Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen."

Transkript

1 Tilbud Verdal Båtforening ØVRE BRANNANVEG VERDAL Hei! Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. På de neste sidene finner du pris på tilbudet, samt oversikt over forsikringssummer og dekningsomfang. Du finner også produktsammendrag som kort beskriver hva forsikringen dekker. Tilbudet gjelder t.o.m. 30. mai Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Vennlig hilsen A2 Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Nord Vestregate TROMSØ Telefon: E-post: Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

2 Tilbud 1 (12) Verdal Båtforening Organisasjonsnummer Tilbudets gyldighet Avtaleperiode t.o.m. 30. mai 2013 f.o.m. t.o.m. 29. april kr Forsikringens innhold Eiendom Eiendomsforsikring kr Ansvar Ansvarsforsikring kr Produktansvarsforsikring 78 kr Kriminalitetsforsikring 481 kr Marine Kystkasko kr Totalt Herav naturskade kr 163 kr Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Nord Vestregate TROMSØ Telefon: E-post: Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

3 Tilbud Eiendom 2 (12) Forsikringssted: Verdal, ØVRE BRANNANVEG 39 Dykkerhus 50 kvm -bygning 1 Næringsbygning Byggeår 1970 Areal (BTA) i kvm 50 Forsikringssum Eiendom Super Førsterisiko kr kr Kontorbygning inkl. sanitærrom 36kvm-bygning 2 Næringsbygning Byggeår 1970 Areal (BTA) i kvm 36 Eiendom Super Fullverdi kr kr Trivselsrommet 36kvm -Bygning 3 Næringsbygning Byggeår 1970 Areal (BTA) i kvm 36 Eiendom Super Fullverdi kr kr Innbo Maskiner og løsøre Eiendom Standard Førsterisiko kr kr Dieselanlegg løsøre Maskiner og løsøre Tank og/eller innhold Eiendom Standard Førsterisiko kr 343 kr Vinsjhus inkl. vinsj -Bygning 4 Bygning Type bygning Garasje/uthus/stabbur Byggeår 1980 Areal (BTA) i kvm 9 Eiendom Super Fullverdi kr 237 kr Container inkl maskiner og løsøre -Bygning 5 Maskiner og løsøre Eiendom Standard Førsterisiko kr 580 kr Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

4 Tilbud Eiendom (forts.) 3 (12) Produktdetaljer Eiendom Super Eiendom Standard Brann - Naturskade etter lov om naturskadeforsikring - Skader med annen naturårsak - Vann, annen væske og rørbrudd - Tyveri og skadeverk - Elektrisk fenomen - Annen skade (kasko) - Glass- og skiltskade - Huseieransvar Brann - Naturskade etter lov om naturskadeforsikring - Skader med annen naturårsak - Vann, annen væske og rørbrudd - Tyveri og skadeverk - Elektrisk fenomen - Glass- og skiltskade Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

5 Tilbud Ansvarsforsikring 4 (12) næring Reparasjon og vedlikehold av lystbåter og sportsbåter Dekningsomfang: Ansvarsforsikring (Bedriftsansvar) Forsikringssum per skade per skade Hvor forsikringen gjelder Utvidet dekning for båter og skip kr kr Iht. geografiske områder utfylt i omsetningsmatrisen per skade kr kr Tilleggsdekninger for hele virksomheten Tap av oppdragsgivers nøkler Forsikringssum per skade Samlet forsikringssum per år kr kr kr 31 kr Omsetning per forsikret næring Omsetning per forsikret næring Reparasjon og vedlikehold av lystbåter og sportsbåter Norden kr Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

6 Tilbud Produktansvarsforsikring 5 (12) næring Reparasjon og vedlikehold av lystbåter og sportsbåter Dekningsomfang: Produktansvar Forsikringssum per skade Samlet forsikringssum per år per skade Hvor forsikringen gjelder kr kr kr Iht. geografiske områder utfylt i omsetningsmatrisen 78 kr Omsetning per forsikrede produkter Omsetning per forsikrede produkter Tjenester ved reparasjon og vedlikehold av lystbåter og sportsbåter Norden kr Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

7 Tilbud Kriminalitetsforsikring 6 (12) næring Reparasjon og vedlikehold av lystbåter og sportsbåter Dekningsomfang: Kriminalitetsforsikring Forsikringssum per skade Samlet forsikringssum per år per skade Hvor forsikringen gjelder kr Samme som forsikringssummen kr Norden 481 kr Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

8 Tilbud Marine 7 (12) Verdal båteierforening Alle flytebrygger inkl. gjestbrygge Dekningsomfang Flytebrygge Standard kr Flytebrygger Forsikringssum kr kr Beliggenhet Godt beskyttet Vedlikeholdsavtale Nei Antall båtplasser 143 Byggeår 1980 Produktdetaljer Flytebrygge Standard Naturkatastrofe - Brann - Tyveri - Ansvar Skadeforsikring NUF, Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

9 Produktsammendrag Eiendom og avbruddsforsikring 8 (12) 1 Innledning den valgte egenandelen med kr. Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen Ved svikt i bærende bygningskonstruksjoner er egenandelen for av de begrensningene som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den eneboliger og rekkehus kr pr boenhet, for andre bygninger er fullstendige vilkårsteksten. Skulle du få en skade erstattes den i henhold til den 5 % av bygningens gjenoppføringspris, minimum kr. vilkårene. Ved glass- og skiltskade alene er egenandelen kr. 2 Forsikringsomfang Hva er forsikret Bygning, samt Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr. Hageanlegg, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng etc., inntil kr. Påbud fra offentlig myndighet ved skadeutbedring av bygning, inntil kr. Tilbehør til eiendommen, som fyringsolje og kjølemedium for jordvarmeanlegg. Maskiner, løsøre og inventar som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet, med faste og løse installasjoner som maskinfundamenter, rør og ledninger. Varer herunder råvarer, halvfabrikata, ferdige varer, driftsmaterialer, emballasje o.l. Dekninger med beløpsbegrensning Bygningsmessig tilleggsinnredning. Kunders eiendeler. Penger og verdipapirer. Feilsøking elektronisk utstyr. Rekonstruksjons- og reinstallasjonskostnader. Nyanskaffelser. Utgifter til riving og rydding av verdiløse rester etter skade. Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester etter skade. For avbruddsforsikring er egenandelen oppgitt som karensdager. Karenstiden er 2 døgn hvis ikke annet er avtalt. 4 Utvidelser og tilleggsdekninger Det kan av og til være behov for å utvide forsikringen. Her er en oversikt over hva som kan være aktuelt for din virksomhet. Tilleggsdekninger Spesiell byggeskikk eller kunstnerisk utsmykket bygning. Bygningsmessig innredning bekostet av leietaker. Maskinskade. Kjøle- eller fryseforsikring. Transportforsikring. Utvidelser Utvidet forsikringssum for hageanlegg, rekonstruksjon av data eller myndighetspåbud ved gjenoppføring av bygning. Utvidet forsikringssum for innbrudd eller ran. Utvidet forsikringssum for tap ved skade hos kunde eller leverandør. 5 Tilleggsinformasjon I dette avsnittet nevner vi en del spesielle forhold som kan være viktig for deg å kjenne til. Forsikringen omfatter sikredes rettlige erstatningsansvar for skade, som er voldt enten som eier, leier eller bruker av bygning/næringslokaler på forsikringsstedet. Hvilke skader som dekkes Brann, dvs. ild som er løs. Eksplosjon. Plutselig nedsoting. Utstrømning av etsende gass. Utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg. Luftfartøy eller deler av luftfartøy, som rammer ting. Naturskade, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Snøtyngde, snøpress og ras fra tak. Haglskader på veksthus. Skade på bygning ved vind svakere enn storm. Innvendig frostskade. Direkte lynnedslag. Elektrisk fenomenskade på utstyr med driftsspenning inntil volt. Tyveri og skadeverk i og på bygning, samt på fast monterte aggregater, varmepumper o.l, og av eller fra stålcontainer. Skade ved vann eller annen væske, ved utstrømning fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Skade ved rørbrudd. Glass- og skiltskade. Plutselig ytre skade. Svikt i bærende bygningskonstruksjoner. Skade med indre årsak på anlegg som medregnes til bygning, som heiser o.l. Sikkerhetsforskrifter Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade eller avverge at en skade skjer. Dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes kan retten til erstatning, helt eller delvis, falle bort. De vanligste tilfellene er: Brudd på sikkerhetsforskrift, for eksempel å unnlate å låse dører eller lukke/sikre vinduer for å hindre uvedkommende i å komme inn. Grov uaktsomhet, for eksempel å forlate et brennende stearinlys. 3 Det trekkes i de fleste tilfeller egenandel ved skade. Den vanligste egenandelen er, men man kan velge annen egenandel. Det er også noen skader som har spesielle egenandeler. De viktigste er: Ved naturskade etter lov om naturskadeforsikring trekkes den egenandel som er fastsatt av Justis- og politidepartementet. Ved snøtyngdeskade er egenandelen 20 % av skaden, minimum kr og maksimum kr. Ved rørbrudd på grunn av frost, eller gjentatte rørbruddsskader, økes

10 Produktsammendrag Ansvarsforsikring 9 (12) 1 Innledning Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen Standard bransjebetingelser av de begrensningene som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den Standard leveringsbetingelser med ansvarsregulerende bestemmelser skal fullstendige vilkårsteksten. Skulle du få en skade erstattes den i henhold til benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar. vilkårene. 2 Forsikringsomfang Når gjelder forsikringen Tapet må være konstatert i forsikringstiden. Hva er forsikret Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset, herunder som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. Varme arbeider Ved varme arbeider gjelder spesielle regler for sertifikat, tilsyn, slokking m.m. Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier Ved oppbevaring av brannfarlig væske m.m skal tankene kontrolleres jevnlig. Overgrunnstanker skal sikres med forsvarlig oppsamlingskum. Oppdrag for oppdrettsnæringen Ved oppdrag for oppdrettsnæringen skal følgende kontrakter benyttes NL 01, NLM 02 og NR 84/NU 84. Hva er ikke forsikret Oppfyllelse av sikredes kontrakt. Gjenstander sikrede har til salg, utleie og lignende, samt gjenstander sikrede har til leie, lån, bruk eller oppbevaring. Ansvar sikrede påtar seg ut over det som følger av alminnelige rettsregler, så som garantier m.m. Eier, fører eller bruker av motorvogn. Ansvar overfor forsikringstakers/sikredes mor-/datterselskap. Ansvar som dekkes av annen ansvarsforsikring. Krav om truckførerbevis Sikrede skal ha gyldig truckførerbevis. 3 Det trekkes i de fleste tilfeller egenandel ved skade. Når ikke annet er avtalt er egenandelen kroner. 4 Utvidelser og tilleggsdekninger Det kan av og til være behov for å utvide forsikringen. Her er en oversikt over hva som kan være aktuelt for din virksomhet. Tilleggsdekninger Ansvar for bygge- og anleggsbransjen Sprengning Graving Riving Utstikking av tomt Byggherreansvar Tap av nøkler Leid lokale (ved brann- eller vannskade) Annens eiendel som blir benyttet i den forsikrede virksomheten Damansvar Andre vanlige forsikringer Produktansvarsforsikring dekker det ansvaret som en produsent, importør eller selger kan pådra seg dersom produktet fører til skade. Formuesskadeforsikring dekker rene økonomiske tap (dvs. uten at det har skjedd ting- eller personskader). Rettshjelpsforsikring dekker utgifter til juridisk bistand. Kriminalitetsforsikring dekker sikredes direkte økonomiske tap og sikredes kunders økonomiske tap - som følge av straffbare handlinger som er begått av sikredes ansatte. Styreansvarsforsikring dekker det personlige økonomiske ansvaret til styremedlemmer og administrerende direktør. Miljøforsikring dekker ansvar etter naturmangfoldloven 5 Tilleggsinformasjon I dette avsnittet nevner vi en del spesielle forhold som kan være viktig for deg å kjenne til. Sikkerhetsforskrifter Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade eller avverge at en skade skjer. Dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes kan retten til erstatning, helt eller delvis, falle bort. Nedenfor følger de mest vanlige sikkerhetsforskriftene.

11 Produktsammendrag Produktansvarsforsikring 10 (12) 1 Innledning Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen av de begrensningene som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den fullstendige vilkårsteksten. Skulle du få en skade erstattes den i henhold til vilkårene. 2 Forsikringsomfang Når gjelder forsikringen Tapet må være konstatert i forsikringstiden. Hva er forsikret Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, som er forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter. Hva er ikke forsikret Skader på selve produktet. Kjemiske eller farmasøytiske produkter. Omkostninger i forbindelse med reklamasjon og tilbakekallelse. Forurensningsskader. 3 Det trekkes i de fleste tilfeller egenandel ved skade. Når ikke annet er avtalt er egenandelen kroner. 4 Utvidelser og tilleggsdekninger Det kan av og til være behov for å utvide forsikringen. Her er en oversikt over hva som kan være aktuelt for din virksomhet. Tilleggsdekninger Forsikringen kan utvides til også å omfatte sikredes nødvendige omkostninger både for å kunne komme til og utbedre egen avtalt ytelse, leveranse, arbeid eller entreprise som ellers kan føre til skade. Utvidelser Forsikringen kan utvides til også å omfatte Produktansvar inkludert tilbakekallelse. Andre vanlige forsikringer Styreansvarsforsikring dekker det personlige økonomiske ansvaret til styremedlemmer og administrerende direktør. Formuesskadeforsikring dekker rene økonomiske tap (dvs. uten at det har skjedd ting- eller personskader). Rettshjelpsforsikring dekker utgifter til juridisk bistand. Ansvarsforsikring (Bedriftsansvar) dekker ansvar for skader forårsaket under utførelse av oppdrag for bedriften. Kriminalitetsforsikring dekker sikredes direkte økonomiske tap og sikredes kunders økonomiske tap - som følge av straffbare handlinger som er begått av sikredes ansatte. 5 Tilleggsinformasjon I dette avsnittet nevner vi en del spesielle forhold som kan være viktig for deg å kjenne til.

12 Produktsammendrag Kriminalitetsforsikring 11 (12) 1 Innledning Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen Regnskapsførsel og internkontroll av de begrensningene som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den Virksomheten skal ha retningslinjer for regnskapsførsel som sikrer god fullstendige vilkårsteksten. Skulle du få en skade erstattes den i henhold til regnskapsskikk og rutiner for en forsvarlig internkontroll. vilkårene. 2 Forsikringsomfang Når gjelder forsikringen Tapet må være konstatert i forsikringstiden. Tapet anses konstatert når sikrede har rimelig grunn til mistanke om at en straffbar handling er begått. Hva er forsikret Sikredes direkte økonomiske tap som følge av straffbare handlinger (f. eks underslag, dokumentfalsk, tyveri, bedrageri, utroskap) som er begått av sikredes ansatte, vikarer, konsulenter og andre personer som ikke er ansatt hos sikrede, men som utfører arbeidsoppdrag for sikrede. Handlingen må være begått i vinnings hensikt. Sikredes kunders økonomiske tap, påført ved at sikredes ansatte, lønnet direkte av sikrede og under utførelse av arbeid for sikrede, begår straffbare handlinger overfor sikredes kunder. Viruskontroll Virksomheten skal etablere rutiner og retningslinjer for viruskontroll av programvare og data som lagres på elektroniske media. Tilgangskontroll og autorisasjon Virksomheten skal etablere tilgangskontrollsystem som sikrer krav til autentisering (verifisering av IT-brukere ved pålogging til datasystemer) og autorisasjon. Sikkerhetskopiering (backup) Virksomheten skal etablere rutiner for sikkerhetskopiering av programvare og data. Sikkerhetskopier skal låses inn. Brannmur Virksomheten skal etablere anerkjente brannmurløsning. Hva er ikke forsikret fysiske skader på ting eller personer, eller økonomiske følgeskader av slike skader, indirekte økonomisk tap, tap som følge av handlinger begått før forsikringstidens begynnelse, såfremt ikke annet er avtalt, tap som følge av handlinger i forsikringstiden som har tjent til å dekke tap påført ved handlinger foretatt før forsikringstidens begynnelse. 3 Det trekkes i de fleste tilfeller egenandel ved skade. Når ikke annet er avtalt er egenandelen kroner. 4 Utvidelser og tilleggsdekninger Det kan av og til være behov for å utvide forsikringen. Her er en oversikt over hva som kan være aktuelt for din virksomhet. Tilleggsdekninger Forsikringen kan utvides til også å omfatte tap påført sikredes kunder (Inkluderer midler som oppbevares på klientkonto), sikredes utgifter til rekonstruksjon og gjenoppretting av data som er tapt eller skadet ved datakriminalitet begått av ansatte og/eller utenforstående tredjemenn, uavhengig av om datakriminaliteten er foretatt i vinnings hensikt. Andre vanlige forsikringer Styreansvarsforsikring dekker det personlige økonomiske ansvaret til styremedlemmer og administrerende direktør. Formuesskadeforsikring dekker rene økonomiske tap (dvs. uten at det har skjedd ting- eller personskader). Rettshjelpsforsikring dekker utgifter til juridisk bistand. Ansvarsforsikring (Bedriftsansvar) dekker ansvar for skader forårsaket under utførelse av oppdrag for bedriften. Produktansvarsforsikring dekker det ansvaret som en produsent, importør eller selger kan pådra seg dersom produktet fører til skade. Miljøforsikring dekker ansvar etter naturmangfoldloven 5 Tilleggsinformasjon I dette avsnittet nevner vi en del spesielle forhold som kan være viktig for deg å kjenne til. Sikkerhetsforskrifter Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade eller avverge at en skade skjer. Dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes kan retten til erstatning, helt eller delvis, falle bort.

13 Produktsammendrag Flytebryggeforsikring. 12 (12) 1 Innledning 4 Utvidelser og tilleggsdekninger Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen Det kan av og til være behov for å utvide forsikringen. av de begrensningene som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den fullstendige vilkårsteksten. Skulle du få en skade erstattes den i henhold til vilkårene. 2 Forsikringsomfang tilbyr 3 ulike forsikringsløsninger for flytebrygger. Grunnforsikring. Standardforsikring. Superforsikring (Kasko). Grunnforsikringen gjelder kun mot brann, eksplosjon og tyveri. I tillegg dekker forsikringen ansvar overfor 3. mann (tingskade) ved sammenstøt. Forsikringen omfatter også ansvar for vrakfjerning. Som nevnt over omfatter flytebryggeforsikringen også ansvar for sammenstøt (om bryggeanlegget skulle slite seg), samt ansvar for pålagt vrakfjerning/opprydding. Men, ansvarsdekningen dekker kun skade på ting/objekter - ikke skade på personer. Dessuten er ansvarsbeløpet begrenset til 1 mill. kr pr skadetilfelle. I tillegg til flytebryggeforsikringen bør det derfor vurderes å kjøpe en separat ansvarsforsikring i som utvider dette ansvaret. 5 Tilleggsinformasjon I dette avsnittet nevner vi noen spesielle forhold som det kan være viktig for deg å kjenne til. Standardforsikringen omfatter i tillegg til det som gjelder for Grunnforsikringen også skade på bryggeanlegget ved naturskader begrenset til skade ved storm, stormflo, skred, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd. Superforsikringen (Kasko) dekker i tillegg til ovennevnte skader også andre plutselige og uforutsette skader på bryggeanlegget. Her dekkes eksempelvis skader forårsaket av bølger og uvær selv om det ikke har blåst storm, dvs. vindstyrke på minst 20,8 m/sek. Hvilke skader dekkes ikke svarer ikke for tap og skade som følge av støtning mot eller berøring med is eller som følge av snøtyngde, material- eller konstruksjonsfeil, manglende vedlikehold, slitasje, tæring eller uriktig montasje, skade som leverandør kan gjøres ansvarlig for eller skade som omfattes av leverandørs garanti eller kontraktsforhold, omkostninger til utlegging av moringer og fortøyningsutstyr dersom forsikringsobjektet sliter seg eller kommer ut av posisjon, ansvar for skade på båter og utstyr tilhørende båtforeningens medlemmer, sameiere eller andre som har fast båtplass ved den forsikrede flytebryggen, ansvar for skade på person eller tap av liv. Sikkerhetsforskrifter Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade eller avverge at en skade skjer. Dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort. Fareendringer Vær også oppmerksom på at dersom det gjøres endringer som kan medføre at risikoen for skade øker (eksempelvis flytting av bryggeanlegget), så må ha melding om dette. Manglende informasjon kan få konsekvenser for erstatningsoppgjøret. Forsikringssum Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på anskaffelsestidspunktet kostet å anskaffe bryggeanlegget, anskaffelsesprisen. Ansvar overfor 3.mann og ansvar for vrakfjerning er begrenset til 1 mill. kr. pr skadetilfelle. 3 / Aldersfradrag en er angitt i forsikringsdokumentet og regnes for hvert skadetilfelle. Dersom det ved ett og samme skadetilfelle oppstår skade både på eget forsikringsobjekt og ansvar overfor 3.mann (herunder også ansvar for vrakfjerning), så trekkes kun en egenandel. Ved fornyelse av deler av forsikringsobjektet etter skade beregnes et aldersfradrag på 10 % for hvert år det skadede forsikringsobjektet/delen er eldre enn 10 år. Maksimalt fradrag 50 %. Aldersfradraget beregnes av nyprisen for utskiftede deler, men ikke av kostnadene til demontering/montering.

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer