MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/12 12/550 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/12 12/550 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013-2016"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/12 12/550 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /12 12/816 INVITASJON TIL EIERSKAP I DESTINASJON VARANGER 93/12 12/903 VIDERFØRING AV BÅTSFJORD INVEST AS 94/12 12/886 TILSETTING AV RÅDMANN 95/12 12/916 BÅTSFJORD SOM MILJØFYRTÅRN-KOMMUNE 96/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE HUSLEIEREGULERING AP 97/12 12/836 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN, DELING,- BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE 98/12 12/645 ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT FOR 2013 Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører/utvalgets leder

2 Sak 91/12 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksbehandler: Tony Petterson Arkiv: 143 C21 Arkivsaksnr.: 12/550 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/12 Kultur- og oppvekststyret /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Rådmannens forslag til handlingsplan vedtas og innarbeides i kommunedelplanen. Administrasjonen gis fullmakt til fortløpende å innarbeide ny og viktig informasjon i kommunedelplanen uavhengig av rullering og revisjon. Plan med slik oppdatering legges ut på kommunens hjemmeside. Innstilling (fra Kultur-og oppvekststyret): Rådmannens forslag til handlingsplan vedtas og innarbeides i kommunedelplanen med følgende endring: På prioritert liste, kap. 7 i planen prioriteres kunstgress som nr. 1, tak idrettshall som nr. 2 og ventilasjon/ varme idrettshall som nr. 3. Administrasjonen gis fullmakt til fortløpende å innarbeide ny og viktig informasjon i kommunedelplanen uavhengig av rullering og revisjon. Plan med slik oppdatering legges ut på kommunens hjemmeside. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 29/12 Behandling: Forslag fra Frode Grønberg: Rådmannens forslag til handlingsplan vedtas og innarbeides i kommunedelplanen med følgende endring: På prioritert liste, kap. 7 i planen prioriteres kunstgress som nr. 1, tak idrettshall som nr. 2 og ventilasjon/ varme idrettshall som nr. 3. Administrasjonen gis fullmakt til fortløpende å innarbeide ny og viktig informasjon i kommunedelplanen uavhengig av rullering og revisjon. Plan med slik oppdatering legges ut på kommunens hjemmeside. Forslag fra Frode Grønberg ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag til handlingsplan vedtas og innarbeides i kommunedelplanen med følgende endring: På prioritert liste, kap. 7 i planen prioriteres kunstgress som nr. 1, tak idrettshall som nr. 2 og ventilasjon/ varme idrettshall som nr. 3. Side 2

3 Sak 91/12 Administrasjonen gis fullmakt til fortløpende å innarbeide ny og viktig informasjon i kommunedelplanen uavhengig av rullering og revisjon. Plan med slik oppdatering legges ut på kommunens hjemmeside. Saksutredning Generell del: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for skal revideres og vil gjelde for perioden Dette er et arbeid som skal gjøres hvert 4. år. En viktig del av denne planen er spesielt den prioriterte lista over tiltak i perioden. Men også den uprioriterte lista er viktig på lengre sikt (disse heretter kalt handlingsplan). Handlingsplanen skal rulleres årlig frem til neste revisjon høsten Siste rullering ble foretatt Gjeldende kommunedelplan som skal rulleres følger vedlagt. Hensikten med planen: Politisk styringsverktøy spesielt gjennom kapittel 7, prioritert liste, og kapittel 9, uprioritet liste, den såkalte handlingsplanen. Oppdatert plan er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler. Nyttig oppslagsverk for lag og foreninger. Den 15. juni sendte vi høringsdokument til i alt 13 foreninger og institusjoner. For at alle skulle ha muligheter å komme med innspill ble det annonsert i Finnmarken og på kommunens hjemmeside bl.a. med at gjeldende plan ble lagt ut på biblioteket og rådhuset. Ved fristens utløp 17. september var det kommet inn 12 forslag fra i alt 4 personer/foreninger slik: Kine Garstad: Utendørs sandvolleyballbane Utbedre turstier May Bente Eriksen: Nærmiljøanlegg ved Båtsfjord skole. Nærmiljøanlegg ved Klausjorda barnehage. Marius Kortelainen og Sergei Pedersen over 100 underskrifter for skatepark i størrelsesorden kr T J Pettersen ønsker utendørs basketkurver. Kr ? Utendørs sykkelbane for BMX-sykling. BSK utrykker ønske om følgende behov neste 4 år: 1. Ny tråkkemaskin 2. Ventilasjonsanlegg idrettshallen 3. Gapahuk i lysløypa i Nordskogen 4. Asfaltering skiskytterstadion 5. Renovering gymsal 6. Utvidelse av lysløypa med tre stolper Forslagene følger som vedlegg til denne saken. Side 3 av 30

4 Sak 91/12 Med bakgrunn i innkomne forslag og tidligere prioriteringer foreslår administrasjonen følgende handlingsplan: Prioritert liste, kapittel 7 i kommunedelplanen Nr Anlegg Hvor Dimensjon Eier År Kostnad Forv.sp.midl Idr.hall Hele BK Tak idrettshall Idr.hall Hele BK idr.hall, ventilasjon/ Varme Fotb.ban. 64 x 104m BK Kunstgress 4 Løypetråkkemaskin BK Ingen 1) Asfalt standplass Skiskyting 2830 kvm BK ) Løypetråkkemaskinen finansieres slik: Kr Båtsfjord sportsklubb Kr Salg av gammel maskin Kr Momskompensasjon Kr Båtsfjord kommune Uprioritert list, kapittel 9 i kommunedelplanen Rekkefølgen er vilkårlig. I den uprioriterte listen er svært få detaljer utarbeidet. Dette gjøres når de eventuelt skal løftes frem til prioritert liste. Anlegg Hvor Dimensjon Eier Kostnad Forv.sp.midler Brannalarm Idrettsh Risikokl 2-6. BK idrettshallen Brannalarm anl.- tek 10/ 11-12p (2)a. Buldrevegg Gymsal Usikker BK Buldrevegg Torget Usikker BK Basketkurver, 2 stk B skole Bane på asfalt BK utendørs Skatepark Torget Flere elementer BK Ballbinge Ikke 21 x 13 meter Vel.f Rehab og utv av gymsal sagt B skole Hall: 16 x 24 m, høyde 6m. 1 badstue og 3 garderober Utendørs B skole BK sandvolleybane Utbedre turstier Nærmiljøanlegg B skole BK Nærmiljøanlegg K b.hg BK Side 4 av 30 + grunnarbeid BK

5 Sak 91/12 BMX-sykling BK Gapahuk i lysløypa N.skog BK Lysløypa, 3 nye lys N.skog Utvid. Av løypa BK Administrasjonen ønsker fullmakt til å kunne gjøre endringer/tillegg i planen (ikke handlingsplanen som krever budsjettvedtak) fortløpende. Nå ønsker vi bl.a. å legge inn et nytt kapittel som kan hete eksterne finansieringskilder (i tillegg til spillemidler). Som eksempel på dette er: FeFo grønne midler SpareBank 1 Nord-Norge Fondet Varanger Kraft-fondet Å legge inn slik og annen informasjon inn i kommunedelplanen vil gjøre at planen blir mye mer interessant for lag og foreninger. Resultatvurdering av forrige ( ) plan med statusoversikt. Kap 4 i planen. Følgende anlegg på prioritert liste er gjennomført og derfor tatt ut av handlingsplanen. De 2 første er tilført spillemidler: Ridehall, kr i spillemidler Gulv idrettshallen, kr i spillemidler Opplyst akebakke Følgende anlegg på prioritert liste er ikke gjennomført og tatt ut av handlingsplanens prioriterte liste og bør inn igjen senest ved neste års budsjettarbeid: Brannalarm i idrettshallen Nytt kunstgress er foreslått forskjøvet til Den fikk vi i 2011 en såkalt idrettsfunksjonell godkjenning på av kulturdepartementet. Denne godkjenningen er gyldig i 2 år fra godkjenningsdato under forutsetning av at det ikke blir gjort endringer i prosjektet. I 2012 fikk vi innvilget kr i spillemidler til nytt gress med tilsagn om ytterligere ved neste søknad. Dersom tilskuddet ikke blir benyttet i løpet av 2 år blir midlene inndradd. Det er i perioden utarbeidet tilstandsrapport for kunstgressbanen somt nevnt over og idrettshallen. Begge har fått såkalt idrettsfunksjonell godkjenning av departementet og er gyldige i 2 år fra godkjenningsdato. Disse godkjenningene er en forutsetning for å kunne søke på spillemidler. Økonomiske konsekvenser: Planen hvor anlegg er oppført på den prioriterte listen er en forutsetning for at kommunen kan søke om spillemidler. De prioriteter som blir gjort må finnes igjen i kommunens investeringsplan og økonomiplan for de årene tiltaket skal gjennomføres. Side 5 av 30

6 Sak 91/12 Juridiske konsekvenser: Ingen. Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen. Helsemessige konsekvenser: Planen må ses på som en viktig del av kommunens folkehelsearbeid og bolyst arbeid. Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen. Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen. Side 6 av 30

7 Sak 92/12 INVITASJON TIL EIERSKAP I DESTINASJON VARANGER Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/816 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/12 Eiersekretariatet /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune ønsker ikke nå å gå inn i Destinasjon Varanger AS. En evt. framtidig deltakelse i selskapet kan vurderes på nytt når følgende er gjort: - Båtsfjord kommune har, for eksempel gjennom revisjon av strategisk næringsplan, vedtatt en strategi for kommunens reiselivssatsing - Destinasjon Finnmark AS har endret sin finansiering av selskapets drift slik at reiselivsnæringen selv også bidrar økonomisk. Dette kan for eksempel skje gjennom en avgift for hver turist (fugletitter) som kjøper tjenester hos reiselivsbedrifter som samarbeider med Destinasjon Varanger Innstilling (fra Eiersekretariatet): Båtsfjord kommune er positive til en evt. framtidig deltakelse i Destinasjon Varanger AS, men ønsker ikke å gå inn i selskapet nå. En evt. framtidig deltakelse i selskapet kan vurderes på nytt når følgende er gjort: - Båtsfjord kommune har, for eksempel gjennom revisjon av strategisk næringsplan, vedtatt en strategi for kommunens reiselivssatsing - Båtsfjord kommune har avklart de prinsipielle spørsmålene som reises i saksframlegget vedrørende offentlig støtte - Destinasjon Finnmark AS har endret sin finansiering av selskapets drift slik at reiselivsnæringen selv også bidrar økonomisk. Dette kan for eksempel skje gjennom en avgift for hver turist (fugletitter) som kjøper tjenester hos reiselivsbedrifter som samarbeider med Destinasjon Varanger Behandling/vedtak i Eiersekretariatet den sak 7/12 Behandling: Felles endringsforslag: Båtsfjord kommune er positive til en evt. framtidig deltakelse i Destinasjon Varanger AS, men ønsker ikke å gå inn i selskapet nå. En evt. framtidig deltakelse i selskapet kan vurderes på nytt når følgende er gjort: - Båtsfjord kommune har, for eksempel gjennom revisjon av strategisk næringsplan, vedtatt en strategi for kommunens reiselivssatsing Side 7

8 Sak 92/12 - Båtsfjord kommune har avklart de prinsipielle spørsmålene som reises i saksframlegget vedrørende offentlig støtte - Destinasjon Finnmark AS har endret sin finansiering av selskapets drift slik at reiselivsnæringen selv også bidrar økonomisk. Dette kan for eksempel skje gjennom en avgift for hver turist (fugletitter) som kjøper tjenester hos reiselivsbedrifter som samarbeider med Destinasjon Varanger Enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune er positive til en evt. framtidig deltakelse i Destinasjon Varanger AS, men ønsker ikke å gå inn i selskapet nå. En evt. framtidig deltakelse i selskapet kan vurderes på nytt når følgende er gjort: - Båtsfjord kommune har, for eksempel gjennom revisjon av strategisk næringsplan, vedtatt en strategi for kommunens reiselivssatsing - Båtsfjord kommune har avklart de prinsipielle spørsmålene som reises i saksframlegget vedrørende offentlig støtte - Destinasjon Finnmark AS har endret sin finansiering av selskapets drift slik at reiselivsnæringen selv også bidrar økonomisk. Dette kan for eksempel skje gjennom en avgift for hver turist (fugletitter) som kjøper tjenester hos reiselivsbedrifter som samarbeider med Destinasjon Varanger Saksutredning: Destinasjon Varanger AS har invitert Båtsfjord kommune til å bli medeier i selskapet. Jeg viser til brev om invitasjon til deltakelse, samt presentasjon fra styreleder og daglig leder i forkant av Kommunestyremøtet i Båtsfjord Selskapet eies i dag av bl.a. Vadsø og Nesseby kommuner, og styret har vedtatt å invitere også Vardø, Tana, Berlevåg og Båtsfjord kommuner med i selskapet. Det antydes at hver av kommunene kjøper 40 aksjer pålydende kr til en overkurs tilsvarende nåværende aksjers verdi pr Hver aksje vil da koste kr. 1600, 40 aksjer kr Driften av selskapet finansieres ved at hver av eierkommunene bevilger et årlig driftstilskudd tilsvarende ca. kr. 100,- pr. innbygger. For Båtsfjord kommune vil dette utgjøre ca. kr ,- pr. år. Selskapets formå er å drive med utvikling og markedsføring av reiselivet i området. Selskapet skal også virke som et felles talerør for reiselivsnæringen og skal bygge opp Varanger som destinsasjon. Uten at jeg som rådmann har satt meg grundig inn i reiselivsnæringen i Finnmark og Nord- Norge framstår næringen som noe forvirrende på markedsføringssiden. Båtsfjord kommune har, gjennom omstillingsstyret, gitt betydelige tilskudd til et reiselivsprosjekt gjennom Linken næringshage (Motvind), i samarbeid med reiselivsforum i Båtsfjord og Berlevåg. Båtsfjord kommune har også gitt tilskudd til prosjektet VVV som arbeider med tiltak i Varangerhalvøya nasjonalpark og tilstøtende friluftsområder. Både VVV og nå Destinasjon Varanger profilerer seg for tiden sterkt innenfor fugletitting og bruker dette som et argument for at kommunene i Øst-Finnmark i sterkt grad skal bidra med offentlige milder til markedsføring og fysiske tiltak i naturen. Side 8 av 30

9 Sak 92/12 Båtsfjord kommune har gjennom vår eiermelding valgt å kategorisere de selskapene vi er eier ab medeier av i forhold til formålet med å være eier. Dersom kommunens formål er å tjene penger på selskapet gjennom utbytte, regnes formålet å være finansielt. Dersom formålet ikke er finansielt, regnes det å være politisk. Med politisk i denne sammenhengen menes i følge eiermeldingen: Dersom selskapet betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver, defineres eierskapet som politisk. Selskapenes formål er utelukkende å realisere politiske målsetninger eller ivareta kommunale oppgaver. Dersom formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver under politisk ansvar, defineres eierskapet som politisk. Eksempler på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er sosial boligforsyning, renovasjon og sysselsetting av personer som ikke på ordinære vilkår kan ta del i arbeidslivet. Jeg mener at en evt. deltakelse fra Båtsfjord kommune i Destinasjon Varanger AS ikke kan være finansielt begrunnet da det ikke vil være realistisk at det blir noe utbytte fra dette selskapet. Båtsfjord kommunes evt. deltakelse må derfor begrunnes med at selskapet er et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver, i dette tilfellet å markedsføre et geografisk område i turistøyemed. En slik begrunnelse reiser flere prinsipielle spørsmål : - Skal skattebetalernes midler brukes til å markedsføre en næring framfor andre næringer? - Vil slik offentlige støtte være ulovlig konkurransevridende i forhold til reiselivsselskaper som ikke drar nytte av Destinasjon varanger sine tjenester? - Vil slik offentlig støtte være i strid med EØS-regelverket om offentlig støtte? Argumentene for at Båtsfjord kommune skal delta ble det argumentert for av ledelsen i Destinasjon Varanger på presentasjonen Slik jeg oppfatter dem er hovedargumentene: - Reiselivsnæringen i Øst-Finnmark består av mange svært får idealistiske personer som ikke har mulighet til å finansiere markedsføringstiltak i noen særlig grad - En økning av turister til området vil gi positive økonomiske ringvirkninger, også for kommunene Jeg viser også til brev fra Båtsfjord frivillsentral som støtter opp om og utdyper noen av disse argumentene for at Båtsfjord kommune skal delta. Side 9 av 30

10 Sak 93/12 VIDERFØRING AV BÅTSFJORD INVEST AS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 12/903 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Eiersekretariatet /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord Invest AS videreføres i nåværende form inntil videre. Selskapets videre drift vurderes på nytt etter neste kommunevalg, senest innen Innstilling (fra Eiersekretariatet): Båtsfjord Invest AS videreføres i nåværende form inntil videre. Behandling/vedtak i Eiersekretariatet den sak 8/12 Behandling: Forslag fra Geir Knutsen: 2. setning i innstillingen strykes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord Invest AS videreføres i nåværende form inntil videre. Saksutredning: Kommunestyret vedtok at selskapets videreføres i nåværende form i ytterligere to år. Vedtaket ble gjort bl.a. på grunnlag av rapport fra selskapet høsten Denne følger vedlagt. Selskapets form ble vedtatt av Kommunestyret , og ble selskapets vedtekter bestemt og styre valgt. Saksprotokoll og saksframlegg til møtet følger vedlagt. I saksframlegget framgår både vedtak og vedtekter for selskapet. Vedlagt følger også rapport fra styret i forbindelse med at videreføring av selskapet nå høsten 2012 kommer opp som sak. Vedlagt følger også aktivitetsrapport for 2011 som er referert for Kommunestyret tidligere. Min vurdering er at Båtsfjord Invest AS gjør og har gjort en god jobb. Det siste året har de bidratt meget aktivt for å få aktivitet på Skrovnes. De er for tiden også aktivt inne i arbeid med å finansiere et større fiskefartøy i Båtsfjord. Selskapets policy er å gå inn i lokale selskaper med aksjekapital for på et senere tidspunkt selge aksjene med fortjeneste. De skal også kunne få utbytte. Ut fra et slikt konsept er 4 år svært kort tid til å ha gjennomført salg med fortjeneste og motta utbytte. Selskapet har vært Side 10

11 Sak 93/12 restriktiv med å kjøpe aksjer og har tidvis blitt kritisert stekt lokalt for det. Imidlertid har det og er det nødvendig å være restriktiv dersom det skal være mulig å oppnå det som eierne, Båtsfjord kommunestyre, har satt som mål: At den kapitalen som Båtsfjord Invest forvalter på vegne av Båtsfjord kommune skal vokse slik at det i tiden framover er mulighet for ytterligere investeringer i lokalt næringsliv. Side 11 av 30

12 Sak 94/12 TILSETTING AV RÅDMANN Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 471 Arkivsaksnr.: 12/886 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/12 Administrasjonsstyret /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Ordfører får fullmakt til å lyse ut stillingen. Om nødvendig benyttes ekstern hjelp. Total kostnadsramme er satt til kr ,-. Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den sak 24/12 Behandling: Forslag fra BAP v/ordfører. Ordfører får fullmakt til å lyse ut stillingen. Om nødvendig benyttes ekstern hjelp. Total kostnadsramme er satt til kr ,-. Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Vedtak: Ordfører får fullmakt til å lyse ut stillingen. Om nødvendig benyttes ekstern hjelp. Total kostnadsramme er satt til kr ,-. Saksutredning: Øyvind Hauken har sagt opp stillingen som rådmann. Han har 3 måneders oppsigelsestid. Båtsfjord kommune bør derfor snarest ta stilling til hvordan rekruttering av ny rådmann skal foregå. Da Birgit Eliassen i 2007 fikk 3 års studiepermisjon ble det vedtatt at ordføreren kunne disponere en økonomisk ramme på inntil kr ,- for kjøp av nødvendige eksterne tjenester for å rekruttere ny rådmann. Den gangen ble Utviklingspartner engasjert. Sluttregningen ble på kr ,- inkl. mva. Side 12

13 Sak 95/12 BÅTSFJORD SOM MILJØFYRTÅRN-KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: K21 Arkivsaksnr.: 12/916 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 1. Båtsfjord kommune slutter seg til nettverket av Miljøfyrtårn-kommuner. 2. Kulturkonsulenten er Miljøfyrtårnansvarlig i Båtsfjord kommune. 3. Kostnader til Miljøfyrtårn dekkes over ansvar Båtsfjord kommune inngår så snart som mulig avtale med godkjent ekstern sertifisør. 5. Lønn/ godtgjøring til sertifisør dekkes av den bedriften som sertifiseres. Innstilling: 1. Båtsfjord kommune slutter seg til nettverket av Miljøfyrtårn-kommuner. 2. Kulturkonsulenten er Miljøfyrtårnansvarlig i Båtsfjord kommune. 3. Kostnader til Miljøfyrtårn dekkes over ansvar Båtsfjord kommune inngår så snart som mulig avtale med godkjent ekstern sertifisør. 5. Lønn/ godtgjøring til sertifisør dekkes av den bedriften som sertifiseres. Saksutredning: Bakgrunn Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsens styre består av flere kommuner samt representanter fra HSH, Bedriftsforbundet, NHO, LO og KS. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig miljøsertifikat. Målgruppen er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter går gjennom en miljøanalyse og dokumenterer miljøprestasjoner ved å oppfylle definerte bransjekrav på områder som energiforbruk, arbeidsmiljø, avfallshåndtering m.m. Miljøfyrtårn skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt. Ved å sertifiseres som Miljøfyrtårn kan en bedrift oppleve bedret arbeidsmiljø, besparelser på energiutgifter og sykefravær, og ikke minst sitte igjen med et håndfast bevis på samfunnsansvar og miljøprestasjoner, noe som kan være et konkurransefortrinn. I en sertifiseringsprosess vil bedriftene benytte en konsulent som loser dem gjennom en miljøanalyse og arbeidet for å oppfylle de ulike bransjekravene. Når bedriften er klar for sertifisering, kontaktes kommunen, som er ansvarlig for å framskaffe sertifisør. Sertifisøren leser gjennom dokumentasjon fra konsulent og besøker bedriften for å undersøke om bransjekravene er oppfylt. Når bedriften er sertifisert, bestiller sertifisøren et diplom. Diplomet underskrives av ordføreren og deles ut av kommunen, gjerne ved en spesiell anledning. Sertifikatet gjelder i tre år av gangen. Hvert år må bedriften fylle ut en Miljørapport Side 13

14 Sak 95/12 på Miljøfyrtårns nettsider for å dokumentere sine miljøprestasjoner. For at bedrifter skal kunne sertifisere seg, må kommunen de har tilhold i være en del av Miljøfyrtårn-nettverket. Mange kommuner velger å selv benytte Miljøfyrtårn som en del av sitt miljøarbeid. Dette gjøres ved å leie inn eller utdanne egen konsulent og sertifisere egne virksomheter. Gjennom den årlige rapporteringen av miljøprestasjoner i Miljøfyrtårnportalen forenkles arbeidet med klimaregnskap og dokumentasjon av kommunens miljøtiltak. Rundt 150 norske kommuner er med i Miljøfyrtårn-nettverket og har virksomheter med Miljøfyrtårn-sertifikat. I ytterligere 60 kommuner er det virksomheter som ønsker å sette i gang, og venter på politiske vedtak. Båtsfjord er en av disse kommunene. Én person utpekes til å være Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen. Kommunen må ta ansvar for at det finnes tilstrekkelig sertifisørkapasitet i regionen. Kommunen kan velge å selv ha sertifisør ved å sende Miljøfyrtårnansvarlig på sertifisørkurs, eller være behjelpelige med å leie inn ekstern sertifisør. Ekstern sertifisør må ha skriftlig avtale med kommunen. Ved sertifisering av kommunale virksomheter må ekstern sertifisør benyttes. Kommunens rolle for øvrig vil være å markedsføre Miljøfyrtårn, følge opp arbeidet med Miljøfyrtårn i kommunen og regionen og utdeling av sertifikater. Økonomi Kommunelisens Kommunen blir fakturert en årlig lisens, denne faktureres første gang etter at første virksomhet i kommunen er sertifisert, og deretter årlig i januar/februar. Per i dag koster lisensen for en kommune med et innbyggertall på inntil kr. 2250,- per år. Dersom kommunen inngår regionsamarbeid med flere kommuner i regionen, faktureres en samlet regionlisens tilsvarende 60% av summert kommunelisens. Diplom Kommunen signerer og deler ut diplom til sertifiserte virksomheter. Hvert diplom koster kr. 565,- eks.mva, og 335,- eks.mva i ekspedisjonsgebyr (reduseres ved samlet bestilling av flere diplomer). Kostnader til innramming av diplom avtales mellom kommune og virksomhet. Det er vanlig at kommunen dekker også dette. Sertifisering Kommunen er ansvarlig for å framskaffe sertifisør når en virksomhet er klar til sertifisering. Kommunene anbefales å bære kostnaden for selve sertifiseringen, men det er anledning til å fakturere virksomheten for den kommunale sertifisørens arbeid. Ved bruk av ekstern sertifisør er det også valgfritt om virksomheten faktureres direkte, eller om kommunen dekker kostnadene. En sertifisering tar som regel 5-9 timer inkludert for- og etterarbeider. Side 14 av 30

15 Sak 96/12 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE HUSLEIEREGULERING AP Saksbehandler: Anne Marte Libakken Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 12/765 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Kultur- og oppvekststyret /12 Helse- og omsorgstyre /12 Formannskapet /12 Teknisk styre /12 Kommunestyret /12 Helse- og omsorgstyre /12 Eldrerådet /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Prisene endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Innstilling: Prisene endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 26/12 Behandling: Forslag fra Høyre: Man ønsker at utgiftene spres på de andre postene, slik at man ikke øker prisen på barnebillett i bassenget. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Høyre enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene øker fra slik det framgår av saksframlegget. Man ønsker at utgiftene spres på de andre postene, slik at man ikke øker prisen på barnebillett i bassenget. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 31/12 Behandling: Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/ståle Olsen: Til neste møte undersøkes om man bruker KPI-JAE eller KPI. I tillegg undersøkes hva husleiene ligger på i sammenlignbare kommuner. Følgelig utsettes punktet om Husleie Alderspensjonatet. Øvrige priser endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 15

16 Sak 96/12 Vedtak: Til neste møte undersøkes om man bruker KPI-JAE eller KPI. I tillegg undersøkes hva husleiene ligger på i sammenlignbare kommuner. Følgelig utsettes punktet om husleie Alderspensjonatet. Øvrige priser endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 86/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 51/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Prisene endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 78/12 Behandling: Forslag fra BAP v/ Ståle A. Olsen: Saken utsettes til det er innhentet uttalelser til pris og avgiftsendringene fra Eldrerådet. Idrettsrådet og Ungdomsrådet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til det er innhentet uttalelser til pris og avgiftsendringene fra Eldrerådet. Idrettsrådet og Ungdomsrådet. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 34/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Side 16 av 30

17 Sak 96/12 Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 34/12 Behandling: Vedtak: Slutter seg til vedtak gjort i Helse- og omsorgsstyre når det gjelder prisøkning på alderspensjonatet. Ellers ingen merknader til priser og avgifter. Prisene endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Saksutredning: 1. Teknisk etat Priser som kommunen bestemmer fritt Alle priser og gebyrer utenom selvkost økes med 10 %; jfr. rådmannens budsjettrundskriv datert av Dette gjelder for teknisk etat sitt vedkommende: Gebyrer for saksbehandling etter plan og bygningsloven, saksbehandling etter matrikkelloven, vannavstengning, festeavgifter og salg av kommunal grunn/tomter. Selvkost Vannavgift: Foreløpig selvkostberegning viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene for dette området i Avløpsavgift: Foreløpig selvkostberegning viser et underskudd på selvkost på kr ,- i Dette må tas inn via økte gebyrer. Dette utgjør en økning på 35 % dersom alt skal dekkes inn uten bruk av fondsmidler. Til orientering, så har kommunen pr. dato et avløpsfond på kr ,-. En vurdering av å bruke av dette fondet må gjøres i forbindelse med endelig behandling av gebyrer i desembermøtet i kommunestyret. Dersom det for eksempel tas kr ,- av fondet til inndekning underskudd 2013, vil gebyrene måtte økes 16 %. Renovasjon: Foreløpig selvkostberegning viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene på dette området i Det tas imidlertid forbehold om eventuell økning fra ØFAS. Feiing: Foreløpig selvkostberegning viser et underskudd på kr ,- i Dette må tas inn via økt gebyr i størrelsesorden kr 64,- pr. pipe; og som utgjør 16 % økning. Tining/staking av private ledninger: En endring av selvkosten her vil være økning av kommunale priser på maskiner og utstyr; herunder lønnsutgifter. 2. Båtsfjord havn Det er i budsjett for kommunen foreslått en generell økning på 10 % på alle kommunens satser for Side 17 av 30

18 Sak 96/12 Båtsfjord havnevesen trenger nødvendigvis ikke å følge dette. For 2012 hadde vi en økning på 10 % som da var en fordobling av de økningene vi har gjort tidligere. Tidligere økninger har vært på 5%. Vi er nå i en vanskelig konkurransesituasjon og det kan fort synes kostbart å anløpe vår havn. Så i ett konkurransemessig perspektiv anbefales det å ikke øke prisene for Vi hadde i 2011 en total inntekt på NOK ,-, ved å legge denne til grunn ville vi med en økning på 10% få økt inntekt på NOK ,-, men dette forutsetter at vi ikke mister anløp og derav tapte inntekter. Vil tru at vi vil gi ett godt signal til kunder ved å ikke øke våre gebyrer for Vi kan nå i henhold til ny Havnelov innføre saksbehandlingsgebyr. Foreslår derfor å legge dette inn i Avgiftsregulativet for Helse og omsorg Det legges opp til at de prisene kommunen bestemmer fritt settes opp med ca 10 % avrundet til et hensiktsmessig beløp. Nåværende satser står i parentes. Husleien er regulert etter KPI- JAE (1,3 %). Kostpris på alderspensjonatet: Frokost kr. 36,- (33,-) Middag kr. 68,- (62,-) Middag ½ kr. 36,- (33,-) Kvelds kr. 36,- (33,-) Helpensjon kr. 4363,- (3966,-) pr. mnd. Kostpris på matombringing klienter: Middag kr. 68,- (62,-) Middag ½ kr. 36,- (33,-) I tillegg kr. 8,00 (7,00) for utkjøring Husleie Alderspensjonatet: Det er i kontraktene til beboerne på Alderspensjonatet skrevet at husleien kan endres i henhold til husleieloven. I LOV nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven) står det: 4-2. Indeksregulering Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk. Side 18 av 30

19 Sak 96/12 Konsumprisindeksen fra september 2011 september 2012 viser en endring på 0,5 % i følge SSB. Dette gir følgende endringer i husleien på Alderspensjonatet; Husleie Alderspensjonatet: Enkeltrom kr. 1411,- (1404,-) Liten Leilighet kr. 2144,- (2133,-) Stor Leilighet kr. 2858,- (2844,-) Varslingsfrist til beboere er 3 mnd ved prisregulering. Korttidsopphold: Korttidsopphold inntil 60 døgn betales pr. døgn med fast pris kr. 133,- jfr. Pris fastsatt av Kongen. (høyeste sats) Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis. Dersom korttidsoppholdet varer utover 60 døgn pr. kalenderår, skal det betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned. (Se forklaring vedr. langtidsopphold og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester ). Langtidsopphold - Egenbetaling i forhold til inntekt: Når en beboer har fått tildelt et langtidsopphold skal det ikke betales vederlag for oppholdet for den første måned, regnet fra innflyttingsdato. Dette gjelder ikke for flytting av bosted fra Båtsfjord Alderspensjonat. Bestemmelsen sikrer vedkommende èn måneds betalingsfritak. Dersom beboer flytter direkte fra annen institusjon (herunder sykehus) skal tiden for opphold i denne institusjonen medregnes. Det samme gjelder dersom beboer allerede har hatt korttidsopphold i sykehjem over 60 døgn inneværende kalenderår. Da innvilges det ikke friperiode, men egenbetalingen betales ut fra inntekt fra første dag. Ved flytting fra egen bolig kan inntil 85 % av beboers utgifter til dette, i inntil seks måneder, slik som husforsikring, strøm, lån og kommunale avgifter, brukes som fradrag i egenbetaling Egenbetaling beregnes av følgende inntekter: ytelser fra folketrygden ytelser fra andre pensjonsordninger arbeidsinntekt næringsinntekt leieinntekter av egen bolig/næring renter og annen avkastning av formue. Egenbetalingen beregnes etter at utlignet skatt og dokumentert betalte gjeldsrenter er trukket i fra. Egenbetalingen for langtidsopphold i institusjon beregnes slik, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenster 3: 1. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (kr /år fra og med ) Side 19 av 30

20 Sak 96/12 fratrukket et fribeløp på kr pr. år betales det 75 %. (kr kr = kr ,- x 75 % = kr , - gjeldende fra 1.mai 2012) 2. Av alle andre inntekter, utover folketrygdens grunnbeløp, betales 85 % etter at skatt er trukket fra. NB: Egne beregninger for krigspensjonister. Pris hjemmehjelp/praktisk bistand: Husstander m/nettoinntekt < 2G Fast månedssats Kr. 77,- (70,-) Husstander m/nettoinntekt >2G til 3G Pr. time: Kr. 53,- (48-) Husstander m/nettoinntekt >3G til 5G Pr. time: Kr. 84,- (76,-) Husstander m/nettoinntekt >5G Pr. time: Kr. 155,- (141,-) Det fastsettes følgende maks betalingssatser gjeldene per måned: -Netto inntekt fra 2G til 3G, Kr. 170,- per mnd. (165,-) (ny nasjonal max.takst minstepensj.) -Netto inntekt fra 3G til 5G Kr. 506,- per mnd. (460,-) -Netto inntekt over 5G Kr. 1265,- per mnd. (1150,-) 1 G er ,- kroner pr Trygghetsalarmer. Det vedtas en årlig abonnementspris på kr. 1020,- noe som er 85,- pr.mnd (924 / 77) Denne kreves innbetalt etterskuddsvis med en beregning på kr. 85,- pr mnd, med innbetaling x 4 pr år. Det må påregnes et større prishopp dersom vi kjøper inn nye alarmer tilpasset mobiltelefoner. Prisregulering Kantinesalg til ansatte: KANTINEPRISER PR PR Middag Kr. 79,- 72,- Frokost/ Kvelds Kr. 49,- 44,- Brødskive med ost Kr. 15,- 13,- Melk/saft/juice pr glass Kr. 12,- 11,- Melk 1 liter Kr. 20,- 18,- Brus 0,5 l Kr. 25,- 22,- Juice 1 liter Kr. 25,- 22,- Kaffe pr. kanne Kr. 43,- 39,- Te pr. kanne Kr. 25,- 22,- Rømmekolle Kr. 14,- 12,- Yoghurt Kr. 13,- 11,- Frukt Kr. 9,- 8,- Store pk. Kjeks Kr. 33,- 30,- Små pk. Kjeks Kr. 26,- 23,- Side 20 av 30

21 Sak 96/12 Rett i koppen Kr. 16,- 14,- Brød Kr. 31,- 28,- 4. Kultur og oppvekst Jeg har lagt opp til et prishopp på ca. 10 % i 2013 for de prisene og avgiftene vi selv bestemmer fritt. Virksomhet/område: Barnehager Barnehagesatser pr siste endring kostpriser var i febr Type plass : Oppholdsbetaling : Kostpenger : Totalt : 100 % 2330,- 90,- 2420,- 100 % søsken 1165,- 90,- 1255,- 80 % 2114,- 72,- 2186,- 80 % søsken 1057,- 72,- 1129,- 60 % 1648,- 54,- 1702,- 60 % søsken 824,- 54,- 878,- 50 % 1415,- 45,- 1460,- 50 % søsken 708,- 45,- 753,- 40 % 1182,- 36,- 1218,- 40 % søsken 591,- 36,- 627,- 20 % 716,- 18,- 734,- 20 % søsken 358,- 18,- 376,- Man foreslår å øke kostprisen fra kr pr barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpris. Nye satser blir da: Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Utlån av lokaler til bursdager og lignende 250 Kommentar: Utlån av lokaler vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Virksomhet/ område: Båtsfjord skole/ basseng Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Billett for barn, basseng Billett for pensjonister, basseng Billett for voksne, basseng Side 21 av 30

22 Sak 96/12 Timepris for utleie av basseng til lag/foreninger 200 pr. t Timepriser for utleie av basseng til andre 400 pr. t Utleie av klasserom til for eksempel kjøreskole 120 pr. time Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende Kommentar: Satsene økes med ca. 10 %. Utlån av lokaler til bursdager og lignende vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Virksomhet/område: SFO Båtsfjord skole og Nordskogen skole Navn på avgift Pris i Sist Ny pris dag endret Full plass pr. mnd /3 plass Time basert 50 Våren % søsken moderasjon fjernes Utlån av lokaler til bursdager og lignende pr. gang 200 Våren Kommentar: Det er svært lenge siden SFO-prisene er blitt justert. Jeg foreslår derfor en økning på mer enn 10 %. Utlån av lokaler til bursdager og lignende vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Virksomhet/ område: Kulturskolen Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Skolepenger pr. år o/20 år Skolepenger pr. år u/ 20 år Søskenmoderasjon pr. år 2. Barn Søskenmoderasjon pr. år mer enn 2 barn Flertilbud, moderasjon 2 eller flere fag Utleie av instrument (begrenset utvalg) Salg av tjenester til kor/ korps for voksne pr. undervisningstime Kommentar: Priser endret sist Det økes med ca. 10 %. Side 22 av 30

23 Sak 96/12 Virksomhet/ område: Kultur Navn på avgift Pris i dag Sist endret Ny pris Idrettshall 1/1 hall, pr time idrettslag endres til fra år Idrettshall 1/3 hall, pr time idrettslag endres til fra år Idrettshall, skyte/bryterom Idrettshall, kantine, pr utleiedag private Idrettshall, 1/1 hall pr t næringslivet Idrettshall pr døgn næringslivet Styrketrening pr år, ordinær/ungdom 2100/ /1500 Styrketrening ½ år, ordinær/ungdom 1250/ /920 Styrketrening 3 mnd, ordinær/ungdom 700/ /520 Styrketrening 1 mnd, ordinær/ungdom 290/ /210 Idrettshall, varemesse 1/1 hall pr døgn Idrettshall, kantine pr døgn, varemesse Skansen, festsal, fredag og lørdag, ikke inntektsgivende Skansen festsal, øvrige dager, ikke inntektsgivende Skansen festsal, fredag og lørdag, inntektsgivende Skansen festsal, øvrige dager, inntektsgivende Kino voksne, vanlig film/3d og premiere 85/ /120 Kino barn, vanlig film/3d og premierer 65/ /95 Kinosal, utleie ikke inntektsgivende Kinosal, uleie inntektsgivende Gymnastikksal, bedrifter pr time Gymnastikksal, foreninger pr time Kommentarer: Alt øker med ca. 10 %. Virksomhet/ område: Helsestasjonen Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Reisevaksiner Kr. 110,- pr. voksen Kr. 55,- pr. barn (under 18 år) 2012 Kr. 120,- pr. voksen Kr. 60,- pr. barn (under 18 år) Hørselstest Kr. 110, Kr. 120,- Influensavaksine Kr. 110,- for alle over 20 år. Gratis når myndighetene bestemmer det. Utleie bilstol Utleie brystpumpe Kr. 55,- pr. dag, kr. 110 pr. uke, kr. 220,- utover en uke Kr. 220,- utover pris for engangssett Side 23 av Kr. 120,- for alle over 20 år. Gratis når myndighetene bestemmer det Kr. 60,- pr. dag, kr. 120 pr. uke, kr. 240,- utover en uke 2012 Kr. 240,- utover pris for engangssett

24 Sak 96/12 Kommentar: Økt med ca. 10 %. 5. Annet Det legges opp til at de prisene kommunen bestemmer fritt, settes opp med ca. 10 %, avrundet til et hensiktsmessig beløp. Navn på avgift Pris i dag Sist endret Bevillingsgebyr Ingen omsetning: kr. 0,- skjenking Bevilling for øl og vin: 2009 minimum kr ,- Bevilling for øl, vin og brennevin: min. kr ,-. Forøvrig følges forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk sine satser. Ny pris Endret ved forskrift 8 des 2011 nr (i kraft 1 jan 2012) Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr ,- for salg og kr ,- for skjenking. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-0,99 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Ambulerende bevilling Inntil Kr. 250,- pr. gang. Inntil kr. 280,- pr. gang. Kunnskapsprøve For avleggelse av prøve, Uendret skjenkebevilling/salgsb evilling alkohol betales et forskuddsgebyr på kr. 300,- Dette er regulert i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. Kunnskapsprøve Kr. 400, Uendret servering Ekstern bruk av Kr. 100, Kr. 110,- lyd/bilde- studio Bruk av telefax Innland kr. 10, Innland kr. 11,- servicetorg Kopiering på servicetorg Utland kr. 20,- Kopiering kr. 2,- pr. ark Attesterte kopier kr. 5,- pr ark. Utland kr. 22, Kopiering A4 kr. 2,- pr. ark Kopiering A3 kr. 5,- pr. ark Attestert rett kopi kr. 6,- pr. ark Side 24 av 30

25 Sak 97/12 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN, DELING,- BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Odd Magnus Rasmussen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 12/836 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/12 Teknisk styre /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar nytt regulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker i Båtsfjord kommune med virkning fra , jfr. plan- og bygningsloven Innstilling: Kommunestyret vedtar nytt regulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker i Båtsfjord kommune med virkning fra , jfr. plan- og bygningsloven Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 55/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar nytt regulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker i Båtsfjord kommune med virkning fra , jfr. plan- og bygningsloven Saksutredning Generell del: Ihht. Plan- og bygningslovens 33-1 har kommunestyret selv mulighet til å gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Ved gjennomgang av dagens gebyrregulativ for behandlingsgebyr for byggesaker som ikke har vært endret siden ca annet en prismessig, har gjennomgangen avdekket omfattende mangler som bør endres i forhold til juridiske konsekvenser. Det har foreløpig ikke latt seg gjøre å finne kommunens bestemmelser for hvordan gebyrregulativet skal behandles (betalingsplikt, betalingsfrist, arbeid etter medgått tid, urimelig gebyr, klageadgang osv..). Så det ser ut til at vi i dag har kun priser for tjeneste, men ingen regler for hvordan disse skal håndteres. Side 25

26 Sak 97/12 I tillegg er det arbeid innenfor felt som private planforslag, og seksjoneringssaker, samt betalingssatser for kopiering som vi utfører (kart, tegninger osv.) som det pr i dag ikke finnes gebyr for. Disse er ikke godt nok medtatt i dagens regulativ. På bakgrunn av dette har teknisk etat utarbeidet forslag til nytt gebyrregulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker. Dette regulativet vil ta inn de mangler som finnes i dagens regulativ og gi større variasjon i gebyrstørrelsen alt etter tiltak. Det er i tillegg innlagt reduksjoner i gebyr for de som påser at søknaden tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven 21-7 annet ledd. «Søknad om tillatelse til tiltak etter 20-1 og 20-2 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.» Administrasjonen anbefaler at nytt gebyrregulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker blir vedtatt av Kommunestyret ihht. plan- og bygningslovens Økonomiske konsekvenser: Danner grunnlag for avdelingens inngående gebyr for arbeid som kommunen er pålagt å utføre etter plan- og bygningsloven. Juridiske konsekvenser: Ved å vedta nytt gebyrregulativ vil en fjerne de usikkerheter som i dag finnes ved håndtering av gebyrer hvor en mangler et reglement for betalingsplikt, betalingsfrist, arbeid etter medgått tid, urimelig gebyr, klageadgang osv. Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente Side 26 av 30

27 Sak 98/12 ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT FOR 2013 Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 12/645 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling (fra Formannskapet): Investeringsbudsjett: Båtsfjord arbeiderparti sitt forslag vedtatt. Driftsbudsjett: Båtsfjord arbeiderparti sitt forslag vedtatt. Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 6/12 Behandling: Eldrerådet har merknad til rådmannens forslag til budsjett når det gjelder reduksjon av sykehjemsplasser, 2 plasser i 2013, 2 i 2014, 2 i 215 og 2 i Av netto innsparing brukes 50 % til å øke aktiviteten i hjemmesykepleien. Eldrerådet ser på nåværende tidspunkt, ingen grunn til reduksjon av sykehjemsplasser, men ved å styrke hjemmetjenester vil dette på sikt bli naturlig. Vedtak: Eldrerådet har merknad til rådmannens forslag til budsjett når det gjelder reduksjon av sykehjemsplasser, 2 plasser i 2013, 2 i 2014, 2 i 215 og 2 i Av netto innsparing brukes 50 % til å øke aktiviteten i hjemmesykepleien. Eldrerådet ser på nåværende tidspunkt, ingen grunn til reduksjon av sykehjemsplasser, men ved å styrke hjemmetjenester vil dette på sikt bli naturlig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 106/12 Behandling: Investeringsbudsjett: Forslag fra BAP settes opp mot forslag fra H. Forslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Driftsbudsjett: Forslag fra BAP settes opp mot forslag fra H. Forslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Side 27

28 Sak 98/12 Vedtak: Investeringsbudsjett: Båtsfjord arbeiderparti sitt forslag vedtatt. Driftsbudsjett: Båtsfjord arbeiderparti sitt forslag vedtatt. Saksutredning: Rådmannen har i møte i kommunestyret presentert sitt budsjettforslag for 2013 og økonomiplan for Rådmannen har etter dette også deltatt på medlemsmøter i Høyre Arbeiderpartiet for å orientere nærmere og svare på spørsmål. Formannskapet vedtok innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan Deres innstilling, med tilhørende rapporter og oversikter, har siden vært offentliggjort både på Båtsfjord kommunes hjemmeside og på rådhuset, biblioteket og frivillighetssentralen. Disse dokumentene følger vedlagt. Etter møtet i Formannskapet har rådmannen utarbeidet følgende nye tiltak i Arena: Driftstiltak: 0060 Newtonrom (drift). Arbeidsgruppen som har jobbet med denne saken konkluderte i møte at dette bør inn som et tiltak i budsjettet. Det er også laget et investeringstiltak Diverse utgiftskutt Båtsfjord havn. Dette ble vedtatt på havnestyrets møte Siden havnestyret nå er et vanlig hovedutvalg i Båtsfjord kommune må tiltaket vedtas av Kommunestyret for å gjelde som en del av Båtsfjord kommunes budsjett og økonomiplan. Investeringstiltak: 0060 Newtonrom (investeringer). Disse nye tiltakene i Arena følger også vedlagt. Dersom Kommunestyret finner det vanskelig å ta stilling til Newton-rom nå, kan man evt. vedta følgende punkt som kommentar/presisering av budsjettet: Kommunestyret ber rådmannen søke tilskudd fra omstillingsfondet til å gjennomføre forprosjekt som avklarer finansiering og fysisk plassering av Newtonrom i Båtsfjord. Innen 1.5. tar Kommunestyret stilling til om Newton-rommet skal realiseres. Vedlagt følger også vedtak fra Kontrollutvalget med forslag til deres budsjett. Dette skal følge med sakspapirene til Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. Vedlagt følger også de uttalelser som er kommet rådmannen i hende, både før og etter Formannskapets innstilling ble kjent. Disse er: 1. Uttalelse fra Utdanningsforbundet, datert Uttalelse fra Utdanningsforbundet, datert Uttalelse fra Fagforbundet Side 28 av 30

29 Sak 98/12 4. Uttalelse fra Norsk sykepleierforbund 5. Uttalelse fra frivilligsentralen 6. Uttalelse fra FAU Båtsfjord skole 7. Uttalelse fra samarbeidsutvalgene for barnehagene Vedlagt følger også vedtak i hovedutvalgene. Viktige presiseringer fra rådmannen: Selv om rådmannen skal være svært tilbakeholden med å kommentere Formannskapets innstilling, ønsker jeg å gjøre oppmerksom på følgende i forhold til Formannskapets innstilling: Investeringer: Teknisk sjef jeg har gjort meg oppmerksom på følgende som jeg på denne måten ønsker å videreformidle til Kommunestyret: 1. Investeringer i vann og avløp. Dette gjelder både prosjektet Skolegata/ Fjordveien og Foma. Det første prosjektet har vi skrevet kontrakt på. Det er budsjettert til 20 millioner kroner i Det er meget tvilsomt, nærmest umulig, at våre utgifter i dette prosjektet blir lavere enn budsjettert. Det andre prosjektet gjelder avløp på Foma. Dette har ikke vært på anbud, men konsulent har ut fra erfaring stipulert det. Dersom ikke Formannskapets innstilling endres slik at det totalt bevilges 25 millioner i 2013, må vi stoppe utlysningen av Foma-prosjektet. 2. Dam Havnevann. Når det gjelder demningen i Hamnevannet har vi, etter pålegg fra NVE, fått godkjent en plan som sier at dette tiltaket skal gjennomføres i dersom det utsettes til 2014, slik Formannskapet har innstilt på, risikerer vi i verste fall å få dagmulkter. Drift: 1. Formannskapet har innstilt på å gjennomføre flere samtidige innsparingstiltak som vil gjelde teknisk etat: Disse er: 1170 Reduserte utgifter til støttefunksjoner gjennom lokal løsning ved trepartsamarbeid. Dette vil i hovedsak gjelde teknisk etat: kr pr. år 8100 Effektivisering teknisk etat: kr pr. år 8100 Redusere stilling teknisk etat: kr ,- De to siste tiltakene her ble foreslått av teknisk sjef i administrasjonens arbeid med rådmannens budsjettforslag. Jeg unnlot å foreslå de to siste tiltakene særskilt, men hadde de med i bakhodet da jeg stipulerte totalsummen i det første tiltaket. På denne måten står Kommunestyret nå i fare for å budsjettere delvis med den samme innsparingen to ganger dersom de vedtar alle tre tiltakene. Eller man kan også se det slik at det blir langt mer krevende å spare 1 million på det første tiltaket når de to andre tiltakene kommer i tillegg og ikke kan innlemmes i det første tiltaket. 2. Formannskapet har innstilt på at følgende tiltak skal ha full virkning allerede i 2013 selv Side 29 av 30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før møtet vil Destinasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2010 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Melhus kommune MØTEINNKALLING. 1 Åpent PS 69/12 12/6799 Delegerte vedtak t.o.m 20.11.2012 Møte i Komite for liv og lære den 28.11.2012.

Melhus kommune MØTEINNKALLING. 1 Åpent PS 69/12 12/6799 Delegerte vedtak t.o.m 20.11.2012 Møte i Komite for liv og lære den 28.11.2012. Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus Møtedato: 28.11.2012 Tid: kl. 09.00 Orientering om status utbygging på Buen v/ Arne Løvset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013.

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer