PROSJEKT BOSTEDSLØSE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT BOSTEDSLØSE:"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT PROSJEKT BOSTEDSLØSE: "SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER" SOSIALKONTORET I RANA KOMMUNE RUSTJENESTEN SEKSJONSLEDER TORE SUNDRØNNING PROSJEKTLEDER BODIL KARLSEN 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Innledning 3 2. Problemstilling 3 3. Prosjektets mål 4 4. Metode 5 5. Målgruppen/utvalg 5 6. Avtalens innhold 6 7. Kommunens boligpolitiske arbeid 7 8. Avslutning 9 2

3 INNLEDNING Sosialkontoret i Rana kommune søkte og fikk tilsagn om prosjektmidler våren 2006 Prosjektleder ble tilsatt i juni 2006 og prosjektet startet opp i medio juni Målet med prosjektet var å formalisere samarbeidet med Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenestene gjennom avtaler. I tillegg skulle det jobbes med to boligprosjekter; - det ene "småboliger" og det andre en bemannet boenhet for rusmisbrukere med særlig omsorgsbehov. Kompetansetilskuddet som det ble søkt om skulle brukes til å ansette en prosjektleder som kunne være: Kontaktperson og ressursperson Utarbeide samarbeidsavtaler som skulle være et praktisk verktøy for å sikre gode rutiner, god forberedelse og oppfølging av personer som skulle løslates fra fengsel eller som skulle utskrives fra institusjon Sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens boligpolitiske arbeid slik at boligmassen ble tilpasset de behov som avdekkes. Koordineringer av prosesser innen de forsjellige berørte fagområder. Sluttrapporten vil i hovedsak beskrive problemstillinger, metode og utvalget som er knyttet til samarbeidsavtaler. I tillegg til dette vil også det som er gjort for å få en boligmasse som er tilpasset brukernes behov bli beskrevet. Dette vil også bli illustrert ved bilder. PROBLEMSTILLINGER Problemstillingen til prosjektet bygger på regjeringens mål om å bekjempe bostedsløshet. Dette arbeidet var kommunen allerede godt i gang med da prosjektet startet. Som et ledd i dette anså kommunen det som viktig å inngå forpliktende samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Dette for om mulig komme tidlig inn i forhold til løslatelse fra fengsel og til de pasienter som skulle utskrives fra institusjon. Kommunen hadde vedtatt en boligsosial handlingsplan. I etterkant av dette så har etterspørselen av boliger økt. En antok dette hadde sammenheng med samfunnsmessige endringer og som gjorde at nye grupper etterspurte boliger, eks de som var tilknyttet LAR. For disse var det viktig å finne boliger i områder som ikke var rusbelastet. I tillegg hadde det også skjedd en holdningsmessig endring blant de som jobbet på Sosialkontoret. De hadde sett at gjennom prosjektet var mulig å legge til rette for vanskeligstilte på en slik måte at de mestret hverdagen i egen bolig. Bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet og det å finne egnede boliger for disse var en problemstilling en sto ovenfor, I tillegg måtte en også innse at noen av våre brukere hadde så store problemer med å mestre egen hverdag, samt mestre det å fungere sammen med andre, at det ordinære boligmarkedet ikke var mulig å rette seg mot. Det ble derfor prosjektert og sendt ut anbud på å få bygget tre småboliger på et område som kommunen eide og som lå tilbaketrukket fra andre boområder. Sosialkontoret sto også overfor store utfordringer i forhold til den gruppen mennesker som hadde ruset seg så lenge og så hardt, at de hadde alvorlige somatiske og psykiske lidelser. Dette var mennesker kommunen ikke klarte å serve med den miljøterapeutiske tjenesten og med hjemmesykepleie. De trengte noe langt mer enn det. 3

4 Rana kommune hadde ved prosjektstart en del uhensiktsmessige boliger. Noe av boligmassen som ble brukt til boliger for rusmisbrukere var "hytter" som igjen var i svært dårlig forfatning. I tillegg manglet sosialkontoret boliger bl.a. til brukere som var tilknyttet LAR. Midlertidige løsninger som bruk av moteller og hotell rom ble brukt for de som akutt sto uten et sted å bo, som eksempelvis folk som ble løslatt fra fengsel uten at det hadde vært noen form for samarbeid i forkant av løslatelsen. Det samme gjaldt også de som ble utskrevet fra institusjon. PROSJEKTETS MÅL De mest fremtredende målsettingene er at bostedsløse skal få et tilbud om varig bolig og at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Målene har sitt utspring i de resultatmål som har sitt utspring i fattigdomssatsningen til Bondevik regjeringen og som den nåværende regjering har vedtatt. Målsettingen er at de skal nås innen utgangen av I tillegg er målsettingen med prosjektet å sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens boligpolitiske arbeid, slik at boligmassen blir tilpasset de behov som avdekkes. Da prosjektet startet hadde ikke Rana kommune egnede boliger for de mest marginaliserte på boligmarkedet, eks personer som på bakgrunn av sitt rusmisbruk ikke hadde en atferd som gjorde at de var utstøtt fra det ordinære boligmarkedet. Rana kommune manglet også en bemannet boenhet som kunne ivareta de menneskene som på bakgrunn av sitt rusmisbruk hadde utviklet somatiske lidelser Rana kommune hadde som visjon at - Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i rimelig forhold til inntekten. - Bostedsløse skal ha samme mulighet til å få ordinær bolig som andre og om nødvendig bistand til å mestre boforhold. På bakgrunn av det ble følgende mål satt: Bostedsløse skal ved behov tilbys individrettet og tilpassede tjenester/bistand for å kunne bo selvstendig Bostedsløse skal i størst mulig utstrekning tilbys verdige og varige botilbud i ordinære boområder Bostedsløse skal oppleve at de nødvendige instanser samarbeider om å fremskaffe egnede boliger. Færrest mulig skal bo på midlertidige botilbud. Ved midlertidige boligløsninger, skal det arbeides for et varig botilbud. Arbeide for å finne egnede bolig- og tjeneste Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og kriminalomsorgen. Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og deler av spesialisthelsetjenesten 4

5 METODE Prosjektets målsetting var å utarbeide forpliktende avtaler med Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenesten. Alle lederne i fengslene ble kontaktet på telefon. Når det gjaldt de behandlingsinstitusjoner innenfor rus, så ble det sendt ut et brev på forhånd, der prosjektet og målsettingen med prosjektet kort ble beskrevet, samt at de ville bli kontaktet på telefon. Årsaken til at forskjellige metoder ble valgt, var at det viste seg vanskeligere å få tak i de rette personene innenfor spesialisthelsetjenesten. Mønsteravtalen var grunnlagsdokumentet for arbeidet med å lage et avtaleutkast. Avtaler som andre kommuner hadde utarbeidet i samarbeid med kriminalomsorgen, var også til stor hjelp Målsettingen for Rana kommune var at avtalene med Kriminalomsorgen skulle være lik og at de for Spesialisthelsetjenesten i størst mulig grad også var like. Dette fordi at det bl.a. er 60 ansatte bare på Sosialkontoret som skulle gjøres kjent med denne og som skulle bruke den. I tillegg ville også andre avdelinger i kommunen, som eksempelvis helsesektoren forplikte seg til et samarbeid med nevnte instanser. Kommuneadvokaten ble koblet på i forhold til det juridiske aspektet. prosjektleder i forhold til lovverket Han ga veiledning til Når kontakt var etablert, så ble det avholdt samarbeidsmøter med den enkelte institusjon. Det ble utarbeidet et grunnlag for avtalen som både kommunen og institusjonene kunne gå god før. Avtalen ble så utarbeidet og mailet over til kontaktpersonene som igjen gikk gjennom dette sammen med sine overordnede. Kommunikasjonen mellom kommunen og institusjonen har i hovedsak gått via telefon og mail. MÅLGRUPPEN/UTVALGET Målgruppen for avtalene var: Nordlandsklinikken Sigma Nord Troms klinikken Færingen Klinikk Nord Finnmarksklinikken. Begrunnelsen for at disse ble valgt var at dette var klinikker som lå i Region Nord og som de fleste av Rana kommunes pasienter ble henvist til. Det hender fra tid til annet at klinikker i andre deler av landet blir brukt, men i så liten grad at en ikke fant det hensiktsmessig å inngå skriftlige avtaler med disse. Når det gjaldt Kriminalomsorgen, ble også kriteriene for å inngå skriftlige avtaler de samme som for spesialisthelsetjenesten. De fengslene som ble valgt, var de fengslene som vi gjennom år erfaringsmessig hadde hatt flest innsatte fra vår kommune. Disse ble også plukket ut i samarbeid med Friomsorgen i Nordland avd Rana. Følgende enheter i 5

6 Kriminalomsorgen ble tatt kontakt med: Mosjøen fengsel Bodø fengsel Trondheim fengsel Bodø overgangsbolig Friomsorgen i Nordland avd Rana. Rustjenesten i Rana har tatt kontakt med følgende samarbeidsparter for å inngå samarbeidsavtale: Kriminalomsorgen S esialisthelsefenesten Inngått avtale Under arbeid Ikke inngått Friomsorgen avd Rana Mosjøen fengsel Bodø fengsel Bodø overgangsbolig Trondheim fengsel Nordlandsklinikken Sigma Nord Tromsklinikken/Færingen Finnmarksklinikken Klinikk nord AVTALENS INNHOLD Det var flere ting som var viktig å få med i avtalen. Overordnet var det at avtalen skulle sikre at kommune og Nordlandsklinikken/kommune og kriminalomsorg sammen oppfyller de forpliktelser som ligger i lover, rundskriv og reglement. Videre var det viktig at avtalen skulle inneholde følgende: Gi klare rutiner for samarbeid og dermed sikre at alle pasienter/innsatte som innbefattes av avtalen, får en reell mulighet til, på et tidlig tidspunkt, å starte planlegging av tiden etter behandling/løslatelse i lag med relevante instanser. Avtalen har som intensjon at pasienter/innsatte skal møte en rask ansvarsavklaring, tydelig funksjonsfordeling og felles opptreden Formålet ved avtalen er også å sikre at den som er i behov for et sted å bo etter utskrivelse, kan starte prosessen med å skaffe seg bolig på et tidligst mulig tidspunkt, gjerne i forkant av innleggelse. 6

7 De mest fremtredende målsettingene er at bostedløse skal la tilbud om varig bolig og at ingen må tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Et viktig punkt i avtalen var også samordning av individuelle planer og hvem som står ansvarlig for det. (Avtalene: vedlegg I og avvikskjema vedlegg 2). Samarbeidsavtalens målgruppe er innsatte og pasienter primært i spesialisthelsetjenesten. Planen er å ha møter med primærhelsetjenesten, DPS og somatisk sykehus for å orientere om samarbeidsavtalene og kommunens strategi for å motvirke at folk blir bostedsløse. De er orientert om arbeidet og det vil i fortsettelsen arbeides aktivt for å integrere også disse institusjonene i strategien "På vei til egen bolig". Det er også rettet en skriftlig henvendelse til Rana Tingrett der en har bedt om et møte vedr. begjæringer om utkastelser. Når det gjelder namsmannens rutiner i forhold til fravikelser, så orienterer de alltid den det gjelder om muligheten til å søke hjelp på Sosialkontoret. De følger dette også opp i brevsform. KOMMUNENS BOLIGPOLITISKE ARBEID Ved prosjektstart ble det avholdt møte med personnalavd. vedr bruk av personalboliger til sosialt vanskeligstilte. Bakgrunnen for møtet var at det forelå et politisk vedtak på at de boligene som det ikke var behov for, skulle omdisponeres og brukes til sosialt vanskeigstilte, eller selges. Resultatet av møtet var at Sosialkontoret overtok disponeringsretten til 5 av boligene. Disse boligene blir i hovedsak brukt til LAR klienter. Det ble også avholdt et møt med boligkontoret vedr borettslagsleiligheter. Det viste seg ganske nyttig. Sosialkontoret ble orientert om at Boligkontoret hadde 5 medlemsnr; - svært lave, som skulle nyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette betydde at de av våre brukere som fikk innvilget startlån, slapp å delta på budrundene. De kunne avvente til den stoppet og så tre inn med forkjøpsretten som et lavt MoBo nr medførte. Rana kommune har siden begynnelsen av 90-tallet planlagt å bygge en bemannet boenhet for de mest omsorgstrengende rusmisbrukerne. De som hadde utviklet somatiske lidelser pga sitt rusmisbruk eller av andre årsaker ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv. Dette var igjen satt på dagsorden og et tidligere motell og senere et aldershjem, var vurdert som egnet. Saken ble fremmet på vår parten 2007 og vedtatt av kommunestyret og regnes ferdigstilt i

8 Sosialsjef Lars Karle Næss og Seksjonleder for Rustjenesten,Tore Sundrønning utenfor "Gruben Aldershjem". I forkant av huset skal det bli base for Lokalt team som er et oppsøkende miljøteraputisk team. Bak Sundrønning skimtes fløyen hvor de fleste leilighetene blir samt hyblene. Boenheten vil bestå av tolv leiligheter, derav to er øremerket kvinner. De to leilighetene ligger tilbaketrukket og skjermet fra de resterende ti. I tillegg vil det bli tre hybler som skal brukes som midlertidige løsninger for folk som er i akutt bolignød. Høsten 2006 vedtok kommunestyret å bygge tre småboliger. Småboligene er bygd på en kommunal tomt som ligger sentralt til to tettsteder; - Mo og Selfors. Husene ligger skjermet fra boligfelt. De er tenkt brukt til rusmisbrukere som har et problematisk forhold til det å bo i tilknytning til andre mennesker. Bl.a. på bakgrunn av at deres rusatferd sprer frykt i nabolag. For noen har også rusatferden ført til at de er svartelistet på det ordinære boligmarkedet. Småhusene vil stå ferdig i juli Småhusene på Ruberget i byggeperioden. 8

9 AVSLUTNING Rana kommune har fortsatt store utfordringer i fortsettelsen av det boligsosiale arbeidet. Avtalene skal følges opp og de skal evalueres ved slutten av året De avtalene som en ikke har fått ferdigstilt, skal ferdigstilles og målet er å få de ferdig i løpet av høsten Avtalene skal igjen implementeres i det daglige arbeidet i kommunen. De skal følges opp for bl. a. se om de fungerer som et praktisk verktøy som gjennom gode rutiner sikrer god forberedelse og oppfølging av mennesker som skrives ut fra institusjon eller løslates fra fengsel. Den boligsosiale handlingsplanen skal revideres. Behovet for flere boliger med særskilt tilrettelegging er også stort. Det er også behov for flere ordinære utleieboliger. Bokart opplæringen er nært forestående og denne skal tas i bruk og vil være et godt redskap i det videre boligsosiale arbeidet. Rana kommune er godt i gang og har gjort mye på det boligsosiale plan, men det gjenstår ennå en god del. Moi Rana 1.juni 07 Tore Sundrønning Seksjonsleder Bodil Karlsen Prosjektleder 9

10 REDEGJØRELSE VEDR Side 1 av 4 REDEGJØRELSE AV PROSJEKTET PROSJEKT BOSTEDSLØSE: "SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN OG BEHANDLINGSINSTITUSJONER" SOSIALKONTORET I RANA KOMMUNE RUSTJENESTEN SEKSJONSLEDER TORE SUNDRØNNING PROSJEKTLEDER BODIL KARLSEN REDEGJØRELSE VEDR. GJENNOMFØRING AV TILTAK file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

11 REDEGJØRELSE VEDR Side 2 av 4 "FORVALTNINGSSAMARBEID". Bakgrunnen for redegjørelsen er at det søkes om å få utbetalt kompetansetilskudd pålydende kr ,-. Formålet med tiltaket: Forvaltningssamarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten med sikte på å få til en varig etablering i bolig etter endt soning Fullføre to boligprosjekter: o Småhus med standardhevinger. o Bemannet omsorgsboliger for de med varige skader etter et langtids rusmiddelmisbruk. Vedtaket fra Den Norske Stats Husbank har satt følgende vilkår for utbetalingen: Forutsatt igangsatt med arbeidet senest innen 3 mnd etter tilsagnsdato og ferdigstilles senest Endringer i prosjektets fremdrift, innhold, finansiering, skifte av prosjektleder eller andre personer skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant. Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til de tiltak tilskuddet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i fht Bevilgningsreglementet 10. Tilskuddsmottaker plikter å føre separat regnskap for mottatte tilskudd fra Husbanken. Det er flere vilkår som følger i flit innvilgete tilskuddsmidler, men som en ikke finner relevant i denne redegjørelsen. Denne redegjørelsen er mer en redegjørelse i fht "halv gått løp". Hva er gjort og hvor står vi... Når det gjelder forvaltningssamarbeidet så er det godt i gang. Det er avholdt møter med Mosjøen fengsel og Trondheim fengsel i denne prosjektperioden. I tillegg har vi jevnlig kontakt på telefonen for å avklare ting rundt problemstillinger som dukker opp. Når det gjelder Mosjøen fengsel, er en kurator fra Rustjenesten knyttet opp mot dette samarbeidet. Hun har møter med fengselet månedlig og i tillegg telefonkontakt når det er behov. Samarbeidet med Bodø fengsel oppleves også å fungere etter intensjonen. Det planlegges å holde et møte med Bodø fengsel og Overgangsboligen i Bodø i løpet av mars. Trondheim fengsel er også fulgt opp lignende. Det har vært avholdt møter og kontakten vurderes av prosjektleder til å være god. Problemstillinger blir tatt opp fortløpende på telefon og det søkes å finne løsninger i hvert enkelt tilfelle. Målet er nå å knytte opp Trine Bjerkli som er på kuratorteamet hos oss som fast kontaktperson både til kriminalomsorgen og til spesialisthelsetjenesten. Hun skal være bindeleddet i det forvaltningssamarbeidet som har avtaler med Rana kommune. Spesialisthelsetjensten Når det gjelder spesialisthelsetjenesten så er det kun Nordlandsklinikken som har inngått et forpliktende samarbeid med Rana kommune. Det har vært arbeidet aktivt med å få til et tilsvarende samarbeid med de to klinikkene som ligger i Finnmark. Det har vært kontakt på telefon og avtalen som er inngått med Nordlandsklinikken er sendt elektronisk som et eksempel på hvordan Rana kommune ønsker det. Vi har fått svar fra begge klinikkene om at de ikke ønsker på nåværende file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

12 REDEGJØRELSE VEDR Side 3 av 4 tidspunkt å lage avtaler. Legger ved kopi av finnmarksklinikkens svar, der de sier at KS holder på å lage avtaler og at det for deres vedkommende vil bli for dyrt å inngå avtaler med vår kommune. De vil imidlertid komme tilbake til det senere. Det ble holdt et evalueringsmøte den der samarbeidsutvalget var tilstede. Konklusjonen på samarbeidet mellom Rana kommune og Nordlandsklinikken var positiv. Viser for øvrig til referat fra møtet. Boligprosjekter Småhusene som er bygget på Huberget er ferdigstilt og innflyttet. Prosjektet vurderes som vellykket. Husene ble svært fine og de som fikk sine hjem der, er fornøyde. Når det gjelder "Gruben aldershjem" som er planlagt som heldøgns bemannet omsorgsboliger for de av våre brukere som har utviklet varige skader pga et langvarig rusmiddelmisbruk, så var saken oppe i kommunestyret våren Det ble vedtatt ombygging i tråd med de planene som Rustjenesten forela kommunestyret. Det ble også avholdt et folkemøte i den bydelen bygget ligger i - på Gruben. Mange av bydelens innbyggere møtte og det var en massiv motstand mot at "Gruben aldershjem skulle bli boliger for rusmiddelavhengige med omsorgsbehov. Det var også etablert en "motstandsgruppe" som hadde folkemøte dagen etterpå. I tiden etter møte var det innlegg i avisen som både hadde et positivt syn på dette og noen som kom med negative utsagn. I dag synes det som om det hele har "lagt" seg. Planen var at Gruben aldershjem skal være ferdig ombygget senhøsten Det viser seg imidlertid at kostnadene blir større en først antatt. Dette har medført at "kostnadssprekken" måtte behandles av politikerne og politikerne vedtok å utsette hele saken. På nåværende tidspunkt er det usikkert når Gruben aldershjem blir en omsorgsbolig for særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. Det var en bred politisk enighet om at Gruben aldershjem skal bli omsorgsboliger med heldøgns bemanning - 10 årsverk til sammen. I budsjettet for 2008 er dette tatt med. Men nå er altså dette lagt på is på ubestemt tid. Sosialkontoret har i skrivende stund problemer med å skaffe egnede boliger for den gruppen som var tiltenkt plass i de bemannede omsorgsboligene. Vi har derfor hatt et møte med bygningsavd, boligkontoret, teknisk etat og økonomiavd for å finne alternative løsninger. Det jobbes med å finne boliger der det er plass for en bemanningsbase, slik at vi kan lage midlertidige løsninger for de med størst behov. Midlene som det ble budsjettert med for 2008 og som var tiltenkt oppstart på Gruben står fortsatt på vårt budsjett for inneværende år. Det søkes nå å få en avklaring på om vi kan bruke til å bemanne andre boliger. Forvaltningsavtalene - Rana kommune Avtalene er distribuert til de avdelingene i Rana kommune som har brukere som kan komme inn under samarbeidet. Det har vært avholdt møter med Psykatritjenesten med fokus på avtalene og innholdet i disse. Det har også vært rettet en henvendelse til Helse- og sosialsjef i forbindelse med avtalen. Har ennå ikke lyktes i å få svar fra han. Ny kontakt skal bli tatt. Fagdag Det ble avholdt fagdag i Rana den 31.januar Det ble søkt tilskudd fra Fylkesmannen og Husbanken. Vi mottok kr ,- som i sin helhet gikk til arrangementet. Alle i Helse- og sosialetaten ble invitert. Det kom ikke så mange som forventet, men alle avdelingene var representert. Fokuset var lagt på Forvaltningssamarbeid og på boligsosial oppfølging. Noen av foreleserne var samarbeidsparter fra Kriminalomsorgen og en kom fra Nordlandsklinikken. I tillegg var to fra den Boligsosiale videreutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Mye fin tilbakemelding etter fagdagen. file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKI\

13 REDEGJØRELSE VEDR Side 4 av 4 Bokart Prosjektleder har fått tilgang på Bokart. Det er utarbeidet et søknadsskjema i tråd med Bokart sitt program som er lagt inn på Sosialtjenestens fellesområde. Tjenesten er tatt i bruk på sosialavd. Det skal nå avholdes et orienteringsmøte om Bokart med administrasjonen. Dette for å knytte opp de avdelingene i kommunen som er aktuell. Det pågår også et prosjektarbeid på boligavdelingen som har som mål å utrede hvorvidt det er hensiktsmessig at alle kommunens boliger forvaltes fra en og samme avdeling. Blir dette resultatet, så vurderer jeg det som enklere å ta i bruk Bokart. Prosjektleder Prosjektleder slutter den 30.april 2008 og går tilbake til sin faste jobb i Barneverntjenesten. Trine Bjerkli som er på kuratorteamet skal ha ansvaret for å følge opp forvaltningsavtalen med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenestene. I tillegg skal Nina Marthinussen og Trine ta over ansvaret for Bokart. Mo i Rana, 14.april 2008 Bodil Karlsen Prosjektleder file://m:\documents and Settings\tbje\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\

14 Forvaltnings samarbeid Slutt rapport for perioden Tore Sundrønning Seksjonsleder Rustjenesten i Rana

15 Innledning: Sluttrapporten er basert på en oppsummering av følgende dokumenter, aktivitetsrapport januar 2007, sluttrapport , og redegjørelse for forvaltningssamarbeidet av 14 april Samt samtaler med Bodil Karlsen og teamleder Trine Bjerkli og Teamleder May H Steinfjell. Formålet for kommunens initiativ til å søke Husbanken om finansiering av tiltaket forvaltningssamarbeid, var knyttet til to klare formål. 1. Forvaltningssamarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten med sikte på å få til en varig etablering i bolig etter endt soning. 2. Fullføre to boligprosjekter: Småhus med standardhevinger, og etablere en bemannet omsorgsbolig for de med varige skader etter langtids rusmiddelavhengighet. Prosjektet anses som ferdigstilt innenfor den tidsfrist som var satt i vedtaket fra Husbanken - innen den Bakgrunn: Rustjenesten engasjerte Bodil Karlsen som prosjektleder i perioden juni 2006 til og med Frem til sommeren 2008 har undertegnede og teamleder Trine Bjerkli avsluttet og gjort oppsummeringer av prosjektet. Prosjektleder har arbeidet ut i fra de målsettinger som var lagt gjennom søknadene i 2006 og Arbeidet er godt dokumentert gjennom de rapporter/ redegjørelser som prosjektleder har utarbeidet. Oppsummering: Fra Rustjenestens side så ser en i ettertid at en har hatt ambisiøse målsettinger, og at det er et krevende og stort arbeidsområde prosjektet har fanget over. Forvaltningssamarbeidet - det å utarbeide samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten har vist seg å være en mer krevende manøver enn det vi i utgangspunktet trodde. Som det fremkommer i rapportene, så har kommunen gjort seg forskjellige erfaringer med påtenkte samarbeidspartnere innen denne sektoren. Selv med et grundig forarbeid, og med et stort pågangsmot så har det vist seg vanskelig å nå frem til enkelte. Det er ikke alle som har villet tatt tak i den mulighet, som det å formalisere et samarbeid er. Dette pga av styringslinjer, som for eksempel Tromsklinikken. Noen har prosjektleder ikke nådd frem til, de har ikke respondert på henvendelsene.

16 Andre som kriminalomsorgen, og Nordlandsklinikken er aktører som har sett betydningen av dette arbeidet. Der har prosjektleder kommet i dialog, og fikk etablert mønsteravtalen allerede i Dette har vært betydningsfullt for brukergruppen, og har gjort arbeide for mellom de offentlige aktører mer smidig. Ikke minst det har hjulpet oss til å kunne gi et bedre tilbud til brukerne både innenfor det boligsosiale arbeidet, men også i forhold til oppfølgingstjenester i etterkant av behandling, soning. Implementering av avtalen med kriminalomsorgen har så langt ikke bydd på problemer. I evalueringsmøte med Nordlandsklinikken vinter 2008, uttrykte klinikken at de var fornøyd med samarbeidet som avtalen legger opp til. Vi har etablert et godt samarbeid med Mosjøen fengsel, med faste månedlige avtaler. Videre uttrykker Bodø fengsel at de et meget fornøyd med samarbeidet med rustjenesten. Der har vi avholdt flere møter i fengselet i forkant av løslatelse fra fengselet. Trondheim Fengsel har også vært positiv til samarbeidet. Sluttord. Prosjektleder vurderer at utgangspunktet fpr å få til et formalisert samarbeid var positivt. Dette fordi Rana sosialkontor i mange år har tatt på alvor det å ha ett nært samarbeid med behandlingsinstitusjoner og fengsler. I tilfeller hvor Sosialkontoret har vært henviser har sosialkontoret sett at et samarbeid er nødvendig for best mulig kunne ivareta brukergruppen som de jobber med. Forskjellen i etterkant av samarbeidsavtalen har vært at vi nå far nye henvendelser i saker som i utgangspunktet har vært ukjent for sosialtjenesten. Med dette synes intensjonen i målsettingene med avtaler om bosetting og ettervern i stor grad være i ferd med å oppnås. Sosialtjenesten ser selvfølgelig store utfordringer tilknyttet det å faktisk inngå forpliktende avtaler. I det å måtte påta seg et ansvar, både i forhold til det formelle med samarbeidsmøter/ evaluering, samt det å kunne tilby de tjenester som intensjonene har med avtalen. Rana Sosialkontor Rustjenesten Tore,$undrønning Seksjonsleder

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE 1. 0 Hensikt med prosjektet "Utvikle faglige og organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen for de særlig vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø

Detaljer

Rom for verdighet og omsorg

Rom for verdighet og omsorg Rom for verdighet og omsorg Rana kommunes aller mest vanskeligstilte har med etableringa av Liengbakken bofellesskap fått et verdig liv i trygge boliger. Bofellesskapet er bygget for rusmiddelavhengige

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Fra fengsel til egen bolig

Fra fengsel til egen bolig Fra fengsel til egen bolig Et forprosjekt Sluttrapport November 2009 Innledning Oppdraget fra Husbanken. Prosjektperioden startet november 08, og hadde som hovedmål å se på bosetting av unge løslatte fra

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Ide Ideen kom etter oppstarten av prosjektet Restorative justice i Verdal fengsel. Prosjektet handler om samhandling, konfliktløsning og inkludering knyttet

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Rusforum Nordland 16 og 17 februar 2010 Marit Iversen, Rådgiver, Husbanken region Bodø jeg skal prate om:! Husbankens rolle og oppdrag!

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ SA~KOMMUNE fit MARS 2006 Deres ref: Vår dato: 22.02.2006 SaJ~sbeJ~andJer:Kirsti K. MØrkVCd Vår ref: 2006/618 Aikivnr: 731.0 Helse- og omsorgsdeparteinentet

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU.

Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU. Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU. Problemstilling: Hvordan å sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet får adgang ikke bare til et

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Et sted å være hjemme

Et sted å være hjemme Et sted å være hjemme 27.4.2013 SAFO Sør Øst Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Fra ansvar til omsorg fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i

Detaljer

Sluttrapport OBS-prosjektet

Sluttrapport OBS-prosjektet Sluttrapport OBS-prosjektet Oppfølging Bolig Samarbeid 01.06.2009-31.05.2010 Nav Ringsaker INNHOLD 1. BAKGRUNN 1 2. MÅLGRUPPE 1 3. MÅLSETTING OG RESULTATMÅL 1 2.1 Målsetting 1 2.2 Resultatmål 1 4. PROSJEKTORGANISERING

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge.

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge. Sluttrapport Egeneid bolig Vefsn kommune - Prosjekt Egeneid bolig 2012-2013 Sluttrapport Vefsn kommune Boligkontoret 28.03.2014 EN «11i Norge Arkivsaknr: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Aktivitetsplan

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT Sandefjord kommune 2 Innhold... Innledning... 5 Sammendrag... 6 Bakgrunn for deltakelse i programmet... 7 Programorganisering... 7 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

"BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET

BOLIG FOR VELFERD, HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET "BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! Fem ansvarlige departementer Seks direktorater iverksetter Husbanken koordinerer Frivillige og ideelle organisasjoner

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015 Bolig for velferd Felles ansvar felles mål KBL konferansen 3.6.2015 2 3 4 På agendaen Bolig for velferd bakgrunn og tenkning Økt tilgang på boliger for vanskeligstilte Bolig, bomiljø og nærmiljø Gjesteinnlegg:

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 De Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 Et sted å bo er en menneskerett også for mennesker med utfordringer i forhold til rus og psykiske helseplager Erfaringer fra etablering og drift av Housing first

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Innledning... 5 3.1 Kommunen- en hovedaktør...

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Veileder i arbeid med bostedsløshet

Veileder i arbeid med bostedsløshet Veileder i arbeid med bostedsløshet Innledning. Det er en menneskerett å ha en god og trygg bolig. Personer som har problemer med rus, psykiske lidelser, sitt sosiale liv eller økonomi har også krav på

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Herre i eget småhus Erfaringer. Enhetsleder boligkontor Horten kommune Jan Torsøe (Tidl. Nøtterøy Kommune) Leder stiftelsen Bolig 90.

Herre i eget småhus Erfaringer. Enhetsleder boligkontor Horten kommune Jan Torsøe (Tidl. Nøtterøy Kommune) Leder stiftelsen Bolig 90. Herre i eget småhus Erfaringer Enhetsleder boligkontor Horten kommune Jan Torsøe (Tidl. Nøtterøy Kommune) Leder stiftelsen Bolig 90. Boligsosial tiltakskjede Nøtterøy kommune, 21000 innbyggere Et yrende

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse

Detaljer

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo.

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. 1. Oppsummering/ Kortversjon Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo har rehabilitert en gammel lagerbygning på Grønland, og fått klausulert

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2014/3593-1 Saksbehandler: Sveinung Haugen Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 18.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer