FAGDAGEN. Presentasjon av foredragene og foredragsholderne. for ansatte ved de videregående skolene i midtfylket PLENUMSDELEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGDAGEN. Presentasjon av foredragene og foredragsholderne. www.uin.no. for ansatte ved de videregående skolene i midtfylket PLENUMSDELEN"

Transkript

1 FAGDAGEN for ansatte ved de videregående skolene i midtfylket Presentasjon av foredragene og foredragsholderne PLENUMSDELEN «Hva skjer med kunstfagene og skolens brede dannelsesmandat i disse Pisa-tider?» ved fysiker, samfunnsviter, pedagog og professor i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo, Svein Sjøberg. OECDs Pisa-prosjekt legger premissene for norsk skolepolitikk og folks bilde av den norske skolen. Men Pisa forholder seg ikke til skolens formålsparagraf eller til norske læreplaner. Dec måler heller ikke skolekunnskaper. Med Pisa som redskap er OECD i ferd med å bli et globalt utdanningsdepartement. Nå vokser den internasjonale kritikken av dette testregimet. Foredraget vil dels presentere hva Pisa-prosjekterte faktisk måler, dels presentere kritikk av hvordan prosjektet brukes og misbrukes i Norge og andre land. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) bidrar med dette foredraget. «Hvert barn har en flamme i brystet. Margreth om voksne i møte med barn og ungdom» ved filmregissør og manusforfatter Margreth Olin. Margreth viser klipp fra sine filmer og forteller om hendelser som blir bestemmende for hvem vi er og hva vi tror på. Hun formidler møter med barn og utsatt ungdom. Hva betyr det å se hvem barnet er, hvordan se de ulike begavelsene i en skoleklasse. Velkommen til Universitetet i Nordland

2 PARALLELLSESJONENE FAKULTET FOR BIOVITENSKAP OG AKVAKULTUR (FBA): «DNA-strekkoding»- Biodiversitet og artsbestemmelser, den nye metoden for å identifisere biologiske arter ved prof. Truls Moum «Seksuell seleksjon Darwin sitt viktigaste bidrag til biologien» ved prof. Jarle Tryti Nordeide Evolusjon ved naturlig seleksjon er Charles Darwin sitt mest berømte bidrag til evolusjonsteorien. Charles Darwin utvikla også teorien om evolusjon ved «seksuell seleksjon» som av mange inkludert Darwin sjølv - blir sett på som eit minst like viktig bidrag til evolusjonsteorien. Denne forelesinga forklarer seksuell seleksjon, tek for seg korleis Darwin utvikla teorien om seksuell seleksjon, og forklarer kvifor seksuell seleksjon er viktig for evolusjonsteorien. «Kvifor minkar sjøisdekket i Polhavet?» ved førsteaman. Vigdis Tverberg Sjøisdekket i Polhavet har heilt sidan 1980-talet avtatt raskare enn klimamodellar klarar å gjenprodusere. Kvifor er det slik? Isdekket er blitt både mindre i areal, og tynnare. Denne presentasjonen vil komme inn på nokre av prosessane som kan påverke isdekket, med mest vekt på varmt vatn. «Noen refleksjoner omkring mat og det å spise» ved førstelektor Åge Mohus, Å spise er noe som er karakteristisk for alle dyr, og det er utgangspunktet for denne i hovedsak biologiske tilnærmingen til mat. Men mat opptar oss mennesker på så å si alle sektorer av vårt økonomisk og sosiale liv det er natur, ernæring, teknologi, handel, sanselighet og sosial kontakt. «Vannkjemi og fisk; fra enkle sammenhenger og basal miljøkjemi til «state of the art» forskning» ved førsteamanuensis Torstein Kristensen Vannkjemisk sammensetning er en grunnleggende faktor for at akvatiske organismer kan overleve og reprodusere, hvilke organismer som finnes i ulike miljøer, og hvor sårbare disse er mot ulike menneskeskapte påvirkninger. Norsk ferskvann er nokså spesielt i europeisk sammenheng, med lavt innhold av ioner, og representerer i noen ekstreme tilfeller «grensen for liv» i ferskvann. Norsk ferskvann som brukes i akvakultur har derfor også spesielle utfordringer, og ikke minst skaper metabolske produkter fra den store fiskebiomassen store utfordringer. Andre steder i verden preges av organismenes ekstreme tilpasninger til kulde, varme, sure eller alkaliske forhold. Menneskelig påvirkning gjennom lokale og globale utslipp av ulike stoffer preger vannmiljøet mange steder, og dette vil bli illustrert gjennom diverse eksempler.

3 HANDELSHØGSKOLEN I BODØ (HHB): Den nye digitale og sosiale hverdagen ved Espen Grimmert, universitetslektor/ strategisk rådgiver innen sosiale medier, HHB Hvordan unge bruker sosiale medier og hvordan de tar til seg informasjon. Ungdommens hverdag har endret seg drastisk etter sosiale medier gjorde sitt fremstøt. Espen vil gi innblikk i hvordan unge bruker disse mediene og hvordan de tar til seg informasjon gjennom slike medier. Espen vil også beskrive noen av mulighetene som ligger i digitale medier i undervisningssituasjoner og hvordan man kan nyttegjøre seg ny teknologi i skolehverdagen. Espen Grimmert er en hyppig brukt foredragsholder innen sosiale medier og medietrender. Han fullfører nå boken Slik bruker du sosiale medier på jobben. Hos iprospect arbeider han sammen med mer enn 2000 kollegaer verden over med å hjelpe bedrifter og det offentlige å kommunisere riktig og godt digitalt. «Fra eventyrere til rosøkere cruise langs Nord-Norgekystene og i Arktis» ved Karin Wigger, Stipendiat innen maritime fag, HHB Dramatiske fjell, pittoreske fiskevær, unike lysforhold og ikke minst den arktiske tundra på Spitsbergen tiltrekker hver år tusenvis av cruiseturister fra forskjellige land. Hvem er disse cruiseturistene? Spør man cruiserederiene hvem som er deres gjester får man mange forskjellige svar: fra eventyrere som leter etter mest mulig opplevelse til personer som leter etter den fullkomne ro. Rederiene skaper sin egen identitet gjennom forskjellige typer attraksjoner, med skreddersøm mot spesifikke grupper av cruiseturister. Dette skaper stor variasjon i tilbudet fra rederiene. I dette foredraget belyses forskjellige cruiseprodukter langs nord-norskekysten og i Arktis. Det gis også noen betraktninger omkring hvem som er passasjerene ombord cruiseskipene. Cruisemarkedet er svært internasjonalt og preget av intens konkurranse. For å være konkurransedyktig er det utslagsgivende at cruiserederiene er innovative og skaper nye opplevelser som tiltrekker nye grupper av passasjerer og fornyer tilbudet til de gamle. Spørsmålet er: Hvordan arbeider rederiene når de skal skape nye attraksjoner langs norskekysten og i Arktis? Karin Wigger er stipendiat ved Senter for Teknologi og Maritim ledelse ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Hun foreleser i maritim næring, shipping og logistikk på bachelornivå og avhandlingen hennes er tilknyttet cruiseprosjektet innenfor Opplevelser i Nord (se: Hvordan blåse liv i gamle tema eksempel Ex. Phil. Novo ved Vivi Storsletten, Stipendiat ved senter for økologisk økonomi og etikk, HHB UiNs revitaliserte versjon av Examen Philosophicum - også kalt Ex phil Novo er organisert gjennom modulbasert undervisning knyttet til dagsaktuelle problemstillinger. Med forankring i filosofisk kunnskap og forståelse får studentene trening i å håndtere aktuelle nasjonale og globale problemstillinger i tilknytning til politikk, miljø, samfunnsutvikling, massemedia og religion. Flerkulturelle perspektiv er sentralt. Undervisningen er tverrfaglig og knytter kontakt mellom teori og praksis. Kunnskapen levendegjøres gjennom ulike kunstneriske uttrykk (litteratur, film,

4 musikk, installasjon, m.m.). Denne måten å organisere og gjennomføre kurs er et innspill i debatten omkring utviklingen av Examen Philosophicum. Det kan også være et inspirerende og utfordrende bidrag til de som er interesserte i tverrfaglig og flerkulturell kursutvikling i videregående skole. Et eksempel kan være kurs hvor innsikt i historie gir nytt lys over det læreren i geografi underviser i, hvor igjen matematikeren kan fortelle om hvordan hans fag er relevant til det samme tema som undervises i. Kunnskap i et fagområde vil gi inspirasjon til både å stille nye spørsmål i andre fagområder samtidig som forståelse og forklaring i et fag kan bidra til kreative løsninger i et annet fagområde. Vivi Storsletten er stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk, HHB, UiN. Hun arbeider med forskning og undervisning der flerfaglige tilnærminger står sentralt, blant annet med å integrere filosofi, vitenskap og kunst i forbindelse med utvikling og gjennomføring av Ex. Phil. Novo. I det pågående doktorgradsarbeidet undersøker hun struktur- og prosesskvalitet, og kvalitativ utvikling i barnehager. Har blant annet mastergrad i økologisk økonomi. FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP (FSV): «Nattergalen en mentorordning for studenter ved bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid» ved universitetslektor og prosjektleder Marit Tveraabak Nattergalen er et tilbud til studenter ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid og barnevern og barn mellom 8 og 12 år med minoritetsbakgrunn. Formålet: 1. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn. 2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. «Dannelsessemesteret fra elev til student» ved førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen, Fakultet for Samfunnsvitenskap, UiN. Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) har innført et obligatorisk Dannelsessemester for alle studenter som starter på våre ulike bachelorutdanninger. For mange studenter er det en utfordring å takle overgangen fra det å være elev i videregående skole til å bli en selvstendig student på høgre utdanning. Dannelsessemesteret ved FSV har som intensjon å lære studenten å studere og ta ansvar for egen læring og utvikling, gjennom ulike tiltak og undervisningsopplegg som gjennomføres i løpet av Dannelsessemesteret. «Fra Graveyard Paradise til Æ vil bare dans - et steds populærmusikk/rytmisk musikk i et historisk perspektiv eksemplet Bodø» ved Wilhelm Karlsen, førsteamanuensis i historie, UiN «Historiebruk i skaping av krigarkultur» ved Steinar Aas, professor i historie, UiN Dei siste åra har minna om andre verdskrigen blitt brukt til ulike typar minnepolitiske formål. Dette foredraget tar oss inn i feltet «minnehistorie», reflekterer kring bruken av minna om krigen både til fremming av fredsbodskap og bygging av krigarkultur.

5 Ungdom og mediebruk: Ytringskaos eller demokratibygging? ved førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen og universitetslektor Bengt Engan ved journalistutdanningen. Mediebruken fragmenteres, og de unge bruker dramatisk mindre tid på tradisjonelle nyhetsmedier. Hvilke konsekvenser får det for demokrati og offentlighet? Vil vi oppleve en stadig sterkere politisk polarisering, og større avstand mellom eliter og resten av befolkninga? Ny forskning ved journalistutdanninga viser for øvrig at kommentarsjangeren og meningsjournalistikken har et stort potensial i forhold til unge lesere. Det gir grunn til å diskutere om satsing på kommentarstoff kan være en redningsplanke for journalistikken i ei krisetid. PROFESJONSHØGSKOLEN (PHS): Teaching Fantasy Literature ved førsteamanuensis Jessica Hanssen Choose Your Own Adventure: Fantasy literature has never been more popular than it is today. Whether we re talking about novels, movies and TV shows, or video games, there is something deep inside fantasy literature that teen readers find emotionally appealing. Part of what is so appealing about fantasy is its universality, its ability to speak directly to us even while being about situations that are very different than ours. Teachers should capitalize on the popularity of fantasy literature outside of the classroom in order to achieve their goals inside the classroom. This seminar focuses on techniques and strategies for engaging teen readers when using fantasy literature in the classroom. Basic Skills and Language Learning ved universitetslektor Maja Jensvoll, UiN With LK06 a new view of learning was introduced into Norwegian schools, from 1st to 13th grade. L97 s focus on getting to know different subjects to LK06 s describe, reflect and discuss. LK06 introduced the concept of literacy as a key area of focus in all school subjects and at all levels, dividing literacy into five main focus areas. These focus areas, or basic skills, are reading, writing, oral performance, math and ICT. In this seminar we will look at how the focus on basic skills may influence the way in which we teach foreign languages in upper secondary school, and try to open up a discussion about how the different basic skills may be implemented in language teaching on the basis of the goals in the English subject curriculum. «Skolemat viktig for trivsel og læring» ved universitetslektor Jan Arne Pettersen, UiN Videregående skoler utgjør en unik læringsarena utenfor hjemmet og har en viktig helsefremmende og forebyggende funksjon. Skolemåltidet kan ha en viktig miljøskapende verdi og er av betydning for blant annet helse, trivsel og læring. Et sunt skolemåltid kan bidra til at elevene holder konsentrasjonen og humøret oppe gjennom skoledagen. Mat og drikke som serveres på videregående skoler bør være i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet. Det anbefales at elevene skal ha minst 30 minutter til å spise. Det er viktig at både dem som serverer og dem som nyter har god kunnskap om mat.

6 «Testing av utholdenhet» ved Stein Rodahl, seksjon Idrett, UiN Demonstrasjon av testing av anaerob terskel og maksimalt oksygenopptak. Analyser av resultat og veiledning i forhold til trening» «Mer elevinnsats i gruppearbeid?» ved proffessor II Rune Høigaard, UiN Faktorer som påvirker elevers motivasjon i gruppearbeid. HØGSKOLEN I NARVIK (HIN): «Realfag og teknologi i luft og verdensrom» ved førsteamanuensis Raymond Kristiansen Foredraget gir en presentasjon av utdanning og forskning i satellitteknologi ved Høgskolen i Narvik. Hovedfokus er studiets innhold og aktiviteter som studentene deltar i, samt tidligere og pågående forskningsprosjekt på satellitter og ubemannede fly. Målsetningen er å gi et innblikk i hvordan realfag og teknologi gir spennende muligheter for høyere utdanning og forskning, samt å gi en motivasjon til å velge utdanningsløp innen disse feltene. «Legokonkurranse som engasjerende læringsarena i fysikkundervisningen» ved høgskolelektor Helge Fredriksen, Høgskolen i Narvik, campus Bodø Høsten 2013 ble det som en del av Høgskolen i Narviks tilbud til ingeniørstudie i Bodø kjørt forkurs. Det ble i denne forbindelse arrangert et fysikk-eksperiment der læringsmålet var å studere gravitasjonskrefter. Vi fant at bruk av legoroboter i et klassisk skråplan- eksperiment muliggjorde en ny og motiverende undervisningsform. BIBLIOTEKFAGLIG RESSURSSENTER I NORDLAND/ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I NORDLAND: «Fra plagiat til sitat. Hva bør elevene i videregående skole lære om informasjonskompetanse?» ved Anders Moe, biblioteket ved UiN, Helge Kristoffersen og Liv Idun Alstad, biblioteket ved Bodin vgs Informasjonskompetanse her som Evnen til å vite når du behøver informasjon, hva slags informasjon du trenger og hvordan du skal finne, vurdere og bruke informasjonen på en effektiv måte (Definisjon hentet fra VIKO).

7 SVEIN SJØBERG - fysiker, samfunnsviter, pedagog og professor i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo «Hva slags forhold har norske elever og voksne til vitenskap, forskning og teknologi? Gode og dårlige nyheter fra internasjonal forskning» Norge ligger på verdenstoppen på en rekke indikatorer på teknologisk utvikling, likestilling og velstand. Vi er på topp i bruk av ny teknologi, og befolkningen er positiv til forskning og forskning og forskere. Samtidig er det er voksende marked for all verdens kvasi-vitenskapelige alternativer og produkter. Vi har også de mest kjønnsdelte samfunn når det gjelder ungdommens valg av fag og yrker. I foredraget vil jeg trekke fram data og informasjon som er viktige for en informert samfunnsdebatt og for skolens ulike fag.

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen

Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen 1 Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen 3 INNHOLD 6 Forord 8 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for forprosjektet 9 2 SAMMENDRAG 13-16

Detaljer

The Flipped Classroom

The Flipped Classroom Mastergradsavhandling i Pedagogikk, med vekt på didaktikk og ledelse, vår 2015 Jarle Sten Olsen Nils Naas The Flipped Classroom Om teknokulturell dannelse og omvendt undervisning i fremtidens klasserom

Detaljer

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Adam Sheikh Ali Mahmoud Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Masteroppgave Våren 2009 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2014 30 stp Bruk av transparente glassvegger i skoler

Detaljer

Teknologi og Design i grunnskolen.

Teknologi og Design i grunnskolen. Masteroppgave i yrkespedagogikk Master in Vocational Pedagogy Teknologi og Design i grunnskolen. Marianne Bergskaug Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Faglig forsvarlig praksis

Faglig forsvarlig praksis Master i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Faglig forsvarlig praksis Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Til mormor og alle andre engasjerte og inspirerende lærere

Til mormor og alle andre engasjerte og inspirerende lærere Til mormor og alle andre engasjerte og inspirerende lærere You are the music while the music lasts T.S. Eliot INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Problemstilling... 3 1.2 Hvorfor vil jeg skrive om dette?...

Detaljer

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 - En analyse av forbrukeremnenes forekomst i læremidlene Grethe Moéll Pedersen Abstract Consumer-Education in Norwegian Textbooks By Grethe

Detaljer

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1. Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.4 Disponering av masteroppgaven...8 1.5 Oppsummering...8 2 Teori...9

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

De kompetente eldre Aldring og digital kompetanse konflikt eller lykke?

De kompetente eldre Aldring og digital kompetanse konflikt eller lykke? De kompetente eldre Aldring og digital kompetanse konflikt eller lykke? Sammendrag Vi er på full fart inn i samfunn hvor det er en forventning om at alle landets innbyggere har digital kompetanse. Det

Detaljer

Forord. Forord. Trondheim, 05.05.2013. Mats Aanesrud

Forord. Forord. Trondheim, 05.05.2013. Mats Aanesrud Forord Aanesrud, Mats (2013): Geofag i den videregående skolen. En kartlegging av fagets undervisningspraksis og status. Masteroppgave. Geografisk institutt. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet,

Detaljer

Mastergradsoppgave. -Vekst og mestring hos skoledropouts -Personal growth and achievement for school dropouts

Mastergradsoppgave. -Vekst og mestring hos skoledropouts -Personal growth and achievement for school dropouts Mastergradsoppgave -Vekst og mestring hos skoledropouts -Personal growth and achievement for school dropouts Hvordan opplever forhåndsdefinerte skoledropouts egen situasjon og et tilpasset opplæringstilbud?

Detaljer

Forprosjektrapport Etablering av senter for yrkesveiledning retning realfag (naturvitenskap)

Forprosjektrapport Etablering av senter for yrkesveiledning retning realfag (naturvitenskap) Forprosjektrapport Etablering av senter for yrkesveiledning retning realfag (naturvitenskap) 12.2.2015 RING (Realfag Inspirasjon Næringslivet Glede) Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Mandat... 6 Organisering...

Detaljer

Teknologiske arbeidsprosesser inn i grunnskolen. Lego RoboLab som pedagogisk verktøy

Teknologiske arbeidsprosesser inn i grunnskolen. Lego RoboLab som pedagogisk verktøy Teknologiske arbeidsprosesser inn i grunnskolen Lego RoboLab som pedagogisk verktøy Masteroppgave i yrkespedagogikk Birger Brevik Høgskolen i Akershus mai 2007 Forord Arbeidet med dette prosjektet har

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag. Thor-Arne Johansen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge?

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge? Dragana Surkalovic Høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer