1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, Rapportarkivet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, Rapportarkivet."

Transkript

1 1Oversikt over produksjon, bemann ng og kostnader hos aktuelle gruber og smeltebedrifter i gang innen distriktet, ivt Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Rapportarkivet 7089 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Vestlandske Tittel Oversendt fra Beraverkskontoret, dep Fortrolig pga.fortroligfradato:.- Beretning om Bergverksdriften i Vestlandske Bergdistrikt 1927 Forfatter Dato Ar 1928 Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Kommune Fylke Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Fagområde ' Beretning Råstoffgruppe Malm/metall Industrimineraler Dokument type Råstofftype Fe, Ti, Mo,Ni Cu, Zn, Py, Kalk Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Klodeborg gruber Næs mineralrnølle Flåt grube, Fæø, Hosanger Knaben grube Kvina Gruber Titania Vigsnes Rødklev grube Jøssingfjord Manufacturing Gursli Stordø gruber Sammendrag, innholdsfonegnelseeller innholdsbeskrivelse W,MA YAWAY,

2 Ferotnin ornpe.tigverksdriiten Vestlandsku Pe?gdistrikt

3 1. FRA BERGMESTEREN VESTLANDSKE DISTRIKT Auet-A dørf lk HellerIkkoi 1907bar ordbmardriftkunnatgjønoptaa. Arbeidethar Innakrenket algtllreperaajonog vedlikebold semt lastningenav 4500tonnmalmfor001o. Derliggernu kunea. 3000tonnmalmigjen. Dennsør solgttlltriklandforøklbning Arbeideatyrken harimretmegetvekalendemed 1 fastmann og optil8 mennundørlastningav malme I gjennemenitt har3 mann hattbeekjeftigelse og dør er av dlaaøtilaammenutfart862dagsverka 8 timerraltdagektfter. Dørør anaettøn funkajoner, forhvømderantagellgkan regnesoa.1/2arimidatldeller150dagavek. a. Ojønnemhaleårethardr1ftenforegåttrogelmess1g med $ menn. Derb1ev arbeldet t 285 dager a 8 timer og kun på dagakift. 520 tonn tuttlmalma oa.8,65% Ti08fraLIndvIkkollen Rutilgrube phattesog dlaaeutbragto45 tonnkonaentratmed90/93% T102. Av dlaaeør 44 tonnaolgt. I arbeldslønn ør utbetalt kr.1000.

4 3. S A Vakthold,vedllkoholdoto. var lgangfor KrIstlanaaands 111/dcelraffineringsverks og 2vjo ølkkelverka regning tra 1/1 tll 31/3,nenamaraajona- og utbedringrarbelder for dot nye selskape - Raffineringsverket A/$ rogningpåbegyntea1 april02 forthatto ut imptimber og dolvls åretut. åretslip. Reparsajonaarbeldet har aåledeapågått1 ca. 300 dagm 1 GrUbsdriftentok sin begynnelselate aeptemberog anlegget ved Plå grube bar 1 tidarummetsept./dea.vmret 1 fulldrift1 91 dager,delviadrift1 6 dagerog reparasjoner1 driftetlden 9 døger. I G r u b o n Sopt.flas. Antal Antal Utslått Arbeldøre. Timor. Cbm. on..euse ~~"Seena lbe Driftav atollerog orter synkerog stlgortor mitrosaer 9, Tranaport.ogfordring 27, ForakjellIgt 2, Opayn 1,0 700 Sumeajennanitt for 4 mår. 41, ' I Dagen. 8keldnln1lberegnetmalmtrp. 48, Opbutng Plataajon 19, Taugbetl. v/ gruben 5,8 44fr2 Porakje 9, DIv.ropara.underdrift 2, Opsynog kontorarb. 2, Sums Gjennemenittfor 4 når. 88, Gjemmemsa.& inue i drittstd. 129, aaaa

5 Antal Antal Utelått Arboidoro Tiner Obn. se em s Se.11 I roparasjonsporlodant Arboldaragjannananitt119 19, apriamg. Opsynog kontorarb. 3, jan/ang. Sun 22, Totalsuntiwor Mag saes ~000~~~~~ Fra Flåtgrubser utfordrottia dagens Mallaboldlg berg fra nytt mttak " eldre Opla tonn 3595 " Sum tonn. lierav ntskoldot som unyttigborg 1716tonn. Fert til Fart til oplag Bohandlot vod finskoidning Tilfort fra eldrooplag 1 dagon Rimit tonn " eeli tonn. Dissa16759toan utbragtot smeltonaln 8781 tonn. notasjonamalm 8313 " Tilsaansa 12094tonn. Utaksidet borg 4888 " Påsatt flotasjonon 8313 tonn flotausjonsualra aom ovennovnt. Otvunnot konsentrat 831 Otvesket avfall 4482 " Oktddss. Antal Antal Arbeiders TImor Nee Se ~~~~~~~ ~ ~ 11~ na ~ ~~~ Diversearboldo 82, " ropwraslons-& bygng.arb. 16, Twsgbansbetj.17 bytton 8, Opsynog kontorarb. 4* Tilsanmon 109, ~ ~0~ ~

6 -4- Antal Antal Arbeidere TImer I reparaajonstidem Arbeidaregjennemanitlig Opsynog kontorarb. 30,8 2, Aprbept Japicept. Ttlaammen 32, Totalaumtimer VodSmoltenytten er telgendamalmerbehandletog forameltett Innenlandaksmalmars F14tmalm 4001tenn Flittlataajonekoneentrat 580 " Feøymalm 1175 " Hoaangerkonaentrat 388 Div.mellampr.alaggøreta.fraratfinsrIngaproasen tratidllgeredritt 824 " lonkjøptmalmog alag 8888tonn 19 " tonn Malmav utenlandskoprindelae 95 " Totalaum 8779tonn, derutbragtes kg.nikkelkobbarmatts med Innbold 49,78% MI og 33,24% Cu. Vedaretautgangayeselaattes tølgendsperaoners 1. Boatyrer, Hyttelngenlør, 1 bygningaingeniar-, 2 Formenn, ::eatt, m. 1 1 Materlaitorvelter, Montorlster, 3 Maakinpassero, 1 Elektriker, 2 Reparatører sum 17 menn.ingenkvinner.

7 2. VgalOrubodrIftons Vod Uyttont Orubo& Byttot Oruboo Degen Moaa Mona Xvinnor lloan Mean 18 år og dorovort so Mellem 16 ;,..8 Undor18 Sma Utbotalt1 aamlatarboldoloas Vod grabo,akoldningog opborodnlag Vad bittodriften For øvrig kre talt kr ,01 TI1 funksjonwror kr Maturalydolaorma antagoligovordl I 1927 or dor fra 14avuoanaeno Inakoamot 47 ammeoldolaor. Dor or utatodt7 mutlagobrorog 278 trlatbovillingor.

8 -6- Vest- A der P lke. 4. Drlftonvedgruberneblev1 1927optattea.latefebruar meden arbeldestyrke på 66 menn,eomtfterhvertblevøkettllea. 60 menn. Driftenblevvesentligforstyrretp.g.a.en langvarlg Influensaspedend og ved totalbrandav ørnshommens kraftetaijon. I 1927er der foretatten delvesentligeforbedr1nger av anlegget.kraftsperamålet er såledeskeemetinni en alkrerefase, idetder er inng4ttårekontrakt med VesteAgdørfylkesglektrIsiteteverk,somnu levereranleggeten mlnlmumkraftmengde av 76 Kw. og medretttil at uttainntll400 Kw. Pradriftensbegynnelseblevet njittstørrekompresser~ loggtatt1 brukog dettoharvirkett11den sterstetilfredehet. VeddiversepraktlakeforbedrIngerer det lykkesat bringeverkets kapasitetop I oa.300tonnpr. døgn,hvilketbetegnerverkota makalmalydølee meddennuverendetaugbene. Av nyebyggaingerer der opferten forvaikerimeateren og stlgerboligen fullfert.videreer der byggetvinterbolig for den tøknlakeohef1 tilknyttning tilkontmibmpingenpå KnabenIX. Vedvaekerleter byggetet elektrisktørreanlegg for tørringav konsentratet. ETtermangeeksperImenter medheteelementer er numegetgoderesultateropnådd. Dennedbrenntekraftstasjon blevi løpetav gewmeren09- byggetpånyog stodferdlgtildriftfrai. november. Pragruberneblevder i årstutfordret56500tonnmalmty,derved flotasjonutbragt.164,60tonnlielybdainkonsentratt med ea.80 % Do82.

9 .f -7-0 I ao 9 måneder verket var Igang var der daglig i gjennew enitt beelkjeftiget 76 nonn. I arbeldelann blev der utbetalti Vedgruberip akoldning og opbersaning kr o Per øvrid SII/"OSSSM e Tilsamnen kr I funksjoncerlønnutbetaltes " Xfter at driften ved Plåt grube og Evje smoltohytto var gjenoptatt blov der I årete siate måneder ved det modernlaerte raffineringeanlegg I Krlatleneeand fremetillet oa. 30 tonn Nikkel ned et NI-Innhold på %. I arbeiddenn blev dar uthetalt kr Metlandenumet Pr. Flekkefjord. På grunn av as elette konjunkturer har driften ved grubilrne varet innatillat det hele år. I åreta lap er der fra lenemennene belkoletast 12 anme1de1- ser, 1 mutingebrev og 250 frietbevillingør er utetedt.

10 .t Rogaland P lk 7. Anleggethar vmret1 tulldrift fra 15. mara og tll årete utgang.i gruhmabenyttea2 dagektftog 1 epberedningøverket 3. akift, SummarlakOpgaveover ArbeidsreDagavork utsbit ma Ljtagia Dagbrudadrlft fordring 4 fl LuemeaLopb.r44121ng ao d 67 01,18711, kentorarb TIlearamen Pra grubener uttraneportert24762tonnramalmog 338 toun gråbørg. Ved opberedningaverket der produeert5733 tonnfl- 'rttslig og 1277tonn MagaetIts118.Malmenør bruttut tra Stor- gangenutmålj. I Storgangenør boretned et diamantborbulltll ea. 100 m.a dyp 1 malm for at boatømmemalmenetall. Der ør i åreta isp ikke foretattnogenvountlig forandringvød driftenelløranleggene,dog er produkajonenøket endol ved Innsetaingav det 34110eklft1 opberedningeverbmt. Til lanningørved iruben,akeldningenog opberedningsner medgåttkr ,82.og forøvrigkr, 12465,07.Ialtkr Til 3 funkajommrerør utbetaltkr, 19978,80.

11 .p 8. Bodrittenbar produktivtveret/gangbøle året. Vaakerlethar verreti dritt294 dagørmed tilsammen4592,9timør. I grubenbløvdør ogaå arbeldot294 dagør. Arbeidereog opaynamenni IMOSINPee11~1~ ~1~ 11~SS 18 år og dørover 92 annn,bvorav40 i grubenoamt4 kvinner År 94 maan og 4 kvinner. Krattleiestra nvaldanwskonnunaleelektrlaitetuanlegg. Verketkjøpørhøispenntatrøm20000volt,der nodtranatormerea til en drittaspenningpå 220 volt ved øn transtormatorpå 200 K.V.A.og en på 70 K.V.A. Deautenhaa 1 reaervøøn Dleselmotorpå 240 bk. og an på 150 bk. RødkløvGruhø. alø pet. Sleposjaktener uferindretog sålødea478,2m. lang erter I bunnetasjon335 er hovedterdringeorten drevet101,7m. met vest I kinmonena11g.tveralag88,98m. Hongortmot vost 97,2m. ortermet øst 42,4m. 8t1gort21,3m. otaajø300 ør drøvetortørmot vest 30,4m. mot øøt 27,2m. Tverelag28,2m. Stigort4,1 m. I etaaje270 ør drevetortormot voat45,8m. mot øst 43,8 m Tvererlag22m. Stlgort17 m. I nitaje250 ør drøvintort mot vøet 4,9 m. I otaaje210 ør drøvetmitlgort19,4m. etaajø180 ør drøvetort mot øat 8,2 m.

12 .fr -10- Dor inhutatiossotf lgendohisgodsmeng4ort 1 tetttoje m.3 " " " " " " " " " Ialt 11979m.3 Opgavoovor utfortoarbeldort Dagavek Lønning 0~0 Ortor,tverslag 1183, ,23 Stroasor 2870, ,01 Fordringog maskinkj. 5117, ,80 OrubobygnIng 988,8 9498,32 Div. arboidor 1714, ,79 Proialuet 884,8 8270,89 Krafttaltørsol 119,1 1298,3? Smiarboldo 278,1 2728,98 Opsyn,kontorarbelde 893, ,10 8srav4094,7nattskift , ,14 altfat Opborodningog sholdn , ,28 Kraettlltørsol 810,8 2099,43 ImetnIng 777, ,48 Tangbene 1388, ,11 Div. arbsider 1882, ,90 Vorkstodog mais 204,7 1895,29 Opsyn 892,8 9889,18 Kantorarbe1do 1500,o 29093,08 Horavnattaklft , ,7o Tilsammen 30448,5dagsv ,84.kroner1 lenniesers OpberednIngsvorkst. TIllirt 80302vo or rånalm 418 bor oa tonn. 168 " Vod skoldningbohandlett39201tonn rånalm.

13 Deravutekoldets1790,133tonnstykkmalm 94,888 " slokmalm 8731,410" griberg ~411 1 Na tonn..41 verket30588tonngods,hvoravutvunneti Pimatt 14008,388tonnfinkiiog 289,248" konsentrat 14278,831tonn. laltprodusert18180,329tonnoksportvare(tørtgods)evarendetll ea.1,53tonnpr. fragrubenopkjørtm.3malmgods. Pr.vaskeralmeprodusert3,82tonnfInkleog bmnaentrat. Selekapethar beskjørtigett 2n dlaponent,en Ingenlør,en kemiker,en stlger,en kontormennsamtverkstodeformann og vaakerlmester.i lønningertildiseeor utbetaltkr ,12. Antagellgvordlav naturelydelser kr I ffberedningsverket anlastet forsøke-rlotasjonsanleggottercallowspneumatiske system. 9. C S Detvar 1 åratebegranelaebedretilgangpå paaaendelnkmalm,menpå grundav malmensbøleprlablevameltemarginen for llten til at tillx,telønnsmilriftwhav dennegrunaog andreinntrufneom- Stendighoter blevder bealuttetat nedleggevorketog den9domara 1927blevdrIftenstanset.lbaelteovnene blevså demoleratav det tilatedemeredevagtmannskap.i gjenoptage1se av einksmalteverket hermå aastesformagettvilsem. I driftstlden er snatet 313tonnrøstetainkblendeav utan1anakoyrindelsø. lieravør produsoret224,228tonnhytteelnk, deraammenmed 378tonatrafjoråretelagergav538,801tonnfinsink og 15,128tonn

14 -12- I driftatidenbøskjeftigodos49 monn,sidenfra 8-2 menn, der er utbetaltkr ,041 arbelds1ønn.i latekvertalvvr 8 funksjonararansattsiden4-2, aom 1 lønnbar fåttutbetalt kr ao. Byttodr/ftenvar igangi 87 dage. 10. AS Gjammmaboleåret 1927bar driftsnvaretinnatillet. n ælt Torvaatad. X bele 1927har der waretdriftastans,men med vedlikehold, vaktholdog 1 grubsn.hisrmedhar som regel3 menn voret beakjettiget,2 i grubenog 1 1 dagen.i dasembsrvar forøvrig8 mann 1 ambelde. lanningsr utbstaltesdør til disse kr. 8144,4o. Naturalydslasroas vardlvar antagelig " 289,18. X 1927ør der tra lensmennene innkommet 17 anueldsleer.dar er utstedt32 mutingsbrevog 254 frlatbevillinger.

15 P -13- HordalandP k. 12. Ved administraajonen har wertansatt35 funkajonærer, somharoppebåreten lenaav kr ». Produksjonadriften barvurttgang1 2 sktfttraårets beannelseog tll12.februarmiddeg,dedenblevinnettlletpå grund av 1ookou til20.malog med 1 skifttra20.mal tll23.medog seneremed R SkIfttil 23.desemberaften. vedgrubsdritten er anvendt14 elsktriskemotorermed 869 eff. bk.vedopbemedningen wr envendt9 elektr.motorwrmed 406eff.hk.og vedøvrigearbelder228,78eff.bk. liedennevete mmtingerbarvert1 uavbrndtdriftmed multagelseav den tiddriftenvar innatillet p.g.a.lookoutt lisgåson grubø Rtm4lanr.32 Utmålnr.20 Nedklev " " '34 Juabullet" 7 TomraII " " 21, 8adalenparalell " " 18 BjørLevad " " 28 Sadalen n 19 BjarnevadII sadalenii " " 17 Sadalen III Tamra 1 fl " 22 ÅpnIngsarbeldone harvetrtdrevetbådepå 3dtsog 4de såle.peltortemradalenblevdrevetttlproftl690 N.og desuten blevder drevetendelstlgortwr.tverelagetfratratahaugen blev drevetvideretillehaugenog Hillerhaugsn. På 44esåle,80 m. vortikaltunder3dtesåle,blevstasjonsarrangement vedsjaktenfullfort,og feltewtant 1 Hesåmenblevdrevettra profil40 syd t11 70 Nordog aggortenpåbegynt.181atigortblevpåhugget1 liegåelen. 8jakienblevavsenketil6,8 m. under44eaåle,og utbyggetnød tll4do såle.

16 8tressodrletenhAr detteår vortdrevetpå 3die aåle1. 8adalen,Baghen eg Ojernovad. Av åpningearbelderblevder drovet1869,51ne., bvorvedder blevutbrutt10085m.3 ileravblev uttordrot tilsaamon 18790tonnråkla og 18150,9" berg Lionngoda. 1 atrosserblavutbru tf 41894,2m.3 eg tordret ,9tonn råkia. samt 216,1 " borg. ialt z0tonn_gode. åpningaarb.og stresser blevdør laltbrutt og utfordret og Ialt 51779,2m ,9tonnråkis ,9tonn gods. Deautenblevder avmenket14,1m. ajakt,hvorvodblev utwprengt190 n 3 og opheist954,1tonn berg. utbragtest Ved akeidningbehandledes182301,9tonnråkla,hvoravdør 18830,3tonn sksportkis ,4 " vaskegoda 35470,2 " berg. Ved opberedningonpåsattes106201,4tonnvaskegods,hvorav utbragtoa45728,3tonn vasketkis. I drittatidonboskjeftigedee1..gjenneannitt279 menn og der utbetalte ved gruben,akeldningenog opberedningenøn arbeidslenn storkr samt forøvrigkr ~. I naturely~aer tll funksjenerermedgikkr ,00.

17 -15- Drtftenhar vmrt innatillethele året.t11 opsynog vedlikeholdhar fra 1 til 8 menn tll forskjelligetidervert beskjettlget.en funksjonmrhar vørt ansatt. Der er utbetaltkr. 1534,05laarbeidelann,Og kr. 2700,00 1 lønn tll funksjoneren. Previdriftenhar art fortsattgjennemåretaferate3 neder og dør var 1 dønne tid beekjettigetgjannemenittlig 93,3 sann pr. dag, der 1 driftetldoner uthetaltkr ,88I arbeidalenn og tilllkeflkkon hnelelegodtgjerelse på tilaammenkr Der var ansatt25 funkajonerer,der oppebarkr I 3annog øn hnelelogodtgjerelse av Ved hyttedriftenbehandledas kg. kalsinsretgalel og der fremstilledes696960kg. elnk,88389kg. halvferdigråelnk eamt35251kg. bly. I ovennevnteprodukterer Innkluderetan hel del utneislingfra ovnenepå grunnav driftenaatana13/ Alt r&produktblev Ianførtfra Spanla. 10,488,829 MIT. Til eamatning msdigikk952,24tonn antraoittkulog 15. brytningenav ka1kstenhar foregåttgjønnemheleåret og or fortsattfra 1928'sarbeldplasserog dessutener der påbegymt en skjøringi dagen. Kvelltetenav kalketenenhar holdtalg jevntgod.utenon brytningener der kun foretattvenligvedlumholdearbeide.esr

18 J. har 1 gjennsaanittvart baskjattiget84,7mann,dør bar fåttatbetaltialtkr ,00 1 lønn.der var ansatt2 funksjonerørson oppebarkr oe1 lønn. vø Arbeldetsart. Antaltimer ar id Utbrutta.3 Utv. kalksten BrytnIng tonn a 97,8% Pordr1ng J 469 tounoseols øvrig arbeide 4200 Opsyn 800 TIlsaamen Ved brytningsnør arrondt 1 elaktriskmotorpå 80 hk. og vød transporten1 benalnlekomotivpå 18 bk. Der ør skibst70100tonnkalksten,hvorav51424tonn-t11 Odda Smeltelark. 113, A Drittenhar vart Igangapriaat Der erutbratt ea. 4700a.3 tast fjellellerea. 1100tonn,hveravutbragtes ea tonn savondbar kalinstaog ea tonngråberg. Der har normaltarbeldet8 aannpr..skiftt2 taugbanekjørere,1 komprøssorkj.samt I.skitteformann,og dør er ntbstalt kr lønn. 2 funksjonmrerhar vært ansattog har oppebåretkr lønn. Pra 1enamenneneør lankommet19 mnaeldøleer.der er ut- atodt0 matingsbrøvog 179 trlatbevillinger.

19 -17- Vootlandoko borgdiotrikt dor ehlodosionicommet 95 onmo1doloos og utatodt40 mutingobrovoamt959 tristbovillingsr.

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bergvesenet. Apen BV 1170. Mosbergvik sink- og blyforekomst, prøvedrift 1965-1967. Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rappon nr

Bergvesenet. Apen BV 1170. Mosbergvik sink- og blyforekomst, prøvedrift 1965-1967. Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rappon nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr BV 1170 Intern Journal FB nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Trondbeirn Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. UT:49 Bergvesenet. Rauhammer :1; :..j1 j. Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Rapportarkivet. UT:49 Bergvesenet. Rauhammer :1; :..j1 j. Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering :1; UT:49 Bergvesenet Rapportarkivet Postboks 31PI N-7441 Trondbeirn Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5375 :..1 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad 18334 Nordreisa

AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad 18334 Nordreisa Bergvesenet agth Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN rbergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokafisering Gradering 7004 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3943 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta 51 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7224 Bergvesenet t1 Posthoks3021. N-7441Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S.

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S. X Postboks3021 Bergvesenet N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 6436 BV It,-13L9 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

uki Bergvesenet r 14.05 1976 Bleikvassli Gruber AJS BV 3731 Geologisk undersøkelse i Bleikvassli Gruvefelt 1976.

uki Bergvesenet r 14.05 1976 Bleikvassli Gruber AJS BV 3731 Geologisk undersøkelse i Bleikvassli Gruvefelt 1976. uki Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3731 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra Ekstern rappon nr Oversendt

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø.

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø. triv 5e Bergvesenet Postboks302, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntaddy nr Rapportbkalisering GraderIng BV 05 334/8 Trondlieim Fortrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e 4>e Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1668 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Karl Ingvaldsen. ommune Fylke Bergdistrikt I: 50 000 kartblad 1:250000kartblad Kaotokeino Finnmark 18334.

Rapportarkivet. Bergvesenet. Karl Ingvaldsen. ommune Fylke Bergdistrikt I: 50 000 kartblad 1:250000kartblad Kaotokeino Finnmark 18334. Bergvesenet Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr InternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6471 Kommer fra..arkiv Ekstern ranoort nr Oversendt fra Fortrolie pea Fortrolig fra dato:

Detaljer

Oversendt fra Per Sandvik

Oversendt fra Per Sandvik Bergvesenet rapport"nr tntern i-nurna Internt arkiv nr RapP rt lokalisering G\raderinN 6946 Kommer..arkiv,1 Ekstern rapportnr Oversendt fra Per Sandvik TFortroligfra dato: Tittel Om utbyggingen av Bidjovagge

Detaljer

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske.

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske. ub,ic 5it Bergvesenet Po.rhoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1573 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Åpen Kommer fra..arktv Ekstern

Detaljer

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim .ta Bergvesenet 51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr InternJournal nr 5527 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5(4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3965 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 912 158/88 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet 2001. BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim BV 6436

Rapportarkivet 2001. BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim BV 6436 BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim -13Vbi-136 Zdaj 3 Rapportarkivet 2001 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Dammeltinterntrapp.nr. Rapportlokalisering Gradering

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01.

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 3603 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer