Utredning av bildediagnostikk på Fosen og Oppdal. Bildediagnostikk som støttefunksjon i desentraliserte spesialisthelsetjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av bildediagnostikk på Fosen og Oppdal. Bildediagnostikk som støttefunksjon i desentraliserte spesialisthelsetjenester."

Transkript

1 Fosen DMS IKS Rapport: Utredning av bildediagnostikk på Fosen og Oppdal Bildediagnostikk som støttefunksjon i desentraliserte spesialisthelsetjenester. Dato Utkast 1 Høring Behandlet Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 1

2 Innhold 1 BAKGRUNN ORGANISERING AV ARBEIDET 2 KARTLEGGING AV DAGENS SITUASJON 2.1 OPPDAL 2.2 FOSEN 3 SPESIFIKKE BEHOV FOR OPPDAL OG FOSEN 4 MODELL FOR VIDERE DRIFT AV RØNTGEN PÅ OPPDAL OG VED FOSEN DMS. 5 KONKLUSJON OG TILRÅDNINGER 6 VEDLEGG Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 2

3 1 Bakgrunn Røntgen på Fosen driftes som en del av Røntgen ved Orkdal Sjukehus, organisert som en avdeling ved Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital. Ved Fosen DMS vil det i løpet av kort tid være behov for investeringer for å drifte røntgen. Oppdal hadde fram til avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av røntgentjenester. Oppdal ser seg nødt til å stenge røntgentilbudet fra årsskiftet 2011/2012 på grunn av usikkerhet rundt framtidig drift, nytt kodeverk og finansieringsordning for radiologi. Kommunen har derfor ikke svart på nytt anbud utlyst fra Helse Midt-Norge RHF høsten Bildediagnostikk er en viktig funksjon for å opprettholde og videreutvikle desentraliserte spesialisthelsetjenester. Strategi 2020 legger opp til at vi skal sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan. Bildediagnostikk har stor betydning for legevakt, observasjons - og etterbehandlingssenger og forsterkede kommunale tjenester. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene skal overta oppgaver inne intermediærfunksjoner og øyeblikkelig hjelp. Fagdirektør har bedt om er en kartlegging av og et forslag til en modell for videre drift av desentralisert bildediagnostikk på Oppdal og Fosen. Organisering av arbeidet For å gjøre utredningen er det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av samarbeidspartnere: St. Olavs hospital, Fosen DMS IKS og Oppdal kommune Medlemmer av gruppen er: Toril Åsnes, St. Olavs Hospital, Klinikk for bildediagnostikk Kari Hestad, St.Olavs Hospital, Orkdal sjukehus, Fosen DMS Turi Teksum, Oppdal kommune Berit Wiklund, Fosen DMS Tore Jo Nilsen, St.Olavs Hospital, Fagavdelingen Gruppen har i løpet av arbeidet hatt møter med Klinikk for Bildediagnostikk og med kommunehelsetjenesten i Oppdal og på Fosen. 2 Kartlegging av dagens situasjon: Oppdal Utstyr Oppdal har følgende røntgenutstyr: Siemens Multix/vertix 2 montert i Kjøpt brukt. Agfa CR 25.0 bildeplateavleser. Bildeplatesystem, nytt Agfa CR QS arbeidsstasjon. EDI-løsning levert av Visma Unique. Msoft RIS - Røntgeninformasjonssystem. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 3

4 Oppdal Helsesenter har Norsk Helsenett Personell / kompetanse Radiolog som også er medisinsk ansvarlig har skriftlig arbeidsavtale med Oppdal Kommune, Oppdal Helsesenter frem til med forlengelse knyttet til godkjente avtale med Helse Midt - Norge. Radiograf er fast ansatt i 50 % stilling og har i tillegg 30 % stilling som pleieassistent ved sykehjemmet. Ekstrapersonell er 2 sykepleiere og 1 hjelpepleier som er godkjent for å betjene røntgenapparatet. Dersom behov for røntgen ø-hjelp utenom ordinære åpningstider kan radiograf og en av sykepleierne som er på vakt ved sykehjemmet betjene røntgen. Prosedyre beskrivelse av røntgenbilder pr Radiologen får tilsendt de gjennomførte røntgenundersøkelsene en gang pr uke til sin hjemmeadresse. Undersøkelsene blir brent på CD-plater, henvisningene blir lagt ved og sendt til radiologen pr post. Radiologen dikterer beskrivelsene og returnerer disse til røntgenavdelingen hvor svarene blir skrevet. Radiologens ansvarsområder er å tolke gjennomførte røntgenundersøkelser, han er medisinsk ansvarlig, strålevernsansvarlig og har ansvar for faglig veiledning. Dagens ordning er ikke tilfredsstillende. Rekvirerende lege har ikke dialog med radiolog i beskrivelse av røntgenbilder, det tar minimum en uke før svar foreligger. Dette fører ofte til at pasienter sendes til Trondheim/Orkdal i stedet for at bilder tas lokalt. Videre er det begrensninger når det gjelder sammenligning av røntgenbilder, siden Oppdal ikke har elektronisk kommunikasjon med St. Olavs hospital og dermed ikke kan hente opp bilder elektronisk Aktivitet herunder antall og type undersøkelser På Oppdal tas skjelettbilder av hofter, knær, skuldre og hele columna, thorax, oversikt abdomen og bihuler. Oversikt over diagnoser utført i 2011 er vedlagt. Antallet undersøkelser på Oppdal År Antall henvisninger Antall koder Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 4

5 2.1.4 Økonomi Kostnader ved røntgendrift på Oppdal var i 2010 ca , i dette inngår ikke husleie strøm og avskrivninger. Inntektene samme år var ca Åpningstider Ordinær åpningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Stengt ved ferieavvikling. Ekstra/endret åpningstid: Ekstra åpningstid: Hver helg i vinterperioden (2 måneder) åpent Endret og økt åpningstid: Vinterferien åpent alle hverdager fra , samt helg åpent Endret og økt åpningstid: Påsken åpent alle dager. 2.2 Fosen DMS Utstyr Fosen har følgende røntgenutstyr: Mobilt røntgenapparat som heter Practix 160, fra Philips. Det er ca 2,5 år gammelt nå. Bildeplater med ADC SOLO Fremkaller fra AGFA. Mange år gammel 10 år kanskje. Veggbucy VERTIX fra SIMENS med manuell bryter for raster. Ca 10 år gammel MERIVARA Emergo undersøkelsesbenk med hjul. Ca 4 år Personell / kompetanse Medisinsk ansvarlig er radiolog lokalisert ved Orkdal Sjukehus. Bildene beskrives fortløpende etter medisinsk hastegrad. Radiograf er fast ansatt i 50 % stilling I ferie og fravær stenges tilbudet. I disse periodene sendes noen av pasientene til privat røntgen i Trondheim Antall undersøkelser på Fosen År Antall henvisninger Antall koder Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 5

6 På Fosen DMS tas skjelettbilder av hofter, knær, skuldre og hele columna, thorax, oversikt abdomen og bihuler Økonomi Regnskapsmessig er kun direkte lønnsutgifter til radiograf og inntekter registrert på Røntgen Fosen. Andre kostnader som IKT, administrasjon, beskrivelse av bilder (Radiologkostnader) belastes Klinikk for bildediagnostikk. Fosen DMS har ansvar for alle felles kostnader som sekretær, arealer og andre driftskostnader inngår i en felles løsning. Direkte kostnader til radiograf var i 2010 ca Inntektene samme år var ca Åpningstider Åpningstider ved røntgen Fosen er følgende: Mandag tirsdag fredag en uke og mandag torsdag motsatt uke. Åpningstiden er i tidsrommet 08:00 15:30. 3 Spesifikke behov for Oppdal og Fosen Spesifikke behov for Oppdal Avstanden fra Oppdal er henholdsvis.120 og 100 kilometer til St.Olavs hospital i Trondheim Orkdal Sjukehus. Det går ikke rutegående transport mellom Oppdal og Orkdal Sjukehus. Oppdal er som kjent en turistdestinasjon med nær tredobling av folketallet i perioder av året. Turisttilstrømning øker trykket på legevakten i kommunen og medfører at primærlegevakt øker fra en til to leger i vinterferie, jul og påske. I disse periodene øker særlig antallet traume- /skiskader. Skader behandles lokalt, men blir ved behov videresendt til St.Olavs Hospital i Trondheim eller til Orkdal Sjukehus. Det lokale røntgentilbud gir raskere traumeavklaring. Det gjør at skader kan behandles lokalt og reduserer antall transporter. I Oppdal er det allerede etablert et lokalmedisinsk senter (Oppdal DMS), med spesialisthjemler innen ulike medisinske felt. Driften er planlagt "spisset" mot legevakt- og akuttberedskap med samlokalisering av ambulanse, legekontor, skiftestue og etter hvert røntgen. Det anses som viktig at røntgentilbudet består som et ledd i denne virksomheten. Potensialet for lokale røntgenundersøkelser øker dersom man kan ta etterkontroller lokalt og sammenligne bilder elektronisk. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 6

7 Dersom Oppdal blir satellittrøntgen underlagt St. Olavs Hospital mener man at kvaliteten på tjenesten vil øke betraktelig. Det forventes også at antallet undersøkelser lokalt vil øke og at transporten av pasienter vil bli redusert. Oppdal kommune har budsjettert med til røntgendrift, og er innstilt på å bidra med tilsvarende også fram i tid. Utover det er Oppdal åpen for forhandlinger for å sikre fortsatt lokalt røntgentilbud. Spesifikke behov for Fosen Fosen DMS IKS dekker en region med en reisetid på ca. 1,5 time til nærmeste sykehus, enten St. Olavs Hospital Trondheim eller Orkdal Sjukehus. Avstanden til sykehus, inkludert ferje, er en vesentlig årsak til etablering av Fosen DMS. Fosen DMS IKS består av avdeling for observasjon og etterbehandling med totalt 13 plasser hvorav 3 er forbeholdt observasjon, 6 medisinsk etterbehandling og 4 spesialistrehabilitering innen ortopedi. I tillegg er det et relativt stort poliklinisk tilbud. Spesialistpoliklinikken ved Fosen DMS IKS er en av de største desentraliserte poliklinikker i landet med hensyn til bredde og innhold. I tillegg har en interkommunalt legevaktssamarbeid ved Fosen Legevaktsenter som har tilstedevakt. Redusert åpningstid medfører at pasienter både ved øyeblikkelig hjelp og elektive henvisninger må sendes til Trondheim og Orkdal. Røntgentilbudet oppfattes som en bærebjelke i virksomheten for driften av observasjon og etterbehandling, Fosen Legevaktsenter og spesialistpoliklinikken. Røntgentilbudet høyner kvaliteten på det lokale tjenestetilbudet. Det gir raskere avklaring og gjør at skader kan behandles lokalt. Lokalt røntgentilbud reduserer antall pasienttransporter. Ved en eventuell utvidelse ved Ørland Hovedflystasjon i forbindelse med basevalg forventes det at aktiviteten vil øke. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 7

8 4 Modell for videre drift av røntgen på Oppdal og ved Fosen DMS. 4.1 Faglig og organisatorisk tilknytning Det bildediagnostiske tilbudet ved Fosen DMS og Oppdal bør fortsatt omfatte generell røntgen. Generell røntgen omfatter i denne sammenheng røntgen thorax, skjelett og oversikt abdomen. Definisjon av hvilke undersøkelser som kan utføres, må til enhver tid gjøres av medisinsk ansvarlig radiolog. Dette vurderes på bakgrunn av utstyr, pasientgrupper og kompetanse. Det forutsettes at St. Olavs Hospital har det faglige ansvaret for driften av røntgentilbudet ved Fosen og Oppdal. Det innebærer at St. Olavs Hospital er ansvarlig for ustyr og personell. Det forutsettes at felles tjenester som ekspedisjoner etc. handteres av lokale drivere (kommune og DMS). Det forutsettes også at utgifter som strøm, husleie og renhold dekkes av lokale drivere. Arbeidsflyt Tjenesten kan organiseres ved at St.Olav ansetter radiograf med arbeidssted Fosen/Orkdal og Oppdal/Orkdal. Det må sørges for oppkobling slik at de ansatte ved Oppdal kan logge seg på St. Olav nettverk på lik linje som Røros, Fosen og Orkdal. Røntgenlabben på Oppdal må organiseres i HMNs PACS/ RIS som seksjon inn under Orkdal sjukehus. Henvisninger sendes til Oppdal og Fosens seksjoner. På sikt forventer en at EDI løsning med elektronisk utveksling av henvisning og svar skal bli tilgjengelig for alle henvisere. Radiograf prioriterer undersøkelsene i samarbeid med medisinsk ansvarlig radiolog. Undersøkelsene utføres ved enheten i Oppdal og Fosen. Utførte undersøkelser beskrives av radiolog ved St. Olavs Hospital. Svartid blir etter medisinsk prioritering. Organisering / behov for å drifte forsvarlig Den desentraliserte tjenesten ved Fosen og Oppdal vil administrativt bli lagt under Bildediagnostikk sin avdeling i Orkdal. Det medisinsk ansvaret er underlagt medisinsk ansvarlig ved klinikk for Bildediagnostikk St.Olavs Hospital. For å opprettholde kompetansen til Radiografene ansatt ved Fosen og Oppdal må det legges til rette for hospitering ved klinikkens avdeling i Orkdal. Kapasitet Pr i dag er det ikke kapasitetsproblemer for røntgenundersøkelser ved St.Olavs Hospital. Drift av røntgen ved Fosen og Oppdal må sees på som en tjeneste som støtter opp under den aktivitet som skjer ved Fosen og Oppdal ved å redusere reisetid for pasientene og bedre pasientflyten. Ved røntgenavdelingen i Orkdal er det i dag ikke ventetid på generell røntgen og det er åpnet for drop in pasienter for denne type undersøkelser. Det er også god røntgenkapasiteten på Øya. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 8

9 Aktivitetsnivå - hva er naturlig å forvente fremover i tid. Det foretas relativt få undersøkelser ved de to røntgensattelitene. Dette har sammenheng med befolkningsgrunnlag og begrensede åpningstider. Ved økt bemanning vil aktiviteten øke. Vi har i vår oppsett lagt opp til en liten økning for begge, men vil presisere at det vil være et potensial for bedre utnyttelse av maskin. Fastleger og legevaktsleger i Oppdal henviser drøyt 1500 pasienter til røntgen hvert år. Av disse henvises ca.900 til Oppdals røntgenavdeling, ca.120 til St. Olavs Hospital Øya (40) og Orkdal (80) og ca 460 til private institutt (Unilabs og Curato). Antallet baseres på framskrevet 2011-tall. I tillegg kommer henvisninger på oppdalsinnbyggere fra andre henvisere, f.eks sykehusleger som rekvirere kontrollrøntgen etter fracturer og andre tilstander. Oppdal har ledig kapasitet innefor eksisterende åpningstider. Det vil si at Oppdal kan ta flere undersøkelser innenfor samme åpningstid som nå, estimert til 1500 henvisninger (mot 957 i 2010). Ved tilgang til digital bildeoverføring og radiologbeskrivelse vil muligheten for å ta røntgen lokalt øke, siden man da kan sammenligne med bilder tatt på sykehus - samt få hurtig beskrivelse/avklaring i forhold til øyeblikkelig hjelp. Dersom Oppdal skal iverksette observasjons/etterbehandlingsplasser ved sykehjemmet kan røntgenbehovet øke, men dette er uavklart pr. dato. Åpningstider Oppdal På Oppdal tenker man å fortsette med eksisterende åpningstid i. Det foreslås å utvide åpningstiden i perioder med økt befolkning: Ordinær åpningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Stengt ved ferieavvikling og kortvarig fravær. Ekstra/endret åpningstid: Ekstra åpningstid: Hver helg i vinterperioden (2 måneder) åpent Endret og økt åpningstid: Vinterferien åpent alle hverdager fra , samt helg åpent Endret og økt åpningstid: Påsken åpent alle dager. Fosen Ved Fosen DMS er det ønskelig med åpningstid alle hverdager Det antas at dette muliggjør en dobling av aktivitet. I tillegg til økte antall elektive undersøkelser vil det også være større forutsigbarhet for å ta i mot øyeblikkelig hjelp henvisninger som i dag sendes til sykehus eller private røntgeninstitutt. Bemanningsbehov Oppdal Oppdal har en radiograf fast ansatt i 50% stilling. I tillegg har hun 30% helgestilling på sykehjemmet (under samme tak som røntgenavdelingen). På den måten er hun i noen grad fleksibel til å dekke opp ekstrabehovet. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 9

10 Oppdal har behov for 15% stillingsøkning for radiograf, 10% er tenkt benyttet til kompetanseøkning gjennom hospitering ved Orkdal Sjukehus. 5% er tenkt benyttet til helgebemanning i vinterhalvåret, i vinterferien og i påsken. Totalt radiografbehov er 65% stilling. Fosen DMS Fosen har 0,5 årsverk radiograf tilsatt. Tilbudet er ikke tilgjengelig alle hverdager og i ferier. Dette medfører en usikkerhet spesielt for fastlegene. For å dekke åpningstidene som er skissert ovenfor har Fosen DMS behov for 2 x 60% stilling som radiograf. Det skal dekke ferieavvikling, sykefravær og kompetanseøkning gjennom hospitering. Radiografen er tilsatt i St. Olavs Hospital HF/Orkdal Sjukehus. Dette er en stor fordel med hensyn til kvalitetssikring og faglig forankring. Hospitering eller rullering mellom radiologisk avdeling i sykehus og røntgen på Fosen er av stor betydning for å kunne opprettholde kompetanse hos radiografer som jobber i desentraliserte tilbud. Radiolog Radiolog situasjonen ved St. Olav er en kritisk faktor og det må beregnes økning i radiologressurser for aktivitetsøkning utover dagen nivå. Dette gjelder undersøkelsene fra Oppdal og aktivitetsøkning ved Fosen. Kostnadsberegningene er gjort på bakgrunn av gjennomsnittlig tidsbruk og UTA- timer. 4.2 Økonomiske konsekvenser Utstyrsbehov Fremtidig drift forutsetter anskaffelse av utstyr. På grunn av at aktivitetsnivået er lavere enn på Øya legger til grunn 15års levetid. Normal avskrivingstid er 10 år. Årlige vedlikeholds kostnader er satt til kr som er basert på rørskift hvert 5 år og normalt vedlikehold tilsvarende kr pr. år, samt utgifter til ettersyn fra fysiker Reiseutgifter for pasienter Ved sentralisering av røntgentjenesten vil pasientene som får behandling lokalt ha krav på å få dekket reiseutgiftene. Tallene som er brukt nedenfor er oppgitt av Pasientreiser. Bergning av reisekostnader bygger på estimater både når det gjelder antall henvisninger og pris pr tur. Kostnadene vi blant annet avhenge av hvor mange elektive pasienter som henvises og om transporten for disse pasientene kan samordnes. Fosen og Oppdal Pasienter fra Fosen blir sendt til sykehus (St. Olavs Hospital HF Trondheim og Orkdal) med både ambulanse og taxi. Spesielt gjelder dette akutt henvisninger til røntgen utredning. En forsøker å koordinere turer med Helseekspressen der dette er mulig. Det gjelder først og fremst pasienter som henvises til elektive røntgen undersøkelser. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 10

11 Reiser mellom Oppdal - Orkdal med drosje koster ca kr 2, 500 pr tur. Det er ikke rutegående tilbud tilgjengelig annet enn via Trondheim. Reiser mellom Fosen - Orkdal er mer komplisert å beregne. Pasienter fra Osen, Roan, Åfjord og Rissa som skal til planlagte timeavtaler i Orkdal, kan benytte HelseEkspressen til Trondheim og buss tur/retur Orkdal. Det koster ca kr 100 hver vei. I tillegg kommer til/fra kjøring til Helseekspressen. Det kan være en utfordring å rekke dette tidsmessig. Det må også påregnes drosjekostnad Trondheim - Orkdal. Ørland/Bjugn med drosje tur/retur Orkdal utgjør ca pr. reise. Trondheim Reise mellom Oppdal - Trondheim med drosje koster ca kr Ved planlagte reiser kan sannsynligvis flere av de pasientene dette gjelder, reise med rutegående transport. Fra Oppdal er det da en reisekostnad på kr 170 hver veg. Fosen - Trondheim Pasienter fra Osen, Roan, Åfjord og Rissa som skal til planlagte timeavtaler, kan benytte HelseEkspressen. Disse reisene vil da koste sykehuset kun til/fra kjøring til denne. En drosjetur Ørland/ Bjugn tur/retur Trondheim koster ca kr En rutegående reise koster kr 215 hver veg (Hurtigbåt). Også her er det noe vanskeligere å beregne reisekostnadene nøyaktig. Beregning av transportkostnader: Beregnede årlige reisekostnader Antall henvisninger Antall turer med drosje Antall Pris pr ture med tur med rutegåen drosje de Pris pr tur med Økte reise kostnader rutegående drosje Økte reise -Sum økte reise kostnader -kostnader rutegående Fosen Oppdal Tallene i tabellen er stipulerte med utgangspunkt i antall henvisninger og reisekostnader med drosje og rutegående transport. Den antatte besparelsen som framkommer vil derfor ikke være eksakt. 4.3 Samlede driftskostnader for Bildediagnostikk Finansieringssystemet for radiologi er basert på en tredeling med, rammetildeling, egenandel fra pasient og refusjon fra Helfo. På sikt skal refusjon fra Helfo og egenandel fra pasient utgjøre 40% av kostnadsgrunnlaget. Vi har gjort beregninger på bakgrunn av: Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 11

12 Åpningstid ved Fosen DMS, 2*60% radiografstillinger Åpningstid 50% av ordinærtid Oppdal og 65% radiografstilling Arbeidsgiveravgift 14,1%, pensjon 21,5% Avskrivningskostnader basert på ustyr tilsvarende 2 mill estimert til 15 års levetid. Årlige service og vedlikeholdskostnader Radiologtid 5 min pr us, pris i henhold til Tariff for Uta tid 15% indirekte kostnader av lønnskostnader som et estimat på diverse driftsutgifter. Takst er basert på forslag til takster pr. november 2011, innbetaling av 90% av egenandelene. Aktivitetsøkningen på Fosen forutsettes overført fra private institutt. Beregning av kostnader: Grunnlag Fosen Oppdal Investering Levetid 15 år 15 år Antall henvisninger pr. år fra Økning antall henvisninger Antall henvisninger - grunnlag beregning Årlige inntekter kostnader Fosen Oppdal Årlig pasient inntekter (Egenandel + refusjon) Lønns og personal kostnader % indirekte kostnader av lønnskostn Service og vedlikeholdskostnader Årlige avskrivninger Sum årlig kostnad Resultat klinikk for bildediagnostikk Kommunal finansiering er ikke lagt inn i oversikten. Driftsøkonomi Økonomiske beregninger vil gi ulike svar avhengig av hvilket faktorer som legges inn i beregningen. Sett fra Klinikk for Bildediagnostikk isolert, vil tiltaket med dagens finansiering gi et underskudd. Undersøkelsene som gjøres på Oppdal og Fosen kan utføres ved avdelingene på Orkanger/Øya uten vesentlige utfordringer for maskinpark og radiografbemanning. Dette er ikke hensyntatt i regnestykkene, Ved å dra inn transportkostnader som også belastes St. Olavs Hospital, gir beregningene et mer positivt resultat. Beregningene av reiseutgiftene beheftes med noe usikkerhet. Det er også en utfordring å etterprøve besparelsen på transportkostnader. Dersom disse undersøkelsene utføres i regi av St. Olavs Hospital og ikke ved private institutt, vil omleggingen representere en besparelse for Helse Midt Norge. De private har en høyere Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 12

13 pris pr undersøkelse enn St. Olavs Hospital. Prisforskjellen skal representere den andelen St. Olav får i ramme, her er utfordring at St. Olav ikke får rammeøkning ved økt aktivitet. Ser vi dette fra Helse Midt Norge, er prisen pr undersøkelse til St. Olavs Hospital lavere enn private aktører. Basert på dagens avtale i Oppdal vil dette utgjøre henholdsvis kroner for Fosen og kroner for Oppdal. Investering Kostnader ved investering i ny lab vil variere fra 1,5 til opp i mot 3-3,5 millioner etter hvor "komplett" laben skal være. Vi har i vår utredning lagt til grunn en investeringskostnad på 2 mill og 15 års levetid. Dette gir årlige avskrivninger på kr Alternativene 1 million og 3 millioner vil gi henholdsvis kr og i årlige avskrivninger. Oppdal Det er nettopp gjort en ny kvalitetskontroll på røntgenlaben på Oppdal og en forventer at laben kan fungere enda noen år. Fosen På Fosen kreves snarlige investeringer for å opprettholde driften. 5 Konklusjon og tilrådninger Isolert sett kan pasientene som blir undersøkt på Oppdal og Fosen tilbys samme tjeneste på St. Olavs Hospital uten økning i drifts og investeringskostnadene. Desentralisert drift gir et økt kostnadsnivå for Klinikk for bildediagnostikk. Når reisekostnadene trekkes inn blir regnestykket mer positivt i favør av å opprettholde og utvikle røntgen på Oppdal og Fosen. Desentralisert røntgen ved Oppdal og Fosen kan være en del av fremtidig utvikling av oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste. Prosjektgruppen mener at Samhandlingsreformen med sine målsettinger og føringer rundt organisering av helse- og omsorgstjenester er et sterkt argument for å beholde satellittrøntgen på Fosen og Oppdal. Samhandlingsreformen vektlegger blant annet: Flytte tjenester nærmere der folk bor, tilbudet i kommunene vil bli bedre Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Tidlig innsats framfor sen innsats Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning Både Fosen og Oppdal har etablert DMS`er med tilgang på spesialisthelsetjenester. Fosen har allerede sengeplasser til formålet, og Oppdal er i gang med å utrede tilsvarende. Et distriktsmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester. Dette kan være tjenester før, i stedet for eller etter sykehusbehandling. En samlokalisering av flere tjenester vil gjøre det enklere å bygge opp døgnplasser for Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 13

14 observasjon. Samlokalisering vil også gagne tjenester som habilitering, rehabilitering og lindrende behandling. Samhandlingsreformen pålegger kommunene å etablere et øyeblikkelig hjelp tilbud. Desentralisert røntgen vil bidra til å styrke diagnostisering og behandling lokalt og dermed hindre innleggelser i sykehus. Tjenester ved distriktsmedisinsk sentre kan også erstatte behandling på sykehus. Pasienter skal slippe å reise mange mil til sykehus for å få enkel oppfølging og behandling hvis de kan få et like godt eller bedre tilbud på et lokalmedisinsk senter i nærmiljøet sitt. Når kommune og sykehus samlokaliserer tjenester vil det sikre befolkningen nærhet til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Fagmiljøet vil også bli større, noe som kan gjøre det enklere å rekruttere helsepersonell. Faglig og administrativt vil desentralisert røntgendrift ved Fosen og Oppdal være en god og pasientvennlig løsning. Små røntgenenheter i en desentralisert modell vil møte problemer med å opprettholde kvalitet over tid. Gruppen mener det er en forutsetning at St. Olav klinikk for bildediagnostikk er ansvarlig for tjenesten både medisinsk og administrativ. Det faglige ansvaret ivaretas best i en større organisasjon med tverrfagligkompetanse innen radiografi, radiologi, ingeniører og fysikere. Klinikk for bildediagnostikk vil dermed ha ansvar for drift og oppfølging av kontroller og annen service. I modellen er det lagt opp til at ansatte skal ivaretaes på en god måte med faglig oppdatering. Kompetente medarbeidere og kvalitetssikret utstyr skal sikre at pasientene opplever samme kvalitet uavhengig av hvor de blir undersøkt. Det vil være en fordel å redusere reisebehovet for pasientene. Desentralisert bildediagnostikk vil med dagens finansieringsordninger, som ikke tar hensyn til reiseutgifter og andre ulemper ved reiser, ikke vær kostnadseffektivt for Klinikk for bildediagnostikk isolert sett. For å opprettholde en varig og stabil drift av desentralisert bildediagnostikk må det etableres ny finansieringsordninger som ivaretar en helheten i kostnadsbildet. Elementer i en slik modell bør også inneholde kommunal delfinansiering og kjøp av private røntgentjenester. Gruppen tilrår at: Desentralisert drift av røntgen ved Oppdal og Fosen opprettholdes og videreutvikles Klinikk for bildediagnostikk overtar det faglige ansvaret for driften Det forutsettes at det utarbeides en finansieringsmodell for drift og investering som ivaretar et helhetlig kostnadsbilde ved drift av desentralisert røntgen. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 14

15 Vedlegg: 1 Oversikt over undersøkelser Oppdal Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 15

16 2 Oversikt over undersøkelser Fosen Oversikt over undersøkelser ved Fosen Periode Antall henvisninger 1265 Mod. Navn:ORFosenLab1 Norako kode Antall Norako RG TH 346 RG MAAR D 54 RG MAAR S 53 RG AM D 3 RG ST 1 RG PE 33 RG FE S 6 RG CR D 13 RG SC S 1 RG PE MN 1 RG CX D 111 RG CX S 103 RG CLS 54 RG PSAR D 61 RG GE S 109 RG PEAR 9 RG CU S 15 RG BM S 6 RG CLAV S 11 RG CLAV D 3 RG CC 40 RG FE D 3 RG SC D 2 RG CL 47 RG GE D 106 RG HS D 53 RG PS D 99 RG TH SB 7 RG PSAR S 49 RG MA SB D 2 RG KV 2 RG MA D 109 RG MA S 91 RG CS 6 RG CTOT 10 RG CU D 18 RG MA SB S 1 RG FA 5 SE RG 3 RG CD 40 RG BM D 5 RG CR S 8 RG ABAC 2 RG GE SB D 2 SE IM 1 Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 16

17 RG GE SB S 1 RG PS S 94 RG HS S 54 RG AM S Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 17

18 3 Økonomiske beregninger detaljert Grunnlag Fosen Oppdal Investering Levetid 15 år 15 år Antall henvisninger pr. år fra Økning antall henvisninger Antall henvisninger - grunnlag beregning Årlige inntekter - kostnader Fosen Oppdal Årlig pasient inntekter (Egenandel + refusjon) Lønns og personal kostnader % indirekte kostnader av lønnskostn Service og vedlikeholdskostnader Årlige avskrivninger Sum årlig kostnad Resultat klinikk for bildediagnostikk Grunnlag Fosen Oppdal Investering Levetid 15 år 15 år Antall henvisninger pr. år fra Økning antall henvisninger Antall henvisninger - grunnlag beregning Årlige inntekter - kostnader Fosen Oppdal Årlig pasient inntekter (Egenandel + refusjon) Lønns og personal kostnader % indirekte kostnader av lønnskostn Service og vedlikeholdskostnader Årlige avskrivninger Sum årlig kostnad Resultat klinikk for bildediagnostikk Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 18

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015 Utredning av røntgen ved Lindesnesregionens medisinske senter i Mandal 2015 SSHF Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Lindesnes kommune Mandal kommune Lindesnesregionens medisinske senter

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold

Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold Steigen Saltdal Meløy Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Befolkningsgrunnlag og undersøkelsestall... 3 4. Utstyrskrav-

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter

Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter Rapport 2012:11 Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter Margrete Gaski Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre-Troms

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 1 1.2 Det verdimessige og faglige grunnlaget

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 37/03 EVALUERING AV DESENTRALISERT DIALYSEBEHANDLING

SNF-RAPPORT NR. 37/03 EVALUERING AV DESENTRALISERT DIALYSEBEHANDLING SNF-RAPPORT NR. 37/03 EVALUERING AV DESENTRALISERT DIALYSEBEHANDLING av Afsane Bjorvatn SNF- prosjekt nr.: 2713 "Evaluering av desentralisert dialysebehandling" Prosjektet er finansiert av Helsedepartementet

Detaljer

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014 Helgelandssykehuset/Helse Nord Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ 19.12.2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ Dokumenttittel:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nordmøre og Romsdal HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nordmøre og Romsdal HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Funksjonsdeling og samling av akuttfunksjoner i Helse Nordmøre og Romsdal HF Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

2013 Målselv kommune. Familieenheten LEGETJENESTEN I MÅLSELV

2013 Målselv kommune. Familieenheten LEGETJENESTEN I MÅLSELV 2013 Målselv kommune Familieenheten LEGETJENESTEN I MÅLSELV Evaluering av legetjenesten i Målselv. Utfordringer, tiltak og anbefalinger sett i et framtidsperspektiv. Rapport 22.oktober 2013 Sammendrag

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Versjon av 25.9.2014 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Detaljer