Tid: 25. november 2014, kl Sted: Notodden sykehus, 2 etg. Psykiatrisk poliklinisk møterom I og II Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: 25. november 2014, kl Sted: Notodden sykehus, 2 etg. Psykiatrisk poliklinisk møterom I og II Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen"

Transkript

1 Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 25. november 2014, kl Sted: Notodden sykehus, 2 etg. Psykiatrisk poliklinisk møterom I og II Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen Møteinnkalling / saksliste Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning v/styreleder Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 29. oktober 2014 v/styreleder Administrerende direktør sin orientering Godkjenning av oppstart av idefasè for utbygging somatikk Skien v/administrerende direktør HMS-handlingsplan for v/økonomidirektør Virksomhetsrapport per oktober Beslutning 1 Orientering Beslutning 1 Beslutning 1 Orientering 1 v/administrerende direktør og økonomidirektør Lunsj Status gjennomføring av Utviklingsplanen v/administrerende direktør Medarbeiderundersøkelsen 2014 v/økonomidirektør Eksterne tilsyn og revisjoner Orientering 6 Orientering 1 Orientering 2 v/fagdirektør Pause Oppdatert årsplan styresaker v/styreleder Eventuelt Orientering 1 Orientering v/styreleder Side 1 av 2

2 Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg Andre orienteringer Orientering Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 30. oktober 2014 Protokoll styret HSØ 23. oktober 2014 Sluttrapport DIPS fase II Samdata 2013 somatikk Samdata 2013 psykisk helsevern Restanse styresaker ST Tema: Tema - Orientering om Rjukan og Notodden sykehus - Omvisning på Notodden sykehus v/spesialkonsulent Ivar Dahl Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon eller e-post Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer Side 2 av 2

3 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktoberr 2014 Sak nr Saksbehandler Tone Pedersen, spesialrådgiver Sakstype Beslutningssak Møtedato Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 29.. oktober 2014 Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 29. oktober 2014 godkjennes. Skien, den 17. november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 1

4 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSETT TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestlederr Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluer Vikre Ellen Årøen Åse Himle Ann Iserid Vik-Johansen Barthold Vonen Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett: Knut H. Bjaaland, leder Brukerutvalget Birgit Lia, nestleder Brukerutvalget Fra administrasjonen: Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/ /spesialrådgiver Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør. Protokollfører: Tone Pedersen Styreleder informerte om mottatt mail fraa Peter Linné, anestesilege på Rjukan sykehuss kl , som er sendt s til STHF postmottak, styreleder og styresekretær samt kopi til noen av styremedlemmene. Peter Linné ønsker at Styremedlemmarna önskas senast under styremöte ta del av alla bilagor/vedlegg. Mailen fra Peter Linnè blee videresendt til styret i etterkant av styremøtett og styreleder kommer tilbake igjen til styrett med forslag til videre behandling. Side 1 av 5

5 Saker som ble behandlet: Sak nr Godkjenning av innkalling og saksliste Styrets enstemmige vedtak: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent av styret. Sak nr Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 24. september 2014 Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 24. september 2014 godkjennes. Sak nr Ny behandling av sak Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester (utvidet saksgrunnlag) Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret i Sykehuset Telemark godkjenner administrerende direktørs oppdaterte plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester, i henhold til administrerende direktørs redegjørelse avgitt i styremøtet. 2. Styret ber administrerendee direktør oppdatere og fornye planen dersom m det er behov for dette. Sak nr Virksomhetsrapport per september Styrets enstemmige vedtak: Styret tar virksomhetsrapporten til orientering. Sak nr Oversikt over realiseringen av budsjetterte innsparingstiltak for f 2014 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret konstaterer betydelige avvik fraa planlagte kostnadsreduksjoner. 2. Styret forventerr større grad av måloppnåelse i kommende kostnadsreduksjonsprogrammer. Sak nr Budsjettarbeid Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrasjonenn om å legge de beskrevne inntektsforutsetninger til grunn for det videre arbeidet med budsjettet for Styret slutter seg til forslaget om et resultatnivå i balanse, men m ga uttrykk for at de fremlagte kostnadsinitiativer ikke vil være tilstrekkelige for å nå et nullresultat. 3. Styret ber administrasjonenn revurderee det foreslåtte nivået på investeringene og tilpasse dem sykehusetss økonomiske situasjon. 4. Styret ber om at ytterligeree status gis i forbindelse med styreseminaret i november og at endelig budsjettforslag fremmes i desembermøtet. Side 2 av 5

6 Sak nr Forslag til mal for årsberetning og årsregnskap Styrets enstemmige vedtak: 1. Arbeidet med årsoppgjørett 2014 gjennomføres etter gjeldende fremdriftsplan felles for foretak i Helse Sør-Øst. 2. Styrets beretning utarbeides i tråd medd vedtatt disposisjon. Sak nr Status gjennomføring av Utviklingsplanen Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen gjennomføre omstillingsarbeidet i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling. 2. Styret ber administrasjonenn legge frem sak til godkjenning om o oppstartt av idefasè for utbygging somatikk Skien på styremøte 25. november Sak nr Kompetanse og kapasitet de neste 3-5 årene ved Sykehuset Telemark Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør påse at man arbeider for at kompetanse og kapasitet er tilpasset befolkningens behov i de d kommende år. 2. Styret ber om at det utarbeides en overordnet strategi for å beholde b og å rekruttere nødvendig helsepersonell. Sak nr Kvalitet og kompetanse ved ambulansedriften i Sykehuset Telemark Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak nr Evaluering av sammenslåing til DPS Nedre Telemark Styrets enstemmige vedtak: Saken utsettes. Sak nr Oppdatert styrets årsplan 2014 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatertt årsplan forr 2014 til orientering. Sak nr Eventueltt Det ble ikke fremmet saker til Eventuelt. Side 3 av 5

7 Sak nr Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultaterr unntatt offentlighet Styreleder la saken fram i lukket møtet, jfr. offl 23, første ledd. Vedtak protokollført i B-protokoll, unntatt offentlighet. ANDRE ORIENTERINGSSAKER 1. Orientering fra administrerende direktør. Administrerende direktør informerte i muntlig om aktuelle saker vedrørende Sykehuset Telemark. 2. Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 11. septemberr Restanse styresaker ST. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar administrerende direktør sin orientering og øvrige saker til etterretning. Møtet hevet kl Neste ordinære styremøte og styreseminas ar: Styremøte tirsdag 25. november på Notodden sykehus, møterom I og II, 2.etg. Psykiatrisk poliklinikk. Styreseminar onsdag 26. november 2014 på Brattrein Hotell, Notodden. Side 4 av 5

8 Sykehuset Telemark, 29. oktober 2014 Tom Jørgensen Styreleder Elisabeth A. Nilsen Nestleder Barthold Vonen Thor Helge Gundersen Åsee Himle Kari Dalen Ellen Årøen Annn Iserid Vik-Johansen Thorleif Fluer Vikre Tor Severinsen Tone Pedersen Referent Side 5 av 5

9 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av oppstart av idefasè for utbygging somatikk Skien Sak nr Saksbehandler Økonomidirektør Tom Helge Rønning og Eiendomssjef Einar Ramsli Sakstype Beslutning Møtedato Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Forslag til mandat Eiendomsstrategi HSØ Utviklingsplan STHF Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ingress: Gjennom områdeplan og utviklingsplan er dett vedtatt at det skal satses på å utvikle lokasjonen Skien til ett fremtidsrettet sykehus. I HSØ eiendomsstrategi pekes det på at eiendommene skal utvikles og vedlikeholdes slik at de tjener virksomheten som skal drives i byggene. I henhold til tideligfasee veilederen skal prosjekter av denne størrelse gjennomføreg es i faser med beslutningspunkter mellom fasene. Idefasen err den første av disse fasene. Framdriftsplanen inneholder en kritisk linje fram til innmelding til statsbudsjettett for For å holde denne planen forutsettes dett at får rask godkjenningg av oppstart for idefasen, og at en benytter mye av grunnlagsmaterialet som ble utarbeidett i forbindelse med utviklingsplanen. Klarer en å gjennomføre skissert framdriftsplan er det realistisk med innflytting i i ett nytt sengebygg i Forslag til vedtak: Styret anbefaler overfor styret i HSØ at det startes opp defasearbeid for utviklingg av de somatiske byggene i skien i henhold til vedlagte mandat. Skien, 14. november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 4

10 Bakgrunn Områdeplan Styrene i helseforetakene Sykehuset i Vestfold, Psykiatrien i Vestfold og Sykehuset Telemark fattet høsten 2009 likelydende vedtak om å iverksette et felles arbeid med en utviklings- og investeringsplan for sykehusområdet Telemark-Vestfold. Som en del d av den samlede omstillingsprosessen i HSØ RHF mottok de tre Helseforetakene Mandat for utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde.. Arbeidet fulgte f prosedyren beskrevet for idéfasen i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (2009). Arbeidet ble gjennomført i tre faser somm alle er dokumentert gjennom hver sin delrapport, samt egne rapporter innenfor utvalgte fagområder. Prosjektets hovedrapport Utviklings- og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde drøfter alternative løsninger for sykehusområdet som helhet, ogg anbefaler en prioritert prosjektportefølje forr de tre helseforetakene. Styrene i Helseforetakene behandlet prosjektets og styringsgruppens anbefaling Alternativ 5, sommer Alternativ 5 innebar blant annet følgende: En videre satsning på de gode bygningskroppene i Tønsberg og Skien,, noe som innebærer at disse sykehusene videreutvikles till fremtidsrettede sykehus, vel tilrettelagt langt utover 2025 Hovedrapporten Utviklings- og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde med oversendelsesbrev, datert , ble sendt Helse Sør-Øst RHF fra Sykehuset i Vestfold på vegne av alle tre helseforetak. Utviklingsplan Styret i STHF vedtok i møte Utviklingsplann Sykehuset Telemark HF Tjenestetilbudet etter at Utviklingsplanen er gjennomført; Samarbeid med Sykehuset i Vestfoldd videreføres på nåværende nivå Delregionfunksjonene videreføres Ingen endring i driftsmodell for psykiatri og rusbehandling Somatisk dagaktivitet flyttes fra Porsgrunn til Skien Alll kirurgi, akuttfunksjoner og døgnbehandling samles på to steder, i Notodden sykehus og i Skien sykehus. Poliklinikk og dagbehandlingstilbud videreføres ved Rjukan sykehus og Kragerø sykehus Styret i Helse Sør-Øst RHF tok dette til orientering i styremøte 3. juni I den vedtatte utviklingsplanen står det: Flytting av somatiske poliklinikker og dagavdelinger fra Porsgrunnn til Skien utløser behov for areal i Skien. Totalt utgjør behov for økning i areal i størrelsesorden kvmm i Skien. Dette erstatter dagens kvm i Porsgrunn. For å imøtekomme arealbehovet anbefaler administrasjonen at det oppføres et nytt sengebygg. Dette sengebygget skal i hovedsak huse nåværendee sengeposter i Skien. Eksisterende e sengepostbygg (Nordfløyen) skal deretter rehabiliteres til hensiktsmessige arealer for somatisk dagaktivitet fra Porsgrunn. Se vedlegg Helse Sør Øst vedtatte eiendomsstrategi I styrevedtak vedtok styret i HSØ følgende mål for eiendomsvirksomheten, se vedlegg Byggene skal være funksjonelle for f pasientbehandlingen, og eiendomsmassenn må utvikles og tilpasses i tråd med endrede behov innen pasientbehandlingen. Negative påvirkninger på klima og miljø skal reduseres, ogg det skal utvikles god praksis for etisk handel. Side 2 av 4

11 Lover og forskrifter skal etterleves, herunder krav til universell utforming1 Det skal arbeides med kontinuerlig forbedring for å effektivisere eiendomsvirksomheten og oppnå en effektiv arealbruk.. o I løpet av 2015, oppnå en kostnadseffektivisering innen forvaltning og drift for eiendomsvirksomheten på 100 % i forhold til 2010 nivået. Kostnadsnivået for f 2010 kartlegges i hht regnskapstall. o I løpet av 2015, oppnå en samlet arealeffektiviseringg i foretaksgruppen som helhet på 10 % i forhold til 2010 nivået. Tilstandsgraden for det enkelte bygg eller bygningskompleks som utgjør primærbyggene i helseforetaket skal ha en minimumsti tilstand relatert til norskk standard for tilstandsklassifisering av bygg. o På sikt skal det tilstrebes å fjerne vedlikeholdsetterslepet for dee viktigste byggene og det må settes ett mål for tilstandsklassen for hvertt enkelt bygg som ansees som godt nok for formålet bygget tjener. Målet skal settes slik at dett kan oppnås innen rimelig tid. o Alle enkeltelement i bygg som skal brukes videre skal ha tilstandsklasse bedre enn 3. Målformuleringene er likeverdige, og ikke angitt i en prioritert rekkefølge. Vurdering Oppfylling av vedtakene i utviklingsplanenee innebærer en økning og o utviklingg av eksisterende bygningsmasse i Skien. Dette innebære et investeringsvolum opp mot m 1 mrd kroner. Basert på krav i Tideligfaseveilederene skal prosjekt av en slik størrelse gjennom ulike faser, hvor en ha formelle beslutningspunkter mellom fasene, jfr figuren under. Initiering Beslutnings dokument Gjennom -føring Ansvar HF og RHF Utredningsprosjektets ansvar B1 Status B2 Status B3 Status B4 Beslutnings dokument Beslutnings dokument Beslutnings dokument Idéfase Konsept fase Planfase Side 3 av 4

12 Behandling av investeringer i Helse Sør-Øst RHF. Vedtaket til behandlingsstruktur for f investeringsbeslutninger i HSØØ RHF (styresak 16/2012) kan illustreres i følgende matrise. Prosjektstørrelse, mill. kroner Juridisk eierskap 50 1) 2) -100 HF HF >500 HF(RHF) Beslutningskompetanse B1 Idéfase HF HF 4) RHF oppstart/videreføring til B2 Konseptfase RHF RHF 5) RHF neste fase B3 Forprosjektfase RHF RHF 5) RHF B4 Gjennomføring RHF RHF RHF 1) For Sunnaas sykehus HF er denne grensenn på 10 MNOK 2) For foretakene i Telemark og Vestfold sykehusområde forutsetter investeringer mellom 10 og 50 MNOK likelydende investeringsvedtakk i styrene. 3) Eierskap til prosjekter over MNOK etter konseptfasen vurderes i hvert enkelt tilfelle. 4) Før idéfase igangsettes krevess det en utviklingsplan, som er behandlett av RHF. Dette gjelder for alle investeringsprosjekter over 100 MNOK. 5) Beslutningpunkter som krever styrebehandling I HSØ RHF. Beslutninger ved B4 skal forelegges styret s ved prosjekter mellom 100 og 500 MNOK dersom vesentlige forutsetninger for realitetsbehandlingen ved B3 er endret. Dette innebærer at styret i Sykehuset Telemark kun kan anbefale oppstart av idefasen i ett prosjekt over 500 MNOK mrd kroner. Arbeidet med idefasen Da store deler av grunnlagsarbeidet er gjort i forbindelse med utviklingsplanenn består arbeide i hovedsak av kvalitetssikring og sammenfattis ing i en rapport. Dette arbeidet kann gjennomføres innenfor ett begrenset tidsrom. Videre framdrift. Idefasen vil bli gjennomført i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, med fremlegging av prosjektforslag januar 2015 For å kunne opp nå de driftsmessige gevinstene utviklingsplanen legger opp til er det viktig med en rask framdrift. Adm. Dir. har derfor følgende ønske: Februar 2015.Prosjektforslaget behandles i styret for Sykehuset Telemark. Styret i Helse Sør-Øst godkjenner at sykehuset starter opp konseptfasen Sommer 2015.Konseptrapporten behandles i styret i Sykehuset Telemark og godkjennes i Helse Sør-Øst tidelig høstt 2015 Oktober Prosjektet meldes inn til departementet for lånefinansiering over statsbudsjettet i Årene 2017 til Prosjektet gjennomføres i ulike etapper slik det vil bli beskrevet i konseptrapporten. Dette vil kunne tilfredsstille utviklingspl anens framdriftsplan med innflytting i et eventuelt nytt sengebygg i Side 4 av 4

13 Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: Dokumentref : I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 1 / 4 Mandat Idefasen Utbygging Somatikk Skien (USS) GODKJENT AV: Navn Bess Frøyshov Rolle Prosjektets eier Stilling Administreren nde direktør Dato Versjon 0..1

14 Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: Dokumentref : I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 2 / 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTEIER BAKGRUNN FOR ARBEIDET BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS LEVERANSEE FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN... 4 Versjon 0..1

15 Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: Dokumentref : I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 3 / 4 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittell Endring Produsent Godkjent av REFERANSERR TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. 1 Dokumentnavn Utviklingsplan Sykehuset Telemark HF Dok.id. Versjon Arkiv Dato Mai PROSJEKTETS NAVN Utbyggingg Somatikk Skien (USS) 2 PROSJEKTEIER Bess Frøyshov, Administrerende direktør 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET Sykehuset Telemark HF må modernisere sitt tjenestetilbud d for å ivareta befolkningens behov, i tråd med lov og forskrift, ny medisinsk kunnskap og de til enhver e tid gjeldende rammevilkår som STHF må forholde seg til. De endringer i spesialisthelsetjenestetilbudet som beskrives i Utviklingsplanen er nødvendige for å innfri kravene til behandlingskvalitet, beredskap og organisatorisk- og økonomisk bærekraft. Det er et lenge erkjent behov for modernisering og oppgradering av dagens sengerom. Sengebygget i Skien innfrir ikke dagens krav til moderne sykehusdrift s og pasientservice. Eksempelvis innebærer dette kravv til enkeltrom med bad og o toalett. Endringene som kreves for å oppgradere kvaliteten på sengepostene i Skien er allerede i 2011 planlagt i felles områdeplan med Sykehuset i Vestfold, og er beskrevet i vedtatt ØLP for de to sistee årene. Denne idestudien skal beskrive dee bygningsmessige tiltakene som måå gjennomføres for å gjennomføre utviklingsplanens grep om flytting av somatisk aktivitet fraa Porsgrunn til Skien. Konseptutviklingen må ivareta samarbeidendee enheter som berøres avv utbyggingen. Sykehuset Telemark HF har gjennom arbeidet med utviklingsplan identifisert at en må ha økt areal i Skien for å oppfylle utviklingsplanens mål. Årsaken til dette er overflytting av somatisk aktivitet fra Porsgrunnn til Skien. I forbindelse med flytting av aktivitet fra Porsgrunn til Skienn vil følgendee bygningsaktiviteter iverksettes i Skien: Utrede hvordan sengefasititetene i Skien kan moderniseres. Utrede lokaliteter for dagens dagens behandlingst tilbud i Porsgrunn Utrede nye lokaliteter for sentralaboratoriet og dialyse. Utrede tilrettelegging for stråleterapi Versjon 0..1

16 Sykehuset Telemark HF Mandat for konseptfasen Dato: Dokumentref : I-HP-0 01 Versjon: 1.0 Side: 4 / 4 4 BESKRIVELSEE AV PROSJEKTETS LEVERANSEE Idéfasen omfatter alle aktiviteter fra prosjektstart til det foreligger et overordnet dokument som gir grunnlag for å klargjøre behov for helsetjenester, kapasitet og kostnader, og beslutte om det er grunnlag for å arbeide videre med planleggingen. Prosjektbeskrivelsen skal sørge for at de ulike alternativer for å løse enn problemstilling belysess og sammenlignes på en systematisk måte. Problemstillingene defineres og kvantifiseres som grunnlag for alternativvurderingene. Fra utviklingsplanen foreligger dett alternative løsningsforslag. I idefasen skal det gjøres utredninger og analyser av de realistiske alternativene framm til valg av et foretrukke alternativ. Alternativene det står mellom er å videreutvikle dagens sengebygg eller å bygge nytt.. Gjennom arbeidet med utviklingsplanen er det dannet et beslutningsgrunnlag forr dette valget. I Idefasen skal dettee analyseres ytterligere. Idéfasen skal resultere i en rapport kalt prosjektbeskrivelse, som inneholder følgende hovedpunkter: Grove anslag for framskrevet behov, kapasitet, areal og kostnad for alternative løsninger Vurderinger av investeringer, driftsøkonomi og potensial for omstilling, samt en helhetlig vurdering av disse faktorene. Eventuelle overordnede skisser til utbyggingsløsning med lokalisering Foreløpig finansieringsplan Usikkerhets- og følsomhetsanalyser En overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen. 5 FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN Da store deler av grunnlagsarbeidet er gjort i forbindelse med m utviklingsplanen består arbeide i hovedsak av kvalitetssikring og sammenfatting i en rapport. Dette arbeidet kan gjennomføres innenfor ett begrenset tidsrom. Versjon 0..1

17 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Overordnet handlingsplan for helse, miljø, og sikkerhet Sak nr Saksbehandler Øk.dir Tom Helge Rønning / Spes.kons HR Berit Aaser Torp Sakstype Orienteringssak Møtedato Trykte vedlegg: Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for STHF Saksgang: AMU Ledergruppen Brukerutvalg Styret INGRESS; Overordnet handlingsplan skal gii en oversikt over mål, system og tiltak som gjelder innenfor HMS på foretaksnivå, samt foreslå prioriterte oppgaver for planperioden. Planen skal rulleres. Forslag til vedtak: Styret tar vedlagte plan til orientering. Skien, Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1

18 Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Den overordnede HMS planen, som følger vedlagt saken, er en rullerende plan på foretaksnivå som er en del av det systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet ved Sykehuset Telemark Vedlagte rullerende HMS plan beskriver: En kort beskrivelse av hvordan systemet med HMS planer og rapportering ved SykehusetTelemark (ST) er bygget opp, bl.a. prinsippet med ansvar i hver klinikk for HMS planer Rammer for HMS arbeidet ved ST Bruken av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF IA avtalen og IA - mål Resultatmål MU Ytre miljø /Grønt sykehus Pasientsikkerhetskultur (Pasientsikkerhetsprogrammet) Tiltak som gjelder hele foretaket Fokusområder i perioden Vurdering Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for STHF er en del av det systematiske HMS - arbeidet ved STHF. Konklusjon 1. Styret er tilfreds med det systematiske HMS arbeidet som gjennomføres ved STHF. 2. Styret tar vedlagte plan til orientering. 2

19 Versjon _1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø ogg sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark HFF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førendee for alt HMS arbeid. Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves. Lederee følger opp gjennom sittt linjeansvar og arbeidstakerne har plikt til å medvirke i dette arbeidet. HMS arbeidet krever at det arbeides langsiktig og systematisk, at dett settes mål og gjennomføres tiltak knyttet til kravene i lov og forskrift. HMS området er regulert av følgende lovverk: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (AML, Arbeidsmiljøloven (lov 17.juni 2005 nr. 62) Lov om tilsyn med elektriskee anlegg og elektrisk utstyr (lov 24.mai 1929 nr.4) ) Produktkontrolloven (lov 11.juni 1976 nr.79) Forurensningsloven (lov 13.mars 1981 nr.6) Strålevernloven (lov av 12.mai 2000 nr.36) Brann og eksplosjonsvernloven (lov 14.juni 2002 nr. 20) Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvorr ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre. Godt HMS arbeid skjer i det daglige i hver enkelts arbeidsmiljø og er avhengig av god medvirkning fra den enkelte arbeidstaker. Det forutsetter også att det er etablert godt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Dette dokumentet, sammen med det systematiske og kontinuerlige arbeidet a medd å videreutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet, ivaretar kravet gitt i oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst om å prioriteree tre handlingspunkter etter medarbeiderundersøkelsen (MU). 2 Innhold 3 En kort beskrivelse av hvordan systemet med HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) er bygget opp,, bl.a. prinsippet med ansvar i hver klinikk for HMS planer 4 Rammer for HMS arbeidet ved ST 5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF 6 IA avtalen og IA mål Resultatmål MU 8 Ytre miljø /Grøntt sykehus 9 Pasientsikkerhetskultur (Pasientsikkerhetsprogrammet) 10 Tiltak som gjelder hele foretaket 11 Fokusområder i perioden

20 3 Beskrivelse av systemet for HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) med klinikkvise planer HMS arbeidet er en del av Årshjulet for personal og HMS aktiviteter ved STHF. Ansvaret for gjennomføringen følger fullmaktstrukturen. Hver klinikk skal utarbeide en overordnet HMS plan som bygger på planer og aktiviteter som skal gjennomføres i underliggende organisatoriske enheter. Prioriterte tiltak skal tidfestes og ansvarsfestes. Områder og tiltak der BHT skal/kan benyttes beskrives i de underliggende planene i henhold til Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF Klinikkene skal sørge for intern rapportering og oppfølging av at tiltak gjennomføres. Kategorier tiltak som kan legges i handlingsplanene er tiltak etter: Medarbeiderundersøkelsen (MU), medarbeidersamtaler, vernerunder, interne revisjoner, oppfølging av tilsyn, risikoanalyser, sykefraværsarbeid (IA), ytre miljø (Grønt sykehus) og pasientsikkerhetskultur. 4 Rammer for HMS arbeidet ved ST For å sikre at lovens krav om et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt, har Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle nivå. Rammer og planer for HMS - arbeidet Prosedyre for intern delegering av fullmakter Lederavtaler TQM Dokumentstyringssystem TQM Skademeldings og avvikssystem Profitbase og ELI rapporterings og analyseverktøy Prosedyre for årlige HMS aktiviteter Årshjulet. Årlige revisjonsplaner Avfallsplan Brannvern Grønt sykehus system for miljøledelse Pasientsikkerhetskultur Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten ved STHF beskrivelse av ansvar og myndighet skriftlige avtaler med resultatmål omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS system for dokumentasjon og forbedringsarbeid system for sykefraværs og annen personalrapportering inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og årlige HMS handlingsplaner sjekkliste for elektriske anlegg til bruk i vernerunder gir en oversikt over årlige aktiviteter og oppgaver som skal sikre kvalitet innen HMS og personal interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer følges. plan for avfallsbehandling, farlig avfall, smitteavfall m.m. plan for opplæring og bruk av utstyr Sykehuset har etablert og implementert system for miljøledelse som etter planen skal sertifiseres og videre følges opp i henhold til ISO standarden. Måling av pasientsikkerhetskultur ble gjennomført første gang i mai 2012 ved STHF og gjentas i 2014, 2016 og 2018 slik at arbeidet videreføres i det 5 årige pasientsikkerhets programmet. Hensikten er å se om tiltakene har hatt effekt og om behandlingsenhetene prioriterer pasientsikkerhetsarbeid. Den overordnede planen beskriver hvordan STHF vil bruke BHT innen ulike områder og i fht. ulike tiltak. 2

21 5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten ved STHF Det er lovpålagt at helseforetak skal ha en godkjent bedriftshelsetjeneste knyttet til seg. BHT ved STHF er en godkjent bedriftshelsetjeneste, har en fri og uavhengig rolle og skal bistå arbeidsgiver i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Det henvises til Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF IA avtalen Det er inngått ny sentral IA avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden I tråd med denne er det også inngått ny lokal IA avtale ved STHF og utarbeidet lokale mål. IA Mål Sykefravær 1. Mål: Sykehusets mål er å ikke overstige 6,4 % sykefravær i 2015 og 2016 og 6,3 % innen Hver leder har ansvar for å jobbe aktivt med forebyggende arbeid og sykefraværsoppfølging. Personer med nedsatt funksjonsevne 2. Mål: Videreføre høyt fokus på arbeidet med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av egne medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne permanent eller midlertidig. Bidra til å finne løsninger for flest mulig internt eller eksternt for å hindre frafall fra arbeidslivet. 3. Mål: Være åpne for å ta imot personer som har behov for utprøving av sin arbeids og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Avgangsalder: 4. Mål: Redusere andel av ansatte som går over på varig passiv ytelse (uførepensjon/afp/85 årsregel) 5. Mål: Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF (AFP/85 årsregel) på minimum 63,3 år i 2015 og 63,4 år i 2016 og 63,6 år innen Resultatmål, medarbeiderundersøkelsen Målene for gjennomsnittscore (totalscore) i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, gjennomførte utviklingssamtaler, andel involvert i oppfølgingen av MU og sykefravær blir årlig innarbeidet i lederkontraktene mellom adm. direktør og klinikksjef og vil være utgangspunkt for mål i lederkontraktene mellom klinikksjef og avdelingsledere og mellom avdelingsledere og seksjonsledere. Resultatmål Totalskår Medarbeiderundersøkelsen MU Mål Res. Mål Res. Mål Res. Mål Res. Mål Res. Mål Har gjennomført utviklings/ 80 % 77 % 80% 79 % 80 % 80% medarbeidersamtaler med leder Har individuell kompetanse utviklingsplan 72 % 72 % 72% 72 % 73 % 74% Andel involvert i oppfølging av MU 68 % 67 % 68% 63 % 69 % 70% Sykefravær 6,5% 6,5 % 6,5% 6,4% 6,4 % 6,3% Tall for 2013 og 2014 som er hentet fra rapporter etter MU 2014 i denne tabellen, er beregnet etter samme modell og er direkte sammenliknbare, mens tall fra 2012 kan ha noe avvikende beregningsmåte (0-3 i score) og kan derfor ikke sammenliknes direkte. Forbedringstiltak etter medarbeiderundersøkelsen legges inn i enhetens handlingsplan. Dette er en del av sykehusets systematiske HMS arbeid, tiltak gjennomføres og resultat i forhold til forventet effekt vurderes. Tiltak justeres dersom de viser seg å ikke ha forventet effekt. Res

22 8 Ytre miljø/ Grønt sykehus Sykehuset Telemark har i henhold til føringer fra Helse og omsorgsdepartementet etablert og implementert system for miljøstyring som søkes sertifisert etter ISO standarden i løpet av Sykehusets miljøpolitikk er et rammeverk for sykehusets miljøarbeid og forplikter organisasjonen til å: Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet Bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser Øke organisasjonens miljøbevissthet Overordnede miljømål for skal forankres i lederavtaler og følges opp med relevante tiltak i HMS handlingsplaner på alle ledernivå. Årlige aktiviteter i miljøsystemet i hht HMS årshjulet innbefatter: Vernerunde m/ dokumentert gjennomgang av ytre miljø mht avfallshåndtering og kjemikaliehåndtering og nødvendig oppfølging med risikovurdering og oppdatering av miljøtiltak i HMS handlingsplanen HMS tiltak følges opp gjennom linjeledelsen og rapporteres til årlig ledelsens gjennomgang (LGG) for miljøsystemet Årlig kartlegging og gjennomgang av sykehusets miljøaspekter mht endringer i lovkrav og andre styrende krav, samsvarsvurdering og driftskontroll Interne revisjoner gjennomføres årlig med tema ytre miljø Avvik og forbedringsforslag vedr. ytre miljø følges opp fortløpende Årlig kompetanseplan oppdateres mht kompetansekrav vedr. oppgaver knyttet til ytre miljø Alle enheter gjennomfører årlig risikovurdering og oppdatering av kjemikaliebruk i Eco online LGG gjennomføres årlig for ytre miljøsystemet på klinikk og direktørnivå med bl.a. vurdering av miljøpolitikk og rullering av miljømål. Fortløpende oppdatering av styrende dokumenter i hht revisjonsplan 9 Pasientsikkerhetskultur Resultatmål Totalskår pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Andel enheter som rapporterer om et godt sikkerhetsklima Mål 2012 Res Mål 2014 Res Mål 2016 Res Mål % 75 % 80 % 77 % 80 % 80 % Res Hver enkelt behandlingsenhet skal gjennomføre en tverrfaglig drøfting av resultatene for å finne frem til forbedringsområder og tiltak. Forbedringstiltak etter pasientsikkerhetskulturundersøkelsen legges inn i enhetens handlingsplan under pasientsikkerhetskultur. 10 Tiltak som gjelder hele foretaket Medarbeidertilfredshetsundersøkelser (MU) Oppfølging av MU gjennom bl.a. gruppemetodikk og medarbeidersamtaler Introduksjonsprogram for nytilsatte og ledere Introduksjonsprogram turnusleger Gjennomføres årlig HSØ verktøykasse for ledere og egen veileder ved ST. Opplæring av ledere i oppfølgingsarbeid. Introduksjonsprogram for nytilsatte som omfatter HMS Lederopplæring seksjons og avdelingsledere Inkluderer orientering om HMS, hovedvekt smittevern 4

23 Grunnopplæring HMS for verneombud, AMU medlemmer og nye ledere Informasjonsmøter for gravide og ledere Trekantsamtale Seniorpolitikk Sykefraværsoppfølging Ved nyvalg av verneombud (hvert 2. år). E læringskurs i HMS arbeid i 3 moduler for verneombud, medlemmer av AMU og ledere gjennomføres i kombinasjon med klasseromskurs. Det arbeides med samarbeid mellom SIV og STHF om mulighet for å kunne delta på hverandres grunnkurs ved behov. Informasjonsmøter 2 ganger pr år for gravide og deres ledere. Samtaler mellom jordmor, den gravide og lederen bl.a. for å tilrettelegge og forbygge for sykefravær under svangerskap. Mål: I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Del av driften. Ledere følger opp egne seniorer. Informasjonsbrosjyre. Nåværende seniortiltak vurderes når endelig resultat av samarbeidsprosjekt STHF, SIV, SI, HSØ, Spekter og KLP foreligger på nyåret 2015 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte Personalportal: Verktøy for oppfølging av sykmeldte Opplæring av ledere i regelverk og skjematikk for oppfølging og rapportering til NAV. IT verktøyene gir nødvendig informasjon, påminnelse og dokumentasjon i oppfølgingssaker. Sykefraværet følges løpende opp i AMU. Alle seksjoner identifiserer minst 1 tiltak i HMSplanen i kategorien sykefraværsarbeid (IA) for å bidra til STHFs mål om reduksjon av sykefraværet. Kurs i mestring av psykisk belastning (KID kurs) For ansatte. 2 seminar pr år. Bedriftshelsetjenesten og HR enheten Støtte og bistandsapparat overfor ledere og ansatte. Plan for bruk av BHT ved STHF. Fokus på smittevern og håndhygiene Eget e læringskurs i håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte E læringskurs Basale smittevernrutiner for helsepersonell Isolering reduksjon av smittespredning for helsepersonell, renholds og teknisk personell Teknisk desinfeksjon for de som utfører teknisk desinfeksjon Strålevern E læringskurs Strålebruk for helsepersonell Måling av radon i arbeidslokaler Skanning pågår i 2014 og fortsetter i 2015 Brannvern E læringskurs tilgjengelig for alle, og supplement til annen brannvernopplæring. Obligatorisk for nyansatte. Eco online Kjemikaliekartotek med risikovurdering Forflytningsteknikk for helsepersonell E læringskurs (p.t. 15 ulike kurs) for å lære helsepersonell ulike type forflytning av pasienter Ytre miljø/grønt sykehus Introduksjonsprogrammet for nyansatte: E læringskurs ytre miljø, opplæring nye verneombud i ytre miljø, HMS opplæring ledere i ytre miljø Pasientsikkerhetskulturundersøkelse Gjennomføres annethvert år 5

24 11 Fokusområder og tiltak for hele foretaket 11.1 Fokusområder Sykehuset Telemark legger i HMS arbeidet vekt på langsiktig arbeid gjennom gode systemer, gode prosedyrer og fokus i lederutviklingen. Pågående satsningsområder som videreføres også i denne planperioden: Sykefraværsoppfølging, tiltak for reduksjon av sykefravær for gravide, seniorpolitikk, opplæring av verneombud, omstillingsarbeid og kontinuerlig forbedring av aktivitetene i Årshjulet for HMS og personalarbeid. I tillegg videreføres følgende fokusområder: Område Mål/hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Avtale om inkluderende arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplasser Følge opp STHFs mål og IA mål og ivareta partssamarbeidet i IA spørsmål. 2 årlige møter. Følges opp i AMU med IA som tema. Ansv: HR direktør Vår 2015/2016 Høst 2015/2016 Ny lokal IA avtale inngått Ledere, HVO og HTV får oppdatering i arbeidet med forebygging, tilrettelegging og oppfølging HR i samarbeid med interne eller eksterne samarbeidspartnere for eksempel NAV 2015/2016 Forebygge helseskadelige forhold Sikre at planlagte tiltak i klinikkenes HMS planer blir gjennomført Ansvarlige ledere kontakter BHT i forb. med planlegging/behov for forebyggende tiltak (eks. innen ergonomi, byggeprosjekter, forflyttingsopplæring) og integrerer dette i HMS planene. Hver enkelt leder med fullmakt har løpende ansvar Lederkompetanse i HMS nye ledere Sikre at nye ledere får opplæring i oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, bruk av elektroniske HMS planer, og HMS arbeid Dokumentasjon av gjennomførte tiltak gjennom elektronisk HMS verktøy. Sikre at krav om BHT bistand er innarbeidet i prosedyrer HMS opplæring ledere obligatorisk Kursrekken med 3 kursmoduler og tilhørende e læringskurs Hver leder. HR avdelingen har en koordinerende rolle Den enkelte leder. Løpende BHT/HR 6

25 gjennomføres for nye ledere Del I: Oppfølging av MU og HMS handlingsplan Okt/Nov. etter gjennomført MU 2015/2016 Kurs for nye verneombud og AMU Gjennomføre lovpålagt opplæring av verneombud (AML 6.5) og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AML 7.4) Del II bolk 1 HMS Del II bolk 2 HMS 3 dagers kurs + e læring HMS innføring 2015/ /2016 Like etter nyvalg av verneombud og AMU HR/BHT Fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i forbindelse med omstillingsprosesser Grønt sykehus miljøsystem Pasientsikkerhetsprogrammet Gjennomføre ryddige og forutsigbare omstillingsprosesser for å redusere usikkerhet. Implementere nye miljømål og alle elementer i miljøsystemet ila Pasientsikkerhetsprogrammet: Implementering av innsatsområder for å redusere forekomst av pasientskader og ha god kultur for ivaretakelse av pasienters sikkerhet og varig infrastruktur for pasientsikkerhet God planlegging God informasjon Forutsigbarhet Åpenhet Risikovurdering med fokus på arbeidsmiljø Evaluering Følge årshjul HMS/ miljøsystem Tema i: introduksjonsprogram for nyansatte, lederopplæring, internrevisjoner, læringsnettverk nasjonalt/lokalt Kvalitetsindikatorer relatert til programmet Linjeledere Miljøkoordinator i samarbeid med sykehusets ledelse. Pasientsikkerhetskampanje som videreføres i et 5 årig pasientsikkerthetsprogram / fagdirektør 11.2 Andre løpende tiltak Område Tiltak Mål/hensikt Tid/Ansvarlig Ufrivillig deltid Følge utviklingen og holde fokus på å redusere ufrivillig deltid Årlig vurdering av utviklingen ved gjennomgang av nøkkeltall. Ansvarlig: HR Gravide medarbeidere Medarbeiderundersøk else (MU) elektronisk Felles MU for alle foretak i HSØ og HEMIT (Helse Midt Norge) Brosjyre, trekantsamtaler, informasjonsmøter, egen prosedyre Kartlegging av psykososialt/ organisatorisk arbeidsmiljø Rapporter med resultater Prosesser i hver enhet for å komme fram til tiltak Oppfølging av tiltak Fortsette arbeidet med å redusere sykefravær for gravide. Oppfølging og veiledning til ansatte og ledere. I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø Fortsetter. Linjeledere BHT Gjennomførings ansvarlig ved STHF: Berit Aaser Torp HR 7

26 Sykefraværsoppfølging Kontinuerlig arbeid med aktivitetene i Årshjulet for HMS og personalarbeid Oppfølging i tråd med prosedyrer og retningslinjer. Hver enhet setter minst et mål om hvordan enheten skal arbeide for å bidra til STHF s mål om å redusere sykefravær. Gjennomføring av aktiviteter som inngår i Årshjulet Redusere sykefravær Sikre kvalitet i HMS og personalarbeid Linjeledere HR avd. har koordinerende, veiledende og støttende rolle. Linjeledere har delegert ansvar for gjennomføring Overordnet HMS plan er en rullerende plan og en del av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet. Planen behandles i AMU, Direktørens ledergruppe og Styret for Sykehuset Telemark Vedlegg: Overordnet plan for bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF link når planen er lagt på Pulsen Årshjul 2015 for HMS arbeid, personalarbeid og Ytre miljø link når Årshjul 2015 er lagt i TQM Versjoner: _1 : Behandlet i AMU (sak 69/14) og ledergruppen (sak 121/14) _1 : Lagt inn Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF i Rammer og planer for HMS arbeidet side _1 Lagt inn tall MU 2014 i tabell under pkt. 7 8

27 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr Saksbehandler Økonomidirektør Tom Helge Rønning Sakstype Orientering Møtedato Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport oktober 2014 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for oktober 2014 vedlegges saken. s Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Side 1 av 11

28 Periode: oktober 2014 Regnskapsresultatet akkumulert per oktober er -20 millioner kroner, som er 57,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring på 5,3 millioner kroner forrige periode, som skyldes lavere ISF-inntekter og høyere kostnader til lønn og gjestepasienter. Det rapporteres om rekrutteringsutfordringer og fleree uforutsettee ledige stillinger som har h gitt høyere bemanningskostnader og lavere inntekter. Resultatet i oktober er påvirket av engangseffekter i størrelsesorden 8 millioner kroner, hvorav den største effekten kommer fra DIPS fase 2 hvor det er tilbakeført ca 6 millioner kroner av avsetningen til dekning av påløpet kostnader. Det er et kontinuerlig fokus på å redusere forbrukte årsverk gjennom aktivitetsplanlegging og driftsendringer for å bedre ressursutnyttelsenn av tilgjengelig kapasitet. Det er vedtatt strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet som bidrar positiv til driften ut året. Medd bakgrunn i driftsresultatene hittil, risiko knyttet til aktivitetsnivå og omstillingsarbeidet, opprettholdes prognosen for året på et underskuddd på 55 millioner kroner. Det er 800 millioner kroner svakere enn budsjettert. Imidlertid vil engangseffekter kunne bidra til t en moderat forbedring og det err nå overveiende sannsynlig at resultatet blir noe bedre enn rapportert prognose. Risiko i fastsettelse av årets prognose er knyttet til implementeringg av Utviklingsplanen og et omfattendee omstillingsarbeid. I tillegg t vurderes det at et høyt aktivitetsnivå denne høsten er viktig premiss for å kunne oppnå det prognostisertee resultatet. Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd Mål Utvikling siste Status 12 mnd okt ( 4%) Status (9,5%) Resultat (14,9%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% Årsresultat Budsjettavvik 90 % 70 % 50 % 100,00 (100,00) 78 % 62 % 62 % 106 mill. -14,7 mill. -20,0 mill. 69 mill -14,7 mill. -57,4 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling september ,9 % 5,5 % 3,6 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst % 79 % 70 % Side 2 av 11

29 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 63,4 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 49,4 dager og TSB hadde ventetid på 183,8 dager. GjennomsniG nittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 45,3 dager. Gjennomsnittt for STHF var for oktober 63,1 dager. Gjennomsnitt hittil i år STHF var på 66,3 dager. d Ventetiden er kortere innen somatikk og tsb enn forrige måned. Parameteren ventetid avviklet vil variere etter utvalget man tar og vil variere fra periode til periode. Gjennomsnitt ventetid psykiatri voksen har økt fra forrige måned, mens den har blitt kortere k innen barne- og ungdomspsykiatri. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt med å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i oktober på Dettee er en liten nedgang fra forrige periode. Det har også vært en god nedgang i antall langtidsventere over tre måneder og over et halvt år. Høyt antall langtidsventere ses hovedsakeli g innen plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadministrative rutiner. 2. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd var 14,9 % i oktober. Dette er en reduksjon fraa forrige periode på 1,6 prosentpoeng. Det er 334 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i september. 333 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne-- av og ungdomspsykiatri. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. 3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen den 3. septemberr var 3,6 %. Neste måling vil foregå i november. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika a til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå Pasienten får bekreftelse og tidspunkt t for behandling i samme brev 62 % av henvisninger mottattt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dettee punktet. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 6. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall korridorpasienter har de siste månedene ligget mellom 2,12 og 2,6 prosent, og årsresultatet antas å bli laveree enn året 2013 med sine 2,9 %. Det er registrert 201 korridorpasienter i oktober. Dette gir en andel på 2,22 % av totalt antall liggedøgn. Side 3 av 11

30 7. Antall/ /andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykiskk helsevern voksne og TSB (ny i 2013) Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i oktober 42. Dette er en økning fra forrige periode. Det har vært en økning i andel liggedøgn utskrivningsk klare somatiske pasienter de siste månedene. Andelen i oktober var 2,,9 %. Det er 3 utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB T i oktober. 8. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering avv henvisningen er fullført I oktober var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,511 dager henvisninger ble vurdert, hvorav innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden har avtatt fra forrige måned og andel vurdertt innen 10 dager har økt. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også fokus på vurderingstid. 9. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer ennn 14 dager gamle, heravv legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er av disse 66 dokumenter som vanligviss tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. 10. Antall pasienter med åpen henvisnings speriode uten ny kontakt Det har vært en nedgang i pasienter medd åpen periode og ikke ny n kontakt oktober. Dette gjelder pasienter, herav registrert etter innføring avv DIPS. Ø-hjelp Kommune Skien Nome Siljan Bamble Bø Sauherad Notodden Hjartdal Tinn Vinje Tokke Seljord Kviteseid Kragerø Drangedal Porsgrunn Fyresdal Nissedal Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer i drift i drift i drift i drift+ 4 mulighet for kjøpe av STHF i drift kjøpes av STHF i drift samarbeid m Tokke i drift samarbeid m Vinje i drift samarbeider når fullt Avventer utviklingsplanen STHF Avventer utviklingsplanen STHF Godkjent søknad om etablering av 5 senger. Oppstart i november Etablert ø hjelpsplasser i Arendal kommune Etablert ø hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 12 kommuner, i alt 13,8 millioner kroner. Det vil bli utbetalt tilskudd til ytterligere 4 kommuner for 2. halvår, ca. 3,44 millioner kroner totalt. Samlet utbetaling for 2014 blir da ca. 17,2 millioner kroner. Periodisert kostnad per oktober utgjør ca. 14,,3 millionerr kroner. Side 4 av 11

31 Driftsposter: Økonomiske forhold Regnskapsresultatet akkumulert per oktober er -20 millioner kroner, som er 57,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en moderat forverring fra forrige f periode, som skyldes lavere ISF-inntektedette notatet, er perioderesultatet påvirket avv engangseffekter i størrelsesordenn 8 millioner kroner. og høyere kostnader til lønn og gjestepasienter. Som nevnt innledningsvis i Regnskapsresultatene per klinikk, hensyntattt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Kir Med BUK R/N MSK PK Prehospital Serviceklinikken Administrasjonen Gjestepasienter Felles SUM Avvik pr. okt ISF avvik pr. okt SUM Aktivitetsnivået har vært lavere enn budsjettert i oktober målt i antall drg-poeng. Akkumulert er nivået 2,3 % under forventet og omtrent som fjoråret. Akkumulerte e driftsinntekter er 10 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette er tilbakee til nivå fra sommeren og tidligere. Akkumulerte driftskostnader er ca. 46,2 millioner kroner høyere enn forventet, som følge avv høye varekostnader til dyre biologiske legemidler og konserninterne gjestepasientkostnader. Kostnadene til lønn til faste ansatte, samt vikarer og ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, grunnet omstillingskostnader. Enkelte tiltak som inngår i Utviklingsplanenn er utsatt til 2015 og bidrar negativt til resultatutviklingen i år. Realisering av de øvrige delene av Utviklingsplanen og tilhørende omstillingsarbeid er i rute. Det er et kontinuerlig fokus på å redusere forbrukte årsverk gjennom aktivitetsplanlegging og driftsendringer for å bedre ressursutnyttelsenn av tilgjengelig kapasitet. Det er vedtatt strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet som bidrar positiv til driften ut året. Medd bakgrunn i driftsresultatene hittil, risiko knyttet til aktivitetsnivå og omstillingsarbeidet, opprettholdes prognosen for året på et underskuddd på 55 millioner kroner. Det er 800 millioner kroner svakere enn budsjettert. Imidlertid vil engangseffekter kunne bidra til t en moderat forbedring og det err nå overveiende sannsynlig at resultatet blir noe bedre enn rapportert prognose. Side 5 av 11

32 Aktivitet Somatikk Antall DRG-poeng akkumulert per 10 måneder (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var 665 poeng laveree enn budsjettert og 321 poeng høyere enn i fjor. Ved de indremedisinske fagene har det per 10 måneder vært utskrevet 8 % flere pasienterr som planlagt. Det har vært høyt belegg ved de fleste medisinske sengepostene i oktober. Cirka 600 poeng av det totale negative DRG-avviket ved STHF har oppstått innen Gastrokirurgi og Ortopedi. Klinikken har iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen på operasjon, dette har medført at klinikken i september og oktober har ligget på budsjett. Innen Ortopedi er kapasiteten fortsatt redusert grunnet vakanser og langvarigg sykefravær. Innen ortopedi på Notodden er aktiviteten lavere enn budsjettert. Nær N halvparten av det totalt DRG-avviket ved STHF skyldes dette. Hovedårsaken er manglende pasientgrunnlag. Det jobbes med å få til et samarbeid med Kirurgisk klinikk for å avhjelpe ventelistene i Skien. Aktiviteten har vist en økning i høst. Det har vært et nivåskifte i antall døgnopphold innen pediatri etter sommeren,, og dette lave nivået opprettholdes også i oktober. DRG-indeks err jevnere gjennom året, selv om pilen peker noe nedover. Dette betyr at det ikke nødvendigvi is har vært et skifte i pasientsammensetningen, men at det er færre innlagte. Innen nyfødt intensiv ser vi imidlertid en endring mot lavere indeks. Antall sykehusopphold har vært 6 % lavere enn budsjettert per 10 måneder, m ogg 3 % lavere enn i fjor. Antalll polikliniske konsultasjoner er per 10 måneder tilnærmet likt med periodisert budsjett og 7 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold d er helt likt med periodisert budsjett, men 6 % høyere enn i samme periode i fjor. Med bakgrunn i 10 måneders-resultatene estimeres et negativt årsavvik på 8000 DRG-poeng i h.h.t. sørge-for ansvaret ( dag, døgn, pol., dyre biologiske egemidler). Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per oktober viser 8,7 % lavere behandlingsvolum ennn periodisert budsjett, men ligger 3 % over fjoråret. Hovedårsaken til t lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,2 konsultasjoner per fagbehandler per dag hittil i år. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,0 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Produktiviteten per terapeut er på samme nivå som forrige måned, men er litt lavere sammenlignet med fjoråret etter samme periode. Det er fortsatt stort fokus på denn enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengepostene er litt høyere enn budsjettert innenfor VOP, menss det er fleree utskrevne og lavere gjennomsnittlig liggetid d innenfor TSB. Som følge av følgee av prosjekt døgn til dag (reduksjon av 1 sengepost på 15 senger) ) ved DPS Nedre Telemark er aktiviteten 11 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå. Side 6 av 11

33 Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert per oktober 2014 er 13,6 % lavere enn budsjett og 8,5 % lavere enn fjoråret etter samme periode. Den lave akkumulerte aktiviteten skyldes fremdeles vakante stillinger på grunn av høyt sykefravær og vanskelig rekrutteringssituasjon inn i vikariater og ledige stillinger. Registrert produktivitet er på 2 konsultasjoner per fagbehandler perr dag i oktober. Dette er nasjonalt ønsket nivå. Dette er imidlertid fremdeles litt lavere enn fjoråret f vedd samme periode. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen Sykehuset rapportererr et forbruk på brutto månedsverk per oktober o 2014, fordelt på 241 variable og fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode p i 2013, vises det en oppgang på 7 brutto månedsverk.. Korrigert for overtakelse av personell fra VV, er det et en reell nedgang på 13 årsverk. Nedgangen skyldes i hovedsak færre variable månedsverk som går ned med 1,1 %. I april måned ble 24 faste årsverk fra Vestre Viken ambulanse overført til STHF, noe som i utgangspunktet skulle påvirke bemanningen med 18 årsverk inneværende år. Det viser seg at det reelle årsverksforbruket på den overførte ambulansetjenesten er høyere enn forespeilet ved overtakelsen. Hittil i år er forbruket 20 bruttoo månedsverk, og farten tilsier at tallet for året blir et forbruk på 22 årsverk inneværende år. Det vurderes at antall årsverk vil ligge på i år. Det er en økning på 71 i forhold til årsbudsjettet, herav 222 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenheng med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som vil ta noee lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet i september måned er 6,8 %, en oppgang på 0,5 % - poeng p fra august måned. Hittil i år ligger sykefraværet på 6,6 %. Sykefraværet hittil i år er 0,2 % - poeng høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Finansposter: Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var påå 53 millioner kroner noe som er 17 millionerr kroner høyere ennn budsjettet. De største avvikspostene er: Negativt resultatavvik: - 57 millionerr kroner Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: + 15 millioner kroner Etterslep på nvesteringerr i forhold til budsjett: + 39 millioner kroner Lavere pensjonspremie: + 14 millioner kroner Estimert likviditetsbeholdning err -40 millioner kroner, som er 28 millioner kroner lavere enn budsjettert og gjelder hovedsakeli ig følgende forhold: Negativt resultatavvik: - 80 millionerr kroner Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF for 2014: millioner kroner Reduserte investeringer: + 32 millioner kroner Avvik ISF oppgjør for 2013 i forholdd til budsjett: - 8 millioner kroner Side 7 av 11

34 Lavere pensjonspremie: + 8 millioner kroner Driftskredittrammen pr vil ligger på 231 millioner kr. Investeringer Etterslepett på investeringer skyldes utsatt oppstart for enkelte planlagte aktiviteter. Det vurderes at investeringene vil bli ca. 32 millioner kronerr lavere ennn budsjettert. Salg Det er ikke gjennomført salg av betydning. Klinikkommentarer: Kirurgisk klinikk: Resultatet per oktober 2014 viser et negativt budsjettavvik på 17,7 millioner kroner. I perioden var avviket -4,0 millioner kroner. Merverdikrav er 17,0 millioner, det vil si at merverdikravet ikke er innfridd hittil. Det er fortsatt lønnskostnadene som er hovedutfordringen, da klinikken ikke har redusert bemanningen som forutsatt i sparepakke 2. Ved utgangen av september hadde klinikken produsert DRG-poeng, 891 poeng mindre enn budsjett, men 317 poeng mer ennn samme tidsrom i fjor. I oktober måned var produksjonen poeng, 51 poeng lavere enn budsjett, og 54 poeng lavere enn oktober Bortsett fra at det var færree fødsler i september enn forutsatt var det ingen vesentlige negative avvik. Etterkoding for september har gitt 51 poeng ekstra i 3. tertial. I oktober gjennomførte klinikken 951 døgnopphold, 507 dagopphold og 6818 ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner. Dette er 125 færre døgnopphold,, 12 flere daginngrep og 6636 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall brutto månedsverk per september er 711. Dette er 33 årsverk mer enn budsjett t og 12 mer enn på samme tid i fjor. Medisinsk klinikk: Resultatet per 10 måneder viser et økonomisk negativt budsjettavv ik på 2,1 millioner kroner, etter at oktober måned isolert viser et budsjettund derskudd på 1,4 millioner kroner. 1 millioner kroner av oktober-underskuddet refererer seg til Sparepakke II som ikke blir realisert i Lønnskostnadene viser en overskridelse på 6 millioner kroner (-2,33 %). Det registreres betydelige lønnsavvik (i f.h.t. budsjett) ved legegruppe l blod/kreft, legegruppe nevrologi og sengeenhetene lunge, hjerte/nyre, og blod/infeksjon/kreft. Varekostnadene har hittil i år vært tilnærmett likt med periodisert budsjett. Antall DRG-poeng ved Medisinsk klinikk per 10 måneder har værtt 175 poengg (-1,4 %) lavere enn budsjettert (med 50 % enhetspris kr ,-- tilsvarer dette -3,6 millioner kroner). Ved Medisinsk klinikkk har det per 10 måneder vært utskrevet 390 (+4( %) fleree døgn-pasienter enn planlagt, men 415 (4 %) færre enn tilsvarende periode i fjor, hensyntatt avviklingen av rehab.posten i Kragerø. Antall dagopphold var per 10 måneder. Dette er 4 % høyeree enn budsjettert, og 10 % høyere ennn i fjor. Side 8 av 11

35 Antall ISF-givendenn budsjett og 6 % høyere enn fjoråret. Sommeren i fjor var imidlertid pregett av lav aktivitet på polikliniske konsultasjon ner var per 10 måneder, m noe som er 3 % høyere grunn av opplæringsperiode i forbindelse med oppstart av nytt pasientadministrativt system. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 6,35 millioner kroner etter oktober. Avviket skyldes fremdeles mindreforbruk på lønnn i hele klinikken, og alle seksjonene bidrar ytterligere till positivt avvik denne perioden. Dette skyldes vakantee stillinger, høyt sykefravær og sterk fokus på bruk av variabel lønn. Antall bruttomånedsverk er stabilt synkende de sistee månedenee og fortsetter i november. Dette gjenspeiles i mindreforbrukk lønn. Vakante stillinger og sykefraværsutfordringene innen barne- og ungdomspsykiatri vises i lavere polikliniskk aktivitet enn budsjettert målt i antall polikliniske konsultasjoner. Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner er 13,,4 % lavere enn budsjett og 10,4 % lavere ennn etter samme periode i fjor. Det har imidlertid vært god somatisk aktivitet denne perioden måltt i antall polikliniske konsultasjoner. Akkumulert er antallet polikliniske konsultasjoner 2,2 % høyere enn budsjett og 7 % høyere enn etter samme periode i fjor. Det har vært et nivåskiftee i antall døgnopphold innen i pediatri etter sommeren, og dette lave nivåett opprettholdes også i oktober. o DRG-indeks er jevnere gjennom året, selv om pilen peker noe nedover. Dette betyr at det ikke i nødvendigvis har vært et skifte i pasientsammensetningen, men at det t er færre innlagte. Innen nyfødt intensiv ser vi imidlertid en endring mot lavere indeks. Dett er god sammenheng mellom m antall liggedøgn og drg- er også indeks. Så vi ser at drg-indeks er høy der hvor pasientene ligger lenger. Som følge av dette antall registrerte DRG-poeng lavere enn forventet akkumulert etterr oktober (66 %). ISF-avviket reduserer det positivett avviket forr klinikken til 2,45 millioner kroner etter oktober. Klinikk Rjukan og Notodden Klinikken har et budsjettavvik på -14,8 millionerr kroner i oktober. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på variabel lønn, særskilt i forbindelse med omstillingskostnader ved implementering av utviklingsplanens fase 1. Uløst utfordring er på -6,5 millioner til og medd oktober. Kostnad til medikamenter og cytostatika viser et avvik på -1,0 millioner. Kjøp av helsetjenester har et avvik på -0,2 millioner kroner. Dette er etterslep fra f Polikliniske inntekter har ett avvik på -0,6 millioner per oktober. Poliklinisk aktivitet somatikk er 5,5 % høyere enn budsjett, og 3,1 % høyere enn samme periode i fjor. DRG-poeng viser 214 poeng lavere enn budsjett, og 146 poeng lavere enn samme periode i fjor. Dette er en reduksjon fra september med 38 poeng. Antall døgnoppholdd har et positivt avvik på 270 i forhold til budsjett, og 137 i forhold til samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -9,8 % i forhold til budsjett, og -4,3 % i forhold till samme periode i fjor. TSB har en polikliniskk aktivitet påå -23,7 % i forhold til budsjett, og -11,3 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -14,9- % i forhold til budsjett, og 3,3 % i forhold til samme periode i fjor. Det jobbes fortsattt med å følge opp aktivitet per fagstilling innen den enkelte enhet. Det er et eget oppfølgingssystem for dette som er utviklet i klinikken. Brutto månedsverk til og med oktober er 397. For samme periode i fjor var v forbruket t på 386. Til og med november er det brukt 396 månedsverk. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 2,76 millioner kroner og dette skyldes hovedsak Side 9 av 11

36 tilbakeføring av 3 millioner kroner AID-midler som ble inntektsført i august. Det er usikkerhet rundt vurderingen av denne balanseførte posten som er årsak til reverseringen. Det er to forhold f som også påvirker driftsregnskapet i negativv retning denne måneden, høyt plasmaforbruk i klinikkene og store rekrutteringskostnader i forbindelsee med utfordrende radiologsituasjon. Driften for øvrig er positiv på klinikknivå. Det er høyere poliklinisk inntekt enn forventett ved alle avdelinger, men størstt innen avdeling for laboratoriemedisin. Merinntekten møtes delvis med høyere varekost enn budsjettert. Kostnaden til lønn totalt inkludert innleie fra vikarbyrå viser etter oktober 0,65 millioner kroner i negativt avvik i klinikken. Dette skyldes innleie av radiologer via vikarbyrå på radiologisk avdeling som følge e av høyt sykefravær ogg flere oppsigelser, i tillegg til at utsatt effekt av utviklingsplanen slår s inn. Det er vakante stillinger innen i laboratoriemedisin. Utsatte ansettelser og ikke bruk av vikariaterr gjøres for å bufre disse utsatte effektiviseringstiltak lagt inn i budsjett. Engangstiltakene har positiv effekt på driftsregnskapet, menn det skaperr utfordringer i arbeidsmiljøet. Det er som nevnt fortsatt høyt forbruk av plasmaprodukter i sykehusets øvrigee klinikker og oktober er særdeles høy. Akkumulert per oktober ligger denne kostnaden ca. 1,3 millioner kroner over budsjett. Dette er kostnader hverken MSK eller rekvirerende klinikker k kan påvirke og tilbakemeldinger fra det kliniske miljøet er at det er endringer i nasjonale behandlingslinjer som krever et høyere forbruk av plasmaprodukterr enn tidligere. Psykiatrisk klinikk Psykiatriskk klinikk rapporterer et budsjettavvik på -0,7 millioner kroner per oktober. Dette er en endring på +1,1 millioner fra forrige måned. Klinikken har et bemanningsforbruk per oktober 490 årsverk og ligger 28 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Klinikken har dermed lavere lønnskostnader som skyldes ubesatte stillinger, men det ligger en høy merkostnad på innleidd legeressurs. Polikliniske inntekter har et budsjettavvik påå 5,2 millioner kroner, men med d et positivt avvik på tilskudd gir et samlet budsjettavvik på inntekter på 1,8 millioner kroner. Denn polikliniske aktiviteten målt opp mot HSØ-budsjettet ligger 7,7 % lavere enn periodisert budsjett hittil. Avviket er størst innenfor voksenpsykiatrien. Den polikliniske aktiviteten målt mot samme periode hittil i fjor viser en vekst på 5,6 %. Tiltak for å nå inngangsfart som budsjettert for 2015 er igangsatt og har allerede fått effekt. Prehospital klinikk: Resultatet etter oktober 2014 viser et negativt budsjettavvik på 2,8 millioner kroner. Resultatet er etter inntektsføring av underskuddsdeling med SIV. Dette er en forverring i forhold til forrige rapportering. Lønnskostnader uten ambulanse R/N har et negativt avvik a på 0,77 MNOK, hovedsakelig på grunnn av nye arbeidstidsordninger og bemannings søkning i forhold til utviklingsplanen (Kragerø / Rjukan). Restenn av utfordringer ligger i Pasientreiser (aktivitetsøkning) og uløst merverdikrav på generelt effektivisering. Serviceklinikken: Klinikken har per oktober et positiv budsjettavvik på 3,7 millioner kroner. Dette er en betydelig forbedring Side 10 av 11

37 i forhold til forrige rapportering og et resultat avv grundig gjennomgang i årets energikostnader med estimatet for resten av året. Fortsatt høye temperaturer i forhold til årstiden i kombinasjon med lavere strømkostnader enn budsjettert medfører betydelige korrekturer. Parkeringsavgift for r besøkende, samt økning i parkeringsavgift for ansatte startet i september og merinntektene e er godt synlig 2 måneder etter innføringen, med rundt 0,5 MNOK i pluss. Klinikkens hovedutfordring er i matseksjonen, hovedsakelig på grunn avv inntektssvikt med samtidig uforandret kostnadsnivå. Klinikken har et positivt akkumulert avvik på lønn, som delvis kompenseres av eksternt innleie. Forbrukte brutto-årsverk uten eksternt innleie er 10 månedsverk under budsjettet, sykefravær ligger stabiltt på 8% og dermed over sykehusets gjennomsnitt. Side 11 av 11

38 Virksomhetsrapport Oktober

39 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi 7. Klinikker 2

40 Sammendrag Sykehuset Telemark HF Faktisk oktober Budsjett oktober Budsjettavvik oktober Budsjettavvik % Faktisk HiÅ Budsjett hiå Budsjettavvik HiÅ Faktisk HiÅ 2013 Avvik % Årsestimat 2014 Årsbudsjett 2014 Budsjettavvik årsetimat 2014 Kvalitet Ventetid ordinært avviklet ,8 % 60 Fristbrudd andel 14,9 % 0,0 % 15,5 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) (134) -3,8 % (665) ,9 % ,9 % "Sørge-for" (dag,døgn,pol.) (191) -5,5 % (815) ,5 % ,2 % Herav kommunal medfinansiering (71) -3,5 % (632) ,8 % ,7 % Andel kommunal medfinansiering 65 % 59 % 58 % 59 % 59 % 58 % 59 % Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) ,0 % (789) ,7 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk ,9 % (459) ,3 % ,9 % VoP (1 042) -17,2 % (4 360) ,0 % ,9 % BUP (490) -17,0 % (3 477) ,5 % ,2 % TSB ,1 % (1 210) ,2 % ,8 % Bemanning Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) ,5 % ,2 % ,3 % Fast Variabel Sykefravær (forrige måned) 6,8 6,6 6,4 Langtidsfravær 4,8 4,7 4,4 Korttidsfravær 2,1 1,8 2,0 Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) ,6 % ,7 % ,1 % Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) ,7 % ,1 % ,3 % Økonomi Driftsinntekter (tall i 1000 kr) (3 040) -1,0 % (5 298) ,2 % Driftskostnader (tall i 1000 kr) (2 010) -0,6 % (50 964) ,9 % Netto finansresultat (tall i 1000 kr) (237) -14,2 % (1 089) ,5 % Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) Resultat (tall i 1000 kr) (3 801) (5 287) (20 023) (57 351) (15 514) (55 000)

41 Regionale hovedmål Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd okt (4%) 225 (9,5%) 334 (14,9%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 62 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. -20,0 mill. -57,4 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling september ,9 % 5,5 % 3,6 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst % 79 % 70 % 4

42 STHF indikatorer med mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer Verdi medio oktober 2014 Budsjettavvik periode 1. Andel fristbrudd (%) 0,3 0,2 0,1 24,5% 14,9 % 14,9 % Avviklede STHF. 0 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 5,1 % Antall fristbrudd ventende STHF jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: Gjennomsnittlig ventetid avviklede STHF ,13 63,13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 63,1 1,50 4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter STHF ,85 76,14 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 76,1 11,95 Kilde: D-8192 DIPS 5

43 STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer Verdi medio oktober 2014 Budsjettavvik periode 5. Antall som venter på STHF. 0 jul.13 aug.13sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: Antall ventende som har ventet mer enn 3 måneder STHF jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder STHF jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: Antall ventende som har ventet mer enn et år STHF jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: Kilde: D-8192 DIPS 6

44 3. Pasient Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager avviklet Behandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp 300,0 250,0 200,0 Dager 150,0 100,0 50,0 - okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Somatikk 72,0 74,1 64,3 75,3 69,4 68,2 63,1 63,9 60,4 57,4 71,7 72,6 63,4 Psykiatri - voksen 43,7 41,7 36,2 48,7 47,1 42,5 46,0 46,2 43,4 37,3 56,2 40,6 49,4 Psykiatri - barn- og ungdom 45,8 44,7 39,1 50,4 51,1 42,3 52,2 54,3 55,1 77,8 64,7 53,3 45,3 TSB 39,7 17,8 28,9 24,1 29,8 46,2 24,9 25,6 29,0 29,7 112,4 252,5 183,8 Dager 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Kirurgisk klinikk 89,05 92,77 77,94 86,05 88,95 90,46 79,65 78,61 70,42 69,53 80,87 84,17 77,41 Klinikk for medisin 54,55 54,31 51,52 69,92 48,32 47,92 47,33 48,48 51,07 48,89 62,67 63,59 50,96 Barne og ungdomsklinikken 52,49 54,32 50,65 54,81 47,98 51,09 55,23 57,80 57,42 59,12 70,05 64,93 70,94 Klinikk Rjukan/Notodden 61,56 60,09 47,81 55,30 50,17 45,63 48,11 52,69 52,26 41,10 60,85 49,65 50,37 Psykiatrisk klinikk 47,27 46,30 38,24 50,12 52,42 38,22 46,92 44,51 45,44 45,79 70,21 71,64 52,72 7

45 3. Pasient Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd avviklet Andel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen 380 brudd i mai 14 25% 20% 15% 10% 5% 0% okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Somatikk 19,2 % 20,2 % 16,7 % 20,2 % 18,2 % 15,3 % 14,1 % 19,9 % 14,1 % 10,0 % 16,8 % 17,8 % 15,8 % Psykiatri - voksen 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,8 % 2,8 % 0,0 % 1,1 % Psykiatri - barn- og ungdom 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,4 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % TSB 11,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40% 30% 20% 10% 0% nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 Kirurgisk klinikk 35,5 % 24,5 % 29,2 % 26,6 % 21,9 % 18,5 % 28,0 % 19,3 % 13,3 % 19,0 % 18,4 % 20,2 % Klinikk for medisin 16,7 % 20,6 % 22,9 % 17,3 % 17,8 % 17,7 % 20,6 % 15,5 % 10,7 % 26,3 % 27,6 % 18,2 % Barne og ungdomsklinikken 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,3 % 3,0 % Klinikk Rjukan/Notodden 2,6 % 1,6 % 2,7 % 1,7 % 2,5 % 1,7 % 5,2 % 3,7 % 4,6 % 1,6 % 3,6 % 4,0 % Psykiatrisk klinikk 2,2 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 8

46 3. Pasient Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Klinikk 2014 des.13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Oktober November Desember Kirurgisk klinikk 46 % 48 % 48 % 47 % 46 % 48 % 48 % 48 % 55 % 51 % 51 % Medisinsk klinikk 63 % 70 % 66 % 65 % 62 % 69 % 67 % 59 % 68 % 69 % 72 % Barne og ungdomsklinikken 68 % 45 % 43 % 47 % 43 % 42 % 51 % 61 % 59 % 87 % 58 % Klinikk N/R 66 % 77 % 79 % 75 % 80 % 71 % 62 % 54 % 71 % 75 % 71 % Medisinsk serviceklinikk 92 % 96 % 92 % 95 % 94 % 93 % 87 % 90 % 74 % 96 % 82 % Psykiatrisk klinikk 64 % 80 % 76 % 78 % 75 % 63 % 72 % 69 % 74 % 71 % 75 % STHF 56 % 61 % 59 % 58 % 57 % 58 % 57 % 54 % 62 % 62 % 62 % Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Kirurgisk klinikk 2,55 3,06 2,83 3,38 3,14 2,80 3,13 2,46 3,09 2,23 1,82 2,79 Klinikk for medisin 3,14 3,01 2,83 2,20 3,24 2,12 2,48 2,23 3,99 2,38 2,16 2,66 Barne og ungdomsklinikken 6,63 4,84 5,83 4,91 5,62 5,29 4,27 4,34 5,89 5,15 2,27 4,64 Klinikk Rjukan/Notodden 4,75 5,39 5,13 5,05 5,70 4,87 5,02 6,29 5,22 5,03 3,96 5,09 Medisinsk serviceklinikk 4,68 2,28 2,91 4,94 2,25 2,49 2,28 2,92 8,30 8,98 4,48 4,10 Psykiatrisk klinikk 7,00 8,94 7,03 7,36 8,05 5,59 7,70 7,30 5,84 5,38 6,91 6,99 STHF 3,46 3,57 3,42 3,44 3,80 3,00 3,40 3,24 3,88 2,98 2,51 3,30 9

47 3. Pasient Gjennomsnittstid i dager fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk STHF 10

48 3. Pasient Antall henvisninger for utredning som er vurdert Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk 11

49 3. Pasient Antall henvisninger for utredning som er vurdert 2014 Antall henvisninger vurdert. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk STHF Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle nov.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigstilt c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Antall psaienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Hvorav registrert i DIPS

50 3. Pasient Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3% Prevalens av sykehusinfeksjoner 10,00 9,00 9,45 8,00 7,00 7,00 % 6,00 5,00 5,60 4,00 3,00 3,60 2,00 1,00 Mai 12 Sep 12 Nov 12 Feb 13 Mai 13 Sep 13 Nov 13 Feb 14 Mai 14 Sep 14 STHF Mål Ny måling gjennomføres mai 14 13

51 3. Pasient Målsetting: ingen korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk 6,0 5,5 5,0 4,0 % 3,0 2,0 2,2 1,0 0,0 Somatikk 2013 Somatikk 2014 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5,5 3,5 3,4 3,5 2,4 2,1 3,2 2,2 2,2 2,1 2,6 1,9 2,8 2,4 2,8 2,1 1,8 2,4 2,6 2,4 2,1 2,2 14

52 5. Aktivitet Aktivitet døgn, dag og poliklinikk Hittil i år Endring Estimat for året Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2013 Avvik % E2014 B2014 Avvik % Siste 12 m. Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (SHO) ,0 % ,2 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,1 % ,0 % Antall dagbehandling ,2 % ,5 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,3 % ,9 % Psykiatri - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,7 % ,0 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,9 % ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner ,7 % ,7 % ,9 % Psykiatri - barn og ungdom Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,3 % 36 27,8 % ,0 % 59 Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,1 % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % ,2 % Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh. Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,7 % ,9 % ,3 % 97 Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % 774-2,7 % ,0 % 940 Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % ,8 %

53 5. Aktivitet DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske). Somatikk Denne måned Hittil i år DRG poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2013 Budsjett 2014 Estimat 2014 Gyn. enhet % % 874 Anestesi enhet % % 31 Endokrinologi % % 390 Gastroenterologi % % Ortopedi % % Plastikkirurgi % % Urologi % % ØNH % % 987 Føde/barsel % % Dagsykehuset Porsgrunn % % 3 Fertilitetsklinikken Sør % % 645 Kirurgisk klinikk % % Felles 179 A (hjerte, nyre, hormon, geriatri) % % B (lunge) % % C (blod,inf.,kreft,mage) % % Kragerø sykehus % % Rehabilitering, nevrologi,slag % % Telemark rehabilitering, Nordagutu % % 45 Medisinsk klinikk % % BUK % % Medisin, Rjukan % % Medisin, Notodden % % Kirurgi, Notodden % % 254 Klinikk R/N % % MSK % % SUM aktivitet STHF i forhold til intern målsetting % % SUM aktivitet STHF i forhold til avtalt budsjett i Oppdragsdokumentet % %

54 DRG Indeks døgnbehandling 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 1,01 0,97 0,95 0,87 0,87 0,87 0,99 0,88 0,98 0,87 1,01 0,89 0,95 0,84 1,01 0,90 0,92 0,81 0,94 0,85 1,01 0,93 0,94 0,87 0,80 nov 13 des 13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 DRG-indeks sykehusopphold DRG-indeks avdelingsopphold (eli) Sykehusopphold: Avdelingsopphold: Gir ISF, Sammenhengende opphold hvor en pasient mottar helsehjelp ved en helseinstitusjon for en eller flere helserelaterte problemer. Alle avdelinger pasienten har vært innom i løpet av et sykehusopphold 17

55 DRG poeng per klinisk årsverk 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 nov13 des13 jan14 feb14 mar14 apr14 mai14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 DRG-poeng per brutto m.verk - faktisk DRG-poeng per brutto m.verk - budsjett 18

56 4. Bemanning Bemanning antall brutto månedsverk i måneden Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk Faktisk Faktisk Budsjett Bemanningsforbruket i april viser en økning som skyldes overtagelsen av Prehospitale tjenester i Rjukan og Notodden. Denne overtagelsen medfører at ca. 24 brutto årsverk overføres til STHF og blir en del av statistikken. 19

57 Utvikling i antall årsverk rullerende 12 mnd. Glidende 12 mnd jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 20

58 4. Bemanning Lønnskostnader budsjettavvik hittil i år jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Budsjettavvik variabellønn hittil pr måned Fastlønn og variabellønn Fastlønn hittil i år Variabellønn hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk % % Klinikk for medisin % % Barne og ungdomsklinikken % % Klinikk Rjukan/Notodden % % Medisinsk Serviceklinikk % % Psykiatrisk klinikk % % Prehospital klinikk % % Serviceklinikken % % Administrasjon % % Felles øvrig % % STHF totalt % % 21

59 4. Bemanning Lønnskostnader akkumulert budsjettavvik jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnader eks pensjon hittil pr måned Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Fastlønn og totale Lønnskostnad hittil i år eks pensjonskostnad Fastlønn hittil i år lønnskostnader eks pensjonskostnader Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk % % Klinikk for medisin % % Barne og ungdomsklinikken % % Klinikk Rjukan/Notodden % % Medisinsk Serviceklinikk % % Psykiatrisk klinikk % % Prehospital klinikk % % Serviceklinikken % % Administrasjon % % Felles øvrig % % STHF totalt % % 22

60 4. Bemanning Innleiekostnader akkumulert budsjettavvik jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleiekostnader fra byrå hittil pr måned Innleie fra vikarbyrå Innleie fra vikarbyrå hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk % Klinikk for medisin % Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden % Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk STHF totalt % 23

61 4. Bemanning Langtids og korttids sykefravær 2014 Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Korttid 2,0 % 2,1 % 2,2 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % Langtid 4,5 % 4,9 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,6 % 4,9 % 4,5 % 4,8 % 4,5 % 4,8 % 12 mnd glidende korttid 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 12 mnd glidende langtid 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % Kirurgisk klinikk Korttid 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,1 % 1,6 % 1,4 % 1,7 % 1,8 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % Langtid 4,2 % 5,3 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,3 % 5,1 % 3,9 % 3,3 % 4,0 % 4,0 % Medisinsk klinikk Korttid 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % Langtid 4,4 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 4,9 % 5,1 % 4,5 % 5,2 % 4,3 % 4,4 % Barne og ungdomsklinikken Korttid 1,8 % 2,5 % 2,2 % 1,5 % 1,8 % 1,2 % 3,0 % 1,5 % 2,2 % 1,9 % 2,2 % Langtid 6,2 % 6,3 % 6,0 % 7,1 % 7,2 % 6,7 % 5,2 % 6,6 % 6,8 % 4,7 % 4,0 % Klinikk Rjukan/Notodden Korttid 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % Langtid 3,7 % 4,5 % 4,2 % 4,5 % 4,9 % 4,0 % 5,3 % 5,4 % 5,7 % 4,3 % 5,4 % Medisinsk serviceklinikk Korttid 1,9 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 2,6 % 1,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % Langtid 4,6 % 5,2 % 3,7 % 3,7 % 4,5 % 4,3 % 4,9 % 4,3 % 5,3 % 3,9 % 3,7 % Psykiatrisk klinikk Korttid 2,4 % 2,9 % 3,0 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,5 % 3,1 % 2,3 % 2,4 % Langtid 5,4 % 5,8 % 6,3 % 6,3 % 5,4 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 5,1 % 5,2 % 5,9 % Prehospital Korttid 2,5 % 1,7 % 1,5 % 2,0 % 0,6 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 3,2 % 2,1 % 2,9 % Langtid 2,1 % 3,5 % 3,1 % 3,9 % 2,2 % 3,5 % 2,6 % 3,2 % 1,1 % 3,3 % 2,2 % Serviceklinikken Korttid 2,9 % 2,8 % 3,4 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 0,9 % 2,0 % 2,7 % 1,8 % 2,1 % Langtid 5,5 % 5,1 % 4,8 % 6,2 % 7,0 % 6,0 % 6,9 % 5,2 % 6,9 % 6,8 % 7,6 % Administrasjonen Korttid 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 1,3 % 1,0 % 1,4 % 1,3 % Langtid 3,6 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 3,6 % 5,0 % Felles/Øvrig/DIPS Korttid 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 4,7 % 6,8 % 39,1 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,8 % Langtid 0,0 % 4,3 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 24

62 4. Bemanning Sykefravær Korttids langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Korttid Langtid 12 mnd glidende langtid 12 mnd glidende korttid 25

63 Bemanningsforbruk og budsjett per klinikk justert for vikarsenter og Dips. Bemanning / HR per periode Faktisk per nov 2014 Korrigert budsjett per nov 2014 Avvik per nov 2014 Faktisk per nov 2013 endring Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital Prehospital overtakelse amb. R/N Serviceklinikken Adminstrasjonen inkl DIPS STHF Ekskl. overtakelse amb. R/N

64 4. Bemanning Antall og andel deltidsstillinger fast ansatte Klinikk Totalt antall Andel deltid av korrigert Gj.snittlig korrigert fast ansatte Herav deltid stillingsstørrelse stillingsprosent KIR % 85 % MED % 84 % BUK % 89 % N/R % 92 % MSK % 97 % PK % 87 % PREHOSP % 96 % SK % 93 % ADM % 96 % Felles/Øvrig STHF % 90 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 27

65 Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte 50% 45% 40% 35% 30% jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 28

66 Oppgaveplanlegging leger per

67 4. Bemanning AML brudd 30

68 6. Økonomi Driftsresultat og budsjettavvik 2014 foretak og klinikker i 000 NOK jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert September, tall i 1000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året Budsjett Budsjett Budsjett Resultat Resultat Resultat Resultat avvik avvik avvik Budsjett Prognose Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital klinikk Serviceklinikken Felles - øvrig Totalt STHF

69 6. Økonomi Budsjettavvik per klinikk Sammendrag Avvik bud. Årsprognose 10 m m m Beløp i kr Inntekter Kostnader Årsresultat Inntekter Kostnader Årsresultat Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Barne og ungdomsklinikken Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital Serviceklinikken Administrasjonen Gjestepasienter Felles,korreksjoner STHF Reduserte pens. kostn. 0 0 Korrigert resultat

70 6. Økonomi Resultatregnskap STHF: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

71 6. Økonomi Resultatregnskap Kirurgisk klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

72 6. Økonomi Resultatregnskap Medisinsk klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

73 6. Økonomi Resultatregnskap Barne og ungdomsklinikken: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

74 6. Økonomi Resultatregnskap Klinikken Rjukan/Notodden: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

75 6. Økonomi Resultatregnskap Medisinsk serviceklinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

76 6. Økonomi Resultatregnskap Psykiatrisk klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

77 6. Økonomi Resultatregnskap Prehospital klinikk: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

78 6. Økonomi Resultatregnskap Serviceklinikken: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet I SF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

79 6. Økonomi Resultatregnskap Administrasjon Periode: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

80 6. Økonomi Resultatregnskap Felles, GP og korreksjoner. Periode: Oktober 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne overføringer (kostnader) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Endrede pensjonskostnader ift budsjett RESULTAT

81 6. Økonomi Kontantstrøm oktober 2014 Sykehuset Telemark HF Faktisk hittil i år Budsjett hittil i år Avvik Estimat for året Årsbudsjett Avvik KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen Pensjonskostnad inklusiv AGA Pensjonspremie inklusiv AGA = Endring i driftslikviditet KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Akkumulert endring likviditet Inngående likviditetsbeholdning Herav skattetrekksmidler og bundne midler = Utgående likviditetsbeholdning Driftskredittramme Likviditetsreserve

82 6. Økonomi Likviditet og investeringer jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2014 B 2014 Bygg & anlegg MTU Annet utstyr, biler m.m SUM

83 Saksframlegg til styrett ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr Saksbehandler Adm. dir. Bess Frøyshov Sakstype Orienteringssak Møtedato Trykte vedlegg: 1. Stortingets spørretime stortingsrepresentantt Kjersti Toppes spørsmål 6 2. Stortingets spørretime stortingsrepresentantt Kjersti Toppe spørsmål 6 3. Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken til Helse og omsorgsministeren. Besvart av Helse og omsorgsminister Bent Høie 31. oktober Skriftlig spørsmål fra Christian T. Bjørnø. Besvart av Helse og omsorgsministerr Bent Høie 13. november Dokument 8 forslag (8:17 S ( )) om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering. 6. Dokument Samhandlingsprosjekt Nye Rjukan sykehus. Ingress: Saken beskriver status i gjennomføring av Utviklingsplanen vedtatt av styrett 20. mai Forslag til vedtak: 1. Styrett tar saken til orientering og ber administrasjonenn gjennomføre omstillingsarbeidet i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling. 2. Styrett ber administrerende direktør gjennomføre avtalene med Tinn kommunee vedrørende legevaktstjenester, rehabiliteringssenger og øh senger, samt sørgee for forsvarlig og god drift i tilbudet forøvrig gjennom omstillingsperioden. Skien, den 17. november2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 5

84 Status: Arbeidet med realisering av vedtak i Utviklingsplanenn er igangsatt og gjennomføres i tråd med vedtatt tidsplan for endringene ved Kragerøø sykehus, ved Rjukan sykehus ogg ved Notodden sykehus. For øvre Telemark gjelder følgende: Forsvarlig drift: Utviklingsplanen tilsier at medisinsk akuttmottak og døgndrift ved Rjukan sykehus skall ivaretas frem til Dette tilstrebess gjennomført. Samarbeidsavtalene mellom STHF og Tinnn kommune om kjøp avv rehabiliteringssenger, øyeblikkelig- hjelp senger og legevaktstjenester er sagt opp med virkning v fraa Kommunen har ønsket å overta drift av rehabiliteringssenger noe tidligere, og dette er akseptert av STHF. Likeså har kommunen ønsket at legevaktstjenesten skal videreføres til Dette er også akseptert av STHF. STHF kan drifte de to øh- sengene som Tinn kjøper av sykehuset frem til som avtalt. STHF ser at det vil være utfordrende å drifte akuttmedisinsk mottak og 10 sengs døgnavdelingen på en forsvarlig måte frem til Dette er kommunisert til kommunen i møte , samt svart ut til HSØ ved forespørsell og formidlet i stortingets spørretime Det vurderes daglig og før hver helg om driften ved Rjukan sykehus er forsvarlig, knyttet til tilgjengelig kompetanse. Notodden sykehus er fra satt i stand til å motta akutt sykee pasienter fra Rjukan, Vinje og Tokke, dersom vurderingene rundt forsvarlig drift ved Rjukan sykehus skullee tilsi at dett er nødvendig å flytte mottaket midlertidig til Notodden. Bemanning: I styresak 68/14 ble status for de bemanningsmessige endringene i fase 1 (fraa ) beskrevet nærmere, likeså økning i kompetanse ved akuttmottak og o ved døgnbehandling. Bemanningsplaner for fase 2 ( etter ) er drøftett med tillitsvalgte Omstillingssamtalene knyttet till endringer i fase 2 gjennomføres fortløpendef e fra siste uken i november Det er utlyst til sammen 16 sykepleierårsverk i kommunene Vinjee og Tinn. Vi vil legge til rette for at de av våre medarbeidere som ønsker og får anledning til å arbeide videre i disse kommunene, kan gå over i ny jobbb når kommunen har behov for dette. Overføringen av kompetanse skjer i samråd med Tinn kommune, og det neste møtet mellom sykehuset og Tinn er avtalt Utstyr: Forbruksvarer og verktøy fra Rjukans tidligere operasjonsavdeling, som er nødvendig for å kunne gjennomføre den operative pasientbehandlingen på Notodden er nå n flyttet. Det er ikke flyttet basisutstyr fra operasjonsavdelingenn på Rjukan, slik at disse operasjonsstuene er mulig å benytte for andre aktører ved avtale om det. Side 2 av 5

85 Tilrettelegging for privat aktivitet i Kragerø og Rjukan sykehus: For å legge til rette for at private aktører kan etablere seg i våre hus, er mulighet for å melde sin interesse for dette kunngjort nasjonalt, ved utlysning på Doffin. En E slik utlysning er ikke begrensende for hvilke aktører vi kan væree i dialog med, men de aktørene som har meldt sin interesse har fortrinnn fremfor nye aktører ved en ellers lik situasjon. Det er 5 aktører som har meldt sin s interessee enten ved direkte kontakt eller gjennom registrering i Doffin. Nye KKH AS Helsespesialisten Nor AS Kragerø øre nese hals Tinn kommune Telemark Helsearena AS Vi skal nå gå i gang med samtaler om langsiktige leieavtaler og har h som målsetting at alle interessenter skal få plass i våre ledige areal. Andre forhold: Det er stillet fire spørsmål til skriftlig besvarelse i spørretimen siden medio oktober. De skriftlige svar fra HOD på spørsmålene ligger som vedlegg til denne saken (vedlegg 1 4). Det er fremmet et representantforslag til helseminister Bent Høie fraa stortingsrepresentantene Toppe,, Lundteigenn og Nordås; et Dokument 8 forslag (8:17 S (2014-( 2015)) om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering, jfr. vedlegg 5. Det er utarbeidet et dokument; Samhandli ingsprosjekt Nye Rjukan sykehus, i regi av Tinn kommune og Telemark Helsearena (THA).. I dette dokumentet beskriver Tinn kommune og THA sine tanker om et offentlig- privat samarbeid om etablering av Nye Rjukan sykehus, jfr. vedlegg 6 til denne saken. STHFs vedtattee tjenestetilbud og styrets vedtak om o å legge til rette for privat / offentlig helseaktivitet i våre areal refereres i dokumentet. Arealendringer: Arealprosjekt Notodden. Mandat gitt og forprosjekt igangsatt i følge plan. Arealprosjekt Rjukan. Mandat gitt og forprosjekt igangsatt i følgee plan. Utbygging somatikk Skien (USS): Styringsgruppe nedsatt. Ønske om Oppstart Idefase, se protokoll for styresak 68/14 fra styremøte 29. oktober Side 3 av 5

86 Økonomisk vurdering Orienteringen viser en oversikt over de ulike elementene i Utviklingsplanen samt en tallfesting av de økonomiske konsekvensene. Den beregnede effekt av Utviklingsplanen er estimert til 94 millioner kroner, periodisert som vist i nedenstående tabell: Planlagt endring Skien/Porsgrunn Kirurgisk klinikk sentraliering av operasjonn i Skien Kragerø Klinikkk for medisin endring Kragerø Prehospital klinikkk økte kostnader tiltak Kragerø Rjukan/Notodden Klinikkk Rjukan/Notodden endring Rjukan Klinikkk Rjukan/Notodden endring Notodden Prehospital klinikkk økte kostnader endringer Rjukan/Vinje Øvrig alle lokasjoner Øvrig innsparing overhead Serviceklinikken følgekostnader Medisinsk serviceklinikk Netto effekt Utviklingsplan SUM Gjennom omstillingsarbeidet har vi sett at det er behov for å revidere de økonomiske konsekvensene av endringene i Utviklingsplanen. Dette innbærerr en endret periodisering av de forventede økonomiske konsekvensene i planen, slik som skissertt i nedenstående tabell. Revidert økonomisk plan 2015 Skien/Porsgrunn Kirurgisk klinikk sentraliering av a operasjon i Skien Kragerø Klinikkk for medisin endring Kragerø Prehospital klinikk økte kostnader tiltak Kragerø Rjukan/Notodden Klinikkk Rjukan/Notodden endring Rjukan Klinikkk Rjukan/Notodden endring Notodden Prehospital klinikk økte kostnader endringer Rjukan/Vinje Øvrig alle lokasjoner Øvrig innsparing overhead Serviceklinikken følgekostnader Medisinsk serviceklinikk Psykiatri Netto effekt Utviklingsplan SUM Side 4 av 5

87 Effekten av Utviklingsplanen i 2015, fordelt pr. kvartal vises i tabellen under: Status arbeidet med implementering av tiltak i Utviklingsplanen (beløp i hele 1.000) Planlagt Q1 Planlagt P Q2 Planlagt Q3 Planlagt Q4 Virkning Beskrivelse av tiltak Endringer på Rjukan Fase 1: Perioden KOSTNADSINNSPARING Nedlegging av ortopedisk virksomhet, og inneliggende aktivitet innenn kirurgi/ortopedi 10 medisinskee senger opprettholdes Endringer på Rjukan Fase 2: Perioden KOSTNADSINNSPARING Nedlegging av all akutt og inneliggende aktivitet på Rjukan. Poliklinisk drift bemannes som beskrevet i utviklingsplanen Endringer i Kragerø Fase 1: Perioden KOSTNADSINNSPARING Nedleggelse av tilpasset akuttfunksjon Endringer i Kragerø Fase 2: Perioden KOSTNADSINNSPARING Døgnbehandling flyttes fra Kragerø til Skien; ex. MSK og Serviceklinikk Endringer Notodden fase 1 ( ) MERKOSTNADERR Endringer Notodden fase 2 ( ) MERKOSTNADERR Medisinsk serviceklinikk Radiologi/ Lab Serviceklinikken Kragerø/ Rjukan Prehospital Kragerø/Rjukan Psyk, flytte døgndrift i Seljord NETTOEFFEKTT Det er lagt opp til tiltak som girr innsparinger i Fase 1 og Fase 2 ved Rjukan på til sammen 44,4 millioner kr. i Dette omfatter nedlegging av ortopedisk virksomhet og inneliggende aktivitet innen kirurgi/ortopedi, samt nedleggelse avv all akutt- og inneliggende aktivitet. Samtidig er det lagt opp til kostnadsøkninger i Fase 1 og Fase 2 ved v Notodden på til sammen 33,2 millioner kr. i Dette er en konsekvens av økning i sengeantall for å imøtekomme økt pasienttilfang og økt aktivitet ved sykehuset. Tallet inkluderer en styrking avv anestesilegedekningen. Merkostnader i Prehospital kommer i tillegg med 8,88 millioner kr. Innsparingene i Fase 1 og Fase 2 ved Kragerø er beregnet til 12 millioner m kr.. i 2015 og er resultat av flytting av døgnbehandlingenn til Skien fra sommeren 2015; det inkludererr innsparinger innen pleie, samt allerede realisert innsparing i forbindelse med reduksjon av 10 medisinske senger fra sommeren Status i arbeidet med implementering av tiltak i Utviklingsplanenn i Kragerø og Rjukan vises i tabellen under. Innsparinger ved Medisinskk service klinikk, Serviceklinikkenn og Psykiatri vises på egne linjer. Side 5 av 5

88 Spørsmål 6 - stortinget.no https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/referater/storting... Side 1 av Dagsorden (PDF) Finn lignende Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2014 kl. 10 Dato: President: Olemic Thommessen Tilbake til spørretimen Forrige spørsmål Neste spørsmål Spørsmål 6 Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren, besvares av justis- og beredskapsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som er bortreist. Kjersti Toppe (Sp) [12:00:19]: «Sykehuset Telemark HF har den 1. oktober 2014 utlyst leigekontrakt for ledige sjukehuslokale i Kragerø og Rjukan (på Doffin). Tinn kommune var ikkje informert på førehand, og utlysinga kom som ei overrasking. Den vedtekne Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF la vekt på at omstillingar og vidare bruk av sjukehuslokale skulle skje i eit samarbeid med kommunane. Vil statsråden be Sykehuset Telemark HF trekkja tilbake utlysinga inntil føretaket har gått i reell dialog med vertskommunane?» Statsråd Anders Anundsen [12:01:00]: La meg først få takke for spørsmålet og avgi følgende svar på vegne av helse- og omsorgsminister Bent Høie: I dialogen mellom Sykehuset Telemark og kommunene Kragerø og Rjukan etter at sykehusstyret vedtok utviklingsplanen 20. mai og vedtaket i foretaksmøtet 5. juni, har det vært diskutert hvordan det skal etableres helseaktivitet i ledige arealer ved Rjukan sykehus. For at private aktører skal kunne leie areal i Sykehuset Telemarks lokaler, har Sykehuset Telemark HF valgt å lyse ut ledige arealer på Doffin, slik at alle private interessenter har lik anledning til å melde sin interesse overfor helseforetaket. Sykehuset Telemark opplyser at det vil bli tatt hensyn til kommunenes behov for areal i denne sammenheng. Det var uheldig at Tinn kommune ikke ble orientert på forhånd, men jeg har fått forståelsen av at de ble informert straks etter utlysningen, og at dette forholdet nå er avklart mellom partene. Det er ikke aktuelt å be Sykehuset Telemark trekke tilbake kunngjøringen. Kjersti Toppe (Sp) [12:02:00]: Eg takkar for svaret. I den nemnde utviklingsplanen står det at Sykehuset Telemark vil leggja stor vekt på ryddige og ivaretakande prosessar i samband med den omstillinga som skal skje, og at dei kontinuerleg skal vurdera moglegheita for ytterlegare desentraliserte tilbod, og at dei planlegg å vidareføra eit breitt sjukehustilbod på dagtid. Når sjukehuset bak kommunen sin rygg går ut og lyser ut lokale på sjukehuset, set det ein stoppar for det som var lovt i utviklingsplanen som regjeringa godkjente. Oppfølgingsspørsmålet mitt er om det ikkje hadde vore klokt å gjera det som eg føreslår, å venta med utlysinga til ein har fått ein ryddig prosess i kommunen og for å gjenoppretta den manglande tilliten som er mellom foretak, kommune og befolkning i Øvre Telemark. Statsråd Anders Anundsen [12:03:04]: Jeg må besvare spørsmålet basert på den kunnskap jeg har om saken. Som jeg nevnte i hovedsvaret, burde det vært gjort kjent for Tinn kommune før utlysningen. Når det ikke er gjort, har jeg fått forståelsen av at samarbeidet mellom sykehuset og kommunen nå er bra, og at de har ryddet opp i de forholdene som har vært. Så reagerer jeg litt på begrepsbruken når en sier at dette er gjort bak kommunens rygg. Det har ikke vært en bevisst handling slik jeg har forstått det. Dette har vært en glipp som helseforetaket har gjort sitt for å rydde opp i. Så er regjeringen generelt opptatt av at prosesser skal være ryddige, og jeg har inntrykk av at den dialogen som nå er mellom helseforetaket og Tinn kommune, tilfredsstiller den forventningen. Kjersti Toppe (Sp) [12:03:52]: Eg takkar for svaret.

89 Spørsmål 6 - stortinget.no https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/referater/storting... Side 2 av No er det slik at justis- og beredskapsministeren svarer på spørsmål på vegner av helse- og omsorgsministeren, så eg kan nytta mitt siste spørsmål til å spørja beredskapsministeren om å få hans kommentar til det som har skjedd i Øvre Telemark. Meiner beredskapsministeren at det å leggja ned kirurgisk akuttberedskap og akuttmottaket, slik som har skjedd no i haust, vil styrkja beredskapen eller svekkja beredskapen i Øvre Telemark, at ein legg ned akuttkirurgiske sjukehusfunksjonar og erstattar dei med ein ambulanse? Statsråd Anders Anundsen [12:04:39]: Jeg er tilfreds med den vurderingen som helseforetaket har gjort, og forholder meg til de prioriteringene som der er gjort. Samtidig er jeg trygg på at Helse- og omsorgsdepartementet har sterkt fokus på beredskap og trygghet i sine vurderinger når de styrer helseforetakene på sitt vis. Jeg har ingen grunn til å mene at den beslutningen som er tatt av helseforetaket, skulle vært gjort annerledes, og føler meg trygg på at beredskapen er tilfredsstillende ivaretatt også etter denne endringen. Tilbake til spørretimen Forrige spørsmål Neste spørsmål Dagsorden (PDF) Finn lignende

90 Helse- og omsorgsministeren SVAR PÅ SPØRSMÅL NR. 6 TIL SPØRRETIME fra representanten Kjersti Toppe "Rjukan sykehus kan bli stengt før jul, ifølgje eit oppslag i Varden den 4. november Helse- og omsorgsministeren har godkjent Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF der det står at drifta på medisinsk avdeling på Rjukan skal fortsette til juni Helse- og omsorgsministeren har i tillegg sett krav om at det i god tid før avvikling av medisinsk akuttberedskap skal framleggjast ny og oppdatert plan for det prehospitale akuttilbodet. Er slik plan godkjent, og vil statsråden tillate at Rjukan sykehus blir lagt ned før jul?" Vedlegg 2 til styresak ord. President, Sykehuset Telemark holder på å omstille driften på Rjukan. De opplyser at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20. juni 2015, etter hvert som noen ansatte vil søke nye jobber. Det er positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk aktivitet og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset, gjør at det kan bli nødvendig å gradvis benytte Notodden sykehus i større grad fram mot 20. juni Jeg har imidlertid merket meg at ordføreren i Tinn har sagt at de ikke ønsker å tappe sykehuset for ressurser før oppgaver skal flyttes fra sykehuset og vil ta hensyn til dette i sine ansettelsesprosesser. Det er bra, og jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark og Tinn kommune får til et samarbeid her som sikrer en hensiktsmessig overføring av kompetansen.

91 2 Jeg har fått opplyst at fra 1. oktober er sykehuset i Notodden rustet opp med akuttberedskap og senger for å kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer. Også ambulanseberedskapen i Tinn kommune er styrket. Jeg er orientert om at Sykehuset Telemark har oppdatert planen for akuttberedskap og prehospitale tjenester. Styret godkjente denne 29. oktober, men ba samtidig om at planen ble oppdatert og fornyet ved behov. President, Sykehuset Telemark vil fortsatt ha et spesialisthelsetjenestetilbud på Rjukan. Jeg mener imidlertid det er positivt dersom ansatte får andre jobber, særlig hvis dette er i kommunehelsetjenesten i Tinn og omliggende kommuner. Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet ved Rjukan sykehus til enhver tid er trygt og forsvarlig, og at sykehuset ivaretar og prioriterer oppgavene som er avtalt med kommunen, fram til kommunen kan overta. Jeg kommer imidlertid ikke til å gripe inn for å opprettholde den indremedisinske sengeposten fram til 20. juni 2015 dersom grunnen til at den eventuelt ikke kan drives, er at ansatte slutter. Jeg forutsetter at Sykehuset Telemark kan ivareta disse pasientene ved Notodden sykehus dersom situasjonen skulle bli så uhåndterbar at posten ikke kan opprettholdes. Samtidig forutsetter jeg at Sykehuset Telemark gjør det som er mulig, for å opprettholde et tilbud fram til 20. juni 2015, slik at omleggingen skjer i tråd med tidsplanen som er lagt til grunn i Utviklingsplanen.

92 Vedlegg 3 til styresak https://www.stortinget.no/no/saker og publikasjoner/sporsmal/skriftlige sporsmal og svar/skriftligsporsmal/?qid=61175 Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse og omsorgsministeren Dokument nr. 15:180 ( ) Innlevert: Sendt: Besvart: av helse og omsorgsminister Bent Høie Spørsmål Christian Tynning Bjørnø (A): Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at Rjukan sykehus blir stengt før jul, og mener statsråden dette er en akseptabel måte av STHF å gå frem på? Begrunnelse Situasjonen ved Rjukan sykehus er forverret etter at Sykehuset i Telemark Helseforetak varslet at det kan bli aktuelt å stenge sykehuset før jul. Dette er ikke i tråd med STHF sin utviklingsplan for sykehusene, som sier at ingen endringer skal skje ved Rjukan Sykehus før sommeren Dette vekker stor bekymring i Tinn samfunnet og blant de ansatte. Svar Bent Høie: Sykehuset Telemark holder på å omstille driften på Rjukan. De opplyser at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20. juni 2015, etter hvert som noen ansatte vil søke nye jobber. Det er positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk aktivitet og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset, gjør at det kan bli nødvendig å gradvis benytte Notodden sykehus i større grad fram mot 20. juni Jeg har imidlertid merket meg at ordføreren i Tinn har sagt at de ikke ønsker å tappe sykehuset for ressurser før oppgaver skal flyttes fra sykehuset og vil ta hensyn til dette i sine ansettelsesprosesser. Det er bra og jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark og Tinn kommune får til et samarbeid som sikrer en hensiktsmessig overføring av kompetansen. Side 1 av 2

93 Jeg har fått opplyst at sykehuset på Notodden fra 1. oktober er rustet opp med akuttberedskap og senger for å kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer. Også ambulanseberedskapen i Tinn kommune er styrket fra samme dato. Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet ved Rjukan sykehus til enhver tid er trygt og forsvarlig og at sykehuset ivaretar og prioriterer oppgavene som er avtalt med kommunen, fram til kommunen kan overta. Jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark vurderer situasjonen løpende. Samtidig forutsetter jeg at Sykehuset Telemark gjør det som er mulig, for å opprettholde et tilbud fram til 20. juni 2015 slik at omleggingen skjer i tråd med tidsplanen som er lagt til grunn i Utviklingsplanen. Side 2 av 2

94 Vedlegg 4 til styresak https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/sporsmal/skriftligesporsmal-og-svar/skriftlig-sporsmal/?qid=61024 Dokument nr. 15:100 ( ) Innlevert: Sendt: Besvart: av helse- og omsorgsminister Bent Høie Spørsmål Audun Lysbakken (SV): Det meldes om bekymring for at medisinsk avdeling på Rjukan Sykehus kan bli lagt ned før planlagt fordi sykehuset pålegges å økt ansvar for dialysepasienter som ikke kan behandles ved Sykehuset Telemark i Skien. Pålegget om økt dialyseaktivitet følges ikke av ressurser, og må dermed tas fra den øvrige virksomhten sånn at akuttberedskapen ved Rjukan Sykehus kan bli lagt ned nærmest over natten. Vil statsråden gripe inn for å gi befolkningen trygghet? Begrunnelse Sykehuset Telemark sender pasienter for dialysebehandling til Rjukan Sykehus samtidig som det nedbemannes på Rjukan. Grunnet overføringen av pasienter pålegges å doble antall dager med behandling fra 3 til 6 per uke. Rjukan Sykehus vil ha vansker med å bemanne medisinsk avdeling hvis dialysebehandlingen skal utvides på denne måten fordi det legges beslag på de øvrige ressursene i sykehuset. Denne endringen ble meldt til Rjukan sykehus på svært kort varsel. Sykehuset melder at det er vanskelig å få nye Side 1 av 2

95 oppgaver samtidig som medisinsk avdeling skal driftes og akuttberedskap skal ivaretas. Svar Bent Høie: Sykehuset Telemark øker antall dialyseplasser ved Rjukan sykehus for å bedre ivareta de kronisk nyresyke i Telemark. Økningen skjer i tråd med utviklingsplanen. Sykehuset Telemark opplyser at dette fordrer samspill om ny turnus, men at det forøvrig ikke vil innebære endringer for den øvrige driften. Sykehuset Telemark opplyser imidlertid at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost etter hvert som noen ansatte vil søke seg nye jobber. De opplyser videre at Notodden sykehus er rustet opp fra både når det gjelder akuttberedskap og senger og vil kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer i perioden fram mot sommeren Samtidig er ambulanseberedskapen styrket i Tinn kommune. Jeg ser det som positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk- og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset gjør at det kan bli nødvendig å gradvis i større grad benytte Notodden sykehus fram mot Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har et ansvar for å sørge for at det til enhver tid tilbudte tilbudet ved Rjukan sykehus er trygt og forsvarlig, samt at oppgavene som er avtalt med kommunen ivaretas fram til kommunen er i stand til å overta disse. Side 2 av 2

96 SAM MHANDLINGSPROSJEKT Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbe eid)

97

98 Representantforslag 17 S ( ) fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås Dokument 8:17 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering Til Stortinget Bakgrunn Rjukan sykehus er en del av grunnmuren i Tinnsamfunnet, grunnmuren som gjør at Tinn er Tinn og et godt sted å bo. Rjukan sykehus er også symbolet på den samfunnskampen som vil avgjøre om Norge i framtida skal være Norge slik man kjenner det. Desentraliserte sykehus er en del av en samfunnsmodell for trygge, livskraftige og produserende lokalsamfunn i hele landet. Å sikre befolkningen likeverdige helsetjenester er en del av Samholds-Norge. Avvikling av døgnbehandling og akuttfunksjoner ved Rjukan sykehus er politisk styrte omstillinger for en mer sentralisert samfunnsmodell. I den sentraliserte samfunnsmodellen er ikke lokalsamfunnenes fortrinn og produksjonsevne ment å skulle utnyttes. I et slikt samfunn er det aksept for store forskjeller mellom innbyggerne, også i helsetilbudet. Sentraliserte sykehus er en del av markedsnorge. Rjukan sykehus, stortingsbehandling av representantforslag 17. juni 2014 Forslagsstillerne viser til utviklingsplan Sykehuset Telemark HF og Stortingets behandling 17. juni 2014 av Dokument 8:25 S ( ), Innst. 199 S ( ), forslag 5 fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti: «Stortinget ber regjeringen sørge for at vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusoppgaver spesielt endringer i eksisterende føde- og akuttberedskap blir avgjort av Stortinget i Nasjonal helse- og sykehusplan». Forslaget fikk bare stemmene til Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne og ble dermed avvist. Gjennom dette vedtaket tapte forslagsstillerne kampen om lokalsykehusfunksjoner på Rjukan. Helseminister Bent Høie (Høyre) fikk stortingsflertallet med seg, og akuttfunksjoner blir lagt ned. Desentralisert spesialisthelsetjeneste Forslagsstillerne tar til etterretning Stortingets vedtak i Dokument 8:25 S ( ). Samtidig mener forslagsstillerne at det innenfor rammene av Stortingets vedtak og i tråd med hva som skrives i utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF ( ) finnes muligheter for utvikling av et bredt og kvalitativt sterkt spesialisthelsetilbud i øvre Telemark. Dette representantforslaget er derfor ingen omkamp. Forslagsstillerne viser til at helseminister Bent Høie (Høyre) i stortingsdebatten 17. juni 2014 blant annet uttalte: «Så vil jeg kommentere endringene ved Sykehuset Telemark. De har gjennom grundig utredningsarbeid kommet fram til at en samling av somatisk akuttvirksomhet og døgnbehandling på færre steder vil være den beste måten å ivareta det samlede ansvaret for befolkningen i Telemark på. I regjeringsplattformen har vi fastslått at vi vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet. Sykehuset Telemarks beslutning er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Derfor har jeg gått spesielt inn i denne saken, og på den bakgrunn har jeg gjort vedtak om avvikling av akuttfunksjonene i foretaksmøtet. Dette er et vedtak som Beriktiget

99 2 Representantforslag 17 S også inneholder et klart krav om at før akuttilbudet på Rjukan legges ned, skal en fornye og oppdatere planene for de prehospitale tjenestene, eller akuttfunksjoner utenfor sykehus nettopp for at en skal ha de planene på plass før akuttilbudet nedlegges, slik at befolkningen skal føle seg trygg med tanke på de akuttjenestene som de har krav på. Jeg håper også at denne beslutningen blir starten på et fornyet og forsterket samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Tinn kommune om utviklingen av felles helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for de av områdene som skal være igjen på sykehuset i Rjukan. Det er polikliniske tjenester og dagtilbud, og der vil det også være mulighet for å utvikle et bedre samarbeid med legevakten, øyeblikkelig hjelp-senger osv. Dette kan altså være starten på noe nytt, ikke bare avvikling av noe som har vært.» Forslagsstillerne vil vise til følgende sitater fra Sykehuset Telemark HF (STHF) i vedtatt utviklingsplan Sykehuset Telemark HF: «STHF vil etter beste evne legge forholdene til rette for opprettelse av LMS (lokalmedisinsk senter) i sykehusets bygningsmasse, enten dette er i Kragerø, Seljord eller på Rjukan.».«Rjukan sykehus kan etter STHFs vurdering kunne utvikles til en felles arena der både privat kirurgisk aktivitet, avtalespesialister, legevakt, fastleger, fysio- og ergoterapi, rehabilitering med ulike dag og døgntilbud kan samlokaliseres under samme tak. Både psykiatri, rus og somatikk vil kunne ha plass i en slik nyskapende modell.». «STHF vil kunne initiere og koordinere videre aktivitet knyttet til et slikt driftskonsept dersom Tinn kommune og/eller andre aktører ønsker dette. STHF ønsker å legge forholdene godt til rette for en slik utvikling for å sikre en betydelig helseaktivitet i Rjukan sykehus i fremtiden.».«sthfs ambisjon er å desentralisere så mange behandlingstilbud som mulig. Det er derfor planlagt videreført et bredt sykehustilbud på dagtid; dialyse, cellegiftbehandling og spesialistpoliklinikker, røntgen og laboratorietjeneste. Det vil løpende vurderes ut fra pasientbehov og tekniske muligheter om ytterligere desentraliserte tilbud kan opprettes.» På denne bakgrunn mener forslagsstillerne at det må utvikles konkrete og forpliktende planer for statens helsetilbud for øvre Telemark. Da må avviklingen av akuttfunksjoner innen både kirurgi og medisin stilles på vent, inntil nye beredskaps- og helseplaner for Rjukan er lagt fram og godkjent. Det er uakseptabelt at kirurgisk akuttilbud ble avviklet i høst, før det forelå et troverdig og trygt alternativ. Videre må medarbeidere og kommuner tas med i omstillingsarbeidet på en respektfull og reell måte. Utviklingen fra 17. juni 2014 og fram til i dag har mange eksempler på at det ikke har skjedd. Dette vitner om dårlig lederskap fra STHF sin side. Forslagsstillerne mener at Rjukan sykehus må utvikles til et spesialistsenter for befolkningen i øvre Telemark. Spesialistsenteret, som kan kalles Rjukan spesialistsenter, må bestå av den statlig finansierte spesialisthelsetjenesten og den delen av kommunale finansierte helsetjenester som er naturlig å legge til senteret. Spesialisthelsetjenestetilbudet må bestå av to pilarer: 1) Sengeavdeling i samarbeid med den kommunale helsetjenesten for utvalgte døgnbehandlinger samt et bredt spekter av dagbehandling og medisinske poliklinikker etter modell fra Hallingdal Sjukestugu. 2) En kirurgisk friklinikk etter mønster fra Danmark som kan bruke sykehusets tre operasjonssaler til å korte ned helsekøene for planlagte operasjoner. Hallingdal Sjukestugu-modellen Forslagsstillerne mener at Rjukan spesialistsenter må inneholde sengeavdeling for utvalgte døgnbehandlinger og et bredt spekter av dagbehandling og medisinske poliklinikker, etter modell fra Hallingdal Sjukestugu. Sengeavdelingen må ha minst 20 senger, som må omfatte både interkommunale korttidssenger, observasjonssenger før innleggelse i sykehus, etterbehandling etter sykehusinnleggelser, rehabilitering og habilitering, lindrende behandling og senger for øyeblikkelig hjelp. Det medisinsk-faglige ansvaret for sengeplassene i et slikt desentralisert spesialisttilbud legges til Sykehuset Telemark HF, slik det er gode samarbeidserfaringer med fra andre steder i landet. Poliklinikktilbudet i spesialistsenteret må utvikles og omfatte ortopedi- og skadepoliklinikk, poliklinikk for mage-/tarmsykdommer, andre kirurgiske poliklinikker og gynekologisk/fødepoliklinikk. Befolkningens tilgang til spesialister innen diabetes, lunge- og hjertesykdommer må også sikres. Psykiatrisk poliklinikk, samt tilbud som øyelege og ørenese-halslege, må bli en naturlig del av Rjukan spesialistsenter. I tillegg må både lyspoliklinikk, eldrepoliklinikk (geriatri), barnespesialist og palliasjon (omsorg ved livets slutt) etableres som tilbud i Rjukan. Dagbehandling, slik som dialyse og kreftbehandling, vil også være en naturlig del av det lokale, statlige tilbudet. Forslagsstillerne mener at Rjukan spesialistsenter må ha tilgang på støttefunksjoner og systemer som sikrer effektivitet og kvalitet i diagnostikk, behandling og samhandling. Da kreves laboratorie- og røntgentjenester, telemedisin og felles pasientjournalsystem. Senteret må utvikles og drives i et samarbeid mellom kommuner i øvre Telemark og staten gjennom Sykehuset Telemark HF. Slik kan spesialisthelsesenteret også romme kommunale og interkommunale helse- og omsorgstjenester, slik som frisklivssentral, helsestasjon og legevakt.

100 Representantforslag 17 S Kirurgisk kø-forkortingsklinikk (friklinikk) Det er i dag ventelister innenfor mange lidelser som krever kirurgisk behandling. Regjeringen har satt som et sentralt mål å redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene. Forslagsstillerne mener at bruk av de tre operasjonssalene ved Rjukan Sykehus til planlagte operasjoner nettopp vil kunne redusere ventelistene og fungere som en kø-forkortingsklinikk på prioriterte områder, i tråd med regjeringens nasjonale mål. I Vejle i Danmark er det utviklet en slik ordning for å korte ned helsekøene. En lignende kø-forkortingsklinikk, også kalt friklinikk, kan etableres på Rjukan. Forslagsstillerne mener det vil være nasjonaløkonomisk klokt at en slik friklinikk etableres som en del av et Rjukan spesialistsenter, der de tre velutstyrte operasjonsstuene kan nyttes til planlagte operasjoner, for behandlinger hvor det er nasjonale ventelister. Slike planlagte operasjoner gir økonomisk rom for å leie inn ekstra fagpersonell i perioder ved behov. Dette vil kunne realisere intensjonene bak regjeringens forslag til fritt behandlingsvalg, innenfor det offentlige helsevesens operasjonskapasitet. Organisering og stedlig ledelse Etablering av Rjukan spesialistsenter etter modell fra Hallingdal Sjukestugu må organiseres med stedlig ledelse som har både budsjett-, personal- og resultatansvar innunder Sykehuset Telemark HF. Synergieffekten mellom spesialistsenter og en friklinikk i en samlokalisert modell vil være store. Helsepersonell i de to modellene kan utfylle hverandre og bidra til kunnskapsoverføring, samhandling og økt mulighet for god beredskap. Funksjoner som fysioterapi, laboratorietjenester, røntgentjenester kan benyttes både av spesialistsenteret og friklinikken og ytterligere styrke synergieffekten. Politisk styring og finansiering Forslagsstillerne viser til Prop. 1 S ( ) der regjeringen Solbergs overordnede målsettinger for helse- og omsorgsfeltet står omtalt: «Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger viser regjeringen at den prioriterer helse- og omsorgssektoren. Målet er å sikre at enhver skal ha trygghet for at gode offentlig finansierte helsetjenester er der for seg og sin familie, når man trenger det.» Forslagsstillerne mener at etablering av Rjukan spesialistsenter, der en nytter kompetanse, utstyr og bygninger på Rjukan, vil bidra til å realisere regjeringens målsettinger innenfor rammene av STHFs utviklingsplan Det haster med å utvikle konkrete og forpliktende planer for, og finansiering av, statens helsetilbud på Rjukan. Det er Stortingets ansvar å sikre innbyggerne et likeverdig helsetilbud, uavhengig av hvor man bor, og skape oppslutning for sterke, medisinske og desentraliserte fagmiljø over hele landet. Stat og kommune må da samarbeide. Regjeringen må gi klar politisk beskjed til Helse Sør-Øst RHF om snarest å etablere Rjukan spesialistsenter, inkludert en friklinikk, i et forpliktende samarbeid med kommunene i øvre Telemark. Omstillingsmidler til en slik etablering må løyves over en treårsperiode og øremerkes til formålet. Forslag På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 1. Stortinget ber regjeringen innen utløpet av første halvår 2015 opprette et spesialistsenter på Rjukan etter modell fra Hallingdal Sjukestugu. 2. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2015 etablere en offentlig kø-forkortingsklinikk (friklinikk) på Rjukan. 3. Stortinget ber regjeringen øremerke nødvendige omstillingsmidler til Helse Sør-Øst RHF for å etablere Rjukan spesialistsenter, inkludert friklinikk. 16. oktober 2014

101 07 Media 07.no

102 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen Resultater Sak nr. Saksbehandler Øk.dir Tom Helge Rønning / Spes.kons HR Berit Aaser Torp Trykte vedlegg: 1 Utrykte vedlegg: 0 Sakstype Orientering Møtedato Ingress: Den årlige medarbeiderundersøkelsen (MU)) 2014 ble gjennomført t med spørreskjema til alle som har vært ansatt mer enn 3 md., og som var registrert med en stillingsprosent på minimum 30 % med månedslønnn pr. august Svarene gir et situasjonsbilde av hvordan ansatte ved Sykehuset Telemark opplever arbeidsmiljøet ved sykehuset. Hensikten med medarbeiderundersøkelsen er å legge til rette for lokal forbedring av arbeidsmiljøet og er et felles HR-tiltak for å styrke den ledelsesstyrte utviklingen av grunnenhetene i foretaket. To av styringsparametrene som rapporteres til RHFet er knyttet til MU. Det err svarprosent og andel som føler seg involvert i oppfølgingg av forrige undersøkelse. Begge parametrenee og spesielt andel som føler seg involvert, er en viktig indikasjon påå i hvilken grad undersøkelsen oppnår sitt hovedmål. Det harr vært en reduksjon i andelen som m føler seg involvert i oppfølgingen av MU fra f 2013 (677 % i 2013 / 63 % i 2014) og noe reduksjon i svarprosent (79 % i 2013 / 73 % i 2014). På sykehusnivå er det ingen av hovedvariablene som har signifikante endringer i forhold til resultatenee ved STHF i fjor, ellerr som skillerr seg i noenn vesentlig grad g fra referanseverdien (gjennomsnitt for HSØ 2013), men både faglig utvikling og tilhørighet har hatt en negativ utvikling på hhv 4 og 3 poeng og begge er endret fra å ligge noe over referansen til å ligge noe under. Resultatene skal følges opp i linjen. Medarbeiderundersøkelsen er primært et kartleggingsverktøy som skal benyttes i lokalt forbedringsarbeid i den enkelte enhet. Ledere på allee nivå skal følge opp resultatenee i prosesserr sammen med sine ansatte. Også enheter somm ikke har rapport etterr medarbeiderundersøkelsen fordi de er nye, eller der det ikke foreligger rapportrt fordi det er mindre enn 5 som har svart, skal arbeide med forbedrings- og bevaringstilt tak. Tiltak på HMS-området skal registreres i den elektroniskee HMS-handlingsplanen og skal følges opp fortløpende. HMS- år. planene i klinikkene vil ære rullerende planer som oppdateres gjennom året ogg kommende Medarbeiderundersøkelsen 2014 resultater, blir behandlet i AMUU : Vedtak i saken ettersendes. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Skien, den 25. november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Side 1 av 4

103 Adm. direktør Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Det er vanlig at resultater som omfatter et såå stort antalll respondenter, har forholdsvis stabile gjennomsnittsresultater over tid. Først når vii kommer ned på mindre enheter/grupper vil vi av og til se større variasjon. Medarbeiderundersøkelsen er primært et kartleggingsverktøy der resultatene skal benyttes til lokalt forbedringsarbeidd i hver enkelt enhet. Det er noenn flere variasjoner på hovedvariab blene på klinikknivå i år å enn i fjor.. Det kan være viktig å kjenne til at det har vært gjennomført ekstraordinære økonomiske tiltak i STHF fom mars 2014 med nærmest stopp i kurs og reisevirksomhet ogg både før, under og etter gjennomføringen av MU har det pågått / pågårr det organisasjonsendringer og bemanningstilpasning i hht. vedtak i Utviklingsplanen, budsjettkrav, endret klinikkorganisering og endringer innen ledergruppen. Oppfølgingen av MU skal hver leder gjøre i prosesser sammen med sine ansatte. Det skall jobbes med forbedrings- og bevaringstiltak. Fra Medarbeiderundersøkelsen har vi fått resultater for tre av områdene som inngår i lederavtalene innenfor personalområdet. Resultater av styringsvari abler og resultater etterr MU på klinikknivå er gjengitt senere i sakenn og i vedlegg. Resultatmål som inngår i lederavtaler/styringsmål: Skala på totalskår og jobbtilfredshet går fra Tiltak Mål 2012 Res Mål 2013 Res Mål 2014 Res Totalskår Medarbeiderundersøkelsen Jobbtilfredshet Ikkee Ikke måll mål 766 Andel involvert i oppfølging av MU Har gjennomført medarbeider samtaler med leder Har individuell kompetanseutviklingsplan 65 % 90 % ikkee mål 67% 75 % 71% 68% * 80% 72% 67% 77% 72% 68 % 80 % 72 % 633 % 799 % 722 % *Kommentar: Mål ikke satt til 100 % pga kravet er at medarbeidersamtale skal gjennomføress med alle fastt ansatte. I medarbeiderundersøkelsenn svarer også midl. ansatte på spørsmålet. Måltallet er derfor redusert til 80 % på sykehusnivå, som er et mer realistisk mål enn tidligere måltall. På grunn av systembyttet kan det være enkelte e små forskjeller i hvordan totalscore, jobbtilfredshet og hovedtemaene beregnes av systemet. Tall for 2013 ogg 2014 er beregnet etter samme modell og er direkte sammenliknbare, mens tall for 2012 kan ha noe avvikende beregningsmåte (0-3 i score) og kan derfor ikke sammenliknes direkte. For enkeltspørsmål er det ingen slike forskjeller. Side 2 av 4

104 Totalscore, dvs.gjennomsnitt av alle variabler unntatt der det er ja/ /nei svar, ved STHF var i MU- fra 2014 på 74. På en skala fra er 100 høyest. På sykehusnivå err det et poeng reduksjon 2013 når tall for 2013 og 2014 beregnes etter samme modell. Hovedresultater fra Sykehuset og klinikkene følger som vedlegg till saken. Indikatorenn Jobbtilfredshet, som benyttes av alle foretakene i HSØ, viser et gjennomsnittsresultat for hele STHF på 76 i 2014 mot 77 i Årets resultat er på nivåå med referanseverdienn (HSØ 2013) Ved Sykehuset Telemark er det obligatorisk for både ledere og fastt ansatte medarbeidere å gjennomføre en årlig medarbeidersamtale.. Målsettingen ved STHF er satt til at 80 % av de ansatte skal gjennomføre medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Årsaken til at måltallet ikke er satt til 100 er at undersøkelsen ikke skiller mellomm midlertidige og fast ansatte. Det er fortsattt framgang i andelen ansatte som svarer at de har gjennomført medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Gjennomsnittlig er det 79 % i 2014 som svarer dette, mot 77 % i Det er flere klinikker/avdelinger som har nådd n målet på 80 % og noen ligger på over 90 % gjennomføring. Andel ansatte som svarer at de har vært involvert i oppfølging av MU viser et resultat på 63 %, mot 67 % i fjor. Selv med dennee reduksjonen er gjennomsnittet for STHF fortsatt godt over referanseverdien 57 % (HSØ 2013). På spørsmålet om det er avtalt individuell kompetanseplan som del d av medarbeidersamtalen svarer 72 % av ansattee at de har det. Dette er i samsvar med målet som s er satt. I 2014 er det også spurt om kompetanseutviklingsplaner somm er utarbeidet utenom medarbeidersamtalen. 28 % svarer at de har det. Pasientsikkerhetskultur har vært med som tema i undersøkelsen de siste firee årene pga den nasjonale kampanjen for pasientsikkerhet. Resultatscoree er basert på p to enkeltspørsmål: Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her Her blir medisinske feil - behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne gitt negativt utfall for pasient - håndtert riktig Resultatscore på sykehus- og klinikknivå harr vært svært stabilt fra år til år. STHFs score er 81 både i 2012, 2013 og 2014, og ligger nokså likt med referanseverdien (HSØØ 2013). Vurdering Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2014 viser at det på de fleste områder er stor stabilitet i opplevelsen av arbeidsmiljøet samlet sett ved Sykehusett Telemark. Et stort flertall av ansatte har høy jobbtilfredshet. Svarprosent og andel som opplever at de harr vært involvert i oppfølging av MU har gått noe ned i I tillegg har både faglig utviklingg og tilhørighet hatt en negativ utvikling på hhv 4 og 3 poeng og beggee er endret fra f å ligge noe over referansen til å ligge noe under. En analyse av resultatene fra og undersøkelsene for alle HF i Helse Sør-Øst, viser at enheter som skårer høyt på involvering av medarbeidere i oppfølging o av undersøkelsen også skårer signifikant høyeree på alle andre tema i undersøkelseu en. De samme enhetene får også til signifikante forbedringer innen områdene: Tilhørighet, motivasjon, faglig utvikling, kvalitet (på tjenesten), systematisk forbedringsarbeid, sosialt samspill, Side 3 av 4

105 konflikter (lavere), og medvirkning. Dette err helt i tråd med andre studier somm viser at god bruk av survey-feedback metodikk er en effektiv måte å utvikle en organisasjon. Oppfølgingg med god involvering av ansatte for å finne forbedrings tiltak og bevaringstiltak etter MU 2014 blir derfor svært viktig. Handlingsplanenn er et viktigg verktøy for å få til dette. Konklusjon Resultatene av undersøkelsen skal følges oppp slik at medarbeidernee blir kjent med resultatene, og alle skal ha mulighet til å komme med innspill til forbedringsområder som kan gjennomføres i egen enhet. Også enheter som ikke har rapport etter medarbeiderundersøkelsen fordi de er nye, eller der det ikke foreligger rapportrt fordi det er mindre ennn 5 som har svart, skal arbeide med forbedrings- og bevaringstiltak. Tiltak etter MU bør, i samsvar med Årshjulet for HMS og personalaktiviteter, være registrert i den rullerende HMS handlingsplanen innenn utgangen av januar 2014 og følges opp med status gjennom året. Ledelsen på klinikknivå må følge opp og gi tilbud om bistand til ledere i enheter som harr behov. Side 4 av 4

106 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ FǾŘȘİĐĚ 1/32 Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň 2014 Řǻppǿřț fǿř Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Đěňňě řǻppǿřțěň řěpřěșěňțěřěř ěň mųŀįģħěț țįŀ å přǻķțįșěřě ģǿđț ŀěđěř- ǿģ měđǻřběįđěřșķǻp. Ěț ģǿđț ǻřběįđșmįŀjø ěř vįķțįģ fǿř ǿșș ǻŀŀě, měň đěț șķǻpěș įķķě ǻv șěģ șěŀv. Ǻřběįđșmįŀjøěț må båđě pŀěįěș ǿģ fǿřběđřěș. Đěňňě řǻppǿřțěň ěř șțǻřțěň på đěț ǻřběįđěț. Mỳě ķǻň ģjøřěș ǻv ǿșș șěŀv, ǿģ vį ħǻř ěț fěŀŀěș ǻňșvǻř fǿř å fǿřběđřě đě fǿřħǿŀđ vį șěŀv ħǻř įňňfŀỳțěŀșě på. Ŀěđěřě, měđǻřběįđěřě, věřňěǿmbųđ ǿģ țįŀŀįțșvǻŀģțě ħǻř ųŀįķě řǿŀŀěř ǿģ đěŀțǻř på ųŀįķ måțě į đěțțě ǻřběįđěț. Ǻŀŀě ěř vį ěňįģě ǿm ǻț ǿppføŀģįňģșǻřběįđěț må vǽřě bǻșěřț på břěđ měđvįřķňįňģ fřǻ đě șǿm ǿppŀěvěř ǻřběįđșmįŀjøěț ħvěř đǻģ våřě měđǻřběįđěřě.

107 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ 2/32 ĐĚĿȚǺĶĚĿȘĚ İ ŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ Đěț ěř vįķțįģ fǿř țřǿvěřđįģħěțěň țįŀ řěșųŀțǻțěňě ǻț fŀěșț mųŀįģ đěŀțǻř měđ șįňě șỳňșpųňķțěř. Șvǻřpřǿșěňț ěř ěț řěșųŀțǻț, ǿģ ķǻň vǽřě ěț țįŀțǻķșǿmřåđě đěřșǿm đěňňě ħǻř vįșț șěģ å vǽřě ŀǻv. Đěř běșvǻřěŀșěňě ěř ųňđěř 70%, ěř đěț șpěșįěŀț vįķțįģ å șjěķķě ųț ħvǻ șǿm ķǻň ģjøřěș į fřěmțįđěň fǿř å få țįŀ ěň běđřě đěŀțǻķěŀșě. Șvǻřpřǿșěňț = ǻňđěŀ påběģỳňțě șpøřřěșķjěmǻ. Ǻňțǻŀŀ șvǻř = ǻňțǻŀŀ påběģỳňțě șpøřřěșķjěmǻ. Ǻňțǻŀŀ ųțșěňđțě Ǻňțǻŀŀ șvǻř Șvǻřpřǿșěňț % Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň. Đěțǻŀjěňě fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. Věįŀěđňįňģ țįŀ ħvǿřđǻň ŀěșě țǻběŀŀěň fįňňěș på ňěșțě șįđě. Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MÅĿ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ ĶVǺĿİȚĚȚ ȚŘỲĢĢĦĚȚ ŘĚȘPĚĶȚ MǾȚİVǺȘJǾŇ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ MĚĐVİŘĶŇİŇĢ ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ İŇĐİĶǺȚǾŘĚŘ: Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř ȘȚ Řěfěřǻňșě Jǿbbțįŀfřěđșħěț Jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř Țǿțǻŀșčǿřě Ǻňđěŀ jǻ șvǻř į åř Ǻňđěŀ jǻ șvǻř į fjǿř ȘȚ Řěfěřǻňșě İňvǿŀvěřț į ǿppføŀģįňģěň ǻv fǿřřįģě Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě Ģjěňňǿmføřț ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě Ǿppŀěvđ ķvǻŀįțěț Měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě 63% 67% 63% 57% 79% 77% 79% 69% 78% 78% 78% 75%

108 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾM ŘǺPPǾŘȚĚŇ 3/32 Ǿm řǻppǿřțěň Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň ķǻřțŀěģģěř ųŀįķě fǿřħǿŀđ șǿm vįřķěř įňň på țřįvșěŀ, mǿțįvǻșjǿň, ǿģ ħěŀșě. Řǻppǿřțěň įňňěħǿŀđěř ěň ǿppșųmměřįňģ ǻv měđǻřběįđěřňěș șvǻř, ǿģ ěř ěț řěđșķǻp țįŀ å įvěřķșěțțě ěț fǿřběđřįňģșǻřběįđ. Břųķ řǻppǿřțěň țįŀ å: Ųțfǿřșķě řěșųŀțǻțěňě į șǻmǻřběįđ měđ měđǻřběįđěřňě. Věŀģě běvǻřįňģș- ǿģ fǿřběđřįňģșǿmřåđěř, ǿģ ųțǻřběįđě țįŀțǻķ į ěň ħǻňđŀįňģșpŀǻň fǿř vįđěřě ǿppføŀģįňģ Ŀěșįňģ ǻv řěșųŀțǻțěňě Ħvěřț řěșųŀțǻțǿmřåđě ħǻř ěň ŀįțěň įňňŀěđňįňģ, ǿģ řěșųŀțǻțěț ěř přěșěňțěřț měđ ěň ģřǻf ǿģ ěň țǻběŀŀ. Ģřųppěř ǻv șpøřșmåŀ șǿm ħøřěř ňǻțųřŀįģ șǻmměň ǿppșųmměřěș į ěț țěmǻ. Fǿř å ķųňňě șķįŀŀě țěmǻěňě fřǻ ěňķěŀțșpøřșmåŀěňě į řǻppǿřțěň ěř țěmǻěňě șķřěvěț měđ ȘȚǾŘĚ bǿķșțǻvěř. Fǿř ħvěřț țěmǻ ǿģ ěňķěŀțșpøřșmåŀ řǻppǿřțěřěș ǻňțǻŀŀ pěřșǿňěř șǿm ħǻř șvǻřț, ěňħěțěňș řěșųŀțǻț į åř ǿģ į fjǿř, ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř, fǿřěțǻķěțș řěșųŀțǻț ǿģ ěň řěfěřǻňșě. Ěț řěșųŀțǻț-țǻŀŀ přěșěňțěřț měđ fěț ǿģ ķųřșįv įňđįķěřěř ħøỳ șpřěđňįňģ. Đěț ěř ķųň đěř vǻřįǻșjǿňěň på ěț șpøřșmåŀ ěŀŀěř țěmǻ ěř běțỳđěŀįģ șțøřřě ěňň ňǿřmǻŀț ǻț řěșųŀțǻț-țǻŀŀěț přěșěňțěřěș į fěț ǿģ ķųřșįv. Řěfěřǻňșěň șǿm běňỳțțěș bǻșěřěř șěģ på ǻŀŀě șvǻř į Ħěŀșě Șøř-Øșț į fjǿřåřěțș ųňđěřșøķěŀșě. Řěfěřǻňșěň ěř bǻșěřț på čǻ șvǻř. Ěț řěșųŀțǻț șǿm ŀįģģěř įňňěňfǿř ěț ňǿřmǻŀǿmřåđě ģįș įňģěň țěģňșěțțįňģ. Đěř řěșųŀțǻțěț șķįŀŀěř șěģ věșěňțŀįģ fřǻ řěfěřǻňșěň přěșěňțěřěș đěțțě měđ șțřěķ ǿvěř ěŀŀěř ųňđěř řěșųŀțǻțěț. Řěșųŀțǻț bŀǻňț đě 15% ŀǻvěșțě přěșěňțěřěș měđ ųňđěřșțřěķ, ǿģ řěșųŀțǻț bŀǻňț đě 15% ħøỳěșțě přěșěňțěřěș měđ ǿvěřșțřěķ. Ěň řěěŀŀ ěňđřįňģ fřǻ åřěț føř mǻřķěřěș měđ pįŀ ǿpp ěŀŀěř ňěđ.

109 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPFØĿĢİŇĢ 4/32 Vǻŀįđěřįňģ ǻv řěșųŀțǻțěňě Řǻppǿřțěň ģįř ěț ǿvěřșįķțșbįŀđě ǻv ǿppŀěvěŀșěř ǿģ ǿppfǻțňįňģěř ķňỳțțěț țįŀ ǻřběįđșmįŀjøěț. Șpøřřěșķjěmǻěț ěř ŀǻģěț fǿř å få fřěm ųŀįķě ǿppfǻțňįňģěř. Ňǿě vǻřįǻșjǿň į șvǻřěňě ěř đěřfǿř ňǻțųřŀįģ ǿģ øňșķěŀįģ. Vǻřįǻșjǿňěň ģjěňșpěįŀěř ųŀįķě måțěř å fǿřșțå ǿģ fǿřțǿŀķě đě fǿřħǿŀđ đěț șpøřřěș ǿm. Vįķțįģě ňỳǻňșěř ǿģ fǿřțǿŀķňįňģěř ķǿmměř běșț fřěm į șǻmțǻŀěř měđ đě șǿm ķjěňňěř fǿřħǿŀđěňě į đěň ěňħěț đěț řǻppǿřțěřěș fǿř. Șěŀv ěț řěșųŀțǻț bŀǻňț đě 15% ħøỳěșțě (įňđįķěřț měđ ǿvěřșțřěķ) șǿm ňǿřmǻŀț řěpřěșěňțěřěř đěň ěňđěň șǿm ěř mįňșț běŀǻșțěňđě ěŀŀěř měșț øňșķěŀįģ, ķǻň měđǻřběįđěřě ǿppfǻțțě șǿm ěț řěșųŀțǻț șǿm bøř fǿřběđřěș. Ěț řěșųŀțǻț bŀǻňț 15% ŀǻvěșțě (įňđįķěřț měđ ųňđěřșțřěķ) ķǻň į ňǿěň țįŀfěŀŀěř vǽřě ěț ňǻțųřŀįģ řěșųŀțǻț, ǿģ ňǿě đě șǿm ǻřběįđěř į ěňħěțěň įķķě ǿppfǻțțěř șǿm ěț ǿmřåđě șǿm běħøvěř fǿřběđřįňģ. Đěț ěř đěřfǿř ňøđvěňđįģ å ģjøřě ěň ųțșjěķķ ǻv řěșųŀțǻțěňě føř đěț ķǿňķŀųđěřěș měđ ħvǻ șǿm ěř ěňħěțěňș běvǻřįňģș ǿģ fǿřběđřįňģșǿmřåđěř.

110 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ŘĚȘŲĿȚǺȚ ǾĢ ŲȚVİĶĿİŇĢȘFǾĶŲȘ 5/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț ěř vįķțįģ į fǿřħǿŀđ țįŀ å ňå řěșųŀțǻțěř ǿģ vįđěřěųțvįķŀě ěňħěțěň ǿģ měđǻřběįđěřňě. Ķŀǻřě MÅĿ ěř vįķțįģě fǿř ǻț ǻŀŀě șķǻŀ ķųňňě bįđřǻ běșț mųŀįģ. Ǻŀŀě vįřķșǿmħěțěř ħǻř běħǿv fǿř å ŀǽřě ǻv șįňě fěįŀ ǿģ vįđěřěųțvįķŀě đřįfțěň. Řěșųŀțǻțěț fǿř FǾŘBĚĐŘİŇĢȘǺŘBĚİĐ ǿģ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ vįșěř měđǻřběįđěřňěș ǿppŀěvěŀșě ǻv ķųŀțųřěň fǿř đěțțě ǻřběįđěț. MÅL 71 FAGLIG UTVIKLING 63 FORBEDRINGER Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MÅĿ Ěňħěțěňș måŀ ěř ģǿđț ķjěňț fǿř ǻŀŀě ǻňșǻțțě Jěģ věț ģǿđț ħvǿřđǻň jěģ ķǻň bįđřǻ țįŀ ǻț ěňħěțěň ňåř șįňě måŀ Vį ěvǻŀųěřěř jěvňŀįģ ħvǿřđǻň vį ŀįģģěř ǻň į fǿřħǿŀđ țįŀ ěňħěțěňș måŀ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ Fåř ųțvįķŀě měģ fǻģŀįģ ģjěňňǿm jǿbběň Fåř țįŀșțřěķķěŀįģ ųňđěřvįșňįňģ ǿģ věįŀěđňįňģ țįŀ å ķųňňě ģjøřě ěň ģǿđ jǿbb Ŀěģģěș đěț țįŀ řěțțě fǿř ǻț đų ķǻň få ųțvįķŀě đįňě fěřđįģħěțěř Fåř đų ķǿňșțřųķțįvě țįŀbǻķěměŀđįňģěř på ǻřběįđěț đų ųțføřěř FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ İ mįň ěňħěț ěř vį fŀįňķě țįŀ å měŀđě ǿģ føŀģě ǿpp ǻvvįķ İ våř ěňħěț ěř đěț țřỳģț å vǻřșŀě ǿm ķřįțįķķvěřđįģě fǿřħǿŀđ Vį đįșķųțěřěř åpěňț đě fěįŀ ǿģ ħěňđěŀșěř șǿm ǿppșțåř fǿř å ŀǽřě ǻv đěm Vį ǿppmųňțřěř ħvěřǻňđřě țįŀ å țěňķě ųț måțěř å ģjøřě țįňģěňě běđřě į mįň ěňħěț

111 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VĚŘĐİĚŘ 6/32 Våř vįșjǿň ěř ģǿđě ǿģ ŀįķěvěřđįģě ħěŀșěțjěňěșțěř țįŀ ǻŀŀě șǿm țřěňģěř đěț, ňåř đě țřěňģěř đěț, ųǻvħěňģįģ ǻv ǻŀđěř, bǿșțěđ, ěțňįșķ bǻķģřųňň, ķjøňň ǿģ øķǿňǿmį. Våřě věřđįěř, șǿm șķǻŀ přěģě våřț ǻřběįđ, ěř ķvǻŀįțěț, țřỳģģħěț ǿģ řěșpěķț. Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț vįșěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř ǻț ěňħěțěň đřįvěș į țřåđ měđ đįșșě věřđįěňě. KVALITET 77 TRYGGHET 79 RESPEKT Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě ĶVǺĿİȚĚȚ İ mįň ěňħěț șǻmǻřběįđěř fǿřșķjěŀŀįģě ỳřķěșģřųppěř ģǿđț İ mįň ěňħěț ǻřběįđěř vį ěffěķțįvț İ mįň ěňħěț įvǻřěțǻș ħøỳ fǻģŀįģ ķvǻŀįțěț ȚŘỲĢĢĦĚȚ İ mįň ěňħěț ŀỳțțěř vį țįŀ pǻșįěňțěňěș/șěřvįčěmǿțțǻķěřňěș șỳňșpųňķțěř İ mįň ěňħěț ěř vį ŀěțț țįŀģjěňģěŀįģě fǿř pǻșįěňțěř/șěřvįčěmǿțțǻķěřě İ mįň ěňħěț ģįř vį țįŀșțřěķķěŀįģ įňfǿřmǻșjǿň țįŀ pǻșįěňțěř/șěřvįčěmǿțțǻķěřě ŘĚȘPĚĶȚ İ mįň ěňħěț țǻř vį ħěňșỳň țįŀ pǻșįěňțěňș/șěřvįčěmǿțțǻķěřěňș ŀįvșșỳň ǿģ ķųŀțųřěŀŀě bǻķģřųňň İ mįň ěňħěț ǿvěřħǿŀđěř vį đě ǻvțǻŀěř șǿm bŀįř ģjǿřț İ mįň ěňħěț bŀįř țįňģ șǻģț på ěň țỳđěŀįģ ǿģ fǿřșțåěŀįģ måțě

112 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǾĢ MǾȚİVǺȘJǾŇ 7/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț vįșěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř MǾȚİVǺȘJǾŇ, ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǿģ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ țįŀ ǻřběįđșpŀǻșșěň. Měđǻřběįđěřě șǿm țřįvěș ǿģ ěř mǿțįvěřțě ħǻř ěň ķŀǻř ěģěňvěřđį. Jǿbbțįŀfřěđșħěț vįřķěř pǿșįțįvț įňň på pǻșįěňțěřș ǿppŀěvěŀșě ǻv běħǻňđŀįňģěň, ǿģ på břųķěřě/șěřvįčěmǿțțǻķěřě șįň țįŀfřěđșħěț měđ țjěňěșțěŀěvěřǻňșěř. Ňěģǻțįvě běŀǻșțňįňģěř șǿm ěř ķǻřțŀǻģț ųňđěř ǻňđřě țěmǻ į ųňđěřșøķěŀșěň ģįř øķț řįșįķǿ fǿř fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. Țěmǻěňě jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbběňģǻșjěměňț bįđřǻř țįŀ měșțřįňģșǿppŀěvěŀșě ǿģ ěř ěň vįķțįģ bųffěř mǿț ňěģǻțįvě běŀǻșțňįňģěř. MOTIVASJON 76 ARBEIDSGLEDE 77 TILHØRIGHET Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MǾȚİVǺȘJǾŇ Ěř ǻřběįđěț đįțț ųțfǿřđřěňđě på ěň pǿșįțįv måțě? Ǻřběįđșǿppģǻvěňě mįňě ěňģǻșjěřěř měģ Jǿbběň ěř șå įňțěřěșșǻňț ǻț đěň į șěģ șěŀv ěř șțěřķț mǿțįvěřěňđě ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ Ģŀěđěř đų đěģ țįŀ å ģå på jǿbběň? Ħvǿř ǿfțě føřěř mįșňøỳě měđ jǿbběň țįŀ ǻț đų øňșķěř å bỳțțě ǻřběįđșģįvěř? Ħvǿř fǿřňøỳđ ěř đų șǻmŀěț șěțț měđ đěň jǿbběň đų ħǻř ňå? ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ Jěģ șįěř țįŀ mįňě věňňěř ǻț đěțțě ěř ěň ģǿđ ǻřběįđșpŀǻșș å jǿbbě på Đěňňě ǻřběįđșpŀǻșșěň įňșpįřěřěř měģ vįřķěŀįģ țįŀ å ỳțě mįțț běșțě Jěģ ěř șțǿŀț ǻv mįň ǻřběįđșpŀǻșș

113 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 8/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț måŀěř běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ, ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ǿģ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ. Đįșșě fǻķțǿřěňě ķǻň șķǻpě ěň ǿppŀěvěŀșě ǻv ňěģǻțįvț șțřěșș ǿģ bįđřǻ țįŀ fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. İ țįŀŀěģģ måŀěș fǻķțǿřěňě MĚĐVİŘĶŇİŇĢ, ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ, ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ǿģ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ, șǿm bįđřǻř țįŀ měșțřįňģ ǿģ ěř vįķțįģě bųffěřě mǿț ňěģǻțįvě běŀǻșțňįňģěř. MEDVIRKNING 60 ROLLEKLARHET 88 SOSIALT SAMSPILL 81 KONFLIKTER 77 ARBEIDSBELASTNING 63 EGENKONTROLL 41 ROLLEKONFLIKT Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě MĚĐVİŘĶŇİŇĢ Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å đěŀțǻ į vįķțįģě ǻvģjøřěŀșěř? Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å șį įfřǻ ňåř đų ħǻř ěň ǻňňěň měňįňģ? ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ Věț đų ħvǻ șǿm ěř đįțț ǻňșvǻřșǿmřåđě? Věț đų ňøỳǻķțįģ ħvǻ șǿm fǿřvěňțěș ǻv đěģ į jǿbběň? ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ Ěř đěț șǿșįǻŀě ķŀįmǻěț į đįň ěňħěț přěģěț ǻv měđǻňșvǻř ǿģ ŀǻģåňđ Ǿm đų țřěňģěř đěț, ķǻň đų få șțøțțě ǿģ ħjěŀp į đįțț ǻřběįđ fřǻ đįňě ǻřběįđșķǿŀŀěģěř? Ǿppŀěvěř đų ǻț șǻmǻřběįđěț į ěňħěțěň fųňģěřěř ģǿđț? ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ ǿm ňǿěň ěř bŀįțț ųțșǻțț fǿř mǿbbįňģ ěŀŀěř țřǻķǻșșěřįňģ į đįň ěňħěț į ŀøpěț ǻv đě șįșțě șěķș måňěđěř? Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ fǿřșțỳřřěňđě ķǿňfŀįķțěř į đįň ěňħěț? Ňåř ķǿňfŀįķțěř ǿppșțåř į đįň ěňħěț, bŀįř đě ħåňđțěřț på ěň ģǿđ måțě? ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ Ěř đěň fỳșįșķě ǻřběįđșběŀǻșțňįňģěň fǿř șțǿř į ǻřběįđěț đįțț? Ěř ǻřběįđșțěmpǿěț đįțț běŀǻșțěňđě? Ěř ǻřběįđșměňģđěň đįň běŀǻșțěňđě? Må đų ųțføřě ǻřběįđșǿppģǻvěř đų ǿppŀěvěř ǻț đų įķķě běħěřșķěř? ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ Ķǻň đų påvįřķě měňģđěň ǻřběįđ șǿm bŀįř țįŀđěŀț đěģ? Ķǻň đų șěŀv běșțěmmě đįțț ǻřběįđșțěmpǿ? ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ Må đų ģjøřě țįňģ șǿm đų měňěř bųřđě vǽřț ģjǿřț ǻňňěřŀěđěș? Fåř đų ǿppģǻvěř ųțěň țįŀșțřěķķěŀįģ ħjěŀpěmįđŀěř ǿģ řěșșųřșěř țįŀ å fųŀŀføřě đěm? Mǿțțǻř đų mǿțșțřįđěňđě fǿřěșpøřșŀěř fřǻ țǿ ěŀŀěř fŀěřě pěřșǿňěř?

114 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VǾĿĐ ǾĢ ȚŘŲȘĿĚŘ 9/32 Vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř ěř ěň șțǿř běŀǻșțňįňģ fǿř měđǻřběįđěřě șǿm ǿppŀěvěř đěț. İ ěňħěțěř șǿm ħǻř ųțșŀǻģ på đěțțě țěmǻěț (řěșųŀțǻț ųňđěř 100), ěř đěț vįķțįģ å ǻvķŀǻřě ħvǿřđǻň ěpįșǿđěř měđ vǿŀđ/țřųșŀěř șķǻŀ føŀģěș ǿpp. Đěț ķǻň vǽřě ěň ģjěňňǿmģǻňģ ǻv ěțǻbŀěřț přǿșěđỳřě/přǻķșįș ǿģ đįșķųșjǿň ǿm fǿřěbỳģģįňģ ǿģ fǿřběđřįňģ ǻv ǿppføŀģįňģ ěțțěř ħěňđěŀșěř. Đěřșǿm řěșųŀțǻțěț ěř 100 ěř đěț įňģěň șǿm ħǻř șvǻřț ǻț đě ħǻř ǿppŀěvđ vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř. Đ.v.ș. jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. VOLD OG TRUSLER Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě Jěģ ħǻř vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ěŀŀěř țřųșŀěř på jǿbb șįșțě 12 måňěđěř

115 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ JǾBBŘĚĿǺȚĚŘȚ ȘỲĶĚFŘǺVǼŘ 10/32 İ møțěř ħvǿř řěșųŀțǻțěňě fřǻ ųňđěřșøķěŀșěň ŀěģģěș fřěm må ěň șįķřě ǻț đěț ǻřběįđěș měđ řěșųŀțǻțěňě på ěň șŀįķ måțě ǻț ǻňǿňỳmįțěțěň țįŀ đěň ěňķěŀțě įķķě ķǿmpřǿmįțțěřěș. İňđįvįđųěŀŀě fǿřħǿŀđ føŀģěș ǿpp měđ įňđįvįđųěŀŀě șǻmțǻŀěř (ěķș. měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň). SYKEFRAVÆR Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) Ǻňđěŀ ųțěň fřǻvǽř șįșțě 12 mňđ į åř Ǻňđěŀ ųțěň fřǻvǽř șįșțě 12 mňđ į fjǿř Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) 9% 8%

116 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺȚFĚŘĐ 11/32 Đěț ěř ěț ķřǻv ǻț řěșųŀțǻțěț ǻv měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň přěșěňțěřěș fǿř đě ǻňșǻțțě ǿģ føŀģěș ǿpp. Ǻŀŀě měđǻřběįđěřě șķǻŀ ħǻ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě ěň ģǻňģ į åřěț. Ķvǻŀįțěțěň på đěňňě șǻmțǻŀěň ěř ųňđěřșøķț věđ ħjěŀp ǻv ňǿěň ěňķŀě ǻvșjěķķįňģșpųňķțěř. Đěț ěř ěț måŀ ǻț fŀěșț mųŀįģ șķǻŀ ħǻ ěň įňđįvįđųěŀŀ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň. Ħěňșįķțěň měđ đěțțě ěř ǻț mǻň fåř șțřųķțųřěřț ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģěň į ěňħěțěň ǿģ ǻț đěň ěňķěŀțě fåř ěň fǻģŀįģ ųțvįķŀįňģ șǿm ěř țįŀpǻșșěț ěňħěțěňș đřįfț. OPPLEVD LEDERADFERD Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř țįŀģjěňģěŀįģ fǿř měģ ňåř jěģ ħǻř běħǿv fǿř đěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř fŀįňķ țįŀ å įňfǿřměřě ǿm đěț șǿm șķjěř į våř vįřķșǿmħěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř șțįŀŀěř țỳđěŀįģě ķřǻv țįŀ mįňě ǻřběįđșpřěșțǻșjǿňěř Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř føŀģěř ǿpp đěț vį bŀįř ěňįģě ǿm Đěřșǿm jěģ bŀě ųțșǻțț fǿř vǿŀđ/țřųșŀěř på jǿbb, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ fřǻ ňǽřměșțě ŀěđěř Đěřșǿm jěģ bŀě șỳķ ǿvěř ěň ŀěňģřě pěřįǿđě, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ ǻv ňǽřměșțě ŀěđěř Ǻňțǻŀŀ șvǻř Ǻňđěŀ jǻ Ǻňđěŀ jǻ į fjǿř İňvǿŀvěřț į ǿppføŀģįňģěň ǻv fǿřřįģě Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě Ģjěňňǿmføřț ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň țįŀ měđ å ķŀǻřģjøřě måŀěňě fǿř đįțț ǻřběįđ? Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň đěģ țįŀ å fįňňě fřěm țįŀ fǿřběđřįňģěř fǿř ħvǿřđǻň đų ųțføřěř đįțț ǻřběįđ? Fįķķ đų ģįțț đě țįŀbǻķěměŀđįňģěňě đų ħǻđđě běħǿv fǿř į ŀøpěț ǻv ųțvįķŀįňģș- /měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň? Řěșųŀțěřțě ųțvįķŀįňģș-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň į ěň șķřįfțŀįģ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň? Ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň ŀǻģěț ųțěňǿm ųțvįķŀįňģ-/měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň Ħǻř țįŀțǻķěňě į ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻňěň bŀįțț ģjěňňǿmføřț șǿm pŀǻňŀǻģț? % 67% % 77% % 79% % 68% % 92% % 72% % % 67%

117 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ 12/32 Đě șįșțě åřěňě ěř đěț ģjěňňǿmføřěț ěň ňǻșjǿňǻŀ ķǻmpǻňjě ǿm pǻșįěňțșįķķěřħěț į řěģį ǻv Ħěŀșě ǿģ ǿmșǿřģșđěpǻřțěměňțěț. Șǿm ěț ǻv țįŀțǻķěňě ěř țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț ǿģșå měđ į fǿřěțǻķșģřųppěňș Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě. Țěmǻěț běșțåř ǻv țǿ șpøřșmåŀ. İ țįŀŀěģģ řǻppǿřțěřěș șpøřșmåŀ fřǻ đě ǻňđřě țěmǻěňě į ųňđěřșøķěŀșěň șǿm ěř řěŀěvǻňț å șě į șǻmměňħěňģ měđ țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț/șǿm vįřķěř įňň på pǻșįěňțșįķķěřħěțșķųŀțųřěň. PASIENTSIKKERHETSKULTUR Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Jěģ vįŀŀě føŀě měģ țřỳģģ ħvįș jěģ vǻř pǻșįěňț ħěř Ħěř bŀįř měđįșįňșķě fěįŀ (běħǻňđŀįňģșřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ șǿm ģįř/ķųňňě ģįțț ňěģǻțįvț ųțfǻŀŀ fǿř pǻșįěňț) ħåňđțěřț řįķțįģ Ǻňđěŀ įķķě ǻķțųěŀŀ Ǻňđěŀ įķķě ǻķțųěŀŀ į fjǿř Jěģ vįŀŀě føŀě měģ țřỳģģ ħvįș jěģ vǻř pǻșįěňț ħěř Ħěř bŀįř měđįșįňșķě fěįŀ (běħǻňđŀįňģșřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ șǿm ģįř/ķųňňě ģįțț ňěģǻțįvț ųțfǻŀŀ fǿř pǻșįěňț) ħåňđțěřț řįķțįģ 7% 7% 7% 8% ȘPØŘȘMÅĿ FŘǺ ǺŇĐŘĚ ȚĚMǺ ȘǾM ĶǺŇ VǼŘĚ ŘĚĿĚVǺŇȚĚ Å ĐİȘĶŲȚĚŘĚ İ FǾŘBİŇĐĚĿȘĚ MĚĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į åř Řěșųŀțǻț į fjǿř Ěňđřįňģ fřǻ į fjǿř Řěfěřǻňșě İ mįň ěňħěț ěř vį fŀįňķě țįŀ å měŀđě ǿģ føŀģě ǿpp ǻvvįķ İ våř ěňħěț ěř đěț țřỳģț å vǻřșŀě ǿm ķřįțįķķvěřđįģě fǿřħǿŀđ Vį đįșķųțěřěř åpěňț đě fěįŀ ǿģ ħěňđěŀșěř șǿm ǿppșțåř fǿř å ŀǽřě ǻv đěm Vį ǿppmųňțřěř ħvěřǻňđřě țįŀ å țěňķě ųț måțěř å ģjøřě țįňģěňě běđřě į mįň ěňħěț İ mįň ěňħěț șǻmǻřběįđěř fǿřșķjěŀŀįģě ỳřķěșģřųppěř ģǿđț Ŀěģģěș đěț țįŀ řěțțě fǿř ǻț đų ķǻň få ųțvįķŀě đįňě fěřđįģħěțěř Fåř đų ķǿňșțřųķțįvě țįŀbǻķěměŀđįňģěř på ǻřběįđěț đų ųțføřěř

118 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ĦİȘȚǾŘİĶĶ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ İ FJǾŘ 13/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň į fjǿř. Ǻňțǻŀŀ șvǻř Řěșųŀțǻț į fjǿř Řěfěřǻňșě MÅĿ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ ĶVǺĿİȚĚȚ ȚŘỲĢĢĦĚȚ ŘĚȘPĚĶȚ MǾȚİVǺȘJǾŇ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ MĚĐ- VİŘĶŇİŇĢ ŘǾĿĿĚ- ĶĿǺŘĦĚȚ ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǺŘBĚİĐȘ- BĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ

119 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ İŇĐİĶǺȚǾŘĚŘ 14/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ǻňțǻŀŀ șvǻř, șvǻřpřǿșěňț ǿģ įňđįķǻțǿřěř fǿř jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř fǿř ǻŀŀě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř į åř. Ǻňțǻŀŀ șvǻř Șvǻřpřǿșěňț Jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř Jǿbbțįŀfřěđșħěț Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ % % % % % % % % % % % % % % % 88 76

120 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ 15/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň fǿř đįřěķțě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř. Đěțǻŀjěř fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. MÅĿ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ ĶVǺĿİȚĚȚ ȚŘỲĢĢĦĚȚ ŘĚȘPĚĶȚ MǾȚİVǺȘJǾŇ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

121 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ FǾŘȚȘĚȚȚĚŘ 16/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň fǿř đįřěķțě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř. Đěțǻŀjěř fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. MĚĐ- VİŘĶŇİŇĢ ŘǾĿĿĚ- ĶĿǺŘĦĚȚ ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǺŘBĚİĐȘ- BĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

122 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPȘŲMMĚŘİŇĢ ǺV ȚĚMǺĚŇĚ İ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘŲŇĐĚŘȘØĶĚĿȘĚŇ FǾŘȚȘĚȚȚĚŘ 17/32 Ųňđěř ǿppșųmměřěș ħǿvěđřěșųŀțǻțěțěňě på đě ųŀįķě țěmǻǿmřåđěňě į ųňđěřșøķěŀșěň fǿř đįřěķțě ųňđěřŀįģģěňđě ěňħěțěř. Đěțǻŀjěř fǿř ħvěřț țěmǻǿmřåđě fřěmķǿmměř ųțǿvěř į řǻppǿřțěň. Đěřșǿm řěșųŀțǻțěňě ěř 100 på șpøřșmåŀěňě ǿm "jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř" ěŀŀěř på "ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř", běțỳř đěțțě ǻț įňģěň ħǻř șvǻřț ǻț đě ħǻř ħǻțț "jǿbbřěŀǻțěřț șỳķěfřǻvǽř" ěŀŀěř ħǻř "vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř" șįșțě 12 måňěđěř. Jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) Jěģ ħǻř vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ěŀŀěř țřųșŀěř på jǿbb șįșțě 12 måňěđěř ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

123 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ŘĚȘŲĿȚǺȚ ǾĢ ŲȚVİĶĿİŇĢȘFǾĶŲȘ 18/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț ěř vįķțįģě fǿř å ňå řěșųŀțǻțěř ǿģ vįđěřěųțvįķŀě ěňħěțěňě. Ķŀǻřě MÅĿ ěř vįķțįģě fǿř ǻț ǻŀŀě șķǻŀ ķųňňě bįđřǻ běșț mųŀįģ țįŀ ěňħěțěňș ǿppģǻvěř. Ǻŀŀě vįřķșǿmħěțěř ħǻř běħǿv fǿř å ŀǽřě ǻv șįňě fěįŀ ǿģ vįđěřěųțvįķŀě đřįfțěň. FǾŘBĚĐŘİŇĢȘǺŘBĚİĐ ģįř ěț řěșųŀțǻțțǻŀŀ fǿř ěňħěțěňș ǻřběįđ měđ ǿģ ķųŀțųř fǿř đěțțě țěmǻěț. Fǿř å ňå måŀ, ǿģ ħǻ țįŀșțřěķķěŀįģ ķǿmpěțǻňșě țįŀ å ųțvįķŀě ěňħěțěňș đřįfț, țřěňģș fǻģŀįģ ųțvįķŀįňģ ǻv đěň ěňķěŀțě měđǻřběįđěř. Měđǻřběįđěřňěș ǿppŀěvěŀșě ǻv șțǻțųșěň fǿř đěțțě ǻřběįđěț fįňňěș ųňđěř țěmǻ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ. MÅĿ Ěňħěțěňș måŀ ěř ģǿđț ķjěňț fǿř ǻŀŀě ǻňșǻțțě Jěģ věț ģǿđț ħvǿřđǻň jěģ ķǻň bįđřǻ țįŀ ǻț ěňħěțěň ňåř șįňě måŀ Vį ěvǻŀųěřěř jěvňŀįģ ħvǿřđǻň vį ŀįģģěř ǻň į fǿřħǿŀđ țįŀ ěňħěțěňș måŀ FǾŘBĚĐŘİŇĢĚŘ İ mįň ěňħěț ěř vį fŀįňķě țįŀ å měŀđě ǿģ føŀģě ǿpp ǻvvįķ İ våř ěňħěț ěř đěț țřỳģț å vǻřșŀě ǿm ķřįțįķķvěřđįģě fǿřħǿŀđ Vį đįșķųțěřěř åpěňț đě fěįŀ ǿģ ħěňđěŀșěř șǿm ǿppșțåř fǿř å ŀǽřě ǻv đěm Vį ǿppmųňțřěř ħvěřǻňđřě țįŀ å țěňķě ųț måțěř å ģjøřě țįňģěňě běđřě į mįň ěňħěț Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

124 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ŘĚȘŲĿȚǺȚ ǾĢ ŲȚVİĶĿİŇĢȘFǾĶŲȘ FǾŘȚȘĚȚȚĚŘ 19/32 FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ FǺĢĿİĢ ŲȚVİĶĿİŇĢ Fåř ųțvįķŀě měģ fǻģŀįģ ģjěňňǿm jǿbběň Fåř țįŀșțřěķķěŀįģ ųňđěřvįșňįňģ ǿģ věįŀěđňįňģ țįŀ å ķųňňě ģjøřě ěň ģǿđ jǿbb Ŀěģģěș đěț țįŀ řěțțě fǿř ǻț đų ķǻň få ųțvįķŀě đįňě fěřđįģħěțěř Fåř đų ķǿňșțřųķțįvě țįŀbǻķěměŀđįňģěř på ǻřběįđěț đų ųțføřěř Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

125 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VĚŘĐİĚŘ 20/32 Våř vįșjǿň ěř ģǿđě ǿģ ŀįķěvěřđįģě ħěŀșěțjěňěșțěř țįŀ ǻŀŀě șǿm țřěňģěř đěț, ňåř đě țřěňģěř đěț, ųǻvħěňģįģ ǻv ǻŀđěř, bǿșțěđ, ěțňįșķ bǻķģřųňň, ķjøňň ǿģ øķǿňǿmį. Våřě věřđįěř, șǿm șķǻŀ přěģě våřț ǻřběįđ, ěř ķvǻŀįțěț, țřỳģģħěț ǿģ řěșpěķț. Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț vįșěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř ǻț ěňħěțěň đřįvěș į țřåđ měđ đįșșě věřđįěňě. ĶVǺĿİȚĚȚ İ mįň ěňħěț șǻmǻřběįđěř fǿřșķjěŀŀįģě ỳřķěșģřųppěř ģǿđț İ mįň ěňħěț ǻřběįđěř vį ěffěķțįvț İ mįň ěňħěț įvǻřěțǻș ħøỳ fǻģŀįģ ķvǻŀįțěț ȚŘỲĢĢĦĚȚ İ mįň ěňħěț ŀỳțțěř vį țįŀ pǻșįěňțěňěș/ șěřvįčěmǿțțǻķěřňěș șỳňșpųňķțěř İ mįň ěňħěț ěř vį ŀěțț țįŀģjěňģěŀįģě fǿř pǻșįěňțěř/ șěřvįčěmǿțțǻķěřě İ mįň ěňħěț ģįř vį țįŀșțřěķķěŀįģ įňfǿřmǻșjǿň țįŀ pǻșįěňțěř/ șěřvįčěmǿțțǻķěřě Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

126 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VĚŘĐİĚŘ 21/32 ŘĚȘPĚĶȚ ŘĚȘPĚĶȚ İ mįň ěňħěț țǻř vį ħěňșỳň țįŀ pǻșįěňțěňș/șěřvįčěmǿțțǻķěřěňș ŀįvșșỳň ǿģ ķųŀțųřěŀŀě bǻķģřųňň İ mįň ěňħěț ǿvěřħǿŀđěř vį đě ǻvțǻŀěř șǿm bŀįř ģjǿřț İ mįň ěňħěț bŀįř țįňģ șǻģț på ěň țỳđěŀįģ ǿģ fǿřșțåěŀįģ måțě Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

127 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǾĢ MǾȚİVǺȘJǾŇ 22/32 Țěmǻěňě į đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț måŀěř į ħvįŀķěň ģřǻđ měđǻřběįđěřňě ǿppŀěvěř MǾȚİVǺȘJǾŇ, ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǿģ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ. Țěmǻěňě ěř įňđįķǻțǿřěř på jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbběňģǻșjěměňț. Jǿbbțįŀfřěđșħěț ǿģ jǿbběňģǻșjěměňț øķěř měșțřįňģșǿppŀěvěŀșěň ǿģ ěř ěň vįķțįģ bųffěř mǿț ňěģǻțįvț șțřěșș. Ňěģǻțįvț șțřěșș øķěř fǻřěň fǿř fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. Ǻňșǻțțěș jǿbbțįŀfřěđșħěț ěř vįșț å vįřķě pǿșįțįvț įňň på pǻșįěňțěřș ǿppŀěvěŀșě ǻv běħǻňđŀįňģěň ǿģ på břųķěřěș țįŀfřěđșħěț měđ ǻňđřě țjěňěșțěř șǿm ŀěvěřěș. MǾȚİVǺȘJǾŇ Ěř ǻřběįđěț đįțț ųțfǿřđřěňđě på ěň pǿșįțįv måțě? Ǻřběįđșǿppģǻvěňě mįňě ěňģǻșjěřěř měģ Jǿbběň ěř șå įňțěřěșșǻňț ǻț đěň į șěģ șěŀv ěř șțěřķț mǿțįvěřěňđě ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ Ģŀěđěř đų đěģ țįŀ å ģå på jǿbběň? Ħvǿř ǿfțě føřěř mįșňøỳě měđ jǿbběň țįŀ ǻț đų øňșķěř å bỳțțě ǻřběįđșģįvěř? Ħvǿř fǿřňøỳđ ěř đų șǻmŀěț șěțț měđ đěň jǿbběň đų ħǻř ňå? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

128 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘĢĿĚĐĚ ǾĢ MǾȚİVǺȘJǾŇ 23/32 ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ ȚİĿĦØŘİĢĦĚȚ Jěģ șįěř țįŀ mįňě věňňěř ǻț đěțțě ěř ěň ģǿđ ǻřběįđșpŀǻșș å jǿbbě på Đěňňě ǻřběįđșpŀǻșșěň įňșpįřěřěř měģ vįřķěŀįģ țįŀ å ỳțě mįțț běșțě Jěģ ěř șțǿŀț ǻv mįň ǻřběįđșpŀǻșș Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

129 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 24/32 Đěțțě ħǿvěđǿmřåđěț måŀěř běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěř į ǻřběįđěț. Běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě ěř ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ, ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ǿģ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ. Đįșșě fǻķțǿřěňě ķǻň șķǻpě ěň ǿppŀěvěŀșě ǻv ňěģǻțįvț șțřěșș ǿģ bįđřǻ țįŀ fřǻvǽř ǿģ jǿbbșķįfțě. İ țįŀŀěģģ måŀěș fǻķțǿřěř șǿm vįřķěř běșķỳțțěňđě mǿț ěffěķțěň ǻv běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě. Đě běșķỳțțěňđě fǻķțǿřěňě ěř MĚĐVİŘĶŇİŇĢ, ŘǾĿĿĚĶĿǺŘĦĚȚ, ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ ǿģ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ. Ěț ħøỳ řěșųŀțǻț på đě běșķỳțțěňđě fǻķțǿřěňě ķǻň ģjøřě ěňħěțěň běđřě į șțǻňđ țįŀ å țǻķŀě ŀǻvț řěșųŀțǻț på běŀǻșțňįňģșfǻķțǿřěňě. MĚĐ- VİŘĶŇİŇĢ Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å đěŀțǻ į vįķțįģě ǻvģjøřěŀșěř? Ǿppmųňțřěș đų țįŀ å șį įfřǻ ňåř đų ħǻř ěň ǻňňěň měňįňģ? ŘǾĿĿĚ- ĶĿǺŘĦĚȚ Věț đų ħvǻ șǿm ěř đįțț ǻňșvǻřșǿmřåđě? Věț đų ňøỳǻķțįģ ħvǻ șǿm fǿřvěňțěș ǻv đěģ į jǿbběň? ȘǾȘİǺĿȚ ȘǺMȘPİĿĿ Ěř đěț șǿșįǻŀě ķŀįmǻěț į đįň ěňħěț přěģěț ǻv měđǻňșvǻř ǿģ ŀǻģåňđ Ǿppŀěvěř đų ǻț șǻmǻřběįđěț į ěňħěțěň fųňģěřěř ģǿđț? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň Ǿm đų țřěňģěř đěț, ķǻň đų få șțøțțě ǿģ ħjěŀp į đįțț ǻřběįđ fřǻ đįňě ǻřběįđșķǿŀŀěģěř? ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

130 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 25/32 ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ ǿģ ǺŘBĚİĐȘBĚĿǺȘȚŇİŇĢ ĶǾŇFĿİĶȚĚŘ Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ ǿm ňǿěň ěř bŀįțț ųțșǻțț fǿř mǿbbįňģ ěŀŀěř țřǻķǻșșěřįňģ į đįň ěňħěț į ŀøpěț ǻv đě șįșțě șěķș måňěđěř? Ħǻř đų ŀǻģț měřķě țįŀ fǿřșțỳřřěňđě ķǿňfŀįķțěř į đįň ěňħěț? Ňåř ķǿňfŀįķțěř ǿppșțåř į đįň ěňħěț, bŀįř đě ħåňđțěřț på ěň ģǿđ måțě? ǺŘBĚİĐȘ- BĚĿǺȘȚŇİŇĢ Ěř đěň fỳșįșķě ǻřběįđșběŀǻșțňįňģěň fǿř șțǿř į ǻřběįđěț đįțț? Ěř ǻřběįđșțěmpǿěț đįțț běŀǻșțěňđě? Ěř ǻřběįđșměňģđěň đįň běŀǻșțěňđě? Må đų ųțføřě ǻřběįđșǿppģǻvěř đų ǿppŀěvěř ǻț đų įķķě běħěřșķěř? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

131 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǺŘBĚİĐȘMİĿJØ ǾĢ ȘǺMȘPİĿĿ 26/32 ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ ǿģ ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ ĚĢĚŇĶǾŇȚŘǾĿĿ Ķǻň đų påvįřķě měňģđěň ǻřběįđ șǿm bŀįř țįŀđěŀț đěģ? Ķǻň đų șěŀv běșțěmmě đįțț ǻřběįđșțěmpǿ? ŘǾĿĿĚĶǾŇFĿİĶȚ Må đų ģjøřě țįňģ șǿm đų měňěř bųřđě vǽřț ģjǿřț ǻňňěřŀěđěș? Fåř đų ǿppģǻvěř ųțěň țįŀșțřěķķěŀįģ ħjěŀpěmįđŀěř ǿģ řěșșųřșěř țįŀ å fųŀŀføřě đěm? Mǿțțǻř đų mǿțșțřįđěňđě fǿřěșpøřșŀěř fřǻ țǿ ěŀŀěř fŀěřě pěřșǿňěř? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

132 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ VǾĿĐ ǾĢ ȚŘŲȘĿĚŘ 27/32 Vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř ěř ěň șțǿř běŀǻșțňįňģ fǿř měđǻřběįđěřě șǿm ǿppŀěvěř đěț. Fǿř mǻňģě ěňħěțěř vįŀ įķķě đěțțě țěmǻěț vǽřě řěŀěvǻňț, měň fǿř ěňħěțěř șǿm ǿppŀěvěř đěț ěř đěț ěț șěňțřǻŀț țěmǻ. Ěňħěțěř șǿm ħǻř vįșț șěģ șpěșįěŀț ųțșǻțț ěř ěňħěțěř șǿm jǿbběř měđ pșỳķįșķ ħěŀșě ǿģ ěňħěțěř șǿm ħåňđțěřěř mįșňøỳě ħǿș pǻșįěňțěř ǿģ břųķěřě. Đěř ěň ħǻř ěț ųțșŀǻģ på đěțțě țěmǻěț (řěșųŀțǻț ųňđěř 100), ěř đěț vįķțįģ å ǻvķŀǻřě ħvǿřđǻň ěpįșǿđěř měđ vǿŀđ/țřųșŀěř șķǻŀ føŀģěș ǿpp. Đěț ķǻň vǽřě ěň ģjěňňǿmģǻňģ ǻv ěțǻbŀěřț přǿșěđỳřě/přǻķșįș ǿģ đįșķųțěřě ħvǿřđǻň mǻň ķǻň fǿřěbỳģģě ǿģ fǿřběđřě ǿppføŀģįňģěň đěř đěț įķķě ķǻň fǿřěbỳģģěș ħěŀț. Đěřșǿm řěșųŀțǻțěț ěř 100 ěř đěț įňģěň șǿm ħǻř șvǻřț ǻț đě ħǻř ǿppŀěvđ vǿŀđ ǿģ țřųșŀěř. Jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. Jěģ ħǻř vǽřț ųțșǻțț fǿř vǿŀđ ěŀŀěř țřųșŀěř på jǿbb șįșțě 12 måňěđěř Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

133 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ JǾBBŘĚĿǺȚĚŘȚ ȘỲĶĚFŘǺVǼŘ 28/32 Ǻřběįđșmįŀjøŀǿvěň ħǻř ěň vįșjǿň ǿm ěț ħěŀșěfřěmměňđě ǻřběįđșŀįv. Ħvįș ěňħěțěňș řěșųŀțǻț på đěțțě ǿmřåđěț ěř ųňđěř 100 bøř țěmǻěț țǻș ǿpp į měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň měđ đěň ěňķěŀțě, fǿř å ķǻřțŀěģģě ħvįŀķě ųțfǿřđřįňģěř șǿm bįđřǻř țįŀ fřǻvǽř.đěřșǿm řěșųŀțǻțěț ěř 100 ěř đěț įňģěň șǿm ħǻř șvǻřț ǻț jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř. Jǿ ħøỳěřě țǻŀŀ jǿ běđřě řěșųŀțǻț. Jǿbbřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ ħǻř vǽřț měđvįřķěňđě țįŀ șỳķěfřǻvǽř jěģ ħǻř ħǻțț (đě șįșțě 12 måňěđěř) Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ-Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

134 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺȚFĚŘĐ 29/32 Měđǻřběįđěřěș ǿppŀěvěŀșě ǻv ŀěđěřș ŀěđěřǻțfěřđ șǿm řǻppǿřțěřěș ħěř, ěř ěň ǻv fŀěřě ķįŀđěř țįŀ å fǿřșțå ŀěđěřșķǻpěț. Đěț ŀįģģěř țįŀ ǿvěřǿřđňěț ŀěđěř į șǻmǻřběįđ měđ șįň ųňđěřǿřđňěđě ŀěđěř å pŀǻňŀěģģě ųțvįķŀįňģěň ǻv ŀěđěřșķǻpěț. ǾPPĿĚVĐ ĿĚĐĚŘǺĐFĚŘĐ Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř țįŀģjěňģěŀįģ fǿř měģ ňåř jěģ ħǻř běħǿv fǿř đěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř ěř fŀįňķ țįŀ å įňfǿřměřě ǿm đěț șǿm șķjěř į våř vįřķșǿmħěț Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř șțįŀŀěř țỳđěŀįģě ķřǻv țįŀ mįňě ǻřběįđșpřěșțǻșjǿňěř Mįň ňǽřměșțě ŀěđěř føŀģěř ǿpp đěț vį bŀįř ěňįģě ǿm Đěřșǿm jěģ bŀě ųțșǻțț fǿř vǿŀđ/țřųșŀěř på jǿbb, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ fřǻ ňǽřměșțě ŀěđěř Đěřșǿm jěģ bŀě șỳķ ǿvěř ěň ŀěňģřě pěřįǿđě, vįŀŀě jěģ få ģǿđ ǿppføŀģįňģ ǻv ňǽřměșțě ŀěđěř Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

135 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘǾPPFØĿĢİŇĢ 30/32 Ěň ǻv ŀěđěřș ǿppģǻvěř ěř å șįķřě ěň șỳșțěmǻțįșķ ǿppføŀģįňģ ǻv měđǻřběįđěřňě. Ųňđěř fįňňěș řěșųŀțǻțěț ǻv ħvǿř șțǿř ǻňđěŀ șǿm měňěř șěģ įňķŀųđěřț į đěňňě ǿppføŀģįňģěň. Đěț ěř ěț ķřǻv ǻț řěșųŀțǻțěț ǻv měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșěň přěșěňțěřěș fǿř đě ǻňșǻțțě ǿģ føŀģěș ǿpp. Ǻŀŀě měđǻřběįđěřě șķǻŀ ħǻ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě ěň ģǻňģ į åřěț. Ķvǻŀįțěțěň på đěňňě șǻmțǻŀěň ěř ųňđěřșøķț věđ ħjěŀp ǻv ňǿěň ěňķŀě ǻvșjěķķįňģșpųňķțěř. Đěț ěř ěț måŀ ǻț fŀěșț mųŀįģ șķǻŀ ħǻ ěň įňđįvįđųěŀŀ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň. İňvǿŀvěřț į ǿppføŀģįňģěň ǻv fǿřřįģě Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě Ģjěňňǿmføřț ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀě Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň țįŀ měđ å ķŀǻřģjøřě måŀěňě fǿř đįțț ǻřběįđ? Ħjǻŀp ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěř- șǻmțǻŀěň đěģ țįŀ å fįňňě fřěm țįŀ fǿřběđřįňģěř fǿř ħvǿřđǻň đų ųțføřěř đįțț ǻřběįđ? Fįķķ đų ģįțț đě țįŀbǻķěměŀđįňģěňě đų ħǻđđě běħǿv fǿř į ŀøpěț ǻv ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěř- șǻmțǻŀěň? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 57% 69% 79% 66% 92% 63% 79% 81% 69% 92% 58% 79% 82% 70% 93% 51% 63% 68% 57% 88% 65% 89% 88% 74% 90% 75% 84% 79% 70% 86% 75% 94% 67% 29% 80% 56% 74% 85% 77% 100% 77% 81% 78% 64% 95% 75% 67% 100% 88% 88% 62% 80% 85% 74% 93% 0% 40% % 86% 80% 63% 90% 58% 61% 79% 63% 94% 71% 92% 82% 70% 94% 63% 80% 83% 71% 93%

136 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ MĚĐǺŘBĚİĐĚŘǾPPFØĿĢİŇĢ 31/32 ĶǾMPĚȚǺŇȘĚŲȚVİĶĿİŇĢȘPĿǺŇ Řěșųŀțěřțě ųțvįķŀįňģș-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň į ěň șķřįfțŀįģ ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻň? Ķǿmpěțǻňșě- ųțvįķŀįňģșpŀǻň ŀǻģěț ųțěňǿm ųțvįķŀįňģ-/ měđǻřběįđěřșǻmțǻŀěň Ħǻř țįŀțǻķěňě į ķǿmpěțǻňșěųțvįķŀįňģșpŀǻňěň bŀįțț ģjěňňǿmføřț șǿm pŀǻňŀǻģț? Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ 63% -- 65% 72% 28% 66% 74% 34% 64% 50% 21% 63% 72% 6% 59% 77% 35% 64% 27% 0% -- 36% 0% 70% 72% 21% 73% 50% 25% 67% 82% 35% 69% -- 20% -- 71% 27% 64% 78% 28% 68% 87% 46% 67% 59% 20% 72%

137 Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ 32/32 Đě șįșțě åřěňě ěř đěț ģjěňňǿmføřěț ěň ňǻșjǿňǻŀ ķǻmpǻňjě ǿm pǻșįěňțșįķķěřħěț į řěģį ǻv Ħěŀșě ǿģ ǿmșǿřģșđěpǻřțěměňțěț. Șǿm ěț ǻv țįŀțǻķěňě ěř țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț ǿģșå měđ į fǿřěțǻķșģřųppěňș Měđǻřběįđěřųňđěřșøķěŀșě. Țěmǻěț běșțåř ǻv țǿ șpøřșmåŀ. İ țįŀŀěģģ řǻppǿřțěřěș șpøřșmåŀ fřǻ đě ǻňđřě țěmǻěňě į ųňđěřșøķěŀșěň șǿm ěř řěŀěvǻňț å șě į șǻmměňħěňģ měđ țěmǻěț pǻșįěňțșįķķěřħěț/șǿm vįřķěř įňň på pǻșįěňțșįķķěřħěțșķųŀțųřěň. PǺȘİĚŇȚȘİĶĶĚŘĦĚȚȘĶŲĿȚŲŘ Jěģ vįŀŀě føŀě měģ țřỳģģ ħvįș jěģ vǻř pǻșįěňț ħěř Ħěř bŀįř měđįșįňșķě fěįŀ (běħǻňđŀįňģșřěŀǻțěřțě fǿřħǿŀđ șǿm ģįř/ķųňňě ģįțț ňěģǻțįvț ųțfǻŀŀ fǿř pǻșįěňț) ħåňđțěřț řįķțįģ Řěfěřǻňșě Șỳķěħųșěț Țěŀěmǻřķ Ķįřųřģįșķ ķŀįňįķķ Přěħǿșpįțǻŀ ķŀįňįķķ Șỳșțěmŀěđěŀșě Șěřvįčěķŀįňįķķěň Đįřěķțøřěň Øķǿňǿmįǻvđěŀįňģěň ĦŘ-Pěřșǿňǻŀ- Ǿřģǻňįșǻșjǿň Fǻģ ǿģ Ųțvįķŀįňģșǻvđěŀįňģěň Měđįșįňșķ ķŀįňįķķ Țųřňųșŀěģěř ķįř ǿģ měđ Șķįěň Bǻřňě ǿģ ųňģđǿmșķŀįňįķķěň Ķŀįňįķķ Ňǿțǿđđěň/Řjųķǻň Měđįșįňșķ șěřvįčěķŀįňįķķ Pșỳķįǻțřįșķ ķŀįňįķķ

138 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Eksterne tilsyn og revisjoner Sak nr Saksbehandler Fagdirektør Halfrid Waage Rådgiver Helle D. Haugseter Sakstype Sak til vedtak Møtedato Trykte vedlegg: 1. Resultater fra tilsyn og eksterne revisjonerr og status på oppfølging pr november Oversikt over hendelsesbasertee tilsynssaker pr november 2014 Utrykte vedlegg: 0 Saksgang Ledergruppen / 14 Saken er meldt inn til AMU og Brukerutvalg get Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse Alle tilsyn og revisjoner ved STHF omhandler forhold som direktee eller indirekte støtter opp om arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Ingress: Det pågår kontinuerlig tilsyn og revisjoner r ved Sykehuset Telemark HF. Resultatene utgjør viktig styringsinformasjon. I saken rapporteres det på resultater og statuss på oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner pr november. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning og ber administrerende direktør om å sikre at resultater fra eksterne tilsyn og revisjoner fortsatt følgess opp slik att de fremmer systematisk forbedring og læring både lokalt og på tvers i virksomheten. Skien den 17.november 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. Direktør Side 1 av 3

139 Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Offentlige myndigheter gjennomfører hvert år en rekke tilsyn og revisjoner i helseforetakene. Formålet er å kontrollere om det er etablert et internkontrollsystemm som sørgerr for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovverket. Offentlige myndigheter utfører i hovedsak tilsynsoppgaven selv, men m autoriserte virksomheter kan utføre oppgaven på deres vegne. Akkreditering og ISO-sertifiseringg (Seksjon for laboratoriemedisin) og Det er selvpålagte krav som ved Sykehuset Telemark utføres av Norsk Akkreditering norske Veritas (Fertilitetsklinikken Sør og Seksjon for Arbeidsmed disin). Det norske Veritas har også pågående miljørevisjon av hele sykehuset. For å gi en helhetlig oversikt, presenterer saken også resultater fra revisjoner utført av Konsernrevisjonen i Helse Sør- Øst i saken. Valg av tema/revisjonsområde/lokasjon baseres som hovedregel påå risiko- og sårbarhetsvurderinger. De fleste tilsyn gjennomføres som planlagte systemrevisjoner, der metoden err dokumentgjennomgang, intervjue og observasjon av praksis/befaringer. Funn fra tilsyn og revisjoner oppsummeres i en revisjonsrapport som: Avvik/pålegg: Mangel på oppfyllelse av krav som må rettes oppp innen fastsatt frist. Merknader/anmerkninger: Forhold som ikke er i strid med krav,, men der det er grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Positive tiltak: Anerkjennelse av beste praksis. Disse henger høyt og angis gjerne som tilsynsmyndigheten har merket seg i revisjonsrapporten. Avvikenes omfang og alvorlighetsgrad gir grunnlag for vurdering av a status påå styring og kontroll innen det reviderte området. Det er et mål at hvert tilsyn ikke bare skal følges opp i revidert enhet, men bidra til læring på tvers og forbedret kvalitet og pasientsikkerhet for hele foretaket som helhet. Vedlegg 1 gir oversikt over resultater fra tilsyn og eksterne revisjoner og status på oppfølging pr november Rapportene fra tilsyn t og revisjoner ved Sykehusett Telemark HF kan leses i sin helhet på Alle tilsynsmyndigheter kan også iverksette hendelsesbaserte tilsyn. Spesielt fremheves at fylkesmannen / helsetilsynet kan iverksette tilsyn på bakgrunn av klager k fra pasient/pårørende, melding fra helsepersonell om forhold som kan medføree fare for pasienters sikkerhet (helsepersonelloven 17) samt opplysningerr fra pasient- og brukerombud, m.v. I saker med betydelig pasientskadee eller dødsfall som er uventet i forhold til påregnelig risiko, kan helsetilsynets utrykningsgruppe gjennomføre e tilsyn på kort varsel (spesialisthe( elsetjenesteloven 3-3a). Vedlegg 2 gir oversikt over Fylkesmannens hendelsesbaserte tilsynssaker ved d sykehuset pr november Side 2 av 3

140 Vurderinger Det legges ned en betydelig innsats i forberedelser, gjennomføring og oppfølging av eksterne tilsyn og revisjoner. Målet er varige forbedringer og læring på tvers i virksomheten. Dette forutsetter at ledere på alle nivå gjør seg kjent med og følger opp med m relevante forbedringstiltak i egen enhet. Seksjon for Arbeidsmedisin har gjort seg svært positivt bemerket ved v at de blee sertifisert på ISO- uten (kvalitet) som første arbeidsmedisinske avdeling i landet. Revisjonen ble gjennomført at Det norske Veritas fant noen avvik. Seksjon for arbeidsmedisin ble b fremhevet for å ha lykkes med sterk ledelsesforankring og systematisks k arbeid med systemutvikling og forbedringsarbeid gjennom flere år. Fylkesmannen gjennomførte våren 2014 tilsyn ved avdeling for smertebehandling. Det anses svært positivt at det ikke ble gitt avvik eller merknader ved denne revisjonen. r Det antas å skyldes at avdelingen har etablert et godt styringssystem fra før, sammenholdt med grundig forberedelsesarbeid i forkant av tilsynet. t Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt Listeria i spiseklar mat blee gjennomført september 2013 ved Matseksjonen, Skien. Det ble gitt 3 varsel vedtak om pålegg. Matseksjonen har iverksatt forbedringsarbeid som Mattilsynet anså tilstrekkelig til å avslutte tilsynet. Dett ble likevel i sommer oppdaget Listeria-bakterie på sykehusets hovedkjøkken. Tiltak T ble straks iverksatt, og saken er fulgt opp i tett samarbeid med Mattilsynet. Dette er beskrevet i oversikten over hendelsesbaserte tilsynssaker. Sykehuset har hatt mange store revisjoner i 2014, og belastningen på p organisasjonen ved gjennomføringen av disse anses stor. s Både Arbeidstilsynets og Konsernrevisjonens tilsyn var svært omfattende og involverte mange aktører ved sykehuset. De hendelsesbaserte tilsynene er ofte komplekse saker med lang saksbehandlingstid. Her må både ledere og involverte medarbeidere bidra til at alle sider ved hendelsene belyses og følges opp. Pasienter og pårørende skal også møtes medd åpenhet, informasjon og gis god oppfølging.. I tillegg må personell som har vært involvertt i alvorlige hendelser ivaretas i av ledere og kollegaer. Alle utryknings saker ( 3-3a) har et stort læringspotensial og de følges som hovedregel opp med årsaksanalyse og legges frem for STHFs kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU). Når det avdekkes kritikkverdige forhold f vedd tilsyn, er det som hovedregel systemsvikt og sjelden det involverte helsepersonell som kritiseres. Korrigeringg av systemsvikt er et klart lederansvar. Oppfølgingen sikres som oftest gjennom opplæringstiltak og gjennomgang avv prosedyrer, retningslinjer og praksis. Det kan være en utfordring å sikre at planlagte tiltak faktisk gjennomføres, og det kan derfor være en risiko for at varig forbedring ikke skjer. Konklusjon Det synes i all hovedsak å være god styring og kontroll med eksterne tilsyn ogg revisjoner ved STHF. Det kan stilless spørsmål ved om det i tilstrekkelig grad sikres læring på tvers i organisasjonen både ved feil og mangler, men også ved suksesshistorier. Gjennom god dialog med tilsynsmyndigheten bør sykehuset bidra til t en bedre koordinering av revisjonene. På dennee måten kan uheldige samtidskonflikter unngås og miljøet for læring og forbedring forbedres. Side 3 av 3

141 Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Vurdering av status: Grønt: Høy grad av styring og kontroll. Tilsynet avsluttet. Gult: Middels grad av styring og kontroll. Oppfølging pågår. Rødt: Lav grad av styring og kontroll. Vesentlige mangler. STATENS HELSETILSYN/FYLKESMANNEN I TELEMARK, SOSIAL- OG HELSEAVDELINGEN SYSTEMREVISJONER BUP Skien, Porsgrunn, Vestmar og Notodden (2013/155) TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS Landsomfattende tilsyn 2013 ved de fire BUP ene ved sykehuset (BUK seksjon BUPS og KNR Alle avvikene er lukket og handlingsplan for lukking er seksjon BUP Notodden). Temaet for tilsynet var: ivaretakelse av forsvarlighet ved mottak ogg håndtering dermed godkjent av Fylkesmannen. Det er lagt inn maler av henvisninger, framdrift og kontinuitett i pasientforløpet og samhandling med pasient/pårørene og og prosedyrer både i forhold til planmessighet og øvrige instanser i oppfølgingen av pasienten. systematikk i utredningen, og i forhold til Tilsynet var todelt. Del 1: Egenmeldingstilsyn ved alle landet BUP - våren Det ble ved egenvurderingen avdekket behandlingsforløpet. Det blir arbeidet både på seksjons- avvik ved en eller fleree BUP ene på 5 av 8 områder. og avdelingsnivå med å implementere dette. Temaer Del 2: Systemrevisjon ved BUP Porsgrunn juni Det ble gitt tre avvik: knytta til oppfølging av avvikene tas opp både på 1. Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at henvisninger til BUP Porsgrunn blir vurdert innen lovbestemt seksjonsmøter og avdelingsmøter, og tas også opp med frist på 10 virkedager den enkelte medarbeider når en har gjennomgang av 2. Sykehuset Telemark HF sikrer ikke tilstrekkelig planmessighet og systematikk i utredningen av pasienter. pasienter ved BUP Porsgrunn I den enkelte pasientsak kan betydningen av å bruke de 3. Sykehuset Telemark HF sikrer ikke forsvarlig framdrift i behandlingsforløpet for pasienter ved BUP rette dokumenter oppleves underordna andre viktige Porsgrunn faktorer som god kontakt og forståelse av pasientenss vansker, og i samarbeid med pas å gi de hensiktsmessige tiltak for nettopp denne pasienten. Vi ser allikevel betydningen av en kvalitetssikring av utredningsforløp og behandling ved å benytte slike prosedyrer og maler. Stor grad av turnover av personell fordrer også aktiv oppmerksomhet på dette området. Tilsyn ved avdeling for tverrfaglig smertebehandling (2014/01239) TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS Det ble i perioden gjennomført systemrevisjon ved avdeling for tverrfagligg Tilsynet avsluttet uten behov for oppfølging. smertebehandling. Følgende var tema for tilsynet: Vurdering og prioritering av henvisninger Side 1 av 10

142 Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Meldeplikt om manglende oppfyllelse av helsekravene for å kjøre motorvogn Dokumentasjon om kommunikasjonn av pasientopplysninger Det ble ikke gikk avvik eller merknader ved dette tilsynet. Tilsyn ved DPS Nedre Telemark (14/01589) TILSYNSTEMA/FUNNN Det gjennomføres tilsyn ved DPS Nedree Telemark. Tema for tilsynet er STATUS Det foreligger på tidspunkt for rapportering ikke endelig Vurdering av henvisninger rapport fra tilsynet. Samhandling med førstelinjetjenesten Det foreligger på tidspunkt for rapportering ikke endelig rapport fra tilsynet. Tilsyn ved Akuttmottaket Skien (14/02385) TILSYNSTEMA/FUNNN Det er varslet tilsyn ved akuttmottaket i Skien den 10. og Temaet for tilsynet vil være STATUS Tilsynet er ikke gjennomført Pasientflyt/pasientforløp Informasjonsoverføring mellom akuttmottak og post Tilgjengelighet av relevante spesialister på vaktene (spesielt netter og helger) Tilsyn med sykehusets håndtering av humane celler og vev (14/02547) TILSYNSTEMA/FUNNN Statens helsetilsyn har varslet at det 20. og skal gjennomføres tilsyn. Ved tilsynet vil det STATUS Tilsynet er ikke gjennomført legges mest vekt på Oppbevaring av celler og vev Sporbarhet mulighet til å identifisere celler og vev fra donor til mottaker og omvendtt Hindring av sykdomsoverføring via celler og vev Sporbarhet mulighet til å finne tilbake opprinnelse og detaljer for produkter og materialer som kommer i kontakt med celler og vevv DATATILSYNET HELEE STHF (14/01343) TILSYNSTEMA/FUNNN Juni 2013 oktober 2014 : Datatilsynett gjennomfører en brevlig kontroll med helseforetaket for å kontrollere i hvilken grad vi informerer våre pasienter om at utdrag av pasientjournalen blir utlevert u til sentrale helseregistre uten deres samtykke. Fokus på om sykehuset sikrer informasjon til pasienter p om deres rett til å sperre utlevering av journal. DT påpekt at informasjonsplikten ikke var godt nok n ivaretatt. STATUS Sykehuset har endret brosjyren om pasientrettigheter som sendes med ved svar på alle henvisninger, og tatt inn en formulering om pasientens rett til å sperre journal for utlevering. Formuleringen er også tatt inn i den regionale pasientinformasjonen som er tatt i bruk ved OUS, og som skal tas i bruk også av ST. Datatilsynet har på den bakgrunn avsluttet den brevlige kontrollen. Side 2 av 10

143 Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 STATENS STRÅLEVERN Statens strålevern har ikke gjennomført tilsyn ved ST siden forrige rapportering. Ingen tilsynn til oppfølging. STATENS LEGEMIDDELVERK Medisinsk serviceklinikk, Avdeling for laboratoriemedisin (14/02532) TILSYNSTEMA/FUNNN Statens Legemiddelverk har varselet tilsyn ved blodbankene i avdeling for Laboratoriemedisin. Statens legemiddelverk utfører tilsyn ved all blodbankvirksomhet annethvert år. Tilsyn avholdes ved blodbanken på Rjukan og ved blodbanken på Notodden Ved blodbanken i Skien, og ved tappestasjonene i Porsgrunnn og i Kragerø vil det bli avholdt tilsyn 26. og STATUS Tilsynet er ikke gjennomført DIREKTORATET FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP KIRURGISK KLINIKK, SERVICEKLINIKKEN, KLINIKKK NOTODDEN/RJUKAN, HR/BEDRIFTSHELSETJENESTEN, FAG- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN, AVDELING FOR SYSTEMLEDELSE TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS September/oktober 2013: tilsyn med virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse avv regelverk Frist for tilbakemelding om hvordan avvikene vil bli fulgt innenfor følgende områder: oppfølging av tidligere revisjoner, HMS/kvalitet, bruk av elektromedisinsk opp og angivelse av når avvikene vil være lukket er sat til utstyr, elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg og elektrisk utstyr Det ble gitt tre avvik og fire anmerkninger ved tilsynet: Avvik ST svarte innen fristen. 1. Feil elektro avdekker og som andre må utbedre, blir ikke registrert i noen avviksystem, som i TQM ST ga en beskrivelse av hvordan de har/vil lukke avvik og eller Lydia anmerkninger. DSB hadde ingen anmerkninger til dette. 2. Det mangler å gjennomføre en risikoanalyse av om elsikkerheten ved sykehuset i Rjukann er ivaretatt i de lokalene som nå ikke er dekket opp av en nødstrømsaggregat etter et aggregathavari 3. Det planlagte vedlikeholdet (PV) av de elektriske anleggene ved sykehuset i Rjukan er ikke igangsatt. Merknader: 1. Elektro har ikke klart å nyttiggjøre seg all den informasjon som er registrert i Lydia om feil og mangler i de elektriske anleggene. 2. Ved planlegging av interne revisjoner, blir kun de avvik som er registrert i TQM anvendt som s beslutningsstøtte for revisjonstema 3. Kontrollskjemaene til vernerundene sikrer ikke at alt elektrisk utstyr som er innenfor verneområdet blir kontrollert for feil og mangler Side 3 av 10

144 Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november Under fraværet av medisintekniker ved sykehuset i Kragerø har det planlagte vedlikeholdet ved sykehuset blitt voksende. ARBEIDSTILSYNET MEDISINSK KLINIKKK OG KIRURGISKK KLINIKK TILSYNSTEMA/FUNNN Arbeidstilsynet har høsten 2014 gjennomført tilsyn ved ST. Formålet med revisjonen var å vurdere v hvordan arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om: arbeidstilknytning; drøfting av bruk av midlertidige og innleide arbeidstakere endring og omstilling; informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling arbeidstidsordningene; vurdering av hensynet til sikkerhet, helse og velferd vold og trusler; vurdering av risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak Rapporten konkludere med 7 varsel om avvik. Det redegjøres for dette i egen sak for styret. MEDISINSK KLINIKK, TELEMARK REHABILITERINGSSENTER / SERVICEKLINIKKEN TILSYNSTEMA/FUNNN Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn med virksomhetens arbeidsbetingelser i forbindelsee med bruk av kjemikalier og påse at det arbeides systematisk for å forebygge og redusere risikoen for at arbeidstakere blir syke eller skadet av kjemikaliepåvirkning. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom under tilsynet. Det ble gitt en merknad: Vaktmester har ikke vært til arbeidsmiljøundersøkelse, for eksempel av lungefunksjonen ogg bør tilbys arbeidsrelatert helseundersøkelse pga. arbeidets art og håndtering av kjemikalier. Dette blee notert av bedriftshelsetjenesten MATTILSYNETT SERVICEKLINIKKEN, MATSEKSJONEN TILSYNSTENA/FUNNN September 2013: Mattilsynet gjennomførte i tilsyn ved Matseksjonen Skien. Tilsynet inngår i et nasjonalt tilsynsprosjekt med tema Listeria i spiseklar mat. Det er gitt 3 varsel - vedtak om pålegg som gjelder krav om: 1. Å oppdatere fareanalyse ved å risikovurdere Listeria i alle prosesstrinn 2. Å lage en rutine som skal følges når prøveresultatene kommer utenfor de krav som er satt. Rutinen må også fortelle hvordan produkt skal trekkes tilbake/eller kalles tilbake hvis dette er nødvendig.det må lages en rutine som følges for å kunne analysere utviklingstrekk i resultatene fra prøvene, og o det må komme frem hva som gjøres hvis resultatene utvikler seg mot et resultat som kommer utenfor kravene i STATUS Endelig frist for lukking av vedtak: 1. mars 2015 STATUS Bedriftshelsetjenesten har fulgt opp; Vaktmester har vært til arbeidsmiljøundersøkelse. Vaktmester vil også bli innkalt etter planen BHT har for helsekontroller. STATUS Tilbakemelding sendt mattilsynet med bekreftelse på etterkommet varsel saksnummer 2013/ Vedtak: Matseksjonen har utarbeidet en prøvetakingsplan for produksjonsprøver og miljøprøver i forhold til Listeria. Det er inngått en avtale med prøvetakingsfirma Anticimex om en prøvetaking 4 ganger i året. Side 4 av 10

145 Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 regelverket. 3. Å gjøre en vurdering på om Listeria kan vokse i produktet og dokumentere dette, sette grenseverdi for Listeria og dokumenter dette. Utarbeidee en prøvetakingsplan for produktprøver og miljøprøver i forhold til Listeria og følge denne. KOMMUNALE BRANNVESEN Skien 2012 (2012/527) (felles med Porsgrunn) TILSYNSTEMA/FUNNN Det finnes ingen plan for oppgradering av bygg 55 Porsgrunn TILSYNSTEMA/FUNNN Ikke avholdt tilsyn siden oktober/november 2012 (felles med Skien) Rjukan 2013 (2012/527) TILSYNSTEMA/FUNNN Brannvernopplæring er ikke tilfredsstillende dokumentert. Seljord (14/01374) TILSYNSTEMA/FUNNN Avvik som er påpekt under årskontroll av brannalarmanlegg må utbedres. Alle ansatte må gjennomføre årlige brannvernøvelser. Orienteringsplanen ved branntavla må være oppdatert Det bør utarbeides en plan for utskiftning av kranene i brannslangeskapene. Notodden TILSYNSTEMA/FUNNN Feilmeldinger i brannalarmtablå Gjennomgang av branntetting Gjennomgang av brannklassifiserte dører Manglende kontroll av sprinkleranlegg STATUS STHF har fått utarbeidet en brannteknisk rapport der viktige brannsikringstiltak er listet opp i henhold til prioritet. De tre første sikringstiltakene vil være fullført innen utgangen av november Dettee har direkte sammenheng med brannsikkerheten i bygg 55, og brannvesenet er fornøyd med utviklingen. STATUS Ingen avvik STATUS Rutiner er innskjerpet, brannvesenet bistår med opplæring. Status oppdateres ved neste tilsyn den 6. november STATUS Lukking av avvik pågår. Utført. Lukkes innen nyttår. Utskiftning av kranene vil bli håndtert i henhold til løpende driftsmidler. Fremdrift avhenger av pris og antall enheter. STATUS Ingen tekniske feil ved anlegget er avdekket Arbeid pågår Arbeid pågår Avventer kontroll og kontrollrapport Side 5 av 10

146 Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Lagring av materiell i rømningsvei Rømningsvei ryddet, rutiner innskjerpet Gjennomgang av markerings- og ledelys Arbeid pågår Manglende avtaler om servicekontroll på sprinkleranleggg Det arbeides med å få dette på plass Telemark rehabiliteringssenter TILSYNSTEMA/FUNNN STATUS Ikke avholdt tilsyn siden juni Ingen avvik KONSERNREVISJON HELSEE SØR-ØST RHF ST OVERORDNET, MEDISINSK KLINIKK OG BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN TILSYNSTEMA/FUNNN Revisjonen har omfattet virksomhetsstyringen på overordnet nivå i STHF, og har fulgt styringslinjen ut i Medisinsk klinikk. I tillegg har revisjonenn omfattet virksomhetsstyringen på nivå 2 i Barne- og o ungdomsklinikken. Revisjonen har sett på utskrivningsprosessen i Medisinsk klinikk i seksjon B, lunge. Revisjonen i kompetansestyring har foregått på enhetsnivå (prosessnivå) og er gjennomført i Medisinsk klinikk i Seksjon A, enheten for Hjerte-/Nyre- hormonsykdommer og akutt geriatri og i seksjon C, enheten for blod, kreft, infeksjon, palliasjon, mage/tarm og smittevern. Revisjonen i ressursstyring har foregåttt på enhetsnivå (prosessnivå) og er gjennomført i Medisinsk klinikk i seksjon A, enheten for hjerte-/nyre- hormonsykdommer og akutt geriatri og i seksjon C, enheten for blod, kreft, infeksjon, palliasjon, mage/tarm og smittevern Revisjonen har omfattet følgende områder; Virksomhetsstyring, Utskrivning av pasienter, Kompetansestyring og Ressursstyring ST OVERORDNET TILSYNSTEMA/FUNNN Revisjonstema: Oppfølgingsrevisjon av revisjon av pasientadministrativt arbeid STHF/HSØ 2013/14: Hensikten med oppfølgingsrevisjonen var å bekrefte overfor helseforetakenes styrer og eier, om revisjonene var blitt fulgt opp i tråd med foretaksstyreness vedtak og krav fra eier. Tema for revisjon i 2011/12 var Intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet, derved om det er rimelig sikkerhet for at pasientenes behandlingsbehov og rettigheter ivaretas. Figuren under gjengir hele den pasientadministrative arbeidsprosessen som var tema under revisjonen: STATUS Revisjonsrapport 4/2014 Intern styring og kontroll som del av virksomhets-styringen vil legges til grunn for videre forbedringsarbeid i STHF. Handlingsplan er under utarbeidelse. Revisjonsrapporten vil, sammen med administrerende direktørs handlingsplan, bli lagt frem for helseforetakets styre som sak til etterretning i løpet av 1. kvartal STATUS Ved innføringen av DIPS og prosjektet Glemt av sykehuset har det skjedd en rekke forbedringer. For å sikre det videre pasientadministrative arbeidet, ble det våren 2014 gjennomført en risikovurdering i alle aktuelle klinikker. Tiltak er nedfelt i en felles handlingsplan som er under oppfølging. Se styresak: Sak Risikovurdering og handlingsplan pasientadm arbeid STHF 2014 Side 6 av 10

147 Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Tverrgående prosesser pasientreisekontor og Pasientreiser ANS TILSYNSTEMA/FUNNN 2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og o Pasientreiser ANS med følgende områder/prosesser: Reiser uten rekvisisjon (enkeltoppgjør), reiser med rekvisisjon (direkteoppgjør), rapportering og oppfølging av statistikk- og styringsdata, og samhandlingen mellom de involverte aktørene. Konsernrevisjonen har gitt en rekke anbefalinger om forbedringstiltak. Anbefalingene retter seg hovedsakelig mot Pasientreiserr ANS, andre mot helseforetakene både regionalt og lokalt. NORSK AKKREDITERING(NA) MEDISINSK SERVICEKLINIKK, SEKSJON FOR LABORATORIEMEDISIN (14/02405) TILSYNSTEMA/FUNNN Søknad om utvidelse av eksisterende akkreditering ved seksjon for laboratoriemedisin, Skien innen standarden ISO Medisinske laboratorier, særskilte krav til kvalitet og kompetanse. Utvidelsen omfatter analysevirksomhet innen nytt fagområde hematologi, samt de fleste analyser innen fagområdet medisinsk genetikk. I tilleggg ble det søkt om utvidelse for enkeltanalyser innen serologi, s immunhematologi og medisinsk biokjemi. Under NAs bedømming 17. og 18. juni 2014 ble det gitt 7 vesentlige og 14 mindre avvik vedr. bl.a. sporbarhet, uklarhet i verifiseringsrapport og i bruk av akkrediteringsmerket, kalibrering av en e sentrifuge og oppdatering av sjekkliste for internrevisjon. STATUS Lagt frem som egen orienteringssak for styret 25. sept. Sak 74/13 Resultat av internrevisjon av tverrgående prosesser pasientkontor og Pasientreiser ANS. Saken er avsluttet. STATUS Avsluttet: Avvikene er lukket og formelt akkrediteringsbevis om at videreføring av akkrediteringen er innvilget for eksisterende akkrediteringsomfang, samt utvidelse av omfanget, er mottatt. DET NORSKE VERITAS MEDISINSK SERVICEKLINIKK, SEKSJON FOR ARBEIDSMEDISIN Side 7 av 10

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert med resultat og mål pr. 01.03.13 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF Vedlegg 1 til sak HMS 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder:

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 78-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.11.14 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Dato og tid: Fredrikstad Onsdag 6. april 2016 kl. 08.30 14.20 Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Marit Kasin, nestleder Nils Kristian Bogen Kari Dalen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Arkivsak Dato 17.10.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.10.2012 Sak nr 099-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak 021-2 Dato 29.10.2014 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 06.11.2014 Sak nr 091-2014 Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret 2014 - status

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 29. oktober 2012 Sted: Haldenklinikken Tilstede: Hans Jørn Rønningen fungerende styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: 01.09.10. Tidspunkt: kl 14-18.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Arkivsak Dato 15.05.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.05.2012 Sak nr 051-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret Arkivsak 021-2 Dato 21.01.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 28.01.2016 Sak nr 012-2015 Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret 2015 og 2016

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 5 Styresak nr.: 5117 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 20172018 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 08.06.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.06.2016 Sak nr 049-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Onsdag 10. februar 2016 kl. 09.30 13.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Onsdag 10. februar 2016 kl. 09.30 13. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Onsdag 10. februar 2016 kl. 09.30 13.30 Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 30. oktober 2017 Side 1 av 5 Styresak nr.: 6417 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 20172018 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl 14.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Ole

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 18. mai 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.30 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak:

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak: STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7 Styresak nr.: 5516 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 201617 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 21. mai 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein-Are Agledal styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt H. Egeland Gulbrandsen

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer