årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE"

Transkript

1 årsrapport 21 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

2 2

3 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 11 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet side 17 revisjonsberetning side 41 aktuarerklæring side 43

4 Styrets beretning 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 197, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer er ansatte i Bergen kommune og andre virksomheter med nær tilknytning til kommunen. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet og er underlagt det samme regelverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Midlene holdes atskilt fra kommunen sine midler, og pensjonskassen sin formue eller inntekt kan ikke under noen omstendighet tilfalle kommunen. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. Innenfor rammene av forsvarlig sikkerhet og risikospredning søker BKP å oppnå så god avkastning som mulig. Forvaltningen skal til enhver tid skje etter kriteriene sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Pensjonskassens forpliktelser er langsiktige i art og kapitalforvaltningen tar høyde for dette Arbeidsmiljø Pensjonskassen har et godt arbeidsmiljø og holder til i moderne og hensiktsmessige lokaler i Bergen sentrum. Pensjonskassen hadde i ansatte som til sammen utgjorde 11,5 årsverk. Administrasjonen består av ni kvinner og tre menn. Det har i 21 ikke vært skader eller ulykker av noen art. Sykefraværet i pensjonskassen var i dager tilsvarende 9,9 % av total arbeidstid. Korttidsfraværet utgjorde 2 dager tilsvarende,7 %. Styret hadde i 21 8 medlemmer, hvorav 5 menn og 3 kvinner. Pensjonskassen tilstreber likestilling. 3. Det ytre miljø Pensjonskassen sin virksomhet er av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Forvaltningen skjer innenfor et etisk regelverk. Eksterne forvaltere blir utbedt erklæring om etisk forvaltning.

5 4. Redegjørelse for regnskapet Pensjonskassens styre bekrefter at fortsatt drift ligger til grunn for fremleggelsen av regnskapet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap av 27. februar 21 fastsatt av Finansdepartementet i med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 56. om årsregnskap. Det er satt opp konsernregnskap for BKP og det heleide datterselskap Grønland 36 AS. Dette selskapet driver utleie av fast eiendom, og Søndre Buskerud politidistrikt ved Justisdepartementet er eneste leietaker Forvaltningskostnader Driftskostnader utgjorde i 21 NOK 19 mill Avkastning på investeringer Netto finansinntekter fra finansielle eiendeler ble i 21 NOK 67 mill. mot NOK 843 mill i 29. Verdijustert tidsvektet avkastning i prosent: 4.1 Resultatregnskapet Premieinntekter Premieinntektene var i 21 NOK 67 mill. mot NOK 771 mill. i 29. Likhetsprinsippet ligger til grunn for beregning av premie. Det vil si at premien er den samme for kvinner og menn og at premien er aldersnøytral. Ved utgangen 21 hadde BKP aktive medlemmer som er 277 flere enn året før. Antall tidligere medlemmer med opptjeningstid på mer enn 3 år, økte fra til Pensjonsutbetalinger Netto utbetalte pensjoner utgjorde NOK 269 mill mot NOK 26 mill. i 29, det vil si en økning på 3,5 %. Tabell 2 HFO er hold for omsetning obligasjoner, det som tidligere ble kalt omløpsobligasjoner HTF er hold til forfall eller det som tidligere ble kalt anleggsobligasjoner. Sammenlignet med referanseindeksene i de ulike aktivaklassene, presterer BKP sin portefølje bra i 21. Den samlede porteføljen gir en avkastning på 7,4 %, noe som er,4 % bedre enn den vektede referanseindeksen. Tabell 3 * For 21 er avkastningen beregnet etter Modifisert Dietz metode. De øvrige årene Hardys formel. De fleste av verdens aksjemarkeder leverte positiv avkastning i 21. Tabell 1 5

6 Mens de korte markedsrentene steg noe i begynnelsen av året, falt de lange rentene betydelig noe som gjorde det attraktivt å besitte statsobligasjoner med lang løpetid. I løpet av annet halvår steg de lange rentene, og ti års renten endte året på 3,68 %. Kredittpremiene var volatile gjennom året. Fig.1 Kilde Reuters Oslo børs ga 18,3 % i avkastning i 21. De globale indeksene ga lavere avkastning, men hadde også en mer stabil utvikling gjennom året. Som en kan se ut fra figur 1, ble avkastningen skapt i annet halvår. Første halvår utviklet seg ikke slik man hadde håpet, og på det verste var Oslo børs ned 15 % fra årsskiftet. De asiatiske børsene leverte blandede resultater. Den Hong Kong baserte indeksen Hangseng ga 6,9 % avkastning, mens den japanske Nikkei 225 ga minus 3,7 %. Indiske aksjer ga hele 21,7 % avkastning. Den viktigste aktivaklassen til BKP er norske obligasjoner. Disse ga god avkastning i 21 til tross for lavt rentenivå og lav kredittrisiko. I tillegg har vår obligasjonportefølje gjennom året hatt kort durasjon, slik at man har vært godt rustet for en renteøkning. Det er to forhold som påvirker resultatene i en obligasjonsportefølje, nemlig renteutviklingen og utviklingen i kredittpremier. Når det gjelder renteutviklingen i 21 overrasket den kanskje de fleste. Sentralbanken hevet renten kun én gang, og da med 25 basispunkter. Fig. 2 Kilde Norges Bank 6 Fig. 3 Kilde Norges Bank Figuren over viser differansen mellom tre måneders Nibor og tre måneders statsveksel rente. Dette er en god indikasjon på hvorledes kredittpremiene for bankobligasjoner utviklet seg gjennom året. Denne differansen varierte mellom 1 og 7 basispunkter. Fig.4 Kilde Oslobors.no Figur 4 viser hvordan en anleggsportefølje og en omløpsportefølje, begge bestående av norske statsobligasjoner med tre års durasjon, utviklet seg gjennom 21. ST4X er obligasjonsindeksen som tar høyde for både rentebetalinger og verdiutvikling, mens den andre kurven kun viser avkastning som følge av rentekuponger. Som en ser kan indeksen ha perioder med negativ avkastning. Statsobligasjoner med 3 års durasjon ga en totalavkastning på 4,4 %, mens gjennomsnittsrenten for de samme obligasjonene var 2,66 %.

7 4.2 Balansen Eiendeler Tabell 4. Allokeringen pr er innenfor rammene i alle aktivaklasser. Aksjeandelen startet året på 17,6 % og var ved årets utgang 2,8 %. I forhold til vår strategi er porteføljen overvektet norske aksjer og marginalt undervektet utenlandske aksjer. Når det gjelder fordelingen mellom norske og utenlandske aksjer, har denne ikke endret seg nevneverdig i løpet av 21. Ser man aksjeandelen i sammenheng med Private Equity og Hedgefonds, er eksponeringen meget nært normalområdet i strategien. BKP eier Markeveien 7 som benyttes som parkeringshus. Dette ble kjøpt fra Bergen kommune i 21. Den er verdsatt til NOK 16 mill i regnskapet. BKP eier også Engen kino i Neumannsgt 1 og Konsertpaleet i Neumannsgt 3. Disse ble kjøpt av Bergen kommune i 27. BKP har inngått en langsiktig leieavtale med Bergen kino. Eiendommene hadde leieinntekter på NOK 4,4 mill. i 21 og er verdsatt til NOK 71 mill. Eiendommen BKP eier i Drammen leies ut til søndre Buskerud Politidistrikt ved Justisdepartementet. Bygget er lagt inn i et heleid datterselskap, Grønland 36 AS, og det er verdsatt til NOK 24 mill Gjeld og egenkapital Bufferkapitalsituasjonen og egenkapital. BKP har fått tilført mer enn NOK 3 mill. i ny egenkapital siden 28. Dette har vært nødvendig fordi balansen har vokst i høyt tempo de senere årene. I tillegg har adgangen til å disponere av egne overskudd til egenkapitalen blitt begrenset av regelendringer. Fig. 5 Kilde: BKP Utlånsporteføljen består av lån til medlemmer og gis innenfor 6 % av lånetakst og til bolig innskuddslån med kommunal garanti. Utlånsrenten var ved utgangen av 21 3,1 %. Eiendommer BKP eier tre eiendommer, to i Bergen og én i Drammen. Fig.6 Kilde: BKP regnskap. BKP har i dag forpliktelser på nesten NOK 8 mrd, mens innskutt egenkapital beløper seg til NOK 548 mill. 7

8 som ble foretatt i forbindelse med disponeringen av 29 regnskapet. 5. Finansiell risiko Fig.7 Kilde Oslobors.no og BKP regnskap Figuren ovenfor viser den faktiske avkastningen av BKP sin kapitalforvaltning siste 1 år sammenlignet med risikofri rente. I starten av tiårsperioden var den risikofrie renten svært høy og BKPs avkastning lav. I tillegg var 28 et svært vanskelig år. Likevel har perioden gitt meravkastning på 3 % poeng, sammenlignet med risikofri rente. BKPs kapitalforvaltning har generert NOK 3 mrd de siste 1 årene. Nesten halvparten av dette kommer fra 29 og 21. En risikofri plassering ville i den samme tiårs perioden ha gitt NOK 1,9 mrd. i avkastning. Gjeld og avsetninger Premiereserven er pr bokført med NOK mill. inkludert IBNR/RBNS avsetning på NOK 71 mill. og administrasjonsreserve på NOK 228 mill. IBNR er påløpte, men ikke rapporterte erstatninger, mens RBNS er rapporterte, men ikke oppgjorte erstatninger. Administrasjonsreserven er ment til å dekke administrasjonskostnader i pensjonskassens restlevetid dersom kassen skulle avvikles. Premiereserven er økt med NOK 573 mill siden 29. Tabell 5 I tabellen over er det ikke tatt med den ekstraordinære nedbetalingen av underdekningen 8 BKP sin forvaltningskapital er hovedsakelig plassert i obligasjoner, aksjer og eiendom. De tre hovedformene for finansiell risiko er kredittrisiko, kurs- og renterisiko og valuta risiko. 5.1 Kredittrisiko Med kredittrisiko menes at lånekunder eller obligasjons/sertifikat utstedere ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Ettersom det er etablert rammer for maksimale engasjementer og stilt klare krav til diversifisering, vurderes denne risikoen som liten. Den største utstedergruppen i obligasjonsporteføljen er norske banker med god kapitaldekning. 5.2 Rente- og kursrisiko Rente risiko er sannsynligheten for at økning i rente nivået fører til fall i obligasjonskursene. Et annet element som kan føre til fall i obligasjonsverdiene er at kredittspreadene øker. Selv om rentenivået er uendret, kan økte avkastningskrav blant investorene føre til fall i obligasjonsverdiene. Uviklingen i markedsrentene og kredittspreadene trekker ofte i motsatt retning, slik at en obligasjonsportefølje med et visst kredittelement kan gi mer stabil avkastning enn statsobligasjoner med lang durasjon. Den aktivaklassen som blir mest utsatt for kursrisiko er aksjer og da spesielt norske. Det er også denne som har gitt best avkastning over tid. En høy aksjeandel krever risikoevne. Til gjengjeld får en svært god avkastning

9 9 dersom man har evne til å beholde posisjonene gjennom perioder med kraftige korreksjoner i markedene. Fig.8 Kilde Reuters Figur 8 viser hvordan Oslo børs indeks har utviklet seg siden oktober En krone investert i 83 har blitt til 16,7 kroner i dag. Det betyr en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 11%. I figuren finnes det imidlertid lange perioder med negativ avkastning i tillegg til korte perioder med ekstremt høy avkastning. Sistnevnte kommer ofte umiddelbart etter perioder med store fall. For eksempel steg Oslo børs indeks 65 % i 29, året etter at den hadde falt 54 %. Mange investorer måtte, på grunn av liten risikoevne, redusere eller fjerne aksjeeksponeringen. For disse vil det ta svært lang tid å innhente tapene. For BKP tok det seks måneder å ta tilbake tapet fra 28. Ved valg av finansstrategi er det viktig å søke unngå ufrivillige omallokeringer i porteføljen. Rente- og kursrisiko for aksjer og rentebærende papirer reguleres av rammer styret har fastsatt for eksponering og fullmaktsinstrukser for handel av verdipapirer. 5.3 Valutarisiko Investeringer i utenlandsk valuta kan medføre negativ avkastning som følge av at den norske kronen styrker seg. Alle investeringer i utenlandske obligasjoner valutasikres fullt ut, mens utenlandske aksjeinvesteringer vanligvis ikke sikres. 5.4 Risikostyring Det foretas månedlige stresstester, og disse tester bufferkapitalsituasjonen mot et scenario hvor aksjeverdiene blir utsatt for kraftige fall, samtidig som rentenivået øker. Når situasjonen tilsier det, gjennomføres stresstester oftere. Det foretas også Value at risk (VAR) analyser hvert kvartal. Dette er en metode for å estimere nedsiderisiko innenfor et gitt konfidensintervall. I vår analyse er konfidensintervallet satt til 95 %. På dette konfidensintervallet, er VAR beløpet NOK 271 mill. i minus. BKP har organisert sin risikostyring i samsvar med Internkontrollforskriften. Styret har fastsatt finansielle og operative mål for virksomheten og krav til rapportering. Administrerende direktør rapporterer månedlig til styret, samt utfyllende hvert kvartal. I den operative virksomheten, skal sluttseddelen ha to underskrifter før de sendes til forvalteroppgjør i banken. 6. Kapitaldekning Ved årets slutt var innskutt kjernekapital NOK 548 mill. Den vektede balansen var pr NOK mill slik at kapitalbindingen var NOK 378 mill. 7. Kontantstrøm Pensjonsvirksomheten ga en positiv kontantstrøm på NOK 221 mill, og dette er NOK 223 mill mindre enn året før. Kontantstrømmen fra finansvirksomheten gav en negativ kontantstrøm på NOK 22 mill, og tilsvarer netto investert beløp i 21. Kontantbeholdningen var pr NOK 175 mill.

10 1 8. Fremtidsutsikter Styret vurderer BKPs risikobærende evne til å være tilstrekkelig til å forvalte pensjonskassen sine midler innenfor den vedtatte strategi. Denne strategien er utformet slik at BKP i størst mulig grad skal nå sine langsiktige mål. Et av disse målene er en langsiktig avkastning på 5,5%. I den siste tiårsperioden har avkastningen hatt et geometrisk gjennomsnitt på 5,7 %. Styret er imidlertid opptatt av å bygge buffere slik at kassens risikoevne opprettholdes. Utviklingen gjennom den siste treårsperioden viser hvor viktig det er å ha tilstrekkelig risikoevne. Ved avleggelsen av regnskapet for 21 har styret hatt fokus på å styrke selskapets bufferkapital. 9. Resultatføringer Resultatet for 21 viser et årsresultat på NOK Årsresultatet blir disponert slik: Fra selskapsporteføljen gjøres følgende disponering: Overført til opptjent kjernekapital NOK Fra kollektivporteføljen gjøres følgende disposisjoner: NOK 25.. oveføres til tilleggsavsetninger. NOK overføres til kursreguleringsfondet. NOK overføres til premiefondet. NOK overføres fra risikoutgjevningsfondet.

11 11 resultat regnskap Mor Mor Konsern Konsern NOTER TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier - Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Overføring av premieres. fra andre forsikringsselskaper./pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investering er i datterselskap Renteinntekter og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Erstatninger Brutto Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i erstatningsreserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre pensjonskasser Sum resultatførte endringer i kontraktsfastsatte forpliktelser ,5 Forsikringsrelaterte driftkostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte adminstrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap

12 12 resultat regnskap Mor Mor Konsern Konsern NOTER IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investeringer i datterselskap Renteinntekter og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen ,5 Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skatt TOTALRESULTAT

13 13 balanse pr. 31. desember Mor Mor Konsern Konsern NOTER EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 6 Immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Datterselskap Aksjer og andeler i datterselskap Fordringer på datterselskap Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Netto pensjonsmidler Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke mottatte leieintekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN

14 14 balanse pr. 31. desember EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Datterselskap Aksjer og andeler i datterselskap Fordringer på datterselskap Fordringer Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle Derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE SUM EIENDELER

15 15 balanse pr. 31. desember Mor Mor Konsern Konsern NOTER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent selskapskapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Forsikringsmessige forpliktelser- kontraktfastsatte forpliktelser Premiereserve Administrasjonsreserve Tilleggsavsettninger Kursreguleringsfond Erstattningsavsetninger Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Forsikringsmessige forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og lignende Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Finansielle derivater Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

16 16 kontantstrøm oppstilling Mor Mor Konsern Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Innbetalte refusjoner iht overføringsavtalen Utbetalte refusjoner iht overføringsavtalen Innbetalt ved flytting Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester Utbetalinger til skattemyndigheter Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgifter m.v. NETTO KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER: Innbetaling av lån fra kunder m.v. Utbetaling av lån til kunder m.v. Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av obligsjoner, sertifikater m.v. Utbetaling ved kjøp av obligsjoner, sertifikater m.v. Innbetaling ved fast eiendom Utbetaling ved fast eiendom Innbetaling av renter Utbetaling av renter Innbetaling av utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIELLE EIENDELER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalt kjernekapitalinnskudd Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kasse, bank Beholdning kasse, bank pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr FORDELING BEHOLDNING BANKINNSKUDD: Utlån og fordringer selskapsporteføljen Utlån og fordringer kollektivporteføljen Kasse,bank Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

17 noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende forskrift om årsregnskap for forsikring og balansepostene er vurdert i samsvar med forskriftens bestemmelser. Konsernet Konsernregnskapet omfatter aksjeselskap hvor Bergen kommunale pensjonskasse eier mer enn 5 % av aksjene eller har bestemmende innflytelse. Eierforhold i konsernet fremgår av note 14. Konsolideringsprinsipper Ved konsolidering av datterselskaper benyttes oppkjøpsmetoden. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen på kjøpstidspunktet. Det er tatt hensyn til eventuelle mer-/mindreverdier i forbindelse med kjøp. Datterselskapets offisielle selskapsregnskap utarbeides i henhold til NGAAP, men omarbeides i henhold til regnskapsprinsipper benyttet av Bergen kommunale pensjonskasse ved konsolidering. Interne mellomværender, interne gevinster og tap, renter og utbytte mellom konsernselskaper samt andre konserninterne transaksjoner er eliminert i konsernregnskapet. Investeringseiendom Investeringseiendom består av eiendom og eiendomsfond som er anskaffet for verdistigning på kapital, opptjening av leieinntekter, eller begge deler. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer antatte markedsverdier, uten fradrag for transaksjonsutgifter ved et eventuelt salg. Endringer i virkelig verdi resultatføres i den perioden det oppstår. Det foretas en årlig vurdering av virkelig verdi basert på en takst foretatt av en uavhengig takstmann/foretak som er kvalifisert og har ustrakt erfaring med området og typen eiendommer som verdsettes. Verdsettelsen er utarbeidet ved å neddiskontere summen av netto årlige leieinntekter med et avkastningskrav som reflekterer risiko i netto kontantstrømmer. Datterselskap Investeringer i datterselskap bokføres etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering til anskaffelseskost inkl merverdi. Pensjonskassens andel av resultat resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Andel av resultat er basert på datterselskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi. Ved innarbeidelse av resultat og balanse for andeler i datterselskap omarbeides regnskapene der dette er nødvendig for å sikre konsistens med regnskapsprinsipper benyttet av morselskapet. Finansielle eiendeler 3-3 i gjeldende forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper spesifiserer at finansielle instrumenter skal måles og innregnes i samsvar med IAS 39. IAS 39 klassifiserer finansielle eiendeler i 17

18 følgende kategorier: Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg I følgende avsnitt blir regnskapsprinsipper for de fire kategoriene beskrevet nærmere. Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Bergen kommunale pensjonskasse har obligasjoner som holdes til forfall. Disse vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetoden. Over-/underkurs ved anskaffelsen amortiseres over obligasjonens gjenværende løpetid. Gevinst/tap ved uttrekning er ført som realisert gevinst og tap på investeringer. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer - med unntak av instrumenter som pensjonskassen har klassifisert til virkelig verdi over resultatet, eller tilgjengelig for salg. Finansielle eiendeler klassifisert som lån og fordringer skal etter førstegangsinnregning måles til amortisert kost ved hjelp av en effektiv rentemetode. Nedskrivning gjennomføres dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Eksempler på objektive indikasjoner er: -Vesentlige finansielle problemer hos debitor -Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd -Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin 18 Pensjonskassen har boliglån og pantelån som klassifiseres som utlån og fordringer målt til amortisert kost. Pensjonskassen yter pantelån til sine medlemmer med markedsbaserte flytende renter. Det er ikke forventet tap på porteføljen. Periodisering av renter etter effektiv rentemetoden vil kun gi uvesentlig endring i forhold til bruk av nominell rente som er lagt til grunn i regnskapsføringen. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet En finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet er en finansiell eiendel som enten: 1. Er klassifisert som holdt for omsetning eller, 2. Ved førstegangsinnregning er øremerket av foretaket til virkelig verdi over resultatet Med mindre en finansiell eiendel er et derivat, stiller IAS 39.9a visse krav for å kunne klassifisere en finansiell eiendel som holdt for omsetning ( trading ). Pensjonskassen har vurdert dette slik at dagens handel med verdipapirer ikke utgjør trading slik IAS39.9a definerer begrepet. IAS 39.9b åpner for regnskapsføring av en finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet dersom den finansielle eiendel, når den førstegangsinnregnes, øremerkes av foretaket til virkelig verdi over resultatet ( fair value option ). I overgangsregler til ny årsregnskapsforskrift er det gitt mulighet for retrospektiv anvendelse av virkelig verdiopsjonen, jf. årsregnskapsforskriften 7-3 (3). I forbindelse med implementering av endringene i årsregnskapsforskriften har pensjonskassen vurdert anvendbarheten av virkelig verdiopsjonen. Pensjonskassen ønsker å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdiopsjonen dersom det ikke ved innregning er besluttet noe annet. IAS 39.9b angir vilkårene for anvendelse av virkelig verdiopsjonen. Det sentrale grunnlag for

19 anvendelse av virkelig verdiopsjonen er at en gruppe finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser, eller begge deler, forvaltes på grunnlag av virkelig verdi, og at inntjeningen vurderes etter samme prinsipp. Dette må også være i samsvar med en dokumentert kapitalforvaltningsstrategi, og at informasjon internt, og mellom nøkkelpersoner, gis på dette grunnlag. Pensjonskassen har utarbeidet en kapitalforvaltningsstrategi i samsvar med kravene i kapitalforvaltningsforskriften. Porteføljen av verdipapirer forvaltes i samsvar med denne strategien, og rapportering skjer til virkelig verdi gjennom rapportering av verdijustert avkastning. Videre rapporteres jevnlig porteføljens utvikling målt mot bufferkapital. Internt skjer den løpende oppfølging av verdipapirplasseringer basert på utvikling i virkelig verdi og det er her et nært samarbeid mellom ledelsen og styret. I regnskapsføringen av finansielle eiendeler er det dermed lagt til grunn at vilkårene for anvendelse av virkelig verdiopsjonen er til stede. Investeringene er i tråd med forskriften klassifisert i hovedgruppene hold til forfall og hold for omsetning. Dette innebærer at børsnoterte aksjer, aksjefond, obligasjonsfond samt en rekke andre finansielle eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Dette representerer i begrenset grad en endring fra tidligere praksis da finansielle eiendeler som børsnoterte aksjer, aksjefond og obligasjonsfond også før endringene i gjeldende årsregnskapsforskrift ble regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Finansielle derivater Finansielle valuta- og rentederivater regnskapsføres i henhold til IAS 39 til virkelig verdi med verdiendring ført over resultatregnskapet. Regnskapsmessig sikringsbokføring benyttes ikke. Handel med finansielle derivater gjennomføres for å sikre underliggende investeringer. Rente- og valutarisiko knyttet til finansielle eiendeler er søkt redusert med terminkontrakter som verdiberegnes etter balansedagens markedsforhold. Svingninger i mer-/mindreverdier knyttet til underliggende investeringer søkes eliminert ved motsvarende mer-/mindreverdier på de finansielle derivatene. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som er øremerket som tilgjengelig for salg, eller som ikke er klassifisert som a) utlån og fordringer, b) investeringer som holdes til forfall, eller c) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Utgangspunktet etter IAS 39.55b) er at finansielle eiendeler tilgjengelig for salg verdimåles til virkelig verdi, og gevinst eller tap innregnes direkte i egenkapitalen bortsett fra tap ved verdifall, jf IAS Årsregnskapsforskriften gjør imidlertid unntak fra krav om føring direkte mot egenkapitalen, jf. forskriften 3-2a. Etter årsregnskapsforskriften 3-2a skal verdiendringene resultatatføres under andre resultatkomponenter. Finansielle forpliktelser Finansielle forpliktelser førstegangsinnregnes til virkelig verdi pluss, i det tilfellet en finansiell forpliktelse ikke er til virkelig verdi over resultatet, transaksjonsutgifter som er direkte henførbare til utstedelsen av den finansielle forpliktelsen. Etter førstegangsinnregning måles en finansiell forpliktelse til amortisert kost ved en effektiv rentemetode, med mindre pensjonskassen ved førstegangsinnregning har utpekt den finansielle forpliktelsen til virkelig verdi over resultatet. Valutaomregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Markedsverdi for finansielle eiendeler og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 19

20 ved å benytte balansedagens kurs. Valutarisiko knyttet til utenlandske eiendeler er søkt redusert med terminkontrakter som verdiberegnes etter balansedagens terminkurs. Forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen Pensjonskassen har felles forvaltning av selskaps- og kollektivporteføljen. Avkastningen fordeler seg mellom porteføljene etter samme brøk som egenkapitalen (innskutt og opptjent) i forhold til sum egenkapital og forpliktelser (premiereserve, administrasjonsreserve, kursreguleringsfond, erstatningsreserve, risikoutjevningsfond og premiefond) før disponering av overskudd. Fordelingen for 21 og 29 er slik: Selskapsportefølje 6,38 % 6,6 % Kollektivportefølje 93,62 % 93,94 % Fordringer Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til pålydende. Fordringene er vurdert til å ikke være tapsutsatt. Forsikringstekniske avsetninger Avsetning til premiereserve Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. Pensjonskassen var ved utgangen av 28 i en situasjon med forsikringsteknisk underdekning. Ved utgangen av 29 er den underdekningssituasjonen eliminert, og avsetningen representerer full avsetning. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. Avsetning for IBNR (Incurred but not reported) / RBNS (Reported but not settled) IBNR er påløpte, men ikke rapporterte erstatninger, mens RBNS er rapporterte, men ikke 2 oppgjorte erstatninger. Avsetning for administrasjonsreserve Administrasjonsreserven er ment til å dekke administrasjonskostnader i pensjonskassens restlevetid dersom kassen skulle avvikles. Avsetning til premiefond Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier i henhold til skatteloven. I tillegg inneholder fondet overskuddsmidler som er tilført ordningen. Premiefondet kan benyttes til dekning av framtidig premie. Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger er avsetninger utover de forsikringsmessige forpliktelsene for å dekke fremtidige forpliktelser. Tilleggsavsetningen er satt av for å dekke forpliktelsen i år der avkastningen faller under garantert rente, eller når pensjonsforpliktelsene øker. Maksimal avsetning utgjør 3 % av avsatt premiereserve. Risikoutjevningsfond Dersom risikoresultatet er positivt, kan inntil 5 % av dette avsettes til risikoutjevningsfondet. Dette fondet kan i senere år benyttes til dekning av negativt risikoresultat. Risikoutjevningsfond vil være en del av selskapets egenkapital. Premieinntekter Brutto premier inntektsføres med de beløp som forfaller i året. Avgitt gjenforsikring fremkommer som egen linje i resultatregnskapet. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Finansinntekter, finanskostnader og kursreguleringsfond Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler inneholder både realiserte poster og urealiserte verdiendringer. Netto inntekter fra investeringer fordeles mellom investeringer i kollektivporteføljen og investeringer i selskaps-

21 21 porteføljen i forhold til gjennomsnittlig forvaltet kapital igjennom året. Økning (reduksjon) i urealiserte kursgevinster på verdier knyttet til investeringer i kollektivporteføljen avsettes til (inntektsføres fra) kursreguleringsfond. Kursreguleringsfondets eventuelle balanseførte verdi vil tilsvare urealiserte gevinster på finansielle eiendeler tilknyttet kollektivporteføljen. Skatt Skattekostnadene i resultatregnskapet består av alminnelig inntektsskatt og formueskatt. Skattekostnad knyttet til alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og årets endring i balanseført utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes som 28 % av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring og fremførbar godtgjørelse. Utsatt skattefordel balanseføres dersom fremtidig skattepliktig inntekt sannsynliggjør en utnyttelse. Verdiene av utsatt skattfordel er ikke regnskapsført. Pensjonskasser er ikke omfattet av unntak for formuesskatt i henhold til sktl Formuesskatt Beregnes av skattemessig netto formue fastsatt i henhold til skatteloven kapittel 4. Flytting Tilgang og avgang (flytting) resultatføres. Ved flytting får den forsikrede med seg sin andel av premiereserven, premiefond og eventuelle tilleggsavsetninger samt andel av kursreguleringsfondet. Pensjonsforpliktelser egne ansatte Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordning gir en definert ytelse på 66 % av sluttlønn i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Pensjonskassen regnskapsfører pensjonskostnader i henhold til NRS 6 og god regnskapsskikk. Tidligere er estimatavvik resultatført løpende. Fra og med 21 har pensjonskassen valgt å fordele estimatavvik ved bruk av korridor metoden. Implementeringseffekten er innarbeidet i inngående balanse og vedrører kun selskapskapitalen. Begrunnelsen for å endre prinsipp er innføringen av nye virksomhetsregler der mindre volatilitet på administrasjonsresultat er ønskelig.

22 22 Note 2 Forfalte premier Pensjonskassens styre fastsetter årlig premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar. Årlig premiesats er godkjent av Finanstilsynet. Arbeidsgiverpremie Normalpremie 8,5 % (8,3 %) Amortisasjonspremie 3,6 % (3,6 %) Reguleringspremie Rentegarantipremie Amortisering av underdekning for tidligere Bergen Sporvei AS Medlemspremie 2 % Nedbetaling av underdekning (tatt fra premiefondet) Sum forfalt premie Note 3 Erstatninger Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Alderspensjon - dødsmnd.+1 dg Uførepensjon Uførepensjon - dødsmnd. + 1 dg Etterlattepensjon Etterlattepensjon - dødsmnd. + 1 dg Barnepensjon Sum direkte utbetalte pensjoner Utbetalte refusjonspensjoner i henhold til overføringsavtalen Servicepensjoner KLP Servicepensjoner Bergen Kommune Sum utbetalte refusjonspensjoner Mottatte refusjonspensjoner i henhold til overføringsavtalen Refusjon fra folketrygden m.m Gjensidige Nor/Storebrand Sum mottatte refusjonspensjoner Netto utbetalte pensjoner

23 23 Note 4 Ytelser og lån til daglig leder, styremedlemmer og ansatte. Morselskap Konsern Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Ansatte Daglig leder Styret Ansatte Lønn Lån Lån blir gitt ansatte i pensjonskassen til ordinære medlemsvilkår. Note 5 Forvaltningskostnader Regnskapslinje Selskapsportefølje Kollektiv portefølje Sum mor Konsern Resultatregnskap Forvaltningskost Årets forvaltningskostnader fremkommer slik: Lønnskostnader inkl. feriepenger egne ansatte Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Kostnader vedr. kapitalforvaltningen Avskrivninger driftsmidler Kostnader vedr. lokaler Honorarer Edb- kostnader Kostnader vedrørende pensjoner Andre sosiale kostnader Andre kostnader Årets forvaltningskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 11,5 11,5 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 21 utgjør kr 1. for morselskapet og kr 133. for konsernet. Honorar for øvrige tjenester utført av Deloitte AS utgjør kr for morselskapet og kr for konsernet. Oppgitte tall er inklusiv merverdiavgift. Obligatorisk tjenestepensjon Foretakets ansatte er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Etablert pensjonsordning oppfyller kravene fastsatt i denne loven.

24 24 Note 6 Skattekostnad Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: For lite avsatt formueskatt forrige år Avsatt formueskatt -5-5 Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Utsatt skattefordel bokført i konsernet, kr , knytter seg til midlertidige forskjeller på bygg og fremførbart underskudd i datterselskapet Grønland 36 AS. Pensjonskassens finansieringsmodell innebærer at utsatt skattefordel knyttet til pensjonskassen ikke oppfyller kravet til balanseføring etter god regnskapsskikk. Note 7 Kapitalavkastning Verdijustert totalavkastning 7,4 % 12,3 % -5,4 % 5,21 % 8,56 % Verdijustert avkastning er beregnet etter Modifisert Dietz for 21 og Hardys formel for de øvrige år. Note 8 Investeringseiendommer Regnskapslinjer Selskapsportefølje Kollektiv portefølje Sum mor Konsern Balanse Investeringseiendommer Resultatregnskap Netto driftsinntekt fra eiendom Spesifikasjon netto driftsinntekter eiendom Leieinntekter Verdireguleringer Driftskostnader eiendom Totalt

25 25 Investeringseiendommer og andeler i eiendomsselskap vurderes til virkelig verdi basert på henholdsvis takster og noterte markedsverdier. Nedenfor fremkommer en spesifikasjon av investeringene, samt balanseførte verdier: Inngående balanse Anskaffelseskost Tilgang/ avgang i året Akk balanseført verdiregulering Resultatført verdiregulering i året Utgående balanse Markeveien 7 Engen Kino API Eiendomsfond Norge Aberdeen Eiendomsfond ASIA Storebrand Eiendomsfond Norge KS Vital Eiendomsfond I KS Vital Eiendomsfond 3 KS Thames River Property Sum Eiendom datterselskap Grønland 36 AS Sum konsern Nøkkelinformasjon om eiendommer ekskl. eiendomsfond: Andeler Totalareal (m2) Gjennomsnittlig leie (*)/ utbytte Gjenstående varihet i år Markeveien 7 Engen Kino Grønland 36 AS Sum 1% 1% 1% *) Kroner pr. kvm Investeringer i og salg av faste eiendommer, mor: Beløp i mill kroner Sum Kjøp 32,1,, 55,4 3, 117,5 Salg,,,,,,

26 26 Note 9 Investeringer som holdes til forfall Regnskapslinjer Balanse Selskaps portefølje Kollektiv portefølje Sum Investeringer som holdes til forfall Spesifikasjoner Kostpris obligasjoner som holdes til forfall Amortisering obligasjoner som holdes til forfall Påløpte renter obligasjoner som holdes til forfall Totalt Investeringer som holdes til forfall består av obligasjoner. Disse vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetoden. Over-/underkurs ved anskaffelsen amortiseres over obligasjonens gjenværende løpetid. Påløpte renter knyttet til obligasjonene inngår i den amortisert kost. I spesifikasjonen nedenfor er påløpte renter presentert som en samlepost. Obligasjoner som holdes til forfall: Pålydende Ansk.kost Virkelig verdi Bank-, finans- og kredittforetak Kommuner og fylkeskommuner Statsforetak Statspapirer Sum Beholdningsendring: Inngående balanse Tilgang Avgang = uttrekninger Årets påløpte renter Årets amortiserte over/underkurs Utgående balanse Note 1 Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Regnskapslinje Balanse Selskaps portefølje Kollektiv portefølje Sum Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Spesifikasjoner Norske obligasjonerl Påløpte renter obligasjoner, sertifikat, rentefond Rentefond Sertifikater Totalt

27 27 Denne porteføljen består av obligasjoner som ikke er klassifisert som hold til forfall, samt sertifikater, rentefond og indeksobligasjoner. Investeringene vurderes til virkelig verdi ved bruk av noterte markedsverdier. Påløpte renter knyttet til obligasjonene inngår i virkelig verdi verdien på balansetidspunktet. I spesifikasjonen under er påløpte renter presentert som en samlet post. Obligasjoner Pålydene Ansk.kost Virkelig verdi Forretningsbanker, inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Andre finansielle foretak, ekskl.hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Finansielle hjelpeforetak Kommuner Selvstendige kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper) Ufordelt sektor Utenlandske sektorer Påløpte renter obligasjoner Sum obligasjoner Indeksobligasjoner og Sertifikater Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper) Påløpte renter sertifikater Sum indeksobligasjoner og sertifikater Pålydende Ansk.kost Virkelig verdi Norske rentefond Alfred Berg Likviditet Nordea Kreditt Nordea Global High Yield DnB Nor Likviditet Påløpte renter Nordea Sum norske rentefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Utenlandske rentefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Nexum Loans II Sum utenlandske rentefond Sum obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Gjennomsnittlig effektiv rente for omløpsobligasjoner klassifisert som investeringer som holdes til forfall og obligasjoner i klassen obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning som måles til virkelig verdi var i 21 4,23 % mot 4,1 % i 29 og er beregnet etter pengevektet metode basert på markedsverdier.

28 28 Note 11 Aksjer og andeler Regnskapslinje Balanse Aksjer og andeler Selskapsportefølje Kollektivportefølje Sum Spesifikasjon Aksjefond Aksjer Totalt Denne investeringsklassen består av aksjer og aksjeandeler. Investeringene vurderes til virkelig verdi ved bruk av noterte markedsverdier. Norske aksjefond Pareto Aktiv Fondsfinans Spar Sum norske aksjefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Utenlandske aksjefond AGI China East Asia Carnegie Worldwide II Carnegie Østeuropa First Norway Delta IA 2 Holberg Global Trend Holberg Norden Holberg Rurik KLP aksjeasia indeksa II Skagen Global DnB Nor Carlson Asia Small DnB Nor - Carlson India DnB Nor - Nor Global Etisk DnB Nor Miljøinvest DnB Nor Nordic Technology DnB Nor Norge Selektiv Nordea 1 - Far Eastern Nordea Kapital Nordea Emerging Market Equities Growt Nordea Intermnasjonale Aksjefond Nordea Stabile aksjer GL Sum utenlandske aksjefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Sum aksjefond, norske og utenlandske

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 211 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 11 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 213 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 214 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 13 balanse pr. 31. des. side 14 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2014

Noter til regnskap 2014 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011, fastsatt med hjemmel i regnskapsloven. Konsernet Konsernregnskapet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013 Side - 1 - Side - 2 - INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...13 ENDRING I EGENKAPITAL...23 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING...23

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse årsrapport 2014 - side 1 INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...9 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING... 11

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 18 Revisjonsberetning 32 Aktuarens beretning

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2012 Innhold Årsberetning 5 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Egenkapitaloppstilling 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 21 Revisjonsberetning 40 Aktuarens beretning

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 127 905 105 082 138 960 106 914 96 633 69 161 Netto pensjonskostnader 55 240 52 679 48 865 57 514

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Harstad kommunale pensjonskasse Foretaksnr. 999304788 Utarbeidet av Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Note TEKNISK REGNSKAP 1. Premieinntekter 1.1 Forfalte premier brutto 122 630

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR 2012 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse

ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse ÅRSMELDING 2014 Bodø kommunale pensjonskasse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2014 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Statoil Pensjon. Årsberetning og regnskap 2014 - Annual report and accounts 2014 STATOIL PENSJON - 2014 ÅRSRAPPORT 1

Statoil Pensjon. Årsberetning og regnskap 2014 - Annual report and accounts 2014 STATOIL PENSJON - 2014 ÅRSRAPPORT 1 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2014 - Annual report and accounts 2014 STATOIL PENSJON - 2014 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Også i 2014 fikk Statoil Pensjon god avkastning på pensjonsmidlene. Verdijustert

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse Årsrapport 2009 Årsberetning regnskap 2009 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...13 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...29

Detaljer