MØTEBOK. Fylkesutvalet. Fylkeshuset og Høgskolen i Bergen (presentasjonar/møte) Fylkeshuset (presentasjonar/ ordinært møte) Kl.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkesutvalet. Fylkeshuset og Høgskolen i Bergen (presentasjonar/møte) Fylkeshuset (presentasjonar/ ordinært møte) Kl.: 11.00-17.00."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 26. september september 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset og Høgskolen i Bergen (presentasjonar/møte) Fylkeshuset (presentasjonar/ ordinært møte) Saknr.: 206/12-243/12 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Fylkesordførar Mona Hellesnes i sak 240/12 og 243/12 DESSE MØTTE Grung, Ruth (A) Selsvold, Astrid F. (A) Søviknes, Terje (Frp) Ulvund, Inger Signe (Frp) Njåstad, Helge Andre (Frp) Nilsen, Tom-Christer (H) Eriksen, Birthe (H) : til kl Strømme, Mona Røsvik (H) Kallevåg, Inge Reidar (H) Nyborg, Torill Selsvold (KrF) Bondhus, Benthe (Sp) Oen, Aud Karin (SV) Hellesnes, Mona Haugland (V) Malones, Marte (A) Berre Klokkerstuen (A) Eidsheim, Torill (H) Berre Ljones, Jostein (Sp) : sak 217/12 og 218/12 FORFALL Nøss, Nils-Olav (A) Valle, Sveinung (A) Eriksen, Birthe (H) frå kl DESSUTAN MØTTE Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Økonomidirektør Johnny Stiansen Regionaldirektør Jan Per Styve Opplæringsdirektør Svein Heggheim Samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke 1

2 Utviklingssjef Ronny Skaar, kultur- og idrettsavdelinga Fylkestannlege Arne Åsan Kst. organisasjonsdirektør Paul J. Manger Informasjonssjef Stanley Hauge Seniorrådgjevar Gro Stien Thorvaldsen som sekretær MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Ruth Grung kommenterte at det var vel mange store saker som vart seint mottekne og Aud Karin Oen påpeikte at seine saker på papir ikkje vart levert på same tid til alle medlemene. Fylkesordføraren var samd i at for mange saker vert ettersende. Dette vil verte stramma inn. Heretter vil berre saker som det er heilt nødvendig at fylkesutvalet må behandle verte ettersende. Andre saker må vente til neste møte. Alle medlemene skal få utdelt sakene på same tid. Med desse kommentarane vart saklista godkjend. YMSE Fylkesutvalet møtte Byrådet i Bergen v/byrådsleiar Monica Mæland, helsebyråd Hilde Onarheim, sosialbyråd Lisbeth Iversen, skolebyråd Harald Victor Hove, finansbyråd Liv Røssland og byutviklingsbyråd Filip Rygg. Statoil v/leiar for logistikk og beredskap Gunnar Breivik, orienterte om basestruktur. Fylkesutvalet vitja Høgskolen i Bergen. Rektor Ole-Gunnar Søgnen m.fl. orienterte om høgskolen sine tilbod, planar og samarbeid med fylkeskommunen Regionvegsjef Helge Eidsnes frå Statens vegvesen orienterte mellom anna om KS1-rapporten for E39 Aksdal-Bergen. Hordaland Røde Kors v/dagleg leiar Marian Guddal Hansen, rådgjevar omsorg Thorbjørn Fosse og leiar for hjelpekorps Jahn Petter Berentsen orienterte om Hordaland Røde Kors og moglege samarbeidsområde. Deretter var det ordinært møte i fylkesutvalet. Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 241, 242, 243, 240, 217, 218, 206, 207, 230, 231, , 219, 222, , 239. Innlevering av tablet-pc Alle i fylkesutvalet har fått utlevert ipad. Tablet PC-ane som medlemene i fylkesutvalet tidlegare har fått utlevert må difor leverast inn på neste møte i fylkesutvalet. Tablet PC-ane kan eventuelt kjøpast for kr ,-. Dei som ønskjer dette, må levere PC-en inn til IT-service for å få avinstallert programma som er lagt inn. 2

3 Open time Torill Selsvold Nyborg sette fram slikt forslag: «Fylkesutvalet ber om ei utgreiing om tenestepensjon for politikarane i Hordaland fylkeskommune. Vi viser til Rogaland fylkeskommune som har innført ei slik pensjonsordning. Saka kjem til handsaming i fylkesutvalet i oktober/november.» Nyborg sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet ber om ei utgreiing på tenestepensjon for politikarane i Hordaland fylkeskommune. Vi viser til Rogaland fylkeskommune som har innført ei slik pensjonsordning. Saka kjem til handsaming i fylkesutvalet i oktober/november. Skriftlege spørsmål Følgjande skriftlege spørsmål var sendt til fylkesordføraren før møtet. Dei vil verte svar på i neste møte. Spørsmål frå Mona Hellesnes «1. Trafikkavviklingsproblem på riksveg 555 mot Askøy og Sotra Vi er alle kjende med at her har vore lange køar og trafikkavviklingsproblem over lang tid. Etter sommarferien kan det synast som om tilhøva har blitt forverra, og kapasiteten snart nådd si absolutte grense. Dette er særs urovekkande med omsyn til beredskap og framkome for naudetatane, men sjølvsagt og for kollektivtilbod, verksemder og alle einskildpersonar som er avhengige av å reise her kvar dag. Riksvegen er eit statleg ansvar, men i området mellom Vestkanten og avkøyringa til Askøy, er der fylkeskommunal veg parallelt. A) Kva har vore gjort for å få vurdert og iverksett strakstiltak som kan betre tilhøva, til dømes gjennom endra bruk av fylkesveg, auka bruk av hurtigbåt, bussar, spontan samkøyringsprosjekt, o.l? Alle gode krefter må mobiliserast til felles dugnadsinnsats slik situasjonen har utvikla seg i haust. Vi kan ikkje berre sitte stille lenger og vente på dei statlege løyvingane som skal til for å få eit nytt Sotrasamband. B) Har fylkesordføraren vore i kontakt med kommunar, offentlege etatar og eventuelt andre organisasjonar som er viktige medspelarar i saka, og i so fall kva er resultatet av dette? Hurtigbåten til og frå Askøy har fleire gonger den siste tida vore full, og passasjerer har stått igjen på kaien. C) Har det vore vurdert utviding av kapasitet på hurtigbåten, og kva skal evt. til for å gjennomføre ei slik utviding? 2. Energiplan og vindkraftplan for Hordaland Hordaland fylkeskommune vedtok i 2000 ein eigen vindkraftplan for Hordaland. Fylkesdelplan for energi Hordaland vart evaluert som del av arbeidet med klimaplan, og denne planen erstattar energiplanen på mål. Det har skjedd ei stor utvikling på vindkraft og andre energiområde dei siste 10 åra, og fleire vindkraftverk er planlagt og sett i gang. A) Har det vore vurdert å rullere vindkraftplanen i samband med ny planstrategi? B) Er klimaplanen si omtale av energi ein god nok erstatning for energiplanen?» 3

4 Spørsmål frå Aud Karin Oen «1. Busstilbodet Sotra-Bergen I tillegg til å stå i endelause køar er bussane mellom Bergen og Straume, morgon og ettermiddag, svært fulle. Folk melder nærmast om ein kamp for å koma med. Ståplassar er regelen og ikkje unnataket. Det vert og gjeve uttrykk for dårleg korrespondanse vidare frå Straume. Kan fylkesordføraren gjera noko med dette? Setja inn fleire bussar? 2. Utgreiing av hurtigbåt mellom Sotra og Bergen Det ser ut som det vil ta lang tid å få gjort noko med dei veksande køane til og frå Sotra. Kan ordføraren sjå på båt som eitt alternativ og få det utgreidd? 3. Tannlegetimar som står unytta Tannhelsetenesta har store utgifter på timar som står unytta når pasientane ikkje kjem til avtalt time. Dette er sløsing med ressursar. - Kor stort er dette «tapet» i Hordaland? - Er det mogleg å gjera noko med dette? T.d. sms-varsling e.l. som er svært vanlege prosedyrar både ved private og offentlege pasient tenester.» Andre spørsmål i Open time Mona Røsvik Strømme viste til at Stongafjellstunellen til Askøy vil verte stengd i periodar frå 3. oktober og stilte spørsmål ved beredskapen. Samferdselssjefen svarte at tunellen vil verte stengd om natta i samband med arbeid m.a. for å få betre lysforhold. Helsepersonell og utrykningskøyretøy vil likevel kome gjennom ved hjelp av trafikkvakter. For publikum vil det verte kolonnekøyring med faste mellomrom. Mona Røsvik Strømme viste til flaskehalsane ved Vågsbotn-krysset og spurde om det er mogleg å etablere omkøyringsveg. Torill Eidsheim spurde om det generelt er mogleg å prioritere kollektivtransport gjennom anleggsområde. Fylkesordføraren vil svare på spørsmåla i eit seinare møte. Mona Hellesnes spurde om kor mange som står utan læreplass. Fylkesordføraren svarte at det vil kome skriftleg svar i neste møte. 4

5 MELDINGAR Periode: 29. august september 2012 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 194/ Sotrasambandet - valg av alternativer 195/ Møte i Kultur- og ressursutvalet 21. august 2012, sak 76/ / Avlevering av arkiv i interkommunale samarbeid og aksjeselskap 197/ Generalforsamling i Nordsjøkommisjonen / Forsikring av fredete bygninger og anlegg 199/ Prosjektet Jondalstunnelen er i mål. 200/ KS1 for "Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet" 201/ KS1 for "Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen". 202/ Framdrift for Sotrasambandet - Svar på oversendingsforslag i fylkesutvalet 203/ Skolestruktur i Vossaregionen 204/ Protokoll - Nordhordland Industriservice as 205/ Voss Bedriftsservice AS - Protokoll generalforsamling tysdag 17.april 2012 i bedriften sine lokaler 206/ E 39 ferjefri kyststamveg - val av trasè - vedlagt møtebok fra møte / Svar på interpellasjon i Fylkesutvalet I samband med melding 207/12 hadde Ruth Grung slik merknad: «Som styreleiar for Fiskeriforum Vest har eg registrert at det er særs vanskeleg å få støtte frå BRB til marin sektor. Målet var at BRB skulle kanalisere prosjektstøtte vidare til nettverksorganisasjonane så lenge dette var i samsvar med den vedtekne strategiske næringsplanen. Ber fylkesordføraren ta dette opp i styret og få på plass ei mindre byråkratisk og meir målretta bruk av desse 5 millionar som BRB får overført kvart år frå HFK.» Fylkesordføraren vil ta dette inn i styret. 208/ Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr september 2012 I samband med melding 208/12 hadde Ruth Grung slik merknad: «Arbeiderpartiet reagerer på at det tar så lang tid for å få svar på spørsmål. Spørjeinstituttet er ein viktig del av dei folkevalde sitt ansvar for å føre tilsyn med forvaltninga.» Fylkesordføraren vil følgje opp dette. 209/ Oversikt over større saker til politisk behandling hausten / Handlefridom II - milepælrapportering 211/ Plankonferansen

6 212/ Melding om nye løysingar i Stølsheimen 213/ Fylkestinget i Nord -Trøndelag ber Regjeringa opprette nasjonale klimavirkemiddelpakker 6

7 SAKNR. 206/12 GODKJENNING AV MØTEBOK - FYLKESUTVALET Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Møteboka frå fylkesutvalet vert godkjent. 207/12 NY AVTALE FOR SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TJENESTE (SAPT) Marte Malones sette fram slikt oversendingsforslag: «Ap seier seg lei for at ein vel å redusere eit tilbod som har fungert godt. I framtida må politikarane involverast langt tidlegare slik at ein har tid til å freista å påverka aktørane.» Innstillinga vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. Malones sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Fylkestinget godkjenner ny avtale for Syns- og audiopedagogisk teneste /12 SKULEHELSETENESTA VED VIDAREGÅENDE SKULAR - OPPFØLGING AV BUDSJETTLØYVING Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Alternativt punkt 2: 1,5 millionar vert delt på tal elevar på dei 26 skolane som har ein dekningsgrad på under 50 %. Dette gjeld følgjande kommunar: Bergen, Askøy, Kvam, Bømlo, Kvinnherad, Etne, Fitjar, Voss og Os.» Innstillinga vart vedteken med 8 røyster mot 7 røyster (A, SP, SV, KrF) for Grung sitt forslag. 1. Skolehelsetenesta ved dei vidaregåande skolane i Bergen vert styrkt med 1,5 mill. kroner i Løyvinga skal nyttast i samråd med Bergen kommune. 3. Midlane kan nyttast i 2012 og Fylkesutvalet ber om ein rapport over tiltak og resultat innan utgangen av Fylkesutvalet vil presisera at skolehelsetenesta er ei kommunal oppgåve. Dette vert å sjå på som ei eingongsløyving. 7

8 209/12 ODDA VIDAREGÅANDE SKULE, SØKNAD OM LANDSLINJE SMED Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Tilleggspunkt: Det er i dag berre ein lærekontrakt i smedfaget på landsbasis. Før søknaden vert sendt til departementet må det følgje med ein avtale med konkrete lærebedrifter som tek ansvar for å gje lærekontrakt til minst 10 lærlingar per år.» Innstillinga vart samrøystes vedteken. Grung sitt forslag vart samrøystes vedteke. 1. Fylkesrådmannen tilrår at søknaden frå Odda vidaregåande skule/odda kommune om landslinje Smed Vg2, med kapasitet for 15 elevar, vert sendt vidare til Kunnskapsdepartementet med positiv tilråding. Tilskotet pr. elev bør liggja mellom kr og kr Det vert framskaffa informasjon om godkjende lærebedrifter på landsbasis samt talet på læreplassar på landsbasis dei siste 10 åra. 3. Det er i dag berre ein lærekontrakt i smedfaget på landsbasis. Før søknaden vert sendt til departementet må det følgja med ein avtale med konkrete lærebedrifter som tek ansvar for å gje lærekontrakt til minst 10 lærlingar per år 210/12 REGIONAL TRANSPORTPLAN HORDALAND (RTP) FRAMLEGG TIL PLAN MED HANDLINGSPROGRAM. Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Saka vert utsett.» Grung sitt forslag vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett. 211/12 OPPFØLGING AV DRIFTS- OG VEDLIKEHALDSSTRATEGI FOR FYLKESVEGNETTET I HORDALAND Innstillinga vart samrøystes vedteken. Fylkesutvalet tek saka til orientering. 212/12 SKREDSIKRING PÅ FYLKESVEGAR GRUNNLAG FOR PRIORITERINGAR Innstillinga vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. 8

9 1. Fylkestinget tek behovsvurderinga til Statens vegvesen til orientering, og imøteser ny sak om endeleg prioritering av skredsikring på fylkesvegnettet i Hordaland etter framlegging av Nasjonal Transportplan med økonomiske rammer. 2. Fylkestinget peikar på at skredsikringsbehovet i Hordaland er stort, og at dei økonomiske rammene må aukast vesentleg i høve til perioden Fylkestinget godkjenner ein auke i ramma med 40 mill. kroner til det prioriterte prosjektet Fv 7 Lussandberget, basert på løysing med lang tunnel kostnadsrekna til 200 mill. kroner. 4. Prosjektet Haukanesberget er ikkje klar til gjennomføring enno. Fylkestinget vedtek at den økonomiske råma til prosjektet på 195 mill. kr kan mellombels omdisponerast til andre høgt prioriterte skredsikringsprosjekt. Grunna manglande reguleringsplan, går fylkeskommunen i dialog med Granvin herad for å finna ei alternativ finansiering/regulering på prosjektet Haukanesberget slik at det kan gjennomførast i perioden. 5. Fylkestinget godkjenner ei utviding av den økonomiske ramma til prosjektet Trefallstrand (Oddaneset/Merkeneset) frå 11 mill. kr til om lag mill. kr. Utvidinga av ramma til dette prosjektet vert prioritert over den økonomiske ramma i Fylkestinget understrekar behovet for at prioriterte skredsikringsprosjekt i framtida kan gjennomførast etter meir realistiske økonomiske rammer og framdriftsplanar. Tida mellom vedtak, løyving og tiltak må kortast ned. 213/12 FORSKOTTERING AV FORTAU LANGS FV 213 SKANSEN (KLEPPE) - ASKØY KOMMUNE Innstillinga vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. 1. Fylkestinget godkjenner forskottering på inntil 14 millionar kroner til fortau på Fv 213 Skansen (Kleppe) i Askøy kommune. Askøy kommune vil vere byggherre og dermed bere risiko for eventuelle meirkostnader. 2. Refusjon av midlane kjem til fråtrekk frå fylkeskommunen sitt samla bidrag til Askøypakken på totalt 200 mill. kroner. Refusjonen vert utan renter og kompensasjon for prisauke. 214/12 DELEGASJONSREGLEMENT FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE - ENDRINGAR 2012 Fylkesordføraren la innstillinga frå administrasjonsutvalet til grunn. Mona Hellesnes sette fram slikt forslag: «Endring: Alternativ 2 for samansetjing av administrasjonsutvalet 9 medlemer.» 9

10 Astrid F. Selsvold sette fram slikt forslag: «Framlegg til endring: Administrasjonsutvalet: Atternativ 1.» Mona Røsvik Strømme sette fram slikt forslag: «Det bør innarbeidast ei formulering om at utvalsmedlemene og fylkestingsmedlemene melder frå om forfall til eit møte både til administrasjonen og til fraksjonsleiar/gruppeleiar. Administrasjonen informerer om kva for vararepresentant som stiller til fraksjonsleiar/ gruppeleiar.» Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: «2.4 Val: Valnemnda består av 15 medlemer, som fylkesutvalet.» Innstillinga setning 1 og 2 vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. Hellesnes sitt forslag vart vedteke som innstilling til fylkestinget med 8 røyster mot 7 røyster (A, Sp, SV, KrF) for innstillinga setning 3. Strømme sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget. Oen sitt forslag fekk 7 røyster (SV, Sp, A, KrF) og fall. Som forslaget frå arbeidsgruppa med slik presisering: Alternativ 2 for mynde etter lov om planlegging og byggjesaksbehandling av nr. 7. Alternativ 2 for samansetjing av administrasjonsutvalet 9 medlemer. Det bør innarbeidast ei formulering om at utvalsmedlemene og fylkestingsmedlemene melder frå om forfall til eit møte både til administrasjonen og til fraksjonsleiar/gruppeleiar. Administrasjonen informerer om kva for vararepresentant som stiller til fraksjonsleiar/ gruppeleiar. 215/12 VAL AV SKJØNNSMANNSUTVAL FOR Mona Hellesnes sette fram slikt forslag: «Fylkesordføraren får fullmakt til å utnemne nye skjønnsmenn dersom nokre av dei oppnemnde ikkje har godkjend vandel.» Innstillinga vart samrøystes vedteken. Hellesnes sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesordføraren får fullmakt til å utnemne nye skjønnsmenn dersom nokre av dei oppnemnde ikkje har godkjend vandel. I medhald av lov om skjønn og ekspropriasjonssaker av nr. 1 (skjønnsprosesslova) 14 vert følgjande valde som skjønnsmenn for perioden : 10

11 NORDHORDLAND DOMSSOKN Etternamn Førenamn Postnr. Poststad Tittel/yrke Fødselså r 1. Abrahamsen Ronny 5302 Strusshamn Ingeniør Dahle Gerd O. Vikesland 5306 Erdal Geolog Dræge Anders 5305 Florvåg Geofysikar Egge Gaute 5305 Florvåg Sjåfør Fauskanger Nina H. Osberg 5314 Kjerrgarden Førstesekretær Fjellhaug Reidar 5303 Follese Bonde Fosse Rosalind 5310 Hauglandshella Likningsfunksjonær Fromreide John 5314 Kjerrgarden Entreprenør Færøy Tore Arild 5300 Kleppestø Koordinator ind.omr Guleng Ole-Ivar 5300 Kleppestø Elektrikar Guleng Silje 5300 Kleppestø Org.sekretær Hanselmann Irene Eide 5300 Kleppestø Hjelpepleiar Hauge Torill 5305 Florvåg Hjelpepleiar Helland Geir Olav 5302 Strusshamn Telekommunikasjon Holmedal Svein Ingvard 5300 Kleppestø Ingeniør Karlsen Max Aarseth 5306 Erdal Distr.insp. havneves Kristiansen Viggo 5305 Florvåg Brannmann Mathisen Laila J. Askildsen 5310 Hauglandshella Sosionom Namtvedt Gunnar 5305 Florvåg Normann Asbjørn Andreas 5305 Florvåg Lærar Olsen Hild Kristine 5310 Hauglandshella Controllar/øk.sjef Pedersen Bjørg 5310 Hauglandshella Husmor Sigvaldsen Leif 5302 Strusshamn Ingeniør/vaktmeister Blænes Jostein Magne 5396 V. Vinnesvåg Byggmeister Taranger Astrid Johanne 5384 Torangsvåg Heimeverande Vik Reidar 5396 V. Vinnesvåg Tømrar Storebø Wenche 5392 Storebø Pensjonist/lærar Lauvik Ingvar 5397 Bekkjarvik Dgl.leiar/ingeniør Espelid Jan Erik 5943 Austrheim Adjunkt Brekke Nina Riple 5953 Fonnes Prosessteknikar Lerøy Roald Martin 5943 Austrheim Pensjonist Gullaksen Ole Gustav 5953 Fonnes Skipper/fiskeri Berge Åse Uthaug 5947 Fedje Kontormedarbeidar Husa Oddvar Nilsen 5947 Fedje Skipper/fiskar Algrøy Arild 5357 Fjell Installatør elektro Algrøy Atle Gunnar 5363 Ågotnes Byggmeister Bergtun Geir Magne 5357 Fjell Dagleg leiar/skytebas Garlid Kjell Rune 5363 Ågotnes Forskalingssnekkar Heggen Anja S Ulveseth 5357 Fjell Markedskonsulent Herland Øyvind 5350 Brattholmen Ingeniør/el.installatør Jahnsen Randi 5177 Bjørøyhamn Ingeniør Jenssen William 5353 Straume Kundekonsulent Langeland Kurt Arne 5363 Ågotnes Siv.øk./ingeniør Lie Magne 5357 Fjell Project Manager Liljegren Wenke I. E Kolltveit Heimeverande Møgster Inga Lilly 5357 Fjell Ufør/butikkdame

12 47. Ulveseth Per Jan 5357 Fjell Tømrar/bonde Haavik Per Gunnar 5647 Baldersheim Byggmeister/prosjektleiar Heidal Asbjørn Malvin 5646 Nordtveitgrend Næringsdrivande/pensj Kilen Rigmor 5640 Eikelandsosen Bankfunksjonær Lohne Torild 5640 Eikelandsosen Fiskeoppdrettar Øpstad Kjell 5641 Fusa Gardbrukar Fjell Magne 5641 Fusa Overingeniør Gjernes Øyvind Ivar 5645 Sævareid Ingeniør Herland Åshild Marie Hope 5953 Fonnes Førskulelærar Svendsen Tore 5993 Ostereidet Ingeniør Moldeklev Øystein Reidar 5911 Alversund Typograf Dale Svein Atle 5915 Hjelmås Tidl. sjåfør Dyrkolbotn Bjørn 5993 Ostereidet Ingeniør bygg/anlegg Haukeland Arild 5911 Alversund Mekanikar Midthaug Hilde 5911 Alversund Facility coord./brannkonst Rød Margareth 5993 Ostereidet Postbod Mjøs Henriette 5955 Lindås Advokatsekretær Birkeland Evelyn 5986 Hosteland Rekneskapsførar Hindenes Arne 5981 Masfjordnes Byggmeister Tverberg Olav Kåre 5984 Matredal Pensjonist/gardbrukar Dale Svein Arne 5918 Frekhaug Rasjonaliseringssjef Spjeld Nils Arne 5917 Rossland Anleggsleiar Hindenes Mona Beate 5918 Frekhaug Prosjektleiar/tømrar Bratshaug Christel B 5917 Rossland Aktivitør Fjellanger Aud Sonja 5729 Modalen Hjelpepleiar/ass. skule Venås Bjørn Helge 5729 Modalen Vedlikehaldsarb. BKK Bakke Svein Arne 5212 Søfteland Skipsførar Døsen Tor Inge 5217 Hagavik Bygningsingeniør Skåtøy Norvald Johan 5200 Os Pensjonist/siv.ing Heggland Einar Moberg 5200 Os Sjølvst. nær.dr./snekkar Moberg Eivind 5200 Os Bonde/takstmann Frønsdal Jørgen 5215 Lysekloster Skogmeister Skaatun Ståle 5212 Søfteland Byggmeister Lønningdal Aase 5200 Os Konsulent Bahus Gustav 5200 Os Boreingeniør/lærar Engevik Øystein 5200 Os Dagleg leiar/rørleggjar Moberg Erlend 5200 Os Gardbrukar Heggland Leiv Gunnar 5200 Os Prosjektleiar/seksjonsleiar Halland Inge 5281 Valestrandsfossen Byggteknikar Daltveit Jon 5281 Valestrandsfossen Bonde Rosnes Terje 5283 Fotlandsvåg Industriarbeidar Høylo Arthur Jan 5285 Bruvik Byggjeleiar Flesland Frode 5286 Haus Bygningsarbeidar Sylta Terje R. Rasmussen 5281 Valestrandsfossen Bygningssnekkar Midttun Bjarte 5282 Lonevåg Tømrar Gjerde Anna Myking 5939 Sletta Agronom Hvidsten Roald 5936 Manger Bonde Skarbø Bjørg 5938 Sæbøvågen Bonde Myrtveit Øystein 5936 Manger Sagbruk/transport Helland Jan Kjetil 5936 Manger Tømrar Berland Ivar 5650 Tysse Dagleg leiar Sandvik Ove 5650 Tysse Tømrar/montør

13 99. Steinsland Karin 5650 Tysse Lærar/ped.kons Tandstad Anne Gerd 5650 Tysse Førskulelærar/IT-kons Stordal John Kåre 5378 Klokkarvik Agronom Thode Ulf 5386 Glesvær Ingeniør Øvretveit Oddvar 5380 Telavåg Entreprenør Glesnes Nina 5386 Glesvær Dagleg leiar Øvretveit Ingebjørg 5381 Glesvær Landpostbud/gardbrukar Brekke Dag 5722 Dalekvam Bonde Gullbrå Unn Evelyn 5728 Eidslandet Vaktmeister/bonde Solheim Jan Steinar 5722 Dalekvam Arbeidsledig/maskinopr Bergo Liv Anne 5728 Eidslandet Lektor/sivilagronom Skjerva Asbjørn Øye 5727 Stamnes Entreprenør Fanebust Åge 5725 Vaksdal Avd. ingeniør Rio Cato Olav 5700 Voss Tømrar Rykke Irene 5700 Voss Sjukepleiar Lid Kjell Ove 5700 Voss Bonde Styve Brynjulv 5707 Evanger Mekanikar/bonde Abbedissen Tor Johan 5710 Skulestadmo Byggmeister Lien Sigbjørn 5700 Voss Bonde Møen Johannes 5700 Voss Ingeniør Selheim Signe 5700 Voss Bonde Egge Magnhild 5700 Voss Forsikringsrådgjevar Vinsand Sidsel 5700 Voss Adjunkt Rongve Torgils 5700 Voss Bonde Jansen Oddvar Martin 5700 Voss Disponent Græe Olav 5700 Voss Byggmeister Brattebø Johannes 5710 Skulestadmo Byggmeister Langesæter Olav 5710 Skulestadmo Byggmeister Gjøstein Davis S Voss Byggmeister Martinussen Egil 5337 Rong Elektroingeniør Villanger Nils Terje 5337 Rong Kundebehandlar Sandøy Henning Arne 5334 Hellesøy Fiskar/oppdrett 1964 SUNNHORDLAND DOMSSOKN 1. Njærheim Anne Beth 5430 Bremnes Sjukepleiar Eide Erling 5443 Bømlo Dagleg leiar Røyksund Kari 5440 Mosterhamn Medisinsk sekretær Staveland Håkon 5430 Bremnes Jordstyreteknikar Habbestad Kåre 5427 Urangsvåg Gardbrukar Hatlevik Anne Riise 5444 Espevær Forretningsførar Sivertsen Sivert 5440 Mosterhamn Bankfunksjonær Hindenes Arve 5443 Bømlo Ingeniør Lønning Ruth Berny 5443 Bømlo Miljøarbeidar Olsen Kåre 5430 Bremnes Prosjektingeniør Ingvaldsen Else 5440 Mosterhamn Husmor Mehl Kjetil 5464 Dimmelsvik Bonde/leiar Tråvik Are 5637 Ølve Bonde Huglen Magne 5463 Uskedalen Lærar/bonde Vaage Ragnvald 5450 Sunde Gartnar Mehammer Jarle 5451 Valen Gardsstyrar

14 17. Nordfonn Sigmund 5450 Sunde Pensjonist/oljearbeidar Utne Øyvind 5470 Rosendal Bonde/elektrikar Berge Bjarne 5462 Herøysundet Bonde Enes Terje M Ænes Pensjonert elverksjef Hveem Clara 5454 Sæbøvik Bonde Langeland Alf Jarle 5451 Valen Bygg Teigland Siri 5472 Seimsfoss Jordbruk Ahlberg Berit 5414 Stord Bonde Almås Stig Kjoberg 5410 Sagvåg Arborist/agroteknikar Bærøy Peggy Marit Husevik 5410 Sagvåg Ingeniør - stål Hagen Carl van der 5416 Stord Ingeniør Horneland Eivind 5412 Stord Bonde Jordåen Halvor 5411 Stord Karlsen Marit Dikkanen 5415 Stord Personalkonsulent Lillebø Per Olaf 5416 Stord Dagleg leiar Litleskare Fredrik Ugland 5414 Stord Rør-/mekanisk ingeniør Melkevik Lars 5414 Stord Dagleg leiar Misje Arna Vik 5416 Stord Fysioterapeut Nysæter Randi Agnete 5416 Stord Pensjonist/adjunkt Ottesen Hilde Grov 5410 Sagvåg Elektrokonstruktør Runnane Nils 5414 Stord Arbeidsleiar/stillasbygg Tveita Marta 5414 Stord Bonde/lærar Vatna Per Geir 5414 Stord Byggmeister Vikane Jon Kristen 5414 Stord Lagersjef Bjørge Dagfinn Fagerland 5551 Auklandshamn Landbrukskonsulent Sveen Ole Johan 5550 Sveio Elevass./tidl. bonde Haukås Asbjørn 5550 Sveio Byggmeister Grutle Britt Helen 5555 Førde Bygningsingeniør Fludal Annlaug 5550 Sveio Landbruksrådgjevar Nesland Knut 5690 Lundegrend Nordsjø-/oljearbeidar Hansen Rigmor Anita 5680 Tysnes Murmeister Hope Ola 5685 Uggdal Byggmeister Torvund Audun Inge 5419 Fitjar Landbrukssjef Rydland Gro 5419 Fitjar Lærar/bondekone Vik Leif Magne 5419 Fitjar Pensjonist/byggeleiar 1945 HARDANGER DOMSSOKN 1. Hellevang Hans 5780 Kinsarvik Pensj./kyrkjetenar Bu Arne O Eidfjord Tømrar Myklatun Liv 5784 Øvre Eidfjord Sjølvst. nær.dr Hamre Halldor 5736 Granvin Pensj./Byggmeister Såkvitne Elisabeth Blomli 5736 Granvin Tømrar/takstmann Holven Arne 5736 Granvin Tømrar Kjerland Olve 5736 Granvin Tømrar Haugen May Randi 5627 Jondal Lærar Sollesnes Liv 5627 Jondal Kunderådgj. bank Øvsthus Lars Johannes 5637 Jondal Bussjåfør Neteland Terje 5600 Norheimsund Dagleg leiar/byggfag Aksnes Torstein 5600 Norheimsund Anleggsleiar Brattli Leidulv 5620 Tørvikbygd Entreprenør

15 14. Øyri Bjørn 5610 Øystese Dagleg leiar Rykkje Stein 5610 Øystese Takstmann/byggm Valland Solveig 5600 Norheimsund Arkitekt Kjosås Lars 5630 Strandebarm Byggmeister/bonde Måkestad Sverre 5620 Tørvikbygd Lærar/bonde Håland Stig 5632 Omastrand Bonde/skogeigar Torsvik Oddmund Inge 5610 Øystese Handtverkar Botnen Runar 5600 Norheimsund Ingeniør Ekkje Dag Sverre 5760 Røldal Gardbrukar/lærar Jordal Torbjørn 5750 Odda Siv.agr./gartnar Sandven Torunn 5750 Odda Bonde/rekneskapsass Sandal Håkon 5760 Røldal Tømrar Stana Magne 5770 Tyssedal Fruktdyrkar Nilsen Morten 5760 Røldal Lektor Teigenes Anne Tove Sandal 5760 Røldal Økonom/rektor Dalland Ingunn 5750 Odda Økonom Vårdal Einar 5750 Odda Økonom Dagestad Terje 5750 Odda Bygningsingeniør Svartveit Sjur Ove 5778 Utne Gardbrukar/nær.driv Sekse Johannes H 5781 Lofthus Gardbrukar Oppedal Jon 5780 Kinsarvik Vaktmeister Aga Erling 5776 Nå Gardbrukar Kråkevik Anna Aakre 5776 Nå Gardbrukar Opedal Helga 5781 Lofthus Gardbrukar Hjeltnes Anette Tveiterås 5730 Ulvik Dagleg leiar (helsesek.) Birkelund Monica 5730 Ulvik Lærar (gartnarskule) Øydvin Bjarne 5730 Ulvik Tømrar Oppheim Anders Kristoffer 5730 Ulvik Rekneskapsmedarb BERGEN DOMSSOKN 1. Birkeland Steinar 5094 Bergen Sivilingeniør Blummenfeldt Åge 5225 Nesttun El.montør Borgnes Andreas Rieber 5022 Bergen Rådgiver Dahl Jorge Alex 5032 Bergen Rørlegger Dahle Kjetil 5161 Laksevåg Oppmåler/maler Eide Per Anders 5230 Paradis Eiendomstaksering Fjelltveit Kari Anita 5229 Kalandseidet Bonde Garnes Lars 5264 Garnes Bonde Haram Terje 5221 Nesttun Avdelingsleder Hauge Jan 5268 Haukeland Agronom Haugan Terje 5108 Hordvik Bygningsingeniør Haugsdal Britt Eli 5067 Bergen Jurist Helland Johnny 5097 Bergen Betongarbeider Hoel Regine 5259 Hjellestad Førstesekretær Hofstedt Stein Bruse 5262 Arnatveit Maler Holgersen Kjell Åge 5096 Bergen Murer/formann Hordvik Kari 5119 Ulset Husmor Jakobsen Gunnar 5115 Ulset Maler Johannesen David Andre 5136 Mjølkeråen Murer Johannessen Roger 5224 Nesttun Byggmester/tømrer

16 21. Johansen Valter Karl 5170 Bjørndalstræ Tømrer Jæger Arne 5115 Ulset Maler Klementsen Malvin Osvald 5264 Garnes Byggesaksbeh Knutsen Kjell Olaf 5097 Bergen Byggmester Kristoffersen Jan Edgar 5183 Olsvik Entreprenør Lauvås Johan 5232 Paradis Ingeniør/takstmann Levin Jan 5106 Øvre Ervik Statsaut. revisor Lilletvedt Solveig 5229 Kalandseidet Bonde Løvaas Arne 5143 Fyllingsdalen Bonde Mannsåker Nils Johan 5010 Bergen Sivilarkitekt Martinsen Espen 5151 Straumsgrend Skogkonsulent Misje Roald 5254 Sandsli Tømrer Myklestad Bodil 5258 Bergen Gårdbruker Myrdal Eivind 5105 Eidsvåg i Åsane Gårdbruker Myrdal Nils Olai 5105 Eidsvåg i Åsane Gårdbruker Rømo Kjell-Olav 5262 Arnatveit Tømrerbas Sandtorv Bente Helen 5145 Fyllingsdalen Fullmektig Skagestad Trygve 5063 Bergen Prosjektleder/ing Skaar Per Magne 5145 Fyllingsdalen Ingeniør/takstmann Skarstein Wenche Adelheid 5142 Fyllingsdalen Adjunkt Stenbakk Terje 5141 Fyllingsdalen Prosjektleder/tømrer Storhaug Berit 5017 Bergen Hjelpepleiar Svendsen Hans Jakob Steen 5034 Bergen Selvst. nær.dr Særvold Lisbeth Andal 5229 Kalandseidet Bonde Taule Lars Petter 5253 Sandsli Siv.agronom Toska Ove Gunnar T Mjølkeråen Elektriker Urheim Einar 5037 Bergen Arkitekt Vikebø Arnt Arvid 5178 Loddefjord Oppmåler/tømrer 1948 HAUGALAND TINGRETT 1. Pedersen Gunnlaug 5590 Etne Lærar Tjelle Kristoffer 5593 Skånevik Bonde Lundal Jørgen 5598 Fjæra Fiskar/mekanikar Gundegjerde Ingvor 5590 Etne Pensjonist/bonde/lærar /12 REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE I ROGALAND HØYRINGSFRÅSEGN Innstillinga vart samrøystes vedteken. 1. Hordaland fylkeskommune er positiv til eit nærare samarbeid innan folkehelse. Fylkesutvalet viser til at Hordaland fylkeskommune også for tida utarbeidar ein regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland, og vil vurdere om det er aktuelt med samarbeidstiltak over fylkesgrensene. 2. Fylkesutvalet peikar på at Hordaland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune bør koordinere samarbeidet med Helse Fonna HF og andre einingar og organisasjonar som yter tenester i begge fylka. 16

17 217/12 ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE - OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT OM EIGARSKAPSKONTROLL Astrid F. Selsvold sette fram slikt forslag: i. «Hordaland fylkeskommune skal gjennom sin eigarskap i arbeidsmarknadsbedrifter bidra til tiltak innan attføring og kompetanseheving som gir gode og varige sysselsettingseffektar. Aktiviteten må rettast meir inn mot ungdom som slit med å kome i arbeid. ii. Kvar av bedriftene bør gjennom interne prosessar styrt av vedkomande styre formulere sine konkrete mål og handlingsplanar. iii. Bedriftene skal arrangere eigarmøte før generalforsamlinga. Det er naturleg at største eigar eller styret tek initiativ til dette. Hordaland fylkeskommune gjennomfører eigarmøte med Beredt AS kvart halvår. iv. Fylkesrådmannen utpeikar regionalavdelinga v/næringsseksjonen til å vere fagleg støttespelar og kontaktpunkt for fylkeskommunen sine styremedlemer. Dei skal syte for nødvendig samarbeid med andre fagavdelingar etter behov. Det er viktig med tett samarbeid med opplæringsavdelinga og tiltak for å hindre fråfall.» Benthe Bondhus stilte spørsmål om ho var ugild fordi ho er styremedlem i Beredt AS. Fylkesutvalet vedtok samrøystes at Benthe Bondhus var ugild. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Bondhus gjekk frå under røystinga. Jostein Ljones møtte for Benthe Bondhus i saka. Fylkesrådmannen sitt forslag vart vedteke med 8 røyster mot 7 røyster (A, SP, SV KrF) for Selsvold sitt forslag. 1. Hordaland fylkeskommune skal gjennom sin eigarskap i arbeidsmarknadsbedrifter bidra til tiltak innan attføring og kompetanseheving som gjev gode og varige sysselsetjingseffektar. 2. Kvar av bedriftene bør gjennom interne prosessar styrt av vedkomande styre formulere sine konkrete mål og handlingsplanar. 3. Bedriftene bør etter behov vurdere å arrangere eigarmøte før generalforsamlinga. Det er naturleg at største eigar eller styret tek initiativ til dette. 4. Fylkesrådmannen utpeikar ei avdeling i fylkesadministrasjonen, t.d. regionalavdelinga v/næringsseksjonen, som skal vere fagleg støttespelar og kontaktpunkt for fylkeskommunen sine styremedlemer. Dei skal syte for nødvendig samarbeid med andre fagavdelingar etter behov. 218/12 FØRESPURNAD OM OVERTAKING AV AKSJAR I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE Benthe Bondhus gjekk frå som ugild fordi ho er medlem i styret for Opero AS. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Jostein Ljones møtte for Bondhus i saka. Ruth Grung sette fram slik protokollmerknad: 17

18 «Ap tek til orientering at Bømlo kommune ikkje lenger er interessert å overta fylkeskommunen sine aksjar i Opero AS. Både styret i Opero AS og eigarkommunane har stilt seg spørjande til at H, Frp og Venstre ville omgjere innstillinga utan å drøfte dette med dei i forkant.» Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet viser til sitt vedtak av og finn ikkje å ville gjere endringar i fylkeskommunens eigarskap i Opero AS og Nordhordland Industriservice AS. Protokollmerknad frå A Ap tek til orientering at Bømlo kommune ikkje lenger er interessert å overta fylkeskommunen sine aksjar i Opero AS. Både styret i Opero AS og eigarkommunane har stilt seg spørjande til at H, Frp og Venstre ville omgjere innstillinga utan å drøfte dette med dei i forkant. 219/12 VURDERING OM GRUNNLAGET FOR SØKNAD OM AT HORDALAND SKAL VERE EIT PILOTFYLKE FOR HEILSKAPLEG FORVALTNING AV HAVBRUK Ruth Grung sette på vegner av A, Sp, SV, KrF, H, V og Frp fram slikt forslag: «Alternativt vedtak: Fylkesutvalet ser det som strategisk viktig at den raskt veksande havbruksnæringa får gode rammevilkår for ei berekraftig utvikling. Næringa og andre aktørar har etterlyst auka samordning av dei ulike regelverka og styresmaktene. Hordaland er eit av dei største oppdrettsfylka og eit marint forskingsmiljø i verdsklassen. Fylkeskommunen har eit klart regionalt utviklingsansvar, og marin sektor er ei av våre fem viktigaste næringar. Fylkesutvalet ber difor fylkesrådmannen så snart som råd fremje ein søknad om pilotfylke for heilskapleg forvalting av havbruk.» Grung sitt forslag vart samrøystes vedteke mot ingen røyster for fylkesrådmannen sitt forslag. Fylkesutvalet ser det som strategisk viktig at den raskt veksande havbruksnæringa får gode rammevilkår for ei berekraftig utvikling. Næringa og andre aktørar har etterlyst auka samordning av dei ulike regelverka og styresmaktene. Hordaland er eit av dei største oppdrettsfylka og eit marint forskingsmiljø i verdsklassen. Fylkeskommunen har eit klart regionalt utviklingsansvar, og marin sektor er ei av våre fem viktigaste næringar. Fylkesutvalet ber difor fylkesrådmannen så snart som råd fremje ein søknad om pilotfylke for heilskapleg forvalting av havbruk. 220/12 NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING, - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLANE 2012 Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag: «Saka vert utsett.» 18

19 Nilsen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett. 221/12 SØKNAD OM OVERFØRING AV VATN FRÅ MATRESELVA NEDANFOR BRYDALSFOSSEN TIL HOMMELVATNET I MASFJORDEN KOMMUNE - FRÅSEGN Innstillinga vart samrøystes vedteken. 1. Fylkesutvalet i Hordaland rår til at BKK Produksjon får løyve til overføring av vatn frå Matreselva nedanfor Brydalsfossen til Hommelvatnet og utvide Hommelfossen kraftverk med eit ekstra aggregat. Nivå for minstevassføring må sikre at det ikkje vert større negative verknader for sårbare raudlisteartar og anadrom fisk. 2. Dersom det kjem endringar med tanke på planlagde inngrep av varig og mellombels Karakter, må desse sendast på høyring til Hordaland fylkeskommune som regional styresmakt innan kulturminnevern. Dersom det vert avdekt konflikt med automatisk freda kulturminne, må tiltaka justerast eller eventuelt leggjast fram for Riksantikvaren som rette dispensasjonsmynde. 222/12 HØYRING AV BKK NETT SIN TILLEGGSØKNAD OM 300 (420) KV KRAFTLINE MODALEN - MONGSTAD - FRÅSEGN Torill Selsvold Nyborg gjekk frå som ugild fordi ho er styremedlem i BKK. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Det var 14 representantar til stades. Innstillinga vart samrøystes vedteken. 1. Fylkesutvalet i Hordaland meiner det er svært viktig av omsynet til forsyningstryggleiken i Bergensregionen å få etablert eit ytre kraftlinesamarbeid mellom Modalen og Kollsnes, og vil rå til at det vert gjeve konsesjon til bygging av ei 300 (420) kv kraftlinje mellom Modalen og Mongstad. 2. Av omsyn til kulturminne og landskap vert alternativ 1.1a oppretthalde som prioritet på strekninga Modalen-Haugsværdalen. Fylkesutvalet ser ingen klare innvendingar mot BKK Nett sine prioriterte traséalternativ på dei andre strekkjene. 3. Når det gjeld riggområde, trommelplassar m.m. er ein riggplass i direkte konflikt med automatisk freda kulturminne. Det er på Treet (Askeladden id. nr ), rett nord for Matresvatnet ved Stordalsvegen. Hordaland fylkeskommune stiller krav om at det føreslegne riggområdet må flyttast og varslar motsegn på dette punktet. Riggområdet i Bergsvik vil truleg få stor innverknad på kulturminne og kulturmiljø frå nyare tid. Flytting bør vurderast. Hordaland fylkeskommune har førebels ikkje merknader til andre anlegg nemnde i søknaden. Eventuelle nye og endra tiltak må sendast Hordaland fylkeskommune for vurdering. 4. Fylkeskommunen stør bruk av stadstilpassa design av master. 19

20 5. Undersøkingsplikta, jf. 9 i kulturminnelova, må oppfyllast i god tid før tiltak i marka vert sett i verk. 6. Fylkesutvalet tilrår jordkabling frå landtaket i Ildalen opp mot fv /12 GODKJENNING AV 9 PROSJEKTREKNESKAPAR INNAN SKULESEKTOREN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet godkjenner dei ni prosjektrekneskapane i denne saka. 224/12 GODKJENNING AV PROSJEKTREKNESKAP SALHUS FABRIKKER - MUSEUMSSENTER HORDALAND Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget. Fylkestinget godkjenner prosjektrekneskapen i denne saka. 225/12 SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE - FORPROSJEKT NY BYGGEHALL Innstillinga vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. Fylkestinget godkjenner forprosjekt for ny byggjehall på Slåtthaug vgs. med kostnadsramme 26 mill. kr. Fylkestinget godkjenner at prosjektet vert finansiert over fleire år. Budsjettet for 2012 vert endra slik: Slåtthaug vgs Slåtthaug vgs. Flytting av byggavdelinga Slåtthaug vgs Nybygg/nyanlegg + Kr , Tilbygg/større ombyggingar i skulesektoren Samleløyving Vedlikehald (Nybygg/nyanlegg) - Kr ,- 226/12 STEND VGS. - OMBYGGING FOR TILRETTELAGT OPPLÆRING Innstillinga vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. Prosjektet for ombygging for tilrettelagt opplæring ved Stend vgs. vert godkjent med ei samla kostnadsramme på 15 millionar kroner. 20

21 Budsjettet for 2012 vert endra som følgjer: Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring Nybygg/nyanlegg ,- Tilbygg/større ombyggingar i skulesektoren Samleløyving Nybygg/nyanlegg ,- Fylkestinget godkjenner at restmidlar, 7,4 millionar kroner, frå salet av Mobergslien i tillegg vert nytta som ytterlegare finansiering av prosjektet. Godkjenninga vert gjeven med atterhald for naudsynte godkjenningar frå stiftelsestilsynet. 227/12 INNEKLIMATILTAK BUDSJETTENDRING 5 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet godkjenner slik fordeling av midlar til inneklimatiltak 2012 og at det vert gjort følgjande budsjettendring: Manger folkehøgskule Inneklimatiltak Nyanlegg kr ,- Os vidaregåande skule Internkontroll elektro Nyanlegg kr ,- Knarvik vidaregåande skule Kvernhusmyrane Inneklimatiltak Nyanlegg kr ,- Laksevåg videregående skole Inneklimatiltak Nyanlegg kr ,- Inneklima/brannsikring Inneklima-/internkontroll elektro Nyanlegg - kr ,- 228/12 MØTEPLAN 2013 FOR FYLKESKOMMUNALE ORGAN Mona Hellesnes sette fram slikt forslag: «Opplærings- og helseutvalet, samferdselsutvalet og kultur- og ressursutvalet har møte i same veke.» Fylkesrådmannen sitt forslag med Hellesnes sitt forslag vart samrøystes vedteke. 21

22 Fylkesutvalet vedtek møteplan for 2013 for fylkestinget, fylkesutvalet, kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet, samferdselsutvalet og administrasjonsutvalet. Opplærings- og helseutvalet, samferdselsutvalet og kultur- og ressursutvalet har møte i same veke. 229/12 JUSTERING AV SATSANE FOR TELEFONGODTGJERSLE Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget. Med verknad frå 1. april 2012 vert det fastsett følgjande satsar for telefongodtgjersle pr. år: Medlemer i fylkestinget kr Medlemer i fylkesutvalet kr Gruppeleiarar / utvalsleiarar kr /12 TVIST OM TILBAKEBETALING - BYBANEN UTBYGGING Saka er unnateke frå offentleggjering etter offentleglova /12 TENESTEPENSJON VAL AV LEVERANDØR Saka er unnateke frå offentleggjering etter offentleglova ledd. 232/12 TERTIALRAPPORT PR. 31. AUGUST REKNESKAPSPROGNOSE Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget. 1. Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. 2. Det vert gjort slike budsjettendringar: Investering: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Bussanlegg Haukås Overføring frå drift Fylkesvegar Bompengar Statstilskot Bruk av lån Overføring frå drift Billetteringssystem Bruk av lån

23 Amalie Skram vgs Bruk av lån Drift: Stad Art Tekst Mindreinnt. Mindreutg Momskompensasjon frå investeringar Overføring til investeringsbudsjettet /12 FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget. Fylkestinget tek finansrapporten for 2. tertial til orientering. 234/12 EIGARSKAPSMELDING Mona Hellesnes sette fram slikt forslag: «a) Stryking, side 34, Nordhordland industriservice As, og andre arbeidsmarknadsbedrifter: Stryke setninga «fylkeskommunalt eigarskap kan verke som ein garanti mot at representantar for særinteresser får spela ein rolle». b) Tillegg: Fylkesutvalet ber om at det vert utarbeidd ei meir detaljert eigarskapsmelding som mellom anna definerer spesifikt føremål (finansielt, politisk, eller samfunnsmessig) for kvart selskap, organisasjon og verksemd.» Innstillinga vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. Hellesnes sitt forslag a) vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget. Hellesnes sitt forslag b) vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget. 1. Fylkestinget tek eigarskapsmeldinga for Hordaland fylkeskommune til orientering med slik endring: Stryking, side 34, Nordhordland industriservice As, og andre arbeidsmarknadsbedrifter: Stryke setninga «fylkeskommunalt eigarskap kan verke som ein garanti mot at representantar for særinteresser får spela ein rolle». 2. Fylkesutvalet ber om at det vert utarbeidd ei meir detaljert eigarskapsmelding som mellom anna definerer spesifikt føremål (finansielt, politisk, eller samfunnsmessig) for kvart selskap, organisasjon og verksemd. 235/12 SAL AV VALHEIM, DEL AV LAKSEVÅG VIDERGÅENDE SKOLE. 23

24 Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Alternativt vedtak: Sal av Valheim vert utsett til etter at skolebruksplanen er vedteken. Skolen har plass utfordringar og er lokalisert i eitt av to område som Bergen kommune prioriterer i forhold til levekårsutfordringar.» Fylkesrådmannen sitt forslag vart vedteke som innstilling til fylkestinget med 9 røyster mot 6 røyster (A, SV, Sp) for Grung sitt forslag. Fylkestinget godkjenner sal av tidlegare Valheim skole til Bergen kommune for 20 mill. kr. 2 mill. kr av salssummen kan nyttast til opparbeiding av nytt utandørs undervisningsareal for bygg og anlegg. Budsjettet for 2012 vert endra som følgjer: Laksevåg vgs Sal av eigedomar 2012 Avsetjing til fond ,- Laksevåg vgs Sal av eigedomar 2012 Sal av fast eigedom ,- Laksevåg vgs Utandørs undervisningsareal Nybygg/nyanlegg ,- Laksevåg vgs Sal av eigedomar 2012 Bruk av fond ,- 236/12 SAL AV VALEN OG HANDELAND GARD Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: «Saka vert utsett.» Oen sitt forslag fekk 6 røyster (SV, Sp, A) og fall. Mona Hellesnes sette fram slikt forslag: «Strykningsframlegg i første avsnitt:... med unnatak av strandsona... Tilleggspunkt: Fallrettane er overførte til det heileigde fylkeskommunale selskapet Valen kraftverk A/S. Det er ein føresetnad for sal av Valen og Handeland gard at desse fallrettane er sikra for Valen Kraftverk A/S.» Benthe Bondhus sette på vegner av Sp og SV fram slikt forslag: 24

25 «Hordaland fylkeskommune held fram eigarskap og drift av Valen og Handeland gard. Garden har stor verdi som rekreasjonsområde og har stort utviklingspotensiale for å nytta garden meir aktivt ovenfor ungdom som fell ut av skulesystemet. Garden er også viktig med omsyn til samarbeidet med Valen Sjukehus, Folgefonna DPS og Valekrossen skule.» Mona Hellesnes trekte forslaget sitt. Fylkesrådmannen sitt forslag vart vedteke som innstilling til fylkestinget med 13 røyster mot 2 røyster (Sp, SV) for Bondhus sitt foslag. Valen og Handeland Gard vert lagt ut for sal med unnatak av strandsona og fjellområda. Strandsona den delen som ikkje er dyrka mark og fjellområda vert å skilje ut før gjennomføringa av salet. Beiterett på Valeøya skal framleis ligge til Valen og Handeland gard. Fylkesutvalet får fullmakt til å godkjenne salsvilkåra. 237/12 ENDRINGAR I ENERGILOVA - HØYRINGSFRÅSEGN Mona Hellesnes sette fram slikt forslag: «a) Punkt 1 - leggje til "endeleg" mellom "og får" og "vedtak ved.." b) Framlegg til nytt punkt 4: Fylkesutvalet kan likevel ikkje akseptere ein prosess som ikkje gjev klageadgang i tråd med forvaltningslova. Offentleg høyring og tidleg involvering kan ikkje fullt ut erstatte klageadgangen, og prosessen må endrast slik at det vert mogleg å klage på vedtak før endeleg avgjerd i Kongen i statsråd.» Hellesnes sitt forslag a) vart samrøystes vedteke. Fylkesrådmannen sitt forslag punkt 1-3 vart samrøystes vedteke. Hellesnes sitt forslag b) vart vedteke med 10 røyster mot 5 røyster (A, SP) for innstillinga punkt Fylkesutvalet er positiv til at dei største nettsakene vert løfta til politisk nivå og får endeleg vedtak ved Kongen i statsråd. Desse sakene handlar om tiltak med store samfunnsmessige konsekvensar. 2. Det er naudsynt å styrka kraftnettet i Noreg, og dette er arbeid som ikkje bør ta for lang tid. Fylkesutvalet er nøgd med å få på plass ein meir effektiv konsesjonsprosess. 3. Fylkesutvalet meiner det er naudsynt å styrka samarbeidet mellom nasjonale energistyresmakter og styresmakter på regionalt og lokalt nivå i planleggings- og utbyggingsfasen. 4. Fylkesutvalet kan likevel ikkje akseptere ein prosess som ikkje gjev klageadgang i tråd med forvaltningslova. Offentleg høyring og tidleg involvering kan ikkje fullt ut erstatte klageadgangen, og prosessen må endrast slik at det vert mogleg å klage på vedtak før endeleg avgjerd i Kongen i statsråd.» 25

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Folkevalde organ og verv valbolken 2003-2007

Folkevalde organ og verv valbolken 2003-2007 Folkevalde organ og verv valbolken 2003-2007 Ajourført pr. 13. oktober 2006 ADMINISTRASJONSUTVALET 5 FYLKESELDRERÅDET I HORDALAND 5 FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA I HORDALAND 6 FYLKESTINGET 6 FYLKESUTVALET

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 21. august 2012 201111067-41/015.T14/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Parti Merknad Nils-Olav Nøss Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni 2009 10. juni 2009 Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011 Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.35 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Hordaland Arbeiderparti

Hordaland Arbeiderparti Årsmelding 2012 Hordaland Arbeiderparti INNHOLDSLISTE: ÅRSMØTET 2012... 3 KONSTITUERING:... 3 VAL PÅ ÅRSMØTET... 3 ÅRSMØTET STØTTA FØLGJANDE FORSLAG:... 5 ÅRSMØTET OVERSENDTE FØLGJANDE FORSLAG:... 5 ÅRSMØTET

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2011 Foto: Kjartan Haugsnes Kontrollutvalet på Nordsjøfartmuseet i Telavåg 2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2011 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 018/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesvaraordførar

Detaljer