Saksnummer i P360: 14/05865 Dato: 3. september 2015 HØRINGSNOTAT- OM PRODEKANROLLEN I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer i P360: 14/05865 Dato: 3. september 2015 HØRINGSNOTAT- OM PRODEKANROLLEN I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014"

Transkript

1 Til høringsinstansene ved HiOA: - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdeling for RI og SK - Prorektor for utdanning med avdelinger - Prorektor for forskning og utvikling med avdelinger - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Saksnummer i P360: 14/05865 Dato: 3. september 2015 HØRINGSNOTAT- OM PRODEKANROLLEN I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014 Innholdsfortegnelse 1.Innledning Prosess og prosessorganisering Bakgrunn Organisering for måloppnåelse Dagens organisering på fakultetsnivå Prinsipper for endring Konsekvenser ved overgang til prodekaner med faglig og administrativt ansvar Arbeidemiljømessige konsekvenser Høringsspørsmålene... 6 Vedlegg... 7 Vedlegg 1 - Nåsituasjon på fakultet... 7 Vedlegg 2 - Status måloppnåelse og ønsket tilstand i Vedlegg 3 Oppsummering av gruppearbeid fra workshop 4. juni Øvrige vedlegg og referanser... 10

2 1.Innledning Forslag til endring av prodekanrollen sendes med dette på høring i institusjonen. Saken er en oppfølging av styresak 39/2014 (enhetlig styrings- og ledelsesmodell), og må sees i sammenheng med denne. Forslaget går på å endre dagens prodekan-funksjon til å bli en stilling med både faglig og administrativt ansvar. Rektoratet mener at dette vil innebære en styrking av dagen prodekanfunksjon. Det blir viktig å få til en kobling mellom fag og administrasjon på fakultetsnivå som ivaretar de funksjonene som vi i dag har på institusjonsnivå. I den enhetlige styrings- og ledelsesmodellen som ble besluttet av styret , ble studieadministrasjon og FoU-administrasjon lagt under hver sin prorektor som dermed har både faglig og administrativt ansvar. Innføring av enhetlig ledelse med samlet faglig og administrativt ansvar til prorektorene samt styrking av prodekanrollen med et samlet faglig og administrativt ansvar, gir en unik mulighet for å styrke satsingen innen utdanning og forskning og sikre effektive prosesser og gjennomføringskraft. Det trenger landets neste Universitet! 1.1 Prosess og prosessorganisering Det har siden styrevedtaket i desember 2014 vært avholdt workshop med bred representasjon fra fakultetene ( dekaner, prodekaner, fakultetsdirektører, instituttledere og seksjonssjefer), studiedirektør, forskningsdirektør, studentrepresentanter og tjenestemannsorganisasjoner, totalt 50 deltakere. Tilbakemeldingen fra gruppene viser at deltakerne er delt mellom å være hhv. for dagens prodekanfunksjon og en alternativ modell 2 hvor prodekan har faglig og administrativt ansvar tilsvarende det prorektorene har. Oppsummering fra workshopen ligger her: Prosessorganiseringen er en videreføring fra sekretariatet i underveisevalueringen og har bestått av Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (frem til ), HR-direktør Geir Haugstveit, Anne Christel Johnsgaard, Karin L. Bakke og Trine Beate Elvebakken (fra august 2015). 1.2 Bakgrunn Det vises til sak 39/2014 og styrets vedtak : i. Styret vedtar at høgskolens styringsmodell endres til enhetlig ledelse, tilsatt rektor og prorektorer gjeldene fra , jfr. UH-loven ii. iii. Styret vedtar at studiedirektør og direktør for bibliotek og læringssenter rapporterer til prorektor for utdanning. Forskningsdirektør rapporterer til prorektor for forskning og utvikling Styret vedtar at følgende utredes videre: Organisering av avdeling for SK og RI i Fellesadministrasjonen. Ledelsesmodell på fakultet, herunder prodekanrollen og organisering av fakultetsadministrasjonen, jfr. punkt i vedlegg 1. 2

3 Resultat av disse utredningene skal, sammen med eventuelle forslag til organisasjonsendringer, forelegges styret i løpet av høsten Organisering for måloppnåelse Organisering er et virkemiddel for å nå institusjonens mål. HiOA har en ambisiøs strategi og et klart mål om å oppnå universitetsstatus. Dette krever en organisasjon rigget for endring og gjennomføringskraft. Det er store variasjoner i HiOAs måloppnåelse (se vedlegg). Som NIFU også påpeker (fase2): «Det er betydelige forskjeller mellom fakultetene i hvordan de følger opp HiOAs strategi, og det er betydelige forskjeller i måloppnåelse mellom fakultetene». Som det fremgår av NIFUs evalueringer er det flere forhold ved HiOAs organisasjonsdesign som bør endres for å styrke institusjonens måloppnåelse. NIFUs evaluering av HiOAs organisasjonsdesign peker på at det er behov for en mer helhetlig styringsstruktur, enklere rapporteringslinjer, bedre koordinering og kommunikasjon og økt faglig administrativ samhandling. Innføring av enhetlig styrings- og ledelsesmodell har sin begrunnelse i overnevnte. Utforming av prodekanrollen på fakultet er ett av de to gjenstående prosessene i saken. Valg av ledelsesstruktur på fakultet blir dermed en viktig forutsetning for å lykkes med implementeringen av enhetlig styrings- og ledelsesmodell. En styrket prodekanrolle vil kunne innebære en styrking av utdannings- og FoU-arbeidet. Det vil bidra til en sterkere kobling mellom fag og administrasjon på fakultetsnivå som også var et viktig argument under diskusjon av enhetlig ledelse på institusjonsnivå og for prorektorene. En styrket prodekanrolle, med faglig og administrativt ansvar tilsvarende prorektorene, vil dessuten lette kommunikasjon- og koordinering og dermed øke gjennomføringsevnen innen våre kjerneområder forskning og utdanning. 2.1 Dagens organisering på fakultetsnivå Dekanen er fakultetets øverste faglige og administrative leder. På utdannings- og forskningsområdet har imidlertid fakultetene en form for todeling, ved at studieadministrasjon og FoU-administrasjon rapporterer til fakultetsdirektør i administrative saker. Faglige spørsmål håndteres av prodekan, som i likhet med fakultetsdirektør rapporterer til dekan. Prodekan er i dag ikke en stilling, men en funksjon. Det er stor variasjon mellom fakultetene hvilken rolle og ansvar prodekanen har. Foruten felles møtepunkt i FoU- og studieutvalget er det ingen møtepunkt mellom prorektorene og prodekanene. Kommunikasjonslinjene går i hovedsak via dekan. På den administrative siden har eksempelvis studieadministrasjonen på institusjonsnivå og fakultetene felles møtepunkt gjennom SAL-møtene (se for øvrig vedlegg for nærmere beskrivelse av dagens situasjon). 2.2 Prinsipper for endring Vurdering av prodekanrollen er del av samme sak som vedtaket om enhetlig styrings- og ledelsesmodell. Utgangspunktet er derfor de samme designkriteriene (jfr. styresak 39/2014): - Arbeidslivsorientering - Kvalitet - Innovasjon 3

4 - Effektivitet, herunder forenkling, faglig-administrativ samhandling, og koordinering og kommunikasjon - Mulighet for ledelse Arbeidslivsorientering, kvalitetsarbeid og innovasjon er viktige prioriteringer fremover, I tillegg vil det nye rektoratet rette satsinger inn mot internasjonalisering og digitalisering. Skal HiOA lykkes med dette må vi ha en organisasjon som fremmer effektivitet, faglig-administrativ samhandling, mulighet for ledelse og bedre vertikal styring Effektivitet, herunder forenkling, faglig-administrativ samhandling, og koordinering og kommunikasjon På fakultetene er dekan enhetlig leder. Oppgavemengden, koordineringsbehovet og ansvaret som ligger på dekanene, representerte store utfordringer i den todelte ledelsesmodellen (NIFU fase 1, fase 2 s.50). Det er liten grunn til å anta at denne utfordringen er mindre i dagens enhetlige modell. Selv om «avsender» på institusjonsnivå er enhetlig, er informasjonsmengden den samme og skal kanaliseres til rette styringslinjer på en hensiktsmessig måte. Dekan må fortsatt opptre både som talsperson for faglige og administrative interesser nedenfra og ovenfra. Det ble i fase 1 evalueringen identifisert et betydelig behov for tydeligere og klarere kommunikasjonslinjer i organisasjonen. «Dette ble gjentatte ganger nevnt i intervjuene. Noen eksempler som ble nevnt var at viktig informasjon fra sentralt hold enten ble betydelig forsinket eller ikke kom fram i det hele tatt. Av den grunn er det viktig at enkelte stillinger ikke får en alt for stor koordinerings- og kommunikasjonsbyrde og dermed kan bli en flaskehals/propp i organisasjonen» (NIFU fase 2, side 18). Prorektorene på institusjonsnivå har på vegne av rektor det helhetlige og strategiske ansvaret for sine fagområder, inkludert gjennomføringsansvar som de kan delegere videre til sine administrasjoner. Dekan har ikke på tilsvarende måte som rektor mulighet for en slik delegasjon. I faglige spørsmål kan han/hun søke råd hos prodekan, men denne har ingen formell myndighet. Implementeringsansvaret må derfor tilbake til dekan som så kan delegere videre til fakultetsdirektør for videre delegasjon til seksjonssjef. Således må kommunikasjon gå mellom prorektor og dekan, eller mellom prorektor og prodekan i faglige spørsmål, og mellom dekan og fakultetsdirektør i administrative spørsmål. Både hensynet til faglig-administrativ samhandling, gjennomføringsevne, koordinering, kommunikasjon og effektivitet taler for at prodekan på fakultet har tilsvarende faglig-administrativt ansvar som prorektorene på institusjonsnivå Mulighet for ledelse Prodekanrollen er som nevnt i dag en funksjon, og ikke en stilling med stillingsbeskrivelse. Det varierer også mellom fakultetene hvordan prodekanrollen fylles og utøves. Dette kan i seg selv skape uklarhet, både innad i fakultetet, mellom fakultetene og mellom fakultet og institusjonsnivå. Det vanskeliggjør også ledelse at prodekan deltar i utvalg mv men ikke har noen myndighet over det arbeidet som skal gjøres i den enkelte administrative avdeling. Slik sett fremstår prodekanrollen noe likt prorektorrollen i den todelte ledelsesmodellen HiOA hadde frem til , beskrevet av NIFU som «ledere uten land» (NIFU fase 2, side 19). NIFU anbefalte at de som har lederroller i forskningen og de som har lederroller i utdanningen skulle være en del av beslutningsstrukturen. En styrking av prodekanrollen vil således også bedre kunne muliggjøre faglig ledelse i større grad enn i dag. 4

5 Som nevnt under pkt fremkom det i NIFU-evalueringen utfordringer knyttet til at alt skal gå gjennom dekanen: «Fakultetsnivået blir (blant annet) av denne grunn framhevet som et problem både for kommunikasjon, styring og ledelse og for gjennomføring av tiltak styret, ledelsen og andre organ har blitt enige om på institusjonelt nivå.» (NIFU fase 1, side 88). Ved å legge både det faglige og administrative gjennomføringsansvaret for utdanning og FoU hos prodekanene, vil det bli enklere for dekan å kanalisere saker dit, samtidig som det kan ta noe av trykket fra dekan ved at prorektor og prodekan kan ha en direkte kommunikasjonslinje. Dette vil således i større grad også muliggjøre dekanens ledelse. Den formelle rapporterings- og beslutningslinja vil ikke endres. Prodekanene vil fremdeles rapportere til dekan. På institusjonsnivå handler ledelse i særlig grad om å sikre at vedtatte mål og strategier gjennomføres. En enklere, og faglig-administrativt samordnet struktur på fakultetsnivå vil antas å muliggjøre ledelse også på institusjonsnivå. 3. Konsekvenser ved overgang til prodekaner med faglig og administrativt ansvar Konsekvensen ved at prodekanrollen styrkes til også å inneha faglig og administrativt ansvar slik prorektorene har på institusjonsnivå, innebærer ingen endring i den formelle beslutningsstrukturen. Dekan er fortsatt øverste faglig og administrative leder av fakultetet, slik rektor er det på institusjonsnivå. Som nevnt i avsnitt 2 forventes en konsekvens å være kortere, og mer effektive kommunikasjons- og koordineringslinjer, bedre vertikal gjennomføringsevne, bedre faglig- administrativ samhandling både innad i fakultet og mellom fakultet og institusjonsnivå. Mulighet for ledelse, både på fakultets og institusjonsnivå, anses bedret. I sum gir dette et godt grunnlag for institusjonens måloppnåelse. Ved å samle det faglige og administrative ansvaret hos prodekan vil funksjonen gå over til å bli en stilling som vil inkludere stillingsbeskrivelse og ekstern utlysning Arbeidemiljømessige konsekvenser En prodekanrolle med både faglig og administrativt ansvar vil medføre at seksjon for STU og seksjon for FoU (gjelder kun fakultet for Helsefag) flyttes over og rapporterer til prodekan. Dette vil innebære at seksjonssjefene innenfor STU vil få ny personalleder og således berøre et fåtall antall mennesker. For SAM, TKD og LUI vil medarbeidere som i dag jobber med FoU-administrasjon få prodekan for FoU som ny personalleder. 5

6 4. Høringsspørsmålene Høringsinstansene bes gi innspill på forslaget om å legge faglig og administrativt ansvar til prodekan, tilsvarende prorektor på institusjonsnivå. Høringsinstansene bes besvare følgende to spørsmål: 1. Er høringsinstansen for eller imot prodekanrolle med faglig og administrativt ansvar, og hvorfor? 2. I hvilken grad vil forslaget om prodekanrolle med faglig og administrativt ansvar bidra til å styrke: - samarbeid mellom fag og administrasjon - ledelse innenfor kjerneområdene utdanning og FoU-arbeid - samarbeid mellom institusjons- og fakultetsnivå - gjennomføringsevne? 3. Hvilke andre tiltak vil understøtte de fire punktene over i spørsmål 1? Frist for høringsuttalelser er torsdag 5. november 2015 Høringssvar legges inn i P360 på saksnummer 14/ PDF-fil som også sendes til sekretariatet på mail på: Sekretariatet ber høringsinstansen unngå å sende/legge inn en skannet kopi, da det vanskeliggjør kopiering av tekst fra høringssvarene. Utfør f. eks. heller «Fil Lagre som PDF (*pdf.) eller Skriv ut velg PDFcreator. Alle høringssvar legges ut på Underveis-bloggen den 6. november. Det vil bli skrevet en oppsummering av høringsinnspillene som blir vedlagt en evt. styresak til styremøte desember. Lykke til med høringen! Med vennlig hilsen Curt Rice Rektor Geir Haugstveit HR-direktør 6

7 Vedlegg Vedlegg 1 - Nåsituasjon på fakultet Dekanens formelle posisjon og oppgaver Dekanen er øverste leder for den samlede virksomheten ved fakultetet, innenfor de rammer som er fastsatt av høgskolens styre. Rektor er dekanens nærmeste overordnede. I administrative saker rapporterer dekanen fra og med til rektor med enhetlig ansvar. Dekan har det overordnede, strategiske og operative ansvaret for all utdannings- og FoU-virksomhet ved fakultetet, og for at fakultetet utvikles i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser vedtatt av høgskolens styringsorganer eller rektor. Dekan skal tilrettelegge for effektiv og hensiktsmessig organisering av fakultetet, og har arbeidsgiveransvar for fakultetets samlede personale og personalansvar for egne mellomledere. Prodekan Styrene ved HiO og HiAk vedtok i mai 2011 at fakultetene skulle ha egne prodekaner. Vedtaket lyder som følger: 1. For å styrke den faglige ledelsen ved fakultetene, etableres det funksjoner som prodekan for studier og prodekan for FoU for styreperioden Fakultetene gis myndighet til å fastsette omfanget av ressurser til disse lederfunksjonene. 2. Prodekanfunksjonen lyses normalt ut internt ved fakultetet og godkjennes av fakultetsstyret etter forslag fra dekan. Alle fakultetene har i dag to prodekaner; én for utdanning og én for FoU. Det varierer i hvilken grad dekanene er tilsatt på heltid eller deltid. Fakultet for Helsefag har prodekan for Utdanning i 100% stilling og prodekan for forskning i 50% funksjon, TKD har prodekan for utdanning i 100% (nå 80% grunnet 20% alderspensjon). LUI har begge sine prodekaner i 50% stilling, hvor den resterende stillingsprosenten er tilknyttet institutt for hhv. Grunnskole- og faglærerutdanning og Yrkesfaglærerutdanning. SAM har i likhet med LUI sin prodekan for hhv. utdanning og forskning i 50% funksjon. 7

8 Fakultetsadministrasjonen Organisasjonskartet under gir et bilde av dagens organisering ved fakultetene: Det er kun fakultet for Helsefag som har egen seksjonssjef for FoU. SAM og TKD har seksjon for økonomi- og forskningsadministrasjon. På LUI er to FoU-medarbeidere i fakultetsdirektørens stab. De fire fakultetene er forskjellige ikke minst i størrelse, noe som blant annet kommer til uttrykk i antall administrativt tilsatte ved hvert enkelt fakultet. Følgende tall er hentet fra i NIFUs fase 1 rapport HiOA underveis mot strategiske mål? Disse tallene gjelder for 2013, men den forholdsmessige variasjon i størrelse mellom fakultetene, vil være uendret: Fakultet for HF har 106,1 administrative stillinger, LUI 103,4 administrativt tilsatte, SAM 63,5 og TKD 48,8 administrative stillinger i Koordinering mellom sentralleddet og fakultetsnivå (uformelle nettverk ved HiOA) Linjene i kartet over viser de formelle rapporteringslinjene. I tillegg til dette kommer utvalgene (som Studieutvalget, FoU, doktorgrads, læringsmiljøutvalg mv.) både på institusjons- og fakultetsnivå (som ikke er tegnet inn). Det er også etablert nettverk som går mellom institusjons- og fakultetsnivå på HiOA: HR HiOAs ulike nettverk innenfor de ulike administrative områdene fremgår heller ikke av figuren over. Eksempel på slikt nettverk er HR-forum hvor alle som jobber med HR på institusjons- og fakultetsnivå møtes rundt 4 ganger i året med en felles overgripende temaer på agendaen. I tillegg til dette har HR- 8

9 direktør HR-nettverksmøte med HR-sjefene på fakultet hver 14. dag for å koordinerer seg innenfor HR-området. Denne type uformell koordinering og samkjøring både på leder- og medarbeidernivå, er nødvendig for samkjøre viktige utviklingsprosjekter, utnytte beste praksis fra fakultet og få til den få til den beste ressursutnyttelse innen nåværende organisasjon. Økonomi Tilsvarende som innenfor HR har man innen økonomiområdet, økonomiforum for alle medarbeidere som møtes rundt 5 ganger i året, og økonomiledermøtet hvor seksjonssjefene møter med økonomidirektør med en gitt frekvens. FoU administrasjon På FoU-siden har man en rekke utvalg. I tillegg kommer nettverk som: FoU administrativt forum som møtes rundt en gang per måned samt Forsker utdannings sekretariatet (FUS) som møtes 2-4 ganger i året. Studieadministrasjon Innenfor det studieadministrative området har studiedirektør på institusjonsnivå opprettet Studieadministrativ lederforum (SAL) hvor studiedirektør etter en gitt frekvens møter de fire seksjonssjefene i FA og de til sammen fire seksjonssjefer innen STU fra de fire fakultetene. HiOA bør jobbe videre med å videreutvikle de administrative nettverkene. Vedlegg 2 - Status måloppnåelse og ønsket tilstand i 2020 Økt kvalitet i utdanning og forskning og sterkere fagmiljøer, er overordnede mål som framkommer både i høgskolens Strategi 2020 og i Kunnskapsdepartementets (KD) føringer. KDs føringer blir formidlet både i tildelingsbrev og i politiske dokumenter som eksempelvis i «Strukturmeldingen i». I arbeid med plan, budsjett og rapport er det utarbeidet risikoanalyser som viser i hvilken grad høgskolen når mål, utfordringer forbundet med å nå mål og hvilke tiltak som bør iverksettes. På bakgrunn av dette er det utarbeidet syv hovedutfordringer som legger føringer for det utviklingsarbeidet som må foregå ved høgskolen sentralt, ved fakultetene og sentrene. Dette er: «Rekruttering og kompetanseutvikling». Økt forskningskompetanse er avgjørende for om høgskolen skal lykkes med å styrke forskningsaktiviteten og kunne tilby utdanninger av høy kvalitet som er forankret i solide fagmiljøer som selv utfører eller baserer seg på forskning. For å nå målet må andelen tilsatt med forskerkompetanse økes betraktelig ved fakultetene. «Uttelling på forskningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet». Universitetsakkreditering forutsetter stabil vitenskapelig produksjon på nivå med sammenliknbare universiteter. Det innebærer at HiOAs fakulteter og sentre må øke sin vitenskapelige publiseringen betydelig i forhold til dagens publiseringsnivå. Andelen eksternfinansiering av forskning, oppdrag og utdanning indikerer kvalitet og at høgskolen er en relevant samarbeidspartner. Høgskolen har lav andel ekstern forskningsfinansiering samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet sammenliknet med de nye universiteter. Det er nødvendig at særlig fakultetene styrker seg på disse områdene. 9

10 «Doktorgradsutdanningen». I Strukturmeldingen framkommer det at kravene knyttet til doktorgradsprogrammer og akkreditering som universitet vil bli skjerpet. Avstanden mellom de økte kravene og høgskolens resultater gjør at doktorgradsutdanningene er en hovedutfordring som fakulteter med Phd.-utdanninger må arbeide med. «Studentgjennomstrømning, studiekvalitet og kvalitetskultur». Årsrapport 2014 viser at høgskolen har god studentgjennomstrømning, Imidlertid er det behov for å videreutvikle kvalitet og kvalitetskultur og med å få godkjent høgskolens kvalitetssystem. Et godkjent kvalitetssikringssystemet er avgjørende for skolens drift, omdømme og rekruttering av studenter og tilsatte. Dette er hovedutfordringer både for høgskolen sentralt, for fakultetene og SPS. «Omdømme og framtidig konkurransekraft». Undersøkelser gjennomført våren 2014 og 2015 indikerer at høgskolen bør arbeide for å styrke sitt omdømme blant egne studenter. Et sterkt omdømme er viktig for å tiltrekke seg gode studenter og personale med høy kompetanse. Omdømme påvirkes av hovedutfordringene over og derfor er det nødvendig å jobbe med dette både ved fakulteter og sentre. «Finansiering av infrastruktur». I tråd med planlagt økning i høgskolens aktivitetsnivå er det nødvendig med økning i eiendomsmassen. Det er avgjørende at finansieringsgrunnlaget for utvidelsen realiseres i form av nye studieplasser, økt studiepoengproduksjon og økte inntekter fra BOA. Dette er utfordringer som blant annet må ivaretas ved fakultetene. «Organisasjon og ledelse» den syvende hovedutfordringen. Om høgskolen skal nå sine ambisiøse mål er det nødvendig med en organisasjon og ledelse som understøtter og fremmer arbeidet de seks øvrige hovedutfordringene omtalt over. NIFU-evalueringer har pekt på at høgskolen har behov for en mer helhetlig styringsstruktur, enklere rapporteringslinjer, bedre koordinering og kommunikasjon og økt faglig- administrativ samhandling, jf. S-sak 39/2014. Vedlegg 3 Oppsummering av gruppearbeid fra workshop 4. juni Øvrige vedlegg og referanser Styrevedtak i sak 39/ enhetlig ledelse: Vedlegg til styresak 39/2014:

11 NIFUS evalueringer: St.meld 18 ( ) - Strukturmeldingen: /id /?docId=STM DDDEPIS&q=konsentrasjon%20for%20kvalitet&navc hap=1&ch=8 Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning: Tilbemelding fra etatstyringsmøte 2014: Tilbakemelding-fra-KD Digitaliseringsrundskrivet: Tildelingsbrevet - om tidstyver: Strategi 2020: HiOAs årsrapport 2014: /HiOAs-aarsrapport-for

12 HiOAs omdømmeundersøkelse: i Meld. St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren 12

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Ny modell ny virkelighet?

Ny modell ny virkelighet? 25.06.2015 Ny modell ny virkelighet? Anne Christel Johnsgaard Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering 16. APRIL 2015 Informasjonsmøte FA 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte!

Velkommen til informasjonsmøte! Velkommen til informasjonsmøte! Underveisevaluering August 2014 16.09.2014 Underveisevaluering - agenda Velkommen ved Ann Elisabeth Wedø Hvor er vi i prosessen, høringsprosess og styrevedtak ved prosjektledelsen

Detaljer

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning Notat Dato: 05.11.2015 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Underveis-prosjektet@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell Innledning Det vises

Detaljer

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Notat Dato: 04.11.2015 Saksnr.:14/05865 Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Saksbehandler: Hilde Doksrød,, e-post: Hilde.Doksrod@hioa.no Høringssvar

Detaljer

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Til fakultetsrådet Dato: 21. oktober 2015 DISKUSJONSSAK Saksnr.: SAK 03/15 Journalnr.: 14/05865 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny

Detaljer

Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre

Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre 8 januar 2015 08.01.2015 Godt nyttår Presentasjonens tittel 08.01.2015 Agenda Kort tilbakeblikk Hva ble vedtatt

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til høringsinstansene ved HiOA - Fakulteter, SPS og SVA - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studieadministrativt lederforum - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet :

Detaljer

Underveis. administrativ organisering SK/RI

Underveis. administrativ organisering SK/RI 27. MAI 2015 Underveis administrativ organisering SK/RI Workshop RI/SK 27.05 2015 Workshop RI SK 27.5 12.00 15.00, KK-senteret Formål: omforent bilde av nåsituasjon, suksesskriterier og hovedretning for

Detaljer

26. MARS Underveisevaluering. Mandat og framdrift

26. MARS Underveisevaluering. Mandat og framdrift 26. MARS 2014 Underveisevaluering Mandat og framdrift Mandat underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, med særlig vekt på forholdet mellom faglig og administrativ

Detaljer

Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene

Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene Notat Dato: 27.03.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene Saksbehandler: Karin L Bakke MANDAT FOR ARBEIDET MED FRAMTIDIG ORGANISASJONSDESIGN

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Administrativ organisering i ny ledelsesmodell Høgskolen i Oslo og Akershus

Administrativ organisering i ny ledelsesmodell Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 Administrativ organisering i ny ledelsesmodell Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere styrevedtak...

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 11.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Fra: Fellesadministrasjonen (FA) UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV

Detaljer

Underveisevaluering. Instituttlederforum

Underveisevaluering. Instituttlederforum Underveisevaluering Instituttlederforum 17.09.14 16.09. Agenda 1. Vedtatte høringsspørsmål og videre prosess ved Ann Elisabeth 2. NIFU presentasjon med fokus på instituttnivå, og råd og utvalg ved Kyrre

Detaljer

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

Notat. BAKGRUNNSNOTAT 2 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - Ref oppfølging av styresak

Notat. BAKGRUNNSNOTAT 2 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - Ref oppfølging av styresak Notat Dato: 25.05.2015 BAKGRUNNSNOTAT 2 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - Ref oppfølging av styresak 39-2014 Dette notatet er et sammendrag av aktuell bakgrunnsinformasjon for diskusjon om administrativ organisering

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Trine Syvertsen, Einar Lie, Gro Bjørnerud Mo, Mette Halskov Hansen Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

HØRING OM ADMINISTRATIV ORGANISERING I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014

HØRING OM ADMINISTRATIV ORGANISERING I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014 Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato: 10. juni 2015 HØRING

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag

HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker,

Detaljer

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 10.10.14 Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG - UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING VED HIOA

HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG - UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING VED HIOA Notat Dato: 13.11.2014 Saksnr./arkivnr.: SAM sak 32/14, 2013/4726 (ephorte),14/05865 (360) Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultetsstyret, Fakultet for

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N Dato: 25.9.2014 Vår ref.: 2013/5691 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl. 12-14.40 i P32,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg Møtebok 06.05.2014 Møtebok 3/14 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 6. mai 2014 fra kl. 12.30 14.05, Pilestredet 46, møterom 301 Til stede: Kari Toverud Jensen, Anton Havnes, Ragnar Audunson,

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse. Til: Studiedirektør marianne.brattland@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag Dato: 20. mai 2014 Vår ref.: 2014/1755 Saksbehandler: Ewelyn Jordal, ewelyn.jordal@hioa.no Deres ref.: 2014/1755 Høringssvar: Fornyelse

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA LUI UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR FRA LUI UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.14 Høring Saksnr./arkivnr: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) HØRINGSSVAR

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT )

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT ) Arkivsak-dok. 17/01504-77 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 24.05.2017 31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT 23.05.17) Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Referat Tid og sted: 17. desember 2014 Deltagere til stede: Deltagere til stede: Ann Elisabeth Wedø (høgskoledirektør), Torbjørn Larsen (RI), Kristin Norset

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad Administrativ organisering Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag 25.05.2016 Hilde Grimstad Administrativ organisering ved nye NTNU «Arbeidsgruppe administrativ organisering ved NTNU, Børresen-utvalget,

Detaljer

Del A: Beskrivelse av prosjektet

Del A: Beskrivelse av prosjektet Sluttrapport for Plan, budsjett og rapport prosjektet - utkast Del A: Beskrivelse av prosjektet Prosjektet startet som et økonomi- og virksomhetsstyringsprosjekt (ØV) høsten 2013, men ble nedlagt og deretter

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Tirsdag 16. juni kl 13-15 Sted: Rom 308 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU SAK 72/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 22.04.2014 Saksbehandler: AU Valgt eller ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn: I Stortingsmelding 18. (2014-2015) «Konsentrasjon

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

1/15 14/ Godkjenning av årsregnskap for Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA

1/15 14/ Godkjenning av årsregnskap for Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA REFERAT Høgskolestyret Dato og tid : 10.02.2015 kl. 13:00 Sted: Møterom PA301 Pilestredet 46 P360 - sak : 14/05328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kari Toverud Jensen,

Detaljer

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag 530 tilsatte 5000 studenter 7 institutter 2 campus 9 bygninger Dekan Dir Stab SS ØK SS SA SS HR Pro

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 2/11 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 29. september 2011 fra kl. 12.45 16.00, Pilestredet 46. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Mette Holme Ingeberg

Detaljer

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF Det humanistiske fakultet takker arbeidsgruppen for en perspektivrik og grundig rapport, og for anledningen til å uttale seg. Gruppens vurdering av at det er behov

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte!

Velkommen til informasjonsmøte! Velkommen til informasjonsmøte! 24.04.2014 03.05.2014 Agenda Underveisevalueringen Fornyelse av studieadministrasjonen OU-programmet Nettarbeidsplass Strategisk campusutvikling Presentasjonens tittel 03.05.2014

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF Det humanistiske fakultet takker arbeidsgruppen for en perspektivrik og grundig rapport, og for anledningen til å uttale seg. Gruppens vurdering av at det er behov

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Utvalg under FoUvirksomheten. utkast til mandat og sammensetting

Utvalg under FoUvirksomheten. utkast til mandat og sammensetting Én høgskole på vei mot universitet www.hio-hiak.no Utvalg under FoUvirksomheten ved HiOA utkast til mandat og sammensetting 17. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Arbeidsgruppens mandat... 1 1.2

Detaljer

Finansieringsmodellen i universitets- og høgskolesektoren

Finansieringsmodellen i universitets- og høgskolesektoren Finansieringsmodellen i universitets- og høgskolesektoren Styreseminar 31. august 2011 Ann Elisabeth Wedø 08.09.2011 Departementets finansieringsmodell for universiteter og høgskoler Nytt finansieringssystem

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer