Møteinnkalling. Kontrollutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kontrollutvalet"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalet 16. januar 2013

2 Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf , mob , epost Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Det er sett opp slik tidsplan for møtet: 10.30: Fylkestannlege Anthony Normann Valen orienterer om den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal, organisering, utfordringar, planar m.v. Deretter er det lagt inn eit besøk ved St. Carolus distriktstannklinikk, som ligg i gangavstand frå Fylkeshuset. Fylkestannlegen saman med kst. overtannlege og klinikkleiar Trine Monsen viser rundt. Ev. saksbehandling av sakene Ko-4/13 6/ : Lunsj i kantina i Fylkeshuset : Saksbehandling av resterande saker../. Vedlagt følgjer saksframlegga i sakene Ko-1/13 7/13 samt referatsakene RS 1/13 2/13. Sak Ko-7/13 er ikkje offentleg og blir berre sendt til medlemene, varamedlemene og fylkesordføraren (offl ledd, jf. koml. 78 nr 7). Møteprotokollen frå møtet den er og vedlagt. Saksdokumenta i trykt form blir berre sendt medlemene, varamedlemene og fylkesordføraren, dei øvrige mottakarane får møteinnkalling via epost. Det er sett opp slik sakliste: Side1

3 Saksnr Innhald Uoff KO-1/13 Budsjett 2013 for Sentrale kontrollorgan, disponering av budsjettramma. Aktivitetsplan for KO-2/13 Oppfølging av rapporten "Spesialundervisning i vgs." KO-3/13 Prosjektskisse - "Tilskottsforvaltninga innan kulturområdet og næringsområdet" KO-4/13 Tilsynsrapport - St. Carolus distriktstannklinikk, Molde KO-5/13 Tilsynsrapport - Rindal distriktstannklinikk KO-6/13 Tilsynsrapport - Bjørgvin distriktstannklinikk, Ålesund KO-7/13 Rapport frå kartleggingsbesøk ved vidaregåande skular i 2012 (ikkje. off., offl ledd, jf. koml. 78 nr 7) RS-1/13 Tilskot til Nordøyvegen m.m., svar frå administrasjonen RS-2/13 FKT - Medlemsbrev nr 2/2012 X

4 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Hans Blø Finn Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato KO-1/13 Kontrollutvalet Budsjett 2013 for Sentrale kontrollorgan, disponering av budsjettramma. Aktivitetsplan for Bakgrunn Fylkestinget slutta seg i sak T-71/12 til kontrollutvalets framlegg til årsbudsjettramme for 2013 for Sentrale kontrollorgan. Etter vedtaket og korrigert for løns- og prisvekst er det dermed løyvd slike budsjettrammer til Sentrale kontrollorgan i 2013: Fylkesrevisjonen kr Kontrollutvalssekr. kr Kontrollutvalet kr Sum kr I tillegg vil kome ev. mindreforbruk frå verksemda i 2012, eller frådrag for meirforbruk. Ved årsskiftet ser den førebelse rekneskapen for 2012 ut til at ein samla for kontrollorgana vil kome ut med eit mindreforbruk på om lag kr Vi vil foreslå at mindreforbruket blir stilt til disposisjon og tillagt ramma i I denne saka blir det gjort greie for korleis løyvingane er tenkt disponerte for fylkesrevisjonen og kontrollutvalssekretariatet, og kva aktivitetar som er planlagt for kontrollutvalet i Verksemda i 2013 Fylkesrevisjonen Vedtaket i fylkestinget gir midlar på same nivå som tidlegare år. Dette gir oss i stand til å yte revisjonstenester på eit fagleg nivå kontrollutvalet har gitt oss signal om. Det er og rom i budsjettet for nødvendig oppdateringar innan revisjonsfaget, i samsvar med lov og interne retningslinjer. Fylkestinget har i si bestilling av forvaltningsrevisjon for 2013 lagt opp til like mange prosjekt som tidlegare år. Bestillinga vil normalt medføre arbeid for 2 årsverk. To av desse prosjekta er allereie starta opp. Side3

5 Side 2 For rekneskapsrevisjon er alle stillingane bemanna. Her legg vi opp til å utnytte ressursane effektivt ved og å arbeide med eksterne revisjonsoppdrag. Som vi tidlegare har gjort merksam på er det desse inntektene som gir oss tilstrekkelig med midlar til drift av revisjonen utover lønn og husleige. Vi ser at desse inntektene i 2013 vil bli på same nivå som i Kontrollutvalssekretariatet I hovudsak er ramma knytt til løn/sos. utgifter til kontrollsjefen og drift av kontoret. Aktivitetane i sekretariatet vil elles i stor grad spegle verksemda til kontrollutvalet, jf. nedanfor. Etter vedtak i fylkestinget skal faste folkevalde organ innan 1. halvår 2013 gå over til papirlause møte og bruk av ipad for møteinnkalling m.m. I tillegg er det planar om å opprette eit fellessekretariat i sentraladministrasjonen for alle folkevalde organ som følgje av omlegginga, til å ta seg av dei meir tekniske sidene ved møteverksemda. Det er førebels ikkje fastsett noko tidspunkt for når omlegginga blir sett i verk for kontrollutvalet sitt vedkomande. Kontrollutvalet må uansett framleis ha eit eige sekretariat, slik regelverket for kontrollutvalet er utforma, for saksbehandling, tilsyn med revisjonsverksemda m.m. Kontrollsjefen ser for seg at sjølve produksjonen av møteinnkallingar og møteprotokollar til kontrollutvalet kan utførast av fellessekretariatet, som i seg sjølv kan innebere ei viss arbeidsavlasting. Erfaringsmessig vil venteleg omlegginga til nye elektroniske løysingar i alle høve i ein overgangsperiode, likevel medføre meirarbeid. Kontrollutvalet Utanom den faste leiargodtgjersla er utgiftene til møtegodtgjersle/tapt arbeidsforteneste og reiseoppgjer rekna ut frå 8 ordinære møte i 2013, og at 4 av medlemene møter i 4 gruppemøte/ fylkestingsmøte kvar. I ramma er det elles lagt inn utgiftsdekning til følgjande andre årvisse aktivitetar: - NKRFs kontrollutvalskonferanse, febr. (alle medlemene, ev. varamedlem). - Årsmøte/fagkonferanse, Forum for Kontroll og Tilsyn, juni (ds.). - Regional kontrollutvalskonferanse i Midt-Norge, veke 39. I 2012 fekk kontrollutvalet ei tilleggsløyving til ulike opplæringstiltak, men som kjent vart eitt av tiltaka, den planlagde studieturen til Oslo, utsett til våren Den delen av tilleggsløyvinga som var avsett til studieturen vil bli søkt overført til bruk i Studieturen er planlagt gjennomført den mars. Kostnadene med omlegging til papirlause møte blir dekt av andre budsjettpostar i fylkesbudsjettet. Medlemene må pårekne oppmøte/bruk av tid til opplæring m.v../. Vedlagt følgjer eit utkast til møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalet i 2013, der dei nemnde aktivitetane er lagt inn. Det er ønskeleg med innspel frå medlemene til utkastet, om ønske om besøk/synfaringar, orienteringar m.m. For dei ordinære møta er det i tillegg antyda kva saker som kjem til behandling, utan at denne lista er fullstendig. M.a. må kontrollutvalet bruke ein del tid på fleire møte utover året på spørsmålet om ev. omorganisering av revisjonsordninga. Side4

6 Side 3 Forslag til vedtak: Kontrollutvalet sluttar seg saka om disponering av budsjettramma for 2013, og godkjenner utkastet til møte- og aktivitetsplan for Kontrollutvalet legg til grunn at den udisponerte løyvinga i 2012 til studietur til Oslo blir stilt til rådvelde for tiltaket i Hans Blø Kontrollsjef Finn Åge Ødegård fylkesrevisjonssjef Vedlegg 1 Møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalet 2013 Side5

7 Møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalet i 2013 Dato Aktivitet Saker/handling Merknad 16. jan. Møte, Fylkeshuset Budsjett 2013 disponering av ramma, møte- og aktivitetsplan Prosjektplan for forvaltningsrev.prosjekt. Oppfølging av prosjekt behandla av fylkestinget i desember. Rapport frå kartleggingsbesøk ved vgs. i Tilsynsrapportar. Orientering om tannhelsetenesta, befaring av St. Carolus tannklinikk. (5. -) febr. NKRFs kontrollutvalskonferanse, Gardermoen Fem medlemer/varamedlem er påmeldt. 13. febr. Møte, Ålesund Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Tilsynsrapportar. Besøk ved og orientering om Brisk Kompetansesenter AS, Moa/Spjelkavik. Orientering om ny struktur for vgs. i Ålesund mars Studietur til Oslo Eige program, m.a. med besøk i Riksrevisjonen, KRD, Økokrim, og forelesningar frå KS, TØI, Utdanningsdirektoratet m. fl. Samarbeid med KU i S&Fj., Hordaland og Rogaland fk. 10. april Møte, Fylkeshuset Årsrekneskap/årsrapport M&R fk og for Sentrale kontrollorgan. Revisjonsmelding. Årsmelding 2012 for kontrollutvalet. Forvaltningsrev.rapport om Omdømme og identitet i M&R fk. Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2. halvår Ev. samarbeid om revisjonsordning. Vurdering av uavhengigheit (fylkesrevisjonen). Prosjektplan for forvaltningsrev.prosjekt april Fylkesting, Ålesund Behandling av saker fremja av kontrollutvalet i møte den juni Møte, Fylkeshuset Forvaltningsrev.rapport Tilskott til kultur- og næringsformål. Oppfølging av prosjekt behandla på apriltinget. Melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar. Økonomirapport pr Raspport om utført revisjonsarbeid i Prosjektplan for forvaltningsrev.prosjekt. Bestilling av selskapskontroll i Medlemene har høve til å møte ved behandlinga. Kollisjon med FKTs fagkonf juni, sjå nedanfor. Side6

8 Dato Aktivitet Saker/handling Merknad juni Forum for Kontroll og Tilsyn, fagkonferanse, årsmøte Program ikkje fastsett. Clarion Hotel Airport, Gardermoen. Kollisjon med ordinært møte den 5. juni juni Fylkesting, Geiranger Behandling av saker fremja av kontrollutvalet i møte den sept. Møte, Kristiansund Tilbakemelding på prosjekt behandla på apriltinget. Oppfølging av prosjekt behandla på junitinget. Forvaltningsrevisjon 2014, overordna analyse. Økonomiplan med budsjett for 2014 for Sentrale kontrollorgan. Rapport om utført revisjonsarbeid pr Prosjektplan forvaltningsrev.prosjekt. Medlemene har høve til å møte ved behandlinga. Tilsynsrapport. Byggerekneskap (ev. synfaring av rehab. av bygg 10 ved Kr.sund vgs.) Besøk/orientering ved Bølgen Invest AS ev. Trafikanten M&R AS, Kristiansund. Veke 39 ( sept.) Midt-norsk konferanse for kontrollutval, Sør- Trøndelag Program, datoar og stad ikkje fastsett. Teknisk arrangør er Konsek IKS. 2. okt. Møte, Fylkeshuset Forvaltningsrev.rapport Gjennomføringsgraden i vgs. Val av prosjekt for forvaltningsrevisjon i Tilbakemelding på prosjekt behandla på junitinget. Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 1. halvår Økonomirapport pr for Sentrale kontrollorgan okt. Fylkesting, Geiranger Behandling av saker fremja av kontrollutvalet i møte den okt. Møte,.* Forvaltningsrevisjon 2014 prioritering av rekkefølgja for valde prosjekt. Oppfølging av prosjekt behandla på oktobertinget. Medlemene har høve til å møte ved behandlinga. * Stad og tema ikkje fastsett. Tilsynsrapport. Byggerekneskap. Besøk/orientering ved * Side7

9 Dato Aktivitet Saker/handling Merknad 27. nov. Møte, Fylkeshuset Forvaltningrev.rapport Reiselivsnæringa. Tilbakemelding på prosjekt behandla på oktobertinget. Økonomirapport pr for Sentrale kontrollorgan. Prosjektskisse forvaltningsrev.prosjekt (ev. 30. okt.) des. Fylkesting, Ålesund Behandling av saker fremja av kontrollutvalet i møte den Medlemene har høve til å møte ved behandlinga /hb Side8

10 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato KO-2/13 Kontrollutvalet Oppfølging av rapporten "Spesialundervisning i vgs." Bakgrunn I samsvar med kontrollutvalets reglement pkt. 8 skal forvaltningsrevisjonsrapportar oversendast vedkomande hovudutval, etter behandlinga i fylkestinget. Meininga er at hovudutvalet skal gi tilbakemelding til kontrollutvalet om på kva måte konklusjonane og anbefalingane i rapporten, ev. tilleggsmoment i fylkestingets vedtak, blir følgde opp. Kontrollutvalet skal sette ein frist for tilbakemeldinga. Oppfølging av vedtak vedr. rapport 4/2012 Spesialundervisning i vidaregåande opplæring./. Rapporten Spesialundervisning i vidaregåande opplæring sine konklusjonar og anbefalingar går fram av kap. 3, jf. vedlagte utdrag. Ved behandlinga av rapporten i kontrollutvalet, sak Ko-41/12, vart følgjande tilråding fremja til fylkestinget: Fylkestinget tar rapporten Spesialundervisning innan vidaregåande opplæring til vitande og ber om at konklusjonar og anbefalingar i rapporten blir følgde opp. Rapporten vart behandla av fylkestinget i desember, sak T-69/12, som samrøystes slutta seg til tilrådinga frå kontrollutvalet. Vurdering Etter kontrollsjefens vurdering er det utdanningsutvalet i eigenskap av politisk ansvarleg organ for vidaregåande opplæring som bør gi tilbakemelding til kontrollutvalet om oppfølging av vedtaket i fylkestinget. Fristen for tilbakemelding bør settast til 14. mars 2013, som er tilpassa møtet i utdanningsutvalet den 12. mars Forslag til vedtak: Kontrollutvalet oversender rapporten Spesialundervisning i vidaregåande opplæring til utdanningsutvalet, og ber om tilbakemelding om på kva måte konklusjonane og anbefalingane i rapporten og fylkestingets vedtak blir følgde opp. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding innan 14. mars Side9

11 Side 2 Hans Blø kontrollsjef Vedlegg 1 Kap. 3 - "Spesialundervisning i vidaregåande opplæring" Side10

12 Side11

13 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato KO-3/13 Kontrollutvalet Prosjektskisse - "Tilskottsforvaltninga innan kulturområdet og næringsområdet" Bakgrunn Etter forslag frå kontrollutvalet slutta fylkestinget seg i sak T-51/12 til at det i 2013 skulle gjennomførast ei undersøking knytt til tilskottsforvaltninga innan kultur- og næringsområdet. Kontrollutvalet har elles fastsett at undersøkinga skal kome som første prosjekt blant dei som vart valde for /. Kontrollsjefen har bedt fylkesrevisjonen om å utarbeide ei prosjektskisse for undersøkinga. Vedlagt følgjer prosjektskissa med forslag til problemstillingar, kriteria og avgrensingar. Det er og lagt ved eit oversyn over dei aktuelle tilskottsordningane innan kultur- og næringsområdet. Vurdering Kontrollsjefen er samd i at ein i dette prosjektet ikkje evaluerer effektane ved tilskottsordningane, dvs. om verknadene av tilskotta oppfyller forventningane til ordningane. Ei slik problemstilling blir omfattande, og representerer eit prosjekt i seg sjølv. Det kan likevel vere grunn til å få undersøkt om resp. ansvarlege avdelingar/politiske hovudutval gjennomfører eigne effektevalueringar, ev. og om desse er forsvarlege. Det er og etter kontrollsjefens syn ikkje nødvendig i dette prosjektet å evaluere forvaltninga av tilskotta til dei store kulturinstitusjonane, dvs. teateret, musea, faste festivalar m.v. For desse har fylkeskommunen etablert administrative oppfølgingsordningar som går ut over det reint internkontroll-messige. Ei skildring av omfanget av denne oppfølginga kan likevel vere opplysande. Det same gjeld tilskottet til Innovasjon Norge AS, ettersom selskapet har etablert eit eige kontrollopplegg. Selskapet bør likevel kunne gjere greie for korleis oppfølginga av sine engasjement skjer. Innan næringsområdet gjeld eit generelt forbod mot offentleg støtte til næringsformål som kan verke konkurransevridande. Dei fleste tilskottsordningane som blir forvalta av fylkeskommunen er imidlertid innafor regelverket, men det kan vere knytt vilkår til kor stor støtte m.v. som kan ytast i enkelttilfelle. Det kan vere nyttig at undersøkinga nemner eventuelle kontrollmessige utfordringar ved slike Side12

14 Side 2 meir spesielle problemstillingar, framfor ei generell vurdering av fylkeskommunens oppfølging av statstøtteregelverket. Kontrollutvalet bør elles gi synspunkt på kva for tilskottsordningar som det er ønskeleg å få evaluert, sidan revisjonen foreslår at eit utval av tilskottstypane blir valt for gjennomgang. Forslag til vedtak: Kontrollutvalet sluttar seg til prosjektskissa for prosjektet Tilskottsforvaltninga innan kulturområdet og næringsområdet, med dei merknader som kjem fram i saksframstillinga. Kontrollsjefen får fullmakt til å gjere presiseringar m.m. om innhald og gjennomføring, med melding tilbake til kontrollutvalet. Hans Blø kontrollsjef Vedlegg 1 Prosjektskisse - "Tilskottsforvaltninga innan kulturområdet og næringsområdet" 2 Oversikt over tilskot - kulturområdet 3 Oversikt over tilskot - næringsområdet Side13

15 Prosjektskisse forvaltningsrevisjonsprosjekt 2/ Tilskottsforvaltninga innan kulturområdet og næringsområdet Bakgrunn: Prosjektet blei i sak KO-35/12 i Kontrollutvalet vedtatt som forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt for I sak T-51/12 slutta Fylkestinget seg til Kontrollutvalet sitt forslag og prosjektet blei i sak KO-41/12 i Kontrollutvalet prioritert som nummer ein. Møre og Romsdal fylkeskommune yter kvart år tilskott til mange ulike formål innan kultur og næringsområdet, både gjennom faste overføringar og søknadsbaserte ordningar. Løyvingane omfattar både formidling av statlege midlar og tildelingar over fylkeskommunen sine eigne rammer. Kommunelova slår fast at den kommunale forvaltninga av fellesinteressene skal vere tillitvekkande og ha ein høy etisk standard. God eigenkontroll er eitt element i ei tillitsskapande kommunal forvaltning, og internkontroll er ein sentral del av den kommunale eigenkontrollen. Av kommunelova 23 nr. 2 går det fram at administrasjonssjefen skal sjå til at administrasjonen blir driven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instrukser, og at den er gjenstand for betryggande kontroll. Det er i tråd med allment etablerte leiingsprinsipp, at ein leiar av ei verksemd har ansvar for å etablere rutinar og system som sikrar at organisasjonen når dei mål som er satt, innanfor dei lovar og reglar som gjeld. 1 Gjennom gode interne kontroll- og oppfølgingsrutinar har ein styrka moglegheit til å førebygge uønskte hendingar og sikre at tildelingane blir brukt i tråd med føresetnadene. Det har omdømemessig verdi og verkar tillitsskapande om rutinane er på plass. Ved ein gjennomgang av dei interne rutinane for tilskottsforvaltninga kan eventuelle veikskapar på området avdekkast og gje grunnlag for forbetringar. Problemstillingar: På bakgrunn av den overordna bestillinga frå Kontrollutvalet foreslår Fylkesrevisjonen følgjande hovudproblemstilling: I kva grad har Møre og Romsdal fylkeskommune etablerte rutinar som sikrar at tilskott til kultur- og næringsformål blir forvalta på ein tillitvekkande måte? Eksempel på underproblemstillingar som kan konkretisere hovudproblemstillinga: 1 Ot.prp. nr. 17 ( ) Side14

16 1) Har MRFK skriftlege retningsliner for forvaltning av tilskott til kultur- og næringsformål, og i tilfelle korleis blir desse praktisert? 2) Har MRFK interne rutinar som sikrar betryggande kontroll i tilskottsforvaltninga? - Mellom anna om MRFK har rutinar som sikrar at regelverket om habilitet og offentleg støtte blir overhaldt? 3) Kva slags oppfølging og etterkontroll blir gjort for å sikre at bruken av tildelte midlar er i tråd med føresetnadene? Eventuelt seinare behov for å endre problemstillingane vil bli avklart med Kontrollsjefen/ Kontrollutvalet. Avgrensing: På bakgrunn av bestillinga frå Kontrollutvalet, anbefaler Fylkesrevisjonen at prosjektet ser på interne rutinar for tilskottsforvaltninga. At rutinane er på plass vil styrke moglegheita til å førebygge uønskte hendingar og vil gje eit godt grunnlag for tillitvekkande forvaltning av fellesskapets verdiar. Med bakgrunn i omfanget av prosjektet anbefaler Fylkesrevisjonen at effektevaluering ikkje blir gjennomført i denne omgang. Dette kan eventuelt bli eit eiget forvaltningsrevisjonsprosjekt. Dei ulike tilskotta til kultur- og næringsformål er mangearta og har ulike former. Både kulturavdelinga og regional- og næringsavdelinga forvaltar statlege ordningar i tillegg til å tildele midlar over eigne rammer. Løyvingane har form både som faste overføringar og søknadsbaserte ordningar, og tildelingane kan vere enten administrativt eller politisk fatta. For å gjere prosjektet handterbart anbefaler Fylkesrevisjonen at det blir gjort eit utval blant tilskottsordningane, og at desse blir tidsmessig avgrensa til tildelingar i Metode: Prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med RSK 001 som er ein nasjonal standard for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Standarden er utarbeidd av Norges Kommunerevisorforbund og angir kva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Aktuelle metodar å bruke i prosjektet vil vere dokumentanalyse og intervju. Data i prosjektet vil i hovudsak vere dokumentasjon for dei ulike tilskottsordningane, rapportering og saksframlegg frå avdelingane, samt dokumentasjon til eit utval enkelttildelingar som er gitt. Dette kan supplerast med intervjudata av nøkkelpersonar. Side15

17 Det vil bli gjennomført oppstartsmøte med reviderte avdelingar samt høyringsmøte ved slutten av prosjektet. I tillegg til fortløpande kontakt gjennom heile prosjektet sikrar nemnte møte ein god revisjonsdialog. Revisjonskriterium: Med revisjonskriterium meiner ein dei reglar og normer og/eller standardar som gjelder innanfor det undersøkte området og som resultata i prosjektet skal vurderast opp i mot. Aktuelle kjelder til revisjonskriterium i dette prosjektet kan vere: Kommunelova med forarbeid Rapportar til KRD om internkontroll Etiske retningsliner for Møre og Romsdal fylkeskommune Retningsliner, vedtak og føresetnader for dei ulike tilskotsordningane Reglement for økonomistyring i staten Rapporteringsfrist til Kontrollsjefen: Fylkesrevisjonen tar sikte på at endelig forvaltningsrevisjonsrapport skal vere levert Kontrollsjefen onsdag 22.mai Kontrollsjefen får kopi av rapportutkast som blir sendt ut til høring i uke 19. Eksterne ressursar: Fylkesrevisjonen planlegg ikkje å nytte ekstern bistand i prosjektet. Side16

18 Milepælsplan: Uke/dato Uke 48-3 Uke 3 Uke 4-10 Uke Uke Uke 19: 7/5 Uke 20: 15/5 Uke 21: 22/5 Uke 22: 29/5 Uke 23: 5/6 Uke 25: 17/6 Milepæl Planlegging Førehandsmelding Gjennomføringsfase Rapportskriving Kvalitetssikring av rapport Rapportutkast sendt på høring (kopi til Kontrollsjefen) Høyringsfrist Endeleg rapport levert Kontrollsjef Utsending av rapporten til Kontrollutvalet Behandling i Kontrollutvalet Eventuell behandling i Fylkestinget Side17

19 Tilskot kulturavdelinga 2011 (Oversikt basert på årsrapport 2011) Tilskot 2011 Faste årlege tilskot (Fast øyremerka post) Museum Almennkultur (m.a. festivalar, kultur institusjonar m.m.) Vaksenopplæringsforbundet og studieorganisasjonane Interessaorganisasjonar funksjonshemma Idrett God Helse-partnarskap Filmutvikling i Møre og Romsdal Friluftsliv Sum faste årlege tilskot Tilskot fordelt etter søknad Driftstilskot - frivillig verksemd Prosjekttilskot - frivillig verksemd Større idrettsarrangement Konsertstøtte Reknes Hospitalfond Sum tilskot fordelt etter søknad Sum fylkeskomunale tilskot Tilskotsordningar kulturavdelinga administrerer, forvaltar og fordeler på oppdrag frå staten Tilskot 2011 KD - spelemidlar KD - forenkla spelemidlar KD - desentralisert ordning for lokale kulturbygg KD - spelemidlar drift av Kultursekken - grunnskole KD - spelemidlar drift av Kultursekken - vidaregående skole KD - Opplevelseskortet (fordeling for 2 år) KD - Kulturrabatt for ungdom KRD - Regionale utviklingsmidlar Rikskonsertane - drift til skolekonsertordninga DN - Tilskot til tilrettelegging og sikring av friluftsområde Rikantikvaren - tilskot til freda bygg og anlegg og kystmiljø Riksantikvaren - Tilskot til Verdensarvområde Riksantikvaren - Skjøtsel og pleie av kulturminner Helsedirektoratet - tilskot til utvikling av frisklivssentralar Helsedirektoratet - tilskot til lavterskel fyskisk aktivitet (God Helse midlar) Integrering- og mangfaldsdirektoratet - tilskot til drift av innvandrerorg. og tiltak til fleirkulturell frivillig verksemd Sum statlege tilskotsordningar som kulturavdelinga forvaltar Sum tilskot kulturavd Side18

20 Verkemidlar i regional- og næringsavdelinga (Oversikt over bevilgningar for 2012) Bev.2012 Tiltaksfondet Regionale utviklingsmidler frå KRD (kap ) Tildeling til Innovasjon Norge Kommunale næringsfond Regional og næringsavd Sum kap Næringsretta regionalutviklingsmidlar frå KRD (kap ) Breiband RDA(Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift) Sum kap Marint- og miljøsikringsfond(engangsbev. i 2009) Lokal samfunnsutvikling i kommunane(luk, kap ) Rekruttering og kompetanseheving i landbruk Sum verkemidlar regional- og næringsavdelinga Side19

21 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato KO-4/13 Kontrollutvalet Tilsynsrapport - St. Carolus distriktstannklinikk, Molde Bakgrunn I samsvar med etablert praksis i kontrollutvalet blir rapportar frå statlege tilsynsorgan om utførte tilsyn retta mot fylkeskommunal verksemd, lagt fram til behandling i kontrollutvalet. Utanom å bli orientert om resultatet av tilsynet, skal kontrollutvalet få kjennskap til konkrete pålegg som blir gitt av tilsynsorganet, og om på kva måte pålegga er følgde opp av vedkomande verksemd, og eventuelt om tilsynet sin konklusjon om oppfølginga. Etter kontrollsjefen syn bør kontrollutvalet ta ei aktiv rolle i å sjå til at fylkeskommunen følgjer opp at påviste manglar eller mangelfulle forhold ved tilsyn blir brakt i orden, og at pålegg blir tilfredsstillande følgde opp. Den formelle saksbehandlinga av tilsynsrapportar (rapport tilsvar ev. oppfølging frå tilsynet) inneber at det likevel vil gå ei tid før slike rapportar kjem til behandling i kontrollutvalet. Rapport frå tilsyn ved St. Carolus distriktstannklinikk Arbeidstilsynet har i 2012 gjennomført tilsyn ved tre distriktstannklinikkar i fylket, utanom eit tilsyn ved fylkestannlegens kontor. Rapporten frå tilsynet ved fylkestannlegens kontor vart lagt fram for kontrollutvalet i møte , sak Ko- 19/12. Arbeidstilsynet har særleg hatt fokus på det førebyggande arbeidet med arbeidsmiljøet ved tannklinikkane for å redusere sjukdom, fråvær og utstøyting, og tatt opp ulike tema knytt til dette../. Ved tilsynet ved St. Carolus distriktstannklinikk den fann Arbeidstilsynet manglar ved innhaldet arbeidsavtalane med dei tilsette ved klinikken, samanlikna med krava i arbeidsmiljølova Fylkeskommunen vart oppmoda om å utarbeide arbeidsavtalar i samsvar med lovkrava innan , jf. vedlagte rapport frå Arbeidstilsynet datert I motsett fall ville Arbeidstilsynet vurdere å gi pålegg om dette../. Fylkeskommunen ved fylkestannlegen har gitt tilsvar til rapporten den , jf. vedlegg. I svaret meiner fylkestannlegen at innhaldet i den gjeldande arbeidsavtale-malen som blir brukt i fylkeskommunen oppfyller lovkrava, og presiserer dei punkta i avtalen som fylkestannlegen meiner ivaretar dette. Side20

22 Side 2./. Med bakgrunn i svaret har Arbeidstilsynet funne ikkje å ville gi pålegg knytt til innhaldet i arbeidsavtalen, jf. vedlagte brev av Fylkeskommunen blir likevel oppmoda om å gjere innhaldet meir presist på enkelte punkt. Vurdering Det ligg dermed ikkje føre noko pålegg frå Arbeidstilsynet knytt til dette tilsynet. Tilsynet gir etter kontrollsjefens syn ikkje grunn til noka vidare oppfølging frå kontrollutvalets side. Forslag til vedtak: Kontrollutvalet tar rapporten frå Arbeidstilsynet om utført tilsyn ved St. Carolus distriktstannklinikk den 22. mars 2012 til orientering. Hans Blø kontrollsjef Vedlegg 1 Arbeidstilsynet - Tilsynsrapport - St. Carolus distriktstannklinikk, Molde 2 Tilsvar til tilsynsrapport - St. Carolus distriktstannklinikk, Molde 3 Arbeidstilsynet - Oppfølging av tilsyn - St. Carolus distriktstannklinikk, Molde Side21

23 VA Arbeidstilsynet VAR DATO DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Mariann Nordal VAR REFERANSE 2012/7617 DERES REFERANSE 1 av 3 FYLKESTANNLEGENS KONTOR 6404 MOLDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport fra tilsynet hos FYLKESTANNLEGENS KONTOR den Brevet er også et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hva må dere gjøre? Les grundig gjennom rapporten fra tilsynet. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt, eller har andre kommentarer, må vi få skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen. Vennligst oppgi vårt referansenummer 2012/7617 hvis dere gir tilbakemelding. Ta kontakt med saksbehandleren hvis noe er uklart. Hensikten med tilsynet Arbeidstilsynet ville kontrollere at virksomheten hadde rutiner for å jobbe systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet. Vi var særlig opptatt av at dere styrker jobbnærværet og bedrer arbeidsmiljøet siden dette er med på å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vi ville også undersøke om dere har et internkontrollsystem som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Tema vi tok opp Vi startet tilsynet med å presentere Arbeidstilsynet og avklare forventninger dere har til oss. Deretter så vi på hvordan dere jobber forebyggende med arbeidsmiljøet for å redusere sykdom, fravær og utstøting. Vi så nærmere på følgende tema: utfordringer og belastninger ved arbeidsmiljøet arbeidsgivers HMS-opplæring arbeidsgiverens roller knyttet til et inkluderende arbeidsliv verneombudets roller, opplæring og medvirkning knyttet til et inkluderede arbeidsliv tilrettelegging for arbeidstakerne med redusert arbeidsevne sykefraværsrutiner og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere samarbeidet med godkjent bedriftshelsetjeneste (dersom det er aktuelt) arbeidsavtaler POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge Side22

24 A VARREFERANSE 2012/ av 3 Oppsummering av tilsynet Til stede fra FYLKESTANNLEGENS KONTOR: Marianne Sætervik Rudi (verneombud), Trine Monsen (klinikksjef). Til stede fra Arbeidstilsynet: Mariann Nordal (seniorinspektør)ann Lovis Haanes (seniorinspektør) Tilsynet ble gjennomført som et møte mellom de ovennevnte på distriktstannklinikken St Carolus i Molde. Tannklinikken er IA-virksomhet, og er tilknyttet bedriftshelsetjenesten Hjelp24. Det er ikke utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens arbeid ved klinikken for Hjelp24 har bistått i kartlegging av støy og ergonomi. Verneombudet og overtannlegen går vernerunde og utarbeider handlingsplan i etterkant av kartleggingen. Bedriftshelsetjenesten kommer inn i etterkant for å utdype resultatet med diverse målinger o.l. der det er et behov. Ved tannklinikken er det for tiden 6 tannleger, 3 tannpleiere og 7 tannhelsesekretærer. Det ble opplyst at arbeidsstokken skal utvides med 2 spesialister og en tannhelsesekretær. De har en mannlig tilsett, resten er kvinner og hovedvekten av de ansatte er rundt 50 år. Klinikksjefen har ansvar for oppfølging av sykmeldte, og sykefraværsrutiner finnes ved klinikken. Det har vært utarbeidet oppfølgingsplaner for langtidssykmeldte, og de kan få tilpasset arbeidstid og evt. bytte klinikk som tilretteleggingstiltak. Vi fikk opplyst at de hadde høyt sykefravær i Noe av fraværet stod tannlegene for, og det var relatert til muskel- og skjelettplager. Det var tilrettelagt for ansatte bl.a. ved å redusere stillingsandelen og tilpasse arbeidstiden. Bedriftshelsetjenesten har foretatt støymålinger og hørselstest av de ansatte, p.g.a. at støy ansees som en risikofaktor ved klinikken. Enkelte av klinikkene i distriktet har blitt slått sammen og noen av klinikkene har blitt stengt p.g.a. dårlig bygningsmasse. Noen er under oppussing, og bygningenes tilstand vurderes fortløpende bl.a. med tanke på ventilasjon. I etterkant av tilsynet har vi mottatt kopi av periodisk plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten for Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av tilsynet vurderer vi å gi følgende pålegg: Pålegg 1 Arbeidsavtale - innhold Arbeidsgiver skal utarbeide utkast til arbeidsavtaler som er i tråd med arbeidsmiljøloven Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av utkast til arbeidsavtaler som er i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-6 Hjemmel: arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd og 14-6 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Side23

25 / VAR REFERANSE 2012/ av 3 Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsavtalen inneholder opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Minimumskrav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen fremgår av arbeidsmiljøloven Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver har inngått arbeidsavtale med sine ansatte. De arbeidsavtalene/mal for arbeidsavtalene som ble vist Arbeidstilsynet, var ikke i tråd med de minimumskrav som fremgår av arbeidsmiljøloven Avtalene sa ikke noe om prøvetid slik 14-6 bokstav f krever. Når det gjelder ferie, skal rett til ferie, feriepenger og regler for fastsettelse av ferietidspunkt fremgå av kontrakten. Slik det er fremstilt i fremlagt arbeidsavtale, oppfylles ikke krevene i 14-6 bokstav g. Det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd og Gi en kopi av dette brevet til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver skal gi videre til verneombudet. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har skriftlig avtale om ikke å ha verneombud, skal arbeidsgiveren gi dette brevet til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2012/7617 hvis dere tar kontakt. Med hilsen Arbeidstilsynet Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Mariann Nordal seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Virksomhetens verneombud TANNHELSETENESTA I MOLDE, 6400, MOLDE Side24

26 Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7465 TRONDHEIM Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2012/ /2012/ G40/&58 Morten Larsen, Tilsvar til tilsynsrapport og varsel om pålegg distriktstannklinikken St. Carolus i Molde Vi viser til Arbeidstilsynets tilsyn ved distriktstannklinikken St. Carolus i Molde , med tilhørende tilsynsrapport og varsel om pålegg datert I e-post fra saksbehandler Mariann Nordal i Arbeidstilsynet går det fram at er satt som frist for tilbakemelding. Vi ber om at nedenstående merknader blir vektlagt i Arbeidstilsynets endelige vurdering av om pålegget skal iverksettes. Vår tilsvar i denne saken er avklart med den sentrale personalfunksjonen i fylkeskommunen. Innledende merknader Arbeidstilsynet skriver innledningsvis i sin rapport at tilsynet er gjennomført hos Fylkestannlegens kontor, selv om rapporten ellers viser til gjennomført tilsyn ved distriktstannklinikken St. Carolus. Det er også feil at rapporten under avsnittet Oppsummering av tilsynet oppgir at det var representanter fra fylkestannlegens kontor til stede under tilsynet. Dette stemmer ikke. Både Trine Monsen og Marianne S. Rudi er tilsatt ved klinikken. Vi finner også behov for å presisere at ingen av klinikkene i distriktet har blitt slått sammen de siste 5 årene, jfr. nest siste avsnitt under Oppsummering av tilsynet. Distriktstannklinikken på Eide er midlertidig stengt i påvente av nye klinikklokaler, som vil bli tatt i bruk innen utgangen av Også klinikken på Aukra vil være midlertidig stengt i perioder fra juni 2012 i påvente av bygningsmessige utbedringer. Merknader til varsel om pålegg Pålegget som vurderes gitt etter tilsynet, er knyttet til fylkeskommunens standard-mal for arbeidsavtaler. Denne benyttes i tannhelsetjenesten, så vel som andre enheter i den fylkeskommunale organisasjonen. Vi har vanskelig for å se at fylkeskommunens mal for arbeidsavtaler framlagt under tilsynet ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. Når det gjelder lovens 14-6, bokstav f, prøvetidsbestemmelser, er situasjonen at Møre og Romsdal fylkeskommune ikke praktiserer prøvetid for sine tilsatte. Dette er følgelig ikke regulert i arbeidsavtalen. Loven krever heller ikke at arbeidstakere skal ha prøvetid, men stiller krav om opplysninger om prøvetid i arbeidsavtalen dersom prøvetid er fastsatt. Varslet om pålegg er videre begrunnet med at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om rett til ferie, feriepenger og regler for fastsettelse av ferietidspunkt. Det er riktig at dette ikke framgår eksplisitt i arbeidsavtalens ordlyd. Imidlertid inneholder arbeidsavtalen følgende henvisning til lov og tariffavtale som regulerer disse forholdene: Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post: Side25

27 Side 2 Andre arbeidsvilkår: Avtalen byggjer på vilkår i samsvar med lov av 17. juni 2005, iverksett 1. januar 2006 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie og Hovudtariffavtalen (HTA) mellom Kommunenes Sentralforbund og LO-Kommune, YS-K, UHO Akademikerne-Kommune. Det er vår oppfatning at denne henvisningen samsvarer med arbeidsmiljølovens bestemmelse i 14-6, 2. ledd, som klargjør at Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene. For kommunalt/fylkeskommunalt tilsatte er det gjennom hovedtariffavtalen for kommunal sektor avtalt bedre vilkår enn det som framgår av ferieloven, jf. hovedtariffavtalen 7. Gjennom at arbeidsavtalen har en generell henvisning til ferielov og hovedtariffavtale, slik arbeidsmiljøloven i 14-6, 2. ledd, åpner for, er vi sikret at det er de til enhver tid gjeldende bestemmelser som kommer til anvendelse i arbeidsforholdet. Vår vurdering er at gjeldende mal for arbeidsavtale fyller arbeidsmiljølovens krav til arbeidsavtale i 14-5 og Med vennlig hilsen Anthony Normann Valen fylkestannlege Morten Larsen kontorsjef/adm.nestleiar Kopi: Personalsjef, her Sektorverneombud tannhelsetjenesten, her Konst. klinikkleder DTK St. Carolus, her Side26

28 VA Arbeidstilsynet var DATO DEREs DATO var SAKSBEHANDLER Mariann Nordal VAR REFERANSE 2012/7617 DERES REFERANSE 1 av 2 FYLKESTANNLEGENS KONTOR MøREOG flmsfa FYIKE-,2c7" MR 6404 MOLDE -)ni7 ViL Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet hos FYLKESTANNLEGENS KONTOR den Vi har mottatt tilbakernelding fra Dere med diverse rnerknader vedrørende tilsyn på Distriktstannklinikken St. Carolus. P.g.a. innføring av nytt datasystem klarer vi ikke å overstyre opplysningene som blir hentet fra Brønnøysundregistrene. Der er Fylkestannlegens kontor overordnet enhet, og dette kommer automatisk inn i brevet. Det arbeides med å rette på dette, men enn så lenge må vi "leve med det". Ellers tar vi merknadene til etterretning. Varslede pålegg som ikke vil bli fulgt opp videre Vi viser til tilbakemelding datert I tilbakemeldingen blir det redegjort for arbeidsavtalens innhold. Etter rådføring med en av våre jurister, har vi besluttet å frafalle pålegg om arbeidsavtale - innhold. Arbeidstilsynet vil allikevel anbefale at avtalene gjøres mer spesifikke i forhold til hva det enkelte punkt i arbeidsavtalene henviser til, slik Dere har gjort i punktet om oppseiingsfrister der Dere spesifikt henviser til AML 15-3 og HTA kap I. 3. Det anbefales at Dere spesifiserer punkt om ferie og feriepenger, angir daglig arbeidstid, ikke bare ukentlia og lengde av pauser på samme måte. Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet: Pålegg 1 Arbeidsavtale - innhold Arbeidsgiver skal utarbeide utkast til arbeidsavtaler som er i tråd med arbeidsmiljøloven Vi ønsker dere lykke til i det videre arbeidet for et godt arbeidsmiljø. Gi en kopi av dette brevet til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver skal gi videre til verneombudet. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har skriftlig avtale om ikke å ha verneombud. skal arbeidsgiveren gi dette brevet til representanten for de ansatte. PosTADRESSEE-POSTTELEFoN Postboks Trondheim INTERNETTTELEFAKs Norgewww.arbeidstilsynet.no ORGANISASJONSNR Side27

29 A VAR REFERANSE 2012/ av 2 Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2012/7617 hvis dere tar kontakt. Med hilsen Arbeidstilsynet Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Mariann Nordal seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Verneombud Marianne Sætervik Rudi, distriktstannklinikken St Carolus i Molde Distriktstannklinikken St. Carolus, Bj. Bjørnsonsv. 6, 6412 Molde Side28

30 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato KO-5/13 Kontrollutvalet Tilsynsrapport - Rindal distriktstannklinikk Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte i 2012 tilsyn ved tre distriktstannklinikkar i fylket, m.a. ved distriktstannklinikken i Rindal den Fokus ved tilsynet var i kva grad klinikken har rutiner som oppfyller krava til internkontroll-system, for å sikre at arbeidsmiljøet er i samsvar med krava i arbeidsmiljølova../. I rapporten frå tilsynet datert går det fram at Arbeidstilsynet ikkje fann grunn til å gi varsel om pålegg knytt til dette. Vurdering Tilsynet gir etter kontrollsjefens syn ikkje grunn til noka vidare oppfølging frå kontrollutvalets side. Forslag til vedtak: Kontrollutvalet tar rapporten frå Arbeidstilsynet om utført tilsyn ved Rindal distriktstannklinikk den til orientering. Hans Blø kontrollsjef Vedlegg 1 Arbeidstilsynet - Tilsynsrapport - Rindal distriktstannklinikk Side29

31 Side30

32 Side31

33 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato KO-6/13 Kontrollutvalet Tilsynsrapport - Bjørgvin distriktstannklinikk, Ålesund Bakgrunn./. Arbeidstilsynet gjennomførte den eit tilsyn ved Bjørgvin distriktstannklinikk, Ålesund, knytt til klinikken sitt arbeid med helse, miljø og tryggleik, dvs. i kva grad klinikken har rutiner som oppfyller arbeidsmiljølovas krav om systematiske og førebyggande opplegg på HMT-området. Rapporten frå tilsynet datert følgjer vedlagt. Rapport frå tilsyn ved Bjørgvin distriktstannklinikk. Det går fram av rapporten at det etter tilsynet blir vurdert å gi varsel om 4 pålegg for å oppfylle krava i arbeidsmiljølova: 1. Arbeidsgivar (dvs. leiaren av tannklinikken) må gjennomføre obligatorisk opplæring i helse-, miljø- og tryggleiksarbeid. 2. Det må gjennomførast ei risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringar i tannklinikken, og sikre at verneombodet har medverka i dette. 3. Arbeidsavtalen med dei tilsette må utformast i samsvar med arbeidsmiljølovas krav. 4. Det må utarbeidast ei skriftleg rutine som sikrar at det blir arbeidd systematisk med førebygging og oppfølging av sjukefråvær, og at verneombodet medverkar i dette. Fylkeskommunen ved fylkestannlegen fekk frist til om å gi tilsvar, før ev. pålegg ville bli sett i verk../. Fylkestannlegen har gitt tilsvar i brev av (vedlagt). Til pkt. 1 opplyser fylkestannlegen at klinikkleiaren er i ferd med å gjennomføre den obligatoriske grunnopplæringa i HMT-arbeid, og at opplæringa vil halde fram i Når det gjeld pkt. 2 er det i svarbrevet lagt ved ei gjennomført risikovurdering av arbeidsmiljøet ved tannklinikken (mai 2012), der også verneombodet har medverka. Side32

34 Side 2 I svaret til pkt. 3 meiner fylkestannlegen at gjeldande mal for arbeidsavtale i fylkeskommunen oppfyller krava til innhald etter arbeidsmiljølova, jf. tilsvarande svar til rapporten om tilsynet ved St. Carolus distriktstannklinikk. Til pkt. 4 viser fylkestannlegen til gjeldande rutine i fylkeskommunens internkontroll-system for HMT, der rutinen for oppfølging av sjukefråvær er fastlagt og skildra. Tannklinikken kan om ønskeleg dokumentere sitt arbeid vedr. sjukefråværet med oppfølgingsplanar, kontakt med NAV m.m../. Med bakgrunn i tilsvaret frå fylkestannlegen har Arbeidstilsynet i brev av (vedlagt) fråfalle varselet om pålegg for alle fire punkt og finn de kontrollerte forhold i orden. Vurdering Tilsynet gir etter kontrollsjefens syn ikkje grunn til noka vidare oppfølging frå kontrollutvalets side. Forslag til vedtak: Kontrollutvalet tar rapporten frå Arbeidstilsynet om utført tilsyn ved Bjørgvin distriktstannklinikk, Ålesund, den til orientering. Hans Blø kontrollsjef Vedlegg 1 Arbeidstilsynet - Tilsynsrapport - Bjørgvin distriktstannklinikk, Ålesund 2 Tilsvar til tilsynsrapport - Bjørgvin distriktstannklinikk, Ålesund 3 Arbeidstilsynet - Oppføging av tilsyn - Bjørgvin distriktstannklinikk, Ålesund Side33

35 Arbeidstilsynet A VAR DATOVAR REFERANSE /7346 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Ann Lovis Haanes 1 av 5 TANNHELSETENESTA I ALESUND Fjellgata ALESUND MØREOGROMSOAI FYI KF Afi AusaKsIn 1 4 NIA 1012 Tilsynsrapport og varsel om pålegg Ark.koch,P C VY' Ark,kuU8S Avdelin Saksbeh. Dette brevet er en rapport fra tilsynet hos TANNHELSETENESTA 1 ALESUND den Brevet er også et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hva må dere gjøre? Les urundig gjennom rapporten fra tilsynet. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt, eller har andre kommentarer, må vi få skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgineen. Vennligst oppui vårt referansenummer 2012/7346 hvis dere uir tilbakemeldinu. Ta kontakt med saksbehandleren hvis noe er uklart. Hensikten med tilsynet Arbeidstilsynet ville kontrollere at virksomheten hadde rutiner for å jobbe systematisk ou forebyggende med helse, miljø og sikkerhet. Vi var særlig opptatt av at dere styrker jobbnærværet og bedrer arbeidsmiljøet siden dette er med på å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vi ville også undersøke om dere har et internkontrollsystem som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Tema vi tok opp Vi startet tilsynet med å presentere Arbeidstilsynet og avklare forventninger dere har til oss. Deretter så vi på hvordan dere jobber forebyggende med arbeidsmiljøet for å redusere sykdom, fravær og utstøting. Vi så nærmere på følgende tema: utfordringer og belastninger ved arbeidsmiljøet arbeidsgivers HMS-opplæring arbeidsgiverens roller knyttet til et inkluderende arbeidsliv verneombudets roller, opplæring og medvirkning knyttet til et inkluderede arbeidsliv tilrettelegging for arbeidstakerne med redusert arbeidsevne sykefraværsrutiner og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere samarbeidet med godkjent bedriftshelsetjeneste (dersom det er aktuelt) arbeidsavtaler POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norae Side34

36 A VAR REFERANSE av 5 Oppsummering av tilsynet Til stede fra TANNHELSETENESTA I ALESUND: Aase Steinsbu (klinikkleder). Vibeke Haug (verneombud). Svanhild Brevik (tannhelsesekretær). Til stede fra Arbeidstilsynet: Ann Lovis Haanes (seniorinspektør) og Mariann Nordal (seniorinspektør) Tilsynet ble gjennomført som et mote mellom de ovennevnte ved Bjørgvin tannklinikk. Alesund tannhelsedistrikt. Tanklinikken er IA-virksomhet og er tilknyttet bedrifthelsetenesten Hjelp24. Ved tannklinikken er det 11 ansatte. Verneombudet er verneombud for de 4 tannklinikkene under Alesund tannhelsedistrikt. Det generelle inntrykket etter tilsynet er at klinikken har et bevisst forhold til sine arbeidsmiljøutfordringer og at det blir arbeidet målrettet for å sikre medarbeiderne trygge rammer i sitt arbeid. Vi ser at klinikken også vektelgger medvirkning men ser at de kan bli mer bevisste på dette og involvere verneombudet i noen av de planlagte motene. Klinikklederne deltar på opplærinu i HMS gjennom fylkeskommunen sitt modulsystem, kliinikkleder har ikke fullfort denne opplæringen. Tannklinikken kjenner til og benytter seg av lovverk i forbindelse med sykefaværsoppfølging, men har ikke utarbeidet en egen rutine. Vi fikk opplyst at alle hadde arbeidsavtaler men disse kunne ikke fremlegges under tilsynet. Arbeidstilsynet har senere motatt arbeidsavtaler som benyttes av fylkestannlegen. Disse har noen mangler som skal rettes opp. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd til å gi pålegg og sette vilkår. På bakurunn av tilsynet vurderer vi å gi følgende pålegg: Pålegg 1 Opplæring - arbeidsgiver Arbeidsuiver Vilkår: skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av kursbevis eller bindende påmelding til kurs Hjemmel: arbeidsmiljoloven 3-5 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Beurunnelse: Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-5. Hensikten med plikten til opplæring er å tydeliggjøre at lederen i virksomheten skal ha kunnskap om grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven og for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten til opplærinu gjelder den øverste lederen i virksomheten, og den er personlig. Loven stiller ikke krav om hvor omfattende opplæringen for arbeidsgiver skal være. Arbeidsgiver må kunne gjennomføre opplæringen på en måte som er tilpasset virksomheten og lederens arbeidssituasjon. Side35

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

Rådgivar, samferdselsavdelinga Seniorrådgivar, Statens Vegvesen

Rådgivar, samferdselsavdelinga Seniorrådgivar, Statens Vegvesen Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 03.10.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Per Helge Nordstrand Medlem SL/TVP Rolf Bergmann Medlem FRP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Per Helge Nordstrand Medlem SL/TVP Rolf Bergmann Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 23.05.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/13

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/13 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset Dato: 10.04.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Medlem SP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Medlem SP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 25.01.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/17 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Nestleiar SP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Nestleiar SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 28.11.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 7/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar

Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.05.2015 31531/2015 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 27.05.2015 Fylkestinget 15.06.2015 Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsyn og kontroll i fylket

Tilsyn og kontroll i fylket Tilsyn og kontroll i fylket Tilsyns- og kontrollorganisasjonen Regelverket Fylkestingets tilsynsansvar Kontrollutvalet Om fylkesrevisjonen Revisjons- og kontrollformer Tilsyns- og kontrollorganisasjonen

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.11.2016 Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H Knut Flølo

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin Steinsvoll Medlem AP Ann Kristin Sørvik Medlem SP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin Steinsvoll Medlem AP Ann Kristin Sørvik Medlem SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 30.08.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/17 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.11.2016 117578/2016 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 21.11.2016 Fylkestinget 12.12.2016 Val av ar for 2017 Bakgrunn Ifølgje kommunelova

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45 MØTEBOK Organ Møtestad Kontrollutvalet Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla Møtedato 25.03.2015 Kl. 10:00 15:45 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte-

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018

Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: 24.01.2018 Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 31.08.2016 Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H Knut Flølo

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kaibakken 1, Kristiansund Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/15

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kaibakken 1, Kristiansund Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/15 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kaibakken 1, Kristiansund Dato: 29.04.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

ARBEIDSMILJØKARTLEGGING I TANNHELSESEKTOREN 2011 DEL 1: FYSISK ARBEIDSMILJØ

ARBEIDSMILJØKARTLEGGING I TANNHELSESEKTOREN 2011 DEL 1: FYSISK ARBEIDSMILJØ SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.9.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 12/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 21.9.2011 ARBEIDSMILJØKARTLEGGING I TANNHELSESEKTOREN

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp)

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp) KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 14.03.2012 Tid: kl 08.30 kl 10.40 Møtestad: Kommunestyresalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 01/12 07/12 Møteleiar: Møtande medlemmer:

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 2/2011 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-14 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Forfall meldt: Ikke møtt: Andre: Cecilie Lysjø Jacobsen,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen

Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.11.2017 138089/2017 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 29.11.2017 Fylkestinget 11.12.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedteke av kommunestyret 6. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON TIME KOMMUNE...

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

Årsmelding 2012 for SENTRALE KONTROLLORGAN

Årsmelding 2012 for SENTRALE KONTROLLORGAN Ein tydeleg medspelar Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Årsmelding 2012 for SENTRALE KONTROLLORGAN MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE Vedtatt i Telemark fylkesting, sist endra i sak 27/11 Godtgjeringssatsane er sist regulerte pr. 01.01.2014 1 OMFANG Dette reglementet omfattar: - alle representantar

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune Møteinnkalling Tokke kontrollutval Dato: 13.12.2016 kl. 9:00-12:00 Møtestad: Tokke kommunehus, møterom Kultur Arkivsak: 15/09396 Arkivkode: 033 Meld fråfall til: marianne.lundeberg@temark.no eller pr.tlf

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 22.03.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 3/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar

Detaljer

Tilsyn - SANDSKOGAN BARNEHAGE

Tilsyn - SANDSKOGAN BARNEHAGE VAR DATO VAR RETERANSE 30 04 2015 2015'11725 DERES DATO TERES AEFERANSE 1 av 4 Arbeldstilsynet var SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer So-sad t I 95741342 SIJORDAI. ICONINICSE ETAT- OPPVEKST 7500 SIJORDAI.

Detaljer

Oppfølgingsliste 3/2017

Oppfølgingsliste 3/2017 Oppfølgingsliste 3/2017 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 5/16 FR Innkjøp og oppfølging 26.1 August 2017 av kollektivtransport

Detaljer

Rådet for funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.11.2015 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift (under sak OS 16/16 og sak 27/16) Protokollen vert formelt godkjent i neste møte

Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift (under sak OS 16/16 og sak 27/16) Protokollen vert formelt godkjent i neste møte KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 15.9.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 12.15 Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus Sak nr: 20/16 29/16 Møteleiar: Oddvar Hoksnes, leiar

Detaljer

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE.

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Medlem Til stades: Nestleiar Leiar Varamedlem Formannskapssalen

Detaljer