PROSJEKT BOSTEDSLØSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT BOSTEDSLØSE:"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT PROSJEKT BOSTEDSLØSE: "SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER" SOSIALKONTORET I RANA KOMMUNE RUSTJENESTEN SEKSJONSLEDER TORE SUNDRØNNING PROSJEKTLEDER BODIL KARLSEN 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Innledning 3 2. Problemstilling 3 3. Prosjektets mål 4 4. Metode 5 5. Målgruppen/utvalg 5 6. Avtalens innhold 6 7. Kommunens boligpolitiske arbeid 7 8. Avslutning 9 2

3 INNLEDNING Sosialkontoret i Rana kommune søkte og fikk tilsagn om prosjektmidler våren 2006 Prosjektleder ble tilsatt i juni 2006 og prosjektet startet opp i medio juni Målet med prosjektet var å formalisere samarbeidet med Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenestene gjennom avtaler. I tillegg skulle det jobbes med to boligprosjekter; - det ene "småboliger" og det andre en bemannet boenhet for rusmisbrukere med særlig omsorgsbehov. Kompetansetilskuddet som det ble søkt om skulle brukes til å ansette en prosjektleder som kunne være: Kontaktperson og ressursperson Utarbeide samarbeidsavtaler som skulle være et praktisk verktøy for å sikre gode rutiner, god forberedelse og oppfølging av personer som skulle løslates fra fengsel eller som skulle utskrives fra institusjon Sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens boligpolitiske arbeid slik at boligmassen ble tilpasset de behov som avdekkes. Koordineringer av prosesser innen de forsjellige berørte fagområder. Sluttrapporten vil i hovedsak beskrive problemstillinger, metode og utvalget som er knyttet til samarbeidsavtaler. I tillegg til dette vil også det som er gjort for å få en boligmasse som er tilpasset brukernes behov bli beskrevet. Dette vil også bli illustrert ved bilder. PROBLEMSTILLINGER Problemstillingen til prosjektet bygger på regjeringens mål om å bekjempe bostedsløshet. Dette arbeidet var kommunen allerede godt i gang med da prosjektet startet. Som et ledd i dette anså kommunen det som viktig å inngå forpliktende samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Dette for om mulig komme tidlig inn i forhold til løslatelse fra fengsel og til de pasienter som skulle utskrives fra institusjon. Kommunen hadde vedtatt en boligsosial handlingsplan. I etterkant av dette så har etterspørselen av boliger økt. En antok dette hadde sammenheng med samfunnsmessige endringer og som gjorde at nye grupper etterspurte boliger, eks de som var tilknyttet LAR. For disse var det viktig å finne boliger i områder som ikke var rusbelastet. I tillegg hadde det også skjedd en holdningsmessig endring blant de som jobbet på Sosialkontoret. De hadde sett at gjennom prosjektet var mulig å legge til rette for vanskeligstilte på en slik måte at de mestret hverdagen i egen bolig. Bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet og det å finne egnede boliger for disse var en problemstilling en sto ovenfor, I tillegg måtte en også innse at noen av våre brukere hadde så store problemer med å mestre egen hverdag, samt mestre det å fungere sammen med andre, at det ordinære boligmarkedet ikke var mulig å rette seg mot. Det ble derfor prosjektert og sendt ut anbud på å få bygget tre småboliger på et område som kommunen eide og som lå tilbaketrukket fra andre boområder. Sosialkontoret sto også overfor store utfordringer i forhold til den gruppen mennesker som hadde ruset seg så lenge og så hardt, at de hadde alvorlige somatiske og psykiske lidelser. Dette var mennesker kommunen ikke klarte å serve med den miljøterapeutiske tjenesten og med hjemmesykepleie. De trengte noe langt mer enn det. 3

4 Rana kommune hadde ved prosjektstart en del uhensiktsmessige boliger. Noe av boligmassen som ble brukt til boliger for rusmisbrukere var "hytter" som igjen var i svært dårlig forfatning. I tillegg manglet sosialkontoret boliger bl.a. til brukere som var tilknyttet LAR. Midlertidige løsninger som bruk av moteller og hotell rom ble brukt for de som akutt sto uten et sted å bo, som eksempelvis folk som ble løslatt fra fengsel uten at det hadde vært noen form for samarbeid i forkant av løslatelsen. Det samme gjaldt også de som ble utskrevet fra institusjon. PROSJEKTETS MÅL De mest fremtredende målsettingene er at bostedsløse skal få et tilbud om varig bolig og at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Målene har sitt utspring i de resultatmål som har sitt utspring i fattigdomssatsningen til Bondevik regjeringen og som den nåværende regjering har vedtatt. Målsettingen er at de skal nås innen utgangen av I tillegg er målsettingen med prosjektet å sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens boligpolitiske arbeid, slik at boligmassen blir tilpasset de behov som avdekkes. Da prosjektet startet hadde ikke Rana kommune egnede boliger for de mest marginaliserte på boligmarkedet, eks personer som på bakgrunn av sitt rusmisbruk ikke hadde en atferd som gjorde at de var utstøtt fra det ordinære boligmarkedet. Rana kommune manglet også en bemannet boenhet som kunne ivareta de menneskene som på bakgrunn av sitt rusmisbruk hadde utviklet somatiske lidelser Rana kommune hadde som visjon at - Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i rimelig forhold til inntekten. - Bostedsløse skal ha samme mulighet til å få ordinær bolig som andre og om nødvendig bistand til å mestre boforhold. På bakgrunn av det ble følgende mål satt: Bostedsløse skal ved behov tilbys individrettet og tilpassede tjenester/bistand for å kunne bo selvstendig Bostedsløse skal i størst mulig utstrekning tilbys verdige og varige botilbud i ordinære boområder Bostedsløse skal oppleve at de nødvendige instanser samarbeider om å fremskaffe egnede boliger. Færrest mulig skal bo på midlertidige botilbud. Ved midlertidige boligløsninger, skal det arbeides for et varig botilbud. Arbeide for å finne egnede bolig- og tjeneste Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og kriminalomsorgen. Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og deler av spesialisthelsetjenesten 4

5 METODE Prosjektets målsetting var å utarbeide forpliktende avtaler med Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenesten. Alle lederne i fengslene ble kontaktet på telefon. Når det gjaldt de behandlingsinstitusjoner innenfor rus, så ble det sendt ut et brev på forhånd, der prosjektet og målsettingen med prosjektet kort ble beskrevet, samt at de ville bli kontaktet på telefon. Årsaken til at forskjellige metoder ble valgt, var at det viste seg vanskeligere å få tak i de rette personene innenfor spesialisthelsetjenesten. Mønsteravtalen var grunnlagsdokumentet for arbeidet med å lage et avtaleutkast. Avtaler som andre kommuner hadde utarbeidet i samarbeid med kriminalomsorgen, var også til stor hjelp Målsettingen for Rana kommune var at avtalene med Kriminalomsorgen skulle være lik og at de for Spesialisthelsetjenesten i størst mulig grad også var like. Dette fordi at det bl.a. er 60 ansatte bare på Sosialkontoret som skulle gjøres kjent med denne og som skulle bruke den. I tillegg ville også andre avdelinger i kommunen, som eksempelvis helsesektoren forplikte seg til et samarbeid med nevnte instanser. Kommuneadvokaten ble koblet på i forhold til det juridiske aspektet. prosjektleder i forhold til lovverket Han ga veiledning til Når kontakt var etablert, så ble det avholdt samarbeidsmøter med den enkelte institusjon. Det ble utarbeidet et grunnlag for avtalen som både kommunen og institusjonene kunne gå god før. Avtalen ble så utarbeidet og mailet over til kontaktpersonene som igjen gikk gjennom dette sammen med sine overordnede. Kommunikasjonen mellom kommunen og institusjonen har i hovedsak gått via telefon og mail. MÅLGRUPPEN/UTVALGET Målgruppen for avtalene var: Nordlandsklinikken Sigma Nord Troms klinikken Færingen Klinikk Nord Finnmarksklinikken. Begrunnelsen for at disse ble valgt var at dette var klinikker som lå i Region Nord og som de fleste av Rana kommunes pasienter ble henvist til. Det hender fra tid til annet at klinikker i andre deler av landet blir brukt, men i så liten grad at en ikke fant det hensiktsmessig å inngå skriftlige avtaler med disse. Når det gjaldt Kriminalomsorgen, ble også kriteriene for å inngå skriftlige avtaler de samme som for spesialisthelsetjenesten. De fengslene som ble valgt, var de fengslene som vi gjennom år erfaringsmessig hadde hatt flest innsatte fra vår kommune. Disse ble også plukket ut i samarbeid med Friomsorgen i Nordland avd Rana. Følgende enheter i 5

6 Kriminalomsorgen ble tatt kontakt med: Mosjøen fengsel Bodø fengsel Trondheim fengsel Bodø overgangsbolig Friomsorgen i Nordland avd Rana. Rustjenesten i Rana har tatt kontakt med følgende samarbeidsparter for å inngå samarbeidsavtale: Kriminalomsorgen S esialisthelsefenesten Inngått avtale Under arbeid Ikke inngått Friomsorgen avd Rana Mosjøen fengsel Bodø fengsel Bodø overgangsbolig Trondheim fengsel Nordlandsklinikken Sigma Nord Tromsklinikken/Færingen Finnmarksklinikken Klinikk nord AVTALENS INNHOLD Det var flere ting som var viktig å få med i avtalen. Overordnet var det at avtalen skulle sikre at kommune og Nordlandsklinikken/kommune og kriminalomsorg sammen oppfyller de forpliktelser som ligger i lover, rundskriv og reglement. Videre var det viktig at avtalen skulle inneholde følgende: Gi klare rutiner for samarbeid og dermed sikre at alle pasienter/innsatte som innbefattes av avtalen, får en reell mulighet til, på et tidlig tidspunkt, å starte planlegging av tiden etter behandling/løslatelse i lag med relevante instanser. Avtalen har som intensjon at pasienter/innsatte skal møte en rask ansvarsavklaring, tydelig funksjonsfordeling og felles opptreden Formålet ved avtalen er også å sikre at den som er i behov for et sted å bo etter utskrivelse, kan starte prosessen med å skaffe seg bolig på et tidligst mulig tidspunkt, gjerne i forkant av innleggelse. 6

7 De mest fremtredende målsettingene er at bostedløse skal la tilbud om varig bolig og at ingen må tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Et viktig punkt i avtalen var også samordning av individuelle planer og hvem som står ansvarlig for det. (Avtalene: vedlegg I og avvikskjema vedlegg 2). Samarbeidsavtalens målgruppe er innsatte og pasienter primært i spesialisthelsetjenesten. Planen er å ha møter med primærhelsetjenesten, DPS og somatisk sykehus for å orientere om samarbeidsavtalene og kommunens strategi for å motvirke at folk blir bostedsløse. De er orientert om arbeidet og det vil i fortsettelsen arbeides aktivt for å integrere også disse institusjonene i strategien "På vei til egen bolig". Det er også rettet en skriftlig henvendelse til Rana Tingrett der en har bedt om et møte vedr. begjæringer om utkastelser. Når det gjelder namsmannens rutiner i forhold til fravikelser, så orienterer de alltid den det gjelder om muligheten til å søke hjelp på Sosialkontoret. De følger dette også opp i brevsform. KOMMUNENS BOLIGPOLITISKE ARBEID Ved prosjektstart ble det avholdt møte med personnalavd. vedr bruk av personalboliger til sosialt vanskeligstilte. Bakgrunnen for møtet var at det forelå et politisk vedtak på at de boligene som det ikke var behov for, skulle omdisponeres og brukes til sosialt vanskeigstilte, eller selges. Resultatet av møtet var at Sosialkontoret overtok disponeringsretten til 5 av boligene. Disse boligene blir i hovedsak brukt til LAR klienter. Det ble også avholdt et møt med boligkontoret vedr borettslagsleiligheter. Det viste seg ganske nyttig. Sosialkontoret ble orientert om at Boligkontoret hadde 5 medlemsnr; - svært lave, som skulle nyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette betydde at de av våre brukere som fikk innvilget startlån, slapp å delta på budrundene. De kunne avvente til den stoppet og så tre inn med forkjøpsretten som et lavt MoBo nr medførte. Rana kommune har siden begynnelsen av 90-tallet planlagt å bygge en bemannet boenhet for de mest omsorgstrengende rusmisbrukerne. De som hadde utviklet somatiske lidelser pga sitt rusmisbruk eller av andre årsaker ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv. Dette var igjen satt på dagsorden og et tidligere motell og senere et aldershjem, var vurdert som egnet. Saken ble fremmet på vår parten 2007 og vedtatt av kommunestyret og regnes ferdigstilt i

8 Sosialsjef Lars Karle Næss og Seksjonleder for Rustjenesten,Tore Sundrønning utenfor "Gruben Aldershjem". I forkant av huset skal det bli base for Lokalt team som er et oppsøkende miljøteraputisk team. Bak Sundrønning skimtes fløyen hvor de fleste leilighetene blir samt hyblene. Boenheten vil bestå av tolv leiligheter, derav to er øremerket kvinner. De to leilighetene ligger tilbaketrukket og skjermet fra de resterende ti. I tillegg vil det bli tre hybler som skal brukes som midlertidige løsninger for folk som er i akutt bolignød. Høsten 2006 vedtok kommunestyret å bygge tre småboliger. Småboligene er bygd på en kommunal tomt som ligger sentralt til to tettsteder; - Mo og Selfors. Husene ligger skjermet fra boligfelt. De er tenkt brukt til rusmisbrukere som har et problematisk forhold til det å bo i tilknytning til andre mennesker. Bl.a. på bakgrunn av at deres rusatferd sprer frykt i nabolag. For noen har også rusatferden ført til at de er svartelistet på det ordinære boligmarkedet. Småhusene vil stå ferdig i juli Småhusene på Ruberget i byggeperioden. 8

9 AVSLUTNING Rana kommune har fortsatt store utfordringer i fortsettelsen av det boligsosiale arbeidet. Avtalene skal følges opp og de skal evalueres ved slutten av året De avtalene som en ikke har fått ferdigstilt, skal ferdigstilles og målet er å få de ferdig i løpet av høsten Avtalene skal igjen implementeres i det daglige arbeidet i kommunen. De skal følges opp for bl. a. se om de fungerer som et praktisk verktøy som gjennom gode rutiner sikrer god forberedelse og oppfølging av mennesker som skrives ut fra institusjon eller løslates fra fengsel. Den boligsosiale handlingsplanen skal revideres. Behovet for flere boliger med særskilt tilrettelegging er også stort. Det er også behov for flere ordinære utleieboliger. Bokart opplæringen er nært forestående og denne skal tas i bruk og vil være et godt redskap i det videre boligsosiale arbeidet. Rana kommune er godt i gang og har gjort mye på det boligsosiale plan, men det gjenstår ennå en god del. Moi Rana 1.juni 07 Tore Sundrønning Seksjonsleder Bodil Karlsen Prosjektleder 9

10 REDEGJØRELSE VEDR Side 1 av 4 REDEGJØRELSE AV PROSJEKTET PROSJEKT BOSTEDSLØSE: "SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER" SOSIALKONTORET I RANA KOMMUNE RUSTJENESTEN SEKSJONSLEDER TORE SUNDRØNNING PROSJEKTLEDER BODIL KARLSEN REDEGJØRELSE VEDR. GJENNOMFØRING AV TILTAK file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

11 REDEGJØRELSE VEDR Side 2 av 4 "FORVALTNINGSSAMARBEID". Bakgrunnen for redegjørelsen er at det søkes om å få utbetalt kompetansetilskudd pålydende kr ,-. Formålet med tiltaket: Forvaltningssamarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten med sikte på å få til en varig etablering i bolig etter endt soning Fullføre to boligprosjekter: o Småhus med standardhevinger. o Bemannet omsorgsboliger for de med varige skader etter et langtids rusmiddelmisbruk. Vedtaket fra Den Norske Stats Husbank har satt følgende vilkår for utbetalingen: Forutsatt igangsatt med arbeidet senest innen 3 mnd etter tilsagnsdato og ferdigstilles senest Endringer i prosjektets fremdrift, innhold, finansiering, skifte av prosjektleder eller andre personer skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant. Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til de tiltak tilskuddet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i fht Bevilgningsreglementet 10. Tilskuddsmottaker plikter å føre separat regnskap for mottatte tilskudd fra Husbanken. Det er flere vilkår som følger i flit innvilgete tilskuddsmidler, men som en ikke finner relevant i denne redegjørelsen. Denne redegjørelsen er mer en redegjørelse i fht "halv gått løp". Hva er gjort og hvor står vi... Når det gjelder forvaltningssamarbeidet så er det godt i gang. Det er avholdt møter med Mosjøen fengsel og Trondheim fengsel i denne prosjektperioden. I tillegg har vi jevnlig kontakt på telefonen for å avklare ting rundt problemstillinger som dukker opp. Når det gjelder Mosjøen fengsel, er en kurator fra Rustjenesten knyttet opp mot dette samarbeidet. Hun har møter med fengselet månedlig og i tillegg telefonkontakt når det er behov. Samarbeidet med Bodø fengsel oppleves også å fungere etter intensjonen. Det planlegges å holde et møte med Bodø fengsel og Overgangsboligen i Bodø i løpet av mars. Trondheim fengsel er også fulgt opp lignende. Det har vært avholdt møter og kontakten vurderes av prosjektleder til å være god. Problemstillinger blir tatt opp fortløpende på telefon og det søkes å finne løsninger i hvert enkelt tilfelle. Målet er nå å knytte opp Trine Bjerkli som er på kuratorteamet hos oss som fast kontaktperson både til kriminalomsorgen og til spesialisthelsetjenesten. Hun skal være bindeleddet i det forvaltningssamarbeidet som har avtaler med Rana kommune. Spesialisthelsetjensten Når det gjelder spesialisthelsetjenesten så er det kun Nordlandsklinikken som har inngått et forpliktende samarbeid med Rana kommune. Det har vært arbeidet aktivt med å få til et tilsvarende samarbeid med de to klinikkene som ligger i Finnmark. Det har vært kontakt på telefon og avtalen som er inngått med Nordlandsklinikken er sendt elektronisk som et eksempel på hvordan Rana kommune ønsker det. Vi har fått svar fra begge klinikkene om at de ikke ønsker på nåværende file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

12 REDEGJØRELSE VEDR Side 3 av 4 tidspunkt å lage avtaler. Legger ved kopi av finnmarksklinikkens svar, der de sier at KS holder på å lage avtaler og at det for deres vedkommende vil bli for dyrt å inngå avtaler med vår kommune. De vil imidlertid komme tilbake til det senere. Det ble holdt et evalueringsmøte den der samarbeidsutvalget var tilstede. Konklusjonen på samarbeidet mellom Rana kommune og Nordlandsklinikken var positiv. Viser for øvrig til referat fra møtet. Boligprosjekter Småhusene som er bygget på Huberget er ferdigstilt og innflyttet. Prosjektet vurderes som vellykket. Husene ble svært fine og de som fikk sine hjem der, er fornøyde. Når det gjelder "Gruben aldershjem" som er planlagt som heldøgns bemannet omsorgsboliger for de av våre brukere som har utviklet varige skader pga et langvarig rusmiddelmisbruk, så var saken oppe i kommunestyret våren Det ble vedtatt ombygging i tråd med de planene som Rustjenesten forela kommunestyret. Det ble også avholdt et folkemøte i den bydelen bygget ligger i - på Gruben. Mange av bydelens innbyggere møtte og det var en massiv motstand mot at "Gruben aldershjem skulle bli boliger for rusmiddelavhengige med omsorgsbehov. Det var også etablert en "motstandsgruppe" som hadde folkemøte dagen etterpå. I tiden etter møte var det innlegg i avisen som både hadde et positivt syn på dette og noen som kom med negative utsagn. I dag synes det som om det hele har "lagt" seg. Planen var at Gruben aldershjem skal være ferdig ombygget senhøsten Det viser seg imidlertid at kostnadene blir større en først antatt. Dette har medført at "kostnadssprekken" måtte behandles av politikerne og politikerne vedtok å utsette hele saken. På nåværende tidspunkt er det usikkert når Gruben aldershjem blir en omsorgsbolig for særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. Det var en bred politisk enighet om at Gruben aldershjem skal bli omsorgsboliger med heldøgns bemanning - 10 årsverk til sammen. I budsjettet for 2008 er dette tatt med. Men nå er altså dette lagt på is på ubestemt tid. Sosialkontoret har i skrivende stund problemer med å skaffe egnede boliger for den gruppen som var tiltenkt plass i de bemannede omsorgsboligene. Vi har derfor hatt et møte med bygningsavd, boligkontoret, teknisk etat og økonomiavd for å finne alternative løsninger. Det jobbes med å finne boliger der det er plass for en bemanningsbase, slik at vi kan lage midlertidige løsninger for de med størst behov. Midlene som det ble budsjettert med for 2008 og som var tiltenkt oppstart på Gruben står fortsatt på vårt budsjett for inneværende år. Det søkes nå å få en avklaring på om vi kan bruke til å bemanne andre boliger. Forvaltningsavtalene - Rana kommune Avtalene er distribuert til de avdelingene i Rana kommune som har brukere som kan komme inn under samarbeidet. Det har vært avholdt møter med Psykatritjenesten med fokus på avtalene og innholdet i disse. Det har også vært rettet en henvendelse til Helse- og sosialsjef i forbindelse med avtalen. Har ennå ikke lyktes i å få svar fra han. Ny kontakt skal bli tatt. Fagdag Det ble avholdt fagdag i Rana den 31.januar Det ble søkt tilskudd fra Fylkesmannen og Husbanken. Vi mottok kr ,- som i sin helhet gikk til arrangementet. Alle i Helse- og sosialetaten ble invitert. Det kom ikke så mange som forventet, men alle avdelingene var representert. Fokuset var lagt på Forvaltningssamarbeid og på boligsosial oppfølging. Noen av foreleserne var samarbeidsparter fra Kriminalomsorgen og en kom fra Nordlandsklinikken. I tillegg var to fra den Boligsosiale videreutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Mye fin tilbakemelding etter fagdagen. file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKI\

13 REDEGJØRELSE VEDR Side 4 av 4 Bokart Prosjektleder har fått tilgang på Bokart. Det er utarbeidet et søknadsskjema i tråd med Bokart sitt program som er lagt inn på Sosialtjenestens fellesområde. Tjenesten er tatt i bruk på sosialavd. Det skal nå avholdes et orienteringsmøte om Bokart med administrasjonen. Dette for å knytte opp de avdelingene i kommunen som er aktuell. Det pågår også et prosjektarbeid på boligavdelingen som har som mål å utrede hvorvidt det er hensiktsmessig at alle kommunens boliger forvaltes fra en og samme avdeling. Blir dette resultatet, så vurderer jeg det som enklere å ta i bruk Bokart. Prosjektleder Prosjektleder slutter den 30.april 2008 og går tilbake til sin faste jobb i Barneverntjenesten. Trine Bjerkli som er på kuratorteamet skal ha ansvaret for å følge opp forvaltningsavtalen med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenestene. I tillegg skal Nina Marthinussen og Trine ta over ansvaret for Bokart. Mo i Rana, 14.april 2008 Bodil Karlsen Prosjektleder file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

14 Forvaltnings samarbeid Slutt rapport for perioden Tore Sundrønning Seksjonsleder Rustjenesten i Rana

15 Innledning: Sluttrapporten er basert på en oppsummering av følgende dokumenter, aktivitetsrapport januar 2007, sluttrapport , og redegjørelse for forvaltningssamarbeidet av 14 april Samt samtaler med Bodil Karlsen og teamleder Trine Bjerkli og Teamleder May H Steinfjell. Formålet for kommunens initiativ til å søke Husbanken om finansiering av tiltaket forvaltningssamarbeid, var knyttet til to klare formål. 1. Forvaltningssamarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten med sikte på å få til en varig etablering i bolig etter endt soning. 2. Fullføre to boligprosjekter: Småhus med standardhevinger, og etablere en bemannet omsorgsbolig for de med varige skader etter langtids rusmiddelavhengighet. Prosjektet anses som ferdigstilt innenfor den tidsfrist som var satt i vedtaket fra Husbanken - innen den Bakgrunn: Rustjenesten engasjerte Bodil Karlsen som prosjektleder i perioden juni 2006 til og med Frem til sommeren 2008 har undertegnede og teamleder Trine Bjerkli avsluttet og gjort oppsummeringer av prosjektet. Prosjektleder har arbeidet ut i fra de målsettinger som var lagt gjennom søknadene i 2006 og Arbeidet er godt dokumentert gjennom de rapporter/ redegjørelser som prosjektleder har utarbeidet. Oppsummering: Fra Rustjenestens side så ser en i ettertid at en har hatt ambisiøse målsettinger, og at det er et krevende og stort arbeidsområde prosjektet har fanget over. Forvaltningssamarbeidet - det å utarbeide samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten har vist seg å være en mer krevende manøver enn det vi i utgangspunktet trodde. Som det fremkommer i rapportene, så har kommunen gjort seg forskjellige erfaringer med påtenkte samarbeidspartnere innen denne sektoren. Selv med et grundig forarbeid, og med et stort pågangsmot så har det vist seg vanskelig å nå frem til enkelte. Det er ikke alle som har villet tatt tak i den mulighet, som det å formalisere et samarbeid er. Dette pga av styringslinjer, som for eksempel Tromsklinikken. Noen har prosjektleder ikke nådd frem til, de har ikke respondert på henvendelsene.

16 Andre som kriminalomsorgen, og Nordlandsklinikken er aktører som har sett betydningen av dette arbeidet. Der har prosjektleder kommet i dialog, og fikk etablert mønsteravtalen allerede i Dette har vært betydningsfullt for brukergruppen, og har gjort arbeide for mellom de offentlige aktører mer smidig. Ikke minst det har hjulpet oss til å kunne gi et bedre tilbud til brukerne både innenfor det boligsosiale arbeidet, men også i forhold til oppfølgingstjenester i etterkant av behandling, soning. Implementering av avtalen med kriminalomsorgen har så langt ikke bydd på problemer. I evalueringsmøte med Nordlandsklinikken vinter 2008, uttrykte klinikken at de var fornøyd med samarbeidet som avtalen legger opp til. Vi har etablert et godt samarbeid med Mosjøen fengsel, med faste månedlige avtaler. Videre uttrykker Bodø fengsel at de et meget fornøyd med samarbeidet med rustjenesten. Der har vi avholdt flere møter i fengselet i forkant av løslatelse fra fengselet. Trondheim Fengsel har også vært positiv til samarbeidet. Sluttord. Prosjektleder vurderer at utgangspunktet fpr å få til et formalisert samarbeid var positivt. Dette fordi Rana sosialkontor i mange år har tatt på alvor det å ha ett nært samarbeid med behandlingsinstitusjoner og fengsler. I tilfeller hvor Sosialkontoret har vært henviser har sosialkontoret sett at et samarbeid er nødvendig for best mulig kunne ivareta brukergruppen som de jobber med. Forskjellen i etterkant av samarbeidsavtalen har vært at vi nå far nye henvendelser i saker som i utgangspunktet har vært ukjent for sosialtjenesten. Med dette synes intensjonen i målsettingene med avtaler om bosetting og ettervern i stor grad være i ferd med å oppnås. Sosialtjenesten ser selvfølgelig store utfordringer tilknyttet det å faktisk inngå forpliktende avtaler. I det å måtte påta seg et ansvar, både i forhold til det formelle med samarbeidsmøter/ evaluering, samt det å kunne tilby de tjenester som intensjonene har med avtalen. Rana Sosialkontor Rustjenesten Tore,$undrønning Seksjonsleder

SLUTTRAPPORT PROSJEKT BOSTEDSLØSE: SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER

SLUTTRAPPORT PROSJEKT BOSTEDSLØSE: SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER SLUTTRAPPORT PROSJEKT BOSTEDSLØSE: SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER SOSIALKONTORET I RANA KOMMUNE RUSTJENESTEN SEKSJONSLEDER TORE SUNDRØNNING PROSJEKTLEDER BODIL KARLSEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen SAMARBEIDSAVTALE. Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel og Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker, Stange og Vestre Toten

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE 20. - 21. OKTOBER Hva fungerer i det boligsosiale arbeidet Eksempler fra Kristiansand Hva er utfordringene?

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap.

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Rana kommune Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Før Liengbakken bofelleskap. Tidligere prosjekter som i rustjenesten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Side 1 Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Bergen 31. august 2006 Gunnar Sveri Side 2 Bolig er en forutsetning for et verdig liv Side 3 Bostedsløs i Norge Verdens beste boligstandard En av verdens

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE 1. 0 Hensikt med prosjektet "Utvikle faglige og organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen for de særlig vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Forskningsleveranser 2013

Forskningsleveranser 2013 «Hva sier forskningen?» Forskningsleveranser 2013 Programkommunesamling, Trondheim 11. feb. 2014 Øyvind Ustad, Seniorrådgiver FoU Husbanken 1. Husbankens FoU-arbeid 2. Forskningsleveranser 2013: 3 eksempler

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Rom for verdighet og omsorg

Rom for verdighet og omsorg Rom for verdighet og omsorg Rana kommunes aller mest vanskeligstilte har med etableringa av Liengbakken bofellesskap fått et verdig liv i trygge boliger. Bofellesskapet er bygget for rusmiddelavhengige

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt.

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt. Side I av 5 Vår saksbehandler REGION MlDT-NoRGE Kristin v/oradmann 7100 Deres dato 27.06.16 Tflefon 92600407 Deres referanse 23 JUN ZU15 13 Rissa RISSA KOMMUNE Kompetansetilskudd til prosjekt Vi viser

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2015

Nedre Eiker kommune juni 2015 Nedre Eiker kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering 20.06.15 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Fra fengsel til egen bolig

Fra fengsel til egen bolig Fra fengsel til egen bolig Et forprosjekt Sluttrapport November 2009 Innledning Oppdraget fra Husbanken. Prosjektperioden startet november 08, og hadde som hovedmål å se på bosetting av unge løslatte fra

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys Boligsosialt arbeid «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl Naust i vårlys Flyktninger og boligkarriere Antall ansatte på Hotellet Scandic med flyktningebakgrunn? 9 personer med flyktningebakgrunn er eller har

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER 1. Formål Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for alle parter,

Detaljer

Rapportering Fra celle til bolig. Rapport etter boligsosialt kompetansetilskudd Husbanken 2014/15

Rapportering Fra celle til bolig. Rapport etter boligsosialt kompetansetilskudd Husbanken 2014/15 Rapportering Fra celle til bolig Fra celle til bolig Rapport etter boligsosialt kompetansetilskudd Husbanken 2014/15 Side: 2 av 10 Innhold 1. Prosjektets målsetting s. 3 1.1. Bakgrunn for søknaden s. 3

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet HB 7.S.3 12.2016 Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet Kommune : Halden kommune År: 2017 I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Ide Ideen kom etter oppstarten av prosjektet Restorative justice i Verdal fengsel. Prosjektet handler om samhandling, konfliktløsning og inkludering knyttet

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 17. Februar 2010 Liv Kristensen Bakgrunn Strategien På vei til egen bolig En tverrdepartemental og tverretatlig

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 De Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 Et sted å bo er en menneskerett også for mennesker med utfordringer i forhold til rus og psykiske helseplager Erfaringer fra etablering og drift av Housing first

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Fra plan til handling boligsosialt arbeid

Fra plan til handling boligsosialt arbeid Fra plan til handling boligsosialt arbeid Hovedpunkter i fremlegget Fra plan til handling BOSO som eksempel Tiltaket «En dør inn» - eksempel på realisering av planlagt tiltak etter en prosess/forprosjekt

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato. Tekfon Vår referanse Deres referanse /5956 SigrunKlausen

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato. Tekfon Vår referanse Deres referanse /5956 SigrunKlausen Side I av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION MIDT-NORGE Kristin Myraunet Hals 17.06.14 01.03.14 Tekfon Deres referanse 73 89 23 33 2014/5956 SigrunKlausen Ørlandkommune l v. rådmannen Pb 401 7129 Brekstad

Detaljer

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Programsamling og kunnskapsmøte Husbanken Se på meg Bak tomme øyne og hul latter Innenfor sammenbitte tenner og en døende kropp Innenfor bedøvde

Detaljer

Nasjonal behandlingsretningslinje for ROP IS-1948

Nasjonal behandlingsretningslinje for ROP IS-1948 Utfordringer og forutsetninger for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Lars Linderoth Overlege Bærum DPS Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Nasjonal behandlingsretningslinje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 Saksnr. Utvalg Møtedato HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER INNEN PSYKISK HELSE Rådmannens

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Rusforum Nordland 16 og 17 februar 2010 Marit Iversen, Rådgiver, Husbanken region Bodø jeg skal prate om:! Husbankens rolle og oppdrag!

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer