Tilbudsfrist , kl. 12:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsfrist , kl. 12:00."

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsfrist , kl. 12:00.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om anskaffelsen Beskrivelse av oppdraget Fremdrift tidsfrister Avtalens varighet Oppdragsgiver Oppdragsgiver og kontaktperson Beskrivelse av oppdragsgiver Tilbudsbestemmelser Generelt Alminnelige bestemmelser Anskaffelsesprosedyren Anskaffelsens verdi Opplysningsplikt Offentlighet Taushetsplikt Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Endring og tilbakekalling av tilbud Alternative tilbud Forbehold Språk Avklaringer Klager Alminnelige innkjøpsvilkår / spesielle innkjøpsvilkår Alminnelige innkjøpsvilkår Krav til responstid ved beredskap Døgnmulkt/sanksjoner Spesielle innkjøpsvilkår Avrop på planlagt graving Levering av tilbudet Tilbudslevering Komplett tilbud Kvalifikasjonskrav Generelt om kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav til konkurransegrunnlaget Kriterier for valg av tilbyder tildelingskriterier Behandling av tilbudet Tilbudsåpning Protokoll for anskaffelse åpningsprotokoll Avvisning Avvisning av tilbyder Avvisning av tilbudet Avklaringer Retting av åpenbare feil Tildeling begrunnelse - klageadgang Beskrivelse av anskaffelsen Vedlegg Tilbudsmappe med vedlegg Alminnelige innkjøpsvilkår tjenester Spesielle innkjøpsvilkår for avrop på planlagt graving Prosedyresveising Side 2 av 12

3 1. Orientering om anskaffelsen 1.1. Beskrivelse av oppdraget Med bakgrunn i Hovedplan vann og Hovedplan avløp, er det stilt krav til leveringssikkerhet. Vannledningsbrudd skal repareres omgående. Brudd og lignende avløpsledninger skal ikke gi mer enn 2 timers svikt i avløpsbortledningen. Som en viktig del av vår virksomhet vil hurtig reparasjon av lekkasjer være nødvendig. Det er registrert ca hendelser med brudd på rør i løpet av en 12 mnd periode. I tillegg er det behov for gravearbeid på mindre planlagte prosjekter. Omfanget på planlagt graving vil variere fra år til år, både i antall og størrelse. Dette kan omfatte oppgaver som bl.a graving for kabelgrøfter, utskifting av kummer og ledningsnett, mindre uforutsett saneringsarbeider, etablering av nye kummer, rydding og opprensking for vanninntak, etablering av nye vannmålere. For planlagt graving skal hvert enkelt prosjekt ikke overskride en kostnadsramme på kr eks mva. For kostnader ut over dette vil det bli gjennomført separate tilbudsforespørsler. Alt gravearbeid omfatter graving i og utenfor offentlig vei. Arbeidet kan også inkludere montering av kummer og rør inklusiv ferdigstillelse med tilfylling og asfaltering. Narvik Vann KF ønsker derfor å inngå avtale for en periode av 4 år som skal omfatte: Beredskap for graving ved vann og avløpsbrudd Planlagt graving Andre tjenester som spyling og filming av rørledninger, tetthetsprøving/trykkprøving, og desinfisering Tilbyder må inneha nødvendig kompetanse med sentral godkjenning og ADK1 mm. samt dokumentere beredskap for gjennomføring av sikring med påfølgende utbedring ved akutte hendelser slike som brudd på vann og avløpsledninger. Tilbudsgrunnlaget består av denne beskrivelsen og tilbudsmappe med masseoppstilling Fremdrift tidsfrister Følgende tidsfrister er aktuelle i forbindelse med dette konkurransegrunnlaget: Frist for å stille spørsmål (se pkt ): Tilbudsfrist for innlevering av tilbudet (se pkt 3.3): , kl Valg av tilbyder: Klage på tildeling: Vedståelsesfrist: , kl Avtalens varighet Avtalen har en avtaleperiode på 4 år. Avtaleperioden gjelder fra Side 3 av 12

4 2. Oppdragsgiver 2.1. Oppdragsgiver og kontaktperson Oppdragsgiver: Narvik Vann KF 8512 Narvik Org. nr Oppdragsgivers kontaktperson: Bård Pedersen 2.2. Beskrivelse av oppdragsgiver Narvik kommune har ca innbyggere. Arealmessig utgjør kommunen km 2 og har en utstrekning fra Vidrek i sør til Bjerkvik med Herjangen i nordvest. Narvik Vann KF er et kommunalt foretak i Narvik kommune som rapporterer til eget styre med Narvik bystyre som øverste organ. Narvik Vann består av ca 26 ansatte fordelt på avdelingen vann og avløp. Foretaket har en årlig omsetning på ca. 65 mill., og investerer for ca mill. årlig. Vann- og avløpsavdelingen har ansvar for å levere vann- og avløpstjenester til kommunens innbyggere. I dag drifter Narvik Vann 5 vannverk, 36 vanninstallasjoner med tilhørende ledningsnett, 4 avløpsrenseanlegg og 51 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett. Mer informasjon om Narvik Vann KF finnes på hjemmeside 3. Tilbudsbestemmelser 3.1. Generelt Alminnelige bestemmelser For tilbudskonkurransen gjelder Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlig anskaffelser av 07.april For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og II. Loven med forskrifter finnes på Anskaffelsesprosedyren Dette er en bygg og anleggskontrakt som gjennomføres som nasjonal utlysning etter forskriftenes del 2, åpen anbudskonkurranse Anskaffelsens verdi Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi er 9-10 mill. eks mva. for hele avtaleperioden Opplysningsplikt Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: Forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises. Oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen. Tilbyder kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for: Hvorfor hans forespørsel om å delta er forkastet. Hvorfor hans tilbud ikke ble valgt. Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. Side 4 av 12

5 Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov av om offentlighet i forvaltningen 23, 3 ledd. Innsynet kan begrenses med hjemmel i FOA 3-6. Dersom tilbyder ønsker å holde tilbake opplysninger må det fremkomme av tilbudet, eventuell ved egen offentlig tilbudsmappe Taushetsplikt Oppdragsgiverens og hans ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det Endring og tilbakekalling av tilbud Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å tilbakekalle samt foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles om forlengelsen Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud på hele eller på deler av oppdraget/leveransen Forbehold Dersom tilbyder tar forbehold til krav i forespørselen må dette klart fremkomme av tilbudsmappens hovedpunkt 4. Tilbyder må da: Henvise til punkt i tilbudsgrunnlaget som det enkelte forbehold refererer seg til. Gi en nærmere beskrivelse av forbeholdet. Prisfastsette forbeholdet. Forbeholdene skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med tilbyder. Tilbud hvor forbehold ikke er prisfastsatt kan avvises Språk Alle dokumenter eller annen kommunikasjon som omhandler dette tilbudet, skal være/foregå på norsk Avklaringer Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger ved forespørsel, inntil 7 dager før tilbudsfristens utløp. Spørsmål rettet etter denne tid vil bli avvist. Skriftlig henvendelser om tilleggsopplysninger må sendes på e-post til oppdragsgivers kontaktperson og merkes med navn på konkurransegrunnlaget. Side 5 av 12

6 Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er framsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiverens svar sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget, senest 3 dager før tilbudsfristens utløp. Tilbyder har for øvrig en plikt til å informere om det er åpenbar feil i forespørselen Klager Dersom tilbyder føler berettigelse kan det fremsettes klage på: Avvisning Tildeling Tilbyder må da sende en skriftlig begrunnet klage, med henvisning til gitte lover og forskrifter til oppdragsgiver innen fastsatte frister gitt i brev til tilbyder Alminnelige innkjøpsvilkår / spesielle innkjøpsvilkår Alminnelige innkjøpsvilkår Se vedlegg om alminnelige innkjøpsvilkår for kjøp av tjenester Krav til responstid ved beredskap Gitt ut fra Hovedplan vann og Hovedplan avløp settes responstiden til 2 timer ved brudd på vann og avløpsledning. Beredskapsoppdrag/akuttoppdrag starter ved utkalling fra Narvik VANNs vannvakt eller avløpsvakt. Tidspunktet for responstid starter når dette varsel er gitt. Responstiden måles frem til det tidspunkt tilbyder er virksom på det aktuelle hendelsesstedet Døgnmulkt/sanksjoner Tidsfrist gitt i pkt er knyttet til beredskap. For overskridelse gjelder følgende sanksjoner i form av prisavslag på det enkelte oppdraget: For inntil 1 en times overskridelse av tidsfrist reduseres priser med 10 % For inntil 2 to timers overskridelse av tidsfrist reduseres priser med 20 % For ut over 2 to timers overskridelse av tidsfrist reduseres priser med 50 %. I tillegg utstedes det en skriftlig advarsel for brudd på avtale. Ved 3 advarsler kan det gi grunnlag for oppsigelse av avtalen Spesielle innkjøpsvilkår Hovedregel er at spesielle innkjøpsvilkår gjelder foran de generelle innkjøpsvilkår Avrop på planlagt graving Se vedlegg om spesielle vilkår for avrop på planlagt graving 3.3. Levering av tilbudet Tilbudslevering Anbudet forutsettes levert i et kopieringsvennlig format samt datert og undertegnet. Anbudet sendes/leveres i lukket konvolutt merket med Tilbud Beredskap og gravetjenester Innleveringssted: Narvik kommune, økonomienheten/innkjøp Havnens hus 1 etg. Havnegata 8512 Narvik Side 6 av 12

7 Tilbudsfrist: Dato: Klokkeslett: Komplett tilbud For at et tilbud skal anses som fullstendig og komplett så må alle poster og forhold i tilbudsmappe være utfylt Tilbudet skal leveres inn i 3 eksemplarer, 1 original papirversjon og 1 elektronisk orginalversjon på USB minnepenn samt en sladdet (offentlig) elektronisk versjon Kvalifikasjonskrav Generelt om kvalifikasjonskrav Oppdragsgiver stiller krav til tilbyderne, herunder å vurdere krav til tilbyders tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Vurdering av tilbyders tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. Kravene skal sikre at tilbyderne er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Oppdragsgiver skal ta hensyn til tilbyders berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige hemmeligheter vedrørende deres foretak. Dersom ikke dokumentasjon med henhold til kvalifikasjonskravene er vedlagt tilbudet, kan oppdragsgiver vurdere tilbyder som ikke kvalifisert, hvilket betyr at tilbudet blir avvist Kvalifikasjonskrav til konkurransegrunnlaget Følgende kvalifikasjonskrav stilles til denne forespørselen: 1. Lovlig etablert foretak 2. Betaling av offentlige avgifter Skatte og merverdiavgiftsattest 3. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 4. Tilfredsstillelse av barnekonvensjon og ILO-konvensjon Responstid for beredskaps utrykning. 6. Økonomisk evne til å gjennomføre avtalen 7. Gyldig godkjenning/ sertifisering : Tiltaksklasse 2 for utførende Fagområde Veg- og grunnarbeider Fagområdet Vannforsynings og avløpsanlegg Eller som alternativ til de to ovennevnte Sentral godkjenning for grunnarbeid og landskapsutforming, Tiltaksklasse 2. Samt Personell med ADK 1 sertifisering. Personell med sertifisering ; Arbeid på offentligvei 8. Forsikring For detaljer, viser vi til tilbudsmappen Kriterier for valg av tilbyder tildelingskriterier Valg av anbud vil ikke skje utelukkende på grunnlag av laveste pris. Tildeling baseres på det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbud for Narvik Vann KF Følgende tildelingskriterier legges til grunn ved denne forespørselen: 1. Pris 90 % 2. Gjennomføring 10 % For detaljer, viser vi til tilbudsmappen. Side 7 av 12

8 4. Behandling av tilbudet 4.1. Tilbudsåpning Åpning av innkomne tilbud gjøres normalt på samme dag som innleveringsfrist. Kun oppdragsgiver er representert Protokoll for anskaffelse åpningsprotokoll Tilbyderne vil ikke uoppfordret få tilsendt utskrift av åpningsprotokollen. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert Avvisning Avvisning av tilbyder Oppdragsgiveren har plikt til å avvise tilbydere som ikke har sendt inn skatteattest og HMS erklæring innen de angitte fristene, og de tilbydere som ikke oppfyller de fastsatte og kunngjorte kvalifikasjonskravene. Oppdragsgiveren kan avvise tilbyder som ikke har sendt inn øvrig etterspurt dokumentasjon. Oppdragsgiveren kan i tillegg avvise tilbyder av andre årsaker Avvisning av tilbudet Oppdragsgiveren plikter å avvise tilbudet når det: a) ikke er levert innen fastsatte tilbudsfristen b) ikke er levert i samsvar med pkt 3.3 vedr. lukket forsendelse og underskrevet tilbudsbrev c) det er et alternativ tilbud avgift i strid med tilbudsbestemmelsene d) det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene e) det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget f) det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene Oppdragsgiveren kan avvise tilbudet når det: a) tilbudet, etter forsøk på avklaring, inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige b) det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en konkurranse med forhandling kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene c) tilbudet virker unormalt lavt d) tilbudet ikke er signert 4.4. Avklaringer Ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er adgang til følgende avklaringer av tilbudene: Klarlegge uklarheter, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skulle vært avvist. Når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiveren be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer av hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt. Dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger leverandøren har satt fram. Side 8 av 12

9 4.5. Retting av åpenbare feil Dersom oppdragsgiveren blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det ikke er tvil om hvordan feilen skal rettes Tildeling begrunnelse - klageadgang Tildeling vil skje etter en totalvurdering basert på det mest fordelaktige tilbudet ut fra de fastsatte tildelingskriteriene. Melding om tildeling sendes alle tilbydere i rimelig tid før kontrakt inngås. Meldingen skal inneholde en begrunnelse for valget og gi en frist for leverandøren til eventuelt å klage over beslutningen. Se også Beskrivelse av anskaffelsen All graving skal skje ihht. krav gitt i gjeldende forskrifter og prosedyrer for slikt arbeid. Samt Narvik Vann`s VA-norm og VA- miljøblad. Tilbyder har ansvar å foreta arbeid aktsomt, herunder at: Alle nødvendig opplysninger og tillatelser skal innhentes før arbeidet iverksettes. Det skal gis varsel til berørte offentlige instanser Arbeidet skal gjennomføres ihht de, til en hver tid gjeldende, forskrifter og lover Alle maskiner og kjøretøy skal inneha nødvendig sertifisering, samt til en hver tid ha en teknisk tilstand som ikke fraviker krav til slik godkjennelse. Alt personell skal ha sertifikat og/eller bevis som dokumenterer kunnskap for betjening av gjeldende kjøretøy eller maskin. For alt arbeid på rørnett skal det være tilstede personell som har godkjenning for slikt arbeid. Generelt kreves ADK 1 godkjenning. For sveising av PE og PP- rør med elektromuffesveis, stilles det krav om sertifisering ihht NS 416. Her plikter tilbyder å fremskaffe kvalifisert personale. Tilbyder skal dokumentere tilgang på tilstrekkelig mengde og godkjent type sperremateriell. Herunder gjerder, varsellys og annet nødvendig utstyr for slik sikring. Medtatt her er også sikring for trafikk samt personell. Konkurransen gjelder en samlet rammeavtaler innen følgende arbeidsområde: 1. Beredskap for graving ved vann og avløpsbrudd 2. Planlagt graving 3. Andre tjenester 1. Beredskap for graving ved vann og avløpsbrudd Med bakgrunn i Hovedplan vann og Hovedplan avløp, er det stilt krav til leveringssikkerhet. Vannledningsbrudd skal repareres omgående. Brudd og lignende avløpsledninger skal ikke gi mer enn 2 timers svikt i avløpsbortledningen. Som en viktig del av vår virksomhet vil hurtig reparasjon av lekkasjer være nødvendig. Det er registrert ca hendelse med brudd på rør i løpet av en 12 mnd periode. Oppdragsgiver stiller krav til responstid for gjennomføring av oppdrag tilknyttet slike akutte hendelser. Dette er et krav som er omtalt i kvalifikasjonskravene og disse er ufravikelig. For å oppfylle kravene til responstid er Oppdragsgiver av den oppfatning at det vil være nødvendig med en beredskap/vaktordning hos tilbyder. Beredskapsoppdrag/akuttoppdrag starter ved utkalling fra Narvik Vann`s vannvakt eller avløpsvakt. Tidspunktet for responstid starter når dette varsel er gitt. Responstiden måles frem til det tidspunkt tilbyder er virksom på det aktuelle hendelsesstedet. Side 9 av 12

10 Under slike utkallinger skal tilbyder: Sikre stedet der hendelsen har funnet sted. Sørge for nødvendig avsperring, skilting og eventuell trafikkdirigering om nødvendig. Herunder også gi melding til vegmyndigheter eller andre berørte offentlige virksomheter, blant annet 110 sentralen i Salten. Nødvendige tillatelser for gjennomføring av graving skal innhentes. Tilbyders representant skal holde Narvik Vann sitt personell orientert om: Hva som skal gjennomføres på det aktuelle aksjonsstedet. Bemanning og dimensjonering av utstyr som skal benyttes fremlegges og godkjennes av Narvik Vann. Dialogen med partene gjennomføres slik at omfanget av arbeidet blir gjennomført etter Narvik Vann sine krav. Så snart arbeid er ferdigstilt skal dette meldes til Narvik Vann sitt personell, dvs. når gravearbeid er gjennomført. All nødvendig dokumentasjon i henhold til Narvik Vann sine rutiner skal leveres og godkjennes. Tilbyder har ansvar for å opprettholde tilstrekkelig standard på vei, i henhold til veimyndighetenes krav, inntil asfaltering er gjennomført. Det skal føres daglig oversikt over: Ressursforbruk Leveranser Denne oversikt skal leveres Narvik Vann for attestasjon påfølgende dag. Manglende godkjenning gir ikke rett til ubetinget honorering. Materialkostnader skal faktureres som netto innkjøpspris tillagt oppgitt påslagsprosent, og må dokumenteres ved kopi av original faktura. Fakturering for oppdraget skal skje innen rimelig tid etter ferdigstillelse, dvs. når gravearbeid er gjennomført og evt. etter at regning for asfaltering er mottatt fra Narvik kommune v/veg og Park. 2. Planlagt graving Oppdragsgiver har behov for gravearbeid på mindre planlagte prosjekter. Omfanget på planlagt graving vil være fra år til år, både i antall og størrelse. Dette kan omfatte bl.a oppgaver som graving for kabelgrøfter, utskifting av kummer og ledningsnett, mindre uforutsett saneringsarbeider, etablering av nye kummer, rydding og opprensking for vanninntak, etablering av nye vannmålere. For planlagt graving er at hvert enkelt prosjekt ikke skal overskride en kostnadsramme på kr eks mva. For kostnader ut over dette vil det bli gjennomført separate tilbudsforespørsler. Omfanget av de ulike prosjekter skal være klart definert, hvor oppstart og leveringstidspunkt er avklart mellom partene. Ved forespørsel om oppdrag må tilbyder påregne å befare, samt gi pris på det aktuelle prosjekt. Dette for å avklare om det enkelte prosjekt er innenfor de disponible økonomiske rammene. Avrop på disse oppdragene skal for øvrig skje i henhold til de spesielle innkjøpsvilkår etter pkt Avrop kan også gjennomføres som avtalt uttak av timer og/eller levert m 3 knyttet til oppdraget. Side 10 av 12

11 3. Andre tjenester. Det vil være aktuelt med beslektede oppgaver til reparasjon av vann og avløpsledninger. Alle disse oppdrag kan gjennomføres i egenregi eller som innleid tjeneste. A, Spyling og filming av rørledninger. Skal gjennomføres ihht VA- miljøblad - Nr 51 Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledninger - Nr 71 Høytrykkspyling av avløpsledninger B. Tetthetsprøving, trykkprøving. Skal gjennomføres ihht VA- miljøblad - Nr 25 Trykkprøving av trykkledning - Nr 24 Tetthetsprøving av selvfallsledning C. Desinfisering. Skal gjennomføres ihht VA- miljøblad - Nr 39 Desinfeksjon av vannledninger ved nyanlegg Side 11 av 12

12 6. Vedlegg 6.1. Tilbudsmappe med vedlegg 6.2. Alminnelige innkjøpsvilkår tjenester 6.3 Spesielle innkjøpsvilkår for avrop på planlagt graving 6.4. Prosedyresveising Side 12 av 12

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

Konkurransegrunnlag Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei

Konkurransegrunnlag Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Generelt om tilbud... 3 2.1 Kunngjøring... 3 2.2 Anbudsbefaring... 3 2.3 Kontaktperson i anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Saksnummer: [] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Avtaleperiode 01.01.2014 31.12.2015 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 08.04.2016, kl. 12.00 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Saksnummer: [15/4338] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Utarbeidelse av energiattester for yrkesbygg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER. Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER. Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Sekretariatsbidrag... 3 2.0 GENERELT

Detaljer

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Advokattjenester - Barnevern 1. INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og varighet... 3 1.3 Anskaffelsens

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER

DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER Side 1 av 10 KONKURRANSEREGLER / TILBUDSBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos Konkurransegrunnlag Åpent anbud nr. : 01-2009 Linje- og kabelmateriell for bruk hos Kravspesifikasjon for anbud 01-2009 Linje- og kabelmateriell for Lofotkraft. Innholdsoversikt 1 Kundene:... 3 2 Alminnelige

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger Konkurransegrunnlag Del 1 Valmueveien 9 Omsorgsboliger Larvik kommune, Eiendom - dato 09 juli 2014 Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres med dette om følgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del 1

Konkurransegrunnlag. Del 1 20140402 Konkurransegrunnlag 1 Berg Skole, Ny Ventilasjon, div. bygningstekniske og elektroarbeider 11.04.2014 Konkurransegrunnlag Del 1 BERG SKOLE Ny ventilasjon, diverse bygningstekniske- og elektroarbeid

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Advokattjenester - Barnevern 1. INNLEDNING... 4 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og varighet... 4 1.3 Anskaffelsens

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Nybygg og rehabilitering, Raveien 366 Sandefjord kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE. Sak 16/583

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE. Sak 16/583 Lenvik kommune KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE Sak 16/583 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Pristilbud og evaluering Vedlegg 3:Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS.

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS. Saksnummer: 03/493 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS. For oppdragsgiver Troms fylkeskommune, bygg- og eiendomssentret 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Troms fylkeskommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 07/3143 KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For Troms fylkeskommune Tromsø, den 18.01.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Bjørn Martin Sivertsen prosjektleder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Saksnummer: [15/755] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune 1. Årlig kontroll- og serviceavtale brannslokkere og brannslanger 2. Rammeavtale utskiftinger av brannslanger og håndslokkere. For oppdragsgiver

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale - Kjøp av uniformer Åpen anbudskonkurranse Innledning... 2 Generelt om tilbudet... 2 Kunngjøring... 2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen... 2 Antall leverandører...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG «Rammeavtale Prosjektadministrativetjenester Byggforvaltningen» Åpen tilbudskonkurranse 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og varighet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER

DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER Side 1 av 10 KONKURRANSEREGLER / TILBUDSBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. LEASING AV 6-8 STK NYE MULTIFUNKSJONSMASKINER Målselv

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. LEASING AV 6-8 STK NYE MULTIFUNKSJONSMASKINER Målselv Saksnr: 2013/341 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEASING AV 6-8 STK NYE MULTIFUNKSJONSMASKINER Målselv 07.08.2013 Rita Johnsen Rådmann Sondre Pedersen Innkjøpsansvarlig i 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II. For kjøp av

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II. For kjøp av Konkurransegrunnlag Saksnummer: 2013/6319 Dato: 9.7.2013 Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II For kjøp av Maler, byggtapetserer og gulvleggerarbeider

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 100 MANUELLE RULLESTOLER

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 100 MANUELLE RULLESTOLER KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 100 MANUELLE RULLESTOLER Tilbudsinnbydelse åpen anbudskonkurranse under terskelverdi, 19.12.03, rev. 01 Side 2 1. OPPDRAGET...4 1.1 Oppdragsgiver...4

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TELEFONITJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG TILSLUTTENDE KOMMUNER

KONKURRANSE VEDR. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TELEFONITJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG TILSLUTTENDE KOMMUNER Saksnummer: 09/2192 KONKURRANSE VEDR. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TELEFONITJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG TILSLUTTENDE KOMMUNER 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgivers invitasjon Troms fylkeskommune, heretter

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll og service Ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll og service Ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter Saksnummer: [16/4164] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll og service Ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter Avtaleperiode 01.01.2017 31.12.2018 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TRÅDLØST NETTVERK I VIDEREGÅENDE SKOLER DEL 2

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TRÅDLØST NETTVERK I VIDEREGÅENDE SKOLER DEL 2 Saksnummer: 07/1060 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TRÅDLØST NETTVERK I VIDEREGÅENDE SKOLER DEL 2 For oppdragsgiver Tromsø, 03.03.2007 Helene Lockertsen Innkjøpssjef Liv Føre IT-sjef 1 OPPDRAGET...1 1.1 OPPDRAGSGIVER...1

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker

Konkurransegrunnlag. Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker Modum kommune ligger sentralt plassert på Østlandet mellom Hønefoss og Drammen, og har 13500 innbyggere Se også våre nettsider: www.modum.kommune.no

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INGENIØR (RIB) OG ARKITEKTTJENESTER (ARK)

RAMMEAVTALE OM INGENIØR (RIB) OG ARKITEKTTJENESTER (ARK) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse LARVIK HAVN KF RAMMEAVTALE OM INGENIØR (RIB) OG ARKITEKTTJENESTER (ARK) Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

YTELSES- OG OPPDRAGSBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV HJULLASTER

YTELSES- OG OPPDRAGSBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV HJULLASTER Skjervøy kommune Teknisk etat 9180 Skjervøy YTELSES- OG OPPDRAGSBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV HJULLASTER SKJERVØY KOMMUNE 1. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Skjervøy kommune, teknisk etat v/ Sverre Andersen,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for Håndverkertjenester Snekker / tømrer Byggforvaltningen Narvik Boligstiftelse NARVIK HAVN KF Agenda AS 1. Innledning... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer