Solfridbakkenbarne hage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solfridbakkenbarne hage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Solfridbakkenbarnehage Solfridbakkenbarne hage Telefon: Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

2 2

3 Innhold INNLEDNING...4 KORT OM BARNEHAGEN...4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...5 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...7 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...10 KALENDER...15 OM ÅRSPLANMALEN

4 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Solfridbakken barnehage åpnet i desember Det er en 4 avdelings barnehage med 18 barn under 3 år og 42 barn over 3 år. Det er utdannede barnehagelærere på alle avdelingene og generelt et stabilt personale. Barnehagen har en styrer som er administrativt og faglig ansvarlig for barnehagens oppgaver og innhold. Styrer leder også Høyenhall barnehage. Barnehagens åpningstid er fra kl Vi har stengt på alle offentlige helligdager, samt jul- og nyttårsaften. I juli måned er vi stengt i uke 27, 28 og 29. Barnehagen ble miljøsertifisert i 2006 og re-sertifisert i 2010 og Barnehagen er også erklært som rasismefri sone etter at personalet har gjennomgått kursing i mangfold- og dialog. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Barnehagen bruker aktivt materiale fra Snakkepakken og Språkkista Kompetanseheving av personalet i forhold til språk og språkutvikling Vi bevisstgjør de voksne som språklige rollemodeller Observering og oppfølging av barnas språkferdigheter 4

5 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Barn det er knyttet bekymring til skal identifiseres tidlig Barna skal tilegne seg språklige ferdigheter for å kunne uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Dette bidrar til å skape positive relasjoner Barnehagens rom skal utformes slik at de ivaretar barnas behov for allsidig lek og læring Vi jobber tverrfaglig og har godt samarbeid med aktuelle faglige instanser Prosedyre for samarbeid og oppfølging av barns språkutvikling i alderen 0-6 år implementeres Vi bruker felles opplevelser som utgangspunkt for samtale og rutine- og hverdagssituasjoner til god dialog og godt samspill Personalet er bevisste på god bruk av rommene i forhold til barns behov MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Vi setter av god tid til barnas lek, vi voksne deltar aktivt i leken med barna og lar dem få utforske forskjellige lekemateriell og lekemåter Vi lar barna prøve og feile og gir utfordringer i forhold til alder og modningsnivå Vi tilrettelegger for gode læringsprosesser med utgangspunkt i barnas interesser. For å fremme barnas læring finner vi både informasjon sammen med dem og vi formidler ny kunnskap Vi viser omsorg, anerkjenner det enkelte barns personlige grenser og respekterer barnets egne opplevelser Vi veileder barna i samfunnets normer, regler og forventninger 5

6 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Vi er opptatt av å fange barnas intensjon med det de sier og gjør. Vi lytter aktivt til barnas opplevelser og engasjement og tar deres kroppslige og følelsesmessige uttrykk på alvor Barna skal få oppleve at de er selvstendige individer og samtidig en del av en større gruppe. Vi støtter barna til å leve seg inn i andres situasjon og ta hensyn til hverandre. Vi tilrettelegger for barnas interesser etter alder og behov slik at de selv kan velge hva de vil leke med Vi gir tid og rom for samtale med barna og tar deres innspill på alvor, slik at de blir motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barna og foreldrene blir møtt ved levering og henting for utveksling av informasjon. Vi samarbeider om barnets hverdag og dets behov Vi har foreldrearrangementer felles på huset og avdelingsvis, samt med Høyenhall barnehage Vi har oppstartsamtaler med nye barns foresatte og foreldresamtaler hvert år, samt årlige foreldremøter Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget (SU) ved barnehageårets oppstart. SU fastsetter barnehagens årsplan FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 6

7 Vi tilrettelegger rommene slik at alle barna får gode muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter ut fra sin alder og sitt utviklingsnivå Leker og materiell står tilgjengelig for barna slik at det er oversiktlig for dem og gir inspirasjon - Vi jobber med "rommet som den tredje pedagog" Barnehagens fysiske miljø er tilrettelagt så det blir veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse. Flere aktiviteter kan foregå på samme tid Vi bruker barnehagens nærmiljø og dets naturområder som gir mulighet for ulike opplevelser og utfordringer Vi har et allsidig og variert uteområde med leker og utstyr for ulike aktiviteter INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Vi er interesserte og aktive sammen med barna. Vi lytter, støtter og utfordrer dem og har fokus på positive handlinger Vi er tydelige voksne som møter barna med anerkjennelse og vektlegger å se det enkelte barn Vi har jevnlige fellessamlinger og felles arrangementer. Ved behov oppretter vi aldersdelte grupper på tvers av huset Vi snakker med barna om våre likheter og forskjeller med hensyn til kjønn, språk og kultur i barnegruppene. Vi markerer FN dagen og Samefolkets dag samt andre viktige merkedager for de kulturene som til en hver tid er representert i barnehagen Vi er MOD sertifisert (Mangfold og Dialog) og er erklært rasismefri barnehage SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 7

8 Voksne deltar i barns lek på en anerkjennende og støttende måte. Vi observerer og ser hvert enkelt barn og hele barnegruppa Vi er bevisste på at vi er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Vi veileder barna slik at de skal kunne finne balansen mellom å ha mot til å hevde seg selv og kunne vise selvbeherskelse i andre situasjoner Vi setter av tid til lek, og ser det som en viktig arena for barna til å bearbeide og utforske inntrykk de får i hverdagen og til å lære av hverandre Hver avdeling deler jevnlig barnegruppa for å fremme god lek og godt vennskap SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Vi har et tett samarbeid mellom barnehage, hjem og skole før skolestart, jfr. Oslostandarden Vi besøker skolene i nærmiljøet Vi har Maxigruppe for skolestarterne med skoleforberedende aktiviteter en gang per uke PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. 8

9 Vi lager månedsplan og månedsbrev. Vi tar bilder av hverdagslivet i barnehagen som en pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk leder, i samarbeid med det øvrige personalet, observerer og vurderer enkeltbarn og hele barnegruppen jevnlig Vi evaluerer hverdagen vår i eget skjema hvert halvår. Her dokumenterer vi hvilke endringer vi har gjort eller ønsker å gjøre på bakgrunn av barnas innspill og våre observasjoner Vi har SU møter og foreldremøter. Årlig gjennomfører vi brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen og lager tiltaksplaner Vi har personalmøter, 4 planleggingsdager, lederteam og avdelingsmøter 9

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP Vi styrker begrepsforståelsen gjennom bruk av bilder, konkreter og sanger, samt peke- og billedbøker som er tilgjengelige for barna Vi setter ord på våre handlinger sammen med barna i lek og aktivitet. Vi bruker også hverdagssituasjonene aktivt til begrepslæring Vi er bevisste på betydningen av barnas kroppsspråk og setter ord på deres følelser og opplevelser Barna blir kjent med bokstaver, tall og geometriske former Vi legger vekt på positive 3-4 år Vi leser med og for barna, snakker om og undrer oss over teksten Vi oppmuntrer til at barna bruker språket aktivt i leken og i alle hverdagssituasjoner Vi hjelper barna til å sette ord på sine følelser og bli bevisste på eget og andres kroppsspråk Alfabetet er synlig på avdelingen. Barna øver å kjenne igjen sin forbokstav Vi er ute hver dag og gir barna gode erfaringer med friluftsliv og 10 Skolestartere Barna øver på å kjenne igjen og kunne skrive sitt eget navn Barna skal kunne sitte rolig og konsentrert over tid mens de lytter på bok/lydbok Barna oppmuntres til å tørre å snakke/fortelle i større grupper Vi øver på at barna skal kunne ta imot beskjeder og utføre det de har fått beskjed om Vi drar på lengre turer i byen/skogen som krever mer av

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år BEVEGELSE HELSE KUNST KULTUR KREATIVITET 3-4 år opplevelser i uteleken uteliv til alle årstider Vi bruker nærmiljøet til å gå på turer slik at barna selv kan gå Vi går på turer med variert terreng i skogen og nærmiljøet Barna skal få utforske hva de selv mestrer og gjøre mest mulig selv Vi tilrettelegger for et variert aktivitetsnivå gjennom dagen Vi tilbyr barna et variert kosthold og bruker Helsedirektoratets hefte «Bra mat i barnehagen». Vi baker brød og lager varm mat. Barna får mulighet til å delta Vi snakker med barna om kroppsfunksjonene og sansene våre Vi har fokus på god håndhygiene Barna få kjennskap til noen ulike formingsmaterialer Barna få kjennskap til ulike formingsmaterialer, tegne-/ maleteknikker og -redskaper Vi leser sammen med barna i grupper eller én til én Vi går på teater med barna Vi synger og forteller eventyr for barna Vi synger og forteller eventyr for og med barna Vi gir barna god tid til frilek Vi gir barna god tid til konstruksjon- og rollelek Vi bruker instrumenter og bevegelsesleker / sangleker Barna utveksler egne erfaringer og bruker sin fantasi til å utvikle Skolestartere 11 barnas utholdenhet Barna blir kjent med tradisjonelle barneleker hvor de får brukt kroppen sin, som hoppetau, sangleker, regelleker etc. Vi oppfordrer alle barn til å være med på dette uansett kjønn Barna får lage sin egen bok Barna hører på lydbøker/ høytlesning Barna lærer forskjellige regelleker Tur i byen, se på arkitektur Turer på museum

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere sin egen barnekultur sammen NATUR MILJØ TEKNIKK Vi setter ord på hva som skjer i de ulike årstidene og gir barna grunnleggende erfaringer med årstidene når vi er ute Vi snakker litt om dyra på gården om hva vi får fra dem. For eksempel melk fra kua og ull fra sauen Vi er på bondegårdsbesøk og får førstehåndserfaringer med å være sammen med dyr Vi introduserer barna for forskjellige regelleker, hoppetau og slengtau De voksne gir barna begynnende opplevelser og erfaringer i lek med språket. For eksempel nonsens ord, rim, regler, vitser og gåter Vi oppsøker statuer/ skulpturer i nærområdet Vi planter og sår vekster i barnehagen og er aktive brukere av nærmiljøet og skogen Vi kildesorterer avfallet vårt Vi har Rusken-aksjon i nærmiljøet Barna får være med når vi setter på vaskemaskinen, tar ut av oppvaskmaskinen o.l. Vi lar barna få prøve digitale verktøy 12 Barna får delta i enkle forsøk/ naturfagseksperimenter Vi gir barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død

13 FAGOMRÅDENE ETIKK 1-2 år Vi lærer barna hva som er rett og galt i ulike situasjoner Vi undrer oss sammen med barna over det som skjer i hverdagen Vi snakker om mat vi har på bordet og i matpakka, og hvor dette kommer fra - matproduksjon Vi bruker samlingsstund og hverdagssituasjoner til å snakke om følelser og hvordan vi er mot hverandre Vi undrer oss sammen med barna over det de er opptatt av Vi snakker om bakgrunnen for de forskjellige høytidene Vi introduserer barna for religiøse høytider Vi har FORUT-prosjekt et holdningsskapende prosjekt om barn fra et utviklingsland Vi snakker om likheter og ulikheter Vi går på turer i nærmiljøet Vi benytter offentlig kommunikasjon som T-bane og buss Vi ser på et kart og merker av hvor alle barna bor og besøker «husene deres» Vi ser på kjente steder i nærmiljøet. Som: senteret, skolene, kirken, politistasjonen, T-banen m.m. RELIGION FILOSOFI 3-4 år NÆRMILJØ SAMFUNN Vi markerer Samefolkets dag De voksne er gode rollemodeller i Barna blir kjent med noen 13 Skolestartere I konfliktsituasjoner jobber vi sammen med barna med å finne konstruktive løsninger Vi voksne skaper rom for barnas undring/ filosofering og samtaler og møter dem med alvor og respekt Vi bruker FORUT og Barnekonvensjonen som utgangspunkt for samtaler om likeverd, mangfold og barns rettigheter Vi besøker de ulike skolene i nærmiljøet Vi har merket av på kart hvor alle bor, hvor er skole, senter o.l. Byturer «bli kjent med byen vår» Vi ser på bl.a. Slottet og Stortinget

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år trafikken historiske endringer i nærmiljøet og samfunnet Vi bruker tid på å la barna få utforske avdelingens fysiske lokaler I samlingsstund bruker vi konkreter, former og gjenstander med forskjellige farger for å lære begrepene Tallene er synlige for barna og vi bruker dem aktivt i samtaler Vi teller og kategoriserer i samling og daglige aktiviteter Barna lærer om ulike geometriske figurer Barna bruker konstruksjonsleker til å lage forskjellige byggverk og vi spiller ulike spill Barna bruker formingsmaterialer til å lage mønstre ANTALL FORM Vi bruker rydding til å kategorisere leker Vi bruker tall og matematiske begreper i hverdagen ROM Vi øver på enkle trafikkregler når vi går på turer Barna bruker konstruksjonsleker til å lage små byggverk og pusler puslespill 14 Skolestartere Vi snakker om enkle trafikkregler og utøver trafikkregler når vi er på tur Vi snakker med barna om viktigheten av refleksbruk og bruk av hjelm når vi sykler Vi bruker oss selv, eventyr og matematisk utstyr til å telle og snakke om tall og begreper Vi gir barna erfaringer om mål som mengde, lengde, høyde, vekt, tyngde, volum, temperatur og tid

15 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Juletrefest på Høyenhall skole Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Karneval og fastelavn Uteaktivitetsdag/ Markere Samefolkets dag (06.02.) Påskemarkering Markere nasjonaldagen med barnetog og fest Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Kommer Bydelsdagene Besøksdag med informasjon til nye foreldre Sommerfest i samarbeid med foreldre Uke 27, 28, 29 Sommerferie. Barnehagen er stengt Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Forut markering og internasjonal cafè Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Lucia Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Wenche Melbø Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

16 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: