HOVEDEMNE 1: SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPLIGE EMNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDEMNE 1: SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPLIGE EMNER"

Transkript

1 LITTERATURLISTE Litteratur til videreutdanning i anestesisykepleie 90 studiepoeng, utgjør 6000 sider. HOVEDEMNE 1: SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPLIGE EMNER Delemne 1A: Opplevelser og reaksjon på akutt og/eller kritisk sykdom Adamson, H. et al. (2004). Memories of intensiv care and experiences of survivirs of critical illness: an interview study. Intensiv and Critical Care Nursing, 20, Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kap. 1: Katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte. Kap. 3: Umiddelbar psykososial støttearbeid. Kap. 5: Barns katastrofereaksjoner. Kap. 6: Hjelp til barn i katastrofer Kap. 8: Hjelp til hjelperne Hanssen. I. (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 1: Kultur, innvandring, miljøendring og helse Kap. 2: Sammenheng mellom verdensforståelse, medisinske forklaringsmodeller og behandlingspraksis. Kap. 3: Kommunikasjon, samhandling og bruk av tolk Kap. 4: Helsearbeid på tvers av forståelsesrammer og forventninger Kap. 5: Interkulturell etikk innen helsetjenesten Kap. 6 Traumatiserte pasienter Moesmand, A.M., Kjøllesdal, A. (2003). Å være akutt kritisk syk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1: Introduksjon om sykepleie til akutt kritisk syke Kap. 2: Å være akutt kritisk syk Kap. 3: Mestring og følelser Kap. 4: Teknologi Gulbrandsen, T.& Stubberud,D.G (2005) Pasientens psykososiale behov. I:Gulbrandsen,T..&Stubberud,D.G (red) Intensivsykepleie. Oslo:Akribe. Kap.3 Stang, I. (1998) Makt og bemyndigelse. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 8: Fagutøveren som bemyndiger Kap. 9: Bemyndigelse i samhandlingen mellom fagutøveren og den hjelpetrengende Kap. 10: Bemyndigelse relatert til praktisk virkelighet Håkonsen, K.M. (1999). Mestring og relasjon. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4: Den terapeutiske relasjonen Kap. 5: Å arbeide i en terapeutisk relasjon

2 Delemne 1B: Kompetanse- og fagutvikling Jacobsen, D., I. (2003) Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS Johannessen, A. et al (2004) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig Metode. Oslo: Abstrakt forlag Kap. 5: Forskerens etiske og juridiske ansvar Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 2: Personlig kompetanse en forutsetning for kunnskapsanvendelse Kap. 3: Karakteristika ved sykepleiepraksis Kap. 4: Sykepleievitenskapens bidrag til praksis Markussen, K. (2004). Lesing og vurdering av forskningsartikler. I: Tidskriftet sykepleien (6). s Nortvedt, M.,Jamtvedt,G., Graverholt, B., Reinar, L.M. (2008) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere Oslo: Norsk sykepleierforbund Tveiten, S (2001) Pedagogikk i sykepleiepraksis Oslo: Fagbokforlaget Kap. 3: Sykepleierens pedagogske funksjon Kap. 4: Pedagogikk og læring Kap 5: Å legge til rette for oppdagelse Kap. 7: Undervisning Kap. 8: Undervisning og veiledning av pasienter, klienter og pårørende. Følgende er pensum knyttet til oppgaver, refleksjons- og fagnotat og fordypningsoppgave. Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert. København: Munksgaard. Kap Benner, P., Wrubel, J. (2001) Omsorgens betydning i sykepleje. København: Munksgaard kap 1-6 Hendersson, V.(1977). Basic Principles of Nursing Care. Geneva: International Council of Nurses Henderson, V. (1991). The nature og nursing: a definition and its implications for practice, research and education: a reflection after 25 years. New York: National League for Nursing Press Henderson, V. (1993). Sykepleiens grunnprinsipper. Oslo: NSF Martinsen, K. (2003). Omsorg, sykepleie og medisin. Oslo: Universitetsforlaget. Innledning + kap 1-7 Martinsen, K. (1996). Omsorg i sykepleien en moralsk utfordring. I: Jensen et. al. Moderne omsorgsbilder. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Martinsen, K. (2003) Fra Marx til Løgstrup. Oslo: Universitetsforlaget. Kap Orem, D. (2001). Nursing concepts of practice. Moseby. Kap Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Til sammen 327 s. Til sammen 239 s. Til sammen 247 s 330 s 280 s

3 Universitetsforlaget. Benner, P., Tanner, C., Chesla, C. (2000) Expertkunnande i omvårdnad Omsorg, klinisk bedømning och etikk. Lund: Studentlitteratur Kap. 1: Klinisk bedømning Kap. 2: Föhålande mellan teori og praktikk i förvärvandet av färdigheter. Kap. 6:Expertkunnande Kap. 7: Hinder for utveckling av klinisk kunskap och etisk omdømme innom Intensivvården. Kap. 10: Relationen sjuksköterska-läkare: At föhandla om klinisk kunskap. Dalland, O. (2007) Metode og oppgave skriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 11: Oppgavens oppbygging Rienecker, L., Jørgensen, P. S. (2006). Den gode oppgaven håndbok i oppgaveskriving på universiteter og høgskoler. Bergen: Fagbokforlaget Reinar, L: (2007). Å lete etter svar. For deg som vil finne forskning. I: Sykepleien Forskning (1). s Martinsen, K., Boge, J. (2004) Kunnskapshierarkiet i evidensbasert Sykepleie. I: Tidsskriftet Sykepleien nr. 13, s Magnus, P., Bakketeig, L.,S. (2000). Prosjektarbeid i helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1: Hva er et prosjekt Kap. 3: Å systematisere kunnskap: litteraturprosjektene og utredningene. Kap. 4: Å skape ny kunnskap forskningsprosjekter Kap. 5: Å gjennomføre nye tiltak i forebygging og behandling - prosjekter i det daglige arbeid. Kap. 6: Hvordan blir et prosjekt vellykket Delemne 1C: Etikk Slettebø, Å., Nortvedt, P. (red.) (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk.

4 Brinchmann, B. S. (red.) (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hofmann B. (2001) The technological invention of disease. I: J Med Ethics: Medical Humanities 2001;27: Hofmann, B. (2002) Teknologi og medisin om verdifull kunnskap og viten om verdier. I: Nytt Norsk Tidsskrift 2002; 4: Delemne 1D: Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø Heggedal, K. (2006). Sykepleiedokumentasjon. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 4: Juridiske rammer for sykepleiedokumentasjon Kap. 8: Fra fritekst til standarisering. Kan standarisering bidra til å usynliggjøre pasientens erfaringer? Høiseth, L.Ø*, K-E Giercksky, S.G. Larsen, U. Kongsgaard*(2006) Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner. Lov nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. Lov nr 63: Lov om pasientrettigheter Lov nr 64: Lov om helsepersonell m.v. LOV (2008) Smittevernloven Lokalisert 13.november 2008 på Lovdata Molven, O. (2006) Sykepleie og juss. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Kap. 1: Sykepleie og juss Kap. 2: Rettslig regulering av helsetjenesten og sykepleiervirksomhet Kap. 7.4:.. Våre krav på spesialisthelsetjenester Kap. 9: Tvangsmessig påføring av helsehjelp Kap. 10: Kravet om forsvarlig yrkesutøvelse Kap. 12: Medvirkning og informasjon Kap. 13: Pasientens rett til medbestemmelse Kap. 15: Taushetsplikt Kap. 16: Forskning Kap. 17: Pasientklage, tilsyn og reaksjoner mot helsepersonell Kap. 18: Pasientens rett til erstatning Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Forsvarlighetsprinsippet i helsepersonelloven. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126,

5 Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Vilkår for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126, Jakobsen, Rita. (2005). Klar for fremtiden?- om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag NOU (2005:3) Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste. Kap. 3: Dagens oppgave- og ansvarsfordeling. Hjort, P.F.(2007) Uheldige hendelser i helsetjenesten- en lære, tenke og faktabok. Oslo : Gyldendal akademisk Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner, 30 studiepoeng Delemne 2 A: Fysiologi og patofysiologi Opdahl, H. (2001). Oksygentransport og oksygeneringssvikt Oslo: AGA Healthcare del 1-6 ing Jensen, T Staehelin. Dahl, J B. Arendt-Nielsen, L (red.)(2003). Smerter en lærebog. København:FADL Kap. 5: Smerte og kirurgisk stress - respons Ingvaldsen, B. (2008). Forstyrrelser i væske-, og elektrolytt- og syre-basebalansen Her må hele referansen komme inn (noe av dette går til hovedemne 3)! Stokland, O. (2005) Kardiovaskulær intensivmedisin Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 1: Hjerte kar fysiologi Kap. 5: Sjokk Sand, O. m.fl (2001). Menneskets fysiologi. Oslo: Gyldendal akademisk Kap. 3: Nervesystemet(49 s) Kap. 7: Sirkulasjonssystemet(61s) Kap.10: Respirasjonssystemet(37s) Kap.13: Nyrene og urinveiene (45s) Ræder, M G (2008). Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. Oslo:Morten G. Ræder, Institutt for eksprimentell medisinsk forskning og gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Universitetet i Oslo. Kap 2: Immunforsvar. Kirurgisk sepsis: s 65-71(6 s) Kap 13: Overvåkning av kroppstemperaturen (10 s) Kap. 14: Overvåkning av metabolismen (35s)

6 Kap. 15: Blod, koagulasjon og hemostase ( 14 s) Kap. 16: Overvåkning av elektrolytter og osmolaritet (22s) Kap. 20: Den kritisk syke pasient, SIRS og multiorgansvikt(19s) Flaatten, H. (2005). Innføring i klinisk ernæring. Oslo: Fresenius Kabi Kap. 1 Normale ernæringsbehov Kap. 2 Underernæring Kap. 3: Ernæringsbehov ved sykdom og skade Schøyen, Rolf (2006). Mikroorganismer og sykdom. (8. utg) Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 8: Infeksjonsforsvaret og immunapparatet Renck, H.(2003). Svikt av vitala funktioner. (4. uppl) Torekov: ANIVA forlag Åsberg, A. et al (2004) Brukerhåndbok i klinisk kjemi. (3. utg.) Haugesund: Akademisk fagforlag Delemne 2 B: Farmakologi Jacobsen, D. (red.) (1999). Farmakoterapi for helsepersonell (2. utg) Oslo: Ad Notam Gyldendal Kap. 6: Farmakokinetikk, farmakodynamikk og individuelt varierende terapirespons Kap. 7: Medikamentelle bivirkninger og interaksjoner. Kap. 8: Tilvenning, misbruk og avhengighet av rusmidler 56 s. Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. (4. uppl) Torekov: ANIVA forlag Kap.18: Farmakokinetikk og farmakodynamikk vid sviktande organfunksjon 12 s. Jacobsen, D (red.)l (1999). Farmakoterapi for helsepersonell (2. utg) Oslo: Ad Notam Gyldendal Kap Norsk legemiddelhåndbok. Simensen, T. m.fl (2004). Illustrert farmakologi. (2.utg) Bergen: Fagbokforlaget Delemne 2 C: Mikrobiologi Schøyen, Rolf (2004). Mikroorganismer og sykdom. (8. utg) Oslo: Gyldendal akademiske Kap. 3: Hva er mikroorganismer Kap. 4: Mikrogenetikk en kort innføring Kap. 5: Patogenitet, virulens og patogenese Kap. 6: Kroppens normalflora

7 Kap. 7: Smitte og smittespredning Kap. 10: Antimikrobiell kjemoterapi til side 184 Kap. 11: Bakterier og og bakterieinfeksjoner Kap. 12: Virus og virussykdommer Kap. 13: Sopper og soppinfeksjoner Kap. 14: Parasitter og parasittsykdommer Kap. 15: Prioner og prionsykdommer Kap. 18: Sykehusinfeksjone Degre`, M. m.fl (2000). Medisinsk mikrobiologi. (2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk Delemne 2 D: Medisinsk teknisk utstyr Litteratur knyttet til anestesisapparater, overvåkningsutstyr etc inngår i hovedemne 3 Berge, J.A., Grimnes, S. (2001). Gassteknisk medisinsk utstyr. Del 1. (4. utg) Oslo: Medinnova, Rikshospitalet. Kap. 2: Gassforsyning Kap. 3: Pasientsug Grimnes, S. (2005). 3. utgave. Håndtering av medisinsk teknisk utstyr på sykehus. Oslo: Medinnova, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Kap. 2: Medisinsk teknisk utstyr (MTU) Kap. 3: Vellykket bruk av MTU: Tre utfordringer Kap. 4: Brukernes håndtering av MTU Kap. 5: Før uhellet er ute risikovurderinger Kap. 6: Når uhellet er ute ansvar Grimnes, S., Jensen, Ø. (2003) Medisinsk-teknisk sikkerhet på sykehus. Oslo: Medinnova, Rikshospitalet Kap. 1: Innledning Kap. 2: Elsjokk, fysiologiske virkninger Kap. 3: Elektrostatiske utladninger Kap. 4: Apparatforstyrrelser Kap. 5: El-sikkerhet, tiltak Kap. 6: Brann, eksplosjon og brannsår Kap. 8: Stråling Kap. 7: Mekaniske skader Kap. 9: Andre risiko- områder Kap. 10: El-lære, en gjenoppfriskning

8 Grimnes, S. & Martinsen, T. (2001). Kirurgisk diatermi. 3 utg. Oslo, Medisinsk tekinsk avdelings forlag Medinova, Rikshospitalet. Kap. 1: Prinsipp Kap. 2: Elektroder Kap. 3: Apparatet Kap. 4: Bruk Kap. 5: Forholdsregler og komplikasjoner Kap. 6: Eksempler og oppgaver Intensivmedisin og kirurgi (2E) Flaaten, H. (2005) Innføring i klinisk ernæring.(5.utg.) Oslo:Fresenius Kabi Kap xkn66et24pv6h7stf7k4nxlkdd/hansflaatensbokinnhold.pdf Grytaas, Ø. (Ed.). (2004). Metodebok- brannskadeavsnittet (4. utg ed.). Bergen: Haukeland Univeristetssykehus. Høgevold, H. E. (red.). (2006) Traumemanual : Initialbehandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål universitetssykehus (5.utg.). Oslo: Ullevål universitetssykehus, Akuttgruppa: Fresenius Kabi Høiseth, L. Ø., Giercksy, K.-E., Larsen, S. G. & Kongsgaard, U. (2006). Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner. Tidsskrift for den norke legeforening, 126 (20): Jaffe, R.A & Samuels, S. I. (2004). 3rd ed. Anesthesiologist s Manual of Surgical Procedures. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Kap. 2:Otolaryngology head and neck surgery s Kap. 5: Thoracic surgery, lobectomy, pneumectomy, wedge resection of lung lesion; s Mediastinoscopy, bronchoscopy, carotid endarterectomy; s Kap. 6: Repair of thoracic aortic aneurysms, endovascular stentgrafting of aortic aneurysm, repair of acute aortic dissections and dissecting aneurysms, repair of aneurysms of the thoracoabdominal aorta, surgery of the abdominal aorta; s Venous surgery thrombectomy or vein excition; s Varicose vein stripping; s Kap. 7: Gastric resections; s Operations for peptic ulcer disease, open operations for morbid obesity; s Duodenotomy, appendectomy, excision of Meckels s diverticulum; s Laparoscopic colorectal surgery, total proctocolectomy, segmental (partial) colectomy, stoma closure or peristomal hernia repair, anesthetic considerations for large bowel surgery, operations for rectal prolapse,

9 rectal surgery, anesthetic considerations for rectal surgery; s Hepatic resection, hepatorrhaphy; s Open cholecystectomy; s Anesthetic considerations for biliary tract surgery; s Laparoscopic esophageal fundoplication; s Laparascopic cholecystectomy,; s Laparoscopic appendectomy; s Laparoscopic bariatric surgery; s Whipple resection, anesthetic considerations for pancreatic surgery; s Exploratory or staging laparotomi; s Breast-conserving surgery and mastectomy + reconstruction; s Thyroidectomy; s Kap. 8: Gynecology/infertility surgery; s Cesarean section; s Laparascopic surgery for endometriosi, laparoscopic surgery for ectopic pregnancy, laparoscopic myomectomy, laparoscopic hysterectomy; anesthetic considerations; s Kap. 9: Diagnostic transurethral procedures, therapeutic transurethral procedures, TUR-P, open prostate operations, nephrectomy, operations on the renal pelvic and upper urether; s Kap.10: Open reduction and internal fixation of pelvis or acetabulum; s Anesthetic considerations for procedures about the pelvis and hip, arthroplasty of the hip; s Anesthetic considerations for hip procedures, open reduction and internal fixation of proximal femoral fractures; s Arthroscopy of the knee; s Anesthetic considerations for knee procedures; s Amputations above the knee, Amputations below the knee; s Anesthetic considerations for lower-extremity procedures; s Kap.12: Pediatric otolaryngology, myringotomy and tympanostomy tube placement, tonsillectomy and ademoidectomy; s Repair of congenital diaphragmatic hernia; s Pyloromyotomy for pyloric stenosis; s Repair of inguinal and umbilical hernias, hydrocele; s Kidney and upper urinary tract operations; s Percutanious pinning of displaced supracondylar humerus fracture; s Anesthetic considerations for pediatric orthopaedic surgery of the pelvis and extremities; s Norsk resuciteringsråd (2005). Nye retningslinjer for AHLR til barn og spedbarn. Sollid, S., Sundstrøm, T., Kock-Jensen, C., Juul, N., Eskesen, V., Bellander, B. M., et al. (2008). Skandinaviske retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige

10 hodeskader. Tidsskrift for den norke legeforening, 128(13-14), Statens legemiddelverk (2004). Behandling av sepsis/septisk sjokk. Oslo:Statens legemiddelverk. Nytt om legemidler, 2004(3), s * Stokland, O. (2005). Kardiovaskulær intensivmedisin. Oslo: Cappelen akademisk forl. Kap. 3: Hjertesvikt, angina og infarkt Kap. 4: EKG Kap 6: Preoperativ kardial risikovurdering for ikke kardial-kirurgi Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. 3 Gjerstad, L. Skjeldal, O. Helseth, E. (2007) Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen (4.utg.) Oslo:Vett og Viten AS * Kap. 8: Spinalvæske undersøkelse Kap. 22: Nevrotraumatologi Kap. 25: Ischemiske hjernesykdommer Kap. 26: Spontane intrakranielle blødninger Kap. 27: Epilepsi Kap. 35: Infeksjoner i nervesystemet hos voksne og barn Kap. 47: Intrakranialt trykk, herniering og opphevet cerebral blodsirkulasjon Reynolds, S. F. & Heffner, J. (2005). Airway Management of the Critically Ill Patient: Rapid-Sequence Intubation. Chest 127: Flaatten, Hans. (2007) Metodebok: Seksjon for intensivmedisin. Kirurgisk Serviceklinikk. Haukeland Universitetssykehus. Eskesen, V. (2007). Traumatisk hjerneskade - patofysiologi og klinik set fra et neurokirurgisk synspunkt. Ugeskrift for læger, 169 (3): Anestesiologi (2F ) Se for øvrig Hovedemne 3 Morgan, Jr. E. et al J.(2006) Clinical Anesthesiology International edition. Lange, fourth edition. Stoelting, R. K., Dierdorf, K (2002) Anesthæsia and Co-Existing Disease (4. utg) New York: Churchill Livingstone Longnecker, D. E. (2008). Anesthesiology. New York, McGraw Hill.. Bodelsson, M. m.fl (2005). Anestesiologi. Lund: Studentlitteratur. Halldin, M.,Lindahl, S. (2000). Anestesi. Stockholm: Liber AB.

11 Hovedemne 3: Anestesisykepleie som fag og yrkesutøvelse 45 stp, Delemne 3A Den akutt og/ kritisk syke pasient som skal ha anestesi Bauer, M., Bohrer, H., Aichele, G., Bach, A. og Martin, E. (2001). Measuring patient satisfaction with anaesthesia: perioperative questionnaire versus standardized face to face interview. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 45, Knudsen, Ø. (2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. Kap 1: Sykepleierpraksis i akuttsituasjoner og sykepleierens juridiske ansvar Lindwall, L. & Post, I. v. (2008). Perioperativ vård: att förena teori och praxis. Lund, Studentlitteratur. Moesmand, A.M., Kjøllesdal, A. (2004) Å være akutt og kritisk syk. (2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk Kap. 5: Pårørende til akutt kritisk syke Kap. 6: Operasjonspasienten Kap. 7: Psykososiale reaksjoner og behov - konsekvenser for sykepleien Delemne 3B Anestesisykepleie, ansvar og kompetanseområde AHLR: norsk grunnkurs i avansert hjerte-lungeredning. (2007). Læredal: Norsk resuscitasjonsråd. Kan bestilles på Ahlstrøm, H. B., & Belhage, B. (2007). Cricoideatryk a.m. Sellick ved akut anæstesiindledning? Ugeskrift for læger, 169(24), ALNSF (2006). Idegrunnlag og funksjonsbeskrivelse for anestesisykepleiere. ALNSF/ NAF (2005) Standard for anestesi i Norge Andersen, B. M. (2008). Håndbok I hygiene og smittevern. Oslo: Ullevål universitetssykehus HF Personlig hygiene og smittevern s Tuberkulose forebygging Smitteuhell Håndhygiene og bruk av hansker. Munnbind, åndedrettsvern og øyenbeskyttelse. Isolasjon Stell av sengeliggende pasient Forebygging av luftveisinfeksjoner postoperative sårinfeksjoner Intravaskulære infeksjoner Urinveisinfeksjoner kateterassosierte Infeksjoner hos premature og nyføldte Infeksjoner ved intensiv behandling MRSA-smitte s Prionsykdommer s Desinfeksjon og sterilisering Operasjoner s Ambulanse og annen transport av pasienter s Berge, J.A., Grimnes, S. (1995) 3. utgave. Gassteknisk medisinsk utstyr. Del 2. Oslo: Medinova, Rikshospitalet.

12 Kap. 2: Narkoseapparatet, s. 9-34, Kap. 3: Anestesifordampere, s Kap. 4: Pasientkretsen, s Kap. 5: Kunstig ventilasjon, s , Kap. 6: Kontrollprosedyrer, s Berge, J.A., Grimnes, S. (2001) 4 utgave. Gassteknisk medisinsk utstyr. Del 1. Oslo: Medinova, Rikshospitalet. Kap. 4: Fjerning av narkosegasser Kap. 5: Gass-monitorering Berlac P, Hyldmo PK, Kongstad P et al. Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from the The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: Bruhn, J. et al. (2006). Depth of anaesthesia monitoring: what's available, what's validated and what's next? British Journal Of Anaesthesia, 97(1), Dahl, V., Ræder, J.C. Non-opoid postoperative analgesia. Acta Anasthesiologica Scandinavia 2000; no. 44, s Duggan, M. og Kavanagh, B. P. (2007). Atelectasis in the perioperative patient. Current opinion in Anaesthesiology, 20, Dybwik, K. (2000). Respiratorbehandling lærebok for sykepleiere (2.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Kap 2: Respirasjonssvikt Kap 5: Maskebehandling Kap 6: Respiratorbehandling Kap 7: Respiratorens ulike funksjoner Gottschalk, A. & Smith, D. S. (2001). New Concepts in Acute Pain Therapy: Preemptive Analgesia. American Family Physician, 63 (10): Gutt, C. N., Oniu, T., Mehrabi, A., Schemmer, P., Kashfi, A., Kraus, T. og Bühler, M. W. (2004). Circulatory and Respiratory Complications of Carbon Dioxide Insufflation. Digestive Surgery, 21, Helsetilsynet (2002). Forhåndsvurdering ved unnlatelse av å gi hjerte-/lunge-redning og journalføring av disse. Rundskriv IK-1/2002. * Hjort, P.F. Uheldige hendelser I helsetjenesten forebygging og håndtering. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2000; 120, 26, s Hovind, Inger Liv (red. 2002) Anestesisykepleie. Oslo: Akribe forlag. Jacobsen, D. m.fl (1999). Farmakoterapi for helsepersonell (2. utg) Oslo: Ad Notam Gyldendal Kap 15: Legemidler som virker på nervesystemet akuttmedisinsk farmakoterapi Kap.29: Parenteral væske og ernæring Kap.30: Behandling av akutte forgiftninger Jolliffe, L. & Jackson, I. (2008). Airway management in the outpatient setting: new devices and techniques. Current Opinion in Anaesthesiology, 21 (6): Khiabani, H. Z. & Spigset, O. (2008). Anestesiprosedyrer og amming. Tidsskrift for den norke legeforening, 128 (6): Knudsen, Ø. (2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus.

13 Oslo: Gyldendal akademiske Kap. 3: De første livreddende tiltak Kap. 7: Noen akutte medisinske tilstander Kap 18: Organisering av skadestedet ved store ulykker og medisinske katastrofer Kap. 19: Kommunikasjon og samhandling i nødmeldetjenesten Kroigaard et al. Scandinavian Clinical Practice Guidelines on the diagnosis, management and follow-up of anaphylaxis during anaesthesia. Acta Anesthesiologica Scandinavica. 2007; 51: Lie, T., Lunde, E. & Bekkhus, E. (2007). Endringer i perioperativ sedasjonspraksis og årsaken til disse. Sykepleien Forskning, 2 (4): Markestad, T. (2003) Klinisk pediatri. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 4: Ernæring og væske- og elektrolyttbalansen Kap. 7: Vurdering, observasjon og overvåkning av akutt syke barn Kap. 8: Smerte, redsel og uro Kap. 10: Det nyfødte barnet Kap. 11: Infeksjoner Kap. 13: Luftveier og lunger Kap. 14: Hjerte og kretsløpet Kap. 16: Nyrene, urinveiene og genitalia( Smertefull scrotum, prøvetaking, urinveisinfeksjoner. ca 4 sider). Kap. 17: Nervesystemet og musklene (epileptiske anfall og epilepsi, infeksjoner. ca 6 sider). Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Forsvarlighetsprinsippet i helsepersonelloven. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126, Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006). Vilkår for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet. Tidsskrift for den norske lægeforening, 126, Nilsson Ulrica The Anxiety- and Pain-Reducing Effects of Music Interventions: A Systematic Review. Association of Operating Room Nurses. AORN Journal 87, no. 4 (April 1): (accessed November 19, 2008). Norsk resuciteringsråd (2005). Nye retningslinjer for HLR og AHLR for barn og spedbarn. hppt://www.nrr.org/sider/retningslimjer/6_barn_retningslinjer_2005.pdf Norsk resuciteringsråd (2007). AHLR: norsk grunnkurs i avansert hjertelungeredning. Lærdal: Norsk resuciteringsråd Orhan-Sungur, M., Kranke, P., Sessler, D. & Apfel, C. C. (2008). Does Supplemental Oxygen Reduce PONV? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Anesthesia & Analgesia, 106 (6): PHTLS: prehospital trauma life support. (2007). St.Louis, Mo.: Mosby. Kap 1: Kinematics of trauma s2-32 Kap 2: Patient Assesment and Management s Kap 4: Airway Management and Ventilation Skills s , Kap 10: Spine Management Skills s Kap 15: Principles in the Care of the Trauma Patient s Ræder, J. (2005). Postoperativ kvalme og oppkast. Tidsskrift for den norske

14 legeforening, 125 (13-14): Sandin, R. H., Enlund, G., Samuelsson, P. & Lennmarken, C. (2000). Awareness during anaesthesia: A prospective case study The Lancet, 355: Søreide, E., Eriksson, L. I., Hirlekar, G., Eriksson, H., Henneberg, S. W., Sandin, R. og Raeder, J. (2005). Pre-operative fasting guidelines: an update.acta Anaesthesiologica Scandinavica, 49, Støen, R. & mfl. (2007). Retningslinjer fra Norsk anestesiologisk forening Sentrale blokader til pasienter med økt blødningsrisiko, NAFWeb. Tilgjengelig fra: (lest 20. november). Szmuk, P., Aroyo, N., Ezri, T., Muzikant, G., Weisenberg, M. & Sessler, D. i. (2008). Listening to Music During Anesthesia Does Not Reduce the Sevoflurane Concentration Needed to Maintain a Constant Bispectral Index. Anesthesia & Analgesia, 107 (1): White, D. (2003). Editorial: Uses of Mac. British Journal of Anaesthesia, 91(2), Nagelhout, J. J. & Zaglaniczny, K. L. (2005). Nurse anesthesia. St. Louis, Mo., Elsevier Saunders. Stoelting, R. K., Dierdorf, K (2002) Anesthæsia and Co-Existing Disease (4. utg) New York: Churchill Livingstone

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN ARBEIDSHEFTE Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUINTEN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie INNHOLD 1. Innledning... 3 Intensivsykepleierens

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG. Videreutdanning i klinisk sykepleie med valgfri fordypning i spesialemner

INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG. Videreutdanning i klinisk sykepleie med valgfri fordypning i spesialemner INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG Videreutdanning i klinisk sykepleie med valgfri fordypning i spesialemner Postbachelor programme in clinical nursing 60 studiepoeng/ects Studieplan Godkjent av Avdelingsstyret

Detaljer

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for Helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet 180 studiepoeng 2011-2012 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning

Detaljer

Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/2013

Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/2013 Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/2013 1. STUDIEÅR - KULL 2012 HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie Almås, H., Stubberud, D-G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal

Detaljer

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2014-2016 0 1. Innledning... 1 Legevakt... 1 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 1 Videreutdanningen i legevaktsykepleie...

Detaljer

Studieplan. Gjeldende for kull 2012. 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7

Studieplan. Gjeldende for kull 2012. 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7 Studieplan Gjeldende for kull 2012 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7 12.06.2012 Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 AMBULANSETJENESTEN.... 1 1.2 MÅL FOR STUDIET... 3 1.3 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR STUDIET...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Til studieutvalgets medlemmer Dato: 29.3.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for radiografutdanning,

Detaljer

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars 2012. Viser til

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner Ida Helene

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

STUDIEPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED NYRESYKDOM

STUDIEPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED NYRESYKDOM STUDIEPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED NYRESYKDOM Deltid over 2 år 4 semestre 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent i Høyskoleråd 11.12.03 og i Høyskolens styre 15.12.03. Studieplanen

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE Godkjent ved dekanfullmakt 29.07.05 Gjelder 2005-06 Kp. 4 Fagplan 3. studieår 2005-2006 Fagplanen er godkjent i fagplanutvalg og på dekanfullmakt i juni 2005. Fagplanen bygger

Detaljer

Fagplan for Helsesøsterutdanning

Fagplan for Helsesøsterutdanning Fagplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Mars 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer