Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Husbanken - første halvår 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Husbanken - første halvår 2012."

Transkript

1 Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Saltstraumen kommunedelsutvalg Skjerstad kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Ruspolitisk råd Kjerringøy kommunedelsutvalg Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Formannskapet Komitè for levekår Komite for plan, næring og miljø /8 Råd for funksjonshemmede /8 Eldrerådet /7 Ruspolitisk råd /13 Kjerringøy kommunedelsutvalg /21 Komite for plan, næring og miljø /11 Saltstraumen kommunedelsutvalg /23 Komitè for levekår Skjerstad kommunedelsutvalg /11 Tverlandet kommunedelsutvalg /14 Formannskapet Bystyret Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og - første halvår Saksopplysninger Vedlagt følger halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og for første halvår I forbindelse med Partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Side28

2 region Bodø skal det halvårig utarbeides rapport om fremdrift og ressursbruk jfr. er skissert i årlig boligpolitisk arbeidsplan for ivaretakelse av partnerskapsavtalen. Rapport danner grunnlag for halvårige møter mellom s regionale ledelse og representanter for kommunen, i år planlagt måneskiftet aug/sept. Partnerskapsavtalen har som formål å etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom og Bodø kommune slik at kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås. Avtalens samarbeidsområder omhandler økt boligpolitisk kompetanse og økt boligpolitisk. Vedlegg 1 gir gjennomgang av gjennomført og planlagt, ressursbruk og finansielle rammer vurdert opp mot partnerskapsavtalens samarbeidsområder og formål. Vedlegg 2 er en skjematisk rapportering på de enkelte ene fra boligpolitisk arbeidsplan for Konklusjon Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den : Forslag Tatt til orientering. Votering Enstemmig Vedtak Tatt til orientering. Vedlagt rapportering foreslås tatt til orientering. Saksbehandler: Daniel Wie Sandbakk Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Halvårsrapport pr. 1.juni partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og 2 Skjematisk - Halvårsrapportering partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og pr. 1.jun 2012 Side29

3 Side30

4 Side31

5 Side32

6 Side33

7 Halvårsrapportering pr. 1.juni Boligpolitisk arbeidsplan 2012 for ivaretakelse av partnerskapsavtale mellom Bodø Kommune og Regionkontor Bodø ågående prosjekter/ utredninger Strategi/tiltak/ 1. Prosjektleder for ivaretakelse av partnerskapsavtalen. Kommunen Andre * * Kompetansetilskudd innvilget for perioden okt 2011 nov Prosjektleder partnerskapsavtalen Prosjektleder (PL) ansatt fra oktober Leder arbeidet i Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål (nettverksgruppen), inkl utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan (BPHP). Aktiv i en rekke aktuelle saker i kommunen som omhandler bolig, både av boligsosial og generell karakter. Aktivitet primært i samarbeid med berørte leder, personell på linjen og nettverksgruppen. I tillegg benyttes prosjektleder stadig mer som ressurs og for innspill på boligområdet av både politiskog administrativ ledelse, øvrig administrasjon og tjenestene. Side34 Søkt og fått tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd for prosjektmedarbeider. Søknad tilknyttet et ønsket prosjekt Bolig først som skal omhandle metodeutvikling av mer strategisk art. I dette ligger det metodeutvikling og utprøving av systemer/samhandlingsformer/organisering/finansieringsmodeller m.m. som både skal ivaretar den enkeltes mulighet til å skaffe bolig og bli bolig, samt bidrar til mer effektiv bruk av kommunens ressurser. Ressursbruk/rammer: Kompetansetilskudd for PL tilstrekkelig for planlagte to år. PL skal i pappaperm 80% i 15 uker fra 23.juli og anmodning om forskyving av tilskuddperiode kan bli aktuelt. Tilsagn for prosjektmedarbeider vurderes viktig for å kunne holde fokus både på løpende utfordringer og langsiktig planlegging. Kommunen planlegger å utlyse stilling for to år. Resultat/vurdering: Det er stor og ikke minst stort fokus på det boligfaglige området i kommunen. Videre synes behovet for å samle koordinering og ivaretakelse av utfordringer og å være tilstede. PL og nettverksgruppen har til en viss grad en slik funksjon nå, og skal også ha det ut fra mandat fra rådmannen. Involvering av ledere og ansatte i ulike deler av linjen vurderes helt nødvendig både i utarbeidelse av BPHP og pågående for å sikre kompetanse i organisasjonen og riktig plassering av ansvar. Aktivitet videre: PL vil ha fokus på BPHP neste halve året. Se også punkt 27.

8 Strategi/tiltak/ 2. Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål Kommunen Andre * Gruppen skal bidra til økt samordning av boligpolitiske spørsmål i Bodø kommune og sikre gjennomføring av partnerskapsavtalen med. Prosjektleder partnerskapsavtalen Nettverksgruppen godt etabler med representanter fra avdelingene HS, Teknisk og OK, samt. Gruppen ledes av prosjektleder. Gruppen jobber ut fra mandat fra rådmannen og skal; sikre gjennomføring av partnerskapsavtalen og bidra til økt samordning av boligpolitiske spørsmål i kommunen. Resultat/vurdering: Gruppen har både jobbet med langsiktig planlegging gjennom arbeidet med BPHP og fortløpende problemstillinger. I enkeltsaker har nok nettverksgruppen bidratt til økt samhandling mellom avdelingene. Side35 3. Utarbeide boligpolitisk handlingsplan (BPHP) 3a. Kick off Faser i arbeidet med Prosjektleder partnerskapsavtalen. Oppstartkonferanse * Skal inneholde mål, strategier og tiltak knyttet til: - Boligsosialt arbeid - Boligforvaltning - Utbyggingspolitikk - Tomtepolitikk - Universell utforming - Bygging med lavt energibruk. - Distriktsmessige utfordringer. * Det vurderes å gjennomføres oppstartkonferanse. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Aktivitet videre: I fortsettelsen kan det vurderes om nettverksgruppen i større grad kan få formalisert konkret ansvar for koordinering på boligområdet. For å bedre dokumentere prosesser rundt konkrete er vil evalueringsmøter i etterkant av prosessen være viktig for læring og dokumentasjon. Egen prosjektorganisasjon etablert ifm utarbeidelse av BPHP. Planlagt ferdigstilt høst Prosjektplan se innkalling til møte i komité for levekår RS 12/17 fra mai Bred invitasjon Vurdering: Arbeidet med boligpolitisk handlingsplan antas å bidra til økt kompetanse på alle nivå i kommunen. Prosessen legger opp til bred involvering, samt jevnlig informasjon gjennom referatsaker og annen presentasjon av arbeidet. Det legges opp til at bystyret tar beslutning til visjoner, verdier og målsettinger for det boligpolitiske arbeidet, samt vedtak på selve handlingsplanen. Oppstartskonferanse ikke gjennomført. Derimot er det gjennomført en rekke presentasjoner for et tjuetalls instanser i kommunen og noen aktører i bransjen. Opp mot bransje vurderes det et felles møte før sommeren, eventuelt rett over sommeren. Videre vil det bli opprettet kontakt med brukerorganisasjoner.

9 Strategi/tiltak/ 3b. Fase 1 Kartlegging Definere og prioritere brukergrupper. Avklare status, behov virkemidler og utfordringer på boligområdet. Kommunen Andre * Det kan bli aktuelt å søke kompeta nsetilskudd til ekstern bistand i kartleggi ngsfasen. Utveksle informasjon med prosjekt kommunal planstrategi og andre utredninger/ prosjekt hvor det foregår kartlegging på boligområdet. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektet er i kartleggingsfasen, planlagt ferdig ca. desember Det er opprettet to arbeidsgrupper: 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet som har første samling før sommeren. 2. Generell boligutvikling. (Samkjøres med kartleggingsbehov i prosess med kommuneplanens arealdel.) I tillegg vurderes involvering i fortløpende er som viktig del av kartleggingen ved at det gir innsikt både i konkrete behov og utfordringer, faglige problemstillinger og samhandling/oppgavedeling. PL har fortløpende samlet dokumentasjon både fra tidligere politiske saker og referatsaker, resultater og kartlegginger fra andre prosjekter, forskning og offentlige rapporter og utredninger, som er viktig bidrag for å skape oversikt. har bidratt med Boligpolitisk analyse for Bodø Kommune som vurderes å være et godt grunnlag for videre kartlegging. Bodø kommune ønsker å gjennomføre kartlegging og videre analyse selv. Side36 Resultat/vurdering: Etablering av arbeidsgrupper er noe forsinket. Dette vurderes likevel ikke kritisk kartlegging også ivaretas gjennom annen. Arbeidet i arbeidsgruppene antas å bidra til viktig kompetanseheving. I prosjektet legges det opp til at kommunen i størst mulig grad både innhenter og bearbeider datamaterialet selv for å øke kompetanse og styrke forankring av funnene. Ressursbruk/rammer: Berørte linjeleder bidrar med anmodede personalressurser til arbeidsgruppene. Ifm PLs permisjon er det spesielt viktig at arbeidsgruppene følger opp avtalte er, samt at linjeleder bidrar til å legge til rette for at ene kan prioriteres. bidratt med viktig boligpolitisk analyse, i tillegg til å være viktig ressurs i planlegging og ved konkrete problemstillinger. Aktivitet videre: Etablering av arbeidsgrupper med koordinering og fordeling av arbeidsoppgaver vil ha fokus i fortsettelsen. Kartleggingsfasen skal resultere i dokument Status og utfordringsdokument for boligområdet i Bodø Kommune, som legger grunnlag for utvikling av mål, strategier og tiltak.

10 Strategi/tiltak/ 3c. Fase 2 Idefase Fokus på hva kommunen kan gjøre for å løse utfordringene 3d. Fase 3 Bearbeide/ ferdigstille Boligpolitisk handlingsplan. Kommunen Andre * Det vurderes å arrangere idèdugnad med deltakelse fra interne og eksterne interessenter. * Skal inkludere mål, strategier og tiltak som skisserer hvordan utfordringer på boligområdet prioriteres løst. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Bred invitasjon til idédugnad. Idèfase planlagt des 12 feb 13. En konferanse som opptakt til idefasen og utvikling av mål, strategier og tiltak vurderes hensiktsmessig for å skape bred involvering og engasjement. Presentasjon av funn og analyser fra Fase 1, etterfulgt av gruppeprosess for idemyldring kan være aktuell innhold i idèdugnad. Utarbeiding av mål, strategier og tiltak planlagt feb 13 sep 13. Vurdering: Dette arbeidet vurderes å bidra både til økt kompetanse og ikke minst konkrete tiltak som medfører økt boligpolitisk. Side37 4. Prosjektleder Skaffe vanskeligstilte egnet bolig 5. Utarbeide nye kriterier for tildeling av kommunale utleieboliger Ses i sammenheng med planstrategi ,- 0,23M Sluttføres april Erfaringer fra dette prosjekt brukes som grunnlag for arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. Kriterier vedtatt i bystyret februar Erfaringer fra dette arbeidet brukes som grunnlag for arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. Prosjektleder Boligkontoret Leder Boligkontoret UiN NAV HS Stab NAV Tildelingskontoret Flyktningekontoret Prosjekt ferdigstilt april Prosjektrapport levert og distribuert internt i Bodø Kommune og til andre aktuelle instanser. Resultat/vurdering: Prosjektet vurderes å ha gitt mange gode resultater, som blant annet; viss grad av økt viss økning av gjennomstrømning i kommunale boliger, økt valgmulighet til beboere, fokus på mulighet for å eie sin leide bolig, bedre interne rutiner og samhandling for boligtildeling, samt avdekking av ulike problemstillinger og konkrete boligbehov. Funnene fra dette prosjektet tas med i videre arbeid med BPHP og øvrig ivaretakelse av Partnerskapsavtalen. Nye kriterier vedtatt i bystyret. Spesifisering og rutiner for bruk av kriteriene under utarbeidelse og planlegges ferdigstilt tidlig sommer Utarbeides i samarbeid med NAV, Tildelingskontoret og Flyktningkontoret. PL har vært involvert og informert i deler av prosessen Resultat/vurdering: Prosess rundt innføring av kriteriene og organisering av tildeling av kommunalt disponible utleieboliger vurderes som viktig bidrag i videre i arbeidet med BPHP.

11 Side38 Kommunen Andre Prosjektet sluttføres vår 2012 og i den forbindelse vil det bli gjennomført evalueringsmøte. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra til BBL 7. Prosjekt Kommunal planstrategi - Statusmelding - Utfordringsdokumentet Utfordringsdokumentet planlagt ferdig sommer 2012 vil legge føringer for fokus og innhold i kommunens planverk, inkludert Boligpolitisk handlingsplan. Utveksle informasjon med prosjekt Boligpolitisk handlingsplan. BBL Rådgiver ved Byplankontoret. Strategi/tiltak/ 6. Gjennomføre evalueringsmøte med BBL ifm avslutning av prosjektet Flere rimelige utleie- og gjennomgangsboliger. Boligkontoret Kommune ns øvrige avdelinger og enheter. Gjennomført møte mellom BBL og Boligkontoret vår Planlegges videre kontakt både i forhold til samarbeid rundt samarbeidsprosjektet Garntunet og eventuelle nye prosjekter. BBL har tatt initiativ til å se på samarbeid for å redusere husleierestanser og slitasje på leiligheter i Garntunet. PL følger opp dette og vil følge opp videre kontakt før sommeren. Resultater/vurdering: Videre kontakt med BBL vurderes viktig både for å finne gode løsninger for utfordringene ved Garntunet, men også for å lære av både prosess og resultat for fremtidige prosjekter. Kartlegging og utarbeidelse av boliganalyse er samkjørt med arbeidet med kommuneplanens arealdel og BPHP. Aktivitet videre/vurdering: Koordinering av boliganalysen og sammenstilling av data i rapporten gjennomføres internt i kommunen som en del av arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. PL har ansvar for dette arbeidet. Det vurderes hensiktsmessig å gjennomføre datainnsamling og analyser internt i kommunen for å sikre kompetanse og forankring av funnene. Derimot er det viktig å søke ekstern bistand ved behov for å sikre kvalitet.

12 Nye prosjekter / utredninger Strategi/tiltak/ 8. Booppfølgingsprosjektet DUE Bodø Prosjektet er tilknyttet barnevernet og tiltaket DUE (Der Ungdom Er), som er et bo- og nærmiljøtiltak for ungdom med ulike utfordringer. Formål: Prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer slik at ungdom får mulighet til å utvikle en god bokarriere. Kommunen Andre ,- Kompetansetilskudd Prosjekt- innvilget medarebider til prosjektstilling. Booppfølging sprosjektet DUE Boligpolitisk nettverksgruppe Flyktningekontoret Tildelingskontoret Boligkontoret NAV Prosjektmedarbeider ansatt fra 2.mai Prosjektmedarbeider deltar i utviklingsprosjektet utsatt ungdom og bolig og deltok i den forbindelse på studietur til Aberdeen Foyer i Skotland. Prosjektmedarbeider er barnevernets representant i arbeidsgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet ifm utarbeidelse av BPHP Det legges opp til tett smarbeid mellom PL, nettverksgruppen og prosjektmedarbeider for DUE. Vurdering: Engasjement av prosjektmedarbeider vurderes som viktig ressurs inn i arbeidet med partnerskapsavtalen. Ikke minst vurderes det viktig at barnevernet gjennom dette prosjektet løfter bolig fram som spesifikt satsningsområdet også i arbeidet med sine brukere. Side39 9. Utviklingsprosjekt ungdom Utsatt ungdom og bolig Kompeta nsetilsku dd administr eres via Narvik Kommun e med Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål. Prosjekt i regi av Formål: Metodeutvikling og erfaringsutveksling mellom deltakende kommuner. Prosjektmedarbeider Booppfølgings prosjektet DUE Boligpolitisk nettverksgruppe Lenvik, Narvik og Hamarøy kommune. Det er gjennomført tre samlinger i prosjektet. 1. Oppstartssamling. 2. Metodisk arbeid med ungdom og bolig. 3. Studietur til Aberdeen Foyer. Kommunen har deltatt med prosjektmedarbeider DUE, leder boligkontoret, oppvekstkoordinator (OK), OKs representant i nettverksgruppen for boligpolitiske spørsmål, rådgiver tildelingskontoret og PL. utarbeider rapporter/referat fra samlingene. Resultat/vurdering: Prosjektet vurderes så langt å ivareta sitt formål om å bidra til metodeutvikling og erfaringsutveksling. Resultater og erfaringer fra dette prosjektet tas med videre i arbeid med mål, strategier og tiltak ifm BPHP Deltakelse i prosjektet antas å bidra både til kompetanseheving og gode innspill for etablering av tiltak på boligområdet.

13 Strategi/tiltak/ 10. Utredning vedrørende fremskaffelse av bolig for 1.gangs bosetting av flyktninger. Kommunen Andre Egen drift Det kan bli aktuelt å søke kompeta nsetilsku dd til ekstern bistand for deler av utrednin gen. Det skal igangsettes intern utredning med mål om en overordnet strategi for langsiktig fremskaffelse av nødvendig antall egnede boliger for 1.gangs besetting av flyktninger. Ses i sammenheng med fase 1 i utarbeiding av boligpolitisk handlingsplan Leder Flyktningekontoret Boligkontoret og andre berørte instanser. Prosjektled er partnerskapsavtalen Aktivitet Utredning ikke gjennomført og er planlagt å ivaretas i sammenheng med fase 1 i utarbeidelse av BPHP. Det vurderes hensiktsmessig å Ressurser/rammer: Det er ikke søkt kompetansetilskudd konkret for bistand til deler av utredningen. Derimot er det gitt tilsagn på prosjektmedarbeider for blant annet å bistå PL, som også vil styrke gjennomføring av denne utredningen. Vurdering: Det vurderes hensiktsmessig å se denne utredningen i sammenheng med øvrig kartlegging av boligbehov og virkemiddelbruk i kommunen. Arbeidet antas å bidra til økt kompetanse og økt samhandling på boligområdet. Aktivitet videre: Utredning følges opp som del av arbeidet til arbeidsgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet. Side40 * * 19. og 20.mars. Prosjektleder partnerskapsavtalen Kompetanseheving/samhan dling/dialog 11. Deltakelse boligsosiale nettverksmøter for kommuner i s region Nord. 12. Forankringssamling i Tromsø for partnerskapsavtalen. 13. Landsmøte 2012 Kommunale Boligadministrasjoners Landsforbund (KBL) Dekker reise 2-3 møter pr. år. Rådgiver HS Stab Dekker reise Lillehammer 23.mai. Rådgiver HS Stab FM Andre nettverkskommuner Andre partnerskap skommune r region Nord. KBL Samling med fokus på barn og unge gjennomført 27. og 28.mars i Bodø. Kommunen deltok med representanter fra HS-stab, Stab OK, barnevernet, boligkontoret og PL. Bodø holdt innlegg og presenterte booppfølgingsprosjektet DUE og arbeidet med Partnerskapsavtalen. Vurdering: Deltakelse fra ulike instanser i kommunen vurderes som viktig for å øke boligsosial kompetanse. Bodø deltok med rådmann, rådgiver HS-stab, leder boligkontoret og PL. I tillegg deltok ordfører på felles samling 19.mars. Rådmannen holdt innlegg og presenterte sine refleksjoner rundt forankring av arbeidet med partnerskapsavtalen. Vurdering: Samlingen vurderes viktig som arena for erfaringsutveksling og forankring av partnerskapet. I så måte er årets deltakelse et viktig signal på at partnerskapet har fokus i Bodø. Kommunen deltok med rådmann (som også holdt innlegg), samt fire representanter fra Boligkontoret. Vurdering: Viktig for kompetanseheving.

14 Strategi/tiltak/ 14. Konferanse «Boliger for framtiden» - kommunal boligforvaltning Kommunen Andre Dekker reise Oslo 14. og 15.feb Boligpolitisk nettverksgruppe. Boligkontoret Kommunen deltok med to representanter fra boligkontoret. Vurdering: Vurderes å ha bidratt til økt kompetanse. Side DIVERSE KOMPETANSE- HEVENDE AKTIVITETER 15.a. Årnesveien 4 15 b. Sølvsuper Helse- og velferdssenter 15.c Velferdsteknologi 15.d. Brukermedvirknin g I opprinnelig arbeidsplanen var det presentert diverse kompetansehevende er som kommunen hadde fått tilsagn fra til å gjennomføre. Under følger en spesifisering av ene basert på revidert søknad om kompetansehevende tiltak for 2011 revidert pr , samt tilsagn om overføring av tilskudd på kr ,- til videreføring av vår Aktivitetene under vurderes å ha bidratt til viktig kompetanseheving, samt innspill til konkrete tiltak og organisering av egen virksomhet. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering: 1. Fagdag innhente kompetanse fra Liengbakken Mo i Rana. Ikke gjennomført men ønsker å gjennomføre høst 2012, samt videreføre tilskudd på rk ,-. Erfaringer fra Mo vurderes å kunne være viktig kunnskap å ta med se videre i utvikling av ** Målsetting: Prosjektet skal legge til rette for og planlegge oppstart av alle senterets funksjoner, samt ivareta Bodø kommunes målsetting for helseog sosialavdelingen ** *** En trygg og stimulerende hverdag for Bodø kommunes pleietrengende - Pilot for anvendelse av velferdsteknologi ved etablering av Sølvsuper helse- og velferdssenter drifen ved den planlagte omsorgsbasen med utleieboliger. Aktivitet/tilskudd/vurdering: 1. Befaring Stavanger kommune. Besøk vålandstunet og Stokka undervisnings-sykehjem. gjennomført. Okt budsjett ,-. 2. Befaring Trondheim kommune. Besøke øya helsehus og Munkvoll helse- og velferdssenter. Ikke gjennomført men ønsker å gjennomføre høst 2012, samt videreføre tilskudd på kr ,-. 3. Befaring Kristiansand kommune. Besøke Lillebølgen og Bølgen bofellesskap for unge funksjonshemmede. Gjennomført nov Tilskudd ,-. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Velferdskonferanse i Trondheim. Gejnnomført. Tilskudd ,-. 2. Befaring smarthus. Almas Hus Oslo og Fru Paulines leil Bærum. Omsorg + GERIA. Gjennomført sept/okt. Tilskudd ,-. 3. Innbyggerdialog sammen med Nordlandsforskning. Vurdere videreføring av tilskudd på ,-, eventuelt omdisponering. Kommunen har fått avslag på omsøkte skjønnsmidler fra Fylkesmannen. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Besøk Larvik kommune. Ikke gjennomført, men ønskelig å gjennomføre besøk høst 2012, samt videreføre tilskudd på kr ,-.

15 Side42 Strategi/tiltak/ Kommunen Andre 15 e. Vollsletta ** Arbeid med utvikling av Vollsletta er utsatt til ca f. Deltakelse i tveretatlig kommunenettverk, Stavanger. 15 g. lengst mulig i eget liv i eget hjem 16. Utviklingsprosjekt metode/drift Årnesveien 4 (Treningsfeltet) Sonebase og utleieleiligheter. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Befaring andre kommuners løsning bofellesskap/planleging av botilbud for funksjonshemmede. Ikke gjennomført. Selv om planlegging av Vollsletta er utsatt har kommunen fortsatt utfordringer knyttet til målgruppene tiltenkt Vollsletta. Bør vurdere befaring likevel som kunnskapsgrunnlag for planlegging og ivaretakelse av målgruppen. Videreføring eller omdisponering av tilskudd på kr ,- bør vurderes. 2. Brukermedvirkning. Invitere brukere/innbyggere til medvirkning i planarbeidet. Pga utsettelse av planareidet ved Vollsletta bør det vurderes omdisponering til annen som ivaretar brukermedvirkning for høsten 2012, samt videreføring av tilskudd på kr ,-. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Gjennomført okt Tilskudd ,-. ** Inkluderer innhenting av kunnskap om muligheter for endringer innen omsorgstjenestene fra pleie til styrking av evne til egenomsorg, Fredricia - modellen. Det vurderes å søkes kompeta nsetilskudd til prosjektleder. Årnesveien 4 er planlagt som Sonebase og utleieleiligheter for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Det vurderes søknad om tilskudd til prosjektleder fra HS-avdeling Se kommentarer punkt 20. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Besøk Fredricia, Danmark. Gjennomført sept Tilskudd ,-. 2. Workshop Oslo for prosjektgruppen. Gjennomført sept Tilskudd ,-. 3. Dagskonferanse i Bodø. Gjennomført april Tilskudd ,-. Det skal gjennomføres oppfølgingskonferanse i Bodø i juni. Det ønskes vurdert om ikke benyttet tilskudd til andre er kan omdisponeres til konferansen i Juli, som har budsjett på kr. 5000,-.

16 Strategi/tiltak/ 17. Gjennomføre dialogmøter med bransjen. Kommunen Andre * Byggebransjen Utleiere Utviklere Boligpolitisk nettverksgruppe Aktuelle enheter i Bodø Kommune Bransjen Nettverksgruppen og boligkontoret har vært i kontakt med flere aktører vedrørende konkrete prosjekter. PL har deltatt i to oppstartskonferanser for utbygginger som del av kartlegging av virkemidler og for å opprette kontakt med bransje. Nettverksgruppen vurdere det hensiktsmessig å invitere bransje til samling ila tidlig høst Lengre kontakt i vinter/vår med utbygger/utvikler vedrørende kvartal tilknyttet Storgata 39. Side Gjennomføre møter med aktuelle instanser i kommunen. * Hensikt: - Informere om pågående arbeid på boligområdet. - Avdekke behov og virkemidler. - Invitere til innspill og deltakelse. - Skape engasjement. Boligpolitisk nettverksgruppe Kontakt med tre tilbydere vedrørende Gjennomført større prosess opp mot utleier/utveikler vedrørende todelt prosjekt (Bikuben): Første del omhandlet bruk av hotell til hybelhus for vanskeligstilte på boligmarkedet. Konklusjon ble at kommunen ikke inngår samarbeid/leieforhold. Andre del omhandler kommunal involvering i utbygging av kvartal i sentrum for leiligheter. Avventer kontakt inntil videre PL har gjennomført presentasjoner i ulike fora og virksomheter i kommunen, både relatert til boligsosiale og generelle boligrelaterte utfordringer. Vurdering: Møter og dialog omkring boligpolitiske spørsmål vurderes som viktig både som del av kompetansebygging, for å få innspill fra aktørene som kjenner tjenestene, behovene blant kommunens brukere og innbyggere, og som sitter på virkemidlene. Aktivitet videre: Det vurderes hensiktsmessig å invitere seg inn til flere instanser både internt i Bodø Kommune og til eksterne samarbeidsparter. Spesielt vurderes det viktig å opprette kontakt med representanter fra brukere, samt besøke noen av de ulike botilbudene i kommunen.

17 Strategi/tiltak/ 19. Universell Utforming Kompetanseprogrammet. Kommunen Andre Universell Utforming Kompetanseprogrammet no/ er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner. I dialog med og kommunens avdelinger vil behov for gjennomføring av opplæringsprogrammet vurderes ila Prosjektleder partnerskapsavtalen Aktuelle enheter i Bodø Kommune Ikke så langt. Aktivitet fremover: Gjennomføring av opplæringsprogram for aktuelle instanser i kommunen må vurderes. I første omgang kan det være aktuelt å informere om hjemmesiden og oppfordre til egenstudie via hjemmesiden. Kurset er modulbasert og har en struktur som gjør det lett å plukke ut aktuelle tema man ønsker å sette seg inn i. Kurset er tilgjengelig på og vurderes å være godt tilrettelagt for egenstudie. Side44

18 Utbyggingsprosjekter Pågående, søkt tilskudd Strategi/tiltak/ 20. Sonebase med utleieboliger - Treningsfelstet (Tidligere omtalt som Årnesv. 4) Kommunen Andre 69,0mill 12,0mill - Det søkes om ytterliger e investeri ngstilsku dd tilsvaren de 40%. Investeringstilskudd fra innvilget. HS-avdeling Eiendomskontoret Sonebase med utleieboliger tidligere lokalisert i Årnesveien 4 er besluttet flyttet til det såkalt Treningsfeltet. Se bystyresak ps 12/45 fra Tilpasning av bygg for ny tomt og planløsning for ivaretakelse av funksjon er gjennomført av arkitektfirma. Løsning tar høyde på å ivareta de samme funksjoner som tidligere utarbeidet i prosjektgruppe, og er omforent med HS, byplan og brukerrepresentanter. Ferdigstillelse planlagt oktober I forbindelse med prosjektering av sonebase ble hensiktsmessig drift vurdert opp mot fysisk utforming. Det jobbes for tiden med organisering for planlegging av drift. Søkt og fått avslag om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for 2012 til prosjektstilling. Side45 Resultat/Vurdering: Til grunn for vedtak ligger blant annet at ny lokalisering bedre ivaretar nærhet til hverdagslige servicetilbud for beboerne og organisering av tjenestene. I tillegg antydes det at omregulering av hele Treningsfeltet til offentlige formål eksempelvis kan sikre arealreserve til fremtidige sykehjem. Prosjektet Sonebase med vil gi kommunen viktig botilbud målgruppen. Prosessen vil også gi kommunen viktig kunnskap og erfaring på fagområdet. En annen effekt kan være at prosess rundt relokalisering medførte en offentlig debatt som tok opp både praktiske implikasjoner og verdispørsmål. Ressurstilgang/ramme: Kostnad nytt prosjekt Treningsfeltet berammet til 81,0 mill. Tidligere tilsagn tilskudd på kr. 12 mill. Ny søknad for investeringstilskudd tilsvarende 40% av totalkostnad planlagt levert før sommeren. 21. Sølvsuper helse- og velferdssenter 305 mill 65mill Investeringstilskudd fra innvilget. HS-avdeling Eiendomskontoret Aktivitet framover: - Søke om ytterligere investeringstilskudd - Planlegge drift

19 Mulige framtidige utbyggingsprosjekter Strategi/tiltak/ 22. Utredning av behov sykehjemsplasser, i henhold til bystyrevedtak av desember Utredning ses opp mot blant annet behov for bokollektiv og bofellesskap med døgnbemanning. Kommunen Andre HS-avdeling Aktuelle enheter i Bodø Kommune Konkret utredning er ikke gjennomført. Men avdekking av bahov og planlegging av ivaretakelse av sykehjemsutbygging og behov for bokollektiv og bofellesskap med døgnbemanning er pågående prosess. Vurdering: Utredning kan medføre framtidige utbyggings-prosjekter, og må ses i sammenheng med punkt 23a. Kommunalt disponible utleieboliger innbefatter også boliger til pleie- og omsorgsformål, bokollektiv og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig. Aktivitet videre: Arbeidet følges opp både i ordinær drift og i arbeidet med BPHP. Side46

20 Side47 Strategi/tiltak/ 23a Arbeid for å bygge og finansiere kommunalt disponible utleieboliger, Aktuelle er i henhold til partnerskapsavtalen i perioden b. Arbeide for aktivt å øke antall UU boliger. 23c. e med om å utvikle nye boligområder. Kommunen Andre * Partnerskapsavtalen skisserer gruppe for enheter i Nettverks- Aktuelle ulike områder boligpolitiske Bodø Bodø Kommune spørsmål Kommune og skal samarbeide om. Dette innbefatter samarbeid som også kan medføre utbyggingsprosjekter. Nettverksgruppen i samarbeid med Boligkontoret har vært i kontakt med flere potensielle tilbydere vedrørende konkrete prosjekter. Resultat/konklusjon: 1. Bygging av småhus til hard bruk for personer med utfordringer relatert til rus/psykiatri. Kommunen avsatt midler til kjøp av et hus. Anbudskonkurranse utlyst, med frist 16.juni. Det planlegges søknad om å søke tilskudd til utleieboliger ifm denne anskaffelsen. I tillegg er det søkt om midler fra Fylkesmannen for bo-oppfølgingsprosjekt knyttet til blant annet beboer tiltenkt småhuset. 2. Kontakt i samarbeid med, med tilbyder vedrørende Storgata 39 + tilstøtende kvartal. Ingen konkrete avtaler, men tilbyder har både fått innsikt i kommunens behov og s virkemidler. 3. Kontakt med tilbyder av mulige utleieboliger på Støver, i samarbeid med. Ingen konkrete avtaler, men tilbyder har både fått innsikt i kommunens behov og s virkemidler. 4. Planlagt møte med BBL vedrørende mulig prosjekt skal gjennomføres i juni. 5. Unge funksjonshemmede. Det pågår arbeid vedrørende ivaretakelse av unge funksjonshemmede med omfattende tjenestebehov i tilknytning til bolig. I dette arbeidet ønsker kommunen både se på løsninger for de konkrete utfordringene, samt intern organisering for ivaretakelse av slike behov. Prosess rundt de ulike kontaktene har gitt god innsikt både i kartlegging av behov, anskaffelsesreglement, markedsforståelse, i tillegg til at det er opprettet kontakt med ulike aktører. Aktivitet videre: Gjennomføre evaluering av de ulike prosessene som er gjennomført. (oppgavedelingen, ansvar, gode erfaringer m.m.) * Ikke så langt i prosjektet som styrker dette. Vil følges opp i det videre arbeidet. * Kommunalt disponible utleieboliger innbefatter også boliger til pleieog omsorgsformål, bokollektiv og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig.. Gjennomført felles møter med og tilbydere ifm konkrete saker. Vil følges ytterligere opp i det videre arbeidet.

21 Strategi/tiltak/ 24. Bodøs distriktsområder. Kommunen Andre Bodøs distriktsområder har andre utfordringer en bysenteret. På sikt kan fokus på dette området medføre utbyggingsprosjekter eller andre tiltak rettet mot distriktsområdene. Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål Private aktører Nasjonal konferanse vedr. boligetablering i distriktene. Des Kommunen deltok med rådmann, eiendomssjef, representant nettverksgruppen, blant annet. PL, leder boligkontoret og rådmann deltatt i møte vedrørende vedr Skjerstad bygningsstiftelse og boligbygging i distriktene i feb PL deltatt i møte med kommunedelsutvalg Skjerstad. Formål å opprette kontakt for å avdekke behov, utfordringer og muligheter. PL og Daniel Bjarmann Simonsen deltatt i møte Landegode velforening og BBL vedrørende bygging av bolig på Landegode. PL koordinerte engasjering av potensielle søkere til Bolyst-midler, med søknadsfrist 5.mars Fire grupperinger var i konatkt med PL for drøfting av potensielt prosjekt og søknadsprosess. Videre har det vært fokus på boligrelaterte utfordringer i kommunedelsutvalgenes halvårsrapporter, samt innspill til arbeidet med planstrategi. Side48 Midler Boligetablering i distriktene med søknadsfrist 1.mars. Prøveprosjekt over tre år. Bodø har flere distriktsområder med til dels stor fraflyttingsproblematikk og kanskje hadde det vært spennende med deltakelse fra kommune som Bodø. Selv om Bodø Kommune er innenfor satsningsområdet, ble det i samråd med vurdert at Bodø ikke søker da satsningen er tenkt kommuner med mer typisk fraflyttingsproblematikk. s virkemidler 25a. Økning ramme for startlån Øke fra 50mill til 100mill I henhold til bystyrevedtak av desember 2011 er det søkt om økning av ramme for startlån fra 50mill til 100mill Resultat/Vurdering: Aktiviteten så langt har gitt større innsikt i distriktsområdene behov, utfordringer og mulighet. Videre er det opprette kontakt med flere aktører. Distriktsmessige utfordringer skal behandles ifm BPHP og videre kontakt mot distriktsområdene vil bli gjennomført. Boligkontoret Utredning gjort og presentert for bystyret i referatsak RS 12/15. Resultat/vurdering: Fra utredningen: De siste år har pågangen etter Startlån økt. For å dekke etterspørselen har rammen til Startlån blitt økt med 50 mill fra 50 mill kr til 100 mill. kr fra Etterspørselen hittil i 2012 har økt signifikant fra tidligere år og prognosen for 2012 er på hele søknader. For 2011 ble det mottatt 390 søknader.

22 Strategi/tiltak/ 25b. Utredning av brukere av startlån i Bodø, i henhold til bystyrevedtak av desember Kommunen Andre Utredning av hvem som er brukere av startlån i Bodø, inkludert sammenligning med andre kommuner. Boligkontoret Bodø kommune ønsker å bruke ressurser på beboere og søkere til kommunale utleieboliger for å fange opp husstander som kan være i stand til å kjøpe egen bolig. Utredningen vurderes som viktig bidrag til arbeidet med BPHP. Side49 Annet 26. smøter partnerskapsavtalen 27. Permisjon for prosjektleder partnerskapsavtalen Ses i sammenheng med fase 1 i utarbeiding av boligpolitisk handlingsplan s regionale ledelse og representanter for kommunen møtes minst to ganger i året for å gjennomgå halvårlig rapport om planlagte er, ressursbruk og finansielle rammer. * Prosjektleder 80% permisjon Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Planlagt august/september PL kommer til å prioritere utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan under permisjonstiden. Etablering av arbeidsgrupper, i nettverksgruppen og PL er tilstede en dag i uken vurderes tilstrekkelig til å ivareta fremdrift i arbeidet med BPHP. Engasjering av prosjektmedarbeider vil styrke ivaretakelse av partnerskapsavtalen. * innvilget kompetansetilskudd inntil kr ,- til lønn samt utgifter knyttet til kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for prosjektleder for perioden okt 2011 nov Kommunens egenandel er kr ,-. ** gitt tilsagn på kompetansetilskudd inntil kr ,- for videreføring av kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid i *** Det er søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler - 1MILL til prosjektleder. FÅTT AVSLAG. Definisjoner: Kompetansetilskudd - Bidra til å heve kompetansen innen boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Kompetansetilskuddet skal også bidra til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Investeringstilskuddet - Skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom. Tilskudd til utleieboliger - Skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 30.04.2012 Tidspunkt: Kl. 13:00 Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014

Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014 Sluttrapport gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014 Hovedsatsingsområde: Å leve i egen bolig Stavanger kommune skal disponere et så stort antall utleieboliger at ventelistene

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Oslo kommune, Bydel Alna Formatert: Skrift: (Standard) Arial 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FORSLAG TIL 2008-2012 Lenvik Kommune Boligsosial Handlingsplan 2009 2013 Vedtatt i K-sak 41/09 18.06.09. INNHOLD: side 1. Generelt / bakgrunn. 3 1.1 Hva er en boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2013 498/2013 2012/8033 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet 30.01.2013 Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 Forord Skrives etter kommunestyrets vedtak. Innhold Sammendrag... 2 1 Handlingsplan...7 1.1 Boligpolitiske mål for perioden 2012 2022... 7 1.2 Mål og handlingsstrategier

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Husbanken Region sør Alle skal bo godt og trygt 2 1. OM HUSBANKEN REGION SØR Side 3 2. OM VIRKSOMHETSPLANEN Side 3 3. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Side 3 3.1 Bostedsløshet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer