Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 25. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 25. september 2014"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2730 AKJ000 Dato: Sak FS-27/2014 SAK FS-27/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 25. september 2014 Forslag om oppretting av mastergradsprogram i fagdidaktikk for lærere, trinn Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) anbefalte i møte (sak ILP 28/14) å søke om oppretting av et mastergradsprogram i fagdidaktikk for lærere for trinn, samt å godkjenne vedlagte studieplan. Mastertilbudet skal samkjøres med integrert master i lærerutdanning for trinn. Tilbudet er planlagt med tanke på oppstart høsten Instituttet mener at en fagdidaktisk master for lærere er i tråd med de nasjonale føringer knyttet til videreutdanning av lærere, og departementets krav om kompetanseheving i skolen. I tillegg har UiT Norges arktiske universitet (UiT) satt seg som mål, i vedtatt strategiplan, at universitetet skal være nasjonalt ledende på lærerutdanning. Forslaget passer derfor godt inn i UiTs satsing på lærerutdanning. Ved oppretting av nye studieprogram skal forslaget først anbefales i fakultetsstyret, før det sendes innen 1. oktober til universitetsdirektøren. Deretter vurderes det for godkjenning i universitetsstyret. Bakgrunn/behov Samkjøring av emner og utnytting av kapasiteten på instituttet På master i lærerutdanning trinn har instituttet god kapasitet på de fleste fag. Det første kullet er slik på masterfagene: Matematikk: 15 Engelsk: 5 Norsk: 10 Samfunnsfag: 6 Kunst og håndverk: 3 Instituttet kan dermed øke studentgruppene på masteremne (30 stp., høstsemestret i det femte studieåret). I tillegg vil det være en viktig verdi for utdanningen at lærere ved UiT og lærere under utdanning kan spille på hverandre og bidra med de ulike erfaringer man har både fra praksisfeltet og den teoretiske kompetansen. Instituttet ser det også som en stor fordel å få større kull på masteroppgaven, dette vil kunne sikre at man kan etablere grupper med beslektede problemstillinger, slik at man kan få til et læringsmiljø hvor studentene både hjelper og utfordrer hverandre. Behovet i skolen I juni 2015 uteksaminerer ILP inntil 68 masterstudenter til grunnskolen (39 på utdanningen og 29 på 1.-7.utdanningen). Dette øker behovet for at lærerne som er i skolen ønsker å ta master Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 for å være konkurransedyktige og for å få interessante arbeidsoppgaver i kraft av å være en faglig ressursperson. I februar reiste instituttet rundt på universitetsskolene og informerte om masteren og hva våre studenter skal gjøre i skolen. I den forbindelse spurte instituttet om det var interesse for å ta master som videreutdanning. Et stort antall på alle skoler viste interesse. Skolene er tjent med at flere tar utdanning på masternivå, da dette vil høyne kompetansen i skolen. En slik satsning er dermed i tråd med de nasjonale føringer vedrørende videreutdanning av lærere. Instituttet får også stadige spørsmål om muligheten til å ta en fagdidaktisk master og mange lærere hadde store forventinger til den nye 5-årige master i lærerutdanning og de muligheten den kunne tilby i forhold til videreutdanning. Studieleder på master i lærerutdanning har spurt samtlige universitetsskoler og fikk tilbakemelding om at mange praksislærere ønsker et mastertilbud for lærere. I tillegg har fagområdet kunst og håndverk gjort en undersøkelse blant tidligere utdannede lærere ved den praktisk/estetiske lærerutdanningen, om hvor mange som ønsket dette tilbudet. Ifølge faglærer der fikk man ca. 15 ja-svar. Studieadministrasjon får også en del henvendelser knyttet særlig opp mot fagene norsk og matematikk, også fra lærere som har undersøkt tilbudet om master i nordisk, men konkludert med at det ikke er nok skolerettet og didaktisk for grunnskolelærere. Faglig relevans Det finnes en del mastertilbud som lærere kan ta, men ingen som er direkte relevante for deres yrke. Faglige masterstudier er mest relevant for lærere på videregående skole. Lærere i grunnskolen ønsker en fagdidaktisk master fordi det er en master rettet mot deres profesjon og der de opplever å få kunnskap som kan anvendes i skolen. Det foreslåtte studietilbudet imøtekommer derfor etterspørsel fra og relevans for arbeidslivet, og er i samsvar med en av satsingene i UiTs strategier for utdanning. Universitetsskoleprosjektet og PROTED (Centre for Professional Learning in Teacher Education) Instituttet mener også at en fagdidaktisk master for lærere må anses som viktig for universitetsskoleprosjektet og for senter for fremragende utdanning (PROTED). Universitetsskoleprosjektet skal bidra til styrking av koblingen mellom teori og praksis og mellom utdanningen og praksisskolene. Det stilles derfor krav til universitetsskolenes kompetanse og det anses som svært viktig at universitetsskoler har praksislærere med et masternivå. En master i fagdidaktikk vil kunne bidra at flere lærere kan videreutdanne seg til det ønskede masternivået. ILP har ansvaret for den arbeidspakken i PROTED som jobber med praksis. En satsing på et fagdidaktisk mastergradsprogram er en satsing på praksisfeltets kompetanse som lærerutdannere. Rekruttering Et masterprogram i fagdidaktikk for lærere har et stort rekruteringspotensial. ILP rekrutterer mange lærere til de øvrige pedagogiske masterne, samt at lærere som yrkesgruppe ønsker mange muligheter til videreutdanning. En master i fagdidaktikk etterspørres som nevnt av flere lærere og skoler og i så måte vil UiT imøtekomme praksisfeltets/avtakerfeltets behov. ILP mener at en fagdidaktisk master ikke vil konkurrere med de øvrige pedagogiske masterne ved instituttet. En master i fagdidaktikk vil rekruttere de lærerne som ønsker et faglig påfyll til sin lærergjerning. De øvrige pedagogiske masterne (pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi og utdanningsledelse) rekrutterer i all hovedsak lærere som ønsker andre karriereveier i eller utenfor skoleverket. Opptak Studieprogrammet adgangsreguleres til 30 studenter. Instituttet vil høstsemesteret 2014 utarbeide rangeringsregler for masteren. Rangeringsregler vil være klar i god tid før programmet publiseres. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Forskning og fagmiljø NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) stiller krav om at minst 50 % av årsverkene som er knyttet til studiet, skal dekkes av tilsatte i hovedstilling. Videre skal minst 40 % dekkes av tilsatte med førstestillingskompetanse og 10 % av professor/dosentkompetanse. Instituttet tilfredsstiller kravet om førstestillingskompetanse i alle fag. Når det gjelder toppkompetanse i form av professor eller dosent er situasjonen som følger: I norsk (Hilde Sollid) har vi en professor som bruker all sin undervisningstid på Master i lærerutdanning. I tillegg har instituttet en professor i IKT og læring (Steinar Thorvaldsen). Han brukes på metodeemner og underviser således hele studentgruppen. Status for øvrig er: Matematikk: Instituttet forventer opprykk til professor for en ansatt i løpet av 2 år Engelsk: Uavklart. Naturfag: Uavklart Samfunnsfag: Instituttet forventer opprykk til dosent for en ansatt i løpet av 1 år. Kunst- og håndverk: En dosent ansatt på kvalifiseringsvilkår. Kroppsøving er akkurat opprettet som masterfag og Finnmarksfakultetet har den nødvendige faglige kompetanse, inkludert toppkompetanse. Ser vi fagene under ett, fyller instituttet alle krav til toppkompetanse. Manglende toppkompetanse innenfor enkeltfag søkes løst gjennom enten tilsetting i professor II-stillinger eller ved bruk av toppkompetanse på andre institutt. ILP har i tillegg flere forskningsgrupper som er relatert til den fagdidaktiske masteren, dette gjelder: Skoleutvikling og utdanningsledelse Språk og samfunn Realfagsdidaktikk (campus Alta) Inkludering og tilpasset opplæring Lærerutdanning i en forandringstid Matematikkdidaktikk Realfagsformidling og IKT i et nordområde perspektiv Utdanning, samfunn og oppvekst Veiledning Økonomi/ressursbruk Master i fagdidaktikk for lærere er bygget opp med stor grad av sambruk av emner. Dette betyr at det foreliggende forslaget om oppretting av en fagdidaktisk master kun vil føre til en begrenset økning av ressursbruken. Emnene som skal anvendes i programmet er i hovedsak allerede i instituttets portefølje. Instituttet vil i forbindelse ved oppretting av programmet, opprette to emner på 10 stp. De emner som må opprettes er LRU-XXXX grunnleggende ferdigheter (10 stp.) og LRU-XXXX prosjektoppgave (10 stp.). Dette vil UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Masterprogrammet vil bli finansiert gjennom studiepoengproduksjon i finansieringskategori D, som for 2014 utgjør kr per 60-studiepoengsenhet. Med 15 fullførende studenter per år vil dette dekke det økte ressursbehovet, som samlet sett utgjør en førsteamanuensisstilling. Infrastruktur Infrastrukturen rundt oppretting av en fagdidaktisk master vil følge sammen med infrastrukturen for integrert master i lærerutdanning trinn, både når det gjelder administrasjon og bruk av spesialrom. Dermed vil ikke oppretting av en master i fagdidaktikk for lærere påvirke eksisterende infrastruktur i noen stor grad. Studieplan/studieopplegg Master i fagdidaktikk kan tas over to år eller på deltid over fire år. LRU-XXXX grunnleggende ferdigheter (10 stp.), LRU-XXXX prosjektoppgaven (10 stp.) og PED-3055 metode og vitenskapsteori (20 stp.) vil være felles for alle studentene som er tatt opp på programmet. Andre studieår skal studentene ta emner i masterfaget sitt i tillegg til en fagdidaktisk masteroppgave. Det er mulig å velge mellom følgende masterfag: Engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Tilbud i masterfag reguleres ved antallet studenter på integrert master i lærerutdanning for trinn. Det betyr at man ikke kan tilby alle masterfagene ved hvert opptak og instituttet vil ta hensyn til dette i utlysningen av den fagdidaktiske masteren. Kvalitetssikring Studieprogrammet vil evalueres hvert studieår, i tråde med de øvrige programmene på instituttet. Emnene vil bli evaluert minimum en gang per programperiode, i tråd med UiTs kvalitetssystem. Dekanens vurdering Dekanen vurderer forslag om oppretting av master i fagdidaktikk for lærere, trinn, som ei naturlig utvikling av Pilot i Nord. Studieprogrammet vil være med på å styrke lærernes kompetanse. Studietilbudet vil i tillegg bety en god utnyttelse av instituttets ressurser. Forslag til vedtak: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler godkjenning av studieplan for og oppretting av mastergradsprogram i fagdidaktikk for lærere, trinn, med oppstart høsten Sonni Olsen dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Vedlegg: Studieplan for mastergradsprogram i fagdidaktikk for lærere, trinn Tabell: Fagmiljøets bidrag i studiet Tabell: Arbeidsomfang for studentene UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Studieplan Mastergradsprogram i fagdidaktikk for lærere trinn studieplan Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Opptakskrav Mastergradsprogram i fagdidaktikk for lærere trinn Mastergrad 120 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert over 4 semester. Det er mulig å ta masteren på deltid over 8 semester. Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: Studenten får: Ferdigheter Studenten skal: Omfattende og avanserte fagdidaktiske kunnskaper i masterfaget. Solid kunnskap om forskning i masterfagets didaktikk. Utvikle kunnskaper og holdninger som bidrar til å skape gode læringsresultatet for den enkelte elev. Kritisk og selvstendig forståelse av læreplanens valg og prioriteringer innenfor masterfaget. Inngående kunnskaper om hvordan en gjennomfører FOU-arbeid som en del av lærerjobben. Ha en dypgående kjennskap til hvordan man kan videreutvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i masterfaget, samt evne til å utvikle den enkeltes grunnleggende ferdighet på tvers av fag. Kunne anvende forskning for å planlegge undervisning på kort og lang sikt. Kunne gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer. Generell kompetanse Studenten skal kunne: Anvende sin faglige kunnskap til å utvikle forskningsbasert undervisning i egen praksis. Ha autoritet og kompetanse til å lede læringsarbeid og fungere som en ressursperson innenfor sitt masterfag. Kommunisere avanserte sider ved forskning i masterfaget og kunne anvende dette til utviklingsarbeid i skolen. Vurdere å utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse innen for masterfaget. Problematisere etablerte sannheter og ha en selvstendig og kritisk holdning til undervisning og læring generelt, og spesielt innenfor masterfaget. Fullført lærerutdanning (grunnskolelærer, allmennlærerutdanning, praktisk og estetiske lærerutdanning, faglærerutdanning) av minimum tre års omfang og med minimum 60 studiepoeng i valgte masterfag. Bachelor/master + PPU med fordypning på minst 80 stp. i valgte masterfag. Det kreves gyldig politiattest ved opptak (jf. forskrift for opptak til høyere utdanning kap ). Opptak til masterstudiet foretas hvert høstsemester. Studiet er adgangsregulert med 30 studieplasser.

6 Målgruppe Innhold og undervisning Lærere i grunnskole og videregående skole Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum, praktiske øvelser samt praksis med refleksjon. Ved opptak velger studentene mellom følgende masterfag: engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Vær oppmerksom på at det ikke hvert studieår er mulig å ta alle masterfagene. Obligatoriske emner LRU-XXXX Grunnleggende ferdigheter (10 stp.) Emnet har fokus på de fem grunnleggende ferdighetene; utrykke seg muntlig, utrykke seg skriftlig, lese, regne og bruk av digitale verktøy, og hvordan man både skal øve opp ferdighetene i masterfaget samt på tvers av fag. LRU-XXXX prosjektoppgave (10 stp.) Emnet har fokus på at man skal ut i skolen for å prøve ut et prosjekt som skal evalueres i en rapport/oppgave. PED-3055 Vitenskapsteori og metode (20 stp.) Emnet vil gi studenten kunnskap om kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder og det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskning. Studenter som mangler 10 stp. vitenskapsteori og metode fra 1000-nivået i opptaksgrunnlaget skal gjennomføre et kurs i statistikk og kvantitativ metode. Kurset vil bli gitt ved studiestart og vil være et arbeidskrav i PED LRU-XXXX Masteremner (30 stp.) I valgt masterfag vil studentene fordype seg i faglige/fagdidaktiske emner. Emnene tas sammen med studenter på integrert master i lærerutdanning for trinn og gis i valgte masterfag. LRU-39XX Masteroppgaven (30 stp.) Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten med støtte i veiledning fordyper seg innenfor et fagdidaktisk tema og anvender vitenskapelige arbeidsmåter. Valgfrie emner Det er 20 stp. valgfrie emner i masteren. De valgfrie emnene kan knyttes til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget. Ved ILP tilbys LRU-3550 Didaktikk, samfunn og kultur 20 stp., PED-6314 veiledning i praksisfeltet 1 og PED-6319 veiledning i praksisfeltet 2, i tillegg til flere emner i PED-3000 (se emnekatalogen for hvilke emner som tilbys). Emner som tilbys ved andre institutt eller fakultet kan også tas som valgfrie emner. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminar, veiledning og selvstudier. Oppbygging Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1. semester PED-3055 Metode og vitenskapsteori LRU-XXXX prosjektoppgave 2. Semester Valgemne Valgemne LRU-XXXX Grunnleggende ferdigheter

7 3. Semester LRU-XXXX masteremner LRU-XXXX masteremner LRU-XXXX masteremner 4. LRU-39XX Masteroppgaven Det er mulig å ta masteren på deltid over 4 år. Praksis Språk Eksamen og vurdering Internasjonalisering og utveksling Pensum Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk etter søknad. Hvert emne har avsluttende eksamen. Se emnebeskrivelser for de ulike emnene for mer informasjon. Avsluttende eksamen består av en masteroppgave og fremlegg på masterkonferanse. Innleveringsfristen på masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret. Masteroppgaven skal ha et omfang på ord. Masteroppgaven kan skrives sammen i gruppe på 2 studenter, omfanget på oppgaven skal da være ord. Karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke-bestått. Masteroppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet er bedømt til karakteren F (jfr. eksamensforskrift 22). Utenlandsopphold kan være aktuelt. Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universitet. Instituttet har pr dags dato avtale med Berkeley, York og Umeå. Pensumlister foreligger for de ulike emnene i studiet.

8

9 Universitetet i Tromsø mastergradsprogram i fagdidaktikk (120 studiepoeng) Tabell 1: Forventet arbeidsomfang for studentene Denne tabellen er kun et eksempel på hvordan det kan se ut. Dere står fritt til å tilpasse tabellen slik at den på en best mulig måte passer studiet, eksempelvis ved å formulere ekstra kategorier i kolonnene. Det er også mulig å lage en egen tabell. Dere skal kun anslå forventet arbeidsomfang. Gi anslag per emne/modul/etc. eller semester og summer per år. Emne/modul/etc. eller semester Antall studiepoeng Tilrettelagt undervisning (antall timer) Selvstudium (antall timer) Eksamensforberedelse (antall timer) Veiledning (antall timer)??? (antall timer) PED LRU-3XXX LRU-3XXX Valgemne Valgemne Antall timer totalt Sum timer 1. år 1680 Masteremner LRU-39XX Masteroppgave Sum timer 2. år

10 2

Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere

Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere Gyldig fra og med oppstart høst 2015 Navn på studieprogram Fagdidaktikk for lærere Oppnådd grad Målgruppe Omfang

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Master i spesialpedagogikk

Master i spesialpedagogikk STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved ILP 15. desember 2018. Gyldig fra og med oppstart høst 2019 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Mastergradsprogram i sosiologi

Mastergradsprogram i sosiologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i sosiologi 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av programstyret i sosiologi ved Institutt for samfunnsvitenskap den 5. februar 2019 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

SAK FS-28/2016. Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 27. september 2016

SAK FS-28/2016. Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 27. september 2016 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/5973 AKJ000 Dato: 06.09.2016 SAK FS-28/2016 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2015/286 IHJ024 Dato: 02.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møte i instituttstyret ved ILP Møteleder/referent: Møtedato: Tirsdag 27. januar

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Gjeldende fra høst 2018 2 Navn på studieprogram Bokmål: Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i tysk. 60 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i tysk. 60 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i tysk 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er revidert av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den (14.09.2017) Navn på studieprogram Bokmål: Årsstudium

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

SAK FS-27/2018. Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Tirsdag 25.

SAK FS-27/2018. Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Tirsdag 25. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/60 AKJ000 Dato: 14.09.2018 Saksnr: FS-27/2018 SAK FS-27/2018 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i pedagogikk. 120 studiepoeng. Studiested: Tromsø. Studieplanen er godkjent av styret ved ILP 15.desember 2018.

STUDIEPLAN. Master i pedagogikk. 120 studiepoeng. Studiested: Tromsø. Studieplanen er godkjent av styret ved ILP 15.desember 2018. STUDIEPLAN Master i pedagogikk 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved ILP 15.desember 2018. Gyldig fra og med oppstart høst 2019 2 Navn på studieprogram Bokmål: Master

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogrammet i organisasjon- og ledelsesvitenskap. 120 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Mastergradsprogrammet i organisasjon- og ledelsesvitenskap. 120 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN Mastergradsprogrammet i organisasjon- og ledelsesvitenskap 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved tidligere Samfunnsvitenskapelig fakultet den 09.12.2002 Studieplanen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i Samfunnssikkerhet. 120 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Master i Samfunnssikkerhet. 120 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN Master i Samfunnssikkerhet 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av studieutvalget ved Naturvitenskap og teknologi oktober 2017 Gjeldende fra høst 2018 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2016/841 IHJ024 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.2.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Master i tilpassa opplæring

Master i tilpassa opplæring Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Master i tilpassa opplæring Tilpassa opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Profesjonsretta pedagogikk master

Profesjonsretta pedagogikk master NO EN Profesjonsretta pedagogikk master Master i profesjonsrettet pedagogikk handler om profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket. Begrepet profesjonalitet bygger på etablert teori og forstås

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Senter for kvinne- og kjønnsforskning Studiested Tromsø Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2013/373 IHJ024 Dato: 11.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Odd Arne Thunberg 17. Oktober 2014 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ILP er Nord-Norges, og et av Norges, største miljøer innen pedagogikk og lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur STUDIEPLAN Mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humanoria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 25.9.2018.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

NTNU KOMPiS. Studieplan for. YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019

NTNU KOMPiS. Studieplan for. YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019 [Versjon 02/18] NTNU KOMPiS Studieplan for YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019 Profesjons- og yrkesmål Studiet henvender

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap MDV STUDIEPLAN Mastergradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24.09.2015.

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

SAK FS-22/2015. Oppfølging av Forsknings- og utdanningsmelding for 2014

SAK FS-22/2015. Oppfølging av Forsknings- og utdanningsmelding for 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/3029 AKJ000 Dato: 27.10.2015 SAK FS-22/2015 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i samfunnsplanlegging og 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av programstyret i samfunnsplanlegging og ved Institutt for samfunnsvitenskap den 7. februar 2019

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 1 / 10 Studieplan 2019/2020 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil kunne gjøre

Detaljer

SAK FS-33/2018. Referat og meldinger. Referat fra instituttstyremøte ved ILP 29. mai 2018 Referat fra instituttstyremøte ved ISK 5.

SAK FS-33/2018. Referat og meldinger. Referat fra instituttstyremøte ved ILP 29. mai 2018 Referat fra instituttstyremøte ved ISK 5. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/174 Dato: 18.10.2018 SAK FS-33/2018 Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 26. oktober 2018 Referat og meldinger Referat fra instituttstyremøte

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

Mastergradsprogram i russisk

Mastergradsprogram i russisk Mastergradsprogram i russisk 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humanoria, sammfunnsvitenskap og lærerutdanning, den 25.09.2018. Navn på studieprogram/

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kvensk og finsk. 120 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kvensk og finsk. 120 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN Mastergradsprogram i kvensk og finsk 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den Navn på studieprogram

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan. Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration.

Studieplan. Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration. Studieplan Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration 90 studiepoeng Studieplan er godkjent av styret ved fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Mastergradsprogram i nordsamisk

Mastergradsprogram i nordsamisk STUDIEPLAN Mastergradsprogram i nordsamisk 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den Navn på studieprogram

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett Alta. Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen studiepoeng, heltid. Sist revidert

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett Alta. Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen studiepoeng, heltid. Sist revidert STUDIEPLAN Bachelor i idrett Alta 2018-2021 180 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett Alta, Narvik, Storslett

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett Alta, Narvik, Storslett STUDIEPLAN Bachelor i idrett Alta, Narvik, Storslett 2019-2022 180 studiepoeng, heltid Det helsevitenskapelige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 15.12.18 Si i Navn på studieprogram Bachelor i idrett,

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

STUDIEPLAN. 0 studiepoeng. Narvik, Alta, Bodø Studieår

STUDIEPLAN. 0 studiepoeng. Narvik, Alta, Bodø Studieår STUDIEPLAN REALFAGSKURS (deltidsstudium på 1 år) FOR 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING OG INTEGRERT MASTERSTUDIUM I TEKNOLOGISKE FAG ETTER NASJONAL PLAN fastsatt av Universitets- og høgskolerådet 0 studiepoeng

Detaljer