UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover"

Transkript

1 UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Tilgangen på læreplasser i 2017 og behovet for fagarbeidere i 2019 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2015

2 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN FRAMSKRIVINGER OG FRAMTIDIG BEHOV KUNNSKAPSLØFTETS STRUKTUR Grunnkompetanse Fleksible opplæringsløp Dobbelkompetanse Forholdet mellom elever og lærlinger UTDANNINGSPROGRAM FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Anleggsteknikk Byggteknikk Klima, energi og miljøteknikk Overflateteknikk Treteknikk Særløp UTDANNINGSPROGRAM FOR DESIGN OG HÅNDVERK Aktivitør Blomsterdekoratør Børsemaker Båtbyggerfag Design og doudji Design og gullsmedhåndverk Design og tekstil Design og trearbeid Frisør Interiør og utstillingsdesign Pianostemming og pianoteknikk Smed Ur- og instrumentmaker Særløp UTDANNINGSPROGRAM FOR ELEKTROFAG Side 2 av 53

3 6.1 Automatisering Data og elektronikk Elenergi Flyfag Kulde- og varmepumpeteknikk UTDANNINGSPROGRAM FOR HELSE- OG OPPVEKSTFAG Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie UTDANNINGSPROGRAM FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON Medier og kommunikasjon UTDANNINGSPROGRAM FOR NATURBRUK Akvakultur Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Fiske og fangst Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring Reindrift Skogbruk UTDANNINGSPROGRAM FOR RESTAURANT- OG MATFAG Kokk- og servitørfag Matfag UTDANNINGSPROGRAM FOR SERVICE OG SAMFERDSEL IKT-servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk UTDANNINGSPROGRAM FOR TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Arbeidsmaskiner Side 3 av 53

4 12.2 Bilskade, lakk og karosseri Brønnteknikk Industriell møbelproduksjon Industritekstil og design Kjemiprosess Kjøretøy Laboratoriefag Maritime fag Industriteknologi Særløp KONKLUSJON REFERANSER Side 4 av 53

5 Forord Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i forbindelse med den årlige fastsettinga av tilbud. Fylkeskommunen er helt avhengig av samarbeid med regionens arbeidsliv for å oppfylle sitt ansvar for fag- og yrkesopplæring. Likeledes er regionens arbeidsliv avhengig av fylkeskommunen for å øke sin andel faglærte. I Buskerud-samfunnets Regionale plan for verdiskaping og næringsutvikling er ett av delmålene: Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv. Blant de prioriterte handlingene for å få det til er at næringslivet påvirker yrkesfaglig utdanning, og at det er gjøres nok læreplasser tilgjengelig i bedrifter og offentlig sektor. 16. juni 2015 inviterte yrkesopplæringsnemnda ansatte i fylkeskommunen, opplæringskontorene og rådgivere i ungdomstrinnet til et temamøte om arbeidsmarkedet i Buskerud framover. NAV Buskerud presenterte resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse og NHO Buskerud presenterte resultater fra NHOs kompetansebarometer. Yrkesopplæringsnemnda opplevde tiltaket som en god arena som ga grunnlag for kunnskapsdeling, analyse og refleksjon. Dette dokumentet er yrkesopplæringsnemndas samlede vurdering om tilgangen på læreplasser og behovet for fagarbeidere i Buskerud framover. Fagopplæring i Buskerud framover - er vedtatt i Yrkesopplæringsnemndas møte 24. september Drammen, Astrid Isene Yrkesopplæringsnemndas leder Side 5 av 53

6 1. Samfunnskontrakten Samarbeidet om fag- og yrkesopplæring i Norge ble fornyet med en Samfunnskontrakt for flere læreplasser i april Samfunnskontrakten ble forankret lokalt av Yrkesopplæringsnemnda i Buskerud i februar Samfunnskontrakten for flere læreplasser gjelder ut Arbeidet for å videreføre forpliktelsene i en ny avtale er i gang. I Buskerud vil en del av intensjonene i samfunnskontrakten også inngå som en del av Regional plan for Kunnskapssamfunnet, som etter bred involvering av mange aktører er planlagt til politisk behandling i desember Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og framskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det. Ett av resultatmålene er at antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20% i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av Samfunnskontrakten følges opp på ulike vis av partene, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor. Fag- og yrkesopplæringen har lange tradisjoner og er solid og tydelig verdsatt i mange av de store aktørene i arbeidslivet. Et godt eksempel på dette er at Krøderen Elektro AS vinner NHOs Fagopplæringspris Både St. meld. 20 ( ) På rett vei og Indikatorrapporten 2014 for oppfølging av samfunnskontrakten viser at det også er enkelte fag og utdanningsprogram hvor fagopplæring ikke fungerer etter intensjonen, der det er mer krevende å engasjere virksomheter som lærebedrifter, og fagbrev i mindre grad vektlegges ved nyansettelser. I St. meld. 20 ( ) På rett vei er det varslet at departementet vil styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet. Prosessen for gjennomgang av tilbudsstrukturen er nå i gang og kan følges på Prosessen gjelder alle yrkesfaglige utdanningsprogram, men vil ha spesielt fokus på utdanningsprogrammene design og håndverk, helse og oppvekst, restaurant og matfag, og service og samferdsel, samt små og verneverdige fag. Arbeidet med å identifisere framtidig kompetansebehov og tilsvarende egnet struktur utfordrer dagens arbeidsliv og organisasjoner. Med fag- og yrkesopplæringens tette samarbeid om læringsarenaer, har arbeidslivets organisasjoner bidratt til at nye fagarbeidere kan formes tett på et nærliggende behov. Tilgangen på læreplasser er vesentlig både som opplæringsarena og for å gi ungdom en unik inngangsport til arbeidsmarkedet. Et samarbeid om læreplasser er essensielt for at fylkeskommunen kan innfri sitt ansvar for videregående opplæring. Ved å stille læreplass til disposisjon påtar lærebedriften seg et ansvar for å gi opplæring til lærlingen, og kan selv velge metode for opplæringen og hvordan de kombinerer dette med verdiskaping i bedriften. Lærebedriftens ansvar for lærlingen skiller seg fra bedriftens ansvar knyttet til utplassering av elever og andre former for samarbeid om videregående opplæring. Tilgangen på læreplasser er det viktigste signalet fylkeskommunen kan benytte for å vite om arbeidslivet ønsker dagens ungdom som framtidige fagarbeidere. Side 6 av 53

7 I tillegg til erfaringer fra tidligere år og årets formidling, er til denne framstilling arbeidsgiversammenslutninger, opplæringskontor, noen større bedrifter og næringsorganisasjoner spurt om å anslå tilgangen på læreplasser i 2017 og forventet behov for fagarbeidere i Framskrivinger og framtidig behov Hva skjer framover? Videregående opplæring skal forberede til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kunnskapsskolen skal gi økt læringsutbytte med høy relevans for individet og samfunnet. Hva skal til for at morgendagens arbeidsliv får kvalifisert arbeidskraft av dagens unge? Dette er ikke lett å svare på. Samfunnsøkonomisk analyse og DAMVAD har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet brukt scenariometodikk for å analysere usikkerheter om Norges kompetansebehov fram til Usikkerhet om hvorvidt vi klarer å benytte kunnskapen fra oljevirksomheten i nye eksportnæringer og om robotisering erstatter arbeidskraftsbehovet i personrettede tjenestesektorer, har gitt opphav til fire scenarioer. Scenarioene har fått navnene Grønn industri, Helseinnovasjon, Techlandet og Smarte byer. I en mediahverdag som når dette skrives domineres av nedbemanning i større lærebedrifter og flyktningestrømmen til Europa, kan usikkerheten i selv de mest ytterliggående scenarier synes for avgrenset. For å se framover, må vi også vite hvor vi kommer fra. Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har sett på nasjonale sysselsettings- og utdanningsregistre for 10 årskull av fagarbeidere (Høst (red), 2015). Rapporten viser at det store flertallet av de faglærte er i jobb året etter at de har tatt fagbrev. Undersøkelsen viser videre at tilknytningen til arbeidslivet er stabil og i noen grad forsterkes over tid. De høye sysselsettingstallene kan tolkes som uttrykk for at faglærte generelt har en kompetanse som er etterspurt i det norske arbeidsmarkedet. Selv om ledighetsnivået blant de faglærte er lavt, finnes det likevel betydelige forskjeller mellom ulike fagområder. Faglærte innen restaurant- og matfag, samt service og samferdsel skiller seg ut med et noe høyere ledighetsnivå og en betydelig høyrer andel av de faglærte i deltidsstillinger. Analysene her tyder heller ikke på at deltidsarbeid gir tilgang til heltidsstillinger på lengre sikt. Samlet sett tyder derfor undersøkelsen på at fagbrevet i varierende grad kan sies å gi grunnlag for en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. Det finnes ulike varianter av framskrivinger og kartlegging av kompetansebehov. NAV gjennomfører årlig en undersøkelse blant bedrifter om deres rekrutteringsplaner og utfordringer. NAVs bedriftsundersøkelse viser at det på landsplan er størst etterspørsel etter arbeidskraft innen: Faglært arbeidskraft innen bygge- og anleggsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Helse og sosiale tjenester Side 7 av 53

8 Største etterspørsel etter arbeidskraft er relatert til faglært arbeidskraft innen bygge- og anleggsvirksomhet. Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er en sammensatt næringsgruppe som blant annet omfatter forskjellige typer konsulentvirksomheter, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, rengjøringsbedrifter og bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft. Blant yrkesgruppene det er mangel på i denne næringen er ingeniører og sivilingeniører, regnskapsmedarbeidere og ulike IKT-yrker. Blant denne sammensatte næringsgruppen finnes det i dag svært få lærebedrifter, og det kan også synes usikkert om det er en vesentlig andel av potensielle lærebedrifter. I 2015 var det høy svarprosent for NAVs bedriftsundersøkelse i Buskerud. Hele 80%. Undersøkelsen ble gjennomført i februar /mars Den gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og gir innsikt i eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetanse. Siden undersøkelsen gjennomføres årlig, kan man også sammenlikne mellom år. Yrker og kategorisering samsvarer ikke nødvendigvis med kompetanser i videregående opplæring, men vil være med på å gi oss et bilde av nært beslektede kompetansebehov. Med egne publiserte resultater for Buskerud kan vi se at Buskerud skiller seg fra landssnittet innen noen næringer, mens Buskerud i mange sammenhenger framstår som et Norge i miniatyr, som 5% av landet. I 2014 lanserte NHO sitt kompetansebarometer. Barometeret er basert på hva NHOs medlemsbedrifter har svart om framtidig kompetansebehov 5 år fram i tid. Kompetansebarometeret viser et klart behov for fagarbeidere, og viser også innen hvilke fagområder behovet for fagarbeider finnes. Undersøkelsen gjelder hele landet og ulike bransjeforeninger. Hovedorganisasjonen Virke har de siste årene lansert sin årlige arbeidslivsundersøkelse kalt Virkemålet. Virkemålet 2015 foreligger ikke når dette skrives. 3. Kunnskapsløftets struktur Strukturen i videregående opplæring er fastsatt i rundskriv Udir : Kunnskapsløftet om fag- og timefordelingen for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Partene i arbeidslivet er representert i de faglige rådene som bidrar til utforming både av strukturen i videregående opplæring og læreplanene for vg1, vg2 og vg3. Det kan likevel være at struktur eller læreplaner gjør det mer eller mindre aktuelt for deler av arbeidslivet å ta inn lærlinger. Den pågående gjennomgangen av tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring vil sannsynligvis føre til større og mindre endringer. Eventuelle endringer vil i så fall bli innført over tid, og yrkesopplæringsnemnda vil i denne rapporten strukturere tilrådingen etter dagens struktur, slik at det kan benyttes som mest mulig konkret råd for skoletilbudet kommende skoleår. Kunnskapsløftets struktur med et stort omfang i fagene prosjekt til fordypning på vg1 og vg2 gir økte muligheter for samarbeid mellom skoler og lærebedrifter for et helhetlig opplæringsløp, som Side 8 av 53

9 kan tilpasses den enkelte elev og den enkelte lærebedrift. Begrensningene for samarbeid finnes etter hvert i stadig mindre grad i lovverket, men ligger i større grad i skolenes og lærebedriftenes mulighet for å tilrettelegge for fleksibiliteten. 3.1 Grunnkompetanse Erfaringsmessig vet vi at en del ungdommer ikke vil kunne klare full kompetanse i videregående opplæring. Disse kan omdefinere målet for sin videregående opplæring til å oppnå grunnkompetanse. De siste årene har om lag 80 ungdommer årlig avsluttet sin videregående opplæring som lærekandidat med opplæringskontrakt med en lærebedrift. Etableringen av lærekandidatkoordinatorer ved de videregående skolene har styrket overgangen til opplæringskontrakt for ungdom i løp mot grunnkompetanse. På dette området er innsalg av enkeltindividet en mer effektiv metode, enn å jobbe fram bransjers generelle behov. Det er få bedrifter eller kommuner som melder at de har behov for arbeidskraft med grunnkompetanse, men det finnes bransjer som har et behov for arbeidskraft med kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Flere lærebedrifter viser et stort samfunnsansvar ved å bidra til å finne meningsfulle arbeidsfelt for den enkelte ungdom. I tabellene i kapitlene for hvert utdanningsprogram er omfanget av lærekandidater utelatt. Der er kun lærlinger og de som oppnår fullverdig fag- eller svennebrev oppgitt. 3.2 Fleksible opplæringsløp Det arbeides for å legge bedre til rette for tettere samarbeid mellom skole og lærebedrift. Ved å benytte den fleksibiliteten det er rom for kan man prioritere å bruke henholdsvis opplæringsarenaene skole og lærebedrift når de er best egnet for økt læringsutbytte. Skolenes samarbeid med arbeidslivet har økt i omfang spesielt ved at det i stor grad er ønskelig å benytte arbeidslivet som opplæringsarena i faget prosjekt til fordypning. Gjennom opplæringsløpene med dobbelkompetanse får vi erfaring med å organisere opplæring for både fagbrev og studiekompetanse samtidig, men også erfaring med å gjennomføre opplæringen i en annen rekkefølge enn hovedmodellen for faget. Disse opplæringsløpene organiseres med mer veksling over tid mellom opplæringsarenaene, noe som gir behov for utstrakt og tett samarbeid mellom skole og lærested, men også øker kvaliteten på begge opplæringsarenaene. Disse erfaringene vil være overførbare også til opplæringsløp mot fag- og svennebrev. Gjennom prosjektet " Fra prosjekt til fordypning til læreplass" ble ekstern vurdering gjennomført ved 3 videregående skoler og det ble i samarbeid med lærebedrifter utarbeidet kvalitetskjennetegn for prosjekt til fordypning. Oppfølging av dette kan bidra til enda tettere samarbeid med arbeidslivet. Fleksible opplæringsløp kan også omfatte det som i dag gjerne omtales som full opplæring i bedrift, der lærebedriften tar ansvar for en større del av opplæringen. I tabellene i kapitlene for hvert utdanningsprogram er lærlinger i slike opplæringsløp i faget innlemmet. Side 9 av 53

10 Skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som er fastsatt i fag- og timefordelinga. Skoleeier gir forskrifter der det kommer fram på hvilket trinn de ulike fagene skal ligge. Fag- og timefordelinga må sikre progresjonen i fagene og at den videregående opplæringen samla sett følger ordinær opplæringstid. Skoleeier som gir forskrifter om endra fag- og timefordeling, må òg tilby den ordinære fag- og timefordelinga. Buskerud fylkeskommune har til nå ikke vedtatt forskrift for lokal endringer i fag og timefordelinga. 3.3 Dobbelkompetanse Skoleåret 2014/2015 startet det opplæringsløp for yrkes- og studiekompetanse ved Hønefoss vgs og Lier vgs. Opplæringsløpet er krevende og utfordrer kunnskapsløftets struktur ved å pakke fem år på fire. Begge tilbudene gis innenfor opplæringslovens handlingsrom. Etter at tilbudet er igangsatt har det kommet lovendringen der ungdom med fagbrev etter søknad kan få rett til påbygging til generell studiekompetanse (vg4), samt lovendring som gir skoleeier et visst rom for fleksibilitet i fag og timefordeling. I henvendelse til arbeidsgiverorganisasjoner og opplæringskontor om framtidig behov er det spurt om de i tillegg ønsker samarbeid om lærlinger i dobbelkompetanseløp: Kommunenes opplæringskontor iks (KOB) er i og forsøker å få til et forbedret samarbeid med de videregående skolene om dobbelkompetanseløp. De viser til at løpet til nå dessverre har gått på bekostning av tilgangen på ordinære læreplasser. Ipraxis er i samarbeid om lærlinger i dobbelkompetanseløp og ser maksimalt tilgang på 2 nye plasser årlig. Treringen, Blomsterdekoratørenes opplæringskontor (BLOK) og Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag Vestfold/Buskerud ser gjerne at tilbudet er tilgjengelig innen sine fag. I 2014 kommenterte også Opplæringskontoret for hest- og hovslager og Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) at dobbelkompetanseløp kunne være interessant innen sine fag. Samlet kan man oppsummere at det er en viss interesse i næringer for ungdom med dobbelkompetanse. Interessen for dobbelkompetanseløp kan knyttes til 9 ulike programområder, fordelt på 6 ulike utdanningsprogram. Det er ikke sannsynlig at denne interessen innebærer omfang på læreplasser som tilsier en klasse på 15 for hvert programområde. Fra Fagopplæring i Buskerud framover, vedtatt i 2014 kan vi lese at: " Yrkesopplæringsnemnda er positiv til at det utprøves ulike former for læreløp, blant annet med dobbelkompetanse og vekslingsmodeller. Dette for å sikre et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, samtidig gi elever/lærlinger flere fleksible karriereveier. Yrkesopplæringsnemnda forutsetter at tilbud om dobbelkompetanse og veklingsmodeller ikke er på bekostning av antall ordinære læreplasser." Fagene i påbygg er tilgjengelig i fylkeskommunens nettskole. Et tettere samarbeid mellom skole og lærebedrift i ordinære opplæringsløp kombinert med tilbud om påbygg etterpå eller som nettskole vil bety en tilgjengelig fleksibilitet innen alle programområder og utdanningsprogram som har antydet interesse. Side 10 av 53

11 3.4 Forholdet mellom elever og lærlinger Kunnskapsskolen har som mål å oppnå mestring for alle, maksimere læring og minimere frafall. Overgangen mellom videregående skole og lærebedrift er en kritisk fase for å sikre fullføring. Erfaringsmessig er antallet søkere til læreplass lavere enn antall elever i vg2, men samtidig vesentlig høyere enn antallet som blir lærlinger. På samme måte som flere elever velger å ikke søke læreplass, er det også noen søkere som velger å gjøre noe annet enn å bli lærling, selv om de har søkt læreplass. At noen søkere ikke blir lærlinger kan i mange tilfeller skyldes tilgangen på læreplasser (kun om lag 6% av elevene på påbygg var der som en følge av at de ikke fikk læreplass, Markussen, 2012), men noe kan også skyldes søkerens vurdering av læreplasstilbudet, for eksempel i forhold til lokalisering, innhold eller arbeidsvilkår. Noe skyldes også kvaliteter ved søkeren, for eksempel mangel på motivasjon, eller redusert faglig eller sosial kompetanse. Lærebedriften er suveren i avgjørelsen om hvem som tas inn som lærling. En lærebedrift som vurderer søkere til læreplass kan velge å ikke ta inn eller avvise søkere, men de kan også konkludere med at det ikke tas inn lærling, f.eks. på grunn av forhold som ikke har med søkernes kvaliteter å gjøre. Lærebedriften kan også prioritere søkere med og uten opplæringsrett ulikt. Arbeidsgiverne ønsker gjerne i utgangspunktet at det er flere tilgjengelige søkere enn læreplasser, mens søkerne gjerne ser at det er flere tilgjengelige læreplasser enn søkere. For hvert utdanningsprogram anslås det hvor mange lærlinger det blir i Antallet læreplasser tilgjengelig bør ligge noe høyere. Side 11 av 53

12 4. Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk Utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 285 plasser 278 plasser 277 plasser Utdanningsprogrammet tilbys ved skolene Ål, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden, Røyken, Kongsberg og Numedal. Alle disse skolene har vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 byggteknikk. Vg2 klima, energi og miljø tilbys ved Hønefoss vgs og Åssiden vgs. Åssiden vgs har vg2 treteknikk. Kongsberg vgs har vg2 anleggsteknikk. Vg2 anleggsteknikk tilbys ved 17 andre skoler i landet, hvorav 6 av disse har status som landslinjer. NAVs bedriftsundersøkelse viser at bygge- og anleggsvirksomhet er næringen med høyest mangel på arbeidskraft i Buskerud. For landet viser netto andel av virksomheter som forventer økt sysselsetting en økning fra 2014 til NHOs kompetansebarometer viser at det er flere bedrifter i Buskerud enn i øvrige regioner som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen bygg- og anleggsteknikk. 32 % av virksomhetene i Buskerud forventet behov for å rekruttere fra bygg- og anleggsteknikk. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2016: Volum på vg1 videreføres. 4.1 Anleggsteknikk Fjell- og bergverksfaget Bedrifter Asfaltfaget Vei- og anleggsfaget Banemontørfaget Opplæringskontor Anleggsmaskinførerfaget Vg2 anleggsteknikk 30 plasser 30 plasser 30 plasser Side 12 av 53

13 Landslinjer NAVs bedriftsundersøkelse viser at bergverksnæringen i Buskerud forventer økt sysselsetting. På landsbasis er det estimert en mangel på 100 anleggsmaskinførere. Det vurderes som sannsynlig at tilgangen på læreplasser kan øke noe som følge av økt mulighet for lokal rekruttering. OKAB-BVT svarer på vegne av MEF avd Buskerud at de har minst 33 læreplasser i anleggsmaskinførerfaget, 15 læreplasser i vei- og anleggsfaget og 12 læreplasser i fjell- og bergverksfaget tilgjengelig i Tronrud Anlegg AS forventer tilgang på 1 læreplass i anleggsmaskinførerfaget i 2017 og har tilsvarende behov for 1 fagarbeider i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 55 nye lærlinger 4.2 Byggteknikk Bedrifter Opplæringskontor Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Vg2 byggteknikk 158 plasser 160 plasser 145 plasser Basert på NAVs bedriftsundersøkelse og tidligere erfaringer vurderes det at antallet læreplasser holder seg på et høyt nivå. På landsbasis er mangelen på tømrer (og snekkere), murere og betongarbeidere estimert til henholdsvis 550, 100 og 250. For Buskerud oppgis mangelen på tømrere og betongarbeidere til henholdsvis 50 og 25. Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU) forventer å ha tilgang på 60 læreplasser i tømrerfaget og 4 læreplasser i murerfaget i Behovet for fagarbeidere påpeker de at bransjeorganisasjonene må uttale seg om. Tronrud Bygg AS og Tronrud Anlegg AS forventer å ha 3 læreplasser i tømrerfaget og 2 læreplasser i betongfaget i De forventer tilsvarende behov for fagarbeidere i Side 13 av 53

14 Tverrfaglig opplæringskontor i Numedal forventer tilgang på 3 til 6 læreplasser i tømrerfaget i 2017, og et behov på 3 til 5 faglærte i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 110 nye lærlinger 4.3 Klima, energi og miljøteknikk Bedrifter Opplæringskontor Rørleggerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Tak- og membrantekkerfaget Vg2 klima, energi og miljøteknikk 45 plasser 45 plasser 45 plasser På landsbasis estimerer NAVs bedriftsundersøkelse at det er mangel på 400 rørleggere og VVSmontører, mens mangelen i Buskerud oppgis å være 25. Tilsvarende estimerer undersøkelsen en mangel på 25 taktekkere i Buskerud. På landsbasis er det estimert en mangel på 100 kobber- og blikkenslagere. Taktekkere er blant yrkene med høy stramhetsindikator. Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU) forventer å ha tilgang på 35 læreplasser i rørleggerfaget og 4 læreplasser i ventilasjons- og blikkenslagerfaget i Behovet for fagarbeidere påpeker de at bransjeorganisasjonene må uttale seg om. Spesielt rørleggerbransjen har tatt inn lærlinger på opplæringsløp der lærebedriften tar noe større ansvar for opplæringen enn hovedmodellen for faget. Erfaringstallene viser derfor til dels rekruttering av ungdommer både fra vg2 og vg1. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 40 nye lærlinger Side 14 av 53

15 4.4 Overflateteknikk Bedrifter Malerfaget Industrimalerfaget Vg2 overflateteknikk 0 plasser 0 plasser 0 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser at det på landsbasis er en estimert mangel på 150 renholdere i bedrifter. Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU) forventer tilgang på 4 læreplasser i malerfaget i KS Buskerud meldte i 2014 at de hadde tilgang på 2 læreplasser i renholdsoperatørfaget framover. Til tross for stort behov både i bedrifter og i det offentlige synes det tilnærmet umulig å få rekruttert lærlinger til renholdsoperatørfaget. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 2 nye lærlinger. 4.5 Treteknikk Bedrifter Opplæringskontor Renholdsoperatørfaget Opplæringskontor Trelastfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Limtreproduksjonsfaget Side 15 av 53

16 Vg2 treteknikk 15 plasser 15 plasser 15 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser at det på landsbasis er flere virksomheter innen trevareindustri som forventer nedgang enn økning i sysselsettingen. Det er samtidig virksomheter innen trevarer som har mislykkes med ønsket rekruttering. Det er estimert en mangel på 100 møbelsnekkere på landsbasis. Treringen forventer tilgang på 15 læreplasser i trevare- og bygginnredningsfaget og 1 til 5 læreplasser i trelastfaget i Tilsvarende vil de ha behov for 25 faglærte i trevare- og bygginnredningsfaget og 5 faglærte i trelastfaget i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 12 nye lærlinger 4.6 Særløp Bedrifter Opplæringskontor Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Glassfaget Byggdrifterfaget NAVs bedriftsundersøkelse viser at bransjen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er blant næringene som forventer størst vekst i sysselsettingen. Det relativt nye faget byggdrifter kan påvirkes av dette. NAVs bedriftsundersøkelse viser også mangel på andre håndverkere, tallfestet til 25 for Buskerud. Det er fast opplæringsaktivitet innen både feierfaget og glassfaget i Buskerud, men ikke i stort volum. Mange lærebedrifter i glassfaget fra øvrige deler av landet kjøper opplæringstjenester fra det fylkeskommunalt eide glassfaglige miljøet på Kongsberg vgs. KS Buskerud meldte i 2014 at de i 2016 har minst 1 læreplass i feierfaget og 1 læreplass i byggdrifterfaget, og at de har behov for fagarbeidere i feierfaget. Kommunenes opplæringskontor iks forventer at de har 10 læreplasser tilgjengelig i byggdrifterfaget fra 2017, etter pågående rekrutteringsprosjekt. De er samtidig usikre på behovet for fagarbeidere i faget. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 7 nye lærlinger årlig. Side 16 av 53

17 5. Utdanningsprogram for design og håndverk Utdanningsprogram for Design og håndverk tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 Design og håndverk 195 plasser 187 plasser 189 plasser Det er færre primærsøkere enn plasser for utdanningsprogrammet. Mange gjør omvalg etter vg1 design og håndverk. Utdanningsprogrammet tilbys ved Gol, Hønefoss, Eiker, Åssiden, St. Hallvard, Lier, Røyken, Kongsberg og Numedal. Med unntak av St. Hallvard har alle tilbud om vg1 design og håndverk. Vg2 frisør er ved Hønefoss vgs, Åssiden vgs og St. Hallvard vgs. Vg2 design og tekstil tilbys ved Kongsberg vgs. Lier vgs har vg2 blomsterdekoratør. Kongsberg vgs har vg2 ur- og instrumentmaker og tilbudet har status som landslinje. Vg2 interiør og utstillingsdesign tilbys ved Hønefoss vgs, Eiker vgs og Åssiden vgs, mens vg3 interiør tilbys ved Åssiden vgs. I NHOs kompetansebarometer oppgir 10% av virksomhetene i Buskerud at de har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig bakgrunn fra design og håndverk. NAVs bedriftsundersøkelse gir ingen tegn som skal tilsi vekst i sysselsettingen innen design og håndverk. Selv om noen fagområder kan inngå i kategorier som Andre håndverkere er det kun frisører og møbelsnekker som omtales i utvalgte yrker med mangel på arbeidskraft. 5.1 Aktivitør Bedrifter Opplæringskontor Aktivitør KS Buskerud varslet gjennom sin spørreundersøkelse i 2014 ikke tilgang på læreplasser eller behov for fagarbeidere i aktivitørfaget. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling 5.2 Blomsterdekoratør Side 17 av 53

18 Bedrifter Vg2 blomsterdekoratør 15 plasser 15 plasser 15 plasser De fleste lærebedriftene er tilknyttet Blomsterdekoratørenes opplæringskontor (BLOK). BLOK forventer å ha tilgang på 5 læreplasser i sine medlemsbedrifter i 2017, og regner med at det kan være ytterligere 3 læreplasser tilgjengelig i virksomheter i Buskerud. De påpeker at rekruttering av ungdom til faget i Oslo og Akershus er lav, slik at det er gode muligheter for læreplass eller jobb som faglært i Oslo-regionen. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 3 nye lærlinger 5.3 Børsemaker Børsemaker Minimal opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. Buskerud har i flere år hatt landsdekkende prøvenemnd i faget, og det planlegges videreført for ny oppnevningsperiode. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i Buskerud. 5.4 Båtbyggerfag Trebåtbyggerfaget Opplæringskontor Blomsterdekoratørfaget Komposittbåtbyggerfaget Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Side 18 av 53

19 Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i faget i Buskerud 5.5 Design og doudji Doudji Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i faget i Buskerud 5.6 Design og gullsmedhåndverk Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeid Gravør Det er marginal aktivitet i enkelte av fagene. Lærebedriftene er små, og med liten lønnsevne. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen ny lærling 5.7 Design og tekstil Bunadstilvirker Side 19 av 53

20 Strikk Håndvever Herreskredder Kjole- og draktsyer Modist Kostymesyer Møbeltapetserer Buntmaker Salmaker Skomaker Vg2 design og tekstil 15 plasser 15 plasser 15 plasser Relativt fast opplæringsaktivitet i møbeltapetsererfaget, og for øvrig minimal opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. 5.8 Design og trearbeid Orgelbygger Bøkker Tredreier Treskjærer Kurvmaker Møbelsnekker NAVs bedriftsundersøkelse viser estimert mangel på 100 møbelsnekkere på landsbasis. Treringen har medlemsbedrifter som kan forestå opplæring i møbelsnekkerfaget, men det er andre lærefag som er mer sentrale for deres virksomhet. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. Side 20 av 53

21 5.9 Frisør Frisør Vg2 frisør 60 plasser 62 plasser 62 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser estimert mangel på 250 frisører på landsbasis. Frisørenes opplæringskontor i Buskerud forventer tilgang på 20 læreplasser i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 45 nye lærlinger 5.10 Interiør og utstillingsdesign Profileringsdesign Interiør Utstillingsdesign Vg2 interiør og 45 plasser 45 plasser 46 plasser utstillingsdesign Vg3 interiør 15 plasser 15 plasser 15 plasser Vg3 utstillingsdesign 8 plasser 0 plasser 8 plasser Både interiør og utstillingsdesign er 3-årig løp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. Side 21 av 53

22 5.11 Pianostemming og pianoteknikk Pianostemming og pianoteknikk Kommentar: Pianostemming og pianoteknikk er 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i Buskerud Smed Smed Minimal opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen ny lærling Ur- og instrumentmaker Urmaker Storurmaker Optroniker Nautisk instrumentmaker Vg2 ur- og instrumentmaker (landslinje) 15 plasser 15 plasser 15 plasser Side 22 av 53

23 Det er noe opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. Buskerud fylkeskommune er det eneste fylket i landet som har prøvenemnd i urmakerfaget. Det har vært avlagt ca 5-7 svenneprøver årlig på landsbasis. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen ny lærling Særløp Blyglasshåndverker Forgyller Gipsmaker Glasshåndverker Gjørtler Håndbokbinder Maskør- og parykkmaker Kurvmaker Keramiker Seilmaker Taksidermist Det er marginal opplæringsaktivitet i enkelte av lærefagene. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling årlig. Side 23 av 53

24 6. Utdanningsprogram for elektrofag Utdanningsprogram for elektrofag tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 elektrofag 309 plasser 308 plasser 297 plasser Vg1 elektrofag til påbygg 15 plasser Utdanningsprogrammet har oversøking i forhold til antall plasser. Det gis tilbud om elektrofag ved Ål, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden, Lier, Røyken, Kongsberg og Numedal. Alle skolene tilbyr vg1 elektrofag. Disse skolene gir også tilbud om vg2 elenergi. Vg2 automatisering og vg3 automatiseringsfaget tilbys ved Røyken vgs og Kongsberg vgs. Tilbud om vg2 data og elektronikk tilbys ved Åssiden vgs, Kongsberg vgs og Hønefoss vgs, mens Vg3 dataelektroniker kun tilbys ved Kongsberg vgs. Kulde og varmepumpeteknikk tilbys ved Åssiden vgs. NHOs kompetansebarometer viser at 20% av virksomhetene i Buskerud har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen elektrofag. NAVs bedriftsundersøkelse viser ingen mangel på arbeidskraft i Buskerud innen Næringsgruppa elektrisitet, vann og renovasjon. Det er en viss mangel på arbeidskraft i industrien totalt i regionen (50 personer). ELFOB forventer en utvikling de nærmeste 4 årene som er på linje med dagens bemanning i bransjen. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2016: Summen av behov for fagarbeidere og tilgang på læreplasser tilsier at omfanget av elevplasser på vg1 ikke bør økes utover volumøkningen i 2013/ Automatisering GODKJENTE LÆREBEDRIFTER Bedrifter Opplæringskontor Automatiseringsfaget Tavlemontørfaget Fjernstyrte undervannsoperasjoner Vikler- og transformatormontør Side 24 av 53

25 NAVs bedriftsundersøkelse viser en mangel på 150 automatikere på landsbasis og mangel på 25 i Buskerud. ELFOB forventer en tilgang på 8 læreplasser i automatikerfaget i 2017 og et behov for 5 fagarbeidere i Videre forventer de tilgang på 6 læreplasser i tavlemontørfaget i 2017, og et behov for 8 fagarbeidere i Ipraxis forventer tilgang på 4 læreplasser i automatiseringsfaget og 1 i tavlemontørfaget i Høsten 2015 er 6 søkere tilbudt å gå opp til fagprøve i automatiseringsfaget uten læretid, da det ikke finnes tilstrekkelig antall læreplasser. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 30 nye lærlinger 6.2 Data og elektronikk Bedrifter Dataelektronikerfaget Vg2 automatiseringsfaget 30 plasser 45 plasser 60 plasser Vg3 automatisering 30 plasser 30 plasser 37 plasser Opplæringskontor Produksjonselektronikerfager Telekommunikasjonsmontørfaget Romteknologifaget Vg2 data og elektronikk 45 plasser 45 plasser 45 plasser Vg3 dataelektroniker 15 plasser 15 plasser 15 plasser ELFOB regner med å ha 6 læreplasser tilgjengelig i telekommunikasjonsmontørfaget i 2017 og at behovet for faglærte kan være 8 i Ipraxis forventer å ha tilgang på 2 læreplasser i dataelektronikerfaget i Side 25 av 53

26 Ipraxis forventer tilgang på 1 læreplass i dataelektronikerfaget i Høsten 2015 er 3 søkere tilbudt å gå opp til fagprøve i dataelektronikerfaget uten læretid, da det ikke finnes tilstrekkelig antall læreplasser. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 15 nye lærlinger 6.3 Elenergi Elektriker Energimontør Energioperatør Elektromotor og transformatorreparatør Elektroreparatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Vg2 elenergi 156 plasser 173 plasser 156 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser mangel på 350 elektrikere på landsbasis, og 25 i Buskerud. Stramhetsindikatoren er lav. I en egen studie på oppdrag fra Energi Norge har NIFU fulgt opp NHOs kompetansebarometer i forhold til energibransjen. Behovet for fagarbeidere vil være stort i årene framover som følge av høy snittalder i næringen. KS Buskerud meldte i 2014, basert på tall fra flere kommunale foretak, at de har tilgang på 7 læreplasser i energimontørfaget. ELFOB regner med å ha 100 læreplasser i elektrikerfaget og 5 læreplasser i energimontørfaget i Tilsvarende forventer de behov for 100 faglærte i elektrikerfaget og 10 faglærte i energimontørfaget i Side 26 av 53

27 Tverrfaglig opplæringskontor i Numedal forventer tilgang på 3-4 læreplasser i energimontørfaget, og et tilsvarende behov for 2-3 faglærte i Ipraxis forventer tilgang på 1 læreplass i elektrikerfaget i Mantena AS forventer at de har 2-4 læreplasser i togelektrikerfaget i 2017 og at de har tilsvarende behov for fagarbeidere i Heismontørenes opplæringskontor ( Opphei) svarer på vegne av bransjen at de ikke kan uttale seg om behovene så langt fram i tid. Høsten 2015 starter 15 elever på vg3 elektriker i skole og 8 på vg3 energimontør i skole, da det ikke var tilgjengelige læreplasser. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 110 nye lærlinger 6.4 Flyfag Avionikerfaget Flymotormekanikerfaget Flystrukturmekanikerfaget Flysystemmekanikerfaget Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. 6.5 Kulde- og varmepumpeteknikk Kulde- og varmepumpemontørfaget Vg2 kulde og varmepumpeteknikk 15 plasser 15 plasser 15 plasser Side 27 av 53

28 ELFOB har i 2014 og 2015 kjørt et prosjekt for å forankre lærefaget og skaffe flere læreplasser. ELFOB regner med å ha tilgang på 4 læreplasser i kulde- og varmepumpemontørfaget i 2017, og tilsvarende ha et behov for 2 nye fagarbeidere i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 5 nye lærlinger 7. Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Utdanningsprogram for helse og oppvekstfag tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 helse og oppvekstfag Vg1 H/O helsefagarbeider YSK Vg1 H/O barne- og ungdomsarbeider SK 420 plasser 403 plasser 391 plasser 30 plasser 32 plasser 15 plasser 16 plasser Utdanningsprogrammet tilbys ved Ål, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden, Lier, Røyken, Kongsberg og Numedal. Disse skolene tilbyr vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfag. Tilbud om vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag gis ved Ål vgs, Hønefoss vgs, Rosthaug vgs, Lier vgs, Røyken vgs og Kongsberg vgs. Vg2 helseservicefag tilbys ved Åssiden vgs, som også har vg3 apotekteknikk og vg3 tannhelsesekretær. Vg2 hudpleie og vg3 hudpleier tilbys ved Åssiden vgs. Skoleåret 2014/2015 startet dobbelkompetanseløp for yrkes- og studiekompetanse innen helsearbeiderfag ved Hønefoss vgs og Lier vgs i tett samarbeid med kommuner og et par private virksomheter. NAVs bedriftsundersøkelse viser at helse- og sosialtjenester forventer en svak økning i sysselsettingen. På landsbasis er det estimert en mangel på 6100 personer til næringen, som utgjør mangel på 175 i Buskerud. KS har utarbeidet en framskriving av rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2023 både for landet som helhet, og i ulike KS-regioner. Framskrivingen tyder på at det vil være økende behov for faglærte i kommunesektoren, blant annet som følge av endringer i befolkningssammensetningen. 7.1 Ambulansefag Side 28 av 53

29 Ambulansefaget Portørfaget vg2 ambulansefag 0 plasser 0 plasser 0 plasser NAVs bedriftsundersøkelse estimerer en mangel på 100 ambulansepersonell på landsbasis. Lærebedriftene ønsker primært eldre lærlinger enn rettighetsungdom. Vestre Viken HF har tidligere meldt at de vil ta inn opp mot 20 nye lærlinger årlig. Portørfaget er nylig etablert som lærefag. Faget rekrutterer fra vg2 ambulansefag, vg2 helsearbeiderfag eller vg2 helseservicefag. Det er primært helseforetakene som vil være aktuelle læresteder. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 17 nye lærlinger. 7.2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag SK 135 plasser 135 plasser 124 plasser 16 plasser KS sin framskriving av rekrutteringsbehov i kommunesektorene fram mot 2023 viser at personellkategorien Faglært, barnehage må øke med nærmere 2000 årsverk for å møte framtidig behov innen sektoren. Dette kan trolig utgjøre en økning på i overkant av 100 årsverk for Buskerud. For hele barnehagesektoren må det på landsbasis rekrutteres årlig. For Buskerud kan vi anta at dette vil si 350 som rekrutteres utenfra kommunesektoren, og 250 som rekrutteres internt i kommunesektoren. Side 29 av 53

30 Barne- og ungdomsarbeidere jobber også med eldre barn/ungdom, men framskrivingen gir ikke egen kategorisering av faglærte innen undervisningssektoren. Det vil være en økning av barn/ungdom i alderen 6-15 år på 11,1% fram til 2023, som kan tyde på et noe økt behov for faglærte også innen denne sektoren. Kommunenes opplæringskontor regner med at de har 30 læreplasser tilgjengelig i 2017, men er usikker på behovet for faglærte. Basert på svar fra de fleste kommunene i Buskerud forventet KS Buskerud i 2014 at 31 læreplasser er tilgjengelig i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2016, mens det er et forventet behov for 35 fagarbeidere i Høsten 2015 starter 11 elever i vg3 barne- og ungdomsarbeider i skole, da det ikke finnes tilstrekkelig med læreplasser tilgjengelig. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 40 nye lærlinger. 7.3 Fotterapi og ortopediteknikk Fotterapifaget Ortopediteknikkfaget Vg2 fotterapi og ortopediteknikk 0 plasser 0 plasser 0 plasser Fotterapifaget har 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. 7.4 Helsearbeiderfag Helsearbeiderfaget Skoleplasser vgs 2012/ / /2016 Side 30 av 53

31 Vg2 helsearbeiderfaget 225 plasser 227 plasser 196 plasser Vg2 helsefagarbeider YSK 30 plasser NAVs bedriftsundersøkelse estimerer en mangel på 650 helsefagarbeidere på landsbasis, og 25 i Buskerud. KS sin framskriving av rekrutteringsbehov i kommunesektorene fram mot 2023 viser at personellkategorien Fagarbeidere helse/sosial/omsorg må øke med i underkant av årsverk fram mot slutten av prognoseperioden. Dette tilsvarer en økning på 25%. For Buskerud kan dette trolig utgjøre en økning på over 500 årsverk. Helsefagarbeidere benyttes også i private og statlige virksomheter. Kommunenes opplæringskontor iks regner med at de har 30 læreplasser tilgjengelig i 2017, samt ytterligere 6 læreplasser i dobbelkompetanseløp. KOB er usikker på behovet for faglærte. Basert på svar fra de fleste kommunene i Buskerud forventet KS Buskerud i 2014 at de kan ta imot 39 lærlinger i helsearbeiderfaget i 2016, og at det er behov for 57 nye fagarbeidere i Høsten 2015 starter 20 ungdommer og voksne på vg3 helsefagarbeider i skole, da det ikke finnes tilstrekkelig med læreplasser tilgjengelig. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 95 nye lærlinger. 7.5 Helseservicefag Farmasitekniker Helsesekretær Tannhelsesekretær Vg2 helseservicefag 30 plasser 30 plasser 30 plasser Vg3 apotekteknikk 0 plasser 15 plasser 15 plasser Vg3 tannhelsesekretær 15 plasser 15 plasser 15 plasser 3 av disse fagene er 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Tannhelsetjenesten melder at en klasse årlig er et godt utgangspunkt for rekruttering. Det er ikke mulig å lese ut av NAVs bedriftsundersøkelse at det er rekrutteringsutfordringer innen fagområdene. Side 31 av 53

32 Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Det er behov for kompetansen. 7.6 Hudpleie Hudpleierfaget Vg2 hudpleie 15 plasser 15 plasser 15 plasser Vg3 hudpleier 15 plasser 15 plasser 15 plasser Faget har 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Det er lite trolig at behovet for hudpleiere er større enn dagens omfang. Side 32 av 53

33 8. Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 medier og kommunikasjon 90 plasser 92 plasser 90 plasser Kunnskapsdepartementet har besluttet at utdanningsprogram for medier og kommunikasjon gjøres om fra et yrkesfaglig utdanningsprogram til et studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret Yrkesfagene i dagens utdanningsprogram for medier og kommunikasjon; fotograf, mediegrafiker og mediedesigner skal fortsatt tilbys innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Hvordan opplæringsløpet i disse fagene vil videreføres i videregående opplæring, er høsten 2015 ikke avklart. Utdanningsprogrammet har hatt betydelige oversøking i forhold til antall plasser. Utdanningsprogrammet tilbys som yrkesfaglig utdanningsprogram ved Gol, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden og Røyken, der hver har 15 plasser på hvert nivå, med unntak av Åssiden som har 30 plasser. Når utdanningsprogrammet gjøres om til studieforberedende løp, vil en klasse normalt budsjetteres med 30 plasser. Yrkesopplæringsnemnda har tidligere påpekt at summen av behovet for fagarbeidere og tilgangen på læreplasser tilsier at omfanget av elevplasser på vg1 medier og kommunikasjon (yrkesfaglig) ikke bør økes. 8.1 Medier og kommunikasjon Fotograffaget Mediegrafikerfaget Mediedesign Vg2 medier og 90 plasser 90 plasser 90 plasser kommunikasjon Vg3 mediedesign 0 plasser 0 plasser 0 plasser Vg3 medier og kommunikasjon 76 plasser 76 plasser 75 plasser Side 33 av 53

34 Mediedesign har 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. 9. Utdanningsprogram for naturbruk Utdanningsprogram for naturbruk tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 naturbruk 45 plasser 36 plasser 42 plasser Vg1 naturbrukfjellandbruk 15 plasser 15 plasser 15 plasser Utdanningsprogrammet tilbys ved Ål vgs avd Lien, Rosthaug vgs avd Buskerud og Kongsberg vgs avd Saggrenda. Ål vgs tilbyr vg1 naturbruk med fokus på fjellandbruk, mens de andre tilbyr ordinært vg1 naturbruk. Rosthaug vgs tilbyr vg2 anleggsgartner og idrettsanleggfag, vg2 heste og hovslagerfag, samt vg2 landbruk og gartnernæring forsøk. Kongsberg vgs tilbyr vg2 skogbruk, mens Ål vgs tilbyr Vg2 landbruk og gartnernæring forsøk. NAVs bedriftsundersøkelse estimerer en mangel på 150 personer på landsbasis innen jordbruk, skogbruk og fiske, men det er liten mangel på arbeidskraft i Buskerud. 8 prosent av virksomhetene i sektoren har hatt rekrutteringsproblemer, og de viser til at det er få kvalifiserte søkere. 9.1 Akvakultur Akvakulturfaget Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. 9.2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Side 34 av 53

35 Anleggsgartner Idrettsanleggsfaget Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag 15 plasser 15 plasser 15 plasser Senter for opplæring i anleggsgartnerfagene (SOA) forventer at de har tilgang på 12 læreplasser i 2017 og at behovet for fagarbeidere i 2019 er tilsvarende. OKAB-BVT svarer på vegne av MEF avd. Buskerud at de har 5 læreplasser tilgjengelig i anleggsgartnerfaget i KS Buskerud meldte i 2014 at de ikke har behov for fagarbeidere eller tilgang på læreplasser innen fagene. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 12 nye lærlinger. 9.3 Fiske og fangst Fiske og fangst Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. 9.4 Heste- og hovslagerfag Hestefaget Hovslagerfaget Side 35 av 53

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for design og ha ndverk (FRDH)

Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for design og ha ndverk (FRDH) Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for design og ha ndverk (FRDH) Innhold Bakgrunn for redegjørelsen... 1 1 Oppsummering av forrige toårsperiode... 1 1.1. Gjennomgang og revidering av læreplan i Vg1

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Sted: LO s lokaler Møteramme: kl. 10:00-15:00 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 29.01.2014 3. «Søkere til læreplass en kartlegging av

Detaljer

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Vår dato: 01.06.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4444 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Svar på oppdragsbrev 39-10

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Startpakke for Helse og oppvekstfag

Startpakke for Helse og oppvekstfag Startpakke for Helse og oppvekstfag 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål Faglig råd for helse og oppvekstfag (FRHO) leverte en god problembeskrivelse i den forrige

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer