FORVALTNINGSREVISJON. Opplæring til elever i helseinstitusjoner. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON. Opplæring til elever i helseinstitusjoner. Sør-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON Opplæring til elever i helseinstitusjoner Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2012

2 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden april november Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Tor Arne Stubbe /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Anne Gråberg /s/ Prosjektmedarbeider Opplæring til elever i helseinstitusjoner 3

4 Sammendrag Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune fattet i sak 23/12 vedtak om å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på opplæring til elever i barneverns og helseinstitusjoner. På bakgrunn av Fylkesmannens oppfølgingstilsyn i forhold til opplæring til elever i barnevernsinstitusjoner, besluttet utvalget at forvaltningsrevisjonen skulle belyse opplæring til elever i helseinstitusjoner, med vekt på grunnskoleopplæring. Denne forvaltningsrevisjonen har søkt å belyse følgende to problemstillinger: Har STFK system som bidrar til at opplæring blir gitt til elever i helseinstitusjoner i tråd med gjeldende regelverk? Har STFK rutiner for samhandling med helseinstitusjoner og for dokumentasjon av den opplæring som blir gitt? Store deler av den opplæring som gis til elever i helseinstitusjoner gjennomføres av eksterne aktører. Det har derfor vært viktig å se på om STFK har et system for å vurdere om kravene i lov og forskrift blir oppfylt. Som en del av dette har revisor undersøkt om det er tilstrekkelig samhandling mellom skoleeier, skole/kommune og helseinstitusjon. Revisor har intervjuet ledere og ansatte ved ulike skoletilbud for elever i helseinstitusjoner. I tillegg er det etterspurt og mottatt en mengde dokumentasjon fra Fagenhet for videregående opplæring og fra skolene. Det har også vært skriftlig dialog med Trondheim kommune v/rådmannen og flere helseinstitusjoner. I forhold til første problemstilling er det revisors konklusjon at STFK ikke har et system som bidrar til at opplæringen skjer i tråd med gjeldende regelverk. Dette begrunnes i mangelfull informasjon om den enkelte elev/pasient og i forhold til omfang og innhold i opplæringen den enkelte mottar. Prosessen rundt tildeling av spesialundervisning til elever ved Fys Med Lian synes ikke å være i tråd med gjeldende regelverk. Her oppgis at elevene/pasientene mottar spesialundervisning ( 4A-2), men dette følges ikke opp gjennom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP (Opplæringsloven kap 5). Den andre problemstillingen belyser samhandling og dokumentasjon, med vekt på at STFK skal ha rutiner for dette. I kapittel 4 er det derfor lagt vekt på avtaler med eksterne aktører (kommune/skole), tilbakemeldingsrutiner vedrørende enkelteleven og informasjon til foresatte, og håndteringen av refusjoner for opplæring til elever fra andre fylkeskommuner. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 4

5 Det eksisterer èn avtale med Trondheim kommune om gjennomføring av opplæring og den er ikke spesifisert på en slik måte at den ivaretar skoleeiers (STFKs) behov for informasjon om enkelteleven. Den tilkjennegir heller ikke ansvar ift dialog/samhandling med foresatte. Avtalen er under reforhandling. Revisors konklusjon er at det er svakheter og mangler i samhandlingen med eksterne aktører og at det ikke er tilstrekkelige rutiner for dokumentasjon av opplæringen som blir gitt. Revisor anbefaler avslutningsvis i rapporten at fylkesrådmannen etablerer et system ( 13-10) for å sikre at opplæring til elever i helseinstitusjoner ( 13-3a) blir gjennomført i samsvar med regelverket. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 5

6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bestilling Opplæring til elever i barneverns- og helseinstitusjoner Organisering Helseinstitusjoner i Sør-Trøndelag Undersøkelsesopplegget Avgrensning Problemstilling Kilder for revisjonskriterier Metode Forsvarlig system Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Samhandling Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Høring Konklusjoner og anbefalinger Konklusjon Anbefalinger...40 Kilder...41 Vedlegg Vedlegg Vedlegg Tabell Tabell 1. Antall elever som har mottatt opplæring fordelt på år og institusjon. 23 Tabell 2. Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring fordelt på år og institusjon.. 23 Tabell 3. Antall lærerårsverk utført fordelt på år og institusjon Figurer Figur 1: Organisering fagenheten for videregående opplæring (FVO) 10 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 6

7 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 7

8 1 Innledning Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge på bestilling fra Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Temaet for forvaltningsrevisjonen har vært opplæring til elever i helseinstitusjoner. 1.1 Bestilling Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune fattet i sak 23/12 følgende vedtak: Kontrollutvalget ber om at det igangsettes et arbeid med forvaltningsrevisjon av opplæring for elever i barneverns- og helseinstitusjoner. Revisjonen bes ta initiativ overfor Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å vurdere muligheter for samarbeid, og komme tilbake til kontrollutvalget med et forslag til innretning på prosjektet. Kontrollutvalget vil ta stilling til ressursramme og leveringsdato når slikt forslag foreligger. Saksutredningen som ligger til grunn for bestillingen viser i stor grad til det nasjonale tilsynet som ble gjennomført av fylkesmennene i 2008, og de nedslående resultatene fra dette tilsynet. Videre viser utredningen til at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har planlagt en oppfølging av tilsynet i 2008, for å se om fylkeskommunen har lukket de avvikene som ble påpekt den gang. Det vises spesifikt til at revisor skal kontakte Fylkesmannen og vurdere et mulig samarbeid i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen. Det er derfor avholdt et arbeidsmøte den , hvor Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Revisjon Midt-Norge møttes for å drøfte muligheter og utfordringer knyttet til et slikt samarbeid. Det var enighet om å koordinere og gjensidig informere om status og framdrift i tilsyn og revisjon på området. Revisor møtte i kontrollutvalgets møte den for å orientere om mulig innretning på forvaltningsrevisjonen (KU-sak 37/12). Kontrollutvalget var opptatt av at forvaltningsrevisjonen skulle fokusere på fylkeskommunens ansvar for opplæring til elever i helseinstitusjoner og at man i første rekke burde konsentrere seg om grunnskoleopplæring. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk oversendt prosjektplan for forvaltningsrevisjonen den til orientering. Fylkesmannen ønsker, i forbindelse med sitt oppfølgingstilsyn overfor opplæring til elever i barnevernsinstitusjoner, å kunne utnytte både tilsyns- og revisjonsrapport til lærings- og utviklingsformål i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kontrollutvalget bes merke seg dette i forbindelse med behandlingen av denne rapporten. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 8

9 1.2 Opplæring til elever i barneverns- og helseinstitusjoner Fylkeskommunene har det faglige, juridiske og økonomiske ansvaret for at elever i barneverns- og helseinstitusjoner mottar opplæring etter Opplæringslova. Tross dette ansvaret er det lite opplæring som blir gitt av Fylkeskommunene selv. Det er i stor grad eksterne aktører som gjennomfører opplæringen. Opplæringen ytes i stor grad av kommunene, gjennom at elever knyttes til en grunnskole i kommunen hvor institusjonen ligger eller gjennom at opplæringen blir gitt ved institusjonen. Fylkeskommunens ansvar omfatter barn og unge i institusjoner som den statlige regionale barnevernmyndigheten (Bufetat) har ansvaret for etter barnevernloven 5-1, og barn og unge i private og kommunale institusjoner etter barnevernloven 5-8. Når det gjelder helseinstitusjoner så er dette institusjoner som eies av et regionalt helseforetak og private institusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Fylkeskommunens ansvar gjelder kun for pasienter i institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierer. 1.3 Organisering Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) er organisert i en tonivåmodell. Denne organisasjonsmodellen har to resultatnivå; fylkesrådmannen og enhetsnivået. Enhetsnivået ledes av enhetsledere og disse har fullstendig lederansvar (d.v.s. budsjett-, fag- og personalansvar) innenfor sin enhet. I STFK er det Fagenhet for videregående opplæring (FVO) som håndterer saker vedrørende opplæring til elever i institusjoner. Enheten er direkte underlagt fylkesrådmannen ved fylkesdirektør for opplæring. Enheten har et overordnet koordinerende ansvar i forhold til blant annet eksamen, inntak og oppfølging, og fagopplæring. Enheten består av tre fagsjefer med ansvar for fem faggrupper. PPT for videregående opplæring er også en del av FVO. Når det gjelder opplæring til elever i institusjoner, så ligger dette til faggruppe for inntak og tilbud i skole. Denne faggruppen sammen med faggruppe PPT sorterer under samme fagsjef. FVO sine oppgaver overfor elever i institusjoner knytter seg til avtaler med eksterne leverandører, at opplæringstilbudet er i tråd med læreplaner, løpende oversikt over elever i institusjoner, enkeltvedtak om spesialundervisning, informasjon til foresatte, oppfølging fra OT-tjenesten, refusjoner og dokumentasjon/rapportering. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 9

10 Figur 1: Organisering fagenheten for videregående opplæring (FVO) Kilde: stfk.no 1.4 Helseinstitusjoner i Sør-Trøndelag Fylkeskommunens ansvar for opplæring gjelder pasienter i institusjoner i helseforetak eller i institusjoner som har avtale med helseforetak. I Sør-Trøndelag gjelder dette i første rekke institusjoner som ligger inn under Helse Midt-Norge RHF, St Olavs Hospital HF og institusjoner i Trondheimsområdet som har driftsavtale med Helse Midt-Norge HF 1. Under gjengis en kort beskrivelse av institusjoner og opplæringstilbud som faller inn under fylkeskommunens ansvar etter opplæringslova Skolen St. Olavs Hospital (Sykehusskolen) Sykehusskolen er lokalisert i Kvinne-barn-senteret (Barne og ungdomsklinikken) ved St. Olavs Hospital. I tillegg har skolen et kontor ved Avdeling for ryggmargsskadde i Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (Nevro Øst), hvor èn lærer er fast stasjonert og inngår i det tverrfaglige teamet ved avdelingen. Sykehusskolen tilbyr grunnskoleopplæring og videregående opplæring til pasienter/elever som er innlagt ved St. Olavs Hospital (somatikk). Organisatorisk tilhører Sykehusskolen Trondheim kommune, og rektor er enhetsleder på linje med andre rektorer i kommunen. Undervisningspersonalet i skolen er ansatt i Trondheim kommune. 1 Se vedlegg 3 for kart over enheters/institusjoners tilknytning til STFK 2 Omfang av opplæring, antall ansatte osv. blir beskrevet i kapittel 3. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 10

11 1.4.2 Lianvatnet skole Lianvatnet skole er knyttet til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (St Olavs Hospital HF) på Lian. Skolen ligger fysisk tett inntil behandlingsenhetene ved BUP og driver undervisning for pasienter/elever ved klinikken. Skolen har et barnetrinn og et ungdomstrinn. Organisatorisk tilhører Lianvatnet skole Trondheim kommune, og rektor er enhetsleder på linje med andre rektorer i kommunen. Undervisningspersonalet i skolen er ansatt i Trondheim kommune Fys.Med Lian (St Olavs Hospital HF) Det gis et opplæringstilbud på Avdeling for ervervet hjerneskade ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (Fys.med Lian). To logopeder som er ansatt ved Heimdal videregående skole har arbeidssted ved Fys.Med Lian. Rektor ved videregående skole i Sør- Trøndelag fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for disse. Logopedene tilbyr opplæringstjenester, fortrinnsvis rettet mot voksne med behov og rettigheter under Opplæringsloven Thora Storm Videregående skole, Avd Kvamsgrind Kvamsgrindskolen er et opplæringstilbud for pasienter/elever ved Kvamsgrindkollektivet. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF, som forvaltes av Rusbehandling Midt-Norge HF. Skolen tilbyr opplæring på videregående skoles nivå, men legger også til rette for at pasienter/elever kan ta grunnskolefag eller repetere og bygge opp selvtillit til videre skolegang. Organisatorisk ligger Kvamsgrindskolen som en avdeling under Thora Storm Videregående skole (tidl. Gerhard Schønings skole). Undervisningspersonale er underlagt rektor ved Thora Storm og avdelingsleder Gerhard Schønings skole Trondheimsklinikken Trondheimsklinikken er eid og drevet av Rusbehandling Midt-Norge HF. Klinikken gir et omfattende tilbud til rusavhengige i regionen, men tilbyr ingen opplæringstjenester ved institusjonen. Klinikken har allikevel et omfang av pasienter/elever som kan ha bruk for, og rettigheter til, et opplæringstilbud på grunnskolens område eller videregående skoles nivå. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 11

12 1.4.6 Tyrilistiftelsen, avd Høvringen Tyrilistiftelsen tilbyr behandling og oppfølging av rusmiddelavhengige innenfor spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten og kommunale tjenester. Tyrili avd. Høvringen er et behandlingsfellesskap med vel tjue plasser for langtids døgnbehandling, hvor målgruppa er personer over 18 år. Institusjonen tilbyr ingen opplæringstjenester selv, men kan ha et omfang av pasienter/elever som har behov for og rett til et opplæringstilbud på grunnskolens område eller på videregående skoles nivå. Tyrilistiftelsen har driftsavtale med Rusbehandling Midt-Norge HF Lade behandlingssenter (Blå Kors Norge) Lade behandlingssenter gir et omfattende tilbud til rusavhengige i regionen, og innlagte pasienter ved denne helseinstitusjonen kan ha rettigheter etter opplæringslova. Institusjonen yter primært et døgntilbud til voksne pasienter. Senteret er en del av virksomheten til Blå Kors Norge, som blant annet driver egen opplæringsvirksomhet på grunnskolenivå og videregående skoles nivå i Stjørdal kommune (Aglo vgs). Lade behandlingssenter har driftsavtale med Rusbehandling Midt-Norge HF Østmarka psykiatriske sykehus STFK har en egen skoleavdeling ved Østmarka psykiatriske sykehus. Det pedagogiske personalet er underlagt Charlottenlund vgs, og opplæringstilbudet som gis er på videregående skoles nivå Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus, avd Haukåsen STFK gir et skoletilbud for elever og voksne mennesker med psykiske vansker som har behandlingskontrakt med sykehuset, enten de får behandling ved poliklinisk team, bo- og behandlingssenter eller psykiatrisk ungdomsteam. Pedagogisk personale er underlagt Heimdal vgs, og det gis tilbud om forskjellige kurs og undervisning både på grunnskole- og videregående skoles nivå. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 12

13 2 Undersøkelsesopplegget I dette kapittelet skisseres det føringer for forvaltningsrevisjonsarbeidet, hvilke problemstillinger revisor har søkt å belyse og valgt framgangsmåte for undersøkelsene. 2.1 Avgrensning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med opplæring til elever i barnevernsinstitusjoner i Det er igangsatt nytt tilsyn fra Fylkesmannen på samme område i 2012, som en oppfølging av de avvik som ble avdekt i Det var derfor lite hensiktsmessig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området i samme tidsrom, både med hensyn til å frambringe kunnskap om hvordan STFK forvalter sitt ansvar overfor disse elevene og med hensyn til den belastning dette vil ha på deler av STFK som organisasjon. Kontrollutvalgets bestilling pekte også på opplæring til elever i helseinstitusjoner. Dette er et område som ikke er dekt av Fylkesmannens tilsyn. En forvaltningsrevisjon på dette området er derfor komplementær til fylkesmannens arbeid. Kontrollutvalget viste til at forvaltningsrevisjonen burde ha et primært fokus på grunnskoleopplæring til disse pasientene/elevene, da dette er et ikke er et kjerneområde for STFK som skoleeier. Revisor har derfor avgrenset seg fra å ta inn skoletilbud som STFK organiserer og som primært befatter seg med videregående opplæring (Østmarka, Haukåsen). Lade behandlingssenter gir et behandlingstilbud til voksne, og revisor har derfor avgrenset seg mot å undersøke hvilket skoletilbud som gis her. Det er allikevel viktig for skoleeier å merke seg at disse institusjonene og skoletilbudene favnes av det gjeldende regelverk. Til forskjell fra elever i barnevernsinstitusjoner, som i stor grad mottar opplæring fra nærskole til institusjonen, vil elever i helseinstitusjoner i større grad motta opplæring i institusjonen. Dette åpner opp for flere organisatoriske og pedagogiske alternativer for gjennomføring av opplæringen. Og som vist i kapittel 1, så utføres opplæringen i stor grad av andre aktører enn STFK. Fylkeskommunens oppgaver og ansvar er derfor i større grad knyttet til finansiering og kontroll med at elever får opplæring ihht Opplæringsloven. I en forvaltningsrevisjon på dette området, er det derfor viktig å se på hvordan fylkeskommunen håndterer dette ansvaret jfr i Opplæringsloven. Her presiseres det at kommuner og fylkeskommuner skal ha et forsvarlig system for å påse at krav i lov og forskrift blir oppfylt. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 13

14 Opplæring til elever i helseinstitusjoner er lite beskrevet i STFKs styringsdokumenter 3. Det er vist til et par institusjoner som mottar refusjon for slik opplæring, men det er ikke vist til hvilket omfang denne opplæringen har. I forhold til innhold og omfang av opplæringen, er det i Rundskriv Udir problematisert rundt grenseoppgangen mellom hva som kan regnes som opplæring og hva som er helsehjelp. Det synes derfor hensiktsmessig å belyse hvem som trekker denne grenseoppgangen. 2.2 Problemstilling På bakgrunn av de avgrensinger og forhold som er nevnt i avsnitt 2.1 har revisor formulert følgende problemstillinger: 1 Har STFK system som bidrar til at opplæring blir gitt til elever i helseinstitusjoner i tråd med gjeldende regelverk? 2 Har STFK rutiner for samhandling med helseinstitusjoner og for dokumentasjon av den opplæring som blir gitt? 2.3 Kilder for revisjonskriterier Det er Opplæringslovens 13-3a som hjemler fylkeskommunens plikt til å sørge for opplæring til pasienter/elever i helseinstitusjoner. 13-3a. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i helseinstitusjonar. Fylkeskommunen der ein institusjon ligg skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her for pasientar i helseinstitusjonar som eit regionalt helseføretak eig, og for pasientar i private helseinstitusjonar som har avtale med regionale helseføretak. Fylkeskommunens ansvar gjeld berre for pasientar i institusjonsplassar som regionale helseføretak finansierer. Dersom opplæringa skjer i institusjonen, skal institusjonen sørgje for nødvendige lokale til formålet. Fylkeskommunen der ein institusjon ligg, har rett til refusjon av utgifter til opplæringa frå fylkeskommunen der pasienten var busett på det tidspunktet pasienten vart innlagd. Refusjonsretten er avgrensa til å gjelde pasientar i institusjonar som tilbyr tverrfagleg, 3 Strategiplan med budsjett 2012 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 14

15 spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasientar i institusjonar innanfor det psykiske helsevernet. Departementet gir forskrifter om refusjon av utgifter til opplæring av pasientar frå andre fylkeskommunar. Opplæringsloven med forskrifter er derfor gjeldende for STFK som skoleeiermyndighet, for helseinstitusjoner som definert og for personer innlagt i helseinstitusjoner med opplæringsrettigheter etter loven. Utdanningsdirektoratet sendte i 2009 ut et rundskriv vedrørende rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner (Udir ). Dette rundskrivet tydeliggjør fortolkninger av lov og forskrift, og synliggjør hvilke forventninger man har til fylkeskommunene som skoleeiermyndighet. Både lov, forskrift og rundskriv har vært kilder til revisjonskriterier i den gjennomførte forvaltningsrevisjonen. De konkrete kriteriene vil behandles særskilt under den enkelte problemstilling. Revisor er ikke kjent med at det er gjort vedtak i Fylkesting som berører det faglige eller juridiske ansvaret til fylkeskommunen som skoleeier. Gjennom årlig behandling av strategiplan og budsjett er Fylkestinget i berøring med den økonomiske siden av opplæringstilbudet til pasienter/elever i helseinstitusjoner. Det foreligger også en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og STFK om opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Avtalen trådte i kraft 1.august Både strategiplan med budsjett og gjeldende avtaler om gjennomføring av opplæring legger føringer på fylkeskommunens arbeid på området, og er gyldige som kriteriegrunnlag i forvaltningsrevisjonen. 2.4 Metode Problemstillingene og revisjonskriteriene er ofte førende for hvilke metoder revisor anvender for å belyse et tema. I denne forvaltningsrevisjonen er det lagt vekt på å få en god beskrivelse av hvilket system fylkeskommunen har etablert for å kunne påse at kravene i Opplæringsloven er oppfylt. Her vil det derfor ligge krav til at systemet må kunne dokumenteres skriftlig og at systemet inneholder en bestemt mengde opplysninger. I tillegg er det viktig å få tak i hvordan STFK og involverte aktører forholder seg til systemet i praksis. Metodisk er det derfor hensiktsmessig å innhente både dokumentasjon, statistisk materiale og gjennomføre intervju med de som har ansvar for å bidra til at systemet fungerer. Den andre problemstillingen legger vekt på samhandlingen mellom fylkeskommunen og helseinstitusjonene. For å få grep om disse prosessene har revisor valgt å intervjue Opplæring til elever i helseinstitusjoner 15

16 nøkkelpersoner både i helseinstitusjonene og hos fylkeskommunen om samhandlingen mellom aktørene. Opplæring til elever i helseinstitusjoner er lite belyst med gode statistiske data. Det var derfor en viktig oppgave i denne forvaltningsrevisjonen å kunne si noe om omfang av elever som mottar opplæring i helseinstitusjoner i Sør-Trøndelag. Dette er viktig kunnskap i forhold til blant annet å kunne vurdere hvorvidt det er tilfredsstillende ressurser på dette området i STFK og hvordan man dokumenterer refusjonskrav overfor andre fylkeskommuner. Det er også bedt om dokumentasjon for å kunne beskrive fylkeskommunens forsvarlige system innenfor opplæring i helseinstitusjoner. Dette med bakgrunn i at dette systemet skal la seg dokumentere skriftlig. Følgende datakilder er anvendt i forvaltningsrevisjonen: Intervju: Oppstartsmøte med utdanningsdirektør, fagsjef og seniorrådgiver FVO Seniorrådgiver FVO Rektor Skolen St. Olavs Hospital Rektor Lianvatnet skole To lærere ved Kvamsgrindskolen E-post med spørsmål: Rådmannen i Trondheim kommune Fagsjef FVO Trondheimsklinikken Tyrili, avd. Høvringen Seksjonssjef Fys Med Lian Dokumentasjon/statistikk: Skriftlig tilbakemelding fra STFK på ni punkter Tilbakemelding fra STFK/institusjonene på etterspurt tallmateriale Grunnskolens informasjonssystem (GSI) Revisor har skrevet referat fra de intervjuene som er gjennomført. Referatene oversendes den enkelte informant til godkjenning/verifisering. Informantene har sendt referatene tilbake Opplæring til elever i helseinstitusjoner 16

17 til revisor i godkjent stand. Det er sendt e-post til flere av aktørene med konkrete spørsmål. Revisor har mottatt skriftlige svar fra samtlige. Det ble også oversendt et brev til STFK, hvor revisor ber om beskrivelser og dokumentasjon på rutiner, prosedyrer og tallmateriale. Dette er besvart skriftlig fra STFK. I tillegg har revisor gjennomgått tilgjengelige databaser mtp statistikk for de ulike skoletilbudene. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 17

18 3 Forsvarlig system I dette kapittelet av rapporten rettes søkelyset på følgende problemstilling: Har STFK system som bidrar til at opplæring blir gitt til elever i helseinstitusjoner i tråd med gjeldende regelverk? En elev som blir innlagt som pasient i en helseinstitusjon har rett til opplæring i henhold til 13-3a i opplæringsloven. Det er fylkeskommunen der institusjonen ligger som har ansvar for å oppfylle retten som den enkelte har etter opplæringsloven, det være seg grunnskoleopplæring, videregående opplæring, spesialundervisning eller voksenopplæring. Loven stiller ingen krav til at opplæringen skal foregå i institusjonen, men dette vil i praksis ofte være det mest hensiktsmessige. Det er vanlig at slike skoleavdelinger er knyttet til kommunen der institusjonen ligger. I forhold til fylkeskommunens ansvar som overordnet skoleeiermyndighet, så vil organisering av opplæring i helseinstitusjoner innebære å gjøre nødvendige avtaler med institusjon/skoleeier/skole. Dette setter et spesielt krav til at fylkeskommunen har et forsvarlig system ( 13-10) for å følge opp kravene i opplæringsloven. Om slike avtaler og forsvarlig system ikke er etablert, vil fylkeskommunen mangle vesentlige virkemidler for å kunne iverksette nødvendige rettinger av feil/mangler. Fylkeskommunen har også rett til refusjon for elever fra andre fylker. Dette understreker viktigheten av oversikt over hvilke elever som til enhver tid mottar opplæring som pasient i helseinstitusjon. 3.1 Revisjonskriterier Opplæringslovens er det overordnede revisjonskriteriet i dette kapittelet. Den behandler skoleeiers ansvar for å oppfylle kravene i loven Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 18

19 Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Forskrift til opplæringslova behandler flere tema som er relevant for opplæring i helseinstitusjoner, deriblant dokumentasjon og refusjon. I Rundskriv Udir Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner har Utdanningsdirektoratet tolket lov og forskrift på området, og lagt klare føringer på hvordan fylkeskommunene skal håndtere plikten til å gi opplæring i helseinstitusjoner og hvordan de skal oppfylle kravet til forsvarlig system. I dette kapittelet vil vi spesielt behandle følgende krav til forsvarlig system: Fylkeskommunens rutiner må sikre at opplæring uavhengig av sted er i samsvar med regelverket. Fylkeskommunen skal ha rutiner som sikrer oversikt over de elevene som til enhver tid er i en helseinstitusjon. Det må være rutiner for at det ikke gjøres avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet uten vedtak om spesialundervisning. 3.2 Data I denne delen av kapittelet gjengis resultatene fra revisors undersøkelser. Undersøkelsene baserer seg både på intervju med nøkkelpersoner hos skoleeier og ute i skole/kommune, på registerdata/statistikk og tilsendt dokumentasjon. I oppstartsmøte med utdanningsdirektør, fagsjef Inntak og tilbud i skole/ppt, og seniorrådgiver for samme faggrupper, ble det etterspurt en beskrivelse av hvordan opplæringen i helseinstitusjoner ble organisert. I følge utdanningsdirektøren kan: Helseinstitusjonene grovt sorteres i tre områder; rus, psykiatri og somatikk. Innen psykiatriområdet så er det opplæringstilbudet ved Lianvatnet som utgjør hovedtyngden. På rusområdet er det Kvamsgrindkollektivet og Kvamsgrindskolen hvor STFK har kontakt. Trondheimsklinikken inngår også her, og pasienter her vil kunne få et tilbud på Kvamsgrind om det skulle være aktuelt. Innen somatikk så er det skolen på St Olavs hospital og tilbudet på FysMed Lian som utgjør opplæringstilbudet. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 19

20 STFK har mottatt henvendelse fra Tyrilikollektivet vedrørende opplæring, noe fylkeskommunen er positivt innstilt til. Innen rusområdet er behovet av et så begrenset omfang, at det ikke er hensiktsmessig å lage egne skoler/klasser. Årsaken bunner i at dette stort sett er voksne som har fullført videregående opplæring. STFK har svart at man derfor vil søke å gi et tilbud gjennom det ordinære systemet, men med de nødvendige tilpasninger som må til Opplæring i tråd med regelverket Det er fylkeskommunens plikt å ha rutiner som sikrer at den opplæringen som blir gitt til elever i helseinstitusjoner er i tråd med lov og regelverk. Revisor har gjennom sine undersøkelser, verken fått beskrevet eller dokumentert at slike rutiner finnes i STFK, eller mellom STFK og eksterne samarbeidspartnere. Trondheim Kommune har etter en samarbeidsavtale med STFK gjeldende fra ansvar for opplæring i noen sosiale og medisinske institusjoner i Trondheim. Pr dato gjelder dette Lianvatnet skole og Skolen St. Olavs Hospital, som begge er organisatoriske enheter i Trondheim kommune. Rektorene på disse skolene har myndighet og ansvar på linje med andre rektorer i grunnskolen i Trondheim, og følges opp på samme måte fra rådmannen i Trondheim kommune. I en tilleggsavtale datert , vises det til etableringen/omorganiseringen av opplæringstilbudet ved Haukåsen/Lianvatnet. Her trekkes både lovgrunnlag, partene, organisering/delegering og økonomi/rapportering inn i avtalen. Ut i fra det revisor har fått kjennskap til, så er STFKs rutiner for oppfølging av regelverket knyttet til Lianvatnet og sykehusskolen avgrenset til økonomi (budsjett/regnskap/refusjon) og innsending av enhetenes årsmeldinger. Denne praksis bekreftes gjennom intervju med begge rektorene og med seniorrådgiver i STFK. De er begge godt kjent med at STFK innehar skoleeiermyndigheten og at det er fylkeskommunen som overordnet står ansvarlig, men de mener at Trondheim kommune i praksis opptrer som skoleeier. Rådmannens fagstab i Trondheim kommune bekrefter i brev datert denne framstillingen. På spørsmål om hvordan Trondheim kommune ivaretar og samhandler med Lianvatnet og sykehusskolen, gis følgende svar: I TK er de nevnte skolene likestilt med kommunens øvrige skoler, dvs. at de deltar på felles rektormøter og bydelsvise rektornettverksmøter og er gjenstand for akkurat den samme informasjonsflyten som de øvrige skolene. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 20

21 Det skrives årlig lederavtale mellom rådmannen og skolen, som er gjenstand for samtale og evaluering med rådmannens kontaktperson to ganger i året. I tillegg har rektor en egen, årlig avtale med personlige utviklingsmål. Lærere ved de to skolene gis samme mulighet til deltagelse på kurs og videreutdanning som lærere ved de ordinære grunnskolene. De to enhetene får råd og veiledning fra kommunens interne tjenester, slik som personaltjenesten, regnskapstjenesten og IKT-avdelingen, som alle andre kommunale enheter. Rådmannens fagstab bekrefter videre i sin framstilling også at Trondheim kommune oversender de to enhetenes budsjettsøknader, regnskapsavslutning og årsrapport til STFK. Revisor har bedt STFK om å redegjøre skriftlig for sine rutiner for å sikre at opplæringen skjer i tråd med regelverket. I denne tilbakemeldingen går det fram at institusjonsskolen ivaretar den enkelte elev/pasients opplæring, og at STFK i liten grad har hatt innsikt i/tilsyn med vurderinger som angår enkelteleven/pasientens opplæring. I forhold til Kvamsgrindskolen, som organisatorisk tilhører STFK, så viser ansatte der til at alle elever/pasienter rapporteres i skoleadministrative system ved Thora Storm, avd. Gerhard Schøning. Dette gjelder eksempelvis fag-/timefordeling, omfang, start/sluttdato, enkeltvedtak, ressurser, kompetanse osv. Revisor har ikke kjennskap til at Kvamsgrindskolen har egne rutiner som sikrer skoleeier informasjon, ut over den organisatoriske linjen til rektor ved Thora Storm og den skoleadministrative rapporteringen i STFK. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling for ervervet hjerneskade (Fys.med Lian) driver opplæring for elever/pasienter i helseinstitusjoner. Dette skjer gjennom at det er tre logopeder ansatt, hvorav 1,7 stillinger er underlagt Heimdal vgs ved rektor og 1,3 stillinger er underlagt St. Olavs Hospital (mtp arbeidsgiveransvar). Lønnsutgiftene refunderes fra STFK. Ut i fra revisors undersøkelser rapporteres noe informasjon vedrørende disse elevene/pasientene i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Ut over dette har ikke STFK som skoleeier rutiner for å innhente ytterligere opplysninger om opplæringstilbudet. Når det gjelder elever/pasienter ved Trondheimsklinikken og Tyrili, så er det gitt et tilbud til enkeltelever ved disse helseinstitusjonene gjennom opplæringstilbudet ved Kvamsgrindskolen. Dette bekreftes i revisors kontakt med de respektive institusjonene. Disse registreres på samme måte som øvrige elever/pasienter ved Kvamsgrindskolen. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 21

22 3.2.2 Omfang av elever I Rundskriv Udir vises det til at fylkeskommunen skal ha rutiner som sikrer oversikt over de elevene som til enhver tid er i en barnevern- eller helseinstitusjon. Som vist i avsnitt er det lite rutiner knyttet til skoleeiers plikt til å påse at opplæringen skjer i tråd med regelverket. Når det gjelder antall elever og omfang av undervisningen, så knyttes rapportering i stor grad til enhetenes innsending av årsmelding og STFKs håndtering av refusjonskrav for opplæring til elever fra andre fylker. Revisor ba derfor STFK beskrive sine rutiner for å holde en slik oversikt. I svar fra STFK gir man uttrykk for at man er i ferd med å etablere slike rapporteringsrutiner. Her oppgis at arbeidet tar noe tid på grunn av avklaringer fra helseinstitusjonene ift hvilke opplysninger de kan frigi. Revisor har fått tilsendt referat fra møte mellom Trondheim kommune, St Olavs Hospital HF og STFK, og svar fra St Olav i forhold til opplysninger om elevenes opplæring. Videre ble det fra revisors side sendt en forespørsel til STFK om konkrete opplysninger vedrørende antall elever og omfang av undervisning for siste tre år. Fra revisjonsdialogen framgår at revisors nedenstående bestilling er videresendt til de aktuelle institusjonene, noe som tilsier at skoleeier selv ikke sitter med disse opplysningene. Revisor etterspurte følgende opplysninger: Det er ønskelig med en periodisert oversikt (årlig siste tre år) over opplæring i helseinstitusjoner: Antall elever som har mottatt opplæring fordelt på skole/institusjon. Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elevår 4 undervist fordelt på skole/institusjon Antall elevår undervist i grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fordelt på skole/institusjon Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring etter alder og skole/institusjon (6 12 år, år, over 16 år) Antall årsverk utført fordelt på skole/institusjon Antall lærerårsverk utført fordelt på skole/institusjon. Revisor har mottatt dokumentasjon samlet fra STFK, men materialet som er tilsendt har varierende grad den presisjon som er angitt ovenfor. Fra enkelte institusjoner er materialet 4 I helseinstitusjoner er behandling det primære, slik at elever sjelden mottar full opplæring. I tillegg vil behandlingsperioder variere i varighet. For å få et bilde av omfang/dimensjonering er det derfor viktig å kunne standardisere mot et normert tall. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 22

23 meget presist, mens for andre institusjoner kan ovenstående kategorier være vanskelig å innfri. Revisor har bearbeidet de tilsendte dataene slik at de gir en mest mulig riktig forståelse av omfanget av opplæring ved de ulike institusjonene siste tre år. Tabell 1. Antall elever som har mottatt opplæring fordelt på år og institusjon. 5 Antall elever som har mottatt Skolen St.Olavs Lianvatnet Kvamsgrindskolen Totalt opplæring Hospital skole Kilde: STFK Tabellen ovenfor angir antallet elever i respektive helseinstitusjoner, og som vi ser så har antallet økt siste tre år. Dette gjelder i samtlige institusjoner og dermed også totalt. Vi ser også at sykehusskolen (somatikk) har de klart flest elever i 2011 (418), mens Lianvatnet (psykiatri) har 106 og Kvamsgrindskolen (rus) har 28 elever. Tabell 2. Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring fordelt på år og institusjon. 6 Antall elever som har mottatt Skolen St.Olavs Lianvatnet Kvamsgrindskolen Totalt grunnskoleopplæring Hospital skole Kilde: STFK Om vi skiller ut den gruppen elever/pasienter som kun har mottatt grunnskoleopplæring, så ser vi at Kvamsgrindskolen skiller seg ut. Ved Kvamsgrindskolen tilbys i stor grad videregående opplæring. Fra intervju ved skolen oppgis at man tilbyr fag på grunnskolenivå, der hvor man ser at eleven har store kunnskapshull. Sykehusskolen har gitt grunnskoleopplæring til 334 elever/pasienter i 2011, mens Lianvatnet har gitt slik opplæring til 81 elever samme år. Også her ser man samme utvikling i forhold til økende antall elever totalt. 5 Trondheimsklinikken og Tyrili gjennomfører ikke egen opplæring. FysMed Lian vil behandles særskilt i kap Trondheimsklinikken og Tyrili gjennomfører ikke egen opplæring. FysMed Lian vil behandles særskilt i kap Opplæring til elever i helseinstitusjoner 23

24 Vi ser av tallene i de foranstående tabellene at det er et relativt stort sprik i hvor mange elever man gir opplæring hvert år. Dette har en klar sammenheng med innleggelsesperiode i institusjon. Ved St. Olavs Hospital er elevene innlagt for medisinsk behandling innen somatikk, hvor innleggelsesperioden i mye større grad er kortvarig. Ved Lianvatnet (psykiatri, BUP-klinikk) er innleggelsesperioden av lengre varighet, og antallet elever er betinget av antallet behandlingsplasser ved BUP-klinikken. For 2011 er antallet elevår/årsplasser oppgitt til 21. FysMed Lian har også sendt inn tallmateriale for sine elever/pasienter. Disse elevene mottar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven, men behovet for opplæring er vesentlig forskjellig fra de øvrige institusjonene. Ut i fra GSI og tilsendt dokumentasjon fra FysMed Lian mottar disse elevene/pasientene opplæring etter 4A-2 i loven, som gir voksne rett til spesialundervisning på grunnskolens område etter behov. Tallene viser at det var 15, 14 og 12 elever i slik opplæring i hhv. 2011, 2010 og Tabell 3. Antall lærerårsverk utført fordelt på år og institusjon. Antall lærerårsverk utført Skolen St.Olavs Hospital Lianvatnet skole Kvamsgrindskolen Fys Med Lian ,55* 3** 3*** ,91* 3*** ,36* 3*** * Tallet viser et gjennomsnitt for vår og høst **Tallet viser antall lærere i full stilling ved Kvamsgrindskolen ***Tallet viser antall logopeder som STFK finansierer ved Fys Med Lian Ressursmessig ser vi at skolene/institusjonene er relativt ulike. Kvamsgrindskolen og Fys Med Lian har tre stillinger hver, mens Sykehusskolen og Lianvatnet skole har hhv 6 og ca 14 lærerårsverk. Begge de to sistnevnte har også tilsatt rektorer i full stilling, noe som ikke framgår av tabellen over Opplæringstilbudet Vi har på foregående sider sett at det er noen forskjeller i omfang av elever og i skolenes ressurser. De neste sidene vil belyse hvordan de enkelte skolene/helseinstitusjonene organiserer opplæringstilbudet, med fokus på fylkeskommunens rutiner for at opplæringen skal være i henhold til gjeldende læreplanverk. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 24

25 Ordinær undervisning Opplæringslovas 13-3a understreker at fylkeskommunen er overordnet ansvarlig for oppfyllelse av loven i helseinstitusjoner. Rundskriv Udir (4.2) understreker at Pasienter med rett til opplæring skal i utgangspunktet følge et ordinært opplæringstilbud, det vil si at pasientenes rettigheter til opplæring etter opplæringsloven gjelder uavkortet i institusjon. Dette betyr at skolevirksomheten i institusjonene er omfattet av de samme lov- og forskriftsbestemmelser som ordinær grunn- og videregående opplæring. Skolen St. Olavs hospital har seks ansatte lærere i tillegg til rektor. Rektor forteller at en typisk dag ved skolen kan se slik ut: Rytmen er at man kl registrerer pasienter ved avdelingene som kan ha et behov for undervisning. På Kvinne-barn senteret går lærerne fysisk ut på avdelingene og innhenter denne informasjonen, men rektor får også utskrift av pasientlister slik at man kan spørre etter barna. Man blir informert om barnas helsetilstand, slik at man kan gjøre en vurdering av hvorvidt det lar seg gjøre å gjennomføre opplæring og i hvilken form undervisningen kan foregå. Det kommer også en liste over barn/unge voksne mellom 16 og 20 år som ligger på andre avdelinger. Disse elevene følges opp gjennom samtaler og fysiske besøk ved avdelingene, og det avtales tid for undervisning. Èn lærer arbeider fast ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (ryggmargsskadde: rev anm.). Denne avdelingen har pasienter/elever med mer langvarige opphold og har som oftest alvorlige skader på nakke/rygg etter ulykker. I tillegg er det andre pasienter/elever som har langvarige opphold, eksempelvis kreftpasienter. Kl samles lærerne og fordeler oppgaver ift undervisning den dagen. Undervisningen starter kl 9. Denne starter enten med at lærerne henter ungene ned til skoleavdelingen eller at man underviser på rommet hvis barnet skal være isolert. Kontakten med foreldrene og helsepersonellet er veldig viktig, for å kunne tilpasse undervisningen til elevens helsesituasjon. Man kommer ofte nær personer som er i en krisesituasjon, og det er godt for dem å kunne ta tak i noe som er trygt og normalt som opplæring/undervisning. Undervisningen kan foregå i flere økter av ulik lengde fram til kl 15.00, når sykehusskolen stenger. Ved Lianvatnet skole er organiseringen av skolevirksomheten noe annerledes. Rektor forteller at BUP-klinikken er organisert i Familieenheten og Ungdomsenhetene. I familieenheten er det to familier innlagt til behandling samtidig, dvs. man har undervisning på barnetrinnet. Ungdomsenheten tar imot ungdommer i alderen år. Denne enheten er inndelt i akuttenhet, utredningsenhet og behandlingsenhet, og elevgruppene er inndelt etter behandlingsenhet. Dette vil si at elevgruppene er aldersblandet. Rektor viser til at skolen har Opplæring til elever i helseinstitusjoner 25

26 totalt ca 25 årsplasser og at lengden på oppholdet varierer. Utgangspunktet for skoletilbudet er full skoleuke, men at dette ikke er hensiktsmessig for alle og at det reguleres av behandlingsansvarlig ved BUP-klinikk. Rektor viser til at skoletilbudet ved Lianvatnet er som ved hvilken som helst annen skole, og at hun rapporterer til Trondheim kommune på månedsrapportering og tertialrapportering som øvrige rektorer. Rektor ved sykehusskolen gir følgende beskrivelse av skolens oppfyllelse av læreplanverket overfor elever/pasienter ved St. Olavs Hospital: Sykehusskolen har relativt vide fullmakter, fordi det ikke er spesifisert fag- og timetall for disse elevene. Det er selvsagt at man må ta hensyn til elevens/pasientens sykdomstilstand. Målsettingen for sykehusskolen er at vi så langt det lar seg gjøre, følger hjemmeskolenes ukeplaner. I tillegg har vi våre egne planer og prosjekter. For eleven er det viktig ikke å ha mistet alt for mye undervisning når hun/han kommer tilbake til egen skole. Uansett blir dette en vurdering ut fra elevens helsetilstand. I løpet av skoledagen er det mye kontaktvirksomhet mot hjemmeskolene og møtevirksomhet med fagpersoner på sykehuset. Lærernes arbeidstid er i utgangspunktet regulert av ungdomskolens timetall. I samarbeid med helsepersonalet og de foresatte, bestemmer hver enkelt lærer dagens undervisningstid etter morgenmøtet når elevene er fordelt på lærerne. Dette er styrt av hvor mange elever som er innlagt, i hvilket omfang de er i stand til å motta opplæring og på hvilket nivå de skal ha sin opplæring. Lærernes tilstedeværelsestid er 34 timer pr uke. Rektor ved Lianvatnet skole mener at STFK har liten kjennskap til hvordan undervisningen foregår ved skolen. Skolen har ikke hatt besøk av STFK siden rektor selv tok initiativ til et møte vedrørende økonomi for 5-6 år siden. Den kjennskapen STFK har til virksomheten er gjennom oversendte årsmelding (1.mars) og budsjettforslag (15.mai). Trondheim kommune er den som i praksis ivaretar skoleeiers ansvar og oppgaver. Kvamsgrindskolen mottar elever/pasienter fra Kvamsgrindkollektivet. Alle elever ved kollektivet som er ansett som klar for opplæring, og som ønsker opplæring, mottar denne opplæringen i en eller annen form ved Kvamsgrindskolen. I hovedsak er undervisningen innrettet mot videregående skoles nivå og teorifagene innen studiespesialisering og yrkesfag (engelsk, naturfag, norsk, matematikk, historie og samfunnsfag + kroppsøving). Primært tar undervisningen utgangspunkt på vg1-nivå, men det undervises også på vg2 og vg3. All undervisning tar utgangspunkt i den enkelte elevens forutsetninger, hvorvidt dette går ut på å "tette hull" i opplæringen eller bygge på opplæringen. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 26

27 "Standardeleven" ved Kvamsgrindskolen har gjerne begynt på vg1 flere ganger og ved flere kurs/løp, men ikke fullført noe. Det gjelder derfor å få den enkelte i gang med noe, gjerne med ett fag av gangen. Etter hvert som man har bygget positive skoleerfaringer, så kan man utvide til flere fag. Etter å ha vært ved Kvamsgrindskolen i 6 12 mnd, så sendes de videre i skolesystemet eller ut i læretid. Det er svært få som tar hele sin videregående opplæring ved Kvamsgrindskolen, men det har skjedd. Det undervises også på grunnskolenivå i fag, men det er sjelden at dette er eksamensrettet undervisning. Det er også elever/pasienter som ikke ønsker opplæring med tanke på videre skolegang, men som ønsker litt bistand til eksempelvis skriving, lesing og regning. All administrasjon av Kvamsgrindskolen skjer i utgangspunktet ved skolen, men det er mye kontakt opp mot Thora Storm, avd. Gerhard Schøning. Lærerne ved skolen er i kontakt med administrasjonen ved Gerhard Schøning omtrent daglig, og all registrering av elever gjøres der. To ganger i måneden er det møte mellom lærerne og avdelingsleder ved Gerhard Schøning. I tillegg låner man lokaler av Gerhard Schøning, eksempelvis gymsal. Det er god kontakt mellom Kvamsgrindskolen og kollektivet, og hver elev/pasient har sin særkontakt/kontaktperson på Kvamsgrindkollektivet. I forbindelse med oppstart av opplæring avholdes et møte mellom elev, lærer og kontaktperson, hvor man kartlegger behovet, ønskene til eleven og hvor man utarbeider en individuell plan (ikke IOP) for opplæringen. Det er behandlingsinstitusjonen som er suveren i forhold til å avgjøre når pasienten/eleven er klar for å motta opplæring Spesialundervisning Det er en forutsetning at det ikke gjøres avvik fra gjeldende læreplanverk uten vedtak om spesialundervisning. I Rundskriv Udir (6.1) står det at Så snart som mulig etter inntak i institusjon må fylkeskommunen vurdere om beboeren/pasienten har behov for spesialundervisning. Det fremgår av opplæringsloven 5-1 at elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Videre følger det av rundskrivet at fylkeskommunen må ha rutiner for å sikre at dette skjer, og at disse kan dokumenteres skriftlig. Revisor har bedt STFK beskrive disse rutinene. Den enkelte elev/pasients opplæring ivaretas av institusjonsskolen. STFK har fram til nå i liten grad hatt innsikt i/tilsyn med vurderinger som angår enkelteleven/pasientens opplæring. Det gjøres i liten grad vurderinger og vedtak knyttet til behov for spesialundervisning mens eleven/pasienten er i institusjonen. Behovet for tilrettelagt opplæring ivaretas gjennom individuelt tilpasset opplæring uten nødvendigvis vedtak om spesialundervisning. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 27

28 Svaret fra STFK er i tråd med verifiserte intervjudata både fra STFK og skolene/helseinstitusjonene. Rektorene ved Lianvatnet og sykehusskolen, og lærerne ved Kvamsgrindskolen, sier alle at det er sjelden eller aldri at det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning knyttet til deres elever. Det er i hovedsak to begrunnelser for at dette ikke gjøres; for det første er opplæringen ofte av begrenset eller kort varighet, og for det andre er opplæringen som tilbys i tilknytning til institusjonene godt tilpasset den enkelte elev/pasient. Den første begrunnelsen hviler på et argument om at melding av behov for spesialundervisning, utredning/sakkyndig vurdering, vedtak og utarbeidelse av IOP ofte tar måneder, og at eleven/pasienten da kan være utskrevet for lenge siden. Den andre begrunnelsen sier noe om hvordan man organiserer og gjennomfører opplæringen i praksis. I intervju med rektor ved Lianvatnet viser hun til at mange av elevene har enkeltvedtak om spesialundervisning fra sine hjemskoler, men at opplæringen ved Lianvatnet er så tilpasset at det ikke er hensiktsmessig å fatte nytt enkeltvedtak. Fys Med Lian har for årene 2009, 2010 og 2011 registrert hhv. 12, 14 og 15 elever som mottar spesialundervisning ( 4A-2, voksenopplæring). Som nevnt i avsnitt så har ikke STFK rutiner for å registrere opplysninger om disse elevene. Revisor har derfor rettet en egen henvendelse til fagsjef i STFK ift. at disse elevene mottar spesialundervisning. Følges lovkravene knyttet til Kap 5 i Opplæringsloven (sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, IOP osv)? Fagsjef svarer slik på vegne av fylkesrådmannen: Dette er en utfordrende situasjon. Hovedutfordringen er at verken Fylkesrådmannen eller den videregående skolen som har «skoleeieransvaret» for Fys.Med. Lian kan bekrefte at det fattes vedtak om spesialundervisning på enheten. Det følger av dette at Fylkesrådmannen ikke kan svare på hvem som melder behov for spesialundervisning eller hvem som da skal fatte vedtak. Den ansvarlige videregående skolen får ikke opplysninger om hvem som til enhver tid er pasienter, og det gis heller ikke melding om dette verken til OT eller til Fagenheten for videregående opplæring. Ut fra tilgjengelig informasjon må det konkluderes med at det ikke er noen andre enn de som jobber på FysMed Lian som kan komme opp med de tallene og den informasjonen som etterspørres. Revisor har i etterkant av denne tilbakemeldingen tatt kontakt med seksjonssjef for Fys med Lian for å få klarhet i hvordan prosessen rundt spesialundervisning for disse Opplæring til elever i helseinstitusjoner 28

29 elevene/pasientene foregår og om/hvordan vedtak om spesialundervisning blir fattet. Seksjonssjef utdyper forholdet 7 på denne måten: St.Olavs Hospital, Fys.med.Lian, avdeling for ervervet hjerneskade er en rehabiliteringsavdeling med et bredt sammensatt tverrfaglig team. Pasientgruppen er hovedsakelig innenfor skole - / yrkesaktiv alder. I utgangspunktet tror jeg man må se at spesialpedagogtjenester knyttet til sykehus er organisert på en helt spesiell måte. I det daglige arbeidet utøver de tjenesten på linje med andre terapeuter. Våre pasienter kommer hovedsakelig fra akuttavdelinger ved sykehus, i noen tilfeller fra hjemkommunene. Tjenester fra pedagogene er således ikke basert på enkeltvedtak fra ekstern instans. 1. Behov for spesialundervisning (her oftest logopedi) meldes teamet inkl spesialpedagog fra pasientansvarlig lege. Spesialundervisningen/logopeditjenesten utøves kun til inneliggende pasienter og i noen tilfeller gruppevis til dagpasienter. 2. Som beskrevet over fattes behovet internt etter innleggelse av pasient. Hvis man med sakkyndig vurdering mener en rapport vedrørende behov, mål, tiltak og effekt, sammenfattes det i eget avsnitt i en tverrfaglig rapport om pasienten ved utskrivning. I de tilfeller det er snakk om oppfølging av logoped eksternt etter utskrivning, utarbeides en egen logopedrapport. 3. Enkeltvedtak får vi altså ikke presentert oss, jfr overskrft. Spesialpedagoger i sykehus har en intern funksjon med tilgang til interne pasientdata. Ingen ekstern instans vurderer og fatter vedtak rundt inneliggende pasienter. PPT for voksne foretar dette etter utskrivning fra oss hvis vi melder behov. 4. Til internt bruk utarbeides en rehabiliteringsplan som benyttes av alle involverte faggrupper - inkl spesialpedagogene. Avdelingen bidrar i enkelttilfeller til oppstart IP der det er behov for langvarige sammensatte tjenester, herunder logopedi. Disse skriftlige tilbakemeldingene fra fagsjef FVO og seksjonssjef ved Fys Med Lian illustrerer at fylkeskommunen ikke har oversikt over elevene/pasientene pr dato og at grenseoppgangen mellom behandling og opplæring kan være utfordrende. 7 Spørsmål fra revisor: Fra GSI-rapportering: Ved FysMed Lian fattes enkeltvedtak om spesialundervisning for alle pasienter/elever (rett til spes.und. 4A-2 i Opplæringsloven, videre rettigheter etter Kap 5 i samme lov) o Hvem melder behov for spesialundervisning? Og til hvem? o Hvem utarbeider sakkyndig vurdering? o Hvem fatter disse enkeltvedtakene? o Utarbeides individuell opplæringsplan (IOP)? Opplæring til elever i helseinstitusjoner 29

30 3.3 Revisors vurdering Det primære for en elev/pasient i helseinstitusjon er nødvendigvis behandling, det være seg innenfor rus, psykiatri eller somatikk. Opplæring tilbys og gjennomføres i den grad eleven/pasienten er i stand til å motta dette. I følge Rundskriv Udir må fylkeskommunene ha rutiner for å påse at opplæringen som gis er i samsvar med regelverket. Sør-Trøndelag fylkeskommune får tilsendt årsrapporter og budsjettforslag fra skoleavdelinger ved to helseinstitusjoner. Årsrapportene for disse to skoleavdelingene gir en god overordnet forståelse av organisering, kompetanse/personale og økonomi ved enhetene. Rapportene beskriver i ulik grad pasientenes opplæring. Blant annet går det ikke fram hvordan de eksempelvis forholder seg til fag- og timefordeling i læreplanverket. Begge disse skoleavdelingene framholder at de følges opp av Trondheim kommune, og at det i praksis er Trondheim kommune som opptrer som skoleeier. I forhold til Kvamsgrindskolen er ikke revisor kjent med at det systematisk sendes rapporter til skoleeier. Kvamsgrindskolen er derimot en del av Thora Storm vgs og følges opp jevnlig fra ledelsen der. I tillegg rapporteres elevene i det skoleadministrative systemet. Revisor har ingen indikasjoner på at det avvikes fra regelverket når det gjelder opplæringen i helseinstitusjoner, men skoleeier har ingen dokumenterte rutiner for å påse at opplæringen blir gitt i tråd med dette. Fylkeskommunen som skoleeier er også pålagt å ha rutiner som sikrer oversikt over elever som til enhver tid er i en barnevern- eller helseinstitusjon. Revisors undersøkelser viser at skoleeier har noe informasjon om omfanget av elever/pasienter i helseinstitusjoner gjennom rapporter på aggregert nivå, men at dette ikke er noen uttømmende oversikt. I tillegg er det et spørsmål hva som menes med til enhver tid. Fylkesmannen (2008) legger blant annet til grunn at opplysningene om opplæring i barneverninstitusjoner må avgis på individ-/elevnivå, for å sikre at elevene/beboerne får den opplæring de har krav på ihht regelverket. Rundskriv Udir stiller de samme krav til forsvarlig system også overfor elever/pasienter i helseinstitusjoner. Revisors vurdering er at STFK ikke har rutiner som sikrer oversikt over de elevene som er i helseinstitusjon, uavhengig av hva man legger i begrepet til enhver tid (unntak se kap 4.2.3). Regelverket stiller krav til at det ikke gjøres avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet uten vedtak om spesialundervisning. Revisors undersøkelser viser at det sjelden eller aldri fattes enkeltvedtak om spesialundervisning i helseinstitusjoner. Fys Med Lian rapporterer at alle deres elever/pasienter mottar opplæring etter 4a-2 (spesialundervisning for voksne). Som vist i har ikke STFK kjennskap til hvem som melder behov, hvem som gjennomfører sakkyndig vurdering, hvem som fatter enkeltvedtak eller hvem som utarbeider Opplæring til elever i helseinstitusjoner 30

31 IOP. Ved Lianvatnet skole registrerer man at elever har enkeltvedtak om spesialundervisning, men fatter ikke nye enkeltvedtak. Det er revisors vurdering at STFK verken har rutiner for å sikre etterlevelse av læreplanverket eller at man har mulighet for å påse at spesialundervisning skjer i henhold til kap 5 i opplæringsloven. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 31

32 4 Samhandling Dette kapittelet tar for seg den dialog og samhandling som foregår mellom skoleeier og helseinstitusjon i forbindelse med opplæring til elever/pasienter. Vi søker å belyse følgende problemstilling: Har STFK rutiner for samhandling med helseinstitusjoner og for dokumentasjon av den opplæring som blir gitt? I kapittel 3 ble det lagt vekt på fylkeskommunens system for å sikre at opplæringen er i tråd med regelverket. I dette kapittelet går vi nærmere inn på de kravene til slikt system som berører den konkrete samhandlingen mellom skoleeier og kommune/skole/helseinstitusjon. 4.1 Revisjonskriterier Det er ofte hensiktsmessig å la andre aktører enn fylkeskommunen selv gjennomføre selve opplæringen i helseinstitusjoner. I dette avsnittet synliggjør vi de føringer som fylkeskommunene må forholde seg til i samhandlingen med kommune/skole/helseinstitusjon. I følge Rundskriv Udir må det foreligge skriftlige avtaler mellom fylkeskommune og kommuner/skoler. Disse avtalene må avklare ansvar og rapporteringsrutiner. Det kreves også rutiner for systematiske tilbakemeldinger fra kommunen/skolen til fylkeskommunen vedrørende skolesituasjonen for hver enkelt elev, samt oppfølging av disse tilbakemeldingene. I forhold til hjemmet/foresatte vises det til at det også kreves rutiner for at rette vedkommende med omsorgsansvar blir informert om elevens opplæringssituasjon. Et siste punkt er avsnitt 4.4 i rundskriv Udir som omhandler refusjoner. Med virkning fra 1.aug 2009 er det i opplæringsloven 13-3a andre ledd fastsatt en rett til refusjon for utgifter knyttet til opplæring i helseinstitusjoner. Institusjonsfylket har nå rett til å kreve refusjon for utgifter knyttet til opplæring av elever fra andre fylker. Retten til refusjon av utgifter knyttet til opplæring i institusjon har som intensjon å få opplæringen raskt i gang etter innleggelse, og at oppstart ikke skal forsinkes av eventuelle uenigheter om hvem som skal betale for opplæringen. Refusjonsretten er avgrenset til å gjelde pasienter i institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasienter i institusjoner innen psykisk helsevern (Rundskriv Udir jfr. Forskrift til opplæringslova 19-8). Opplæring til elever i helseinstitusjoner 32

33 I sum vil derfor undersøkelsene ta for seg: Avtaler om gjennomføring av opplæring med kommune/skole/institusjon Tilbakemelding om skolesituasjonen for enkeltelever og informasjon til hjemmet/foresatte Refusjonskrav 4.2 Data I denne delen av kapittelet gjengis resultatene fra revisors undersøkelser. Undersøkelsene baserer seg både på intervju med nøkkelpersoner hos skoleeier og ute i skole/kommune, på registerdata/statistikk og tilsendt dokumentasjon Avtaler med opplæringstilbyder (kommune/skole/institusjon) Ut i fra det revisor kjenner til er det èn avtale (m/tilleggsavtale) som er inngått vedrørende opplæring i helseinstitusjoner. Denne avtalen er mellom STFK og Trondheim kommune og den ble gjort gjeldende fra Avtalen innebærer at Trondheim kommune står for driften av opplæringstilbudet ved noen sosial og medisinske institusjoner i Trondheim (i avtalen nevnt som skoleavdelingen på RiT og grunnskoleavdelingen ved avdeling Haukåsen). Avtalen viser også til en virksomhetsoverdragelse for undervisningspersonell ved Trøndelag psykiatriske sykehus, Munkvold gård og voksenopplæring/videregående opplæring ved avdeling Haukåsen. Det spesifiseres også at fylkeskommunen skal dekke kostnader for elever som er overført fra Trondsletten til Dalgård innenfor rammen av tre hele fagstillinger. Tilleggsavtalen fra 1998 viser til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, PST. Avtalen er mellom Trondheim kommune og STFK, og daglig ledelse er spesifisert til rektor ved skoleavdelingen, BUP (Lianvatnet skole: revisors merkn.). Det framgår av avtalen at Trondheim kommune skal oversende forslag til budsjett for skoleavdelingen til STFK innen 15.mai, med spesifiseringer til budsjettets innhold. Fylkeskommunen skal meddele budsjettrammen innen Det redegjøres også for frister for utbetaling av forskudd, innsending av regnskap og endelig oppgjør, og dekning av faktiske merutgifter ifm klagesaksbehandling. Når det gjelder rapportering er det i avtalen spesifisert oversending av skoleavdelingens årsrapport og virksomhetsplan. Det bekreftes fra STFK både gjennom intervju og dokumentert beskrivelse at avtalen med Trondheim kommune er den avtalen som eksisterer på det nåværende tidspunkt. I beskrivelse av avtaler fra STFK skrives følgende: Det finnes en samarbeidsavtale fra 1991 mellom STFK og Trondheim kommune om opplæring i noen sosiale og medisinske Opplæring til elever i helseinstitusjoner 33

34 institusjoner. Det er nå dialog mellom STFK og TK om revidering av denne avtalen. Ansvar og rapporteringsrutiner vil bli tema i denne dialogen. Det vil også være aktuelt å gjøre avtaler om rutiner og rapporteringer med den enkelte institusjonsskole. Utdanningsdirektøren bekrefter i oppstartsmøte at slik dialog er igangsatt i forhold til ny overordnet avtale med Trondheim kommune, og vil bli fulgt opp overfor Skolen St Olavs Hospital og Lianvatnet skole. Rådmannen i Trondheim kommune viser til at det er avholdt møte den vedrørende videreføring av avtale eller eventuelt at fylkeskommunen overtar opplæringen. Kvamsgrindskolen er en enhet under Thora Storm vgs, STFK. Det er altså opplæring som ytes i regi av fylkeskommunen selv, og hvor elevene/pasientene i hovedsak kommer fra Kvamsgrindkollektivet (enkeltelever fra Trondheimsklinikken, Tyrili og Langørjan gård). Opplæringstilbudet ved FysMed Lian består av tre logopeder, hvorav STFK har arbeidsgiveransvar for 1,7 stilling. Organisatorisk tilhører de Heimdal vgs og er underlagt rektor som enhetsleder. Resterende stilling(er) underlagt FysMed Lian og arbeidsgiveransvaret ligger hos St.Olavs Hospital HF (1,3 stilling). Ut i fra det revisor kjenner til er det STFK som finansierer samtlige tre stillinger, gjennom refusjon av lønnsutgifter til St. Olavs Hospital HF Skolesituasjonen for enkeltelever tilbakemelding til skoleeier og informasjon til foresatte Ut i fra rundskriv Udir kreves rutiner for systematiske tilbakemeldinger fra kommunen/skolen til fylkeskommunen vedrørende skolesituasjonen for hver enkelt elev, samt oppfølging av disse tilbakemeldingene. I tilbakemelding fra STFK har revisor fått orientering om at STFK er i ferd med å avklare muligheter og etablere rutiner for dette. Svaret viser at slike rutiner på det nåværende tidspunkt ikke er etablert, og at skoleeier ikke har noen systematikk knyttet til informasjonsinnhenting om enkeltelevers skolesituasjon. I rundskriv Udir vises det også til at skoleeier skal ha rutiner for informasjon til foresatte om enkeltelevers skolesituasjon. STFK bekrefter at de ikke har rutiner for informasjon til foresatte, men at kontakten til foresatte ivaretas av institusjonsskolen. Sykehusskolen og Lianvatnet skole viser til at de har en omfattende dialog med foresatte, hjemskole og behandlingsansvarlige i institusjon. Blant annet innhentes samtykke for utveksling av opplysninger mellom skole og behandlingsinstitusjon om den enkelte. Når det gjelder Kvamsgrindskolen, så har lærerne der god kommunikasjon opp mot Kvamsgrindkollektivet. Elevene er i stor grad over 18 år og er frivillig innlagt, men som Opplæring til elever i helseinstitusjoner 34

35 lærerne uttrykker det så fungerer på mange måter kollektivet som elevens/pasientens foresatte. Kvamsgrindskolen forholder seg til Kvamsgrindkollektivet som "hjemmet" til eleven. Kollektivet arrangerer pårørendeseminar to ganger i året, hvor også Kvamsgrindskolen er med og informerer om sitt tilbud. Revisor har fått tilsendt dokumentasjon som viser dialogen med St Olavs Hospital HF vedrørende opplysninger knyttet til den opplæringen elever/pasienter mottar i helseinstitusjon (møtereferat datert og brev fra St Olavs Hospital v/kvalitetssjef datert ). Den informasjonen som STFK etterspør er følgende personopplysninger: Navn på elev Fødselsnummer Adresse Hjemkommune/fylke Hjemskole, når personen går på skole Oppstartsdato for opplæring Avslutningsdato for opplæring Omfang av opplæring i timer At det lages en plan for opplæring når opplæringa starter At det lages en rapport om opplæringa som er gitt når opplæringa avsluttes. I brev fra St Olavs Hospital framholdes at disse opplysningene ligger lagret i pasientens journal. Det vises videre til spesialisthelsetjenesteloven ( 6-1) og helsepersonelloven ( 21), og at opplysningene er underlagt taushetsplikt. Det kan gjøres unntak etter dokumentert samtykke fra pasient. Ut i fra det revisor kjenner til, er det ikke innført rutiner for å innhente samtykke fra elev/pasient. Tilsvarende er det ikke etablert rutiner for overføring av disse opplysningene til STFK som skoleeier. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 35

36 4.2.3 Refusjonskrav I følge forskrift til opplæringsloven har fylkeskommunen rett til refusjon for opplæring gitt til elever bosatt i andre fylkeskommuner. Dvs. institusjonsfylket har plikt til å tilby og gjennomføre opplæringen, men kan etter gitte satser kreve refusjon for elever som ikke er hjemmehørende i fylket. Refusjon gjelder ikke somatiske helseinstitusjoner. Revisor har fått STFK sin beskrivelse av prosessen rundt dokumentasjon og håndtering av refusjonskrav. De viser blant annet til felles rutiner for Opplæringsregion Nord (ORN). STFK påpeker at det er strenge dokumentasjonskrav som stilles, og at de derfor sjelden vil få refusjon for spesialundervisning, fordi det sjelden foreligger slik dokumentasjon. Dokumentasjonskravet i ORN er identisk med de opplysninger STFK ønsker fra St Olavs Hospital (se 4.2.2). STFK sender krav til aktuelle fylkeskommuner to ganger i året. De felles rutinene i ORN beskrives i pkt 2 at elever som har vedtak om spesialundervisning fra hjemfylket opprettholder retten til spesialundervisning i institusjonsfylket. Det framholdes at vedtak om spesialundervisning kan fattes på bakgrunn av tidligere dokumentasjon. Det kan derfor synes som om skoleeiers sviktende system for å følge opp elevenes rettskrav ift kap 5 i opplæringslova, også bidrar til at STFK sender for få/små refusjonskrav ift gjeldende satser. I intervju med rektor for Lianvatnet og lærere ved Kvamsgrindskolen kommer det fram at de er bedt om å sende inn lister over elever fra andre fylkeskommuner, som har mottatt opplæring hos dem. Begge steder viser de til at STFK er opptatt av denne dokumentasjonen. 4.3 Revisors vurdering Innledningsvis ble det nevnt at det ofte er hensiktsmessig at fylkeskommunen selv ikke gjennomfører opplæring for elever/pasienter i helseinstitusjon. Det at fylkeskommunen selv ikke driver opplæringen, stiller krav til at man har klare avtaler med de eksterne aktørene. I følge Rundskriv Udir skal disse avtalene avklare ansvar og rapporteringsrutiner. Revisor har som vist fått tilgang på èn slik avtale, og den er med Trondheim kommune. Avtalen er tydelig på ansvarsfordeling og hvilken rapportering som skal avgis. Jfr kapittel 3 i rapporten er det allikevel grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt den avtalte rapportering er tilstrekkelig for at skoleeier skal kunne ivareta regelverket og påse at elevene får den opplæring de har rett på. Avtalen er fra 1992 og de spesifiserte enheter/virksomheter nevnt i avtalen har endret navn og gjennomgått organisasjonsendringer. I forhold til Kvamsgrindskolen og Fys Med Lian foreligger ingen avtaler fordi opplæringen er i regi av Opplæring til elever i helseinstitusjoner 36

37 STFK (med unntak av èn logopedstilling). Revisors vurdering er at avtaler foreligger, men at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar den informasjon som skoleeier må ha for å kunne påse at regelverket blir oppfylt. Skoleavdelingene har god dialog med både foresatte, hjemskole og helseinstitusjon. Alle gir uttrykk for at det gis god informasjon til foresatte der eleven er under 18 år. STFK oppgir at de ikke har noen dialog med foreldre/foresatte eller at de får noen tilbakemelding fra kommune/skole/institusjon om skolesituasjonen for enkeltelever. Det går heller ingen informasjon fra STFK til foreldre/foresatte om opplæringstilbudet. Dette ivaretas av kommune/skole/institusjon. Revisor har fått tilgang til dokumentasjon ifm den dialog STFK har med St Olavs Hospital vedørende personopplysninger. Med utgangspunkt i skoleeiers faglige, juridiske og økonomiske ansvar for opplæring i helseinstitusjon, synes STFKs anmodning om personopplysninger rimelige ut i fra de rettskrav som påhviler fylkeskommunen som skoleeiermyndighet. Revisor har ikke gjort noen rettslig vurdering av det svaret som St Olavs Hospital gir. Det kan stilles spørsmålstegn ved om registrering av opplysninger om opplæring i pasientens journal automatisk gir disse opplysningene status som helseopplysninger. Revisors vurdering er at STFK som skoleeier ikke har etablert rutiner for tilbakemeldinger om den enkeltes opplæringstilbud, for oppfølging av disse eller for å informere foreldre/foresatte. Revisor er kjent med at STFK innhenter dokumentasjon for elever/pasienter fra andre fylkeskommuner enn institusjonsfylket. Dette gjelder for pasienter/elever innen rus og psykiatri. STFK sender ut slike refusjonskrav til andre fylkeskommuner to ganger pr.år. På grunn av at det ikke fattes nye enkeltvedtak om spesialundervisning på bakgrunn av dokumentasjon fra hjemskole, er det en risiko for at man bruker for lav refusjonssats som grunnlag for fakturering (se avsnitt og 3.3). Opplæring til elever i helseinstitusjoner 37

38 5 Høring En foreløpig versjon av rapporten ble oversendt fylkesrådmannen for uttalelse den Revisjonen mottok e-post fra utdanningsdirektøren den hvor det ble ytret ønske om å avholde et høringsmøte. Høringsmøtet ble gjennomført den , og godkjent referat fra møtet er dokumentert i Vedlegg 2 i rapporten. De kommentarene som er gjengitt i referatet er hensyntatt i rapporten, men ingen av kommentarene har ført til endringer i revisors vurderinger eller konklusjon. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 38

39 6 Konklusjoner og anbefalinger Denne forvaltningsrevisjonen har søkt å belyse følgende to problemstillinger: Har STFK system som bidrar til at opplæring blir gitt til elever i helseinstitusjoner i tråd med gjeldende regelverk? Har STFK rutiner for samhandling med helseinstitusjoner og for dokumentasjon av den opplæring som blir gitt? Det er viktig å understreke at revisor i denne forvaltningsrevisjonen har vært opptatt av hvordan STFK som skoleeiermyndighet utøver denne myndigheten. Vi er ikke gjort kjent med forhold som tyder på at opplæringen som faktisk gis, er i strid med regelverket, da med unntak av uklarhetene rundt opplæringen på Fys Med Lian. 6.1 Konklusjon Revisors undersøkelser viser at Sør-Trøndelag fylkeskommune har mangler i forhold til å kunne oppfylle sitt ansvar som skoleeier når det gjelder opplæring til elever/pasienter i helseinstitusjoner ( 13-3a). Dette gjelder spesielt i forhold til opplæring som gjennomføres av eksterne aktører, hvor STFK gjennom organisatoriske linjer ikke kan påse at opplæringen skjer i tråd med regelverket. Det er mangler i forhold til informasjon om den enkelte elev/pasient og i forhold til omfang og innhold i opplæringen den enkelte mottar. Prosessen rundt tildeling av spesialundervisning til elever ved Fys Med Lian synes ikke å være i tråd med gjeldende regelverk. Her oppgis at elevene/pasientene mottar spesialundervisning ( 4A-2), men dette følges ikke opp gjennom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP (Opplæringsloven kap 5). I forhold til første problemstilling er det derfor revisors konklusjon at STFK ikke har et system som bidrar til at opplæringen skjer i tråd med gjeldende regelverk. Den andre problemstillingen belyser samhandling og dokumentasjon, med vekt på at STFK skal ha rutiner for dette. I kapittel 4 er det derfor lagt vekt på avtaler med eksterne aktører (kommune/skole), tilbakemeldingsrutiner vedrørende enkelteleven og informasjon til foresatte, og håndteringen av refusjoner for opplæring til elever fra andre fylkeskommuner. Det eksisterer en samarbeidsavtale med Trondheim kommune vedrørende opplæring på skolen St Olavs Hospital og ved Lianvatnet skole. Den er 20 år gammel og det er dokumentert at denne pr dato er under reforhandling. Foreliggende avtale synes å ha mangler i forhold til at STFK skal kunne ivareta sitt ansvar som skoleeier. Blant annet bør ny Opplæring til elever i helseinstitusjoner 39

40 avtale ta opp i seg forhold rundt tilbakemeldinger vedrørende enkeltelevens skolesituasjon og ansvar for dialog med og informasjon til foresatte. Som vist både i kapittel 3 og 4, er det ytterst viktig at man får etablert avtaler med eksterne aktører som ivaretar skoleeiers behov for opplysninger om den enkelte elev/pasient. Det er dokumentert at man har hatt en dialog med St Olavs Hospital HF om utlevering av slike opplysninger. Revisors vurdering er at opplysningene er avgjørende for at STFK som skoleeier skal kunne ivareta sitt ansvar etter opplæringsloven. Opplysningene er også viktig i forhold til spørsmålet om refusjon fra andre fylkeskommuner for den opplæring som er gitt (rus og psykiatri). For å kunne føre et legitimt refusjonskrav overfor andre fylkeskommuner, så må det følge dokumentasjon om omfang og innhold i denne opplæringen. Ved Lianvatnet skole kan det eksempelvis være grunnlag for at elevene skulle/burde hatt spesialundervisning på bakgrunn av vedtak fra hjemskole. Noe som i sin tur har betydning for hvilken refusjonssats som skal brukes. Revisor får bekreftet at både Lianvatnet og Kvamsgrindskolen sender inn oversikt over elever fra andre fylkeskommuner. STFK bekrefter at laveste sats i all hovedsak anvendes med bakgrunn i kravet til dokumentasjon. Revisors konklusjon er at det er svakheter og mangler i samhandlingen med eksterne aktører og at det ikke er tilstrekkelige rutiner for dokumentasjon av opplæringen som blir gitt. 6.2 Anbefalinger Revisor anbefaler fylkesrådmannen å etablere et system for å sikre at opplæring til elever i helseinstitusjoner ( 13-3a) blir gjennomført i samsvar med regelverket. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 40

41 Kilder Forskrift til opplæringslova, FOR , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (2008), Rapport fra Nasjonalt tilsyn KU-sak 23/12, Bestilling av forvaltningsrevisjon Opplæring til elever i barneverns- og helseinstitusjoner, 2_Tilleggssakliste.pdf Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), https://gsi.udir.no/ Opplæringslova, Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), LOV , Opplæringsregion Nord (2012), Rutiner for refusjon av utgifter til opplæring av pasienter i rusomsorg og i psykisk helsevern, vedtatt av styret i ORN februar 2011 (revidert 2012). Rundskriv Udir , Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner, STFK (2011), Strategiplan med budsjett 2012, Sak FT 154/2011 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 41

42 Vedlegg 1 Innsendte opplysninger vedrørende opplæring i helseinstitusjon, fordelt på år og institusjon Skolen St.Olavs Hospital Lianvatnet skole Kvamsgrindskolen Fys.Med Lian Trondheimsklinikken Tyrili, avd Høvringen Fys.Med Lian2 Antall elever som har mottatt opplæring fordelt på skole/institusjon (16) Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elevår undervist fordelt på skole/institusjon Se kommentar i dok 21 Antall elevår undervist i grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fordelt på skole/institusjon Kommentar i dok Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring etter alder og skole/institusjon * 6-12 år * år * over 16 år Antall årsverk utført fordelt på skole/institusjon 7 16, Antall lærerårsverk utført fordelt på skole/institusjon. 6 13,55 Totalt årstimer S-Trøndelag (av totalt 5533 t) 5333 (1579) Totalt antall timer opplæring per år (tislvarende130% stilling) 1969,5 Ant. i voksenopplæring på grunnskolens område. (Rett til spesialundersvisning).kap A-2 15 Sum årstimer til undersvisning (spes. Undervisning) 2548 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 42

43 2010 Skolen St.Olavs Hospital Lianvatnet skole Kvamsgrindskolen Fys.Med Lian Trondheimsklinikken Tyrili, avd Høvringen Fys.Med Lian2 Antall elever som har mottatt opplæring fordelt på skole/institusjon (18) Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elevår undervist fordelt på skole/institusjon Se kommentar i dok 21 Antall elevår undervist i grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fordelt på skole/institusjon Kommentar i dok Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring etter alder og skole/institusjon * 6-12 år * år * over 16 år Antall årsverk utført fordelt på skole/institusjon 7 17, Antall lærerårsverk utført fordelt på skole/institusjon. 6 13, Totalt årstimer S-Trøndelag (av totalt 8810 t) 8810 (3754) Totalt antall timer opplæring per år (tislvarende130% stilling) 1969,5 Ant. i voksenopplæring på grunnskolens område. (Rett til spesialundersvisning) 14 Sum årstimer i grunnskoleopplæring, spes.undervisning og andre årstimer 2548 Spesialundersvisning etter enkeltvedtak. Deltakere medlt til PPT.Kap 4A-2 14 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 43

44 2009 Skolen St.Olavs Hospital Lianvatnet skole Kvamsgrindskolen Fys.Med Lian Trondheimsklinikken Tyrili, avd Høvringen Fys.Med Lian2 Antall elever som har mottatt opplæring fordelt på skole/institusjon (15) Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elevår undervist fordelt på skole/institusjon Se kommentar i dok 21 Antall elevår undervist i grunnskoleopplæring fordelt på skole/institusjon Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fordelt på skole/institusjon Kommentar i dok Antall elever som har mottatt grunnskoleopplæring etter alder og skole/institusjon * 6-12 år * år * over 16 år Antall årsverk utført fordelt på skole/institusjon 7 17,6 130 Antall lærerårsverk utført fordelt på skole/institusjon. 6 14, Totalt årstimer S-Trøndelag (av totalt 8147 t) 8147 (1712) Totalt antall timer opplæring per år (tislvarende130% stilling) 1969,5 Ant. i voksenopplæring på grunnskolens område. (Rett til spesialundersvisning). Kap 4A-2 12 Sum årstimer i grunnskoleopplæring, spes.undervisning og andre årstimer 2548 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 44

45 Vedlegg 2 Referat fra høringsmøte Fra STFK: Fagsjef Harald Volan og rådgiver Bodil Grini Fra Revisjon Midt-Norge: Anne Gråberg (referat) Dato og sted: Fylkeshuset Trondheim Tema: Høring om forvaltningsrevisjon av Opplæring til elever i helseinstitusjoner STFK hadde få innspill til rapporten. Det ble gitt uttrykk for at talldata i vedlegg kun er videreformidlet materiale fra skolene og at STFKs administrasjon ikke har kvalitetssikret dette materialet. Omfanget slik dette er gjengitt i rapporten vurderes til å være riktig. Det ble også gitt uttrykk for at informasjonen om institusjonene er utfyllende og god Følgende opplysninger bes korrigert i endelig rapport: Kapitel 1.3. andre avsnitt: Erstatt begrepet fagområder med faggrupper. Kapitel tredje avsnitt: I høringsrapport står følgende: Utdanningsdirektøren bekrefter i oppstartsmøte at slik dialog er igangsatt i forhold til ny overordnet avtale, og vil bli fulgt opp overfor St Olavs, FysMed Lian og Trondheim Kommune. Riktig formulering vil være: Utdanningsdirektøren bekrefter i oppstartsmøte at slik dialog er igangsatt i forhold til ny overordnet avtale med Trondheim kommune, og vil bli fulgt opp overfor Skolen St Olavs Hospital og Lianvatnet skole. Revisor presenterte figur med oversikt over organisering. STFK ga innspill på denne og figuren vil bli innarbeida i rapporten. Opplæring til elever i helseinstitusjoner 45

46 Vedlegg 3 Thora Storm vgs Ch.lund vgs Heimdal vgs Heimdal vgs Stiplet linje: Heltrukket linje: Lys blå: Mørk blå: Tekstboks: eksterne enheter/institusjoner enheter i STFK helseinstitusjoner uten opplæringsvirksomhet skoleavdelinger/opplæringsvirksomhet Enhet med budsjett, fag og personalansvar Opplæring til elever i helseinstitusjoner 46

47 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 47

48 Postadresse: Sandenveien 5, 730 Orkanger Hovedkontor: Statens hus, Orkanger Tlf

FORVALTNINGSREVISJON. Opplæring til elever i helseinstitusjoner. Sør-Trøndelag fylkeskommune

FORVALTNINGSREVISJON. Opplæring til elever i helseinstitusjoner. Sør-Trøndelag fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Opplæring til elever i helseinstitusjoner Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2012 Opplæring til elever i helseinstitusjoner 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på

Detaljer

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014 4. Opplæring for barn og unge som er pasienter i helseinstitusjoner Fylkeskommunen er ansvarlig når institusjonen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

HØRING Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

HØRING Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Vår dato: 02.01.06 Vår ref : /tbo Deres dato: Deres ref: HØRING Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Høringsinstans: Lillehammer kommune. Vår

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT ETTER TILSYN 2010 RINGSAKER KOMMUNE ARKIVKODE: 2010/1912 TIDSROM: 15.03.10-19.08.10 --- KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG Videregående opplæring Arkivsak-dok. 200903530-115 Saksbehandler Marit Fauske Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 07.02.2012 Fylkestinget 22.02.2012 OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken PROSJEKTPLAN Prosjektnavn: «Mobbing i grunnskolen» Bestilling Kontrollutvalget

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014 Mange barn og unge kan ikke motta opplæringen de har rett til på skolen. Det er viktig at kommunene og

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge har i brev av 16.2. fått en bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolene, jf. KU-sak 4/17. 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget har ikke beskrevet formål eller innfallsvinkel

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen 1. BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 28/15 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: 1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Kulturskolen i kommunen: Juridiske MÅ. Opplæringsloven kap 13 inkl 10-9 Kommuneloven Plan- og bygingsloven

Kulturskolen i kommunen: Juridiske MÅ. Opplæringsloven kap 13 inkl 10-9 Kommuneloven Plan- og bygingsloven Kulturskolen i kommunen: Juridiske MÅ Opplæringsloven kap 13 inkl 10-9 Kommuneloven Plan- og bygingsloven 1 Kulturskolen i opplæringsloven - Kulturskolen i 13-6 - I godt selskap, for i kapittel 13 står

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2009 TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 28.09.09-10.12.09 ARKIVKODE: 2009/6555 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2540 Tolga

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

KULTURSKOLEDAGENE HELL KVALITET...?

KULTURSKOLEDAGENE HELL KVALITET...? KULTURSKOLEDAGENE HELL 24. november 2016 KVALITET...? Hvorfor er det viktig å ha en diskusjon om kvalitet i kulturskolen? Er vi ikke gode nok??? Du trenger ikke være syk for å bli bedre Fra Skoletinget

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING

PRIVATSKOLESAMLING PRIVATSKOLESAMLING 07.03.2013 1 5-1 Styret Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter. 2 5-2 Styret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Skoleeierrollen Lovverk, forventninger og systemer Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Mål for dagen Gi god innsikt i forventningene til skoleeierrollen i dag. Sette fokus på hvordan kommunene

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Arkivsaksnr.: 16/1889 Lnr.: 17212/16 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Rådmannens innstilling:

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Oppfølgingstilsyn med Alta kommune Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus 78 95 03 00 78 95 03

Detaljer

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Spesialundervisning på alternativ opplæringsarena Spesialundervisning i hjemmet på grunn av sykdom

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten. I brevet fra kontrollutvalgets sekretariat refereres det til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune Endelig tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune Februar - juni 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Om tilsynet med Horten kommune...

Detaljer

Veilederkorps - Velkommen til skoleeiersamling i VK juni 2015

Veilederkorps - Velkommen til skoleeiersamling i VK juni 2015 Veilederkorps - Velkommen til skoleeiersamling i VK15 2.-3.juni 2015 Mål for samlingen Formålet med samlingen er å gi faglige innspill, dele erfaringer og stimulere til refleksjon - som grunnlag for skoleeierne

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn Saksfremlegg Saksnr.: 08/3153-2 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVE OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN Planlagt behandling:

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 15.03.2017 01.02.2017 2017/1403 Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Spesialundervisning i grunnskolen Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2010 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 5 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapporten Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune Samling 13. og 14. mai 2013 1 Kvalitetssystem for skole i Levanger Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss BAKGRUNN Tilrettelagt skoleskyss Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune () fattet følgende vedtak i sak 23/16 på møte den 14.04.2016: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av tilrettelagt

Detaljer

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Arkivsaksnr.: 15/2056 Lnr.: 16966/15 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Lovhjemmel:

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer