Årsmøter - åpent temamøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøter - åpent temamøte"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Nei til Eu - Medlemsavisa nr. 1 - februar Nr. 1 - februar 2010 Godt år i Sør-Trøndelag! Selv om vi er godt inne i et nytt år og et nytt tiår ligger det meste ennå foran. Og det kan bli et spennende år med de utfordringer det bringer. Som nevnt annet sted starter utredningen om vår EØS-avtale. Vi skal følge det nøye. I den forbindelse skal vi se på vårt forhold til EU når det gjelder det som fremheves som grunnpilaren i avtalen markedsadgangen. Og vi drister oss å stille spørsmålet: Hvem er mest avhengig av de leveranser som skjer mellom de to parter? Kunne Europa vært uten vår energitilførsel? Da ville det blitt både kaldt og mørkt i mange EU-hjem. Denne realitet hører vi aldri fra ja-folket. Hvorfor ikke er det enkelt å svare på var preget av Stortingsvalget og den virksomhet det medførte. I år blir det kampen mot flere sentrale direktiv som vil ta mest tid. I første omgang datalagring, men både post- og helsedirektivet vil være sentrale. Ennå har vi ikke benyttet vår adgang til veto mot de direktiv EØS-avtalen medfører. Skulle ikke det være en meget enkel sak, slik Gro Harlem Brundtland argumenterte med i Stortinget i 1992? Ved årsskiftet maktet Nei til EU å nå medlemmer. Det sier svært mye utover selve tallet. En tid hvor stort sett alle organisasjoner går tilbake i medlemstall. Vi har frem til i fjor hatt en sterk medlemsvekst i Sør-Trøndelag. I 2009 stagnerte det. Det må vi rette på dette året. Kanskje en prat med noen venner kan vise at flere er interessert. I slik sammenheng er det viktig å ha kunnskap om de aller viktigste ting som ligger til grunn for et klart nei til norsk EU-medlemskap. Det er og blir den såkalte Lisboatraktat som er EUs grunnlov. Det er viktig at vi alle kjenner de bestemmelser som i særlig grad legger beslutninger til organer utenfor Norge. Vi vil i dette året, på ulike vis, forsøke å gi slik kunnskap til medlemmer og andre interesserte. Kunnskap som er lett å benytte når temaet kommer opp i forskjellige sosiale fora. Og gode medlem benytt slike anledninger! Steinar Nygaard Velkommen til Årsmøter - åpent temamøte Lørdag 21. februar HiST Ingeniørhøgskolen, Gunnerus gate 1 Kl : Kl : Årsmøte i Trondheim Nei til EU Årsmøte i Sør-Trøndelag Nei til EU Vi serverer mat og kaffe Kl : EUs datalagringsdirektiv et sterkt inngrep i personvernet skal vår kommunikasjon registreres og lagres, eller er dette et nødvendig verktøy i kampen mot kriminaliteten? Innledere: Kommunalråd Merete Baustad Ranum Politiinspektør Jarle Wikdahl Spørsmål debatt Medlemmer reserver denne formiddagen. Og dere i distriktet ta en bytur og ta gjerne andre med. Sted: Hovedbygningen tidl. Ingeniørhøgskolen, Gunnerus gate 1, Kalvskinnet. Parkering og inngang på baksiden.

2 2 Hvorfor er jeg imot? Av og til blir jeg spurt om hvorfor jeg er imot EU. Eller, rettere sagt, hvorfor jeg er imot norsk medlemskap i EU? Pussig nok, kanskje, så synes jeg egentlig ikke at det er så veldig lett å svare på det. I hvert fall ikke hvis jeg skal svare helt ordentlig. Jeg kan selvfølgelig bruke de «enkle» svarene (og det gjør jeg av og til), og henvise til tjenestedirektiv, folkestyre, miljø, landbrukspolitikk og alle de andre tingene som vi kjenner så godt. Men for meg så er det ikke det som er det egentlige svaret på spørsmålet. Alle disse tingene er «bare» symptomer på det egentlige problemet. Det egentlige svaret handler om følelser. Og følelsene sitter i hjertet. Hvis jeg lytter til hjertet mitt, skreller bort alt snakket om EUs 3. postdirektiv, Frontex, agurk-krumming og handelsfrihet. Da kjenner jeg at det jeg egentlig ønsker meg, helt inni hjertet, det er rett og slett et helt annet samfunn. Et annet samfunn enn det markedsliberalistene og kapitalistene i EU (og Norge) vil ha. Et samfunn som bygger på helt andre verdier enn marked, penger og full frihet for alt og alle. Hvor verdiene er menneskeverd, solidaritet, demokrati og nestekjærlighet. Hvor jeg har betydning fordi jeg er et menneske, ikke fordi jeg har kapital eller stor restarbeidsevne (det forferdelige ordet!). Et Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar 2010 samfunn hvor godene fordeles etter behov og ikke etter grådighet. Et samfunn hvor vi tar vare på hverandre og ikke bare er oss selv nærmest. Hjertet mitt sier at vi må ta vare på den norske velferdsstaten. Vi må bygge videre på det som vi, og generasjoner før oss, har brukt mange tiår på å bygge opp. Da kan vi ikke la kapitalkreftene få lure oss inn i EU. Derfor må vi lytte til hjertene våre, og derfor må vi aldri resignere, aldri gi opp motstanden. Arild Norberg Konferanse som rettferdiggjorde sin betegnelse: Kunnskapskonferanse om EU, faglige rettigheter og vår velferd Stor deltakelse tydet på at Nei til EU i samarbeid med LO i Trondheim hadde funnet temaer som interesserte og engasjerte på sin konferanse i Trondheim 11. januar. Ulike sider av arbeidslivet kanskje i særlig grad fokusert på sykelønnsordningen og årsaker og virkninger har vært viet stor plass i media den senere tid. «Hva vil være veivalgene i 2010?» Boye Ullmann, kjent for sitt fagforeningsarbeid og leder av Nei til EUs faglige utvalg, hadde ansvaret for de to første innledningene. Allmenngjøring av tariffavtaler er ved hjelp av lovverket å hindre sosial dumping i arbeidslivet satser og goder i tariffavtalene blir lov. Selv om lovhjemmelen kom allerede i 1993 som en følge av EØS-avtalen, har det vært en kamp for å oppnå det som har vært lovens intensjon. NHO har ikke sett på ordningen med særlig blide øyne, for å si det mildt, og LO har sett farene ved at behovet for å organisere seg er blitt oppfattet å være mindre. Det er likevel klart at ordningen har betydd et fremskritt i kampen mot sosial dumping. EUs nye Vikarbyrådirektiv skal innføres fra Her er det i særlig grad viktige bestemmelser i den norske arbeidsmiljøloven som er utsatt. En av de store politiske kontroverser ved den gjennomgripende fornyelse/revisjon av Arbeidsmiljøloven var nettopp reguleringen av midlertidige ansettelser. Vil Vikardirektivet medføre at det ikke blir adgang til midlertidige ansettelser bare ved vikariat, men at man også kan bruke direktivets bestemmelser på bedriftenes kjernevirksomhet noe som vil medføre en total uthuling av det loven skal ivareta. Boye Ullmann kan sine fagtema, og engasjementet var som vanlig stort. Helse opptar selvfølgelig oss alle hvordan skal helsevesenet makte sine oppgaver i fremtiden. EUs syn er her, som ellers, at virksomheten er en vare på et marked. Selv om vi i Norge har noe privat virksomhet, er det for de mange klart at helsevesenet er et offentlig anliggende. Direktivet har selv internt i EU møtt sterk motstand. Hva direktivet vil bety for oss, og i og for seg i EU-land, ga nestleder i Fagforbundet i Sør- Trøndelag, Gunn Elin Flakne, oss en god innføring i. Det er en prosess som må følges grundig i tiden fremover. Postdirektivet og konsekvensene av det begynner nå å bli kjent for de fleste. Blant annet har det vært fokusert på brevmonopolet en ordning som for oss har medført en solidarisk porto uansett hvor i landet du bor. Det har vel aldri i Norge vært reist en eneste røst for at det burde endres. Tove Brekke, leder i Postkom Trøndelag, ga en grei oversikt og presisering av de mest sentrale konsekvenser av direktivets eventuelle innføring. Den svenske sykelønnsordning og uføretrygd er den senere tid sterkt trukket inn i den norske debatten. En ordning man strides om politisk på den andre siden av kjølen, og den striden er ikke blitt mindre hos oss. Hva det innebærer får tiden vise. Svenske Stig Søderin ga oss i hvert fall en god innsikt for å kunne delta i denne debatten. Skal vi kunne diskutere arbeidslivets ulike sider, og særlig vurdere det i forhold til mulige direktiv, er kunnskap viktig. Og det dreier seg på mange måter om kompliserte spørsmål. Konferansen var i så måte et verdifullt bidrag. St.

3 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar «Ta landet i bruk» - stort engasjement i nord Første utgave for kollegaen i Nordland viser stor aktivitet, og Datalagringsdirektivet som den brennbare saken nå. NORDPUNKT Velkommen til Sandnessjøen: MEDLEMSREKORD I NORDLAND NEI TIL EU Forslag til uttalelser fra årsmøtet i Sør-Trøndelag Nei til EU: Avvis EUs datalagringsdirektiv EUs datalagringsdirektiv pålegger alle operatører å oppbevare opplysninger om alle e-poster, alle tekstmeldinger og alle mobiltelefonsamtaler. Ikke innholdet, men med hvem du har snakket eller til hvem du har sendt, når og fra hvor. Vi benekter ikke at dette kan gjøre det lettere å oppklare noen forbrytelser. Men det må alltid være noen grenser som ikke brytes i den gode hensikts tjeneste. Siden de fleste overgrep mot barn skjer i hjemmet, så ville det mest effektive virkemiddel STOPP DATALAGRINGS- DIREKTIVET: Åpent møte på Samfunnet, Høyskolen i Bodø 22. mars kl. 19:00 SANDNESSJØEN: Fylkeslaget nådde 1619 betalende medlemmer ved utgangen av fjoråret. Nå inviterer vi til fylkesårsmøtet i Sandnessjøen og håper at flest mulig kommer. være kamera i alle soverom. Det er sjølsagt utenkelig. Etter vår mening er det like utenkelig å godta at alle overvåkes. Forlater en kravet om en begrunnet mistanke for å få godkjent overvåking, så finnes det ikke lenger noen grense for hvor langt en kan gå. Vi kan ende med det samfunn som overvåking skulle verne oss mot. Vi vil også peke på den store faren for misbruk. Det er over 400 leverandører i dette landet som vil lagre opplysninger om oss. Slett ikke alle er like profesjonelle som Medlemsrekord i Nordland. Vervekampanjen har vært en suksess, både for Nei til EU sentralt og for Nord- Telenor. Det sies at de som ikke har noe å skjule, ikke har noe å frykte. Men har vi ikke alle noe som vi ikke ønsker at alle skal vite? Er ikke det å ha et privat rom grunnleggende for alle mennesker? Vi ber om at alle partier på Stortinget ser de verdier som her står på spill, og ikke gjør dette til en sak om EØS-avtalen. Det er ingen som tror det vil komme mer enn symbolske mottiltak fra EU ved et nei til dette direktivet. Stortinget må avvise direktivet. NEI til EUs vikarbyrådirektiv Dette direktivet har tilsynelatende en god hensikt. Den gir ansatte i bemanningsbyrå rett til samme lønn og arbeidsvilkår som gjelder i det selskap de er utleid til. Men til gjengjeld må alle restriksjoner mot bemanningsbyrå i lov og avtaleverk oppheves. Arbeidsmiljøloven setter samme krav til innleie fra byrå som for bruk av midlertidig ansatte. Innleide kan bare brukes ved sesongarbeid, ved vikariat for bestemte personer og kan ikke brukes i bedriftenes kjernevirksomhet. I svært mange tariffavtaler har de tillitsvalgte forhandlingsrett og kan stanse innleie. Det er disse bestemmelsene i lov og avtaleverk som blir opphevet dersom dette direktiv blir innført i Norge. En fast ansettelse gir en helt annen trygghet, det gir rett til å få lån, det gir større innflytelse på arbeidsplassen, det gir et arbeidsfellesskap og det gjør det mye enklere å bygge opp ei fagforening. Likestiller vi bemanningsbyrå med faste ansettelser, underminerer vi arbeidsmiljøet og grunnlaget for fagorganisering. Vi krever at Regjering og Storting legger ned veto mot direktivet.

4 4 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar 2010 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar Styret styrets arbeid På årsmøtet 21. februar 2009 ble følgende styre valgt: Leder: Steinar Nygaard Nestleder: Marit Sandtrø Styremedlemmer: Hagbart Vebostad (leder Trondheim) Frøydis Gaare, Trondheim Arild Norberg, Melhus Lise Lotte Strand (leder Ungdom mot EU) Ingrid Nielsen, Trondheim Sigmund Kvaløy Setreng, Midtre Gauldal (nestleder i Trondheim, Dan Caplan, har deltatt på de fleste møter.) Varamedlemmer: Ivar Hellesnes, Trondheim, Randi Horvli, Oppdal, Espen Andresen, Malvik, Heidi Larsen, Trondheim, Johan L. Bjørnstad, Malvik, Bjørnar Lundeby Krekvik, Trondheim. Varamedlemmene har vært innkalt til møtene. Forretningsførerfunksjonen har vært ivaretatt av Arne Byrkjeflot. Det har i løpet av året vært avholdt 11 styremøter og 6 AU-møter. Det har i perioder vært daglig kontakt mellom flere av styremedlemmene. Det gjelder i særlig grad i forbindelse med distribusjonen av valgavisa. Fylkessekretæren har vært styrets sekretær. Marit Sandtrø kvinnepolitisk ansvarlig. Kontakten mellom fylkeslaget og de sentrale enheter har øket betydelig. Fylkesleder og fylkessekretær deltar hver måned i de sentralt opplagte telefonmøter. Fylkesleder har deltatt i to fylkessamlinger (Molde og Oslo) fylkessekretæren i fire samlinger i Oslo. Arild Norberg deltok på samlingen i Molde. Det er tidkrevende, men det gir også muligheter til å høste idéer fra aktiviteten andre steder i landet. Det er ikke unaturlig at det er en viss forskjell i virksomhetens art rundt i landets fylker. Det kan ofte bli mye papir, men det ligger mye og nødvendig kunnskap i informasjonen. Det må vel også tilføyes at denne er blitt mer spesifikt målrettet. Vi må passe på at uheldige sider av byråkratiet ikke blir dominerende. Leder og sekretær har evaluert ordningen, og det har etter begges oppfatning fungert godt. Samarbeidet med nabofylkene, både Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal har vært godt. Også i år kan vi glede oss over stor og god aktivitet i Ungdom mot EU. Det er fra sentralt lagt opp til en satsing mot studentene. Det er først og fremst de unge selv som må stå ansvarlige, men det er en selvfølgelig utfordring for oss å støtte opp på best mulig måte. Dette gjelder bl.a. standvirksomhetene på de ulike studiesteder. Styremedlemmer og fylkessekretæren har deltatt i møter og debatter etter innbydelse internt og eksternt. Årsmøtet 2009 ble holdt på HiST Ingeniørhøgskolen. Det var godt oppmøte, og vi hadde vel truffet godt med temaet på den åpne del av møtet. Rune Skarsteins foredrag «EU og den økonomiske krisa. Årsaker og konsekvenser. Er Euroen redningen?» vakte stor interesse og sjeldent mange spørsmål. Lokallag kommunale kontakter Utdelingen av valgavisa viste at det kommunale lokalnettet fungerer. Når de konkrete oppgaver oppstår, stiller folk. Vi skulle ønske flere organiserte lokallag. I dag er det godt arbeidende lag i Trondheim og Melhus, og på Fosen har Børre Melum nettverket på plass. Medlemstall verving Det har vært et godt år for Nei til EU. Det målet som ble satt, men kanskje ansett å være noe optimistisk , ble nådd. Den nest største politiske organisasjon. Vi har i løpet av en fireårsperiode øket medlemstallet i Sør-Trøndelag fra vel 1400 til topp 1908 i fjor. Da hadde vi den prosentvis største økningen av alle fylker. I år har det stagnert noe siste tall viser Vi har fått en del nye medlemmer, men ikke så mange at det har tilsvart de som av en eller annen grunn er falt fra, ofte pga. manglende kontingentinnbetaling. Vi har i dag Det er det en oppgave i kommende år å endre på. Verving er fortsatt et satsningsområde i det nye arbeidsprogrammet. Nye medlemmer er ikke bare et spørsmål om økonomi. Medlemstallet gir også en politisk tyngde. At vi overfor Regjeringen nådde frem med kravet om en EØS-utredning er et praktisk eksempel på det. Deltagelse på arrangement stand Vi har deltatt på en rekke arrangement eller hatt egne stand på en rekke steder i fylket. Osen, Åfjord, Roan, Ørland, Bjugn, Rissa, Agdenes, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal, Hemne, Frøya, Snillfjord, Melhus. I Trondheim har det vært en rekke stand og på Martnan deltok vi alle tre dager. Det må være et mål i kommende år å nå ut til de kommuner vi ikke har besøkt. Selv om vi i år har hatt flere besøk på vestsida, sør for Årsberetning 2009 Sør-Trøndelag Nei til EU Trondheimsfjorden, enn tidligere, bør dette området prioriteres. Møter konferanser Etter valget inviterte vi alle som hadde gjort en jobb med valgavisa i Trondheim til et kveldsmøte med servering på Bakke gård. Det var godt oppmøte 35. Temarammen var uformell og det ble tatt opp en rekke aktuelle spørsmål både av politisk og organisatorisk art. I januar arrangerte vi Kunnskapskonferanse sammen med LO Trondheim. Her stod direktivene om vikarbyrå, datalagring, helse og post på programmet. I tillegg fikk vi fra Sverige en god innføring i det sykelønnssystem som nå er gjennomført der. Konferansen fenget tydeligvis, deltok. Den planlagte konferansen om utdanning er utsatt til mars i år. Medlemsavisa hjemmesidene Det er gitt ut tre nummer av medlemsavisa alle i hht styrevedtaket på 8 sider. Avisa skal være et meldingsblad, men skal også i fullt monn gi plass for politiske innlegg. Noen er aktive, men vi ser gjerne at flere kommer med synspunkter i spaltene. Som vanlig har Høgskoleavisa v/redaktør Einar Myrenget velvillig stilt opp med apparatet for redigering og layout. Her har, også som vanlig, Hege Pedersen gjort en fantastisk jobb. Uten denne bistand ville det vært vanskelig å få avisa på bena. Ansvarlig for redigeringa fra styret har vært Steinar Nygaard. Arild Norberg er igjen i full vigør med hjemmesidene. De viser mye av virksomheten vår og er tidlig på banen med nyhetene. Viktig at dette fungerer godt. Valgavisa organisering og distribusjon En stor oppgave i året var å gjennomføre spørreundersøkelsen overfor våre stortingskandidater en undersøkelse som skulle utgjøre de lokale sider i den sentralt utgitte valgavisa. Deretter organisere og ikke minst gjennomføre distribusjonen av avisene. Vi hadde bestilt aviser for utdeling til husholdninger i fylket i Trondheim og til øvrige kommuner i fylket. Bare Akershus hadde flere. Det var en stor jobb, men det lyktes. Hagbart Vebostads velkjente nettverk i Trondheim fungerte utmerket, innleide Bjørnar Lundeby Krekvik gjorde en god jobb som koordinator på kontoret, aviser ble kjørt ut til kommunene og «budbringerne» rundt om i hele fylket stilte opp. Det er vanskelig å samle folk fra hele fylket. Vi måtte nøye oss med takkebrev til hver i sær. Landsmøtet Landsmøtet ble gjennomført på Gardermoen. Møtet var kombinert med en markering av 15-årsjubileet for folkeavstemningen i -94. Til denne var en rekke aktive personer fra den gang invitert og en viss mimring var vel ikke til å unngå. Preg på selve landsmøtet satte også en invitert delegasjon fra Island. Det er ikke tvil om at den erfaring som sitter i Nei til EU kan være svært verdifull dersom det på Island skulle komme en folkeavstemning. Landsmøtesakene, bl.a. arbeidsprogrammet som vel er den viktigste, ga grunnlag for gode og konstruktive debatter. Det kan fastslås at den organisatoriske tilstand er god. Debattene går på sak, og uenighet blir behandlet på en god måte. Det viser vel enigheten i en organisasjon som på mange måter favner bredt og vidt. Delegasjonen fra Sør-Trøndelag bestod av Marit Sandtrø, Frøydis Gaare, Hagbart Vebostad, Børre Melum, Ingrid Nielsen, Arild Norberg og Steinar Nygaard. Ellers deltok to av våre tre rådsmedlemmer Ivar Hellesnes og Sigmund Kvaløy Setreng. Fra Ungdom mot EU Lise Lotte Strand. Marit Sandtrø var medlem av Uttalelseskomitéen på landsmøtet. Sentrale møter konferanser Deltakelse på Rådsmøtene: Marit Sandtrø og Steinar Nygaard (mars) Frøydis Gaare og Steinar Nygaard (oktober). På landskonferansen i mars, med demokrati som hovedtema, deltok Hagbart Vebostad, Arild Norberg, Børre Melum, Marit Sandtrø, Arne Byrkjeflot, Steinar Nygaard. Representasjon På landsmøtet ble Jo Stein Moen gjenvalgt som styremedlem. Det samme ble Arne Byrkjeflot som 4. varamedlem (møter fast). Heidi Larsen, Ivar Hellesnes og Sigmund Setreng ble gjenvalgt som rådsmedlemmer. I det sentrale Utdanningsutvalg er Marit Sandtrø, Ingrid Nielsen og Arne Fjelnseth medlemmer. Utvalget er sterkt trønderdominert og er vel et av våre mest aktive utvalg. Sigmund Kvaløy Setreng er observatør i Miljø-utvalget. Steinar Nygaard er leder av Kontrollutvalget. Administrasjon Arne Byrkjeflot er fylkessekretær i 50% stilling. Arild Norberg i 10 %. Hagbart Vebostad har vært engasjert i et arbeid for å nå flere i de ytre områder. Det siste bør også vurderes for kommende år. Kontorsituasjonen er som før. Det er nøkternt, med lav husleie, men fungerer brukbart. Skulle det skje en form for opptrapping, vil større lokaler være aktuelt. Sentralt har etter innhenting av lokal informasjon gjennomført en evaluering av fylkessekretær/regionsekretærordningen. Konklusjonene vil komme senere. For vårt fylke med den aktivitet som etter hvert er bygd opp vil det i dag være umulig å drive virksomhet på tilsvarende nivå uten at denne bemanning er på plass. Det har vi gitt klart uttrykk for overfor den sentrale ledelse. Det er intet å bemerke til arbeidsmiljøet eller vår påvirkning på det ytre miljø. Økonomi Både driften og engasjementet ved en eventuell ny EU-kamp forutsetter en solid økonomisk basis. Slik sett må situasjonen i dag betegnes som meget tilfredsstillende. Det føres en nøktern økonomisk linje, hvor bruk av midler vurderes i forhold til den betydning resultatene av ulike virksomheter vil gi. Forrige regnskap ble belastet en del egne midler på landsmøtet på Hell i Støtteringen er fortsatt en god økonomisk støttespiller. Takk til givere og den ansvarlige for organiseringen, Kjell Stuberg Johansen. Nytt arbeidsår 2010 Budsjett og Arbeidsplanen gir et bilde av hva vi anser viktigst i kommende år. Den kapasitet som ble brukt til arbeid relatert til Stortingsvalget, kan frigjøres til andre oppgaver. Kunnskap om de faktiske forhold er viktig både for våre tillitsvalgte, våre medlemmer og sist, men ikke minst de som skal gi oss et nei ved en eventuell folkeavstemning. Vi har så utvilsomt en styrke i disse faktiske forhold det er de som viser hva et medlemskap vil medføre for Norge. Sentralt her er Lisboatraktaten og dens grunnleggende udemokratiske bestemmelser for den enkelte stat. Det å nå ut til flest mulig er å formidle disse fakta på en enkel og sann måte. Og husk intet er mer effektivt enn Munn til munn-metoden! Den såkalte Nei-alliansen ulike organisasjoner som har felles mål må vi aktivisere mer enn i det foregående år. Vi håper flest mulig, på ulike måter, vil bidra i den grad de har mulighet. Og til slutt Selv om det krever arbeid, er det inspirerende å jobbe i en organisasjon hvor medlemstallet går opp, og hvor målsettingen om å holde Nei-flertallet i folket med god margin, lykkes. Spørsmålet Er det nødvendig? kan vel til en viss grad synes naturlig. Men vi har presisert det før. Den situasjon vi har i dag, ville vært en helt annen uten et kontinuerlig arbeid. Den dugnadsinnsats som ble vist i valgåret er betryggende. Det viser at når det gjelder, vil folk ta i et tak eller flere. Og det er en påtagelig optimisme i hele organisasjonen. Det er også en kilde til inspirasjon. Vi har hatt en rekke innlegg i fylkets aviser. Media er viktig, men dette må systematiseres bedre. Vi har omtalt EØS-avtalen tidligere. Den kanskje største utfordring her, ligger i at selve avtalen kan være en fare for den norske velferdsmodellen. Finanskrisen har ikke gitt de store utslag i vårt land. Følgene i andre land har til dels vært drastiske. Det er ikke noe vi skal hovere over tvert imot. Men de som har prosedert til fordel for det frie marked, med bl.a. medlemskap i EU som en viktig faktor, har vist seg å ta skammelig feil. Ytterligere drastisk er forholdene i den såkalte Eurosonen. Svært mange fagfolk har den senere tid understreket at den felles valuta har gjort vondt verre. Å komme inn i dette «paradis» har etter vår ja-sides mening vært det helt store clou for alle land. Det «demokratiske» EU har på nytt vist sin sanne side. Irland, som i 2008 sa nei til Lisboatraktaten, ble pålagt en ny avstemning. Med et skremselsopplegg uten like, lyktes det for Brussel å få det «riktige» resultat. At nordmenn, med vår tradisjon for demokrati og dets spilleregler, fortsatt kan henvise til demokratiet i EU, er av de ting en må være spesielt utviklet for å forstå. Vi takker alle som har bidratt i året som er gått. Vi takker alle samarbeidspartnere et samarbeid som er en viktig faktor i det felles arbeid. Trondheim i februar 2010 Steinar Nygaard, Marit Sandtrø, Hagbart Vebostad, Frøydis Gaare, Arild Norberg, Lise Lotte Strand, Ingrid Nielsen, Sigmund Kvaløy Setreng Arne Byrkjeflot, fylkessekretær

5 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar r-trøndelag Nei til EU opp. Det er vanskelig å samle folk fra hele fylket. Vi måtte nøye oss med takkebrev til hver i sær. Landsmøtet Landsmøtet ble gjennomført på Gardermoen. Møtet var kombinert med en markering av 15-årsjubileet for folkeavstemningen i -94. Til denne var en rekke aktive personer fra den gang invitert og en viss mimring var vel ikke til å unngå. Preg på selve landsmøtet satte også en invitert delegasjon fra Island. Det er ikke tvil om at den erfaring som sitter i Nei til EU kan være svært verdifull dersom det på Island skulle komme en folkeavstemning. Landsmøtesakene, bl.a. arbeidsprogrammet som vel er den viktigste, ga grunnlag for gode og konstruktive debatter. Det kan fastslås at den organisatoriske tilstand er god. Debattene går på sak, og uenighet blir behandlet på en god måte. Det viser vel enigheten i en organisasjon som på mange måter favner bredt og vidt. Delegasjonen fra Sør-Trøndelag bestod av Marit Sandtrø, Frøydis Gaare, Hagbart Vebostad, Børre Melum, Ingrid Nielsen, Arild Norberg og Steinar Nygaard. Ellers deltok to av våre tre rådsmedlemmer Ivar Hellesnes og Sigmund Kvaløy Setreng. Fra Ungdom mot EU Lise Lotte Strand. Marit Sandtrø var medlem av Uttalelseskomitéen på landsmøtet. Sentrale møter konferanser Deltakelse på Rådsmøtene: Marit Sandtrø og Steinar Nygaard (mars) Frøydis Gaare og Steinar Nygaard (oktober). På landskonferansen i mars, med demokrati som hovedtema, deltok Hagbart Vebostad, Arild Norberg, Børre Melum, Marit Sandtrø, Arne Byrkjeflot, Steinar Nygaard. Representasjon På landsmøtet ble Jo Stein Moen gjenvalgt som styremedlem. Det samme ble Arne Byrkjeflot som 4. varamedlem (møter fast). Heidi Larsen, Ivar Hellesnes og Sigmund Setreng ble gjenvalgt som rådsmedlemmer. I det sentrale Utdanningsutvalg er Marit Sandtrø, Ingrid Nielsen og Arne Fjelnseth medlemmer. Utvalget er sterkt trønderdominert og er vel et av våre mest aktive utvalg. Sigmund Kvaløy Setreng er observatør i Miljø-utvalget. Steinar Nygaard er leder av Kontrollutvalget. Administrasjon Arne Byrkjeflot er fylkessekretær i 50% stilling. Arild Norberg i 10 %. Hagbart Vebostad har vært engasjert i et arbeid for å nå flere i de ytre områder. Det siste bør også vurderes for kommende år. Kontorsituasjonen er som før. Det er nøkternt, med lav husleie, men fungerer brukbart. Skulle det skje en form for opptrapping, vil større lokaler være aktuelt. Sentralt har etter innhenting av lokal informasjon gjennomført en evaluering av fylkessekretær/regionsekretærordningen. Konklusjonene vil komme senere. For vårt fylke med den aktivitet som etter hvert er bygd opp vil det i dag være umulig å drive virksomhet på tilsvarende nivå uten at denne bemanning er på plass. Det har vi gitt klart uttrykk for overfor den sentrale ledelse. Det er intet å bemerke til arbeidsmiljøet eller vår påvirkning på det ytre miljø. Økonomi Både driften og engasjementet ved en eventuell ny EU-kamp forutsetter en solid økonomisk basis. Slik sett må situasjonen i dag betegnes som meget tilfredsstillende. Det føres en nøktern økonomisk linje, hvor bruk av midler vurderes i forhold til den betydning resultatene av ulike virksomheter vil gi. Forrige regnskap ble belastet en del egne midler på landsmøtet på Hell i Støtteringen er fortsatt en god økonomisk støttespiller. Takk til givere og den ansvarlige for organiseringen, Kjell Stuberg Johansen. Nytt arbeidsår 2010 Budsjett og Arbeidsplanen gir et bilde av hva vi anser viktigst i kommende år. Den kapasitet som ble brukt til arbeid relatert til Stortingsvalget, kan frigjøres til andre oppgaver. Kunnskap om de faktiske forhold er viktig både for våre tillitsvalgte, våre medlemmer og sist, men ikke minst de som skal gi oss et nei ved en eventuell folkeavstemning. Vi har så utvilsomt en styrke i disse faktiske forhold det er de som viser hva et medlemskap vil medføre for Norge. Sentralt her er Lisboatraktaten og dens grunnleggende udemokratiske bestemmelser for den enkelte stat. Det å nå ut til flest mulig er å formidle disse fakta på en enkel og sann måte. Og husk intet er mer effektivt enn Munn til munn-metoden! Den såkalte Nei-alliansen ulike organisasjoner som har felles mål må vi aktivisere mer enn i det foregående år. Vi håper flest mulig, på ulike måter, vil bidra i den grad de har mulighet. Og til slutt Selv om det krever arbeid, er det inspirerende å jobbe i en organisasjon hvor medlemstallet går opp, og hvor målsettingen om å holde Nei-flertallet i folket med god margin, lykkes. Spørsmålet Er det nødvendig? kan vel til en viss grad synes naturlig. Men vi har presisert det før. Den situasjon vi har i dag, ville vært en helt annen uten et kontinuerlig arbeid. Den dugnadsinnsats som ble vist i valgåret er betryggende. Det viser at når det gjelder, vil folk ta i et tak eller flere. Og det er en påtagelig optimisme i hele organisasjonen. Det er også en kilde til inspirasjon. Vi har hatt en rekke innlegg i fylkets aviser. Media er viktig, men dette må systematiseres bedre. Vi har omtalt EØS-avtalen tidligere. Den kanskje største utfordring her, ligger i at selve avtalen kan være en fare for den norske velferdsmodellen. Finanskrisen har ikke gitt de store utslag i vårt land. Følgene i andre land har til dels vært drastiske. Det er ikke noe vi skal hovere over tvert imot. Men de som har prosedert til fordel for det frie marked, med bl.a. medlemskap i EU som en viktig faktor, har vist seg å ta skammelig feil. Ytterligere drastisk er forholdene i den såkalte Eurosonen. Svært mange fagfolk har den senere tid understreket at den felles valuta har gjort vondt verre. Å komme inn i dette «paradis» har etter vår ja-sides mening vært det helt store clou for alle land. Det «demokratiske» EU har på nytt vist sin sanne side. Irland, som i 2008 sa nei til Lisboatraktaten, ble pålagt en ny avstemning. Med et skremselsopplegg uten like, lyktes det for Brussel å få det «riktige» resultat. At nordmenn, med vår tradisjon for demokrati og dets spilleregler, fortsatt kan henvise til demokratiet i EU, er av de ting en må være spesielt utviklet for å forstå. Vi takker alle som har bidratt i året som er gått. Vi takker alle samarbeidspartnere et samarbeid som er en viktig faktor i det felles arbeid. Trondheim i februar 2010 Steinar Nygaard, Marit Sandtrø, Hagbart Vebostad, Frøydis Gaare, Arild Norberg, Lise Lotte Strand, Ingrid Nielsen, Sigmund Kvaløy Setreng Arne Byrkjeflot, fylkessekretær

6 6 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar 2010 Årsmelding for Trondheim Nei Til EU Styret Styret har i perioden bestått av: Hagbart Vebostad, leder Dan Caplan, nestleder Ole Magnus Klausen, sekretær Gunnar Klepp, kasserer Gerd Werkland, styremedlem Odd M. Pettersen, styremedlem Rie Wester, styremedlem Bjørnar Lundeby Krekvik, oppnevnt av Ungdom mot EU Vararepresentanter: 1. vararepresentant: Arne Fjelnseth 2. vararepresentant: Brit Moxnes 3. vararepresentant: Ester K. Hasle Revisor: Harald Krogdahl Vararevisor: Inge M. Ofstad Forrige årsmøte Forrige årsmøte blei holdt på Høgskolen i Trondheim, Gunnerus gt. 1. Medregnet styret deltok 17 medlemmer på årsmøtet. Innkalling, godkjenning og konstituering enstemmig vedtatt. Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker. Under behandling av årsmeldinga blei det påpekt at oppfølging av motstand mot tjenestedirektivet med hensyn til å lage argumentsamling, hittil hadde vært for dårlig. Utover dette blei meldinga godkjent. Regnskap og budsjett blei godkjent med bemerkning om at regnskapet viste ei klar inntektsside, men det kom lite fram hva som går ut. Styret gjorde oppmerksom på at regnskapet for Trondheim isolert sett med inntekts- og utgiftsside ville være håpløst om en ikke ser det i sammenheng med fylkesregnskapet, fordi Trondheim i stor grad kun tar ut en del av medlemspengene vi får fra Nei Til EU og lar resten gå over til fylket. Samtidig får vi tjenester fra fylket i form av sekretariat og opplegg for konferanser m.v. Arbeidsplan og en sterk resolusjon til støtte for Island blei enstemmig vedtatt. Aktivitet siste året Styret har hatt 10 styremøter, 1 fellesmøte med Sør-Trøndelag og behandlet 52 saker i perioden har vært et meget aktivt år, hvor største delen av arbeidet har ligget i å få distribuert valgavisa til samtlige husstander i Trondheim. Med unntak av et par kretser maktet vi dette. Årsaken til at vi ikke fikk dekket riktig alle kretsene, var at vi manglet ca 1000 aviser. Stand Vi har dekket opp stand på Nordre hver måned i stor grad med folk fra styret, men enkelte utenom, spesielt fra Ungdom mot EU. Vi hadde også en langstand en fredag, som et forsøksprosjekt som vi var ganske tilfreds med. Utover dette har vi deltatt i samarbeid med fylkeslaget på stand under Trondheimsmartnan, Olavfestdagene, Universitetet og en del andre lokale arrangementer. 1. mai- arrangement 1. mai-arrangementet er godt innkjørt, hvor Trondheimslaget har ansvaret for frokosten på Adolf Øyens skole, mens fylkeslaget har ansvaret for arrangementet på torget. Dette fungerte godt, og vi passerte over 60 på frokosten, en liten framgang fra fjoråret, men langt under de nesten hundre vi hadde for to år siden. Vi spredte som vanlig en av medlemsavisa, mens toget gikk sin vante gang gjennom gatene. Og gateguttene; det veit vel snart de fleste hvem er? Møter/Konferanser Medlemmer av styret har deltatt på konferanser om tjenestedirektivet, helsedirektivet, skolepolitikk og konsekvenser relatert til EU/EØS. Vi har ikke holdt spesielle åpne møter, men vi har hatt flere foredragsholdere på styremøtene bl. a. fra Fagforbundet, fylkessekretæren og lederen i fylkeslaget. Økonomi Her viser vi til regnskapet, men vil påpeke at regnskapsmessig har Trondheim reelt et stort overskott, men samtidig bruker vi kontoret og en del materiell i vårt arbeid. Derfor har vi det siste året latt våre tilgodehavende midler bli stående i fylkeslagets regnskap, men har vi aktiviteter vi ønsker å gjennomføre, så får vi de midlene vi trenger. Vi synes dette fungerer greit. Studieaktivitet/informasjon og leserinnlegg I forhold til arbeidsplan blei det tidlig i perioden nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle lage argumentsamling mot tjenestedirektivet, ledet av Arne Fjelnseth, samtidig med at ei annen skulle arbeide med leserinnlegg som gikk rett på sak, ledet av lederen i Trondheimslaget. En del leserinnlegg kom inn i Vesterålen, Nordlys, diverse trønderaviser, men noen blei stoppet i Adresseavisen. Derimot ser vi at leder av Nei Til EU sentralt får god spalteplass i de fleste av landets aviser, noe som er positivt. Tjenestedirektivet blei vedtatt av Stortinget, hvor AP fikk hjelp av de borgerlige partiene, mens de rødgrønne SP og SV stemte mot. Heller ikke denne gangen lyktes det APs såkalte venstreside å stemme mot. Så de EU-tilpasser seg, de og. Dette til tross for sterk motstand fra LOs grunn-organisasjoner. I Trondheim blei det laget uttalelse i 2008 som anbefalte veto både fra SV, SP og LO lokalt. Verving Trondheimslaget har de siste par årene ligget på medlemmer hvor noen kommer til og noen faller fra. De siste har vi ikke ringt opp i år, men sendt dem giro med vårt siste medlemsblad. Verving er et langsiktig arbeid. Man ser ikke nødvendigvis resultatet på stedet, enten man står på stand eller på informasjonsmøter. De kommer suksessivt seinere. Det er minst like viktig å holde oppe kontakten med eksisterende medlemmer. Dette har vi hatt gode muligheter for i år,ved at så mange har bidratt rodemessig med distribusjon av avisene. Valgkampen Valgkampen har tatt stor plass i denne perioden. Vi startet ringinga til kontaktnettet i Trondheim allerede tidlig i juni, var ferdig til ferien, ansatte sekretær som fikk i oppdrag å få pakket, informert rodelederne og få avisene hentet eller få dem levert til de som skulle dele ut. Vi nærmet oss 200 roder som skulle dekkes opp. Det er stort å greie dette når vi veit at vi har i underkant av 800 medlemmer. Rodearbeidet i Trondheim blei spesielt nevnt fra generalsekretæren på landsmøtet i november. Derfor en stor honnør til alle som blei med. Vi trur også vi fikk til et vellykket arrangement etter valget på Bakke Gård hvor alle rodekontaktene var invitert. Det møtte opp 30 av disse, hvor vi utover å takke for innsatsen også fikk sagt noe om direktivene som kommer og EØSavtalen. Samarbeid med fylkeslaget, Ungdom mot EU og LO i Trondheim Gjennom våre to styrerepresentanter fungerer samarbeidet med fylkeslaget meget godt. Det gir et nødvendig innblikk i virk-

7 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar for perioden til somheten i fylket, gode muligheter til å påvirke det felles arbeid og samtidig motta nødvendig informasjon fra LO og de felles arrangement. Framover vil det likevel være stort behov for å få flere godt skolert. Vi har det siste året tilbudt lag og organisasjoner innledere/foredragsholdere for korte eller lengre tidsbolker uten at vi har fått noe særlig respons. Bør vi nå få i gang studieringer, foran ei eventuell ny folkeavstemning og arbeidet med EØS-avtalen? Landsmøtet Landsmøtet i Nei Til EU feiret seg sjøl med 15 år siden folkeavstemninga i Det var mange gode taler og stor stemning under landsmøtemiddagen. Ellers var det et stort og bredt engasjement mot EØS som nå endelig skal utredes. Men det ser dessverre ikke ut til utenriksministeren ønsker å få utredet alternativene. Men det akter Nei Til EU å gjøre. Derfor trenger vi stadig ny kunnskap og stadig nytt engasjement mot de mektige krefter som truer land og folk med marked og frislepp. Avslutning Nei Til EU har i 2010 prioritert å arbeide mot datadirektivet, men også postdirektivet og helsedirektivet, samt videre arbeid med å skifte ut EØS-avtalen vil være helt sentrale oppgaver. Skal vi lykkes, må vi skolere oss, skape bredde og kunnskap om de viktige sakene. For det kommer stadig til å gjøre seg gjeldende nye direktiver og nye utspill fra kommisjon og ikke minst domstolen. De fire friheter vil i tråd med Lisboatraktaten slå inn for fullt, og vi vil i neste omgang få smake hva det innebærer for et system som mer og mer likner en statsdannelse, hvor grunnloven er de fire friheter, og som tydeligvis elskes av de norske partiene Høyre og fremfor alt Arbeiderpartiet jmfr. APs innlemmelse av tjenestedirektivet, og nå datalagringsdirektivet. Det er et rått løp de kjører. Da Nei Til EU i sin tid gikk sterkt mot Schengen-avtalen og hevdet at den ville kunne innebære fri flyt av kriminalitet når grensekontrollen blei fjernet, blei vi utflirt. Nå bruker Knut Storberget og Helga Pedersen datalagringsdirektivet som argument for å bli kvitt kriminelle bander som de sjøl har åpnet for gjennom Schengen. Forstå det den som kan. Men straffen er at nå skal vi alle holdes øye med. Den databasen kommer ikke til å bli liten. Styret vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt, slik at vi kan holde kontinuitet og jamnt arbeid framover. Det gamle styret sier takk for seg og vi ønsker det nye styret lykke til i et dessverre nødvendig arbeid for å holde oss langt utafor unionen. Hagbart Vebostad Dan Caplan Rie Wester Gunnar Klepp Ole M. Klausen Bjørnar Lundeby Krekvik Gerd Werkland Odd M. Pettersen Island i fokus interessert i et besøk? Det har vært mye Island det siste året. Vi har fulgt med utviklingen på flere felter medias spaltemeter om den ulykkelige situasjon landets finansakrobater og manglende kontroll har brakt landet opp i, har vært mange svært mange. Det økonomiske oppgjør med Nederland og Storbritannia etter bankkollapsen har forverret situasjonen. Opp i dette er også spørsmålet om EUmedlemskap trukket inn. Situasjonen er ikke særlig lys. Norge har av mange årsaker hatt et tett forhold til Island. Primærgrunnlaget ligger selvfølgelig i det historiske. Nei til EU har et nært forhold til Neibevegelsen på Island, noe som senest ga seg klart uttrykk på vårt siste landsmøte. Vi vet ikke hvor stor del av den norske befolkning som har besøkt landet. Selv med det nære slektskap, tror vi sydenreisen har vunnet i mange sammenhenger. Samtidig har vi en sterk oppfatning av at mange er interessert i å besøke Island. Ingen som har vært der har angret på det. Landet har utvilsomt mange ting å by de besøkende. I dag vil slike besøk bety mye for det islandske folk. Det har vært forslag om å arrangere en tur til Island vår/sommer En slik organisering er selvfølgelig avhengig av tilslutning fra tilstrekkelig mange som gjør at prisen kommer på et akseptabelt nivå. Er det noen av dere og deres slekt, venner, arbeidskolleger som er interessert i å delta? Det vil i lengden dreie seg om opp mot en uke. Men før vi går videre med et eventuelt opplegg, må vi vite noe om interessen. Ta en kontakt med noen i styret på Fosen er Børre Melum aktiv. Gi en foreløpig melding, helt uten binding, om at du og flere er interessert. Det er det vi i første omgang må ha en viss oversikt over. St. Nei til EUs historie i bokform Det har lenge vært ytret ønske om å få en helhetlig fremstilling av Nei til EUs virksomhet fra den startet og frem til våre dager. Noe har vært skrevet, men det har vært mer fragmentarisk. Nå er bokprosjektet satt på kjøl. Roar Madsen, utdannet historiker ved NTNU, er engasjert for å skrive historia. Verket skal være klart i årsjubileet for kampen i -94 og 200-årsjubileet for Grunnloven av Det skal fylle alle de samme krav som settes til ethvert annet historieverk. Mange utfordringer i dette arbeidet, sier Roar Madsen. Å skrive om ei brei masserørsle i både politisk og organisatorisk sammenheng er ikke enkelt. Det samme gjelder de mange ulike sider av EU-motstanden i det norske folk. Alle fylker har påtatt seg å selge et bestemt antall av boka en viktig side av finansieringa. Vi tror det blir en lett omsettelig bok.

8 Nei-til-EU-kontoret er åpent onsdager kl (i lunsjpausen kl. 13 og 14 er det mindre sikkert) Andre kontaktmuligheter til kontoret og fylkessekretæren: Kontortelefon: E-post: Internett: Post: Sør-Trøndelag Nei til EU, Kongensgate 30, 7012 Trondheim Arne Byrkjeflot: mobil Styreansvarlig for Medlemsavisa: Steinar Nygaard Grafisk produksjon og layout: Hege Pedersen. adresselapp EU og norsk forskning Konferanse 1. mars 2010 kl i Sommerveita Vi har passert Tretti tusen medlemmer! Selvfølgelig hadde noen sett muligheten, men få trodde vel på det. Vi rundet de tretti i midten av desember, og er nå den nest største politiske organisasjon i landet. Det gir økonomisk styrke, men det gir ikke minst styrke ved at mange ved sitt medlemskap viser at galluptallene ikke er noen tilfeldighet. Og det i en tid hvor organisasjoner kjemper en kamp mot medlemsfrafallet. Men tallet er ingen grense vi er allerede kommet godt inn i det neste tusen. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning. Dette engasjementet har økt gradvis og er etter hvert et viktig innslag i mange norske forskningsmiljøer. Vi vil undersøke om denne deltakelsen har virkninger på prioritering av oppgaver og utforming av prosjekter for forskningsaktiviteten. Her er det mange interessante spørsmål, og dette arbeidet starter med en konferanse 1. mars kl i konferanserommet, 4. etasje, Sommerveita, 7011 i Trondheim. Av innledere nevner vi dr. philos Hans Kolstad, Læsø, førsteamanuensis Tor Halvorsen, Universitetet I Bergen og dosent Jan Erik Gustafsson, Stockholm tekniska Högskola Konferansen blir arrangert med støtte fra Utenriksdepartementets Europamidler. Detaljert program blir sendt ut om kort tid og kunngjort på Nei til EU s nettsider: Landskonferansen 2010 Oslo 12. og 13. mars Landskonferansen har hvert år samlet stor deltakelse. Det skyldes vel riktig valg av aktuelle tema og dyktige innledere. I år er det Lisboatraktaten, Datalagringsdirektivet og Island som står på programmet. Interessert i deltakelse? ta kontakt med fylkessekretærenpå epost: eller tlf

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årsmelding 2012-2013. Regnskap. Revisors beretning

Årsmelding 2012-2013. Regnskap. Revisors beretning Årsmelding 2012-2013 - med rapport fra stortingsvalgkampanjen Regnskap Revisors beretning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 2 5. Ansatte... 3

Detaljer

En strategi for å holde Norge utenfor EU og erstatte EØS med en fornyet handelsavtale

En strategi for å holde Norge utenfor EU og erstatte EØS med en fornyet handelsavtale En strategi for å holde Norge utenfor EU og erstatte EØS med en fornyet handelsavtale Sluttbehandlet av Nei til EUs råd 11. oktober 2014 Nei til EUs strategi 2014 1 Innhold Introduksjon: Nei til EUs strategi

Detaljer

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2008 Årgang 13 100-års Jubileumsfest 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2003 Årgang 8 Melkøya. Hammerfest i bakgrunnnen. Foto: Statoil. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8.

8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8. Årsmelding og regnskap for 2009 1 Innhold: 1 Innledning 2 Landsmøtet 3 Rådet 4 Styret og arbeidsutvalget 5 Ansatte 5.1 Ansatte sentralt 5.2 Ansatte fylkessekretærer 6 Utvalgsarbeid 6.1 Faglig utvalg 6.2

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Fagforbundet etablert i fylkene

Fagforbundet etablert i fylkene INFORMASJONSBLAD TIL TILLITSVALGTE DESEMBER NR. 1 03 ÅRGANG 1 Alle fylkene har nå avviklet fellesorganene, avholdt årsmøter og etablert Fagforbundet. Her er fra en av de mange avstemmingene på årsmøtet

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9

Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9 Nr. 1/2010 februar Leder side 2: Ingen lys vår for ja-sida Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9 Ellers i dette nummeret: 8. mars og NtEUs landskonferanse side

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD. Magnus Marsdal. FO Buskerud-seminaret 2013

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD. Magnus Marsdal. FO Buskerud-seminaret 2013 Buskstikka Buskstikka INFORMASJONSBLAD FO BUSKERUD INFORMASJONSBLAD FOR FO FOR BUSKERUD NR.1-2011 2013 FO Buskerud-seminaret 2011 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD - 2011 Sundvolden hotell 11 12. NR.1 MARS

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 LEDER INNHOLD: Det er en gang for alt dette blir min første leder som redaktør, egentlig den

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer