UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover"

Transkript

1 UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Tilgangen på læreplasser i 2017 og behovet for fagarbeidere i 2019 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2015

2 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN FRAMSKRIVINGER OG FRAMTIDIG BEHOV KUNNSKAPSLØFTETS STRUKTUR Grunnkompetanse Fleksible opplæringsløp Dobbelkompetanse Forholdet mellom elever og lærlinger UTDANNINGSPROGRAM FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Anleggsteknikk Byggteknikk Klima, energi og miljøteknikk Overflateteknikk Treteknikk Særløp UTDANNINGSPROGRAM FOR DESIGN OG HÅNDVERK Aktivitør Blomsterdekoratør Børsemaker Båtbyggerfag Design og doudji Design og gullsmedhåndverk Design og tekstil Design og trearbeid Frisør Interiør og utstillingsdesign Pianostemming og pianoteknikk Smed Ur- og instrumentmaker Særløp UTDANNINGSPROGRAM FOR ELEKTROFAG Side 2 av 53

3 6.1 Automatisering Data og elektronikk Elenergi Flyfag Kulde- og varmepumpeteknikk UTDANNINGSPROGRAM FOR HELSE- OG OPPVEKSTFAG Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie UTDANNINGSPROGRAM FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON Medier og kommunikasjon UTDANNINGSPROGRAM FOR NATURBRUK Akvakultur Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Fiske og fangst Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring Reindrift Skogbruk UTDANNINGSPROGRAM FOR RESTAURANT- OG MATFAG Kokk- og servitørfag Matfag UTDANNINGSPROGRAM FOR SERVICE OG SAMFERDSEL IKT-servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk UTDANNINGSPROGRAM FOR TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Arbeidsmaskiner Side 3 av 53

4 12.2 Bilskade, lakk og karosseri Brønnteknikk Industriell møbelproduksjon Industritekstil og design Kjemiprosess Kjøretøy Laboratoriefag Maritime fag Industriteknologi Særløp KONKLUSJON REFERANSER Side 4 av 53

5 Forord Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i forbindelse med den årlige fastsettinga av tilbud. Fylkeskommunen er helt avhengig av samarbeid med regionens arbeidsliv for å oppfylle sitt ansvar for fag- og yrkesopplæring. Likeledes er regionens arbeidsliv avhengig av fylkeskommunen for å øke sin andel faglærte. I Buskerud-samfunnets Regionale plan for verdiskaping og næringsutvikling er ett av delmålene: Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv. Blant de prioriterte handlingene for å få det til er at næringslivet påvirker yrkesfaglig utdanning, og at det er gjøres nok læreplasser tilgjengelig i bedrifter og offentlig sektor. 16. juni 2015 inviterte yrkesopplæringsnemnda ansatte i fylkeskommunen, opplæringskontorene og rådgivere i ungdomstrinnet til et temamøte om arbeidsmarkedet i Buskerud framover. NAV Buskerud presenterte resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse og NHO Buskerud presenterte resultater fra NHOs kompetansebarometer. Yrkesopplæringsnemnda opplevde tiltaket som en god arena som ga grunnlag for kunnskapsdeling, analyse og refleksjon. Dette dokumentet er yrkesopplæringsnemndas samlede vurdering om tilgangen på læreplasser og behovet for fagarbeidere i Buskerud framover. Fagopplæring i Buskerud framover - er vedtatt i Yrkesopplæringsnemndas møte 24. september Drammen, Astrid Isene Yrkesopplæringsnemndas leder Side 5 av 53

6 1. Samfunnskontrakten Samarbeidet om fag- og yrkesopplæring i Norge ble fornyet med en Samfunnskontrakt for flere læreplasser i april Samfunnskontrakten ble forankret lokalt av Yrkesopplæringsnemnda i Buskerud i februar Samfunnskontrakten for flere læreplasser gjelder ut Arbeidet for å videreføre forpliktelsene i en ny avtale er i gang. I Buskerud vil en del av intensjonene i samfunnskontrakten også inngå som en del av Regional plan for Kunnskapssamfunnet, som etter bred involvering av mange aktører er planlagt til politisk behandling i desember Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og framskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det. Ett av resultatmålene er at antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20% i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av Samfunnskontrakten følges opp på ulike vis av partene, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor. Fag- og yrkesopplæringen har lange tradisjoner og er solid og tydelig verdsatt i mange av de store aktørene i arbeidslivet. Et godt eksempel på dette er at Krøderen Elektro AS vinner NHOs Fagopplæringspris Både St. meld. 20 ( ) På rett vei og Indikatorrapporten 2014 for oppfølging av samfunnskontrakten viser at det også er enkelte fag og utdanningsprogram hvor fagopplæring ikke fungerer etter intensjonen, der det er mer krevende å engasjere virksomheter som lærebedrifter, og fagbrev i mindre grad vektlegges ved nyansettelser. I St. meld. 20 ( ) På rett vei er det varslet at departementet vil styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet. Prosessen for gjennomgang av tilbudsstrukturen er nå i gang og kan følges på Prosessen gjelder alle yrkesfaglige utdanningsprogram, men vil ha spesielt fokus på utdanningsprogrammene design og håndverk, helse og oppvekst, restaurant og matfag, og service og samferdsel, samt små og verneverdige fag. Arbeidet med å identifisere framtidig kompetansebehov og tilsvarende egnet struktur utfordrer dagens arbeidsliv og organisasjoner. Med fag- og yrkesopplæringens tette samarbeid om læringsarenaer, har arbeidslivets organisasjoner bidratt til at nye fagarbeidere kan formes tett på et nærliggende behov. Tilgangen på læreplasser er vesentlig både som opplæringsarena og for å gi ungdom en unik inngangsport til arbeidsmarkedet. Et samarbeid om læreplasser er essensielt for at fylkeskommunen kan innfri sitt ansvar for videregående opplæring. Ved å stille læreplass til disposisjon påtar lærebedriften seg et ansvar for å gi opplæring til lærlingen, og kan selv velge metode for opplæringen og hvordan de kombinerer dette med verdiskaping i bedriften. Lærebedriftens ansvar for lærlingen skiller seg fra bedriftens ansvar knyttet til utplassering av elever og andre former for samarbeid om videregående opplæring. Tilgangen på læreplasser er det viktigste signalet fylkeskommunen kan benytte for å vite om arbeidslivet ønsker dagens ungdom som framtidige fagarbeidere. Side 6 av 53

7 I tillegg til erfaringer fra tidligere år og årets formidling, er til denne framstilling arbeidsgiversammenslutninger, opplæringskontor, noen større bedrifter og næringsorganisasjoner spurt om å anslå tilgangen på læreplasser i 2017 og forventet behov for fagarbeidere i Framskrivinger og framtidig behov Hva skjer framover? Videregående opplæring skal forberede til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kunnskapsskolen skal gi økt læringsutbytte med høy relevans for individet og samfunnet. Hva skal til for at morgendagens arbeidsliv får kvalifisert arbeidskraft av dagens unge? Dette er ikke lett å svare på. Samfunnsøkonomisk analyse og DAMVAD har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet brukt scenariometodikk for å analysere usikkerheter om Norges kompetansebehov fram til Usikkerhet om hvorvidt vi klarer å benytte kunnskapen fra oljevirksomheten i nye eksportnæringer og om robotisering erstatter arbeidskraftsbehovet i personrettede tjenestesektorer, har gitt opphav til fire scenarioer. Scenarioene har fått navnene Grønn industri, Helseinnovasjon, Techlandet og Smarte byer. I en mediahverdag som når dette skrives domineres av nedbemanning i større lærebedrifter og flyktningestrømmen til Europa, kan usikkerheten i selv de mest ytterliggående scenarier synes for avgrenset. For å se framover, må vi også vite hvor vi kommer fra. Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har sett på nasjonale sysselsettings- og utdanningsregistre for 10 årskull av fagarbeidere (Høst (red), 2015). Rapporten viser at det store flertallet av de faglærte er i jobb året etter at de har tatt fagbrev. Undersøkelsen viser videre at tilknytningen til arbeidslivet er stabil og i noen grad forsterkes over tid. De høye sysselsettingstallene kan tolkes som uttrykk for at faglærte generelt har en kompetanse som er etterspurt i det norske arbeidsmarkedet. Selv om ledighetsnivået blant de faglærte er lavt, finnes det likevel betydelige forskjeller mellom ulike fagområder. Faglærte innen restaurant- og matfag, samt service og samferdsel skiller seg ut med et noe høyere ledighetsnivå og en betydelig høyrer andel av de faglærte i deltidsstillinger. Analysene her tyder heller ikke på at deltidsarbeid gir tilgang til heltidsstillinger på lengre sikt. Samlet sett tyder derfor undersøkelsen på at fagbrevet i varierende grad kan sies å gi grunnlag for en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. Det finnes ulike varianter av framskrivinger og kartlegging av kompetansebehov. NAV gjennomfører årlig en undersøkelse blant bedrifter om deres rekrutteringsplaner og utfordringer. NAVs bedriftsundersøkelse viser at det på landsplan er størst etterspørsel etter arbeidskraft innen: Faglært arbeidskraft innen bygge- og anleggsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Helse og sosiale tjenester Side 7 av 53

8 Største etterspørsel etter arbeidskraft er relatert til faglært arbeidskraft innen bygge- og anleggsvirksomhet. Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er en sammensatt næringsgruppe som blant annet omfatter forskjellige typer konsulentvirksomheter, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, rengjøringsbedrifter og bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft. Blant yrkesgruppene det er mangel på i denne næringen er ingeniører og sivilingeniører, regnskapsmedarbeidere og ulike IKT-yrker. Blant denne sammensatte næringsgruppen finnes det i dag svært få lærebedrifter, og det kan også synes usikkert om det er en vesentlig andel av potensielle lærebedrifter. I 2015 var det høy svarprosent for NAVs bedriftsundersøkelse i Buskerud. Hele 80%. Undersøkelsen ble gjennomført i februar /mars Den gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og gir innsikt i eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetanse. Siden undersøkelsen gjennomføres årlig, kan man også sammenlikne mellom år. Yrker og kategorisering samsvarer ikke nødvendigvis med kompetanser i videregående opplæring, men vil være med på å gi oss et bilde av nært beslektede kompetansebehov. Med egne publiserte resultater for Buskerud kan vi se at Buskerud skiller seg fra landssnittet innen noen næringer, mens Buskerud i mange sammenhenger framstår som et Norge i miniatyr, som 5% av landet. I 2014 lanserte NHO sitt kompetansebarometer. Barometeret er basert på hva NHOs medlemsbedrifter har svart om framtidig kompetansebehov 5 år fram i tid. Kompetansebarometeret viser et klart behov for fagarbeidere, og viser også innen hvilke fagområder behovet for fagarbeider finnes. Undersøkelsen gjelder hele landet og ulike bransjeforeninger. Hovedorganisasjonen Virke har de siste årene lansert sin årlige arbeidslivsundersøkelse kalt Virkemålet. Virkemålet 2015 foreligger ikke når dette skrives. 3. Kunnskapsløftets struktur Strukturen i videregående opplæring er fastsatt i rundskriv Udir : Kunnskapsløftet om fag- og timefordelingen for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Partene i arbeidslivet er representert i de faglige rådene som bidrar til utforming både av strukturen i videregående opplæring og læreplanene for vg1, vg2 og vg3. Det kan likevel være at struktur eller læreplaner gjør det mer eller mindre aktuelt for deler av arbeidslivet å ta inn lærlinger. Den pågående gjennomgangen av tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring vil sannsynligvis føre til større og mindre endringer. Eventuelle endringer vil i så fall bli innført over tid, og yrkesopplæringsnemnda vil i denne rapporten strukturere tilrådingen etter dagens struktur, slik at det kan benyttes som mest mulig konkret råd for skoletilbudet kommende skoleår. Kunnskapsløftets struktur med et stort omfang i fagene prosjekt til fordypning på vg1 og vg2 gir økte muligheter for samarbeid mellom skoler og lærebedrifter for et helhetlig opplæringsløp, som Side 8 av 53

9 kan tilpasses den enkelte elev og den enkelte lærebedrift. Begrensningene for samarbeid finnes etter hvert i stadig mindre grad i lovverket, men ligger i større grad i skolenes og lærebedriftenes mulighet for å tilrettelegge for fleksibiliteten. 3.1 Grunnkompetanse Erfaringsmessig vet vi at en del ungdommer ikke vil kunne klare full kompetanse i videregående opplæring. Disse kan omdefinere målet for sin videregående opplæring til å oppnå grunnkompetanse. De siste årene har om lag 80 ungdommer årlig avsluttet sin videregående opplæring som lærekandidat med opplæringskontrakt med en lærebedrift. Etableringen av lærekandidatkoordinatorer ved de videregående skolene har styrket overgangen til opplæringskontrakt for ungdom i løp mot grunnkompetanse. På dette området er innsalg av enkeltindividet en mer effektiv metode, enn å jobbe fram bransjers generelle behov. Det er få bedrifter eller kommuner som melder at de har behov for arbeidskraft med grunnkompetanse, men det finnes bransjer som har et behov for arbeidskraft med kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Flere lærebedrifter viser et stort samfunnsansvar ved å bidra til å finne meningsfulle arbeidsfelt for den enkelte ungdom. I tabellene i kapitlene for hvert utdanningsprogram er omfanget av lærekandidater utelatt. Der er kun lærlinger og de som oppnår fullverdig fag- eller svennebrev oppgitt. 3.2 Fleksible opplæringsløp Det arbeides for å legge bedre til rette for tettere samarbeid mellom skole og lærebedrift. Ved å benytte den fleksibiliteten det er rom for kan man prioritere å bruke henholdsvis opplæringsarenaene skole og lærebedrift når de er best egnet for økt læringsutbytte. Skolenes samarbeid med arbeidslivet har økt i omfang spesielt ved at det i stor grad er ønskelig å benytte arbeidslivet som opplæringsarena i faget prosjekt til fordypning. Gjennom opplæringsløpene med dobbelkompetanse får vi erfaring med å organisere opplæring for både fagbrev og studiekompetanse samtidig, men også erfaring med å gjennomføre opplæringen i en annen rekkefølge enn hovedmodellen for faget. Disse opplæringsløpene organiseres med mer veksling over tid mellom opplæringsarenaene, noe som gir behov for utstrakt og tett samarbeid mellom skole og lærested, men også øker kvaliteten på begge opplæringsarenaene. Disse erfaringene vil være overførbare også til opplæringsløp mot fag- og svennebrev. Gjennom prosjektet " Fra prosjekt til fordypning til læreplass" ble ekstern vurdering gjennomført ved 3 videregående skoler og det ble i samarbeid med lærebedrifter utarbeidet kvalitetskjennetegn for prosjekt til fordypning. Oppfølging av dette kan bidra til enda tettere samarbeid med arbeidslivet. Fleksible opplæringsløp kan også omfatte det som i dag gjerne omtales som full opplæring i bedrift, der lærebedriften tar ansvar for en større del av opplæringen. I tabellene i kapitlene for hvert utdanningsprogram er lærlinger i slike opplæringsløp i faget innlemmet. Side 9 av 53

10 Skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som er fastsatt i fag- og timefordelinga. Skoleeier gir forskrifter der det kommer fram på hvilket trinn de ulike fagene skal ligge. Fag- og timefordelinga må sikre progresjonen i fagene og at den videregående opplæringen samla sett følger ordinær opplæringstid. Skoleeier som gir forskrifter om endra fag- og timefordeling, må òg tilby den ordinære fag- og timefordelinga. Buskerud fylkeskommune har til nå ikke vedtatt forskrift for lokal endringer i fag og timefordelinga. 3.3 Dobbelkompetanse Skoleåret 2014/2015 startet det opplæringsløp for yrkes- og studiekompetanse ved Hønefoss vgs og Lier vgs. Opplæringsløpet er krevende og utfordrer kunnskapsløftets struktur ved å pakke fem år på fire. Begge tilbudene gis innenfor opplæringslovens handlingsrom. Etter at tilbudet er igangsatt har det kommet lovendringen der ungdom med fagbrev etter søknad kan få rett til påbygging til generell studiekompetanse (vg4), samt lovendring som gir skoleeier et visst rom for fleksibilitet i fag og timefordeling. I henvendelse til arbeidsgiverorganisasjoner og opplæringskontor om framtidig behov er det spurt om de i tillegg ønsker samarbeid om lærlinger i dobbelkompetanseløp: Kommunenes opplæringskontor iks (KOB) er i og forsøker å få til et forbedret samarbeid med de videregående skolene om dobbelkompetanseløp. De viser til at løpet til nå dessverre har gått på bekostning av tilgangen på ordinære læreplasser. Ipraxis er i samarbeid om lærlinger i dobbelkompetanseløp og ser maksimalt tilgang på 2 nye plasser årlig. Treringen, Blomsterdekoratørenes opplæringskontor (BLOK) og Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag Vestfold/Buskerud ser gjerne at tilbudet er tilgjengelig innen sine fag. I 2014 kommenterte også Opplæringskontoret for hest- og hovslager og Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) at dobbelkompetanseløp kunne være interessant innen sine fag. Samlet kan man oppsummere at det er en viss interesse i næringer for ungdom med dobbelkompetanse. Interessen for dobbelkompetanseløp kan knyttes til 9 ulike programområder, fordelt på 6 ulike utdanningsprogram. Det er ikke sannsynlig at denne interessen innebærer omfang på læreplasser som tilsier en klasse på 15 for hvert programområde. Fra Fagopplæring i Buskerud framover, vedtatt i 2014 kan vi lese at: " Yrkesopplæringsnemnda er positiv til at det utprøves ulike former for læreløp, blant annet med dobbelkompetanse og vekslingsmodeller. Dette for å sikre et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, samtidig gi elever/lærlinger flere fleksible karriereveier. Yrkesopplæringsnemnda forutsetter at tilbud om dobbelkompetanse og veklingsmodeller ikke er på bekostning av antall ordinære læreplasser." Fagene i påbygg er tilgjengelig i fylkeskommunens nettskole. Et tettere samarbeid mellom skole og lærebedrift i ordinære opplæringsløp kombinert med tilbud om påbygg etterpå eller som nettskole vil bety en tilgjengelig fleksibilitet innen alle programområder og utdanningsprogram som har antydet interesse. Side 10 av 53

11 3.4 Forholdet mellom elever og lærlinger Kunnskapsskolen har som mål å oppnå mestring for alle, maksimere læring og minimere frafall. Overgangen mellom videregående skole og lærebedrift er en kritisk fase for å sikre fullføring. Erfaringsmessig er antallet søkere til læreplass lavere enn antall elever i vg2, men samtidig vesentlig høyere enn antallet som blir lærlinger. På samme måte som flere elever velger å ikke søke læreplass, er det også noen søkere som velger å gjøre noe annet enn å bli lærling, selv om de har søkt læreplass. At noen søkere ikke blir lærlinger kan i mange tilfeller skyldes tilgangen på læreplasser (kun om lag 6% av elevene på påbygg var der som en følge av at de ikke fikk læreplass, Markussen, 2012), men noe kan også skyldes søkerens vurdering av læreplasstilbudet, for eksempel i forhold til lokalisering, innhold eller arbeidsvilkår. Noe skyldes også kvaliteter ved søkeren, for eksempel mangel på motivasjon, eller redusert faglig eller sosial kompetanse. Lærebedriften er suveren i avgjørelsen om hvem som tas inn som lærling. En lærebedrift som vurderer søkere til læreplass kan velge å ikke ta inn eller avvise søkere, men de kan også konkludere med at det ikke tas inn lærling, f.eks. på grunn av forhold som ikke har med søkernes kvaliteter å gjøre. Lærebedriften kan også prioritere søkere med og uten opplæringsrett ulikt. Arbeidsgiverne ønsker gjerne i utgangspunktet at det er flere tilgjengelige søkere enn læreplasser, mens søkerne gjerne ser at det er flere tilgjengelige læreplasser enn søkere. For hvert utdanningsprogram anslås det hvor mange lærlinger det blir i Antallet læreplasser tilgjengelig bør ligge noe høyere. Side 11 av 53

12 4. Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk Utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 285 plasser 278 plasser 277 plasser Utdanningsprogrammet tilbys ved skolene Ål, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden, Røyken, Kongsberg og Numedal. Alle disse skolene har vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 byggteknikk. Vg2 klima, energi og miljø tilbys ved Hønefoss vgs og Åssiden vgs. Åssiden vgs har vg2 treteknikk. Kongsberg vgs har vg2 anleggsteknikk. Vg2 anleggsteknikk tilbys ved 17 andre skoler i landet, hvorav 6 av disse har status som landslinjer. NAVs bedriftsundersøkelse viser at bygge- og anleggsvirksomhet er næringen med høyest mangel på arbeidskraft i Buskerud. For landet viser netto andel av virksomheter som forventer økt sysselsetting en økning fra 2014 til NHOs kompetansebarometer viser at det er flere bedrifter i Buskerud enn i øvrige regioner som har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen bygg- og anleggsteknikk. 32 % av virksomhetene i Buskerud forventet behov for å rekruttere fra bygg- og anleggsteknikk. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2016: Volum på vg1 videreføres. 4.1 Anleggsteknikk Fjell- og bergverksfaget Bedrifter Asfaltfaget Vei- og anleggsfaget Banemontørfaget Opplæringskontor Anleggsmaskinførerfaget Vg2 anleggsteknikk 30 plasser 30 plasser 30 plasser Side 12 av 53

13 Landslinjer NAVs bedriftsundersøkelse viser at bergverksnæringen i Buskerud forventer økt sysselsetting. På landsbasis er det estimert en mangel på 100 anleggsmaskinførere. Det vurderes som sannsynlig at tilgangen på læreplasser kan øke noe som følge av økt mulighet for lokal rekruttering. OKAB-BVT svarer på vegne av MEF avd Buskerud at de har minst 33 læreplasser i anleggsmaskinførerfaget, 15 læreplasser i vei- og anleggsfaget og 12 læreplasser i fjell- og bergverksfaget tilgjengelig i Tronrud Anlegg AS forventer tilgang på 1 læreplass i anleggsmaskinførerfaget i 2017 og har tilsvarende behov for 1 fagarbeider i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 55 nye lærlinger 4.2 Byggteknikk Bedrifter Opplæringskontor Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Vg2 byggteknikk 158 plasser 160 plasser 145 plasser Basert på NAVs bedriftsundersøkelse og tidligere erfaringer vurderes det at antallet læreplasser holder seg på et høyt nivå. På landsbasis er mangelen på tømrer (og snekkere), murere og betongarbeidere estimert til henholdsvis 550, 100 og 250. For Buskerud oppgis mangelen på tømrere og betongarbeidere til henholdsvis 50 og 25. Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU) forventer å ha tilgang på 60 læreplasser i tømrerfaget og 4 læreplasser i murerfaget i Behovet for fagarbeidere påpeker de at bransjeorganisasjonene må uttale seg om. Tronrud Bygg AS og Tronrud Anlegg AS forventer å ha 3 læreplasser i tømrerfaget og 2 læreplasser i betongfaget i De forventer tilsvarende behov for fagarbeidere i Side 13 av 53

14 Tverrfaglig opplæringskontor i Numedal forventer tilgang på 3 til 6 læreplasser i tømrerfaget i 2017, og et behov på 3 til 5 faglærte i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 110 nye lærlinger 4.3 Klima, energi og miljøteknikk Bedrifter Opplæringskontor Rørleggerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Tak- og membrantekkerfaget Vg2 klima, energi og miljøteknikk 45 plasser 45 plasser 45 plasser På landsbasis estimerer NAVs bedriftsundersøkelse at det er mangel på 400 rørleggere og VVSmontører, mens mangelen i Buskerud oppgis å være 25. Tilsvarende estimerer undersøkelsen en mangel på 25 taktekkere i Buskerud. På landsbasis er det estimert en mangel på 100 kobber- og blikkenslagere. Taktekkere er blant yrkene med høy stramhetsindikator. Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU) forventer å ha tilgang på 35 læreplasser i rørleggerfaget og 4 læreplasser i ventilasjons- og blikkenslagerfaget i Behovet for fagarbeidere påpeker de at bransjeorganisasjonene må uttale seg om. Spesielt rørleggerbransjen har tatt inn lærlinger på opplæringsløp der lærebedriften tar noe større ansvar for opplæringen enn hovedmodellen for faget. Erfaringstallene viser derfor til dels rekruttering av ungdommer både fra vg2 og vg1. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 40 nye lærlinger Side 14 av 53

15 4.4 Overflateteknikk Bedrifter Malerfaget Industrimalerfaget Vg2 overflateteknikk 0 plasser 0 plasser 0 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser at det på landsbasis er en estimert mangel på 150 renholdere i bedrifter. Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Buskerud (OBU) forventer tilgang på 4 læreplasser i malerfaget i KS Buskerud meldte i 2014 at de hadde tilgang på 2 læreplasser i renholdsoperatørfaget framover. Til tross for stort behov både i bedrifter og i det offentlige synes det tilnærmet umulig å få rekruttert lærlinger til renholdsoperatørfaget. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 2 nye lærlinger. 4.5 Treteknikk Bedrifter Opplæringskontor Renholdsoperatørfaget Opplæringskontor Trelastfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Limtreproduksjonsfaget Side 15 av 53

16 Vg2 treteknikk 15 plasser 15 plasser 15 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser at det på landsbasis er flere virksomheter innen trevareindustri som forventer nedgang enn økning i sysselsettingen. Det er samtidig virksomheter innen trevarer som har mislykkes med ønsket rekruttering. Det er estimert en mangel på 100 møbelsnekkere på landsbasis. Treringen forventer tilgang på 15 læreplasser i trevare- og bygginnredningsfaget og 1 til 5 læreplasser i trelastfaget i Tilsvarende vil de ha behov for 25 faglærte i trevare- og bygginnredningsfaget og 5 faglærte i trelastfaget i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 12 nye lærlinger 4.6 Særløp Bedrifter Opplæringskontor Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Glassfaget Byggdrifterfaget NAVs bedriftsundersøkelse viser at bransjen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er blant næringene som forventer størst vekst i sysselsettingen. Det relativt nye faget byggdrifter kan påvirkes av dette. NAVs bedriftsundersøkelse viser også mangel på andre håndverkere, tallfestet til 25 for Buskerud. Det er fast opplæringsaktivitet innen både feierfaget og glassfaget i Buskerud, men ikke i stort volum. Mange lærebedrifter i glassfaget fra øvrige deler av landet kjøper opplæringstjenester fra det fylkeskommunalt eide glassfaglige miljøet på Kongsberg vgs. KS Buskerud meldte i 2014 at de i 2016 har minst 1 læreplass i feierfaget og 1 læreplass i byggdrifterfaget, og at de har behov for fagarbeidere i feierfaget. Kommunenes opplæringskontor iks forventer at de har 10 læreplasser tilgjengelig i byggdrifterfaget fra 2017, etter pågående rekrutteringsprosjekt. De er samtidig usikre på behovet for fagarbeidere i faget. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 7 nye lærlinger årlig. Side 16 av 53

17 5. Utdanningsprogram for design og håndverk Utdanningsprogram for Design og håndverk tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 Design og håndverk 195 plasser 187 plasser 189 plasser Det er færre primærsøkere enn plasser for utdanningsprogrammet. Mange gjør omvalg etter vg1 design og håndverk. Utdanningsprogrammet tilbys ved Gol, Hønefoss, Eiker, Åssiden, St. Hallvard, Lier, Røyken, Kongsberg og Numedal. Med unntak av St. Hallvard har alle tilbud om vg1 design og håndverk. Vg2 frisør er ved Hønefoss vgs, Åssiden vgs og St. Hallvard vgs. Vg2 design og tekstil tilbys ved Kongsberg vgs. Lier vgs har vg2 blomsterdekoratør. Kongsberg vgs har vg2 ur- og instrumentmaker og tilbudet har status som landslinje. Vg2 interiør og utstillingsdesign tilbys ved Hønefoss vgs, Eiker vgs og Åssiden vgs, mens vg3 interiør tilbys ved Åssiden vgs. I NHOs kompetansebarometer oppgir 10% av virksomhetene i Buskerud at de har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig bakgrunn fra design og håndverk. NAVs bedriftsundersøkelse gir ingen tegn som skal tilsi vekst i sysselsettingen innen design og håndverk. Selv om noen fagområder kan inngå i kategorier som Andre håndverkere er det kun frisører og møbelsnekker som omtales i utvalgte yrker med mangel på arbeidskraft. 5.1 Aktivitør Bedrifter Opplæringskontor Aktivitør KS Buskerud varslet gjennom sin spørreundersøkelse i 2014 ikke tilgang på læreplasser eller behov for fagarbeidere i aktivitørfaget. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling 5.2 Blomsterdekoratør Side 17 av 53

18 Bedrifter Vg2 blomsterdekoratør 15 plasser 15 plasser 15 plasser De fleste lærebedriftene er tilknyttet Blomsterdekoratørenes opplæringskontor (BLOK). BLOK forventer å ha tilgang på 5 læreplasser i sine medlemsbedrifter i 2017, og regner med at det kan være ytterligere 3 læreplasser tilgjengelig i virksomheter i Buskerud. De påpeker at rekruttering av ungdom til faget i Oslo og Akershus er lav, slik at det er gode muligheter for læreplass eller jobb som faglært i Oslo-regionen. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 3 nye lærlinger 5.3 Børsemaker Børsemaker Minimal opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. Buskerud har i flere år hatt landsdekkende prøvenemnd i faget, og det planlegges videreført for ny oppnevningsperiode. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i Buskerud. 5.4 Båtbyggerfag Trebåtbyggerfaget Opplæringskontor Blomsterdekoratørfaget Komposittbåtbyggerfaget Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Side 18 av 53

19 Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i faget i Buskerud 5.5 Design og doudji Doudji Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i faget i Buskerud 5.6 Design og gullsmedhåndverk Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeid Gravør Det er marginal aktivitet i enkelte av fagene. Lærebedriftene er små, og med liten lønnsevne. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen ny lærling 5.7 Design og tekstil Bunadstilvirker Side 19 av 53

20 Strikk Håndvever Herreskredder Kjole- og draktsyer Modist Kostymesyer Møbeltapetserer Buntmaker Salmaker Skomaker Vg2 design og tekstil 15 plasser 15 plasser 15 plasser Relativt fast opplæringsaktivitet i møbeltapetsererfaget, og for øvrig minimal opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. 5.8 Design og trearbeid Orgelbygger Bøkker Tredreier Treskjærer Kurvmaker Møbelsnekker NAVs bedriftsundersøkelse viser estimert mangel på 100 møbelsnekkere på landsbasis. Treringen har medlemsbedrifter som kan forestå opplæring i møbelsnekkerfaget, men det er andre lærefag som er mer sentrale for deres virksomhet. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. Side 20 av 53

21 5.9 Frisør Frisør Vg2 frisør 60 plasser 62 plasser 62 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser estimert mangel på 250 frisører på landsbasis. Frisørenes opplæringskontor i Buskerud forventer tilgang på 20 læreplasser i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 45 nye lærlinger 5.10 Interiør og utstillingsdesign Profileringsdesign Interiør Utstillingsdesign Vg2 interiør og 45 plasser 45 plasser 46 plasser utstillingsdesign Vg3 interiør 15 plasser 15 plasser 15 plasser Vg3 utstillingsdesign 8 plasser 0 plasser 8 plasser Både interiør og utstillingsdesign er 3-årig løp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. Side 21 av 53

22 5.11 Pianostemming og pianoteknikk Pianostemming og pianoteknikk Kommentar: Pianostemming og pianoteknikk er 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i Buskerud Smed Smed Minimal opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen ny lærling Ur- og instrumentmaker Urmaker Storurmaker Optroniker Nautisk instrumentmaker Vg2 ur- og instrumentmaker (landslinje) 15 plasser 15 plasser 15 plasser Side 22 av 53

23 Det er noe opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. Buskerud fylkeskommune er det eneste fylket i landet som har prøvenemnd i urmakerfaget. Det har vært avlagt ca 5-7 svenneprøver årlig på landsbasis. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen ny lærling Særløp Blyglasshåndverker Forgyller Gipsmaker Glasshåndverker Gjørtler Håndbokbinder Maskør- og parykkmaker Kurvmaker Keramiker Seilmaker Taksidermist Det er marginal opplæringsaktivitet i enkelte av lærefagene. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling årlig. Side 23 av 53

24 6. Utdanningsprogram for elektrofag Utdanningsprogram for elektrofag tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 elektrofag 309 plasser 308 plasser 297 plasser Vg1 elektrofag til påbygg 15 plasser Utdanningsprogrammet har oversøking i forhold til antall plasser. Det gis tilbud om elektrofag ved Ål, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden, Lier, Røyken, Kongsberg og Numedal. Alle skolene tilbyr vg1 elektrofag. Disse skolene gir også tilbud om vg2 elenergi. Vg2 automatisering og vg3 automatiseringsfaget tilbys ved Røyken vgs og Kongsberg vgs. Tilbud om vg2 data og elektronikk tilbys ved Åssiden vgs, Kongsberg vgs og Hønefoss vgs, mens Vg3 dataelektroniker kun tilbys ved Kongsberg vgs. Kulde og varmepumpeteknikk tilbys ved Åssiden vgs. NHOs kompetansebarometer viser at 20% av virksomhetene i Buskerud har behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig utdanning innen elektrofag. NAVs bedriftsundersøkelse viser ingen mangel på arbeidskraft i Buskerud innen Næringsgruppa elektrisitet, vann og renovasjon. Det er en viss mangel på arbeidskraft i industrien totalt i regionen (50 personer). ELFOB forventer en utvikling de nærmeste 4 årene som er på linje med dagens bemanning i bransjen. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2016: Summen av behov for fagarbeidere og tilgang på læreplasser tilsier at omfanget av elevplasser på vg1 ikke bør økes utover volumøkningen i 2013/ Automatisering GODKJENTE LÆREBEDRIFTER Bedrifter Opplæringskontor Automatiseringsfaget Tavlemontørfaget Fjernstyrte undervannsoperasjoner Vikler- og transformatormontør Side 24 av 53

25 NAVs bedriftsundersøkelse viser en mangel på 150 automatikere på landsbasis og mangel på 25 i Buskerud. ELFOB forventer en tilgang på 8 læreplasser i automatikerfaget i 2017 og et behov for 5 fagarbeidere i Videre forventer de tilgang på 6 læreplasser i tavlemontørfaget i 2017, og et behov for 8 fagarbeidere i Ipraxis forventer tilgang på 4 læreplasser i automatiseringsfaget og 1 i tavlemontørfaget i Høsten 2015 er 6 søkere tilbudt å gå opp til fagprøve i automatiseringsfaget uten læretid, da det ikke finnes tilstrekkelig antall læreplasser. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 30 nye lærlinger 6.2 Data og elektronikk Bedrifter Dataelektronikerfaget Vg2 automatiseringsfaget 30 plasser 45 plasser 60 plasser Vg3 automatisering 30 plasser 30 plasser 37 plasser Opplæringskontor Produksjonselektronikerfager Telekommunikasjonsmontørfaget Romteknologifaget Vg2 data og elektronikk 45 plasser 45 plasser 45 plasser Vg3 dataelektroniker 15 plasser 15 plasser 15 plasser ELFOB regner med å ha 6 læreplasser tilgjengelig i telekommunikasjonsmontørfaget i 2017 og at behovet for faglærte kan være 8 i Ipraxis forventer å ha tilgang på 2 læreplasser i dataelektronikerfaget i Side 25 av 53

26 Ipraxis forventer tilgang på 1 læreplass i dataelektronikerfaget i Høsten 2015 er 3 søkere tilbudt å gå opp til fagprøve i dataelektronikerfaget uten læretid, da det ikke finnes tilstrekkelig antall læreplasser. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 15 nye lærlinger 6.3 Elenergi Elektriker Energimontør Energioperatør Elektromotor og transformatorreparatør Elektroreparatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Vg2 elenergi 156 plasser 173 plasser 156 plasser NAVs bedriftsundersøkelse viser mangel på 350 elektrikere på landsbasis, og 25 i Buskerud. Stramhetsindikatoren er lav. I en egen studie på oppdrag fra Energi Norge har NIFU fulgt opp NHOs kompetansebarometer i forhold til energibransjen. Behovet for fagarbeidere vil være stort i årene framover som følge av høy snittalder i næringen. KS Buskerud meldte i 2014, basert på tall fra flere kommunale foretak, at de har tilgang på 7 læreplasser i energimontørfaget. ELFOB regner med å ha 100 læreplasser i elektrikerfaget og 5 læreplasser i energimontørfaget i Tilsvarende forventer de behov for 100 faglærte i elektrikerfaget og 10 faglærte i energimontørfaget i Side 26 av 53

27 Tverrfaglig opplæringskontor i Numedal forventer tilgang på 3-4 læreplasser i energimontørfaget, og et tilsvarende behov for 2-3 faglærte i Ipraxis forventer tilgang på 1 læreplass i elektrikerfaget i Mantena AS forventer at de har 2-4 læreplasser i togelektrikerfaget i 2017 og at de har tilsvarende behov for fagarbeidere i Heismontørenes opplæringskontor ( Opphei) svarer på vegne av bransjen at de ikke kan uttale seg om behovene så langt fram i tid. Høsten 2015 starter 15 elever på vg3 elektriker i skole og 8 på vg3 energimontør i skole, da det ikke var tilgjengelige læreplasser. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 110 nye lærlinger 6.4 Flyfag Avionikerfaget Flymotormekanikerfaget Flystrukturmekanikerfaget Flysystemmekanikerfaget Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. 6.5 Kulde- og varmepumpeteknikk Kulde- og varmepumpemontørfaget Vg2 kulde og varmepumpeteknikk 15 plasser 15 plasser 15 plasser Side 27 av 53

28 ELFOB har i 2014 og 2015 kjørt et prosjekt for å forankre lærefaget og skaffe flere læreplasser. ELFOB regner med å ha tilgang på 4 læreplasser i kulde- og varmepumpemontørfaget i 2017, og tilsvarende ha et behov for 2 nye fagarbeidere i Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 5 nye lærlinger 7. Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Utdanningsprogram for helse og oppvekstfag tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 helse og oppvekstfag Vg1 H/O helsefagarbeider YSK Vg1 H/O barne- og ungdomsarbeider SK 420 plasser 403 plasser 391 plasser 30 plasser 32 plasser 15 plasser 16 plasser Utdanningsprogrammet tilbys ved Ål, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden, Lier, Røyken, Kongsberg og Numedal. Disse skolene tilbyr vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfag. Tilbud om vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag gis ved Ål vgs, Hønefoss vgs, Rosthaug vgs, Lier vgs, Røyken vgs og Kongsberg vgs. Vg2 helseservicefag tilbys ved Åssiden vgs, som også har vg3 apotekteknikk og vg3 tannhelsesekretær. Vg2 hudpleie og vg3 hudpleier tilbys ved Åssiden vgs. Skoleåret 2014/2015 startet dobbelkompetanseløp for yrkes- og studiekompetanse innen helsearbeiderfag ved Hønefoss vgs og Lier vgs i tett samarbeid med kommuner og et par private virksomheter. NAVs bedriftsundersøkelse viser at helse- og sosialtjenester forventer en svak økning i sysselsettingen. På landsbasis er det estimert en mangel på 6100 personer til næringen, som utgjør mangel på 175 i Buskerud. KS har utarbeidet en framskriving av rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2023 både for landet som helhet, og i ulike KS-regioner. Framskrivingen tyder på at det vil være økende behov for faglærte i kommunesektoren, blant annet som følge av endringer i befolkningssammensetningen. 7.1 Ambulansefag Side 28 av 53

29 Ambulansefaget Portørfaget vg2 ambulansefag 0 plasser 0 plasser 0 plasser NAVs bedriftsundersøkelse estimerer en mangel på 100 ambulansepersonell på landsbasis. Lærebedriftene ønsker primært eldre lærlinger enn rettighetsungdom. Vestre Viken HF har tidligere meldt at de vil ta inn opp mot 20 nye lærlinger årlig. Portørfaget er nylig etablert som lærefag. Faget rekrutterer fra vg2 ambulansefag, vg2 helsearbeiderfag eller vg2 helseservicefag. Det er primært helseforetakene som vil være aktuelle læresteder. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 17 nye lærlinger. 7.2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag SK 135 plasser 135 plasser 124 plasser 16 plasser KS sin framskriving av rekrutteringsbehov i kommunesektorene fram mot 2023 viser at personellkategorien Faglært, barnehage må øke med nærmere 2000 årsverk for å møte framtidig behov innen sektoren. Dette kan trolig utgjøre en økning på i overkant av 100 årsverk for Buskerud. For hele barnehagesektoren må det på landsbasis rekrutteres årlig. For Buskerud kan vi anta at dette vil si 350 som rekrutteres utenfra kommunesektoren, og 250 som rekrutteres internt i kommunesektoren. Side 29 av 53

30 Barne- og ungdomsarbeidere jobber også med eldre barn/ungdom, men framskrivingen gir ikke egen kategorisering av faglærte innen undervisningssektoren. Det vil være en økning av barn/ungdom i alderen 6-15 år på 11,1% fram til 2023, som kan tyde på et noe økt behov for faglærte også innen denne sektoren. Kommunenes opplæringskontor regner med at de har 30 læreplasser tilgjengelig i 2017, men er usikker på behovet for faglærte. Basert på svar fra de fleste kommunene i Buskerud forventet KS Buskerud i 2014 at 31 læreplasser er tilgjengelig i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2016, mens det er et forventet behov for 35 fagarbeidere i Høsten 2015 starter 11 elever i vg3 barne- og ungdomsarbeider i skole, da det ikke finnes tilstrekkelig med læreplasser tilgjengelig. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 40 nye lærlinger. 7.3 Fotterapi og ortopediteknikk Fotterapifaget Ortopediteknikkfaget Vg2 fotterapi og ortopediteknikk 0 plasser 0 plasser 0 plasser Fotterapifaget har 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. 7.4 Helsearbeiderfag Helsearbeiderfaget Skoleplasser vgs 2012/ / /2016 Side 30 av 53

31 Vg2 helsearbeiderfaget 225 plasser 227 plasser 196 plasser Vg2 helsefagarbeider YSK 30 plasser NAVs bedriftsundersøkelse estimerer en mangel på 650 helsefagarbeidere på landsbasis, og 25 i Buskerud. KS sin framskriving av rekrutteringsbehov i kommunesektorene fram mot 2023 viser at personellkategorien Fagarbeidere helse/sosial/omsorg må øke med i underkant av årsverk fram mot slutten av prognoseperioden. Dette tilsvarer en økning på 25%. For Buskerud kan dette trolig utgjøre en økning på over 500 årsverk. Helsefagarbeidere benyttes også i private og statlige virksomheter. Kommunenes opplæringskontor iks regner med at de har 30 læreplasser tilgjengelig i 2017, samt ytterligere 6 læreplasser i dobbelkompetanseløp. KOB er usikker på behovet for faglærte. Basert på svar fra de fleste kommunene i Buskerud forventet KS Buskerud i 2014 at de kan ta imot 39 lærlinger i helsearbeiderfaget i 2016, og at det er behov for 57 nye fagarbeidere i Høsten 2015 starter 20 ungdommer og voksne på vg3 helsefagarbeider i skole, da det ikke finnes tilstrekkelig med læreplasser tilgjengelig. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 95 nye lærlinger. 7.5 Helseservicefag Farmasitekniker Helsesekretær Tannhelsesekretær Vg2 helseservicefag 30 plasser 30 plasser 30 plasser Vg3 apotekteknikk 0 plasser 15 plasser 15 plasser Vg3 tannhelsesekretær 15 plasser 15 plasser 15 plasser 3 av disse fagene er 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Tannhelsetjenesten melder at en klasse årlig er et godt utgangspunkt for rekruttering. Det er ikke mulig å lese ut av NAVs bedriftsundersøkelse at det er rekrutteringsutfordringer innen fagområdene. Side 31 av 53

32 Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Det er behov for kompetansen. 7.6 Hudpleie Hudpleierfaget Vg2 hudpleie 15 plasser 15 plasser 15 plasser Vg3 hudpleier 15 plasser 15 plasser 15 plasser Faget har 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Det er lite trolig at behovet for hudpleiere er større enn dagens omfang. Side 32 av 53

33 8. Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 medier og kommunikasjon 90 plasser 92 plasser 90 plasser Kunnskapsdepartementet har besluttet at utdanningsprogram for medier og kommunikasjon gjøres om fra et yrkesfaglig utdanningsprogram til et studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret Yrkesfagene i dagens utdanningsprogram for medier og kommunikasjon; fotograf, mediegrafiker og mediedesigner skal fortsatt tilbys innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Hvordan opplæringsløpet i disse fagene vil videreføres i videregående opplæring, er høsten 2015 ikke avklart. Utdanningsprogrammet har hatt betydelige oversøking i forhold til antall plasser. Utdanningsprogrammet tilbys som yrkesfaglig utdanningsprogram ved Gol, Hønefoss, Rosthaug, Åssiden og Røyken, der hver har 15 plasser på hvert nivå, med unntak av Åssiden som har 30 plasser. Når utdanningsprogrammet gjøres om til studieforberedende løp, vil en klasse normalt budsjetteres med 30 plasser. Yrkesopplæringsnemnda har tidligere påpekt at summen av behovet for fagarbeidere og tilgangen på læreplasser tilsier at omfanget av elevplasser på vg1 medier og kommunikasjon (yrkesfaglig) ikke bør økes. 8.1 Medier og kommunikasjon Fotograffaget Mediegrafikerfaget Mediedesign Vg2 medier og 90 plasser 90 plasser 90 plasser kommunikasjon Vg3 mediedesign 0 plasser 0 plasser 0 plasser Vg3 medier og kommunikasjon 76 plasser 76 plasser 75 plasser Side 33 av 53

34 Mediedesign har 3-årig opplæringsløp mot yrkeskompetanse i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 1 ny lærling. 9. Utdanningsprogram for naturbruk Utdanningsprogram for naturbruk tilbys i Buskerud med følgende volum: Vg1 naturbruk 45 plasser 36 plasser 42 plasser Vg1 naturbrukfjellandbruk 15 plasser 15 plasser 15 plasser Utdanningsprogrammet tilbys ved Ål vgs avd Lien, Rosthaug vgs avd Buskerud og Kongsberg vgs avd Saggrenda. Ål vgs tilbyr vg1 naturbruk med fokus på fjellandbruk, mens de andre tilbyr ordinært vg1 naturbruk. Rosthaug vgs tilbyr vg2 anleggsgartner og idrettsanleggfag, vg2 heste og hovslagerfag, samt vg2 landbruk og gartnernæring forsøk. Kongsberg vgs tilbyr vg2 skogbruk, mens Ål vgs tilbyr Vg2 landbruk og gartnernæring forsøk. NAVs bedriftsundersøkelse estimerer en mangel på 150 personer på landsbasis innen jordbruk, skogbruk og fiske, men det er liten mangel på arbeidskraft i Buskerud. 8 prosent av virksomhetene i sektoren har hatt rekrutteringsproblemer, og de viser til at det er få kvalifiserte søkere. 9.1 Akvakultur Akvakulturfaget Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. 9.2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Side 34 av 53

35 Anleggsgartner Idrettsanleggsfaget Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag 15 plasser 15 plasser 15 plasser Senter for opplæring i anleggsgartnerfagene (SOA) forventer at de har tilgang på 12 læreplasser i 2017 og at behovet for fagarbeidere i 2019 er tilsvarende. OKAB-BVT svarer på vegne av MEF avd. Buskerud at de har 5 læreplasser tilgjengelig i anleggsgartnerfaget i KS Buskerud meldte i 2014 at de ikke har behov for fagarbeidere eller tilgang på læreplasser innen fagene. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: 12 nye lærlinger. 9.3 Fiske og fangst Fiske og fangst Ingen opplæringsaktivitet i fagene i Buskerud. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2017: Ingen opplæringsaktivitet i faget i Buskerud. 9.4 Heste- og hovslagerfag Hestefaget Hovslagerfaget Side 35 av 53

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Tilgangen på læreplasser i 2018 og behovet for fagarbeidere i 2020 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2016 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN...

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på epost til postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested:

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Tilgangen på læreplasser i 2019 og behovet for fagarbeidere i 2021 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2017 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN...6

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Fagopplæring i Buskerud framover

Fagopplæring i Buskerud framover Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2015 og antall lærlinger fra 2013 Buskerud Fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda Vedtatt 27.09.11 1. Forord Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014 Informasjonsmøte 23. januar 2014 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 2 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 3 Velkommen til informasjonsmøte om vidaregåande opplæring Det viktige valet! Ørsta vidaregåande

Detaljer

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve?

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? - Forbundet Kystens landsdekkende seminar, Tromsø 29. mars 2014 Solveig Torgersen Grinder - Kurs og kompetanseutvikler - Norges Husflidslag Båtbyggerfaget

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Dagfinn Hertzberg, Opplæringsavdelingen KD Kjeller HIOA, 16. mai 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter..

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. v. Hege B. Gjerdevik Osebakken, Yrkesfaglærer i Design & Håndverksfag Frisørmester i Dame og Herre frisørfagene. Mulighetene er mange i Design & Håndverk..

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Opplæringsavdelingen KD Plaza, 1. juni 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter fra fem yrkesfaglig

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.11.2010 Vår referanse: 2009/343 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5 2010 Dato: 9. desember

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Rådgiveren Hva skjer??

Rådgiveren Hva skjer?? Rådgiveren Hva skjer?? Faget Utdanningsvalg Foreldremøte Praksisdag på videregående skole uke 42-43 Besøk fra videregående Åpen skole vgs. Rådgivertimer i basen Individuelle samtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014 SKOLEÅRET 2015-2016 RÅDGIVERKONFERANSEN 2014 3. desember 2014 Inntak til skoleåret 2014-2015 Pr. 1. okt. har vi 8786 elever til 9322 plasser i videregående skole i Buskerud 181 er tatt inn med fortrinn

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ ProgramoUTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggna VG2 4 05.mai 0 ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner-

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 k a t n n i g # tilbudo #søk n adsf Søke rist r for fo e med be r h indiv trinnsre ov tt id 1. fe uell beh / brua r 201 andling: 8 # søknadsfrist Fellesinntak:

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Høringsnotat Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Skoleåret 2018/2019 1. Innledning: Hedmark fylkesting besluttet i mars 2015 at det skulle foretas en gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer