Notater fra CEN/ISSS Workshop on Learn Technologies møte i Berlin 4. og 5. april 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater fra CEN/ISSS Workshop on Learn Technologies møte i Berlin 4. og 5. april 2005"

Transkript

1 Notater fra CEN/ISSS Workshop on Learn Technologies møte i Berlin 4. og 5. april 2005 Av Knut Lindelien og Tore Hoel Tore Hoel og Knut Lindelien deltar nå på CENs workshop for læringsteknologi i Berlin. Dette er møte nr 22. Oppmøtet er ikke særlig stort. Det kan være flere grunner for det. Vanligvis anses det som enkelt å nå Berlin, med tog og fly, men akkurat i dag synes det som om det er litt vel mye trafikk i Europa. Workshopen er i endring. Noen, Norge, har foreslått at en gjør om aktivitetene til en fast teknisk komité. Mange arbeidsoppgaver er fullført. Andre oppgaver har oppstart nå. Dermed ser vi mannskapsutskifting. Skiftet kommer godt fram i arbeidsplanen for gruppen. Denne er lagt ut på websidene (www.cenorm.be/isss) Liaisonrapporter er en viktig side ved et slikt møte. Det har liten hensikt å duplisere arbeid. En forutsetning for å unngå det er å kjenne andres arbeid. Saker: SC36 (ISO/IECs komite for IT for Learning, Education and Training) IEEE IMS Harmonisering av vokabularer Forholdet til CDSG - Den europeiske styringsgruppen for kulturelt mangfold innen IKT Nye arbeidsområder Til Teknisk komité? Prosjektteamrapport på kvalitet LIFE (Learning Interoperability Framework for Europe) Interoperablitet for samlinger av læringsressurser Tilgjengelighet for læringsressurser - Accessibility Properties for Learning Resources (APLR) Ariadne liaison rapport Guidelines and support for buiding Application profiles in e-learning, Register for e-læringsprogrammer Business plan for WS-LT De neste møtene SC36 (ISO/IECs komite for IT for Learning, Education and Training) Rapporten fra SC36 pekte på manglende framgang. Mye av arbeidet er i stampe. Kreftene som settes inn er få og små. Komiteen arbeider med sine samarbeidsproblemer. Her er det positive resultater. Nå må disse omsettes til resultater. På forrige plenarmøte arbeidet to nye ad hoc grupper med SWOT-analyser for SC36. Rapporten fra dette arbeidet var interessant. Mange av styrkene, svakhetene, mulighetene er spesielle, men mange kan også ha føring på andre felt. Det er tydelig at en må gjøre ganske mye for å få komiteen på fote. Rolf Lindner, som rapporterte, viste til at komiteen i utgangspunktet skulle hatt et mer avgrenset arbeidsfelt. For tiden er aktivitetene store hos nye parter, som Korea, Kanada og Frankrike. Dette gjenspeiles i tilbudene om å overta sekretariatet for komiteen. Både Storbritannia og Korea er villige til å ta den oppgaven. 1

2 Fransk forslag om terminologi for kompetanser synes som et interessant forslag. Dette er ute for kommentering. Forslaget bør ses på av CEN-workshopen. Egne prosjekter er faglig sett nærliggende. Et av problemene med å få framgang i arbeidet synes å være å få reelle interessenter med. Det er lite aktivitet mellom møtene. Industrien er lite til stede. Her ble det drøftet om en kan lære noe fra arbeidsformene i andre komiteer, som IEEE. Andre deltakere fra SC36 la vekt på at den nye formannen nok ville være mer nådeløs med hensyn på å legge arbeid til de som faktisk kunne produsere standarder. Resultatet blir mindre spredning, men mer gjennomført. Det synes også som om viljen til fast-tracking er økende og at dette hjelpes av et bedre fungerende sekretariat og mer ivrige nasjonale medlemsorganisasjoner. (Fast-tracking skjer når andre standardiseringsorganisasjoner har utviklet spesifikasjoner som man ønsker skal bli en internasjonal ISO-standard, og man legger opp til en prosess der det ikke er rom for eller ønske om store endringer.) I november 2005 vil SC36 være med på WSIS-møtet (FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet) i Tunis. Neste SC36-møte holdes i North Carolina, USA, i september. Omlegging til årlige plenarmøter drøftes. Da blir det enklere for arbeidsgruppene å ha mellommøter. IEEE En annen liaisonorganisasjon er IEEE LTSC. Eric Duval rapporterte fra arbeidet i denne. Det planlegges et møte i Alexandria, US, i mai. Agenda vil foreligge i løpet av en ukes tid. XML-bindinger for metadatastandarden LOM er ferdig og det som nå gjenstår er byråkratisk behandling i IEEE. Det vil være trygt å begynne å bruke den allerede nå (utkast er tilgjengelig på nettet); den vil være å få kjøpt tilgjengelig før sommeren. Det andre arbeidet av betydning er en oppstart av en strukturert tilbakemeldingsprosess av erfaringer fra de som bruker LOM. Noen slike foreligger allerede. Ingen av de som er kjent til nå, synes å kunne resultere i tillegg, rettelser osv til standarden. En ny LOM-verson 2.0 vil ikke være på plass før tidligst Her samles det også tilbakemeldinger se wiki Et personlig mål Duval uttrykte var at LOM 2008, Dublin Core 2008 og MPEG 2008 burde være like. Duval tenker seg her en utvikling med bruk av teknologier som er knyttet til den semantiske veven. Rolf Lindner rapporterte også fra WG11 i LTSC som arbeider med assessment-standarder. Det mest sentrale dokumentet er datamodellen. Hva kan utveksles, hvor osv? IMS For tida er det 16 spesifikasjonene under arbeid i IMS, rapporterte Lorna M. Campbell fra britiske CETIS. Organisasjonen har Special Interest Groups. Det er fem slike SIGer nå på områdene Access, Assessment, LIP/ACCLIP (informasjon om den lærende), Query Service og Packaging. Disse gruppene arbeider med å klargjøre områder (skrive et såkalt charter eller arbeidsgrunnlag); så er det opp til prosjektgrupper, som får en helt definert periode (6 9 måneder), å gjøre ferdig spesifikasjonen på det området en har utredet. 2

3 Et interessant felt for en SIG er Packaging. Her er det laget et charter for en ny versjon 1.2 som vil foreligge om ikke altfor lenge. Det er ikke snakk om store endringer i denne versjonen. Men samtidig arbeides det med tanker om ny funksjonalitet, der bl.a. en av ideene er å integrere emnekart som en av flere mulige organisasjoner i Content Package. For Query Service samler en nå brukstilfelle for å kunne skrive et såkalt whitepaper, dvs. et problemnotat, ikke et grunnlagdokument for standardisering. En arbeidsgruppe for generelle webtjenester har nå ute et offentlig utkast (public draft) endelig spesifikasjon ventes i september. For eportfolio ventes endelig spesifikasjon i mars. En gruppe arbeider med verktøy og interoperabilitet, dvs. utvikler tilnærminger til hvordan man kan plugge verktøy inn i f.eks. LMS. Her vil en få en demonstrasjon ved IMS sin alt- Lab-konferanse i juni. I juni vil også IMS lansere IMS Conformance Mark, som vil være en måte leverandører på en relativt enkelt måte kan kvalifisere seg for å kunne si at de følger IMS sine spesifikasjoner uten å måte følge de mer rigorøse konformitetstestene som f.eks. ADL har lagt opp for SCORM. IMS Conformance Mark vil bli administrert av University of Wisconsin (som også gjør det samme for SCORM), noe som henger sammen med amerikansk forsikringsgalskap (et universitet kan ikke bli saksøkt på samme møte som et privat firma).. Neste møter i IMS vil være i juni i Sheffield, UK, i tilknytning til alt-i-lab 2005, og i november i Nord-Amerika. Harmonisering av vokabularer Frans van Assche er leder av et prosjekt for vokabularharmonisering. Dette har bred deltakelse fra hele Europa. Arbeidet er ganske innviklet. Arbeidet foregår med vokabularer på mange språk. Arbeidet vil bli publisert under en Creative Commons-lisens, og legger også opp til at denne lisensen skal nyttes under det regime for vokabularharmonisering som foreslås. Det som var av interesse for en utenforstående, var at en drøftet alle spørsmål og kommentarer som har vært i forhold til arbeidet siden forrige møte i Oslo i januar. En interessant diskusjon var om en i arbeidet skulle ta hensyn til og se nærmere på det som skjer i W3C, webstandardiseringsorganisasjonen, når det gjelder teknologi for kunnskapsorganisering ved hjelp av semantisk web-teknologi. Her ble resultatet at man skulle sette seg inn i arbeidet og referere til det. Videre ble det foreslått tatt inn et nytt felt som kan lage en krok for å hekte inn RDF- eller Topic Maps-referanser. Arbeidet er ikke sluttført, men vil antakeligvis sendes ut som et første utkast til kommentering i løpet av våren. På flere vis er vokabulararbeid innholdsmessig nærmere fagområdene til et annet samtidig møte i Berlin. Den europeiske styringsgruppen for kulturelt mangfold innen IKT (CDSG) deltok i et fellesmøte med CEN WS-LT. (Gruppen skal endre navn til Fokusgruppe som den er etter ISSS termer.) Ideen til et fellesmøte har i stor grad vært norsk. Standard Norge har sekretariat for CDSG og gruppen skal ha et øye på alt som har europisk kulturell betydning. 3

4 Forholdet til CDSG - Den europeiske styringsgruppen for kulturelt mangfold innen IKT Et fellesmøte var en nyskaping. Det ble avsatt vel en time til møtet. CDSGs Terms of Reference ble sirkulert og workshopens arbeid innen kulturelle emner ble forsøksvis presentert. I presentasjonen av CDSG tok formannen, Marc Willem Kuestler, utgangspunkt i at området CEN dekker har 500 mill innbyggere, 4 alfabeter, 100 millioner PCer eller arbeidsstasjoner, noen titalls millioner av disse knyttet til nettet og noen hundre millioner mobiltelefoner. Bare 16 prosent har engelsk som sitt språk. Omtrent 1/3 gjør så god bruk av engelsk at de kan kontaktes på språket. Gruppen initierer aktiviteter, men gjør ikke standarder. Ulike forslag til nødvendig arbeid for eksempel innen ebusiness, ADNOM, en ny workshop, Register for soft cultural factors eller Informaton Retrieval / Browsing and Matching, har ulik modenhetsgrad i CDSG. Det sentrale spørsmålet er hvordan vi kan sørge for at IKT blir opptatt av kulturelle forhold, som en vanligvis ikke er så opptatt av, men som opplagt har betydning for læringsteknologi? Flere konkrete spørsmål om arbeidsformene og hva en har under arbeid i de to komiteene ble drøftet. Herunder industriinteresse, forholdet til minoritetsspråk, hvor industrien ikke har interesse. Noen av deltakerne fra CDSG hadde særinteresse for samisk og ga til gode inntrykk av den læringen en har hatt i ivaretakelse av samiske hensyn. Det ble også pekt på CLDR common localization data registry, som et opplegg som er tatt over av Unicode Consortium, som viser en måte å øke industrigjennomslaget for det en arbeider med. Lederen av WS LT viste til de delene av forretningsplanen som tydelig har overlapp med områdene for CDSG. Ideen om omlegging til TC-status (overgang fra arbeidsgruppe til teknisk komite) for workshopen ble også lagt fram. Oversettelsene av LOM (oversettelsene av IEEE LOM) er et eksempel på WS LT arbeid som kan lastes ned. For WS LT kunne det blant annet ha interesse av å finne ut hvor gode vi egentlig er på å mestre kulturelle aspekter i det arbeidet vi gjør. Med et verktøy for benchmarking kunne vi også måle oss når vi når for eksempel fem år fra nå. Mark Willem Kuestler fortalte at det nå er tidligdiskusjoner på å drøfte metrikker for kulturelt mangfold i Europaparlamentet og at dette kan ha betydning for å måle om standardene er mer ansvarlige nå enn før og om de forbedres over tid. Det er viktig arbeid, men vi er bare i starten av dette som fagfelt og det er ikke bare begrenset til IKT-feltet. Jan Pawlowski fortalte at en arbeider med metrikk for kulturelt mangfold, tilgjengelighet, kvalitet i SC36 og at en gjerne vil holde kontakten, eventuelt for å kunne ha et europeisk bidrag til arbeidet. Håvard Hjulstad orienterte om ADNOM, som er en workshop som også må ta opp arbeidet med skoleadministrativ nomenklatur. Detaljer om kick-off møtet, for ADNOM, finnes på 4

5 Nye arbeidsområder Workshopen har lagt fram ulike forslag for Kommisjonen for videre arbeid. Disse har vært til evaluering. To av fire har fått mer enn 60 poeng. Det er grensa for videre å være med Kursbeskrivelse og 2) Tilgjengelighetstaksonomi. Praksis i CMI-orientert læring og Europeisk eportfolio nådde ikke opp. Vi må ha inne et detaljert prosjekt innnen 1. mai. Kommisjonen har fortsatt muligheten til å stemme ned prosjektene. For begge ønskes det større involvering, fra flere medlemsland. Sett fra EU sida forsøker en å rette på at medlemsstatene har for lite kjennskap til hva som pågår av prosjekter som støttes av Kommisjonen. 98/34-komiteen får alle forslagene, og en komité under denne kan få kommentere på forslagene. Hvor viktig er dette forslaget? Hva vil en prioritere? På møtet, i 98/34, i mars var det ingen kommentarer. Kursbeskrivelse er et norsk forslag og arbeidet med videre utfylling er igangsatt. Til Teknisk komité? Forslaget ble lagt fram på forrige møte. Det var stor interesse. Ideelt ville det vært fint om det nåværende sekretariatet kunne fortsette. Fra DIN, Tyskland, står det nok i første omgang på om en får betalt for å holde et sekretariat. Deretter må den tyske nasjonale komiteen godkjenne dette. Her er en blant annet opptatt av forholdet til internasjonal standardisering. En ønsker ikke å ha kamper gående på to slagmarker samtidig. Men, fordelen må vel være at en kan nå videre ut med en teknisk komité. En kan få med nasjonale medlemmer, en kan få lengre liv for CWA`er, en kan styrke statusen for arbeidet. Når det gjelder finansiering, må en se om midlene som går til workshopadministrasjon kan gå til sekretariat for en komité. Et av problemene er tilgjengelighet for CWA`er i forhold til EN`er (Europiske standarder). De ulike medlemslandene i CEN vil høyst sannsynlig ikke gi fra seg Europeiske standarder (EN) fritt. Spørsmålet blir da om en har noe medlemsland som vil ta på seg oppgaven med å holde sekretariat. Etter det kan en skrive ned betingelsene for en teknisk komité. Et notat på framtiden for LT-arbeidet gjøres av formannen og sendes ISSS-Forum i juni. Forumet vil da være en måte en kan få fram ideen om teknisk komité for nasjonale medlemmer. Prosjektteamrapport på kvalitet Jan Pawlowski har ledet et prosjektteam på kvalitet og rapporterte de første ideene fra arbeidet. Noen av idene er å få kontakt med flere for å få innspill om kvalitet. Arbeidet henger sammen med ISO/IEC som nå er på avstemning, FDIS. Mange tilbakemeldinger fra Korea og Japan. Begge land er ved lov tvunget til å ha en kvalitetsordning innen Det er besluttet å ha flere deler av standarden, 2 - Harmonisering av QM/QA modeller, 3 - Metode og instrumenter for å måle kvalitet og 4 En veileder til god praksis. Prosjektrapportarbeidet kan brukes i arbeidet med disse standardene. Samtidig er en av oppgavene å se på hvordan en kan ta i bruk for europeiske forhold. (Hva er god praksis? Er for eksempel innovasjon en del av god praksis?) 5

6 Learning Experience Transparency. Overføring av læringserfaring. Samarbeider med studentorganisasjoner, forbrukermyndigheter osv. Her har en et problem med å finne fram til lærende for å studere deres beslutningsprosesser. EQO (European Quality Observatory) Conseptual Model. Her ser en på hvordan modellen virker og hvordan den er i bruk. Er den til god nok nytte for brukerne? Referat fra European foundation for quality in e-learning Dette er et arbeid som pågår og ble redegjort for. Nye sider ved arbeidet kan en se på LIFE (Learning Interoperability Framework for Europe) I LIFE-prosjektet er estandard partner. Prosjektet fokuseres på interoperabilitet. En ser på teknisk, semantisk og politisk interoperabilitet. Se websidene på Interoperablitet for samlinger av læringsressurser Erik Duval, Bernd Simon og Sefaan Ternier orienterte med arbeidet med å utvikle SQI, som først og fremst en lettvekts transportprotokoll for enkelt å kunne gjennomføre søk (såkalte fedrated search) i ulike samlinger av læringsressurser. Formatet til spørringen, skjema osv. ligger utenfor SQI som er agnostisk i forhold til slike spørsmål og som derfor skulle være enkel å bruke for ulike repositorier som slipper å bygge om på sine systemer. Siden siste møte hadde en fokusert arbeidet om WSDL-bindinger. En ønsker å oppnå interoperablitet gjenom Query service + binding; Query Language + Binding og Results format + Encoding. Det ble presentert flere brukstilfelle for en slik tjeneste, f. eks. en person som ønsker å "lukke et kunnskapsgap", men har liten tid - bare tid til ett søk. En ser for seg at hun har en personlig søkeklient med et åpent brukergrensesnitt - som f.eks. søker i forlagsbaser, internettbokhandler, intranett osv. osv. En Moodle-node under utvikling + Open ACS/.LRN (som brukes i Østerrike på Bernds universitet), i tillegg til det nodene som alt er oppe og går i SQI-nettverket (Celebrate, Ariadne, Edutella, Educanext osv.) Mange SQI-aktiviteter er på gang for å støtte implementering; man arbeider bl.a. med en tutorial og andre hjelpemidler som skal gjøre det enklere å ta i bruk denne søkeprotokollen og koble til ny repositorier. Det ble også oprientert om det internasjonale Globe-nettverket som bruker SQI: Se Erik Duvals blog for presentasjoner og pekere til dette nettverket som alle benytter SQI og foretar fødererte søk. 6

7 Det gjenstår å løse Statefull queries vs. Stateless queries. (I dag må man ha state lagret på serveren - og noen liker ikke dette...) Alternativet - er å sende resultatene sammen med svar på forespørselen. Presentasjonen vil være å finne på Eric Duvals blog - Tilgjengelighet for læringsressurser - Accessibility Properties for Learning Resources (APLR) Andy Heath gav en rapport over telefon. Det var ikke sendt ut dokument på forhånd, noe diskusjonen bar preg av. Oppgaven er å lage en Workshop Agreement på hvordan man skal løse spørsmålet om merking for tilgjengelighet av læringsressurser, f.eks. ved bruk av LOM. Om standard-arbeidet: En ny term er foreslått for Dublic Core - en struktur som er det samme som IMS (- man legger opp til å peke til IMS skjema). Arbeid i WG7 i SC36 for å fasttracke IMS - men mye politikk her. Behov for å gå i retning av semantisk web-tilnærminger: f.eks. vokabularer og termer som kan "resolves". Multispråk-vokabularer, begrepsmapping og kulturell lokalisering. Stategi for profil: Heath viste til at Mike collett hadde foreslått en ny datatype som kan ha betydning for dette arbeidet se Speile strukturen til IMS, men "new-lom-ise" vokabularer. Mulige endringer i struktur? - og melde dem tilbake til IMS, SC36 og DC? Ny kategori 10 av LOM? Det ser ut til at Heath vil ende opp med å foreslå en ny kategori (den tiende i LOM) som skal gå på Accessability. Han mente det her ikke ville bli noen overlapping med eksisterende elementer eller kategorier - (alle er brukt forskjellig). Denne kategorien vil operere med et asymmetrisk element, som registrerer primær ressurs og ekvivalent ressurs og legge til rette for mappinger; det vil også bli mulig med krysssymmetriske generaliseringer. En ny kategori 10 Accessability vil bli splittet i primær og ekvivalent - den første dekker ressursen slik de fleste vil bruke den; mens den siste er slik "andre" vil ønske å bruke ressursen. Dette forslag er kontroversielt, og arbeidsgruppen konkluderte med en prosess videre som vil gjøre det mulig for medlemmene å kommentere forslaget. Utkast skal sendes ut før 15. april, og det skal gis tid til kommenterar til slutten av mai. Det er også mulig å kommentere på wiki, epostlister og på Endelig utkast i god tid før junimøtet. 7

8 Ariadne liaison rapport Erik Duval rapportere om arbeidet i Ariadne. Man eksperimenterer med ny metadataspesifikasjon som kommer fra blog-verdenen, Det er også en rekke aktiviteter i GLOBE-nettverket for å rulle ut standarder på verdensbasis. Nettsted kommer i slutten av april. Guidelines and support for buiding Application profiles in e- learning, Erik Duval rapporterte fra arbeidet, der man utvikler retningslinjer og råd for hvordan man lager applikasjonsprofiler. Fire områder som man vanligvis går løs på når man lager en applikasjonsprofil, er dataelementer; kardinalitet (om elementene er obligatoriske, anbefalte eller valgfrie); verdirom; og relasjon og avhengighet til andre spesifikasjoner/standarder. Men det kan være flere enn dette, for eksempel datatype. Dette vil bli undersøkt i arbeidet. Ønsker å høre fra alle som har jobbet med applikasjonsprofiler (som estandard-prosjektet i Norge). Presentasjon vil finnes på Erik Duvals blog. Prosjektet har 40 man days finansiering; endelig CWA er planlagt ferdig 15. februar Register for e-læringsprogrammer Dette er et nytt arbeid som nå starter opp i et prosjektteam med bl.a. Neill Smith & Rob Tice, fra firma som rapportere. De kommer fra et firma som jobber mye med åpen kildekode. Løsningen baseres på MySQL, generisk registry API; UDDI eller ebxml som protokoller. En tar sikte på å lage plugins for UDDI, edxml, Z39.50SRW osv. Arbeidet bygger på prosjekt som CORES, SCHEMAS, TELCERT, MMI-DC osv. En tar sikte på å få fram et nettsted for beste praksis, f.eks. med bruk av RSS-nyhetsstrømmer. Prosjektgruppen trenger innspill fra alle som har arbeidet med denne type register! Business plan for WS-LT Arbeidsgruppens forretningsplan gjelder som et styringsdokument og grunnlag for gruppens arbeid. Forretningsplanen er oppdatert til å avspeile det arbeidet som nå er i gang, og gir en god innfallsvinkel til CEN/ISSS WS-LT. 8

9 De neste møtene: 16. og 17. juni, Paris 17. og 18. oktober, Brussel 2. og 3. februar 2006, Leuven, Belgia 9

Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005

Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005 Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005 Møtenotater ved Knut Lindelien Deltakelse og ledelse Møtet ble holdt hos den franske standardiseringsorganisasjonen, AFNOR, i Paris.

Detaljer

Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring Vi viser til høringsbrev av 6. januar 2005,

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Infrastrukturrapport II Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Frode Hjeltnes og Thorleif Hjeltnes Desember 2004 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 1-2 SOSI standard - versjon 3.0 1-3 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen.

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen. InterAct-håndboken startside Del 1 InterAct-modellen Bakgrunn Et motivasjonsverktøy Hvordan fungerer det InterAct i et nøtteskall Beskrivelse av trinnene Hvordan tilpasse det til dine egne forhold Utviklingen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor

Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor Forslag fra arbeidsgruppe nedsatt av Moderniseringsdepartementet etter anbefaling fra Koordineringsorganet for eforvaltning Avgitt 21.06.2005

Detaljer

Kapittel 2. Grunnprinsipper

Kapittel 2. Grunnprinsipper Kapittel 2 Grunnprinsipper Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du kjenne til hvorfor vi trenger standarder, og fordeler og ulemper med disse ha lært om ulike standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Forfattere: Jon Li og Jan Atle Toska Læringsteknologi i norsk høgre utdanning

Forfattere: Jon Li og Jan Atle Toska Læringsteknologi i norsk høgre utdanning Forfattere: Jon Li og Jan Atle Toska Læringsteknologi i norsk høgre utdanning En kartlegging av pågående og planlagte utviklingsprosjekter i universitets- og høgskolesektoren Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Læringsteknologi i norsk høgre utdanning. En statusbeskrivelse og drøfting av behov for fellestiltak og erfaringsutveksling

Læringsteknologi i norsk høgre utdanning. En statusbeskrivelse og drøfting av behov for fellestiltak og erfaringsutveksling Læringsteknologi i norsk høgre utdanning En statusbeskrivelse og drøfting av behov for fellestiltak og erfaringsutveksling Innhold: Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Bakgrunn...4 3 Læringsteknologi i UH-sektoren...7

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Rapport 2002:14. Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling

Rapport 2002:14. Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling Rapport 2002:14 Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling Forord Denne rapporten er Statskonsults sluttdokument fra Program for elektronisk saksbehandling (ELSAK). Programmet, som ble startet

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Notat. Til: UFD Fra: Fagråd for nasjonalt læringsnett 31.01.04

Notat. Til: UFD Fra: Fagråd for nasjonalt læringsnett 31.01.04 Notat Innspill strategi for digitale læringsressurser Til: UFD Fra: Fagråd for nasjonalt læringsnett 31.01.04 1 Innhold Innspill strategi for digitale læringsressurser... 3 Sammendrag og anbefalinger...3

Detaljer

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding Evaluering av Telenor Open Mind Integration Evaluation of Telenor Open Mind Integration av/by Steinar Widding AFI-rapport 8/2012/WRI-report 8/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

1. Fasemodell for produktutvikling

1. Fasemodell for produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 06.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D/IINI3007/IDRI1004 Markedsorientert Produktutvikling 1. Resymé: I denne

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 07/2002 Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem Kvalitetsarbeid i høyere utdanning: dokumentasjon og evaluering. Erfaringer fra et forsøk med ekstern

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-091 Innkalling Møte

Detaljer

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Notat 2003:14 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Oppsummering av utviklingsprosjekt mellom Statskonsult og Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer