ensjonist Partiet Handlingsprogram Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ensjonist Partiet Handlingsprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag"

Transkript

1 ensjonist P Partiet Sør-Trøndelag Handlingsprogram Aase Flataunet Per J. Ervik Torstein Larsen Mona Foss Ruth Hoel Svein O Nilsen tto

2 Innhold Innledning...s. 3 Administrasjon, økonomi og fylkeskommunal forvaltning...s. 4 Fylkeskommunen som arbeidsgiver...s. 4 Tannhelsetjenesten...s. 5 Psykiatri...s. 5 Oppvekst og opplæring...s. 6 Lokal bestemmelsesrett...s. 8 Natur...s. 8 Miljø...s. 9 Næringspolitikk...s. 9 Landbruk/Fiskeri/Havbruk...s. 10 Samferdsel...s. 11 Kultur...s. 12 Funksjonshemmede...s. 13 Flere eldre...s. 15 2

3 Innledning. Pensjonistpartiet er et politisk parti for hele befolkningen. Vi vil bruke all vår kraft i arbeidet med å forbedre leve- og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst. Økningen av skatter, avgifter, samt gebyrer og egenandeler for helsetjenester skjer langt raskere enn inntektsutviklingen for pensjonister, trygdede og funksjonshemmede. Disse utgiftene er i hovedsak større enn inntektsutviklingen for de samme gruppene, og fører til at mange blir etter i den alminnelige velstandsutvikling. Dette vi Pensjonistpartiet motvirke. Pensjonistpartiet vil i tillegg engasjere seg spesielt på følgende samfunnsområder: Helse-, sosial- og eldreomsorg Barn og unge Pensjons- og trygderettigheter Utdanning og forskning Miljø og forurensning Samferdsel Sammfunnsområder: Helse-, sosial- og eldreomsorg Barn og unge Pensjons- og trygderettigheter Utdanning og forskning Miljø og forurensning Samferdsel 3

4 Administrasjon, økonomi og fylkeskommunal forvaltning Den offentlige virksomheten skal utøves innenfor rammen av rettsstaten og demokratiet. Det norske demokratiet har sin basis i lokalsamfunnet. I byer og bygder finnes en nærhet mellom innbyggerne, slik den bør være mellom velgere og de valgte. Det offentlige byråkrati må reduseres, og fylkeskommunen må nedlegges. Det er tilstrekkelig med to forvaltningsnivå i Norge. Antall kommuner bør sterkt reduseres slik at de gjenværende er robuste nok til større og flere oppgaver. Fylkeskommunen som arbeidsgiver Sør-Trøndelag fylkeskommune er en stor arbeidsgiver og arbeidsgiverpolitikk er derfor av stor betydning for mange mennesker. Ikke minst betyr den mye for alle som benytter seg av fylkeskommunale tjenester. Hvis ikke fylkeskommunen makter å opptre som en ansvarlig arbeidsgiver, forringes kompetansen og arbeidskapasiteten, noe som svekker kvaliteten på de fylkeskommunale tjenestene. Pensjonistpartiet vil arbeide for en lønns- og personalpolitikk som vil gi best mulig resultat ut mot innbyggerne. Pensjonistpartiet vil også rette fokus på og arbeide for at flere eldre arbeidstagere finner seg til rette som arbeidstagere i fylkeskommunen. 4

5 Tannhelsetjenesten Pensjonistpartiet mener at all tannbehandling skal dekkes av det offentlige på lik linje med andre helsetjenester. Psykiatri Et lands etiske og moralske verdigrunnlag avspeiles bl.a. i måten mennesker med psykiske lidelser behandles på. I denne sammenheng er integrering, avstigmatisering og alminneliggjøring sentrale og nødvendige begrep. Pensjonistpartiet kan ikke akseptere de stadig økende ventelistene for behandling av psykiske lidelser, og vil derfor også innen denne omsorgen innføre en juridisk rett til behandling. Sør-Trøndelag PP vil fortsatt arbeide for å få fullført psykiatrisenteret ved St. Olavs Hospital. 5

6 Oppvekst og opplæring Pensjonistpartiet mener foreldrene er skolens viktigste samarbeidspartner, og vil derfor gi foreldrene større innflytelse gjennom nye oppgaver og mer makt i skolen. Foreldrenes oppdrageransvar står sentralt i det løpende samarbeid mellom hjem og skole. Skolen må også kunne understøtte foreldrene i deres oppdrageransvar og bidra til å styrke de unges grunnlag for etisk utvikling, samt bidra til å gi dem en trygg sosial kompetanse. Pensjonistpartiet mener skolens visjoner, mål, verdigrunnlag, ressurser, læringsresultater, evalueringsresultater og tilsynsrapporter skal være grundig dokumentert og offentlig tilgjengelig. Pensjonistpartiet vil arbeide for at det offentlige sørger for en sikker og forsvarlig skoleskyss, og at alle elever som har behov for skoleskyss får en sitteplass på skolebussen. Pensjonistpartiet ser meget alvorlig på at mobbing, støy og respektløs opptreden overfor lærere og medelever, har utviklet seg på enkelte skoler. En av årsakene kan være for lite fokus på disiplin i skolen, hvor skille mellom læreren og elever blir utydelig. Barn og ungdom skal ha rett og mulighet til utdanning og opplæring tilpasset deres evner og anlegg. Alle barn er enkeltindivider med forskjellige behov og kvaliteter. Skolen skal derfor legge muligheten til rette for en utdannelse som tar vare på den enkelte elevens evner, behov og lærelyst. Skolen skal gi hver enkelt elev forutsetninger for å lære og for å utvikle seg til selvstendige individer, for deretter å kunne ta ansvar for sin egen livssituasjon. Elever som er flinkere enn andre skal også gis muligheter til å bruke sine evner. Skolen skal, sammen med hjemmet, bidra til å utvikle barn og ungdoms ansvarsfølelse, pliktfølelse, dannelse og selvtillit. Et høyt utviklet kunnskapsnivå på et bredest mulig felt vil være avgjørende for samfunnets evne til å skape og opprettholde et tilfredsstillende sysselsettingstilbud i morgendagens teknologi- og informasjonssamfunn. Samtidig er et høyt kunnskapsnivå betingelsen for å skape 6

7 den økonomiske vekst som kreves for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet. Pensjonistpartiet ønsker et utvidet samarbeid med næringslivet for å videreutvikle tilbudet innen praktisk utdannelse. Pensjonistpartiet vil avskaffe obligatorisk skriftlig sidemålsopplæring og tilby dette som valgfag. Den muntlige delen integreres naturlig i undervisningen, uten at kunnskap i sidemål skal måles med prøver eller eksamen. Så lenge fylkeskommunen består, vil Pensjonistpartiet utvide forsøksordningene med økt selvstyre for de videregående skolene og fritt skolevalg for elever. Sør-Trøndelag PP vil: At flere elever kan delta i utvekslings- og internasjonaliseringsprosjekter. At det stimuleres til å trekke personer fra næringslivet samt pensjonerte arbeidstagere mer inn i undervisningen. Sette større fokus på rekrutteringen til mindre yrkesfag. Arbeide aktivt for å skaffe flere lærlingeplasser At man i yrkesfagene skal satse mer på praktisk opplæring og mindre på teori Åpne for tettere samarbeid med næringslivet og universiteter/høyskoler med fokus på å møte framtidens behov for innhold i undervisningen. Innføre større grad av valgfrihet i valg av fag og spesialiseringer. Sørge for fullgod vedlikehold av skolebyggene i Sør-Trøndelag. At teoriprøven for motorvogn/ motorsykkel blir lagt til skolen 7

8 Lokal bestemmelsesrett Pensjonistpartiet har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen. I dag er det i stor grad overordnede styringsorganer som fylkeskommune, fylkesmann, statlige landbruksmyndigheter, statlige veimyndigheter mv., som i realiteten styrer kommunens arealplanlegging. Ordningen med at overordnede styringsorgan foretar avgjørende vedtak i kommunal arealplanlegging må avvikles. Natur Norge er et land med en unik natur og naturlandskap. Naturområdene har uvurderlig verdi for rekreasjon og som grønne lunger i vårt moderne samfunn. Det er viktig at deler av denne naturen også sikres for fremtidige generasjoner. Vern av unike naturlandskap innebærer også ivaretakelse og forvaltning av dyr og planteliv. Primært bør det være offentlige eiendommer som avsettes til verneområder, alternativt private eiendommer etter avtale med det offentlige. PP mener det er positivt å legge til rette for å opprettholde grønne lunger i byer og by-nære strøk. Vern av areal skal i all hovedsak baseres på frivillig vern, og hvor grunneier tilkjennes erstatning for økonomisk tap. PP ønsker sterkt å begrense det offentliges mulighet til å overta privat eiendom ved ekspropriasjon eller båndlegging. I de få tilfeller hvor slike myndighetsinngrep skjer skal grunneier tilkjennes full økonomisk erstatning. PP ønsker et sterkere vern av matjorda. Det er et knapphetsgode. 8

9 Miljø Et godt og rent lokalmiljø avhenger av at vi som enkeltmennesker tar ansvar i hverdagen. Gjennom holdningsskapende arbeid og tilrettelegging kan kommuner og lokalmiljøer øke bevisstheten rundt miljøutfordringer hos den enkelte. Det blir i stadig økende grad fokusert på kvalitetene rundt lokalt bomiljø, og blant annet utfordringer rundt støyforurensing må tas på alvor. Det er et grunnleggende prinsipp om at «forurenseren skal betale». Det er som regel forurenser som bærer den økonomiske fordel av miljøskadelig virksomhet. Prinsippet innebærer at miljøkostnadene blir en del av produksjonskostnadene, og sikrer dermed at de mest miljøvennlige produsentene får en konkurransefordel. I størst mulig grad må potensielle konflikter mellom bolig og rekreasjonsområder og næringsvirksomhet unngås. Rimelig og god tilgang på energi for næringsliv og innbyggerne er vesentlig for folks velferd, så vel som for næringslivets konkurransemuligheter. Sentrale myndigheter har ansvaret for å legge til rette for reell konkurranse mellom kraftselskapene så vel som nettselskapene. Dette arbeidet kan støttes opp fra lokalt hold ved blant annet en positiv holdning i spørsmål om nye utbyggingsprosjekt. Helsefarlig stråling fra høyspentledninger har fått økt fokus. Det må sikres at slik stråling blir tatt hensyn til ved boligbygging. Næringspolitikk Pensjonistpartiet ønsker et sterkt og aktivt næringsliv, og vil gå inn for at fylkeskommunen skal legge forholdene til rette for næringsutvikling. Pensjonistpartiet vil gi næringslivet bedre rammebetingelser, blant annet ved å sikre rask, positiv og velvillig saksbehandling fra det offentliges side. Arealpolitikken bør utformes slik at den fremmer nyetableringer og ekspansjoner. 9

10 Det bør ikke ensidig fokuseres på utvikling av nærings- og industri områder, men også legge til rette for utvikling av særegne og spesielle bo-områder som kan få mennesker med spesialkompetanse og entreprenørånd til å bosette seg. Innovasjon Norges generelle virkemidler bør endres fra et distriktsfokus til et nyskapningsfokus. Sør-Trøndelag PPs fylkestingsrepresentanter vil jobbe for en JA-holdning til etablering av nye arbeidsplasser i fylket. Med en gruppe på fylkestinget kan vi øve påtrykk for at befolkning og industri i Midt-Norge kan få forbedret sine rammevilkår. Landbruk/ Fiskeri/ Havbruk Sør-Trøndelag PP ønsker en landbrukspolitikk der man går fra politisk styring over til å anse bonden som en selvstendig næringsdrivende. Sør-Trøndelag PP tar innover seg at landbruket må tenke nytt og kreativt. I likhet med det øvrige næringsliv der det er helt vanlig at man etablerer et driftsselskap og et eiendomsselskap for å trygge eiendom, ønsker Sør-Trøndelag PP å stille seg positiv til henvendelser om å fradele eiendommer slik at gårdbrukeren har økonomisk trygghet og mulighet til å satse på større enheter og/eller kunne etablerere felles drift. Pensjonistpartiet vil sette inn positive virkemidler for å få flere unge til å ta landbruksutdanning og til å satse på landbruket. Pensjonistpartiet vil øke antallet rekrutteringskvoter for ungdom, slik at det blir lettere for ungdom å satse på fiskeryrket. Det må også satses på å profilere fiskerinæringen som en næring det er attraktivt å satse på. Pensjonistpartiet ser positivt på havbruksnæringen. Partiet er glad for at næringen satser så hardt på forskning og utvikling for løse de utfordringene og uheldige virkningene som følger av næringen. Pensjonistpartiet vil helhjertet støtte dette arbeidet. Partiet ser positivt på at næringen nå ser ut til å ha funnet teknologiske løsninger som gjør det mulig med store 10

11 bemannede oppdrettsmærer lengere til havs. Dette har man klart ved å ta i bruk offshore-kunnskapen fra oljebransjen om installasjoner i værutsatte havområder. Pensjonistpartiet ser på dette som et stort fremskritt i f.eks. bekjempelsen av lakselus. Samferdsel Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at bare en brøkdel av bilavgiftene benyttes til utbedring og vedlikehold av veiene i Norge, og går sterkt mot dagens bompengepolitikk. Der det betales bompenger i dag må dette organiseres slik at det oppfattes rettferdig. Et eksempel på urettferdig innkreving er systemet i Trondheim i dag. Noen betaler, andre slipper. Bygging og vedlikehold av landets infrastruktur er et nasjonalt anliggende. Pensjonistpartiet går inn for styrking av kollektivtransporten ved bedre tilgjengelighet og utbygging av antall holdeplasser. Priser, komfort og service må ligge på et nivå som gjør det attraktivt å velge kollektivtransport fremfor privatbil. Tungtransport og risikotransport er ikke forenlig med økende persontransport på veiene våre. Pensjonistpartiet går inn for, i størst mulig grad, å overføre tungtransport til jernbane og skip. Transport av farlig gods skal, der dette er mulig, henvises til tider på døgnet da det er et minimum av annen trafikk. Pensjonistpartiet vil arbeide for forsvarlig opplæring i trafikksikkerhet. Trafikkultur og trafikksikkerhet som tema bør styrkes i det offentlige skoleverket. Rutetilbudet må i størst mulig grad tilpasses kundenes reisemønster, med hyppige avganger på de tider av døgnet hvor trafikken er størst. 11

12 Sør-Trøndelag PP vil: Prioritere sikring av skoleveier. Gang og sykkelveier må komme på plass At fylkesveinettet oppgraderes med tanke på bæreevne Ha fast dekke på alle fylkesveier Utbedre veier som er utsatt for betydelige teleløsningsproblemer Sikre myke trafikanter Ha statlig fullfinansiering av alle nye fylkesveiveiprosjekter. Arbeide for at eksisterende bompengeprosjekter nedbetales og bomstasjonene fjernes. Utrede bro over Trondheimsfjorden Arbeide for fergeforbindelse Hitra, Tjeldberodden utrede videre utbygging av bane i Trondheim Kultur Kultur er et vidt begrep som omfatter alt som kjennetegner nasjonen og folket. Den er resultatet av de valg og verdier en har samlet seg om, åndelige og materielle. Pensjonistpartiet ser det som en viktig oppgave å verne om kulturarven. Mye av trivselen for folk i kommune-norge er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg av arrangement. Pensjonistpartiet vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt gjelder det områder som inkluderer barn og unge. Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter. Dette beriker fellesskapet, gir samhold og øker trivselen i bygd og by. Sør-Trøndelag fylkeskommune skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte økonomisk bistand ved behov og stille fylkeskommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer. 12

13 Der staten ønsker å verne, frede eller pålegge leting etter kulturminner, må staten også påta seg det økonomiske ansvaret og ansvaret for at kulturminnene holdes ved like. Dette gjelder også dersom staten ønsker å verne privateide kulturminner. Der staten bruker ressurser på kulturminner skal det også i størst mulig grad legges til rette for allmennheten. Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger er svært viktig. Pensjonistpartiet ønsker å prioritere barne- og ungdomsidrett og kulturbaserte aktiviteter for barn og unge. Dette skjer best gjennom et nært samarbeid, praktisk og økonomisk, med frivillige organisasjoner. Biblioteket er en viktig kilde til kunnskap. I et kunnskapssamfunn som vårt er tilgang på informasjon av avgjørende betydning, og bibliotekene har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter. Funksjonshemmede Personer med funksjonshemminger skal ikke diskrimineres. Forholdene bør derfor legges til rette for den funksjonshemmede både i hjemme-, skole- og arbeidssituasjonen, basert på den enkeltes behov. Dette må også gjelde fylkeskommunal planlegging av offentlige bygg og utearealer. I Sør-Trøndelag skal universell utforming legges til grunn for all planlegging av offentlige bygg og utearealer. Samtidig mener Pensjonistpartiet det er viktig at den enkelte/pårørende selv må ha frihet til å velge hvilken grad av integrasjon han eller hun ønsker, så lenge dette ikke er til ulempe for andre. Det må legges bedre til rette for å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Sør-Trøndelag Pensjonistparti vi gi funksjonshemmede et nødvendig løft, blant annet ved å inkludere de funksjonshemmede i større grad og ved å følge opp med ressurser. 13

14 Sør-Trøndelag Pensjonistparti vil at fylkeskommunen tar de funksjonshemmede med alvor ved å sikre likeverd, deltagelse, innflytelse og solidaritet. tilrettelegge gode habiliterings- og rehabiliteringstiltak som gir gode hverdagstilbud og lavterskeltilbud der fylkeskommunen har muligheter til det. ha økt samarbeide med frivillige organisasjoner, helselag og frivillig- sentraler som kan bidra med gode forebyggende helsetiltak i rundt om i fylket. fokusere på livsstilsykdommer gjennom godt tilrettelagt folkehelsearbeid i hele fylket. forsterke psykisk helsetilbud også for skoleelever og studenter som virkemiddel for at elever ikke flagger ut av videregående skole. øke helsesøstertilbudet tidligst mulig for elever som sliter i hverdagen. styrke kollektivtilbudet i fylket med innføring av bestillingsturer i grisgrente strøk. gi reisende med tilrettelagt transport de samme betingelser, priser og rabattordninger som for alle øvrige reisende. forsterke arbeidet med universell utforming i alle boliger, uteområder, behov for blinde og svaksynte, hørselhemmede etc. i sin godkjenning av planer sikre bedre fremkommelighet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonshemming i det offentlige rom ( veger/gater, butikker, på fortau etc. ). sikre at det for alle mennesker som har behov for helsehjelp, får kommunisere med helsepersonell på en forståelig måte. styrke helse- og omsorgstilbudet til eldre og mennesker med nedsatt 14 funksjonshemming ved økt og utdannet personell, tilrettelagte bo- og aktiviteter.

15 Flere eldre Det blir flere og flere eldre i landet. Mange mister ektefelle/ samboer med de konsekvenser det har Snart er halvparten av Norges befolkning single personer. Men en enkel pensjon er en alvorlig konsekvens at økonomien blir svakere. Antall demente øker også, men det er ikke en lovfestet oppfølging av denne gruppen som blir større og større. Det er lagt altfor lite til rette for dette faktum. Ensomhet er nå blitt et av der største problemene innen eldreomsorgen. Dette må vi ikke bare snakke om, men som samfunn gjøre noe med. Helse- og omsorgssentrene fremstår i altfor stor grad som en oppbevaringsplass for de eldre. Her må det legge større vekt på aktiviteter tilpasset de som bor der. Sør-Trøndelag PP vil: Utrede og innføre ordninger som kompenserer økonomisk for de som er single. Fokusere på, og så innføre velferdsteknologi for den eldre generasjonen. Dette må gjøres med medvirkning fra de eldre selv Innføre tiltak som motvirker det store ensomhetsproblemet i samfunnet. Arbeide for lik og stor nok gravferdsstøtte i fylkets kommuner 15

16 FYLKESTING VALGLISTE Sør-Trøndelag Pensjonistparti 1. Torstein Larsen Orkdal 2. Aase Karin Flataunet Rissa 3. Per Johannes Ervik Hitra 4. Ruth Hoel Malvik 5. Svein Otto Nilsen Trondheim 6. Mona Foss Rissa 7. Harald Fagervold Rissa 8. Lillian D. Bromseth Trondheim 9. Morten Kokaas Trondheim 10. Arnold Bach Skaun 11. Inger Mari Sundgård Hitra 12. Per Gunnar Ekvold Trondheim 13. Nina Kokaas Trondheim 14. Evelyn Aasarød Rissa 15. Ole Aksel Frengen Rissa 16. Janne Isdal Svorkås Orkdal 17. Ronny Overland Rissa 18. Asbjørn Rømma Rissa 19. Arne Samskott Orkdal 20. Eilif Tettli Rissa 21. Svein Agnar Frøseth Rissa 22. Terje Wold Trondheim Design og trykk:

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1

FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1 FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI 2003 2007 VEDTATT PÅ FYLKESÅRSMØTET ØSTFOLD FRP 15. FEBRUAR 2003 Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1 1. LOKALPOLITISKE PRINSIPPER Ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE 1.1Tromsø En åpen by...3 1.2Liberalismen...3 1.3Viktige sosialliberale prinsipper...4 2 Tromsø den ressurssterke kompetansebyen...5 2.1Barnehager og SFO en trygg oppvekst...6

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015

HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015 HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015 INNLEDNING Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer

En mer demokratisk kommune

En mer demokratisk kommune Kommunevalgprogram for 2015 2019 Nesodden er på mange måter et privilegert lokalsamfunn, med mange goder gode oppvekstmiljøer, vakker natur, nærhet til hovedstaden, samhold og en befolkning med mange forskjellige

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer