NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016"

Transkript

1 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/ Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan for hele fireårsperioden 7/2012-6/2016. Virksomhetsplanen skal utarbeides i tråd med forbundets strategisk plan , vedtekter (revidert 25. november 2011), arbeidsordning for utvalg (revidert 25. november 2011) og ny kommunikasjonspolicy. I perioden gjelder fire strategiske tema som alle utvalg, så langt som mulig, skal arbeide mot. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v.

2 2 Forbundsstyret har fordelt utvalgsledelse på land som vist under. Utvalg Ledende Arbeidsområde land Belegninger Finland Belegningstyper, produksjon og utlegging Bruer Norge Effektiv brudrift, bruk av ny bruteknologi Drift og vedlikehold Norge Planlegging og utføring av drift og vedlikehold, teknologiutvikling Informasjonssystemer/IKT Sverige Systemutvikling/-forvaltning, modeller for veg- og geodata ITS Sverige Trafikkstyring/-forvaltning (network operations), trafikkdata Kjøretøy og transporter Norge Samspillet kjøretøy-veg-fører, effektive og sikre transporter Miljø Danmark Utvikling av et miljøvennlig veg- og transportsystem Organisering og marked Finland Markedsutvikling, Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer, kontraktsstrategier og former Strategisk planlegging Finland Strategisk utvikling av transportsystemet, planleggingsmetodikk, samfunnsøkonomi Trafikksikkerhet Sverige Utvikling av et sikkert veg- og transportsystem, trafikantadferd Transport i byer Danmark Tilrettelegging for alle trafikantgrupper, mobilitetsplanlegging, varetransport i byer Tunneler Sverige Effektiv tunneldrift, Bruk av ny tunnelteknologi, sikkerhet i tunneler Utforming av veger og Island Utforming, sambruksareal (shared space) gater Vegens konstruksjon Danmark Grunnforhold, oppbygging og dimensjonering Kompetanse (nordisk utvalg) Universell utforming (nordisk utvalg) Norge Danmark Utvikling av kompetanse, rekruttering Universell utforming/tilgjengelighet for alle

3 3 2. Tidslinje Med ny ordning for rekruttering til utvalg skal ledere og sekretærer i nasjonale/nordiske utvalg være utnevnt innen 1. mars Nye utvalgsledere og -sekretærer for de ulike land skal sammen konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg innen 1. juli 2012, se skjema i pkt. 3. Den enkelte nasjonale avdeling kan, om de finner det hensiktsmessig, holde møte for avtroppende og påtroppende ledere og sekretærer for nasjonale utvalg (mars-april). Ellers oppfordrer vi påtroppende utvalgsledere og -sekretærer til å diskutere med avtroppende utvalgsledere og -sekretærer. Ledende land for det enkelte utvalg skal holde møte for nye utvalgsledere og -sekretærer fra alle land for å konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg, før eller under kongressen Via Nordica i juni Den enkelte nasjonale avdeling oppnevner øvrige utvalgsmedlemmer innen 1. september Med utgangspunkt i konkretisert arbeidsområde skal utvalg lage virksomhetsplan innen 15. november 2012, se skjema i pkt. 3. Virksomhetsplanen skal legges fram på forbundsmøtet høsten Utvalgene skal rapportere i henhold til virksomhetsplanen innen 15. november i årene 2013, 2014 og Rapportene legges fram på forbundsmøtet i november hvert av årene. Utvalgene skal lage en sluttrapport etter Via Nordica kongressen 2016 innen 1. juli Konkretisert arbeidsområde, virksomhetsplan og rapporter sendes til forbundssekretariatet: e-post:

4 4 3. Skjema for konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering Del I Utvalg og arbeidsområde sendes innen 1. juli Utvalgets navn Strategisk planering 2. Konkretisert arbeidsområde Nordiskt samarbete kring strategisk planering siktar på att stärka medverkande organisationers framtidskompetens. Utskottet arbetar vidare med en bred syn på temat gränsöverskridande transportplanering - över landsgränser, över transportslag, över hela funktionsspektrumet, med fokus på samhällsutveckling och processer som påverkar hur vi arbetar med logistik, systemutveckling och transportplanering. Utskottet arbetar med fyra delteman, som samtidigt riktar sig till NVFs strategiska teman: A B C D Ett nytt tänkesätt i transportsystemet / innovation och förnyelse Bärkraftig mobilitet/ säkra och miljövänliga transportsystem Godstransporter och samhällsekonomi i brett perspektiv/ kvalitets- och resursoptimala transportsystem Fritidsresande och turisttrafik / säkra och miljövänliga - kvalitetsoch resursoptimala transportsystem som vart och ett anknyts till en arbetsgrupp och ett seminarium. Samarbete med övriga utskott sker inom ramen för dessa delteman, vid behov så att temat preciseras eller en ansvarsfördelning görs mellan utskotten. Utskottet samarbetar med Nordstrat-gruppen, särskilt i seminariearrangemangen. 3. Utvalgsleder (ledende land) 4. Utvalgssekretær (ledende land) 5. Leder og sekretær i øvrige lands utvalg Anders HH Jansson, Trafikverket, Finland Hilde Bye, Statens Vegvesen, Norge Ulla Alapeteri, Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral, Finland Hildegunn Hausken, Stavanger kommune, Norge Land Leder Sekretær Färöarna - - Danmark Ole Kirk, Vejdirektoratet Vibeke Forsting, COWI Island Kontaktperson: Sverrir Örvar Sverrison, Vegagerdin Finland Anni Rimpiläinen, Trafikverket Ulla Alapeteri, Lapplands NTM-central Sverige Catherine Kotake, Trafikverket Per Lindroth, Trafikverket

5 5 Del II Virksomhetsplan og rapporter 6. Virksomhetsplan hele perioden november 2012 (revidert 10. april 2013 og 27. oktober 2013) Arbetsgrupper: Utskottets medlemmar bildar arbetsgrupperna under våren 2013, med stöd av de diskussioner som förs i de nationella utskotten. Det överenskoms om arbetsgruppernas närmare arbetsmetodik och ansvarsfördelning. Deltema-arbetsgruppen fokuserar temat, bereder innehållet i kommande seminarium och svarar för hur seminarieresultat uppsummeras och kommuniceras. Arbetsgruppens ansvariga leder beredningen av seminarietemat. De nationella utskotten ansvarar för seminariernas praktiska arrangemang. I Lillehammer bildades arbetsgrupper för och överenskoms om följande kontaktpersoner för delteman: A Sören Brönchenburg (backup Ole Svendsen) B Vibeke Forsting C Anders Ljungberg D Catherine Kotake Seminarier: Utskottets tidsplan baseras på de seminarier utskottet avser ordna. De öppna seminarierna hålls i mån av möjlighet i samarbete med andra utskott, Nordstrat och andra och organisationer, särskilt i det land där seminariet sker. Preliminärt gäller följande seminarieupplägg: Tidpunkt Typ Deltema nr Plats Innehåll O-S Verksamhetsplan FI, Helsingfors Intern Oppstart, bildande av arbetsgrupper, gruppernas agenda - Framtidsspaning, vad blir våra största utmaningar Lillehammer-case: OL och sedan? NO, Lillehammer Öppen A Ett nytt tänkesätt i transportsystemet (Rethinking transport planning) - samhällsutveckling och processer som påverkar vårt arbete - behovet av ny planeringsmetodik - vad har skett i organisation, planering och upphandling och hur går vi vidare? Intern (3 utskott) B Evne og vilje til at forandre en by - mobility management och citylogistik - integration av styrmedel, beteendepåverkan - ITS roll i verkligheten - utveckla regelverket Detta seminarium ordnas i samarbete med utskotten transport i städer och miljö. FI, Helsingfors DK, Köpenhamn

6 6 Sep 2014 * C SE, Stockholm Det breda samhällsekonomiska tänket - TEN-nätverkens roll Nov 2014 * C med stöd av D NO eller SE Godstransporter och samhällsekonomi i brett perspektiv - transport i norr: den stora regionen - utvärdering av samarbetet kring gruv- och andra samhällsutvecklingsfrågor Vår 2015 Öppen A, B NO, Bergen Ett nytt tänkesätt i transportsystemet 2 - har framtiden blivit det vi trodde den skulle vara? - hur förändrar ny teknologi trafikens karaktär - och stadens - att hantera framtiden: konsekvenserna för planeringen av bruket av samhällsekonomiska modeller, eller har vi något alternativ? Høst 2015 * D FI, Rovaniemi Nordisk turism och besöksindustri - infrastrukturens roll i de stora turistprojekten och för de stora turistströmmarna - Nordens turistregioners särskilda transportfrågor : fjäll, fjord, skärgård, sjölandskap, skogsmarker, renbeten. Ev. bereds detta seminarium i samarbete med miljöutskottet. Vår 2016 Intern Uppsummering av perioden nästa ledande land * slutgiltig fördelning interna / öppna seminarier avgörs senare. Nätverk och kommunikation: Utskottet satsar på nätverksarbete; särskilt de öppna seminarierna och behandlingen av deras resultat stärker gränsöverskridande nätverk och målet är samtidigt att i största möjliga grad utnyttja dessa nätverk för erfarenhetsutbyte och testa olika metoder att öka intresset för utbytet. Seminarierapporter och bakgrundsmaterial publiceras på NVFs hemsida och i de olika ländernas facktidskrifter i lämplig utsträckning. De öppna seminariernas presentationsspråk är engelska. Via Nordica 2016: Alternativ 1: Arbetsgruppernas resultat och utskottets uppsummering rapporteras i kongressens session och utställning, med utgångspunkt i den för Via Nordica 2012 valda metodiken. Utskottet inbjuder till debatt om framtida utmaningar och möjligheten att ge långsiktigt robusta svar på dem. Alternativ 2: Speed Dating och Walking workshops, korta snabba samtal eller temaexkursioner.

7 7 7. Rapport november 2013 Utskottet för strategisk planering har under 2013 hållit två nordiska möten. I Lillehammer behandlades förutom utskottets verksamhetsplan och arbetsgrupper temat OL och sedan med representanter för kommunen. I grupparbete gjorde utskottet också en framtidsspaning, om de största utmaningarna vi har framöver. Utskottet kommer att återvända till dessa frågor på sitt sista möte under perioden. I Helsingfors höll utskottet ett arbetsmöte samt ordnade ett öppet seminarium Rethinking Transport Planning: Strategic Position and Strategic Choices med inledare från medlemsländerna. Seminariet samlade ett 80-tal deltagare. Målet med detta seminarium var att skissera upp ramar, utmaningar och frågor för hur planeringen behöver förnya sig, för att vi sedan våren 2015, i Bergen, skall kunna återkomma med Rethinking Transport Planning: Strategic Solutions, vad vi har gjort för att den skall förnyas. På arbetsmötet reviderades åter verksamhetsplanen; ett expertseminarium kring samhällsekonomi lades till för september 2014 i Stockholm.

8 8 8. Rapport november 2014 Utskottet för strategisk planering har under 2014 hållat tre nordiska möten och ordnar tre seminarier. I Köpenhamn höll utskottet ett arbetsmöte i samband med ett öppet seminarium " Evne og vilje til at forandre en by", som ordnades tillsammans med utskotten Miljö och Transport i städer. Seminariet hade ett aktivt och välbalanserat innehåll mellan frågorna om miljö, mobilitet och planläggning. Seminariet var väl bemannat och diskussionen livlig. Publikationen "Byforandringer, Evne og vilje at forandre en by" utgavs i september. På utskottsmötet var huvudteman arbetsgruppernas situation, Via Nordica 2016 förberedelser (en arbetsgrupp tillsattes) och kommande förändring i utskottets ledning. I Stockholm höll utskottet ett arbetsmöte och den 23.9 ett öppet seminarium "Godsinfrastrukturåtgärder för Nordens välfärd, det breda samhällsekonomiska tänket". Seminariet behandlade de samhällsekonomiska kalkylmodellerna ur ett näringslivsperspektiv. På utskottsmötet övertogs rollen som ledande land av Norge, i och med att den finska ordföranden gick i pension. Mötet behandlade arbetsgruppernas läge, kommande seminarier och planeringen för Via Nordica. I Kirkenes ordnas den november det öppna seminariet "Transport i nord, planlegging av transportsystemet over landegrenser ". Seminariet behandlar både lands- och trafikslagsgränsöverskridande transportplanering, med fokus på samhällsutveckling och de processer som påverkar hur vi arbetar med logistik, systemutveckling och planering. Det ble innledningsvis gitt en kort presentasjon av kommunen. Kirkenes med sine innbyggere er en del av en region (Finland og Russland) på rundt innbyggere. Byens strategiske lokalisering som nabo til Russland har gitt grunnlag for vekst og økonomisk utvikling de senere årene. Prosjektet Barents Freeway ble presentert. Utvikling av transportinfrastruktur, havner, vei og jernbane i nordområdene er en kritisk faktor for videre utvikling. Det er et stort behov for å få til mer sømløs transport over landegrensene. Gjennom Joint Barents Transport Plan er det pekt ut grensekryssende hovedkorridorer. Behovet for strategisk overordnet planlegging har økt og det er nå mer vekt på næringslivet behov i nordområdene.

9 9 9. Rapport november 2015 I Bergen 5-6 mai ble seminaret Nye tankesett i transportsystemet del II arrangert. Seminaret i Helsinki året før handlet om det strategiske grunnlaget for nasjonal transportplanlegging, analyser og valg. I Bergen var innlegg og gruppediskusjoner rettet mot ulike sider ved iverksetting av statlig politikk og ikke minst erfaringen med iverksetting. Med nye tankesett så tenker en på politiske skifter, nye styringsformer og endring i rammebetingelser som er vesentlige for utvikling av transportsystmer i de nordiske land. Det var blant annet innlegg om erfaringene med åtgärdsvalsstudier i Sverige, bymiljøavtaler i Norge og iverksetting av klimatilpassningsstrategi i Danmark. Iverksetting av statlig politikk innenfor transportsektoren er krevende politiske prosesser. Utfordringene som sektoren skal løse er store og komplekse, og det er behov for utvikling i retning av bærekraftig mobiltet. Konlusjonen i de ene foredraget var det finnens ingen enkel modell som løser alle utfordringene, en sentral forutsetning for å lykkes med iverksetting er evnen til å navigere i omgivelser som er komplekse og i kontinuerlig endring. På bakgrunn av seminaret ble det publisert en artikkel i Trafik og Veje august 2015 Strategimplementering med fokus på implementering af nye rammevilkår i transportsektoren av Søren Brønchenburg. Det var planlagt et seminar i Oulu høsten 2015 om Nordisk turisme og besøksindustri. Dette måtte dessverre avlyses. Årsaken tild dette var at sentrale medlemmer i arbeidsgruppen, som hadde ansvar for protrammet, gikk over i nye jobber og på kort varsel så klarte vi ikke å få andre til å påta seg arbeidet med å utarbeide et godt program. 10. Sluttrapport - 1. juli 2016 for hele perioden I København april 2016 arrangerte vi avslutningsseminar for utvalget. Dette var et internt arrangement og opplegget var 3-delt: Vi startet med temaet Hva er mest aktuelt innen temaet strategisk samferdsel i hvert land. Ett innlegg fra hvert land med utgangspunkt i følgende momenter: - Kort oppdatering av hvordan landene jobber med langsiktig/strategisk planlegging innen transportsektoren. - Hva er de «hotteste» temaene? - Politisk fokus og satsing - Hvordan ser det ut i glasskula for transportsektoren? Deretter fikk vi bl.a. presentert sykkelsatsingen i København og en orientering om selskapsdannelsen omkring ny fjordforbindelse ved Fredrikssund. Avslutningvis hadde vi en evaluering av perioden, rapport (testamente) fra evalueringen er vedlagt

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan 2012-2016 Innhold Forord 1. Visjon, formål og rolle 2. Organisasjon 3. Strategiske tema 4. Utvalgsstruktur og arbeidsområder 5. Arbeidsformer 6. Samarbeid med andre

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE TESTAMENTE 2012-2016 1 APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE 2012-2016 2 TESTAMENTE 2012-2016 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Møter 5 2.1 Seminarer 5 2.2 Nordiske utvalgsmøter 6 2.3 Nasjonale utvalgsmøter

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord Nordisk vegforum kompetanse uten grenser STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, 1.-3. mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord 1 Om Nordiskt vegforum Grunnlagt i Stockholm den 19 juni

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs knkretisering av arbeidsmråde, virksmhetsplanlegging g rapprtering fr periden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal knkretisere sitt tildelte arbeidsmråde g lage virksmhetsplan fr hele

Detaljer

27.11.2013 INNKALLING. Forbundsmøte 2013. Dato 27. november 2013 Sted Helsinki, Trafikverket. Lunsj kl. 1200-1300

27.11.2013 INNKALLING. Forbundsmøte 2013. Dato 27. november 2013 Sted Helsinki, Trafikverket. Lunsj kl. 1200-1300 27.11.2013 INNKALLING Forbundsmøte 2013 Dato 27. november 2013 Sted Helsinki, Trafikverket Lunsj kl. 1200-1300 Del I, kl. 1300-1430, uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode Møtereferat: Møte: Oppstartsmøte Tunnelutvalget Sted: Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A Møtedato: 11.-12.10.2016 Referent: Trine Bye Sagen Antall sider inkl. denne: 7 Deltakere: Harald Buvik, Kjell Windelhed,

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26 Tunnlar Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Tid: Torsdag den 25/4 kl. 10:00 - Fredag den 26/4 kl. 12:00 Plats: Stockholm (Rica Hotel Stockholm) Närvarande: Arild Petter Søvik (Statens

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

NVFs visjon: Kompetans uten grenser

NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVF skal fremme utviklingen innen veg-, vegtrafik- og vegtransportsektoren genom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Utskott

Detaljer

Årsberetning 2014. 5. mars 2014 16. mars 2015. Den Norske Avdeling. Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo. Organisasj.nr,. Bankkontonr.

Årsberetning 2014. 5. mars 2014 16. mars 2015. Den Norske Avdeling. Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo. Organisasj.nr,. Bankkontonr. Den Norske Avdeling Årsberetning 2014 5. mars 2014 16. mars 2015 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,.

Detaljer

Agenda for møtet. Kjøretøy og transporter. Møte i det Nordiske utvalget oktober Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo.

Agenda for møtet. Kjøretøy og transporter. Møte i det Nordiske utvalget oktober Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo. Kjøretøy og transporter Møte i det ordiske utvalget 24. 25. oktober 2012 Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo Agenda for møtet Dag 1 Velkommen v/asbjørn Johnsen - Presentasjon av frammøtte medlemmer. -

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Utvalg 21 Transportplanlegging Artikkel fra seminar i Norge september 2005 - Toril Presttun Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Nvf 21 har gjennomført et seminar om kundeorientering i de nordiske

Detaljer

Dato: 29. oktober 2010, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder. Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due Langaas sekretær (referent)

Dato: 29. oktober 2010, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder. Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due Langaas sekretær (referent) Møtereferat Styremøte 3-10 i NVF norsk avdeling 29. oktober 2010, kl. 1300-1430 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final- 15.11.2008- revidert pr 15.november 2011 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering

Detaljer

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 4/2006 den 30. mai 2006 kl. 10-14 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling:

Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling: 06.01.2010 Den Norske Avdeling Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling: Forbundsstyret i NVF vedtok på møtet 27. november 2009 en prosjektplan for arbeidet

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 1/2014 Helsinki, 20. januar 2014 kl 10-14 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Rapport fra et prosjekt i NVF 33 Via Nordica 09.juni 2008 Helsinki Torgrim Dahl, Statens vegvesen NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonsbaserte

Detaljer

1 Via Nordica 2016 Presentationens titel dd.mm.yyyy /Föredragshållare

1 Via Nordica 2016 Presentationens titel dd.mm.yyyy /Föredragshållare 1 Via Nordica 2016 Fergefri E39 som tema for kongressen Bruke E39 som case 2 Prosjekt til 120 milliarder NOK Ny teknologi for nye løsninger Vil omfatte alle fagområdene som NVFutvalg jobber med 22 Phd

Detaljer

NVF Organisering og marked

NVF Organisering og marked NVF 2008-2012 Organisering og marked Innspill Bjørn Erik Selnes Møte Helsinki 7. juni 2008 Premisser for nytt utvalg Sammenslått utvalg 13 og 31, sammenslåingen forankring noen føles seg nedlagt? Navn

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon Små ekonomiers sårbarhet Gruppe A Konklusjon Diskussionsfrågor: 1. Är de monetära ordningarna i Danmark, Norge, Sverige och Island hållbara i en globaliserad ekonomi där kapital kan flöda fritt över gränserna?

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Snø ig is.

Detaljer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer BETENKNING OVER MEDDELELSE OM REKOMMANDASJON Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv 1. Rekommandasjon Rekommandasjonen har følgende ordlyd: Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

Detaljer

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Vinterkonferansen 26. februar 2015 Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Marit Aralt Skaug og Peter de Souza Terningen Nettverk Varför

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Torshavn 4.-5. september 2014 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program for møde 4.-5. september 2014 Torsdag 4. september: kl. 14:30 Kører

Detaljer

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 STED: TID: Oslo, Thon Hotel Opera 14. april 2010, kl.1300-1700 TIL STEDE: Norge: Myhre (F), Kjersti Leiren Boag (S), Torbjørn Haugen

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014 Møtereferat 3/2014 Møte 18. september kl 12-15, Videomøte (Oslo/Lillehammer/Trondheim) Tilstede: Roar, Anne-Lise, Espen,

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem Møtereferat Styremøte 4-11 i NVF norsk avdeling 11. oktober 2011, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Cristine Ericson styremedlem Olav Slaatsveen

Detaljer

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 3-16 i NVF norsk avdeling Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Geir A. Mo styremedlem (telefon)

Detaljer

Green Highway aktiviteter och engagemang. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala " utvecklingsfonden

Green Highway aktiviteter och engagemang. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala  utvecklingsfonden Green Highway aktiviteter och engagemang Samarbete i SÖT 2008-2011 Infrastruktur och hållbara kommunikationer Kultur och upplevelsenäring Studentstäder Delprojekt Påverka trafikerings- och infrastruktursatsningar,

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside:

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside: Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Webside: www.norden.org Vad är Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre

Detaljer

Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS

Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS Anders Godal Holt Seksjonsleder ITS seksjonen Statens vegvesen 1 Statens vegvesens Virksomhetsstrategi 2 Strategiske mål Tilrettelegge for framtidens transportsystem

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

Seminarium för praktiska utövare inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare inm kalk-bränning ch utveckling av histriska kalkputser Trsdag-fredag 16-17 april 2015, Nidars Dmkirkes Restaureringsarbeider, Bispegaten 11, Trndheim Nidars Dmkirkes Restaureringsarbeider(NDR)

Detaljer

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport 2000-2003 0. Innledning Norge overtok sekretariatet for det nordiske samarbeidet januar 2001, og

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Helsinki - Finland. Formænd og sekretærmøde referat 08. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Helsinki - Finland. Formænd og sekretærmøde referat 08. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 08. møde 2010-07.10. Tid: 11.00-15.30 Sted: Helsinki - Finland Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen Mikko

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge Dato: 01.10.2008 Møtereferat Sted: Gardermoen Dato: 22. sept. 2008 Tid: 10:00-14:45 Møteleder: Referent: Deltakere: Forfall: Referat sendes til: Saksliste: Rolf Johansen

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Innspill til Maritim21.

Innspill til Maritim21. Innspill til Maritim21 1 Maritim21 Nasjonal Strategi Sekretariat Tildelingsbrev Arbeidsgrupper Strategigruppe Havromsoperasjoner Transport og logistikk Muliggjørende teknologier i maritim virksomhet Klima

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012 NVF utvalg for Belegninger Møtereferat 1/2012 Agenda 1. Presentasjon av utvalget og hvordan vi arbeider i NVF Utvalgets

Detaljer

Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University

Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University 28. oktober 2016 kl. 09.00-12.30 Referatet er godkjent på sirkulasjon. Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, konsistoriesalen, 2 vån. Deltakelse:

Detaljer

Utfordringer og muligheter i NTP (kap 3, Fremtidens mobilitet)

Utfordringer og muligheter i NTP (kap 3, Fremtidens mobilitet) Utfordringer og muligheter i NTP 2018-29 (kap 3, Fremtidens mobilitet) Utfordringer for Miljøpakken NTP fokuserer kun på staten «Fremtidens transportbrukere vil etterspørre mer attraktive og helhetlige

Detaljer

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene Teknologidagene 2014 Trondheim 6.-10. www.vegvesen.no/teknologidagene Velkommen til Teknologidagene 6. -10. 2014 Statens vegvesen inviterer deg til en uke der du blir kjent med hva som rører seg av ny

Detaljer

GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD

GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD Möjligheter till en bättre fungerande nordisk marknad inom anläggningsbranschen Møte med bestillergruppen ( GD-møte ) 28. februar 2006 GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer