Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Husbanken - første halvår 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Husbanken - første halvår 2012."

Transkript

1 Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Saltstraumen kommunedelsutvalg Skjerstad kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Ruspolitisk råd Kjerringøy kommunedelsutvalg Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Formannskapet Komitè for levekår Komite for plan, næring og miljø /8 Råd for funksjonshemmede /8 Eldrerådet /7 Ruspolitisk råd /13 Kjerringøy kommunedelsutvalg /21 Komite for plan, næring og miljø /11 Saltstraumen kommunedelsutvalg /23 Komitè for levekår Skjerstad kommunedelsutvalg /11 Tverlandet kommunedelsutvalg /14 Formannskapet Bystyret Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og - første halvår Saksopplysninger Vedlagt følger halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og for første halvår I forbindelse med Partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Side28

2 region Bodø skal det halvårig utarbeides rapport om fremdrift og ressursbruk jfr. er skissert i årlig boligpolitisk arbeidsplan for ivaretakelse av partnerskapsavtalen. Rapport danner grunnlag for halvårige møter mellom s regionale ledelse og representanter for kommunen, i år planlagt måneskiftet aug/sept. Partnerskapsavtalen har som formål å etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom og Bodø kommune slik at kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås. Avtalens samarbeidsområder omhandler økt boligpolitisk kompetanse og økt boligpolitisk. Vedlegg 1 gir gjennomgang av gjennomført og planlagt, ressursbruk og finansielle rammer vurdert opp mot partnerskapsavtalens samarbeidsområder og formål. Vedlegg 2 er en skjematisk rapportering på de enkelte ene fra boligpolitisk arbeidsplan for Konklusjon Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den : Forslag Tatt til orientering. Votering Enstemmig Vedtak Tatt til orientering. Vedlagt rapportering foreslås tatt til orientering. Saksbehandler: Daniel Wie Sandbakk Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Halvårsrapport pr. 1.juni partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og 2 Skjematisk - Halvårsrapportering partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og pr. 1.jun 2012 Side29

3 Side30

4 Side31

5 Side32

6 Side33

7 Halvårsrapportering pr. 1.juni Boligpolitisk arbeidsplan 2012 for ivaretakelse av partnerskapsavtale mellom Bodø Kommune og Regionkontor Bodø ågående prosjekter/ utredninger Strategi/tiltak/ 1. Prosjektleder for ivaretakelse av partnerskapsavtalen. Kommunen Andre * * Kompetansetilskudd innvilget for perioden okt 2011 nov Prosjektleder partnerskapsavtalen Prosjektleder (PL) ansatt fra oktober Leder arbeidet i Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål (nettverksgruppen), inkl utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan (BPHP). Aktiv i en rekke aktuelle saker i kommunen som omhandler bolig, både av boligsosial og generell karakter. Aktivitet primært i samarbeid med berørte leder, personell på linjen og nettverksgruppen. I tillegg benyttes prosjektleder stadig mer som ressurs og for innspill på boligområdet av både politiskog administrativ ledelse, øvrig administrasjon og tjenestene. Side34 Søkt og fått tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd for prosjektmedarbeider. Søknad tilknyttet et ønsket prosjekt Bolig først som skal omhandle metodeutvikling av mer strategisk art. I dette ligger det metodeutvikling og utprøving av systemer/samhandlingsformer/organisering/finansieringsmodeller m.m. som både skal ivaretar den enkeltes mulighet til å skaffe bolig og bli bolig, samt bidrar til mer effektiv bruk av kommunens ressurser. Ressursbruk/rammer: Kompetansetilskudd for PL tilstrekkelig for planlagte to år. PL skal i pappaperm 80% i 15 uker fra 23.juli og anmodning om forskyving av tilskuddperiode kan bli aktuelt. Tilsagn for prosjektmedarbeider vurderes viktig for å kunne holde fokus både på løpende utfordringer og langsiktig planlegging. Kommunen planlegger å utlyse stilling for to år. Resultat/vurdering: Det er stor og ikke minst stort fokus på det boligfaglige området i kommunen. Videre synes behovet for å samle koordinering og ivaretakelse av utfordringer og å være tilstede. PL og nettverksgruppen har til en viss grad en slik funksjon nå, og skal også ha det ut fra mandat fra rådmannen. Involvering av ledere og ansatte i ulike deler av linjen vurderes helt nødvendig både i utarbeidelse av BPHP og pågående for å sikre kompetanse i organisasjonen og riktig plassering av ansvar. Aktivitet videre: PL vil ha fokus på BPHP neste halve året. Se også punkt 27.

8 Strategi/tiltak/ 2. Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål Kommunen Andre * Gruppen skal bidra til økt samordning av boligpolitiske spørsmål i Bodø kommune og sikre gjennomføring av partnerskapsavtalen med. Prosjektleder partnerskapsavtalen Nettverksgruppen godt etabler med representanter fra avdelingene HS, Teknisk og OK, samt. Gruppen ledes av prosjektleder. Gruppen jobber ut fra mandat fra rådmannen og skal; sikre gjennomføring av partnerskapsavtalen og bidra til økt samordning av boligpolitiske spørsmål i kommunen. Resultat/vurdering: Gruppen har både jobbet med langsiktig planlegging gjennom arbeidet med BPHP og fortløpende problemstillinger. I enkeltsaker har nok nettverksgruppen bidratt til økt samhandling mellom avdelingene. Side35 3. Utarbeide boligpolitisk handlingsplan (BPHP) 3a. Kick off Faser i arbeidet med Prosjektleder partnerskapsavtalen. Oppstartkonferanse * Skal inneholde mål, strategier og tiltak knyttet til: - Boligsosialt arbeid - Boligforvaltning - Utbyggingspolitikk - Tomtepolitikk - Universell utforming - Bygging med lavt energibruk. - Distriktsmessige utfordringer. * Det vurderes å gjennomføres oppstartkonferanse. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Aktivitet videre: I fortsettelsen kan det vurderes om nettverksgruppen i større grad kan få formalisert konkret ansvar for koordinering på boligområdet. For å bedre dokumentere prosesser rundt konkrete er vil evalueringsmøter i etterkant av prosessen være viktig for læring og dokumentasjon. Egen prosjektorganisasjon etablert ifm utarbeidelse av BPHP. Planlagt ferdigstilt høst Prosjektplan se innkalling til møte i komité for levekår RS 12/17 fra mai Bred invitasjon Vurdering: Arbeidet med boligpolitisk handlingsplan antas å bidra til økt kompetanse på alle nivå i kommunen. Prosessen legger opp til bred involvering, samt jevnlig informasjon gjennom referatsaker og annen presentasjon av arbeidet. Det legges opp til at bystyret tar beslutning til visjoner, verdier og målsettinger for det boligpolitiske arbeidet, samt vedtak på selve handlingsplanen. Oppstartskonferanse ikke gjennomført. Derimot er det gjennomført en rekke presentasjoner for et tjuetalls instanser i kommunen og noen aktører i bransjen. Opp mot bransje vurderes det et felles møte før sommeren, eventuelt rett over sommeren. Videre vil det bli opprettet kontakt med brukerorganisasjoner.

9 Strategi/tiltak/ 3b. Fase 1 Kartlegging Definere og prioritere brukergrupper. Avklare status, behov virkemidler og utfordringer på boligområdet. Kommunen Andre * Det kan bli aktuelt å søke kompeta nsetilskudd til ekstern bistand i kartleggi ngsfasen. Utveksle informasjon med prosjekt kommunal planstrategi og andre utredninger/ prosjekt hvor det foregår kartlegging på boligområdet. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektet er i kartleggingsfasen, planlagt ferdig ca. desember Det er opprettet to arbeidsgrupper: 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet som har første samling før sommeren. 2. Generell boligutvikling. (Samkjøres med kartleggingsbehov i prosess med kommuneplanens arealdel.) I tillegg vurderes involvering i fortløpende er som viktig del av kartleggingen ved at det gir innsikt både i konkrete behov og utfordringer, faglige problemstillinger og samhandling/oppgavedeling. PL har fortløpende samlet dokumentasjon både fra tidligere politiske saker og referatsaker, resultater og kartlegginger fra andre prosjekter, forskning og offentlige rapporter og utredninger, som er viktig bidrag for å skape oversikt. har bidratt med Boligpolitisk analyse for Bodø Kommune som vurderes å være et godt grunnlag for videre kartlegging. Bodø kommune ønsker å gjennomføre kartlegging og videre analyse selv. Side36 Resultat/vurdering: Etablering av arbeidsgrupper er noe forsinket. Dette vurderes likevel ikke kritisk kartlegging også ivaretas gjennom annen. Arbeidet i arbeidsgruppene antas å bidra til viktig kompetanseheving. I prosjektet legges det opp til at kommunen i størst mulig grad både innhenter og bearbeider datamaterialet selv for å øke kompetanse og styrke forankring av funnene. Ressursbruk/rammer: Berørte linjeleder bidrar med anmodede personalressurser til arbeidsgruppene. Ifm PLs permisjon er det spesielt viktig at arbeidsgruppene følger opp avtalte er, samt at linjeleder bidrar til å legge til rette for at ene kan prioriteres. bidratt med viktig boligpolitisk analyse, i tillegg til å være viktig ressurs i planlegging og ved konkrete problemstillinger. Aktivitet videre: Etablering av arbeidsgrupper med koordinering og fordeling av arbeidsoppgaver vil ha fokus i fortsettelsen. Kartleggingsfasen skal resultere i dokument Status og utfordringsdokument for boligområdet i Bodø Kommune, som legger grunnlag for utvikling av mål, strategier og tiltak.

10 Strategi/tiltak/ 3c. Fase 2 Idefase Fokus på hva kommunen kan gjøre for å løse utfordringene 3d. Fase 3 Bearbeide/ ferdigstille Boligpolitisk handlingsplan. Kommunen Andre * Det vurderes å arrangere idèdugnad med deltakelse fra interne og eksterne interessenter. * Skal inkludere mål, strategier og tiltak som skisserer hvordan utfordringer på boligområdet prioriteres løst. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Bred invitasjon til idédugnad. Idèfase planlagt des 12 feb 13. En konferanse som opptakt til idefasen og utvikling av mål, strategier og tiltak vurderes hensiktsmessig for å skape bred involvering og engasjement. Presentasjon av funn og analyser fra Fase 1, etterfulgt av gruppeprosess for idemyldring kan være aktuell innhold i idèdugnad. Utarbeiding av mål, strategier og tiltak planlagt feb 13 sep 13. Vurdering: Dette arbeidet vurderes å bidra både til økt kompetanse og ikke minst konkrete tiltak som medfører økt boligpolitisk. Side37 4. Prosjektleder Skaffe vanskeligstilte egnet bolig 5. Utarbeide nye kriterier for tildeling av kommunale utleieboliger Ses i sammenheng med planstrategi ,- 0,23M Sluttføres april Erfaringer fra dette prosjekt brukes som grunnlag for arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. Kriterier vedtatt i bystyret februar Erfaringer fra dette arbeidet brukes som grunnlag for arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. Prosjektleder Boligkontoret Leder Boligkontoret UiN NAV HS Stab NAV Tildelingskontoret Flyktningekontoret Prosjekt ferdigstilt april Prosjektrapport levert og distribuert internt i Bodø Kommune og til andre aktuelle instanser. Resultat/vurdering: Prosjektet vurderes å ha gitt mange gode resultater, som blant annet; viss grad av økt viss økning av gjennomstrømning i kommunale boliger, økt valgmulighet til beboere, fokus på mulighet for å eie sin leide bolig, bedre interne rutiner og samhandling for boligtildeling, samt avdekking av ulike problemstillinger og konkrete boligbehov. Funnene fra dette prosjektet tas med i videre arbeid med BPHP og øvrig ivaretakelse av Partnerskapsavtalen. Nye kriterier vedtatt i bystyret. Spesifisering og rutiner for bruk av kriteriene under utarbeidelse og planlegges ferdigstilt tidlig sommer Utarbeides i samarbeid med NAV, Tildelingskontoret og Flyktningkontoret. PL har vært involvert og informert i deler av prosessen Resultat/vurdering: Prosess rundt innføring av kriteriene og organisering av tildeling av kommunalt disponible utleieboliger vurderes som viktig bidrag i videre i arbeidet med BPHP.

11 Side38 Kommunen Andre Prosjektet sluttføres vår 2012 og i den forbindelse vil det bli gjennomført evalueringsmøte. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra til BBL 7. Prosjekt Kommunal planstrategi - Statusmelding - Utfordringsdokumentet Utfordringsdokumentet planlagt ferdig sommer 2012 vil legge føringer for fokus og innhold i kommunens planverk, inkludert Boligpolitisk handlingsplan. Utveksle informasjon med prosjekt Boligpolitisk handlingsplan. BBL Rådgiver ved Byplankontoret. Strategi/tiltak/ 6. Gjennomføre evalueringsmøte med BBL ifm avslutning av prosjektet Flere rimelige utleie- og gjennomgangsboliger. Boligkontoret Kommune ns øvrige avdelinger og enheter. Gjennomført møte mellom BBL og Boligkontoret vår Planlegges videre kontakt både i forhold til samarbeid rundt samarbeidsprosjektet Garntunet og eventuelle nye prosjekter. BBL har tatt initiativ til å se på samarbeid for å redusere husleierestanser og slitasje på leiligheter i Garntunet. PL følger opp dette og vil følge opp videre kontakt før sommeren. Resultater/vurdering: Videre kontakt med BBL vurderes viktig både for å finne gode løsninger for utfordringene ved Garntunet, men også for å lære av både prosess og resultat for fremtidige prosjekter. Kartlegging og utarbeidelse av boliganalyse er samkjørt med arbeidet med kommuneplanens arealdel og BPHP. Aktivitet videre/vurdering: Koordinering av boliganalysen og sammenstilling av data i rapporten gjennomføres internt i kommunen som en del av arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. PL har ansvar for dette arbeidet. Det vurderes hensiktsmessig å gjennomføre datainnsamling og analyser internt i kommunen for å sikre kompetanse og forankring av funnene. Derimot er det viktig å søke ekstern bistand ved behov for å sikre kvalitet.

12 Nye prosjekter / utredninger Strategi/tiltak/ 8. Booppfølgingsprosjektet DUE Bodø Prosjektet er tilknyttet barnevernet og tiltaket DUE (Der Ungdom Er), som er et bo- og nærmiljøtiltak for ungdom med ulike utfordringer. Formål: Prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer slik at ungdom får mulighet til å utvikle en god bokarriere. Kommunen Andre ,- Kompetansetilskudd Prosjekt- innvilget medarebider til prosjektstilling. Booppfølging sprosjektet DUE Boligpolitisk nettverksgruppe Flyktningekontoret Tildelingskontoret Boligkontoret NAV Prosjektmedarbeider ansatt fra 2.mai Prosjektmedarbeider deltar i utviklingsprosjektet utsatt ungdom og bolig og deltok i den forbindelse på studietur til Aberdeen Foyer i Skotland. Prosjektmedarbeider er barnevernets representant i arbeidsgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet ifm utarbeidelse av BPHP Det legges opp til tett smarbeid mellom PL, nettverksgruppen og prosjektmedarbeider for DUE. Vurdering: Engasjement av prosjektmedarbeider vurderes som viktig ressurs inn i arbeidet med partnerskapsavtalen. Ikke minst vurderes det viktig at barnevernet gjennom dette prosjektet løfter bolig fram som spesifikt satsningsområdet også i arbeidet med sine brukere. Side39 9. Utviklingsprosjekt ungdom Utsatt ungdom og bolig Kompeta nsetilsku dd administr eres via Narvik Kommun e med Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål. Prosjekt i regi av Formål: Metodeutvikling og erfaringsutveksling mellom deltakende kommuner. Prosjektmedarbeider Booppfølgings prosjektet DUE Boligpolitisk nettverksgruppe Lenvik, Narvik og Hamarøy kommune. Det er gjennomført tre samlinger i prosjektet. 1. Oppstartssamling. 2. Metodisk arbeid med ungdom og bolig. 3. Studietur til Aberdeen Foyer. Kommunen har deltatt med prosjektmedarbeider DUE, leder boligkontoret, oppvekstkoordinator (OK), OKs representant i nettverksgruppen for boligpolitiske spørsmål, rådgiver tildelingskontoret og PL. utarbeider rapporter/referat fra samlingene. Resultat/vurdering: Prosjektet vurderes så langt å ivareta sitt formål om å bidra til metodeutvikling og erfaringsutveksling. Resultater og erfaringer fra dette prosjektet tas med videre i arbeid med mål, strategier og tiltak ifm BPHP Deltakelse i prosjektet antas å bidra både til kompetanseheving og gode innspill for etablering av tiltak på boligområdet.

13 Strategi/tiltak/ 10. Utredning vedrørende fremskaffelse av bolig for 1.gangs bosetting av flyktninger. Kommunen Andre Egen drift Det kan bli aktuelt å søke kompeta nsetilsku dd til ekstern bistand for deler av utrednin gen. Det skal igangsettes intern utredning med mål om en overordnet strategi for langsiktig fremskaffelse av nødvendig antall egnede boliger for 1.gangs besetting av flyktninger. Ses i sammenheng med fase 1 i utarbeiding av boligpolitisk handlingsplan Leder Flyktningekontoret Boligkontoret og andre berørte instanser. Prosjektled er partnerskapsavtalen Aktivitet Utredning ikke gjennomført og er planlagt å ivaretas i sammenheng med fase 1 i utarbeidelse av BPHP. Det vurderes hensiktsmessig å Ressurser/rammer: Det er ikke søkt kompetansetilskudd konkret for bistand til deler av utredningen. Derimot er det gitt tilsagn på prosjektmedarbeider for blant annet å bistå PL, som også vil styrke gjennomføring av denne utredningen. Vurdering: Det vurderes hensiktsmessig å se denne utredningen i sammenheng med øvrig kartlegging av boligbehov og virkemiddelbruk i kommunen. Arbeidet antas å bidra til økt kompetanse og økt samhandling på boligområdet. Aktivitet videre: Utredning følges opp som del av arbeidet til arbeidsgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet. Side40 * * 19. og 20.mars. Prosjektleder partnerskapsavtalen Kompetanseheving/samhan dling/dialog 11. Deltakelse boligsosiale nettverksmøter for kommuner i s region Nord. 12. Forankringssamling i Tromsø for partnerskapsavtalen. 13. Landsmøte 2012 Kommunale Boligadministrasjoners Landsforbund (KBL) Dekker reise 2-3 møter pr. år. Rådgiver HS Stab Dekker reise Lillehammer 23.mai. Rådgiver HS Stab FM Andre nettverkskommuner Andre partnerskap skommune r region Nord. KBL Samling med fokus på barn og unge gjennomført 27. og 28.mars i Bodø. Kommunen deltok med representanter fra HS-stab, Stab OK, barnevernet, boligkontoret og PL. Bodø holdt innlegg og presenterte booppfølgingsprosjektet DUE og arbeidet med Partnerskapsavtalen. Vurdering: Deltakelse fra ulike instanser i kommunen vurderes som viktig for å øke boligsosial kompetanse. Bodø deltok med rådmann, rådgiver HS-stab, leder boligkontoret og PL. I tillegg deltok ordfører på felles samling 19.mars. Rådmannen holdt innlegg og presenterte sine refleksjoner rundt forankring av arbeidet med partnerskapsavtalen. Vurdering: Samlingen vurderes viktig som arena for erfaringsutveksling og forankring av partnerskapet. I så måte er årets deltakelse et viktig signal på at partnerskapet har fokus i Bodø. Kommunen deltok med rådmann (som også holdt innlegg), samt fire representanter fra Boligkontoret. Vurdering: Viktig for kompetanseheving.

14 Strategi/tiltak/ 14. Konferanse «Boliger for framtiden» - kommunal boligforvaltning Kommunen Andre Dekker reise Oslo 14. og 15.feb Boligpolitisk nettverksgruppe. Boligkontoret Kommunen deltok med to representanter fra boligkontoret. Vurdering: Vurderes å ha bidratt til økt kompetanse. Side DIVERSE KOMPETANSE- HEVENDE AKTIVITETER 15.a. Årnesveien 4 15 b. Sølvsuper Helse- og velferdssenter 15.c Velferdsteknologi 15.d. Brukermedvirknin g I opprinnelig arbeidsplanen var det presentert diverse kompetansehevende er som kommunen hadde fått tilsagn fra til å gjennomføre. Under følger en spesifisering av ene basert på revidert søknad om kompetansehevende tiltak for 2011 revidert pr , samt tilsagn om overføring av tilskudd på kr ,- til videreføring av vår Aktivitetene under vurderes å ha bidratt til viktig kompetanseheving, samt innspill til konkrete tiltak og organisering av egen virksomhet. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering: 1. Fagdag innhente kompetanse fra Liengbakken Mo i Rana. Ikke gjennomført men ønsker å gjennomføre høst 2012, samt videreføre tilskudd på rk ,-. Erfaringer fra Mo vurderes å kunne være viktig kunnskap å ta med se videre i utvikling av ** Målsetting: Prosjektet skal legge til rette for og planlegge oppstart av alle senterets funksjoner, samt ivareta Bodø kommunes målsetting for helseog sosialavdelingen ** *** En trygg og stimulerende hverdag for Bodø kommunes pleietrengende - Pilot for anvendelse av velferdsteknologi ved etablering av Sølvsuper helse- og velferdssenter drifen ved den planlagte omsorgsbasen med utleieboliger. Aktivitet/tilskudd/vurdering: 1. Befaring Stavanger kommune. Besøk vålandstunet og Stokka undervisnings-sykehjem. gjennomført. Okt budsjett ,-. 2. Befaring Trondheim kommune. Besøke øya helsehus og Munkvoll helse- og velferdssenter. Ikke gjennomført men ønsker å gjennomføre høst 2012, samt videreføre tilskudd på kr ,-. 3. Befaring Kristiansand kommune. Besøke Lillebølgen og Bølgen bofellesskap for unge funksjonshemmede. Gjennomført nov Tilskudd ,-. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Velferdskonferanse i Trondheim. Gejnnomført. Tilskudd ,-. 2. Befaring smarthus. Almas Hus Oslo og Fru Paulines leil Bærum. Omsorg + GERIA. Gjennomført sept/okt. Tilskudd ,-. 3. Innbyggerdialog sammen med Nordlandsforskning. Vurdere videreføring av tilskudd på ,-, eventuelt omdisponering. Kommunen har fått avslag på omsøkte skjønnsmidler fra Fylkesmannen. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Besøk Larvik kommune. Ikke gjennomført, men ønskelig å gjennomføre besøk høst 2012, samt videreføre tilskudd på kr ,-.

15 Side42 Strategi/tiltak/ Kommunen Andre 15 e. Vollsletta ** Arbeid med utvikling av Vollsletta er utsatt til ca f. Deltakelse i tveretatlig kommunenettverk, Stavanger. 15 g. lengst mulig i eget liv i eget hjem 16. Utviklingsprosjekt metode/drift Årnesveien 4 (Treningsfeltet) Sonebase og utleieleiligheter. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Befaring andre kommuners løsning bofellesskap/planleging av botilbud for funksjonshemmede. Ikke gjennomført. Selv om planlegging av Vollsletta er utsatt har kommunen fortsatt utfordringer knyttet til målgruppene tiltenkt Vollsletta. Bør vurdere befaring likevel som kunnskapsgrunnlag for planlegging og ivaretakelse av målgruppen. Videreføring eller omdisponering av tilskudd på kr ,- bør vurderes. 2. Brukermedvirkning. Invitere brukere/innbyggere til medvirkning i planarbeidet. Pga utsettelse av planareidet ved Vollsletta bør det vurderes omdisponering til annen som ivaretar brukermedvirkning for høsten 2012, samt videreføring av tilskudd på kr ,-. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Gjennomført okt Tilskudd ,-. ** Inkluderer innhenting av kunnskap om muligheter for endringer innen omsorgstjenestene fra pleie til styrking av evne til egenomsorg, Fredricia - modellen. Det vurderes å søkes kompeta nsetilskudd til prosjektleder. Årnesveien 4 er planlagt som Sonebase og utleieleiligheter for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Det vurderes søknad om tilskudd til prosjektleder fra HS-avdeling Se kommentarer punkt 20. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Besøk Fredricia, Danmark. Gjennomført sept Tilskudd ,-. 2. Workshop Oslo for prosjektgruppen. Gjennomført sept Tilskudd ,-. 3. Dagskonferanse i Bodø. Gjennomført april Tilskudd ,-. Det skal gjennomføres oppfølgingskonferanse i Bodø i juni. Det ønskes vurdert om ikke benyttet tilskudd til andre er kan omdisponeres til konferansen i Juli, som har budsjett på kr. 5000,-.

16 Strategi/tiltak/ 17. Gjennomføre dialogmøter med bransjen. Kommunen Andre * Byggebransjen Utleiere Utviklere Boligpolitisk nettverksgruppe Aktuelle enheter i Bodø Kommune Bransjen Nettverksgruppen og boligkontoret har vært i kontakt med flere aktører vedrørende konkrete prosjekter. PL har deltatt i to oppstartskonferanser for utbygginger som del av kartlegging av virkemidler og for å opprette kontakt med bransje. Nettverksgruppen vurdere det hensiktsmessig å invitere bransje til samling ila tidlig høst Lengre kontakt i vinter/vår med utbygger/utvikler vedrørende kvartal tilknyttet Storgata 39. Side Gjennomføre møter med aktuelle instanser i kommunen. * Hensikt: - Informere om pågående arbeid på boligområdet. - Avdekke behov og virkemidler. - Invitere til innspill og deltakelse. - Skape engasjement. Boligpolitisk nettverksgruppe Kontakt med tre tilbydere vedrørende Gjennomført større prosess opp mot utleier/utveikler vedrørende todelt prosjekt (Bikuben): Første del omhandlet bruk av hotell til hybelhus for vanskeligstilte på boligmarkedet. Konklusjon ble at kommunen ikke inngår samarbeid/leieforhold. Andre del omhandler kommunal involvering i utbygging av kvartal i sentrum for leiligheter. Avventer kontakt inntil videre PL har gjennomført presentasjoner i ulike fora og virksomheter i kommunen, både relatert til boligsosiale og generelle boligrelaterte utfordringer. Vurdering: Møter og dialog omkring boligpolitiske spørsmål vurderes som viktig både som del av kompetansebygging, for å få innspill fra aktørene som kjenner tjenestene, behovene blant kommunens brukere og innbyggere, og som sitter på virkemidlene. Aktivitet videre: Det vurderes hensiktsmessig å invitere seg inn til flere instanser både internt i Bodø Kommune og til eksterne samarbeidsparter. Spesielt vurderes det viktig å opprette kontakt med representanter fra brukere, samt besøke noen av de ulike botilbudene i kommunen.

17 Strategi/tiltak/ 19. Universell Utforming Kompetanseprogrammet. Kommunen Andre Universell Utforming Kompetanseprogrammet no/ er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner. I dialog med og kommunens avdelinger vil behov for gjennomføring av opplæringsprogrammet vurderes ila Prosjektleder partnerskapsavtalen Aktuelle enheter i Bodø Kommune Ikke så langt. Aktivitet fremover: Gjennomføring av opplæringsprogram for aktuelle instanser i kommunen må vurderes. I første omgang kan det være aktuelt å informere om hjemmesiden og oppfordre til egenstudie via hjemmesiden. Kurset er modulbasert og har en struktur som gjør det lett å plukke ut aktuelle tema man ønsker å sette seg inn i. Kurset er tilgjengelig på og vurderes å være godt tilrettelagt for egenstudie. Side44

18 Utbyggingsprosjekter Pågående, søkt tilskudd Strategi/tiltak/ 20. Sonebase med utleieboliger - Treningsfelstet (Tidligere omtalt som Årnesv. 4) Kommunen Andre 69,0mill 12,0mill - Det søkes om ytterliger e investeri ngstilsku dd tilsvaren de 40%. Investeringstilskudd fra innvilget. HS-avdeling Eiendomskontoret Sonebase med utleieboliger tidligere lokalisert i Årnesveien 4 er besluttet flyttet til det såkalt Treningsfeltet. Se bystyresak ps 12/45 fra Tilpasning av bygg for ny tomt og planløsning for ivaretakelse av funksjon er gjennomført av arkitektfirma. Løsning tar høyde på å ivareta de samme funksjoner som tidligere utarbeidet i prosjektgruppe, og er omforent med HS, byplan og brukerrepresentanter. Ferdigstillelse planlagt oktober I forbindelse med prosjektering av sonebase ble hensiktsmessig drift vurdert opp mot fysisk utforming. Det jobbes for tiden med organisering for planlegging av drift. Søkt og fått avslag om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for 2012 til prosjektstilling. Side45 Resultat/Vurdering: Til grunn for vedtak ligger blant annet at ny lokalisering bedre ivaretar nærhet til hverdagslige servicetilbud for beboerne og organisering av tjenestene. I tillegg antydes det at omregulering av hele Treningsfeltet til offentlige formål eksempelvis kan sikre arealreserve til fremtidige sykehjem. Prosjektet Sonebase med vil gi kommunen viktig botilbud målgruppen. Prosessen vil også gi kommunen viktig kunnskap og erfaring på fagområdet. En annen effekt kan være at prosess rundt relokalisering medførte en offentlig debatt som tok opp både praktiske implikasjoner og verdispørsmål. Ressurstilgang/ramme: Kostnad nytt prosjekt Treningsfeltet berammet til 81,0 mill. Tidligere tilsagn tilskudd på kr. 12 mill. Ny søknad for investeringstilskudd tilsvarende 40% av totalkostnad planlagt levert før sommeren. 21. Sølvsuper helse- og velferdssenter 305 mill 65mill Investeringstilskudd fra innvilget. HS-avdeling Eiendomskontoret Aktivitet framover: - Søke om ytterligere investeringstilskudd - Planlegge drift

19 Mulige framtidige utbyggingsprosjekter Strategi/tiltak/ 22. Utredning av behov sykehjemsplasser, i henhold til bystyrevedtak av desember Utredning ses opp mot blant annet behov for bokollektiv og bofellesskap med døgnbemanning. Kommunen Andre HS-avdeling Aktuelle enheter i Bodø Kommune Konkret utredning er ikke gjennomført. Men avdekking av bahov og planlegging av ivaretakelse av sykehjemsutbygging og behov for bokollektiv og bofellesskap med døgnbemanning er pågående prosess. Vurdering: Utredning kan medføre framtidige utbyggings-prosjekter, og må ses i sammenheng med punkt 23a. Kommunalt disponible utleieboliger innbefatter også boliger til pleie- og omsorgsformål, bokollektiv og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig. Aktivitet videre: Arbeidet følges opp både i ordinær drift og i arbeidet med BPHP. Side46

20 Side47 Strategi/tiltak/ 23a Arbeid for å bygge og finansiere kommunalt disponible utleieboliger, Aktuelle er i henhold til partnerskapsavtalen i perioden b. Arbeide for aktivt å øke antall UU boliger. 23c. e med om å utvikle nye boligområder. Kommunen Andre * Partnerskapsavtalen skisserer gruppe for enheter i Nettverks- Aktuelle ulike områder boligpolitiske Bodø Bodø Kommune spørsmål Kommune og skal samarbeide om. Dette innbefatter samarbeid som også kan medføre utbyggingsprosjekter. Nettverksgruppen i samarbeid med Boligkontoret har vært i kontakt med flere potensielle tilbydere vedrørende konkrete prosjekter. Resultat/konklusjon: 1. Bygging av småhus til hard bruk for personer med utfordringer relatert til rus/psykiatri. Kommunen avsatt midler til kjøp av et hus. Anbudskonkurranse utlyst, med frist 16.juni. Det planlegges søknad om å søke tilskudd til utleieboliger ifm denne anskaffelsen. I tillegg er det søkt om midler fra Fylkesmannen for bo-oppfølgingsprosjekt knyttet til blant annet beboer tiltenkt småhuset. 2. Kontakt i samarbeid med, med tilbyder vedrørende Storgata 39 + tilstøtende kvartal. Ingen konkrete avtaler, men tilbyder har både fått innsikt i kommunens behov og s virkemidler. 3. Kontakt med tilbyder av mulige utleieboliger på Støver, i samarbeid med. Ingen konkrete avtaler, men tilbyder har både fått innsikt i kommunens behov og s virkemidler. 4. Planlagt møte med BBL vedrørende mulig prosjekt skal gjennomføres i juni. 5. Unge funksjonshemmede. Det pågår arbeid vedrørende ivaretakelse av unge funksjonshemmede med omfattende tjenestebehov i tilknytning til bolig. I dette arbeidet ønsker kommunen både se på løsninger for de konkrete utfordringene, samt intern organisering for ivaretakelse av slike behov. Prosess rundt de ulike kontaktene har gitt god innsikt både i kartlegging av behov, anskaffelsesreglement, markedsforståelse, i tillegg til at det er opprettet kontakt med ulike aktører. Aktivitet videre: Gjennomføre evaluering av de ulike prosessene som er gjennomført. (oppgavedelingen, ansvar, gode erfaringer m.m.) * Ikke så langt i prosjektet som styrker dette. Vil følges opp i det videre arbeidet. * Kommunalt disponible utleieboliger innbefatter også boliger til pleieog omsorgsformål, bokollektiv og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig.. Gjennomført felles møter med og tilbydere ifm konkrete saker. Vil følges ytterligere opp i det videre arbeidet.

21 Strategi/tiltak/ 24. Bodøs distriktsområder. Kommunen Andre Bodøs distriktsområder har andre utfordringer en bysenteret. På sikt kan fokus på dette området medføre utbyggingsprosjekter eller andre tiltak rettet mot distriktsområdene. Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål Private aktører Nasjonal konferanse vedr. boligetablering i distriktene. Des Kommunen deltok med rådmann, eiendomssjef, representant nettverksgruppen, blant annet. PL, leder boligkontoret og rådmann deltatt i møte vedrørende vedr Skjerstad bygningsstiftelse og boligbygging i distriktene i feb PL deltatt i møte med kommunedelsutvalg Skjerstad. Formål å opprette kontakt for å avdekke behov, utfordringer og muligheter. PL og Daniel Bjarmann Simonsen deltatt i møte Landegode velforening og BBL vedrørende bygging av bolig på Landegode. PL koordinerte engasjering av potensielle søkere til Bolyst-midler, med søknadsfrist 5.mars Fire grupperinger var i konatkt med PL for drøfting av potensielt prosjekt og søknadsprosess. Videre har det vært fokus på boligrelaterte utfordringer i kommunedelsutvalgenes halvårsrapporter, samt innspill til arbeidet med planstrategi. Side48 Midler Boligetablering i distriktene med søknadsfrist 1.mars. Prøveprosjekt over tre år. Bodø har flere distriktsområder med til dels stor fraflyttingsproblematikk og kanskje hadde det vært spennende med deltakelse fra kommune som Bodø. Selv om Bodø Kommune er innenfor satsningsområdet, ble det i samråd med vurdert at Bodø ikke søker da satsningen er tenkt kommuner med mer typisk fraflyttingsproblematikk. s virkemidler 25a. Økning ramme for startlån Øke fra 50mill til 100mill I henhold til bystyrevedtak av desember 2011 er det søkt om økning av ramme for startlån fra 50mill til 100mill Resultat/Vurdering: Aktiviteten så langt har gitt større innsikt i distriktsområdene behov, utfordringer og mulighet. Videre er det opprette kontakt med flere aktører. Distriktsmessige utfordringer skal behandles ifm BPHP og videre kontakt mot distriktsområdene vil bli gjennomført. Boligkontoret Utredning gjort og presentert for bystyret i referatsak RS 12/15. Resultat/vurdering: Fra utredningen: De siste år har pågangen etter Startlån økt. For å dekke etterspørselen har rammen til Startlån blitt økt med 50 mill fra 50 mill kr til 100 mill. kr fra Etterspørselen hittil i 2012 har økt signifikant fra tidligere år og prognosen for 2012 er på hele søknader. For 2011 ble det mottatt 390 søknader.

22 Strategi/tiltak/ 25b. Utredning av brukere av startlån i Bodø, i henhold til bystyrevedtak av desember Kommunen Andre Utredning av hvem som er brukere av startlån i Bodø, inkludert sammenligning med andre kommuner. Boligkontoret Bodø kommune ønsker å bruke ressurser på beboere og søkere til kommunale utleieboliger for å fange opp husstander som kan være i stand til å kjøpe egen bolig. Utredningen vurderes som viktig bidrag til arbeidet med BPHP. Side49 Annet 26. smøter partnerskapsavtalen 27. Permisjon for prosjektleder partnerskapsavtalen Ses i sammenheng med fase 1 i utarbeiding av boligpolitisk handlingsplan s regionale ledelse og representanter for kommunen møtes minst to ganger i året for å gjennomgå halvårlig rapport om planlagte er, ressursbruk og finansielle rammer. * Prosjektleder 80% permisjon Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Planlagt august/september PL kommer til å prioritere utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan under permisjonstiden. Etablering av arbeidsgrupper, i nettverksgruppen og PL er tilstede en dag i uken vurderes tilstrekkelig til å ivareta fremdrift i arbeidet med BPHP. Engasjering av prosjektmedarbeider vil styrke ivaretakelse av partnerskapsavtalen. * innvilget kompetansetilskudd inntil kr ,- til lønn samt utgifter knyttet til kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for prosjektleder for perioden okt 2011 nov Kommunens egenandel er kr ,-. ** gitt tilsagn på kompetansetilskudd inntil kr ,- for videreføring av kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid i *** Det er søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler - 1MILL til prosjektleder. FÅTT AVSLAG. Definisjoner: Kompetansetilskudd - Bidra til å heve kompetansen innen boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Kompetansetilskuddet skal også bidra til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Investeringstilskuddet - Skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom. Tilskudd til utleieboliger - Skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

PS12/151Referatsaker. Side123

PS12/151Referatsaker. Side123 PS12/151Referatsaker Side123 Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2012 44271/2012 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet 05.09.2012 Oversikt

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23546/2012 2011/1064 2 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/17 Komitè for levekår 03.05.2012 12/23 Komite for plan, næring og miljø

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014 Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2014 23882/2014 2012/8622 146 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Råd for funksjonshemmede 22.04.2014 14/2 Ruspolitisk råd 22.04.2014 14/7 Formannskapet

Detaljer

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune.

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Jan Arne Leding Leder DUE-tiltaket I Bodø Daniel Wie SAndbakk Prosjektleder

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Daniel Wie Sandbakk Reidar Skogli - Boligpolitisk utviklingsprosjekt i Bodø Agenda 1. Utgangspunkt for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Herredshuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Sammendrag av høringsinnspill til boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 for Bodø kommune

Sammendrag av høringsinnspill til boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 for Bodø kommune Sammendrag av høringsinnspill til boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 for kommune Tabellen omfatter sammendrag av innspill kommune har fått til boligpolitisk handlingsplan. De fullstendige høringsinnspillene

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering

Ansvarlig Alkoholhåndtering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2013 36026/2013 2012/2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.06.2013 13/15 Komitè for levekår 06.06.2013

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer