Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Husbanken - første halvår 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Husbanken - første halvår 2012."

Transkript

1 Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Saltstraumen kommunedelsutvalg Skjerstad kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Ruspolitisk råd Kjerringøy kommunedelsutvalg Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Formannskapet Komitè for levekår Komite for plan, næring og miljø /8 Råd for funksjonshemmede /8 Eldrerådet /7 Ruspolitisk råd /13 Kjerringøy kommunedelsutvalg /21 Komite for plan, næring og miljø /11 Saltstraumen kommunedelsutvalg /23 Komitè for levekår Skjerstad kommunedelsutvalg /11 Tverlandet kommunedelsutvalg /14 Formannskapet Bystyret Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og - første halvår Saksopplysninger Vedlagt følger halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og for første halvår I forbindelse med Partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Side28

2 region Bodø skal det halvårig utarbeides rapport om fremdrift og ressursbruk jfr. er skissert i årlig boligpolitisk arbeidsplan for ivaretakelse av partnerskapsavtalen. Rapport danner grunnlag for halvårige møter mellom s regionale ledelse og representanter for kommunen, i år planlagt måneskiftet aug/sept. Partnerskapsavtalen har som formål å etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom og Bodø kommune slik at kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås. Avtalens samarbeidsområder omhandler økt boligpolitisk kompetanse og økt boligpolitisk. Vedlegg 1 gir gjennomgang av gjennomført og planlagt, ressursbruk og finansielle rammer vurdert opp mot partnerskapsavtalens samarbeidsområder og formål. Vedlegg 2 er en skjematisk rapportering på de enkelte ene fra boligpolitisk arbeidsplan for Konklusjon Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den : Forslag Tatt til orientering. Votering Enstemmig Vedtak Tatt til orientering. Vedlagt rapportering foreslås tatt til orientering. Saksbehandler: Daniel Wie Sandbakk Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Halvårsrapport pr. 1.juni partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og 2 Skjematisk - Halvårsrapportering partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og pr. 1.jun 2012 Side29

3 Side30

4 Side31

5 Side32

6 Side33

7 Halvårsrapportering pr. 1.juni Boligpolitisk arbeidsplan 2012 for ivaretakelse av partnerskapsavtale mellom Bodø Kommune og Regionkontor Bodø ågående prosjekter/ utredninger Strategi/tiltak/ 1. Prosjektleder for ivaretakelse av partnerskapsavtalen. Kommunen Andre * * Kompetansetilskudd innvilget for perioden okt 2011 nov Prosjektleder partnerskapsavtalen Prosjektleder (PL) ansatt fra oktober Leder arbeidet i Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål (nettverksgruppen), inkl utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan (BPHP). Aktiv i en rekke aktuelle saker i kommunen som omhandler bolig, både av boligsosial og generell karakter. Aktivitet primært i samarbeid med berørte leder, personell på linjen og nettverksgruppen. I tillegg benyttes prosjektleder stadig mer som ressurs og for innspill på boligområdet av både politiskog administrativ ledelse, øvrig administrasjon og tjenestene. Side34 Søkt og fått tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd for prosjektmedarbeider. Søknad tilknyttet et ønsket prosjekt Bolig først som skal omhandle metodeutvikling av mer strategisk art. I dette ligger det metodeutvikling og utprøving av systemer/samhandlingsformer/organisering/finansieringsmodeller m.m. som både skal ivaretar den enkeltes mulighet til å skaffe bolig og bli bolig, samt bidrar til mer effektiv bruk av kommunens ressurser. Ressursbruk/rammer: Kompetansetilskudd for PL tilstrekkelig for planlagte to år. PL skal i pappaperm 80% i 15 uker fra 23.juli og anmodning om forskyving av tilskuddperiode kan bli aktuelt. Tilsagn for prosjektmedarbeider vurderes viktig for å kunne holde fokus både på løpende utfordringer og langsiktig planlegging. Kommunen planlegger å utlyse stilling for to år. Resultat/vurdering: Det er stor og ikke minst stort fokus på det boligfaglige området i kommunen. Videre synes behovet for å samle koordinering og ivaretakelse av utfordringer og å være tilstede. PL og nettverksgruppen har til en viss grad en slik funksjon nå, og skal også ha det ut fra mandat fra rådmannen. Involvering av ledere og ansatte i ulike deler av linjen vurderes helt nødvendig både i utarbeidelse av BPHP og pågående for å sikre kompetanse i organisasjonen og riktig plassering av ansvar. Aktivitet videre: PL vil ha fokus på BPHP neste halve året. Se også punkt 27.

8 Strategi/tiltak/ 2. Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål Kommunen Andre * Gruppen skal bidra til økt samordning av boligpolitiske spørsmål i Bodø kommune og sikre gjennomføring av partnerskapsavtalen med. Prosjektleder partnerskapsavtalen Nettverksgruppen godt etabler med representanter fra avdelingene HS, Teknisk og OK, samt. Gruppen ledes av prosjektleder. Gruppen jobber ut fra mandat fra rådmannen og skal; sikre gjennomføring av partnerskapsavtalen og bidra til økt samordning av boligpolitiske spørsmål i kommunen. Resultat/vurdering: Gruppen har både jobbet med langsiktig planlegging gjennom arbeidet med BPHP og fortløpende problemstillinger. I enkeltsaker har nok nettverksgruppen bidratt til økt samhandling mellom avdelingene. Side35 3. Utarbeide boligpolitisk handlingsplan (BPHP) 3a. Kick off Faser i arbeidet med Prosjektleder partnerskapsavtalen. Oppstartkonferanse * Skal inneholde mål, strategier og tiltak knyttet til: - Boligsosialt arbeid - Boligforvaltning - Utbyggingspolitikk - Tomtepolitikk - Universell utforming - Bygging med lavt energibruk. - Distriktsmessige utfordringer. * Det vurderes å gjennomføres oppstartkonferanse. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Aktivitet videre: I fortsettelsen kan det vurderes om nettverksgruppen i større grad kan få formalisert konkret ansvar for koordinering på boligområdet. For å bedre dokumentere prosesser rundt konkrete er vil evalueringsmøter i etterkant av prosessen være viktig for læring og dokumentasjon. Egen prosjektorganisasjon etablert ifm utarbeidelse av BPHP. Planlagt ferdigstilt høst Prosjektplan se innkalling til møte i komité for levekår RS 12/17 fra mai Bred invitasjon Vurdering: Arbeidet med boligpolitisk handlingsplan antas å bidra til økt kompetanse på alle nivå i kommunen. Prosessen legger opp til bred involvering, samt jevnlig informasjon gjennom referatsaker og annen presentasjon av arbeidet. Det legges opp til at bystyret tar beslutning til visjoner, verdier og målsettinger for det boligpolitiske arbeidet, samt vedtak på selve handlingsplanen. Oppstartskonferanse ikke gjennomført. Derimot er det gjennomført en rekke presentasjoner for et tjuetalls instanser i kommunen og noen aktører i bransjen. Opp mot bransje vurderes det et felles møte før sommeren, eventuelt rett over sommeren. Videre vil det bli opprettet kontakt med brukerorganisasjoner.

9 Strategi/tiltak/ 3b. Fase 1 Kartlegging Definere og prioritere brukergrupper. Avklare status, behov virkemidler og utfordringer på boligområdet. Kommunen Andre * Det kan bli aktuelt å søke kompeta nsetilskudd til ekstern bistand i kartleggi ngsfasen. Utveksle informasjon med prosjekt kommunal planstrategi og andre utredninger/ prosjekt hvor det foregår kartlegging på boligområdet. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektet er i kartleggingsfasen, planlagt ferdig ca. desember Det er opprettet to arbeidsgrupper: 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet som har første samling før sommeren. 2. Generell boligutvikling. (Samkjøres med kartleggingsbehov i prosess med kommuneplanens arealdel.) I tillegg vurderes involvering i fortløpende er som viktig del av kartleggingen ved at det gir innsikt både i konkrete behov og utfordringer, faglige problemstillinger og samhandling/oppgavedeling. PL har fortløpende samlet dokumentasjon både fra tidligere politiske saker og referatsaker, resultater og kartlegginger fra andre prosjekter, forskning og offentlige rapporter og utredninger, som er viktig bidrag for å skape oversikt. har bidratt med Boligpolitisk analyse for Bodø Kommune som vurderes å være et godt grunnlag for videre kartlegging. Bodø kommune ønsker å gjennomføre kartlegging og videre analyse selv. Side36 Resultat/vurdering: Etablering av arbeidsgrupper er noe forsinket. Dette vurderes likevel ikke kritisk kartlegging også ivaretas gjennom annen. Arbeidet i arbeidsgruppene antas å bidra til viktig kompetanseheving. I prosjektet legges det opp til at kommunen i størst mulig grad både innhenter og bearbeider datamaterialet selv for å øke kompetanse og styrke forankring av funnene. Ressursbruk/rammer: Berørte linjeleder bidrar med anmodede personalressurser til arbeidsgruppene. Ifm PLs permisjon er det spesielt viktig at arbeidsgruppene følger opp avtalte er, samt at linjeleder bidrar til å legge til rette for at ene kan prioriteres. bidratt med viktig boligpolitisk analyse, i tillegg til å være viktig ressurs i planlegging og ved konkrete problemstillinger. Aktivitet videre: Etablering av arbeidsgrupper med koordinering og fordeling av arbeidsoppgaver vil ha fokus i fortsettelsen. Kartleggingsfasen skal resultere i dokument Status og utfordringsdokument for boligområdet i Bodø Kommune, som legger grunnlag for utvikling av mål, strategier og tiltak.

10 Strategi/tiltak/ 3c. Fase 2 Idefase Fokus på hva kommunen kan gjøre for å løse utfordringene 3d. Fase 3 Bearbeide/ ferdigstille Boligpolitisk handlingsplan. Kommunen Andre * Det vurderes å arrangere idèdugnad med deltakelse fra interne og eksterne interessenter. * Skal inkludere mål, strategier og tiltak som skisserer hvordan utfordringer på boligområdet prioriteres løst. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Bred invitasjon til idédugnad. Idèfase planlagt des 12 feb 13. En konferanse som opptakt til idefasen og utvikling av mål, strategier og tiltak vurderes hensiktsmessig for å skape bred involvering og engasjement. Presentasjon av funn og analyser fra Fase 1, etterfulgt av gruppeprosess for idemyldring kan være aktuell innhold i idèdugnad. Utarbeiding av mål, strategier og tiltak planlagt feb 13 sep 13. Vurdering: Dette arbeidet vurderes å bidra både til økt kompetanse og ikke minst konkrete tiltak som medfører økt boligpolitisk. Side37 4. Prosjektleder Skaffe vanskeligstilte egnet bolig 5. Utarbeide nye kriterier for tildeling av kommunale utleieboliger Ses i sammenheng med planstrategi ,- 0,23M Sluttføres april Erfaringer fra dette prosjekt brukes som grunnlag for arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. Kriterier vedtatt i bystyret februar Erfaringer fra dette arbeidet brukes som grunnlag for arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. Prosjektleder Boligkontoret Leder Boligkontoret UiN NAV HS Stab NAV Tildelingskontoret Flyktningekontoret Prosjekt ferdigstilt april Prosjektrapport levert og distribuert internt i Bodø Kommune og til andre aktuelle instanser. Resultat/vurdering: Prosjektet vurderes å ha gitt mange gode resultater, som blant annet; viss grad av økt viss økning av gjennomstrømning i kommunale boliger, økt valgmulighet til beboere, fokus på mulighet for å eie sin leide bolig, bedre interne rutiner og samhandling for boligtildeling, samt avdekking av ulike problemstillinger og konkrete boligbehov. Funnene fra dette prosjektet tas med i videre arbeid med BPHP og øvrig ivaretakelse av Partnerskapsavtalen. Nye kriterier vedtatt i bystyret. Spesifisering og rutiner for bruk av kriteriene under utarbeidelse og planlegges ferdigstilt tidlig sommer Utarbeides i samarbeid med NAV, Tildelingskontoret og Flyktningkontoret. PL har vært involvert og informert i deler av prosessen Resultat/vurdering: Prosess rundt innføring av kriteriene og organisering av tildeling av kommunalt disponible utleieboliger vurderes som viktig bidrag i videre i arbeidet med BPHP.

11 Side38 Kommunen Andre Prosjektet sluttføres vår 2012 og i den forbindelse vil det bli gjennomført evalueringsmøte. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra til BBL 7. Prosjekt Kommunal planstrategi - Statusmelding - Utfordringsdokumentet Utfordringsdokumentet planlagt ferdig sommer 2012 vil legge føringer for fokus og innhold i kommunens planverk, inkludert Boligpolitisk handlingsplan. Utveksle informasjon med prosjekt Boligpolitisk handlingsplan. BBL Rådgiver ved Byplankontoret. Strategi/tiltak/ 6. Gjennomføre evalueringsmøte med BBL ifm avslutning av prosjektet Flere rimelige utleie- og gjennomgangsboliger. Boligkontoret Kommune ns øvrige avdelinger og enheter. Gjennomført møte mellom BBL og Boligkontoret vår Planlegges videre kontakt både i forhold til samarbeid rundt samarbeidsprosjektet Garntunet og eventuelle nye prosjekter. BBL har tatt initiativ til å se på samarbeid for å redusere husleierestanser og slitasje på leiligheter i Garntunet. PL følger opp dette og vil følge opp videre kontakt før sommeren. Resultater/vurdering: Videre kontakt med BBL vurderes viktig både for å finne gode løsninger for utfordringene ved Garntunet, men også for å lære av både prosess og resultat for fremtidige prosjekter. Kartlegging og utarbeidelse av boliganalyse er samkjørt med arbeidet med kommuneplanens arealdel og BPHP. Aktivitet videre/vurdering: Koordinering av boliganalysen og sammenstilling av data i rapporten gjennomføres internt i kommunen som en del av arbeidet med boligpolitisk handlingsplan. PL har ansvar for dette arbeidet. Det vurderes hensiktsmessig å gjennomføre datainnsamling og analyser internt i kommunen for å sikre kompetanse og forankring av funnene. Derimot er det viktig å søke ekstern bistand ved behov for å sikre kvalitet.

12 Nye prosjekter / utredninger Strategi/tiltak/ 8. Booppfølgingsprosjektet DUE Bodø Prosjektet er tilknyttet barnevernet og tiltaket DUE (Der Ungdom Er), som er et bo- og nærmiljøtiltak for ungdom med ulike utfordringer. Formål: Prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer slik at ungdom får mulighet til å utvikle en god bokarriere. Kommunen Andre ,- Kompetansetilskudd Prosjekt- innvilget medarebider til prosjektstilling. Booppfølging sprosjektet DUE Boligpolitisk nettverksgruppe Flyktningekontoret Tildelingskontoret Boligkontoret NAV Prosjektmedarbeider ansatt fra 2.mai Prosjektmedarbeider deltar i utviklingsprosjektet utsatt ungdom og bolig og deltok i den forbindelse på studietur til Aberdeen Foyer i Skotland. Prosjektmedarbeider er barnevernets representant i arbeidsgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet ifm utarbeidelse av BPHP Det legges opp til tett smarbeid mellom PL, nettverksgruppen og prosjektmedarbeider for DUE. Vurdering: Engasjement av prosjektmedarbeider vurderes som viktig ressurs inn i arbeidet med partnerskapsavtalen. Ikke minst vurderes det viktig at barnevernet gjennom dette prosjektet løfter bolig fram som spesifikt satsningsområdet også i arbeidet med sine brukere. Side39 9. Utviklingsprosjekt ungdom Utsatt ungdom og bolig Kompeta nsetilsku dd administr eres via Narvik Kommun e med Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål. Prosjekt i regi av Formål: Metodeutvikling og erfaringsutveksling mellom deltakende kommuner. Prosjektmedarbeider Booppfølgings prosjektet DUE Boligpolitisk nettverksgruppe Lenvik, Narvik og Hamarøy kommune. Det er gjennomført tre samlinger i prosjektet. 1. Oppstartssamling. 2. Metodisk arbeid med ungdom og bolig. 3. Studietur til Aberdeen Foyer. Kommunen har deltatt med prosjektmedarbeider DUE, leder boligkontoret, oppvekstkoordinator (OK), OKs representant i nettverksgruppen for boligpolitiske spørsmål, rådgiver tildelingskontoret og PL. utarbeider rapporter/referat fra samlingene. Resultat/vurdering: Prosjektet vurderes så langt å ivareta sitt formål om å bidra til metodeutvikling og erfaringsutveksling. Resultater og erfaringer fra dette prosjektet tas med videre i arbeid med mål, strategier og tiltak ifm BPHP Deltakelse i prosjektet antas å bidra både til kompetanseheving og gode innspill for etablering av tiltak på boligområdet.

13 Strategi/tiltak/ 10. Utredning vedrørende fremskaffelse av bolig for 1.gangs bosetting av flyktninger. Kommunen Andre Egen drift Det kan bli aktuelt å søke kompeta nsetilsku dd til ekstern bistand for deler av utrednin gen. Det skal igangsettes intern utredning med mål om en overordnet strategi for langsiktig fremskaffelse av nødvendig antall egnede boliger for 1.gangs besetting av flyktninger. Ses i sammenheng med fase 1 i utarbeiding av boligpolitisk handlingsplan Leder Flyktningekontoret Boligkontoret og andre berørte instanser. Prosjektled er partnerskapsavtalen Aktivitet Utredning ikke gjennomført og er planlagt å ivaretas i sammenheng med fase 1 i utarbeidelse av BPHP. Det vurderes hensiktsmessig å Ressurser/rammer: Det er ikke søkt kompetansetilskudd konkret for bistand til deler av utredningen. Derimot er det gitt tilsagn på prosjektmedarbeider for blant annet å bistå PL, som også vil styrke gjennomføring av denne utredningen. Vurdering: Det vurderes hensiktsmessig å se denne utredningen i sammenheng med øvrig kartlegging av boligbehov og virkemiddelbruk i kommunen. Arbeidet antas å bidra til økt kompetanse og økt samhandling på boligområdet. Aktivitet videre: Utredning følges opp som del av arbeidet til arbeidsgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet. Side40 * * 19. og 20.mars. Prosjektleder partnerskapsavtalen Kompetanseheving/samhan dling/dialog 11. Deltakelse boligsosiale nettverksmøter for kommuner i s region Nord. 12. Forankringssamling i Tromsø for partnerskapsavtalen. 13. Landsmøte 2012 Kommunale Boligadministrasjoners Landsforbund (KBL) Dekker reise 2-3 møter pr. år. Rådgiver HS Stab Dekker reise Lillehammer 23.mai. Rådgiver HS Stab FM Andre nettverkskommuner Andre partnerskap skommune r region Nord. KBL Samling med fokus på barn og unge gjennomført 27. og 28.mars i Bodø. Kommunen deltok med representanter fra HS-stab, Stab OK, barnevernet, boligkontoret og PL. Bodø holdt innlegg og presenterte booppfølgingsprosjektet DUE og arbeidet med Partnerskapsavtalen. Vurdering: Deltakelse fra ulike instanser i kommunen vurderes som viktig for å øke boligsosial kompetanse. Bodø deltok med rådmann, rådgiver HS-stab, leder boligkontoret og PL. I tillegg deltok ordfører på felles samling 19.mars. Rådmannen holdt innlegg og presenterte sine refleksjoner rundt forankring av arbeidet med partnerskapsavtalen. Vurdering: Samlingen vurderes viktig som arena for erfaringsutveksling og forankring av partnerskapet. I så måte er årets deltakelse et viktig signal på at partnerskapet har fokus i Bodø. Kommunen deltok med rådmann (som også holdt innlegg), samt fire representanter fra Boligkontoret. Vurdering: Viktig for kompetanseheving.

14 Strategi/tiltak/ 14. Konferanse «Boliger for framtiden» - kommunal boligforvaltning Kommunen Andre Dekker reise Oslo 14. og 15.feb Boligpolitisk nettverksgruppe. Boligkontoret Kommunen deltok med to representanter fra boligkontoret. Vurdering: Vurderes å ha bidratt til økt kompetanse. Side DIVERSE KOMPETANSE- HEVENDE AKTIVITETER 15.a. Årnesveien 4 15 b. Sølvsuper Helse- og velferdssenter 15.c Velferdsteknologi 15.d. Brukermedvirknin g I opprinnelig arbeidsplanen var det presentert diverse kompetansehevende er som kommunen hadde fått tilsagn fra til å gjennomføre. Under følger en spesifisering av ene basert på revidert søknad om kompetansehevende tiltak for 2011 revidert pr , samt tilsagn om overføring av tilskudd på kr ,- til videreføring av vår Aktivitetene under vurderes å ha bidratt til viktig kompetanseheving, samt innspill til konkrete tiltak og organisering av egen virksomhet. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering: 1. Fagdag innhente kompetanse fra Liengbakken Mo i Rana. Ikke gjennomført men ønsker å gjennomføre høst 2012, samt videreføre tilskudd på rk ,-. Erfaringer fra Mo vurderes å kunne være viktig kunnskap å ta med se videre i utvikling av ** Målsetting: Prosjektet skal legge til rette for og planlegge oppstart av alle senterets funksjoner, samt ivareta Bodø kommunes målsetting for helseog sosialavdelingen ** *** En trygg og stimulerende hverdag for Bodø kommunes pleietrengende - Pilot for anvendelse av velferdsteknologi ved etablering av Sølvsuper helse- og velferdssenter drifen ved den planlagte omsorgsbasen med utleieboliger. Aktivitet/tilskudd/vurdering: 1. Befaring Stavanger kommune. Besøk vålandstunet og Stokka undervisnings-sykehjem. gjennomført. Okt budsjett ,-. 2. Befaring Trondheim kommune. Besøke øya helsehus og Munkvoll helse- og velferdssenter. Ikke gjennomført men ønsker å gjennomføre høst 2012, samt videreføre tilskudd på kr ,-. 3. Befaring Kristiansand kommune. Besøke Lillebølgen og Bølgen bofellesskap for unge funksjonshemmede. Gjennomført nov Tilskudd ,-. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Velferdskonferanse i Trondheim. Gejnnomført. Tilskudd ,-. 2. Befaring smarthus. Almas Hus Oslo og Fru Paulines leil Bærum. Omsorg + GERIA. Gjennomført sept/okt. Tilskudd ,-. 3. Innbyggerdialog sammen med Nordlandsforskning. Vurdere videreføring av tilskudd på ,-, eventuelt omdisponering. Kommunen har fått avslag på omsøkte skjønnsmidler fra Fylkesmannen. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Besøk Larvik kommune. Ikke gjennomført, men ønskelig å gjennomføre besøk høst 2012, samt videreføre tilskudd på kr ,-.

15 Side42 Strategi/tiltak/ Kommunen Andre 15 e. Vollsletta ** Arbeid med utvikling av Vollsletta er utsatt til ca f. Deltakelse i tveretatlig kommunenettverk, Stavanger. 15 g. lengst mulig i eget liv i eget hjem 16. Utviklingsprosjekt metode/drift Årnesveien 4 (Treningsfeltet) Sonebase og utleieleiligheter. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Befaring andre kommuners løsning bofellesskap/planleging av botilbud for funksjonshemmede. Ikke gjennomført. Selv om planlegging av Vollsletta er utsatt har kommunen fortsatt utfordringer knyttet til målgruppene tiltenkt Vollsletta. Bør vurdere befaring likevel som kunnskapsgrunnlag for planlegging og ivaretakelse av målgruppen. Videreføring eller omdisponering av tilskudd på kr ,- bør vurderes. 2. Brukermedvirkning. Invitere brukere/innbyggere til medvirkning i planarbeidet. Pga utsettelse av planareidet ved Vollsletta bør det vurderes omdisponering til annen som ivaretar brukermedvirkning for høsten 2012, samt videreføring av tilskudd på kr ,-. ** Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Gjennomført okt Tilskudd ,-. ** Inkluderer innhenting av kunnskap om muligheter for endringer innen omsorgstjenestene fra pleie til styrking av evne til egenomsorg, Fredricia - modellen. Det vurderes å søkes kompeta nsetilskudd til prosjektleder. Årnesveien 4 er planlagt som Sonebase og utleieleiligheter for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Det vurderes søknad om tilskudd til prosjektleder fra HS-avdeling Se kommentarer punkt 20. Aktivitet/tilskudd/vurdering 1. Besøk Fredricia, Danmark. Gjennomført sept Tilskudd ,-. 2. Workshop Oslo for prosjektgruppen. Gjennomført sept Tilskudd ,-. 3. Dagskonferanse i Bodø. Gjennomført april Tilskudd ,-. Det skal gjennomføres oppfølgingskonferanse i Bodø i juni. Det ønskes vurdert om ikke benyttet tilskudd til andre er kan omdisponeres til konferansen i Juli, som har budsjett på kr. 5000,-.

16 Strategi/tiltak/ 17. Gjennomføre dialogmøter med bransjen. Kommunen Andre * Byggebransjen Utleiere Utviklere Boligpolitisk nettverksgruppe Aktuelle enheter i Bodø Kommune Bransjen Nettverksgruppen og boligkontoret har vært i kontakt med flere aktører vedrørende konkrete prosjekter. PL har deltatt i to oppstartskonferanser for utbygginger som del av kartlegging av virkemidler og for å opprette kontakt med bransje. Nettverksgruppen vurdere det hensiktsmessig å invitere bransje til samling ila tidlig høst Lengre kontakt i vinter/vår med utbygger/utvikler vedrørende kvartal tilknyttet Storgata 39. Side Gjennomføre møter med aktuelle instanser i kommunen. * Hensikt: - Informere om pågående arbeid på boligområdet. - Avdekke behov og virkemidler. - Invitere til innspill og deltakelse. - Skape engasjement. Boligpolitisk nettverksgruppe Kontakt med tre tilbydere vedrørende Gjennomført større prosess opp mot utleier/utveikler vedrørende todelt prosjekt (Bikuben): Første del omhandlet bruk av hotell til hybelhus for vanskeligstilte på boligmarkedet. Konklusjon ble at kommunen ikke inngår samarbeid/leieforhold. Andre del omhandler kommunal involvering i utbygging av kvartal i sentrum for leiligheter. Avventer kontakt inntil videre PL har gjennomført presentasjoner i ulike fora og virksomheter i kommunen, både relatert til boligsosiale og generelle boligrelaterte utfordringer. Vurdering: Møter og dialog omkring boligpolitiske spørsmål vurderes som viktig både som del av kompetansebygging, for å få innspill fra aktørene som kjenner tjenestene, behovene blant kommunens brukere og innbyggere, og som sitter på virkemidlene. Aktivitet videre: Det vurderes hensiktsmessig å invitere seg inn til flere instanser både internt i Bodø Kommune og til eksterne samarbeidsparter. Spesielt vurderes det viktig å opprette kontakt med representanter fra brukere, samt besøke noen av de ulike botilbudene i kommunen.

17 Strategi/tiltak/ 19. Universell Utforming Kompetanseprogrammet. Kommunen Andre Universell Utforming Kompetanseprogrammet no/ er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner. I dialog med og kommunens avdelinger vil behov for gjennomføring av opplæringsprogrammet vurderes ila Prosjektleder partnerskapsavtalen Aktuelle enheter i Bodø Kommune Ikke så langt. Aktivitet fremover: Gjennomføring av opplæringsprogram for aktuelle instanser i kommunen må vurderes. I første omgang kan det være aktuelt å informere om hjemmesiden og oppfordre til egenstudie via hjemmesiden. Kurset er modulbasert og har en struktur som gjør det lett å plukke ut aktuelle tema man ønsker å sette seg inn i. Kurset er tilgjengelig på og vurderes å være godt tilrettelagt for egenstudie. Side44

18 Utbyggingsprosjekter Pågående, søkt tilskudd Strategi/tiltak/ 20. Sonebase med utleieboliger - Treningsfelstet (Tidligere omtalt som Årnesv. 4) Kommunen Andre 69,0mill 12,0mill - Det søkes om ytterliger e investeri ngstilsku dd tilsvaren de 40%. Investeringstilskudd fra innvilget. HS-avdeling Eiendomskontoret Sonebase med utleieboliger tidligere lokalisert i Årnesveien 4 er besluttet flyttet til det såkalt Treningsfeltet. Se bystyresak ps 12/45 fra Tilpasning av bygg for ny tomt og planløsning for ivaretakelse av funksjon er gjennomført av arkitektfirma. Løsning tar høyde på å ivareta de samme funksjoner som tidligere utarbeidet i prosjektgruppe, og er omforent med HS, byplan og brukerrepresentanter. Ferdigstillelse planlagt oktober I forbindelse med prosjektering av sonebase ble hensiktsmessig drift vurdert opp mot fysisk utforming. Det jobbes for tiden med organisering for planlegging av drift. Søkt og fått avslag om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for 2012 til prosjektstilling. Side45 Resultat/Vurdering: Til grunn for vedtak ligger blant annet at ny lokalisering bedre ivaretar nærhet til hverdagslige servicetilbud for beboerne og organisering av tjenestene. I tillegg antydes det at omregulering av hele Treningsfeltet til offentlige formål eksempelvis kan sikre arealreserve til fremtidige sykehjem. Prosjektet Sonebase med vil gi kommunen viktig botilbud målgruppen. Prosessen vil også gi kommunen viktig kunnskap og erfaring på fagområdet. En annen effekt kan være at prosess rundt relokalisering medførte en offentlig debatt som tok opp både praktiske implikasjoner og verdispørsmål. Ressurstilgang/ramme: Kostnad nytt prosjekt Treningsfeltet berammet til 81,0 mill. Tidligere tilsagn tilskudd på kr. 12 mill. Ny søknad for investeringstilskudd tilsvarende 40% av totalkostnad planlagt levert før sommeren. 21. Sølvsuper helse- og velferdssenter 305 mill 65mill Investeringstilskudd fra innvilget. HS-avdeling Eiendomskontoret Aktivitet framover: - Søke om ytterligere investeringstilskudd - Planlegge drift

19 Mulige framtidige utbyggingsprosjekter Strategi/tiltak/ 22. Utredning av behov sykehjemsplasser, i henhold til bystyrevedtak av desember Utredning ses opp mot blant annet behov for bokollektiv og bofellesskap med døgnbemanning. Kommunen Andre HS-avdeling Aktuelle enheter i Bodø Kommune Konkret utredning er ikke gjennomført. Men avdekking av bahov og planlegging av ivaretakelse av sykehjemsutbygging og behov for bokollektiv og bofellesskap med døgnbemanning er pågående prosess. Vurdering: Utredning kan medføre framtidige utbyggings-prosjekter, og må ses i sammenheng med punkt 23a. Kommunalt disponible utleieboliger innbefatter også boliger til pleie- og omsorgsformål, bokollektiv og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig. Aktivitet videre: Arbeidet følges opp både i ordinær drift og i arbeidet med BPHP. Side46

20 Side47 Strategi/tiltak/ 23a Arbeid for å bygge og finansiere kommunalt disponible utleieboliger, Aktuelle er i henhold til partnerskapsavtalen i perioden b. Arbeide for aktivt å øke antall UU boliger. 23c. e med om å utvikle nye boligområder. Kommunen Andre * Partnerskapsavtalen skisserer gruppe for enheter i Nettverks- Aktuelle ulike områder boligpolitiske Bodø Bodø Kommune spørsmål Kommune og skal samarbeide om. Dette innbefatter samarbeid som også kan medføre utbyggingsprosjekter. Nettverksgruppen i samarbeid med Boligkontoret har vært i kontakt med flere potensielle tilbydere vedrørende konkrete prosjekter. Resultat/konklusjon: 1. Bygging av småhus til hard bruk for personer med utfordringer relatert til rus/psykiatri. Kommunen avsatt midler til kjøp av et hus. Anbudskonkurranse utlyst, med frist 16.juni. Det planlegges søknad om å søke tilskudd til utleieboliger ifm denne anskaffelsen. I tillegg er det søkt om midler fra Fylkesmannen for bo-oppfølgingsprosjekt knyttet til blant annet beboer tiltenkt småhuset. 2. Kontakt i samarbeid med, med tilbyder vedrørende Storgata 39 + tilstøtende kvartal. Ingen konkrete avtaler, men tilbyder har både fått innsikt i kommunens behov og s virkemidler. 3. Kontakt med tilbyder av mulige utleieboliger på Støver, i samarbeid med. Ingen konkrete avtaler, men tilbyder har både fått innsikt i kommunens behov og s virkemidler. 4. Planlagt møte med BBL vedrørende mulig prosjekt skal gjennomføres i juni. 5. Unge funksjonshemmede. Det pågår arbeid vedrørende ivaretakelse av unge funksjonshemmede med omfattende tjenestebehov i tilknytning til bolig. I dette arbeidet ønsker kommunen både se på løsninger for de konkrete utfordringene, samt intern organisering for ivaretakelse av slike behov. Prosess rundt de ulike kontaktene har gitt god innsikt både i kartlegging av behov, anskaffelsesreglement, markedsforståelse, i tillegg til at det er opprettet kontakt med ulike aktører. Aktivitet videre: Gjennomføre evaluering av de ulike prosessene som er gjennomført. (oppgavedelingen, ansvar, gode erfaringer m.m.) * Ikke så langt i prosjektet som styrker dette. Vil følges opp i det videre arbeidet. * Kommunalt disponible utleieboliger innbefatter også boliger til pleieog omsorgsformål, bokollektiv og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig.. Gjennomført felles møter med og tilbydere ifm konkrete saker. Vil følges ytterligere opp i det videre arbeidet.

21 Strategi/tiltak/ 24. Bodøs distriktsområder. Kommunen Andre Bodøs distriktsområder har andre utfordringer en bysenteret. På sikt kan fokus på dette området medføre utbyggingsprosjekter eller andre tiltak rettet mot distriktsområdene. Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål Private aktører Nasjonal konferanse vedr. boligetablering i distriktene. Des Kommunen deltok med rådmann, eiendomssjef, representant nettverksgruppen, blant annet. PL, leder boligkontoret og rådmann deltatt i møte vedrørende vedr Skjerstad bygningsstiftelse og boligbygging i distriktene i feb PL deltatt i møte med kommunedelsutvalg Skjerstad. Formål å opprette kontakt for å avdekke behov, utfordringer og muligheter. PL og Daniel Bjarmann Simonsen deltatt i møte Landegode velforening og BBL vedrørende bygging av bolig på Landegode. PL koordinerte engasjering av potensielle søkere til Bolyst-midler, med søknadsfrist 5.mars Fire grupperinger var i konatkt med PL for drøfting av potensielt prosjekt og søknadsprosess. Videre har det vært fokus på boligrelaterte utfordringer i kommunedelsutvalgenes halvårsrapporter, samt innspill til arbeidet med planstrategi. Side48 Midler Boligetablering i distriktene med søknadsfrist 1.mars. Prøveprosjekt over tre år. Bodø har flere distriktsområder med til dels stor fraflyttingsproblematikk og kanskje hadde det vært spennende med deltakelse fra kommune som Bodø. Selv om Bodø Kommune er innenfor satsningsområdet, ble det i samråd med vurdert at Bodø ikke søker da satsningen er tenkt kommuner med mer typisk fraflyttingsproblematikk. s virkemidler 25a. Økning ramme for startlån Øke fra 50mill til 100mill I henhold til bystyrevedtak av desember 2011 er det søkt om økning av ramme for startlån fra 50mill til 100mill Resultat/Vurdering: Aktiviteten så langt har gitt større innsikt i distriktsområdene behov, utfordringer og mulighet. Videre er det opprette kontakt med flere aktører. Distriktsmessige utfordringer skal behandles ifm BPHP og videre kontakt mot distriktsområdene vil bli gjennomført. Boligkontoret Utredning gjort og presentert for bystyret i referatsak RS 12/15. Resultat/vurdering: Fra utredningen: De siste år har pågangen etter Startlån økt. For å dekke etterspørselen har rammen til Startlån blitt økt med 50 mill fra 50 mill kr til 100 mill. kr fra Etterspørselen hittil i 2012 har økt signifikant fra tidligere år og prognosen for 2012 er på hele søknader. For 2011 ble det mottatt 390 søknader.

22 Strategi/tiltak/ 25b. Utredning av brukere av startlån i Bodø, i henhold til bystyrevedtak av desember Kommunen Andre Utredning av hvem som er brukere av startlån i Bodø, inkludert sammenligning med andre kommuner. Boligkontoret Bodø kommune ønsker å bruke ressurser på beboere og søkere til kommunale utleieboliger for å fange opp husstander som kan være i stand til å kjøpe egen bolig. Utredningen vurderes som viktig bidrag til arbeidet med BPHP. Side49 Annet 26. smøter partnerskapsavtalen 27. Permisjon for prosjektleder partnerskapsavtalen Ses i sammenheng med fase 1 i utarbeiding av boligpolitisk handlingsplan s regionale ledelse og representanter for kommunen møtes minst to ganger i året for å gjennomgå halvårlig rapport om planlagte er, ressursbruk og finansielle rammer. * Prosjektleder 80% permisjon Prosjektleder partnerskapsavtalen. Prosjektleder partnerskapsavtalen. Planlagt august/september PL kommer til å prioritere utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan under permisjonstiden. Etablering av arbeidsgrupper, i nettverksgruppen og PL er tilstede en dag i uken vurderes tilstrekkelig til å ivareta fremdrift i arbeidet med BPHP. Engasjering av prosjektmedarbeider vil styrke ivaretakelse av partnerskapsavtalen. * innvilget kompetansetilskudd inntil kr ,- til lønn samt utgifter knyttet til kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for prosjektleder for perioden okt 2011 nov Kommunens egenandel er kr ,-. ** gitt tilsagn på kompetansetilskudd inntil kr ,- for videreføring av kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid i *** Det er søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler - 1MILL til prosjektleder. FÅTT AVSLAG. Definisjoner: Kompetansetilskudd - Bidra til å heve kompetansen innen boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Kompetansetilskuddet skal også bidra til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Investeringstilskuddet - Skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom. Tilskudd til utleieboliger - Skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

PS12/151Referatsaker. Side123

PS12/151Referatsaker. Side123 PS12/151Referatsaker Side123 Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2012 44271/2012 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet 05.09.2012 Oversikt

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23546/2012 2011/1064 2 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/17 Komitè for levekår 03.05.2012 12/23 Komite for plan, næring og miljø

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014 Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2014 23882/2014 2012/8622 146 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Råd for funksjonshemmede 22.04.2014 14/2 Ruspolitisk råd 22.04.2014 14/7 Formannskapet

Detaljer

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune.

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Jan Arne Leding Leder DUE-tiltaket I Bodø Daniel Wie SAndbakk Prosjektleder

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, bygg II, helsedel.

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, bygg II, helsedel. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, bygg II, helsedel. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Postgården, Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 5012,

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Daniel Wie Sandbakk Reidar Skogli - Boligpolitisk utviklingsprosjekt i Bodø Agenda 1. Utgangspunkt for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan 2018-2021 Bodø 01.12.2016, Lise Henriette Rånes, Boligkoordinator Revidert 01.02.2017 Innhold Bakgrunn... 1 Omfang... 2 Organisering... 2 Rolleavklaring... 3 Framdriftsplan...

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Sluttrapport Boligpolitisk handlingsplan Bodø kommune

Sluttrapport Boligpolitisk handlingsplan Bodø kommune Sluttrapport Boligpolitisk handlingsplan Bodø kommune 2014-2017. Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt av Bodø bystyre 13.februar 2014. Dette er kommunens første helhetlige plan for boligpolitikken,

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 12:30 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2012 56364/2012 2011/8685 F20 Saksnummer Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget HS 14.11.2012 12/11 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Herredshuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

Oppvekstsatsingen statusrapport

Oppvekstsatsingen statusrapport Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11541/2012 2012/1518 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Komitè for levekår 08.03.2012 Oppvekstsatsingen

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Vertskommune for integreringsmottak i Bodø/Kommunalt asylmottak

Vertskommune for integreringsmottak i Bodø/Kommunalt asylmottak Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.08.2016 61986/2016 2015/4847 F31 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 31.08.2016 Bystyret 08.09.2016 Vertskommune for

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: KL. 13:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: KL. 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: KL. 13:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Foyer Bodø Bolig for vekst

Foyer Bodø Bolig for vekst Foyer Bodø Bolig for vekst Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har pårørende som gir tett oppfølging, trygge rammer og annen form for omsorg «På leit utsatt

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning

Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.06.2011 33323/2011 2011/5087 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Råd for funksjonshemmede 23.08.2011 11/2 Ruspolitisk råd 23.08.2011

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Foreløpig prosjektplan Bosetting av enslige mindreårige 2016

Foreløpig prosjektplan Bosetting av enslige mindreårige 2016 Foreløpig prosjektplan Bosetting av enslige mindreårige 2016 1. Bakgrunn Flyktningkontoret har ansvar for bosetting av 35 enslige mindreårige flyktninger i 2016. IMDi har anmodet om ytterligere 55 i 2017.

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/1405-7 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Utvikling Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81433/2015 2015/6856 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/158 Formannskapet 25.11.2015 15/140 Bystyret 10.12.2015 Omorganisering av styringsstruktur

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer