SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap2016. Samferdselsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap2016. Samferdselsdepartementet"

Transkript

1 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Årsregnskap216 Samferdselsdepartementet

2 Ledelseskommentar Innledning Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken. I 216 hadde Samferdselsdepartementet bl.a. etatsstyringsansvar for sju etater, forvaltet statens eierskap i sju selskaper og et statsforetak. Departementet fører regnskapet etter kontantprinsippet, slik det går fram av prinsippnoten til årsregnskapet. Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener årsregnskapet gir et dekkende bilde av Samferdselsdepartementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter i 216. Vurdering av vesentlige forhold I 216 disponerte departementet tildelinger på i alt 38,9 mrd. kr, inkl. 3 mrd. kr til innskudd i Infrastrukturfondet. Tilsvarende tildeling i 215 var 47,18 mrd. kr, inkl. 4 mrd. kr til innskudd i Infrastrukturfondet. Samferdselsdepartementet mottok også en belastningsfullmakt på 1,45 mill. kr på kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, jf. bevilgningsrapporteringens note B. Infrastrukturfondet ble opprettet i 213 for å sikre en varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur. Årsregnskapet for fondet finnes på erin =en.no under Samferdselsdepartementet. På kap. 13 Samferdselsdepartementet, post 1 Driftsutgifter har departementet i 216 disponert 179,93 mill. kr. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr, og beløpet regnes som mulig overføring til 217. Til sammenligning ble mindreforbruket 5,25 mill. kr i 215, og hele beløpet ble overført til 216. På kap. 13 Samferdselsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter utredninger, modernisering av transportsektoren er det bevilget 26,8 mill. kr. Midlene benyttes til reformer innen transportsektoren, i 216 i hovedsak til lønn for midlertidige ansatte og kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med jernbanereformen. Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,1 mill, kr, og beløpet regnes som mulig overføring til 217. På kap. 13 Samferdselsdepartementet, post 3 Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen har departementet i 216 disponert 1, mill. kr. Regnskapet viser et mindreforbruk på 3,16 mill. kr. Et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsenteret ble etablert i 215 og skal utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av senteret. Til internasjonale organisasjoner ble det utgiftsført 41,65 mill. kr i 216. Mindreforbruket på 1,14 mill. kr gjelder i hovedsak at departementet i sitt budsjett la opp til å betale hele departementets andel til EU-programmet Marco Polo, mens Kystverket betalte halvparten. I 215 ble det utgiftsført ca. 43,76 mill. kr. 2

3 Til Nye Veier AS ble det i 216 regnskapsført 675, mill, kr på kap Utbyggingsselskap for veg, post 7 Tilskudd til utbyggingsselskap for veg og 6, mill, kr på post 75 Tilskudd til egenkapital. Som en del av jernbanereformen ble det i 216 opprettet et statsforetak, tre aksjeselskaper og et jernbanedirektorat. Bane NOR SF og Jernbanedirektoratet som har overtatt Jernbaneverkets oppgaver, var operative fra 1.januar 217. Samferdselsdepartementet kjøper bedriftsøkonomisk ulønnsomme tjenester som av samfunnsmessige hensyn er viktig å opprettholde. Det ble blant annet utbetalt 3,18 mrd. kr til kjøp av persontransport med tog, 719,7 mill, kr til kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes, 761,2 mill, kr til kjøp av innenlandske flyruter og 43, mill. kr til kjøp av post- og banktjenester. Samlet utgift til disse kjøpene i 216 er 5,6 mrd. kr. I 215 ble det betalt 4,95 mrd. kr for de samme tjenestene. Ordningene kjøp av persontransport med tog og kjøp av innenlandske flyruter viste en mindreutgift på hhv. 75,83 mill. kr og 5,19 mill. kr, jf note B om overføring til 217. Samferdselsdepartementet er omfattet av ordningen med nettoføring av merverdiavgift i ordinære statlige forvaltningsorganer og har i henhold til fullmakt, utgiftsført 12,85 mill. kr på kap Nettordning statlig betalt merverdiavgift, post 1 Driftsutgifter. Til sammenligning ble 11,25 mill. kr utgiftsført i 215. Artskontorapporteringen viser at utgiftene til drift og investeringer summerte seg til 228,76 mill. kr. Av dette utgjør 142,24 mill. kr utbetalinger til lønn. Artskontorapporteringen med noter gir utfyllende opplysninger om Samferdselsdepartementets utgifter spesifisert etter art. I 216 utbetalte departementet 38,27 mrd. kr til ulike tilskuddsordninger og overføringer. Holdes innskuddet til infrastrukturfondet utenfor, ble det utbetalt kr 8,27 mrd. kr i tilskudd og overføringer i 216 og 6,68 mrd. kr til samme formål i 215. Økningen skyldes for det meste utbetaling av tilskudd til egenkapital og drift til Nye Veier AS. Pr utgjorde mellomværende med statskassen 6,55 mill. kr. Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av. Foruten rapportert mellomværende med statskassen har Samferdselsdepartementet en leverandørgjeld på 3,47 mill. kr som ikke er betalt og derfor ikke framkommer som utgift i årsregnskapet. Tilleggsopplysninger Riksrevisjonen er revisor og bekrefter regnskapet for Samferdselsdepartementet. Revisjonsberetningen for årsregnskapet antas å foreligge i løpet av andre kvartal 217. Oslo, 15. mars 217, Villa Kulild Departementsråd 3

4 Prinsippnote til årsregnskapet Samferdselsdepartementets årsregnskap er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"). Årsregnskapet er ført i henhold til krav i bestemmelsene punkt og i Finansdepartementets rundskriv R-115 av november 216. Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: Regnskapet følger kalenderåret Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen "Netto rapportert til bevilgningsregnskapet" er lik i begge oppstillingene. Samferdselsdepartementet er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt Departementet (bruttobudsjettert virksomhet) tilføres ikke likviditet gjennom året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved overgang til nytt år nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto. Bevilgningsrapporteringen Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger Samferdselsdepartementet står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som departementet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som departementet har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva departementet har fått stilt til disposisjon for hver statskonto (kap/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser Samferdselsdepartementet står oppført med i statens kapitalregnskap. Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap. Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt fullmakten, og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. Disse fullmaktene går fram av note B til bevilgningsrapporteringen. Artskontorapporteringen Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser regnskapstall Samferdselsdepartementet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Samferdselsdepartementet har en trekkrettighet for 4

5 disponible tildelinger på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen. Note 7 til artskontorapporteringen viser sammenhengen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen. I denne noten fremkommer også balansetall fra Samferdselsdepartementets interne regnskap, herunder bokførte finansielle eiendeler og forpliktelser og bokførte fordringer og gjeld som ennå ikke er betalt, og som derfor ikke skal inngå i rapporteringen til statsregnskapet etter kontantprinsippet. 5

6 stillinav bevil nin sraorterin, Utgiftskapitte1Kapittelnam Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift(-) og mindreuift 13 Samferdselsdepartementet 1 Driftsutgifter A Samferdselsdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter - utredninger, modernisering av tmnsportsektoren A Samferdselsdepartementet 3 Miljø-/olievembase i Lofoten/Vesterålen A Samferdselsdepartementet 7 Tilskudd til internasjonale organisasjoner A I Samferdselsdepartementet 71 Tilskudd til trafikksikkerhets-formålmv. A Samferdselsdepartementet 72 Tilskudd til samferdselsberedskap A Samferdselsdepartementet 74 Tilskudd til Redningsselskapet A Forskning og utvikling mv. 21 Utredninger vedrørende miljø,trafikksikkerhetinv. A Forskning og utvikling mv. 5 Samferdselsforskning A Flytransport 7 Kjøp av innenlandske flymter A Tilskudd til regionale flyplasser 71 Tilskudd til ikke-statlige ftyplasser A Utbyggingsselskap for veg 7 Tilskudd til utbyggingsselskap for veg A Utbyggingsselskap for veg 71 Netto utgifter - overføring av eiendeler og forpl ktelser fra Statens vegvesen A Utbyggingsselskap for veg 75 Tilskudd til egenkapital A Særskilte transporttiltak 6 Særskilt tilskudd til kollektivtransport A,B Særskilte transporttiltak 61 Belønningsordningen for bedre kollektivtmnsport mv i byområdene A Særskilte transporttiltak 63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter A Særskilte transporttiltak 7 Kjøp av sjøtransporttj. på str. Bergen - Kirkenes A Særskilte transporttiltak 75 Rentekompensasjon for bompengelån A Infrastrukturfond 95 Innskudd av fondskapital A Persontmnsport mcd tog 7 Kjøp av persontmnsport mcd toc A Bane NOR SF 7 Tilskudd til drift B Bane NOR SF 96 Aksjekapital A Togvedlikehold AS 7 Tilskudd til drift B Togvedlikehold AS 96 Aksjekapital A Togmateriell AS 7 Tilskudd til drift B Togmateriell AS 96 Aksjekapital A Reiseplan og billettas 7 Tilskudd til drift B Reiseplan og billett AS 96 Aksjekapital A Kjøp av posttjenester 7 Kjøp av post- og banktjenester A Statsrådet (belastningsfullmakt) 1 Drifisutgifter B Statens erstatningsansvar (belastningsfullmakt) 71 Frstatningsansvar mm B Nettoordnin, statlibetalt merverdiav ift 1 Driftsut ifter B Sum utgifisfirrt * Samlettildelin skal ikkeredus eres med eventuelle av itte belastnin =sfullmakter Se note B for nærmere forklarin 6

7 Inntektskapittel Kapittelnam Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 216 Merinntekt og mindreinntekt 43 Samferdselsdepartementet 1 Refusjon fra Utenriksdepartementet Oslo lufthavn AS 9 Avdrag på lån Svinesundsforbindelsen AS 9 Avdrag på lån Infrastrukturfond 85 Avkastning infinstmkturfond I Postftenester 7 Tilbakebetaling post- og banktjenester Tilfeldige inntekter 29 Ymse Særskilte avgifter mv. ibrukav frekvenser 7 Avgift på frekvenser mv.** Aksjer i NSB AS 85 Utbytte Renter av lån til Oslo lufthavn AS 8 Renter Aksjer i Avinor AS 85 Utbytte Renter av Svinesundsforbindelsen AS 8 Renter Folketdens inntekter 72 Arbeidsiverav ift , Sum inntektsfort Netto rapportert til bevilgningsregnskapet *talkontoer 64791Norges Bank KK /innbetalinger Norges Bank KKMtbetalinger ( Fndring i mellomværende med statskassen Sum rapportert Bevilges over Finansdepartementets budsjett. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inntektsfører på posten. Endring i bevilgning i 216 går fremav Prop. 34 S/Innst. 15 S ( ). Beholdnin er r rtert til k talre nskat Konto Tekst Endri Aksjer Kapital i statsforetakiselskap med begrenset ansvar Utlån til Oslo lufthavn AS og Svinesundsforbindelsen AS Infrastrukturfondet Mellomværende med statskassen

8 Kapittel og post NoteA Forklarinav samlettildelinut ifter Overført fra i fjorårets tildelinger Samlet tildeling

9 Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overforbart beløp til neste år Kapittelog post "kan overfores" Utgiftsførtav andre Menngill(-)/ Merinntekter/ Merutgift(-)/ Stikkord liii.avgite belastnings ron'tdreutgiftetter avgitte mindreinntekter(-) mindreutgift fiilltnakter(-) belastnings-fullmakter nwrinntektsfullmakt "kan oyeuføres, kan nyttes under kap. 1311, post 71" "kan oretfores, kan nyttes under kap. 131, post 7" "kan ore,føres" "kan oretfores" "kan overfores" "kan overfores" I Omdisponeringfrapost 1til45ellertilpost Sumgrunnlagfor Maks. overførbart Innsparinger(-) 1/21franeste års overføring beløp bev nin I Muligoverførbart beløp beregnetav virksomheten 336 I 12 I *Maks irnah beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på drifispostene 1-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert infonnasjon omoverføring av ubrukte bevilgninger. 9

10 Forklaring til bruk av budsjettfullmakter Mottatte belastningsfullmakter Samferdselsdepartementethar fra Statsministerenskontor mottatt en belastningsfulhnaktpå 1 45 krpå kap. 21, post 21. Departementethar benyttet kr av belastningsfullmakten. Det en generell fullmakttil å regnskapsføreerstatningskravsom omfattesav Justisdepartementetsrundskriv G-1/26på kap. 471, post 71. Departementetregnskapsforte I kr. Videre er det en generell fullmakttil å regnskapsføremerverdiavgiftpå Finansdepartementetskap post 1, som følge av at Samferdselsdepartementeter omfattet av nettoordningenfor merverdiavgift.departementetregnskapsførte kr. Ved behandlingenav Prop. 1 S Tillegg2 ( )/Innst.13 S ( ) fikk departementetfullmakttil å utgiftsførei 216 uten bevilgningtilskuddtil driftsutgifterfor et jernbanedirektoratunder kap. 1352Jernbanedirektoratet,post 1 Driftsutgiflerog tilskudd til driftsutgifteri interimsfasenfor et infrastrukturforetakpåjernbane under kap Infrastrukturforetakjernbane, post 7 Tilskudd til drift, mot tilsvarendeinnsparingi statsbudsjettetfor 216 under kap. 135Jernbaneverket,post 23 Drift og vedlikehold.fullmaktenble utvidet til å omfatteutgifter i interimsfasernfor vedlikeholdsselskapjernbane under kap. 1357Togvedlikeholdsselskapjernbane, post 7 Tilskuddtil drift, for materiellskapjernbane, under kap.1358togmateriellselskapjernbane, post 7 Tilskuddtil drift, og salgs- og billetteringselskapunder kap Salgs-og billetteringsselskap,post 7 Tilskuddtil drift, mot tilsvarende innsparingkap. 135,post 23,jf. Prop. 122 S ( )/Innst 4 S ( ).Fullmaktener delegerttil Jernbaneverketfor kap. 1352,post 1 og kap. 1356,post 7. Både departementet og Jernbaneverketførteutgifterpå kap post 7. Stikkordet«kan overfores» Departementetsbevilaning på følgendekapitler/posterer gitt med stikkordet"kan overføres". - kap. 131,post 5 - kap. 131.post 7 - kap. 1311,post 71 - kap. 133,post 6 - kap. 133,post 61 - kap. 133.post 63 - kap. 1351,post 7 Beløpet stammer fra tildelingerinnenfor de to sistebudsjettårog inngår som en del av mulig overførtbeløp. Stikkordet«kan benyttes under» I tillegg til stikkordet"kan overføres",har følgendekapitler/posterogså stikkordet"kan nyttesunder": - kap. 131,post 7, kan nyttes under kap. 1311,post 71 - kap. 1311,post 7, kan nyttes under kap. 131,post 7 Ved beregningav overført beløper ikke omdisponeringsadgangenbenyttet. Fullmaktpå kap post 7 SD krever inn avgifterfor bruk av frekvenser,jf Prop. 1 LS ( ).SD har inntektsført kr. Avgitte belastningsfullmakter(utgiftsfortav andre) Statensvegvesenfikk fullmakttil å belaste kap. 133.post 6 med inntil 12,mill, kr og regnskapsførte kr. Mindreutgiftener korrigert for dette. Belastningsfullmakter gitt til NasjonalKommunikasjonsmyndighetsom har inntektsfort ,5kr for salg av femsifredetelefonnumre. Mulig overforbartbelop På postene 1 og 21 kan inntil 5 pst. av bevilgningenoverføres til neste år. Samferdselsdepartementetsubrukte bevilgningkap. 13,post 1, er på kr og 336 kr kan overføres til 217.På kap. 13,post 21 er ubrukt bevilgningpå kr og 1 12 kr kan overførestil 217.På kap. 131,post 21 er ubrukt bevilgningpå kr, mens det maksimaltkan overføres 134 kr. Kap. 131,post 5 har tilfoyd stikkordet"kan overføres",og hele mindreutgiftenpå 8 kr regnessom mulig overføring.på kap. 133,post 61 ble hele bevilgningenbenytteti 216. Hele 1 mindreutgiftenpå kap. 131.post 7. kap. 1311,post 71. kap. 133,postene 6 og 63 og kap.1351.post 7 regnes som mulig overføring.

11 stillinav artskontoraorterin en Note Driftsinntekterrapportertil bedigningsregnskapet Sum innbetalingerfra drift Driftsutgifterrapportertil bedigningsregnskapet Utbetalinger til lønn Andre utbetalinger til drift Sum utbetalinger til drift Nettorapportertedriftsutgifter Investerings-og finansinntekterrapportertil bedigningsregnskapet Innbetaling av finansinntekter 3 Sum investerings - og finansinntekter Inwsterings-og finansutgifterrapportertil bevilgningsregnskapet Utbetaling til investeringer Utbetaling til kjøp av aksjer Utbetaling av finansutgifter Sum investerings - og finansutgifter Nettorapporterteinvesterings-og finansutgifter Nettoavdraglån Avdrag på lån Sum mottatte avdrag lån Innkrevingsvirksomhetog andreowrforingertil staten Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltningog andreowrforingerfrastaten Utbetalinger av tilskudd og stønader Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringerfra staten Inntekterog utgifterrapportertpåfelleskapitler Gruppelivsforsikring konto 1985(ref. kap. 539, inntekt) Arbeidsgiveravgift konto 1986(ref. kap. 57, inntekt) Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987(ref. kap. 1633,utgift) Netto rapporterte utgifter på felleskapitler Nettorapportertil bedigningsregnskapet Owrsikt owr mellomværendemedstatskassen Eiendelerog gjeld Fordringer Kasse Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen gjeld Sum mellomværende med statskassen

12 Note 1 Utbetalier til lønn Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter* Sykepenger og andre refusjoner (-) Andre ytelser Sum utbetalin er til lønn * Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK. Antall årsverk*: *Antall årsverk ble feilaktig rapport til 177 (antall ansatte) i årsregaskapet 215. Tall er hentet fra personalsystemet SAP. Fravær utover 1 dag er trukket fra i beregningen med unntak av ferie og avspasering. Note 2 Andreutbetalingertil drift Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide loka1er Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffels er Leie av maskiner, inventar og lignende Kjøp av fremmede tjenester Reiser og diett Øvrige driftsutgifter (*) Sum andre utbetalin er til drift (*) Øvrige driftsutgifter består av kontor- og datarekvisita, trykking, annonser og andre kunngjøringer, aviser, faglitteratur, databasesøk og infonnasjonsinnhenting, møte- og seminarkostnader for egne ansatte,kurs og kompetanseheving, kopieringskostnader, annen kontorkostand, telefon og datakommunikasjonskostnader, medlemskontigenter, porto, infonnasjon, representasjon, gaver, bank- og kredittgebyr, annen kostnad og erstatninger. Note 3 Finansinntekterog fmansutgifter Innbetaling avfinansinntekter Renteinntekter Valutagevinst Annen finansinntekt Sum innbetalinavfinansinntekter Utbetaling av finansutgifier Renteutgifter Valutatap Annen finansutgift Sum utbetalinavfinansut ifter

13 Note 4 Utbetalingtilinveste er og kjøpav aksjer Utbetaling til investeringer Immaterielleeiendeler og lignende Tomter, bygninger og annen fast eiendom Beredskapsanskaffelser Infrastruktureiendeler Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende* Sum utbetalin til investerin er Utbetaling til kjap av aksjer Kapitalinnskudd Obligasjoner Investeringer i aksjer og andeler Sum utbetalin til k'ø avaks'er * Andre driftsmidler konto 499 lå som egen linje i 215, nå inkludert i beløpene Note 5 Innkrevingsvirksomhet og andreoverføringertil staten Overføringer fra statlige fond Overforinger fra andre statlige regn skaper Avgifter Renteinntekter til statskassen Utbytte Tilbakebetaling for mye tilskudd fra selskaper * Sum innkrevin svirksomhet andre owrforin er til staten * Gjelder tilbakebetaling av for mye tilskudd til Posten Norge AS for drift av ulønnsomme tjenester Note 6 Tilskuddsforvaltning og andreoverføringerfrastaten Overføringer til statlige fond Overføringer til andre statlige regnskaper Tilskudd til kommuner Tilskudd til fylkeskommuner Tilskudd til ikke-finansielle foretak Tilskudd til husholdinger Tilskudd til ideelle organisasjoner Tilskudd til statsforvaltningen Tilskudd til utlandet Sum tilskuddsforvaltnin andre overførin er fra staten

14 Note 7 Sammenhengmellomavregningmed statskassen og mellomveerendemed statskassen Del A Forskjellen mellomavregning med statskassen og mellomværende med statskassen Spesifisering av bokført avregning med statskassen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen Finansielle anleggsmidler og lån Investeringer i aksjer og andeler (5) Lån (**) Sum Omløpsmidler Kundefordringer Andre fotdanger Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Langsiktge gjeld Annen langsiktg gjeld Korts iktig gjeld Sutn Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Forskjell Sum * Virksomheter someier finansielle anleggsmidler i fonn av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 7 B. Del B S esifiserinav investerin eri aks'er o ErvervsdatoAntall aksjer selska sandeler Eierandel Stemmeandel Årets resultat i selskapet (215) Balansefort egenkapital i selskapet Balanseført verdi i regnskap* Aksjer Avinor AS ,% 1,% NSB AS ,% 1,% Posten Norge AS ,% 1,% Nye VeierAS*** ,% 1,% Ikke aktuell 6 1 Togvedlikehold AS ,% 1,% Ikke aktuell 1 Reiseplan og billett AS ,% 1.% Ikke aktuell 1 Togmateriell AS ,% 1,% Ikke aktuell 1 Kapital i statsjaretak Bane NOR AS ,% Ikke aktuell 1 Balansefortwrii * Investeringer i aksjer erbokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet. ** Lån til Oslo Lufthavn AS og Svinesundforbindelsen AS *** Tilskudd til egenkapital aktiveres i statens kapitalregnskap, jf. Blå bok 216.s. 152 Eierskapet til Baneservice AS ble overført fra SD tilnfd

Årsregnskap Samferdselsdepartementet

Årsregnskap Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 for Samferdselsdepartementet - Ledelseskommentar Innledning Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak,

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner.

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner. Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Vi mener regnskapet gir et dekkende

Detaljer

Side 2 av 30

Side 2 av 30 Side 2 av 30 Side 3 av 30 Side 4 av 30 Side 5 av 30 Side 6 av 30 Side 7 av 30 Side 8 av 30 Side 9 av 30 Side 10 av 30 Side 11 av 30 Side 12 av 30 Side 13 av 30 Side 14 av 30 Side 15 av 30 Side 16 av 30

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: 09.02.2016 17:31 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål IV Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet 2016

Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene.

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Side 2 av 17

Side 2 av 17 Side 2 av 17 Side 3 av 17 Side 4 av 17 Side 5 av 17 Side 6 av 17 Side 7 av 17 Side 8 av 17 Side 9 av 17 Side 10 av 17 Side 11 av 17 Side 12 av 17 Side 13 av 17 Side 14 av 17 Side 15 av 17 Side 16 av 17

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering,

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftska pittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Vedlegg 4 Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter

Detaljer

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Prinsippnote årsregnskapet Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar Virksomhetens formål Departementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet

Ledelseskommentarer til regnskapet Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2016 Infrastmkturfondet Årsregnskap 2016 for Infrastrukturfondet 1. Generell informasjon Infrastrukturfondet ble opprettet i 2013. Formålet med fondet er varig og forutsigbar

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter.

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter. Leiingskommentar årsrekneskapen 2014 Eg bekrefter at årsregnskapet er avlagt jfr økonomistyring i staten, rundskriv frå Finansdepartementet og krav frå KMD. Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark Ledelseskommentar til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2016 Formål Fylkesmannen er Kongens og regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert fulgt

Detaljer

Side 2 av 24

Side 2 av 24 Side 2 av 24 Side 3 av 24 Side 4 av 24 Side 5 av 24 Side 6 av 24 Side 7 av 24 Side 8 av 24 Side 9 av 24 Side 10 av 24 Side 11 av 24 Side 12 av 24 Side 13 av 24 Side 14 av 24 Side 15 av 24 Side 16 av 24

Detaljer

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter.

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2016 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter B 529

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Side 2 av 18

Side 2 av 18 Side 2 av 18 Side 3 av 18 Side 4 av 18 Side 5 av 18 Side 6 av 18 Side 7 av 18 Side 8 av 18 Side 9 av 18 Side 10 av 18 Side 11 av 18 Side 12 av 18 Side 13 av 18 Side 14 av 18 Side 15 av 18 Side 16 av 18

Detaljer

2016 har i likhet med 2015 vært et noenlunde normalår mht vedlikeholdsinvesteringer.

2016 har i likhet med 2015 vært et noenlunde normalår mht vedlikeholdsinvesteringer. Del 6. Årsregnskap - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og er et ordinært statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Side 2 av 18

Side 2 av 18 Side 2 av 18 Side 3 av 18 Side 4 av 18 Side 5 av 18 Side 6 av 18 Side 7 av 18 Side 8 av 18 Side 9 av 18 Side 10 av 18 Side 11 av 18 Side 12 av 18 Side 13 av 18 Side 14 av 18 Side 15 av 18 Side 16 av 18

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, Finansdepartementets rundskriv R-115 og krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap for Kulturdepartementet

Årsregnskap for Kulturdepartementet Årsregnskap for 2016 Kulturdepartementet Å rsregnskap for 2016 Kulturdepartementet Ledelseskommentar Formål Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentar årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurderinger av vesentlige forhold

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentar årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurderinger av vesentlige forhold Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter

Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter Vedtak 156 På statsbudsjettet for 2017 bevilges under: Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 211 578 21 Spesielle driftsutgifter infrastruktur Nødnett 335 522 22

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport kjørt: 7.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2016 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Vi har i 2016 betalt husleie og felleskostnader for to kontorsteder. I tillegg har vi hatt ekstrakostnader til reiser mellom kontorstedene.

Vi har i 2016 betalt husleie og felleskostnader for to kontorsteder. I tillegg har vi hatt ekstrakostnader til reiser mellom kontorstedene. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2014 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon Vedtak 72 På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter 679 621 000 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Kjøp av fremmede tjenester økte med ca. kr. 3,85 millioner kroner. Kun kr ble dekket over kap post 01. Resten forklares i Note 3.

Kjøp av fremmede tjenester økte med ca. kr. 3,85 millioner kroner. Kun kr ble dekket over kap post 01. Resten forklares i Note 3. Del 6. Årsregnskap Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et ordinært forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsregnskap 2015 Ledelseskommentar til årsregnskapet 2015 Formål Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2015 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2015 FINANSDEPARTEMENTET Årsregnskap for Finansdepartementets virksomhet 2015 Finansdepartementets årsregnskap 2015 ledelseskommentarer Innledning Finansdepartementet er et ordinært statlig

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet Bevilgning og finansiering Vurderinger av vesentlige forhold sammenlignet med fjoråret

Ledelseskommentarer til regnskapet Bevilgning og finansiering Vurderinger av vesentlige forhold sammenlignet med fjoråret Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. Embetets samfunnsoppdrag er hovedsakelig

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsregnskap for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Formål Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges

Detaljer

Årsregnskap 2015. Helse- og omsorgsdepartementet

Årsregnskap 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Årsregnskap i praksis Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Hvilke oppstillinger kreves? Virksomheter Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Oppstilling av

Detaljer

Side 2 av 25

Side 2 av 25 Side 2 av 25 Side 3 av 25 Side 4 av 25 Side 5 av 25 Side 6 av 25 Side 7 av 25 Side 8 av 25 Side 9 av 25 Side 10 av 25 Side 11 av 25 Side 12 av 25 Side 13 av 25 Side 14 av 25 Side 15 av 25 Side 16 av 25

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Den store flykningestraumen har ført til eit stort press på verjemålsområdet.

Den store flykningestraumen har ført til eit stort press på verjemålsområdet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2015 Føremål Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa vert følgde opp. Fylkesmannen

Detaljer

Overskotet på post 01 vart kr ,- og på post 21 vart det eit overskot på kr ,-. Vi ber om at desse midlane vert overførte til 2017.

Overskotet på post 01 vart kr ,- og på post 21 vart det eit overskot på kr ,-. Vi ber om at desse midlane vert overførte til 2017. Leiingskommentar årsrekneskapen 2016 Føremål Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert følgde opp. Fylkesmannen

Detaljer

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Følgende oppstillinger fra årsregnskapet, jf. rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap, er tatt inn i rapporteringspakken:

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Ledelseskommentarer til årsregnskapet 214 Formål og revisjonsordning: Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal dekke et bredt forvaltningsområde gjennom sitt

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer