PROSJEKT BOSTEDSLØSE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT BOSTEDSLØSE:"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT PROSJEKT BOSTEDSLØSE: "SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER" SOSIALKONTORET I RANA KOMMUNE RUSTJENESTEN SEKSJONSLEDER TORE SUNDRØNNING PROSJEKTLEDER BODIL KARLSEN 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Innledning 3 2. Problemstilling 3 3. Prosjektets mål 4 4. Metode 5 5. Målgruppen/utvalg 5 6. Avtalens innhold 6 7. Kommunens boligpolitiske arbeid 7 8. Avslutning 9 2

3 INNLEDNING Sosialkontoret i Rana kommune søkte og fikk tilsagn om prosjektmidler våren 2006 Prosjektleder ble tilsatt i juni 2006 og prosjektet startet opp i medio juni Målet med prosjektet var å formalisere samarbeidet med Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenestene gjennom avtaler. I tillegg skulle det jobbes med to boligprosjekter; - det ene "småboliger" og det andre en bemannet boenhet for rusmisbrukere med særlig omsorgsbehov. Kompetansetilskuddet som det ble søkt om skulle brukes til å ansette en prosjektleder som kunne være: Kontaktperson og ressursperson Utarbeide samarbeidsavtaler som skulle være et praktisk verktøy for å sikre gode rutiner, god forberedelse og oppfølging av personer som skulle løslates fra fengsel eller som skulle utskrives fra institusjon Sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens boligpolitiske arbeid slik at boligmassen ble tilpasset de behov som avdekkes. Koordineringer av prosesser innen de forsjellige berørte fagområder. Sluttrapporten vil i hovedsak beskrive problemstillinger, metode og utvalget som er knyttet til samarbeidsavtaler. I tillegg til dette vil også det som er gjort for å få en boligmasse som er tilpasset brukernes behov bli beskrevet. Dette vil også bli illustrert ved bilder. PROBLEMSTILLINGER Problemstillingen til prosjektet bygger på regjeringens mål om å bekjempe bostedsløshet. Dette arbeidet var kommunen allerede godt i gang med da prosjektet startet. Som et ledd i dette anså kommunen det som viktig å inngå forpliktende samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Dette for om mulig komme tidlig inn i forhold til løslatelse fra fengsel og til de pasienter som skulle utskrives fra institusjon. Kommunen hadde vedtatt en boligsosial handlingsplan. I etterkant av dette så har etterspørselen av boliger økt. En antok dette hadde sammenheng med samfunnsmessige endringer og som gjorde at nye grupper etterspurte boliger, eks de som var tilknyttet LAR. For disse var det viktig å finne boliger i områder som ikke var rusbelastet. I tillegg hadde det også skjedd en holdningsmessig endring blant de som jobbet på Sosialkontoret. De hadde sett at gjennom prosjektet var mulig å legge til rette for vanskeligstilte på en slik måte at de mestret hverdagen i egen bolig. Bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet og det å finne egnede boliger for disse var en problemstilling en sto ovenfor, I tillegg måtte en også innse at noen av våre brukere hadde så store problemer med å mestre egen hverdag, samt mestre det å fungere sammen med andre, at det ordinære boligmarkedet ikke var mulig å rette seg mot. Det ble derfor prosjektert og sendt ut anbud på å få bygget tre småboliger på et område som kommunen eide og som lå tilbaketrukket fra andre boområder. Sosialkontoret sto også overfor store utfordringer i forhold til den gruppen mennesker som hadde ruset seg så lenge og så hardt, at de hadde alvorlige somatiske og psykiske lidelser. Dette var mennesker kommunen ikke klarte å serve med den miljøterapeutiske tjenesten og med hjemmesykepleie. De trengte noe langt mer enn det. 3

4 Rana kommune hadde ved prosjektstart en del uhensiktsmessige boliger. Noe av boligmassen som ble brukt til boliger for rusmisbrukere var "hytter" som igjen var i svært dårlig forfatning. I tillegg manglet sosialkontoret boliger bl.a. til brukere som var tilknyttet LAR. Midlertidige løsninger som bruk av moteller og hotell rom ble brukt for de som akutt sto uten et sted å bo, som eksempelvis folk som ble løslatt fra fengsel uten at det hadde vært noen form for samarbeid i forkant av løslatelsen. Det samme gjaldt også de som ble utskrevet fra institusjon. PROSJEKTETS MÅL De mest fremtredende målsettingene er at bostedsløse skal få et tilbud om varig bolig og at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Målene har sitt utspring i de resultatmål som har sitt utspring i fattigdomssatsningen til Bondevik regjeringen og som den nåværende regjering har vedtatt. Målsettingen er at de skal nås innen utgangen av I tillegg er målsettingen med prosjektet å sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens boligpolitiske arbeid, slik at boligmassen blir tilpasset de behov som avdekkes. Da prosjektet startet hadde ikke Rana kommune egnede boliger for de mest marginaliserte på boligmarkedet, eks personer som på bakgrunn av sitt rusmisbruk ikke hadde en atferd som gjorde at de var utstøtt fra det ordinære boligmarkedet. Rana kommune manglet også en bemannet boenhet som kunne ivareta de menneskene som på bakgrunn av sitt rusmisbruk hadde utviklet somatiske lidelser Rana kommune hadde som visjon at - Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i rimelig forhold til inntekten. - Bostedsløse skal ha samme mulighet til å få ordinær bolig som andre og om nødvendig bistand til å mestre boforhold. På bakgrunn av det ble følgende mål satt: Bostedsløse skal ved behov tilbys individrettet og tilpassede tjenester/bistand for å kunne bo selvstendig Bostedsløse skal i størst mulig utstrekning tilbys verdige og varige botilbud i ordinære boområder Bostedsløse skal oppleve at de nødvendige instanser samarbeider om å fremskaffe egnede boliger. Færrest mulig skal bo på midlertidige botilbud. Ved midlertidige boligløsninger, skal det arbeides for et varig botilbud. Arbeide for å finne egnede bolig- og tjeneste Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og kriminalomsorgen. Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og deler av spesialisthelsetjenesten 4

5 METODE Prosjektets målsetting var å utarbeide forpliktende avtaler med Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenesten. Alle lederne i fengslene ble kontaktet på telefon. Når det gjaldt de behandlingsinstitusjoner innenfor rus, så ble det sendt ut et brev på forhånd, der prosjektet og målsettingen med prosjektet kort ble beskrevet, samt at de ville bli kontaktet på telefon. Årsaken til at forskjellige metoder ble valgt, var at det viste seg vanskeligere å få tak i de rette personene innenfor spesialisthelsetjenesten. Mønsteravtalen var grunnlagsdokumentet for arbeidet med å lage et avtaleutkast. Avtaler som andre kommuner hadde utarbeidet i samarbeid med kriminalomsorgen, var også til stor hjelp Målsettingen for Rana kommune var at avtalene med Kriminalomsorgen skulle være lik og at de for Spesialisthelsetjenesten i størst mulig grad også var like. Dette fordi at det bl.a. er 60 ansatte bare på Sosialkontoret som skulle gjøres kjent med denne og som skulle bruke den. I tillegg ville også andre avdelinger i kommunen, som eksempelvis helsesektoren forplikte seg til et samarbeid med nevnte instanser. Kommuneadvokaten ble koblet på i forhold til det juridiske aspektet. prosjektleder i forhold til lovverket Han ga veiledning til Når kontakt var etablert, så ble det avholdt samarbeidsmøter med den enkelte institusjon. Det ble utarbeidet et grunnlag for avtalen som både kommunen og institusjonene kunne gå god før. Avtalen ble så utarbeidet og mailet over til kontaktpersonene som igjen gikk gjennom dette sammen med sine overordnede. Kommunikasjonen mellom kommunen og institusjonen har i hovedsak gått via telefon og mail. MÅLGRUPPEN/UTVALGET Målgruppen for avtalene var: Nordlandsklinikken Sigma Nord Troms klinikken Færingen Klinikk Nord Finnmarksklinikken. Begrunnelsen for at disse ble valgt var at dette var klinikker som lå i Region Nord og som de fleste av Rana kommunes pasienter ble henvist til. Det hender fra tid til annet at klinikker i andre deler av landet blir brukt, men i så liten grad at en ikke fant det hensiktsmessig å inngå skriftlige avtaler med disse. Når det gjaldt Kriminalomsorgen, ble også kriteriene for å inngå skriftlige avtaler de samme som for spesialisthelsetjenesten. De fengslene som ble valgt, var de fengslene som vi gjennom år erfaringsmessig hadde hatt flest innsatte fra vår kommune. Disse ble også plukket ut i samarbeid med Friomsorgen i Nordland avd Rana. Følgende enheter i 5

6 Kriminalomsorgen ble tatt kontakt med: Mosjøen fengsel Bodø fengsel Trondheim fengsel Bodø overgangsbolig Friomsorgen i Nordland avd Rana. Rustjenesten i Rana har tatt kontakt med følgende samarbeidsparter for å inngå samarbeidsavtale: Kriminalomsorgen S esialisthelsefenesten Inngått avtale Under arbeid Ikke inngått Friomsorgen avd Rana Mosjøen fengsel Bodø fengsel Bodø overgangsbolig Trondheim fengsel Nordlandsklinikken Sigma Nord Tromsklinikken/Færingen Finnmarksklinikken Klinikk nord AVTALENS INNHOLD Det var flere ting som var viktig å få med i avtalen. Overordnet var det at avtalen skulle sikre at kommune og Nordlandsklinikken/kommune og kriminalomsorg sammen oppfyller de forpliktelser som ligger i lover, rundskriv og reglement. Videre var det viktig at avtalen skulle inneholde følgende: Gi klare rutiner for samarbeid og dermed sikre at alle pasienter/innsatte som innbefattes av avtalen, får en reell mulighet til, på et tidlig tidspunkt, å starte planlegging av tiden etter behandling/løslatelse i lag med relevante instanser. Avtalen har som intensjon at pasienter/innsatte skal møte en rask ansvarsavklaring, tydelig funksjonsfordeling og felles opptreden Formålet ved avtalen er også å sikre at den som er i behov for et sted å bo etter utskrivelse, kan starte prosessen med å skaffe seg bolig på et tidligst mulig tidspunkt, gjerne i forkant av innleggelse. 6

7 De mest fremtredende målsettingene er at bostedløse skal la tilbud om varig bolig og at ingen må tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Et viktig punkt i avtalen var også samordning av individuelle planer og hvem som står ansvarlig for det. (Avtalene: vedlegg I og avvikskjema vedlegg 2). Samarbeidsavtalens målgruppe er innsatte og pasienter primært i spesialisthelsetjenesten. Planen er å ha møter med primærhelsetjenesten, DPS og somatisk sykehus for å orientere om samarbeidsavtalene og kommunens strategi for å motvirke at folk blir bostedsløse. De er orientert om arbeidet og det vil i fortsettelsen arbeides aktivt for å integrere også disse institusjonene i strategien "På vei til egen bolig". Det er også rettet en skriftlig henvendelse til Rana Tingrett der en har bedt om et møte vedr. begjæringer om utkastelser. Når det gjelder namsmannens rutiner i forhold til fravikelser, så orienterer de alltid den det gjelder om muligheten til å søke hjelp på Sosialkontoret. De følger dette også opp i brevsform. KOMMUNENS BOLIGPOLITISKE ARBEID Ved prosjektstart ble det avholdt møte med personnalavd. vedr bruk av personalboliger til sosialt vanskeligstilte. Bakgrunnen for møtet var at det forelå et politisk vedtak på at de boligene som det ikke var behov for, skulle omdisponeres og brukes til sosialt vanskeigstilte, eller selges. Resultatet av møtet var at Sosialkontoret overtok disponeringsretten til 5 av boligene. Disse boligene blir i hovedsak brukt til LAR klienter. Det ble også avholdt et møt med boligkontoret vedr borettslagsleiligheter. Det viste seg ganske nyttig. Sosialkontoret ble orientert om at Boligkontoret hadde 5 medlemsnr; - svært lave, som skulle nyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette betydde at de av våre brukere som fikk innvilget startlån, slapp å delta på budrundene. De kunne avvente til den stoppet og så tre inn med forkjøpsretten som et lavt MoBo nr medførte. Rana kommune har siden begynnelsen av 90-tallet planlagt å bygge en bemannet boenhet for de mest omsorgstrengende rusmisbrukerne. De som hadde utviklet somatiske lidelser pga sitt rusmisbruk eller av andre årsaker ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv. Dette var igjen satt på dagsorden og et tidligere motell og senere et aldershjem, var vurdert som egnet. Saken ble fremmet på vår parten 2007 og vedtatt av kommunestyret og regnes ferdigstilt i

8 Sosialsjef Lars Karle Næss og Seksjonleder for Rustjenesten,Tore Sundrønning utenfor "Gruben Aldershjem". I forkant av huset skal det bli base for Lokalt team som er et oppsøkende miljøteraputisk team. Bak Sundrønning skimtes fløyen hvor de fleste leilighetene blir samt hyblene. Boenheten vil bestå av tolv leiligheter, derav to er øremerket kvinner. De to leilighetene ligger tilbaketrukket og skjermet fra de resterende ti. I tillegg vil det bli tre hybler som skal brukes som midlertidige løsninger for folk som er i akutt bolignød. Høsten 2006 vedtok kommunestyret å bygge tre småboliger. Småboligene er bygd på en kommunal tomt som ligger sentralt til to tettsteder; - Mo og Selfors. Husene ligger skjermet fra boligfelt. De er tenkt brukt til rusmisbrukere som har et problematisk forhold til det å bo i tilknytning til andre mennesker. Bl.a. på bakgrunn av at deres rusatferd sprer frykt i nabolag. For noen har også rusatferden ført til at de er svartelistet på det ordinære boligmarkedet. Småhusene vil stå ferdig i juli Småhusene på Ruberget i byggeperioden. 8

9 AVSLUTNING Rana kommune har fortsatt store utfordringer i fortsettelsen av det boligsosiale arbeidet. Avtalene skal følges opp og de skal evalueres ved slutten av året De avtalene som en ikke har fått ferdigstilt, skal ferdigstilles og målet er å få de ferdig i løpet av høsten Avtalene skal igjen implementeres i det daglige arbeidet i kommunen. De skal følges opp for bl. a. se om de fungerer som et praktisk verktøy som gjennom gode rutiner sikrer god forberedelse og oppfølging av mennesker som skrives ut fra institusjon eller løslates fra fengsel. Den boligsosiale handlingsplanen skal revideres. Behovet for flere boliger med særskilt tilrettelegging er også stort. Det er også behov for flere ordinære utleieboliger. Bokart opplæringen er nært forestående og denne skal tas i bruk og vil være et godt redskap i det videre boligsosiale arbeidet. Rana kommune er godt i gang og har gjort mye på det boligsosiale plan, men det gjenstår ennå en god del. Moi Rana 1.juni 07 Tore Sundrønning Seksjonsleder Bodil Karlsen Prosjektleder 9

10 REDEGJØRELSE VEDR Side 1 av 4 REDEGJØRELSE AV PROSJEKTET PROSJEKT BOSTEDSLØSE: "SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER" SOSIALKONTORET I RANA KOMMUNE RUSTJENESTEN SEKSJONSLEDER TORE SUNDRØNNING PROSJEKTLEDER BODIL KARLSEN REDEGJØRELSE VEDR. GJENNOMFØRING AV TILTAK file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

11 REDEGJØRELSE VEDR Side 2 av 4 "FORVALTNINGSSAMARBEID". Bakgrunnen for redegjørelsen er at det søkes om å få utbetalt kompetansetilskudd pålydende kr ,-. Formålet med tiltaket: Forvaltningssamarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten med sikte på å få til en varig etablering i bolig etter endt soning Fullføre to boligprosjekter: o Småhus med standardhevinger. o Bemannet omsorgsboliger for de med varige skader etter et langtids rusmiddelmisbruk. Vedtaket fra Den Norske Stats Husbank har satt følgende vilkår for utbetalingen: Forutsatt igangsatt med arbeidet senest innen 3 mnd etter tilsagnsdato og ferdigstilles senest Endringer i prosjektets fremdrift, innhold, finansiering, skifte av prosjektleder eller andre personer skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant. Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til de tiltak tilskuddet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i fht Bevilgningsreglementet 10. Tilskuddsmottaker plikter å føre separat regnskap for mottatte tilskudd fra Husbanken. Det er flere vilkår som følger i flit innvilgete tilskuddsmidler, men som en ikke finner relevant i denne redegjørelsen. Denne redegjørelsen er mer en redegjørelse i fht "halv gått løp". Hva er gjort og hvor står vi... Når det gjelder forvaltningssamarbeidet så er det godt i gang. Det er avholdt møter med Mosjøen fengsel og Trondheim fengsel i denne prosjektperioden. I tillegg har vi jevnlig kontakt på telefonen for å avklare ting rundt problemstillinger som dukker opp. Når det gjelder Mosjøen fengsel, er en kurator fra Rustjenesten knyttet opp mot dette samarbeidet. Hun har møter med fengselet månedlig og i tillegg telefonkontakt når det er behov. Samarbeidet med Bodø fengsel oppleves også å fungere etter intensjonen. Det planlegges å holde et møte med Bodø fengsel og Overgangsboligen i Bodø i løpet av mars. Trondheim fengsel er også fulgt opp lignende. Det har vært avholdt møter og kontakten vurderes av prosjektleder til å være god. Problemstillinger blir tatt opp fortløpende på telefon og det søkes å finne løsninger i hvert enkelt tilfelle. Målet er nå å knytte opp Trine Bjerkli som er på kuratorteamet hos oss som fast kontaktperson både til kriminalomsorgen og til spesialisthelsetjenesten. Hun skal være bindeleddet i det forvaltningssamarbeidet som har avtaler med Rana kommune. Spesialisthelsetjensten Når det gjelder spesialisthelsetjenesten så er det kun Nordlandsklinikken som har inngått et forpliktende samarbeid med Rana kommune. Det har vært arbeidet aktivt med å få til et tilsvarende samarbeid med de to klinikkene som ligger i Finnmark. Det har vært kontakt på telefon og avtalen som er inngått med Nordlandsklinikken er sendt elektronisk som et eksempel på hvordan Rana kommune ønsker det. Vi har fått svar fra begge klinikkene om at de ikke ønsker på nåværende file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

12 REDEGJØRELSE VEDR Side 3 av 4 tidspunkt å lage avtaler. Legger ved kopi av finnmarksklinikkens svar, der de sier at KS holder på å lage avtaler og at det for deres vedkommende vil bli for dyrt å inngå avtaler med vår kommune. De vil imidlertid komme tilbake til det senere. Det ble holdt et evalueringsmøte den der samarbeidsutvalget var tilstede. Konklusjonen på samarbeidet mellom Rana kommune og Nordlandsklinikken var positiv. Viser for øvrig til referat fra møtet. Boligprosjekter Småhusene som er bygget på Huberget er ferdigstilt og innflyttet. Prosjektet vurderes som vellykket. Husene ble svært fine og de som fikk sine hjem der, er fornøyde. Når det gjelder "Gruben aldershjem" som er planlagt som heldøgns bemannet omsorgsboliger for de av våre brukere som har utviklet varige skader pga et langvarig rusmiddelmisbruk, så var saken oppe i kommunestyret våren Det ble vedtatt ombygging i tråd med de planene som Rustjenesten forela kommunestyret. Det ble også avholdt et folkemøte i den bydelen bygget ligger i - på Gruben. Mange av bydelens innbyggere møtte og det var en massiv motstand mot at "Gruben aldershjem skulle bli boliger for rusmiddelavhengige med omsorgsbehov. Det var også etablert en "motstandsgruppe" som hadde folkemøte dagen etterpå. I tiden etter møte var det innlegg i avisen som både hadde et positivt syn på dette og noen som kom med negative utsagn. I dag synes det som om det hele har "lagt" seg. Planen var at Gruben aldershjem skal være ferdig ombygget senhøsten Det viser seg imidlertid at kostnadene blir større en først antatt. Dette har medført at "kostnadssprekken" måtte behandles av politikerne og politikerne vedtok å utsette hele saken. På nåværende tidspunkt er det usikkert når Gruben aldershjem blir en omsorgsbolig for særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. Det var en bred politisk enighet om at Gruben aldershjem skal bli omsorgsboliger med heldøgns bemanning - 10 årsverk til sammen. I budsjettet for 2008 er dette tatt med. Men nå er altså dette lagt på is på ubestemt tid. Sosialkontoret har i skrivende stund problemer med å skaffe egnede boliger for den gruppen som var tiltenkt plass i de bemannede omsorgsboligene. Vi har derfor hatt et møte med bygningsavd, boligkontoret, teknisk etat og økonomiavd for å finne alternative løsninger. Det jobbes med å finne boliger der det er plass for en bemanningsbase, slik at vi kan lage midlertidige løsninger for de med størst behov. Midlene som det ble budsjettert med for 2008 og som var tiltenkt oppstart på Gruben står fortsatt på vårt budsjett for inneværende år. Det søkes nå å få en avklaring på om vi kan bruke til å bemanne andre boliger. Forvaltningsavtalene - Rana kommune Avtalene er distribuert til de avdelingene i Rana kommune som har brukere som kan komme inn under samarbeidet. Det har vært avholdt møter med Psykatritjenesten med fokus på avtalene og innholdet i disse. Det har også vært rettet en henvendelse til Helse- og sosialsjef i forbindelse med avtalen. Har ennå ikke lyktes i å få svar fra han. Ny kontakt skal bli tatt. Fagdag Det ble avholdt fagdag i Rana den 31.januar Det ble søkt tilskudd fra Fylkesmannen og Husbanken. Vi mottok kr ,- som i sin helhet gikk til arrangementet. Alle i Helse- og sosialetaten ble invitert. Det kom ikke så mange som forventet, men alle avdelingene var representert. Fokuset var lagt på Forvaltningssamarbeid og på boligsosial oppfølging. Noen av foreleserne var samarbeidsparter fra Kriminalomsorgen og en kom fra Nordlandsklinikken. I tillegg var to fra den Boligsosiale videreutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Mye fin tilbakemelding etter fagdagen. file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKI\

13 REDEGJØRELSE VEDR Side 4 av 4 Bokart Prosjektleder har fått tilgang på Bokart. Det er utarbeidet et søknadsskjema i tråd med Bokart sitt program som er lagt inn på Sosialtjenestens fellesområde. Tjenesten er tatt i bruk på sosialavd. Det skal nå avholdes et orienteringsmøte om Bokart med administrasjonen. Dette for å knytte opp de avdelingene i kommunen som er aktuell. Det pågår også et prosjektarbeid på boligavdelingen som har som mål å utrede hvorvidt det er hensiktsmessig at alle kommunens boliger forvaltes fra en og samme avdeling. Blir dette resultatet, så vurderer jeg det som enklere å ta i bruk Bokart. Prosjektleder Prosjektleder slutter den 30.april 2008 og går tilbake til sin faste jobb i Barneverntjenesten. Trine Bjerkli som er på kuratorteamet skal ha ansvaret for å følge opp forvaltningsavtalen med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenestene. I tillegg skal Nina Marthinussen og Trine ta over ansvaret for Bokart. Mo i Rana, 14.april 2008 Bodil Karlsen Prosjektleder file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

14 Forvaltnings samarbeid Slutt rapport for perioden Tore Sundrønning Seksjonsleder Rustjenesten i Rana

15 Innledning: Sluttrapporten er basert på en oppsummering av følgende dokumenter, aktivitetsrapport januar 2007, sluttrapport , og redegjørelse for forvaltningssamarbeidet av 14 april Samt samtaler med Bodil Karlsen og teamleder Trine Bjerkli og Teamleder May H Steinfjell. Formålet for kommunens initiativ til å søke Husbanken om finansiering av tiltaket forvaltningssamarbeid, var knyttet til to klare formål. 1. Forvaltningssamarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten med sikte på å få til en varig etablering i bolig etter endt soning. 2. Fullføre to boligprosjekter: Småhus med standardhevinger, og etablere en bemannet omsorgsbolig for de med varige skader etter langtids rusmiddelavhengighet. Prosjektet anses som ferdigstilt innenfor den tidsfrist som var satt i vedtaket fra Husbanken - innen den Bakgrunn: Rustjenesten engasjerte Bodil Karlsen som prosjektleder i perioden juni 2006 til og med Frem til sommeren 2008 har undertegnede og teamleder Trine Bjerkli avsluttet og gjort oppsummeringer av prosjektet. Prosjektleder har arbeidet ut i fra de målsettinger som var lagt gjennom søknadene i 2006 og Arbeidet er godt dokumentert gjennom de rapporter/ redegjørelser som prosjektleder har utarbeidet. Oppsummering: Fra Rustjenestens side så ser en i ettertid at en har hatt ambisiøse målsettinger, og at det er et krevende og stort arbeidsområde prosjektet har fanget over. Forvaltningssamarbeidet - det å utarbeide samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten har vist seg å være en mer krevende manøver enn det vi i utgangspunktet trodde. Som det fremkommer i rapportene, så har kommunen gjort seg forskjellige erfaringer med påtenkte samarbeidspartnere innen denne sektoren. Selv med et grundig forarbeid, og med et stort pågangsmot så har det vist seg vanskelig å nå frem til enkelte. Det er ikke alle som har villet tatt tak i den mulighet, som det å formalisere et samarbeid er. Dette pga av styringslinjer, som for eksempel Tromsklinikken. Noen har prosjektleder ikke nådd frem til, de har ikke respondert på henvendelsene.

16 Andre som kriminalomsorgen, og Nordlandsklinikken er aktører som har sett betydningen av dette arbeidet. Der har prosjektleder kommet i dialog, og fikk etablert mønsteravtalen allerede i Dette har vært betydningsfullt for brukergruppen, og har gjort arbeide for mellom de offentlige aktører mer smidig. Ikke minst det har hjulpet oss til å kunne gi et bedre tilbud til brukerne både innenfor det boligsosiale arbeidet, men også i forhold til oppfølgingstjenester i etterkant av behandling, soning. Implementering av avtalen med kriminalomsorgen har så langt ikke bydd på problemer. I evalueringsmøte med Nordlandsklinikken vinter 2008, uttrykte klinikken at de var fornøyd med samarbeidet som avtalen legger opp til. Vi har etablert et godt samarbeid med Mosjøen fengsel, med faste månedlige avtaler. Videre uttrykker Bodø fengsel at de et meget fornøyd med samarbeidet med rustjenesten. Der har vi avholdt flere møter i fengselet i forkant av løslatelse fra fengselet. Trondheim Fengsel har også vært positiv til samarbeidet. Sluttord. Prosjektleder vurderer at utgangspunktet fpr å få til et formalisert samarbeid var positivt. Dette fordi Rana sosialkontor i mange år har tatt på alvor det å ha ett nært samarbeid med behandlingsinstitusjoner og fengsler. I tilfeller hvor Sosialkontoret har vært henviser har sosialkontoret sett at et samarbeid er nødvendig for best mulig kunne ivareta brukergruppen som de jobber med. Forskjellen i etterkant av samarbeidsavtalen har vært at vi nå far nye henvendelser i saker som i utgangspunktet har vært ukjent for sosialtjenesten. Med dette synes intensjonen i målsettingene med avtaler om bosetting og ettervern i stor grad være i ferd med å oppnås. Sosialtjenesten ser selvfølgelig store utfordringer tilknyttet det å faktisk inngå forpliktende avtaler. I det å måtte påta seg et ansvar, både i forhold til det formelle med samarbeidsmøter/ evaluering, samt det å kunne tilby de tjenester som intensjonene har med avtalen. Rana Sosialkontor Rustjenesten Tore,$undrønning Seksjonsleder

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Innledning... 5 3.1 Kommunen- en hovedaktør...

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere Innhold Forord...4 1 Innledning... 5 1.1 Kommunen- en hovedaktør... 5 1.2 Strategien

Detaljer

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD K R I M I N A L O M S O R G E N R E G I O N Ø S T SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTET FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD 30.03.07-31.12.09 Forord Etter nærmere tre år har jeg nå sett igjennom alle prosjektbeskrivelser,

Detaljer

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I FREDRIKSTAD

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I FREDRIKSTAD PROSJEKT FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I FREDRIKSTAD 2009 2010 CHRISTINE NYGÅRD Virksomhet for rus-, psykiatri-, bolig- og flyktningarbeid 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Rapport om bruk av innvilget kompetansetilskudd til utviklingsprosjekt boligsosialt arbeid Grorud bydel, Oslo. Innvilget 20.12.2006.

Rapport om bruk av innvilget kompetansetilskudd til utviklingsprosjekt boligsosialt arbeid Grorud bydel, Oslo. Innvilget 20.12.2006. 1 Rapport om bruk av innvilget kompetansetilskudd til utviklingsprosjekt boligsosialt arbeid Grorud bydel, Oslo. Innvilget 20.12.2006. Bakgrunn: Bydel Grorud satte en ansatt til å kartlegge behov for booppfølging

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 2008-2011 Avslutningsrapport.

Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 2008-2011 Avslutningsrapport. Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 2008-2011 Avslutningsrapport. Arne Dalene, februar 2011. INNHOLDSFORTEGNELSE ORGANISERING Innledning Samarbeidsavtalen Lokal organisering Styringsgruppe

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Oslo kommune Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET

Oslo kommune Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET Oslo kommune Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET TILTAK MOT BOSTEDSLØSHET/SAMARBEID MOT FÆRRE UTKASTELSER I BYDELENE GAMLE OSLO, GRÜNERLØKKA OG SAGENE 2005-2008 Denne

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen 325 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Kommunal rusomsorg Fredrikstad kommune

Kommunal rusomsorg Fredrikstad kommune Kommunal rusomsorg Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Rapport fra kollegavurdering med storbyene Oslo 31. mai 2005 Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra kollegavurdering med storbyene Oslo 31. mai 2005 Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan redusere antallet begjæringer og gjennomførte utkastelser? Rapport fra kollegavurdering med storbyene Oslo 31. mai 2005 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Forord Strategien På vei til egen bolig

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner 343 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 343 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfase del 2 Evaluering

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. 1.0 Or aniserin av ros'ektet:

PROSJEKTRAPPORT. 1.0 Or aniserin av ros'ektet: RAPPORT FRA FENGSELSPROSJEKTET "BOLIG TIL ALLE" TIL: KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST FRA: PROSJEKTLEDER ANNE G. SØRFIEIM EMNE: PROSJEKTRAPPORT FRA FENGSELSPROSJEKIET "BOLIG TIL ALLE" DATO: 22.04.2009 PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Innhold FORORD. bolig». Flere prosjekter i kommuner, Kriminalomsorgen

Innhold FORORD. bolig». Flere prosjekter i kommuner, Kriminalomsorgen FORORD Prosjektet «Bosetting av prøveløslatte fra TOG 1» ble avsluttet i mai 2008 etter to års fi nansiering med kompetansetilskudd fra Husbanken. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet underveis og i etterkant,

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer