Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011"

Transkript

1 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel I Forord, sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Forord... s Sammendrag... s Byrådets forslag til vedtak... s. 10 Kapittel II Oversikt over kommunens eierskap i aksjeselskap og kommunale foretak... s. 12 Kapittel III Prinsipielle sider ved offentlig eierskap 1. Norske kommuners verdier... s God forvaltning av kommunens realverdier som alternativ til kutt i driften... s Behov for en eierstrategi for kommunale eiere... s Eiers formål som bakgrunn for en kategorisering av eierskapet... s Etablering av eierstrategi for de ulike selskap... s Evaluering av det kommunale eierskapet Er kommunen den rette eier?... s. 21 Kapittel IV Krav til et godt eierskap 1. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse... s Bergen kommunes prinsipper for godt eierskap... s Eierstyring og eiers krav til virksomhetene... s Formål og vedtekter... s Selskapskapital og utbytte... s Eier/Generalforsamlingens rolle... s Styrets sammensetning og uavhengighet... s Styrets roller og oppgave... s Selskapskontroll... s Godtgjørelse til styret og ledende ansatte... s Informasjon og kommunikasjon... s. 34 1

2 Kapittel V Alternative organisasjonsformer for kommunal virksomhet 1. Innledning... s Kommunale foretak (KF)... s Interkommunalt selskap (IKS)... s Interkommunalt samarbeid... s Aksjeselskap (AS)... s. 38 Kapittel VI Gjennomgang av kommunens eierinteresser 1. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK)... s BIR AS... s Bergen tomteselskap AS... s Bergen Kino AS... s Fløibanen AS... s Arbeidsmarkedsbedriftene... s Øvrige aksjeselskaper - økonomiske nøkkeltall... s Bergen Bolig og Byfornyelse KF (BBB) s Bergen Parkering KF (endret organisasjonsform fra )... s Bergen Parkering AS (fra )... s Bergen Vann KF... s Bergen hjemmetjenester KF... s Bergen og Omland Havnevesen (BOH)... s. 64 Kapittel VII Mal - styreinstruks for aksjeselskap og kommunale foretak i Bergen kommune 1. Styreinstruks for aksjeselskap... s Styreinstruks for kommunale foretak... s. 74 Definisjoner... s. 81 2

3 KAPITTEL I FORORD, SAMMENDRAG OG BYRÅDETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Forord Den første eierskapsmeldingen i Bergen kommune ble utarbeidet i Den kom imidlertid ikke til politisk behandling i bystyret på grunn av byrådsskifte. Dette var den første eierskapsmeldingen fra kommunalt hold i landet, og den har siden vært mal for andre kommuner. Arbeidet ble så tatt opp igjen i Da var imidlertid uenigheten om håndtering av eierskapet for stor blant de politiske partiene til at den ble vedtatt. Den eierskapsmelding Bergen kommune nå har, ble vedtatt av bystyret i Det er besluttet at den skal rullere hvert 4. år. Hvorfor eierskapsmelding Med eierskapsmeldingen ønsker byrådet å være en tydelig eier ved bl.a. å fremme eierkrav til selskapene basert på nærmere definert formål og mål med eierskapet i det enkelte selskap. Dette gir også større forutsigbarhet for selskapene med hensyn til hva som forventes av dem fra eier. I tillegg ønskes å klargjøre rolle- og ansvarsfordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse gjennom prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Hva er oppnådd med meldingen: Det er blitt en større bevissthet rundt kommunens eierskap. Kommunen er blitt en tydeligere eier. Eierskapsmeldingen legger også føringer for en mer aktiv oppfølging og kontroll av selskapene. På bakgrunn av formålsdefinisjonen av selskapene, er det også stilt opp konkrete målekriterier for hvert enkelt selskap. Disse følges opp ved at selskapene rapporterer inn måloppnåelse hvert år til bystyret. Med bakgrunn i meldingen er det blitt satt fokus på selskapenes strategivalg vedrørende satsingsområder. Det er også satt tydelige utbyttekrav til selskapene som har finansielt formål. Det er kommet en større fleksibilitet i håndteringen av eierskapet gjennom at byrådet har fått delegert myndighet til å foreta kjøp og salg av aksjer innenfor gitte rammer, samt foreta mindre vedtektsendringer. Valgrutinene til styrene i aksjeselskapene er endret ved at bystyrepolitikere ikke kan sitte i styrene i aksjeselskaper kommunen har eierandeler i, dog med unntak avarbeidsmarkedsbedriftene. Byrådet har også fått delegert myndighet til å foreta valg av styremedlemmer i aksjeselskaper som kommunen har eierinteresser i. Endringer i selskapsporteføljen Siden forrige eierskapsmelding fra 2007 har det skjedd følgende endringer i porteføljen: Følgende selskaper er solgt: Tide ASA, Blima AS. Følgende selskaper er avviklet: Grieg 07 AS, Mic Innovation AS, Mic Media AS, Hauge-Tveitt jubileet 2008 AS, Klostergarasjen AS, Askøybrua AS, Driftselskapet Torget AS. Disse selskapene er etablert: Arnatunnelen AS, Bergenstriennalen AS, Buzz AS, Fuzz AS, Business Region Bergen AS, Nordhordlandspakken AS, Sambandet Vest AS. 3

4 Det er gjennomført følgende omorganiseringer i perioden: Bydrift Bergen KF er omdannet til aksjeselskap pr under navnet Bergen Bydrift AS. Gullstølen Kjøkken, Bergen KF er nedlagt og overført til etat ved Byrådsavdeling for helse og inkludering pr Med virkning fra er den konkurranseutsatte virksomheten i Bergen Parkering KF omdannet til Bergen Parkering AS, herunder drift av parkeringsanleggene. Den delen av foretaket som bl.a. omfattet parkeringsovervåking på kommunens grunn er overført til egen etat under Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel. BIR AS: Det er her etablert et tydeligere organisatorisk skille mellom den konkurranseutsatte del av virksomheten og monopolvirksomheten. Prosesser som er på gang BOH: Bergen kommune arbeider sammen med de øvrige medlemskommunene om en ny organisatorisk løsning av den fremtidige havnevirksomheten. Det er her satt i gang arbeidsprosesser som vurderer alternative selskapsformer for nåværende virksomhet. Bystyret mener at den forvaltningsmessige myndighetsutøvelsen i havnedistriktet best ivaretas av et interkommunalt selskap (IKS) i samarbeid med dagens medlemskommuner. Den øvrige virksomheten knyttet til driften og eiendommene kan organiseres i ett eller flere aksjeselskaper. Vedrørende Bergen Kino AS er arbeid igangsatt for å se på mulighetene for et salg av inntil 49 % av kommunens aksjer i selskapet. Tilsvarende salgsprosess pågår i relasjon til kommunens aksjer i Bro- og Tunnelselskapet AS. I tilknytning til BKK AS pågår en prosess der de kommunale eierne fører en dialog med Statkraft SF mht. selskapets eventuelle uttreden fra BKK AS. I Fløibanen AS er forhandlingene rundt overdragelse av tomtegrunn nærmest avsluttet, og det legges til grunn at saken i nær fremtid vil komme til endelig politisk behandling. Relevante lovendringer siden forrige eierskapsmelding fra Lov om endring i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlige heleide selskaper) Stortinget har skjerpet inn reglene for habilitet. Forvaltningslovens 6 fastslår at ingen kommunalt ansatt eller folkevalgt skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem der selskapene er fullt ut offentlig eide. Regelverket vil tre i kraft fra 1. november Dette innebærer at ledere og styremedlemmer i selskaper ikke kan delta når kommunestyret behandler saker hvor selskapet de er involvert i er part. Lovgiver har sett dette som et bidrag til at forvaltningens avgjørelser blir truffet av personer som har en fri og ubundet innstilling til partene i sakene som behandles. 2. Valgbarhet til styret i kommunale foretak - kommuneloven 65 nr.2 Med virkning fra 1. januar 2010 ble det innført valgbarhetsbegrensninger til styrene i kommunale foretak. Kommunelovens 65 nr. 2 lyder som følger: "Daglig leder, medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, kan ikke være medlem av styret." For Bergen kommune, som en parlamentarisk styrt kommune, innebærer dette at medlemmer av byrådet ikke kan velges inn i styrene i kommunens kommunale foretak. 4

5 2. Sammendrag Byrådet legger med dette frem en ny eierskapsmelding. Meldingen skal på strategisk og prinsipielt nivå danne grunnlaget for kommunens eierskapspolitikk. Norske kommuner har generelt blitt beskyldt for å ha et passivt forhold til forvaltning av sine verdier. Dette gjelder særlig eierinteresser i ulike selskap. Byrådet ønsker med denne meldingen å invitere bystyret til en debatt om eierskapet, både hva angår form og innhold. Når meldingen er vedtatt vil Bergen kommune ha en konkretisert strategi for sitt eierskap. Selskapene vil gjennom meldingen få klarere styringssignaler fra eier, og meldingen vil dermed bidra til nærmere avklaringer og større forutsigbarhet for selskapene. Meldingen vil samlet sett gi et mer konkret budskap fra eier i forhold til hva man forventer seg av det enkelte selskap. Dette kan dreie seg om fokus på avkastning i de selskaper der eierskapet karakteriseres som finansielt, eller fokus på ivaretakelse av viktige samfunnshensyn der selskaper er opprettet for å understøtte prioriterte politikkområder. Byrådet har delt meldingene inn i syv kapitler. I kapittel I gis et sammendrag av meldingens hovedinnhold. Dette kapittelet inneholder også byrådets forslag til vedtak. I kapittel II gis en samlet oversikt over kommunens eierskap. I kapittel III drøftes prinsipielle sider ved offentlig eierskap. Noen av problemstillingene som drøftes er; god forvaltning av verdiene som et inntekstpotensial for kommunene, gruppering av eierskapet etter ulike formål, krav til avkastning på den ene siden og ivaretakelse av politiske og samfunnsmessige målsetninger på den andre siden, samt offentlige eieres kompetanse og forutsetninger for å eie. Kapittel IV tar for seg krav til et godt eierskap. Her omtales Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og Bergen kommunes prinsipper for godt eierskap. Eierstyring og eiers krav til virksomhetene er viet god plass, herunder er det satt fokus på styret og dets roller og oppgaver. Her gis generelle retningslinjer og prinsipper for samspillet mellom Bergen kommune som eier og det enkelte selskap. Særlig styrets rolle, kompetanse og fullmakter, både i forhold til daglig leder og til overordnet myndighet, som for eksempel generalforsamlingen, drøftes. Spørsmål om avkastnings- og utbyttepolitikk drøftes generelt. Prinsippene som her er nedfelt skal legges til grunn for styrets arbeid i det enkelte selskap. I kapittel V omtales de ulike organisasjons- og selskapsformer som kommunen kan benytte ved organisering av sin virksomhet. I kapittel VI foretas det en gjennomgang av virksomheter av en viss størrelse og som kommunen har vesentlige eierinteresser i. I denne gjennomgangen beskrives virksomhetene og deres formål nærmere, samt hvordan kommunen rent politisk vurderer eierskapet i det enkelte selskap. Kommunens signaler bør danne grunnlag for strategiprosesser i styrene som oppfølging av meldingen. I kapittel VII er det satt opp en mal for styreinstruks for aksjeselskap og kommunale foretak. Selskapenes strategiske mål har så langt i stor grad vært utformet av bedriftene selv. Byrådet mener det er viktig at kommunen som eier definerer selskapenes hovedmålsetninger. Styrenes oppgave blir å videreutvikle strategien og arbeide for å realisere selskapenes formål. Klare eierforventinger, uttrykt for eksempel gjennom avkastningskrav, gir selskapene forutsigbarhet og bidrar til å konkretisere de krav styrene må stille til virksomhetene på vegne av eieren. 5

6 Formålsbestemt inndeling av eierskapet Byrådet mener den beste måten å gruppere eierskapet på baserer seg på en formålsbestemt inndeling. I den vedtatte eierskapsmeldingen av 2007 er formålet med eierskapet inndelt i to kategorier; finansielt eierskap og politisk eierskap. Byrådet legger denne gangen til grunn en tredeling av formålet med eierskapet. Det politiske formål er erstattet med samfunnsmessig formål. I tillegg innfører byrådet et tredje formål som er politisk formål. Dette formålet henspeiler på bedrifter som kommunen er engasjert i utelukkende av politiske årsaker, og der en realisering av selskapenes formål vanskelig kan gjennomføres uten politiske prioriteringer og engasjement. Finansiell avkastning på kommunens investeringer i denne type selskaper har således ikke noe selvstendig fokus. Gruppeinndelingens hovedkriterium er knyttet til hva som er kommunens primære formål med å være eier i virksomhetene. Det gjøres her oppmerksom på at eierskapets formål ikke er statisk, men kan endre seg over tid. Dersom kommunens hovedmålsetning med eierskapet er å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen, defineres eierskapet som finansielt. Selskaper med finansielt formål kan likevel ha virksomhet på områder av stor politisk betydning, men da ivaretas behovet for politisk styring gjennom ulike former for myndighetsutøvelse, bl.a. gjennom konsesjoner, og ikke gjennom eierskapet som sådan. Dersom et selskap betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver, og kommunen som eier ikke sikter mot en markedsmessig egenkapitalavkastning, defineres eierskapet som samfunnsmessig. Det vil imidlertid også her bli stilt krav fra eier og være forventninger om en effektiv drift med god utnyttelse av selskapets ressurser. Et eksempel her er arbeidsmarkedsbedriftene. Etter lovverket betaler ikke disse bedriftene skatt, og det er ikke adgang til å ta utbytte fra selskapene eller på annen måte tildele eier økonomiske verdier. Selskapenes formål er utelukkende å realisere politiske målsetninger om yrkesdeltagelse for grupper som ikke på ordinære vilkår kan ta del i arbeidslivet. En utfordring får en i de tilfeller der eierskapet er definert som samfunnsmessig og bedriften samtidig er i en konkurransesituasjon. Et slikt tilfelle har vi i Bergen hjemmetjenester KF. Dette foretaket driver i konkurranse med private aktører, og skal tilby innbyggerne de husholdningstjenester de har krav på. Effektivitetskravene til et slikt selskap må være like store som overfor et selskap der eierskapet er definert som finansielt. Her vil utbyttepolitikken reflektere at foretaket har et samfunnsmessig formål, men kravene til effektiv drift vil være like store som til et selskap som er definert som finansiell. Innenfor politisk formål defineres de bedrifter som kommunen er engasjert i utelukkende av politiske årsaker, og der en realisering av selskapenes formål vanskelig kan gjennomføres uten politiske prioriteringer og engasjement. Finansiell avkastning på kommunens investeringer i denne type selskaper har således ikke noe selvstendig fokus. De tre formålene er inndelt i to hovedkategorier. Finansielt formål er plassert i kategori I. I kategori II ligger selskapene med samfunnmessig formål og politisk formål. Grunnen til at disse er plassert i samme kategori, er at disse selskapenes formål skiller seg klart fra det finansielle formålet ved at det i disse selskapene ikke er hovedfokus på avkastning på kapital, men på andre viktige samfunnsoppgaver og utviklingsoppgaver. Samtidig er de to formålene i kategori II forskjellige ved at selskapene med samfunnsmessig formål skal ivareta oppgaver knyttet til helsesektoren, samferdselssektoren og annen kritisk infrastruktur. Selskapene med politisk formål skal fremme priorterte politikkområder og være en motor i utviklingen på bestemte satsingsområder, som bl.a. kulturfeltet. 6

7 Med bakgrunn i den gjennomgangen som er foretatt av de selskaper som kommunen har eierinteresser i er følgende kategorisering av selskapene blitt foretatt mht. ovennevnte formålsinndeling: KATEGORI I Finansielt formål BKK AS BIR Bedrift AS m.fl. (konkurranse) Bergen tomteselskap AS Fløibanen AS Bergen Bydrift AS Bergen Parkering AS Bro- og tunnelselskapet AS Novel Diagnostics ASA Nordiag ASA KATEGORI II A) Politisk formål Bergen Sentrum AS Bergenstriennalen AS Bergen Vitensenter AS Biblioteksentralen AL Business Region Bergen AS Buzz AS Carte Blanche AS Den Nationale Scene AS Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS Fuzz AS Grieghallen AS Medilab AS Vestnorsk Filmsenter AS B) Samfunnsmessig formål A2G AS Arnatunnelen AS Bergen Kino AS Bergen og Omland Fiskerihavn AS Bergen-Os Bompengeselskap AS BIR Privat AS Grønneviken AS Bjørkhaug arbeidsfellesskap AS Hardangerbrua AS Midtun Verksted AS Nordhordlandspakken AS Nordnes Versteder AS Osterøy Bruselskap AS Rehabiliteringssenterte AiR AS Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen AS Sambandet Vest AS Senter for arbeidslivsforberedelser ALF AS Spekter Pluss AS Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS Vikafjellsvegen AL Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Vann KF Bergen hjemmetjenester KF Bergen og Omland Havnevesen 7

8 Selskaper med samferdselsformål er kommunen engasjert i av samferdselspolitiske hensyn. Når selskapenes formål er realisert er det således viktig å vurdere selskapenes fortsatte eksistens. Utbyttepolitikk For å ivareta de primære oppgavene kommunen har vil det bli lagt opp til en streng utbyttepolitikk overfor de selskaper som er definert som finansielle i denne meldingen. Byrådet ønsker å være en tydelig eier overfor selskapene på dette området. Målet med utbyttepolitikken i kommunens finansielle plasseringer er å maksimere eiernes verdier. Det legges opp til et utbyttekrav på minimum 50 % dersom ikke særlige forhold ved virksomheten skulle tilsi noe annet. Selskapenes finansiering skal være tilpasset virksomhetenes formål og omfang Byrådet vil jevnlig få gjennomgått selskapenes kapitalstruktur for å vurdere hvorvidt den er hensiktsmessig ut fra selskapenes formål og omfang. Bergensk "uværsfond" (eng. rainy day fund ) med handlingsregel Byrådet har en ambisjon om å arbeide for at det bygges opp fondskapital gjennom å sette av utbytter i fond i stedet for å benytte pengene direkte til ulike løpende driftsformål. Formålet er todelt. For det første vil et slikt fond gi en finansiell buffer til Bergen kommune ved plutselige, kortvarige endringer i kommunens løpende inntekter og/eller utgifter. Det må opprettes et strengt og gjennomsiktig regelverk som gjør det krystallklart når kommunen vil ha tillatelse til å bruke av fondet. For det andre handler dette om å sette av midler til kommende generasjoner bergensere. Utgiftene til kommunens lovpålagte oppgaver vil vokse sterkt i fremtiden, og vi trenger å være føre var. Aksjeselskapene med finansielt formål må derfor forvente å få markedsmessige utbyttekrav fremover. Det vil bli arbeidet videre med modeller for å realisere et slikt fond. Dette er en langsiktig målsetning hvor det først må utredes modeller og finne frem til et regelverk for bruken av et slikt fond. Profesjonalisering av styrene Byrådet mener også det er nødvendig med en profesjonalisering av styrene i de virksomheter kommunen har eierinteresser i. Byrådet ønsker at selskapenes styre skal ha en styreinstruks som et ledd i å profesjonalisere styrene, og at det skal foretas en årlig styreevaluering. Åpen dialog/årlig samling av styremedlemmene Byrådet ønsker å være en aktiv og tydelig eier. Byrådet ønsker i den forbindelse en nærmere dialog og kontakt med de styremedlemmene kommunen har oppnevnt. Det vil bli lagt opp til en årlig samling med alle styremedlemmene i et felles møte for å presentere de krav og tanker eier har til sine styremedlemmer, samtidig som det er ønskelig å få innspill fra styremedlemmene og dialog rundt de utfordringer styremedlemmene opplever. Styrets ansvar vedrørende lønnsavtaler Byrådet vil understreke styrets ansvar når det gjelder fastsettelse av ledernes lønns- og pensjonsavtaler og eventuelle tilleggsgoder. Det forventes at styret her utviser et nøkternt skjønn og finner frem til en balansert løsning på nivået der en ser hen til både privat og offentlig sektor. Lederne skal ha konkurransedyktige vilkår, men skal ikke være lønnsledende. Det skal være åpenhet om ledernes lønnsvilkår. Styret vil bli målt etter de grep som her tas og det skal også rapporteres på disse forholdene. 8

9 Samfunnsansvar Offentlige eiere har særlige forventninger på seg til å utøve samfunnsansvar. Byrådet mener at styret i de selskap kommunen eier bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, herunder årlig rapportere om sitt arbeid i den forbindelse. Dette samfunnsansvaret forventes også at bedriftene gjenspeiler i kontraktsforhold og i avtaler med underleverandører. Kommunens eierskap gjelder enheter av stor samfunnsmessig betydning. Selskapene utfører viktige samfunnsmessige oppgaver som er viktig å dokumentere for ettertiden. Byrådet vil derfor oppfordre selskapene å dokumentere sin virksomhet gjennom å skape sine arkiver etter samme regelverk som Bergen kommune, sikre god oppbevaring og tilgjengeliggjøring av arkivene, samt avlevering til Bergen Byarkiv. Ingen folkevalgte i styrene Byrådet foreslår at for å unngå habilitets- og interessekonflikter skal kommunen ha som en retningslinje at bystyrerepresentanter, byråder og politiske sekretærer ikke velges inn på vegne av kommunen i styrene til aksjeselskaper der kommunen har eierinteresser, og dette uavhengig av kommunens eierandel. Dette skal også gjelde byråkrater som innenfor sitt saksområde har regulerende eller kontrollerende myndighet overfor selskaper, eller har til behandling saker av vesentlig betydning for selskapene. Samme regler foreslår byrådet skal gjelde for valg til selskapenes bedriftsforsamlinger. Forslaget har sitt utgangspunkt i Forvaltningslovens 6 ved at fra skal ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem hvor selskapene er fullt ut offentlig eide. Byrådet foreslår at det i denne forbindelse inntil videre fortsatt gjøres unntak for arbeidsmarkedsbedriftene. Disse bedriftene har til en viss grad idealistiske mål, og erfaringene med å ha politikere i disse styrene er gode. Dette innebærer imidlertid at disse styremedlemmene må fratre under politisk behandling av saker vedrørende det selskap de selv sitter som styremedlem i. Videre foreslår byrådet at for å sikre en større fleksibilitet når det gjelder fastsettelse av styrehonorar, fristilles de heleide kommunale aksjeselskap med, unntak av arbeidsmarkedsbedriftene, fra kommunens nåværende honorarreglement. Det foreslås at byrådet får fullmakt til å fastsette styrehonorarene for disse aksjeselskapene. Honorarets størrelse skal bl.a. reflektere selskapets størrelse og kompleksitet, samt krav til styremedlemmenes kompetanse. Her kan ulike modeller for honorarberegning legges til grunn, eksempelvis den modell som Bergen kommunale pensjonskasse har valgt med et eget honorarutvalg. Det legges samtidig opp til et nøkternt nivå på honorarene. Valgperiode og tjenestetid Byrådet anbefaler at det gjøres en løpende vurdering av styremedlemmenes tjenestetid. Dette bl.a. fordi forhold knyttet til selskapets behov kan endres. Herunder påpekes at det ved lang sammenhengende tjenestetid i styret må utvises aktsomhet når det gjelder styremedlemmenes uavhengighet i forhold til selskapets ledelse. Det anbefales også at for å sikre kontinuitet i styret skal ikke alle styremedlemmer skiftes ut samtidig. Valg av styreleder Byrådet mener at styreleder skal velges av generalforsamlingen og ikke av styret. 9

10 3. Byrådets forslag til vedtak Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar eierskapsmeldingen. Bystyret slutter seg til den fremtidige håndteringen av kommunens eierskap i de ulike virksomheter slik som omtalt i meldingen. 2. Bystyret deler byrådets betraktninger omkring forvaltningen av det kommunale eierskapet, og gir sin tilslutning til de prinsipper og formål som defineres for eierskapet. 3. Bystyrerepresentanter, byråder og politiske sekretærer kan ikke velges inn på vegne av kommunen i bedriftsforsamlinger eller i styrene til aksjeselskaper der kommunen har eierinteresser, og dette uavhengig av kommunens eierandel. Dette skal også gjelde byråkrater som innenfor sitt saksområde har regulerende eller kontrollerende myndighet overfor selskapet, eller har til behandling saker av vesentlig betydning for selskapet. Dette for å unngå habilitets- og interessekonflikter. 4. Aktive bystyremedlemmer kan fortsatt velges inn i styrene i de kommunale foretakene og arbeidsmarkedsbedriftene. Forretningsutvalget foreslår styrekandidater til de kommunale foretakene og arbeidsmarkedsbedriftene. 5. Byrådet velger styremedlemmene og gjør en løpende vurdering av tjenestetiden for styremedlemmene. Ved utskifting av styremedlemmer skal det påses at hele styret ikke skiftes ut samtidig, men at det sikres en viss kontinuitet i styret. Styreleder skal velges av generalforsamlingen, og ikke av styret. 6. Bergen kommune vil tilstrebe en jevnere kjønnsbalanse i styrene. Det er en målsetning å få en 50/50 representasjon. Byrådet ønsker også å få frem flere kvinnelige styreledere. Byrådet vil imidlertid ikke benytte kvoteringsregler for å oppnå denne målsetningen. 7. Det skal utarbeides styreinstruks i alle selskaper der kommunen har minst negativ kontroll, dvs. der kommunens eierandel er på 33,33 % eller mer. Dette skal også gjelde for de kommunale foretakene. Det vises i den forbindelse til vedlagte mal på styreinstruks i meldingens kapittel VII som en veileder i dette arbeidet. 8. Heleide kommunale aksjeselskap fristilles fra dagens honorarreglement, med unntak av arbeidsmarkedsbedriftene. Byrådet delegeres myndighet til å fastsette honorar for styrerepresentanter i disse aksjeselskapene. Honorarets størrelse skal bl.a. reflektere det ansvar selskapets størrelse og kompleksitet innebærer, samt krav til styremedlemmenes kompetanse. 9. Det skal settes et nøkternt nivå på lederlønninger, pensjoner, styrehonorar og annen godtgjørelse i selskapene, og det skal være stor åpenhet rundt disse forholdene. Styret skal rapportere til eier på disse forholdene. 10. Styrene skal rapportere årlig om sitt arbeid med samfunnsansvar når det gjelder de største bedriftene, tilpasset Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober

11 11. Bergen kommune ønsker å innlede et samarbeid med relevante forskermiljø for å utrede status for kommunens selskapskontroll. 12. Selskapenes finansiering skal være tilpasset virksomhetens formål og omfang. 13. Det skal stilles et utbyttekrav på minimum 50 % til selskapene som er definert til å ha et finansielt formål, med mindre særlige forhold ved virksomheten skulle tilsi noe annet. 14. Det skal etableres et bergensk "rainy day fund" hvor det er en ambisjon at det skal bygges opp fondskapital der utbytter fra selskapene skal avsettes og benyttes etter et nærmere angitt regelverk, til å møte fremtidige utfordringer i kommunen. Det vil bli arbeidet videre med modeller for å realisere et slikt fond. 15. Bergen kommune skal tilstrebe størst mulig åpenhet vedrørende alle forhold omkring kommunens eierskap. 16. Kommunale foretak er pliktig til å følge Arkivloven med forskrifter. I andre selskaper hvor kommunen eier over 50 % oppfordres selskapene å vedta å følge arkivloven med forskrifter og avlevere sine arkiver til Bergen Byarkiv. I selskap hvor kommunen har mindre eierandel skal kommunens representanter også arbeide for at det gjøres tilsvarende vedtak. 17. Mindre selskaper der kommunen har en liten eierandel gjennomgås og vurderes avhendet i kommende bystyreperiode. Dette gjelder følgende selskaper: Medilab AS, Vikafjellsvegen AL, Bergen og Omland Fiskerihavn AS, Biblioteksentralen AL, Rehabiliteringssenteret AiR AS, Novel Diagnostics ASA og Nordiag ASA. 11

12 KAPITTEL II OVERSIKT OVER KOMMUNENS EIERSKAP I AKSJESELSKAP OG KOMMUNALE FORETAK Arnatunnelen AS 100,00 % Bergen Bydrift AS 100,00 % Bergen Kino AS 100,00 % Bergen Parkering AS 100,00 % Bergen tomteselskap AS 100,00 % Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS 100,00 % Bergenstriennalen AS 100,00 % Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS 100,00 % Buzz AS 100,00 % Fuzz AS 100,00 % Midtun Verksted AS 100,00 % Nordnes Verksteder AS 100,00 % Senter for Arbeidslivforberedelse ALF AS 100,00 % Spekter Pluss AS 100,00 % BIR AS 80,00 % Grønneviken AS 74,44 % Vestnorsk Filmsenter AS 50,00 % Bergen Sentrum AS 49,00 % Fløibanen AS 47,36 % Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk AS 37,75 % Business Region Bergen AS 35,00 % Grieghallen AS 33,80 % Bro- og Tunnelselskapet AS 24,18 % Bergen Os Bompengeselskap AS 24,00 % Sambandet Sotra/Øygarden Bergen AS 22,22 % Medilab AS 20,00 % Nordhordlandspakken AS 20,00 % Vikafjellsvegen AL 20,00 % Bergen Vitensenter AS 28,00 % Den Nationale Scene AS 16,66 % A2G AS 15,50 % Carte Blanche AS 15,00 % Osterøy Bruselskap AS 14,29 % Bergen og Omland Fiskerihavn AS 13,70 % Sambandet Vest AS 10,00 % Hardangerbrua AS 6,70 % Biblioteksentralen AL 4,69 % Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 0,81 % Rehabiliteringssenteret AiR AS 0,05 % Novel Diagnostics ASA 0,00 % Nordiag ASA 0,00 % Antall selskaper registrert: 41 12

13 Kommunale foretak - Bergen kommune Bergen Bolig og Byfornyelse KF (BBB) Bergen Vann KF Bergen hjemmetjenester KF Samarbeidsorgan Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Ovennevnte oversikt viser at kommunen har en del små eierposter i aksjeselskaper og hvor begrunnelsen for eierskapet ikke lenger er relevant. Følgende selskaper foreslås gjennomgått for eventuelt å bli avhendet: Medilab AS, Vikafjellsvegen AL, Bergen og Omland Fiskerihavn AS, Biblioteksentralen AL, Rehabiliteringssenteret AiR AS (tidligere Attføringssenteret i Rauland AS), Novel Diagnostics ASA og Nordiag ASA. 13

14 KAPITTEL III PRINSIPIELLE SIDER VED OFFENTLIG EIERSKAP 1. Norske kommuners verdier Betydelige verdier forvaltes på kommunalt nivå i Norge. En stor del av disse verdiene har kommunene valgt å legge inn i ulike selskaper. Verdiene og avkastningen fra disse selskapene har fått en stadig større betydning for kommunenes samlede økonomi. Kommunenes realverdier kan grovt sett deles inn i tre kategorier: Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter Infrastruktur innen vann og avløp Eierskap i kraftsektoren Den første kategorien omfatter eiendommer i videste forstand. Dette omfatter skolebygg, helsebygg, kulturbygg, idrettsanlegg, administrasjonsbygg, tekniske bygg som verksteder og garasjer, utleieboliger samt tomter, landområder, skogseiendommer, parkeringsplasser og gategrunn. Infrastruktur innen vann og avløp representerer en annen gruppe av vesentlige aktiva. Gjenanskaffelsesverdien av den norske VA-infrastrukturen er beregnet til vel kr 400 mrd. Den kommunale andelen av VA-sektoren anslås å utgjøre mellom % av det nevnte beløp. Den tredje betydelige kategorien kommunesektoren har eierskap i er kraftsektoren. Betydelige deler av norsk vannkraftproduksjon med tilhørende selskaper, som nettvirksomhet og kraftsalg, eies av kommunesektoren. Verdien av kommunenes eierskap i kraftsektoren er anslått til anslagsvis kr mrd. 14

15 Sammenligning av eiendomsverdier Verdier i mrd Kommunale og fylkeskommunale eiendommer Statens eiendommer Olav Thon Eiendomsselskap ASA Figuren viser at det største eiendomsselskapet på Oslo Børs har en børsverdi på kr 8 mrd. Bergen kommune forvalter til sammenligning eiendommer for en verdi på anslagsvis kr 20 mrd. I dag forvaltes en betydelig del av Bergen kommunes realverdier gjennom egne selskap, eksempelvis BBB KF og BKK AS. Kommunen har også vesentlige realverdier i andre enheter som utøver virksomhet innenfor den ordinære kommunale eiendomsforvaltningen (BKB), avfall og renovasjon (BIR AS) og areal- og tomteutvikling (Bergen tomteselskap AS). Bergen kommune har de senere år etablert kommunale foretak av driftsmessig karakter, blant annet Bergen Vann KF. Disse selskapene har betydelige driftsoppgaver selv om de forvalter langt lavere verdier enn selskapene nevnt i avsnittet ovenfor. 2. God forvaltning av kommunens realverdier som alternativ til kutt i driften Utbygging av velferdsstaten har i stor grad skjedd på desentralisert nivå ved at kommunene er tillagt nye og mer omfattende oppgaver. Flertallet av de primære velferdstjenestene utføres i dag i regi av det lokale forvaltningsnivået. Desentraliseringen har funnet sted i erkjennelsen av at en stor offentlig tjenesteproduksjon vanskelig kan drives effektivt av sentraliserte, statlige myndighetsorganer. Kommunene har også ubenyttede muligheter for effektivisering. Organisatoriske hindringer og motstand mot nye driftsløsninger har vanskeliggjort effektivisering i mange kommuner. Kommunene har i tillegg et stort inntektspotensial gjennom en bedre formuesforvaltning. 15

16 Kommunene står på mange måter overfor et valg mellom på den ene siden å effektivisere driften og forbedre avkastningen fra sine verdier, eller å redusere velferdstilbudet til innbyggerne. En bedre eierskapspolitikk er derfor med på å sikre kommunens verdier, og derved trygge velferden for kommunens innbyggere. 3. Behov for en eierstrategi for kommunale eiere Bergen kommune forvalter, som illustrert ovenfor, betydelige verdier gjennom sine ulike selskaper. For å forvalte de store verdiene som kommunen rår over på en best mulig måte, må det etableres en overordnet strategi. Eier bør avklare sitt ståsted i forhold til de ulike selskaper og definere sine forventninger. Utøvelsen av eierskapet har direkte konsekvenser for selskapenes disponeringer og prestasjoner. Hvis eier ikke stiller krav og ikke har definert målsetninger for sitt eierskap vil virksomhetene ha tilsvarende diffuse målsetninger. Uavhengig av eiermålsetningenes innhold må disse være klart kommunisert. Dette for å sikre forutsigbarhet for selskapenes virksomhet, herunder trygghet for selskapets ansatte. Nedenfor illustreres hvordan ulike, alternative eiermålsetninger vil avgjøre hva som blir virksomhetenes målsetninger og prioriteringer. Eiermålsetninger: Maksimalt utbytte Sikkert utbytte Sysselsetting Regional næringsutvikling Ingen definert målsetting Virksomhetsmålsetninger: Effektiv drift Risikospredning Antall ansatte Etablere ny virksomhet Ledelsens egendefinerte mål Ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene i et selskap er et spørsmål for eieren. Når kommunen har valgt å legge en del av sine verdier inn i et selskap medfører dette også en overføring av styringsrett til virksomheten. Selskapets styre og administrasjon skal legge opp virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eier. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. Det mest fundamentale eierspørsmålet er om kommunen fortsatt skal være eier i den aktuelle virksomhet. Det er et sett av ulike forhold som inngår i en totalvurdering for å kunne gi svar på et slikt spørsmål. Dersom kommunen bestemmer seg for fortsatt å eie, må strategien for eierskapet konkretiseres. Det er flere ulike måter å forankre en eierstrategi på i selskapene. For det første vil selskapenes formålsparagraf tegne opp en ytre ramme. I tillegg vil generalforsamlingsvedtak kunne gi instrukser om eiers krav og forventninger. Den løpende kommunikasjon mellom eier og styre er også viktig. Som det er pekt på kan formålet med kommunens eierskap spenne fra et finansielt formål, basert på avkastningsbetraktninger, til et samfunnsmessig formål, med fokus på samfunnsmessig måloppnåelse. Eierstrategien må tydelig ta stilling til slike spørsmål. 16

17 EIER- STRATEGI (eier) Hvorfor skal vi eie virksomheten? VIRKSOMHETS- STRATEGI (styret) Målformulering Organisering Kontroll FORRETNINGS- STRATEGI (administrasjonen) Hvordan optimalisere driften av virksomheten? En eierstrategi er en politisk viljeserklæring, og bør evalueres med jevne mellomrom. Det politiske flertallets tanker og vurderinger kan endres på samme måte som eksterne vilkår kan gi grunnlag for å endre eierstrategien. Utøvelse av strategisk ledelse i en stor og politisk styrt organisasjon som Bergen kommune kan være vanskelig. I næringslivet vil rapporteringslinjene være klarere og mer entydige. Eksempler på utfordringer for strategisk ledelse i offentlig sektor kan illustreres gjennom følgende figur: Uklare og motstridende målsettinger Økonomiske målsettinger Politiske/ Samfunnsmessige formål Utfordringer for strategisk ledelse i offentlig sektor Uklare styringssignaler Uformelle styringssignaler Kompromissløsninger Uklare organisatoriske skiller Uformelle styringskanaler Mangelfull rapportering 17

18 Dersom eierstrategien konkluderer med at formålet med eierskapet er å ivareta politiske eller samfunnsmessige mål, er det viktig å synliggjøre at slike prioriteringer har en kostnad. En kostnad som oppstår på bakgrunn av politiske beslutninger og ikke som følge av rene driftsmessige konsekvenser, må synliggjøres for beslutningstakerne. Dersom slike kostnader ikke er synliggjort, innskrenker det de politiske prioriteringsmulighetene. Forenklet sagt kan man si at den samfunnsmessige nytten må være større enn den økonomiske kostnaden for at et slikt valg skal kunne la seg forsvare. Vilkår for å forsvare ikke-økonomiske mål: Samfunnsmessig nytte > økonomisk kostnad 4. Eiers formål som bakgrunn for en kategorisering av eierskapet Formålet med eierskap innenfor privat sektor er å utvikle selskaper som skaper langsiktige verdier for sine eiere. Dette tradisjonelle resonnementet er ikke tilstrekkelig for å beskrive formålet bak offentlig eierskap. I noen offentlig eide selskaper må synet på verdiskapning utvides til ikke bare å gjelde finansiell avkastning til eierne, men også omfatte den samfunnsmessige verdiskapning selskapene kan representere. De offentlig eide selskapene befinner seg i et grenseland mellom et bedriftsøkonomisk verdiskapningsbegrep og verdiskapning målt langs andre linjer. Dette innebærer forståelse av den doble verdiskapningens logikk det kommunale formålet hvilket på den ene siden betyr at virksomhetens inntekter skal overstige kostnadene (bedriftsøkonomisk perspektiv), og på den andre siden at virksomhetens nytte skal overstige kostnadene med å produsere denne nytten (samfunnsmessig perspektiv). Det er en rekke fordeler ved å spesifisere formålet nærmere gjennom en eierstrategi: Klare mål gjør det lettere å vurdere selskapenes økonomiske og samfunnsmessige resultater. Bedre kommuniserte mål gjennom en eierstrategi vil forenkle selskapenes strategiarbeid. Kommunens kapital i selskapene har en alternativ anvendelse. Presis målgivelse og etterfølgende kommunal vurdering av måloppnåelsen vil gi bedre informasjon om kostnader og gevinster med det kommunale eierskapet. En klargjøring av målene kan bidra positivt til et bedre kommunalt eierskap. I denne eierskapsmeldingen har en valgt å foreta en kategorisering av eierskapet avhengig av hvilke formål kommunen har definert for selskapene. Nedenfor følger en opplisting av kategoriseringen. Finansielt eierskap Dersom hovedformålet med eierskapet primært er å oppnå høy økonomisk avkastning, defineres eierskapet som finansielt. Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på sitt eierskap eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet. Finansielt formål er naturlig for selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske 18

19 lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid. Avkastningsmålene for hvert enkelt selskap bør fastsettes ut fra selskapsspesifikke forhold. Et finansielt eierskap kan videre grupperes i to underkategorier. Selv om formålet er å oppnå høyest mulig avkastning kan to ulike strategier legges til grunn. Eier kan ha en utviklings- og vekststrategi for selskapet. I denne situasjonen kan eier være innstilt på å holde tilbake overskudd i selskapet for på sikt å oppnå en samlet sett bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en høstningsstrategi. Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, vil det være naturlig at eier tar ut en større del av de årlige overskuddene som løpende utbytte. Samfunnsmessig eierskap Dersom formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver under politisk ansvar, defineres eierskapet som samfunnsmessig. Eksempler på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er å finne innen sosial boligforsyning, renovasjon og sysselsetting av personer som ikke på ordinære vilkår kan ta del i arbeidslivet. Det understrekes at selv om eierskapet er definert til å ha samfunnsmessig formål, vil det likevel være et krav om å drive effektivt. Politisk eierskap Innenfor politisk formål defineres de bedrifter som kommunen er engasjert i utelukkende av politiske årsaker, og der en realisering av selskapenes formål vanskelig kan gjennomføres uten politiske prioriteringer og engasjement. Finansiell avkastning på kommunens investeringer i denne type selskaper har således ikke noe selvstendig fokus. 19

20 5. Etablering av eierstrategi for de ulike selskap En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at en klar og presis eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier. Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en eierstrategi. Prosessene omkring etableringen av en slik helhetlig eierstrategi kan illustreres ved hjelp av figuren nedenfor. Finansielt 1. Høste 2. Utvikle Maksimalt utbytte, kapitalnedsettelse (1) Tilføre kompetanse (1 og 2) Tilbakeholde overskudd, kapitalinnskudd (2) Fortsatt eie Mål for eierskapet Samfunnsøkomomisk Optimalisere den samfunnsmessige nytten Eierstrategi Avhende Mål for avhendelse Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av den historiske bakgrunnen for eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidig eierskap. Noen eksempler på slike kriterier ved vurderingen av eierskapet er følgende: Kapitalbindingssynspunkt stor kapitalbinding kan anses å ikke være ønskelig for kommunen. Oppfølgings- og investeringsbehov stort behov for aktiv oppfølging med fokus på blant annet ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses å ikke være ønskelig for kommunen. Virksomhetsområdets utvikling og risiko stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør fortsatt eierskap mindre attraktivt. Samfunnsmessig betydning stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig, sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap. Lønnsomhet i dag og i fremtiden god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt eierskap attraktivt. 20

21 6. Evaluering av det kommunale eierskapet Er kommunen den rette eier? Kommunen bør foreta løpende evalueringer av sitt eierskap. En slik evaluering bør foretas uavhengig av de politiske forhold i kommunen. Behovet for slike løpende evalueringer kan illustreres ved følgende figur: Kontinuerlig endring av verdiene Selskapene utgjør betydelige verdier for kommunen Behovet for alternativ anvendelse endres over tid Evaluering skaper bevisstgjøring på verdier Bakgrunn for å evaluere kommunens eierskap i de ulike selskap Selskapenes rammebetingelser er i kontinuerlig forandring Kommersielle og andre vilkår i stadig endring Endring i skatte- og avgiftsnivå Marginer, lønnsomhet og andre krav i kontinuerlig endring Kommunens oppgaver og rammebetingelser Lovendringer og statlige pålegg Egne endringer i prioriteringer Vesentlige endringer i forhold som påvirker verdiene, illustrert i figuren ovenfor, kan resultere i at kommunen må endre sin eierstrategi. Den deregulering som de senere år har funnet sted, for eksempel innen kraftsektoren, renovasjon og VA-området, gjør det naturlig å stille spørsmål om kommunen også i fremtiden bør være engasjert innenfor disse bransjene. Det må i så fall begrunnes hvorfor det er av betydning å fortsatt være eier. Dersom markedet bidrar til å utsette kommunens virksomheter for vesentlig økonomisk risiko, og dersom andre aktører kan produsere de aktuelle varer eller tjenester på en bedre måte enn hva kommunens selskap kan, bør kommunen stille spørsmål ved om selskapet skal avhendes. Kommunen bør ikke bare vurdere eierskapet i relasjon til egne behov, men også i forhold til de behov selskapene vil ha i konkurranse med andre markedsaktører. Relevante spørsmål å stille vil her være om kommunen kan bidra med nødvendig handlingsrom, kompetanse og 21

22 kapital slik at selskapene får de samme rammevilkår og muligheter til å utvikle seg som andre markedsaktører. Det er ofte slik at et selskap med offentlig eier får dårligere vilkår enn selskap eiet av private i samme bransje. Kommunen har ikke tilstrekkelig kompetanse eller oppfølgingsmulighet og heller ikke evne til å gå inn med ny kapital. Et særtrekk ved offentlig eierskap er den dobbeltrolle som kan oppstå ved at det offentlige er eier og samtidig myndighetsorgan. Problemstillingen er særlig aktuell på statlig nivå. Staten har myndighetsoppgaver på de fleste områder, samtidig som staten er en stor eier i en rekke næringsvirksomheter. Staten er for eksempel stor eier i olje- og gassindustrien. I tillegg til oppgaven med å være eier er staten myndighetsorgan. Konsesjoner og lisenser, utslipps- og forurensningskrav, skatte- og avgiftsspørsmål og en rekke andre forhold bestemmes og kontrolleres av den samme staten. Denne særlige rollen som staten har stiller store krav til staten både som eier og som myndighetsorgan. Det er viktig at disse to rollene skilles klart slik at det ikke kan stilles spørsmål om favorisering, særbehandling eller lignende. Den departementale organiseringen skaper i de fleste tilfeller et skille av eierrollen på den ene siden og myndighetsrollen på den andre siden. To ulike departementer representerer normalt hver sin rolle i forhold til selskapet. Som oftest er Nærings- og handelsdepartementet eier og de ulike fagdepartement er myndighetsorgan. Utskillelsen av frie og sterke statlige tilsyn bidrar også til et ryddigere skille mellom eierrollen og rollen som regulator og kontrollør. Disse prinsipielle problemstillingene gjør seg også gjeldene på lokalt nivå. Bergen kommune har i dag konsesjonsmyndighet i henhold til Film- og videogramloven når det gjelder å godkjenne fremvisning og omsetning av film eller video i næring. Dette innebærer at Bergen kommune skal godkjenne søknader fra private aktører som ønsker å drive kinovirksomhet, samtidig med at en selv eier et slikt kinoselskap, og ut i fra et eierståsted kan være interessert i færrest mulig konkurrenter. Parallelle problemstillinger har en til en viss grad også når det gjelder bl.a. BIR AS. 22

23 KAPITTEL IV KRAV TIL ET GODT EIERSKAP 1. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, siste utgave er pr Hensikten med en slik anbefaling er at selskapene skal ha en eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledelingen mellom aksjeeier, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen går primært mot selskapenes styrer, som bør behandle den og ta stilling til hvordan selskapet skal følge opp hvert enkelt punkt i anbefalingen. Etterlevelsen av anbefalingen skjer på bakgrunn av et "følg eller forklar"-prinsipp. Dette innebærer at selskapene må redegjøre for hvordan de har innrettet seg i forhold til anbefalingens enkelte punkter, og eventuelt forklare hvorfor og hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte. Anbefalingen retter seg i første rekke mot selskaper som er notert på Oslo Børs i det regulerte aksjemarkedet i Norge. De selskaper Bergen kommune har eierinteresser i omsettes ikke i det regulerte aksjemarkedet, og er derfor ikke pliktig til å følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse fra NUES. Prinsippene i anbefalingen er i hovedsak allmengyldige og de tankene og prinsippene som er lagt til grunn, blir regnet som den beste rettesnor for god eierstyring og selskapsledelse. Det anbefales derfor at Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse legges til grunn i det enkelte selskap kommunen har eierinteresser i, så langt dette er relevant, som et ledd i å oppnå god eierstyring og selskapsledelse i selskapet. Det kan nevnes at BKK AS følger denne anbefalingen i dag, med enkelte tilpasninger. Norsk anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse knytter seg til følgende områder: 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående 5. Fri omsettelighet 6. Generalforsamling 7. Valgkomité 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet 9. Styrets arbeid 10. Risikostyring og intern kontroll 11. Godtgjørelse til styret 12. Godtgjørelse til ledende ansatte 13. Informasjon og kommunikasjon 14. Selskapsovertakelse 15. Revisor Relevante punkter fra NUES er tatt inn i den videre saksfremstilling. NUES har følgende medlemmer: Aksjonærforeningen i Norge, Den norske Revisorforening, Eierforum, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Norske Finansanalytikeres Forening, Pensjonskasseforeningen, NHO, Oslo Børs, Verdipapirfondens Forening. Hele anbefalingen finnes på 23

24 2. Bergen kommunes prinsipper for godt eierskap Bergen kommune ønsker å ha følgende prinsipper nedfelt for sitt eierskap: 1. Aksjonærer skal likebehandles. 2. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap i selskapene. 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen. 4. Kommunen vil sette opp resultatmål for selskapene. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart. 7. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapene og fremstår som rimelige. 8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres. 10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 3. Eierstyring og eiers krav til virksomhetene 3.1 Formål og vedtekter Selskapets virksomhet og formål bør tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet.vedtektene skal danne rammen for selskapets virksomhet. Disse bør derfor være tilstrekkelige klare til at virksomheten ledes i den retning eierne ønsker. Dersom vedtektene er for generelle kan dette føre til for stort handlingsrom når det gjelder ledelse av selskapet, og selskapet kan bli styrt i en retning som ikke er ønsket fra eiernes side. Det ligger til generalforsamlingen å foreta en avveining mellom hensyn til styrets og den daglige ledelses handlingsrom og eiernes ønske om å begrense dette. Virksomheten formuleres i mange tilfeller forholdsvis generelt i vedtektene. 3.2 Selskapskapital og utbytte Kapitalstrukturen skal være tilpasset formålet med eierskapet og virksomhetens situasjon Kapitaliseringen av et selskap, vurdert etter forholdet mellom gjeld (fremmedkapital) og egenkapital, er et vesentlig eierspørsmål. For mye og for lite egenkapital kan medføre 24

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel I Forord, sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Forord... s. 3 2. Sammendrag... s. 5 3. Byrådets forslag

Detaljer

Eierskapsmeldingen du nå holder i

Eierskapsmeldingen du nå holder i eierskapsmelding 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak FORORD Eierskapsmeldingen du nå holder i hånden er Bergen kommunes svar på de to viktigste spørsmålene vi som eiere av bedrifter

Detaljer

Aktivt eierskap i en ny tid forvaltning av arvesølv og fellesskapets verdier

Aktivt eierskap i en ny tid forvaltning av arvesølv og fellesskapets verdier Aktivt eierskap i en ny tid forvaltning av arvesølv og fellesskapets verdier Seminar om offentlig eierskap Tirsdag 3. mai Harald Victor Hove Byråd for eierskap Er debatten om offentlig eierskap egentlig

Detaljer

Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011

Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011 Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011 Hva vi har gjort til nå Bergen kommunes eierskapsmelding Vårt fokus har egentlig ikke vært på interkommunale ordninger.

Detaljer

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Komite for finans behandlet saken i møtet 310811 sak 92-11 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar eierskapsmeldingen. Bystyret

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190911 sak 169-11 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar eierskapsmeldingen. Bystyret slutter

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H)

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Nærings- og handelsdepartementet 9. april 2003 Et stort mangfold, med ulike utfordringer Statlig eierskap gjennom børs.. Børsnotering bidrar

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap Et mindre bedre statlig eierskap Statsråd Ansgar Gabrielsen Statsråd Lars Sponheim Statsråd Einar Steensnæs 19. april 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Statlig eierskap og samfunnsansvar

Statlig eierskap og samfunnsansvar Statlig eierskap samfunnsansvar -Eierstyring fra et statlig perspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 7. oktober 2003 Et omfattende statlig eierskap... Klare adskilte roller er viktig Sektorpolitisk

Detaljer

Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak

Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak Vedtatt i kommunestyret den 19. juni 2008 Forord Kommunen forvalter betydelige verdier gjennom eierskap i selskaper. Utøvelse av eierskap er derfor

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI

KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI Eierskap, styre og ledelse i norsk energibransje KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI Espen Fossum, Partner THEMA Consulting Group AGENDA Bakgrunn Resultater fra undersøkelsen Anbefalinger

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Bergen bystyre behandlet saken i møtet 270409 sak 75-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar byrådets

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef Eierskapsavdelingen, 16. juni 2014 Idag - eierdepartementer og Eierskapsavdelingen Staten har direkte eierskap i 68 selskaper,

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 152/16 01.12.2016 Dato: 18.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2010 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2010 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2010 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2010 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

Hvilken organisasjonsform skal vi velge?

Hvilken organisasjonsform skal vi velge? Hvilken organisasjonsform skal vi velge? 7. januar 2010 Kjetil Gill Østvold, Manager E-post: kjetil.gill.ostvold@no.pwc.com Tlf: 95 26 05 52 PwC Agenda 1. PwCs erfaring og kompetanse 2. Lovverk og rammebetingelser

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Saknr. 14/9711-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Brede Kristen Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med

Detaljer

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE 21204/2010 EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE Del 1: PRINSIPPER FOR "GODT EIERSKAP". Vedtatt av kommunestyret 20.10.10 Innholdsfortegnelse 1.0 EIERSTYRING 1.1 Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen 4 1.2

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Seminar Handelshøyskolen BI Oslo, 2. februar 2017 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Leka kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Leka kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Leka kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.6.2008 sak 015-08 Vedtatt av kommunestyret den 27.8.2008, sak 43/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer