Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre"

Transkript

1 Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Møte i styringsgruppen Orkdal Sanitetsforening

2 Saksliste: Status i prosjektet mars 2012 Sett i lys av mål og tiltak for første prosjektår Gjennomførte aktiviteter, informasjon om kompetansesenteret Oppsummering av erfaringskonferansen som ble avholdt 23. og 24. februar, se vedlagte program. Evaluering av treningsgruppene for seniorer i Trondheim Samarbeid med fallprosjektet i HMN Pasientsikkerhetskampanjen nytt innsatsområde for 2012: Reduksjon av fall i helseinstitusjoner - Kompetansesenterets funksjon Eventuelt

3 Mål i prosjektet Etablere et nasjonalt ledende kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre med særlig fokus på formidling av kunnskap og fagutvikling i praksis på tvers av forvaltningsnivåer Utvikle spisskompetanse på fagutvikling i praksis med fokus på samhandling og omsetting av ny kunnskap til nye tjenester og arbeidsmetoder Økt kompetanse på forebygging av fall og bevegelsesvansker hos eldre i regionen Legge til rette for tverrfaglige og klinisk relevante forsknings- og utviklingsprosjekter med aktører fra helseforetak og kommuner i regionen.

4 Aktuelle tiltak første prosjektår o Utvikle og etablere egen web-hjemmeside o Planlegge og gjennomføre nasjonal erfaringskonferanse o Evaluere treningsgruppene for seniorer i Trondheim med tanke på videreutvikling og spredning o Planlegge og initiere utviklingsprosjekt(er) som oppfølging av Fallprosjektet i samarbeid med Helsetilsynet

5 Informasjon om kompetansesenteret I følgende fora på St. Olav/HMN/regionen: - Regionalt møte for geriatri og alderspsykiatri i Midt-Norge (Hellmøtet) - Sykepleiefaglig nettverk/samhandlingsnettverk - Fagmøte for avdelingssykepleiere på Med. Klinikk - Tverrfaglig møte Geriatrisk avd. - Fellesmøte Klinikk for Kliniske servicefunksjoner - Møte i brukerutvalget - Fysak folkehelsesamling i Sør Trøndelag Utenfor regionen: - Seminar H-dir om Folkehelseprosjekter i Norge - Rundebordskonferanse Skadeforebyggende Forum - Sykehuset Telemark fagdag: Oppstart av fallforebyggende arbeid - Årsmøteseminar for NFFs Faggruppe for geriatrisk fysioterapi

6 Erfaringskonferansen i Trondheim 23. og 24.februar 46 deltakere - 16 kommuner var representert Representanter fra H-dir og ansvarlige for folkehelsearbeid i to Fylkeskommuner (Telemark og Sør-Trøndelag) Orkdal Sanitetsforening

7 Program Presentasjon av Kompetansesenter for bevegelsesvansker hos eldre v/ Randi Granbo Fall og fallforebyggende tiltak. Hva er kunnskapsgrunnlaget? v/jorunn L. Helbostad Fall i sykehus. Fallprosjektet i Helse Midt-Norge RHF v/ Jorunn K. Uleberg Er fallforebygging for eldre lønnsomt? v/liv Faksvåg Hektoen Lunsj Presentasjon av erfaringer fra følgende kommuner/fylkeskommuner: Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Telemark/Grenland, Orkdal og Trondheim Gruppearbeid/diskusjoner/refleksjoner med utgangspunkt i presentasjonene samt egne erfaringer Oppsummering og veien videre

8 Følgende overskrifter/temaer ble oppsummert Kompetansesenterets rolle og funksjon Webside med tverrfaglig tilnærming, må være synlig, et nasjonalt kompetansesenter med regionale nettverk, nyhetsbrev. Et nasjonalt kompetansesenter med oversikt over kartleggingsverktøy, tallmateriale og resultater, nettverk og ressurspersoner, relevant litteratur og forskning, og kunne vise eksempler fra ulike kommuner. Helhetlig tilnærming Helhetlig pasientforløp, tverrfaglighet, sammensatt tiltak Organisering og forankring av forebyggende tiltak Må sikre forankring både i administrativ og politisk ledelse. Tenke interkommunalt, økonomiske rammer. Oversikt over gode eksempler/modeller fra andre land (Nederland ble nevnt). Kvalitetssikring og faglig standard på forebyggende tiltak Standardiserte tester/felles verktøy på ulike nivå, kunnskap om bruk av tester (hvilke, når og av hvem?), innhold i gruppene, tidlig intervensjon basert på målgruppe/nivå. Tverrfaglig samarbeid; henvisning intervensjon Metoder og praktisk gjennomføring Mal for drift, gode arenaer for rekruttering av deltakere, instruktør; oppfølging, sertifisering (som i England), samarbeidspartnere; utdanningsinstitusjoner, frisklivssentraler. Rekruttering; komm.overlege Målgruppe for forebyggende tiltak - Nivåklassifisering, felles navn på grupper på samme nivå

9 Evaluering av treningsgruppene for seniorer i Trondheim Trenger du å komme i form? Bli med i treningsgruppe for seniorer! Ønsker du å komme i bedre form og bli sterkere? Føler du deg ustø og ønsker å få bedre balanse? Greier du mindre i dag enn for ett år siden? Synes du vinterføret har blitt en utfordring? Spørreskjema (135 besvarelser) Fokusgruppeintervjuer (seniorer, instruktører, ressurspersoner fysioterapeuter i TK)

10 Hvem deltar i treningsgruppene for seniorer i Trondheim? Aldersgrupper < =>90 Total Kjønn Mann (11 %) Kvinne (89 %) Total % % % 1 1% 133 (100 %) Kun 17 av de 135 deltakerne mottok helse- og velferdstjenester. Av disse mottok 12 kun trygghetsalarm. 5 mottok trygghetsalarm sammen med enten personlig bistand hushold eller personlig bistand person eller begge deler.

11 Hvordan kommer de seg til treningsgruppe? 104 (77 %) deltar i treningsgruppe i egen bydel og av disse oppgir 80 % at de vanligvis går, 10 (i underkant av 10 %) oppgir at de kjører/sitter på noen ganger.

12 Hva sier de om egen helse og hvor lenge har de deltatt i treningsgruppe? 30 % oppga at de hadde meget god eller utmerket helse. Over halvparten oppga at de hadde god helse. 17 % oppga at de hadde nokså god eller dårlig helse Halvparten av de deltakerne har gått i treningsgruppe i mer enn 3 år og ¼ av har oppgitt at de har deltatt i mer enn 5 år

13 Rapporterte fall siste år og oppgitt frykt for å falle 30 % oppga at de hadde falt en eller flere ganger i løpet av siste år 34 % av de over 80 år oppga en eller flere fall siste år

14 Bekymring for å falle - Et generelt spørsmål + FESI (kortversjon) Kle av eller på deg Bade eller dusje Reise deg opp fra, eller sette deg ned på en stol Gå opp eller ned trapper Strekke deg for å nå ting over hodehøyde eller bøye deg for å ta opp ting fra golvet Gå opp eller ned en skråning Delta i sosiale sammenkomster

15 Forebygge bevegelsesvansker og fall Trene opp og forebygge et evt. neste fall Redusere risikofaktorer for fall Bedre rehabilitering Hoftebrudd pasienter Personer med fallrelaterte skader Personer med h ø y fallrisiko m å lgruppe Opprettholde helse Forebygge funksjonssvikt Eldre personer Department of Health Falls and Bone Commissioning Toolkit. Key Aims of Service Delivery (Department of Health 2009a). BGS Newsletter, September 2009 Issue 23 ISSN

16 Fallprosjektet Samarbeidsprosjekt mellom: Fylkesmennene i Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Møre- og Romsdal og Forskningsgruppe for Geriatri ved St. Olavs Hospital/NTNU MÅL: Å redusere forekomsten av fall og fallrelaterte skader i spesialisthelsetjenesten i Helseregion Midt-Norge

17 3-delt prosjekt: Fase : Pilotprosjektet Mål: grov kartlegging av forekomst og årsaker til fallhendelser i spesialisthelsetjenesten. Tidsperiode: Fase : Journalstudien Mål: kartlegge risikofaktorer, konsekvenser og igangsatte tiltak for fall og fallrelaterte skader i spes.helsetjenesten. Journalgranskning av hendelsene til alle pasientene over 75 år med meldt fallhendelse i 2009 i somatisk spes.helsetjeneste.

18 Oppsummering så langt i prosjektet: Eldre pasienter som faller i sykehus er en skrøpelig gruppe: Pasientene har dårlig funksjon både før og etter sykehusoppholdet: Kognitiv funksjon Gangfunksjon Hjelpebehov Fallhendelsene skjer i en tidlig fase av innleggelsen. Mange har hatt fallhendelser tidligere. Stor grad av polyfarmasi blant pasientene. Rapportering av fallhendelsene kunne vært bedre. Svært mange dør kort tid etter fallhendelsen. Kontaktperson: Joriunn Uleberg, tlf

19 Fase : Konsekvenser av fall i sykehus Mål: Øke kunnskapen om funksjons- og helsestatus for pasienter som har falt i sykehus Kartlegge hvilke tilbud disse får etter utskrivelse fra sykehus. Gjennom : Journalgranskning på kommunalt nivå

20 Fallprosjektet i fase 3 Utvikling av fagprosedyrer og samhandlingstiltak for fallforebygging ved St. Olavs Hospital Utprøving av disse i utvalgte avdelinger - Utviklingsarbeidet må ses i sammenheng med Pasientsikkerhetskampanjen og det nasjonale arbeidet med utvikling av fagprosedyrer innen fallforebygging.

21 Nasjonal pasientsikkerhetskampanje Fire nye innsatsområder i 2012: Reduksjon av blodbaneinfeksjoner i forbindelse med sentrale venekatetre (SVK) Reduksjon av trykksår Reduksjon av urinveisinfeksjoner Reduksjon av fall i helseinstitusjoner I tillegg er følgende innsatsområder med i kampanjen: Trygg kirurgi med fokus på postoperative sårinfeksjoner Samstemming av legemiddellister Riktig legemiddelbruk i sykehjem Behandling av hjerneslag Psykisk helse og rus

22 Reduksjon av fall i helseinstitusjoner Tiltakspakke har vært ute på høring (høringsfrist ) Kompetansesenteret har i samarbeid med Forskningsgruppe Geriatri og avd. for Geriatri utarbeidet et høringssvar + Utarbeidet et forslag til struktur på en alternativ tiltakspakke. + Meldt interesse for å være pilot i utprøving av tiltakspakke

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER?

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? PROSEDYREBOK FOREBYGGING AV FUNKSJONSSVIKT OG FALL HOS ELDRE - HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? Et samarbeidsprosjekt mellom kommune, sykehus, universitet, høgskole og frivillige

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 17-20 Region: Sør-Øst Dato: 16.4 13.5.2015

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 17-20 Region: Sør-Øst Dato: 16.4 13.5.2015 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 17-20 Region: Sør-Øst Dato: 16.4 13.5.2015 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Aktuelt som godt eksempel Lokale/ regionale

Detaljer

Fallforebygging i kommunen Kunnskap og anbefalinger

Fallforebygging i kommunen Kunnskap og anbefalinger Rapport IS-2114 Fallforebygging i kommunen Kunnskap og anbefalinger Publikasjonens tittel: Fallforebygging i kommunen. Kunnskap og anbefalinger. Utgitt: November 2013 Bestillingsnummer: IS - 2114 Utgitt

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag

Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ leder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale føringer...

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport mai 2013 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2014 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Prosjektrapport IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Etablering av undervisning, veiledning og faglig nettverkverksbygging mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 2008 Rigmor Furu og Kirsten Eriksen

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre»

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Forord... 5 1. Innledning/bakgrunn... 6 1.1 Mandat... 7 1.2 Befolkningsutvikling

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer