Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kjetil Aarstad Trine Synnøve Hallem AP/SP Ragnhild Torun Skjerve Jostein Trøite SV-L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kjetil Aarstad Trine Synnøve Hallem AP/SP Ragnhild Torun Skjerve Jostein Trøite SV-L"

Transkript

1 Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 10:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen Ordfører AP/SP Robert Svarva Varaordfører DNA/SP/KRF Kristin Johanne Hildrum Medlem AP/SP Trude Holm Medlem AP/SP Svein Jørgen Svensson Medlem AP/SP Tomas Iver Hallem Medlem AP/SP Lars Gunnar Marken Medlem SV/V Hans Heieraas Medlem DNA/SP/KRF Gunhild Øwrum Nesgård Medlem DNA/SP/KRF Jann Karlsen Medlem DNA/SP/KRF Anne Grete Hojem Medlem DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad Medlem DNA/SP/KRF Sverre Sundfær Medlem FRP/H/KRF Marita N Gustad Medlem FRP/H/KRF Hans Arne Aalberg Medlem FRP Einar Bangstad Medlem H/V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Synnøve Hallem MEDL AP/SP Jostein Trøite MEDL SV-L Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kjetil Aarstad Trine Synnøve Hallem AP/SP Ragnhild Torun Skjerve Jostein Trøite SV-L Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Rudolf Holmvik Rita-Mari Keiserås Ove Haugrud Berit Hakkebo Tone Haugan Øystein Sende Terje Wist Stilling administrasjonssjef rådmann Verdal kommune formannskapssekretær web-ansvarlig prosjektleder kommuneplan kommunalsjef kommunalsjef assisterende revisjonsdirektør

2 Orienteringer: Orientering om besparelser ISK v/administrasjonssjef Ola Stene. Underskrifter: 2 av 9

3 Saksnr PS 43/08 PS 44/08 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Referater RS 35/08 Stig Anders Solum - Konsesjon på eiendommen 1721/150/2 RS 36/08 Oversendelse av saks- og møteprotokoll RS 37/ /265/4 - Arne Bolkan - deling av eiendommen Rokne nordre - jordlovsbehandling RS 38/ /6/8 - Ivar Rødsjø Johansen - Deling av eiendommen Vestvik - jordlovsbehandling RS 39/08 RS 40/08 PS 45/08 Steinar W. Røstad - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1721/275/69 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning,utsettelse av høringsfrist Møteplan Samkommunestyret PS 46/08 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2009 PS 47/08 Kommunalt plansystem PS 48/08 Kommuneplanens samfunnsdel PS 49/08 Regionalt næringsfond i Levanger og Verdal kommuner - retningslinjer PS 50/08 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - Høringsuttalelse PS 51/08 PS 52/08 PS 53/08 Rusprosjekt i Innherred Samkommune Budsjett Innherred samkommune Samarbeidet mellom Levanger og Verdal etter Søknad om nytt forsøk med samkommune 3 av 9

4 PS 43/08 Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 30. oktober 2008 godkjennes. Enstemmig Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 30. oktober 2008 godkjennes. PS 44/08 Referater Referatsakene tas til orientering. Enstemmig INNSTILLING: Referatsakene tas til orientering. PS 45/08 Møteplan Samkommunestyret Forslag i møe: Lars Gunnar Marken (V) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Det avholdes møter i ISK kvartalsvis, og ellers om det skulle oppstå behov. 2. Møtene legges til kveldstid. Einar Bangstad (H) kom med følgende oppfordring: Flytting av møte 26. februar bør vurderes. Ved alternativ voterering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og Markens forslag til vedtak, ble administrasjonssjefens forslag vedtatt med 16 mot 2 stemmer. Ordfører og varaordføreren får fullmakt til å følge opp Bangstads oppfordring. Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2009: Mandag 2. tirsdag 3. februar Torsdag 26. februar Torsdag 30. april Torsdag 28. mai Torsdag 24. september Økonomiplanseminar felles med formannskapene kl , Levanger kl , Verdal kl , Levanger kl , Verdal 4 av 9

5 Torsdag 29. oktober kl , Levanger Fredag 11. desember kl , Verdal Ordfører og varaordfører vil vurdere flytting av møte 26. februar. Ingen. Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering PS 47/08 Kommunalt plansystem Ingen. Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Kommunalt plansystem dat vedtas Kommunalt plansystem anses å være et første steg på veien mot en fullstendig kommunal planstrategi. Dokumentet tas opp til ny behandling etter at revidert plan- og bygningslov har trådt i kraft i PS 48/08 Kommuneplanens samfunnsdel Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag: 1. Satsingsområde Næringsutvikling arbeidsplasser nytt kulepunkt: Samarbeide med HINT for å utvikle næringslivet i regionen. 2. Satsingsområde Kultur for alle endring kulepunkt 3: Drive forebyggende og helsefremmende idretts- og kulturarbeid. 3. Satsingsområde Kultur for alle endring kulepunkt 5: Legge til rette for frivillig lags, idretts og foreningsarbeid. 4. Satsingsområde Fysiske omgivelser endring kulepunkt 1: Planlegge helhetlig, og sikre areal for næring, landbruk, bolig og fritid i alle deler av kommunene, og ivareta biologisk mangfold, fiske og vilt. Heieraas tilleggsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. Heieraas endringsforslag pkt. 2 vedtatt med 17 mot 1 stemme. Heieraas endringsforslag pkt. 3 enstemmig vedtatt. Heieraas endringsforslag pkt. 4 enstemmig vedtatt. 5 av 9

6 Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med vedtatte endringer i møtet, enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. I henhold til plan- og bygningslovens 20-1 tilrås Kommunestyrene å vedta høringsdokument til Kommuneplanens samfunnsdel dat med følgende tillegg/endringer: Satsingsområde Næringsutvikling - arbeidsplasser: Formuleringen Samtidig er intensiv matvareproduksjon en trussel for miljøet tas ut. Tillegg nytt kulepunkt: Samarbeide med HINT for å utvikle næringslivet i regionen. Nye overordnede mål: o Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer. o Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid. Satsingsområde Fysiske omgivelser: o Endring av første prikkpunkt: Planlegge helhetlig, og sikre areal for næring, landbruk, bolig og fritid i alle deler av kommunene, og ivareta biologisk mangfold, fiske og vilt. o Endring til syvende prikkpunkt: Etablere mål og prioriteringer for vannmiljø, vassdrag og sjø. o Nytt siste prikkpunkt: Lokalt ta minst Levanger/Verdals andel av reduksjon i klimagassene. Satsingsområde Miljø: Endres til Miljøvennlig drift. Satsingsområde Kultur for alle: o Endring kulepunkt 3: Drive forebyggende og helsefremmende idretts- og kulturarbeid. o Endring kulepunkt 5: Legge til rette for frivillig lags, idretts og foreningsarbeid. INNSTILLING: Samkommunestyrets forslag til kommuneplan vedtas. PS 49/08 Regionalt næringsfond i Levanger og Verdal kommuner - retningslinjer Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende endringsforslag: Pkt.2: Rådmannen i hver av de to kommunene i felleskap overtar fullmakten fra daglig leder i Innherred Vekst til å tildele støtte med inntil pr søknad. Pkt. 3: Bruken av det regionale næringsfondet rapporteres til samkommunestyret i tillegg til styret i Innherred Vekst. Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt. Iversens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt. Iversens forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt. 1) Retningslinjer for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal kommuner vedtas som foreslått. 6 av 9

7 2) Rådmannen i hver av de to kommunene i felleskap overtar fullmakten fra daglig leder i Innherred Vekst til å tildele støtte med inntil pr søknad. 3) Bruken av det regionale næringsfondet rapporteres til samkommunestyret i tillegg til styret i Innherred Vekst. PS 50/08 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - Høringsuttalelse Ingen. Enstemmig Innherred Samkommune er i prinsippet enig i forslaget til ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Revidering av finansstrategi gjeldende for Innherred Samkommune utarbeides, og behandles av samkommunestyret så snart forskriften er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. PS 51/08 Rusprosjekt I Innherred Samkommune Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av H, SV og FRP følgende endringsforslag - nytt pkt. 1: ISK søker på vegne av Levanger- og Verdal kommune om prosjektmidler for ytterligere 1 år til rusprosjektet NO 46. ISK forskutterer på vegne av kommunene de nødvendige kostnader for å videreføre prosjektet inntil søknad er avklart. Innen medio mai legges det frem en sak for samkommunestyret hvor det er utredet løsning(er) på hvordan ISK v/levanger- og Verdal kommune skal etablere et permanent tilbud mht rehabilitering/ettervern for rusmisbrukere. Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 1 og Aalbergs forslag til vedtak pkt. 1, ble administrasjonssjefens forslag vedtatt med 11 mot 7 stemmer. Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt. 1. Rusprosjektet NO 46 på Rinnleiret videreføres ikke etter prosjektperiodens utløp pr Ansvaret for nødvendige rehabiliteringstiltak for rusmisbrukere overføres til den enkelte morkommune. 2. Rusprosjektet Helsestasjon rus videreføres som nytt prosjekt underlagt ISK i perioden Dette under forutsetning av en videreføring av ISK, og at tiltaket tilføres tilstrekkelig økonomiske ressurser gjennom statlige prosjektmidler. 7 av 9

8 PS 52/08 Budsjett Innherred samkommune Innherred Samkommune Samkommunestyret Hovedutskrift Lars Gunnar Marken (V) fremmet følgende forslag: Generell nedbemanning *Politiske organer Redusert ramme øvrige enheter Sum Levangers andel Verdals andel Rådmannens Venstre Reduksjon i % *Politiske organer Økonomienheten IKT Organisasjonsenheten Kemner Landbruk og naturforvaltning Plan, byggesak og oppmåling Servicekontor Dokumentsenter sum Venstres forslag i korte trekk: Det spares på å arrangere færre møter i ISK, legge møtene til kveldstid, og gi møtegodtgjørelse på linje med å møte i kommunestyrene. Man kutter 2% fra Rådmannens forslag i ISK budsjettet. Kommunene må kutte i sine budsjett kommunebudsjett, og dette er sårt tiltrengte midler. Ingen av enhetene har hatt vesentlige problemer med å overholde årets budsjett, og må kunne utfordres på lik linje som f. eks helse og oppvekst i kommunene. I tillegg må rådmannen redusere stillinger tilsvarende 1,5mill. IKT kuttes ikke, siden det kan større negative ringvirkninger i alle enheter, og gjøre organisasjonen mindre effektiv. Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 17 mot 1 stemme som ble avgitt for Markens forslag til vedtak. 8 av 9

9 1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2009 for Innherred samkommune. 2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2009: Verdal kommune kr ,- Levanger kommune kr ,- 3. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag. PS 53/08 Samarbeidet mellom Levanger og Verdal etter Søknad om nytt forsøk med samkommune Saken trukket. 9 av 9