne 1A: Opplevelser og reaksjon på akutt og/eller kritisk sykdom Adamson, H.

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie Fagplan videreutdanning i operasjonssykepleie FAGPLAN Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Fagplan videreutdanning i operasjonssykepleie Forord

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i anestesisykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Høgskolen i Oslo og Akershus

Arbeidshefte. Videreutdanning i anestesisykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidshefte Videreutdanning i anestesisykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet INNHOLD 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Obligatorisk litteratur: 3400 sider Selvvalgt litteratur: 600 sider Pensumlitteratur totalt: 4000 sider I tillegg til pensumlitteratur må studenten

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i anestesisykepleie. 90 studiepoeng. kull 2012. Institutt for sykepleie

Arbeidshefte. Videreutdanning i anestesisykepleie. 90 studiepoeng. kull 2012. Institutt for sykepleie Arbeidshefte Videreutdanning i anestesisykepleie 90 studiepoeng kull 2012 Institutt for sykepleie Ansvarlig for arbeidsheftet: Høgskolelektor Bergsvein Grimsmo Avdeling for sykepleierutdanning tar forbehold

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Foreløpig litteraturliste for Videreutdanning i akuttsykepleie kull 2009-2010

Foreløpig litteraturliste for Videreutdanning i akuttsykepleie kull 2009-2010 Vedlegg til studieplanen Foreløpig litteraturliste for Videreutdanning i akuttsykepleie kull 2009-2010 Følgende litteratur og publikasjoner er en anbefaling for studentene ved Videreutdanning i akuttsykepleie.

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner - anestesisykepleie

Medisinske og naturvitenskapelige emner - anestesisykepleie Emne MAN100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:58 Medisinske og naturvitenskapelige emner - anestesisykepleie Emnekode: MAN100_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I

Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I Emne MAN110_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:58 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse I Emnekode: MAN110_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre semester (90 studiepoeng). Studiet bygger

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Innhold. Del 1 Anestesisykepleierens funksjon og ansvar. Forord... 15. 1 Anestesisykepleierens kompetanse... 19

Innhold. Del 1 Anestesisykepleierens funksjon og ansvar. Forord... 15. 1 Anestesisykepleierens kompetanse... 19 Innhold Forord... 15 Noen av de vanligste forkortelsene som er brukt i boka... 16 Del 1 Anestesisykepleierens funksjon og ansvar 1 Anestesisykepleierens kompetanse... 19 Anestesisykepleiefagets mangfold...

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Litteraturliste Videreutdanning i intensivsykepleie Kull 13 2013 2014. Emne: Medisinsk og naturvitenskapelig fordypning

Litteraturliste Videreutdanning i intensivsykepleie Kull 13 2013 2014. Emne: Medisinsk og naturvitenskapelig fordypning Litteraturliste Videreutdanning i intensivsykepleie Kull 13 2013 2014 6000 sider Emne: Medisinsk og naturvitenskapelig fordypning Delemne : Fysiologi og patofysiologi Flaatten, H. (2005). Innføring i klinisk

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Emnekode: BSY241_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II

Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II Emne MAN120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:58 Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse II Emnekode: MAN120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

«Jeg gleder meg til operasjon» - Psykososial preoperativ forberedelse av barn 0 18 år

«Jeg gleder meg til operasjon» - Psykososial preoperativ forberedelse av barn 0 18 år «Jeg gleder meg til operasjon» - Psykososial preoperativ forberedelse av barn 0 18 år Anja Smeland, barnesykepleier og fag- og forskningssykepleier KAB, OUS Inger Lucia Søjbjerg, barnesykepleier og høgskolelektor,

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Krav til forkunnskaper Første veiledet praksis, Andre veiledet praksis, Patofysiologi og mikrobiologi.

Detaljer

K1190 Prehospitalt arbeid modul 2 Akutt- og traumemedisin - 2015-2016

K1190 Prehospitalt arbeid modul 2 Akutt- og traumemedisin - 2015-2016 K1190 Prehospitalt arbeid modul 2 Akutt- og traumemedisin - 2015-2016 Emnekode: K1190 Emnenavn: Prehospitalt arbeid modul 2 Akutt- og traumemedisin Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet:

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner Ida Helene

Detaljer

Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I

Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I Emne MOP110_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I Emnekode: MOP110_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bedret behandlingsmulighet fører paradoksalt nok til at antallet alvorlig og kronisk syke øker. Dette krever

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING 11.07.2011 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 2. STUDIEÅR KULL 2010 1. Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2011 / 2012. Planen er organisert slik

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis Evidensbasert sykepleie i møte med praksis En kvalitativ studie basert på intervju med 8 intensivsykepleiere Avvenning av respirator som eksempel på evidensbasert sykepleie. Hvordan erfarer intensivsykepleiere

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

A1.6: Temahefte Teoristudier A1.2: X1 A1.3: , 5A Praksisstudier VPAIO timer Teoristudier 28.10

A1.6: Temahefte Teoristudier A1.2: X1 A1.3: , 5A Praksisstudier VPAIO timer Teoristudier 28.10 Høgskolen i Gjøvik desember 2010 08.12.2010 SEMESTERPLAN 2011-2012 Videreutdanning i A-I-O sykepleie Vårsemester 2011 Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dato 03.01 10.01

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Anestesisykepleierutdanningen er en videreutdanning i sykepleie. Det er et heltids studium på 90 studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i anestesisykepleie

Videreutdanning i anestesisykepleie Fagplan videreutdanning i operasjonssykepleie FAGPLAN Videreutdanning i anestesisykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i anestesisykepleie

Detaljer

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleieren har sitt arbeid i kirurgisk virksomhetsområde der hun/han møter mennesker i alle livsfaser og

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

ha sykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper

ha sykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper Anestesisykepleie I Emnekode: VAN141_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Studieplan 2007/2008 Videreutdanning i anestesisykepleie Studiets varighet, omfang og nivå Fagplan for Videreutdanning i anestesisykepleie bygger på Nasjonal rammeplan og forskrifter fastsatt av Kirke,

Detaljer

Overfylt urinblære vårt ansvar. Fra enkel kvalitetsforbedringsprosjekt til nasjonal Fagprosedyre

Overfylt urinblære vårt ansvar. Fra enkel kvalitetsforbedringsprosjekt til nasjonal Fagprosedyre Overfylt urinblære vårt ansvar Fra enkel kvalitetsforbedringsprosjekt til nasjonal Fagprosedyre Vigdis Moe Koordinerende fagutviklingssykepleier Operasjons- og intensivklinikken Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emne MHVPP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1,

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner I

Medisinske og naturvitenskapelige emner I Emne VAIOB20_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:40 Medisinske og naturvitenskapelige emner I Emnekode: VAIOB20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

4O821V Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse

4O821V Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse 4O821V Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4O821V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Første veiledet praksis, Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og patofysiologi Læringsutbytte Studenten

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE

RAMMEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE RAMMEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I INTENSIVSYKEPLEIE Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplaners funksjon...

Detaljer

Ha utviklet evnen til å observere, vurdere og handle velbegrunnett og i prioritert rekkefølge i forhold til målgruppen

Ha utviklet evnen til å observere, vurdere og handle velbegrunnett og i prioritert rekkefølge i forhold til målgruppen Emne VAN141_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:18 Anestesisykepleie I Emnekode: VAN141_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Desinfisering av hud - METODERAPPORT

Desinfisering av hud - METODERAPPORT Desinfisering av hud - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart avgrenset og definert: Å øke kunnskapen hos helsepersonell slik at huddesinfeksjon utføres på en forsvarlig,

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie ALLTID TILSTEDE... EDISON ALLTID TILSTEDE... Brosjyren er utarbeidet av: Høgskolelektor Randi Grønseth, Videreutdanningen i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo Avdelingssykepleier Nina Bøhle Cheetham, Nyfødtintensiv,

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet

TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet Jan Terje Omdal TMA konsulent UoF avdelingen Psykiatrisk divisjon Helse Stavanger HF Bakgrunn TMA ble startet og utviklet som eget konsept i 1993. Har

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner I

Medisinske og naturvitenskapelige emner I Emne VAIOB20_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:18 Medisinske og naturvitenskapelige emner I Emnekode: VAIOB20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Osteopati 2. Semester 4.semester/2. studieår 3. Studiepoeng 10 4. Emneansvarlig Høyskolelektor Martin Engedahl 5. Forkunnskaper Bestått MED 4 og 5 ved

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema av prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Postoperative tiltak for forebygging av lungekomplikasjoner

Detaljer

Pensum (Til sammen 830 sider)

Pensum (Til sammen 830 sider) Emnekode: SYBAPRA5 Emnenavn: Kliniske studier i sykepleie. Kirurgi Studieår: 2013/2014 Kull: 2012 heltid Studieprogram: Bachelor i sykepleie Avdeling: Institutt for sykepleie Fagansvarlig / emneansvarlig:

Detaljer

Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Kull 173. Høstsemesteret 2007. 1 Kull 173. Høstsemesteret 2007. LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI?

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? Forutsetninger: Lov om helsepersonell, 1999 Lov om pasientrettigheter, 1999 Lov om spesialisthelsetjeneste,

Detaljer