Notater fra CEN/ISSS Workshop on Learn Technologies møte i Berlin 4. og 5. april 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater fra CEN/ISSS Workshop on Learn Technologies møte i Berlin 4. og 5. april 2005"

Transkript

1 Notater fra CEN/ISSS Workshop on Learn Technologies møte i Berlin 4. og 5. april 2005 Av Knut Lindelien og Tore Hoel Tore Hoel og Knut Lindelien deltar nå på CENs workshop for læringsteknologi i Berlin. Dette er møte nr 22. Oppmøtet er ikke særlig stort. Det kan være flere grunner for det. Vanligvis anses det som enkelt å nå Berlin, med tog og fly, men akkurat i dag synes det som om det er litt vel mye trafikk i Europa. Workshopen er i endring. Noen, Norge, har foreslått at en gjør om aktivitetene til en fast teknisk komité. Mange arbeidsoppgaver er fullført. Andre oppgaver har oppstart nå. Dermed ser vi mannskapsutskifting. Skiftet kommer godt fram i arbeidsplanen for gruppen. Denne er lagt ut på websidene (www.cenorm.be/isss) Liaisonrapporter er en viktig side ved et slikt møte. Det har liten hensikt å duplisere arbeid. En forutsetning for å unngå det er å kjenne andres arbeid. Saker: SC36 (ISO/IECs komite for IT for Learning, Education and Training) IEEE IMS Harmonisering av vokabularer Forholdet til CDSG - Den europeiske styringsgruppen for kulturelt mangfold innen IKT Nye arbeidsområder Til Teknisk komité? Prosjektteamrapport på kvalitet LIFE (Learning Interoperability Framework for Europe) Interoperablitet for samlinger av læringsressurser Tilgjengelighet for læringsressurser - Accessibility Properties for Learning Resources (APLR) Ariadne liaison rapport Guidelines and support for buiding Application profiles in e-learning, Register for e-læringsprogrammer Business plan for WS-LT De neste møtene SC36 (ISO/IECs komite for IT for Learning, Education and Training) Rapporten fra SC36 pekte på manglende framgang. Mye av arbeidet er i stampe. Kreftene som settes inn er få og små. Komiteen arbeider med sine samarbeidsproblemer. Her er det positive resultater. Nå må disse omsettes til resultater. På forrige plenarmøte arbeidet to nye ad hoc grupper med SWOT-analyser for SC36. Rapporten fra dette arbeidet var interessant. Mange av styrkene, svakhetene, mulighetene er spesielle, men mange kan også ha føring på andre felt. Det er tydelig at en må gjøre ganske mye for å få komiteen på fote. Rolf Lindner, som rapporterte, viste til at komiteen i utgangspunktet skulle hatt et mer avgrenset arbeidsfelt. For tiden er aktivitetene store hos nye parter, som Korea, Kanada og Frankrike. Dette gjenspeiles i tilbudene om å overta sekretariatet for komiteen. Både Storbritannia og Korea er villige til å ta den oppgaven. 1

2 Fransk forslag om terminologi for kompetanser synes som et interessant forslag. Dette er ute for kommentering. Forslaget bør ses på av CEN-workshopen. Egne prosjekter er faglig sett nærliggende. Et av problemene med å få framgang i arbeidet synes å være å få reelle interessenter med. Det er lite aktivitet mellom møtene. Industrien er lite til stede. Her ble det drøftet om en kan lære noe fra arbeidsformene i andre komiteer, som IEEE. Andre deltakere fra SC36 la vekt på at den nye formannen nok ville være mer nådeløs med hensyn på å legge arbeid til de som faktisk kunne produsere standarder. Resultatet blir mindre spredning, men mer gjennomført. Det synes også som om viljen til fast-tracking er økende og at dette hjelpes av et bedre fungerende sekretariat og mer ivrige nasjonale medlemsorganisasjoner. (Fast-tracking skjer når andre standardiseringsorganisasjoner har utviklet spesifikasjoner som man ønsker skal bli en internasjonal ISO-standard, og man legger opp til en prosess der det ikke er rom for eller ønske om store endringer.) I november 2005 vil SC36 være med på WSIS-møtet (FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet) i Tunis. Neste SC36-møte holdes i North Carolina, USA, i september. Omlegging til årlige plenarmøter drøftes. Da blir det enklere for arbeidsgruppene å ha mellommøter. IEEE En annen liaisonorganisasjon er IEEE LTSC. Eric Duval rapporterte fra arbeidet i denne. Det planlegges et møte i Alexandria, US, i mai. Agenda vil foreligge i løpet av en ukes tid. XML-bindinger for metadatastandarden LOM er ferdig og det som nå gjenstår er byråkratisk behandling i IEEE. Det vil være trygt å begynne å bruke den allerede nå (utkast er tilgjengelig på nettet); den vil være å få kjøpt tilgjengelig før sommeren. Det andre arbeidet av betydning er en oppstart av en strukturert tilbakemeldingsprosess av erfaringer fra de som bruker LOM. Noen slike foreligger allerede. Ingen av de som er kjent til nå, synes å kunne resultere i tillegg, rettelser osv til standarden. En ny LOM-verson 2.0 vil ikke være på plass før tidligst Her samles det også tilbakemeldinger se wiki Et personlig mål Duval uttrykte var at LOM 2008, Dublin Core 2008 og MPEG 2008 burde være like. Duval tenker seg her en utvikling med bruk av teknologier som er knyttet til den semantiske veven. Rolf Lindner rapporterte også fra WG11 i LTSC som arbeider med assessment-standarder. Det mest sentrale dokumentet er datamodellen. Hva kan utveksles, hvor osv? IMS For tida er det 16 spesifikasjonene under arbeid i IMS, rapporterte Lorna M. Campbell fra britiske CETIS. Organisasjonen har Special Interest Groups. Det er fem slike SIGer nå på områdene Access, Assessment, LIP/ACCLIP (informasjon om den lærende), Query Service og Packaging. Disse gruppene arbeider med å klargjøre områder (skrive et såkalt charter eller arbeidsgrunnlag); så er det opp til prosjektgrupper, som får en helt definert periode (6 9 måneder), å gjøre ferdig spesifikasjonen på det området en har utredet. 2

3 Et interessant felt for en SIG er Packaging. Her er det laget et charter for en ny versjon 1.2 som vil foreligge om ikke altfor lenge. Det er ikke snakk om store endringer i denne versjonen. Men samtidig arbeides det med tanker om ny funksjonalitet, der bl.a. en av ideene er å integrere emnekart som en av flere mulige organisasjoner i Content Package. For Query Service samler en nå brukstilfelle for å kunne skrive et såkalt whitepaper, dvs. et problemnotat, ikke et grunnlagdokument for standardisering. En arbeidsgruppe for generelle webtjenester har nå ute et offentlig utkast (public draft) endelig spesifikasjon ventes i september. For eportfolio ventes endelig spesifikasjon i mars. En gruppe arbeider med verktøy og interoperabilitet, dvs. utvikler tilnærminger til hvordan man kan plugge verktøy inn i f.eks. LMS. Her vil en få en demonstrasjon ved IMS sin alt- Lab-konferanse i juni. I juni vil også IMS lansere IMS Conformance Mark, som vil være en måte leverandører på en relativt enkelt måte kan kvalifisere seg for å kunne si at de følger IMS sine spesifikasjoner uten å måte følge de mer rigorøse konformitetstestene som f.eks. ADL har lagt opp for SCORM. IMS Conformance Mark vil bli administrert av University of Wisconsin (som også gjør det samme for SCORM), noe som henger sammen med amerikansk forsikringsgalskap (et universitet kan ikke bli saksøkt på samme møte som et privat firma).. Neste møter i IMS vil være i juni i Sheffield, UK, i tilknytning til alt-i-lab 2005, og i november i Nord-Amerika. Harmonisering av vokabularer Frans van Assche er leder av et prosjekt for vokabularharmonisering. Dette har bred deltakelse fra hele Europa. Arbeidet er ganske innviklet. Arbeidet foregår med vokabularer på mange språk. Arbeidet vil bli publisert under en Creative Commons-lisens, og legger også opp til at denne lisensen skal nyttes under det regime for vokabularharmonisering som foreslås. Det som var av interesse for en utenforstående, var at en drøftet alle spørsmål og kommentarer som har vært i forhold til arbeidet siden forrige møte i Oslo i januar. En interessant diskusjon var om en i arbeidet skulle ta hensyn til og se nærmere på det som skjer i W3C, webstandardiseringsorganisasjonen, når det gjelder teknologi for kunnskapsorganisering ved hjelp av semantisk web-teknologi. Her ble resultatet at man skulle sette seg inn i arbeidet og referere til det. Videre ble det foreslått tatt inn et nytt felt som kan lage en krok for å hekte inn RDF- eller Topic Maps-referanser. Arbeidet er ikke sluttført, men vil antakeligvis sendes ut som et første utkast til kommentering i løpet av våren. På flere vis er vokabulararbeid innholdsmessig nærmere fagområdene til et annet samtidig møte i Berlin. Den europeiske styringsgruppen for kulturelt mangfold innen IKT (CDSG) deltok i et fellesmøte med CEN WS-LT. (Gruppen skal endre navn til Fokusgruppe som den er etter ISSS termer.) Ideen til et fellesmøte har i stor grad vært norsk. Standard Norge har sekretariat for CDSG og gruppen skal ha et øye på alt som har europisk kulturell betydning. 3

4 Forholdet til CDSG - Den europeiske styringsgruppen for kulturelt mangfold innen IKT Et fellesmøte var en nyskaping. Det ble avsatt vel en time til møtet. CDSGs Terms of Reference ble sirkulert og workshopens arbeid innen kulturelle emner ble forsøksvis presentert. I presentasjonen av CDSG tok formannen, Marc Willem Kuestler, utgangspunkt i at området CEN dekker har 500 mill innbyggere, 4 alfabeter, 100 millioner PCer eller arbeidsstasjoner, noen titalls millioner av disse knyttet til nettet og noen hundre millioner mobiltelefoner. Bare 16 prosent har engelsk som sitt språk. Omtrent 1/3 gjør så god bruk av engelsk at de kan kontaktes på språket. Gruppen initierer aktiviteter, men gjør ikke standarder. Ulike forslag til nødvendig arbeid for eksempel innen ebusiness, ADNOM, en ny workshop, Register for soft cultural factors eller Informaton Retrieval / Browsing and Matching, har ulik modenhetsgrad i CDSG. Det sentrale spørsmålet er hvordan vi kan sørge for at IKT blir opptatt av kulturelle forhold, som en vanligvis ikke er så opptatt av, men som opplagt har betydning for læringsteknologi? Flere konkrete spørsmål om arbeidsformene og hva en har under arbeid i de to komiteene ble drøftet. Herunder industriinteresse, forholdet til minoritetsspråk, hvor industrien ikke har interesse. Noen av deltakerne fra CDSG hadde særinteresse for samisk og ga til gode inntrykk av den læringen en har hatt i ivaretakelse av samiske hensyn. Det ble også pekt på CLDR common localization data registry, som et opplegg som er tatt over av Unicode Consortium, som viser en måte å øke industrigjennomslaget for det en arbeider med. Lederen av WS LT viste til de delene av forretningsplanen som tydelig har overlapp med områdene for CDSG. Ideen om omlegging til TC-status (overgang fra arbeidsgruppe til teknisk komite) for workshopen ble også lagt fram. Oversettelsene av LOM (oversettelsene av IEEE LOM) er et eksempel på WS LT arbeid som kan lastes ned. For WS LT kunne det blant annet ha interesse av å finne ut hvor gode vi egentlig er på å mestre kulturelle aspekter i det arbeidet vi gjør. Med et verktøy for benchmarking kunne vi også måle oss når vi når for eksempel fem år fra nå. Mark Willem Kuestler fortalte at det nå er tidligdiskusjoner på å drøfte metrikker for kulturelt mangfold i Europaparlamentet og at dette kan ha betydning for å måle om standardene er mer ansvarlige nå enn før og om de forbedres over tid. Det er viktig arbeid, men vi er bare i starten av dette som fagfelt og det er ikke bare begrenset til IKT-feltet. Jan Pawlowski fortalte at en arbeider med metrikk for kulturelt mangfold, tilgjengelighet, kvalitet i SC36 og at en gjerne vil holde kontakten, eventuelt for å kunne ha et europeisk bidrag til arbeidet. Håvard Hjulstad orienterte om ADNOM, som er en workshop som også må ta opp arbeidet med skoleadministrativ nomenklatur. Detaljer om kick-off møtet, for ADNOM, finnes på 4

5 Nye arbeidsområder Workshopen har lagt fram ulike forslag for Kommisjonen for videre arbeid. Disse har vært til evaluering. To av fire har fått mer enn 60 poeng. Det er grensa for videre å være med Kursbeskrivelse og 2) Tilgjengelighetstaksonomi. Praksis i CMI-orientert læring og Europeisk eportfolio nådde ikke opp. Vi må ha inne et detaljert prosjekt innnen 1. mai. Kommisjonen har fortsatt muligheten til å stemme ned prosjektene. For begge ønskes det større involvering, fra flere medlemsland. Sett fra EU sida forsøker en å rette på at medlemsstatene har for lite kjennskap til hva som pågår av prosjekter som støttes av Kommisjonen. 98/34-komiteen får alle forslagene, og en komité under denne kan få kommentere på forslagene. Hvor viktig er dette forslaget? Hva vil en prioritere? På møtet, i 98/34, i mars var det ingen kommentarer. Kursbeskrivelse er et norsk forslag og arbeidet med videre utfylling er igangsatt. Til Teknisk komité? Forslaget ble lagt fram på forrige møte. Det var stor interesse. Ideelt ville det vært fint om det nåværende sekretariatet kunne fortsette. Fra DIN, Tyskland, står det nok i første omgang på om en får betalt for å holde et sekretariat. Deretter må den tyske nasjonale komiteen godkjenne dette. Her er en blant annet opptatt av forholdet til internasjonal standardisering. En ønsker ikke å ha kamper gående på to slagmarker samtidig. Men, fordelen må vel være at en kan nå videre ut med en teknisk komité. En kan få med nasjonale medlemmer, en kan få lengre liv for CWA`er, en kan styrke statusen for arbeidet. Når det gjelder finansiering, må en se om midlene som går til workshopadministrasjon kan gå til sekretariat for en komité. Et av problemene er tilgjengelighet for CWA`er i forhold til EN`er (Europiske standarder). De ulike medlemslandene i CEN vil høyst sannsynlig ikke gi fra seg Europeiske standarder (EN) fritt. Spørsmålet blir da om en har noe medlemsland som vil ta på seg oppgaven med å holde sekretariat. Etter det kan en skrive ned betingelsene for en teknisk komité. Et notat på framtiden for LT-arbeidet gjøres av formannen og sendes ISSS-Forum i juni. Forumet vil da være en måte en kan få fram ideen om teknisk komité for nasjonale medlemmer. Prosjektteamrapport på kvalitet Jan Pawlowski har ledet et prosjektteam på kvalitet og rapporterte de første ideene fra arbeidet. Noen av idene er å få kontakt med flere for å få innspill om kvalitet. Arbeidet henger sammen med ISO/IEC som nå er på avstemning, FDIS. Mange tilbakemeldinger fra Korea og Japan. Begge land er ved lov tvunget til å ha en kvalitetsordning innen Det er besluttet å ha flere deler av standarden, 2 - Harmonisering av QM/QA modeller, 3 - Metode og instrumenter for å måle kvalitet og 4 En veileder til god praksis. Prosjektrapportarbeidet kan brukes i arbeidet med disse standardene. Samtidig er en av oppgavene å se på hvordan en kan ta i bruk for europeiske forhold. (Hva er god praksis? Er for eksempel innovasjon en del av god praksis?) 5

6 Learning Experience Transparency. Overføring av læringserfaring. Samarbeider med studentorganisasjoner, forbrukermyndigheter osv. Her har en et problem med å finne fram til lærende for å studere deres beslutningsprosesser. EQO (European Quality Observatory) Conseptual Model. Her ser en på hvordan modellen virker og hvordan den er i bruk. Er den til god nok nytte for brukerne? Referat fra European foundation for quality in e-learning Dette er et arbeid som pågår og ble redegjort for. Nye sider ved arbeidet kan en se på LIFE (Learning Interoperability Framework for Europe) I LIFE-prosjektet er estandard partner. Prosjektet fokuseres på interoperabilitet. En ser på teknisk, semantisk og politisk interoperabilitet. Se websidene på Interoperablitet for samlinger av læringsressurser Erik Duval, Bernd Simon og Sefaan Ternier orienterte med arbeidet med å utvikle SQI, som først og fremst en lettvekts transportprotokoll for enkelt å kunne gjennomføre søk (såkalte fedrated search) i ulike samlinger av læringsressurser. Formatet til spørringen, skjema osv. ligger utenfor SQI som er agnostisk i forhold til slike spørsmål og som derfor skulle være enkel å bruke for ulike repositorier som slipper å bygge om på sine systemer. Siden siste møte hadde en fokusert arbeidet om WSDL-bindinger. En ønsker å oppnå interoperablitet gjenom Query service + binding; Query Language + Binding og Results format + Encoding. Det ble presentert flere brukstilfelle for en slik tjeneste, f. eks. en person som ønsker å "lukke et kunnskapsgap", men har liten tid - bare tid til ett søk. En ser for seg at hun har en personlig søkeklient med et åpent brukergrensesnitt - som f.eks. søker i forlagsbaser, internettbokhandler, intranett osv. osv. En Moodle-node under utvikling + Open ACS/.LRN (som brukes i Østerrike på Bernds universitet), i tillegg til det nodene som alt er oppe og går i SQI-nettverket (Celebrate, Ariadne, Edutella, Educanext osv.) Mange SQI-aktiviteter er på gang for å støtte implementering; man arbeider bl.a. med en tutorial og andre hjelpemidler som skal gjøre det enklere å ta i bruk denne søkeprotokollen og koble til ny repositorier. Det ble også oprientert om det internasjonale Globe-nettverket som bruker SQI: Se Erik Duvals blog for presentasjoner og pekere til dette nettverket som alle benytter SQI og foretar fødererte søk. 6

7 Det gjenstår å løse Statefull queries vs. Stateless queries. (I dag må man ha state lagret på serveren - og noen liker ikke dette...) Alternativet - er å sende resultatene sammen med svar på forespørselen. Presentasjonen vil være å finne på Eric Duvals blog - Tilgjengelighet for læringsressurser - Accessibility Properties for Learning Resources (APLR) Andy Heath gav en rapport over telefon. Det var ikke sendt ut dokument på forhånd, noe diskusjonen bar preg av. Oppgaven er å lage en Workshop Agreement på hvordan man skal løse spørsmålet om merking for tilgjengelighet av læringsressurser, f.eks. ved bruk av LOM. Om standard-arbeidet: En ny term er foreslått for Dublic Core - en struktur som er det samme som IMS (- man legger opp til å peke til IMS skjema). Arbeid i WG7 i SC36 for å fasttracke IMS - men mye politikk her. Behov for å gå i retning av semantisk web-tilnærminger: f.eks. vokabularer og termer som kan "resolves". Multispråk-vokabularer, begrepsmapping og kulturell lokalisering. Stategi for profil: Heath viste til at Mike collett hadde foreslått en ny datatype som kan ha betydning for dette arbeidet se Speile strukturen til IMS, men "new-lom-ise" vokabularer. Mulige endringer i struktur? - og melde dem tilbake til IMS, SC36 og DC? Ny kategori 10 av LOM? Det ser ut til at Heath vil ende opp med å foreslå en ny kategori (den tiende i LOM) som skal gå på Accessability. Han mente det her ikke ville bli noen overlapping med eksisterende elementer eller kategorier - (alle er brukt forskjellig). Denne kategorien vil operere med et asymmetrisk element, som registrerer primær ressurs og ekvivalent ressurs og legge til rette for mappinger; det vil også bli mulig med krysssymmetriske generaliseringer. En ny kategori 10 Accessability vil bli splittet i primær og ekvivalent - den første dekker ressursen slik de fleste vil bruke den; mens den siste er slik "andre" vil ønske å bruke ressursen. Dette forslag er kontroversielt, og arbeidsgruppen konkluderte med en prosess videre som vil gjøre det mulig for medlemmene å kommentere forslaget. Utkast skal sendes ut før 15. april, og det skal gis tid til kommenterar til slutten av mai. Det er også mulig å kommentere på wiki, epostlister og på Endelig utkast i god tid før junimøtet. 7

8 Ariadne liaison rapport Erik Duval rapportere om arbeidet i Ariadne. Man eksperimenterer med ny metadataspesifikasjon som kommer fra blog-verdenen, Det er også en rekke aktiviteter i GLOBE-nettverket for å rulle ut standarder på verdensbasis. Nettsted kommer i slutten av april. Guidelines and support for buiding Application profiles in e- learning, Erik Duval rapporterte fra arbeidet, der man utvikler retningslinjer og råd for hvordan man lager applikasjonsprofiler. Fire områder som man vanligvis går løs på når man lager en applikasjonsprofil, er dataelementer; kardinalitet (om elementene er obligatoriske, anbefalte eller valgfrie); verdirom; og relasjon og avhengighet til andre spesifikasjoner/standarder. Men det kan være flere enn dette, for eksempel datatype. Dette vil bli undersøkt i arbeidet. Ønsker å høre fra alle som har jobbet med applikasjonsprofiler (som estandard-prosjektet i Norge). Presentasjon vil finnes på Erik Duvals blog. Prosjektet har 40 man days finansiering; endelig CWA er planlagt ferdig 15. februar Register for e-læringsprogrammer Dette er et nytt arbeid som nå starter opp i et prosjektteam med bl.a. Neill Smith & Rob Tice, fra firma som rapportere. De kommer fra et firma som jobber mye med åpen kildekode. Løsningen baseres på MySQL, generisk registry API; UDDI eller ebxml som protokoller. En tar sikte på å lage plugins for UDDI, edxml, Z39.50SRW osv. Arbeidet bygger på prosjekt som CORES, SCHEMAS, TELCERT, MMI-DC osv. En tar sikte på å få fram et nettsted for beste praksis, f.eks. med bruk av RSS-nyhetsstrømmer. Prosjektgruppen trenger innspill fra alle som har arbeidet med denne type register! Business plan for WS-LT Arbeidsgruppens forretningsplan gjelder som et styringsdokument og grunnlag for gruppens arbeid. Forretningsplanen er oppdatert til å avspeile det arbeidet som nå er i gang, og gir en god innfallsvinkel til CEN/ISSS WS-LT. 8

9 De neste møtene: 16. og 17. juni, Paris 17. og 18. oktober, Brussel 2. og 3. februar 2006, Leuven, Belgia 9

Endrer standarder til spesifikasjoner fra ikke-iso organisasjoner. Tar opp Language capabilities? KvalitetsCWA-ene.

Endrer standarder til spesifikasjoner fra ikke-iso organisasjoner. Tar opp Language capabilities? KvalitetsCWA-ene. CEN WS LT, Leuven, Belgia 2006-02-02 Møtenotater av Knut Lindelien Nok et godt besøkt møte. Å legge møtene før andre arrangementer synes å være en fordel. I tillegg var møtestedet Leuvens katolske universitet

Detaljer

Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005

Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005 Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005 Møtenotater ved Knut Lindelien Deltakelse og ledelse Møtet ble holdt hos den franske standardiseringsorganisasjonen, AFNOR, i Paris.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Paris WS-LT 2008-04-07

Paris WS-LT 2008-04-07 Internasjonal standardisering : paris-wslt Paris WS-LT 2008-04-07 10:30-17:30(19:00) Participants: Tore Hoel (HoD) Erlend Øverby Location: AFNOR Saint-Denis La Plaine Room 21 (2nd floor) 11, avenue Francis

Detaljer

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007 Nasjonale aktiviteter Dagsorden Metadata for læringsressurser - NORLOM Norsk deltakelse i IMS Planlagt utredning om deling av digitale læremidler Levende læreplaner: grep Personinformasjonsflyt i utdanningen:

Detaljer

Vokabularer for læring - standarder og standardiseringsinitiativ på ontologiområdet Fra visjon til virkelighet

Vokabularer for læring - standarder og standardiseringsinitiativ på ontologiområdet Fra visjon til virkelighet Vokabularer for læring - standarder og standardiseringsinitiativ på ontologiområdet Fra visjon til virkelighet Tore Hoel Mars 2006 Dagens... Visjon Norge (tre eksempler) Hvordan forstå verden (og standarder)

Detaljer

Hva skjer internasjonalt?

Hva skjer internasjonalt? Hva skjer internasjonalt? Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Convenor ISO/IEC JTC1/SC36/WG7 Sammen med: Tore Hoel (HiO/CEN WS-LT), Knut Lindelien (SN), Ola Berge (NSSL) Hypatia AS Åsgårdveien 24 1671 Kråkerøy

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005

Aktivitetsrapport 2005 Aktivitetsrapport 2005 Det vises brev av 7. juli d.å. der Høgskolen i Oslo blir bedt om å utarbeide en rapport for virksomheten i estandard-prosjektet for 2005. Vi viser til aktivitetsrapport for 2004

Detaljer

Rapport fra kvartalsmøte i IMS

Rapport fra kvartalsmøte i IMS Rapport fra kvartalsmøte i IMS IMS er et industrikonsortium som utvikler spesifikasjoner for læringsteknologi. En rekke av IMS spesifikasjoner er i utstrakt bruk, som f.eks IMS Enterprise for utveksling

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett

Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett Anne Gro Hustoft Teknologiforum, 11. november Åpne data (Open Knowledge Foundation) Bakgrunn Fra manuell registrering av åpne datasett til aggregering

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

EHF Elektronisk handelsformat. for. faktura og kreditnota

EHF Elektronisk handelsformat. for. faktura og kreditnota for NorStellas åpne kurs EHF Elektronisk handelsformat for faktura og kreditnota Versjon 1.0 02. mai 2011 Utarbeidet av Edisys Consulting Bakgrunn EHF format faktura og kreditnota er navnene på de nye

Detaljer

estandard for Dummies

estandard for Dummies estandard for Dummies Hvorfor satse på standarder for undervisning og læring og hva gjør Norge på dette området? Av Tore Hoel og Erlend Øverby, estandard-prosjektet Tore.Hoel@hio.no - Erlend.Overby@hio.no

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig

Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig Norgesuniversitetets prosjektseminar 17. og 18. april 2007 Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig Agenda Bakgrunn

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser Februar 2016 CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser PLUSS LITT TIL Kari S. Borgos, Prosjektleder, Standard Norge - Kort om Standard Norge - CEN/PC 434 Elektronisk faktura -

Detaljer

Forslag til Norsk Referansekatalog

Forslag til Norsk Referansekatalog Forslag til Norsk Referansekatalog Hva er Norsk Referansekatalog? Oversikt over åpne standarder som anbefales brukt i norsk offentlig forvaltning for å sikre elektronisk samhandling. Omfatter teknisk,

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Relaterte standarder og veiledere for universell utforming Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standarder som verktøy for universell utforming I arbeidet for universell utforming er standarder og standardiseringsarbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Mobilitet / godkjenning

Mobilitet / godkjenning Mobilitet / godkjenning Systemstøtte for studentmobilitet Geir Magne Vangen USIT, University of Oslo NUAS Seminar, Stockholm 2012-08-13 1 Mange sentrale prosesser er blitt effektivisert de siste 20 årene

Detaljer

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 1 Hva er en standard? standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt

Detaljer

GJENUTNEVNELSE/NYE MEDLEMMER

GJENUTNEVNELSE/NYE MEDLEMMER PROTOKOLL FRA MØTE I OECD KONTAKTPUNKT 16. SEPTEMBER 2013 KL.14:00-16:00 Grubbegata 1 (B119, møterom Makkaur) Møteleder: Hans Petter Graver Til stede: Kontaktpunktet: Hans Petter Graver, Elin M. Myrmel-Johansen

Detaljer

estandard prosjektet Erlend Øverby ISO IEC/JTC1/SC36 Information Technology for Learning Education and Traning

estandard prosjektet Erlend Øverby ISO IEC/JTC1/SC36 Information Technology for Learning Education and Traning estandard prosjektet Erlend Øverby ISO IEC/JTC1/SC36 Information Technology for Learning Education and Traning estandard.no Økt bevissthet rundt standarder Viktighet av standarder Teste bruk av standarder

Detaljer

Pedagogisk mappe Brukermanual

Pedagogisk mappe Brukermanual Pedagogisk mappe UIT Norges Arktiske Universitet Brukermanual Publisering mappe på nett http://pedagogiskmappe.uit.no 1 Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi CONTENTS INTRODUKSJON

Detaljer

Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380. Gøril Haukøy. Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen

Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380. Gøril Haukøy. Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380 Gøril Haukøy Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen Tittel på standarden: Services Offered by Hearing Aid Professionals Forslag til norsk tittel:

Detaljer

IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORSK HØYERE UTDANNING. Nasjonal konferanse, Bergen, 25. 26. januar 2010 Sjur Bergan, Europarådet

IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORSK HØYERE UTDANNING. Nasjonal konferanse, Bergen, 25. 26. januar 2010 Sjur Bergan, Europarådet IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORSK HØYERE UTDANNING Nasjonal konferanse, Bergen, 25. 26. januar 2010 Sjur Bergan, Europarådet KVALIFIKASJONSRAMMEVERK EN NORSK OPPFINNELSE? NASJONALT RAMMEVERK:

Detaljer

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Emneportalverktøy for bibliotek Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Bakgrunn for prosjektet Eksisterende emneportaler trengte nytt verktøy Søknader til ABM-utvikling

Detaljer

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted Heidi Berg - Vianova Systems MANDAT Status for relevante internasjonale og nasjonale løsninger for objekt-basert informasjonsutveksling basert

Detaljer

Jens Nørve 3 september 2015

Jens Nørve 3 september 2015 DnD 3Ps Jens Nørve 3 september 2015 Virksomhetens kompetansetiltak Formål og tiltak Vellykkede digitaliseringsprosjekter Kurs og kompetansetilbud i markedet Modenhetsundersøkelse Leverandørutviklet verktøystøtte

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Introduksjon torsdag 13/9-12 13:00 13:30 Innledning Dagens agenda 13:30 14:15 Siste nytt innen bruk av virtuelle modeller (Erik Kjems) 14:15 15:00 Bruk av kunstig intelligens

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel www.peppol.eu PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Generalsekretær, OpenPEPPOL

Detaljer

Fagterminologiske miljøer

Fagterminologiske miljøer Fagterminologiske miljøer Nina Zandjani, Standard Norge Innledning Først vil jeg få takke for at jeg har fått anledning til å holde et innlegg på Norsk språkråds dagsseminar i denne avgjørende fasen. Det

Detaljer

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett En ny måte å utvikle e læring med multimedialt innhold som et PDFdokument, publisert i

Detaljer

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 1 Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 2 Internasjonale muligheter Pågående og nylig avsluttede prosjekter- bruk resultatene! EUs 7. rammeprogram siste

Detaljer

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene?

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Thomas Sødring Høyskolen i Oslo thomas.sodring@jbi.hio.no +47 99 57 04 72 NOKIOS Workshop NOARK 5 26. Oktober 2010

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

Referat fra møte under EU-kommisjonen

Referat fra møte under EU-kommisjonen Referat fra møte under EU-kommisjonen 1. Møte/gruppe: Tredje møte i Working Group on Adaptation (WG6), Sted og dato: Brussel, 22 juni 2015 2. Rettsakter (nummer og navn): Ingen. Er knyttet opp mot "The

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører.

NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører. NorStella Det er i dag inngått følgende avtale mellom Distributører av ehandelsmeldinger og NorStella om felles samtrafikkavtale (se vedlegg) Avtalen forvaltes av NorStella gjennom forumet b2bconnect.no

Detaljer

FORHOLDET NESUBL OG NORSK REFERANSEKATALOG. Høringsmøte 19. april 2007. Arild Haraldsen Adm. dir. NorStella/eForum

FORHOLDET NESUBL OG NORSK REFERANSEKATALOG. Høringsmøte 19. april 2007. Arild Haraldsen Adm. dir. NorStella/eForum FORHOLDET NESUBL OG NORSK REFERANSEKATALOG Høringsmøte 19. april 2007 Arild Haraldsen Adm. dir. NorStella/eForum 3 temaer Forholdet NESUBL og UN/CEFACT Forholdet NESUBL og Norsk Referansekatalog Etablering

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008 EUs energipolitikk Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen Fokus i EUs energipolitikk Energiforsyningssikkerhet Klimaendring og bærekraftig energi EUs lederskap, konkurranseevne og industriell utvikling

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Hva kan vi lære av andre som omse0er forskning 3l nye (undervisnings)tjenester?

Hva kan vi lære av andre som omse0er forskning 3l nye (undervisnings)tjenester? Hva kan vi lære av andre som omse0er forskning 3l nye (undervisnings)tjenester? Erlend Øverby Karde AS erlend.overby@karde.no h0p://www.karde.no/ @erlendoverby Bakgrunn Ledet SNK 186 fra 2001-2011 Ledet

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Kommunisere fordeler og utfordringer Øke kunnskap og kompetanse Se åpne spesifikasjoner i en større sammenheng

Detaljer

Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge. Universell utforming av IKT 2011-02-17 1

Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge. Universell utforming av IKT 2011-02-17 1 Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge Universell utforming av IKT 2011-02-17 1 Sektorstyre IKT DIFI IKT Norge DNB Nor OLF UiO, Mat. Nat Abelia

Detaljer

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII Daniel Scheidegger NAV Tilde EIII is co-funded under the European Union Seventh Framework Programme (Grant agreement no: 609667).

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00 Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00 Deltakere: Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Gro-Ingunn

Detaljer

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Utkast pr. 22.02.06 Undervisningsteknologi i seg selv er et begrep en kan gi stor plass for å diskutere ulike aspekter av. Det er allikevel

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Norsk webdewey. Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata. Elise Conradi og Ingebjørg Rype

Norsk webdewey. Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata. Elise Conradi og Ingebjørg Rype Norsk webdewey Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata Elise Conradi og Ingebjørg Rype En rose er en rose er en rose Rosa (latinsk) Rose (norsk) Rose (engelsk) Ros (svensk) Tăng (vietnamesisk)

Detaljer

Innovasjon gjennom 250 år. IT-puls 2016, av Atle Bersvendsen, kommersiell innholdssjef

Innovasjon gjennom 250 år. IT-puls 2016, av Atle Bersvendsen, kommersiell innholdssjef Innovasjon gjennom 250 år IT-puls 2016, av Atle Bersvendsen, kommersiell innholdssjef Agenda: 1.Historisk perspektiv 2.Hva gjør teknologien med mediebransjen 3.Hvor er brukerne på vei? 4.Innovasjonsmetodikk

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Ola Berge og Vibeke Kløvstad, ITU www.slideshare.net/olaberge/ Dagsorden Målsetningen med kvalitetskriteriene Bakgrunn for arbeidet Hva mener vi med «kvalitet»?

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Bruk av standarder og verktøy innen elæring

Bruk av standarder og verktøy innen elæring Bruk av standarder og verktøy innen elæring Frode Hjeltnes & Thorleif Hjeltnes Bruk av standarder og metadata innen elæring Innhold Forord... 1 Innledning... 2 1. Metadata... 3 1.1 Standarder innen metadata...

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Strategi for data.norge.no Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Bakgrunn 2 år sidan lansering Behov for å løfte brukaropplevinga Ny europeisk standard for datakatalogar Behov for å desentralisere

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn Kjersti Drøsdal Vikøren: Jan Hoel: SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn Om et prosjekt for gjennomgåelse og offentlig tilgjengeliggjøring av terminologi fra Standard Norges virksomhet Nordtermdagene 2011,

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

NorStellas 3 strategiske prosjekter i 2007

NorStellas 3 strategiske prosjekter i 2007 NorStella Stiftelse med oppgave å fremme bruk av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Nasjonalt kontaktpunkt for norsk deltakelse i internasjonale fora relatert til

Detaljer

Innspill til arbeidet med IKT-politikken

Innspill til arbeidet med IKT-politikken NOTAT Til FAD ved Fred Arne Ødegård Fra KITH ved Vigdis Heimly Dato 28.02.2006 Innspill til arbeidet med IKT-politikken 1. Om KITH KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er et aksjeselskap

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det?

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Håvard Hjulstad Standard Norge 2010-04-22 - Håvard Hjulstad 1 Definisjoner 1 fagspråk : språk som blir nyttet av en yrkesgruppe, ofte kjennetegnet

Detaljer

emeistring 2.0 behandlerdel Presentasjon av kravspesifikasjon og prototype

emeistring 2.0 behandlerdel Presentasjon av kravspesifikasjon og prototype emeistring 2.0 behandlerdel Presentasjon av kravspesifikasjon og prototype Velkommen! Program for presentasjonen: Bakgrunn for og hensikt med prosjektet Prosjektgruppen og interessenter Prosjektplanen

Detaljer

Seman&sk web. Seman&sk hva?

Seman&sk web. Seman&sk hva? Seman&sk web Seman&sk hva? The Seman)c Web is an extension of the current web in which informa)on is given well defined meaning, be=er enabling computers and people to work in coopera)on. Scien&fic American

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov ORIGO Robert Engels ORIGO teknisk prosjektleder ORIGO* - radioarkiv, arkivering og gjenbruk Formål

Detaljer