Gjertrud Kvalstad Psykologspesialist Bup Lian St.Olavs Hospital

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjertrud Kvalstad Psykologspesialist Bup Lian St.Olavs Hospital"

Transkript

1 Hva er anbefalt behandling i vår klinikk? - beskrivelse av et standardisert pasientforløp for pasienter med repeterende selvskading og/eller vedvarende selvmordsatferd Gjertrud Kvalstad Psykologspesialist Bup Lian St.Olavs Hospital

2 Disposisjon: 1) om klinikken vår og pasientpopulasjonen 2) hvorfor vi implementerte DBT og hvorfor behov for felles pasientforløpsbeskrivelse 3) om prosessen med utarbeiding og implementering av pasientforløpet 4) gjennomgang av pasientforløpet 5) foreløpige erfaringer - behov for forbedringer og videre implementeringsarbeid

3

4 Pasientpopulasjonen i opptaksområdet Barnepopulasjon (1-19 år) i Sør- Trøndelag: rett under Om lag 2/3 av populasjonen bor innenfor radius av 45 min reisevei fra Trondheim, mens 1/3 har betraktelig lenger reisevei.

5 Hvorfor DBT Psykolog i kommunen, i bup poliklinikk, ved innleggelsesenheter Stadige kriser slukke branner Stadige suicidalitetsvurderinger, - «støy» i behandlingen Innleggelser som ikke syntes å hjelpe Historie med komplekse traumer, uten at man klarte å få etablert en ramme for direkte jobbing med traumene Lette i litteraturen etter konkrete verktøy som kunne hjelpe oss til å gi mer nyttige behandlingsintervensjoner

6 Implementere DBT i klinikken Ledere i allmennpoliklinikkene: «har ikke kapasitet til å prioritere dette» Bup Lian: så pasientgruppa mer konsentrert og besluttet å implementere DBT som en del av den klinikkovergripende virksomheten ved Bup Lian Etablert DBT team ved Bup Lian 2009: matriseorganisert team (ressurser fra fagstab, AT og AAT) Tilgjengelig behandling som virker, - men fortsatt utfordringer:

7 Utfordringene: Manglende felles kunnskap og rutiner som sikret at vi identifiserte disse pasientene Manglende felles forståelse av hva som var god behandling og tiltak for denne pasientgruppen i ulike faser av et behandlingsforløp

8 Dilemmaer Når sikreste behandling ikke er beste behandling tyngende for fagpersoner å skulle leve med forhøyet risiko for suicidalatferd stort påtrykk for raske krisebaserte tiltak, - forventning og krav om at vi skal ta over ansvar og kontroll

9 Mål med et klinikkovergripende fagutviklingsarbeid - pasientforløp: sikre rett forståelse av symptomer og eventuell sammenheng med underliggende atferdsmønstre sikre felles forståelse av viktige prinsipper i behandlingskontakt med denne pasientgruppen organisere behandlingstilbudet slik at vi unngår å forsterke erfaringen mange i denne pasientgruppen kan ha at forståelse og støtte fra andre mennesker (inkludert behandlingsapparatet) mest effektivt kan oppnås gjennom selvskading/selvmordsatferd

10 forts. mål med forløpsarbeidet Bup klinikk skal ha tydelige faglige retningslinjer for hvilke behandlingstilbud og tiltak som er anbefalt for denne pasientgruppen i ulike faser av pasientforløpet Alle behandlere skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å sikre at dette forløpet følges

11 Klinikkovergripende pasientforløp - prosessen Forankring i klinikkens lederteam Arbeidsgruppe: behandlingsansvarlige fra ungdomsteamene i allmennpoliklinikkene, DBT team, akuttpost, Ambulant akutt team (AAT) 4 arbeidsmøter vinteren 12/13, en del skrivearbeid mellom arbeidsmøtene Foreløpig ikke inkludert 1. linja

12 Implementering Besøkt alle ungdomsteamene: - Gi informasjon om forløpsarbeidet og hvorfor. - Få informasjon om «hvor skoen trykker» i allmennpoliklinisk hverdag ½ dagssemminar for alle behandlere i ungdomsteamene, behandlere ved akuttposten, AAT og DBT: - Undervisning om pasientgruppa og hva som er anbefalt behandling - Gjennomgang av pasientforløpet - Praktisk øvelse: sikkerhetsplan og SCID II Ikke gjennomført egen gjennomgang med legegruppa som går i vakt

13 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad.

14 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd henvisning/ mottak. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

15 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk Henvisning/mottak/utredning poliklinikk Man må skille mellom pasienter med akutt selvmordsfare der man kan anta at innleggelse vil føre til at selvmordsfaren reduseres og pasienter med vedvarende (kronisk) høy selvmordsfare der man kan anta at selvmordsfaren ikke reduseres etter innleggelse. Disse to gruppene skal ha ulike behandlingstilbud. Hos pasienter med vedvarende selvmordsfare og/eller selvskading må underliggende vansker med emosjons regulering utredes, i tillegg til forhold knyttet til sikkerhet (selvmordsfare, omfang og alvorlighet av selvskading, om selvskadingen har suicidal intensjon osv). Man bør så tidlig som mulig utarbeide en sikkerhetsplan og involvere omsorgspersoner i denne planen. Anamnese innhentes på vanlig vis, fra pasient og foreldre. Man bør også screene for psykose, stemningslidelser, angst, rusrelaterte problemer og traumer, med de vanlige utredningsverktøy som brukes til dette. Det er vanskelig å gjøre gode differensialdiagnostiske vurderinger av denne pasientgruppen, og dermed sikre rett fokus i behandling. Både fordi det ofte er vanskelig å gjennomføre nødvendig utredning på grunn av stadige kriser og ustabilt oppmøte, og fordi de ofte har et høyt symptomtrykk der de mest fremtredende symptomene varierer. I tillegg til å kartlegge på symptomnivå anbefales det altså å kartlegge underliggende problemområder (manglende styring av følelser, problemer i relasjoner, problemer med selvoppfatning, impulsivitet og manglende styring av tanker) som det beskrives i SCID- II under borderline personlighetsforstyrrelse. Dette er ikke for å diagnostisere personlighetsforstyrrelse men for å kartlegge opprettholdende faktorer med tanke på behandling. Der det er vanskelig å få gjennomført utredning på grunn av tilbakevendende akutte kriser kan AAT kontaktes for å bistå i forhold til stabilisering av den akutte krisen slik at poliklinikk kan få gjennomført nødvendig utredning. Der AAT på grunn av lang avstand ikke er tilgjengelig for slik bistand, må man finne andre lokale løsninger for å dele opp oppgavene med på den ene siden å ivareta pasient og familie ift den aktuelle krisen og på den andre siden få gjennomført nødvendig utredning for å sikre god behandling. Dette kan feks være samarbeid med fastlegen og andre aktuelle kommunale instanser, eller at pasient og familie drar til Trondheim for poliklinisk bistand fra AAT. Husk at omsorgspersoner vil ha krav på Opplæringspenger som ytelse for tapt arbeidsinntekt, når de er i direkte behandlingskontakt med spesialisthelsetjenesten og her er reisevei inkludert.. Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

16 Mottak/utredning poliklinikk Kartlegge alle ift selvskading og selvmordsrisiko Skille mellom pasienter med akutt selvmordsfare og pasienter med vedvarende (kronisk) forhøyet selvmordsfare Hos pasienter med vedvarende forhøyet selvmordsrisiko må følgende utredes og vurderes: underliggende vansker med emosjonsregulering (SCID II borderline delen) forhold knyttet til sikkerhet (selvmordsfare, omfang og alvorlighet av selvskading, om selvskadingen har suicidal intensjon osv)

17 Utarbeide sikkerhetsplan og involvere omsorgspersoner i denne Spørsmål om psykose, stemningslidelser, angst, rusrelaterte problemer og traumer I behandling av denne pasientgruppa anbefales at selvskadingen og suicidalitet prioriteres høyest så lenge problemet er aktivt Hvis utredning er vanskelig pga tilbakevendende kriser, få hjelp av AAT/fastlege dele på oppgavene

18 Vedlegg som ligger tilgjengelig på alle nivå i pasientforløpet:

19

20 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP klinikk FORSLAG TIL KODER SOM KAN BRUKES VED DIAGNOSTISERING AV SELVSKADING ELLER SELVMORDSFORSØK Ved selvskading eller selvmordsforsøk skal dette kodes på akse 4, og man skal sette opp to koder; en for villet egenskade og en som beskriver hvilken type skade det er snakk om. Det er den sistnevnte som skal være hovedtilstand av disse to. Man skal kode på den aktuelle episoden. Er selvskadingen vedvarende over tid, skal man velge blant kodene nedenfor som beskriver at det foreligger flere skader og hvor disse er lokalisert. Man skal alltid kode X6n Villet egenskade, ved både selvskading og ved selvmordsforsøk. Det kommer opp alternativer i BUP-data, i forhold til en underkoding av hvor skaden har funnet sted, eksempelvis X6n0 om det skjer i hjemmet, X6n4 om det skjer på skolen eller X6n9 om det skjer annet sted. Denne skal så kombineres med en av følgende: Ved intoksikasjon/overdose av medisiner: T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser Ved kutting med overflateskader finnes det flere koder avhengig av hvor man skader seg: S60.7 Flere overflateskader på håndledd og hånd S50.7 Flere overflateskader på underarm S40.7 Flere overflateskader på skulder og overarm S70.7 Flere overflateskader på hofte og lår S80.7 Flere overflateskader på legg T00.0 Overflateskader som omfatter hode med hals T00.1 Overflateskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken T00.2 Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) (overarm/underarm/hånd) T00.3 Overflateskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er) (lår/legg/fot) T00.6 Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med underekstremitet(er) Ved kutting hvor det blir åpne sår, finnes også flere koder avhengig av lokalisasjon: S61.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av håndledd og hånd (om det er kun ett sår) S61.7 Flere åpne sår på håndledd og hånd S51.8 Åpent sår på andre spesifiserte deler av underarm (om det er kun ett åpent sår) S51.7 Flere åpne sår på underarm S41.1 Åpent sår på overarm (om det er kun ett åpent sår) S41.7 Flere åpne sår på skulder og overarm S71.1 Åpent sår på lår S71.8 Åpent sår på kne og legg, uspesifisert del T01.0 Åpne sår som omfatter hode med hals T01.1 Åpne sår som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken T01.2 Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) T01.3 Åpne sår som omfatter flere deler av underekstremitet(er) T01.6 Åpne sår som omfatter flere regioner av over- og underekstremitet(er) Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

21 Scid-II Ustabil (Borderline) personlighetsforstyrrelse 22 Ustabil (Borderline) personlighetsforstyrrelse Nr. Intervju Kriterier og skåringer A: Et vedvarende mønster av ustabilitet i mellommenneskelige forhold, selvbilde og affekter, og markert impulsivitet som starter i tidlig voksen alder og manifesterer seg i en rekke sammenhenger, karakterisert ved minst fem av følgende kriterier: 63. Blir du ofte desperat når du tror (1) Desperate anstrengelser for å unngå en reell at noen du virkelig bryr deg om eller innbilt fare for å bli forlatt. kan komme til å forlate deg? NB Tell ikke med suicidal eller selvmutilerende Hva har du da gjort? atferd, som dekkes i kriterie (5). (Har du truet eller bønnfalt ham/henne?) 3 = Flere eksempler. Skåring: Har dine forhold til folk du virkelig (2) Et mønster med ustabile og intense mellombryr deg om mange svingninger menneskelige forhold som er kjennetegnet ved opp og ned? veksling mellom ekstremer av overidealisering og devaluering. Fortell meg om disse svingningene. 3 = Enten et langvarig forhold eller flere kortere (Var det ganger hvor du tenkte at forhold hvor det vekslende mønsteret de representerte alt du ønsket og forekommer minst to ganger. andre ganger hvor du tenkte at de var forferdelige? Hvor mange forhold Skåring: var av denne typen?) 66. Har du brått endret din følelse av hvem du er og hvilke mål du har? Gi meg noen eksempler på dette. Forandres ofte din følelse av hvem du er dramatisk. Fortell meg om det. Har det vært mange plutselige forandringer i dine mål, karriereplaner, religiøs tro osv. Fortell mer om det. (3) Markert og vedvarende ustabilt selvbilde eller følelse av eget selv. NB Inkluder ikke normal ungdoms-usikkerhet. 3 = Erkjenner trekket. Skåring:

22 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP klinikk MEDIKAMENTELL BEHANDLING Når det gjelder pasientgruppen i BUP-klinikk, som har selvskading og vedvarende suicidalatferd, er dette en sammensatt gruppe med ulike vansker og samtidige (komorbide) lidelser. Dette medfører at det ikke finnes ett medikament som er førstevalg for alle ved behov av medisinering. Valg av medikament vil avhenge av hele symptombildet, både de emosjonelt ustabile symptomene og andre eventuelle komorbide symptomer. Ut i fra erfaring har vi satt opp følgende medikamentgrupper, med en beskrivelse av når det kan være mest aktuelt å forsøke de ulike gruppene: SSRI Selektive serotonin reopptakshemmere Eksempelvis fluoxetin, sertralin, cipramil, cipralex Disse medikamentene har først og fremst indikasjon for bruk ved depresjon, noen med angstlidelser og tvangslidelser. Dersom pasienten har moderate/alvorlige depressive symptomer, hovedsakelig senket stemningsleie det meste av tiden, selv om dette kan ha et ustabilt preg, kan et SSRI være aktuelt å prøve. Erfaringsmessig ser man at stemningsleiet kan heves og stabiliseres noe, slik at svingningene ikke blir så uttalte. Stemningsstabiliserende antiepileptika Eksempelvis lamotrigin Disse medikamentene har først og fremst indikasjon ved bipolar lidelse, men erfaringen vår er at de kan ha effekt som stemningsstabilisatorer ved symptombilde med stor emosjonell ustabilitet, også redusere irritabilitet og aggresjon hos noen hvor dette er en del av symptombildet. Dermed kan dette være aktuelt å forsøke først, dersom stemningsleiet hovedsakelig er veldig ustabilt og svingende. Antipsykotika Eksempelvis quetiapin, aripriprazol, risperidon Disse medikamentene har først og fremst indikasjon ved psykose eller bipolar lidelse. Quetiapin brukes en del som stemningsstabilisator og kan være aktuelt både ved store stemningssvingninger eller om det foreligger psykotiske symptomer. Aripriprazol har indikasjon for ungdom, både i forhold til psykose og maniske symptomer ved bipolar lidelse. Derfor kan ett av disse medikamentene være aktuelt å bruke, ved komorbide psykotiske symptomer, også uten at det foreligger en psykoselidelse. Alvorlige atferdsvansker assosiert med aggresjon, impulsivitet og selvskading, har risperidon indikasjon for. Sentralstimulerende middel Eksempelvis metylfenidat En del pasienter har komorbid ADHD sammen med sin selvskading og vedvarende suicidalatferd, og for disse vil det være viktig å vurdere medisineringen for ADHD, om denne er adekvat, da dette kan påvirke de andre symptomene. Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

23 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd henvisning/ mottak. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

24 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk ) MOTTAK Hva er DBT? Dialektisk atferdsterapi (DBT) er opprinnelig utviklet av Marsha M. Linehan for personer med emosjonelt ustabil fungering og selvskadingsproblematikk. DBT er en forskningsbasert behandlingsmodell, utformet og utprøvd på voksne personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og store problemer med følelsesregulering som fører til gjentatte selvmordsforsøk og ulike former for selvskading. Behandlingen bygger på kognitiv atferdsterapi, dialektisk tenkning og zen-buddhisme. Sentralt i behandlingen er arbeidet med emosjonell regulering og utvikling av sosial kompetanse. DBT programmet ved Bup Lian bygger på en versjon tilpasset til bruk for ungdom, programmet har vist lovende resultater i RCT studie i regi av NSSF. Når skal DBT-teamet kontaktes? Inklusjonskriterier for behandlingen er: - tidligere selvmordsforsøk og/eller gjentatt villet egenskade siste fire måneder - problemer med minst tre av de fem problemområdene beskrevet ved borderline personlighetsforstyrrelse i DSM-IV (vurderes vha SCID II bordeline delen av henviser). Eksklusjonskriterier kan være (vurderes individuelt): - psykose (Med unntak av mikro-psykotiske episoder, jfr. DSM-IV, BPD, kriterie 9) - alvorlig spiseforstyrrelse - alvorlig avhengighet av rus - alvorlig atferdsforstyrrelse - lett-moderat psykisk utviklingshemming - asberger syndrom/autisme Pasienten skal primært være utredet i BUP poliklinikk, og behandler i almennpoliklinikk skal holde saken åpen mens DBT programmet gjennomføres og gjennoppta behandlingen når DBT er gjennomført. Når ungdom har gjentatt villet egenskade og/eller suicidalatferd (inkl trusler om suicidalatferd) over tid, samt strev på minst tre av problemområdene: manglende styring av følelser, problemer i relasjoner, problemer med selvoppfatning, impulsivitet og manglende styring av tanker er DBT eneste anbefalt behandlingstilbud ved Bup klinikk og henvisning til DBT skal vurderes. DBT team vurderer skriftlige henvisninger ukentlig, henvisning må beskrive pasienten ift inklusjonskriteriene (her også problemområder kartlagt ved SCID II borderline delen) og kort redegjøre for diagnostisk vurdering basert på generell diagnostisk kartlegging og Humøret ditt. DBT terapeut kan også komme for en orientering om DBT programmet forut for henvisning, i felles samtale med pasient og behandler. Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

25 Henvisning til DBT Inklusjonskriterier: - Tidligere selvmordsforsøk og/eller gjentatt villet egenskade siste 4 mnd - Problemer med minst tre av de fem problemområdene beskrevet ved borderline pf i DSM-IV (vurderes vha SCID II borderline delen) Når skal DBT vurderes: - Fyller inklusjonskriteriene over tid, DBT eneste anbefalt behandlingstilbud i vår klinikk og henvisning til DBT skal vurderes

26 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd henvisning/ mottak. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

27 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk Beskrivelse av Ambulant Akutt Team s (AAT) tilbud MOTTAK Hva er AAT? AAT ble opprettet for å gi et akuttilbud til barn og ungdom i krise, og tilbyr hjemmebasert behandling som et supplement til innleggelse ved sengeavdeling. I tillegg har AAT øyeblikkelig-hjelp-funksjon, og håndterer ø-hjelpshenvendelser fra poliklinikkene i Trondheim (BUP Saupstad, BUP Klostergt, BUP Orkdal og BUP/BUK). Dette som en prøveordning fram til juni Ambulant akutteam består av miljøterapeuter og psykolog, lege bistår ved behov. AAT ambulerer, det betyr at teamet har mulighet til å gjennomføre samtaler hjemme, på skolen eller andre arenaer. AAT samarbeider med behandlere i poliklinikk, skole og øvrige involverte. Når skal AAT kontaktes? 1) Ved henvendelser omkring øyeblikkelig-hjelp 2) Ved behov for vurdering av selvmordsrisiko 3) Ved akutt krise der innleggelse ikke er vurdert som den beste behandlingen 4) Når henviser har behov for avklaring og drøfting av tiltak videre Hvordan komme i kontakt med AAT? AAT er tilgjengelig fra kl på hverdager. Vakttelefon Utover ordinær arbeidstid er det akuttenheten v/bup Lian som har ø-hjelpsfunksjon, og vurdering gjøres av vakthavende lege i samarbeid med akuttenheten. Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

28 Henvisning Ambulant akutt team ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp ved behov for vurdering av selvmordsrisiko ved akutte kriser der innleggelse ikke er vurdert som beste behandling ved akutte kriser der poliklinisk behandler trenger avlastning for å fokusere på nødvendig utredning

29 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd henvisning/ mottak. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

30 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk Indikasjoner for akuttinnleggelse av pasienter med selvmordsadferd og kronisk selvskading Det er konsensus i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt at innleggelse i døgnenhet i mange tilfeller er lite hensiktsmessig for denne pasientgruppen. Jfr. de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord bør innleggelser i døgnenheter unngås. Er innleggelse nødvendig i en akutt situasjon, bør varigheten av oppholdet begrenses til kun å omfatte den akutte selvmordskrisen. På bakgrunn av forventet varighet av problemene og faren for at endringer i behandlingsplan, inkludert bruk av ulike akutte tiltak kan redusere prognosen på sikt, er det nødvendig både for pasient, pårørende og involverte helsepersonell å leve med noe større grad av risiko for suicidal atferd for denne gruppa sammenliknet med pasienter med mer tidsavgrenset suicidalitet. Det er viktig at både pasient, pårørende og involvert helsepersonell er kjent med denne risikoen. Om akuttinnleggelse allikevel er et tiltak gjelder følgende; Indikasjoner for akuttinnleggelse Komorbiditet med selvstendig indikasjon Psykotisk episode Alvorlig affektiv lidelse Selvskading/suicidalitet o Alvorlig selvmordsforsøk o Selvskading ute av kontroll Ved innleggelse akuttenheten gjelder følgende; DBT terapeut eller behandler ved ambulant akutt- team (AAT) tar kontakt ved behov for innleggelse Planlegge lengde og målsetting for oppholdet allerede ved innleggelse og overholde dette (det skal tilstrebes kortvarig innleggelse, max 3 dager) Pasienten kan skrive seg ut tidligere om ønskelig Samarbeide med behandler ved DBT eller AAT under innleggelsen Pasienten skal tilbake til sin behandler ved DBT eller AAT etter utskrivning Om full post à kan medføre tidligere utskrivning eller overflytting til annen post (G) Mål for innleggelse; Beskyttelse av akutt suicidal og selvskadende adferd Stabilisering Endring av destruktiv adferd, alternative mestringsstrategier Forpliktelse i forhold til behandling Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

31 Innleggelser Nasjonale retningslinjer: - Døgninnleggelser bør unngås - Ved kriser bør behandlingstilbudet forsterkes poliklinisk Indikasjon for innleggelse: - Komorbiditet med selvstendig indikasjon (psykotisk episode, alvorlig affektiv lidelse, selvskading/suicidalatferd ute av kontroll/etter alvorlig selvmordsforsøk) Retningslinjer ved innleggelse: - Kontakt mellom poliklinisk behandler og akuttpost - Varighet (kortest mulig tilstrebe max 3 dager) Mulige mål for innleggelse: - beskyttelse, stabilisering og alltid motivering/forpliktelse for videre poliklinisk behandling

32 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd: Delforløp - Behandling. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

33 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP klinikk Behandling poliklinikk 1) I behandling av ungdom med villet egenskade anbefales at selvskadingen og suicidalitet prioriteres høyest så lenge problemet er aktivt. 2) Behandlingstilbud bør for øvrig inneholde fokus på: - engasjere og motivere for behandling - tydelig prioritering mellom ulike mål for behandling - presise analyser av problemet - balansere mellom aksept og krav til endring - lære nye ferdigheter - hjelp til selvhjelp - ikke forsterke selvskadings-/selvmordsatferden - sikkerhetsplan. 3) Anbefalte behandlingsmetoder er dialektisk atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, multisystemisk terapi og skjemafokusert terapi. Av disse behandlingsprogrammene er det bare dialektisk atferdsterapi som er tilgjengelig i vår klinikk. 4) Fagfolk som jobber spesielt med denne pasientgruppen har behov for støtte i form av særskilt opplæring og veiledning. 5) Hvis man ved behandling i allmennpoliklinikk ikke ser betydelig endring i retning reduksjon i selvskadings-/selvmordsatferd etter 6 mnd, skal henvisning til dialektisk atferdsterapi vurderes. Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

34 Behandling i almennpoliklinikk Selvskading og suicidalproblematikk prioriteres høyest så lenge problemet er aktivt Behandlingstilbudet må forøvrig fokusere på: - engasjere og motivere for behandling - tydelig prioritering mellom ulike mål for behandling - presise analyser av problemet - balansere aksept og krav til endring - lære nye ferdigheter - hjelp til selvhjelp - ikke forsterke selvskadings-/selvmordsatferden Fagfolk som jobber med denne pasientgruppen har behov for særskilt opplæring og veiledning Hvis ikke betydelig reduksjon av selvskadings- /selvmordsatferd etter 6 mnd, skal henvisning til DBT vurderes

35 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP klinikk Hva når ungdom ikke vil delta i DBT? Ulike scenario som kan gjøre det vanskelig for ungdom å forplikte seg til å delta i DBT: 1. ønsker ikke å delta i gruppe sammen med andre ungdommer 2. ønsker ikke at foreldre deltar på ferdighetsgruppe 3. ønsker ikke å delta pga varighet (ca. 20 uker). 4. ønsker ikke å jobbe med å redusere selvskading Forpliktelsesarbeid i DBT, innhold og struktur Før oppstart i DBT, er det en orienteringsfase hvor målet er å skape en allianse med pasienten og gi informasjon som er nødvendig for å kunne ta stilling til om hun eller han vil gå i denne formen for behandling. Et grundig gjennomført orienteringsstadium har vist seg å minske antallet pasienter som avslutter terapien for tidlig, og synes å være til stor nytte lenger ute i terapien når motivasjonen kan være vekslende (Linehan, 1993b). I DBT er det utviket egne spesifikke strategier for forpliktelse. DBT-terapeutene bistår poliklinisk behandler for å øke motivasjon og forpliktelse til DBT gjennom ett eller flere felles treff. Deretter starter terapiarbeidet, hvor det overordnede målet er pasientens sikkerhet, og hvor arbeid med omfattende kontrollsvikt, for eksempel selvskading og stoffmisbruk, blir prioritert. For å oppnå dette rettes arbeidet mot fire hierarkisk ordnede delmål: 1. redusere livstruende og annen selvskadende atferd 2. redusere atferd som forstyrrer terapien 3. redusere atferd som påvirker livskvaliteten 4. øke atferdsmessige ferdigheter Hva skal vi tilby når ungdom ikke vil ha det vi vurderes som egnet/god nødvendig behandling? Skal vi tilby en oppfølging som vi egentlig ikke vurderer som verken god (ift problematikk) eller som behandling. Når skal vi kunne avslutte slike saker og overføre til fastlege å følge opp sikkerhetsplan eller andre tiltak med mål om støtte/stabilisering? Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

36 Hva når ungdom ikke vil delta i anbefalt behandling - DBT? Ulike scenario som kan gjøre det vanskelig for ungdom å forplikte seg til å delta i DBT (vil ikke i gruppe, vil ikke ha med foreldre, for lang varighet, vil ikke redusere selvskading) Informasjon om forpliktelsesarbeidet i DBT og muligheten til å trekke inn DBT terapeut for å bistå poliklinisk behandler i motivasjons arbeid før henvisning Hva skal vi tilby når ungdom ikke vil ha det vi vurderer som egnet/god/nødvendig behandling?

37 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd: Delforløp - Behandling. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

38 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk BEHANDLING Hvordan jobber man i DBT? DBT er et tidsavgrenset, intensivt behandlingsprogram der man jobber målrettet for å redusere livstruende atferd, med behandlingsallianse og mestring i å gjøre ting på en måte som er mer i samsvar med ungdommens langtidsmål. Behandlingen består av individualterapi x1 per uke. Ferdighetstrening i strukturerte grupper x1 per uke Foreldre deltar på ferdighetstreningsgruppene med mål om å fremme generalisering og opprettholde allerede lærte ferdigheter ved å lære familiemedlemmer hvordan de kan forsterke gode løsningsstrategier og modellere hensiktsmessig atferd. Telefonkonsultasjon med individualterapeut mellom timene. Behandlingstiden er som regel ca. 20 uker. Viktige behandlingsprinsipp: DBT hjelper mennesker med å få et liv som er verdt å leve. DBT har som mål at hver enkelt erstatter problematferd med hensiktsmessig atferd. Hvis man skal endre ting, hjelper det ikke å bare forstå ting i seg selv. Vi må gjøre noe annet for å forandre oss og vårt forhold til omgivelsene. Balansere validering med problemløsning Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

39 St.Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Psykisk Helsevern Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk - Lian Dialektisk atferdsterapi DBT - Dialectical Behavior Therapy Et intensivt behandlingstilbud for ungdom mellom 12 og 18 år med selvmordsatferd og selvskadingsproblematikk Hvem passer tilbudet for: DBT er en behandling for ungdom som sliter med selvmordsatferd, selvskadingsproblematikk, sterk tristhet, sinne, svingende humør og som lett vikler seg inn i vanskeligheter. Behandlingstilbudet: 1. Individualterapi 2. Ferdighetstreningsgruppe for ungdom og pårørende 3. Telefonkonsultasjon 4. Konsultasjonsteam for terapeuter 5. Familieterapi Hva betyr Dialectical Behavior Therapy - DBT: Dialectical oversettes med dialektisk, som betyr at to motsatte ting kan være sant på en gang. Ting kan svinge fra det ene til det andre, og det kan finnes en bedre løsning enn det en først tenker på. Behavior betyr atferd, altså hva man gjør. Hvis man skal endre ting, hjelper det ikke å bare forstå ting. Vi må også forandre oss og forholdet til de rundt oss. Therapy betyr behandling etter godkjent teori og metode. Lære å gjøre ting på en måte som man vet hjelper. Vokseninvolvering En voksen (forelder/foresatt) som er tett med i hverdagen til ungdommen skal delta på alle gruppesamlinger. Ferdighetstreningsgruppen: 4-5 ungdommer og pårørende deltar på gruppetilbudet samtidig. Varighet: 16 uker. Nye medlemmer kan tas opp hver 4.uke. Individualterapi: Hver enkelt ungdom har egen individualterapeut. Hvem kan delta: Ungdommer rekrutteres fra alle enhetene i Bup Klinikk. Orienteringsfase 3 4 uker Individualterapi Ferdighetstreningsgruppe 16 uker Nye opptak hver 4. uke Avslutningsfase Alec Miller og hans kolleger har tilpasset Dialectical Behavior Therapy for ungdom. DBT ble opprinnelig utviklet av Marsha M. Linehan i 1993.

40 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd: Delforløp - Behandling. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

41 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP klinikk Beskrivelse av Ambulant Akutt Team s (AAT) tilbud BEHANDLING Hvordan jobber AAT? Behandlingen rettes i første omgang mot å stabilisere tilstanden til pasienten. Viktige behandlingsprinsipp: Arbeidet har en systemisk tilnærming ved å mobilisere ressurser i familie og nettverk med utgangspunkt i ungdommens hjemmemiljø Støtte og stabilisering Rammer og struktur Psykoeduksjon Veiledning til foreldre Motivasjon for videre behandling AAT benytter prinsipper fra DBT i møte med ungdommene. Eks. ferdighetene følelsesregulering, holde-ut ferdighetene. AAT kan være en forsterkning av et poliklinisk tilbud, der dette tilbudet ikke er tilstrekkelig. Er situasjonen og barnets/ungdommens helsetilstand av en slik karakter at det er nødvendig med en innleggelse, vil man iverksette dette tiltaket ut i fra behov om beskyttelse. Lengden på et opphold utløst av øyeblikkelig hjelp vil variere ut fra behov. Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

42 Hvordan jobber AAT med denne pasientgruppen? Behandlingen rettes mot stabilisering Viktige behandlingsprinsipp: - Systemisk tilnærming ved å mobilisere familie og nettverk - Støtte og stabilisering - Rammer og struktur - Psykoedukasjon - Veiledning til foreldre - Motivasjon for videre behandling - Benytter prinsipper fra DBT i sin behandlingskontakt

43 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd: Delforløp - Behandling. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

44 Innleggelser Nasjonale retningslinjer: - Døgninnleggelser bør unngås - Ved kriser bør behandlingstilbudet forsterkes poliklinisk Indikasjon for innleggelse: - Komorbiditet med selvstendig indikasjon (psykotisk episode, alvorlig affektiv lidelse, selvskading/suicidalatferd ute av kontroll/etter alvorlig selvmordsforsøk) Retningslinjer ved innleggelse: - Kontakt mellom poliklinisk behandler og akuttpost - Varighet (kortest mulig tilstrebe max 3 dager) Mulige mål for innleggelse: - beskyttelse, stabilisering og alltid motivering/forpliktelse for videre poliklinisk behandling

45 Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP klinikk Miljøterapeutiske tiltak for pasienter med selvskading og selvmordsadferd Ved selvskading i avdelingen: minst mulig dramatikk rundt hendelsen Personalet skal verbalt forsøke å stanse pasienten og pasienten skal ikke forlates før situasjonen er avklart. etter selvskading skal pasienten få tilbud om nødvendig utstyr (bandasjer og lignende), evt. hjelp dersom det er nødvendig pasienten bør i utgangspunktet selv fjerne spor etter selvskadingen (hvor mye hjelp vurderes i vært enkelt tilfelle) pasienten skal ha samtale med personal etter selvskading Samtale etter selvskading: personalet skal være aksepterende på impulsen, men ikke på handlingen fokus skal være på følelsene, ikke på selve handlingen personalet skal hjelpe pasienten til å finne utløsende årsak til selvskadingen personalet skal hjelpe pasienten å finne alternativer til selvskading (sikkerhetsplan/mestringsplan) personalet skal formidle at vi aksepterer pasienten, hennes/hans følelser og impulser og at vi ønsker å hjelpe henne/han til å mestre disse på en mer hensiktsmessig måte personalet må være bevisst på at pasienten gjør så godt hun/han kan og ikke opptre slik at pasienten føler seg avvist Tiltak når pasienten kommer med trusler om selvskading eller suicid: skal tas opp i samtale fokus for samtalen skal være det samme som etter selvskading ikke som ved kartlegging av suicidfare. Tiltak ved verbal utagering i fellesmiljøet: pasienten tas ut av fellesmiljøet pasienten skal få uttrykke sine følelser overfor personalet trusler mot personalet godtas ikke i slike tilfeller skal pasienten konfronteres og ansvarliggjøres Øvrige tiltak: verbalisering, både planlagte samtaler og ved behov her og nå fokusering aktivisering orientering om situasjon ansvarliggjøring undervisning ulike angstdempingstiltak positiv tilbakemelding på mestring begrunnelse ved avslag på ønsker / krav begrunnelse ved avvisning på uønsket atferd og tilbud om samtale når pasienten har bedre kontroll på sin atferd Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: Utarbeidet av arbeidsgruppen for pasientforløp; Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP klinikk Foreldre skal informeres ved selvskading når pasienten er under 16 år, vurdere alvorligheten om pasienten er over 16 år Mål for innleggelse: Planlegge lengde og målsetting for innleggelse (hva er positive og negative faktorer ved innleggelse?) Motivere for videre behandling i poliklinikk Vedlegg til pasientforløp: Selvskading og vedvarende selvmordsadferd blant barn og ungdom ved BUP-klinikk. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad. DokumentID: 22766

46 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd: Delforløp - Oppfølging. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

47 Oppfølging etter DBT DBT team vurderer behov for videre behandling sammen med pasient, omsorgspersoner og behandler i allmennpoliklinikk videre behandling skjer evt ved allmennpolikl DBT terapeut tilbyr tre felles samtaler med pasient og behandler i poliklinikk for å sikre god overføring av de nye strategiene og ferdighetene Poliklinisk behandler kan i etterkant ta ny kontakt for felles samtale med DBT teraput og pasient, for en «booster»/oppfriskning av DBT ferdigheter og forpliktelse

48 Selvskading og vedvarende selvmordsadferd: Delforløp - Oppfølging. Forløpsansvarlig Gjertrud Kvalstad

49 Oppfølging etter innleggelse akuttposten Prosjekt «I trygge hender 24-7»: forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger» Fem tiltak: spesialistvurdering innen et døgn, iverksetting av beskyttelsestiltak, planlegging av permisjon og tiltak ved utskrivelse (sikkerhetsplan)

50 Behov for forbedringer ved neste revisjon Mer tydelige retningslinjer om hva vi skal tilby de som ikke vil ha det vi vurderer som nødvendig behandling Mer tydelige retningslinjer for indikasjon for innleggelse og bruk av «planlagte innleggelser» og «åpen retur» Inkludere 1. linja i pasientforløpet

51 Erfaringer så langt Implementering: kontinuerlig prosess, leger i vaktordning Kunnskap om og rutiner for å identifisere pasientgruppa: - Kartlegge underliggende problemområder (manglende styring av følelser, probl i relasjoner, probl med selvoppfatning, impulsivitet og manglende styring av tanker) med SCID II: - pasient til poliklinisk behandler gjennom 2 år, etter gjennomgang av SCID II: «det er jo der her jeg strever med»

52 Forts. Erfaringer Hva er god behandling ved kriser og perioder med høyere symptomtrykk: - bruk av sikkerhetsplan som beskriver ulike trinn av tiltak - poliklinisk behandler om bruk av sikkerhetsplan etter implementering av forløpet: «har endra helt hvordan jeg forholder meg til pasienter med denne problematikken. Nå har vi jo en plan om hva pasienten, foreldre og jeg skal gjøre ved krisesituasjoner» - hva ved en innleggelse er det som hadde hjulpet deg nå og hvordan kan dere (pas og omsorgspersoner) lage noen av de samme rammene/betingelsene uten at du legges inn?

53 Forts. erfaringer Men fortsatt en del tiltak som antagelig forsterker pasienters opplevelse av at forståelse og støtte mest effektivt oppnås gjennom selvskading/selvmordsatferd (stort påtrykk for raske krisebaserte tiltak ved økt symptomtrykk overføres mellom alle aktører: pasient omsorgspersoner poliklinisk behandler akuttpost osv)

54

Forord. Selvmordsforebyggende arbeid innen psykisk helsevern er komplekst og utfordrende både faglig og følelsesmessig. Arbeidet omfatter alt fra fy

Forord. Selvmordsforebyggende arbeid innen psykisk helsevern er komplekst og utfordrende både faglig og følelsesmessig. Arbeidet omfatter alt fra fy Forord Selvmord og selvmordsforsøk er en stor påkjenning først og fremst for pårørende og etterlatte, men også for helsepersonell som opp lever dette i sitt kliniske virke. Helsetjeneste n e vil dessverre

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

FORORD. Sykehuset Telemark HF, april 2004. Egil Waldenstrøm

FORORD. Sykehuset Telemark HF, april 2004. Egil Waldenstrøm FORORD Psykiatrisk sykehusklinikk, Sykehuset Telemark HF, erfarte på slutten av 1990-årene at stadig flere unge, spesielt unge kvinner, ble innlagt ved seksjon for akuttpsykiatri pga. alvorlig selvskading

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

MASTERGRAD I HELSE- OG SOSIALFAG

MASTERGRAD I HELSE- OG SOSIALFAG MASTERGRAD I HELSE- OG SOSIALFAG Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Behandling, relasjon og aktivitet En narrativ analyse av 5 personer med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Forebygging av selvmord, del 1:

Forebygging av selvmord, del 1: Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 24 2006 Systematisk kunnskapsoppsummering Om rapporten: Rapporten

Detaljer

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Hovedoppgave Tora Thorsrud Psykologisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Akutt psykiatrisk avdeling Generell styrke ved retningslinjene Dette er ett stort

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Krise når hva hvordan?

Krise når hva hvordan? Krise når hva hvordan? Erfaringer fra Ambulant Akutteam i Ålesund, (AAT) Akutt hjemmebehandlingsteam (AHT) Victor Grønstad, Overlege i akutt hjemmebehandlingsteam, Voksenpsykiatrisk avdeling, Ålesund sjukehus

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Bakgrunn Regionalt

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer