årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE"

Transkript

1 årsrapport 21 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

2 2

3 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 11 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet side 17 revisjonsberetning side 41 aktuarerklæring side 43

4 Styrets beretning 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 197, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer er ansatte i Bergen kommune og andre virksomheter med nær tilknytning til kommunen. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet og er underlagt det samme regelverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Midlene holdes atskilt fra kommunen sine midler, og pensjonskassen sin formue eller inntekt kan ikke under noen omstendighet tilfalle kommunen. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. Innenfor rammene av forsvarlig sikkerhet og risikospredning søker BKP å oppnå så god avkastning som mulig. Forvaltningen skal til enhver tid skje etter kriteriene sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Pensjonskassens forpliktelser er langsiktige i art og kapitalforvaltningen tar høyde for dette Arbeidsmiljø Pensjonskassen har et godt arbeidsmiljø og holder til i moderne og hensiktsmessige lokaler i Bergen sentrum. Pensjonskassen hadde i ansatte som til sammen utgjorde 11,5 årsverk. Administrasjonen består av ni kvinner og tre menn. Det har i 21 ikke vært skader eller ulykker av noen art. Sykefraværet i pensjonskassen var i dager tilsvarende 9,9 % av total arbeidstid. Korttidsfraværet utgjorde 2 dager tilsvarende,7 %. Styret hadde i 21 8 medlemmer, hvorav 5 menn og 3 kvinner. Pensjonskassen tilstreber likestilling. 3. Det ytre miljø Pensjonskassen sin virksomhet er av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Forvaltningen skjer innenfor et etisk regelverk. Eksterne forvaltere blir utbedt erklæring om etisk forvaltning.

5 4. Redegjørelse for regnskapet Pensjonskassens styre bekrefter at fortsatt drift ligger til grunn for fremleggelsen av regnskapet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap av 27. februar 21 fastsatt av Finansdepartementet i med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 56. om årsregnskap. Det er satt opp konsernregnskap for BKP og det heleide datterselskap Grønland 36 AS. Dette selskapet driver utleie av fast eiendom, og Søndre Buskerud politidistrikt ved Justisdepartementet er eneste leietaker Forvaltningskostnader Driftskostnader utgjorde i 21 NOK 19 mill Avkastning på investeringer Netto finansinntekter fra finansielle eiendeler ble i 21 NOK 67 mill. mot NOK 843 mill i 29. Verdijustert tidsvektet avkastning i prosent: 4.1 Resultatregnskapet Premieinntekter Premieinntektene var i 21 NOK 67 mill. mot NOK 771 mill. i 29. Likhetsprinsippet ligger til grunn for beregning av premie. Det vil si at premien er den samme for kvinner og menn og at premien er aldersnøytral. Ved utgangen 21 hadde BKP aktive medlemmer som er 277 flere enn året før. Antall tidligere medlemmer med opptjeningstid på mer enn 3 år, økte fra til Pensjonsutbetalinger Netto utbetalte pensjoner utgjorde NOK 269 mill mot NOK 26 mill. i 29, det vil si en økning på 3,5 %. Tabell 2 HFO er hold for omsetning obligasjoner, det som tidligere ble kalt omløpsobligasjoner HTF er hold til forfall eller det som tidligere ble kalt anleggsobligasjoner. Sammenlignet med referanseindeksene i de ulike aktivaklassene, presterer BKP sin portefølje bra i 21. Den samlede porteføljen gir en avkastning på 7,4 %, noe som er,4 % bedre enn den vektede referanseindeksen. Tabell 3 * For 21 er avkastningen beregnet etter Modifisert Dietz metode. De øvrige årene Hardys formel. De fleste av verdens aksjemarkeder leverte positiv avkastning i 21. Tabell 1 5

6 Mens de korte markedsrentene steg noe i begynnelsen av året, falt de lange rentene betydelig noe som gjorde det attraktivt å besitte statsobligasjoner med lang løpetid. I løpet av annet halvår steg de lange rentene, og ti års renten endte året på 3,68 %. Kredittpremiene var volatile gjennom året. Fig.1 Kilde Reuters Oslo børs ga 18,3 % i avkastning i 21. De globale indeksene ga lavere avkastning, men hadde også en mer stabil utvikling gjennom året. Som en kan se ut fra figur 1, ble avkastningen skapt i annet halvår. Første halvår utviklet seg ikke slik man hadde håpet, og på det verste var Oslo børs ned 15 % fra årsskiftet. De asiatiske børsene leverte blandede resultater. Den Hong Kong baserte indeksen Hangseng ga 6,9 % avkastning, mens den japanske Nikkei 225 ga minus 3,7 %. Indiske aksjer ga hele 21,7 % avkastning. Den viktigste aktivaklassen til BKP er norske obligasjoner. Disse ga god avkastning i 21 til tross for lavt rentenivå og lav kredittrisiko. I tillegg har vår obligasjonportefølje gjennom året hatt kort durasjon, slik at man har vært godt rustet for en renteøkning. Det er to forhold som påvirker resultatene i en obligasjonsportefølje, nemlig renteutviklingen og utviklingen i kredittpremier. Når det gjelder renteutviklingen i 21 overrasket den kanskje de fleste. Sentralbanken hevet renten kun én gang, og da med 25 basispunkter. Fig. 2 Kilde Norges Bank 6 Fig. 3 Kilde Norges Bank Figuren over viser differansen mellom tre måneders Nibor og tre måneders statsveksel rente. Dette er en god indikasjon på hvorledes kredittpremiene for bankobligasjoner utviklet seg gjennom året. Denne differansen varierte mellom 1 og 7 basispunkter. Fig.4 Kilde Oslobors.no Figur 4 viser hvordan en anleggsportefølje og en omløpsportefølje, begge bestående av norske statsobligasjoner med tre års durasjon, utviklet seg gjennom 21. ST4X er obligasjonsindeksen som tar høyde for både rentebetalinger og verdiutvikling, mens den andre kurven kun viser avkastning som følge av rentekuponger. Som en ser kan indeksen ha perioder med negativ avkastning. Statsobligasjoner med 3 års durasjon ga en totalavkastning på 4,4 %, mens gjennomsnittsrenten for de samme obligasjonene var 2,66 %.

7 4.2 Balansen Eiendeler Tabell 4. Allokeringen pr er innenfor rammene i alle aktivaklasser. Aksjeandelen startet året på 17,6 % og var ved årets utgang 2,8 %. I forhold til vår strategi er porteføljen overvektet norske aksjer og marginalt undervektet utenlandske aksjer. Når det gjelder fordelingen mellom norske og utenlandske aksjer, har denne ikke endret seg nevneverdig i løpet av 21. Ser man aksjeandelen i sammenheng med Private Equity og Hedgefonds, er eksponeringen meget nært normalområdet i strategien. BKP eier Markeveien 7 som benyttes som parkeringshus. Dette ble kjøpt fra Bergen kommune i 21. Den er verdsatt til NOK 16 mill i regnskapet. BKP eier også Engen kino i Neumannsgt 1 og Konsertpaleet i Neumannsgt 3. Disse ble kjøpt av Bergen kommune i 27. BKP har inngått en langsiktig leieavtale med Bergen kino. Eiendommene hadde leieinntekter på NOK 4,4 mill. i 21 og er verdsatt til NOK 71 mill. Eiendommen BKP eier i Drammen leies ut til søndre Buskerud Politidistrikt ved Justisdepartementet. Bygget er lagt inn i et heleid datterselskap, Grønland 36 AS, og det er verdsatt til NOK 24 mill Gjeld og egenkapital Bufferkapitalsituasjonen og egenkapital. BKP har fått tilført mer enn NOK 3 mill. i ny egenkapital siden 28. Dette har vært nødvendig fordi balansen har vokst i høyt tempo de senere årene. I tillegg har adgangen til å disponere av egne overskudd til egenkapitalen blitt begrenset av regelendringer. Fig. 5 Kilde: BKP Utlånsporteføljen består av lån til medlemmer og gis innenfor 6 % av lånetakst og til bolig innskuddslån med kommunal garanti. Utlånsrenten var ved utgangen av 21 3,1 %. Eiendommer BKP eier tre eiendommer, to i Bergen og én i Drammen. Fig.6 Kilde: BKP regnskap. BKP har i dag forpliktelser på nesten NOK 8 mrd, mens innskutt egenkapital beløper seg til NOK 548 mill. 7

8 som ble foretatt i forbindelse med disponeringen av 29 regnskapet. 5. Finansiell risiko Fig.7 Kilde Oslobors.no og BKP regnskap Figuren ovenfor viser den faktiske avkastningen av BKP sin kapitalforvaltning siste 1 år sammenlignet med risikofri rente. I starten av tiårsperioden var den risikofrie renten svært høy og BKPs avkastning lav. I tillegg var 28 et svært vanskelig år. Likevel har perioden gitt meravkastning på 3 % poeng, sammenlignet med risikofri rente. BKPs kapitalforvaltning har generert NOK 3 mrd de siste 1 årene. Nesten halvparten av dette kommer fra 29 og 21. En risikofri plassering ville i den samme tiårs perioden ha gitt NOK 1,9 mrd. i avkastning. Gjeld og avsetninger Premiereserven er pr bokført med NOK mill. inkludert IBNR/RBNS avsetning på NOK 71 mill. og administrasjonsreserve på NOK 228 mill. IBNR er påløpte, men ikke rapporterte erstatninger, mens RBNS er rapporterte, men ikke oppgjorte erstatninger. Administrasjonsreserven er ment til å dekke administrasjonskostnader i pensjonskassens restlevetid dersom kassen skulle avvikles. Premiereserven er økt med NOK 573 mill siden 29. Tabell 5 I tabellen over er det ikke tatt med den ekstraordinære nedbetalingen av underdekningen 8 BKP sin forvaltningskapital er hovedsakelig plassert i obligasjoner, aksjer og eiendom. De tre hovedformene for finansiell risiko er kredittrisiko, kurs- og renterisiko og valuta risiko. 5.1 Kredittrisiko Med kredittrisiko menes at lånekunder eller obligasjons/sertifikat utstedere ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Ettersom det er etablert rammer for maksimale engasjementer og stilt klare krav til diversifisering, vurderes denne risikoen som liten. Den største utstedergruppen i obligasjonsporteføljen er norske banker med god kapitaldekning. 5.2 Rente- og kursrisiko Rente risiko er sannsynligheten for at økning i rente nivået fører til fall i obligasjonskursene. Et annet element som kan føre til fall i obligasjonsverdiene er at kredittspreadene øker. Selv om rentenivået er uendret, kan økte avkastningskrav blant investorene føre til fall i obligasjonsverdiene. Uviklingen i markedsrentene og kredittspreadene trekker ofte i motsatt retning, slik at en obligasjonsportefølje med et visst kredittelement kan gi mer stabil avkastning enn statsobligasjoner med lang durasjon. Den aktivaklassen som blir mest utsatt for kursrisiko er aksjer og da spesielt norske. Det er også denne som har gitt best avkastning over tid. En høy aksjeandel krever risikoevne. Til gjengjeld får en svært god avkastning

9 9 dersom man har evne til å beholde posisjonene gjennom perioder med kraftige korreksjoner i markedene. Fig.8 Kilde Reuters Figur 8 viser hvordan Oslo børs indeks har utviklet seg siden oktober En krone investert i 83 har blitt til 16,7 kroner i dag. Det betyr en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 11%. I figuren finnes det imidlertid lange perioder med negativ avkastning i tillegg til korte perioder med ekstremt høy avkastning. Sistnevnte kommer ofte umiddelbart etter perioder med store fall. For eksempel steg Oslo børs indeks 65 % i 29, året etter at den hadde falt 54 %. Mange investorer måtte, på grunn av liten risikoevne, redusere eller fjerne aksjeeksponeringen. For disse vil det ta svært lang tid å innhente tapene. For BKP tok det seks måneder å ta tilbake tapet fra 28. Ved valg av finansstrategi er det viktig å søke unngå ufrivillige omallokeringer i porteføljen. Rente- og kursrisiko for aksjer og rentebærende papirer reguleres av rammer styret har fastsatt for eksponering og fullmaktsinstrukser for handel av verdipapirer. 5.3 Valutarisiko Investeringer i utenlandsk valuta kan medføre negativ avkastning som følge av at den norske kronen styrker seg. Alle investeringer i utenlandske obligasjoner valutasikres fullt ut, mens utenlandske aksjeinvesteringer vanligvis ikke sikres. 5.4 Risikostyring Det foretas månedlige stresstester, og disse tester bufferkapitalsituasjonen mot et scenario hvor aksjeverdiene blir utsatt for kraftige fall, samtidig som rentenivået øker. Når situasjonen tilsier det, gjennomføres stresstester oftere. Det foretas også Value at risk (VAR) analyser hvert kvartal. Dette er en metode for å estimere nedsiderisiko innenfor et gitt konfidensintervall. I vår analyse er konfidensintervallet satt til 95 %. På dette konfidensintervallet, er VAR beløpet NOK 271 mill. i minus. BKP har organisert sin risikostyring i samsvar med Internkontrollforskriften. Styret har fastsatt finansielle og operative mål for virksomheten og krav til rapportering. Administrerende direktør rapporterer månedlig til styret, samt utfyllende hvert kvartal. I den operative virksomheten, skal sluttseddelen ha to underskrifter før de sendes til forvalteroppgjør i banken. 6. Kapitaldekning Ved årets slutt var innskutt kjernekapital NOK 548 mill. Den vektede balansen var pr NOK mill slik at kapitalbindingen var NOK 378 mill. 7. Kontantstrøm Pensjonsvirksomheten ga en positiv kontantstrøm på NOK 221 mill, og dette er NOK 223 mill mindre enn året før. Kontantstrømmen fra finansvirksomheten gav en negativ kontantstrøm på NOK 22 mill, og tilsvarer netto investert beløp i 21. Kontantbeholdningen var pr NOK 175 mill.

10 1 8. Fremtidsutsikter Styret vurderer BKPs risikobærende evne til å være tilstrekkelig til å forvalte pensjonskassen sine midler innenfor den vedtatte strategi. Denne strategien er utformet slik at BKP i størst mulig grad skal nå sine langsiktige mål. Et av disse målene er en langsiktig avkastning på 5,5%. I den siste tiårsperioden har avkastningen hatt et geometrisk gjennomsnitt på 5,7 %. Styret er imidlertid opptatt av å bygge buffere slik at kassens risikoevne opprettholdes. Utviklingen gjennom den siste treårsperioden viser hvor viktig det er å ha tilstrekkelig risikoevne. Ved avleggelsen av regnskapet for 21 har styret hatt fokus på å styrke selskapets bufferkapital. 9. Resultatføringer Resultatet for 21 viser et årsresultat på NOK Årsresultatet blir disponert slik: Fra selskapsporteføljen gjøres følgende disponering: Overført til opptjent kjernekapital NOK Fra kollektivporteføljen gjøres følgende disposisjoner: NOK 25.. oveføres til tilleggsavsetninger. NOK overføres til kursreguleringsfondet. NOK overføres til premiefondet. NOK overføres fra risikoutgjevningsfondet.

11 11 resultat regnskap Mor Mor Konsern Konsern NOTER TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier - Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Overføring av premieres. fra andre forsikringsselskaper./pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investering er i datterselskap Renteinntekter og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Erstatninger Brutto Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i erstatningsreserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre pensjonskasser Sum resultatførte endringer i kontraktsfastsatte forpliktelser ,5 Forsikringsrelaterte driftkostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte adminstrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap

12 12 resultat regnskap Mor Mor Konsern Konsern NOTER IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investeringer i datterselskap Renteinntekter og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen ,5 Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skatt TOTALRESULTAT

13 13 balanse pr. 31. desember Mor Mor Konsern Konsern NOTER EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 6 Immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Datterselskap Aksjer og andeler i datterselskap Fordringer på datterselskap Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Netto pensjonsmidler Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke mottatte leieintekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN

14 14 balanse pr. 31. desember EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Datterselskap Aksjer og andeler i datterselskap Fordringer på datterselskap Fordringer Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle Derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE SUM EIENDELER

15 15 balanse pr. 31. desember Mor Mor Konsern Konsern NOTER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent selskapskapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Forsikringsmessige forpliktelser- kontraktfastsatte forpliktelser Premiereserve Administrasjonsreserve Tilleggsavsettninger Kursreguleringsfond Erstattningsavsetninger Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Forsikringsmessige forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og lignende Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Finansielle derivater Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

16 16 kontantstrøm oppstilling Mor Mor Konsern Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Innbetalte refusjoner iht overføringsavtalen Utbetalte refusjoner iht overføringsavtalen Innbetalt ved flytting Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester Utbetalinger til skattemyndigheter Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgifter m.v. NETTO KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER: Innbetaling av lån fra kunder m.v. Utbetaling av lån til kunder m.v. Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av obligsjoner, sertifikater m.v. Utbetaling ved kjøp av obligsjoner, sertifikater m.v. Innbetaling ved fast eiendom Utbetaling ved fast eiendom Innbetaling av renter Utbetaling av renter Innbetaling av utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIELLE EIENDELER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalt kjernekapitalinnskudd Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kasse, bank Beholdning kasse, bank pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr FORDELING BEHOLDNING BANKINNSKUDD: Utlån og fordringer selskapsporteføljen Utlån og fordringer kollektivporteføljen Kasse,bank Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

17 noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende forskrift om årsregnskap for forsikring og balansepostene er vurdert i samsvar med forskriftens bestemmelser. Konsernet Konsernregnskapet omfatter aksjeselskap hvor Bergen kommunale pensjonskasse eier mer enn 5 % av aksjene eller har bestemmende innflytelse. Eierforhold i konsernet fremgår av note 14. Konsolideringsprinsipper Ved konsolidering av datterselskaper benyttes oppkjøpsmetoden. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen på kjøpstidspunktet. Det er tatt hensyn til eventuelle mer-/mindreverdier i forbindelse med kjøp. Datterselskapets offisielle selskapsregnskap utarbeides i henhold til NGAAP, men omarbeides i henhold til regnskapsprinsipper benyttet av Bergen kommunale pensjonskasse ved konsolidering. Interne mellomværender, interne gevinster og tap, renter og utbytte mellom konsernselskaper samt andre konserninterne transaksjoner er eliminert i konsernregnskapet. Investeringseiendom Investeringseiendom består av eiendom og eiendomsfond som er anskaffet for verdistigning på kapital, opptjening av leieinntekter, eller begge deler. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer antatte markedsverdier, uten fradrag for transaksjonsutgifter ved et eventuelt salg. Endringer i virkelig verdi resultatføres i den perioden det oppstår. Det foretas en årlig vurdering av virkelig verdi basert på en takst foretatt av en uavhengig takstmann/foretak som er kvalifisert og har ustrakt erfaring med området og typen eiendommer som verdsettes. Verdsettelsen er utarbeidet ved å neddiskontere summen av netto årlige leieinntekter med et avkastningskrav som reflekterer risiko i netto kontantstrømmer. Datterselskap Investeringer i datterselskap bokføres etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering til anskaffelseskost inkl merverdi. Pensjonskassens andel av resultat resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Andel av resultat er basert på datterselskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi. Ved innarbeidelse av resultat og balanse for andeler i datterselskap omarbeides regnskapene der dette er nødvendig for å sikre konsistens med regnskapsprinsipper benyttet av morselskapet. Finansielle eiendeler 3-3 i gjeldende forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper spesifiserer at finansielle instrumenter skal måles og innregnes i samsvar med IAS 39. IAS 39 klassifiserer finansielle eiendeler i 17

18 følgende kategorier: Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg I følgende avsnitt blir regnskapsprinsipper for de fire kategoriene beskrevet nærmere. Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Bergen kommunale pensjonskasse har obligasjoner som holdes til forfall. Disse vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetoden. Over-/underkurs ved anskaffelsen amortiseres over obligasjonens gjenværende løpetid. Gevinst/tap ved uttrekning er ført som realisert gevinst og tap på investeringer. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer - med unntak av instrumenter som pensjonskassen har klassifisert til virkelig verdi over resultatet, eller tilgjengelig for salg. Finansielle eiendeler klassifisert som lån og fordringer skal etter førstegangsinnregning måles til amortisert kost ved hjelp av en effektiv rentemetode. Nedskrivning gjennomføres dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Eksempler på objektive indikasjoner er: -Vesentlige finansielle problemer hos debitor -Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd -Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin 18 Pensjonskassen har boliglån og pantelån som klassifiseres som utlån og fordringer målt til amortisert kost. Pensjonskassen yter pantelån til sine medlemmer med markedsbaserte flytende renter. Det er ikke forventet tap på porteføljen. Periodisering av renter etter effektiv rentemetoden vil kun gi uvesentlig endring i forhold til bruk av nominell rente som er lagt til grunn i regnskapsføringen. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet En finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet er en finansiell eiendel som enten: 1. Er klassifisert som holdt for omsetning eller, 2. Ved førstegangsinnregning er øremerket av foretaket til virkelig verdi over resultatet Med mindre en finansiell eiendel er et derivat, stiller IAS 39.9a visse krav for å kunne klassifisere en finansiell eiendel som holdt for omsetning ( trading ). Pensjonskassen har vurdert dette slik at dagens handel med verdipapirer ikke utgjør trading slik IAS39.9a definerer begrepet. IAS 39.9b åpner for regnskapsføring av en finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet dersom den finansielle eiendel, når den førstegangsinnregnes, øremerkes av foretaket til virkelig verdi over resultatet ( fair value option ). I overgangsregler til ny årsregnskapsforskrift er det gitt mulighet for retrospektiv anvendelse av virkelig verdiopsjonen, jf. årsregnskapsforskriften 7-3 (3). I forbindelse med implementering av endringene i årsregnskapsforskriften har pensjonskassen vurdert anvendbarheten av virkelig verdiopsjonen. Pensjonskassen ønsker å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdiopsjonen dersom det ikke ved innregning er besluttet noe annet. IAS 39.9b angir vilkårene for anvendelse av virkelig verdiopsjonen. Det sentrale grunnlag for

19 anvendelse av virkelig verdiopsjonen er at en gruppe finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser, eller begge deler, forvaltes på grunnlag av virkelig verdi, og at inntjeningen vurderes etter samme prinsipp. Dette må også være i samsvar med en dokumentert kapitalforvaltningsstrategi, og at informasjon internt, og mellom nøkkelpersoner, gis på dette grunnlag. Pensjonskassen har utarbeidet en kapitalforvaltningsstrategi i samsvar med kravene i kapitalforvaltningsforskriften. Porteføljen av verdipapirer forvaltes i samsvar med denne strategien, og rapportering skjer til virkelig verdi gjennom rapportering av verdijustert avkastning. Videre rapporteres jevnlig porteføljens utvikling målt mot bufferkapital. Internt skjer den løpende oppfølging av verdipapirplasseringer basert på utvikling i virkelig verdi og det er her et nært samarbeid mellom ledelsen og styret. I regnskapsføringen av finansielle eiendeler er det dermed lagt til grunn at vilkårene for anvendelse av virkelig verdiopsjonen er til stede. Investeringene er i tråd med forskriften klassifisert i hovedgruppene hold til forfall og hold for omsetning. Dette innebærer at børsnoterte aksjer, aksjefond, obligasjonsfond samt en rekke andre finansielle eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Dette representerer i begrenset grad en endring fra tidligere praksis da finansielle eiendeler som børsnoterte aksjer, aksjefond og obligasjonsfond også før endringene i gjeldende årsregnskapsforskrift ble regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Finansielle derivater Finansielle valuta- og rentederivater regnskapsføres i henhold til IAS 39 til virkelig verdi med verdiendring ført over resultatregnskapet. Regnskapsmessig sikringsbokføring benyttes ikke. Handel med finansielle derivater gjennomføres for å sikre underliggende investeringer. Rente- og valutarisiko knyttet til finansielle eiendeler er søkt redusert med terminkontrakter som verdiberegnes etter balansedagens markedsforhold. Svingninger i mer-/mindreverdier knyttet til underliggende investeringer søkes eliminert ved motsvarende mer-/mindreverdier på de finansielle derivatene. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som er øremerket som tilgjengelig for salg, eller som ikke er klassifisert som a) utlån og fordringer, b) investeringer som holdes til forfall, eller c) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Utgangspunktet etter IAS 39.55b) er at finansielle eiendeler tilgjengelig for salg verdimåles til virkelig verdi, og gevinst eller tap innregnes direkte i egenkapitalen bortsett fra tap ved verdifall, jf IAS Årsregnskapsforskriften gjør imidlertid unntak fra krav om føring direkte mot egenkapitalen, jf. forskriften 3-2a. Etter årsregnskapsforskriften 3-2a skal verdiendringene resultatatføres under andre resultatkomponenter. Finansielle forpliktelser Finansielle forpliktelser førstegangsinnregnes til virkelig verdi pluss, i det tilfellet en finansiell forpliktelse ikke er til virkelig verdi over resultatet, transaksjonsutgifter som er direkte henførbare til utstedelsen av den finansielle forpliktelsen. Etter førstegangsinnregning måles en finansiell forpliktelse til amortisert kost ved en effektiv rentemetode, med mindre pensjonskassen ved førstegangsinnregning har utpekt den finansielle forpliktelsen til virkelig verdi over resultatet. Valutaomregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Markedsverdi for finansielle eiendeler og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 19

20 ved å benytte balansedagens kurs. Valutarisiko knyttet til utenlandske eiendeler er søkt redusert med terminkontrakter som verdiberegnes etter balansedagens terminkurs. Forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen Pensjonskassen har felles forvaltning av selskaps- og kollektivporteføljen. Avkastningen fordeler seg mellom porteføljene etter samme brøk som egenkapitalen (innskutt og opptjent) i forhold til sum egenkapital og forpliktelser (premiereserve, administrasjonsreserve, kursreguleringsfond, erstatningsreserve, risikoutjevningsfond og premiefond) før disponering av overskudd. Fordelingen for 21 og 29 er slik: Selskapsportefølje 6,38 % 6,6 % Kollektivportefølje 93,62 % 93,94 % Fordringer Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til pålydende. Fordringene er vurdert til å ikke være tapsutsatt. Forsikringstekniske avsetninger Avsetning til premiereserve Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. Pensjonskassen var ved utgangen av 28 i en situasjon med forsikringsteknisk underdekning. Ved utgangen av 29 er den underdekningssituasjonen eliminert, og avsetningen representerer full avsetning. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. Avsetning for IBNR (Incurred but not reported) / RBNS (Reported but not settled) IBNR er påløpte, men ikke rapporterte erstatninger, mens RBNS er rapporterte, men ikke 2 oppgjorte erstatninger. Avsetning for administrasjonsreserve Administrasjonsreserven er ment til å dekke administrasjonskostnader i pensjonskassens restlevetid dersom kassen skulle avvikles. Avsetning til premiefond Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier i henhold til skatteloven. I tillegg inneholder fondet overskuddsmidler som er tilført ordningen. Premiefondet kan benyttes til dekning av framtidig premie. Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger er avsetninger utover de forsikringsmessige forpliktelsene for å dekke fremtidige forpliktelser. Tilleggsavsetningen er satt av for å dekke forpliktelsen i år der avkastningen faller under garantert rente, eller når pensjonsforpliktelsene øker. Maksimal avsetning utgjør 3 % av avsatt premiereserve. Risikoutjevningsfond Dersom risikoresultatet er positivt, kan inntil 5 % av dette avsettes til risikoutjevningsfondet. Dette fondet kan i senere år benyttes til dekning av negativt risikoresultat. Risikoutjevningsfond vil være en del av selskapets egenkapital. Premieinntekter Brutto premier inntektsføres med de beløp som forfaller i året. Avgitt gjenforsikring fremkommer som egen linje i resultatregnskapet. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Finansinntekter, finanskostnader og kursreguleringsfond Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler inneholder både realiserte poster og urealiserte verdiendringer. Netto inntekter fra investeringer fordeles mellom investeringer i kollektivporteføljen og investeringer i selskaps-

21 21 porteføljen i forhold til gjennomsnittlig forvaltet kapital igjennom året. Økning (reduksjon) i urealiserte kursgevinster på verdier knyttet til investeringer i kollektivporteføljen avsettes til (inntektsføres fra) kursreguleringsfond. Kursreguleringsfondets eventuelle balanseførte verdi vil tilsvare urealiserte gevinster på finansielle eiendeler tilknyttet kollektivporteføljen. Skatt Skattekostnadene i resultatregnskapet består av alminnelig inntektsskatt og formueskatt. Skattekostnad knyttet til alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og årets endring i balanseført utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes som 28 % av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring og fremførbar godtgjørelse. Utsatt skattefordel balanseføres dersom fremtidig skattepliktig inntekt sannsynliggjør en utnyttelse. Verdiene av utsatt skattfordel er ikke regnskapsført. Pensjonskasser er ikke omfattet av unntak for formuesskatt i henhold til sktl Formuesskatt Beregnes av skattemessig netto formue fastsatt i henhold til skatteloven kapittel 4. Flytting Tilgang og avgang (flytting) resultatføres. Ved flytting får den forsikrede med seg sin andel av premiereserven, premiefond og eventuelle tilleggsavsetninger samt andel av kursreguleringsfondet. Pensjonsforpliktelser egne ansatte Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordning gir en definert ytelse på 66 % av sluttlønn i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Pensjonskassen regnskapsfører pensjonskostnader i henhold til NRS 6 og god regnskapsskikk. Tidligere er estimatavvik resultatført løpende. Fra og med 21 har pensjonskassen valgt å fordele estimatavvik ved bruk av korridor metoden. Implementeringseffekten er innarbeidet i inngående balanse og vedrører kun selskapskapitalen. Begrunnelsen for å endre prinsipp er innføringen av nye virksomhetsregler der mindre volatilitet på administrasjonsresultat er ønskelig.

22 22 Note 2 Forfalte premier Pensjonskassens styre fastsetter årlig premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar. Årlig premiesats er godkjent av Finanstilsynet. Arbeidsgiverpremie Normalpremie 8,5 % (8,3 %) Amortisasjonspremie 3,6 % (3,6 %) Reguleringspremie Rentegarantipremie Amortisering av underdekning for tidligere Bergen Sporvei AS Medlemspremie 2 % Nedbetaling av underdekning (tatt fra premiefondet) Sum forfalt premie Note 3 Erstatninger Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Alderspensjon - dødsmnd.+1 dg Uførepensjon Uførepensjon - dødsmnd. + 1 dg Etterlattepensjon Etterlattepensjon - dødsmnd. + 1 dg Barnepensjon Sum direkte utbetalte pensjoner Utbetalte refusjonspensjoner i henhold til overføringsavtalen Servicepensjoner KLP Servicepensjoner Bergen Kommune Sum utbetalte refusjonspensjoner Mottatte refusjonspensjoner i henhold til overføringsavtalen Refusjon fra folketrygden m.m Gjensidige Nor/Storebrand Sum mottatte refusjonspensjoner Netto utbetalte pensjoner

23 23 Note 4 Ytelser og lån til daglig leder, styremedlemmer og ansatte. Morselskap Konsern Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Ansatte Daglig leder Styret Ansatte Lønn Lån Lån blir gitt ansatte i pensjonskassen til ordinære medlemsvilkår. Note 5 Forvaltningskostnader Regnskapslinje Selskapsportefølje Kollektiv portefølje Sum mor Konsern Resultatregnskap Forvaltningskost Årets forvaltningskostnader fremkommer slik: Lønnskostnader inkl. feriepenger egne ansatte Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Kostnader vedr. kapitalforvaltningen Avskrivninger driftsmidler Kostnader vedr. lokaler Honorarer Edb- kostnader Kostnader vedrørende pensjoner Andre sosiale kostnader Andre kostnader Årets forvaltningskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 11,5 11,5 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 21 utgjør kr 1. for morselskapet og kr 133. for konsernet. Honorar for øvrige tjenester utført av Deloitte AS utgjør kr for morselskapet og kr for konsernet. Oppgitte tall er inklusiv merverdiavgift. Obligatorisk tjenestepensjon Foretakets ansatte er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Etablert pensjonsordning oppfyller kravene fastsatt i denne loven.

24 24 Note 6 Skattekostnad Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: For lite avsatt formueskatt forrige år Avsatt formueskatt -5-5 Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Utsatt skattefordel bokført i konsernet, kr , knytter seg til midlertidige forskjeller på bygg og fremførbart underskudd i datterselskapet Grønland 36 AS. Pensjonskassens finansieringsmodell innebærer at utsatt skattefordel knyttet til pensjonskassen ikke oppfyller kravet til balanseføring etter god regnskapsskikk. Note 7 Kapitalavkastning Verdijustert totalavkastning 7,4 % 12,3 % -5,4 % 5,21 % 8,56 % Verdijustert avkastning er beregnet etter Modifisert Dietz for 21 og Hardys formel for de øvrige år. Note 8 Investeringseiendommer Regnskapslinjer Selskapsportefølje Kollektiv portefølje Sum mor Konsern Balanse Investeringseiendommer Resultatregnskap Netto driftsinntekt fra eiendom Spesifikasjon netto driftsinntekter eiendom Leieinntekter Verdireguleringer Driftskostnader eiendom Totalt

25 25 Investeringseiendommer og andeler i eiendomsselskap vurderes til virkelig verdi basert på henholdsvis takster og noterte markedsverdier. Nedenfor fremkommer en spesifikasjon av investeringene, samt balanseførte verdier: Inngående balanse Anskaffelseskost Tilgang/ avgang i året Akk balanseført verdiregulering Resultatført verdiregulering i året Utgående balanse Markeveien 7 Engen Kino API Eiendomsfond Norge Aberdeen Eiendomsfond ASIA Storebrand Eiendomsfond Norge KS Vital Eiendomsfond I KS Vital Eiendomsfond 3 KS Thames River Property Sum Eiendom datterselskap Grønland 36 AS Sum konsern Nøkkelinformasjon om eiendommer ekskl. eiendomsfond: Andeler Totalareal (m2) Gjennomsnittlig leie (*)/ utbytte Gjenstående varihet i år Markeveien 7 Engen Kino Grønland 36 AS Sum 1% 1% 1% *) Kroner pr. kvm Investeringer i og salg av faste eiendommer, mor: Beløp i mill kroner Sum Kjøp 32,1,, 55,4 3, 117,5 Salg,,,,,,

26 26 Note 9 Investeringer som holdes til forfall Regnskapslinjer Balanse Selskaps portefølje Kollektiv portefølje Sum Investeringer som holdes til forfall Spesifikasjoner Kostpris obligasjoner som holdes til forfall Amortisering obligasjoner som holdes til forfall Påløpte renter obligasjoner som holdes til forfall Totalt Investeringer som holdes til forfall består av obligasjoner. Disse vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetoden. Over-/underkurs ved anskaffelsen amortiseres over obligasjonens gjenværende løpetid. Påløpte renter knyttet til obligasjonene inngår i den amortisert kost. I spesifikasjonen nedenfor er påløpte renter presentert som en samlepost. Obligasjoner som holdes til forfall: Pålydende Ansk.kost Virkelig verdi Bank-, finans- og kredittforetak Kommuner og fylkeskommuner Statsforetak Statspapirer Sum Beholdningsendring: Inngående balanse Tilgang Avgang = uttrekninger Årets påløpte renter Årets amortiserte over/underkurs Utgående balanse Note 1 Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Regnskapslinje Balanse Selskaps portefølje Kollektiv portefølje Sum Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Spesifikasjoner Norske obligasjonerl Påløpte renter obligasjoner, sertifikat, rentefond Rentefond Sertifikater Totalt

27 27 Denne porteføljen består av obligasjoner som ikke er klassifisert som hold til forfall, samt sertifikater, rentefond og indeksobligasjoner. Investeringene vurderes til virkelig verdi ved bruk av noterte markedsverdier. Påløpte renter knyttet til obligasjonene inngår i virkelig verdi verdien på balansetidspunktet. I spesifikasjonen under er påløpte renter presentert som en samlet post. Obligasjoner Pålydene Ansk.kost Virkelig verdi Forretningsbanker, inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Andre finansielle foretak, ekskl.hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Finansielle hjelpeforetak Kommuner Selvstendige kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper) Ufordelt sektor Utenlandske sektorer Påløpte renter obligasjoner Sum obligasjoner Indeksobligasjoner og Sertifikater Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper) Påløpte renter sertifikater Sum indeksobligasjoner og sertifikater Pålydende Ansk.kost Virkelig verdi Norske rentefond Alfred Berg Likviditet Nordea Kreditt Nordea Global High Yield DnB Nor Likviditet Påløpte renter Nordea Sum norske rentefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Utenlandske rentefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Nexum Loans II Sum utenlandske rentefond Sum obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Gjennomsnittlig effektiv rente for omløpsobligasjoner klassifisert som investeringer som holdes til forfall og obligasjoner i klassen obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning som måles til virkelig verdi var i 21 4,23 % mot 4,1 % i 29 og er beregnet etter pengevektet metode basert på markedsverdier.

28 28 Note 11 Aksjer og andeler Regnskapslinje Balanse Aksjer og andeler Selskapsportefølje Kollektivportefølje Sum Spesifikasjon Aksjefond Aksjer Totalt Denne investeringsklassen består av aksjer og aksjeandeler. Investeringene vurderes til virkelig verdi ved bruk av noterte markedsverdier. Norske aksjefond Pareto Aktiv Fondsfinans Spar Sum norske aksjefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Utenlandske aksjefond AGI China East Asia Carnegie Worldwide II Carnegie Østeuropa First Norway Delta IA 2 Holberg Global Trend Holberg Norden Holberg Rurik KLP aksjeasia indeksa II Skagen Global DnB Nor Carlson Asia Small DnB Nor - Carlson India DnB Nor - Nor Global Etisk DnB Nor Miljøinvest DnB Nor Nordic Technology DnB Nor Norge Selektiv Nordea 1 - Far Eastern Nordea Kapital Nordea Emerging Market Equities Growt Nordea Intermnasjonale Aksjefond Nordea Stabile aksjer GL Sum utenlandske aksjefond Antall Ansk.kost Virkelig verdi Sum aksjefond, norske og utenlandske

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2009 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2009 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2011 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2011 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 211 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 11 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 213 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer