Detaljregulering. Prosjekt: FV Rundkjøring. Parsell: Olrudkrysset. Planbeskrivelse med bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering. Prosjekt: FV Rundkjøring. Parsell: Olrudkrysset. Planbeskrivelse med bestemmelser"

Transkript

1 Detaljregulering Prosjekt: FV Rundkjøring Parsell: Olrudkrysset Planbeskrivelse med bestemmelser Region øst 28. sept. 2011

2 Page 1 of 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn Formål med planen Planens innhold og avgrensing Gjeldende planstatus Kommuneplan Reguleringsplaner Vurdering av planstatus Beskrivelse av området... 5 Flyfoto av området Planforslag og alternativer Bebyggelse Jordvern Alternativer Landskapsbildet Friluftsliv Naturmiljø Kulturminner Universell utforming Barn og unge ROS analyse Trafikkforhold Eiendomsforhold/erverv Grunnforhold Forurensning - støy Gjennomføring av planen og økonomiske konsekvenser Planforslaget... 13

3 Page 2 of Planformålene Plankart Planbestemmelser Planprosess Innkomne merknader Vedlegg: 1. Risikovurderinger (sjekkliste) 2. Rapport støymåling, september Innkomne merknader og varsel om planoppstart 4. Teknisk plan C1-C4 5. Oversiktstegninger kulverter (K01 og K10) 6. Oversikt over eiendomsforhold 7. Oversikt over arealer som beslaglegges til vegformål 8. Oversikt over midlertidig beslaglagte arealer 9. Oversikt arealer som tilbakeføres til landbruksformål

4 Page 3 of Detaljregulering FV Rundkjøring OLRUD KRYSSET 1. Bakgrunn Statens vegvesen fremmer forslag til regulering av Olrud vegkryss (kryss mellom FV 66 og FV 84). Formålet med planen er å legge til rette for en ombygging av vegkrysset. Planforslaget vil i hovedsak ta utgangspunkt i foreliggende planforslag fra 2005 (vedtatt i Ringsaker i 2007). Planen skal legge til rette for en mer trafikksikker løsning ved at det etableres en rundkjøring og at det blir planskilte kryssinger for gående og syklende gjennom kryssområdet. Reguleringsplanen omfatter tiltak som er planlagt gjennomført i Plankart og grunnlagsdokumenter er produsert av COWI på oppdrag fra Olrudgruppen og Statens vegvesen. 2. Formål med planen Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av rundkjøring med planskilt kryssing for fotgjengere og syklister. Det foreligger i dag godkjent reguleringsplan for rundkjøringen. Reguleringsplanen er imidlertid bare godkjent av Ringsaker kommune. Den er ikke ferdigbehandlet i Hamar kommune. I ettertid er det også bestemt å bygge planskilt kryssing for fotgjengere og syklister gjennom krysset. Reguleringsplanen må derfor endres og det er besluttet at det gjøres ved å fremme en ny plan som erstatter den tidligere regulerte kryssløsningen. Løsningen i reguleringsplanen er utarbeidet av COWI, mens Statens vegvesen står som forslagsstiller. Løsningene er i henhold til premissene som er lagt av Statens vegvesen både når det gjelder utforming og standard for øvrig. Planen må behandles i både Hamar og Ringsaker kommuner. Planarbeidet ble diskutert i planforum

5 Page 4 of Planens innhold og avgrensing Planen inneholder rundkjøring i krysset mellom FV 66 og FV 84. Rundkjøringen vil binde sammen Kåtorpvegen og Arnkvernvegen. Den tar også med seg avkjørsel inn til Olrudsenteret. Det er lagt inn planskilt kryssing av gang- og sykkelveger. Det er lagt opp til at planområdet ikke skal være mer omfattende enn nødvendig for å kunne etablere den nødvendige kryssløsningen En viktig hensikt med reguleringsplanen er å gi hjemmel for nødvendig grunnerverv. Planarbeidet utløser etter tiltakshavers vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens 4-2 og jfr. 4 i forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket er vurdert ut i fra bokstav f, da tiltaket planen åpner for er nevnt i vedlegg 11. Slik vi vurderer det, åpner ikke planen for større omdisponering av dyrkningsjord. Planen faller derfor ikke inn under forskriften. Planområdet er på om lag 55 daa, hvorav 33 daa er samferdselsformål og 14 daa er landbruksformål. 4 Gjeldende planstatus 4.1Kommuneplan RINGSAKER: Kommuneplanens arealdel (2018) det aktuelle området som fremtidig rundkjøring og omlegging av hovedveg. HAMAR: I høringsforslaget til kommuneplan for Hamar (ID ) vises det aktuelle området som fremtidig rundkjøring og omlegging av hovedveg. 4.2 Reguleringsplaner Innenfor området finnes 1 eksisterende reguleringsplan. Deler av planområdet er uregulert. Den eksisterende planen som blir berørt er: Olrud II plan id vedtatt , blir delvis berørt ved at kryssløsningen i vest blir erstattet med rundkjøring. Planen er vedtatt i Ringsaker, men ikke i Hamar.

6 Page 5 of 21 Reguleringsplan Olrud II 4.3 Vurdering av planstatus Overordnet planverk legger opp til rundkjøring og omlegging av FV 66- Arnkvernvegen. Planforslaget er således i tråd med gjeldende kommuneplan for Ringsaker, og høringsforslaget til kommuneplan for Hamar. Reguleringsplan for Olrud II er i all hovedsak likt for hva selve rundkjøringen og trafikkarealene rundt angår. 5. Beskrivelse av området Planområdet er i stor grad preget av veg, trafikk og infrastruktur knyttet til vegen i form av kryss og avkjørsler. Omgivelsene veksler mellom jordbruksarealer på østsiden av FV 84, mens bebyggelsen rundt Olrud City preger vestsiden. Ortoforto illustrerer situasjonen. Det er per i dag i gjennomsnitt omlag biler som passerer gjennom dette krysset pr. dag.

7 Page 6 of 21 Flyfoto av området 6. Planforslag og alternativer 6.1 Bebyggelse Det er ikke eksisterende eller planlagt bebyggelse innenfor planområdet. 6.2 Jordvern Gjeldende reguleringsplan for området er på om lag 27,5 daa. Dette planforslaget omfatter om lag 32,5 daa. Når det gjelder forbruk av jordbruksarealer vil forslaget til ny regulering medføre forbruk av jordbruksarealer på 7,5daa, mens det vil bli tilbake ført om lag 3 daa. Totalt forbruk vil med andre ord utgjøre 4,5 daa. Dette utgjør om lag 2 daa mer enn forbruket dersom gjeldende plan hadde blitt realisert. Omleggingen har vært vurdert gjennom behandlingen av kommuneplan og reguleringsplan. Konsekvensene er vurdert til å være akseptable. Planen vil medføre noen arronderingsmessige ulemper. Disse vurderes imidlertid til å være av mindre vesentlig karakter. Fylkesmannen i Hedmark reiste imidlertid spørsmål om man kunne utforme rundkjøringen på en slik måte at armen mot Arnkvern ikke legges så langt øst. På grunn av kostnader og trafikkmessige årsaker vurderes en slik løsning som uaktuell.

8 Page 7 of Alternativer Kryssutformingen har vært diskutert i flere omganger. Blant annet representerer det som ligger inne i planen fra 2005, et alternativ. En planskilt løsning er imidlertid det beste med tanke på trafikksikkerhet for myke trafikkanter og tilgjengelighet for alle. Det har ikke vært vurdert alternative plasseringer utover dette. 0-alternativet vil være å opprettholde dagens kryssløsning. Økningen av trafikk som følge av utvidelsen av senteret samt en relativt dårlig ulykkesstatistikk tilsier imidlertid at det kreves tiltak for å bedre forholdene. En rundkjøring med planskilt kryssing av gang- og sykkelvei, vurderes som den mest hensiktsmessige løsningen. 6.4 Landskapsbildet Området er typisk landbruksområde. Landskapet stiger jevnt i aksen FV 66 fra E6 mot Olrud City. Området fremstår som åpent med jevn og flat topografi. Flyfoto av området illustrerer situasjonen. Flyfoto Olrud City 6.5 Friluftsliv Området benyttes ikke til friluftsliv i dag. Innenfor planområdet er det eksisterende gang- og sykkelvei langs FV 66 sydover og som delvis knytter

9 Page 8 of 21 planområdet til store friluftsområder ved Frøbergsberget. Avstanden er i overkant av 1 km. 6.6 Naturmiljø Området er landbruksområde, og det er ingen registrerte forekomster av viktige arter, naturtyper eller kulturlandskap. Planen er vurdert i forhold til naturmangfoldloven. Det er vurdert slik at tiltaket ikke vil påvirke naturmangfoldet i området. Tiltakets omfang vurderes som beskjedent sett ut i fra dagens bruk av området. Området benyttes til veg- og landbruksformål. Utklipp fra naturbase 6.7 Kulturminner Det er registrert et fornminne i traseen like nord for selve rundkjøringen. Kulturminnet er Automatisk fredet og er av typen Bosetning-aktivitetsområde. Kulturminnet er markert med R på plankartet.

10 Page 9 of 21 Lokaliteten er fra jernalderen. Lokid: Utklipp fra riksantikvarens kulturminnesøk. Det planlegges arkeologiske undersøkelser til senest våren Universell utforming Rampene til kulvertene og gang- og sykkelvegene har maksimal stigning 5 %. Dette er i tråd med føringene for universell utforming. GS 2 vil imidlertid anlegges med 7% stigning fordi denne følger Fv Barn og unge Reguleringsplanen bedrer forholdene for barn og unge ved at man får bedrede forhold med tanke på trafikksikkerhet. Leke- og oppholdsarealer berøres ikke ROS analyse Det er utarbeidet enkel ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanen. Det er ingen forhold som tilsier særlige hensyn med tanke på risiko og sårbarhet (se vedlagt sjekkliste (vedlegg 1) Trafikkforhold I dag er det en årsdøgntrafikk (ÅDT) forbi dagens kryss på ca 7900 kjøretøy hvert døgn. Fartsgrensen forbi planområdet er 60 km/t. Det er planskilt undergang for gang- og sykkeltrafikk like nordvest for planområdet (nordvest av Olrud City). På vestsiden av Arnkvernvegen (Fv 66) og nordøstsiden av Fv 84 er det også

11 Page 10 of 21 eksisterende gang- og sykkelvei. Det er g/s på sørsiden av Kåtorpvegen (Fv 66). Fra Kåtorpvegen går det g/s sørøstover langs Furnesvegen (Fv 84). Vest for planområdet er det et busslommepar som dekker Olrud City og Krogstadveien. Trafikktall i området 6.12 Eiendomsforhold/erverv Dagens veggrunn og sideterreng er eid av Statens vegvesen. På begge sider av vegen er berørte eiendommer i privat eie. Planen krever erverv av privat grunn på begge sider av FV66 og FV 84. Se vedlegg 8-1 til 8-3.

12 Page 11 of 21 Eiendomsforholdene i planområdet. Gårds/bruks nummer Hjemmelshaver Areal-avståelse Areal tilbakeføres fra nåværende veggrunn Midlertidig arealbeslag 244/1 Mikkel Stavsberg Snarud 9228m 2 310m m 2 803/13 og 14 Olrudgården AS 1256m 2 788/5 Per Erik Aamdal 385m m m Grunnforhold Seksjon for veg- og geoteknikk har utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for prosjektet. Det er funnet telefarlige masser, men med relativt gode fundamenteringsforhold for de planlagte konstruksjoner.

13 Page 12 of Forurensning - støy Planforslaget representerer ingen vesentlige endringer av trafikksituasjonen i forhold til det som er dagens situasjon, men også i forhold til gjeldende plan. Den planen tar først og fremst sikte på å løse sikkerhetsforholdene for myke trafikkanter. Planendringen vil heller ikke medføre endringer i trafikkbildet eller støybildet. Det er vurdert at plantiltaket kan kategoriseres som et miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved den eksisterende virksomheten dagens veganlegg representerer. I følge veileder (til T-1442) TA-2115 skal man som hovedregel kunne gjennomføre slike tiltak uten samtidig utbedring av støyforholdene. På dette grunnlag er det ikke sett som nødvendig å utarbeide støysonekart for området. Det er imidlertid gjennomført støymåling ved ett par utvalgte eiendommer Under er resultatet av den målingen som ble gjennomført: Tidsperiode Sted Gjsnitt (60 min) Maxverdi 07:43 08:43 Utenfor hekk til nærmeste nabo til Fv 66 i Markaveien til planlagt endret vegkryss 63,3 db(a) 100,4 db Når det gjelder støy til omgivelsene (naboer), så viser den målingen som ble foretatt langs vei på utsiden av nærmeste eiendom til vegkryss Fv 66/Fv 84 at måleresultatene av støyen vil ligge godt under de krav som gjelder i henhold til forurensningsforskriften, som bl.a. omhandler støy fra omgivelser. Forurensningsforskriftens 5-5 stiller krav om at alle boliger mv. som utsettes for støynivåer over 35 dba innendørs (tilsvarer om lag 65 dba utendørs), skal kartlegges. For å kartlegge den perioden i døgnet med mest trafikkbelastning, ble målingene foretatt i rushtiden om morgenen i perioden 07:40 08:40. Ved å gjennomføre målingen i en konsentrert periode på 1 time i den travleste tiden på døgnet, får vi måleresultater som vil ligge vesentlig høyere enn en gjennomsnittsmåling over

14 Page 13 of 21 en 24 timers periode. Til tross for dette viste de målte resultatene at de ligger under de krav som er referert fra Forurensningsforskriften. Under følger kart over området og avmerket med rød pil hvor målingen ble foretatt. For øvrig vises det til rapporten i sin helhet (vedlegg 7) Gjennomføring av planen og økonomiske konsekvenser Det planlegges bygging av gang- og sykkelstier i vinter, arkeologiske undersøkelser vil bli utført til våren Rundkjøring med tre armer i løpet av juli og ferdigstilt rundkjøring med fire armer innen våren Tiltaket blir finansiert av fylkesvegmidler. 7. Planforslaget 7.1 Planformålene Planforslaget inneholder først og fremst vegformål og landbruksformål. Mindre arealer er foreslått regulert til grønnstruktur. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

15 Page 14 of 21 Veg Eksisterende veg er regulert til kjøreveg. Det ligger også inne etablering av trafikkøyer, skjæringer/fylllinger dette er regulert til annet vegformål tekniske anlegg. Skilt og veglys er forutsatt plassert i dette formålet. Gang /sykkelvei Gang- og sykkelvegtraseen langs Fv 84 er hovedforbindelsen mellom Brumundal og Hamar. Eksisterende løsning er svært dårlig for syklistene og forårsaker mye farlig sykling over krysset. Det er regulert inn planskilt kryssing av Fv 84 og Fv 66 G/S-veg er regulert til gang- og sykkelveg. G/S-vegene er bundet sammen og gir god adkomst til Olrud City. G/s-vegene er planlagt med på 5% stigning og ivaretar kraven til universell utforming. GS2 er imidlertid anlagt med stigning på 7% på grunn av naturgitte forhold. Det er også lagt en arm fra rundkjøringen mot Olrud City som forutsetter trapper. Den planskilte kryssingen av fylkesvegene skal skje via kulvert. Formålslinjene som kommer under gangbroen, er merket med linjetypen tunnel, for å markere at g /s-vegen er i annet vertikal nivå enn vegen under. Det er ikke funnet hensiktsmessig å fremstille planen i to vertikal nivå. Den foreslåtte planfremstilling gir en entydig forståelse av plankartet. G/S1 og GS2 er regulert i 4 meters bredde. Det samme gjelder GS3 og GS 4, men langs Arnkvernvegen er det regulert 3 meters bredde. Det samme er trappeløpet på GS 3. Annen veggrunn teknisk anlegg Disse styrer hvor det kan plasseres teknisk anlegg som veiskilt, hvor det kan gjennomføres terrenginngrep og hvilke deler av området som kan brukes til midlertidig anleggsområde og riggområde i gjennomføringsfasen. Krav til sikt i hht siktlinjer, styrer hvor og i hvilket omfang det kan beplantes. Grønnstruktur Det er lagt inn bestemmelser om at områdene G1 og G2 kan nyttes til riggområde i anleggsfasen og skal tilbakeføres til grøntanlegg når anleggsperioden er avsluttet. Det er ikke knyttet spesifikke bestemmelser til opparbeidelsen av områdene. Det antas imidlertid at det aktuelle vil være å skape et grøntanlegg mellom veganlegget og Olrud City. Landbruks natur og friluftsområder samt reindrift.

16 Page 15 of 21 Eksisterende jordbruksjord er regulert til LNFRL-formål. Når veganlegget er ferdigstilt skal eksisterende veglegeme på LNFRL3 fjernes og området skal tilbakeføres til landbruksjord. Arealer som er kombinert LNRFL-formål og anlegg- og riggområde kan nyttes til riggområde der hvor kombinasjon i anleggsfasen og skal tilbakeføres til landbruksareal når anleggsperioden er avsluttet. 8. Plankart Plankartet er utarbeidet i 1:1000. Hensynsoner, støy er vist på plankartet. Originalformatet er liggende A1. Koordinatsystemet er Euref 32. Plankartet inneholder følgende arealformål: Samferdsel og teknisk infrastruktur ( ) - Kjøreveg - Gang-/sykkelveg - Annen veggrunn teknisk anlegg Grønnstruktur ( ) - Grønnstruktur Landbruks-, natur og friluftsområde samt reinsdrift ( ) - Landbruksformål Planen inneholder hensynssoner ( 12-6) - H140_frisikt Område bestemmelser - Anlegg- og riggområder

17 Page 16 of Planbestemmelser Detaljregulering FV. 84 Rundkjøring - Olrudkrysset Bestemmelser datert: Generelt Alle støttemurer, skjæringene og fyllinger skal sikres dersom det er fare for steinsprang, fall eller andre hendelser som medfører risiko. 1.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 12-5 ANDRE LEDD NR. 2 Generelt I området skal det etableres samferdselsanlegg med rundkjøring og gang- og sykkelveger. I dette området må det ikke oppføres bygninger eller konstruksjoner som kan komme i strid med fremtidig samferdselsanlegg. Det kan heller ikke inngås avtaler som strider mot dette formålet. 1.1 Kjøreveg, KV1 KV2 Det må tas hensyn til infrastruktur under bakken. Det skal lages en samlet plan for eventuell omlegging eller beskyttelse av ledninger og kabler i grunnen innenfor anleggsområdet. Areal merket med linjeype bru, skal nyttes til kulvert for gang-/sykkelveg. Området skal være offentlig eiet 1.2 Gang- /sykkelveg, GS1 GS5 GS1-GS5 skal være offentlig eiet GS1-GS4 Maksimal stigning på gang- og sykkelveg på GS1, GS3 (trappeløp ikke medregnet) og GS4 skal være 5 %. Maksimal stigning på gang- og sykkelveg på GS2 skal være 7%. Innenfor arealet Gang/sykkelveg 1 kan det etableres g/s-bru med tilhørende ramper GS5 GS5 kan anlegges med trapp 1.3 Annen veggrunn teknisk anlegg, AVT1 AVT20

18 Page 17 of 21 I områdene vist som Annen veggrunn kan det utføres nødvendige terrenginngrep. Skjæringer/fyllinger som kan utgjøre en risiko skal sikres forsvarlig. I Annen veggrunn kan det plasseres teknisk anlegg som blant annet veiskilt. Områdene kan benyttes som midlertidig anleggsområde/riggområde før det opparbeides og beplantes. 2.0 GRØNNSTRUKTUR 12-5 ANDRE LEDD NR Grønnstruktur, G1 G2 Områdene G1 og G2 kan nyttes til riggområde i anleggsfasen og skal tilbakeføres til grøntanlegg når anleggsperioden er avsluttet. 3.0 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT ANDRE LEDD NR Landbruksformål, LNFRL1 LNFRL LNRFL1-3 Arealer som er kombinert LNRFL-formål og anlegg- og riggområde kan nyttes til riggområde der hvor kombinasjon i anleggsfasen og skal tilbakeføres til landbruksareal når anleggsperioden er avsluttet LNRFL 3 Når veganlegget er ferdigstilt skal eksisterende veggrunn på LNFRL3 fjernes og området skal tilbakeføres til landbruksjord. 4.0 HENYNSSONER SIKRINGSONE 4.2 Frisikt, H140_1-H140_2 I frisiktsonene skal det være frisikt langs veg/kryss/avkjørsler 0,5m over terreng. Busker, trær, gjerder eller lignende som kan hindre frisikten er ikke tillatt. 4.2 Område bestemmelser Anlegg- og riggområder #11 - #13 Områder som er kombinert med midlertidig anleggsområde kan benyttes til anleggsområde så lenge anleggsarbeidene pågår. Områdene kan nyttes til midlertidige omkjøringsveger, massedeponi, anleggsområde inkl riggplass,

19 Page 18 of 21 anleggsveger og lagerplass for bygningsmateriell, maskiner og brakker og annen virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften ved bygging av rundkjøring. Områdene skal være sikret med gjerder og skilt. Anleggsvirksomheten skal drives/skjermes slik at ulemper for nærliggende områder med støy og støv begrenses så langt mulig. Formålet midlertidig anleggsområde opphører når veganlegget er ferdigstilt. 5.0 Rekkefølgebestemmelser Før anleggsstart skal det foreligge plan for eventuell flytting eller beskyttelse av kabler og ledninger i grunnen.

20 Page 19 of Planprosess Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen den Det er klarert med Plan- og bygningsetaten i at planarbeidet kan igangsettes. Varsel om oppstart av planarbeid, brev til berørte parter og annonse er sendt ut høringsfristen var satt til Nedenfor følger en oppsummering av innkomne merknader. Disse er vedlagt Innkomne merknader Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling datert Plantiltaket er vurdert i forhold til pbl 4-2, men det fremgår ikke hvilke vurderinger som er foretatt og hvilke forhold som eventuelt vil bli berørt av planforslaget. 2. Fylkesmanne forutsetter at jordvernet er et overordnet premiss i den videre planleggingen. 3. Ber om at alternative kryssløsninger blir beskrevet, samt konsekvensen av disse og at dette inngår som en del av beslutningsgrunnlaget. Forslagstillers kommentar: 1. Plantiltaket er vurdert i forhold til plan- og bygningslovens 4-2 og 4 i forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket er vurdert ut i fra forskriftens 4, bokkstav f, da tiltaket planen åpner for er nevnt i vedlegg II. Slik vi vurderer det, åpner ikke planen for større omdisponering av dyrkningsjord. Planen faller derfor ikke inn under forskriftens virkeområder. 2. Jordvernet er konkret vurdert. Slik vi vurderer det vil ikke planen medføre vesentlige ulemper for jordbruket. 3. Alternativene er beskrevet i kap Fra Hedmark fylkeskommune datert Har ikke planfaglige merknader utover det som fremkom i Planforums tilbakemeldinger etter møtet i Planforum Det er registrert aut. Fredete kulturminner (id 91336) på jordet rett øst for Olrudkrysset. Kulturminnene vil bli berørt av tiltaket og det må søkes dispensasjon fra kulturminneloven. 3. Det er ikke behov for ytterligere registreringer i området.

21 Page 20 of 21 Forslagstillers kommentar: 1. Tas til etterretning 2. Tas til etterretning 3. Tas til etterretning

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan Planbestemmelser Sweco Detaljreguleringsplan Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene PlanID: 01061094 Fredrikstad kommune Statens vegvesen Region øst Moss kontorsted Høringsutgave mars 2017 1 Formålsparagraf

Detaljer

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg Levanger kommune Planbestemmelser Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg 2015-05-25 Oppdragsnr.: 5152329 Dato: 25.05.2015 Beskrivelse Planbestemmelser detaljregulering kryss Gjemblevegen Sivs

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: 2016003 Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune Region øst Hamar kontorsted Januar 2018 Reguleringsbestemmelser Rv.2 Kirkenær Åsnes grense.

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen Statens vegvesen Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Anne-Grethe Nordahl / 15/209265-21 Sverre Wittrup

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RV. 3 GRUNDSET NORD AREALPLAN-ID 2016 _ Bestemmelser datert: 27.06.2016 Vedtatt av kommunestyret, sak /16:...2016 Tilhørende dokumenter: - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17 Vedlegg 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning A Sortland-Holmen Sortland kommune vesdtatt 15.06.2017 kommunestyresak 038/17 Region nord Midtre Hålogaland

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA REGULERINGSBESTEMMELSER TIL E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA PLANID: 201404 BOKN KOMMUNE Dato 4.12.2014 Revidert: 24.03.2015 AVGRENSING De

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLANBESTEMMELSER HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. Rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka, gang- og sykkelveg Moss kommune. Region øst Moss kontorsted

PLANBESTEMMELSER HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. Rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka, gang- og sykkelveg Moss kommune. Region øst Moss kontorsted REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE Statens vegvesen PLANBESTEMMELSER Rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka, gang- og sykkelveg Moss kommune Region øst Moss kontorsted 2016-03-08 2 Innhold 1 Formålsparagraf... 5 2 Reguleringsformål...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Kilsund - Vatnebu

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Kilsund - Vatnebu ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for Kilsund - Vatnebu Arkivsak: 2010/10110 Arkivkode: 3432r3 Vedtatt i Arendal bystyre: 18.11.2010, sak 138/10 Bestemmelsene er sist revidert: 12.05.2010

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan Sleveland

Detaljreguleringsplan Sleveland Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for 201500001 Detaljreguleringsplan Sleveland Bestemmelsene er datert: 27.11.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for Kommunestyrets vedtak: 14.12.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon: 30.06.08 Bystyrets egengodkjenning:

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5:

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA Sist revidert av Lunner kommune:20.10.2016 Plan nr. 0533-2016-0006 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA REGULERINGSBESTEMMELSER TIL E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA PLANID: 201404 BOKN KOMMUNE Dato 4.12.2014 Revidert: 22.06.2015 AVGRENSING De

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Plan 1699

KOMMUNEDELPLAN Plan 1699 Bestemmelser og retningslinjer KOMMUNEDELPLAN Plan 1699 Prosjekt: Fv47 Karmsundgata Parsell: E134 Opelkrysset - Kringlehaugveien Kommune: Haugesund Region vest Plan og Forvaltning Haugesund Dato: 16.05.2014

Detaljer

Fv. 109, parsell Alvim - Torsbekkdalen Nasjonal planid: Innholdsfortegnelse 1 FORMÅLSPARAGRAF REGULERINGSFORMÅL... 4

Fv. 109, parsell Alvim - Torsbekkdalen Nasjonal planid: Innholdsfortegnelse 1 FORMÅLSPARAGRAF REGULERINGSFORMÅL... 4 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 4 2 REGULERINGSFORMÅL... 4 2.1 Bebyggelse og anlegg. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 1:... 4 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 12.9.2014 Dato for godkjenningsvedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan xxx (PlanID), saksnr.

Detaljer

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id:

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id: PLANBESTEMMELSER Sluttbehandling Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 9. september 2015 Nasjonal arealplan-id: 201220120011 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser

E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan datert 24.09.04 1 Fellesbestemmelser 1.1 Regulerte områder er vist med reguleringsgrense på reguleringskartet. I området innenfor reguleringsgrensen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Beregnet til Skaun kommune Dokument type Planbeskrivelse Dato 11.04.2014 SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Revisjon 00 Dato 2014-04-11

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7 Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kommunegrensen mot Fjell - Storavatnet i Bergen. Kommunedelplan Plan Id 19920000 Bergen kommune, tegning nr02. Dato/revisjon: 16.02.2012

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI STANGE KOMMUNE PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI Dato: 30.01.2013 Sist revidert: 04.09.2013 Plankart er datert: 30.01.2013 Plankart sist revidert: 30.01.2013 Planen opphever

Detaljer

Beskrivelse og bestemmelser

Beskrivelse og bestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RIKSVEG 33 FRA NERMOEN TIL BAGGERUDMOEN Beskrivelse og bestemmelser I medhold av plan- og bygningslovens 12-1 har Nordre Land kommunestyre i sak..

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler

E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler REGULERINGSPLAN Reguleringsplan og bestemmelser E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler HP 03 Nedre Eiker grense - Langebru Øvre Eiker TEKNISKE DATA Fra profil: 4390-7190 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ÅSEN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ÅSEN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ÅSEN SENTRUM Planen er datert: 23.05.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Vedtak Signatur 1 AVGRENSNING Det

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune.

FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune. FARSUND KOMMUNE / STATENS VEGVESEN Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Rv 465 Sande Kvåle i Farsund kommune. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Generelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner:

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner: Dato: 12.06.2017 Saksnr/løpenr: Klassering: Detaljreguleringsplan for Fergeland veg. Reguleringsbestemmelser vedtatt åå Forslagsstiller:

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

1 Planbestemmelser. Detaljregulering for Viadukten - Møglestu i Lillesand kommune - planid Planbestemmelser datert

1 Planbestemmelser. Detaljregulering for Viadukten - Møglestu i Lillesand kommune - planid Planbestemmelser datert PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERING VIADUKTEN - MØGLESTU 1 1 Planbestemmelser Detaljregulering for Viadukten - Møglestu i Lillesand kommune - planid 2011002161 Planbestemmelser datert 29.03.2012 1.1 Formål

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer