1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, Rapportarkivet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, Rapportarkivet."

Transkript

1 1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, ivt Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Rapportarkivet 7089 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Vestlandske Tittel Oversendt fra Beraverkskontoret, dep Fortrolig pga.fortroligfradato:.- Beretning om Bergverksdriften i Vestlandske Bergdistrikt 1927 Forfatter Dato Ar 1928 Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Kommune Fylke Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Fagområde ' Beretning Råstoffgruppe Malm/metall Industrimineraler Dokument type Råstofftype Fe, Ti, Mo,Ni Cu, Zn, Py, Kalk Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Klodeborg gruber Næs mineralrnølle Flåt grube, Fæø, Hosanger Knaben grube Kvina Gruber Titania Vigsnes Rødklev grube Jøssingfjord Manufacturing Gursli Stordø gruber Sammendrag, innholdsfonegnelseeller innholdsbeskrivelse W,MA YAWAY,

2 Ferotnin ornpe.tigverksdriiten Vestlandsku Pe?gdistrikt

3 1. FRA BERGMESTEREN VESTLANDSKE DISTRIKT Auet-A dørf lk HellerIkkoi 1907bar ordbmardriftkunnatgjønoptaa. Arbeidethar Innakrenket algtllreperaajonog vedlikebold semt lastningenav 4500tonnmalmfor001o. Derliggernu kunea. 3000tonnmalmigjen. Dennsør solgttlltriklandforøklbning Arbeideatyrken harimretmegetvekalendemed 1 fastmann og optil8 mennundørlastningav malme I gjennemenitt har3 mann hattbeekjeftigelse og dør er av dlaaøtilaammenutfart862dagsverka 8 timerraltdagektfter. Dørør anaettøn funkajoner, forhvømderantagellgkan regnesoa.1/2arimidatldeller150dagavek. a. Ojønnemhaleårethardr1ftenforegåttrogelmess1g med $ menn. Derb1ev arbeldet t 285 dager a 8 timer og kun på dagakift. 520 tonn tuttlmalma oa.8,65% Ti08fraLIndvIkkollen Rutilgrube phattesog dlaaeutbragto45 tonnkonaentratmed90/93% T102. Av dlaaeør 44 tonnaolgt. I arbeldslønn ør utbetalt kr.1000.

4 3. S A Vakthold,vedllkoholdoto. var lgangfor KrIstlanaaands 111/dcelraffineringsverks og 2vjo ølkkelverka regning tra 1/1 tll 31/3,nenamaraajona- og utbedringrarbelder for dot nye selskape - Raffineringsverket A/$ rogningpåbegyntea1 april02 forthatto ut imptimber og dolvls åretut. åretslip. Reparsajonaarbeldet har aåledeapågått1 ca. 300 dagm 1 GrUbsdriftentok sin begynnelselate aeptemberog anlegget ved Plå grube bar 1 tidarummetsept./dea.vmret 1 fulldrift1 91 dager,delviadrift1 6 dagerog reparasjoner1 driftetlden 9 døger. I G r u b o n Sopt.flas. Antal Antal Utslått Arbeldøre. Timor. Cbm. on..euse ~~"Seena lbe Driftav atollerog orter synkerog stlgortor mitrosaer 9, Tranaport.ogfordring 27, ForakjellIgt 2, Opayn 1,0 700 Sumeajennanitt for 4 mår. 41, ' I Dagen. 8keldnln1lberegnetmalmtrp. 48, Opbutng Plataajon 19, Taugbetl. v/ gruben 5,8 44fr2 Porakje 9, DIv.ropara.underdrift 2, Opsynog kontorarb. 2, Sums Gjennemenittfor 4 når. 88, Gjemmemsa.& inue i drittstd. 129, aaaa

5 Antal Antal Utelått Arboidoro Tiner Obn. se em s Se.11 I roparasjonsporlodant Arboldaragjannananitt119 19, apriamg. Opsynog kontorarb. 3, jan/ang. Sun 22, Totalsuntiwor Mag saes ~000~~~~~ Fra Flåtgrubser utfordrottia dagens Mallaboldlg berg fra nytt mttak " eldre Opla tonn 3595 " Sum tonn. lierav ntskoldot som unyttigborg 1716tonn. Fert til Fart til oplag Bohandlot vod finskoidning Tilfort fra eldrooplag 1 dagon Rimit tonn " eeli tonn. Dissa16759toan utbragtot smeltonaln 8781 tonn. notasjonamalm 8313 " Tilsaansa 12094tonn. Utaksidet borg 4888 " Påsatt flotasjonon 8313 tonn flotausjonsualra aom ovennovnt. Otvunnot konsentrat 831 Otvesket avfall 4482 " Oktddss. Antal Antal Arbeiders TImor Nee Se ~~~~~~~ ~ ~ 11~ na ~ ~~~ Diversearboldo 82, " ropwraslons-& bygng.arb. 16, Twsgbansbetj.17 bytton 8, Opsynog kontorarb. 4* Tilsanmon 109, ~ ~0~ ~

6 -4- Antal Antal Arbeidere TImer I reparaajonstidem Arbeidaregjennemanitlig Opsynog kontorarb. 30,8 2, Aprbept Japicept. Ttlaammen 32, Totalaumtimer VodSmoltenytten er telgendamalmerbehandletog forameltett Innenlandaksmalmars F14tmalm 4001tenn Flittlataajonekoneentrat 580 " Feøymalm 1175 " Hoaangerkonaentrat 388 Div.mellampr.alaggøreta.fraratfinsrIngaproasen tratidllgeredritt 824 " lonkjøptmalmog alag 8888tonn 19 " tonn Malmav utenlandskoprindelae 95 " Totalaum 8779tonn, derutbragtes kg.nikkelkobbarmatts med Innbold 49,78% MI og 33,24% Cu. Vedaretautgangayeselaattes tølgendsperaoners 1. Boatyrer, Hyttelngenlør, 1 bygningaingeniar-, 2 Formenn, ::eatt, m. 1 1 Materlaitorvelter, Montorlster, 3 Maakinpassero, 1 Elektriker, 2 Reparatører sum 17 menn.ingenkvinner.

7 2. VgalOrubodrIftons Vod Uyttont Orubo& Byttot Oruboo Degen Moaa Mona Xvinnor lloan Mean 18 år og dorovort so Mellem 16 ;,..8 Undor18 Sma Utbotalt1 aamlatarboldoloas Vod grabo,akoldningog opborodnlag Vad bittodriften For øvrig kre talt kr ,01 TI1 funksjonwror kr Maturalydolaorma antagoligovordl I 1927 or dor fra 14avuoanaeno Inakoamot 47 ammeoldolaor. Dor or utatodt7 mutlagobrorog 278 trlatbovillingor.

8 -6- Vest- A der P lke. 4. Drlftonvedgruberneblev1 1927optattea.latefebruar meden arbeldestyrke på 66 menn,eomtfterhvertblevøkettllea. 60 menn. Driftenblevvesentligforstyrretp.g.a.en langvarlg Influensaspedend og ved totalbrandav ørnshommens kraftetaijon. I 1927er der foretatten delvesentligeforbedr1nger av anlegget.kraftsperamålet er såledeskeemetinni en alkrerefase, idetder er inng4ttårekontrakt med VesteAgdørfylkesglektrIsiteteverk,somnu levereranleggeten mlnlmumkraftmengde av 76 Kw. og medretttil at uttainntll400 Kw. Pradriftensbegynnelseblevet njittstørrekompresser~ loggtatt1 brukog dettoharvirkett11den sterstetilfredehet. VeddiversepraktlakeforbedrIngerer det lykkesat bringeverkets kapasitetop I oa.300tonnpr. døgn,hvilketbetegnerverkota makalmalydølee meddennuverendetaugbene. Av nyebyggaingerer der opferten forvaikerimeateren og stlgerboligen fullfert.videreer der byggetvinterbolig for den tøknlakeohef1 tilknyttning tilkontmibmpingenpå KnabenIX. Vedvaekerleter byggetet elektrisktørreanlegg for tørringav konsentratet. ETtermangeeksperImenter medheteelementer er numegetgoderesultateropnådd. Dennedbrenntekraftstasjon blevi løpetav gewmeren09- byggetpånyog stodferdlgtildriftfrai. november. Pragruberneblevder i årstutfordret56500tonnmalmty,derved flotasjonutbragt.164,60tonnlielybdainkonsentratt med ea.80 % Do82.

9 .f -7-0 I ao 9 måneder verket var Igang var der daglig i gjennew enitt beelkjeftiget 76 nonn. I arbeldelann blev der utbetalti Vedgruberip akoldning og opbersaning kr o Per øvrid SII/"OSSSM e Tilsamnen kr I funksjoncerlønnutbetaltes " Xfter at driften ved Plåt grube og Evje smoltohytto var gjenoptatt blov der I årete siate måneder ved det modernlaerte raffineringeanlegg I Krlatleneeand fremetillet oa. 30 tonn Nikkel ned et NI-Innhold på %. I arbeiddenn blev dar uthetalt kr Metlandenumet Pr. Flekkefjord. På grunn av as elette konjunkturer har driften ved grubilrne varet innatillat det hele år. I åreta lap er der fra lenemennene belkoletast 12 anme1de1- ser, 1 mutingebrev og 250 frietbevillingør er utetedt.

10 .t Rogaland P lk 7. Anleggethar vmret1 tulldrift fra 15. mara og tll årete utgang.i gruhmabenyttea2 dagektftog 1 epberedningøverket 3. akift, SummarlakOpgaveover ArbeidsreDagavork utsbit ma Ljtagia Dagbrudadrlft fordring 4 fl LuemeaLopb.r44121ng ao d 67 01,18711, kentorarb TIlearamen Pra grubener uttraneportert24762tonnramalmog 338 toun gråbørg. Ved opberedningaverket der produeert5733 tonnfl- 'rttslig og 1277tonn MagaetIts118.Malmenør bruttut tra Stor- gangenutmålj. I Storgangenør boretned et diamantborbulltll ea. 100 m.a dyp 1 malm for at boatømmemalmenetall. Der ør i åreta isp ikke foretattnogenvountlig forandringvød driftenelløranleggene,dog er produkajonenøket endol ved Innsetaingav det 34110eklft1 opberedningeverbmt. Til lanningørved iruben,akeldningenog opberedningsner medgåttkr ,82.og forøvrigkr, 12465,07.Ialtkr Til 3 funkajommrerør utbetaltkr, 19978,80.

11 .p 8. Bodrittenbar produktivtveret/gangbøle året. Vaakerlethar verreti dritt294 dagørmed tilsammen4592,9timør. I grubenbløvdør ogaå arbeldot294 dagør. Arbeidereog opaynamenni IMOSINPee11~1~ ~1~ 11~SS 18 år og dørover 92 annn,bvorav40 i grubenoamt4 kvinner År 94 maan og 4 kvinner. Krattleiestra nvaldanwskonnunaleelektrlaitetuanlegg. Verketkjøpørhøispenntatrøm20000volt,der nodtranatormerea til en drittaspenningpå 220 volt ved øn transtormatorpå 200 K.V.A.og en på 70 K.V.A. Deautenhaa 1 reaervøøn Dleselmotorpå 240 bk. og an på 150 bk. RødkløvGruhø. alø pet. Sleposjaktener uferindretog sålødea478,2m. lang erter I bunnetasjon335 er hovedterdringeorten drevet101,7m. met vest I kinmonena11g.tveralag88,98m. Hongortmot vost 97,2m. ortermet øst 42,4m. 8t1gort21,3m. otaajø300 ør drøvetortørmot vest 30,4m. mot øøt 27,2m. Tverelag28,2m. Stigort4,1 m. I etaaje270 ør drevetortormot voat45,8m. mot øst 43,8 m Tvererlag22m. Stlgort17 m. I nitaje250 ør drøvintort mot vøet 4,9 m. I otaaje210 ør drøvetmitlgort19,4m. etaajø180 ør drøvetort mot øat 8,2 m.

12 .fr -10- Dor inhutatiossotf lgendohisgodsmeng4ort 1 tetttoje m.3 " " " " " " " " " Ialt 11979m.3 Opgavoovor utfortoarbeldort Dagavek Lønning 0~0 Ortor,tverslag 1183, ,23 Stroasor 2870, ,01 Fordringog maskinkj. 5117, ,80 OrubobygnIng 988,8 9498,32 Div. arboidor 1714, ,79 Proialuet 884,8 8270,89 Krafttaltørsol 119,1 1298,3? Smiarboldo 278,1 2728,98 Opsyn,kontorarbelde 893, ,10 8srav4094,7nattskift , ,14 altfat Opborodningog sholdn , ,28 Kraettlltørsol 810,8 2099,43 ImetnIng 777, ,48 Tangbene 1388, ,11 Div. arbsider 1882, ,90 Vorkstodog mais 204,7 1895,29 Opsyn 892,8 9889,18 Kantorarbe1do 1500,o 29093,08 Horavnattaklft , ,7o Tilsammen 30448,5dagsv ,84.kroner1 lenniesers OpberednIngsvorkst. TIllirt 80302vo or rånalm 418 bor oa tonn. 168 " Vod skoldningbohandlett39201tonn rånalm.

13 Deravutekoldets1790,133tonnstykkmalm 94,888 " slokmalm 8731,410" griberg ~411 1 Na tonn..41 verket30588tonngods,hvoravutvunneti Pimatt 14008,388tonnfinkiiog 289,248" konsentrat 14278,831tonn. laltprodusert18180,329tonnoksportvare(tørtgods)evarendetll ea.1,53tonnpr. fragrubenopkjørtm.3malmgods. Pr.vaskeralmeprodusert3,82tonnfInkleog bmnaentrat. Selekapethar beskjørtigett 2n dlaponent,en Ingenlør,en kemiker,en stlger,en kontormennsamtverkstodeformann og vaakerlmester.i lønningertildiseeor utbetaltkr ,12. Antagellgvordlav naturelydelser kr I ffberedningsverket anlastet forsøke-rlotasjonsanleggottercallowspneumatiske system. 9. C S Detvar 1 åratebegranelaebedretilgangpå paaaendelnkmalm,menpå grundav malmensbøleprlablevameltemarginen for llten til at tillx,telønnsmilriftwhav dennegrunaog andreinntrufneom- Stendighoter blevder bealuttetat nedleggevorketog den9domara 1927blevdrIftenstanset.lbaelteovnene blevså demoleratav det tilatedemeredevagtmannskap.i gjenoptage1se av einksmalteverket hermå aastesformagettvilsem. I driftstlden er snatet 313tonnrøstetainkblendeav utan1anakoyrindelsø. lieravør produsoret224,228tonnhytteelnk, deraammenmed 378tonatrafjoråretelagergav538,801tonnfinsink og 15,128tonn

14 -12- I driftatidenbøskjeftigodos49 monn,sidenfra 8-2 menn, der er utbetaltkr ,041 arbelds1ønn.i latekvertalvvr 8 funksjonararansattsiden4-2, aom 1 lønnbar fåttutbetalt kr ao. Byttodr/ftenvar igangi 87 dage. 10. AS Gjammmaboleåret 1927bar driftsnvaretinnatillet. n ælt Torvaatad. X bele 1927har der waretdriftastans,men med vedlikehold, vaktholdog 1 grubsn.hisrmedhar som regel3 menn voret beakjettiget,2 i grubenog 1 1 dagen.i dasembsrvar forøvrig8 mann 1 ambelde. lanningsr utbstaltesdør til disse kr. 8144,4o. Naturalydslasroas vardlvar antagelig " 289,18. X 1927ør der tra lensmennene innkommet 17 anueldsleer.dar er utstedt32 mutingsbrevog 254 frlatbevillinger.

15 P -13- HordalandP k. 12. Ved administraajonen har wertansatt35 funkajonærer, somharoppebåreten lenaav kr ». Produksjonadriften barvurttgang1 2 sktfttraårets beannelseog tll12.februarmiddeg,dedenblevinnettlletpå grund av 1ookou til20.malog med 1 skifttra20.mal tll23.medog seneremed R SkIfttil 23.desemberaften. vedgrubsdritten er anvendt14 elsktriskemotorermed 869 eff. bk.vedopbemedningen wr envendt9 elektr.motorwrmed 406eff.hk.og vedøvrigearbelder228,78eff.bk. liedennevete mmtingerbarvert1 uavbrndtdriftmed multagelseav den tiddriftenvar innatillet p.g.a.lookoutt lisgåson grubø Rtm4lanr.32 Utmålnr.20 Nedklev " " '34 Juabullet" 7 TomraII " " 21, 8adalenparalell " " 18 BjørLevad " " 28 Sadalen n 19 BjarnevadII sadalenii " " 17 Sadalen III Tamra 1 fl " 22 ÅpnIngsarbeldone harvetrtdrevetbådepå 3dtsog 4de såle.peltortemradalenblevdrevetttlproftl690 N.og desuten blevder drevetendelstlgortwr.tverelagetfratratahaugen blev drevetvideretillehaugenog Hillerhaugsn. På 44esåle,80 m. vortikaltunder3dtesåle,blevstasjonsarrangement vedsjaktenfullfort,og feltewtant 1 Hesåmenblevdrevettra profil40 syd t11 70 Nordog aggortenpåbegynt.181atigortblevpåhugget1 liegåelen. 8jakienblevavsenketil6,8 m. under44eaåle,og utbyggetnød tll4do såle.

16 8tressodrletenhAr detteår vortdrevetpå 3die aåle1. 8adalen,Baghen eg Ojernovad. Av åpningearbelderblevder drovet1869,51ne., bvorvedder blevutbrutt10085m.3 ileravblev uttordrot tilsaamon 18790tonnråkla og 18150,9" berg Lionngoda. 1 atrosserblavutbru tf 41894,2m.3 eg tordret ,9tonn råkia. samt 216,1 " borg. ialt z0tonn_gode. åpningaarb.og stresser blevdør laltbrutt og utfordret og Ialt 51779,2m ,9tonnråkis ,9tonn gods. Deautenblevder avmenket14,1m. ajakt,hvorvodblev utwprengt190 n 3 og opheist954,1tonn berg. utbragtest Ved akeidningbehandledes182301,9tonnråkla,hvoravdør 18830,3tonn sksportkis ,4 " vaskegoda 35470,2 " berg. Ved opberedningonpåsattes106201,4tonnvaskegods,hvorav utbragtoa45728,3tonn vasketkis. I drittatidonboskjeftigedee1..gjenneannitt279 menn og der utbetalte ved gruben,akeldningenog opberedningenøn arbeidslenn storkr samt forøvrigkr ~. I naturely~aer tll funksjenerermedgikkr ,00.

17 -15- Drtftenhar vmrt innatillethele året.t11 opsynog vedlikeholdhar fra 1 til 8 menn tll forskjelligetidervert beskjettlget.en funksjonmrhar vørt ansatt. Der er utbetaltkr. 1534,05laarbeidelann,Og kr. 2700,00 1 lønn tll funksjoneren. Previdriftenhar art fortsattgjennemåretaferate3 neder og dør var 1 dønne tid beekjettigetgjannemenittlig 93,3 sann pr. dag, der 1 driftetldoner uthetaltkr ,88I arbeidalenn og tilllkeflkkon hnelelegodtgjerelse på tilaammenkr Der var ansatt25 funkajonerer,der oppebarkr I 3annog øn hnelelogodtgjerelse av Ved hyttedriftenbehandledas kg. kalsinsretgalel og der fremstilledes696960kg. elnk,88389kg. halvferdigråelnk eamt35251kg. bly. I ovennevnteprodukterer Innkluderetan hel del utneislingfra ovnenepå grunnav driftenaatana13/ Alt r&produktblev Ianførtfra Spanla. 10,488,829 MIT. Til eamatning msdigikk952,24tonn antraoittkulog 15. brytningenav ka1kstenhar foregåttgjønnemheleåret og or fortsattfra 1928'sarbeldplasserog dessutener der påbegymt en skjøringi dagen. Kvelltetenav kalketenenhar holdtalg jevntgod.utenon brytningener der kun foretattvenligvedlumholdearbeide.esr

18 J. har 1 gjennsaanittvart baskjattiget84,7mann,dør bar fåttatbetaltialtkr ,00 1 lønn.der var ansatt2 funksjonerørson oppebarkr oe1 lønn. vø Arbeldetsart. Antaltimer ar id Utbrutta.3 Utv. kalksten BrytnIng tonn a 97,8% Pordr1ng J 469 tounoseols øvrig arbeide 4200 Opsyn 800 TIlsaamen Ved brytningsnør arrondt 1 elaktriskmotorpå 80 hk. og vød transporten1 benalnlekomotivpå 18 bk. Der ør skibst70100tonnkalksten,hvorav51424tonn-t11 Odda Smeltelark. 113, A Drittenhar vart Igangapriaat Der erutbratt ea. 4700a.3 tast fjellellerea. 1100tonn,hveravutbragtes ea tonn savondbar kalinstaog ea tonngråberg. Der har normaltarbeldet8 aannpr..skiftt2 taugbanekjørere,1 komprøssorkj.samt I.skitteformann,og dør er ntbstalt kr lønn. 2 funksjonmrerhar vært ansattog har oppebåretkr lønn. Pra 1enamenneneør lankommet19 mnaeldøleer.der er ut- atodt0 matingsbrøvog 179 trlatbevillinger.

19 -17- Vootlandoko borgdiotrikt dor ehlodosionicommet 95 onmo1doloos og utatodt40 mutingobrovoamt959 tristbovillingsr.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298 BERGVESENET N11.1DBLRGVESENT FOR SVA1.13ARD Postboks 3021. '. ;-7.14I i roudlicirti Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr I3V BV 4298 Kasse 52 Rapportarkivet Gammelt internt rapp. nr. Rapport lokalisering

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Oversendt fra Ø. Pettersen

Oversendt fra Ø. Pettersen 1/c a Bergvesenet 51Ie Postboks3021,N-7441Trondbeirn Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr, N 5546 Rapportarkivet Internt arkwnr Rapport lokalisering Gradedng Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5tPostboks3021 N-7441Trondheim

5tPostboks3021 N-7441Trondheim Bergvesenet 5tPostboks3021 N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering 5703 Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra Fortroligpga

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal Bergvesenet Po;thoks 50'1. N-7141 Trondhel m Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 7171 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976 5I Bergvesenet e Postboks3021. N-7441trondhean Bergvesenet rapport nr 7243 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster Vind Bergvesenet Rappodarkivet Po.thoks 31P'I, N-7441 Trondheim bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr 7176 Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland t vs Bergvesenet Rapportarkivet 51ti Postboks Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3021, N-7441 Trondheim Innlegging av nye rapporter ved: Arve 5143

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg 5Ie Postboks Ce.";;;;;;;ort nr Intern Journal nr 6960 Bergvesenet 3021. N-7441 Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Rapportarkivet Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1159 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart)

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart) Bergvesenet Postboks 3021. N-7111 1romlicim Rapportarkivet Bergvosenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 7362 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3671 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

C Rapportarlovet. Util? Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: John. Postboks 3021, N-7441 Trondheim. Bergvesenetrapport nr

C Rapportarlovet. Util? Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: John. Postboks 3021, N-7441 Trondheim. Bergvesenetrapport nr Util? Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim Rapportarlovet Innlegging av nye rapporter ved: John Bergvesenetrapport nr 5608 Intern Journal nr 1nterntarkiv nr Rapport loicalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3674 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trandheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants net 3021,k,7441;ir\oodheim.....1BÆRBAR:MAS,K,.. 13'9r0vaietmit rants 7020 ' intemt arkw nr KoMMat tre''errirq:&> Kautokeino Kobberfelter AIS rapportynt GM 305 B.. Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino,

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u.

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u. á GEOFYSISKMALMLETING TTONOI 1 M Cppdrags 3 U a 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse YOR A B KAB 11, juli- 11,august195u. UtfOrend sgeofysikerg.f. Sakshaug Asslaterende:Flåten,Davis,Frischknecht.

Detaljer

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt addy nr Rapport lokalisering Gradering BV 1927 Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim why 4)( i Bergvesenet Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt aridv nr Rapport lokalisedng Gradering 4755 Åpen Kommer fra..arldv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den ±74 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 2306 _ Internt arkiv nr Rapport Iokalisering Gradering Fortrolig : Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt fut2 Bergvesenet Posthoks 3071, N-7441 Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7136 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Om de gullførende kvartsganger på Bømlo, notat. th Posiboks3021, N-7441Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Om de gullførende kvartsganger på Bømlo, notat. th Posiboks3021, N-7441Trondheim 51 Bergvesenet th Posiboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5140 Kommer

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet xt Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3917 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr.

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. safr Bergvesenet 51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. pport osenng e ng BV 380 890/78 ØB Trondheim Åpen Kommer fra..addv

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3672 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234 U1J3 Bergvesenet X posibok. $021. N-7441 4rondheim..... Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2386 Rapportarkivet Internt arkw nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling.

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling. X Postboks Bergvesenet 3021. N-7441 Trondbeim aleleb Rapportarkivet,115 11.. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7234 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3593 Kommer fra..arkiv Næringsdepan.ementa Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 473 Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering BV 250 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

whi Bergvesenet BV 3880 Trondheim Rapport over Esna Grube Trondheim Elektrisitetsverk Malm/metall Kis

whi Bergvesenet BV 3880 Trondheim Rapport over Esna Grube Trondheim Elektrisitetsverk Malm/metall Kis whi Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3880 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nrintern Journal nr BV 2197 Kommer fra Ekstern rapport nr Sulitjelma Bergverk A/S "525000004" Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3625 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendtfra Folldal Verk a.s.

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendtfra Folldal Verk a.s. Bergvesenet 5t Postboks3021, N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5832 Rapportarkivet innlegging av nye rapporter ved: Peter Kommer

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske Berresenet Postboks 321, 72 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarldvnr Rapportlokalisering Gradering By 152 494/8VB Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendt

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Diamantboring Breifonn-skjerpene, Rana, Nordland 1980

Rapportarkivet. Bergvesenet. Diamantboring Breifonn-skjerpene, Rana, Nordland 1980 Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3239 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bergvesenet. Undersøkelsesarbeide ved Knaben grubefelt sommeren BV Bergvesenet rappon nr

Bergvesenet. Undersøkelsesarbeide ved Knaben grubefelt sommeren BV Bergvesenet rappon nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr BV 3618 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen Bergvesenet l't,-,thoks 3021- N--44 I I rondhenn Rapportarkivet -- -- Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering 7135 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S.

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S. X Postboks3021 Bergvesenet N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 6436 BV It,-13L9 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske Bergvesenet Postboks 3021 N-744I Trondheun Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr 6411 Kommerfra..arkiv Nordlandske Internloumal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Eksternrapport nr Oversendt

Detaljer

X Bergvesenet. BV 3922 Trondheim. Rapport om diamantboring i Knaben II Grube fra okt til april Bergvesenet rapport nr

X Bergvesenet. BV 3922 Trondheim. Rapport om diamantboring i Knaben II Grube fra okt til april Bergvesenet rapport nr X Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3922 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arktiv nr Rappod lokalisering Gradering 13V3649 Trondhcim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Råna nikkelmalm - Renseforsøk og forsøk på fremstilling av separate Ni og Cu konsentrater.

Råna nikkelmalm - Renseforsøk og forsøk på fremstilling av separate Ni og Cu konsentrater. * U:12g X Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheini Bergvesenet rapport nr 7227 Intern Journal nr Rapportarkivet +obb. Se... :.1, Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. Apen BV 1170. Mosbergvik sink- og blyforekomst, prøvedrift 1965-1967. Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rappon nr

Bergvesenet. Apen BV 1170. Mosbergvik sink- og blyforekomst, prøvedrift 1965-1967. Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rappon nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr BV 1170 Intern Journal FB nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Trondbeirn Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 1,t Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1032 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S 5t Postboks *am Bergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr LnternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6418 3021 N-744I Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer