STATISTISK FYLKESHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK FYLKESHEFTE"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 860 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 TELEMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN

3

4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk. Ulike geografiske inndelinger er nyttet. Der det er mulig og hensiktsmessig, er imidlertid statistikken gitt for kommune som minste område. Det gis ut ett hefte for hvert fylke med unntak av Oslo og Akershus som det er laget et samlehefte for. Publikasjonen er delt opp i kapitler som hovedsakelig følger Statistisk Sentralbyrås standardgruppering i statistikkområder. Først i hvert kapittel er det gjort greie for de definisjoner som er brukt. I tilknytning til de enkelte tabellene er det vist til spesialpublikasjoner som mer utførlig dekker de forskjellige statistikkområder. Av produksjonstekniske grunner er det samme tabellnummerering i alle hefter. Noen fylkeshefter får derved visse sprang i nummereringen av tabellene fordi enkelte statistikkområder mangler (f.eks. fiskeristatistikk i Hedmark og Oppland). Det har tidligere kommet ut en serie fylkeshefter, Statistisk fylkeshefte 1973, og det er meningen å sende ut en ny utgave i løpet av 3-4 år. I mellomtiden vil Byråets publikasjonsserie "Nye distriktstall" bli brukt til å ajourføre tabeller i Statistisk fylkeshefte I forbindelse med tabellregisteret er det gitt en oversikt over nye tabeller og tabeller som har gått ut siden forrige serie. Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til utarbeiding av noen av tabellene. Arbeidet med heftene har vært ledet av konsulent Magne Nilsen og konsulent Hakon Berby. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 14. juli 1977 Odd Aukrust Eivind Hoffmann

5

6 S INNHOLD Side Figurregister 7 Tabellregister 8 Tabelleri Statistiske fylkeshefter1973 som ikke er med i denne serien 12 Innledning 13 Oversiktstabell 14 Oversiktskart Areal, luft og vann Befolkning og helseforhold Arbeidsmarked Jordbruk, skogbruk og jakt Fiske og fangst Bergverksdrift, industri kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet Utenrikshandel Innenlandsk handel Sjøtransport Annen samferdsel Offentlige finanser Penger og kreditt Inntekt og formue Boliger og boforhold Sosiale forhold Rettsforhold Utdanning Ferie og friluftsliv Valg 176 Vedlegg 1. Oversikt over geografiske inndelinger Merknader til tabell Spesifikasjon av Ikke-sosialistiske felleslister, Upolitiske og lokale lister og Andre lister i tabellene 19.3 og Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1 juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 197 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Tall kan ikke offentliggjøres Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet

7

8 FIGURREGISTER 2. BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Side 2.1 Folkemengden 31/ og prosentvis årlig endring i folkemengden Kommuner Kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år. 31/ Kommuner Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt. 31/ Kommuner Netto innenlandsk flytting pr innbyggere Årlig gjennomsnitt. Kommuner Fødte pr kvinner år Årlig gjennomsnitt. Kommuner Hjemmehørende folkemengde og framskriving (alternativ L) til år Handelsdistrikter ARBEIDSMARKED 3.1 Yrkesaktive prosentvis fordelt på næring Kommunegrupper Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold prosentvis fordelt på næring Bostedskommuner Kvinner 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i prosent av alle kvinner 16 år og over Kommuner Personer 16 år og over i arbeid prosentvis fordelt pa arbeidssted Bostedskommuner JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 4.1 Landareal prosentvis fordelt på arealtype. Kommuner INNENLANDSK HANDEL 8.1 Omsetning i detaljhandel pr. innbygger Kommuner OFFENTLIGE FINANSER 11.1 Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter pr. innbygger ' Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger Kommuneregnskaper Samlet lånegjeld pr. innbygger..., , INNTEKT OG FORMUE 13.1 Nettoinntekt pluss særfradrag pr. innenbygds/bys personlig skattyter Kommuner BOLIGER OG BOFORHOLD 14.1 Bosatte i privatboliger med eget eller felles we og bad i prosent av alle bosatte Kommuner SOSIALE FORHOLD 15.1 Uførepensjonister pr innbyggere 20 år og over Kommuner UTDANNING 17.1 Elever i videregående skoler i aldersgruppen år i prosent av alle personer i gruppen Kommuner VALG 19.1 Valgde taking i prosent ved stortingsvalgene og ved kommunevalgene Fylket Valgdeltaking i prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommuner Valgte representanter på Det norske Arbeiderpartis liste og Sosialistisk Venstrepartis liste ved kommunestyrevalget 1975 i prosent av alle representanter. Kommuner 179 L

9 8 TABELLREGISTER 1) Side 1. AREAL, LUFT OG VANN 1.1 Samlet areal, landareal, ferskvannsareal og lengde strandlinje. Kommuner Samlet areal etter hoyde over havet. Kommuner 19 A 1.3 Arealtall og regnskapstall for kommunale anlegg. Kommuner Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal og Nedbør i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal og A 1.6 Maksimal nedberheyde og tallet på degn med visse meteorologiske fenomener ved vær stasjoner. Normal og 1975 A 1.7 Konsentrasjon av svoveldioksyd i luft ved målestasjoner. Halvårsperioder. Oktober 1973 til mars 1976 A 1.8 Konsentrasjon av svevestev i luft ved målestasjoner. Februar 1975 og februar 1976 A 1.9 Vannforsyning. Kommuner A 1.10 AvlOp. Kommuner A 1.11 Renovasjon. Kommuner BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.1 Folkemengden Kommuner Folkemengden etter kjonn og alder. Kommuner. Absolutte og relative tall. 31. desember A 2.3 Areal og folketall i 1960 og 1970 i tettsteder med minst innbyggere i A 2.4 Personer som var med både i folketellingen i 1960 og folketellingeni1970,etter bostedskommune på de to tidspunktene Flyttinger fra/til kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket Årlig gjennomsnitt Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjønn og alder. Kommuner Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjonn og alder. Kommuner Fodte, dode, innflytting, utflytting og folketilvekst. Kommuner Årlig gjennomsnitt Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjønn og alder. Kommuner. Alternativ H og L, Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjonn og alder. Kommuner. Alternativ HO og LO, A 2.11 Personer med medisinsk embetseksamen og arbeid på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde. Legedistrikter. 20. januar Leger, tannleger, sykepleiere og fysioterapeuter ved utgangen av Legedistrikter Sykesenger og personale ved sykehus, sykestuer og sykehjem. Kommuner Aldershjem og somatiske sykehjem. Kommuner ARBEIDSMARKED 3.1 Personer 16 år og over etter viktigste kilde til livsopphold, næring og kjønn. Bostedskommuner Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, i grupper for alder og kjønn i prosent av personer i alt i hver gruppe. Kommuner A 3.3 Personer 15 år og over 1. november 1960 med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold ved folketellingen i 1960 og i Personer med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene fordelt på næring. Kommuner 70 1) Tabeller som ikke var med eller er vesentlig endret fra Statistiske fylkeshefter 1973 er merket med A til venstre for tabellnummeret.

10 9 3. ARBEIDSMARKED (forts.) Side A 3.4 Folkemengden etter kjønn, og personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold etter næring. Tettsteder Personer 16 år og over i arbeid, etter bosteds- og arbeidsstedskommune. 1. november A 3.6 Sysselsatte i bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet etter kjønn og arbeidstid. Arbeidskontordistrikter A 3.7 Statsansatte etter kjønn. Arbeidsstedskommuner A 3.8 Statsansatte etter kjønn og næring og Personer meldt til arbeids- og sjomannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn og alder. Kommuner. Årsgjennomsnitt og månedstall for januar og juli og JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 4.1 Landareal, jordbruksareal i drift, skogareal og annet areal. Absolutte og relative tall. Kommuner 80 A 4.2 Avgang av dyrket jord (fulldyrket og overflatedyrket) ved omdisponering etter jordloven, ved regulering etter bygningsloven og ved ekspropriasjon. Absolutte og relative tall A 4.3 Jorddyrking, grofting og planering med statstilskott. Absolutte og relative tall = Bruken av jordbruksareal i drift. Absolutte og relative tall og Bruk etter størrelsen av jordbruksareal i drift. Absolutte og relative tall og A 4.6 Veksthus og benkegartnerier. Lruk med minst 100 m 2 under glass/plast og A 4.7 Fruktdyrking. Bruk med minst 50 frukttrær. 1949, 1959, 1969 og A 4.8 Veksthus og benkegartnerier, grønnsakdyrking på friland, bær- og fruktdyrking Kommuner Bruk med husdyr etter dyreslag og Tallet på husdyr. Absolutte og relative tall og = Personlige brukere etter bruket som levevei og etter alder. Utførte dagsverk på brukene. Absolutte og relative tall og Traktorer, skurtreskere og f6rhostere i jordbruket og A 4.13 Avling av de enkelte jord- og hagebruksvekstene. Avling i tonn og pr. dyrkingsenhet og A 4.14 Husdyrproduksjon og Skogavvirking til salg og industriell produksjon. Kommuner og Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer og skogkulturarbeid. Kommuner og Storviltjakt. Kommuner og FISKE OG FANGST 5.1 Fiskebåter ved utgangen av året etter type og lengde. Kommuner og A 5.2 Fiskebåter ved utgangen av året etter type og byggeår. Kommuner og Ilandbrakt fangst etter grupper av fiskeslag. Kommuner og BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET A 6.1 Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsgruppe Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsområde og sysselsettingsgruppe Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Kommuner Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri etter næringshovedgruppe. Store bedrifter Hovedtall for bergverksdrift og industri erter næringshovedgruppe. Store bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet

11 BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (forts.) A 6.7 Hovedtall for kraftforsyning og Nyttbar og utbygd vannkraft 31. desember Kraftverk 103 A 6.9 Hovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet etter.næringsgruppe. Alle bedrifter og FullfOrte bygg etter brukerens næring. Kommuner og FullfOrte leiligheter etter byggets art. Kommuner og FullfOrte leiligheter etter tallet på rom. Kommuner og Side 7. UTENRIKSHANDEL 7.1 InnfOrsel og utforsel etter varegruppe. Tollsteder INNENLANDSK HANDEL 8.1 Bedrifter, sysselsetting og omsetning i varehandel etter næringsgruppe. Handelsdistrikter og Bedrifter, sysselsetting og omsetning i detaljhandel. Kommuner SJØTRANSPORT 9.1 Godstransport på kysten med skip bruttotonn innen og mellom handelsdistrikter og mellom handelsdistrikter og utlandet. Leie- og egentransport A 9.2 Tallet på kaier og samlet kailengde. Kommuner A 9.3 Tallet på kaier etter kailengde og dybde ANNEN SAMFERDSEL 10.1 Veianlegg. Kommuner Registrerte kjøretøyer ved utgangen av året. Kommuner og Prognoser for trafikken med motorkjoretoyer på riksveier. Veiruter Passasjerer og motorkjøretøyer transportert med bilruteferjer i offentlig veisamband. Ferjestrekninger og A 10.5 Passasjertrafikk og godstrafikk med rutebiler A 10.6 Registrerte kjøretøyer for lastebiltransport ved utgangen av året og deres nyttelast A 10.7 Transportmengde med lastebil innen og fra/til fylket etter vareslag A 10.8 Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Transporter 30 km og over A Transportarbeidet (tonnkm) med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Veitrafikkulykker og drepte eller skadde personer. Kommuner og Tallet på hoteller, tallet på senger, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Godkjente hoteller. Handelsdistrikter og Overnattinger ved klassifiserte leirplasser. Kommuner og OFFENTLIGE FINANSER 11.1 Kommuneregnskaper. Kommuner. 1972, 1973 og k 11.2 Kommuneregnskaper Fordeling av brutto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler 137 A 11.3 Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter på hovedkapitler. Prosent 137 A 11.4 Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler 138 A 11.5 Kommuneregnskaper Renter, avdrag, skatter og avgifter, skatteutjamningsmidler og lanerzield 139

12 PENGER OG KREDITT Side 12.1 Utestående lån fra Norges Postsparebank og andre statsbanker. 1973, 1974 og Forvaltningskapital, utlån og innskott for forretningsbanker og sparebanker. Handelsdistrikter og INNTEKT OG FORMUE 13.1 Oversikt over skattelikningen. Kommuner. 1972, 1973 og Personlige skattytere etter inntekt. Absolutte og relative tall. Kommuner A 13.3 Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter husholdningstype og alder. Husholdningene prosentvis fordelt etter husholdningens disponible likningsinntekt. Bostedsfylke A 13.4 Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter hovedpersonens yrkesstatus. Bostedskommuner BOLIGER OG BOFORHOLD Privatboliger, bosatte etter hustype og bosatte etter boligens utstyr. Absolutte og relative tall. Kommuner A 14.2 Leiligheter, hytter og fritidshus. Kommuner SOSIALE FORHOLD 15.1 Stonadsmottakere etter trygdeart og ytelser fra folketrygdens pensjonsdel. Kommuner og Hjelpeordninger for hjemmene og landbruksvikartjeneste. Kommuner og Sosialhjelp. StOnadsmottakere etter ytelsens art, formal og forsorgelsesbyrde. StOnadskommuner og A 15.4 Barnehager. Institusjoner etter eierforhold, ansatte og barn etter foreldreforholdet Kommuner og RETTSFORHOLD 16.1 Forbrytelser etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd, handelsdistrikt og politiets innstilling eller avgjorelse. Asted og Siktede etter forbrytelsens art, handelsdistrikt, kjønn og alder. Bosted og Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser, etter kjønn, reaksjonens art, handelsdistrikt og alder. Bosted og A 16.4 Sivile saker etter avgjørelse. Forliksråd og UTDANNING 17.1 Elever ved skoler i fylket etter kjonn og skoleslag. Skolekommuner og 1974 A 17.2 Elever i videregående skoler i fylket etcer kjønn og utdanningens art og 1975 A 17.3 Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler etter skolested. Bostedskommuner og 1975 A 17.4 Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler, etter skoleslag. fylker og 1975 Skole - A 17.5 Studenter som er bosatt i fylket og studerer ved universiteter og hogskoler, etter skoleslag. Skolefylker Voksenopplæring i skoleverket og yrkesopplæring for voksne, etter arrangør og utdanningens art. Kurs og deltakere. Skoleåret Voksenopplæring og folkeopplysning arrangert av folkeopplysningsorganisasjonene. Kurs og deltakere, etter fag og FERIE OG FRILUFTSLIV A 18.1 Kommunale fritidsanlegg og godkjente campingplasser. Kommuner A 18.2 Bosatte i boliger med fritidshus, og fritidshus etter beliggenhet. Kommuner

13 VALG A 19.1 Personer med stemmerett, valgdeltaking og godkjente stemmer etter parti/valgliste ved fylkestingsvalget Kommuner A 19.2 Valgte representanter ved fylkestingsvalget 1975, etter kjønn og parti/valgliste Kommuner 19.3 Valgdeltaking og godkjente stemmer etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget Kommuner 19.4 Valgte representanter ved kommunestyrevalget 1975, etter kjønn og parti/valgliste. Kommuner Side TABELLER I STATISTISKE FYLKESHEFTER 1973 SOM IKKE ER MED I DENNE SERIEN denne serien: Følgende tabeller i Statistiske fylkeshefter 1973 er ikke med eller er vesentlig endret til Tabellnummer 5, 7-9, 17-18, 21-23, 25-27, 33-39, 43, 48-50, 54-55, 60, 69-71, 81, 91, 98-99,

14 13 INNLEDNING Statistiske fylkeshefter inneholder hovedsakelig tall for kommuner, handelsdistrikter og fylker. Gjennomgående er kommunen den minste goegrafiske enhet som det gis tall for. For noen emner, der tallmaterialet ikke tillater ytterligere regional spesifikasjon, er det tatt Med tabeller som har fylket som eneste geografiske enhet. Med unntak av tabellene 2.4, 3.3 og 3.5 der kommuneinndelingen i 1970 er brukt, og tabellene 2.4, og med kommuneinndelingen i 1976, er kommuneinndelingen 1. januar 1975 brukt. I alle tabeller er det gitt tall for siste ar/periode det foreligger oppgaver for. Tidsserier gis i varierende omfang. I noen tabeller er det gitt detaljert regional spesifikasjon for to eller flere år. I andre tabeller gis det oppgaver på f.eks. kommunenivå for siste år det foreligger oppgayer for, og dessuten oppgaver på f.eks. fylkesnivå for tidligere år. I en del tabeller er det gitt tall for "Pst. av hele landet" som uttrykker fylkets andel av tilsvarende tall for hele landet. I tabellene 3.1, 3.2, 3.4, 14.1 og 18.2, som bygger på folke- og boligtellingen i 1970, er det av tekniske årsaker nyttet foreløpige tall. Disse avviker i enkelte tilfelle litt fra tilsvarende tall publisert i spesialpublikasjonene fra tellingen. Mindre tallmessige avvik mellom sumtallene for fylket i enkelte tabeller i denne publikasjonen og tilsvarende tall som er offentliggjort i andre publikasjoner, skyldes forøvrig avrundinger i deltallene. Med unntak av kapittel 5 Fiske og fangst og kapittel 9 SjOtransport, som mangler for Hedmark og Oppland, er tabellomtalen den samme i alle fylkesheftene. I enkelte hefter omtales derfor tabeller som ikke er med (eksempelvis tabellen over flyplasser med ruteanløp som mangler i heftene for Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder).

15 Fylke Kommune Relativ årlig endring i folkemengden Kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år 31/ Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt 31/ Prosent l 1 Prosenti Netto innenlandsk flytting pr innbyggere Årlig gj.- snitt Hele landet 0, ,8 0 Hele fylket 0, ,1 0 Øvrige fylker: 01 Østfold 0, , Akershus 1, , Oslo -0, , Hedmark 0, , Oppland 0, , Buskerud 1, , Vestfold 0, , Aust-Agder 1, , Vest-Agder 1, , Rogaland 1,4 94 9, Hordaland 0, , Sogn og Fjordane 0, , MOre og Romsdal 0, , SOr-TrOndelag 0, , Nord-TrOndelag 0, , Nordland 0, , Troms 1,1 89 9, Finnmark 0,9 85 7, Fodte pr kvinner år Årlig gj.- snitt Oversiktstabell. Personer 16 ar og over i 1970 med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde Yrkestil livsopphold fordelt på næringl) prosenfor Relative tall for Personer 16 år og over i arbeid 1970 etter arbeidssted Prosent 11,6 37,3 51, ,6 15,7 6,7 10,1 47,4 42, ,3 14,8 5,9 8,2 51,3 40, ,8 27,9 6,3 5,5 33,5 61, ,4 20,9 2,7 2,8 30,8 66, ,2 2,8 2,0 21,1 38,2 40, ,1 17,8 4,1 22,2 38,3 39, ,6 13,0 3,4 9,3 46,8 43, ,8 18,9 4,3 6,7 45,5 47, ,2 28,9 10,9 11,7 38,9 49, ,7 23,0 12,3 8,4 42,1 49, ,7 8,7 7,6 13,2 40,0 46, ,1 11,8 7,1 11,4 41,1 47, ,3 6,1 7,6 31,0 33,8 35, ,9 4,6 6,5 18,0 39,/ 42, ,0 5,5 9,5 13,0 32,0 55, ,8 6,6 5,6 27,1 30,9 42, ,7 6,1 6,2 19,5 30,3 50, ,3 3,6 14,1 20,6 26,7 52, ,2 6,9 15,9 18,6 33,2 48, ,9 4,0 15,1 I bo- I en I to eller flere kom- kvin- steds- annen muner, ner 2) kom- kom- til munen mune sjos eller i utlandet Lillehammer Kommune med hoyest ROyr- Arendal Bale- Austrtall For- Bats-Hæl- i landet vik Kvæfjord strand heim sand FinnOy Årdal Narvik fjord Årdal ingen Træna 426, , ,9 72,1 75,4 96,8 83,6 60,2 Hvaler Kommune med lavest Kvits- Ræltall TOns- Mo- Vevel- Hælstad Rin- i landet Oy Utsira ingen Årdal Bykle berg Utsira dalen ingen Utsira dal -2,7 44 4, ,1 2,9 21, ,1 1,1 Fylkets kommuner: 0805 Porsgrunn 0, , Skien 0, , Notodden -0, , Siljan 0, , Bamble 1, , Kragero 0, , Drangedal -0, , Nome 0, , BO 1, , Sauherad 0, , Tinn -1, , Hjartdal 0, , Seljord 1, , Kviteseid -0, , Nissedal -0, , Fyresdal 0, , Tokke -1, , Vinje 0, ,3 Se tabell Se figur Kilde: MaterialeiByraet ,7 55,8 42, ,6 9,0 6,4 4,3 47,0 48, ,3 23,0 5,7 7,7 50,8 41, ,4 6,9 4,7 26,0 38,9 35, ,5 41,4 6,1 8,5 53,3 38, ,4 33,9 10,7 8,1 51,3 40, ,3 2,8 5,9 27,0 38,8 34, ,6 16,5 7,9 15,1 46,6 38, ,8 9,9 5,3 22,6 33,5 43, ,7 12,6 8,7 26,9 31,7 41, ,8 26,3 5,9 9,1 50,5 40, ,1 2,7 2,2 42,6 30,5 26, ,3 17,6 4,2 28,3 37,4 34, ,7 8,8 6,5 32,1 27,5 40, ,5 10,0 7,5 33,9 30,0 36, ,3 6,9 2,8 31,3 26,9 41, ,4 8,1 4,5 24,5 40,4 35, ,0 13,4 7,6 28,2 36,7 35, ,6 6,1 3, ) 1. Jordbruk, skogbruk m.v., fiske m.v. og hvalfangst. 2. Bergverksdrift m.v., industri, bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning m.v. 3. Andre næringer. 2) Kvinner 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i prosent av alle kvinner 16 år og over ) A: Det norske Arbeiderparti, SV: Sosialistisk Venstreparti.

16 fylkene og for kommunene i Telemark Landareal i alt fordelt på drift skog- annet 1? r. areal areal innbygger jordbruksareal Kommunens brutto Kom- Kom- Omset- drifts- murtens munens fling i utgif- sambrutto detalj-ter til lede driftshandel sosial lane- utgif- ter pr. innbygger Netto- Bosatte inntekt i pripluss vatbosmrfra- liger drag med pr. eget innen- eller bygds/ felles -bys WC og per- bad i sonlig prosent omsorg gjeld og pr. sosial inn- trygd bygger pr. inn skatt- av alle bygger yter bosatte ,3 71,5 Valg- UfOre- Elever i deltaking pen- videre- sjo- gående pronister skoler i sent pr. alders gruppen kominn år mune byg-i prostyregere sent av og 20 år alle fylkes- og personer tingsover i grupvalget 1975 pen ' Prosent Kr I Prosentl Prosent ,5 69,8 Valgte representanter på A's og SV's liste 3)Nr. ved kommunestyrevalget ,7 51, ,4 79,2 82,3 58,3 60,0 68,7 75,1 63,9 80,8 78,7 77,9 65,5 73,1 68,1 61,2 75,0 74,2 75, ,1 75,2 75,9 75,6 73,9 74,1 73,6 70,6 69,8 70,0 68,6 71,6 67,9 67,7 68,9 64,9 65,1 66,9 50,5 47,5 45,9 64,5 56,9 50,3 43,2 37,0 25,2 24,3 28,8 27,2 27,8 42,9 44,7 46,7 47,2 62, Randa- Hur- Røyr- Røyr- Hammer- Nordberg dal Mange TOnsberg Oslo vik vik Bærum festklæbu Alvdal Audnedal Odal , ,0 84,0 Are- Vaks- Snill- Bjerk- Mange Mange mark Rolvsøy Tromoy dal Agdenes Roan fjord Utsira KarlsOy Oksnes reim , , , ,3 55, , ,2 51, , ,3 62, , ,7 47, b , ,7 53, , ,9 42, , ,8 48, , ,3 54, , ,2 40, , ,1 51, , ,8 64, , ,2 40, , ,8 40, , ,2 48, , ,3 42, , ,6 57, , ,7 58, , ,5 48,

17 08 TELEMARK Maurud Te'r JORD 195 s. 76 Skilru Yl "-M Y kle :.SAUH D/ vsri/ ) Skolfos '..silja N "/' rurs N t,langvik angen fo KR '- e4er km TEGNFORKLARING FYLKESGRENSE GRENSE FOR HANDELSDISTRIKT/ KOMMUNE KOMMUNEGRENSE 1/ NR. PA HANDELSDISTRIKT SILJAN KOMMUNENAVN Herre NAVN PÅ TETTSTED TETTSTEDER INNB II og flere RIKSVEI JERNBANE FLYPLASS

18 17. AREAL, LUFT OG VANN Tabell 1.1 og 1.2 Tabellene er satt opp på grunnlag av arealmalinger utført av Norges geografiske oppmåling. Målingene er foretatt på de nyeste tilgjengelige topografiske kart i målestokk 1: eller 1: Tabell 1.3 Tabellen bygger på Kommunalteknisk statistikk 1975 som ble utarbeidd ved samarbeid mellom Norske Kommuners Sentralforbund og Statistisk Sentralbyrå. Oppgavene over opparbeidd og vedlikeholdt areal og regulerte ikke-opparbeidde arealer omfatter areal som kommunen har vedlikeholdsansvaret for. Tabell 1.4, 1.5 og 1.6 Meteorologisk institutt har utarbeidd dataene til tabellene. Tabellene 1.4 og 1.6 gir oppgayer for alle værstasjoner i fylket i I tabell 1.5 er det også gitt opplysninger for nedbørstasjonene i fylket. For hver stasjon er det angitt i hvilken kommune den ligger. I tabell 1.4 er normaltemperaturen beregnet som et gjennomsnitt av observasjoner i perioden Det normale tallet pa døgn med middeltemperatur over henholdsvis 0 C og +6 C er tatt ut ay kurver som er beregnet ut fra månedsnormalene. Normal varmesum for døgn med middeltemperatur over 0 C er også tatt ut av disse kurvene. De tilsvarende tall for 1975 er framkommet på grunnlag av hvert enkelt døgns middeltemperatur. Døgnets middeltemperatur er beregnet som gjennomsnitt av temperaturen kl. 7 (8), kl. 19 og døgnets minimums- og maksimumstemperatur. I bestemmelsen av tidspunktene for når døgnmiddeltemperaturen stiger over 0 C om våren og synker under 0 C om høsten, inngår for flere av stasjonene et visst skjønn. I tabell 1.5 er nedbørsnormalene beregnet som et gjennomsnitt av nedbøren i perioden Tabell 1.6 gir opplysninger om antall døgn med visse meteorologiske fenomener. Når det gjelder nedbørmengden, regnes døgnet fra kl. 7 (8) til kl. 7 (8), ellers regnes det fra kl. 19 til kl. 19. Skydekket måles etter en skala med verdier fra 0 til 8. Et døgn har klarvær dersom summen av skydekketallene kl. 7 (8), 13 og 19 er 4 eller mindre. Er summen av skydekketallene 20 eller mer, er døgnet overskyet. Et døgn har snødekke dersom 3/4 eller mer av bakken er dekket med snø. Antall døgn med forekomst av tåke kl. 7 er antall tilfeller med synsvidde mindre enn 1 km på dette tidspunktet. Tabell 1.7 og 1.8 Tabellene bygger på oppgaver fra Norsk Institutt for Luftforskning som siden 1971 har målt luftens innhold av svoveldioksyd og svevestøv i noen tettsteder. Svoveldioksyd dannes i stor utstrekning ved forbrenning av svovelholdig olje og kull. Etter noen timer eller dager i atmosfæren oksyderes svoveldioksyd til svoveltrioksyd som sammen med vann gir svovelsyre. Svovelforbindelsene blir tilført jordoverflaten med nedbøren. De påfører materialer og vegetasjon skader og bidrar dessuten til å gjøre vannforekomstene og jordsmonnet surere. Dette vil indirekte kunne gi skader på dyreog planteliv. Det er foreslått norske veiledende normer for svoveldioksyd SO 2 og svevestøv (sot) i luft: Vilkårlig 6-måneders periode: SO 2 60 ig,/m3 og Døgnmiddel: SO pgim Svevestøv 120 ig/m 3 Svevestøv 40 m kan ikke overskrides mer enn 2 prosent av tiden.(3 dager) i løpet av 6 måneder. Overskridelsene skat heller ikke skje på påfølgende dager. Innholdet av svevestøv i luften er bestemt ved en metode der svertning på filtre er avgjørende (reflektometrisk metode). Metoden gir et mål for innholdet av mørke partikler i luften. Kalibreringskurven er satt opp på grunnlag av den type støv som en vanligvis finner i byområder. Derfor er det vanskelig a sammenlikne svevestøvkonsentrasjoner fra sted til sted. En kan imidlertid til en viss grad sammenlikne stasjonene innen hver kommune innbyrdes og fra år til år.

19 18 Tabell 1.9, 1.10 og 1.11 Tabellene bygger pa Kommunalteknisk statistikk 1975 som ble utarbeidd ved samarbeid mellom Norske Kommuners Sentralforbund og Statistisk Sentralbyrå. Alle oppgaver om vannverk i tabell 1.9 gjelder for vannverk som forsyner mer enn 100 personer. Mindre vannverk og vannverk som forsyner bare bedrifter o.1., er ikke tatt med. Opplysningene i tabell 1.10 om antall leiligheter som er tilknyttet kommunale avlopssystemer omfatter også leiligheter som er tilknyttet kommunal avlopsledning via felles privat ledning. Lengden av overvannsledninger i separat - eller duplikat (dobbelt) - system er ikke tatt med i tabellen. Det gjøres oppmerksom på at biologiske renseanlegg kan ha mekanisk rensetrinn og at kjemiske renseanlegg kan ha mekaniske- og biologisk rensetrinn i tillegg til det kjemiske rensetrinn. Med dypvannsutslipp menes i denne statistikken utslipp på mer enn 10 meters dyp. Oppgavene i tabell 1.11 om antall leiligheter og hytter (fritidshus) med renovasjon omfatter både tvungen og frivillig renovasjon.

20 19 TABELL 1.1. SAMLET AREAL, LANDAREAL, FERSKVANNSAREAL OG LENGDE STRANDLINJE. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE I ALT FAST- LAND AN- AREAL TALL SAMLET AREAL LANDAREAL FERSKVANN KYSTLINJENS LENGDE ØYER I AV DETTE SALTVANN 2 2 KM KM ØYER I I ALT VARIG FERSKVANN AN- DEKT TALL AV SNE AN- AREAL OG IS TALL f f KM HELE FYLKET 15315, , , ,4 11, PORSGRUNN H.D.. 461,5 449, ,6 438, PORSGRUNN 161,3 153, ,7 157, RAMBLE ,2 296, ,9 280, KRAGERO M.D. 1369,6 1333, ,3 1289, KRAGERO ,4 271, ,3 290, DRANGEDAL 1062,2 1062, , SKIEN H D. 1429,5 1429,3 33 0,2 1316, SKIEN 778,9 778,7 33 0,2 722, SILJAN 216,1 216, , NOME ,5 434,5-390,2-76 AREAL FAST-ØYER LAND 21-2 KM, KM 27, ,9 0, ,4 0,0 48 3,7 0, ,7 4, ,6 1, ,7 2, ,9 2, ,6 1, ,9 0, ,4 0, ,3-290,0 419,0 161,0 110,0 71,0 52,0 90,0 58,0 118,5 304,0 118,5 304, ,5 5,0 10,5 5, VEST-TELEMARK HD 4579,3 4579, , SELJORD 711,0 711,0-670, KVITESEID 708,9 708,9 627, NISSEDAL ,9 901,9-788, FYRESDAL 1277,5 1277,5-1132, TOKKE 980,1 980,1-931, NOTODDENHD ,6 2295,6-2148, NOTODDEN. 914,7 914, , BO 266,4 266, , SAUHERAD ,3 316,3-286, HJARTDAL 798,2 798,2-749, RJUKAN H.D. 5179,9 5179,9 4843,7 11, TINN ,9 2062,9-1914, VINJE 3117,0 3117,0.., 2929,2 11, KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING. 8, ,0 1, ,7 2, ,8 2, ,2 2, ,9 0, ,5 1, ,1 1, ,6 0, ,1 0, ,8 0, ,5 9, ,2 1, ,4 7, ,9 TABELL 1.2. SAMLET AREAL ETTER HOYDE OVER HAVET. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE SAMLET AREAL 0-60 M.O.H M.O.H M.O.H M.O.H M.O.H M.O.H M.O.H M.O.H. OG OVER 2 KM HELE FYLKET ,3 493,7 1357,0 1803,3 3113,2 3637,1 3174,3 1709,7 26,8 191 PORSGRUNN H.D 461,5 133,5 218,6 76,2 32,9 0, PORSGRUNN RAMBLE ,3 39,7 39,1 49,3 32,9 0,3. 300,2 93,8 179,5 26,9 _ KRAGERO H D ,6 128,4 397,8 367,4 391,7 84,2 0, KRAGERO ,4 128,4 134,2 44,7 0, DRANGEDAL ,2-263,7 322,7 391,6 84,2 0,1 193 SKIEN H D 1429,5 139,5 398,2 451,1 385,5 55, SKIEN ,9 100,9 220,5 214,9 195,8 46, SILJAN ,1 5,1 34,7 66,0 109,4 1, NOME ,5 33,5 143,0 170,2 80,3 7, VEST-TELEMARK H.D ,3-103,3 402,3 1384,3 2084,4 532,1 73, SELJORD ,0-26,6 46,3 144,4 254,3 207,6 31, KVITESEID 708,9-70,9 99,8 280,8 222,8 34, NISSEDAL , ,8 413, FYRESDAL , ,7 300,3 308,0 863,8 5,2 33, TOKKE ,1-5,9 1,6 244,9 435,5 250,9 41,3 195 NOTODDEN H.D ,6 92,3 039,1 440,9 646,4 491,9 353,6 30,1 1, NOTODDEN 914,7 33,0 117,8 266,5 333,3 119,2 44,4 0, BO ,4 3,9 55,0 69,9 94,5 28,5 14, SAUHERAD ,3 54,1 47,6 65,4 115,2 34, HJARTDAL ,2 1,4 18,7 39,1 103,4 310,3 294,6 29,5 1,2 196 RJUKAN H. D , ,5 272,5 921,1 2288,5 1606,7 25, TINN , ,5 172,2 332,3 950,0 539,1 3, VINJE ,0-100,3 588,8 1338,5 1606,7 21,8 KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING.

21 20 TABELL 1.3. AREALTALL OG REGNSKAPSTALL FOR KOMMUNALE ANLEGG. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE REGU- AREAL FRITIDSANLEGG LERTE BAND- OG AREAL VED IKKELAGT LIKEHOLT AV AREAL OPPARBEIDET OG VEDLIKEHOLDT AV KOMMUNEN OPPAR- FOR KOMMUNEN - BEIDETE FRI ANNET AREALER LUFTS- BRUTTO UTE- KIRKE- LEKE- PARKER UTEN- PARK- VED- FORMAL UTGIFTER ANLEGG GARDER PLAS- OGDØRSSKOG LIKE- TIL DRIFT- INN- VED SERGRØNT- IDRETTS- HOLDT OG VED- TEKTER SKOLER ANLEGG ANLEGG AREAL LIKEHOLD DEKAR 2 KM [ 1000 KR. HELE FYLKET OM 00 Om 0 0 MO PORSGRUNNHD OW 40 MO OW 0805 PORSGRUNN coo or 4e BAMBLE KRAGERO H.O OS OS WO KRAGERO ii DRANGEDAL 193 SKIEN H D SKIEN 137 2i SILJAN NOME VEST-TELEMARK H.D 0828 SELJORD ND 0 25 OM KVITESEID 00 4, MP NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H D NOTODDEN S BO OW 00 OW SAUHERAD F) HJARTDAL RJUKAN HD _ WO OS 0826 TINN VINJE _ KILDE : NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND : KOMMUNALTEKNISK STATISTIKK. 1) TABELL 1.4. LUFTTEMPERATUR VED VARSTASJONER. NORMAL OG 1975 VARSTASJON (KOMMUNE) MODE OVER HAVET VARME- TALLET TALLET PA SUM MIDDELTEMPERATUR DATO DØGNETS PRDØGN MED FOR GRADER CELSIUS MIDDELTEM-DØGNMIDDELTEM- DØGN (DØGNMIDDEL)PERATUR GAR MED PERATUR MED MINI MID- MUMS- DEL- TEM- TEM- OVER UNDER PERA- OVER 0 OVER 6 PERA- SEP- 0 0 TUR GRADER GRADER TUR ARET JANUAR MAI JULI TEM- GRADER GRADER UNDER CEL- CEL- OVER 0 DER CEL- (EL- 0 SIUS SIUS GRADER SIUS SIUS GRADER CEL- (VAR) (HOST) (EL- 2) SIUS SIUS LANGOYTANGEN FYR 6 NORM OW 00 OS OW (0814 BAMBLE) ,1 2,5 9,8 16,9 13,3 17/ , 2957 JOMFRULAND FYR 15 NORM. 7,2-2,0 10,6 17,3 12,6 13/3 17/ (0815 KRAGERO) ,3 2,6 10,6 17,4 13,1 17/ VEFALL I DRANGEDAL 67 NORM. 5,8-5,4 10,2 17,1 11,3 24/3 26/ (0817 DRANGEDAL) ,1 0,4 10,3 18,0 11, OS TVEITSUND 252 NORM. 5,2-3,9 9,2 15,6 10, / (0830 NISSEDAL) ,6 1,3 9,4 17,0 10,5 6/ DALEN I TELEMARK 77 NORM. 5,3-5,0 9,9 16,4 10,6 24/3 19/ (0833 TOKKE) ,4-0,4 10,0 17,5 10,3 6/ GVARV 24 NORM. 5,2-6,5 10,3 16,8 10,6 25/3 17/ (0822 SAUHERAD) ,3-0,8 10,4 17,7 10,9 2/ MØSSTRAND 948 NORM. 0,8-8,4 3,7 11,4 6, SO 00 OS (0834 VINJE) ,8-4,3 3,1 12,5 6,3 6/5 10/ KILDE : METEOROLOGISK INSTITUTT. 1) BEREGNET PA GRUNNLAG AV OBSERVASJONER ) MIDDELTEMPERATUR MULTIPLISERT MED TALLET PA DØGN.

22 21 1) TABELL 1.5. NEDBOR I DE ENKELTE MANEDER VED vierstasjoner OG UTVALGTE NEDBØRSTASJONER. NORMAL OG 1975 varstasjon HØYDE SER- OK- NO- DE- NEDBORSTASJON OVER I ALT JA- FEB- MARS APRIL MAI JUNI JULI TEM- TOBER VEm- SEM- (KoMMUME) HAVET NUAR RUAR GUST BER BER BER LANGOYTANGEN FYR 6 NORM. ea es as (0814 GAMBLE) ) FARSJO 49 NORM (0815KRAGERØ) JOMFRULAND 15 NORM (0815 KRAGERO) ) DRANGEDAL 82 NORM (0817 DRANGEDAL) ) POSTMYR I DRANGEDAL 464 NORM (0817 DRANGEDAL) VEFALL I DRANGEDAL 68NORM (0817 DRANGEDAL) ) BEssTuLI GJERPEN 463 NORM (0806 SKIEN) ) HØYDALENI SOLum 113 NORM (0806 SKIEN) ) HOGEFOSSENE 164 NORM (0830 NISSEDAL) TvEITSuND 252 NORM (0830 NISSEDAL) ) FYRESDAL 320 NORM (0831 FYRESDAL) ) KILEGREND 287NORM (0831 FYRESDAL) DALENI TELEMARK 77 NORM (0833 TOKKE) ) HØYDALSMO 572NORM (0833 TOKKE) ) NOTODDEN 34 NORM (0807 NOTODDEN) * ) TINNOSET 200 NORM (0807 NOTODDEN) ) LIFJELL 354 NORM (082180) GVARV 26 NORM (0822SAUHERAD) ) TUDDAL 464 NORM (0827 HJARTDAL) ) FROYSTUL 870 NORM (0826 TINN) ) RJUKAN 306 NORM (0826 TINN) ) TESSUNGDALEN 775 NORM (0826 TINN) E ) MOGEN 950 NORM (0834 VINJE) MOSSTRAND 948 NORM (0834VINJE) ) RAULAND 715 NORM (0834 VINJE) KILDE :METEOROLOGISK INSTITUTT. 1) BEREGNET PA GRUNNLAG Av OBSERVASJONER ) NEDBORSTASJON.

23 22 TABELL 1.6. MAKSIMAL NEDBORHOYDE OG TALLET PA DØGN MED VISSE METEOROLOGISKE FENOMENER VED vkrstasjoner. 1) NORMAL OG 1975 TALLET RA DØGN MED varstasjon (KOMMUNE) HYDE OVER HAVET MAKSIMAL NEDBOR- MAKSIMAL NEDBOR-HØYDE VIND- FOREKOMST AV HØYDE 1 STORRE STYRKE - LØPET Av ELLER STORRE ETT DØGN LIK ELLER KLAR- OVER- SNO- TAKE 10,0 MM LIK 6 VkR SKYET DEKKE KL. BEAUFORT vtir 0700 MM LANGOYTANGEN FYR NORM.. (0814 BAMBLE) , JOMFRULAND FYR 15 NORM (0815 KRAGERO) , VEFALL I DRANGEDAL 67 NORM (0817 DRANGEDAL) , TVEITSuND 252 NORM (0830 NISSEDAL) , DALEN I TELEMARK 77 NORM (0833 TOKKE) , GvARV 24 NORM ,6 (0822 SAUHERAD) ,; MOSSTRAND 948 NORM. 00 WO OW (0834 VINJE) , '0; KILDE : METEOROLOGISK INSTITUTT. 1) BEREGNET PA GRUNNLAG AV OBSERVASJONER TABELL 1.7. KONSENTRASJON AV SVOVELDIOKSYD I LUFT VED malestasjoner. HALvARSPERIoDER. OKTOBER 1973 TIL MARS 1976 maksi- DØGN KOMMUNE MALESTAsJON HALvARSPERIoDE OBSER- MIDDEL-MUMS- OVER 3 VASJONER VERDIERVERDIER 200UG/M 3 UG/I, PORSGRUNN RADHUSET OKT MARS APR SEP OKT MARS APR SEP AS OKT MARS APR SEP OKT MARS APR SEP OKT MARS BREVIK, ASEN OKT MARS APR SEP OKT MARS APR SEP SKIEN KLYVEASEN OKT MARS APR SEP OKT MARS APR SEP KILDE : NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING. TABELL 1.8. KONSENTRASJON AV SVEVESTØV I LUFT VED MALESTASJONER. FEBRUAR 1975 OG FEBRUAR 1976 KOMMUNE malestasjon FEBRUAR 1975 FEBRUAR 1976 MIDDEL- MAKSIMumS- MIDDEL- MAKSIMUMS- VERDI VERDI VERDI VERDI 3 ug/m 0807 NOTODDEN HELSERADET 0* ELEKTRISK KJØLING KILDE : NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING.

24 , 23 TABELL 1.9. VANNFORSYNING. KOMMUNER VANNVERK SOM FORSYNER MER ENN 100 PERSONER KOMMUNALE ANTALL LEI- LIGHETER OG FRITIDSHuS FORSYNT FRA ANTALL INSTI- TUSJONER, BE- DRIFTER M.V. FORSYNT FRA KOMMUNALE VANNVERK HANDELSDISTRIKT KOMMUNE SAMLET GJEN- ROR- NOM- LENGDE ANTALL SNIT- MED LIG DIA- VANN- METER MENGDE STORRE PRODU- ELLER SERT LIK 100 MM BRUTTO UT- ANTALL KOMMU- PRI- KOMMU- PR!- GIFTER PRIVATE NALE VATE NALE VATE TIL INN- VANN- VANN- VANN- VANN-,DRIFT TEKTER VERK VERK VERK VERK OG VED- LIKE- HOLD 3 M /DØGN f Km] KR. HELE FYLKET At 0 OM 191 PORSGRUNN H.D PORSGRUNN GAMBLE KRAGERØ H.D KRAGER DRANGEDAL SKIEN H.D '''' 0806 SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK H.D OM SELJORD OW 0829 KVITESEID NISSEDAL r FYRESDAL TOKKE WO NOTODDEN H.D... MO 0 0 OM SO 0807 NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN M.D VINJE MO ; OM * KILDE : NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND : KOMMUNALTEKNISK STATISTIKK. TABELL AVLØP. KOMMUNER ANTALL KAPASITETEN VED KOM- KOMMUNALE LEILIG- LENG- MUNALE RENSEANLEGG ANTALL KOMMUNALE UTSLIPP I AVLOP HETER ' DEN SLAM TIL- AV ANTALL MENGDE BRUTTO HANDELSDISTRIKT KNYT- KOMMU- KOMMU- INKLU-SJØUTGIF- TET MALE NALE MEKA- BIO- KJE- SIVE TER KOMMU- AV- RENSE- NISK LO- MISK LAT- INN- VASS- TIL INN- KOMMUNE NALE LOPS- ANLEGG I ALT REN- GISK REN- RINE DYP- ANDRESJØDRAG DRIFT TEKTER AV- SY- I ALT SING REN- SING PR. AR VANNS- UT- OG LOPS- STE- SING UT- SLIPP VED- LED- MER SLIPP LIKE- NINGERI ALT HOLD - 1 KM.I PERSONEKVIVALENTER I 1000 KR. i 1 m31 HELE FYLKET * PORSGRUNN HD 0805 PORSGRUNN BAMBLE OM a a a.. SO a a a.. a KRAGERØ M. D KRAGERØ DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN SILJAN O NOME VEST-TELEMARK M.D OM OS 0828 SELJORD l'i "' KVITESEID.... ' OW 00 WO ea NISSEDAL FYRESDAL TOKKE KILDE : NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND KOMPUNALTEKNISK STATISTIKK.

25 24 TABELL 1.10 FORTS. AVLOP. KOMMUNER ANTALL KAPASITETEN VED KOM- KOMMUNALE LEILIG LENG- MUNALE RENSEANLEGG ANTALL KOMMUNALE UTSLIPP I AVLØP HETER DEN SLAM TIL AV ANTALL MENGDE BRUTTO HANDELSDISTRIKT KNYT KOMMU KOMMU- INKLU SJØUTGIF- MEKA TET MALE MALE BIO KJE SIVE TER KOMMUNE KOMMU AV RENSE- NALE LOPS ANLEGG I AV SY I ALT LOPS STE- NISK LO MISK LAT INN VASS TIL INN ALT REN GISK REN RINE DYP ANDRESJØDRAG DRIFT TEKTER SING REN SING PR. AR VANNS UT OG SING UT SLIPP VED- LED MER SLIPP LIKE- NINGER I ALT HOLD K M.1 PERSONEKVIVALENTER 1000 KR. 195 NOTODDEN H.D NOTODDEN _.. _ BO.. _ WO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D OW TINN Q 26 11; VINJE : TABELL RENOVASJON. KOMMUNER BEHANDLINGSMETODE ANTALL ANTALL AV- BRUTTO DRIFTS LELIG HYTTER FALLS (AVMERKET MED X) UTGIFTER TIL HANDELSDISTRIKT KOMMUNE HETER MED MENGDE MED RENO PR. AR RENO VASJON (UKOM- VASJON I ALT PRI- I ALT MEAT) INNTEKT INNSAM FRA DEPO OPP FOR ANNET LING OG DEMAND RENO- NERING MALING BREN TRAN LING VASJON NING SPORT KR. HELE FYLKET X X PORSGRUNN H.D a a X 00 O PORSGRUNN.... _» BAMBLE _ X KRAGERO N.D. e X WO 0815 KRAGERO 2570 ON X DRANGEDAL X _ SKIEN H D X X SKIEN X SILJAN X X NOME X VEST TELEMARK H D X X SELJORD X KVITESEID NISSEDAL X FYRESDAL 200 X TOKKE 700 _ X NOTODDEN H.D. 580 a a 00.. X NOTODDEN BO a a SAUHERAD X HJARTDAL 130 _ X RJUKAN M.D X X TINN X X VINJE X 00 se.. KILDE : NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND : KOMMUNALTEKNISK STATISTIKK.

26 25 2. BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Figur 2.1 Folkemengden i kommunene er symbolisert ved sirkelflater som er proporsjonale med folkemengden, og den gjennomsnittlige årlige prosentvise endring i perioden er vist ved skravering. Sirkelsymbolene gir en grov oversikt over hvor hovedtyngden av befolkningen ligger. Bosettingskart over Norge fra folketellingen i 1970, utgitt i samarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå og Norges geografiske oppmåling, gir et mer detaljert bilde. Hovedtendensen har vært sterk vekst i enkelte storre, sentrale kommuner og tilbakegang i mindre kyst- og fjellkommuner og i en del bykommuner med trange grenser. I små kommuner kan befolkningsendringen ha vært påvirket av spesielle forhold, som f.eks. igangsetting av kraftutbygging. Figur 2.2 Forholdet mellom antall kvinner og menn er vist for aldersgruppen ar. Den storste andel av ekteskapene blir inngått av personer i denne aldersgruppen. Samtidig er det stor flyttehyppighet innenfor gruppen. Fa kvinner i forhold til antall menn vil bl.a. kunne fore til relativt lave fodsels - tall, og dette vil få betydning for befolkningsutviklingen i kommunen. En finner klare monstre for forholdet kvinner/menn i aldersgruppen ar. Sentrale kommuner med stort innslag av serviceyrker har gjerne kvinneoverskott, mens utkantkommuner med ensidig næringsliv har relativt få kvinner. Figur 2.3 Antall personer 67 ar og over i prosent av folkemengden i alt varierer bade mellom fylkene og innen fylkene. En stor andel eldre er ofte resultat av flyttinger. De yngre har lettere for å flytte, mens de eldre blir igjen. Dette forklarer de relativt hoye tall i mange utkantkommuner. Kommuner med tilflytting og vekst vil på den annen side ha en lav andel av personer 67 år og over. Figur 2.4 Netto innenlandsk flytting er definert som innflytting fra andre kommuner minus utflytting til andre kommuner. Flyttinger fra og til utlandet er følgelig ikke tatt med. Negativt tall vil si at den innenlandske utflyttingen har vært større enn innflyttingen. Netto innenlandsk flytting pr innbyggere er regnet i forhold til folkemengden 1. januar MOnsteret for nettoflyttingen følger hovedsakelig mønsteret for endringen i folketallet i kommunen framstilt i figur 2.1. Kommuner med stor innflytting i forhold til utflytting vil også ha sterk vekst i folketallet. Dette gjelder først og fremst stirre, sentrale kommuner. Den motsatte tendensen gjør seg gjeldende i mindre kyst- og fjellkommuner og i en del bykommuner med trange grenser. Figur 2.5 Fødte pr kvinner år er regnet i forhold til antall kvinner år 1. januar Hoye tall finnes som regel i kommuner med stor tilflytting. Dette kan komme av at tilflyttingskommuner har en relativt stor andel kvinner i aldersgruppen år som også er den aldersgruppen der størst andel av kvinnene foder barn. Figur 2.6 Figuren viser befolkningsutviklingen i fylket og handelsdistrikter innen fylket i perioden For noen handelsdistrikter har det skjedd grenseendringer som gjør at tall ikke kan gis tilbake til I tillegg er framskriving av folkemengden til år 2000, etter alternativ L, (se kommentarer under tabell 2.9 og 2.10), tegnet inn. På det tidspunkt da dette heftet produseres, ser dette alternativet ut til å være det mest realistiske på lang sikt av de to alternativene som det er gitt tall for i tabell 2.9.

27 26 Tabell 2.1 Tabellen bygger på oppgaver fra folketellingene, så nær som tallet for 31. desember 1975 som er hentet fra det sentrale personregisteret. De bosatte er gruppert på kommune i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for folkeregistrering. Det er tatt sikte på å gi tall tilbake til 1875 etter kommuneinndelingen i Over et så langt tidsrom har det imidlertid skjedd så mange endringer i kommuneinndelingen at det for en del kommuner ikke kan gis sammenliknbar tallserie for hele perioden. Se ellers de merknader til tabell 2.1 som er gitt i vedlegg I. Tabell 2.2 Tabellen bygger på oppgaver fra det sentrale personregisteret. Tallene omfatter de registrert bosatte 31. desember Tabel 2.3 "Tettsteder med minst innbyggere i 1970" omfatter områder med minst innbyggere ved folketellingen i 1970 der aystanden mellom husene som regel ikke oversteg 50 meter. Regelen om 50 meters husavstand ble praktisert etter skjonn slik at spredte husklynger ble regnet med til tettstedet selv on aystanden var noe storre enn 50 meter. Tettstedsarealene bygger på registreringer og beregninger utfort som ledd i et hovedfagsarbeid ved Geografisk institutt, Universitetet i Bergen. Registreringene bygger på flyfoto brukt ved folketellingene og malinger på okonomisk kartverk. Det er dessuten foretatt beregninger for å få samsvar mellom areal og folketall. Tabeli 2.4 Tabellen omfatter personer som var med både i folketellingen 1960 og i folke- og boligtellingen De som var bosatt i fylket i 1960, er fordelt etter hvilken kommune i fylket de var bosatt i 1970, eller om de hadde flyttet til et av fem spesifiserte handelsdistrikter dersom de var flyttet ut av fylket. På samme måte er innbyggerne i kommunene i fylket i 1970 fordelt etter hvilken kommune i fylket de bodde i For de som bodde i andre fylker i 1960, er det også spesifisert fem handelsdistrikter de kunne komme fra. De fem handelsdistriktene som hadde størst samlet inn-/utflytting fra 1960 til 1970 er spesifisert. Tabell 2.5, 2.6 og 2.7 Tabellene er satt opp på grunnlag av oppgaver over registrerte flyttinger sendt inn fra de lokale folkeregistrene. p3 flyttinger. Med flytting forstås en persons registrerte skifte av hosted a. fra en norsk kommune til en annen norsk kommune b. fra/til en norsk kommune til/fra utlandet Personer som har meldt mer enn en flytting i løpet av året, er regnet med i samsvar med tallet I tabell 2.5 har en i tillegg til flyttetall mellom de enkelte kommuner innen fylket også spesifisert flyttinger mellom de enkelte kommunenei fylket og noen handelsdistrikter utenfor fylket som kommunene har relativt sterk flyttekontakt med. Tabell 2.8 Tabellen bygger på oppgaver fra den årlige befolkningsstatistikken. Prosentvis årlig tilvekst for perioden , dode pr innbyggere og inn- og utflyttinger pr innbyggere er regnet i forhold til folkemengden 1. januar Levendefødte pr kvinner år er regnet i forhold til antall kvinner år 1. januar En eventuell framregning av folketallet i kommunene til 31. desember 1975 ut fra tallene i tabellen vil, på grunn av løpende korreksjoner i det sentrale personregisteret, avvike litt fra tall gitt i tabell 2.2.

28 27 Tabell 2.9 og 2.10 Tabellene gir resultatene fra en framskriving av folkemengden i de enkelte kommuner fram til år Framskrivingen ble foretatt i 1975 og bygger på den registrerte folkemengden etter kjønn og alder i hver kommune ved utgangen av Framskrivingen tar hensyn bare til de rent demografiske faktorer (fruktbarhet, dødelighet og flyttetilboyelighet). Det er nyttet to alternativer for fødselshyppigheten. I alternativ H og HO er fodselshyppigheten for kvinner i de enkelte aldersklasser (15-44 år) forutsatt å holde seg på samme nivå som 1974 gjennom hele framskrivingsperioden. I alternativene L og LO har en tatt hensyn til den registrerte nedgang i fødselshyppigheten ved å redusere de observerte tall for 1974 med 7 prosent i 1975, 12 prosent i 1976, og 15 prosent i 1977 og alle seinereår. DOdeligheten er forutsatt a holde seg konstant på nivået for , og det er ikke regnet med regionale variasjoner. For flyttehyppigheten har en i alternativene H og L gått ut fra at flyttetendensene i årene vil gjelde for hele framskrivingsperioden. I alternativene HO -og LO har en forutsatt at det ikke foregår flytting inn og ut av kommunene. Ikke i noe alternativ er det regnet med flyttinger til og fra andre land. Resultatene må ses i sammenheng med de forutsetninger framskrivingen bygger på. Tabell 2.11 og 2.12 Oppgavene i tabell 2.11 er hentet fra Statistisk Sentralbyrås legeregister. I tabell 2.12 er oppgavene over helsepersonell, unntatt for leger og tannleger, satt opp på grunnlag av årsoppgaver fra de offentlige leger. Tallene for leger og tannleger er registerdata. Tallene for leger gjelder 20. januar 1976 og for tannleger 1. mars Ved beregning av innbyggere pr. lege og innbyggere pr. tannlege er nyttet folkemengden 31. desember En oversikt over de kommuner det enkelte legedistrikt omfatter er gitt i vedlegg 2. Tabell 2.13 og 2.14 Tabell 2.13 er satt opp på grunnlag av oppgaver fra de enkelte helseinstitusjoner som går inn under sykehusloven. Tabell 2.14 er satt opp på grunnlag av oppgaver fra de offentlige leger.

29 28 Figur 2.1. Folkemengden 31/ og prosentvis årlig endring i perioden Kommuner Gjennomsnittlig årlig endring for landet: 0,7. Gjennomsnittlig årlig endring for fylket: 0,3. `N. / / N.... %,.. f % 'So % 4,4 1. 't t Ji %1 t ,,i t t % t I, % 1 % 1 % I 1 i %...,. is, I 1 i% i 1 %, V'....4' "" -"' " 1 % el % --...,..1 - i r I, ',,,,,\ /,,,, 1 /..,... \\;,' J i e 1 % IS. / L.... '. IL so't % %... N 6: km Folketall _J :1 5 1 og under 1,0-0, Relativ årlig endring i prosent Errs OWAMAM ii'- 0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 og over

30 29 Figur 2.2. Kvinner pr. 100 menn i aiuegruppen år. 31/ Landsgjennomsnitt: 95. Fylkesgjennomsnitt: og under "7 ; og over

31 Figur 2.3. Personer 67 år o() over i virosert u 1 keinencjoi,, Landsgjennomsnitt: Fylkesgjennomsnitt: 13,1. 1/ Kommuner N 20,..; og under -7 d, 1,2; 10, ,9 ii 3 O og over

32 31 Figur 2.4. Netto innenlandsk flytting pr innbyggere Arup gjennomsnitt Kommuner Landsgjennomsnitt: 0. Fylkesgjennomsnitt: 0. -;11 og under t LIZILL.,,i og over

33 32 Figur 2.5. Fodte pr kvinner år Årlig gjennomsnitt. Kommuner Landsgjennomsnitt: 77. Fylkesgjennomsnitt: og under , og over

34 33 Figur 2.6. Hjemmehørende folkemengde og framskriving (alternativ L) til år Fylke og handelsdistrikter Skalaen for folketall er logaritmisk. Dette medfører bl.a, at jamn prosentvis endring vises som en rett linje. Folketall Telemark fylke allgion , 191 Porsgrunn h.d Skien h.d. 193 Skien h.d Porsgrunn h.d Notodden h.d. 192 Kragero h.d "".' "... / 4f i i i...1 / Vest-Telemark h.d. 196 Rjukan h.d : år

35 34 TABELL 2.1. FOLKEMENGDEN KOMMUNER HANDELSDISTRIKT 1) 31/12 3/12 1/12 KOMMUNE / / ) ARLIG ENDRING I PROSENT HELE LANDET ,8 0,8 0,7 0r9 0,7 HELE FYLKET ,7 1,2 0,2 0,7 0,3 191 PORSGRUNN N.D Oa 0805 " two tso two *ow 0,5 PORSGRUNN its 0, BAMBLE ,7 0,5 0,1 0,9 1,5 192 KRAGERO H.D ,4-0,2-0,1-0,1 0, KRAGERO ,3-0,4-0,5 0,1 0, DRANGEDAL ,6 0,2 0,7-0,5 193 SKIEN H.D ow 00 two es 0, SKIEN Oe , SILJAN ,6 2,0 0,2 0,9 0, NOME II MO ,0 194 VEST -TELEMARK H.D ,4 0,0 0,1-0,4.0, SELJORD ,9-0,3 0,5 1, KVITESEID ,2 0,3 0,0-0,4-0, NISSEDAL ,1 0,6, -0,2-0,7-0, FYRESDAL ,5 0,0-0,1-0,8 0, TOKKE ,1-0,3 0,2-0,3.1,5 195 NOTODDEN H D ,0 2,2 0,2 0,3 0, NOTODDEN ,5 4,1 0,0 0,7-0, BO ,3 0,4 1,1 0,1 1, SAUHERAD ,4 1,2 0,2-0,3 0, HJARTDAL ,6-0,5..0,1-0,9 0,6 196 RJUKAN H D ,7-0,6-0,2-1, TINN ,8 1,0 0,6-1, VINJE ,5 0,2 0,7 0,6 0,0 KILDE : FOLKETELLINGER OG MATERIALE I BYRAET. 1) SE MERKNADER TIL TABELL 2.1 I VEDLEGG 2. 2) BEREGNET ARLIG GJENNOMSNITT ETTER FORMEL FOR RENTESRENTE.

36 35 TABELL 2.2. FOLKEMENGDEN ETTER KJONN OG ALDER. KOMMUNER. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL. 31. DESEMBER 1975 HANDELSDISTRIKT KOMMUNE 70 OR KJØNN21) OG ALT BR AR AR AR BR AR AR BR BR AR OVER ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET m+k M K PORSGRUNN H.D. m+k M K porsgrunn M+K M K BAMBLE M+K M K KRAGERO H.D. M+K M K KRAGERO M+K M K DRANGEDAL MIK M K SKIEN H D m+k M K SKIEN m+k M K SILJAN MIK M K NOME M+K M K VEST-TELEMARKm+K H D M K SELJORD m+k M K KVITESEID M+K M K NISSEDAL..... m+k M K FYRESDAL..... m+k M K TOKKE m+k M K NOTODDEN H.D. Mot M K NOTODDEN m+k M K PO M+K M K SAUHERAD MIK ' M , K HJARTDAL m+k M K KILDE : NOS FOLKEMENGDEN ETTER ALDER OG EKTESKAPELIG STATUS 31. DESEMBER ) SUMMEN AV PROSENTTALLENE PA EN LINJE VIL IKKE ALLTID VARE 100,0.

37 36 TABELL 2.2 FORTS. FOLKEMENGDEN ETTER KJoNN OG ALDER. KOMMUNER. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL. 31. DESEMBER 1975 HANDELSDISTRIKT 70 OR KOMMUNE KJØNN 1) OG ALT OR AR OR AR MR AR AR AR AR AR OVER 196 RJUKAN H D MK M K TINN M+K M K VINJE m+k M K pRoSENT HELE LANDET MIK 100,0 10,9 9,8 4,6 6,2 15,4 11,7 10,3 12,1 7,4 2,7 9,1 M 100,0 11,2 10,1 4,7 6,3 16,0 12,0 10,4 12,0 7,2 2,5 7,5 K 100,0 10,6 9,4 4,4 6,0 14,8 11,3 10,1 12,2 7,7 2,9 10,6 HELE FYLKET INK 100,0 10,3 9,3 4,3 6,1 14,3 10,9 10,1 13,5 8,2 2,9 10,1 M 100,0 10,7 9,6 4,4 6,3 14,9 11,1 10,2 13,6 8,1 2,8 8,6 K 100,0 9,9 9,1 4,2 5,9 13,6 10,7 10,1 13,4 8,4 3,0 11,7 191PORSGRUNN H.D. M+K 100,0 10,7 10,1 4,5 6,2 14,4 11,7 10,2 13,3 7,7 2,6 8,6 M 100,0 11,3 10,1 4,5 6,5 15,1 12,1 10,3 13,4 7,3 2,5 6,9 K 100,0 10,1 10,1 4,5 6,0 13,8 11,3 10,1 13,3 8,0 2,7 10, PORSGRUNN M+K 100,0 10,3 9,5 4,4 6,4 14,8 11,2 10,2 14,1 7,9 2,6 8,6 M 100,0 11,1 9,6 4,4 6,7 15,5 11,6 10,1 14,1 7,7 2,5 6,8 K 100,0 9,5 9,4 4,4 6,0 14,0 10,7 10,4 14,1 8,2 2,8 10, BAMBLE m+k 100,0 11,9 12,0 4,7 5,9 13,4 13,2 10,1 11,0 6,7 2,4 8,6 M 100,0 12,0 11,9 4,7 6,0 13,9 13,4 10,8 11,1 6,2 2,5 7,4 K 100,0 11,7 12,2 4,8 5,8 12,9 12,9 9,4 10,9 7,3 2,3 9,8 192KRAGERØH.D. MIK 100,0 10,7 9,3 4,2 5,6 14,3 10,0 9,6 13,0 8,0 3,4 11,7 M 100,0 10,9 9,6 4,4 5,9 15,3 10,0 9,9 12,8 7,7 3,4 10,2 K 100,0 10,5 9,0 4,0 5,4 13,4 10,1 9,3 13,1 8,4 3,4 13, KRAGERØ m+k 100,0 10,7 9,4 4,1 5,6 14,8 10,3 9,5 12,8 8,1 3,3 11,4 M 100,0 11,3 9,7 4,5 5,6 15,9 10,3 9,7 12,7 7,7 3,2 9,5 K 100,0 10,2 9,1 3,7 5,5 13,7 10,2 9,4 13,0 8,5 3,4 13, DRANGEDAL MIK 100,0 10,5 9,2 4,5 5,8 13,1 9,6 9,9 13,3 7,9 3,6 12,5 M 100,0 10,0 9,5 4,2 6,6 13,8 9,2 10,4 13,0 7,8 3,8 11,7 K 100,0 11,1 8,9 4,9 4,9 12,5 9,9 9,3 13,6 8,1 3,5 13,3 193SKIENH.D. m+k 100,0 10,7 9,3 4,2 6,1 15,1 11,6 10,1 13,0 7,8 2,8 9,4 M 100,0 11,2 9,7 4,2 6,3 15,6 11,9 10,1 13,1 7,7 2,5 7,9 K 100,0 10,2 9,0 4,1 5,9 14,6 11,3 10,1 12,9 8,0 3,0 10, SKIEN M+K 100,0 11,0 9,4 4,1 6,0 15,4 11,8 10,1 12,9 7,7 2,7 8,9 M 100,0 11,5 9,8 4,1 6,1 15,8 12,1 10,2 13,0 7,5 2,5 7,3 K 100,0 10,4 9,1 4,1 5,9 15,0 11,4 9,9 12,9 7,9 3,0 10,4 0811SILJAN m+k 100,0 11,3 11,3 5,1 6,1 11,7 13,1 11,6 12,9 5,6 2,5 8,8 H 100,0 11,3 11,1 5,4 6,6 12,4 11,9 11,4 13,9 5,9 2,0 8,2 K 100,0 11,4 11,5 4,7 5,6 10,9 14,5 11,9 11,9 5,2 3,0 9, NOME m+k 100,0 8,8 8,3 4,2 6,4 14,0 9,9 10,0 13,3 9,0 3,0 13,0 M 100,0 9,0 8,5 4,3 7,1 14,9 10,2 9,4 13,6 9,0 2,6 11,5 K 100,0 8,5 8,1 4,2 5,6 13,1 9,7 10,7 12,9 9,0 3,5 14,6 194VEST-TELEMARK M+K 100,0 9,5 8,5 4,4 6,0 12,2 8,9 9,8 13,9 9,4 3,2 14,1 H.0 m 100,0 9,7 8,6 4,8 5,7 12,9 8,8 9,7 14,2 9,7 3,6 12,3 K 100,0 9,2 8,4 4,1 6,4 11,4 9,0 10,0 13,6 9,0 2,9 16, SELJORD M+K 100,0 10,8 8,5 4,1 5,0 12,1 9,9 10,3 12,7 9,9 2,8 13,9 M 100,0 11,2 8,6 4,0 4,6 12,1 9,6 10,7 13,7 10,1 3,1 12,3 K 100,0 10,3 8,4 4,3 5,4 12,1 10,2 9,9 11,5 9,7 2,5 15, KVITESEID m+k 100,0 8,5 8,4 4,9 6,8 12,4 9,1 9,6 13,9 9,5 3,3 13,7 M 100,0 8,4 8,5 4,9 6,5 13,7 8,4 8,9 14,3 10,9 3,4 12,1 K 100,0 8,7 8,3 4,8 7,0 11,1 9,7 10,4 13,4 8,1 3,2 15, NISSEDAL M+K 100,0 10,0 9,1 4,1 6,6 12,4 8,8 8,6 13,7 8,2 3,5 15,1 M 100,0 10,8 9,3 4,9 6,3 13,2 8,5 8,4 14,3 7,3 4,3 12,7 K 100,0 9,0 8,8 3,2 6,9 11,6 9,2 8,9 13,1 9,2 2,6 17, FYRESDAL m+k 100,0 9,9 8,4 3,9 5,6 13,7 8,4 9,3 12,8 9,9 3,4 14,7 M 100,0 9,5 7,7 4,4 5,3 15,2 8,7 9,5 12,0 11,1 4,0 12,6 K 100,0 10,4 9,1 3,4 5,8 12,1 8,1 9, ,5 2,7 17, TOKKE MIK 100,0 8,5 8,3 4,8 6,4 11,2 7,8 10,3 16,1 9,1 3,5 14,0 M 100,0 8,8 8,6 5,6 6,1 11,8 8,4 10,0 15,8 8,7 3,7 12,4 K 100,0 8,1 8,0 3,8 6,7 10,6 7,2 10,6 16,5 9,6 3,3 15,7 1) SUMMEN Av PROSENTTALLENE PA EN LINJE VIL IKKE ALLTID vitre 100,0.

38 37 TABELL 2.2 FORTS. FOLKEMENGDEN ETTER IKJØNN OG ALDER. KOMMUNER. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL. 31. DESEMBER 1975 HANDELSDISTRIKT KJØNN 1) KOMMUNE ALT OR AR.. 70 AR , OG AR AR AP AR AR AR AR AR OVER 195 NOTODDEN H.D. 40!OK 100,0 9,1 8,8 M 100,0 9,3 9,1 K 100,0 9,0 8, NOTODDEN. MK 100,0 8,6 8,6 M 100,0 8,7 8,8 K 100,0 8,5 8, BO.,. Rol< 100,0 9,9 9,1 M 100,0 10,1 9,9 K 100,0 9,7 8, SAUHERAD 144-1( 100,0 10,1 9,4 M 100,0 10,2 9,7 K 100,0 10,0 9, HJARTDAL M4K 100,0 9,4 8,0 M 100,0 9,4 8,1 K 100,0 9,4 8,0 196RJUKAN H.O. P+K 100,0 9,2 8,6 M 100,0 9,3 8,7 K 100,0 9,0 8, TINN M+K 100,0 8,7 7,7 M 100,0 9,2 7,6 K 100,0 8,2 7,8 4,3 6,4 13,6 10,3 10,7 14,5 8,9 2,9 10, ,5 14,4 10,4 10,5 14,5 9,1 2,8 9,0 4,2 6,3 12,8 10,1 10,8 14,5 8,7 3,0 12,2 4,2 6,8 14,2 10,1 10,8 15,4 9,0 2,7 9,6 4,7 7,0 15,3 10,0 10,6 15,3 9,1 2,7 7,7 3,8 6,6 13,0 10,3 11,0 15,6 8,8 2,8 11,5 4,7 6,4 13,2 10,8 11,3 12,7 8,3 3,3 10,3 4,2 6,1 13,6 11,2 11,1 13,3 8,1 3,3 9,0 5,2 6,6 12,7 10,4 11,5 12,1 8,6 3,3 11,6 4,4 5,4 13,0 10,3 9,8 13,7 8,7 2,8 12,6 4,1 5,2 13,3 11,1 9,8 13,8 9,3 2,3 11,2 4,6 5,6 12,7 9,4 9,7 13,7 8,0 3,3 14,0 4,0 5,5 11,8 9,6 9,9 13,9 10,3 3,4 14,1 4,0 5,9 12,2 9,6 10,2 13,6 10,6 3,3 13,2 4,1 5,1 11,4 9,6 9,7 14,2 10,0 3,4 15,1 4,1 5,9 12,8 9,4 9,9 14,7 9,9 3,5 12,1 4,2 5,9 13,3 9,4 10,2 14,9 9,9 3,4 10,8 4,1 5,9 12,3 9,3 9,5 14,5 9,9 3,6 13,3 3,5 5,7 13,2 8,9 9,5 16,1 10,5 3,7 12,5 3,4 5,8 13,9 9,3 9,5 16,4 10,4 3,7 10,6 3,6 5,6 12,4 8,6 9,4 15,8 10,7 3,6 14, VINJE 14+K 100, ,3 M 100,0 9,4 10,8 K 100,0 10,6 9,9 1) SUMMEN AV PROSENTTALLENE PA EN LINJE VIL IKKE ALLTID WERE 100,0. 5,4 6,3 12,1 10,2 10,7 12,0 8,7 3,1 11,2 5,7 6,0 12,2 9,6 11,5 12,0 9,0 2,7 11,1 5,1 6,6 12,1 10,9 9,8 11,9 8,3 3,6 11, ABELL 2.3. AREAL OG FOLKETALL I 1960 OG 1970 I TETT, 'EDER MED MINST 1000 INNBYGGERE I 1970 TETTSTED KOMMUNE BEREGNET AREAL, BEREGNET AREAL FOLKETALL PR. INNBYGGER PST. PST END- I END RING RING 1) HEKTAR 2 63 BjERVAMOEN NOME BREVIK PORSGRUNN BO BOO.WW HEISTAD PORSGRUNN... HERRE BAMBLE... KRAGERO KRAGERO... LANGESUND BAMBLE... NOTODDEN NOTODDEN... PORSGRUNN I ALT... PORSGRUNN.. SKIEN PRESTE- STRANDA DRANGEDAL , RJUKAN TINN SKIEN SKIEN STATHELLE RAMBLE ULEFOSS NOME KILDE : REGISTRERINGER AV AREAL VED GEOGRAFISK INSTITUTT, NORGES HANDELSHOYSKOLE/UNIVERSITETET I BERGEN. MATERIALE FRA FOLKE- OG BOLIGTELLINGENE 1960 OG ) 1 HEKTAR,.. 0,01 KM.

39 38 TABELL 2.4. PERSONER SOM VAR MED BADE I FOLKETELLINGEN G FOLKETELLINGEN 1970, ETTER BOSTEDSKOMMUNE PA DE TO TIDSPUNKTENE BOSTED PORS- NOT- SIL- BAM- KRAG- DRAN- SAU- HJART- SEL- GRUNN SKIEN ODDEN JAN BLE ERR GEDAL NOME BO HERAD TINN DAL JORD BOSTED PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE I KRAGERØ DRANGEDAL NOME BO SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE FYLKET I ALT I ANDRE FYLKER I ALT AV DETTE: 123 OSLO H D DRAMMEN H.D KONGSBERG H.D TØNSBERG H.D LARVIK H D MED I TELL- INGEN I ALT AV DETTE: TILFLYTTET KILDE FOLKETELLING 1960 OG FOLKE- OG BOLIGTELLING 1970.

40 I ANDRE FYLKER AV DETTE HANDELSDISTRIKTENE MED I TELLINGEN AV KVITES- NISSE- FYRES- ALT I I DETTE EID DAL DAL TOKKE VINJE ALT ALT FRA- DRAM- KONGS- TONS- FLYT- OSLO MEN BERG BERG LARVIK TET NR S

41 40 TABELL 2.5. FLYTTINGER FRA/TIL KOMMUNENE I FYLKET OG UTVALGTE ORDER UTENFOR FYLKET TIL FORS- NOT- SIL- BAM- KR AG- DR AN-SAU- HJ ART- SEL- GRUNN SKIEN ODDEN JAN BLE ERO GE DAL NOME BO HER AD TINN DALJORD FRA 0805 PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN , SILJAN BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL NOME BO SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE FYLKET I ALT FRA ANDRE OMRAD ER I ALT AV DETTE: 123 OSLO H D DRAMMEN HD KONGSBERG H. D TONSBERG H.D 'A 184 LARVIK H D UTLANDET , TILFLYTTING I ALT KILDE : MATERIALE I BYRAET.

42 41 TIL ANDRE OMR ODER AV DETTE HANDELSDISTRIKTENEFRA- I FLYT- NR. KVI TES- NISSE- FYRES- ALT I UT- TING EID DAL DAL TOKKE VINJEALT LAN- I ALT DRAM- KONGS- TONS- LAR- DET OSLO MEN BERG BERG VIK _

43 42 TABELL 2.6. FRAFLYTTING, TILFLYTTING OG NETTOFLYTTING, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE KJØNNALT RR RR RR RR RR RR RR AR RR RR RR OG OVER FRAFLYTTING HELE FYLKET M+K M K PORSGRUNN HD M ' K PORSGRUNN M+K M K BAMBLE m+k M K KRAGERO M.D.... MIK M K KRAGERO M+K M K DRANGEDAL... Oa MK M _ - K SKI EN HD M+K M K SKIEN M+K M K SILJ AN Mi-K N K NOME M+K M K VEST-TELEMARK M+K H D M K SELJORD MO( M K KVITESEID. M+K M K NISSEDAL M+K M K FYRESDAL... M+K M K TOKKE M+K M K NOTODDEN H.D. m+k M K NOTODDEN M+K M K BO M+K M K SAUHERAD.... M+K M K KILDE : MATERIALE I BYRAET.

44 TABELL 2.6 FORTS. FRAFLYTTING, TILFLYTTING OG NETT0FLyTTING, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT AR KOMMUNE KJØNN ALT AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER 0827 HJARTDAL Mi-K M K RJUKAN H D M+K M K TINN..... m+k M , - 2 K VINJE m+k M K TILFLYTTING HELEFYLKET... M+K M K PORSGRUNN H.D. m+k H K PORSGRUNN MIK M K RAMBLE m+k M K ' KRAGERO H.D. m+k M K KRAGERO M+K M K DRANGEDAL... M+K M K SKIEN H.D.. MIK M K SKIEN m+k M K SILJAN M+K H K NOME m+k M K VEST-TELEMARK MIK H.D.... M SELJORD m K M K KVITESEID. m+k M K I NISSEDAL m+k M K FYRESDAL MIK M K TOKKE MIK M K

45 44 TABELL 2.6 FORTS. FRAFLYTTING, TILFLYTTING OG NETTOFLYTTING, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE I AR KJØNN ALT AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER NOTODDEN H.D. MIK M K NOTODDEN M+K M K BO M+K M K SAUHERAD MK M K HJARTDAL m+k N K RJUKAN H.D m+k M K TINN m+k _ M K VINJE m+k M K _ _ i i i i _ 2 _ 2 NETTOFLYTT ING HELE FYLKET m+k M K PORSGRUNN H.D.. m+k M K PORSGRUNN m+k M K BAMBLE m+k M K a KRAGERO H.D.... M+K N K KRAGERO m+k N K DRANGEDAL MK _ N K SKIEN H D MIK M K SKIEN M+K N K SILJAN M+K N K 4 5, NomE M+K m K VEST-TELEMARK M+K H D ri K SELJORD MIK _ i _

46 45 TABELL 2.6 FORTS. FRAFLYTTING, TILFLyTTING OG NETTOFLYTTING, ETTER KJONN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT AR KOMMUNE KJØNN ALT RR RR AR AR RR AR RR AR RR AR OG OVER 0829 KVITESEID MIK M K NISSEDAL.M'K M K FYRESDAL M+K M K _ TOKKE M+K i M K NOTODDEN H.D.... MIK M K NOTODDEN M+K M _ -1 K BO M+K M K SAUHERAD M+K M K HJARTDAL MIK M K RJUKAN H.D M+K M K _ 0826 TINN M+K M K VINJE M+K _ - 1 M K

47 46 TABELL 2.7. FRAFLYTTING, TILFLYTTING 0G NETTOFLYTTING, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT AR KOMMUNE KJØNN ALT AR AR AR AR AR AR ar AR AR AR OG OVER FRAFLYTTING HELE FYLKET M+K M K PORSGRUNN H.D...MIK M K PORSGRUNN M+K M K BAMBLE - M+K M K KRAGERO H.D. m+k M K KRAGERO M+K M K DRANGEDAL m+k M K SKIEN H D M+K M K SKIEN M+K M K SILJAM M+K M K NOME MIK M K VEST-TELEMARK MIK H D m _ 4 K SELJORD M+K M K _ KVITESEID M+K M K NISSEDAL M+K M _ 1 K _ FYRESDAL..... M+K M K TOKKE m+k M K NOTODDEN H.D. m+k M K NOTODDEN M+K M K BO MIK M K _ SAUHERAD M+K M _ 3 K _ 2 KILDE MATERIALE I BYRAET.

48 47 TABELL 2.7 FORTS.FRAFLYTTING, TILFLYTTING OG NETTOFLYTTING, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT I AR KOMMUNE KJONN ALT AR AR AR OR AR AR AR AR AR AROG OVER 0827 HJARTDAL M+K _ 1 - M K RJUKAN H D M+K N K , 3 4, 0826 TINN... M+K N K VINJE K M K TILFLYTTING HELE FYLKET M+K M K PORSGRUNN H.D... M+K M K PORSGRUNN MK N K BANGLE M+K M K KRAGERØ H.D.... m+k '11 M K KRAGERØ m+k N K DRANGEDAL... m+k N K SKIEN H.D..... m+k M K SKIEN..... M+K N K SILJAN m+k M K NOME MIK N K VEST -TELEMARK MIK H D m K SELJORD. M+K N K KVITESEID M+K N K NISSEDAL m+k M i K FYRESDAL M+K N K TOKKE MIK M , K

49 48 TABELL 2.7 FORTS.FRAFLYTTING, TILFLYTTING OG NETTOFLYTTING, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT AR KOMMUNE KJØNN ALT AR AR AR AR AR R R AR AR AR OG OVER 195 NOTODDEN H.D. 14+K M K NOTODDEN M+K M K _ BO M+K M K _ SAUHERAD M+K _ 3 M K HJARTDAL MIK M K RJUKAN HD M+K M K TINN MK M K VINJE 11+K K NETTOFLYTTING HELE FYLKET M+K M K PORSGRUNN H.D... M9.1( M K PORSGRUNN m+k H K BAMBLE M+K M K KRAGERO H.D.... M+K M K KRAGERO M+K M K DRANGEDAL M+K K SKIEN H D M+K M K SKIEN M+K M K SILJ AN M+K M K NOME M+K M K VEST-TELEMARK M+K H D N K SELJORD MO< M K

50 49 TABELL 2.7 FORTS. FRAFLYTTING, TILFLYTTING OG NETTOFLYTTING, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER HANDELSDI STRIKT AR KOMMu NE KJØNN ALT AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER 0829 KVITESEID MIK _ M K NISSEDAL NIK N K FYRESDAL MIK M 6 1 _ K TOKKE M+K M K NOTODDEN N.D.... M+K M _ -3 K NOTODD EN M+K M K _ _ BO M+K M K SAUHERAD M+K M K HJARTDAL M+K II K RJUKAN H D M+K M K TINN M+K M K VINJE M+K M K

51 50 TABELL 2.8. FODTE, DODE, INNFLYTTING, UTFLYTTING OG FOLKETILVEKST. KOMMUNER ARLIG GJENNOMSNITT HANDELSDISTRIKT KOMMUNE LEVENDE INN.* UT- FOLKETILVEKST FØDTE DODE FLYT-FLYT- FOLKE- LEV INN- UT... PR. PR. TINGER TINGER TALL ENDEDØDE FLYT- FLYT PR. PR. 1/1 FØDTE TINGER TINGER PRO- KVINNER INN I ALT 1) BYG- INNBYG- INNBYG- SENT 2) 3) 3) 3) BR GERE GERE GERE HELE FYLKET ,3 72,6 11,3 44,5 43,4 191 PORSGRUNN H.D ,3 73,5 9,5 48,7 50, PORSGRUNN ,1 71,9 9,4 48,8 52, BAMBLE ,1 78,6 9,7 48,4 43,2 192KRAGERØ H.D ,4 79,4 12,6 38,2 34, KRAGERØ ,8 77,8 12,6 41,2 34, DRANGEDAL ,3 83,4 12,7 31,5 36,0 193 SKIEN H D ,7 71,9 11,3 44,8 40, SKIEN ,8 73,7 11,2 45,8 41, SILJAN ,8 74,4 9,6 54,9 41, NOME ,2 58,0 12,2 36,6 36,4 194 VEST-TELEMARK H D ,1 77,4 14,6 50,1 49, SELJORD ,3 98,6 13,4 58,3 48, KVITESEID ,3 62,9 12,3 56,4 58, NISSEDAL *5-0,3 83, ,3 42, FYRESDAL *20 *1,4 81,1 19,4 44,0 50, TOKKE ,6 63,8 12,9 40,5 43,6 195 NOTODDEN H.D ,1 66,6 11,5 42,3 41, NOTODDEN ,4 64,4 10,8 37,3 42, BO ,3 63,6 11,9 54,6 41, SAUHERAD ,6 75,8 12,0 48,3 43, HJARTDAL ,5 71,1 14,6 36,8 28,6 196 RJUKAN H.D *0,8 71,4 13,0 35,0 41, TINN *1,0 69,4 14,9 32,2 39, VINJE *9-0,2 75,5 9,2 40,7 47,1 KILDE : NOS FOLKETALLET I KOMMUNENE OG MATERIALE I BYRRET. 1) FRAMKOMMET VED P DIVIDERE FOLKETILVEKST MED FOLKETALL 1. JANUAR ) KVINNER 1. JANUAR ) INNBYGGERE 1. JANUAR 1974

52 51 TABELL 2.9. FRAMSKREVET FOLKEMENGDE VED UTGANGEN AV FRET, ETTER KJONN OG ALDER. KOMMUNER. ALTERNATIV 1) H OG L, HANDELSDISTRIKT 1974, REGISTRERT AL- FOLKEMENGDE ' TER NATIV AV AV AV AV AV KOMMUNE I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE KVINNER KVINNER KVINNER KVINNER KVINNER HELE FYLKET H L ALDER 0-6 AR H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L ER OG OVER H L PORSGRUNN H.D H L PORSGRUNN H L BAMBLE... H L KRAGERØ H L KRAGER 0 H L DRANGEDAL. H L SKIEN H.D. H L SKIEN... H L SILJAN H L NOME H L VEST-TELEMARK H.D. H L SELJORD H L KVITESEID H L NISSEDAL H L FYRESDAL H L TOKKE H L KILDE : NOS FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN REGIONALE TALL. 1) H : HØY FRUKTBARHET MED FLYTTEKOMPONENT, L LAV FRUKTBARHET MED FLYTTEKOMPONENT.

53 52 TABELL 2.9 FORTS. FRAMSKREVET FOLKEMENGDE VED UTGANGEN AV ARET, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER. ALTERNATIV 1) H OG L, HANDELSDISTRIKT KOMMUNE 1974, REGISTRERT AL- FOLKEMENGDE TER NATIV AV AV AV AV AV I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE - KVINNER KVINNER KVINNER KVINNER KVINNER 195 NOTODDEN H.D NOTODDEN 0821 BO 0822 SAUHERAD 0827 HJARTDAL 196 RJUKAN H D 0826 TINN 0834 VINJE H L H L H L H L H L H L H L H L ) H : HØY FRUKTBARHET MED FLYTTEKOMPONENT, L LAV FRUKTBARHET MED FLYTTEKOMPONENT. TABELL FRAMSKREVET FOLKEMENGDE VED UTGANGEN AV ARET, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER. ALTERNATIV 1) HO OG LO, HANDELSDISTRIKT KOMMUNE AL- TERI NATIV 1974, REGISTRERT FOLKEMENGDE AV I ALT DETTE KVINNER 1977 AV. I ALT DETTE KVINNER 1980 AV I ALT DETTE KVINNER 1985 AV I ALT DETTE KVINNER 1990 AV I ALT DETTE KVINNER HELE FYLKET HO LO ALDER 0-6 AR. HO LO HO LO HO LO HO LO HO LO HO LO HO LO HO LO HO LO HO LO AR OG OVER HO LO PORSGRUNN H.D HO LO PORSGRUNN HO LO BAMBLE HO LO KILDE : NOS FRAMSKRIVING AV FCLKEMENGDEN REGIONALE TALL OG MATERIALE I BYRAET. 1) MO : HØY FRUKTBARHET UTEN FLYTTEKOMPONENT, LO : LAV FRUKTBARHET UTEN FLYTTEKOMPONENT.

54 53 TABELL 2.10 FORTS. FRAMSKREVET FOLKEMENGDE VED UTGANGEN AV ARET, ETTER KJØNN OG ALDER. KOMMUNER. ALTERNATIV 1) HO OG LO, , REGISTRERT HANDELSDISTRIKT AL- FOLKEMENGDE KOMMUNE TERI NATIV AV AV AV AV AV I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE I ALT DETTE KVINNER KVINNER KVINNER KVINNER KVINNER 192 KRAGERO H.D.... HO LO KRAGERO HO LO DRANGEDAL. HO LO SKIEN H.D HO LO SKIEN HO LO SILJAN. HO LO NOME... HO LO VEST-TELEMARK H.D. HO LO SELJORD HO LO KVITESEID HO LO NISSEDAL HO LO FYRESDAL..... HO LO TOKKE HO LO NOTODDEN H.D. HO LO NOTODDEN.. HO LO BO... HO LO SAUHERAD. HO LO HJARTDAL HO LO RJUKAN H.D. HO LO TINN HO LO VINJE HO LO ) HO :HØYFRUKTBARHET UTEN FLYTTEKOMPONENT, LO : LAV FRUKTBARHET UTEN FLYTTEKOMPONENT.

55 54 TABELL PERSONER MED MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OG ARBEID PA MEDISINSKE YRKESOMRADER, ETTER YRKESOMRADE. LEGEDISTRIKTER. 20. JANUAR 1976 HELSEARBEID UTENFOR INSTITUSJON - 1) LEGEDISTRIKT ADMINI- AV DETTE HELSE- MEDI- STRATIV. ARBEID SINSK I ALT OG FORE- 2) STADS-. I IN- FORSK- BYGGENDE I ALT LEGE, ALL- PRAKTI- STITU- NING OG MEDISIN DI- MENN- SERENDE SJON UNDER- STRIKTS- PRAKTI- SPESIA-VISNING LEGE SERENDE LIST MEDI- SINSK ARBEID ELLERS HELE FYLKET PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN _ 4 SILJAN BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL NOME SAUHERAD OG 8G TINN SELJORD KVITESEID NISSEDAL OO FYRESDAL TOKKE VINJE KILDE. NOS LEGESTATISTIKK. 1) OVERSIKT OVER DE KOMMUNER DET ENKELTE LEGEDISTRIKT OMFATTER ER GITT I VEDLEGG 1. 2) OMFATTER OGSA MILITIRLEGER OG VERNEPLIKTIGE LEGER. TABELL LEGER, TANNLEGER, SYKEPLEIERE OG FYSIOTERAPEUTER VED UTGANGEN AV LEGEDISTRIKTER 1) LEGEDISTRIKT 2) LEGER INNBYGGERE SYKE- AV TANN- PR. PLEI- DETTE 3) PR. LEGE PR. 4) I ALT UTENFOR LEGER LEGE UTENFOR TANN- ERE INSTI- INSTI- LEGE TUSJON TUSJON FYSIO- TERA- - 4) PEUTER HELE LANDET HELE FYLKET PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL NOME SAUHERAD OG BO TINN SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL i TOKKE VINJE KILDE : NOS HELSESTATISTIKK, NOS LEGESTATISTIKK OG NOS FOLKETALLET I KOMMUNENE. 1) GJELDER PR. 1. JANUAR OVERSIKT OVER DE KOMMUNER DET ENKELTE LEGEDISTRIKT OMFATTER ER GITT I VEDLEGG 1. GJELDER BOSTED FOR TANNLEGER OG ARBEIDSSTED FOR ANDRE PERSONALGRUPPER. TALL FOR TO ELLER FLERE NABODISTRIKTER BOR,OFTE SEES I SAMMENHENG. 2) TALLENE GJELDER YRKESAKTIVE LEGER PA MEDISINSKE OMRADER, OGSA MILITIRLEGER OG VERNEPLIKTIGE LEGER 20. JANUAR ) TALLENE GJELDER BADE YRKESAKTIVE OG IKKE-YRKESAKTIVE TANNLEGER. 4) TALLENE GJELDER YRKESAKTIVE I HELTIDS- OG DELTIDSSTILLING I OG UTENFOR INSTITUSJON MELDT AV DE OFFENTLIGE LEGER.

56 55 1) TABELL SYKESENGER OG PERSONALE VED SYKEHUS, SYKESTUER OG SYKEHJEM. KOMMUNER PERSONALE 31/12 HANDELSDISTRIKT AV DETTE SYKE- KOMMUNE SENGER 2) 3) I ALT LEGER PLEIERE SYKENUS DELTIDS- HELTIDS- HELTIDS- DELTIDS- ANSATTE ANSATTE ANSATTE HELE.FYLKET PORSGRUNN HD PORSGRUNN PORSGRUNN LUTHERSKE SYKEHUS ST.JOSEPHS HOSPITAL SYKEHJEM BAMBLE SYKEHJEM KRAGERO HD KRAGERO KRAGERO SYKEHUS SYKEHJEM... --a SKIEN HD SKIEN TELEMARK SENTRALSJUKEHUS BETANIEN HOSPITAL SYKEHJEM VEST-TELEMARK H.D _ TOKKE SYKESTUER OG FODEHJEM NOTODDEN H.D NOTODDEN NOTODDEN SYKEHUS RJUKANH D WO TINN RJUKAN SYKEHUS KILDE : NOS SYKEHUSSTATISTIKK OG MATERIALE I EYRAET. 1) INSTITUSJONER UNDER PSYKISK HELSEVERN, ANDSSVAKEOMSORG OG ALKOHOLIKEROMSORG ER IKKE MED. 2) PERSONALE VED KONTOR, KJØKKEN, VASKERI M. V. ER IKKE REGNET MED. 3) ELEVER ER IKKE REGNET MED.

57 56 TALIELL ALDERSHJEM OG SOMATISKE SYKEHJEM. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE KOMBINERTE ALDERS- 1) ALDERSHJEM OG SYKEHJEM SOMATISKE SYKEHJEM HJEM PLASSER HJEM PLASSER HJEMPLASSER HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN SILJAN _ 0819 'NOME VEST-TELEMARK HD SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H D i NOTODDEN B SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN HD TINN VINJE KILDE NOS SYKEHUSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. 1) SOMATISKE SYKEHJEM ER ()GSA TATT MED I TABELL 2.13.

58 57 3. ARBEIDSMARKED Figur Figuren bygger på oppgaver fra folketellingene i 1950, 1960 og Et gjennomgående trekk i utviklingen er den synkende andelen yrkesaktive i gruppen jordbruk, skogbruk og fiske og en Økende andel i de to andre gruppene. I de siste årene har andelen av yrkesaktive i gruppen bergverksdrift, industri, bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning stabilisert seg, mens andelen i gruppen som bi.a. omfatter varehandel, sjøtransport, annen samferdsel, offentlig administrasjon og forsvar, offentlig og privat tjenesteyting fortsatt har steget. Figuren bygger på materiale fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Figur 3.2 Fordelingen etter næring er vist som sektorer av en sirkelflate. Her tilsvarer f.eks. 90 grader 25 prosent av personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold. De fleste kommunene har en betydelig andel (mer enn fjerdedelen) av de yrkesaktive i gruppen som bl.a. omfatter varehandel, sjotransport, annen samferdsel, offentlig administrasjon og forsvar, offentlig og privat tjenesteyting. Storst andel av yrkesaktive har denne gruppen av næringer i sentrale serviceommuner og i kommuner som har spesielle institusjoner (sykehus, militæranlegg). Andelen av yrkesaktive sysselsatt i jordbruk, skogbruk og fiske varierer i landets kommuner fra nær 0 til over 50 prosent. Andelen sysselsatt i gruppen som bl.a omfatter bergverksdrift og industri varierer i lauders kommuner fra under 20 prosent til over 60 prosent. Hy andel behøver ikke nødvendigvis a bety at kommunen har et industrielt preg. Arbeidsplassene kan i mange tilfelle ligge i en annen kommune. Sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet utgjor en vesentlig del av de yrkesaktive i flere kommuner. Figur 3.3 HOy prosentandel kvinner med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold finnes i kommuner der kvinnene har godt tilbud på arbeidsplasser innenfor kommunen eller i omegnen. Kvinnelige arbeidsplasser finnes vesentlig i næringsmiddelindustri, tekstilindustri, bekledningsindustri, grafisk industri og i servicenæringene. Figur 3.4 Fordelingen etter arbeidssted er vist som sektorer av en sirkelflate. 90 grader tilsvarer f.eks. 25 prosent av personer 16 år og over i arbeid. Andelen av de yrkesaktive med bosted og arbeidssted i samme kommune er stor i kommuner med et godt utbygd næringsliv. Tabell ". Den enkelte person er i tabellen gruppert etter viktigste kilde til livsopphold de siste 12 månedene for tellingstidspunktet. Med "inntekt av eget arbeid"/'arbeidsinntekt' er ment vederlag for inntektsgivende arbeid, medragnet arbeid som familiemedlem uten fast lonn i familiebedrift, verneplikttjeneste og tilsvarende plikttjeneste. Husarbeid for egen familie er derimot ikke regnet med. "Pensjon, trygd" omfatter syketrygd, arbeidsloshetstrygd, forsorgertrygd, uføretrygd, alderstrygd, yrkesskadetrygd, krigspensjon, bedriftspension o.l. Ektefeller som hadde hver sin pensjon som viktigste kilde til livsopphold, er begge gruppert under denne kilden til livsopphold. I disse tilfellene er således ikke den ene ektefellen regnet som forsorget eller a ha husarbeid i hjemmet som viktigste kilde til livsopphold.

59 58 Til gruppen "formue, lån, stipend m.v." er også regnet føderåd, leieinntekt, forpaktningsinntekt, annen formuesinntekt og utbetalinger i samband med livsforsikring eller individuell pensjonsforsikring. Videre er underhold til personer 16 år og over fra andre privatpersoner (f.eks. stonader fra det offentlige, institusjoner eller bedrifter), unntatt pensjon og trygd, gruppert her. I gruppen "husarbeid i hjemmet" er tatt med personer som utforte husarbeid for egen familie hele eller en del av 12-måneders perioden for tellingstidspunktet, og som ikke hadde inntekt av eget arbeid, pensjon, trygd, formue, lån eller stipend m.v. som viktigste kilde til livsopphold. Alle personer under 16 år og personer 16 år og over som ikke hadde en av kildene spesifisert foran som den viktigste kilden til livsopphold, er regnet som forsorget. Næringsgrupperingen er foretatt etter 1960-utgaven av Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk. Denne næringsgrupperingen avviker fra grupperingen brukt i kapittel 6. Tabell 3.2 Som "personer med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold" er i tabellen regnet personer med vederlag for inntektsgivende arbeid som viktigste kilde til livsopphold de siste 12 månedene fr tellingstidspunktet. Tabell 3.3 Tabellen viser hvor mange av de personene 15 år og over pr. I. november 1960 som hadde inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold både i 1960 og 1970, som bodde i kommunen på begge tellingstidspunkter. De som var flyttet fra kommunen mellom disse to tidspunktene, er fordelt etter den næring de arbeidet i i 1960, mens de som har flyttet til kommunen er fordelt etter den næring de arbeidet i i Tabell 3.4 Et tettsted er definert som et område med minst 200 bosatte på tellingstidspunktet og der avstanden mellom husene - som regel - ikke oversteg 50 meter. Hussamlinger med færre enn 200 bosatte og som lå mer enn 50 meter fra et tettbygd sted, er imidlertid regnet som en del av tettstedet dersom hussamlingen naturlig horte sammen med tettbebyggelsen. I enkelte tilfelle er også atskilte tettbygde steder med mer enn 200 bosatte regnet til samme tettsted. Dette gjelder steder som - etter en skjonnsmessig vurdering - synes å være nært knyttet til hverandre. En del av tettstedene ligger i to eller flere kommuner. Noen tettsteder ligger også i to fylker. I disse tilfellene er bare den delen av tettstedet som ligger innenfor vedkommende fylke tatt med. Tabell 3.5 Tabellen omfatter personer somo-ppgava være i arbeid på tellingstidspunktet, og som oppgav hvilken kommune arbeidsplassen la i. Personer som arbeidet i mer enn en kommune uten fast oppmoteplass, som var til sjos, eller arbeidet i utlandet, er tatt med under "Annet arbeidssted". Tabell 3.6 Tallene er hentet fra undersokelsen som Statistisk Sentralbyrå gjennomforer i samarbeid med arbeidsformidlingen. UndersOkelsene omfatter alle bedrifter som i 1975 var registrert med 20 eller flere sysselsatte. Blant de mindre bedriftene blir oppgaver innhentet fra et utvalg av bedrifter. Oppgavene fra disse blir så nyttet til å beregne den samlede sysselsettingen i de mindre bedriftene. Dette gjor at resultatene blir noe usikre. Tall med forholdsvis stor usikkerhet er satt i parentes. Slike tall br ikke brukes til å måle endringer fra et kvartal til et annet. Oversikt over de kommuner det enkelte arbeidskontordistrikt omfatter er gitt i vedlegg 1.

60 59 Tabell 3.7 og 3.8 Sysselsettingstallene for statens embets- og tjenestemenn i tabellene 3.7 og 3.8 bygger på Statens Sentrale Tjenestemannsregister. Registeret omfatter statsansatte med lonn etter "LOnnsregulativ for offentlige tjenestemenn m.v.". På grunn av overforinger til regulativlonte stillinger var det på landsbasis 959 flere renholdsassistenter med i statistikkgrunnlaget i 1975 enn det var i Statsansatte som var lonnet etter overenskomst og ansatte i skoleverket, er ikke med i statistikken. De statsansatte er i tabellene fordelt på arbeidssted. Tabell 3.9 I tabell 3.9 regnes som helt arbeidslose personer som har meldt seg som arbeidssokere ved arbeids- og sjomannskontorene, og som ikke er sysselsatte eller midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid. Skoleungdom som søker feriejobb er ikke tatt med. ArbeidssOkerne ma i tillegg were disponible for arbeidsmarkedet. Månedstallene for januar og juli gjelder siste arbeidsdag i måneden. Årsgjennomsnittene er gjennomsnittstall for de 12 månedene i året.

61 Figur 3.1. Yrkesaktive prosentvis fordelt på næring Kommunegrupper 1. Jordbruk, skogbruk m. v., fiske m. v. og hval fangst. 2. Bergverksdrift m.v., industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. Andre næringer. Figuren bygger på materiale fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. 60 $140* Je. ele.; Alle kommuner i fylket (18) " ,, , , *.. fl ,. B e.... w,. e.. : * 4 4t, if S t. S.4+ A$ 4 Prosent 80 Kommuner med over 60 pst. bosatt i tettbygde strok (6) i o e. 0 ''' '''. '''... :9 0 %. m *.. * * " i '.... *. *. *. * 4. -maim. *. ''. *.. e +' 10.,, 4t ,iv,.4,--, iy ' 44, 4,6044,4 S.. 4r. :". 10'...'441 4,4. -I 60 : 1,t;+4,45.. f S #,I4 +" ii00,4v,.40'. r# : 1. A. :4* -Ip-,e. irlup 4 4 to tootnits "4.. 2, p k eie.44.4,40, sts., )t :,01' 4 :". :* Ak # P 4,40, 4. 4 : 44, ko kr# ii # 4 4 S 4tIO 4404.:::::::::::::...:. rt. 4. SS S. '..4.,: ) 4 Å* 4% 40 lij e A N4 It :. 40 hipw 48-4 titlit ':04::* t tik ". *. S hot, 4. S 14 s,.s..4 S t4 4 pi 401' 4 I 41". 4 3 r..::-.-s1:1*:::::* :::.:leileitgki 1,4,1*, 40 41, 444 ;14 41 ::::::::40 :::::: :$»:::: ::::.:.::::,,,..), "4,44* s :./ 1 lk...:.».: :...»): 44., : 4, *,3 0.$4, ssi4 ;:*. t tt+a:.»::.::::....»...:...:.:...».:.:+ 4.:..t.. *, :t...x...x... : »..».....» :.» »...» +...».....:,...4,4 ::+,..»....:.:-.» :,...44,:+: 4.. ktio »..., 40'4 41, ****4 it to vv.,". -4. **** 4 4t »...:+,» » :.: 4.1» 4,..: :...:...:4, S..44..:.:...:....:...,...:...: x.. :..4.:,...$.:»:...:.:.:.....v. :+: A, v...v.%...:44. :4 1»:....+: tp, 4* :::::::::::: :+4»:4 -. A,. 4 I. A i..i :,... 4 ii. : : ::: : I.!I::... 1, ».:.:.:... II il.41ie : :I'. :..f....:1::. 1...:* **.;,* 1:":43:::::.::::t.:1% :444 0:4:+:4:::33::: 4, ,. 4,, 4.. 4,.4. 41,14.,...I.. 4,.0:3; I Kommuner med pst. bosatt i tettbygde strok (1).." %II tirritog:i, taw t; 7g i... R... 0 i i. i... * '...0% :.14* *.A # pr, - 4. :.4 0. ' 07 *** i i * Prosent Kommuner med under 40 pst. bosatt i tettbygde strok (11) m # 41 Pr y"' % NtA4`P 4, 60 ' 1 kl* ,441.41, AO:44:0 44 tokt 44, latit. 4t*St4t* **. 4 - ow NI, vs, 46,..., "14 44,es 4:.... v-u. :::::»:+:».: :. '4..) 04., e :+:4»:+: : 4.44, 4k, -1 V4. +.4t, 4, sit. '-...:.: - - -ik. -*--' - - i, 4, 4*... A, v 4's 4 40 bx:::::::::::.:: ::::: ::::::.: :,:+:44::::!: 8.4, ::::::::+:4:::::::... kt440.48,4 1 P 44:41. 4'. t :.:4 41+: :.: :+.:.; ;i:;:::: *,:,::::::.31:$ t:+:+:44.+::::,:. :4+:+::::: ::.x.:4 i, ST, la, :::::ek:i::::::;:k:.46a46.1 o r41*,1: P-$A.4:4: : :+. :.;: :+:0 I::1:::*::::ki:;:;:it: , ::::******i.*: E:::: : 1::::::::: : ::::::::::4»: :44V, ttp.tutol,04, $:::+::: :::::::::::$ e,,, 404,t4»:.::::::::.»: ::: ti:::;:;:g::::::::::$.1.41+: $:44,44.:::::$.4:::::44444:::::. *4...x.41.4; t::::::::: :::::::::::,.44.4*..x...x.:.:.; : :. ; ::::::::::::::::::::::. '..14.: :+:4+: * : iii:::: ::. :40::: :4:4.:.; :.:. :::: *44.:4:::::44. ::..:::::::: ::::::.::::$.: '.:::::::: :::::::+:44,, :. i ;4:::::::::::::::.:::::$ SI:i.:4:4:4 1:4::::::::::: » :444.x :.:1 * '...4.x :... +»44. : :+:41-4:::::::.:0» _LISIgiiiiii::::::......v.v...,...:4 4,......,...,.. 0..z.t.teek 41.1.:

62 - 61_ 3.2. Personer 16 ar og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold prosentvis fordelt på næring Bostedskommuner I. Jordbruk, skogbruk m.v., fiske m.v. og hvalfangst. 2. Bergverksdrift m.v., industri, bygge- og anleggsvirksomhet og kraftog vannforsyning. 3. Andre næringer. Landsgjennomsnitt: , 51 4 Telemark km

63 Figur 3.3. Kvinner 16 A r og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i prosent av alle kvinner 16 AY' og over Kommuner Landsgjennomsnitt: 28. Fylkesgjennomsnitt: og under km r ml 32 og over

64 63 Figur 3.4. Personer 16 år og over i arbeid prosentvis fordelt på arbeidssted Bostedskommuner 1. Fast arbeidssted i bostedskommunen. 2. Fast arbeidssted i én annen kommune. 3. Fast arbeidssted i to eller flere kommuner, til sjøs eller i utlandet. Landsgjennomsnitt: Telemark km -

65 64 TABELL 3.1. PER SONER 16 OR OG OVER ET TER VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD, NkRING OG KJ ONN. BOSTEDSKOMMUNER 1970 INNTEKT AV EGET HANDELSDI STRUT KJØNN I ALT JORD- KOMMUNE I ALT BR UK FISKE BERG- BYGGE- KRAFT- VARE- OG M.V. OG VERKS- OG AN-OG HAN- SKOG- HVAL- DRIFT LEGGS-VANN- DEL BRUK FANGST M.V. OG VIRK- FOR- M.V. INDUSTRI SOM HET SYNING HELE FYLKET M+K M K PORSGRUNN H.D. M+K K PORSGRUNN M+K M K RAMBLE M+K , M K _ KRAGERO H. D. M+K N K KRAGERØ M+K M K DRANGEDAL M+K M K SKIEN H.D M+K M K SKI EN M+K M K SILJAN M+K M K NOME M+K N K VEST-TELEMARK M+K _ HD M K SELJORD M+K M K KVI TESEID M+K M K NISSEDAL M+K _ M K FYRESDAL. M+K M K TOKKE M+K M K KILDE FOLKE- OG BOLIGTELLING 1970.

66 65 VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD ARBEID NARING FI NANS- IN ST I T U- SJ ON ER OG EI EN- DOMSDRI FT SJ ørn- TE AN- SPORT OF FENT- OFF ENT- ANNEN LIG LIG OG PER- S- ADMINI- PRIVAT SONLIG FERD- STRA- TJEN-TJEN- SEL SJ ON OG ESTE- ESTE- FORSVAR YTING YTING UORP- G ITT HUS- REN- FORMUE, ARBEID FOR- SJ ON, IAN, ISØR- TRYGD STIPEND HJEM- GET M.V. MET... NR r _ "/ _

67 66 TABELL 3.1 FORTS. PERSONER 16 AR OG OVER ETTER VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD, NIRING OG KJØNN. BOSTEDSKOMMUNER INNTEKT AV EGET HANDELSDISTRIKT KOMMUNE KJØNN I ALT JORD- I ALT BRUK FISKE BERG- BYGGE- KRAFT- VARE- OG M.V. OG VERKS- OG AN- OG HAN- SKOG- HVAL- DRIFT LEGGS- VANN- DEL BRUK FANGST M.V. OG VIRK- FOR- N.V. INDUSTRI SONNET SYNING 195 NOTODDEN H.D. M+K M K NOTODD EN.. MO( M K BO M+K M K SAUHERAD 1.141( N K HJARTDAL... M+K N K RJUKAN H.D.... WC _ M K TINN?OK _ M _ K VINJE Mi-K M K

68 57 VIP IIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD ARBEID NÆRING FINANS- INST ITU- SJ ON ER OG EIEN- DOMSDRIFT SI 0- TR AN- SPORT ANNEN SAM- F ERD- SEL OF FENT- OFFENT- LIG LIG OG 'PER- AD MINI- PRIVAT SONLIG STRA- TIEN- TJ EN- SJ ON OG ESTE- ESTE- FO RSVAR YTING YTING UOPP- GITT HUS PEN- FORMUE RRBEID FOR- SION, LEN, ISØR- TRYGD STIPEND HJEM- GET M.V. MET NR ' _ l9 f :; ,3Z ',., : T:, , :.',, I

69 68 TABELL 3.2. PERSONER 16 RR OG OVER MED INNTEKT AV EGET ARBEID SOM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD I GRUPPER FOR ALDER OG KJONN I PROSENT AV PERSONER I ALT I HVER GRUPPE. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE KJØNN 16 AR 70 RR OG OVER AR AR AR AR AR RR OG OVER AV I AV I AV I AV I AV I AV I AV I AV I DET- ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT TE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE PROSENT HELE LANDET M+K K HELE FYLKET M+K K PORSGRUNN H.D. M+K M K PORSGRUNN M+K N K ' 0814 RAMBLE M+K M K KRAGERØ H.D. M+K M K KRAGERO M+K M K DRANGEDAL M+K M " K SKIEN H D M+K M K SKIEN M+K M K SILJAN M+K M K NOME M+K M K VEST-TELEMARK M+K H.D M K SELJORD... M+K M K KVITESEID M+K M K NISSEDAL. M+K M K FYRESDAL M+K M K TOKKE M+K M K KILDE : FOLKE- OG BOLIGTELLING 1970.

70 69 TABELL 3.2 FORTS. PERSONER 16 AR OG OVER MED INNTEKT AV EGET ARBEID SOM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD I GRUPPER FOR ALDER OG KJØNN I PROSENT AV PERSONER I ALT I HVER GRUPPE. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE KJØNN 16 AR 70 RR OG OVER AR AR RR RR AR AR OG OVER AV I AV I AV I AV I AV I AV I AV I AV I DET- ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT DETTE ALT TE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE GIFTE PROSENT 195 NOTODDEN H.D. M+K ,6 hi K NOTODDEN M+K K K M K SAUHERAD M+K M K HJARTDAL M+K M 68 7S K RJUKAN H D R+K M K TINN M+K M K VINJE M+K M K

71 70 TABELL 3.3. PERSONER 15 AR OG OVER 1. NOVEMBER 1960 MED INNTEKT AV EGET ARBEID SOM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD VED FOLKETELLINGENE I 1960 OG PERSONER MED FORSKJELLIG BOSTEDSKOMMUNE PA DE TO TELLINGSTIDSP(JNKTENE FORDELT PA N/RING. KOMMUNER MED FORSKJELLIG BOSTEDSKOMMUNE FRAFLYTTEDE TILFLYTTEDE MIRING I 1960 WRING I ) MED BERG- BERG- HANDELSDISTRIKT SAMME VERKS- VERKS- BO- JORD- DRIFT JORD- DRIFT STEDS- BRUK, MV., BRUK, M.V., KOM- SKOG- INDU- BYGGE- TJEN- I SKOG- INDU- BYGGE- TJEN- KOMMUNE MUNE 2) BRUK STRI, OG AN- VARE- SAM- ESTE- 2) BRUK STRI, OG AN- VARE- SAM- ESTE- ALT M.V., KRAFT- LEGGS- HAN- FERD- YTENDE ALT M.V., KRAFT- LEGGS- HAN- FERD- YTENDE FISKE OG VIRK- DEL SEL NKR- FISKE OG VIRK- DEL SEL NKR- OG VANN- OG VANN- HVAL- FOR- HVAL- FOR- FANGST SYNING FANGST SYNING HELE FYLKET PORSGRUNN M.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H. D ' A 0815 KRAGERO DRANGEDAL SKIEN HD SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK H.D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN N.D TINN VINJE KILDE : FOLKETELLING 1960 OG FOLKE- OG BOLIGTELLING ) FYLKESTALLENE OG HANDELSDISTRIKTSTALLENE GJELDER FLYTTINGER OVER HENHOLDSVIS FYLKES- OG HANDELSDISTRIKTS GRENSENE. 2) OMFATTER ()GSA PERSONER MED UOPPGITT WING.

72 71 TABELL 3.4. FOLKEMENGDEN ETTER KJONN, OG PERSONER 16 AR OG OVER MED INNTEKT AV EGET ARBEID SOM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD ETTER NARING. TETTSTEDER PERSONER 16 OR OG OVER MED INNTEKT AV EGET KJONN ARBEID SOM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD BERG- VERKS- JORD- DR/FT FOLKE- BRUK, M.V., TETTSTED KOMMUNE MENGDE SKOG- INOU- BYGGE- TJEN - I ALT I BRUK STRI OG AN- VARE- SAM- ESTE- MENN KVIN- 1) M.V., OG LEGGS- HAN- FERD- YTENDE NER ALT FISKE KRAFT- VIRK- - DEL SEL NAR- N.V. QG SOMHET INGER OG VANN- HVAL- FOR- FANGST SYNING M.V. HELE FYLKET BJERVAMOEN NOME BREVIK PORSGRUNN B0 BO DALEN TOKKE FYRESDAL FYRESDAL GVARV SAUHERAD HEISTAD PORSGRUNN HELLE KRAGERO HERRE GAMBLE KIL KRAGERO KRAGERØ KRAGERØ KVITESEID KVITESEID LANGANGEN PORSGRUNN LANGESUND BAMBLE MAURUD TINN NESLANDSVATN DRANGEDAL NOTODDEN NOTODDEN PORSGRUNN I ALT PORSGRUNN SKIEN PRESTESTRANDA DRANGEDAL RJUKAN TINN SELJORD SELJORD SILJAN SILJAN SKIEN SKIEN STATHELLE BAMBLE ULEFOSS NOME VADFOSS KRAGERØ YLI NOTODDEN KILDE : FOLKE- OG BOLIGTELLING ) OMFATTER OGSR PERSONER MED UOPPGITT WRING.

73 72 TABELL 3.5. PERSONER 16 AR OG OVER I ARBEID, ETTER BOSTEDS- OG ARBEIDSSTEDSKOMMUNE 1. NOVEMBER 1970 BOSTED PORS- NOT- SIL- SAM- KRAG- BRAN- SAU- HJART- SEL- GRUNN SKIEN ODDEN JAN BLE ERO GEDAL NOME BO HERAD TINN DAL JORD ARBEIDSSTED 0805 PORSGRUNN 0806 SKIEN 0807 NOTODDEN 0811 SILJAN 0814 BAMBLE KRAGERO 0817 DRANGEDAL 0819 NOME 0821 BO 0822 SAUHERAD 0826 TINN 0827 HJARTDAL 0828 SELJORD 0829 KVITESEID 0830 NISSEDAL 0831 FYRESDAL 0833 TOKKE 0834 VINJE FYLKET I ALT I ANDRE FYLKER I ALT. AV DETTE: 123 OSLO H.D DRAMMEN H.D KONGSBERG H.D LARVIK H D 212 ARENDAL/GRIMSTAD HD ARBEIDSST. I BARE EN KOMMUNE I ALT AV DETTE: UTPENDLERE ANNET ARBEIDSSTED YRKESAKTIVE ARBEID I ALT ' _ "" _ KILDE FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970.

74 73 I ANDRE FYLKER YRKESAKTIVE AV DETTE HANDELSDISTRIKTENE I AV NR K VI TES- NISSE- F YR ES- ALT I I DETTE EID DAL DAL TOKKE VINJE ALT ALT INN- DRAM- KONGS- LAR- AREN- PEND- OSLO MEN BERG VIK DAL/ LERE GRIM- STAD ,

75 74 TABELL 3.6. SYSSELSATTE I BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ETTER KJØNN OG ARBEIDSTID. ARBEIDSKONTORDISTRIKTER ARBEIDSKONTORDI STRIKT 1. KVARTAL KVARTAL /2-22/2 24/5-30/5 I ALT AV DETTE KVINNER I ALT AV DETTE KVINNER 2 BERGVERKSDRIFT BRYTING AV 22 UTVINNING AV MOUE OG NATURGASS 23 BRYTING OG UTVINNING AV MALM BERGVERKSDRIFT ELLERS INDUSTRI PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER, DRIKKEVARER OG TOBAKKSVARER PRODUKSJON AV TEKSTILVARER, BEKLEDNINGSVARER, LÆROG LÆRVARER (568) (444) (573) (454) 33 PRODUKSJON AV TREVARER (1830) (255) (1810) (273) 34 TREFOREDLING, GRAFISK PRCDUKSJON OG FORLAGS- VIRKSOMHET PRODUKSJON AV KJEMISKE PRODUKTER, MINERAL- OLJE-, KULL-, GUMMI- OG PLASTPRODUKTER PRODUKSJON AV MINERALSKE 'PRODUKTER PRODUKSJON AV METALLER PRODUKSJON AV VERKSTEDPRODUKTER INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS 65 (18) BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (407) 6074 (411) 5 01 BYGGEVIRKSOMHET (260) ANLEGGSVIRKSOMHET... (1077) (147) 1777 (122) 081 SKIEN OG OMLAND ARBEIDSKONTORDISTRIKT 2 BERGVERKSDRIFT (1) INDUSTRI BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 2037 (176) 2181 (196) 082 PORSGRUNN ARBEIDSKONTORDISTRIKT 2 BERGVERKSDRIFT INDUSTRI BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (1160) (43) KRAGERO OG OMLAND ARBEIDSKONTORDISTRIKT 2 BERGVERKSDRIFT INDUSTRI 2360 (521) 2338 (522) 5 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (68) 084 OST-TELEMARK ARBEIDSKONTORDISTRIKT 2 BERGVERKSDRIFT (24) (1) INDUSTRI BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 843 (56) 771 (58) 085 VEST-TELEMARK ARBEIDSKONTORDISTRIKT BERGVERKSDRIFT INDUSTRI (60) 424 (68) 5 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (489) (38) (540) (31) KILDE : NOS ARBEIDSMARKEDStATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. 1) OVERSIKT OVER DE KOMMUNER DET ENKELTE ARBEIDSKONTORDISTRIKT OMFATTER ER GITT I VEDLEGG 1.

76 75 TABELL STATSANSATTE ETTER K. 1 1NN, A.RBFZDSSTEf.,r - ONUNER HANDELSDISTRIKT ARBEIDSSTEDSKOMMUME I ALT MENN KVINNER HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERØH.D KRAGERØ / DRANGEDAL SKIEN H.D SKIEN SILJAi NOME VEST TELEMARK H.D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN NOTODDEN BO SAUHERAD HJAPTDA' RJUKAN H ?, i4 VI' KILDELONNS 06 SfSSF: SrA;ENS EMBEDS OG TJAEOTEMENN. 1) v,satte I FORSVARET EP PqD. K.!,4,NN OG M4RLs.. 1.' 1975 NR. WING I AU' MENN KVINNER I ALT MENN KVINNER HELE FYLKET , KRAF1 CG vannforsyning ELEKTRISITETSFORSYNING qygge OG ANLEGGSVIRKSOMHET I 5r-121 ALMINNELIG ANLEGGSVIRKSOMHET TRANSPORT, LAGRING, POST OG TELEKOMMUNIKASJONER TRANSPORT OG LAGRING POST OG TELEKOmMUNIKASJONER OTEENTLTG, SOSIAL +,RIVAT 13t!, AVDETTE: 9121 GENERELL STATSADMINISTRASJON STATSADMINISTRASJON MED TILKNYTNINC TIL HELSE OG ANDRE SOSIA:.TJENESTER..., STATSADMINISTRASJON TILKNYTNING TY1. NÆRINGSLI STATSADMINISTRASJON ? UNIVERSITETER O'6 HOGKOLER HELSETJENESTER... '.: RUI'IOS V7, KSOMHE ANDRE NgRIN3ER KILDE : 808 LONNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK. STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN.

77 76 TAbELL 3.9. PERSONER MELDT TIL ARBEIDS- OG SJOMANNSKONTORENE SOM HELT ARBE/DSLOSE, ETTER KJØNN OG ALDER. 1) KOMMUNER RRSGJENNOMSNITT OG MANEDSTALL FOR JANUAR OG JULI OG ) ALDERSGRUPPE MANEDSTALL MANEDSTALL ARSGJEN- ARSGJEN HANDELSDISTRIKT NOMSNITT JANUAR JULI NOMSNITT JANUAR JULI KOMMUNE KVIN- KVIN-, KVIN- MENN NER NER NER - KVIN- MENN NER KVIN- MENN NER KVIN- MENN NER HELE FYLKET ALDERSGRUPPE UNDER 30 AR ' AR RR OG OVER PORSGRUNN H PORSGRUNN BAMBLE KRAGERØ H D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN " SILJAN NOME VEST-TELEMARK M.D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H D TINN VINJE UOPPGITT KOMMUNE Av DISSE REGISTRERT VED SJØMANNSKONTORET I PORSGRUNN KILDE : ARBEIDSDIREKTORATET. 1) SOM REGEL BOSTEDSKOMMUNE. 2) TALLENE FOR ALDERSGRUPPENE ER FRAMKOMMET VED A SUMMERE TALL FOR ARBEIDSKONTORDISTRIKTENE I FYLKET. GRENSENE FOR ARBEIDSKONTORDISTRIKTENE FØLGER IKKE ALLTID FYLKESGRENSENE. SE VEDLEGG 2.

78 77 4. JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Figur 4.1 Fordelingen av landarealet er vist som sektorer av en sirkelflate. Her tilsvarer f.eks. 90 grader 25 prosent av landarealet i alt. Jordbruksarealene dekker bare ca. 3 prosent av landarealet i Norge mens skogarealene utgjor ca. 27 prosent. "Annet areal" er framkommet ved å trekke jord- og skogbruksareal fra totalt landareal. "Annet areal" er derfor sammensatt av svært ulike former for areal og arealbruk og omfatter bl.a. udyrket beiteareal, bebygd areal, myr og uproduktivt areal under og over skoggrensen. Tabell De fleste tabellene for jordbruket har med tall fra de fullstendige jordbrukstellingene. Disse tellingene blir holdt med 10 års mellomrom, og den siste var i Noen viktige definisjoner brukt ved tellingen i 1969 er nevnt i forbindelse med omtalen av enkelte tabeller. Det vises ellers til avsnittene om prinsipper og definisjoner i publikasjonene fra jordbrukstellingen i I tiden mellom de fullstendige jordbrukstellingene blir det holdt årlige utvalgstellinger. Ved disse tellingene samles det hvert år inn oppgaver over areal, tabell 4.4, husdyrhold,tabellene 4.9 og 4.10, traktorer, skurtreskere og f6rhostere, tabell Videre blir det hvert år reg-... net ut aneall bruk etter bruksstorrelse, tabell4.5. På skjemaene til utvalgstellingene er det også med sporsmål om andreemner, men på denne delen av skjemaet skifter spørsmålene fra år til år. F.eks. ble det i 1970 og 1975 samlet inn oppgaver over husdyrproduksjonen, tabe114.14,og i 1972 om arbeidskraften, tabe Det blir ikke regnet ut kommunetall på grunnlag av utvalgstellingene. 2 Bare bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift er med i utvalget, men det blir for en del tellingsobjekter gjort tillegg for bruk med under 5 dekar slik at resultatene som publiseres gjelder alle bruk. I 1974 ble det holdt en fullstendig telling av bruk med hagebruksdrift over et visst omfang. De fleste sporsmålene som var med ved denne tellingen var også med ved den fullstendige tellingen i 1969, og det ble stort sett nyttet de samme definisjonene. Tall fra hagebrukstellingen i 1974 er gitt i tabell Oppgavene over landarealet i.tabell 4.1 er hentet fra Norges geografiske oppmåling. Oppgavene over jordbruksareal i drift og produktiv skog er hentet fra jordbrukstellingen i 1969 og skogbrukstellingen i "Annet areal" er framkommet som en differanse mellom landarealet og de spesifiserte arealkategoriene. Opplysningene i tabellene 4,2 og 4.3 er samlet inn og bearbeidd i Landbruksdepartementet. Landbruksselskapene registrerer all dyrket jord som blir godkjent nyttet til annet enn jordbruk. Dette er grunnlaget for tabell 4.2. I tabell 4.3 er det gitt tall for jorddyrking, grofting og planering som det er gitt statstilskott til. Tabell 4.5 viser brukene etter bruksstorrelse. Alt som blir drevet sammen som en driftsenhet i samme kommune regnes som ett brok. Dersom en bruker leier jord i tillegg til sin egen, blir det leide arealet regnet som en del av hans bruk. Tabell 4.11 viser brukerne gruppert etter bruket som levevei for bruker og ektemake. Som horende til bruket er regnet jordbruk (med hagebruk og husdyrhold medregnet pelsdyr), egen skog og utmarksnæringer (grunneierbetinget jakt og fiske på eget bruk, hytter og hyttetomter, campingplasser osv.). Annen virksomhet på eiendommen som f.eks. sagbruk, verksted 0.1. regnes som virksomhet utenom bruket. Klassifiseringen av brukerne etter bruket som levevei er gjort etter den relative betydning brukene hadde som inntektskilde for bruker og ektemake. Som inntekt er regnet både arbeidsinntekt, kapitalinntekt, pensjon og trygd. Hvis bruket er eneste inntektskilde for bruker og ektemake, er brukeren gruppert med bruket som eneste levevei. Har brukeren og/eller ektemaken også andre inntektskilder, er brukeren gruppert med bruket som viktigste levevei dersom det svarer for mer enn 50 prosent av inntekten, i motsatt fall er han gruppert med bruket som ikke viktigste levevei.

79 78 Aldersfordelingen i tabell 4.11 gjelder alder pr. 20. juni i tellingsaret. Arbeidsinnsatsen (tabell 4.11) gjelder tidsrommet 14/4 året for tellingen til 13/4 i tellingsaret. Tabell 4.13 gir tall fra Statistisk Sentralbyrås avlingsstatistikk for jordbruket og hagebruket. Totaltall for jordbruksavlingene beregnes på grunnlag av arealoppgaver fra de årlige tellingene i jordbruket og oppgaver fra jordstyrene over avling i kg pr. dekar. Hagebruksavlingene blir beregnet på grunnlag av oppgaver fra fylkesgartnerne over antall dyrkingsenheter i prosent av enheter aret fr, og oppgaver over avling i kg pr. enhet. Del av tabell 4.1 er satt opp på grunnlag av resultatene fra Byråets skogbrukstelling i Tellingsenheten var den enkelte eiers samlede areal i en kommune, uansett om dette skrev seg fra ett eller flere bruk. Denne enheten har en kalt eiendom. Dersom en eier hadde skog i flere kommuner, ble arealet i hver kommune regnet som en egen eiendom. Tellingen omfattet alle eiendommer med til sammen minst 25 dekar produktivt skogareal, skogareal over barskoggrensen og areal skikket for og tenkt brukt til skogreising. Som produktivt skogareal ble ved skogbrukstellingen regnet skogmark med en produksjonsevne som minst tilsvarer bonitet 5 etter Landsskogtakseringens bonitetstabell. Tabell 4.15 er laget på grunnlag av oppgaver som Byrået henter inn fra fylkesskogkontorene. Oppgavene gjelder avvirkingen i driftsåret og omfatter normalt det virket som er levert (innmålt) i perioden september-august. Volumtallene for avvirkingen er volum under bark i fast mål. Tallene for bruttoverdi gjelder for framdrevet virke. I tabell 4.16 er tallene for skogsveier bygd i 1974 og 1975 satt opp på grunnlag av oppgaver som Byrået får fra Landbruksdepartementet. Helårs bilveier er med nødvendig brøyting farbare med lastebil hele året. Vinterbil- og traktorveier er veier som er farbare med lastebil bare på vinterfore og veier som er farbare med traktor (hele året eller bare på vinterfore). Foryngelsesareal er skogareal som er klargjort for naturlig foryngelse eller tilplantet, og areal brukt til skogreising. Tallene er gitt av skogavdelingen i Landbruksdepartementet. Tallene i tabell 4.17 bygger på oppgaver som Byrået innhenter fra de kommunale viltnemnder.

80 79 Figur 4.1. Landareal prosentvis fordelt på arealtype. Kommuner Landsgjennomsnitt: Jordbruksareal i drift 3 Skogareal Annet areal km. 58 Telemark 2 MI 40 Jordbruksareal i drift Skogareal Annet areal

81 80 TABELL 4.1. LANDAREAL,JORDBRUKSAREAL I DRIFT,SKOGAREAL OG ANNET AREAL. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL. KOMMUNER JORDBRUKSAREAL I DRIFT SKOGAREAL HANDELSDISTRIKT KOMMUNE LAND- AREAL I ALT I ALT NATURENG FULL-. OG OVER- DYRKET FLATE- I ALT JORD DYRKET J ORD ANNET PRODUK- ANNEN AREAL TIV SKOG SKOG DEKAR ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET 14186,4 286,1 242,2 43,9 5640,3 4349,9 1290,4 8260,0 191 PORSGRUNN H.D 438,1 23,3 21,5 1,8 296,6 267,3 29,3 118, PORSGRUNN 157,5 12,5 11,8 0,7 89,3 82,2 7,1 55, BAMBLE 280,5 10,8 9,7 1,1 207,3 185,1 22,2 62,4 192 KRAGERØ H D 1289,0 20,8 19,1 1,7 932,7 713,5 219,2 335, KRAGERO 290,8 6,5 6,0 0,5 203,8 164,5 39,3 80, DRANGEDAL 998,3 14,3 13,1 1,2 728,9 549,0 179,9 255,1 193 SKIEN H D 1316,9 85,5 77,0 8,5 997,5 861,8 135,7 233, SKIEN 722,0 50,8 44,5 6,3 533,3 479,2 54,1 137,9 0811SILJAN 204,7 6,4 5,9 0,5 172,5 152,7 19,8 25, NOME 390,2 28,3 26,6 1,7 291,7 229,9 61,8 70,2 194VEST-TELEMARK H D ,3 47,6 36,5 11,1 1694,9 1250,0 444,9 2407, SELJORD 670,3 14,6 10,8 3,8 253,7 204,0 49,7 402, KVITESEID 627,1 12,5 9,6 2,9 378,4 281,9 96,5 236, NISSEDAL 788,7 4,2 3,5 0,7 363,4 254,8 108,6 421, FYRESDAL ,6 5,8 4,9 0,9 383,2 258,1 125,1 743, TOKKE 931,5 1 0,5 7,7 2,8 316,2 251,2 65,0 604,8 195 NOTODDEN HD 2148,5 79,8 68,5 11,31035,2 798,9 236,3 1033, NOTODDEN 851,1 19,6 1 6,4 3,2 488,8 41 2,2 76,6 342, BO 261,3 23,8 21,8 2,0 142,9 119,8 23,1 94, SAUHERAD 286, 4 24,0 21,7 2,3 176,7 138,4 38,3 85, HJARTDAL 749,7 12,4 8,6 3,8226,8 128,5 98,3 510,5 196RJUKAN H 4843,7 29,1 19,6 9,5683,4 458,4 225,0 4131, TINN 1914,5 11,5 8,2 3,3 373,2 281,2 92,0 1529, VINJE ,6 11,4 6,2 310,2 177,2 133,0 2601,4 RELATIVE T ALL PROSENT HELE LANDET 100,0 3,2 2,7 0,5 27,1 21,1 6,0 69,7 HELE FYLKET 100,0 2,0 1,7 0,3 39,8 30,7 9,1 58,2 191 PORSGRUNN H.D 100,0 5,3 4,9 0,4 67,7 61,0 6,7 27, PORSGRUNN 100,0 7,9 7,5 0,4 56,7 52,2 4,5 35, RAMBLE 100,0 3,9 3,5 0,473,9 66,0 7,9 22,2 192KRAGERØ H. D. 100,0 1,6 1,5 0,1 72,4 55,4 17,0 26, KRAGERØ 100,0 2,2 2,1 0,2 70,1 56,6 13,5 27, DRANGEDAL 100,0 1,4 1,3 0,1 73,0 55,0 18,0 25,6 193SKIEN H D 100,0 6,5 5,8 0,6 75,7 65,4 10,3 17, SKIEN 100,0 7,0 6,2 0,9 73,9 66,4 7,5 19,1 0811SILJAN 100, 0 3,1 2,9 0,2 84,3 74,6 9,7 1 2, NOME 100,0 7,3 6,8 0,4 74,8 58,9 15,8 18,0 194 VEST-TELEMARK H D 100,0 1,1 0,9 0,3 40,8 30,1 10,7 58, SELJORD 100,0 2,2 1,6 0,637,8 30,4 7,4 60, KVITESEID 100,0 2,0 1,5 0,5 60,3 45,0 15,4 37, NISSEDAL ,0 0,5 0,4 0,1 46,1 32,3 13,8 53, FYRESDAL 100,0 0,5 0,4 0,1 33,8 22,8 11,0 65, TOKKE. 100,0 1,1 0,8 0,3 33,9 27,0 7,0 64,9 195 NOTODDEN HD 100,0 3,7 3,2 0,5 48,2 37,2 11,0 48, NOTODDEN 100,0 2,3 1,9 0,4 57,4 48,4 9,0 40, BO 100,0 9,1 8,3 0,8 54,7 45,8 8,8 36, SAUHERAD. 100,0 8,4 7,6 0,8 61,7 48,3 13,4 29, HJARTDAL 100,0 1,7 1,1 0,5 30,3 17,1 13,1 68,1 196RJUKAN H D 100,0 0,6 0,4 0,2 14,1 9,5 4,6 85, TINN 100,0 0,6 0,4 0,2 19,5 14,7 4,8 79, VINJE 100,0 0,6 0,4 0,2 10,6 6,0 4,5 88,8 KILDE: NOR GES GEOGRAFISKE OPPMALING, NOS SKOGBRUKSTELLING 1967 I OG NOS JORDBRUKSTELJINGA 1969 II.

82 81 TAbELL 4.2. AVGANG AV DYRKET JORD (EULLOYRKET OG OVERELATEDYRKET) VED OMDISPONERING ETTER JORDLOVEN, VED REGULERING ETTER BYGNINGSLOVEN OG VED EKSPROPRIASJON. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL AR.... ABSOLUTTE TALL AVGITT TIL /NNGATT / KIRKER, OMRADER SKOLER, VEIER, STADFESTET INDUSTRI- HELSE- JERNBANER, REGULERT I ALT SKOG- BOLIG- BYGG OG INSTITU- FLYPLASSER ANDRE TIL ANNET PLANTING BYGG FOR- SJONER, OG ANDRE FORMAL ENN RETNINGS- HUMANITKRE SAM- JORDBRUKS- BYGG FORMAL OG FERDSELS- FORMAL IDRETTS- FORMAL PLASSER DEKAR HELE FYLKET RELATIVE TALL a Mr--ML ' ,1 HELE FYLKET ,0 18,8 1,4 11, ,0 12,1 67,8 12,2 6, ,0 13,8 53,9 7,5 17, ,0 7,1 36,3 1,5 33, ,0 10,2 11,8 14,1 25, ,0 10,7 11,6 14,8 39, ,0 21,8 18,5 18,5 18, ,0 14,5 26,3 6, ,0 2,3 37,3 16,8 17,7 25, ,0 16,3 42,8 3,8 10,6 7, , 35,5 4,0 1,0 0,6 5,7 KILDE: LANDBRUKSDEPARTEMENTET. PROSENT 4,5 0,3 1,5 1,7 4,4 8,6 2,1 2,3 0,9 4,2 1, ,7 1,2 5,7 20,0 34,2 15,3 20,4 20,9 15,1 81,9 TABELL 4.3. JORDDYRKING, GRØFTING OG PLANERING MED STATSTILSKOTT. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL S 1965=100 GROFTING AV PLANERING AV RR FULLDYRKET OVERFLATEDYRKET TIDLIGERE DYRKET JORD DYRKET JORD DEKAR ABSOLUTTE TALL 531 HELE FYLKET oie PROSENT AV 1965 PROSENT 100,0 HELE FYLKET ,0 101, ,5 100,0 128, ,7 74,1 124, ,5 89,3 80, o 167,2 50,9 87, ,3 177,8 170,4 91,1 73,2 42,0 41,5 60,6 52, ,6 64,3 70, ,6 35,7 76, ,7 54,5 63,0 --_---- KILDE: LANDBRUKSDEPARTEMENTET.

83 82 TABELL 4.4. BRUKEN AV JORDBRUKSAREAL I DRIFT. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL OG JORDBRUKS- KORN GRONN- ANNEN AR AREAL M.V. FOR OG POTETER ROT-GRØNN-AKER ENG TIL KULTUR- I DRIFT TIL SILO- VEKSTER SAKER OG SLATT BEITE I ALT MODNING VEKSTER HAGE ABSOLUTTE TALL DEKAR HELE FYLKET RELATIVE TALL PROSENT HELE LANDET ,0 33,9 2,9 2,8 0,5 0,6 4,6 40,4 14,3 HELE FYLKET ,0 16,4 0,9 5,4 1,2 0,7 8,3 51,8 15, ,0 23,0 1,1 3,5 0,7 0,9 9,9 45,5 15, ,0 26,2 1,1 3,4 0,7 1,1 9,3 43,7 14, ,0 27,9 1,3 3,4 0,8 1,0 9,5 42,6 13, ,0 30,3 1,1 3,3 0,7 1,0 9,2 42,3 12, ,0 31,6 1,5 3,5 0,7 1,3 9,8 40,3 11, ,0 33,7 1,5 3,5 0,7 1,0 9,3 39,5 10, ,0 33,9 1,5 3,5 0,7 1,0 10,1 38,9 10,4 KILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. TABELL 4.5. BRUK ETTER STORRELSEN AV JORDBRUKSAREAL -I DRIFT. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL OG BRUK AR MED MINST 19,9 49,9 99,9 199,9 DEKAR 5 DEKAR DEKAR DEKAR DEKAR DEKAR OG MER.'' ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET RELATIVE TALL PROSENT HELE LANDET ,0 16,5 32,7 28,9 16,0 5,9 HELE FYLKET ,0 29,7 44,4 21,2 4,2 0, ,0 22,9 44,2 26,0 6,1 0, ,0 19,5 46,7 26,8 6,3 0, ,0 18,5 47,2 26,5 6,8 1, ,0 18,1 47,5 25,9 7,4 1,1 100,0 18,4 46,7 26,1 7,6 1, ,0 17,4 46,7 27,0 7,3 1, ,0 19,1 43,9 27,2 8,1 1,7 KILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. 2 1) TABELL 4.6. VEKSTHUS- OG BENKEGARTNERIER, BRUK MED MINST 100 M UNDER GLASS/PLAST. 1959, 1969 OG 1974 AREAL AV YMSE KULTURER AR AV DISSE AREAL ANDRE SNITT- POTTE- BRUK MED UNDER TOMAT SLANGE-GRØNN- BLOMSTER LOK- PLANTER I ALT MINST GLASS/ AGURK SAKER OG SNITT- BLOM- (FERDIG- 2 PLAST OGGRØNTSTER VARE) 1000 M JORDBAR (IKKE LOK- BLOMSTER) HELE FYLKET 2) 2) 3) STK. 2) KILDE: HAGEBRUKSTELLINGER. 2 1) OPPGAVENE FOR VEKSTER UNDER GLASS/PLAST GJELDER KALENDERARET FOR TELLINGSARET. 2) BRUK MED MER ENN 50 M UNDER GLASS/PLAST. 3) JORDBER IKKE MEDREGNET.

84 83 TABELL 4.7. FRUKTDYRKING. BRUK MED MINST 50 FRUKTTRKR, 1949, 1959, 1969 OG 1974 AR BRUK FRUKT- MED MED MEDTRÆREPLE I ALT TRÆR I ALT TRER TRAR OG MER PARE SOT- OG PLOMME SUR- KIRSEBIER HELE FYLKET ? KILDE: HAGEBRUKSTELLINGER. TABELL 4.8. VEKSTHUS OG BENKEGARTNERIER, GRONNSAKDYRKING PR FRILAND, BAR- OG FRUKTDYRKING. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT BRUK MED MINST BRUK MED MINST BRUK PEB MINST 2 1 DEKAR GRØNN- 50 BÆRBUSKER 100 M UNDER SAKER PA FRI- GLASS/PLAST LAND BRUK MED MINST 0,5 DEKAR JORDBAR BRUK MED MINST 50 FRUKTTRÆR KOMMUNE TALLET PA BRUK AREAL UNDER GLASS/ PLAST TALLET AREAL TALLET TALLET TALLET AREAL TALLET TALLET PRGRØNN-PA PA PM JORD- PA PR BRUK SAKER BRUK BÆR- BRUK BÆR BRUK FRUKT- BUSKERTRÆR 2 1 M 1 I DEKAR HELE FYLKET , PORSGRUNN HD , PORSGRUNN , BAMBLE ,5 2 DEKAR , , , , KRAGERO H.D KRAGERO 0817 DRANGEDAL , , : 1 : , , , SKIEN H.D , SKIEN , SILJAN NOME , VEST-TELEMARK H.D...., , SELJORD KVITESEID , NISSEDAL FYRESDAL. - 1 : TOKKE NOTODDEN H.D , NOTODDEN : BO SAUHERAD , HJARTDAL , , , , , , , * 29 96, , , , RJUKAN H.D TINN VINJE KILDE: NOS HAGEBRUKSTELLING , , ) TABELL 4.9. BRUK MED HUSDYR ETTER DYRESLAG OG AR BRUK I ALT UTEN HUSDYR MED HUSDYR HEST... BRUK MED... STORFE SAU GEIT SVIN HONER I ALT AV DISSE MED KYR _..... HELE FYLKET 1959 A KILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. 1) BRUK MED MINST 5 DEKAR JORDBFUKSAREAL I DRIFT

85 84 TABELL TALLET PR HUSDYR. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL OG =100 AR HEST STORFE SAU GEITSVIN I ALT AV DETTE KYR I ALT OVER I ALT OVER I ALT AVLS- 1 AR 1 AR SVIN HONER ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET PROSENT AV 1969 HELE FYLKET ,8 146,8 190, ,0 100,0 100, ,6 88,1 89, ,9 82,5 83, , , ,9 82,6 77, ,0 84,5 76, ,7 70,4 66, PROSENT 79,8 84,9 162,8 169,7 90,2 77,8 65,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 52,8 51,3 93,3 104,2 102,4 88,3 87,0 80,0 66,2 79,1 91,6 97,3 84,7 81,9 83,6 74,2 90,1 122,1 97,4 84,2 81,5 68,4 61,8 91,3 122,3 96,1 87,6 87,0 105,8 77,6 84,5 100,2 85,2 79,9 74,7 80,2 76,7 91,3 93,2 76,3 KILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRRET. TABELL PERSONLIGE BRUKERE ETTER BRUKET SOM LEVEVEI OG ETTER ALDER. UTFORTE DAGSVERK PR BRUKENE. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL. 1959, 1969 OG 1972 PERSON- ETTER BRUKET SOM LEVEVEI ETTER ALDER UTFORTE DAGSVERK LIGE KJØNNRR BRUKERE VIK- IKKE UNDER BR BRUKERE ARBEIDS- I ALT ENESTE TIGSTE VIK- 40 RR AR OG CVER 1 ALT OG EKTE- HJELP TIGSTE MAKER ABSOLUTTE TALL 2982 I ALT MENN KVINNER r 1000 DAGSVERK RELATIVE TALL PROSENT I ALT MENN KVINNER ,0 38,8 23, ,0 27,6 22, ,0 27,0 26, ,0 37,5 23, ,0 28,3 22, ,0 26,9 26, ,0 54,1 17, ,0 20,9 22, ,0 27,4 21,3 KILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. 38,0 OA AO OA 100,0 69,3 30,7 49,5 10,4 48,0 41,6 100,0 78,9 21,1 46,7 10,5 48,6 40,9 100,0 77,5 22,5 38,8 15,3 51,1 33,6 100,0 68,8 31,2 48,8 11,0 49,1 39,9 100,0 76,8 23,2 46,3 11,2 49,5 39,3 100,0 77,0 23,0 28,7 e ow 100,0 70,7 29,3 56,3 4,3 36,1 59,6 100,0 83,1 16,9 51,3 2,3 38,9 58,8 100,0 78,7 21,3.i. 1) 1) TABELL TRAKTORER, SKURTRESKERE OG FORHOSTERE I JORDBRUKET OG AR TRAKTORER TRAKTORER PR SKUR- FOR- DEKAR SKUR- TRESKERE FOR- HOSTERE / ALT 2-HJULS 4-HJULS JORDBRUKS- TRESKERE PR HOSTERE PR OG ANDRE AREAL I DEKAR DEKAR DRIFT KORNAREAL ENGAREAL HELE FYLKET AO OA KILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. 1) PA BRUK MED MINST 5 DEKAR JORDBRUKSAREAL I DRIFT.

86 85 TABELL AVLING AV DE ENKELTE JORD- OG HAGEERUKSVEKSTENE. AVLING I TONN OG PR. DYRKINGSENHET OG ENG- HAGEBÆR KORN GRØNNFOR VEKSTER GRØNN- ER OG OG SILO- POTETER ROT- TIL JORDBÆR RIPS, ERTER - 1) VEKSTER 2) 3) OG STIKKELS- I ALT VEKSTER SLATT SAKER BRINGE- BAR OG BIERSOLBÆR FRUKT AVLING I TONN HELE FYLKET PROSENT AV HELE LANDET OM , TONN PROSENT HELE FYLKET , , , , , , , ,3.. 3,0 3,1 2,3 2,8 3,6 4,2 7,1 Om 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 3,9 7,3 1,5 2,5 3,0 2,0 3,1 4,1 4,3 7,5 1,4 2,7 3,7 2,3 3,0 3,4 4,4 8,1 1,1 2,5 3,4 2,2 3,1 4,0 4,2 6,7 1,6 3,2 4,2 2,2 3,4 3,8 4,5 9,6 1,4 2,6 3,3 1,7 2,7 4,2 4,1 8, ,4 2,8 1,4 2,9 4,6 3,5 7,6 AVLING PR. KG PR. DEKAR KG PR. KG PR. DYRKINGSENHET BUSK TRE HELE FYLKET ,1 440,4 4,1 17, ,8 475,1 3,5 21, ,7 776,3 3,8 19, ,5 721,1 3,9 20, ,5 787,1 3,8 18, ,5 844,0 4,0 17, ,0 785,0 4,1 24, ,9 918,4 3,4 18,2... -,... (ILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAFT. 1) RE VEKT. 2) HØY OG GRAS TIL SILO OMREGNET TIL HEY. 3) KULTURER SOM BLIR DYRKET I LITE OMFANG ER IKKE MED. TABELL HUSDYRPRODUKSJON OG 1974 ER ABSOLUTTE TALL 1) KJØTT OG FLESK... I ALT HEST STORFE MJØLK KU- GEIT- SAU GEIT SVIN NICK MJØLK TONN EGG HELE FYLKET PROSENT AV HELE LANDET PROSENT HELE FYLKET ,6 3,4 2,1 2,5 2,2 3,1 1,9 1,5 4, ,4 4,3 2,0 3,6 2,7 2,5 1,6 1,3 4,0 KILDE: NOS JORDBRUKSSTATISTIKK. 1) SLAKT TIL SALG OG EGET FORBRUK. FJØRFESLAKT ER IKKE MED. 11.

87 86 TABELL SKOGAVVIRKING TIL SALG OG INDUSTRIELL PRODUKSJON. KOMMUNER OG TOMMER OG KUBB AV SARTRE HANDELSDISTRIKT KOMMUNE GRAN FURU TOMMER OG VED RR I ALT SAMS SAMS KUBB TIL BRUTTO- SKUR- SKUR- ANNET AV BREN- VERDI SKUR- TOMMER MASSE- SKUR- TOMMER MASSE- LAUV- SEL TOMMER OG VIRKE TOMMER OG VIRKE TRE MASSE- MASSE- VIRKE VIRKE HELE FYLKET KUBIKKMETER FAST MEL KR PORSGRUNN H.D PORSGRUNN ; BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL lal; SKIEN H SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK H D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN M.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN VINJE KUDE: NOS SKOGAVVIRKING.

88 87 TABELL NYBYGDE SKOGSVEIER FOR MOTORKJØRETØYER OG SKOGKULTURARBEID. KOMMUNER OG NYBYGDE SKOGSVEIER FOR MOTORKJORETOYER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE HELE FYLKET SKOGKULTURARBEID HELRRS VINTERRILVEIER BILVEIER OG TRAKTORVEIER FORYNGELSESAREAL RYDDING TALLET AV FOR- GROFTING PR AV-DETTE YNGELSES- UTSATTE ANLEGG LENGDE ANLEGG LENGDE I ALT TIL,- FLATER PLANTER PLANTET T KM 1 1 KM 1 DEKAR 1000 STK , PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D , KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H.D SKIEN SILJAN ? NOME VEST-TELEMARK RR SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL., TOKKE NOTODDEN H.D NOTODDEN, BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN VINJE KILDE: LANDBRUKSDEPARTEMENTET, NOS SKOGSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRRET

89 88 TABELL STORVILTJAKT. KOMMUNER OG 1975 HANDELSDISTRIKT KOMMUNE AR TIL- LATT FELT ELG FELT FEL- LINGS- PRO- SENT HJORT VILLREIN RADYR TIL- FEL- LATT FELT LINGS- FELT PRO- SENT TIL- LATT FELT FELT FEL- LINGS- PRO- SENT TIL- LATT FELT FELT FEL- LINGS- PRO- SENT HELE FYLKET PST. AV HELE LANDET ,8 9,7-0,0 - _ 14,9 14,1-8,9 10, ,5 9,5-0,0 _ - 15,3 10,2-7,9 9,5-191PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK HD _ SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL _ TOKKE NOTODDEN H.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN HD _ TINN VINJE KILDE: NOS JAKTSTATISTIKK.

90 89 5. FISKE OG FANGST Tabell 5.1 og 5.2 Grunnlaget for tabellene er Fiskeridirektoratets merkeregister for fiskefarkoster, jfr. Lov om registrering og merking av fiskefartøyer av 5. desember 1917 med seinere endringer. Fiskebåtens merkedistrikt er som regel bostedskommunen til eieren. Tabell 5.3 Tabellen er laget på grunnlag av statistikk fra Fiskeridirektoratet, som får oppgaver fra de lovbeskyttede salgslag og enkelte andre kilder. Mengdeoppgavene gir vekten av utilvirket fisk slik den bringes på land for salg. Fisk som bringes på land i tilvirket stand, regnes om til råfiskvekt. Den oppgitte førstehåndsverdi er den verdi som fisker får utbetalt for fangsten. Førstehånds - verdien inkluderer derfor tilskott av forskjellige slag og de tillegg i råfiskprisen som skyldes fiskers egen tilvirking av fangsten. Avgift til salgslagene er trukket fra. Fordeling av fangsten på kommune og fylke er gjort etter det sted den er ilandbrakt, unntatt for fangst av brisling som til dels er gitt etter fiskested. Gruppen torsk og torskeartet fisk omfatter skrei, vårtorsk, annen torsk, brosme, hvitting, hyse, lange, blålange, lyr, lysing og sei samt lever, rogn og hoder av de samme fiskeslag. Den neste gruppen inneholder vintersild, feitsild, småsild, fjordsild, nordsjøsild, islandssild, annen sild og brisling. Den tredje gruppen omfatter lodde, makrell, hestemakrell, pir, polartorsk, sardinella, tobis, øyepål og kolmule. Differansen mellom totalen og gruppene 1, 2 og 3 er vist i den fjerde gruppen.

91 90 TABELL 5.1. FISKEBATER VED UTGANGEN AV ARET ETTER TYPE OG LENGDE. KOMMUNER OG 1975 FISKEBATER HANDELSDISTR KT AR DEKTE KOMMUNE I ALT APNE TRE O.A. STAL DEKTE BRIER ETTER LENGDE UNDER FOT 30 FOT FOT FOT FOT FOT OG OVER HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERØ KILDE: FISKERIDIREKTORATET: MERKEREGISTERET. TABELL 5.2. FISKEBATER VED UTGAI GEN AV ARET ETTER TYPE OG BYGGEAR. KOMMUNER OG 1975 APNE BAlER ETTER BYGGEOR HANDELSDISTRIKT BYGGEAR AR UOPPGITT KOMMUNE ELLER FOR 1940 DEKTE BRIER ETTER BYGGEAR 1970 UOPPGITT ELLER FOR 1940 BYGGERR HELEFYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERØH.D KRAGERØ KILDE: FISKERIDIREKTORATET: MERKEREGISTERET. *** -- * --- *** *** ** -- *..... ** **... *... * TABELL 5.3. ILANDBRAKT FANGST ETTER GRUPPER AV FISKESLAG. KOMMUNER OG 1974 HANDELSDISTRIKT SAMLET SILD, LODDE, AR FANGST TORSK M.V. BRISLING MAKRELL N.V. ANNET KOMMUNE MENGDE VERDI MENGDE VERDI MENGDE VERDI MENGDE VERDI MENGDE VERDI TONN 1000 TONN 1000 TONN 1000 TONN 1000 TONN 1000 KR KR KR KR KR HELE FYLKET PST. AV HELE LANDET ,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,8 0,0 0,1 0,4 1, ,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,3 0,8 191 PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGER KILDE: FISKERIDIREKTORATET.

92 91 6. BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSINING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Tabell 6.1 og 6.2 Tabellene bygger på oppgaver fra Bedriftstelling Rammen for bedriftstellingen var all privat og offentlig næringsvirksomhet, både ervervsmessig og ikke-ervervsmessig virksomhet, med unntak av jordbruk, skogbruk og fangst. Dessuten ble enkelte næringsgrupper utelukket fra tellingen på grunn av registreringsproblemer eller fordi gruppen var så godt dekket av annen statistikk. Bedriftsdefinisjonen og næringsgrupperingen i bedriftstellingen er med få unntak i samsvar med Standard for næringsgruppering (SSH nr. 9). Sysselsatte omfatter alle som arbeider i bedriften, unntatt hjemmearbeidere. Foruten ansatte funksjonærer og arbeidere, er regnet med eiere og familiemedlemmer som arbeider daglig uten fast lonn. Sysselsettingstallene gjelder gjennomsnittlig sysselsetting i året. Opptjent lonn omfatter lonn for fradrag av skatter, trygdeavgifter, pensjonspremier o.l. Gratialer, tantiemer, provisjoner til ansatte selgere og reisende, feriepenger og lonn under sykdom er inkludert, mens godtgjørelse til eiere og familiemedlemmer uten fast lonn er ikke tatt med. Under sosiale utgifter er arbeidsgiveravgift til folketrygden og frivillige utgifter og utgifter i henhold til avtale og overenskomster tatt med. Bruttoinntak er i bergverksdrift og industri, bygge- og anleggsvirksomhet, elektrisitetsforsyning og reparasjonsvirksomhet definert som summen av bruttoproduksjonsverdi og salg av handelsvarer, og i varehandel som summen av bruttoomsetning, bruetoinntekt av annen næringsvirksomhet og verdi av egne reparasjonsarbeider og i Øvrige næringer som bruttoinntekt og verdi av egne reparasjonsarbeider. I bergverksdrift og industri, bygge- og anleggsvirksomhet, elektrisitetsforsyning og reparasjonsvirksomhet er bearbeidinl,sy_erdi lik bruttoproduksjonsverdi med fradrag for vareinasats. I varehandel er den lik bruttoinntak med fradrag for vareinnsats og kjøp av handelsvarer og korrigert for lagerendring (innkjøp av solgte varer). For de Øvrige næringer er bearbeidingsverdi lik bruttoinntak med fradrag for vareinnsats og kjøp av handelsvarer. Anskaffelser omfatter anskaffelser av fast kapital, både ny og brukt, som normalt ikke slites ut i lopet av et gr. For bedrifter i bergverksrift, industri og elektrisitetsforsyning er det også innhentet oppgaver for anskaffelser av grunn og andre naturherligheter. Brannforsikringsveidi omfatter full forsikringsverdi ved utgangen av 1974 av b l.a. forretuingsbygninger, kontorbygninger, lagerbygninger, maskiner, interne transportmidler og inventar som eies av bedriften, også bygninger og utstyr som helt elier delvis er leid ut til andre. For nærmere detaljer vises til avsnittet "Prinsipper og definisjoner" i bedriftstellingens fylkeshefter. Tabel Tabellene bygger på materialet tit den Lriige industristatistikken. Industristatistikken omfatter næringene bergverksdrift og industri. Enkeltmannsfirmaer hvor eieren arbeider helt alene (enmannsbedrifter) er holdt utenfor. Til industristatistikken hentes det hvert år inn et fullstendig sett av oppgaver fra alle store bedrifter (bedrifter med minst 5 - i enkelte næ4ingsgrupper minst 3 - sysselsatte), men bare enkelte oppgaver over sysselsetting og omsetning m.v. fra alle små bedrifter. pa dete grunnlag beregnes totaltall for bergverksdrift og industri (ekskl. enmannsbedrifter). Bedriftsdefinisjonen og næringsgrupperingen er i samsvarmed Standard for nærtngsgrupperi ng (SSiinr. 9). Bedrifter som driver virksomhet som faller i flere næringsgrupper, er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som gir storst tilskott til bedriftens samlede bearbeidingsverdi. Sysselsetting omfatter alle som arbeidet i bedriftene, unntatt hjemmearbeidere. Syssel - settingstallene gjelder gjennomsnittlig sysselsetting i året. Gruppen arbeidere omfatter produksj,i og driftsarbeidere, medregnet arbeidende formenn, visergutter og -piker, vaktmestere og vaskehjelp.

93 92 Bruttoproduksjonsverdi er summen av (1) salgsverdi av produksjon for egen regning (dvs. varer som bedriftene har framstilt for salg, inklusive varer leieprodusert i andre bedrifter og leveranser til andre bedrifter i eget foretak), (2) godtgjørelse for reparasjonsarbeid utført for kunder, (3) godtgjørelse for montering eller installasjon hos andre av egne produkter eller innkjøpte handelsvarer, (4) godtgjørelse for leiearbeid utført for andre, (5) godtgjørelse for annet arbeid utført i året, (6) verdi av egne investeringsarbeider utført av bedriftens egne ansatte, (7) verdi av eget reparasjonsarbeid, (8) leieinntekter og (9) endring av lager av varer i arbeid. Bearbeidingsverdi er lik bruttoproduksjonsverdi med fradrag for vareinnsats. (Vareinnsats er summen av (1) råstoffer og hjelpestoffer, (2) brensel, drivstoff og elektrisk kraft, (3) emballasje, (4) andre varer brukt i året, (5) godtgjørelse til andre bedrifter for reparasjonsarbeid, (6) godtgjørelse til andre bedrifter for utført leiearbeid, (7) leieutgifter, (8) driftsutgifter og (9) verdi av eget reparasjonsarbeid.) Opptjent lønn omfatter lønn før fradrag av skatter, trygdepremier, pensjonspremier o.l. Gratialer, tantiemer, produksjonspremier, feriepenger og lønn under sykdom er inkludert, mens godtgjørelse til eiere og familiemedlemmer uten fast lønn ikke er tatt med. Sosiale utgifter omfatter bl.a. arbeidsgiverandeler av trygdepremier og arbeidsgivers beregnede pensjonspremier. Bruttoinvestering omfatter (1) anskaffelser av varige driftsmidler, nye eller brukte, som normalt ikke slites ut i løpet av ett år, minus (2) salg av varige driftsmidler. Investeringsarbeid som utføres av bedriftenes egne arbeidere til eget bruk er inkludert i (1). Verdten av anskaffelsene gjelder de faktiske utgifter som er påløpt i året, inklusive investeringsavgift, uten hensyn til når betalingen finner sted. For nærmere detaljer viser en til avsnittet "Prinsipper og definisjoner" i den årlige publikasjonen NOS Industristatistikk. Tabell 6.7 Tabellen bygger på materialet til den årlige elektrisitetsstatistikken, og omfatter næringsgruppe 4101 i Standard for ' næringsgruppering. Kraftstasjoner omfatter stasjoner for alminnelig forsyning, med maskineffekt på minst 100 kw og industrieide kraftstasjoner på minst 500 kw. Lengden på overførings- og fordelingsanleggene er angitt pr. kurs. Stolperekke med to kurser er således tatt med dobbelt. Stikkledninger, gatelys og reservelinjer er også med i tallene. Produksjon av elektrisk kraft er målt på generatoren. Fastkraftforbruket omfatter også "ikke-garantert" forbruk, dvs. kraft som nyttes til samme formal som fastkraft, men med lavere leveringssikkerhet. Mengdetallene er målt hos mottaker. For nærmere detaljer om hva de enkelte forbrukergruppene omfatter, viser en til aysnittet "Prinsipper og definisjoner" i den årlige publikasjonen NOS Elektrisitetsstatistikk. Bruttoinvestering omfatter anskaffelse av varige driftsmidler, nye eller brukte, som normalt ikke slites ut i løpet av ett år, fratrukket salg av varige driftsmidler. Under produksjonsanlegg kommer også kjøp av fallrettigheter. Overføringsanlegg omfatter overføringslinjer (luftlinjer og kabler) som fører kraften fra kraftstasjon fram til uttaksstasjon i overforingsnettet, samt transformator- og koblingsstasjoner som har direkte tilknytning til overforingslinjer. Fordelingsanlegg omfatter også hovedfordelingsanlegg. Målere (tariffapparater) er tatt med her. "Annet" omfatter transportmidler, veianlegg, bygninger (utover kraftstasjons- og transformatorbygninger), grunn, maskiner og utstyr ellers. Tabell 6.8 Tabellen bygger på oppgaver fra NVE-Vassdragsdirektoratet. Reguleringsmagasin omfatter de lagringsplasseri innsjøer, vann, kunstig basseng e.l. hvor driftsvann til kraftstasjonene kan samles opp i overskottsperioder for seinere uttapping i underskottsperioder.

94 93 Energiekvivalent. Størrelsen på forholdstallet reflekterer fallhoyden. Med "midlere produksjon" menes den elektrisitetsproduksjonen som kraftstasjonene ville gi i et år med normal nedbør og uten andre begrensninger enn de som ligger i vannveier og maskininstallasjon. Fastkraftproduksjon er beregnet til ca. 93 prosent av midlere produksjon. Tabell 6.9 Tabellen bygger på materialet til den årlige bygge- og anleggsstatistikken. Bygge- og anleggsstatistikken omfatter alle bedrifter i næringen bygge- og anleggsvirksomhet, med unntak av enkeltmannsfirmaer hvor eieren arbeider helt alene (enmannsbedrifter). Bedriftsdefinisjonen og næringsgrupperingen erisamsvarmed Standard for næringsgruppering(ssh nr. 9). Bedriftsdefinisjonen medfører at det i bygge- og anleggsstatistikkenbare er med data for bedrifter som er registrert i fylket. Tabellen medfylkestallgir følgelig ikke tall for hvor meget bygge- og anleggsarbeid som er utført i fylket i løpet av året. Sysselsetting omfatter alle som arbeider i bedriftene og refererer seg til gjennomsnittlig sysselsetting i året. Bruttoproduksjonsverdi er summen av (1) utfakturert i året direkte til byggherre for utført bygge- og anleggsarbeid, (2) kostnader påløpt i året for bygge- og anleggsarbeid utført for egen regning, (3) utfakturert i året til andre bygningsfirmaer for utførte bygge- og anleggsarbeid, (4) bruttoinntekt av annen næringsvirksomhet (unntatt salg av handelsvarer) og (5) verdi av eget reparasjonsarbeid utført på egne aktiva av bedriftens ansatte. Bearbeidingsverdi er lik bruttoproduksjonsverdi med fradrag for vareinnsats. (Vareinnsats er summen av (I) materialkostnader, (2) betaling til underentreprenorer, (3) leieutgifter, (4) andre driftsutgifter og (5) verdi av reparasjonsarbeid.) Opptjent lønn omfatter lønn til alle ansatte før fradrag av skatter, trygdepremier, pensjonspremier o.l. som de ansatte skal betale. Sosiale utgifter omfatter bl.a. arbeidsgiverandelen av trygdepremier og arbeidsgivers beregnede pensjonspremier. Bruttoinvestering omfatter (1) anskaffelser av varige driftsmidler, nye eller brukte, som normale ikke slites ut i 10net av ett år, minus (2) salg av varige driftsmidler. Tabel Tabellene er utarbeidd på grunnlag av oppgaver til Byråets byggearealstatistikk. Oppgavene omfatter, med få unntak, alle nybygg, tilbygg og påbygg som inneholder minst en leilighet på ett rom og kjøkken og andre bygg med minst 60 m 2 nybygd golvflate. Bygg for forsvaret og åpne silobygg, dvs. silobygg som ikke er oppdelt i etasjer, er ikke med i statistikken. Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske er også holdt utenfor. Dette skyldes at det er påvist svikt i registreringen av slike bygg etter omleggingen av avgiftssystemet fra januar Fullførte bygg omfatter bygg hvor enten byggearbeidet, medregnet installasjons- og innredningsarbeider m.v, er aysluttet eller minst 50 prosent av bygget er tatt i bruk. Brukerens næring er den næringsvirksomhet som brukeren av det ferdige bygget skal drive, uten hensyn til byggets art eller funksjon. Bygg med flere brukere i forskjellige næringer er gruppert etter hovedbrukerens næring. Leilighet består av minst ett rom og kjøkken eller tekjøkken. Et kjøkken som er mindre enn 6 m 2, kalles tekjøkken. Som leilighet regnes bare boliger som skal nyttes til helårsbolig. Hybel omfatter et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer og som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. I statistikken er hybel ikke regnet som leilighet. For nærmere detaljer viser en til avsnittet "Prinsipper og definisjoner" i den årlige publikasjonen NOS Byggearealstatistikk,

95 94 TABELL 6.1. HOvEDTALL FOR UTVALGTE NERINGER ETTER NERINGSGRUPPE, 1974 NARINGSGRUPPE 2 BERGVERKSDRIFT PEAR- BRANN- BRANN- SYS- BEE- FOR- FORSIK- SEL- DINGS-SIK- RINGS- SATTE VERDI RINGS- 1) PR. PR. VERDI VERDI BE- SYS- PR. PR. DRIFT SEL- SYS- 31/12 SATT SEL- SATT 1000 KR. 1 1 OPP- TJENT BEAR BE SYSSEL-LØNN OG BRUTTO- BEI- DRIFTER SATTE SOSIALE INNTAK DINGS ANSKAFF- 1) ELSER UT- VERDI GIFTER.1000 KR BERGVERKSDRIFT ELLERS.... AV DETTE: 2901 BRYTING OG UTVINNING AV STEIN, GRUS OG SAND BRYTING OG UTVINNING ELLERS. 3INDUSTRI 31 PRODUKSJON AV NERINGSMIDLER, DRIKKEVARER OG TOBAKKSVARER , PRODUKSJON AV NERINGSPIDLER.. AV DETTE: SLAKTING OG PRODUKSJON AV KJOTTVARER... PRODUKSJON AV ME/ERIVARER.. PRODUKSJON AV FISKEVARER... PRODUKSJON AV KORNVARER,... PRODUKSJON AV BAKERVARER... PROD. AV NERINGSMID. ELLEPF% PRODUKSJON AV DYREFOR..., PRODUKSJON AV DRIKKEVARER.. AV DETTE: 3134 PRODUKSJON AV MINERALVANN PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER.. 32 PRODUKSJON AV TEKSTILV., BE- KLEDNINGSV., LER OG LERV PRODUKSJON AV TEKSTILVARER_ AV DETTE: SPINNING, El NC OE ETTER8F- HANDLING AV TEKSTILER PROD. AV KLER, UNNT. SKOTOY.. AV DETTE: 3221 PROD. AV YTTERTOY AV TEK- STILSTOFF OG PLAST PROD. AV LAR OG LAR- OG SKINNV., U. KLAR OG SKOTBY AV DETTE: 3733 PRODUKSJON AV REISEEFFEKTER. 374 F.RODUKSJON AV SKOTOY...,.. 33 PRODUKSJON AV TREVARER PROD. AV TREVARER UNNTATT NOBLER OG INNREDNINGER AV DETTE: 3311 PROD. AV TRELAST OG ANDRE BYGNINGSMATERIALER AV TRE PROD. AV TREEMBALLASJE PROD. AV TREVARER ELLERS PRODUKSJON AV NOBLER OG INN- REDNINGER AV TRE... AV DETTE: PRODUKSJON AV MOBLER PRODUKSJON AV INNREDNINGER.. 34 TREFOREDLING, GRAFISK PRODUK- SJON OG FORLAGSVIRKSOMMET TREFOREDLING... AV DETTE: 3411 PROD. AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPP GRAFISK PRODUKSJON OG FOR- LAGSVIRKSOMHET PRODUKSJON AV KJEMISKE PROD. MINERALOLJE-, KULL-, GUMMI- OG PLASTPRODUKTER PROD. AV KJEMISKE R8VARER PROD. AV KJEM.TEKN. PRODUKTER 354 PROD. AV J.OLJE- OG KULLPROD , : : e : : t :., PROD. OG REP. A'-; GUMMIPROD PRODUKSJON AV PLASTVARER ,.5,t PROC, AV MINERALSKE PRODUrTER PROD, AV KERAMISKE PRODUKTER. 34 PROD, AV GLASS OG GLASSV... 1., 2 : KT LDE : NOS 8EDRIFTSTELLING OPj'ATTER TYKE OFFENTLIG E, Y(GE- OG ANLECGSWIRKSOMHET I EGEN REGI. 2) GGE- OG ANLEGGSBEDRIFTER REGISTRERT I FYLKET.

96 95 TABELL 6.1 FORTS. HOVEDTALL FOR UTVALGTE WINGER ETTER NARLNGSGRUPPE BEAR BRANN- BRANN SYS BEE FOR- OPP- FORSIK SEL DINGS SIK- TJENT BEAR ANSKAFF- RINGS SATTE VERDI RINGS NXRINGSG PE BE SYSSEL LØNN OG BRUTTO BE! 1) 1) PR. PR. VERDI DRIFTER SATTE SOSIALE INNTAK DINGS ELSER VERDI BE SYS PR. UT VERDI PR. DRIFT SEL SYS- GIFTER 31/12 SATT SEL SATT _ KR. 369 PROD. AV MINIRALSKE PROD. EL R AV DETTE: 3699 PROD. AV JORD OG STEINV. EL PRODUKSJON AV METALLER PRODUKSJON AV JERN, STAL OG FERROLEGERINGER... 6 : 372 PRODUKSJON AV IKKE JERNHOLD- IGE METALLER PROD. AV VERKSTEDPRODUKTER PRODUKSJON AV METALLVARE AV DETTE: 3811 PROD. AV HUSHOLDNINGSART., HANDVERKFOY, LASER 06 BESLAG 3813 PROD. AV MET,KONSTRUKSJONER PRODUKSJON AV MASKINER... AV BETTE: 0R0D. AV MSKIEB ELLERS AV ELEKTRISKE APPARATER NATER A4 DE'TTE 3839 PROD. AV ELEKTRISKE APPARAT- ER OG MATERIELL ELLERS ', AV TRANSPORTMIDLER Av DETTE Tz 661 8YGGING AV FARTOIER :66 8 PRoD. pf MOTORSYK. 06 SYKLER INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS MIJST:UPROPLWSJ0N ELLERS AV BETTE; 3901 PROD. AV GULL OG SOLVVARER ANNEN INDUSTRiPRODUKSJON KRAFT OG VANNFORSYNING ','LEKT1ISI1E75, GASS OG DAMPa6 2 SYNING, (jkl9ga5s OG DAMPFORSYNING DETTE: 4101 EL KTRISITETSFORSVNING V6U4N FOSYNIPG ) 6YG6F9 OG ANLEGGSVIRKSOM8ET BYGGE OG ANLEGGSVIRKSCMHET BYGGEVIRKSOMHET ov DETTE: OPPFØRING AV BTGNINGER INNREDN. OG INST.ARBEID AmLF6G6VIRKSOMHEr AV DETTE: (ALMINNELIG ANLEGGSVIRKSOMHET CRAvING, SPRENGING OG ANNET fr0nnarbe1d KOMMUNENES BYGGE OG ANLEGGS- VIRKSOMMET I EGEN REGI VAREHANDEL UNGR0S8 06 AGENTURHANDEL RQ ,32 EN0,0SHANDEL R AV DETTE: ENG.H. MED MAR. OG NYT.MID ENG.H. MED BEKL.- OG TEKST.V ENG.H. MED MØBLER OG INNBO H. MED KONSUMVARER EL ENG.H. MED RAVARER NG..H. MED JERNV. 06 BYGART ENG.H. MED MASKINER OG UTST ENG,H. MED MOTORKJORETOYER ilk/6 5 H. MED BRENSEL OG DRIVS ASEPTURHANDELS ,V BETTE: 6141 AG.,H. MED NRR.. OG NYT.MID ' AGENT0RHANDEL ELLERS TALJFM0EL..., VAR E HUSHANDELCUVC W4WW W DET.H. MED NAR. OG NYT.MID AV BETTE: ) OMFATTER IKKE OFFENTLIG BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET I EGEN REGI. 2) BYGGE OG ANLEGGSBEDRIFTER REGISTRERT I FYLKET.

97 96 TABELL 6i FORTE. HOVEDTAL FOR UTVALGTE NARINGER ETTER NARINGSGRUPPE NÆRINGS(RUPPE OPP- TJENT BE- SYSSEL- LONN OG BRUTTO- DRIFTER SATTE SOSIALE INNTAK UT- GIFTER BEAR- BRANN- BRANN- SYS- BEI- FOR- FORSIK- SEL- DINGS-SIK- BEAR- ANSKAFF- RINGS- SATTE VERDI RINGS- BEI- 1) 1) PR. PR. VERDI DINGS- ELSER VERDI BE- SYS- PR. VERDI PR. DRIFT SEL- SYS- 31/12 SATT SEL- SATT KR KR KOLONIALVAREHANDEL DET.H. MED KJØTTOG KJOTTV DET.H. MED FISK OG VILT... DET.H. MED BAKERVARER ' DET.H. MED TOBAKK, SJOKOLADE, 6227 FRUKT OG ISKREM DET.H. MED VIN OG BRENNEVIN DET.H. MED WRINGS- OG NYT- ELSESMIDLER ELLERS DET.H. MED BEKL.- OG TEKST.V AV DETTE: 6231 DET.H. MEDSKOTØY DET.H. MED HERREKONFEKSJON DET.H. MED DAMEKONFEKSJON DET.H. MED GARN OG TRIKOT DET.H, MED UTSTYRSVARER DET.H. MED BEKLEDNINGS- OG TEKSTILVARER ELLERS DET.H. MED MØBLEROG INNBO AV DETTE: 6241 DET.H. MED WI- OG TEPPER b242 DET.H. MED RADIO, FJERNSYN, LAMPER OG EL. HUSHOLD.APR DET.H. MED INNBO ELLERS DET.H. MED JERN- OG FARGEV., GLASS,STEINTØY OG SPORTSUTS AV DETTE: DET.H. MED JERNV. OG KJ.UTS DET.H. MED MALING OG LAKK DET.H. MED SPORTSUTSTYR DET.H. MED GLASS OG STEINTOY DET.H. MED UR,OPTISKART., MUSIKKINSTR., GULL- OG SOLVV AV DETTE: DET.H. MED UR, OPTISKE ART. OG FOTOARTIKLER DET.H, MED MUSIKKINSTRUMENT DET.H. MED GULL- OG SOLVV DET.H. MEDMOTORKJØRETØYEROG BENSIN AV DETTE: DET.H. MED MOTORKJORETOYER, DELER OG REKVISITA DET.H. MED BENSIN OG SNORE DETALJHANDEL ELLERS AV BETTE: 6291 DET.H. MED BOKER OG PAPIR DET.H. MED SYKEPLEIE- OG APOTEKERVARER DET.H. MED KOSMETIKK DET.H. MED BLONST. OG PLANT DET.H. MED BRENSEL DET.H. MED VARER IKKE NEVNT ANNET STED HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT RESTAURANT- OG KAFEVIRKSOMHET AV DETTE: 6311 DRIFT AV GODKJ. RESTAURANTER RESTAURANT- OG KAFEVIRK. EL HOTELL- OG PENSJONATVIRKSOMHET AV DETTE: 6321 HOTELLVIRKSOMHET DRIFT AV CAMPINGPLASSER HERBERGEVIRKSOMHET ELLERS., g TRANSPORT OG LAGRING LANDTRANSPORT U. JERNB.TRANSP AV DETTE: 7112 TRANSP. MED RUTEBIL, SPORVEI OG FORSTADSBANE DROSJE- OG TURBILTRANSPORT LEIEBILTRANSPORT HJELPEVIRK. FOR LANDTRANSPORT SJØTRANSPORT U. UTENRIKSSJØ- FART OG FYR- OG LOSVESEN AV DETTE: 7122 INNENRIKS SJØFART HJELPEVIRK. FORSJØTRANSPORT UNNTATT FYR- OG LOSVESEN TJENESTER I TILKNYTNING TIL TRANSPORT. LAGRING 26 AV DETTE: 7191 TJENESTER I TILKN. TIL TRANS OFFENTLIG OG PRIV. TJENESTEYT ) OMFATTER IKKE OFFENTLIG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET I EGEN REGI. 2) BYGGE- OG ANLEGGSBEDRIFTER REGISTRERT I FYLKET.

98 97 TABELL 6.1 FORTS. HOVEDTALL FOR UTVALGTE NÆRINGER ETTER WER/NGSGRUPPE BEAR- BRANN- BRANN- SYS- 8E1- FOR- OPP- FORSIK- SEL- DINGS-SIK- TJENT BEAR- ANSKAFF- RINGS- SATTE VERDI RINGS- NÆRINGSGRUPPE BE- SYSSEL- LONN OG BRUTTO- BE!- 1) 1) PR. PR. VERDI DRIFTER SATTE SOSIALE INNTAK DINGS- ELSER VERDI BE- SYS,- PR. UT- VERDI PR. DRIFT SEL- SYS- GIFTER 31/12 SATT SEL- SATT 1000 KR KR TJENESTER I TILKNYTNING TIL BANK- OG FINANSIERINGSVIRK..: EIENDOMSDRIFT ELLERS FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYT AV DETTE: 8321 JURIDISK TJENESTEYTING , REVISJON OG BOKFORING DATABEHANDLING TEKNISK TJENESTEYTING ANNONSE- OG REKLAMEVIRKSOMHEt FORR.MESSIG TJENESTEYTING EL UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR RENOVASJON OG RENGJØRING AV DETTE: 9202 RENGJORING OG VINDUSPUSSING g 9209 RENOVASJON OG RENGJØRING EL M g : PRIVATPRAKTISERENDE TANNLEGER OG TANNTEKNIKERE INTERESSEORGANISASJONER 3 FILM OG KUNSTNERISK TJ.YTING AV DETTE: 9412 UTLEIE OG FRAMVISNING AV FILM REP. AV KJØRETØYER, HUSHOLDN.- 3) APP. OG VARER FOR PERS. BRUK AV DETTE: 3) 9511 REP. AV SKOTØYO. A. LARVARER ) 9512 REP. AV HUSHOLDNINGSAPPARATER ) 9513 REP. AV MOTORKJØRETØYER ) 9519 REPARASJONSVIRKSOMHET ELLERS VASKERI- OG RENSERI- VIRKSOMNET PERSONLIG TJENESTEYTING IKKE NEVNT ANNET STED AV DETTE: 9591 HAR- OG SKJONNHETSPLEIE FOTOGRAFVIRKSOMHET PERSONLIG TJENESTEYTING EL ' ) OMFATTER IKKE OFFENTLIG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET I EGEN REGI. 2) BYGGE- OG ANLEGGSBEDRIFTER REGISTRERT I FYLKET. 3) BRUTTOPRODUKSJONSVERDI MED FRADRAG FOR VAREINNSATS.

99 98 TAbELL 6,2, HOVDTALL,.. ;, 1R UTVALGTE NARINGER ETTER NARINGSOMRODE OG SYSSELSETTINGSGRUPPE NARINGSOMRADE SYSSELSETTINGSGRUPPE BESYSSEL- DRIFTER SATTE OPP- TJENT LØNN OG SOSIALE UT- GIFTER BRUTTO- INNTAK -_---_ KR BERGVERXSDIFT UNDER 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE INDUSTRI UNDER 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE , OG F LER SYSSELSATTE KRAFT- OG VANNFORSYNING UNDER 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE OG FLER SYSSELSATTE T ) BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET UNDER 5 SYSSELSATTE R 5-9 SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE OG FLER SYSSELSATTE BEAR- BEI- DINGS VERDI BRANN- BEAR - BRANN- FORSIK- BE!-FORSIK- ANSKAFF- RINGS- DINGS- RINGS- 1) 1) VERDI VERDI ELSER VERDI PR. PR. PR. SYSSEL- SYSSEL- 31/12 SATT SATT ENGROS- OG AGENTURHANDEL UNDER 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE OG FIER SYSSELSATTE.. 1 "- ' : DETAL JHA feel..e.m.04.0mwgow UNDER 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE SySSFiSATTE,., SYSSELSATTE OG FLEE SYSSELSATTE : HOTELL- OG RESTAuRANTDRIFT UNDER 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE r2SYSSELSATTE SYSSELSATTE... 1 " TRAMSROV OS 813 UNDR 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE g SYSSELSATTE ( SYSSELSATTE OG FIER SYSSELSATTE..., 1 "..* '. ' *. t t Of'raNTLIG OG PRIVAT TJEMESTEYTING UNDER 5 SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE SYSSELSATTE OG FLER SYSSELSATTE KILDE NOS BEDRIFTSTELLING ) OMFATTER IKKE OFFENTLIG OYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET I EGEN REGI. 2) BYGGE- OG ANLEGGSBEDRIFTER REGISTRERT I FYLKET.

100 99 1) TAIJELL 6.3. MOVEDTALL FOR BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRh STORE BEDRIFTER. KOMMUNER BEARBEI- OPPTJENT HANDELSDISTRIKT BRUTTO- BEARBEI- BRUTTO- SYSSEL- DINGS- BE- SySSEL- LØNN OG PRoDUK- DINGS- INVE- SATTE 2) KOMMuNE DRIFTER SATTE SOSIALE SJONS- 2) STERING PR. VERDI UTGIFTER 2) VERDI BEDRIFT PR. SYS- VERDI SELSATT l ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø... øø 1000 KR 1000 KR ALLE BEDRIFTER I ø øøøøøø HELE FYLKET Si O _ ø ø.... øøøø STORE BEDRIFTER øøøøø.øøø. -aøøø øøø HELE FYLKET / PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL 10 T 93 SKI EN H.D SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK H.D SELJORD KvITESEID gt lib NISSEDAL FYRESDAL 0833 TOKKE... ti.1,14, NOTODDEN H.D ? NOTODDEN BO SAuHERAD HJARTDAL t f.i i ! ' :.. : '', :.. 212; 13154/ KJUKAN H.D. QW4ft G826 FINN VINJE 0..M600Q464.40,4.0'6a KxL)C NoS INDUSTRISTATISTINK. 1) FOR FYLKET ER DET GSA GITT ALL FOR ALLE BFAIFTFR UANSETT SToRRELSE. 2) EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT. ø øøø ø ø Tti,L VEDTALL FOR BERGVERKSDRIFT OG industric ELLE BEDRIFTER FYLKETS PROSENrANDEL AV HELE LANDET Øø.,, ø,,,, ø-øøøør.øøøøøøø,,,..øøøøøøøøøøøøøø -,.,ø ø,.. ØøØøøØ,,øøØ ø ØøøøØ øøøøøøøøøøø... PRoSENT 3,9 EE)R1F TER 3,8 5,0 4,9 5,0 5,1 SYSSEL SAT TE..% a as f71 OPPTJENT LONN OG SOSIALE UTGIFTER. 1) BROTTOPRODUKSJONSVERDI... 1) EARaEIDINGSVERDI...,. BRUTTOINVESTERING... KILDE z NOS INDUSTRISTATISIIKK. 1) EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT. 4,9 5,0 5,0 5,5 4,6 4,0 øø.øø 3,8 3,8 4,8 4,9 5,0 5,3 5,2 5,2 5,9 6,0 4,3

101 100 Y ABELL 6.5..dov ED m I, FOR 9E.:GV ERKSDR IF OG INDUSTRY ETTER N(PI NOSH OVED GR UPPE å STORE BEDRIFTER 1975 BEARBEI- OPPTJENT BRUTTO BE ARBEI- BRUTTO SYSSEL DINGS WERINGSHOVEDGRUPPE BE SYSSEL LØNN OG PRODUK DINGS INVE SATTE 1) DRIFTER SATTE SOSIALE SJONS 1) STERING PR. VERDI UTGIFT ER 1) VERDIBEDRIFT PR. SYS- VERDI SELSATT 1000 KR 1000 KR 1 HELE FYLKET * OOOOOO 0 OOOOO 0 O 0 OO BERGVERKSDRIFT... OOOOO ERGVERKSDRIFT ELLERS INDUSTRI i2 PRODUKSJON AV NRRI NGSMIDLER PRODUKSJON AV DRIKKEVARER PRODUKSJON AV TOBAKKSVAR ER PRODUKSJON AV TEKSTILVARER PRODUKSJON AV KUM, UNNTATT SKOTY PRODUKSJON AV LIER OG LÆR OG SKINNVARER, UNNTATT KLÆR OG SKOTOY.. 2 : 324 PRODUKSJON AV SKOTØY 5 11; : 331 PRODUKSJON AV TREVARER, UNNTATT NOBLER OG INNREDNINGER PRODUKSJON AV MOBL ER OG INNREDNINGER AV TRE TREFOREDLING GRAFISK PRODUKSJON OG FORLAGSVIRKSOMHET PRODUKSJ ON AV KJ EMISKE RIVARER PR ODUKSJ ON AV KJEMISK-TEKNISKE PRODUKTER PR ODUKSJ ON AV JORDOLJE- OG KULLPRODUKTER PRODUKSJ ON OG REPARASJONAVGUMMIPRODUKTER PR ODUKSJ ON AV PL AS TVA R ER PRODUKSJON AV K ERAMISKE PRODUK TER PRODUKSJON AV MINERALSKE PRODUKTERELLERS ; 371 PRODUKSJON AV JERN, STAL OG FERROLEGER INGER PRODUKSJON AV IKKE-JERNHOLDIGE METALLER PRODUKSJON AV METALLVARER PRODUKSJONAV MASK NER... O å OOOO PROD. AV ELEKTRISKE APPARATER OG MATERIELL PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER INDUSTRIPRODUKSJON ELLER S KILDE : NOS INDUSTRISTATISTIKK. 1) EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIF T : Tr

102 101 TABELL 6.6. HOVEDTALL FOR BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI ETTER NARINGSHOVEDGRUPPE. STORE BEDRIFTER. FYLKETS PROSENTANDEL AV HELE LANDET OPPTJENTBRUTTO- BEARBEI- MARING SHOVEDGRUPPE BE- SYSSEL- LØNN OG PRODUK- DINGS- DRIFTER SATTE SOS/ALE SJONS- 1) UTGIFTER 1) VERDI VERDI BRUTT 0- INVE- STERING OO OOOOOOOO OOOOOO... PROSENT HELE FYLKET 3,8 4, ,3 6,0 9,9 2 BERGVERKSDRIFT... 4,4... 6,8 3,0 2,7 1,1 0,8 0,1 29 BERGVERKSDRIFT.ELLERS 7,3 8,9 9,9 10,2 9,5 5,9 3 INDUSTRI OOOOOO eeee O OOOOOO Waaa 3,6 4,9 5,4 5,5 6,8 16, PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER. 2,8 2,3 2,3 1,8 2,2 0,5 313 PRODUKSJON AV DRIKKEVARER... 5,1 2, ,0 2,4 10,6 314 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER 321 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER 3,4 2,0 1,5 2,6 2,9 2,9 322 PRODUKSJON AV KLAR, UNNTATT SKOTØY 2, ,5 0,6 0,6 1,4 323 PRODUKSJON AV LÆR OG LAR- OG SKINNVARER, UNNTATT KLÆR OG SKOTØY 3, PRODUKSJON AV SKOTY... 10,0 6,6 5,6 5,3 4, 7 15,i 331 PRODUKSJON AV TREVARER, UNNTATT NOBLER OG INNREDNINGER 5,5 4,0 3,6 3,1 3,2 3,1 332 PRODUKSJON AV NOBLER OG INNREDNINGER AV TRE 1,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 341 TREFOREDLING ,1 5,9 d,5 8,2 6,6 4,1 342 GRAFISK PRODUKSJON OG FORLAGSVIRKSOMHET 2,5 2,1 2,1 1,7 2,0 1,2 351 PRODUKSJON AV KJEMISKE RAVARER 6,8 42,5 46,3 45,4 49,0 90,4 352 PRODUKSJON AV KJEMISK-TEKNISKE PRODUKTER 2,5 1,0 1,0 1,1 1,6 0,4 354 PRODUKSJON AV JORDOLJE- OG KULLPRODUKTER 11,5 9,9 9,0 9,4 11,2 12,7 355 PRODUKSJON OG REPARASJON AV GUMMIPRODUKTER. 4,2 :. 356 PRCDUKSJON AV PLASTVARER ,6 11,6 12,4 14,8 14,7 10, PRODUKSJON AV KERAMISKE PRODUKTER 11,1. : 369 PRODUKSJON AV MINERALSKE PRODUKTER ELLERS. ' 4,7 10,2 11, 3 16,1 18,9 19,5 371 PRODUKSJON AV JERN, STAL OG FERROLEGERINGER 8,6 8,1 7,4 12,7 12,4 1,8 372 PRODUKSJON AV IKKE-JERNHOLDIGE METALLER 6,9 6,9 6,9 6,7 11,4 7,6 381 PRODUKSJON AV METALLVARER 3,3 2,8 3,0 2,0 2,5 1,0 382 PRODUKSJON AV MASKINER.... 4,5 6,3 5,9 3,6 4,8 1,4 383 PROD. AV ELEKTRISKE APPARATER OG materiell. 3,8 4,6 4,3 4,6 4,3 4,9 384 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER... 3,2 3,1.7,1 2,3 3,1 2,9 390 INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS... Wee 2,1 2,0 2,3 2,5 2,7 3,4 KILDE : NOS INDUSTRISTATISTIKK. 1) EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT....

103 102 TABELL 6.7. HOVEDTALL FOR KRAFTFORSYNING OG FYLKETS ENHET 1973 PROSENT- I ALT ANDEL AV HELE LANDET KRAFTSTASJONER I ALT ANTALL ,8 VANNKRAFT ANTALL ,7 VARMEKRAFT... ANTALL ,5 KRAFTMASKINER (TURBINER). ANTALL ,5 KRAFTMASKINER (TURBINER), YTELSE MW ,5 GENERATORER, YTELSE MVA ,6 OVERFORINGS- OG FORDELINGSANLEGG I ALT KM 10280, ,1 4,9 LUFTLEDNINGER KM 9281,8 9353,5 5,2 JORDKABLER KM 991,1 1044,2 3,4 SJOKABLER KM 7,5 7,4 0,5 PRODUKSJON AV ELEKTRISK KRAFT / ALT GWH ,6 VANNKRAFT GWH ,6 VARMEKRAFT GUM 9 4 7,3 FASTKRAFTFORBRUK / ALT GWH ,6 TREFOREDLING GUN ,2 KRAFTINTENSIV INDUSTRI... GWH ,0 BERGVERK OG INDUSTRI ELLERS GUN ,7 TRANSPORT GUN ,4 ANLEGGSKRAFT GUN 4 3 1,0 PRIVAT TJENESTEYTING GUN ,7 OFFENTLIG TJENESTEYTING... GUN ,0 HUSHOLDNINGER OG JORDBRUK GUN ,4 FASTKRAFTFORBRUK I ALT PROSENTVIS FORDELT PR FORBRUKERGRUPPER. PST. 100,0 100,0 TREFOREDLING PST. 6,2 6,3 KRAFTINTENSIV INDUSTRI PST. 73,4 ' 71,9 BERGVERK OG INDUSTRI ELLERS PST. 5,3 5,5 TRANSPORT PST. 0,4 0,4 ANLEGGSKRAFT PST. 0,1 0,0 PRIVAT TJENESTFYTING. PST. 1,9 2,2 OFFENTLIG TJENESTEYTING PST. 1,7 1,9 HUSHOLDNINGER OG JORDBRUK PST. 11,1 11,7 * TILFELDIG KRAFT TIL ELEKTROKJELER GWH ,3 BRUTTOINVESTERING (ANSKAFFELSE - SALG) I ALT MILL. KR 71,3 42,8 1,9 PRODUKSJONSANLEGG MILL. KR 41,5 12,6 1,1 OVERFØRINGSANLEGG MILL. KR 7,7 11,4 2,2 FORDELINGSANLEGG MILL. KR 19,2 18,5 4,0 ANNET MILL. KR 2,9 0,3 0,2 REPARASJONER I ALT. MILL. KR 25,2 25,5 6,9 PRODUKSJONSANLEGG MILL. KR 9,2 11,6 16,0 OVERFORINGSANLEGG MILL. KR, 3,7 1,2 4,2 FORDELINGSANLEGG MILL. KR 10,2 11,0 4,6 ANNET MILL. KR 2,1 1,7 5,6 KILDE : NOS ELEKTRISITETSSTATISTIKK.

104 103 TABELL 8.8. NYTTBAR OG UTBYGD VANNKRAFT 31. DESEMBER KRAFTVERK VASSDRAG KRAFTVERK NYTTBAR VANNKRAFT MID- FAST- NED- REGU- LERE ENERGI- MAKSI- MIDLERE KRAFT- LERINGS- ARS- EKVI- MAL PRO- PRO- FELT MAGASIN TILLØP VALENT YTELSE DUKSJON DUKSJON KM MILL. M 3 ][ KWH/M 3 MW r GWH UTBYGD 31. DESEMBER 1974 FAST- MAKSI- MIDLERE KRAFT- MAL PRO- PRO- YTELSE DUKSJON DUKSJON imw I- HELE FYLKET PROSENT AI,VHELE LANDET. 7,2 8,3 8,4 14,2 14,1 14,2 SILJANVASSDRAGET KISTE , HOSTAD TOKLEV ,270 0, SPOREvATN , SKIENSvASSDRAGET EIDET... WOO. 0, KLOSTERFOSSEN.. 4, , MO , FLITTIG , SKOTFOSS , TINNFOSS... bb. Obbe& , SVELGFOSS , GRONVOLLFOSS , ARLIFOSS , KOPSLAND , AUSTBYGDA , MAL WOW.MO , MAR , M0FLAT SAHEIM , VEmORK... b , FRO YSTUL , MOGEN , KVITA OMNESFOSSEN.. CO , HJARTDOLA , MYDALEN C.MC _ KOVSTUL , OJORDALEN , OTERHOLTFOSSEN , ERREFOSSEN , StJIDSBARM , AALL-ULEFOSS... 0, ULEFOSS JERNVERK , EIDSFOSS , VRANGFOSS , HOGGA , TOKKE , VINJE , SONGA , KJELA , HAUKELI , LiO , RYRTE , KRAGER VASSDRAGET AMMERFOSS , VAFOSSa4oweamma , , TVETEREIDFOSS... WO , ALSFOSS SUVDOLk oomwo00.0,..01,00 A.W , ARENDALSVASSDRA GET AmOTFOSS..., ,,, 0, HOGEFOSS , TJONNEFOSS , SKAFSA II , MIDTRE SKAFSA r2, SKAESA I... 18t, , LORS , i, , A?ETJ ERN Z 0, R3LLEIVSTAD1ATN (PUMPE) , ERLIFOSS , DyNJANFOSS, , ilomsfoss 9g , FENNDOLA... 33? ,' 0, HAUKREI , KILDE NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN. GWH

105 104 1) TABELL 6.9. HOVEDTALL FOR BYGGE- OG ANLEGGSDRIFT ETTER NKRINGSGRUPPE. ALLE BEDRIFTER OG 1975 BEARBEI- OPPTJENT BRUTTO- BEARBEI- BRUTTO- SYSSEL- DINGS- NÆRINGSGRUPPE BE- SYSSEL- LONN OG PRODUK- DINGS- INVE- SATTE 2) DRIFTER SATTE SOSIALE SJONS- 2) STERING PR. VERDI UTGIFTER 2) VERDI BEDRIFT PR. SYS- VERDI SELSATT 1000 KR 1000 KP HELE FYLKET PROSENT AV HELE LANDET ,8. 3,4 3,1 3,3 3,2 1,8 88,9 94, ,9 3,5 3,4 3,3 3,1 1,1 90,0 88, OPPFORING AV BYGNINGER INNREDNINGS- OG INSTALASJONSARBEID ALMINNELIG ANLEGGSVIRKSOMHET GRAVING, SPRENGNING OG ANNET GRUNNARBEID OLJEBORING KILDE : NOS BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK. 1) 1YGGF- OG ANLEGGSBEDRIFTER REGISTRERT (HJEMMEHORENDE) I FYLKET. 2) EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT.

106 , 105 TABELL FULLFØRTE BYGG EITER BRUKERENS NRRING.KOMMUNER OG 1975 HA DEL ISTR KT konmune BOLIGER GOLVFLATE I BYGG FOR... VARE- UNDER- BOLIG- BERG- HANDEL, VIS- HELSE- ANNEN I ALT LEILIG- HYBLER FLATE VERKS- BANK, NING OG VET- VIRK- METER DRIFT- FINANS OG ERINAR- 1) OG IN- od FOR- FORSK- VESEN SOMHET DUSTRI SIKRING NING HELE FYL(ET PST. AV HELE ,0 3,0 3,7 3,1 2,2 1,5 2,2 1,5 3,3 LANDET ,4 3,3 5,7 3,2 3,1 3,6 5,6 5,7 3,1 PORSGRUNN H. D PORSGRUNN RAMBLE KRAGERØ M.D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN.D SKIEN LJAN NOME VES'-4ELEMARK M.D SELJORD KVITESEID SSEDAL FYRES B At TOKKE NOTO DEN M.D NOTODDEN SAUHERAD HJARTDAL RJUKANM.D TINN" ,4 VIN g KILDE : NOS BYGGEAREALSTATISTIKK. 1) OMFATTER IKKE BYGG FOR JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE.

107 106 TABELL FULLFØRTE LEILIGHETER ETTER BYGGETS ART.KOMMUNER OG 1975 HANDELSDISTRIKT KOMMUNE I RENE BOLIGBYGG OG KOMBINERTE BYGG MED MINST 50 PST. BOLIGFLATE -. I KOM- HORISON BINERTE LEILIG FRITT VERTI REKKE TALT TIL BYGG MED HETER LIG KALT HUS DELTE BLOK ANDRE BYGG UNDER I ALT GENDE DELTE TER HUS MED KER HUS OG 50 PST. ENE TO RASSE INNTIL 4TYPERPA BOLIG- BOLIGER MANNS HUS LEILIG BYGG FLATE BOLIGER O.L. HETER HELE FYLKET PST. AV HELE ,0 4,1 1,6 3,2 2,1 2,6 0,2 1,0 1,0 LANDET ,3 3,8 0,7 3,0 2,4 4,2 0,5 3,5 2,4 191 PORSGRUNN H.D PORSGRUNN , BAMBLE R KRAGERØ H.D KRAGERØ DRANGEDAL SKIEN M.D SKIEN s SILJAN NOME VEST TELEMARK H D _ 1 18 _ 3 _ SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN M. D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN M.D TINN VINJE KILDE : NOS BYGGEAREALSTATISTIKK.

108 107 TABELL FULLFORTE LEILIG4ETER ET1ER TALLET PA ROM. KOMMUNER OG 1975 HANDELSDISTRIKT KOMMUNE LEILIG- HETER I ALT HYBEL- LEILIG- HETER 1 ROM... LEILIGHETER MED KJØKKEN OG ROM ROM ROM ROM ROM OG OVER... HYBLER HELE FYLKET PST. AV HELE ,0 0,8 4,7 1,8 3,0 3,8 2,2 1,7 3,7 LANDET , ,3 3,9 3,7 3,1 3,0 2,9 5,7 191 PORSGPUNN H.D. mommasto,, PORSGRUNN BARBIE KRAGERO H.D KRAGERØ DRANGEDAL SK/EN H.D SKEEN SILJAN NOME i VEST.4TEL54An Lij SELJORD / KVITESF NISSEDAL FYRESDA;, TOKKE NOTODDEN RD NOTODDEN S A UN ER AD HJARTDAL ca, RJUKAN1 4D cys, INN V7NJE KILDE NOS RYGGEAREALSTATISTIKK.

109 UTENRIKSHANDEL Tabell 7.1 Tallene for innførsel og utførsel bygger på oppgaver som Byrået henter inn gjennom tollvesenet. Ved utenrikshandelens fordeling på tollsteder blir varer som er kommet til ett tollsted og sendt med tollpass videre til et annet, regnet som innført ved det siste tollsted, der varen er angitt til tollbehandling. Utførselen omfatter de varer som er angitt til utførsel ved hvert tollsted. Varer som er angitt til utførsel ved ett tollsted og sendt videre med tollpass til et annet for å utføres derfra, blir altså regnet som utført fra det første tollstedet. Varer som ikke blir angitt til utførsel på eksportørenes hjemsted, men f.eks. kjørt til et annet tollsted og fort ut dertra, er registrert som utfort ved det siste tollsted. Utenrikshandelens resultater når det gjelder Svalbard er ikke med. Eksport som gar direkte fra fangstfeltene og eksport av råolje som går direkte fra Ekofisk er heller ikke med. Import direkte til den norske delen av kontinentalsokkelen er også holdt utenfor. Varegrupperingen følger den internasjonale handelsstatistiske nomenklatur (SITC-Rev.).

110 109 TABELL 7.1. INNFØRSEL OG UTFORSEL ETTER VAREGRUPPE. TOLLSTEDER MANDE' SDISTRIKT TOLLSTED MAT- ROVARER, BRENSELS- VARER, IKKE STOFFER, MASKINER FOR- DRIKKE- SPISE- SMØRE - KJEMISKE BEAR- OG SKJEL- I ALT VARER LIGE, OLJER, PRO- BEIDDE TRANS- LIGE OG UNNTATT ELEKTRISK DUKTER VARER PORT- FERDIGE TOBAKK BRENSELS- STRØ MIDLER VARER STOFFER M.V KR. INNFOR E ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET PST. AV HELE LANDET. 2,5 1,1 8,2 4,6 5,6 2,3 0,9 1,1 191 PORSGRUNN H.D PORSGRUNN KRAGERØ H.D KRAGERO SKIEN H D SKIEN RELATIVE TALL HELE LANDET HELE FYLKET LEIF ØRSEL ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET PST. AV HELE LANDET.. 6,2 0, 2, ,4 1,4 0,3 191 PORSGRUNN H.D PORSGRUNN KRAGERØHt KRAGERØ SKIEN H.D SKIEN RELATIVE TALL HELE LANDET HELD FYLKET KILDE : NOS UTENRIKSHANDEL....

111 INNENLANDSK HANDEL Figur 8.1 Omsetning pr. innbygger i detaljhandel kan til en viss grad vise om innbyggerne får kjøpt de varer som de trenger, innen kommunen. Liten omsetning pr. innbygger kan tyde på at folk reiser til andre kommuner for A få dekket sine behov for mer varige forbruksvarer. Meget hoye omsetningstall pr. innbygger er ofte uttrykk for at kommunen virker som servicesenter for et storre omland. Dette er særlig tydelig for snevert avgrensede bykommuner. Tabell 8.1 og 8.2 Tabellene er utarbeidd på grunnlag av oppgaver til Byråets varehandelsstatistikk. Definisjonen av bedrift og grupperingen av bedrifter i næringsgrupper er i samsvar med utgaven av Standard for næringsgruppering, Lokalt atskilte hovedkontorer, avdelingskontorer, lageravdelinger o.l. er ikke regnet som egne bedrifter, men de sysselsatte er tatt med i det geografiske omradet der kontoret/avdelingen ligger. Sysselsetting er det gjennomsnittlige antall sysselsatte i året. Tallene omfatter både funksjonærer og arbeidere og eiere og familiemedlemmer som arbeider i bedriftene. Omsetning omfatter både kontantsalg, salg på kreditt for egen regning og bruttoverdien av provisjonssalg for andre (agentur- og kommisjonssalg). Omsetningstallene er gitt ekskl. merverdiavgift. Ved beregning av omsetning pr. innbygger har en gjort bruk av oppgaver over folketallet i kommunene ved begynnelsen av året.

112 111..itning i detaljhandel pr. innbygger :;ndsgjennomsnitt: kr. kesgjennomsnitt: kr. Kommuner km. Under kr L kr kr r7/1/ k 999 kr kr og over

113 112 TABELL 8.1. BEDRIFTER, SYSSELSETTING OG OMSETNING I VAREHANDEL ETTER NARINGsGRuPPE. HANDELSDISTRIKTER OG HANDELSDISTRIKT BE SYSSEL OMSET BE SYSSEL- ONSET- NARINGSGRUPPE DRIFTER SETTING NING DRIFTER SETTING NING 1000 KR.[ KR. 1 HELE FYLKET ENGROS- OG AGENTURHANDEL ENGROSHANDEL ENGROSHANDEL MED KONSUMVARER ENGROSHANDEL MED PRODUKSJONSMIDLER ENGR.H. NED MOTORKJØRETØYER, BRENSEL OG DRIVSTOFF AGENTURHANDEL..., DETALJNANDEL..., VAREHUSHANDEL DETALJHANDEL MED WINGS- OG NYTELSESMIDLER AV DETTE: 6221 LANDHANDEL KOLONIALVAREHANDEL DETALJHANDEL MED BEKLEDNINGS OG TEKSILVARGR DETALJHANDEL MED NOBLER OG INNBO DETALJHANDEL MED JERN OG FARGEVARER, GLASS, STEIN Th y OG SPORTSUTSTYR DETALJHANDEL MED UR, OPTISKE ARTIKLER, MUSIKKINSTRU- MENTER, GULL OG SOLVVARER DETALJHANDEL MED NOTORKJORETOTER OG BENSIN DETALJHANDEL ELLERS PORSGRUNN H.D. 61 ENGROS OG AGENTURHANDEL ENGROSHANDEL ENGROSHANDEL MED KONSUMVARER ENGROSHANDEL MED PRODUKSJONSMIDLER ENGR.H. MED MOTORKJORETOYER, BRENSEL OG DRIVSTOFF 4 : AGENTURHANDEL DETALJHANDEL..., VAREHUSHANDEL 3 : : DETALJHANDEL MED NARINGS OG NYTELSESMIDLER AV DETTE: 6221 LANDHANDEL KOLONIALVAREHANDEL, DETALJHANDEL NED BEKLEDNINGS OG TEKSTILVARER DETALJHANDEL MED NOBLER OG INNBO DETALJHANDEL NED JERN OG FARGEVARER, GLASS, STEIN- TØY OG SPORTSUTSTYR DETALJHANDEL NED UR, OPTISKE ARTIKLER, NCISIKKINSTRU. MENYER, GULL- OG SOLVVARER, DETALJHANDEL NED NOTORKJØRETOYER OG BENSIN DETALJHANDEL ELLERS KRAGER* H.D ENGROS OG AGENTURHANDEL ENGROSHANDEL ENGROSHANDEL NED KONSUMVARER : 612 ENGROSHANDEL NED PRODUKSJONSMIDLER ENGR.m. NED MOTORKJØRETØYER, BRENSEL OG DRIVSTOFF AGENTUENENDEL DETALJHANDEL VAREHUSHANDEL DETALJHANDEL MED NARINGS OG NYTELSESMIDLER AV DETTE: 6221 LANDHANDEL., KOLONIALVAREHANDEL DETALJHANDEL MED BEKLEDNINGS- OG TEKSTILVARER R DETALJHANDEL MED NOBLER OG INNBO DETALJHANDEL MED JERN OG FARGEVARER, GLASS, STEIN TOY OG SPORTSUTSTYR DETALJHANDEL MED UR, OPTISKE ARTIKLER, PUSIKKINSTRU- MENTOR, GULL- OG SOLVVARER DETALJHANDEL NED MOTORKJØRETOYER OG BENSIN DETALJHANDEL ELLERS KILDE NOS VAREHANDELSSTATISTIKK.

114 , 113 TABELL 8 1 FORTS. BEDRIFTER, SYSSELSETTING OG OMSETNING / VAREHANDEL ETTER NAR/NGSGRUPPE.' HANDELSDISTRIKTER OG 1975 HANDELSDISTRIKT NARINGSGRUpp,E 193 SKIEN H D 61 ENGROS- OG AGENTURHANDEL BE- SYSSEL- OMSET- BE- SYSSEL- ONSET- DRIFTER SETTING NING DRIFTER SETTING NING KR KR ENGROSHANDEL ENGROSHANDEL MED KONSUMVARER ENGROSHANDEL MED PRODUKSJONSMIDLER ENGR.H. MED MOTORKJØRETOYER, BRENSEL OG DRIVSTOFF AGENTURHANDEL DETALJHANDEL VAREHUSHANDEL.. 2. : 3: 622 DETALJHANDEL MED WRINGS- OG NYTELSESMIDLER AV DETTE: 6221 LANDHANDEL KOLONIALVAREHANDEL DETALJHANDEL MED BEKLEDNINGS- OG TEKSTILVARER DETALJHANDEL MED NOBLER OG INNBO betaljhandel MED JERN- OG FARGEVARER, GLASS, STEIN- TOY OG SPORTSUTSTYR DETALJHANDEL MED UR, OPTISKE ARTIKLER, MUSIKK/NSTRU- MENTER, GULL- OG SØLVVARER.. 25 : DETALJHANDEL MED MOTORKJØRETØYER OG BENSIN DETALJHANDEL ELLERS VEST-TELEMARK H D ENGROS- OG AGENTURHANDEL '7 613 ENGROSHANDEL : 611 ENGROSHANDEL MED KONSUMVARER _ : 612 ENGROSHANDEL MED PRODUKSJONSMIDLER ' ENGR.H., MED MOTORKJØRETØYER, BRENSEL OG DRIVSTOFF 1 : 1 : 614 AGENTURHANDEL DETALJHANDEL, VAREHUSHANDEL DETALJHANDEL MED NARINGS- OG NYTELSESMIDLER _ AV DETTE: 6221 LANDHANDEL KOLONIALVAREHANDEL DETALJHANDEL MED BEKLEDNINGS- OG TEKSTILVARER DETALJHANDEL MED NOBLER OG INNBO DETALJHANDEL, MED JERN- OG FARGEVARER, GLASS, STEIN- TOY OG SPORTSUTSTYR DETALJHANDEL MED UR, OPTISKE ARTIKLER, MUSIKKINSTRU - MENTER, GULL- OG SOLVVARER DETALJHANDEL MED MOTORKJØRETØYER OG BENSIN DETALJHANDEL ELLERS NOTOOpEN H.D ENGROS- OG AGENTURHANDEL ENGROSHANDEL ENGROSHANDEL MED KONSUMVARER ENGROSHANDEL MED PRODUKSJONSMIDLER ENGR.H. MED MOTORKJORETOYER, BRENSEL OG DRIVSTOFF 1 : AGENTURHANDEL DETALJHANDEL VAREHUSHANDEL DETALJHANDEL MED WRINGS- 06 NYTELSESMIDLER ; AV DETTE: 6221 LANDHANDEL KOLONIALVAREHANDEL DETALJHANDEL MED BEKLEDNINGS- OG TEKSTILVARER DETALJHANDEL PED NOBLER OG INNBO DETALJHANDEL MED JERN- OG FARGEVARER, GLA'sS, STEIN- TOY OG SPORTSUTSTYR DETALJHANDEL MED UR, OPTISKE ARTIKLER, MUSIKKINSTRU- MENTER, GULL- OG SOLVVARER DETALJHANDEL MED MOTORKJORETOYER OG BENSIN DETALJHANDEL ELLERS :.

115 114 TABELL 8.1 FORTS. BEDRIFTER, SYSSELSETTING OG OMSETNING I VAREHANDEL ETTER NARINGSGRUPPE. NANOELSDISTRIKTER OG 1975 HANDELSDISTRIKT NARINGSGRUPPE BE SYSSEL OMSET BE, SYSSEL OMSET DRIFTER SETTING I MING. DRIFTER SETTING NING 1000 KR 'is 1;000 KR RJUKAN ENGROS OG AGENTURNANDEL ENGROSHANDEL ENGROSHANDEL MED KONSUMVARER 612 ENGROSHANDEL MED PRODUKSJONSMIDLER ENGR.H. MED MOTORKJORETIYER, BRENSEL OG DRIVSTOFF AGENTURHANDEL : 4 : DETALJHANDEL ? VAREHUSHANDEL DETALJHANDEL MED NER/NGS- OG NYTELSESMIDLER AV DETTE: 6221LANDHANDEL KOLONIALVAREHANDEL DETALJHANDEL MED BEKLEDNINGS OG TEKSTILVARER 624 DETALJHANDEL MED NOBLER OG INNBO 625 DETALJHANDEL MED JERN OG FARGEVARER, GLASS, STEIN- TØY OG SPORTSUTSTYR 626 DETALJHANDEL MED UR, OPT/SKE ART/KLER, MUSIKKINSTRU- MINTER, GULL 06 SOLVVARER 627 DETALJHANDEL MED MOTORKJØRETØYER OG BENSIN 629 DETALJHANDEL ELLERS TABELL 8.2. BEOR/FTER, SYSSELSETTING OG OMSETNING I DETALJHANDEL. KOMMUNER OMSETNING HANDELSDISTRIKT BE SYSSEL NIERINGS*. OG ANDRE DRIFTER SETTING NYTELSESMIDLER NARINGSGRUPPER KOMMUNE I ALT PR. INN. PR. INN BYGGER PR. INN I ALT BYGGER I ALT BYGGER,.. KR. 1-' 1000 KR.1 KR KR. I " KR. r 'KR HELE LANDET HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN RAMBLE KRAGERO H. D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN SILJAN NOME VEST TELEMARK H.D.., SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN M.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN VINJE ,... KILDE : NOS VARENANDELSSTATISTIKK ?

116 SJØTRANSPORT Tabell 9.1 I tabellen er det gitt tall for godstransport på kysten, leie-, og egentransport for Statistikken er basert på en undersøkelse i 1975 over godstransporter med skip mellom 25 og bruttotonn i månedene august, september og oktober. Undersøkelsen omfatter bare norske skip. En stor del av godstransporten på kysten foregår med andre skipsstørrelser enn de som er med i undersøkelsen, spesielt gjelder dette for vareslag som mineralolje og fisk. Siden svarprosenten er i underkant av 50 ma regionale data brukes med stor varsomhet. Tabell 9.2 og 9.3 Statistikken over tallet på kaier, kailengde m.v. bygger på opplysninger i et kairegister i Statens arbeidstilsyn.

117 116 TABELL 9.1. GODSTRANSPORT PA KYSTEN MED SKIP BRUTTOTONN INNEN OG MELLON HANDELSDISTRIKTER OG MELLOM HANDELSDISTRIKTER OG UTLANDET. LEIE- OG EGENTRANSPORT FRA TIL AV DETTE TIL VEST- ANDRE PORS- KRAG- SKIEN TELE- NOT- RJUKAN HELE OM- GRUNN ERO H.O. MARK ODDEN H.D. FYLKET RADER DRAM- SAND- STAV- BERGEN UT- M.D. H.D. M.D. H.D. I ALT MEN NES ANGER H.D. LANDET M.D. M.D. H.D TONN 191 PORSGRUNN H D KRAGERO H.D _ SKIEN H.D VEST TELE- MARK H.D NOTODDEN H D RJUKAN M.D - _ _ HELE FYLKET FRA ANDRE OMRADER I ALT AV DETTE: 123 OSLO H.D TØNSBERG H D FLEKKE- FJORD H D , STA- VANGER H D UTLANDET KILDE : NOS GODSTRANSPORT PA KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT. TABELL 9.2. TALLET PA KAIER OE SAMLET KAILENGDE. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KAIER KAILENGDE KOMMUNE I ALT I ALT HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H D KRAGERØ DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK HD SELJORD 0829 KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL 0833 TOKKE NOTODDEN H D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL , RJUKAN H D TINN VINJE KTILDF! MATFRTAIF I RvREFT.

118 117 TABELL 9.3. TALLET PA KAIER ETTER KAILENGDE OG DYBDE ) KAIER DYBDE ALT 1) XAILENGDE MINDRE ENN 10,0-30,0-29,9 49,9 50,0-99,9 100,0 M OG 10,0 M M M M OVER PRO- SENT ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET I ALT MINDRE ENN 3,0 M ,0-4,9 M ,0-8,4 M _ ,5m OG.. PROSENT HELEFYLKETI ALT KILDE MATERIALE I BYRAET. 1) OMFATTERBARE DE DELER AV KAIA DER RATER KAN LEGGE TIL. 2) MINSTESJØDYBDE UTENFOR KAIA VED LAVVANN. 3)VED DYBDESTORRE ELLERLIK 28 FOT (8,5 M) ER KAIA DEFINERT SOM DYPVANNSKAI.

119 I ANNEN SAMFERDSEL Tabell 10.1 Tabellen bygger på Kommunalteknisk statistikk 1975 som ble utarbeidd ved samarbeid mellom Norske Kommuners Sentralforbund og Statistisk Sentralbyrå. Opplysningene om offentlige veier er skaffet til veie av Vegdirektoratet. Tabell 10.2 Oversikten over bestanden av motorkjoretøyer i tabellen bygger på oppgaver fra Vegdirektoratet. Tabellen omfatter bare motorkjoretoyer som har påmonterte skilter ved utgangen av året. Tabell 10.5 Prognosene for gjennomsnittlig årsdognstrafikk for veiruter bygger på materiale innsamlet av og beregninger foretatt av Vegdirektoratet. Tabell 10.4 Tabellen gir opplysninger om passasjerer og motorkjøretøyer transportert med bilruteferjer i offentlig veisamband etter ferjestrekning. Bilruteferjene er gruppert under det fylke som de blir administrert fra. Et unntak er "Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane" som er regnet til dette fylket, men som har sitt kontor i Bergen. Oppgavene er gitt av Vegdirektoratet. Tabell 10.5 Tabellen over passasjer- og godstrafikk med rutebiler for 1974 bygger på oppgaver fra alle rutebilselskaper som har konsesjon for vanlig rutebildrift, også Statsbanenes og sporveisselskapenes bussruter. All trafikk for et rutebilselskap er som hovedregel tatt med under det fylket hvor selskapets hovedkontor ligger. Tabell 10.6 Tabellen over registrerte kjoretoyer for lastebiltransport og deres nyttelast bygger på oppgayer fra Vegdirektoratet. Tabell Tabellene over lastebiltransport bygger på Byråets lastebiltelling for UndersOkelsen gjaldt en tellingsuke i hvert kvartal og omfattet et utvalg av lastebiler. Varebiler med mindre enn ett tonns lasteevne og spesialbiler av en totalvekt på 30 tonn og mer (bilens "egen vekt" pluss nyttelast) var ikke med i undersokelsen. Resultatene for tellingsukene ble på fylkesbasis justert ved hjelp av kvartalsvise totaloppgaver i Direktoratet for toll og særavgifter over kjorte kilometer med dieseldrevne biler. Tabell Tabellen gir tallet på veitrafikkulykker og tallet på drepte eller skadde personer i ulykkene. Statistikken omfatter således bare ulykker som forte til at en eller flere personer ble drept eller skadd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk. Som drepte regnes personer som er dode innen 30 dager etter at ulykken fant sted. Tabellen omfatter bare trafikkulykker som er rapportert til politiet.

120 11_9 Tabe Tabellen. Som gir opplysninger om passasjer, gods- og posttrafikk på flyplasser med ruteanlop, er satt opp på grunnlag av oppgaver fra Luftfartsdirektoratet. Tabe il 1Oi3 og Tabell over tallet på hoteller, gjestedogn m.v. omfatter bare godkjente'hoteller med bevilling ved begynnelsen av året. Tabell over overnattinger ved leirplasser omfatter bare klassifiserte leirplasser. Både statistikken over hoteller og statistikken over leirplasser bygger på oppgaveskjemaer hentet inn av Hotel).- og turistdirektoratet og bearbeidd av Statistisk Sentralbyrå. Overnattinger ved bedrifter under annen herbergevirksomhet er utarbeidd i Byrået fra og med pa grunn av lav svarprosent kan dessverre ikke resultatene bli offentliggjort på fylkesnivå.

121 120 TA8ELL VEIANLEGG. KOMMUNER BRUTTO VEIDEKKE UT- VEILENGDER OFFENTLIG VEI GIFTER ANTALL TIL HANDELSDISTRIKT FOT- ANTALL DRIFT GJEN- LYS- GANG- GER- REGU- VED- RIKS- FYL- KOMMU- PRI- OG VEIER OVER-/ LERTE FAST OLJE- GRUS- LIKE- KOMMUNE VEIER KES- NALE VATE SYK- MED UNDER- KRYSS DEKKE GRUS- DEKKE HOLD VEIER VE/ER VE/ER KEL- FORTAU GANGER DEKKE AV KOMMU- NALE VE/ER KM. KM KR. HELE FYLKET OW OW PORSGRUNN M.D PORSGRUNN WO 00 WO RAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO ' DRANGEDAL OW SKIEN H D I SKIEN i SILJAN NOME _ VEST-TELEMARK M.D SELJORD i'i - _ KVITESEID NISSEDAL WO FYRESDAL la TOKKE NOTODDEN M.D NOTODDEN BO SAUHERAD _ - _ HJARTDAL RJUKAN M.D OM TINN VINJE Oa 0 W , ; KILDE : NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND : KOMMUNALTEKNISK STATISTIKK.

122 TABELL REG' SfRERTE 1UTGow.Giiti ARET KoMilLINEk OG '1975 HANDELSDI STR TKT KOMMUNE PERSONBILER PER- Br0SER I ALT SONER PR. BIL VARE-, BILER LASTE- BITER IR 4K TORER MOTOR- RED- SKAPER MO- PEDER motor- SYKLER HENG E HELE FrLKET y,74 17.S , , o' psr.a H ELL i,and ,4 4,4 a 3,8 3,8 3,7 4,4 4,4 5,0 2,8 4,2 4,3 5,4 3,0 3,3 4,2 4,3 5,4 191 PORSGRUNN , HD , PORSGRUNN , , BAMBLE.,-, ? 4, , rrageoa , H.D , KR Aki Re , , DRA5GE0A , S5: I. EN!9?4 144?7 '1 8,14 112U , sk TEN , ,6 1, iJRE, , , ,19 m ",' , , !BS1-TBLEAARk 974 2?1 9 4,. S 229 ' , S seljor 19/4, L., ;, OS2,1, )C9ITESEID ,3 4, , A NISSEDAL , F VR E DAL , ,0 1 i KBE , < , ' UDD t 1", '7'8, '599 3,5 F '00DDE11 19/4 368/ : O e o i! ? C) U r., » U L ( R02 5 t E21 HO 19/ , i, SAU,Ei:':Ab 1, ,0 /4 14)-( , "5, R, t I 26 ( , itt ,7 )3 1 / , 'IPtE S 9C) , G1, IREKTOOMIE1 OG MAARIALE f atrflet. 66? I? ? e / ?"

123 122 TABELL PROGNOSER FOR TRAFIKKEN MED MOTORKJORETOYER PA RIKSVEIER. VEIRUTER STEDSNAVN ARSDOGNTRAFIKK MED MOTORKJORETOYER VEIRUTE LENGDE GJENNOM- PROGNOSER FOR FRA TIL I KM. SNITT.. FOR EV 18 VESTFOLD GRENSE AUST-AGDER GRENSE 60, INKLUSIV ARM 61, EV 76 BUSKERUD GRENSE HORDALAND GRENSE 194, RV 12 AUST-AGDER GRENSE HAUKELIGREND 15, RY 36 LILLEGARD X E18 SELJORD X E76 96, INKLUSIV ARM 102, RV 37,AMOT X E76 BUSKERUD GRENSE 154, RV 38 KRAGERO AMOT X E76 146, INKLUSIV ARM 146, RV 39 AUST-AGDER GRENSE BRUNKEBERG 71, INKLUSIV ARM 72, RV 45 OFTE AUST-AGDER GRENSE 53, RV 316 SKIEN SENTRUM VESTFOLD GRENSE 21, RV 351 AUST-AGDER GRENSE 12, RV 352 STATHELLE X E18 LANGESUND 6, INKLUSIV ARM 6, RV 353 RUGTVEDTMYRA MOFLATEN 26, RV 354 SKJELSVIK GIMSOY X 36 13, RV 355 TJONNEFOSS KROSSL/ X 38 67, RV 356 UREDD STADION STRAUME 44, RV 357 SKIEN X 316 SKOTFOSS 5, RV 358 BOSTRAK X 38 TREUNGEN X 39 28, ' RV 359 ULEFOSS X 36 BO X 36 26, RV 360 NOTODDEN SENTRUM GVARV X 36 30, INKLUSIV ARM 31, RV 361 RVELLA X E76 ORMEMYR X 37 21, RV 362 KROSSEN X 37 EDLAND X E76 39, RV 363DØRDAL X E18 HUMLESTAD X E18 19, INKLUSIV ARM 20, GJENNOMSNITTLIG ARSDOGNTRAFIKK VEGRUTER I FYLKET 1155, INKLUSIVE ARMER 1167, KILDE : VEGDIREKTORATET. TABELL PASSASJERER OG MOTORKJORETOYER TRANSPORTERT MED BILRUTEFERJER I OFFENTLIG VEISAMBAND. FERJESTREKNINGER OG 1975 FERJESTREKNING 1974 ABSOLUTTE TALL FERJE- STREK- NINGENS LENGDE KM. f I ALT I ALT BILER LASTEBILER UTEN TIL- MENGER PERSON-, PER- STA- 1) 2) MED SJONS- BUSSER SONER TIL- OG VARE- HENGER SUER HELE FYLKET 2, RELATIVE TALL FOR BILTYPE PROSENT HELE LANDET. 100,0 11,8 8,9 2,9 86,3 1,9 HELE FYLKET. 100,0 8,3 8,2 0,1 88,9 2, ABSOLUTTE TALL.., HELE FYLKET 2, PST. AV HELE LANDET. 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 0,4 KRAGERO - STABBES 2, RELATIVE TALL FOR BILTYPE PROSENT HELE LANDET 100,0 11,1 8,4 2,7 87,2 1,7 HELE FYLKET 100,0 7,1 7,1 0,0 90,0 2,9 KILDE : VEGDIREKTORATET. 1) RUTE- OG TURBUSSER. 2) MEDREGNET FØRERE OG PASSASJERER.

124 ?:3 TAPELL PASSASJERTRAFIKK OG GODSTRAFIKK MED RUÏEbICER PASSASJERTRAFIKK GODTRACIKK RAEN- VOGN- TALLET' PASSA- UT.- GIEN- VOGN- TONN NEYTO OT- NOM - KILO- PA : SJER- NYTTET NOM- KILO- TRANS- TONN- NYTTET SNITT METER PASSA KILO- TRANS- SNITT- METER POP- KILO- TRANS- LIG I ALT SJERER METER SPORT- LIG I ALT TERT METER PORT- TRANS- EVNE REISE- EVNE SPORT' LENGDE LENGDE 1000 i PST. KM i PST. KM. HLE ANDET I ALT ,0 12, ,5 81,5 RUTE ,3 11, ,8 73,3 UTENFOR RUTE ,4 66, ,3 104, Š HELE FYLKET I ALT ,6 14, ,7 97,8 I RUTE ,4 11, ,0 48,5 UTENFOR RUTE ,0 90, ,5 204,7 PST. AV HELE LANDET i ALT 3,6 2,9 3,3 7,3 4,7 6,0 1 RUTE 3,4 2,8 2,9 5,2 4,4 3,0. UTENFOR ROTE 5,0 4,5 6,1 13,9 5,6 12,0. KILDE : NOS RUTEBILSTATISTIKK OG MATERIALEIBYRftET. TABELL tlò REGISTRERTE :'. 1 :3 9 i:.j45e8 FOR LAS'iLBUT"..0: UTGANGEN At URET.0G DERES MTTTELT, KjORETOYGROPPE NITTELASTGRUPPE e 1972 :ORETOVER 973 1ì( 1,215 KJORETOYENES NYTTELAST 1 ',A TOM i?.13.,:i, 57 1,".'7:.;, I) V,,T,LER 1,0 TONN OG OVER.. 4,t,...!, F,"!... :. ' , s,ler UNDER 2,0 TONN '86 '3f FR2,0-2,9 TONN LA3TE8ILER 3,0-3,9 TONN LASTEBILER 4,0-4,9 TONN LASTEBILER 5,0-5,9 TONN '1567 LASTEBILER 6,0-6,9 TONN , LASTEBILER 7,0-7,9 TONN LASTEBILER 8,0-8,9 TONN LASTEBILER 9,0-9,9 TONN LASTEBILER 10,0 TONN OG OVER ' SPESIALBIL: KOMBINERTE FOR PERSON GC.-:i.v, 0,0 TIMM OGOVER., ZY ) ANNEN LASTEBIL U,0 TONN OG OVER., i.; 566 TANKBIL FOR LIE IS BENSIN 0,C TONN OG OVER Ll TANKBIL FOR ANDRE VARER 0,0TONN OG OVER..' i TREKKVOGN FOR SEMITRAILER 0,0 TONN OG OVER.. 78 S KILDE SENTRALRE(ISTERET FOR MOTORKJORETOYER. ";) VAREBILER MED NVTTELAST 1,0 TONN OG OVER ER 6iT1 NYTELA:' 2) BERGINGSBILER, BETONGBLANDERBILER, PENOVASJ6MIR q 1,5

125 124 TABELL TRANSPORTMENGDE MED LASTEBIL INNEN OG FRA/TIL FYLKET ETTER VARESLAG VARESLAG 1) TRANSPORTER TRANSPORTER CTSEINNEN FYLKETFRA FYLKET 1000 TONN TRANSPORTER TIL FYLKET I ALT KORN FERSK FRUKT OG GRØNNSAKER ANDRE MATVARER, DRIKKEVARER OG TOBAKK FISK MJOLK OG FLOTE MJOL OG GRYN OL OG MINERALVANN DYREFOR ANNET OLJEFRØ,FETE OLJER, FETT TOMMER, TRELAST, VED TOMMER, VED TRELAST GJODNING RA MINERALER UNNTATT MALMER JERNMALM OG SKRAPJERN IKKE JERNHOLDIGE MALMER ANDRE RAVARER PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL ANNET FAST BRENSEL ) MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODuKTER, GASS TJRRE AV KULL 0G NATURGASS KJEMISKE PRODUKTER KALK, SEMENT, ANDRE MINERALSKE PRODUKTER BYGNINGSARTIKLER KALK OG SEMENTVARER ELLERS METALLER ARBEIDER Av UEDLE METALLER MASKINER OG TRANSPORTMIDLER DIVERSE FERDIGVARER PAPIR OG PAPP MØBLER OG TREVARER 2-5 KLAR, SKO, TEKSTILER ANDRE FERDIGVARER ANNET, USPESIFISERT FLYTTEGODS TOMGODS BLANDET GODS, ETC AVFALL USPESIFISERT GODS KILDE : NOS LASTEBILTRANSPORT 1973 OG MATERIALE I BYRAET. 1) ETTER VARENOMENKLATUREN FOR SAMFERDSELSSTATISTIKK / EUROPA MED SITRSKILT SPESIFIKASJON AV ENKELTg VAREPOSTER. 2) MEDREGNET ASFALT BLANDET MED GRUS. TABELL TRANSPORTMENGDE MED LASTEBIL INNEN OG MELLOM HANDELSDISTRIKTER. ALLE TRANSPORTER FRA TIL PORS- KRAG- GRUNN ERO M.D. M.D. SKIEN H.D. VEST- TELE- MARK H. D TONN NOT- ODDEN M.D. RJUKAN H.D. TIL HELE ANDRE FYLKET OM- RADER I ALT 191 PORSGRUNN H D KRAGERO H D _ SKIEN H D VEST-TELEMARK H.D NOTODDEN H.D 5 _ RJUKAN H.D. - _ HELE FYLKET FRA ANDRE OMRADER I ALT ISO KILDE : NOS LASTEBILTRANSPORT 1973 OG MATERIALE I BYRAET.

126 , 125 TALIELL TR RNSPON VMENGDE MED LAS TEBIL INNEN MEEL014 HANDELSDisiRli<TER. TR AN, SPORVER 30 OG OVER. 19 /3 FRA TIL TIL, POR t- KRAG- VEST - NON HELE ANDRE GRUNN ERO SKI EN TELE- ODDEN RJUKAN FYLKETOM- H.D. H.D. H.D. MARK H. D. H.D RODER I ALT 1000 TONN 191 PORSGFUNN HD KRAGERO HD SKIEN VEST-TELEMARK H. D NOTODDEN HD 3 _ RJUKAN H.D a a HELE FYLKET FRA ANDRE OMRUDER I ALT se. a... a. ss , _2_2_ KILDE : NOS L AS TEBILTRANS PORT 1973 OG MATERIALE I BYRAET, 1) TABELL TRANSPORT BEID ET (TOPKM 2 ) MED LASTEBIL INNEN Oi MELLOM HAN' LSDISTRIK TER. ALLE TRANSPORTER ERA. TIL PORS- GRUNN M.D. R AG- ER0 SKI EN H.D. VE ST- TELE- MA RK H. D. NOT- ODDEN H.D. RJuK AN.D. HELE FYLKET TIL ANDRE OM- RRDER I ALT ass TONNKILOMETER 1')1 PO:ts6R INN m.d C ?21 19?05 f510.,.' KR A6ERO H,D , SK LEN H D. Cie 3784 ) VEST-1ELEMA H.D. ae se a. a $ NOTODDEN H.O. aa R1 UKAN 28 2, WELE FYLKEf '685i i3386 ir A ANDRE 011R4DER i ALT 691 b2-222_2,2 _2_222 :: f06655 KILDE : NOS LASTEBILTRANSPORT197OG MATERIALL he 1 ) GODSMINGDE PR HVER TUR MULTIPLISERT MED TURES Ad EL L 1I El ÏE.' A EIMILYK'K ER 06 a'as as. as, eas aa as a..... DR EP YE L ER SK AD DE PE ROER Komomick 19,4 0G t4 1975,, UXSstkix,r AV PER SONER DREPT ELLER SKADD AV PERSONER DREPIELLER SK ADD ULYK- Kriv!ifINE K ER DODS- ALVOR- LET- (ER DØDS- ALVOR- LET- I ALT ULyK- I ALT DREPT LIG TERE I ALT ULYK- I ALT DREPT LIG TERE KER SKADD SKADD 888 SKADD SK ADD _ a HELE F ylket POR SGRUNN PORSGRONN BAMBLE KRAGER 0 II r S K RAG ERO DR ANGEDAL 4 _ 6 _ SKIEN H.D r 0806 SKIEN SILJAN NOME. 2 _ VEST-TELEMARK SELJORD 5 _ KVI TESEI NIS SEDAL FYRESDAL TO121,4E NOTODD'EN H.D. 4o 2 o NOTODDEN BO SAUHERAD H JA TDAL kvikan H.D : o TINN 27 _ VINJESS as,. ass.. a., ass a... a. asa as. KILDE,; NOS VEI TRAFIKKULYKKER OG MA feri AL E 7 EYRtET_

127 126 TABELL TALLET PA HOTELLER, TALLET PH SENGER, ANKOMNE GJESTER, GJESTEDØGN OG KAPASITETSUTNYTTING. GODKJENTE HOTELLER. HANDELSDISTRIKTER OG 1975 HANDELSDISTRIKT TALLET PA HOTELLER TALLET PH S ENGER ANKOMNE GJESTER I ALT GJESTEDOGN KAPASITETSUTNYTTING NORD- UTLEN- I ALT MENN DINGER SENGER ROM I. PROSENT HELE FYLKET ,9 48, ,3 53,8 PST. AV HELE LANDET ,7 4,8 4,7 4,9 5,4 4,2 "P ,0 4,4 4,7 5,1 5,1 5, PORSGRUNN H D : ! 192 KRAGERO H D ,8 53, SKIEN H.D VEST-TELEMARK H.D ,5 41, ,7 52,0 195 NOTODDEN H ,8 51, ,4 54,3 196 RJUKAN H D ,8 47, ,6 51,6 KILDE HOTELL- OG TURISTDIREKTORATET OG NOS HOTELLSTATISTIKK.

128 12 7 TABELL OvERNATTI GE VE D KLAssIFISERTE.EIRPLASSER. KOMMUEK 1974 TALLET PR KLASSIFISERTE LEIRPLASSER KOMMUNE AV DETTE HANDELsDISTRIKT I ALT MOTTATT OPPGAVER FRA 0VERNATT1NGER I ALT NORDMENN UTLEN BINGER HELEFYLKET PST. AV HELE ,5 7,6 4,9 S3 4,0 LANDET ,3 7,4 5,0 5,3 4,2 191 PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERØ H.D KRAGERO ORANGE AL SKIEN H.D SKIEN (J&I1SILJAN NOME tæsttelem ARK T':ó5 04 N.D WOMA SELJORD e KVITESEID N1' E AL FYRESDAL TOKKE N,t0DDEN H.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKANH.D TINN VINJE KILDE : HOTELL OG TURISTDIREKTORATET OG NOS HOTELLSTATISTIKK.

129 OFFENTLIGE FINANSER Figur 11.1 Brutto driftsutgifter pr. innbygger er vist i figuren. Bykommuner med godt utbygd administrasjon har gjennomgående store driftsutgifter pr. innbygger. Store tall finnes også i en del kommuner med mindre folketall. Figur 11.2 Figuren viser brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger ifølge kommuneregnskapene. Utgiftene gjelderhovedsakeligoverføringer til trygdeforvaltningen og trygdede. Ulik praksis i regnskapsføringen kan spille inn. Figur 11.3 Lånegjelden er ikke bare påvirket av tiltak knyttet til dagens situasjon, men gir et bilde av lånepolitikken over en lengre periode. Relativt stor kommunal lånegjeld pr. innbygger finnes både i sentrale vekstkommuner og i mindre utkantkommuner. På den annen side har flere utkantkommuner med stagnerende folkemengde og dessuten enkelte sentrale kommuner liten lånegjeld pr. innbygger. Tabell Tabellene er satt opp på grunnlag av de årlige regnskapsoppgaver som Byrået henter inn fra alle kommuner. Oppgavene følger i prinsippet de kommunale regnskapsforskrifter (Forskrifter og veiledning for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene). Enkelte kommuner har imidlertid en regnskapsordning som avviker noe fra forskriftene. Tallene for de enkelte kommuner vil derfor i noen tilfelle ikke være helt sammenliknbare. Tabellene omfatter tall både for kommunekassene og de kommunale foretak. Unntak er gjort for havnekasser og felleskommunale foretak. Kommunale aksjeselskaper er i tabellene med i tallene som er hentet fra balanseoppgavene, men ikke i tallene for utgifter og inntekter. I de tabeller som gir fordeling av driftsutgifter på hovedkapitler, er det i tabellhodet gitt henvisning til de kapittelnumre som regnskapsforskriftene legger til grunn. For å unngå dobbeltellinger er samlekapitlet for fellesutgifter (hovedkapittel 1,0) holdt utenom i tabellene. Driftsutgifter og driftsinntekter er i denne publikasjonen definert slik som i de kommunale regnskapsforskriftene. Driftsutgiftene omfatter således lønninger, kjøp av maskiner, transportmidler, inventar og annet varig utstyr, vedlikehold av bygninger og anlegg og andre regulære driftsutgifter. Videre inngår i denne posten overføringer til staten og sosiale trygder, til andre kommuner og deres særbedrifter, til private og dessuten interne overforinger innen de enkelte kommuner. Posten lønninger omfatter også utgifter til trygder og pensjoner, men ikke lønninger i forbindelse med vedlikehold av bygninger og anlegg og i forbindelse med nybygg og nyanlegg. Som driftsinntekter er regnet salgs- og leieinntekter (inkl. kurpenger til helseinstitusjoner) og overforinger av driftsmessig karakter fra staten, andre kommuner og private (inkl. skatter og avgifter). Posten omfatter også interne overforinger innen de enkelte kommuner. Netto driftsutgifter er definert som brutto driftsutgifter i alt minus brutto driftsinntekter alt. I tabellene er tall som gjelder beløp pr. innbygger basert på folketallet pr. 31/12 i vedkommende år. Når det gjelder hovedkapitlene 1.3 Helsevern og 1.4 Sosial omsorg og sosial trygd i tabellene , har en del kommuner i sine regnskaper en gruppering som avviker noe fra forskriftene. I tabell 11.5 er tallene for renteutgifter hentet fra kapittel 1.89 Renter m.v. i regnskapene. Da renter på lån som er tatt opp direkte av kommunale bedrifter med særregnskap, ifølge regnskapsforskriftene skal føres i vedkommende bedrifts regnskap, vil slike renteutgifter ikke komme med under kapittel 1.89 og er således ikke med i tabellen. Interne renteoverforinger innen den enkelte kommune _er holdt utenfor.

130 12,9 For utgifter til på ekste,re lån LkapitTtei i.98 i forskriftene) gjelder. tiisvarectde regler som nevitl Brutto inntekter ira skatter og avgift.:,,c omfatter forpri,a...erkommunene, OflflUS g inntektsskatt, eiendomsskatt og diverse avgifter og fol.. Ilkeskammunene fylkesskatt. Under L I i g og andre lån hovedkapitlene 281 og 2.83 i regnskaps'orskriftene), PosLea kommunekasser og bedrifter med særregnskap, inklusive kommunal aksjeselskaper, men eksklusive havnekasser. Felleskommunale bedri.fter er holdt utenom.

131 Figur Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter pr. innbygger Landsgjennomsnitt: kr. Fylkesgjennomsnitt: kr km. J kr og under r,4 \N kr rz kr P"1, M, t kr kr tf kr og over

132 . KOMMUrie re gns kaper ' r trygd pr n n by g ge r L ands gjennoms tt: 927 F'y ennorris 89, N ,..;...,499 li OVer

133 132 Figur Kommuneregnskaper Samlet lånegjeld pr. innbygger Landsgjennomsnitt: kr. Fylkesgjennomsnitt: kr. 999 kr og under kr \N,\ \\\ \N kr kr kr kr og over

134 TABELL ,,M4,8148,4884,KAP80, ( ( ; fylket FYLKET FYLKET FYLKES- PORS- I ALT I ALT I ALT KOM- GRUNN PORS- BAMBLE MUNEN H.D. GRUNN FOLKETALL 1, KR ,., UTGIFTER. DRIFTSUTGIFIER LONNINGER '2)73;70 SENTRALADMJAISTRASJON U 1 D E RVISN1NG : : SOSIAL OMSORG 06 ; St AL TRYGD :1,4; KIRK ER OG K ULTORi8RMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT ,,,6) : 172 YMSE FORMAL , ,- : V ED L IK EHOLD AV BYGNINGER OG A NLEGG AV DETTE; UTHYGGINGS- OG BOLIGFORMA N(9) ANDRE DRIFISUTGIFTER SENTR ALAOMI NI STRASJON ,.,4 -',: l , A8, :;: SOS TAL 06 (-g'i! KIRKER OG K0i3TURFORMAL.88.. OTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL... 40,44 'A; i:', KOMMONENS F 0RRETNINGSDRIFT Q YMST ; : SlAiN 8? Av r ft. 0S1 STR. T GD ',? AK DR S, 8=9) ' ,,,, i: 1 -.: T,,: X ? !',?'!,1.:', W2 A8 881TE.; , TRYGG.,,,., i'', -,, ,5!tg 2.:,, 139,' 1 ' ,.',7 ''';-? 12:-.,?! ? AV DETTE: UN8 8R P. 8r. 88, Y.,,i H8L , g A8 06 N., 1,,,I!,' TRV,_...,,, :;,, UT6V881NG tI8F08198i :.1. 6";; Av 88TfE:.,',,'..tEti (. : GA1EP,..,, :: 9: 536 8':OMmUNENS F8RRETNIN888Rifl !-, TTE. ELEKTRIST88T8VERK... 7", o o o o FINk4SIERTGI,F..., WiGIF u14, ,45 13'.-W:,,,3 4-4' I44fEK4,.. t,., 88 88,88'; : VAKILV;E Flo. S :i' AV DE irre: H,,Y..i.:.,!.ki,,...,..SSSS, ,1 5 7 '; r-?, 4 6 ( ,; 8'; S 85, (.., 88 r.8:3 -,,',, ;40( 88,.: , 8 ' ,,,,..,3,,V, :r.,,,.t..,;,,..01.," -...,,, '1 :» S612: lo A '! 8 6 ', ' 8. S S 1,, , 28, : i093 f 8, 81,,, ,... ''Y, '.,f,(.7'-' '9' AV DE-TTL7,z,,i),:_,41:',,,,...,...i:-. :7 1' , ANI,,Ii,,SMID -,1 ER kn88 8 0, 88.88t 8 vci,::... FH,;. --',...,7% '',.r, 1.,-: i A N 888 (818'.. 8, 8 ' i 44, : ,...,,,...1,,,,.,..,,,., o...,,,^... ',,A o ,:: C,.11,, NE :..k., ;,-,,,,5,.o,.,:.-:.-.i.,,,,,,,,,,,_ '...,.., S INIJTETER i SAM -7;4i40 0, ,4,6'i, C AV 8E TTE; STA TE8.....,, ,,., : 17t ANDo,r,',, (INKL, VYI,J(ESK:-, 7.,.,...46 ' FIArt:k1Q,sINNT',LK1,,-...,...,,..., :: ? AV DET18; BRUK AV L 8 1 EMIDIER S NN1D,T8k 1 Ai AKTIVA KASSE, 188, /9 AK SJER , ANDkE 444, REGNSKARSmESSIG8 AKTIvA ,8_ ,S ; PASSilA C) ANDIkEAi 481 / STATSHAt8 FoRRETNINGS- 3G FOND, KAPITA8, PEGNSKAPSMESSI GE PASSIVA...-.! : S 51590R f KILDE MATER IALE I RYR4C I

135 134 TABELL 11.1 FORTS. KOMMUNEREGNSKAPER. 1972, 1973 OG KRAGERO H.D. KRAGERO DRANGE- DAL SKIEN SKIEN SILJAN NOME H. D. FOLKETALL 1. JAN , KR. UTGIFTER DRIFTSUTGIFTER LØNNINGER SENTRALADMINISTRASJON UNDERVISNING HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD KIRKER OG KULTURFORMEL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT YMSE FORMAL UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG AV DETTE; UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL ANDRE DRIFTSUTGIFTER SENTRALADMINISTRASJON UNDERVISNING HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD KIRKER OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMEL KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT YMSE FORMAL OVERFORINGER STATEN OG SOSIALE TRYGDER AV DETTE; SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMMO AV DETTE; FYLKESKOMMUNEN ANDRE (INKL. RENTER) AV DETTE; SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD INTERNE OVERFORINGER NYBYGG OG NYANLEGG, KJØP AV FAST EIENDOM AV DETTE: UNDERVISNING HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL AV DETTE: VEIER OG GATER KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT AV DETTE: ELEKTRISITETSVERK FINANSIERINGSUTGIFTER UTGIFTER I ALT INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNTEKTER AV DETTE: HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD UTBYGGINGS-. OG BOLIGFORMAL KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER STATEN AV DETTE; UNDERVISNING SKATTEUTJAMNINGSMIDLER ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMM.) ANDRE (INKL. RENTER) AV DETTE; SKATTER M V INTERNE OVERFORINGER INNTEKTER I SAMBAND MED NYBYGG OG NYANLEGG , AV DETTE; STATEN ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMM.) FINANSIERINGSINNTEKTER AV DETTE; BRUK AV LENEMIDLER INNTEKTER I ALT AKTIVA KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKOTT IHENDEHAVEROBLIGASJONER OG AKSJER UTLAN ANDRE FORDRINGER REALAKTIVA REGNSKAPSMESSIGE AKTIVA AKTIVA I ALT PASSIVA IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN ANDRE LAN STATSBANKER (INKL. POSTSPAREBANKEN) FORRETNINGS- OG SPAREBANKER FORSIKRINGSSELSKAPER ANDRE ANNEN GJELD FOND, KAPITAL, REGNSKAPSMESSIGE PASSIVA PASSIVA I ALT

136 TABELL 111 FORTS. KOMMUNEREGNSKAPER. 1972, 1973 OG VEST- SELJORD KVITES- NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN TELEMARK EID H.D. FOLKE TALL 1. JAN KR. UTGIF T ER DRIFTSUTGIFTER LONNINGER SENTRALADMI NI STR ASJ ON UNDERVISNING H ELSE SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TR YGD KIRKER OG K ULTUR FORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMA[ KOMMUNENS F ORRETNINGSDR I FT YMSE FORMAL UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG A NL EGG AV DE TTE;TBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL ANDRE DRIFTSUTGIFTER SENTR AL A DMI NI STR ASJ ON UNDERVISNING SOST AL OM SORG OGSOSI AL TRY GD K IRK ER OG K UL TURFOR MAE UTBY GGI NG S- OG BOLIGFORMAL KOMMUNENS F ORRETNINGSDRIF T YMSEFORMAL OVER F OR STATEN OG S OS I ALE TRY GDER AV DETTE; U1 N1 OM SOR G OG S OSI AL TRYGD ANOR E KOMMUNER ( INK L. FYL KF SK(ìMM.) AV DET1E,. FYLKESROMMUNEN ANDRE ( INKL RENT ER ) AV 0E7 TE; SOSIAL OM E LAL TRYGD INTERNE OVERFORINGER NYBYGEi OG NY ANL EGG, k OP AV F AV DETTE: UNO ERVIsq:N8,,, H EL SEvERN... C , Os LA 0.28:R8 AL 1 RYGD UTIP/GG1 NGSE 06, '79 AV DETTFt VE OG GATER OMMUNO4S F ORR TNING DRI F T AVDETTE: EL EKTR / S TE FSVERK FIANS I - N T TER Q utg1f TER I ALT 7: IN DRIFTSINNTEKTER SALGS- OG LEIEI N7EKTFR.o..imm.maow " /7 AV DETTE: ELSEVERN ( SOSIAL OMSO ASIAE TRYGD, UTBYGGINGS- OG BOLIGFOR KOMMUNENS 8088 TNINGSDR FT SAL V UTSTYR C FORDELTE UTGIFTER OVER STATEN AV DETTE; UNDERVISNING SKATTEUTJAMNINGSMIDLER ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMM.).. : ANDRE (INKL. RENTER) AV DETTE; SKATTER M.V INTERNE OVERFORINGER INNTEKTER I SAMBAND MED NYBYGG OG NYANLEGG , AVDETTE; staten ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMM.) FINA SIERINGSINNTEKTER AV DETTE; BRUK AV LANEMIDLER, INNTEKTER I ALT ? AKTIVA KASSE, POST GI RO, hankinscott IHENDEHAVEROBLIGASJONER OG AK SJ ER '7' e ANDRE ' REGNS(APSMESSIGE AKT IVA AKTIVAI ALT P AS SI V A IHENDEHAV EROBLIGASJON SLAN... 0 C ANDRELAN STA TSBANK ER (IN)<L. POSTWAR EBANKEN) ti FORRETNINGS- OG SPAREHANK ER FORSIKRINGS SELSKAPER APER ANDRE ANNEN GJELD ' FOND,KAPITAL, REGNSK AP SMESSI GE PASSI VA PASSIVA I ALT ò ,70

137 136 TABELL 11.1 FORTS, KOMMUNEREGNSKAPER. 1972, 1973 OG NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN TINN VINJE H.D. FOLKETALL 1. JAN KR. UTGIFTER DRIFTSUTGIFTER LØNNINGER SENTRALADMINISTRASJON UNDERVISNING HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD KIRKER OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT YMSE FORMAL UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG AV DETTE; UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL ANDRE DRIFTSUTGIFTER SENTRALADMINISTRASJON UNDERVISNING HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD KIRKER OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT YMSE FORMAL OVERFORINGER STATEN OG SOSIALE TRYGDER AV DETTE; SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMM.) AV DETTE; FYLKESKOMMUNEN ANDRE (INKL. RENTER) AV DETTE; SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD INTERNEOVERFØRINGER NYBYGG OG NYANLEGG, KJOP AV FAST EIENDOM AV DETTE: UNDERVISNING HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL AV DETTE: VEIER OG GATER KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT AV DETTE: ELEKTRISITETSVERK FINANSIERINGSUTGIFTER UTGIFTERI ALT INNTEKTER DRIF T SINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNTEKTER AV DETTE: HELSEVERN SOSIAL OMSORG OG SOSIAL TRYGD UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL KOMMUNENS FORRETNINGSDRIFT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER STATEN AV DETTE; UNDERVISNING SKATTEUTJAMNINGSMIDLER ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMM.) ANDRE (INKL. RENTER) AV DETTE; SKATTER M V INTERNE OVERFORINGER INNTEKTER I SAMBAND MED NYBYGG OG NYANLEGG AV DETTE; STATEN ANDRE KOMMUNER (INKL. FYLKESKOMM.) FINANSIERINGSINNTEKTER AV DETTE; BRUK AV LENEMIDLER INNTEKTER I ALT AKTIVA KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKOTT IHENDEHAVEROBLIGASJONER OG AKSJER UTLEN ANDRE FORDRINGER REALAKTIVA REGNSKAPSMESSIGE AKTIVA AKT/VA I ALT PASSIVA IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN ANDRE LAN STATSBANKER (INKL. POSTSPAREBANKEN) FORRETNINGS- OG SPAREBANKER FORSIKRINGSSELSKAPER ANDRE ANNEN GJELD FOND, KAPITAL, REGNSKAPSMESSIGE PASSIVA PASSIVA I ALT

138 137 TELL KOMMUNEREGNSKAPER FORDELING AV BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER PA HOVEDKAPITLER. KR. K OMP4I$N E I ALT SENTRAL- ADMINI- STRASJON BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER TIL SOSIAL UNDER- HELSE- OMSORG VISNING VERN OG SOSIAL TRYGD UTBYG- KOM- KIRKER GINGS- MuNENS YMSE OG OG FORRET- FORMAL KULTUR- BOLIG- RINGS- FORMAL FORMAL DRIFT PRIMIERKOMMUNENE I FYLKET FYLKESKOMMUNEN PORSGRUNNH.D PORSGRUNN BAm8LE KRAGERO H KRAGERO DRANGEDAL SKIEN M.D SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK H.D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE ') -;,,l'cdden ii.d. 080,/ W,loODEN.,. 3-',, j 11? BO... 3' S22 SAU-iRAD Ç HJARTDAL....,, / RJUKAN H.O INN IN.1t.* , KILDE 1 11 s STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES okonomi. TABELL1L3.KOMMUNEREGNSKAPER FORDELING Av NETTO DRIFTSUTGIFTER PA HOVEDKAPITLER. PROSENT PROSENTVIS ANDEL AV NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL L6 1.7 L8 SOSIAL OMSORG KIRKER OG OG SOSIALKULTUR- TRYGDFORMAL UTBYG- KOM- SINGS- MuNENS OG FORRET- BOLIG- NINGS- FORMAL DRIFT I ALT SENTRAL- UNDER, HELSE- KOMMUNE ADMINI- VISNING VERN STRASJON YMSE FORMAL PRIWKOMMUNENE I FYLKET FYLKESKOMMUNEN PORSGRUNN M.D PORSGRUNN GAMBLE KRAGERO H.D KRAGERØ DRANGEDAL SKIEN H.D SKIEN SILJAN 100 il NOME 'i EST -TELEMARK H.L,..,... 08,1'8 SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL YOKKE Q5 NOT0DoEN H.D NOrODDEN BO $ SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.U. TINN VINJE (ILLENOS STRUKTURTALL FORKOMMUNENES OKONOMI.

139 138 TABELL KOMMUNEREGNSKAPER FORDELING AV NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER PA HOVEDKAPITLER. KR. KOMMUNE NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER TIL SOSIAL UTBYG- KOM- I ALT SENTRAL- UNDER- HELSE- OMSORG KIRKER GINGS- MUNENS YMSE ADMINI- VISNING VERN OG OG OG FORRET- FORMAL STRASJON SOSIAL KULTUR- BOLIG- NINGS- TRYGD FORMAL FORMAL DRIFT PRIMÆRKOMMUNENE I FYLKET FYLKESKOMMUNEN PORSGRUNN N.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO N. D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H.D 0806 SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK H D 0828 SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN N.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN N.D TINN VINJE KILDE : NOS STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI.

140 TABELL 115. KOMMUNEREGNSKAPER RENTER, AVDRAG, SKATTER OG AVGIFTER, SKATTEUIJAMNINGSMIØLER OG LANEGJELD KOMMUNE UTGIFTER TIL AVDRAG BRUTTO NETTO RENTEUTGIFTER PR EKSTERNE LAN UT- UT , GIFTER GIFTER BRUTTO BRUTTO NETTO NETTO TIL TIL INN- INN- RENTER RENTER TEKTER TEKTER SAMLET OG EK- OG EK- FRA FRA LANE- "BRUTTO I PST. BRUTTO I PST. STERNE STERNE SKATTER SKATTE- GJELD PR. AV PR. AV AVDRAG AVDRAG OG AV- UTJAM- PR. INN- PR. NETTO INN- PR. NETTO I PST. I PST. GIFTER NINGS- INN- BYGGER INN- DRIFTS- BYGGER INN- DRIFTS- AV AV PR. MIDLER BYGGER BYGGER UT- BYGGER UT- SKATTE- SKATTE- INN- PR. GIFTER GIFTER INNTEK- INNTEK- BYGGER INN- 1) 1) BYGGER TER TER -r... ;;;: KR. PST. KR. KR PRIMERKOMMUNENE I FYLKET FYLKESKOMMUNEN PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO M.D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H.D SKIEN..., SILJAN ' NOME V ES T-TELEM ARK 0828 SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE48-4(i NOTODDEN H.D NOTODDEN ' BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN M.D TINN VINJE KILDE : NOS STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI. 1) INKLUSIVE SKATTEUTJAMNINGSMIDLER

141 PENGER OG KREDITT Tabell 12.1 Tabellen bygger på årsoppgaver som Byrået henter inn fra de enkelte banker. Tabell 12.2 Tabellen er basert på gjenparter av oppgaver som blir hentet inn av Bankinspeksjonen.

142 141 TABELL UTESTUENDE LAN... KRED/TTINSTITUSJON FRA NORGES POSTSPAREBANK OG ANDRE STATSBANKER. 1973, 1974 OG _--- UTESTAENDE LAN PR. 31/12 FYLKETS ANDEL AV UTESTAENDE LAN 908,7 1039,0 3,1 3,1 3,0 NORGES POSTSPAREBANK... A/S DEN NORSKE INDUSTRIBANK.. DEN NORSKE STATS HUSBANK... DISTRIKTENES UTYGGINGSFOND.. NORGES KOMMUNALBANK... STATENS FISKARBANK... 22,0 27, ,5 114,3 0,7 28, ,3 60,3 138,9 0,9 33,1 29,3 666,6 73,0 156,4 1,1 2,7 3,7 3,2 4,3 2,8 0,1 2,7 3,1 3,2 3,1 3,2 3,7 3,7 3,0 2,7 0,1 0,1 2,4 STATENS LANDBRUKSBANK... STATENS LANEKASSE FOR AVISER... 71,1 1,2 73,9 2,0 77,2 2,3 2,5 20,6 2,3 11,2 8,6 STATENS LANEKASSE FOR UTDANNING... OS SO OS 1973 HELE FYLKET ,2 MILL. KR, KILDE : NOS KREDITTMARKEDSTATISTIKK OG MATERIALE 1 BYRAET. 1) IKKE MEDREGNET LAN TIL STATSKASSEN, STATSFORVALTNINGENS FOND r OG LAN TIL STATSBANKER. PST. 3, TABELL,12 2. FORVALTNINGSKAPITAL, UTLAN OG INNSKOTT FOR FORRETNINGSBANKER OG SPAREBANKER. HANDELSDISTRIKTER OG 1974 BANKTYPE HANDELSDI STRIKT ) INNEN- TALLET PA BANKER UTLEN LANDSKE FORVALT- ETTER INNSKOTT, I ALT AV DETTE FILIALER NINGS- KAPITAL EN BLOC FRA AVSKRIV-ANDRE NING ENN BANKER MILL. KR. FORRETN 1NSSHAN R HELE FYLKET ,7 613,8,6 5 SPMEBM4KER 944,7567,5.LE FY ET1q ,8 641,7 189,5 191 PO S RUNN H.D , ,8 133,4 168,4 196,4 92,8 192 KRAGER H.D ,3 84,8 111, ,7 103,1 281,4 SKIEN H.D ,2 261, ,8 201,1 294,4 194 VEST-TELEMARK H.D NOTODDEN H.D ,6 53,3 88,8 108,5 62,5 103,1 168,7 95,4 154,6 186,5 106,2 172,3 196 RJUKAN H.D ,7 66,9 114, ,9 75,8 124, KILDE : NOS FINANSINSTITUSJONER OG MATERIALE I BYRAET. 1) TALLET PA BANKER I ALT OMFATTER IKKE FILIALER UNDER SPAREBANKER. FILIALER UNDER FORRETNINGSBANKER GJELDER BANKAVDELINGER MED EGET STYRE. FILIALENE ER TATT MED I DET FYLKET DE LIGGER.

143 INNTEKT OG FORMUE Figur 13.1 Variasjoner i inntektsnivå har sammenheng med sammensetningen av næringslivet i kommunene. Kommuner med hoyest antatt inntekt pr. personlig skattyter ligger gjerne sentralt og har relativt mange sysselsatte i industri og servicenæringer. De laveste gjennomsnittsinntektene finnes.ofte i utkantkommuner med relativt mange sysselsatte i jordbruk, skogbruk og fiske. Figuren er utarbeidd ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Tabell 13.1 og 13.2 Tabellene bygger på opplysninger fra den ordinære skattelikning og fra den særskilte skatteordning for sjøfolk. I tabell 13.1 gis for hver enkelt kommune opplysninger om antall skattytere som er ilagt skatt til kommunen. Videre oppgis formues- og inntektsbeløp som er skattlagt til kommunen. Etterskottspliktige og forskottspliktige skattytere omfatter henholdsvis selskaper og personer registrert ved den ordinære likning, mens sjøfolk omfatter personer underlagt sjomannsskatteordningen. Sjøfolk som er skattlagt for formue og/eller inntekt i land, er også kommet med som forskottspliktige skattytere. Tabell 13.2 omfatter personlige skattytere (forskottspliktige og sjøfolk) som er ilagt kommuneskatt, statsskatt eller medlemsavgift til folketrygden, eller som er registrert med beløp for pensjonsgivende inntekt. Skattyterne er registrert i bostedskommunen med sin samlede inntekt uansett hvor denne er opptjent eller skattlagt. Inntekten er definert som nettoinntekt pluss særfradrag ved statsskattelikningen hvis det er utliknet inntektsskatt til staten eller sykedel av medlemsavgift til folketrygden. I motsatt fall er inntekten definert lik nettoinntekt pluss særfradrag ved kommuneskattelikningen(e) så sant inntektsskatt til kommunen(e) er utliknet. Hvis heller ikke denne skatt er utliknet, er tall for pensjonsgivende inntekt nyttet. Nettoinntekt (eventuelt pensjonsgivende inntekt) ved sjømanns - skatteordningen er lagt til. For nærmere opplysninger viser en til aysnittet "Prinsipper og definisjoner" i publikasjonen NOS Skattestatistikk Tabell 13.3 og 13.4 Tabellene bygger på opplysninger fra skattelikningen og sjomannsskatteordningen for 1970 og folke- og boligtellingen Til en slektshusholdning er regnet personer som var bosatt i samme privatbolig og som var knyttet til hverandre gjennom slektskap. I husholdningstypeinndelingen er barn definert som alle ugifte barn bosatte i foreldrenes husholdning, uten grenser for alder. Husholdningens disponible likningsinntekt er definert lik summen av husholdningsmedlemmenes inntekt minus deres samlede skatt. ForsorgerstOnad og et beregnet beløp for barnetrygd er lagt til. Den enkelte persons inntekt er definert som i tabell 13,2. Med skatt er ment inntekts- og formuesskatt til stat og kommune og medlemsavgift til folketrygden. Som hovedperson i en husholdning er regnet den person i husholdningen som hadde hoyest inntekt. Hvis ingen av husholdningsmedlemmene hadde inntekt, er hovedpersonen som regel definert lik den eldste person i husholdningen. Gruppen ansatte omfatter personer (også medeiere) som arbeidde i aksjeselskaper, andelslag og foretak ellers med begrenset ansvar, og personer (bortsett fra selvstendige og familiemedlemmer uten fast lønn i familiebedrift) som var sysselsatt i andre foretak. Som selvstendige (med eller uten leid hjelp) er regnet personer som drev firma alene for egen regning eller sammen med andre som medeier med ubegrenset ansvar.

144 A Figur I3I. Ntt i nre k t Landsqjennomsnitt:35 F.)19 kr. Fyl kesgiennomsni tt:.` k r Figuren er p rodu:, crt a v o cs Sdr. t/f,., ty ter Kommuner Witi 11,11111: , foi qt VVVIPIPV 11, * V Vei Vir VVVVINVIV IVIVVVV VVIIV, V* **VS*. V V **V.V. V* W111/ wit , , *.,,.V. S *;*,.% **91,0** ,9* ,111 *,*e 9. V*41 11* 111/ ,199917*** 1,99 1 e 1, ,1, 1 *,I1 *Vc,**,, **0 * k,a V 4 7( *. tr It, 99111e, 9 it* 9/11997,, *******I/Ii 44 **IV** ***4 SY it 13-,, IVA.11q, 411,4*., Ne' WVIAA714' C e! 27499

145 144 TABELL OVERSIKT OVER SKATTELIKNINGEN. KOMMUNER. 1972, 1973 OG FYLKET FYLKET FYLKET PORS- I ALT I ALT t ALT GRUNN PORS- BAMBLE H.D. GRUNN FOLKETALL 1. JAN TALLET PA SKATTYTERE ETTERSKOTTSPLIKTIGE A. REDERISELSKAPER B. ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJOFOLK NETTO FORMUE, 1 noo KR ETTERSKOTTSPLIKTtGE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNEdBYGDS/BYS NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE A. REDERISELSKAPER B. ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJØFOLK KOMMUNESKATT I ALT, KR FORMUESSKATT A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE ORDINER INNTEKTSSKATT A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE C.SJØFOLK STATSSKATT I ALT, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE SJØFOLK MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN, KR FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK SKATT I ALT, KR PR. INNBYGGER FOR PERSONLIGE SKATTYTERE, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG KOMMUNESKATT STATSSKATT MEDLEMSAVGIFT NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG PR. PERSONLIG SKATTYTER, KR PR. INNENBYGDS/BYS PERSONLIG SKATTYTER, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS StERFRADRAG KILDE : MATERIALE I BYRAET.

146 145 TABELL 13.1 FORTS. OVERSIKT OVER SKATTELIKNINGEN. KOMMUNER. 1972, 1973 OG KRAGERO KRAGERO DRANGE SKIEN SKIEN SILJAN NOME H.D. DAL H.D. FOLKETALL 1JAf TALLET PA SKATTyTERE ETTERSKOTTSPLIKTIGE A. REDERISELSKAPER B. ANDRE FoRSKOTTSPLIKTIGE Av DISSE INNENByGDS/ByS SJ0FOLK... immoo NETTOFORMUE, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS NETTO INNTEKT PLUSS SKRFRADRAG, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE A. REDERISELSKAPER B FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS KOMMUNESKATT I ALT, KR FORMUESSKATT A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE ORDINR INNTEKISSKATT. V A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE C. SJOFOLK STATSSKATT I ALT, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE MEDLEMSAvGIFT TIL FOLKETRYGDEN, 1_ 000 KR FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK SKATTL ALT, A PR. INNBYGGER FOR PERSONLIGE SKATTYTERE, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SPERFRADRAG. ol.momoa KOMMUNESKATT STATSSKATT MEDLEMSAVGIFT NETTO INNTEKT PLUSS SkRFRADRAG PR. PERSONLIG SKATTYTER, KR PR. INNENBYGDS/9YS personlig SKATTYTER, KR. NETTO FORMUE... MI NETTO INNTEKT PLUSS SARFRADRAG

147 146 TABELL 13.1 FORTS. OVERSIKT OVER SKATTELIKNINGEN. KOMMUNER. 1972, 1973 OG VEST-SELJORD KVITES- NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN TELEMARK EID M.D. N.D. FOLKETALL 1. JAN TALLET PA SKATTYTERE ETTERSKOTTSPLIKTIGE A. REDERISELSKAPER B. ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNEMBYGDSIBYS SJØFOLK NETTO FORMUE, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE A. REDERISELSKAPER B. ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJOFOLK KOMMUNESKATT I ALT, KR FORMUESSKATT A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE ORDINÆR INNTEKTSSKATT A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE C.SJØFOLK STATSSKATT I ALT, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN, KR FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK SKATT I ALT, KR PR. INNBYGGER FOR PERSONLIGE SKATTYTERE, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG KOMMUNESKATT STATSSKATT MEDLEMSAVGIFT NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG PR. PERSONLIG SKATTYTER, KR PR. INNENBYGDS/BYS PERSONLIG SKATTYTER, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG

148 147 TABELL 13.1 FORTS., OVERSIKT OVER SKATTELIKNINGEN. KO UNER. 1972, 1973 OG NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN TINN vinje M.D FOLKETALL 1. JAN TALLET PR SKATTYTERE ETTERSKOTTSPLIKTIGE A. REDERISELSKAPER B. ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJOFOLK NETTO FORMUE, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS NETTO INNTEKT PLUSS SAR FRADRAG, 000 KR.. 1.ETTERSKOTTSPLIKTIGE P A. REDERISELSKAPER B. ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SjOFOLK KOMMUNESKITT I ALT, KR FORMUESSKATT A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE ORDINAR INNTEKTSSKATT A. ETTERSKOTTSPLIKTIGE B. FORSKOTTSPLIKTIGE C. SJOFOLK STATSSKATT I ALT, KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN, KR FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK... Oa N SKATT I ALT, KR PR. INNBYGGER FOR PERSONLIGESKATTYTERE, KR. NETTO NETTO INNTEKT PLUSS SARFRADRAG KOMMUNESKATT STATSSKATT MEDLEMSAVGIFT NETTO INNTEKT PLUSS SARFRADRAG PR. PERSONLI G SK ATTYTER,KR PR. INNENBYGDS/CiYS PERSONLIG SKATTYTER, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SARFRADRAG ,

149 148 TABELL PERSONLIGE SKATTYTERE ETTER INNTEKT. ABSOLUTTE OG RELAT/VE TALL. KOMMUNER INNTEKTSKLASSER HANDELSDISTRIKT PERSON LIGE INGEN KOMMUNE SKATT- INN KR. OG YTERE TEKT KR. KR. KR. KR. KR. KR. KR. KR. KR. OVER ABSOLUTTE TALL HELE FYLKET PST. AV HELE LANDET 3,9 5,6 4,1 4,1 3,9 3,7 4,2 4,0 3,6 3,0 2,9 2,4 191 PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN SILJAN NOME VEST..-TELEMARK H.D SELJORD KVITESEID , NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN , VINJE RELATIVE TALL HELE LANDET 100,0 0,8 9,0 18,1 17,6 18,6 16,1 9,2 4,5 2,3 2,1 1,6 HELE FYLKET 100,0 1,2 9,5 19,1 17,8 17,5 17,1 9,5 4,1 1,8 1,5 1,0 191 PORSGRUNN H.D 100,0 1,1 10,2 15,2 16,0 15,9 18,5 12,0 5,2 2,4 2,2 1, PORSGRUNN 100,0 1,1 10,7 14,5 16,4 15,9 18,3 11,9 5,2 2,4 2,3 1, BAMBLE. 100,0 1,3 8,4 17,6 14,7 15,9 19,3 12,1 5,4 2,3 2,0 0,9 192 KRAGERO H.D. 100,0 1,7 10,2 19,7 17,8 18,2 17,1 8,5 3,4 1,5 1,0 0, KRAGERO 100,0 1,8 9,0 18,8 16,8 17,7 18,3 9,5 4,0 1,8 1,1 1, DRANGEDAL 100,0 1,3 12,8 21,7 20,0 19,3 14,3 6,3 2,0 1,0 0,8 0,4 193 SKIEN H D 100,0 1,0 7,8 18,5 17,5 18,4 18,4 9,9 4,1 1,7 1,6 1, SKIEN 100,0 0,9 7,5 18,3 17,4 18,1 18,6 10,3 4,3 1,8 1,6 1, SILJAN 100,0 0,4 5,6 17,7 16,5 19,9 20,7 11,5 4,1 1,3 1,5 0, NOME 100,0 1,5 9,8 20,0 18,5 20,5 17,1 6,9 3,2 1,2 1,0 0,5 194VEST- TELEMARK H D 100,0 2,1 13,6 26,4 19,8 16,0 11,7 5,8 2,4 1,0 0,8 0, SELJORD 100,0 1,9 14,8 25,6 18,3 17,0 11,4 6,3 2,2 1,0 1,2 0, KVITESEID 100,0 2,1 14,7 28,0 20,3 15,1 9,6 5,9 2,4 0,7 0,7 0, NISSEDAL 100,0 2,4 15,3 24,3 19,2 18,0 12,3 4,9 2,0 0,8 0,4 0, FYRESDAL 100,0 1,8 10,2 25,5 23,9 15,4 12,1 5,8 1,9 1,8 1,0 0, TOKKE 100,0 2,2 12,0 27,3 19,2 15,1 13,8 5,8 3,1 0,8 0,5 0,1, 195 NOTODDEN H.D 100,0 1,2 9,7 20,9 18,9 18,7 15,7 7,6 3,7 1,7 1,2 0, NOTODDEN 100,0 0,7 8,4 20,4 18,1 19,0 17,3 8,1 4,0 1,8 1,2 0, BO 100,0 1,8 9,8 19,5 19,6 17,6 14,1 7,9 4,5 2,3 2,1 0, SAUHERAD 100,0 1,6 11,0 21,0 21,0 21,0 13,4 6,0 2,6 1,2 0,8 0, HJARTDAL 100,0 2,6 17,0 27,8 18,8 13,5 11,4 6,0 2,1 0,5 0,4 0,1 196 RJUKAN H.D. 100,0 0,8 9,8 23,9 20,6 16,9 14,2 7,0 3,8 1,4 1,1 0, TINN 100,0 0,6 6,8 23,2 21,1 17,3 15,5 7,8 4,3 1,4 1,4 0, VINJE 100,0 1,4 16,8 25,5 19,4 16,1 11,2 5,2 2,7 1,2 0,4 0,2 KILDE : MATERIALE I BYRAET.

150 14 0 TA8ELL SLEKTSHUSHOLDNINGER OG GJENNOMSNITTLIG DISPONIBEL LIKNINGSINNTEKT PR. HUSHOLDNING OG PR. HUSHOLD- NINGSMEDLEM, ETTER HUSHOLDNINGSTYPE OG ALDER. HUSHOLDNINGENE PROSENTVIS FORDELT ETTER HUSHOLDNINGEWS DISPONIBLE LIKNINGSINNTEKT. BOSTEDSFYLKE TALLE1 PA HUS- HOLD- NINGER 1NNTEKTSKLASSER GJENNOM.. GJENNOMSNITT- SNITTLIG LIG INNTEKT INNTEKT PR. PR. HUSHOLD- HUSHOLDNING NINGSMEDLEM I FYL- I FYL- HOLDNINGST VPE KET I KET I PRO- PRO- UNDER , C I FYI... SENT I FYL- SENT I ALT KR. OG KET AV KET AV KR, KR. KR, KR. KR. KR. OVER LAN- LAN- HUSHOLDNINGER I ALT Tm 100,0 23,2 PROSENT KR.T 1) 1) DET DET PST. 1 KR. i PST. 20,1 30,8 16,2 6,1 3,4 0, , ,7 HUSHOLDNINGER MED 1 FAMILIE ,0 23,6 100,0 ENSLIGE UTEN BARN ,1 UNDER 30RR..._ 100,0 52,8 100, " ,3 100, " ,1 70 AR OG OVER ,0 80,3 ENSLIGE MED 1 BARN ,0 28,6 1 BARNET 0-6. RR ,0 66,7 100, " ,0 7 ER OG OVER ,0 25,1 ENSLIGE MED 2 BARN ,0 19,2 ELDSTE BARN 0-6 RR ,0 73,3.,.7-16 " ,0 21,6 " 17 AR OG OVER ,0 13,0 ENSLIGE MED 3 ELLER 329 FLERE 100,0 BARN... 20,7 ELDSTE BARN 0-.6 PR ,0 83,3 " 7-16 " ,0 38,8 " 17 RR OG OVER ,0 6,5 2) EKTEPAR UTEN BARN ,5 UNDER 30 AR , t il t, A ,3 4, ,2 70 AR OG OO 37,1 EKTEPAR MED 1 BARN ,0 6,5 BARNET 0-6 AR ,0 8, " ,0 6,0 17 RR OG OVER ,0 5,6 EKTEPAR MEG 2 BARN ,0 3,0 ELDSTE BARN 0-6 AR ,0 4,9 " 7-16 " ,0 2,6 " 17 AR OG OVER ,0 2,1 EKTEPAR MED 3 BARN ,0 2 ELDSTE B AN 0-6 AR ,9 4,. " 7-16 " ,0 2,5 " 17 ER OG OvER ,0 1,5 EKTEPAR MEG 4 HARN.., ,01,0 ELDSTE BARN 0-6 RR ,0I gg " 7-16 " , AR OG OVER ,0 EKTEPAR MED 5 ELLER FLERE BARN ill,01 ELDSTE BARN 6 RR, ,0 - " " 7-16 " ,0 1,4 " 17 AR OG OvER ,0 0,7 HUSHOLUNINGER MED 2 0,0 ELLER FLERE FAMILI ER ,4 2 PERSONER... AV DFTTE: 2 PERSONER 17 RE OG ,0 43,5 OV ,0 43,4 3 PERSONER ,0 16,5 AV DETTE: 2 PERSONER 17 AR OG 94 OVER. 100,0 17,0 3 PERSONER 17 RR OG OVER ,0 16,4 4 PERSONER ,07,9 AV DETTE: 2 PERSONER 17 AR OG 100,0 OVER PERSONER 17 RR OG OVER , PERSONER 17 AR OG ,0 OVER... 8,6 20,2 31,4 15,9 5,6 3,0 0, , ,0 25,7 8,9 1,1 0,1 0, , ,7 37,8 8,8 0, , ,9 41,6 23,8 2,6 0,5 0, , ,9 26,5 9,9 1,2 0,1 0, , ,0 15,7 3,2 0,6 0,1 0, , ,5 31,8 27,0 9,9 2,1 0, , ,7 26,0 5,7 0,8-0, , ,9 45,1 00,8 1,8-1, , ,9 30,2 29,7 11,9 2,7 0, , ,0 24,7 29,0 16,7 7,5 2, , ,7 17,8 6,7 2, , ,4 49,6 23,7 4,3 0, , ,4 17,5 33,0 22,0 10,5 4, , ,1 19,8 25, ,5 8, , ,0 16, ,6 176? 61,8 25,9 3C,2 3,4 1, , ,4 16,4 84,4 26,4 12,9 13, , ,2 28,8 34,4 13,3 2,8 1, , ,5 15,4 39,4 33,4 3,9 0, , ,0 16,5 41,3 27,9 6,8 2,5 0, , ,0 27,3 41,2 11,4 2,7 1,2 0, , ,5 42,1 14,9 4,3 0,8 0,7 0, , ,6 17,0 41,7 23,1 8,1 3,5 0, , ,3 24,6 50,6 13,1 2,8 0,9 0, , ,8 16,3 52,1 20,5 3,4 1,6 0, , ,5 12,0 29,6 31,7 14,5 6,3 0, , ,8 10,5 46,8 23,7 10,3 5,6 0, , ,7 16,3 60,0 13,8 3,8 1,2 0, , ,3 10,3 55,8 22,7 5,4 3,0 0, , ,8 6,2 76,5 32,3 2 0,7 11,8 0, , , 8,4 40,6 29,2 11,8 7,3 0, , ,1 14,8 58,2 18,9 2,7 1, , ,6 9,4 48,9 28,7 7,1 3,3 C , ,8 4,8 22,3 33,2 21,7 15,3 1, ,8.8,3 84,2 33,4 14,2 8,4 0, , ,5 3,6 82,5 23 5, , ,0 10,0 43,4 32,9 8,3 3,8 0, , ,2 4,9 17,8 35,3 24,5 16,5 0, , , ,3 14,/ 15,1 1, , ,6-33,3 66, , ,5 4,9 3 4,4 47,0 9,1 2,8 0, , ,9 3,3 15,0 31,7 19,0 27,0 3, , ,5 18,1 23,8 19,6 11,1 8,5 0, , ,6 26,7 18,4 8,1 2,8 0,3 0, , ,7 26,7 18,5 8,2 0,3 0, , ,4 22,8 28,8 19,0 8,3 4,4 0, , ,9 25,5 34,0 17,0 5,3 1, , ,2 22,5 28,4 19,3 8,7 4,7 0, , ,1 13,0 25,7 29,1 14,6 9,1 0, , ,0 22,2 50,0 19,4 2, , ,2 12g0 38,3 31,7 14,8 2,8 1, , ,3 13,0 19,6 27,7 15,4 15,4 0, , ,4 KIL DE : MATERIALE I BYFAET. 1) GJENNOMSNITTSINNTEKTEN FOR FELKET I PROSENT AV TIL ARENDE GJENNOMSNITTSTALL FOR LANDET. 2) HOVEDPERSONENS ALDER.

151 150 TABELL 13.3 FORTS. SLEKTSHUSHOLDNINGER OG GJENNOMSNITTLIG DISPONIBEL LIKNINGSINNTEKT PR. HUSHOLDNING OG PR. HUSHOLD- NINGSMEDLEM, ETTER HUSHOLDNINGSTYPE OG ALDER. HUSHOLDNINGENE PROSENTVIS FORDELT ETTER HUSHOLDNINGENS DISPONIBLE LIKNINGSINNTEKT. BOSTEDSFYLKE HUSHOLDNINGSTYPE ALDER TALLET PA HUS- HOLD- NINGER UNDER I ALT KR. KR. KR. INNTEKTSKLASSER PROSENT KR. OG KR. KR. KR. OVER GJENNOM- SNITTLIG INNTEKT PR. HUSHOLDNING GJENNOMSNITT- LIG INNTEKT PR. HUSHOLD- NINGSMEDLEM I FYL- I FYL- KET I KET I PRO- PRO- I FYL- SENT I FYL- SENT KET AV KET AV LAN- LAN- 1) 1) DET DET r KR. j PST. KR.1 PST. 0,3 5 PERSONER ,0 2,6 11,4 25,0 25,0 20,5 15, , ,5 AV DETTE: 2 PERSONER 17 AR OG OVER ,0 16,7 61,1 22, , ,1 3 PERSONER 17 AR OG OVER ,0 3,3 14,9 33, ,6 7, , ,0 4 PERSONER 17 AR OG OVER ,0 0,4 8,2 22,5 23,6 27,5 17, , ,5 5 PERSONER 17 AR OG 1,7 OVER ,0 6,7 10,8 8,3 25,0 20,8 26, , ,2 6 ELLER FLERE 1,4 PERSONER ,0 1,4 6,4 22,5 25,8 18,0 24, , ,5 1) GJENNOMSNITTSINNTEKTEN FOR FYLKET I PROSENT AV TILSVARENDE GJENNOMSNITTSTALL FOR LANDET. TABELL SLEKTSHUSHOLDNINGER OG GJENNOMSNITTLIG DISPONIBEL LIKNINGSINNTEKT PR. HUSHOLDNING OG PR. HUSHOLDNINGSMEDLEM, ETTER HOVEDPERSONENS YRKESSTATUS. BOSTEDSKOMMUNER I ALT AV DETTE 1) 1) GJEN- SELVSTENDIGE ANSATTE HANDELSDISTRIKT GJEN- NOM- NOM- SNITT- MED LEID HJELP UTEN LEID HJELP GJEN- TALLET SNITT- LIG GJEN- NOM BOSTEDSKOMMUNE PR LIG INN- GJENNOM-.- GJENNOM-. NOM SNITT- HUS- INN- TEKT TALLET SNITTLIG TALLET SNITTLIG TALLET SNITT- LIG HOLD- TEKT PR. PA INNTEKT PR. PA INNTEKT PR. PA LIG INN- NINGER PR. HUS... HUS- HUS HUS- INN- TEKT HUS-. HOLD- HOLD- HUS-. NUS-- HOLD- HUS- HUS- HOLD- TEKT PR. HOLD- NINGS- NINGER HOLD- HOLD- NINGER HOLD- HOLD- NINGER PR. HUS- NING MEDLEM NING NINGS- NINE NINGS- HUS-HOLD - MEDLEM MEDLEMHOLD- NINGS- NING MEDLEM 1 HELE LANDET... r KR KR. KR. KR HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H D SKIEN SILJAN NOME VEST- TELEMARK H D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN VINJE KILDE : MATERIALE I BYRAET. 1) PERSONER MED INNTEKT AV EGET ARBEID SOM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD.

152 BOLIGER OG BOLIGFORHOLD Figur 14.1 Figuren viser hvor stor andel av de bosatte i privatboliger som hadde eget eller felles wc og bad. Denne andelen har nær sammenheng med aldersfordelingen på boligene i kommunene og er lavest i gamle boliger. Kommuner med gammel bebyggelse har relativt lav andel bosatte i boliger med eget eller felles wc og bad. Tabell I tabellen omfatter hustypen "enebolig" våningshus i tilknytning til gårdsdrift, frittliggende enebolig, enebolig i rekke, kjede, atrium, terrasse eller som halvpart av vertikalt delt tomannsbolig, samt annen enebolig. Hustypen "småhus ellers" omfatter horisontalt delt tomannsbolig og annet småhus, mens provisoriske boligbygg, forretningsbygg m.v. og bygg for felleshusholdning er gruppert som "annet bygg". Tabell 14,2 Tabellen bygger på Kommunalteknisk statistikk 1975 som ble utarbeidd ved samarbeid mellom Norske Kommuners Sentralforbund og Statistisk Sentralbyrå. Tallet på leiligheter er ikke uten videre sammenliknbart med tallet på boliger gitt i tabell Det mangler oppgaver for en del kommuner.

153 152 Figur Bosatte i privatboliger med eget eller felles WC og bad i prosent av alle bosatte Kommuner Landsgjennomsnitt: 73. Fylkesgjennomsnitt: km 39 og under [= i. " og over

154 153 TABELL PRIVATBOLIGER, BOSATTE ETTER HUSTYPE OG BOSATTE ETTER BOLIGENS UTSTYR. ABSOLUTTE OG RELATIVE TALL. KOMMUNER BOSATTE HUSTYPE BOLIGENS UTSTYR HANDELSDISTRIKT KOMMUNE ANDEL AV BO- PRIVAT- ABSOLUTTE TALL RELATIVE TALL DETTE SATTE BOLIGER MED I I ALT I EGET BOLIG 1) ELLER MED I I ALT FELLES EGET ALT ENE-. SMAHUS BLOKK ANNET ALT ENE- SMAHUS BLOKK ANNET WC OG ELLER BOLIG ELLERS BYGG BOLIG ELLERS BYGG BAD FELLES WC OG BAD HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H.D SKIEN SILJAN NOME ir PROSENT _ I PST VEST-TELEMARK H.D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN VINJE KILDE : FOLKE- OG BOLIGTELLING ) OMFATTER GSA UOPPGITT UTSTYRSSPESIFIKASJON

155 154 TABELL LEILIGHETER, HYTTER OG FRITIDSHUS. KOMMUNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE ANTALL ANT ALL LEILIGHETER LEILIGHETER TATT I BRUK 31/12 31/ / ANTALL HYTTER OG FRITIDS- HUS 1975 HELE FYLKET 191 PORSGRUNN H D 0805 PORSGRUNN 0814 BAMBLE KRAGERO H D 0815 KRAGERØ DRANGEDAL 193 SKIEN H D SKIEN SILJAN NOME VEST-TELEMARK H.D 0828 SELJORD 0829 KVITESEID NISSEDAL 0831 FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H D NOTODDEN SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H D TINN 30; VINJE KILDE : NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND : KOMMUNALTEKNISK STATISTIKK

156 SOSIALE FORHOLD Figur 15.1 Figuren viser antall uførepensjonister pr innbyggere 20 år og over. Stor andel uførepensjonister kan ha sammenheng med relativt stor andel av befolkningen i de nærmeste aldersgruppene under pensjonsalderen, ettersom uføreandelen er storst i disse aldersgruppene. Enkelte kommuner med institusjoner for f.eks. åndssvake vil komme ut med unormalt store tall. Tabell 15.1 Tabellen gir oppgaver fra folketrygdens pensjonsdel. Til folketrygdens pensjonsdel hører: Alderspensjon, uforepensjon, pensjon til gjenlevende ektefelle, pensjon til ugift person, barnepensjon, stonad til ugift mor, særtillegg, kompensasjonstillegg, utdanningsstonad, fodselstonad til ugift mor, engangsstonad m.v. for yrkesskader, engangsstonad ved dødsfall. Oppgavene over stonadsmottakere med pensjon og overgangsstonad 31. desember er hentet fra det sentrale pensjonsregister i Rikstrygdeverket. Registreringen finner først sted når en søknad er ferdigbehandlet. "Ytelser" er basert på hovedbokoppgaver fra trygdekontorene. Rikstrygdeverkets regnskaper ble i 1971 lagt om til kontantregnskap, dvs. utgifter og inntekter blir postert på utbetalingstidspunktet, henholdsvis innbetalingstidspunktet. Under "Ytelser" er derfor også med utgifter til etterbetaling i samband med pensjonssoknader med lang behandlingstid. Etterlatte og ugifte modre som har krav på pensjon/overgangsstonad får denne redusert dersom forventet ervervsinntekt overstiger halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Nullpensjonister er personer med så stor forventet ervervsinntekt at pensjon/overgangsstønad ikke kommer til utbetaling. Disse er ikke tatt med i tabellen. Uforenensjonister pr innb.: Enkelte kommuner med institusjoner for f.eks. åndssvake vil komme ut med unormalt hy frekvens. Personer som har rett til uforepensjon (Weller etterlattepensjon er etter fylte 67 år regnet som alderspensjonister. Under uførepensjon er tatt med etterlatte ufore, dvs. personer som har rett til både etterlattepensjon og uførepensjon. Tabell 15.2 Tabellen er laget på grunnlag av årsmeldinger om hjelpeordningen for hjemmene og årsmeldinger om landbruksvikarvirksomheten som Forbruker- og administrasjonsdepartementet henter inn fra kommunene. Tabell 15.3 Tabellen er utarbeidd på grunnlag av oppgaver som Byrået henter inn fra de kommunale sosialkontorer. Statistikken omfatter personer som har mottatt hjelp etter 3 i lov om sosial omsorg. Når hjelp er ytt til en familie, er hovedforsorgeren regnet som mottaker av hjelpen. StOnadsmottakerne kan ha mottatt hjelp i mer enn en kommune. Økonomisk hjelp omfatter bidrag, lån eller garanti for lån. Andre ytelser omfatter f.eks. plasseringer i arbeidshjem eller vernet bedrift, i aldershjem, pleiehjem o.l. eller i privat pleie. Tabell 15.4 Tabellen er laget på grunnlag av årsmeldingen fra de enkelte barnehager. Arsmeldingene blir hentet inn av Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Barneparker definert som et korttids utendors leke- og aktivitetstilbud for små barn, ledet av voksne,regnes ikke som barnehage, ifølge lov om barnehager m.v. av 6. juni 1975.

157 156 Figur Uførepensjonister nr innbyggere 20 år og over. Landsgjennomsnitt: 52. Fylkesgjennomsnitt: Kommuner 4 39 og under r"/ Mirr 11! Ato og over

158 157 TAHELL 1.1. STONADSmoTTAKERE ETTER TRYGDEART OG YTELSER FRA FOLKETRYGDENS PENSJONSDE KOMMUNER OG 1975 HANDELSDISTRIKT KOMMUNE STØNADSMOTTAKERE MED PENSJON OG OVERGANGSSTIONAD 31. DESEMBER YTELSER I DESEMBER _..._-_ UFØRE- 1) PENSJO- FRA ETTERLATTEPENSJON N.V. NISTER FOLKE- FRA PR. TRYGDENS ALDERS- ALDERS-UFØRE PEN- PENSJON I ALTPENSJON PENSJON Av DETTE INN- SJONSDEL PR. I ALT BYGGERE PR.' STO- ALDERS- 20 AR NADSMOT- PENSJO- EKTE- BARN OG OVER 2) 3) FELLE TAKER NEST.. KR HELE FYLKET PR INNBYGGERE HELE FYLKET PR INNBYGGERE PORSGRUNN H.D PORSGRUNN GAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H. D SKIEN SILJAN NONE VEST-TELEMARK H.D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H.D NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN VINJE KILDE RIKSTRYGDEVERKET. 1) OMFATTER HER EKTEFELLE, BARN, ANDRE ETTERLATTE OG UGIFTE MODRE. 2) OMFATTER PENSJON, OVERGANGSSTØNAD, GRUNNSTØNAD OG HJELPESTØNAD. GRUNNSTØNAD OG HJELPESTØNAD FOR UFØRE SOM IKKE HAR RETT TIL UFØREPENSJON ER INKLUDERT I YTELSENE. 3) UTGIFTER TIL SARTILLEGG OG KOMPENSASJONSTILLEGG ER TATT MED. 41, I.

159 158 TABELL HJELPEORDNINGER FOR HJEMMENE OG LANDBRUKSVIKARTJENESTE. KOMMUNER OG 1975 HJELPEORDNINGER FOR HJEMMENE LANDBRUKSVIKARV/RKSOMHET HANDELSDISTRIKT KOMMUNE HJEMMEHJELP FOR HUSMORVIKARTJENESTE ELDRE, UFORE M.V. BRUTTOLANDBRUKS- BRUK BRUTTO UT-VIKARERSOM UT- HUSMOR- HJEM HJEMME- HJEM GIFTER 31. FIKK GIFTER VIKARER SOM HJELPERE SOM I ALT DESEMBER HJELP I ALT 31. FIKK 31. FIKK DESEMBER HJELP DESEMBER HJELP 1000 KR.T 1000 KR HELE FYLKET HELE FYLKET PORSGRUNN H.D ) 0805 PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.O KRAGERO DRANGEDAL SKIEN H.D SKIEN ) 0811 SILJAN NOME VEST-TELEMARK H D SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN H.O NOTODDEN BO SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN H.D TINN VINJE KILDE : NOS SOSIAL HJEMMEHJELP OG MATERIALE I BYRAET. 1) FELLES LANOBRUKSVIKARORDNING FOR PORSGRUNN OG SILJAN KOMMUNER.

160 159 TABELL SOSIALHJeLP. STØNADSMOTTAKERE ET1ER YTELSENS ART, FORMAL OG FORSORGELSESBYRDE. STONADSKOMMUNER OG MED ØKONOMISK STØNAD HANDELSDISTRIKT STØNADSKOMMUNE YTELSENS FORMAL MED FORSØRGELSESBYRDE GJENNOM- SNITT- FAMILIETYPE LIG UTEN OK ONO- I ALT LIVS- FORSOR- GIFTE MED MISK SELV-OPP- ANDRE GELSES- GIFTE UTEN BARN STØNAD HJELP HOLD BYRDE MED SAMLIV 3) UNDER PR. STO- SAM- OG ENS- ANDRE 18 AR NADS-. I) 2) MOT- LIV LIGE TAKER MED ANDRE YTEL- SER I ALT - I KR. I HELE FYLKET HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE KRAGERØ H.D KRAGERØ DRANGEDAL SKIEN H.D SKIEN SILJAN NOME NOTODDEN M.D ? NOTODDEN MIIPW BO SAUHERAD HJARTDAL VEST-TELEMARK H.D SELJORD KVITESEID NISSEDAL 6-5 / FYRESDAL TOKKE _ RJUKAN H.D TINN VINJE KILDE : NOS SOSIALHJELPSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET. 1) OMFATTER GIFTE STØNADSMOTTAKERE MED OG UTEN BARN UNDER 18 AR. 2) OMFATTER GIFTE STØNADSMOTTAKERE UTEN SAMLIV OG ENSLIGE KVINNER OG MENN MED BARN UNDER 18 AR. 3) OMFATTER STØNADSMOTTAKERE MED UOPPGITT EKTESKAPLIGE STATUS OE MOTTAKERE MED FORSØRGELSESBYRDE NAR ALLE FORSØRGEDE ER OVER 18 AR.

161 160 TABELL BARNEHAGER. INSTITUSJONER ETTER EIERFORHOLD, ANSATTE OG BARN ETTER FORELDREFORHOLD. KOMMUNER OG 1975 INSTITUSJONER ANSATTE BARN I BARNEHAGER HANDELSD/STRIKT KOMMUNE AV DETTE AV AV DETTE MED DETTE MED PR. I ALT I ALT FOR- I ALT ENSLIG BEGGE ANDRE 1000 OFFENT- PRIVATE SKOLE- MOR OG FOR- FOR- BARN LIGE LARER- FAR ELDRE ELDRE- 0-6 AR UTDAN- I FOR- NING ARBEID HOLD 1974 HELE FYLKET HELE FYLKET PORSGRUNN HD PORSGRUNN BAMBLE KRAGERO H.D KRAGERO DRANGEDAL _ - - _ SKIEN H.D SKIEN SILJAN. _ NOME VEST-TELEMARK H.D 0828 SELJORD 0829 KVITESEID 0830 NISSEDAL 0831 FYRESDAL TOKKE 195 NOTODDEN H.D NOTODDEN 2 2 _ BO SAUHERAD 0827 HJARTDAL _ RJUKAN H.D. 1 1 _ _ TINN 1 1 _ _ VINJE KILDE : NOS BARNEOMSORG OG MATERIALE I BYRRET.

162 RETTSFORHOLD Tabell Tabellene 16.1 og 16.2 er utarbeidd på grunnlag av oppgaver fra politiet og tabell 16.3 pa grunnlag av oppgaver fra statsadvokatene. Tabellene omfatter ikke forbrytelser mot den militære straffelov, og overtredelser av pris-, rasjonerings- og forsyningslovene er heller ikke med. Politiets og domstolenes behandling av forseelser er heller ikke tatt med. Alder er i alle tabellene definert som alder på gjerningstidspunktet. For nærmere detaljer viser en til aysnittene "Prinsipper og definisjoner" i de årlige publikasjonene NOS Kriminalstatistikk Forbrytelser og NOS Kriminalstatistikk - Reaksjoner. Tabell 16.4 Tabellen omfatter tvistemål behandlet ved Forliksrådene og By- og herredsrettene. Forliksrådene gir summariske oppgaver over aysluttede saker, mens oppgavene fra By- og herredsrettene gjelder hver enkelt aysluttet sak.

163 162 TABELL FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET, EITER ARTEN AV LOVBRUDD, HANDELSDISTRIKT OG POLITIETS INNSTILLING ELLER AVGJØRELSE. ASTED 1974 OG HANDELSDISTRIKT POLITIETS INNSTILLING ELLER AVGJORELSE OMSET- FORBR. NING, MOT BRUK FORBR. DEN ELLER MOT I ALT ALMIN- BESIT- SEDE- NELIGE TELSE LIG- ORDEN AV HETEN OG NAR- FRED KOTIKA DOKU- FORBR. MENT- MOT FALSK, LIV, UNDER- SKADE- LEGEME SLAG, VERK OG BEDRA- HEL- GERI OG BRED UTRO- SKAP TYVERIER BRUKS- SIM- TYV- GROVE PLE ERIER I ALT TYV- TYV- AV ERIER ERIER MOTOR- KJØRE- TOY ANDRE FOR- BRYT- ELSER 1974 FORBRYTELSER I ALT HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN FORBRYTELSER 1) PR INNBYGGERE HELE LANDET HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERO SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAM FORBRYTELSER I ALT HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN POLITIETS INNSTILLING ETTER AVGJØRELSE HENLAGT FORDI INGEN BE- STEMT PERSON SIKTET ELLER P.G.A. BEVISETS STILLING PATALEBEGJOERINGEN TRUKKET TILBAKE HENLAGT P.G.A. DOD, FOR- ELDELSE, SINNSSYKDOM ELLER FORDI GJERNINGS- MANNEN VAR UNDER 14 AR TILTALE ELLER FORELEGG PATALEUNNLATELSE, SAKEN OVERFORT TIL BARNEVERNS- NEMND ELLER INGEN TILTALE AV ANDRE GRUNNER FORBRYTELSER ETTERFORSKET 1) PR INNdYGGERE HELE LANDET HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN o KILDE: NOS KRIMINALSTATISTIKK. FORBRYTELSER. DESSUTEN MATERIALE BYR RET. 1) INNBYGGERE PR. 1. JANUAR.

164 163 TABELL SIKTEDE ETTER FORBRYTELSENS ART, HANDELSDISTRIKT, KJØNN OG ALDER. BOSTED OG 1975 HANDELSDISTRIKT KJØNN ALDER OMSET- FORBR. NING, MOT BRUK FOR8R. DEN ELLER MOT I ALT ALMIN- BESIT- SEDE- NELIGE TELSE LIG- ORDEN AV HETEN OG NAR- FRED KOTIKA DOKU- FORBR. MENT- MOT FALSK, LIV, UNDER- SKADE- LEGEME SLAG, VERK OG BEDRA- HEL-GERI OG BRED UTRO- SKAP TYVERIER BRUKS- SIM- TYV- GROVE PLE ERIER I ALT TYV- TYV- AV ERIER ERIER MOTOR- KJØRE- TØY ANDRE FOR- BRYT- ELSER 1974 SIKTEDE I ALT HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN SIKTEDE PR ) INNUYGGERE HELE LANDET HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN KJØNN MENN KVINNER ALDER UNDER 14 AR AR AR AR AR OG OVER SIKTEDE PR ) INNBYGGERE HELE LANDET HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN '19 VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN KILDE: NOS KRIMINALSTATISTIKK. FORBRYTELSER. DESSUTEN MATERIALE I BYROET. 1) INNBYGGERE 5 AR OG OVER PR. I. JANUAR.

165 164 TABELL DOMFELTE, BOTLAGTE OG PATALEFRITATTE FOR FORBRYTELSER, ETTER KJØNN, REAKSJONENS ART, HANDELSDISTRIKT OG ALDER. BOSTED OG 1975 KJØNNREAKSJONENS ART HANDELSDISTRIKT ALDER I ALT OVER- BE- FIRING UBE- TINGET TIL DOMS- ANNEN UBE- TINGET BE- FENG- UBE- BARNE- UT- REAK- MENN KVIN- TINGET OG BE- TINGET SEL TINGET VERNS- SET- SJON NER FENG- TINGET FENG- OG BOT NEMND TELSE SEL FENG- SEL UBE- ELLER SEL TINGET PATALE- BOT UNN- LATELSE 1974 ALLE STRAFFBARE HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN STRAFFBARE 1) PR INNUYGGERE HELE LANDET HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN WOO ALLE STRAFFBARE HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN ALDER AR " " AR OG ELDRE STRAFFBARE 1) PR INNBYGGERE HELE LANDET HELE FYLKET HANDELSDISTRIKT PORSGRUNN KRAGERØ SKIEN VEST-TELEMARK NOTODDEN RJUKAN KILDE: NOS KRIMINALSTATISTIKK REAKSJONER., DESSUTEN MATERIALE I BYRAET 1) INNBYGGERE 14 AR OG OVER PR. 1. JANUAR

166 165 TABELL SIVILE SAKER ETTER AVGJØRELSE. FORLIKSRAD OG 1975 AVVIST, FORLIKSRAD I ALT HEVET FORLIKT PADOMT VIST TIL ANKESAKER ELLER RETTEN BY-/HERREDSRETT BORTFALT TVISTEMAL BEHANDLET VED FORLIKSRADENE HELE FYLKET FORLIKSRAD ByKoMMUNER PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN HERREDSKOMMUNER SILJAN BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL NOME BO SAUHERAD TINR HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE TVISTEMAL AVSLUTTET VED BY- OG HERREDSRETTENE HELE FYLKET DOMSSOGN PORSGRUNN OG SKIEN KRAGERO NEDRE TELEMARK TINN OG HEDDAL VEST-TELEMARK ByRETTENE BERREDSRETTENE KILDE : NOS SIVILRETTSSTATISTIKK OG MATERIALE I BYRAET.

167 UTDANNING Figur 17.1 Stor andel elever i videregående skoler i aldersgruppen år finnes i sentrale kommuner med allsidig skoletilbud. Utkantkommuner med stor aystand til skolesentrene har gjennomgående relativt liten andel i videregående skoler. Muligheten til å få arbeid kan også påvirke andelen: Godt arbeidstilbud kan fore til lav andel i videregående skoler. Tabell Tallene gjelder situasjonen pr. 1. oktober i oppgaveåret. Tabell 17.1 omfatter elever ved grunnskoler og videregående skoler, og studenter ved universiteter og hogskoler som går på skole i fylket. Grupperingen etter skoleslag bygger på Standard for næringsgruppering. I tallet for elever ved grunnskoler inngår det også elever ved framhalds- og spesialskoler. Med videregående skoler menes folkehogskoler, realskoler,gymnas og fag- og yrkesskoler. Betegnelsen universitet er nyttet både om universitetene og de vitenskapelige hogskolene, mens hogskoler er nyttet som betegnelse på distriktshogskoler, lærerskoler, tekniske skoler, sosialskoler, skoler for videreutdanning i sykepleie, militære hogskoler og andre hogskoler. I tabell 17.2 er det for elever i videregående skoler i fylket gitt opplysninger om den typen utdanning de får. Utdanningene er gruppert i samsvar med Standard for utdanningsgruppering. Bare elever som deltar i utdanninger av en normal varighet på minst 300 undervisningstimer pr. år er med statistikken. Tabell 17.3 omfatter elever ved videregående skoler som er hjemmehorende i fylket. I tabell 17.4 er de elever som går på skole i andre fylker enn hjemstedsfylket fordelt etter skolefylke. Denne tabellen gir også tall for elever i videregående skoler etter skoleslag. Skolene er gruppert etter den utdanning som flertallet av skolens elever deltar i. Dette medfører f.eks. at det under gymnas og realskoler er med noen elever som får annen utdanning enn gymnas- og realskoleutdanning (fagkurs for studenter o.1.). Tabell 17.5 gir tilsvarende tall som tabell 17.4 for studenter ved universiteter og høgskoler som er bosatt i fylket. Tabell 17.6 Tabellen omfatter voksenopplæringskurs som arrangeres av skoleverket: a. På oppdrag av fylkesarbeidskontorene med utgiftene dekket under kap. 530 på statsbudsjettet " Særlige sysselsettingstiltak". b. På skolens initiativ og finansiert over skolens eget budsjett eller med tilskudd fra Kirkeog undervisningsdepartementet. Kursene er gruppert i samsvar med Standard for utdanningsgruppering. Tabell 17.7 I tabellen er det gitt tall for voksenopplæring og folkeopplysning arrangert av folkeopplysningsorganisasjoner som er medlemmer av Samnemnda for studiearbeid. Tabellen omfatter bare kurs der det er søkt om statstilskott over Kirke- og undervisningsdepartementets budsjett. Kursene er gruppert etter en inndeling som Samnemnda har utarbeidd.

168 I 6 7 Figur Elever i videregående skoler i aldersgruppen år i prosent av alle personer i gruppen Kommuner Landsgjennomsnitt: 55. Fylkesgjennomsnitt: <rn 39 og under '77: Fs\ ,7/77,;',, ' 60 og over

169 168 TABELL ELEVER VED SKOLER I FYLKET ETTERKJØNNOG SKOLESLAG. SKOLEKOMMUNER OG 1974 SKOLEKOMMUNE MENN OG KVINNERMENN KVINNER SKOLESLAG TELEMARK GRUNNSKOLE vid EREGA ENDE SKOLE HØGSKOLE PORSGRUNN H D PORSGRUNN GRUNNSKOLE VIDEREGRENDE SKOLE HOGSKOLE BAMBLE GRUNNSKOLE videregrende SKOLE KRAGERO H KRAGERO GRUNNSKOLE videregaende SKOLE DRANGEDAL GRUNNSKOLE SKIEN H.D SKIEN GRUNNSKOLE videregaende SKOLE HØGSKOLE SILJAN GRUNNSKOLE NOME GRUNNSKOLE VIDEREGRENDE SKOL E VEST TELEMARK H D SELJORD GRUNNSKOLE videregrende SKOLE KVITESEID GRUNNSKOLE NISSEDAL GRUNNSKOLE FYRESDAL GRUNNSKOLE VI DEREGREN DE SKOLE TOKKE GRUNNSKOLE NOTODDEN H D NOTODDEN GRUNNSKOLE VIDEREGAENDE SKOLE HØGSKOLE BO GRUNNSKOLE vid EREGRENDE SKOLE HØGSKOLE SAUHERAD GRUNNSKOLE videregrende SKOLE HJARTDAL GRUNNSKOLE RJUKAN H o TINN GRUNNSKOLE videregaende SKOLE VINJE GRUNNSKOLE VID EREGREN DE SKOLE KILDE :MATERIALE I BYRRET.

170 169 TABELL ELEVER I VIDEREGRENDE SKOLER I FYLKET ETTER KJØNN OG UTDANNINGENS MENN OG KVINNER MENN urdnninc3ens ART ART KVINNER 1974 OG 1975 PROSENTANDEL KVINNER HELE FYLKET ,5 49,5 ALLMENT FAGFELT ,3 55,3 UTVIDET GRUNNSKOLEUTDA NING GYMNASUTDANNING ' ,1 51,9 FOLKEHOGSKOLEUTDANNING ,3 72,0 REALSKOLEUTDANNING ,6 63,3 ANNEN ALLMENNUTDANNING ,7 - HUMANIORA OG ESTETIKK... RELIGIONSFAG.... HUMANISTISKE FAG ELLERS... REKLAMETEGNING OG DEKORASJON. MUSIKKFAG... BILDENDE KUNST BRUKSKUNST... TEATERFAG... ESTETISKE FAG ELLERS... UNDERVISNING BARNEHAGELARERUTDANNING KLASSELIRERUTDANNIN G FAGLARERUTDANNING UNDERVISNINGSFAG ELLERS.. ADMINISTRASJON OG OKONOMI ,1 63,2 ADMINISTRASJON OG OKONOMI, UOPPGITT FAGGRUPPE ,1 70,6 ADMINISTRATIVE FAG ,7 41,4 KONTOR- OG HANDELSFAG GENERELT ,2 64,4 KONTORFAG ,4 68,0 HANDELSFAG ,0 54,4 SOSIALFAG MERKANTILE FAG ELLERS INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK ,0 17,1 INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK, UOPPGITT FAGGRUPPE TEKSTIL- 0SOM- OG LARVAREFAG ,0 99,3 FINMEKANISKE FAG MEKANISKE FAG ELLERS ,7 JERN- OG METALLFAG ELLERS ,7 2,2 ELEKTROFAG ,5 0,8 TREARBEIDS-, 9YGGE- OG ANLEGGSFAG ,8 16,0 GRAFISKE FAG NIERINGSMIDDELFAG INDUSTRIELLE, HANDVERKSMESSIGE OG TEKNISKE FAG ELLERS ,7 12,5 SAMFEROSEL MARITIME NAVIGASJONSFAG MARITIME MASKINISTFAG di SJOFARTSFAG ELLERS VEGTRAFIKKF AG... STALE FAG TELEKOMMUNIKASJONSFAG TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSFAG ELLERS HELSEVERN ,7 89,3 SYKEPLEIEFAG ,3 88,0 TANNPLEIEFAG BARNEPLEIEFAG ,0 100,0 VERNEPLEIEFAG... APOTEKFAG _ TERAPEUTISKE FAG... - _ - HELSEVERNFAG ELLERS... JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE ,6 22,0 JORDBRUKSFAG ,8 22,7 GARTNERI- OG HAGEBRUKSFAG.. SKOGBRUKSFAG. FISKEFAG... 6 _ 8 - TJENESTEYTING OG FORSVAR ,6 95,0 HUSSTELLFAG ,0 100,0 HOTELL- OG RESTAURANTFAG HYGIENE OG SKJONNHETSPLEIEFAG ,0 100,0 VAKTMESTER- OG RENGJORINGSFAG... - _ FOTOGRAFFAG... IDRETTS- OG UNGDOMSLEDERUTDANNING ,3 23,1 SIVILE OVERVAKINGS- OG TRYGINGSFAG. MILITAkE FAG... KILtE : MATERIALE I BYRAET ,3-12,5

171 170 TABELL ELEVER SOM ER BOSATT I FYLKET OG GAR I VIDEREGAENDE SKOLER ETTER SKOLESTED. BOSTEDSKOMMUNER OG 1975 BOSTEDSKOMMUNE PR SKOLE PA SKOLE PA SKOLE -- I ALT I BO- I ANNEN I ANNET STEDS-KOMMUNE FYLKE KOMMUNEN I FYLKET PROSENT PA SKOLE PR SKOLE I ALT I BO- I ANNEN PR SKOLE STEDS- KOMMUNE / ANNET KOMMUNEN I FYLKET FYLKE ELEVER I VIDERE- GAENDE SKOLER I ALDERSGRUPPEN I PROSENT AV PER- SONER I GRUPPEN AR AR PROSENT 1 HELE FYLKET ,3 33,5 18,2 52,4 9, ,2 33,5 17,3 53,3 9, PORSGRUNN H.D ,6 40,0 15,4 54,6 8, PORSGRUNN ,9 30,6 15,5 56,3 9, BAMBLE ,3 78,9 14,8 48,6 5,9 192 KRAGERO H.D ,5 29,8 16,8 61,3 8, KRAGERO ,3 10,2 15,4 64,7 8, DRANGEDAL ,9 20,1 53,6 7,9 193 SKIEN H.D ,0 22,9 14,1 53,6 8, SKIEN ,0 15,1 13,8 53,2 8, SILJAN ,7 16,3 46,8 6, NOME ,2 54,4 15,3 57,3 11,5 194 VEST-TELEMARK H D ,4 69,5 29,2 48,5 10, SELJORD ,4 78,5 16,1 55,9 9, KVITESEID ,3 24,7 37,8 10, NISSEDAL ,4 63,6 55,6 13, FYRESDAL ,0 30,0 47,5 10, TOKKE ,4 25,6 50,8 8,8 195 NOTODDEN H.D ,5 29,5 17,9 56,5 12, NOTODDEN ,1 10,2 19,7 51,0 12, ,9 29,1 9,0 66,7 13, SAUHERAD 147 _ ,9 21,1 61,9 11, HJARTDAL 60 _ ,7 23,3 64,9 10,2 196 RJUKAN H.D ,4 43,5 33,1 35,4 8, TINN ,6 20,9 34,5 26,5 7, VINJE ,8 67,7 31,5 51,1 9,6 KILDE : MATERIALE 1 BYRAET. TABELL ELEVER SOM ER BOSATT I FYLKET OG GAR I VIDEREGAENDE SKOLER ETTER SKOLESLAG. SKOLEFYLKER OG 1975 SKOLEFYLKE FAG- FAG- OG FAG- OG SKOLER YRKES- YRKES- SKOLER SKOLER FAG- FOLKE- GYMNAS FOR SKOLER SKOLER FOR FOR OG I ALT HOG- OG LAND- FOR FOR TRAN- ADMINI- HELSE- YRKES- SKOLER REAL- BRUK HAND-SPORT- STELL SKOLER SKOLER OGVERK OG KOM- SJON OG ELLERS FISKE OG muni- OG SOSIAL- INDUSTRI KASJON.ØKONOMI ARBEID 1974 ELEVER BOSATT I FYLKET PA SKOLE 1 BOSTEDS- FYLKET ELEVER BOSATT I FYLKET PA SKOLE I BOSTEDS- FYLKET PA SKOLE I ANDRE FYLKER ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD g 10 9 AUST-AGDER VEST-AGDER _ 9 ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MORE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG _ NORDLAND TROMS FINNMARK ELEVER BOSATT I FYLKET PROSENTVIS FORDELT ETTER SKOLESLAG , 4 43,6 2,9 22,6 3,3 13,4 4,7 4,2 KILDE : MATERIALE I BYRAET.

172 ' TABELL STUDENTER SOM ER BOSATT I FYLKET UG STUDERER VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER, ETTER SKOLESLAG. SKOLEFYLKER SKOLEFYLKE I ALT UNI-GIS- VERST- VRIKTS- TETER HOG- SKOLER LARER- TEKNISKE SKOLER SKOLER SOSIAL- SKOLER SKOLER FOR VIDERE- UTDANNING I SYKE- PLEIE ANDRE HOG- SKOLER. - STUDENTER BOSATT I FYLKET , PA SKOLE I BOSTEDSFYLKET PA SKOLE I ANDRE FYLKER OSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK O PPLAND... lb 14-2 BUSKERUD VESTFOLD AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE.. 2 MORE OG ROMSDAL _ _ - SØR-TRØNDELAG NORD-TRO NDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK KILDE : NOS UTDANNINGSSTATISTIKK. UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. DESSUTEN MATERIALE I BYRAET. TABFLL 17.6, VOKSENOPPLARM I SKOLEVERKET OG YRKESOP, EkRING FOR VOKSNE, ETTERARRANGØR OG UTDANNINGENS ART. KURS OG DELTAKERE. SKOLEARET 1974-r, UTDANNINGENS APT KURS ARRANGERT AV F, LKESARBEIDSKONTORET K S DELTAKERE PST. AV PST. AV I AU" HELEL ALT HELL LANDET LANDET KURS ARRANGERT AV SKOLENE KURS DELTAKERE PST. AV PST. AV I ALT HELE I ALT HELE LANDET LANDET HELE FYLKET , ,8 77 4, ,0 ALLMENTFAGFELT... GRUNNSKOLEUTDANNING PA UNGDOMSTRINNET.. GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLA2RING... GYMNASUTDANNING.... GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN , ,5 HUMANIORA OR ESTETIKK , ,8 HUMANISTISKEFAG ELLERS , ,5 REKLAMETEGNING OG DEKORASJON. BILDENDEKUNST... BROKSKUNST... 33, ,8 UNDERVISNING... UNDERVISNINGSFAG ELLERS... ADMINISTRASJON OG OKONOMI... 4,4 42 3,6 13 5, ,5 ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG... ADMINISTRATIVE FAG... KONTOR- OG HANDELSFAG, GENERELT.. 7 5, ,1 SAMFUNNSØKONOMISKE FAG KONTORFAG... d 2 3,6 34 3,4 2 3,1 29 2,3 G ,7 8 4,7 3 10,0 30 5,7 PRESSEFAG... - _... _ - ANDRE SAMFUNNSFAG , ,7 INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK , ,7 34 9, ,7 TEKSTIL-, SOM- OG LARVAREFAG ,2 79 8,3 FINMEKANISKE FAG MEKANISKE FAG ELLERS ,0 12 2,0 2 4,3 35 5,2 JERN- OG METALLFAG ELLERS ,7 90 4,5 5 6,2 70 6,1 ELEKTROFAG... - _ - 4 6,7 58 7,0 TREARBEIDS", BYGGE- OR ANLEGGSFAG. 8 9,4 47 5, , ,5 GRAFISKE FAG WERINGSMIDDELFAG,... INDUSTRIELLE, HANDVERKSMESSIGE OG TEKNISKE FAG ELLERS... 11, ,8 SAMFERDSEL , ,5 MARITIME NAVIGASJONSFAG... MARITIME MASKINISTFAG... SJØFARTSFAGELLERS... LUFTTRAFIKKFAG... VEGTRAFIKKFAG , ,6 TELEKOMMuNIKASJONSEAG... KILDE : MATERIALE I BYRET. 14 _ 1,7-0, ,4-0,2

173 172 TABELL 17.6 FORTS. VOKSENOPPLÆRING I SKOLEVERKET OG TRKESOPPLARING FOR VOKSNE, ETTER ARRANGØR OG UTDANNINGENS ART. KURS OG DELTAKERE. SKOLERRET KURS ARRANGERT AV FYLKESARBEIDSKONTORET KURS ARRANGERT AV SKOLENE UTDANNINGENS ART KURS DELTAKERE KURS DELTAKERE PST. AV I ALT HELE LANDET PST. AV I ALT HELE LANDET PST. AV PST. AV I ALT HELE I ALT HELE LANDET LANDET HELSEVERN sykepleiefag TANNPLEIEFAG TERAPEUTISKE FAG HELSEVERNFAG ELLERS JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 50, ,8 JORDBRUKSFAG 66, ,1 GARNERI- OG HAGEBRUKSFAG SKOGBRUKSUTDANNING _ TJENESTEYTING OG FORSVAR 1,7 8 1,1 1 1,2 10 0,8 HUSSTELLFAG ,6 10 1,0 HOTELL- OG RESTAURANTFAG 1 2,7 8 2,0 - - HYGIENE- OG SKJONNHETSPLEIEFAG VAKTMESTER- OG RENGJORINGSFAG FoToGRAFFAG ANDRE FAG TABELL VOKSENOPPLARING OG FOLKEOPPLYSNING ARRANGERT AV FOLKEOPPLYSNINGSORGANISASJONENE. KURS OG DELTAKERE, ETTER FAG OG ) FAG I ALT KURS PST. AV HELE LANDET DELTAKERE I ALT PST. AV HELE LANDET 1973 HELE FYLKET , , HELE FYLKET , ,3 FAG FILOSOFI, RELIGION OG PSYKOLOGI 73 3, ,2 SPRAK 325 4, ,5 LITTERATUR 9 2,6 61 2,1 MUSIKK, BILLEDKUNST, TEATER OG FILM 73 5, ,6 HISTORIE OG GEOGRAFI 5 1,7 45 1,0 SAMFUNNSKUNNSKAP OG RETTSLARE 222 6, ,2 HEIM OG FAMILIE 66 4, ,2 ORGANISASJONSARBEID OG PEDAGOGIKK 190 4, ,4 TEKNIKK, INDUSTRI OG TRANSPORT , ,4 ØKONOMI OG NARINGSLIV 78 2, ,9 REALFAG, NATURVITENSKAP, HELSESTELL OG IDRETT 84 3, ,4 FORMING OG PRAKTISKE KURS 393 5, ,8 UOPPGITT 5 4,5 43 3,7 KILDE : NOS UTDANNINGSSTATISTIKK. VAKSENOPPLÆRING OG FOLKEOPPLYSNING. 1) BARE KURS SOM HAR OPPGITT TALL PR DELTAKERE ER TATT MED I TABELLEN.

174 FERIE OG FRILUFTSLIV Tabell 18J Oppgavene i tabellen er hentet fra Kommunalteknisk statistikk 1975 som ble utarbeidd ved samarbeid mellom Norske Kommuners Sentralforbund og Statistisk Sentralbyrå. Oppgavene om lengden av turveier i tabell 18.1 omfatter også spaserveier og trimloyper som kommunen har opparbeidd eller vedlikeholder. Med skibakker menes hoppbakker og alpine bakker. Med idrettsbaner menes baner for friidrett, fotball, tennis m.v. Islagte baner omfatter baner for hurtiglp, kunstlp, bandy og ishockey. Idretts hailer omfatter også ishaller. Med friluftsbad menes utendors svommebassenger. Offentlige badeplasser m.v. i sjø eller elv er ikke med. Opplysningene om godkjente campingplasser gjelder kommunale- og private campingplasser som er godkjent av helsemyndighetene. Tabeli 18.2 I tabellen er hytter, setrer, skogskoio', utleiehytter og andre permanente hus regnet som fri- Lidshus nar ocekes bare til fritidsformål om kan nyttes til overnatting. Tallene gjelder bare fritidshus som eies av bosatte i privatbolig. Når et fritidshus eies av flere personer som er bosatt i forskjellige boliger, blir dei regnet som like mange fritidshus som det er boliger der eiere bor. Dette forer til at dersom eierne til samme fritidshus bor i tre ulike boliger, blir det regnet som tre hue licir fritidshus fordeles etter hvilken kommune de ligger i. Byrået regner med at den overvurdering av Lailet j f! - itidshu som framkommer på denne maten, er ubetydelig.

175 174 TABELL KOMMUNALE FRITIDSANLEGG OG GODKJENTE CAMPINGPLASSER. KOmmuNER HANDELSDISTRIKT KOMMUNE LENGDE OPPAR- BEIDDE TUR- VEIER ANTALL KOMMUNALE FRITIDSANLEGG LYS- LOYPE- SKI- IDRETTS- IS- IDRETTS- SVØMME- FRI- LENGDE BAKKER BANER LAGTE HALLER HALLER LUFTS- BANER BAD GOD- SMRBtiTHAVNER KJENTE CAM- FORTOV- PING- I ALT NINGS- PLASSER PLASSER KM. 1 HELE FYLKET PORSGRUNN H.D PORSGRUNN BAMBLE - 2 _ KRAGERO M.D KRAGERO DRANGEDAL 00 * Oa SO SKIEN H D SKIEN SILJAN NOME - I VEST -TELEMARK H.D ID SELJORD KVITESEID O a 0 SO NISSEDAL FYRESDAL TOKKE NOTODDEN M.D NOTODDEN O BO SO O. 0* SAUHERAD HJARTDAL RJUKAN M.D TINN VINJE - - * 19 KILDE : NORSKE KOMMUNERS SENTRALFORBUND : KOMMUNALTEKNISK STATISTIKK.

176 175 TABELL BOsATTE I ROL TGER MED FRITIDSHUS, 0 I DS Hu S ETTER BEL! GGENHET. KOMMUNER HANDELSDI STRI KT KOMMUNE BOSA7TF AV DETTE I BOLIG DER BOSATTE EIER ALT FRI TIDSHUS PER PRO-- SONER SEOT TALLET PR FRITIDSHUS ETTER EIERENS ( EI ERNES) BOSTEDSKOMMUNE - FRITIDSHUSETS BELIGGENHET I EN ANNEN I ALT I BO KOMMUNE I UT- LIOPP- LANDET GITT KOM I UTENFOR MONEN FYLKET FYLKET TALL ET PR F RI TI DSHUS ETTER BELIG- GENHET PROSENT HELE FYLKET , PORSGRUNN H.D lc 54 S? PORSGRUNN , BAMBLE : KRAGERO H.D '1' KRAGERO ,r_: DRANGEDAL , 193 SKI EN H.D ,,,., SKIEN , ST LJAN , > NOME ,', ? 141, 194 vest TELEMARK ,"e', SELJORD ';'''..: KVITESEID 290' l', NISSEDAL?26 1 (f, -.::!,, FYRESDAL 19 ':.::',. T;'''..'; TOKKE '2:»,,e,',,..: v., i'4 -:-...<.,, NOTODDEN H.D : ;..! NOTODDEN... 1 ".Y ': , S AUHER AD., i Hi AR TDAL. 4', -, : trl 87 10, RJUKAN H.D ?t, ri TINN 4.1*. 641,40.P.ti, r,f).;.) P ,kiTNiE TA KILDE FOLKE OG BOLIGTELLP, G 11.

177 VALG Figur 19.1 Figuren viser valgdeltakingen i fylket i prosent av de med stemmerett ved stortingsvalgene fra 1829 og ved kommunevalgene fra Valgdeltakingen er symbolisert ved to kurver. Det framgår ay. disse at valgdeltakingen gjennomgående har vært storre ved stortingsvalgene enn ved kommunevalgene. Nedgangen i valgdeltakingen ved stortingsvalget omkring 1900 skyldes at kvinnene i 1909 for forste gang stemte ved stortingsvalg. Figuren bygger på materiale fra Norsk Samfpnnsvitenskapelig Datatjeneste. fi_gur 19.2 Valgdeltakingen i prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 1975 er framstilt i figuren. I de fleste kommunene er valgdeltakingen mellom 60 og 80 prosent, men det finnes også kommuner med valgdeltaking ned not 55 prosent og opp not 90 prosent. Årsaker til de relativt store variasjonene i valgdeltakingen kan være kommunikasjonsforhold, aystand til valglokalet og grader av lokalpolitisk engasjement, været valgdagen osv. Figuren er utarbeidd ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Figur 19.3 Figuren viser hvor stor andel Det norske Arbeiderparti og Sosialistisk Valgforbund har av representantene i de enkelte kommunestyrer. Ulikhetene mellom kommunene har en viss sammenheng med næringsstrukturen. Sterkt industrialiserte kommuner har for det meste hoye andeler for disse listene, men også kommuner med mange jordbruks -, skogs- og anleggsarbeidere eller fiskere har delvis hoye prosenttall. De laveste andelene finnes i mindre industripregede kommuner, særlig på SOr- og Vestlandet. Tabe il Tabellene er satt opp på grunnlag av oppgaver som er hentet inn fra valgstyrene i samband med kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. og 15. september Nærmere detaljer er beskrevet i aysnittet "Prinsipper og definisjoner" i publikasjonene NOS Kommunestyrevalget 1975 og NOS Fylkestingsvalget Spesifikasjon av Ikke-sosialistiske felleslister, Upolitiske og lokale lister og Andre lister ved kommunestyrevalget 1975 er gitt i vedlegg 3. A

178 177 Figur Valgdeltaking i prosent ved stortingsvalgene og ved kommunevalgene Telemark Figuren bygger på materiale fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Stortingsvalg gjennomsnitt fylket Stortingsvalg Telemark fylke Kommunevalg gjennomsnitt landet Kommunevalg Telemark fylke Prosent Prosent I Valgår

179 Figur og fyikestingsvalget Valgdeltaking i prosent ved kommunestyre - Landsgjennomsnitt: 71,5. Fylkesgjennomsnitt: 69,8. Figuren er produsert av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Kommuner ei ei SS 11141$* 41111$11$11110$ ,11 See* $ V $111$111* See* le 0 $ $1111i 9.11/ i *Si MN if WI , 2 ille$41111/4$ e 91111$ $ stiiiiii sis $ , e if II Seel,* / lie 11/1/ Ilte9111 'Seel** St* tie $1 V ei 91/111/11$ $ $ , *404 See* if $ Wei*. *WV WW1 **grow' so. is* is ' S a elia wee easesaiv e i**.a **ail aa was" a 66,V. Ost$WO$ Olt WWII* WV, WWI al $ $14 04$ , 9$11111$11 $ ,

180 /9 Figur Valgte representanter pa f»t norske Arbeiderpartis liste og Sosialistisk Venstrepartis liste ved 1,0 nunestyreva19et 1975 i prosent av alle representanter. Kommuner Landsgjennomsnitt: 42,7. Fylkesgjennomsnitt: 51,7. e- 46e N otor. 41 4"1'.., 4 #. #04 04* 4":". irt 4 Ill:It...1%,. v.f..., l'apip. IV ll' S 4464, 4,,, t's.# +4' ' Y. + 44, ' 0.,, #. it.. 4,1ot I, fr 1,?fr e0.,,, t** 4 **WA 4,4 0,404, 4 4.1, eft mi c) 50 _.. 7T' r - 19,9 og under - 29, ,9-40,0-49,9 50,0 59,9 60,0 og over

181 180 TABELL PERSONER MED STEMMERETT, VALGDELTAKING OG GODKJENTE STEMMER ETTER PARTI/VALGLISTE VED FYLKESTINGSVALGET KOMMUNER PERSONER MED STEMMERETT KOMMUNE VALGDEL- TAKING I PRO- ANDERS DET DET I ALT MENNKVINNER 1) I ALT LANGES NORSKE NYE r SENT PARTIARBEIDER- FOLKE- PAR TI PARTIET ir PROSENT - HELE FYLKET , PORSGRUNN , SKIEN , NOTODDEN , SILJAN , BAMBLE , KRAGERO , DRANGEDAL , , NOME , BO , SAUHERAD , TINN , HJARTDAL , SELJORD , KVITESEID , NISSEDAL , FYRESDAL , TOKKE , VINJE , KILDE : NOS FYLKESTINGvALGET ) GODKJENTE STEMMER I PROSENT Av PERSONER MED STEMMERETT. 2) MEDREGNET STEMMER PA ENSLIGES PARTI. TABELL VALGTE REPRESENTANTER VED FYLKESTINGSVALGET 1975, ETTER KJØNN OG PARTI/VALGLISTE. KOMMUNER KOMMUNE KVIN- ANDERS DET NORSKE DET NYE I ALT MENN NER LANGES PARTI ARBEIDERPARTI FOLKEPARTIETHØYRE KVIN- MENNNER MENN KVIN- NER MENN KVIN- NER MENN KVIN- NER HELE FYLKET PORSGRUNN _ SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL 2 2 _ NOME _ 1 _ 0822 SAUHERAD _ 1 _ 0826 TINN HJARTDAL _ 1 _ 0828 SELJORD 1 1 _ KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE _ KILDE : NOS FYLKESTINGVALGET 1975.

182 181 GODKJENTE STEMMER KR ISTE- HOYRELIG FOLK E- pa RTI SENTER- PA Rh I ET SOSIA- LISTISK VENSTRE- PARTI VENSTRE KVIN- IKKE- UPOLI- NENES NORGES ROD SOSIA- TISKE OG NR. FRIE DEMO- VALG- LISTISKE ANDRE FOLKE- K RATISKE ALLI- FELLES- 2) VAL GTE PART/ ANSE LISTER LISTER _ _ _ IKKE- KRI STELIG SOSIALIST/SK RØD SOSIALISTISKE UPOLITISKE OG FOLKEPARTI SENTERPARTIET VENSTREPARTI VENSTRE VALGALLIANSE FELLESLISTER ANDRE LISTER NR. MENN KVIN- NER MENN KVIN- NER MENN KV IN- NER MENN KVINKVIN- NER MENN NER MENN KVIN- NER ME NN KVIN- NER _... _ _ _ - - _ _ _ _ - _ - _ _ -_ _ - - _ - -_ -_ -_ -_ _ 1 -_ - - _ - _ - - _ _ _ - _ '

183 182 1) TABELL VALGDELTAKING OG GODKJENTE STEMMER ETTER PARTI/VALGLISTE VED KOMMUNESTYREVALGET KOMMUNER KOMMUNE VALGDEL TAKING I PRO- 2) SENT I ALT ANDERS DET DET LANGES NORSKE NYE PARTI ARBEIDER-FOLKE- PARTIPART/ET HØYRE KRISTE- LIG FOLKE- PARTI PROSENT] HELE FYLKET 69, PORSGRUNN 66, SKIEN 65, NOTODDEN.. 72, SILJAN 77, BAMBLE.. 67, KRAGERO 71, DRANGEDAL 72, NOME 69, BO 69, SAUHERAD 74, TINN 77, HJARTDAL 67, SELJORD 68, KVITESEID. 71, NISSEDAL. 81, FYRESDAL 76, TOKKE 73, VINJE 73, KILDE : NOS KOMMUNESTYREVALGET ) PERSONER MED STEMMERETT VED KOMMUNESTYREVALGET 1975 VAR DE SAMME SOM VED FYLKESTINGSVALGET SE TABELL ) GODKJENTE STEMMER I PROSENT AV PERSONER MED STEMMERETT. 3) SE VEDLEGG TABELL VALGTE REPRESENTANTER VED KOMMUNESTYREVALGET 1975, ETTER KJØNN OG PARTI/VALGL/STE. KOMMUNER KOMMUNE KVIN- ANDERS DET NORSKE DET NYE I ALT MENN NER LANGES PARTI ARBEIDERPARTI FOLKEPARTIET NOTRE KVIN KVIN- KVIN- MENN NER MENN NER NER KVIN- MENN NER 8 HELE FYLKET PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL NOME BO SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL 0833 TOKKE VINJE KILDE : NOS KOMMUNESTYREVALGET ) SE VEDLEGG

184 183 GODKJENTE STEMMER SENTER- PARTIET KVIN IKKE-SOSIA-- UPOLITISKE, SOSIA-NENES NORGES ROD L/STISKE LOKALE OG LISTISK VENSTRE ' FRIE DEMO-VALG- FELLES- ANDRE VENSTRE- FOLKE- KRATISKE ALLI- 3) 3) PARTI VALGTE PARTI ANSE LISTER LISTER. NR OP _ _ _ - _ _ UPOLITISKE, IKKE- LOKALE OG KRISTELIG SOSIALISTISK ROD SOSIALISTISKE 1) FOLKEPARTI SENTERPARTIET VENSTREPARTI VENSTRE VALGALLIANSE FELLESLISTER ANDRE LISTER NR. MENN KVIN- NER MENN KVIN- NER MENN KVIN- NER MENN KVIN- KVIN- NER MENN NER MENN KVIN- NER MENN KVIN- NER _ _ _ _ _ _ _

185

186 185 Vedlegg OVERSIKT OVER GEOGRAFISKE INNDELINGER A. Legedistrikter Legedistriktene i Telemark omfatter folgende kommuner: Porsgrunn legedistrikt: Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble II Skien II Notodden og Hjartdal,i,,, Siljan Bamble II Krager0 Krager0 Drangedal,, Drangedal Nome VI Nome If Sauherad og BO Sauherad og BO Tinn Seljord If Tinn U.. Seljord Kviteseid. Kviteseid Nissedal II. Nissedal Fyresdal U.. Fyresdal Tokkefl : Tokke Vinje. Vinje B. Arbeidskontordistrikter Arbeidskontordistriktene i Telemark omfatter følgende kommuner: Skien og omland arbeidskontordistrikt: Skien, Siljan og Nome Porsgrunnv,Porsgrunn Kroger,» og omland Ost-Telemark Vest-Telemark Bamble, Krager0 og Drangedal Notodden, BO, Sauherad, Tinn og Hjartdal Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje

187

188 187 Vedlegg 2 MERKNADER TIL TABELL 2.1 Kommune Merknader Notodden Tinn Nissedal I 1913 ble Notodden skilt ut som bykommune fra Heddal herred. Etter tellingen i 1960 er Heddal, en del av tidligere Gransherad herred og en del av Hovin herred slått sammen med Notodden. Resten av Gransherad er overfort til Kongsberg bykommune og resten av Hovin til Tinn herred. Tallene for 1875 og 1900 gjelder for områder som samsvarer med kommuneavgrensningen i Oppgavene for 1946 og tidligere omfatter også folketallet (i alt 138 personer pr. 1. november 1960) i den delen av tidligere Gransherad herred som er overfort til Kongsberg, men ikke folketallet (i alt 19 personer pr. 1. november 1960) i området som er overfort til Notodden fra tidligere Hovin herred. I 1860 ble Tinn herred delt i to herreder - Tinn og Gransherad. I 1886 ble Gransherad delt i to herreder - Gransherad og Hovin. Etter tellingen i 1960 er en del av tidligere Hovin herred overfort til Tinn. Resten av Hovin er overfort til Notodden bykommune. Tallet for 1875 gjelder Tinn herred og Hovin sogn i Gransherad herred. Tallene for 1946 og tidligere omfatter også folketallet (i alt 19 personer pr. 1. november 1960) i området som er overfort fra tidligere Hovin til Notodden. Etter tellingen i 1960 er en del av Amli herred overfort til Nissedal. Tallene for 1946 og tidligere omfatter ikke folketallet 'i alt 11 personer pr. I. november 1960) i området som er overfort fra Amii.

189

190 189 Vedlegg 3 SPESIFIKASJON AV IKKE-SOSIALISTISKE FELLESLISTER, UPOLITISKE OG LOKALE LISTER OG ANDRE LISTER I TABELLENE 19.3 OG 19.4 Nr. Kommune Listens navn Godkjente stemmer Representanter 0811 Siljan Senterpartiet, Venstre og Høyre OOOOOO Bamble Det Nye Folkepartiet og Venstre OOOOOO Drangedal Det Nye Folkepartiet og Høyre Nome Venstre og Det Nye Folkepartiet BO Tverrpolitisk Liste Hjartdal Senterpartiet og Venstre Seljord Borgarleg Samlingsliste Tverrpolitisk Bygdeliste Kviteseid Senterpartiet, Høyre og Venstre Fyresdal Høyre, Senterpartiet og Venstre Tokke Upolitisk Liste Vinje Partipolitisk Ubundne... OOOOOO 144 2

191

192 191 Vedlegg4 Appendix 4 Tidligere utkommet Previously issued Statistisk fylkeshefte 1971 Statistisk fylkeshefte 1973 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Statistisk fylkeshefte 1977 Aust-Agder NOS A hefter NOS A og NOS A Finnmark NOS A 349 Troms NOS A 850 Nordland NOS A 851 Nord-Trøndelag NOS A 852 SOr-Trøndelag NOS A. 853 MOre og Romsdal NOS A 854 Sogn og Fjordane NOS A 855 Hordaland NOS A 856 Rogaland NOS A 857 Vest-Agder NOS A 858 Aust-Agder NOS A 859

193

194 L9 3 Vedlegg 5 Appendix 5 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1977 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1977 Rekke XII Boktrykk 1977 Nr. 286 økonomisk utsyn over året 1976 Economic Survey Sidetall 146 Pris kr 20,00 ISBN Statistisk årbok 1977 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 500 Pris kr 20,00 ISBN Fiskeristatistikk Fishery Statistics Sidetall 150 Pris kr 13,00 ISBN Rekke A Offsettrykk 1977 Nr. 840 Elektrisitetsstatistikk1975 Electricity Statistics Sidetall 95 Pris kr 8,00 ISBN Dødsårsaker 1975 Hovedtabeller Causes of Death Sidetall 99 Pris kr 8,00 ISBN Strukturtall for kommunenes Økonomi 1974 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 123 Pris kr 13,00 ISBN Barneomsorg 1975 Child Welfare Statistics Sidetall 75 Pris kr 11,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1975 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1975 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1976 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN Industristatistikk 1975 Industrial Statistics Sidetall 191 Pris kr 15,00 ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1976 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 39 Pris kr 9,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Finnmark Sidetall 201 Pris kr 9,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Troms Sidetall 203 Pris kr 9,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Nordland Sidetall 271 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Nord-TrOndelag Sidetall 213 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 SOr-Trondelag Sidetall 213 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 MOre og Romsdal Sidetall 247 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Sogn og Fjordane Sidetall 209 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Hordaland Sidetall 243 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Rogaland Sidetall 223 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Vest-Agder Sidetall 187 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Aust-Agder Sidetall 193 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Telemark Sidetall 197 Pris kr 13,00 ISBN Statistisk fylkeshefte 1977 Vestfold Sidetall 199 Pris kr 13,00 ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1975 Construction Statistics Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 1976 Wage Statistics for Workers in Wning and Manufacturing Sidetall 29 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1976 Wage Statistics for Workers and Salaried Empolyees in Agriculture and Horticulture Sidetall 36 Pris kr 9,00 ISBN Varehandelsstatistikk 1975 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 119 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker Credit Market Statistics Private and Public Banks Sidetall 127 Pris kr 13,00 ISBN Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 1976 Marine Casualties Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN Helsestatistikk 1975 Health Statistics Sidetall 103 Pris kr 13,00 ISBN Utdanningsstatistikk Vidregående skoler 1. oktober 1975 Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart november 1976 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet Credit Market Statistics Assets and Liabilities on Foreign Countries Sidetall 103 Pris kr 11,00 ISBN Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1976 Educational Statistics Primary Schools Sidetall 69 Pris kr 11,00 ISBN Veitrafikkulykker 1976 Road Traffic Accidents Sidetall 73 Pris kr 11,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embeds- og tjenestemenn 1. oktober 1976 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 97 Pris kr 11,00 ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1975 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN

195 Rekke A 194 Offsettrykk 1977 (forts.) Nr. 882 Utenrikshandel 1976 I External Trade I Sidetall 271 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1976 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN Arbeidsmarkedstatistikk 1976 Labour Market Statistics Sidetall 133 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk 1976 Wage Statistics Sidetall 91 Pris kr 11,00 ISBN Helårs- og heltidssysselsattes inntekter 1970 Income of Whole-year and Full-time Employed Persons Sidetall 337 Pris kr 15,00 ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 55 Pris kr 11,00 ISBN Bedriftstelling 1974 Varehandel Cencus of Establishments 1974 Wholesale and Retail Trade Sidetall 113 Pris kr 13,00 ISBN Jakestatistikk 1976 Hunting Statistics Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN Sivilrettsstatistikk 1976 Civil Judicial Statistics Sidetall 43 Pris kr 9,00 ISBN Hotell- og pensjonatstatistikk Statistics on Hotels and Boarding Houses Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN Inntektsstatistikk 1973 Income Statistics Sidetall 157 Pris kr 13,00 ISBN Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1976 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Helseundersøkelse 1975 Health Survey Sidetall 183 Pris kr 13,00 ISBN Bedriftstelling 1974 Tjenesteyting m.v. Census of Establishments 1974 Service Industries etc. Sidetall 105 Pris kr 11,00 ISBN Samferdselsstatistikk 1976 Transport and Communication Statistics Sideta11251 Pris kr 15,00 ISBN Utenrikshandel 1976 II External Trade II Sidetall 361 Pris kr 15,00 ISBN Flyttestatistikk 1976 Migration Statistics Sidetall 95 Pris kr 11,00 ISBN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1976 Population by Age and Marital Status Sidetall 159 Pris kr 13,00 ISBN Bøndenes inntekt og formue 1975 The :laders' Income and Property Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN Sosialhjelpstatistikk 1975 Social Care Statistics Sidetall 47 Pris kr 11,00 ISBN Alkohol og andre rusmidler 1976 Alcohol and Drugs Sidetall 47 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1977 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Folkemengdens bevegelse 1976 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring Educational Statistics Adult Education Sidetall 99 Pris kr 13,00 ISBN Skattestatistikk Intektsåret 1975 Tax Statistics Income Year 1975 Sidetall 141 Pris kr 13,00 ISBN Forretnings- og sparebanker Balanser og resultatregnskaper for de enkelte banker 1975 og 1976 Commercial and Savings Banks Balance Sheets and Working Accounts Sidetall 171 Pris kr 11,00 ISBN Sosial hjemmehjelp 1976 Social Home -Hap Services Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1977 Wage Statistics for Seamen on Ships inooean Transport March 1977 Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN Laks- og sjoaurefiske 1976 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 57 Pris kr 11,00 ISBN Skogstatistikk 1976 Forestry Statistics Sidetall 121 Pris kr 13,00 ISBN Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1975 Educational Statistics Survey Sidetall 111 Pris kr 13,00 ISBN Jordbruksstatistikk 1976 Agricultural Statistics Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1976 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN Kriminalstatistikk Reaksjoner 1976 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for komunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1976 Wage Statistics for Local Government Employees Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN Byggearealstatistikk 1976 Building Statistics Sidetall 85 Pris kr 11,00 ISBN Strukturtall for kommunenes økonomi 1975 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 143 Pris kr 13,00 ISBN Veterinærstatistikk 1976 Veterinary Statistics Sidetall 79 Pris kr 11,00 ISBN Stortingsvalget 1977 Storting Elections 1977 Sidetall 153 Pris kr 13,00 ISBN Elektrisitetsstatistikk 1976 Electricity Statistics Sidetall 95 Pris kr 11,00 ISBN Formuesstatistikk 1973 Property Statistics Sidetall 103 Pris kr 13,00 ISBN Rutebilstatistikk 1975 Scheduled Road Transport Sidetall 61 Pris kr 11,00 ISBN Kriminalstatistikk Fanger 1976 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 51 Pris kr 11,00 ISBN Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1973 National Accounts by County Sidetall 341 Pris kr 15,00 ISBN

196 195 Rekke XII Boktrykk 1978 Nr. 289 Økonomisk utsyn over året 1977 Economic Survey Sidetall 148 Pris kr 20,00 ISBN Rekke A Offsettrvkk 1978 Nr. 926 Dødsårsaker 1976 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Framskriving av folkemengden Regionale tall Population Projections Regional Figures Sidetall 207 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN Psykiatriske sykehus 1976 Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr 11,00 ISBN Bedriftstelling 1974 Oversikt Census ofestablishments Summary Sidetall 155 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Credit Market Statistics Financial Sector Balance Sheets Sidetall 165 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker Credit Market Statistics Private and Public Banks Sidetall 287 Pris kr 15,00 ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1976 Construction Statistics Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1976 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 143 Pris kr 13,00 ISBN Utdanningsstatistikk Utdanningen til personer 16 år og over 1. oktober 1975 Educational Statistics Education of Persons 16 Years and over Sidetall 81 Pris kr 13,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 63 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1977 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet I. september 1977 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 39 Pris kr 9,00 ISBN Godstransport på kysten Leie- og egentransport med skip bruttotonn 1975 Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by Vessel Gross Tons Sidetall 137 Pris kr 13,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1976 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1976 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper m.v Credit Market Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc. Sidetall 69 Pris kr 9,00 ISBN Sykehusstatistikk 1976 Hospital Statistics Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1976 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 35 Pris kr 9,00 ISBN Varehandelsstatistikk 1976 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 155 Pris kr 13,00 ISBN Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1977 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN Dødeligheten i fylkene Mortal:ty in Counties Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN Industristatistikk 1976 Industrial Statstics Sidetall 191 Pris kr 15,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 1977 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr 11,00 ISBN Familiestatistikk 1977 Family Statistics Sidetall 93 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart november 1977 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 25 Pris kr 9,00 ISBN Helsestatistikk 1976 Health Statistics J976 Sidetall 113 Pris kr 13,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1977 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN

197 196 I serien Statistiske analyser (SA): Nr. 28 Beholdning og anskaffelse av varige forbruksvarer i private husholdninger Accounts of Stocks and Purchases of Durable Consumer Goods in Private Households Sidetall 133 Pris kr 13,00 ISBN TommerflOtning Timber Floating Sidetall 79 Pris kr 11,00 ISBN Døgnets 24 timer The Day's 24 Hours Sidetall 99 Pris kr 13,00 ISBN Sosialt utsyn 1977 Social Survey Sidetall 239 Pris kr 15,00 ISBN Norsk hagebruk Norwegian Horticulture Sidetall 103 Pris kr 11,00 ISBN Inn- og utvandring for Norge Immigration to and Emigration from Norway Sidetall 97 Pris kr 11,00 ISBN Innkjøp og omsetning i engroshandelen Purchases and Sales in the Wholesale Trade Sidetall 87 Pris kr 9,00 ISBN Folkemengdens bevegelse Oversikt Vital Statistics and Migration Statistics Survey Sidetall 129 Pris kr 13,00 ISBN I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 30 Inntekts- og forbruksbeskatning fra et fordelingssynspunkt - En modell for empirisk analyse Taxation of Income and Consumption from a Distributional Point of View - A Model for Empirical Analysis Sidetall 148 Pris kr 9,00 ISBN Det norske skattesystemet II Indirekte skatter og offentlige trygdeordninger 1976 The Norwegian System of Taxation II Indirect Taxes and Social Security Schemes Sidetall 124 Pris kr 13,00 ISBN Inntekt og forbruk for funksjonshemma Income and Consumer Expenditure of Disabled Persons Sidetall 166 Pris kr 13,00 ISBN Prinsipper og metoder for Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersøkelser Sampling Methods Applied by the Central Bureau of Statistics of Norway Sidetall 105 Pris kr 11,00 ISBN Flyttemotivundersøkelsen 1972 Survey of Migration Motives 1972 Sidetall 233 Pris kr 15,00 ISBN I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 90 Utviklingstendensar i 1975 i Norges befolkning Trends in the Norwegian Population Sidetall 27 Pris kr 7,00 ISBN Aktuelle skattetall 1976 Current Tax Data Sidetall 51 Pris kr 8,00 ISBN Regionale forskjeller i yrkesdeltakingen 1970 Regional Differences in Labour Force Participation Sidetall 67 Pris kr 9,00 ISBN Pris- og inntektsfordelingsvirkninger av miljøverninvesteringer i norsk bergverk og industri Price and Income Effects of Environmental Protection Investments in Norwegian Mining and Manufacturing Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN En modell for analyse av skatter ved forskjellige definisjoner av inntekt A model for Analysis of Taxes and Alternative Definitions of Income Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN Energibruk i Norge Energy Use in Norway Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN Inflation in the Open Economy: A Norwegian Model Inflasjon i en (7,.pen økonomi: En norsk modell Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Allmennlærerutdanning og yrke En analyse av tall fra Folketelling 1970 General Teacher Training and Occupation An Analysis of Data from Population Census 1970 Sidetall 66 Pris kr 11,00 ISBN Pendling i Norge 1970 Commuting in Norway Sidetall 84 Pris kr 11,00 ISBN Aktuelle skattetall 1977 Current Tax Data 1977 Sidetall 59 Pris kr 9,00 ISBN Mediabruk som fritidsaktivitet The Use of Mass Media as a Leisure Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN The Effect on Consumption of Household Size and Composition Konsum og husholdningens størrelse og sammensetning Sidetall 37 Pris kr 9,00 ISBN Levestandard for private husholdninger Standard of Living for Private Households Sidetall 64 Pris kr 11,00 ISBN Prisnivåjusterte regnskaper Bergverksdrift og industri Price-Level Accounting Mining and Manufacturing Sidetall 81 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsforholdene for ansatte i bank, forsikring og statstjeneste Wage Conditions of Employees in Banks, Insurance and Central Government Sidetall 45 Pris kr 9,00 ISBN Husholdningenes etterspørsel etter elektrisitet The Demand for Electricity by Households Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN Utviklingstendensar i 1976 i Norges befolkning Trends in the Norwegian Population in 1976 Sidetall 35 Pris kr 9,00 ISBN

198 L97 Vedlegg6 Appendix 6 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) NI. 4 Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner 5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner fl 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi If It 9 Standard for næringsgruppering ISBN Standard for handelsområder ISBN Varenomenklatur for industristatistikken ISBN Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk ISBN Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk ISBN Norsk-Engelsk ordliste 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering ISBN Konsumprisindeksen ISBN Standard for kommuneklassifisering ISBN Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning ISBN konjunkturindikatorer - En kort oversikt ISBN Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-REV. 2) ISBN Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten ISBN Regler for redigering og utstyr i publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå ISBN

199 Pris kr 13,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. ISBN

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 865 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0698-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 854 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 MØRE OG ROMSDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0685-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES O FFISIELLE STATISTIKK A 858 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 VEST-AGDER I s BN 82-537-0690-1 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk. Ulike geografiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 849 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 82-537-0680-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 0 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1028-3 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 864 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0697-9 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 863 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0696-0 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 352 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 8253718683 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B53 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1021-6 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE '1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 4 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1022-4 . FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 8 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1026-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 7 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 TROMS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1036-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 357 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORDTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 8253718748 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 348 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 VESTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82-537-854-0 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 853 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 8253706847 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AKERSHUS OG OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1020-8 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 351 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 VEST-AG DER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1867-5 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 861 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 VESTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk. Ulike

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 350 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1866-7 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 852 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 NORD-TRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 IS B N 82-537-0683-9 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HORDALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1029-1 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som norsk

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 346 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 828378624 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 850 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 TROMS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 82-537-0681-2 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATIST1SK FYLKESHEFTE

STATIST1SK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 59 STATIST1SK FYLKESHEFTE 1980 VEST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1027-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1019-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 SOGN OG FJORDANE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1030-5 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 345 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1861-6 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Attraktive steder Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Knut Vareide Alle steder er attraktive På en eller annen måte

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

Bærekraftige og attraktive Telemark

Bærekraftige og attraktive Telemark Bærekraftige og attraktive Telemark Aktuelle indikatorer og relevant statistikk. Hvordan tolke og anvende kvantitativt og kvalitativt datagrunnlag? Bø, 27 oktober 2015 Knut Vareide Hva ønsker staten av

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Nome Strukturelle forutsetninger for vekst Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Befolkningsutvikling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6680 6660 6640 6648 6643 115 113

Detaljer

Kommunesider for Telemark

Kommunesider for Telemark Kommunesider for Telemark Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Telemark. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Næringsutvikling og attraksjonskraft

Næringsutvikling og attraksjonskraft Næringsutvikling og attraksjonskraft Knut Vareide Telemarksforsking 22. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 1,5 1,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide Nyetableringer i Telemark Av Knut Vareide Arbeidsrapport 17/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 17/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf: 35 06 15 00

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015 Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter 29. Februar 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør - Trøndelag STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Oppdatert februar 2016 Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) ENERGIPRODUKSJON

Detaljer

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst Fyresdal Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Fyresdal? Har Fyresdal vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Fyresdal? Hvordan skal Fyresdal bli en attraktiv

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer