ffi Wwww H SIEII Vår på Jæren Midtsomm sprell Bf- NBLI tr Varhaug BU : Varhaug Bondelag Husk Varhaug Marken! Jubileumsutstilling på Jærmusået Mai 1996

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffi Wwww H SIEII Vår på Jæren Midtsomm sprell Bf- NBLI tr Varhaug BU : Varhaug Bondelag Husk Varhaug Marken! Jubileumsutstilling på Jærmusået Mai 1996"

Transkript

1 Varhaug Bondekvinnelag Wwww Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Mai 1996 NBLI tr Varhaug BU ffi : Varhaug Bondelag Vår på Jæren Travle dager i sauelioset - eit sikkert vårteikn. Jubileumsutstilling på Jærmusået Bondekvinnelaget 50 år Varhaug BU arrangerer Midtsomm sprell Juni H SIEII Bf- Husk Varhaug Marken! 7 og 8 Juni Alle 4laga vil være representerte der side 5 mer på side 1l

2 lnternatnytt lnternatet begynner å ta form Nå er det like før at BU sitt rom på toppen er ferdig. Her er det litle romet på aust slått saman med det i midten, slik at det vert eit skikkeleg stort og godt møterom. Romet mot vest - som skal verta kontor - ffir koma i neste omgang. Møteromet til 4H - som er den gamle matsalen i kjellaren - står nå for tur til å fr ei lita <ansiktsløftingr>. Her skal r,eggene malast, og det skal leggast rytt golvbelegg. Alt arbeidet vert giort på dugnad av medlemane, men det gårjo ein del pe ngar til materiell. Derfor må ein ta det slik pø om pø, alt etter som INTERNATET har pengar til det. I skiftet medjernbanen - der me har saga ned dei store grantrea - skal det Varhaug bondelag Eit år går fort og den 7. og 8. Juni er det Varhaugmarken att. Me vert som vanleg å finna på den vante plassen i Bondeteltet saman med Bondekvinnelaget. Folk (iem langvegsfrå for å smaka nykinna smør, flat- i brød og saup så her gjeld det å halda på tradisjonane. Kaffien og spekeskinka er og på plass desse dagane. plantast i ein eller annan hekkplante. Dette skal me gjera både for å få det litt trivelegare rundt huset, men ikjcje minst for å skjula tre-gierdet mot NSB. For å visa at me i styret for INTER- NATET set pris på den fantastiske dugnadsinnsatsen som er gjort, vil me invitera til grillkveld i hagen freclag 28. juni. Det.r'ert ikkje sendt ut noko skriftleg innbyding, for rne reknar med at dei som har vore med på ein eller fonn for dugnad enten les Varhaugbuen eller ser plakatane som vil verta sette opp. Så her er det berre å møla opp pa INTERNA- TET fredag 28. juni kl med godt hurnør og noko å sitja på (campingstol e.l.) Helsing INTERNAT styret. Varhaug Marken Grillkveld (eller dugnadsgrill) på Internøtd fredøg 2 8. juni kl I 900 Alle som har gfort ei eller anna form for dugnad på Internatet, vert med dette invitert til grillkveld pa Internatet. Grillmaten ordner Internatet med" men ta med dykk noko å sitja på, og my\ie godt humør. Hilsen Internatstlret me håper at mange kjem innom oss då til god drøs og prøvesmaking.den første timen etter åpninga pa fiedagen vil r.i servera rundstykker og kaffi til pensjonistane. Laurdag iffiffiååffiw-*å"i.$_å.ffis";g morson fiå e serverer vi god og skikkelig jærsk frokost. OIav R. syter som vanlig for garantert nylagde egg. Vel møtt!! pa å, Vartraug-marken. Også i år vil if,;ffi-.: fl# ffi;t' t';;ifvffis_wffi$j.fi$ltiffi"i ^1:tr^ t-^rrt-^^. stille -^r med ballkast og ^^ salg -^t- av ^- Gildt på marken, men desse må finna 4H-utstyr seg i å vera heima. Berre dei klem seg ut på grønt gras så gjer dei vel forresten ein god dag i heile marken. JARLSBERG (WORLD-WIDE> Jarlsberg er lorbunde med kraiitet. Den er osren lor kjemarar og den største eksportsuksessen i norsk meieriindustri. I dag tinn ein Jarlsberg i 90% av alle supermarked i USÅ. Rogalandsmeieriet er blant dei storste produsentæe av Jarls, berg i Noreg. r:r grw!4f HÅ NECruSKAP OG DATA A/S Rådhusgt. 2, Boks 1O4, 4360 VARHAUG Tlf. s Fax Mobil N. A.R.F FORENINC. MEDLEI\,I Regnskap-Lønn-Arsoppgjør irmaregistreringer - Budsjett m. m UARHAAGNIET&.?T9%

3 3 Varhaug Bondelag i Vår på Jæren Endelig er våren her. Etter ein laaaang og kaldvinter er det godt å kjenne at sola varmer i nakken og kjenna hevdalukta riv i nasen. Ein litt spesiell vår har det blitt for oss bønder ettersom dei fleste kjelvene ennå i skrivande stund (l5.april) er brune og visne på grum av den spesielle vinteren. Når dette vert lest så har det forhåpentligvis vorte grønt. Mange harvalgt å sa i stuen for å vera på den sikra sida, mens andre set sin lit til an Rangvald som sa på vårmøtet i mars at hnnst det grone spirer i kjelvå så står det til liv. Vårmøtet slo tydeligvis godt an. Det litt spesielle opplegget vi hadde i år beg'r ikkje at vi ikkje har ting pa gang. Grillkvel4 Marken og ikkje minst arbeidet med Open Gard arrangementet i august hjå Erik T og Leif Arne Skretting er arrangernent sorn må gå sin gang enten det er siloslått eller ikkje. I tillegg harbåde Norges Bondelag og Rogaland Bondelag jubileumsfeiringer i år, noko som vi i lokallaga og er engasjert i på lmse vis. Vi i styret ynskjer å vera tilgiengelige for medlemmaae, ta for all del konlakt dersom det er saker som de meiner me bør engasjera oss i. Tips oss og om ting me kan/bør ta opp i <Varhaugbueru>. Nå er vi, og mange med oss spent på kva som vil skje når jordbruksforhandlingane tek til i Mai. Her kan det bli harde tak, kanskje så harde at det krevst at grasrota (ikkje den visna) og må engasjera seg. Erfaringane harvist at Gunnhild ikkje alltid er like lett å ha med å gjera. Her som ellers -sorger og bekymringer skal ikkje tast på forskudd! Vi ynskjer dykk alle ein fortsatt god vår og ein laaang og varm sornmer med passe nedbør. S6.ret Frå Open Gard i Kvasselvbakken Hest og kjerre er alltid popalært blandt dei minste Travle dager i saue.fioset - eit sikkert vårteikn. Her er det "far blagne sont hjelper A,{agnus Skeie åfore kopplamma. glorde tydeligvis at langt fleire møtte fram enn det som har vore vanlig dei siste åra, og det set me pris på. Gildt å få skikkelig respons på det arbeidet som det tross alt er når eit slikt møte skal arrangerast. Ettersom vi bønder etter sigende har eit ensomt arbeid er detviktig å kunna møtast av og til. Når vi i tillegg til drøs og god mat kan få med oss nokre faglige rådog tipshude endafleire rytta høvet til å fått med seg dette arrangementet. Lokallagsarbeidet er som vanlig på denne årstida lagt i eit lågare gir. Det VANIllUGNlEItIIln 2 19% Varhaug Handelslag,sht

4 Grillfesten Varhau Bondela Spreieareal Grill er kas meiner desse mannagrisene fv.leif Erik Nord Var h aug, Ov e Åne st ad, Ei lef A as I an d.joh an Arn t Skrettingland og Mons Skrettingland. Mandag 3. Juni kl.l900 arrangcrer Bondelaget og Bondekvinnelaget den årlige grillkvelden på Holrnavatnet.Oppleggst er som vanlig al vi er ute og griller og koser oss til i 8-9 tida før me gå.inn i peisestovå til Torlurn og Oddny der me avslutter kvelden med underhaldning og utloddning. Me håper pa godt ver og godt frammøte i ar og. Ta med heile familien og kom. Postboks 53, 4360 Varhaug. Tlf Httsdyrgjødsla er ein viktig ressurs. Her er det Magne Skeie som spreier på beitet. Møte meåom rep. frå bondelaga i Hå og Hå kommune vedr. spreieateal i hommanen Møte var pa Rådhuset 9. feb,r. og for VBL møtte Ame Odland og Sigmund Rangen. Det blei ein gjennomgang av den aktueile situajsonen, og arbeidet til Hå kommune vart og gjennomgått. I frå VBL si side er me godt nøgd med det orgasjementet som er vist frå kommunen si side. Det var stor enighet om å arbeida aktiv.t pa alle plan mot ei s\erprng av spreiearealkrava, kombinert ned dette vil ein arbeide for at husdyrgjødsla får ein utvida og mest mogleg fomuftig bnrk. Det vart og opplyst at Hå kommune hadde kjøpt inn tørka husdlrgiødsel frå eit lokalt foredlingsanlegg til å bruka pa atle grøntanlegg i kornmunen. Dette vil VBL gje Hå kommune honør for og oppmoda bygdefolket til å ger det sarne i sine hagar. Det vart og satt ned eit utval som skal sjå på mulighetme for å foredla husdyrgjødsla og muligens skapa arbeidsplassar. Dette utvalget bestar av Kjellaug Varhaug, Tor Henrik Søyland (Hå kommune sine rep), AsQjøm B Voll og Njål Stokka med Halvor Egelmd som vararep., er bondelaga sine rep. Det vert og ein rep. frå Reime AS med Rådmmnen som sek. Håkornmune hmløyvetk ,- til dette. (Jærhus-saka> R. SKRETTINGA.S KJØTTFORRETNING Sil DELIKATESSE SELSKI\PSMAT 4360 VARHAUG. TLF.: OZ 16 snf4 Varhaug Bondelag har i den siste tida engasjert seg i saka der his og Erling Auestad har frt bot for å rive eit gammalt jærhus pa garden deira, Det er eit fakhrm at det i alle år ikkje har vorte praltisert å søkja om å riva gamle bygningar rundt om på gardane og ellers i Hå Kommwre. Av denne gmnn ser li d t svært urimelig at ein enkelt grunneigar plutseleg skal verta bøtlagd for å gjera dette. Vi har gjordt viirt syn pa dette klart for komrnunen og meint at komrnunen brude tatt pa seg den økonomiske delen i denne saka. Hå Kommune ville ik\e ta noko ansvar for det som har skjedd og pa gunnlag av dette har Varhaug Bondelag valgt å starta ei kronerulling der me oppmoder alle som ser det urimelige i dette som har skjedd å gje eit beløp for å vise sin støtte tit dei som dette har gått ut over. VAMIIWGEIWft.219%

5 $ Varhaug Bondekvinnelag I Jubileumsutsti lling på Jærmusået <<Bondekvinnelaget 50 åru Søraan med representan!ør frå Jærmusået og medlemør uv ulike bondekvinnelag i Rogaland, sumlast me til møte på Jærmusdet i november Det vart snakka om forslag og idåar til ei utstilling S Jærmuseet. Me vart så delt inn i 4 ulike grupper; - ei skulle ha anwar for innredning av hus (heimehuset pa 4H garden). -ei skulleta seg av <dei daglegetinga på garden i 1946). - ei skulle ta seg av <dei store dagane> i 1946 (dap, bryllup ow.) Gruppa som Varhaug bondekvinnelag er med og arbeidar i kallast <den moderne bondekvinna i Me er 7 stk i gruppa vå'r, og har rned oss Ingeborg Nærland Skjærpe og Målfrid GrimsWedt frå Jærmusået. Etter eit par gruppemøter, er me nå godt i gang med aft idet i vår gruppe. Me har skrive dagbøker - og me har ffitt med oss andre til å skriva dagbøker. Det å få skrive dagbøker skal hjelpa til å få eit inntrykk avkorleis lcardagen for kvinna pa ein gard er i dag. Me har så vorte delt inn i 3 ulike grupper; - gardshusmor - tradisjonelle kvinnebønder - moderne kvinnebønder. Ut frå dette skal me fletta saman tinga og laga utstilling. Denne gruppa sitt arteid skal verta å sjå på <<hemseru> på Jærmusået. Vår gruppe skal prøva å visa bondekvinna i Det som det vert arbeidt med i desse dagane er foto. Ingeborg er rundt og fotogi'aferar ulike bondekvinner i ulike situasjonar. +.". -4} 't ffi'py*qure*t=q I I HusbanHirransiert, rned livsløpstandad. 7 tl E**t.fæs*rltt t {PFHsrutn li åensfiutttrtd I I Håtnnd lt I I Kvdlandw Varhauq, mob.tlf ^t''''iii"åihå-d;i?0 -'6;il.i'sT+c'os tii. i Lm#*sIsEttv:F# uareilxlcgtalyft.zt9!5 f ; Utstillinga vert åpna 23. juni, og første aktivitet vert St. Hans bryllup. Så vert det ulike aktivitetar utetter heile sommaren og hausten: 4. august - barselseng 11. august-barnedap 15. sept. - gravferd 29. sept. - konfirmasjon 29. septembervert og siste aktivitetsdag. Men utstillinga vert nok ei stund etter det - til uti ollober. Som ein ser, er det mylie som skal henda på Jærmuseet. Alle bør f;i med seg ein dag, og ein eller fleire av aktivitetane som skal vera der. Det er ikkje kvar dag og kvart år at bondekvinnelaget f;ir slike høve til å <markedsføra) seg. Her har me og høvet til å å sjå livet til bondekvinna før, og me får sjå korleis bondekvinna er i dag - i Brit Irene.Cl'l$l

6 3 Varhaug Bondekvinnelag { Arsmøte i Rogaland Bondekvinnelag 22. og 23. mltts vør bondekvinnelagø i Hå - Nærbø. Varhaug og Ogna.44grestad - vefiskøp for RBK silt ånmøte, som yalt halde pa Ognotun lingdomssenter. Ognatun var ein fantastisk plass å vera. Den nye leiaren for sentsret væ heilt topp, og me kunne ftkie halt det behe. Servisen var på topp heile tida. Møtet starta på fredag kl med ein flott lunsj - ertersuppe og rundstykker. Det var ikkje berre maten som var flott. Overalt var det blomsteroppsatser i melkespann. Og på alle borda var det plassert forskjellige krydderplanter med saks v/sida, slik at alle kunne klippa akkurat den kryddersorten dci ville ha. Opplegget på Ognatun var det Ogna/ Vigrestad bondekvinnelag som hadde ansvaret for, og blomane og krydderplantene var Bente Amsland sitt verk- Det vil forundra meg mykje om ikkje ho får fleire nye <krydderkrrnder> i tida som kjern. Etter lunsjen. gjekk ein over til sjølve årsmøtet. Her vm det helsing frå ordføraren i Hå, som ga bondekvinnelaga skøyd og sa me var tøffe som hadde teke på oss dette arrangementet. Årsmøteforedraget handla om spiseforstltrelser, og var ved Merethe Undem og Edel Irene Aase. Merethe Undem hadde sjøh'hatt slike probløn, og ho arbeidar i dag på Senteret for spiseforstyrrelser i Rogaland. Vidare var det helsing frå NBK v/leiaren Liv Skogset Værdal, og ein tok for seg dei vanlege årsmøtesakene slik som årsmelding, rekneskap, budsjett, arbeidsplan og årsmøteuttale. Msn det nyttar ikkje å srtja på møte ein lang ettermiddag utan kafli. Og til kaflipausen væt det servert så my$e god og flott kaflimat, at eg har ikkje sett makør. Her var alt <hva ditt hjerte måtte begjære>. Det var Varhaug bondekvinnelag som hadde ansvaret for kaflimaten, og eg vil her Iå retta ein stor takk til alle de som laga til og leverte denne flotte og gode mate'n. Hjarteleg takk alle saman! Eg må her ikkje glø)ma å nernna dei flotte bordkorta som Torill Serigstad Opstad hadde laga. Det vart eit kort til kvar utsen- &ng, og med forskjellige motiv på alle. Heilt fantastisk! Fredagskvelden var det flott årsmøtefest i samfi.rnnshuset på Nærbø. Denne var det Nærbø og Varhaug bondekvinnelag som hadde ordna med. Eg hadde {ått i oppdrag å leia festen, og etter åpningsorda mine hadde Anne Sør- Reime ein fantastisk flott prolog. Om programmet elles på festen, viser eg til Reidun Kvalbein sitt innlegg i Jærbladet. Nærbo bygdeungdomslag sytte for rask og god servering. Årsmøtet heldt fram på laurdag med frokost på Ognatun, før ein drog til Ogna ky,rkja. Her var det ord for dagen v/anda. Deretter var me på si.nfaring rundt i dcn nye kyrkja, og Reidun Kvalbein ga oss eit innblikk i kyrkja si historie. Så var det tilbake til Ognatun igsn, dor arsmolel heldl fram med bl. a. organisasjonssaker, val, ordet fritt og helsingar. Kl. l3.oo var møtet over, og det var tid til ein god lursj før me reiste heim. Me som \rar vertskap rykte det hadde vore eit greitt arsmøte på alle måtar. Ognatun var ein god plass å vera- og heile awiklinga av arsmr-rtet gjekk unna på ein lun og god måte. Til slutt vil eg få takka alle dei som sponsa årsmeldinga. Jenny Hadland Vi leverer alt av: $pesial mørtel og epoxy som f. eks. * Hurtigherdede limmørtel * Eksapandrede mørtel " Hurtigmørtel * Flisem ørtel* Flikkmørtel* Reparasjonsmørtel * Lim {tiltre/gulvfvegg) tapet * Nortell slammasse * Hurtigherdede sparkelma$se * Selvutgjevnede avrettermasse * Undervannsmasse * Epoxy * Tilsetningsstoff Alt hva du trenger av spesialstoffer får du hos o$s. Du når oss på tlf mob T 1O Personsøker mrnscot{as AVD. ROGALAND DUBLANDSVN VARHAUG RESCON AS Sf,IDfi UAÆIllIXlE Nlb.zlg%

7 3 Varhaug Bondekvinnelag a Det har vorte tradisjon å be inn Klokkargarden til aprilmøtet i bondekvinnelaget. Då har me alltid litt ekstra fine skjever og fløytekaker samt underhaldning. I år hadde me ffitt med oss FrelsesarmeenpåBryne, og dei song fleire fine. friske sangar. Det er og tradisjon med bingo, og mehaddefleire spel medfine premiar. Liv måtte og som vanleg lesa Torvald Thu's <<IIøna som kom frå byen, for den likar Egil så godt. Ja, så haregvorepå mitførsestyrenre*e i RBK. N{e nye vart varnrt og god. mottekne, slik at me føhe oss <<heimer med ein gong. k. var mykje me skulle diskutera ogta standpun[1 til, og det var litt. av ei <lekso eg hadde tått tilsar& før mdd, og som eg der beste evnehadde prør't å sdja meg inn i. D t r mange utval og nenmder som me som styrernedlemar må vera med i. Min <jobb> vart å rnøta i stlrernda til Rogaland BUein gongi månadan, så de forstår at eg vert ikkje arbeidsledig i tida som kj*m. Bingo Det var ein tri'r'eleg kveld der alle komseg medbåde matog underhaldning. Takk til Britfor dei fi neblomsteroppsatsane! Ekstra gildt var det og at det kom 4 nye medlemar. Det såg ut som om desse treivst i lag med oss <gamle>, og me håpar at dei vil koma att. Det trengst noko ungt, nytt blod i laget! Helsing styret. Litt fra RBK I augustkjem dd giestmtil RBKfrå Estland. Eg vart og med i ein komig som skal førebu opphaldet for desse. Dette gler eg meg verkelegtil. Stlremøtd var elles veldig ryddig og me som var nye tykte dei <gamle> lytta til dd. me kom med. Ved oppsd av møteplantok deihansyn til at mange giekk i arbeid m.m. Sjølv om dd nok kjem til å verta ein del ekstra å gleca for meg i dde vervd" så ser eg framtil samarbeidet med dei andre i stlrd. Egtrur at d*e vil verta ei gild tid for meg Jarny Vevkurs Nå er det 3. vevkurset i INTERNA- TET slutt, men dersom det er interesse for det vert det nltt kurs til hausten. Torill Haver har lova å vera lærar. På dette siste kurset gjekk det berre 5 stk, og det er i minste laget. Under Varhaugmarken vil me prøva å få til ei lita utstilling av ein del av dei vor.'ne tinga. Håparat dettevil auka interessen forå gå på kurs. Redaksjonen vil få ynskja Jenny lukke til som ryvald styremedlem i Rogaland Bondekvinnelag for 2 hr. nb Alt du trenger der du bor Æru,e,stnd Ars 4360 VABHAUG Trenger du elektriker? o Husinstallasjoner o Varmekabelanlegg o Æt i industri/automatikk o Svakstrømsanlegg o Brannalarm o Tlverialarm o Data anlegg o Vedlikehold oplanlegging o Landbruksinstallasjoner INSTALLASJOI\S- AVD. xnaritetyfr Rff $"åifåe4ifu0ffi **i.' Telefon l Vakttelefon VAfr{/lW&lEfrfrr.219Xt

8 Norske 4H 60år 17. man hadde 4H klabbene afuivilasdag på Kviagarden, for å markere (feire) 60 års jubileumet av norske 4H. 4H er i dag ein av norges største barn og ungdomsorganisasjoner. I Hå markerte me 60 års jubileumet med aktivitetsdag på Kviagarden. Svala 4H bidrog med steiking av pinnebrød halen på grisen og toving av baller. Andre 4H klubbar bidrog med natursti, spikring av fuglekasser, flugebinding mm. Ordføraren var og*å til stede og spikra skilt om godkjent 4H gard. Inne i jærmuseumet er det 4H utstilling som skal sta til uti mai. Det var mykje folk og gratis kake å Iå. Siv Helen U. og Marit Johanne K. Svala 4H H å-c*g""r*"ijo I I ey b a I I Lørdag den 20. April starta Hå-cupen i Varhaughallen kl Vi byrja med 4H løftet, nokre reglar og litt oppvarming, før kampane var i full gang kl Svala sitt seniorlag kom på en fin, fin 3. plass med to tap og to seirar. Seniorlaget bestod av: fugeir Aasland, Anita Aasland, Steinar B. Karterold, Elisabeth Åmodt, Kathrine Todnem og Kjell Benny Askvik. Svala sitt juniorlag kom til finalen og vant 24 mot Sjøglirnt. Juniorlaget bestod av: Kathrine Ridola, Guri Marie Flåten, Kai Arne Askvik, Kim Tore Varhaug, Heine Knutsen og Ingvar Ueland. Senior finalen gjekk mellom Sjøgliml og Solglimt. Sjøglimt vant 2-0. Marit Johame og Siv Helen lh hm luostod r Håhnd ls Telefon Mob.tlf u 9460 t624 =$vein Lobekh- _- Ilf- 5a430L99_ -_ - Damebyen 27, 436(, Varhaug,I'ØRENAATOA,S lrnporl 0g salg av Biler og Bildeler- Bilve*sted ' Bilrekvbila 4360 VARHAUG - Tlf, (04) 43 a4a- Telelax {04} DAMEFRISØR - HERREFRISØR ORIG.WOLFF SOLARIUM fli'gs Møllevegen 13 Telefon: VARI]AIIGEIBT&.2T9%

9 Svala 4H Aspirantane i Svala 4H Vi er ein gieng på ca. 20 aspirantar som møter til aspirantmøte eingongi månaden. Då har vi mange forskjellige aktivitetar; rød og grøn kveld. Aspirantane tok pa seg røde eller grønne klær og vi serverte rød og grønn gele. Vi spiller spill, et snop ogdrikkbrus oghardet Varhaug Hud og Fotpleie Her hqr vi heile a,spirant-giengen samlet, ca. 20 giltilag. Menmedover 20 viltra aspirantar kan det nok bli litt uro og s(enning Torsdag 18. April hadde vi musikkveld, eigentleg skulle vi ha hatt fotball og håndball kveld, men detblåste og regna så vi hadde musikkveld i staden. Aspirantane skulle stemme på sangen dei likte best, og sangen som vant vart "Oh, Balry AU', med Sonic Dream Collektive. Så lærte aspirantane 4H løftet som l1'der slik: Vi lover mot det mål å bli ein ungdom med: Klart Hovud, Varmt fljarte, Flinke Hender og God Helse Anitå & Elisabeth Stasjonsv. 20 Tlf t3 69 &) Jæren NATURTERAPI Gjertrud Hobberstad Naturterapeut medl. NNH Aromaterapi Zoneterapi Kinesiologi Øreakupunktur 4360 Varhaug, Tlf , Telefax: VAH:IIWGEJEII llln Dysjalandv Varhaug Ttf sw

10 Varhau Liljekonvullen Blomstrende gaver til slle anledninger.finner du i Stasjonsveien 14. pa Varhaug ru st 4s Bvqdeunqdomsla Disco Vi har hatt 2 diskotek defte året. Eit på Elgane og ett på "Iden". Det var to vellykkede diskotek med ca. 60 deltakare. Grunnentil at detvar såfådiskoteker er at vi har hatt litt klatt med lckaler, og mye snø. Men vi håper det blir "bonn gass" medmange fleire diskoketer neste år Bridge kurs Gilde Agro Fellesslakteri BA Kjøttprodusentenes : il",ltt*r"organisasjon. Yaremerke KJøTTSAMVTRKET Tl L KJøTTPRODUSENTENS BESTE Mellom 20. februar og 2. april har Varhaug BU arrangert bridge kurs. Det var 14 deltakere på kurset som gjekk over6kvelderå2timer. Kurset var for nybegynnere, men eg trur me fekk ganske god dreis pa det. så med litt trening så varte det nok nokre habile brigde-spellare. Til slutt vil eg bare takke Sigvart Hobberstad, Varhaug Bridgeklubb og Berton Gudmesød for god hjelp og s1øtte til å arrangere dette kurset. Varhaug Servicenter AIS Tlf. 5t $ a2 n - $6a VARF{AUG 4360 Varhaug Tlf Forskaling og støyping - Betong- og trearbeid Salg og montering av element - Armering - Tegning HÅBYGG a.s Dublandsveien 37, 4360 Varhaug Ttf ll55 * Telefax gieio UArciltiIIcfr,tøI IIn 2 I 9%

11 Varhaug B.U. arrangerer i sommer en minifylkesleir (midtsommersprell) og vil meddette informeraom arrangementet. Varhauq B deunodomsla Midtsommersprell +* * Vi starter opp lørdag kl med heising av flagg. Det vert ulike aktivitetar utover ettermiddagen. Kl inntek Tommey og Tiger'n scenen med god musikk. Dansen vil verta åpen for alle. Pris kr. 100,- for medl. i 8.U., kr. 120,- for ikkje medl. i B.U. Ædersgrense på dansen: 16 år medl. i B.U., 18 år ikkje medl. i B.U. For B.U. medl. er det mulighet for overnatting i telt etc. Pris kr. 150,-, men frokost må medbringes. Transport vil bli organisert til midsommersprellet. Tog ftå Søvanger kl ankomst Varhaug ki Retur søndag kl ankomst Stavanger I2.3I. (OBS. Merk endring i sommer-ruten) Ingen transport til og frå dans. Arr. Varhaug BU Sn...BNIT.' Best når det gfelder! VIM:IAUGfrilEIft.?19% strti

12 Adresse: Blad Returaddresse: Varhaug Buen v/ Anbjørn Ueland Lensmansgarden Varhaug Varhaug Buen Medlemsblad utgitt av Varhaug Bygdeungdomslag, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1300 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: Varhaug BU: Roy Arnfinn Håland Tlf: Hege Kvia Tlf: OO Svala 4H Astrid Skretting Tlt l0 8l Varhaug Bondelag Sjur Håland Tlf:51 $ AO73 Torgny Anestad Tlf: Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad Chonstance Håland Tlf: Varhaug BU: Mai 25 FM Blomsterpa Jærdagen 26 Leirduesk;ting, VBU Juni Fotballturnering Løkkå Srnådisko, Elgane FM Fløtekakepynting, Varhaug Marken 9 Friluftsdag VBU, Fisking/ grilling 22 Fylkesleir m/løedans Skrettinglang, Varhaug BU Juli Landsleir Oppdal, Sør- Trøndelag August 29 Årsmøte Varhaug BU Svala 4H: Mai 28 Seniormøte 29 Grilltur Kva skjer? Juni 4 Juniormøte 6 Aspirantmøte 7-9 Aspirantleir i Møgedalen 18 Seniormøte Januar Fylkesleir pa Øksnevad Varhaug Bondekvinnelag: Mai 20 Juni HOS OSS KAIi DU BETALE REGNINIGENE DINE PR. TELEFON. INGEN GEBYR! J 7-8 Staudebl'ting Grillkveld sammen med bondelaget Varhaugmarken August 29 Medlemsmøte -tur September 14 BasarÆldresenteret 26 Årsmøte Oktober 31 Medlemsmøte Stoffrist: 28. August 1996 Til nr. 3 Bladet kjem ut uke 38 TIMEVåsPAREBANK

H NBLI BU' Lederskifte i Varhaug BU. Knoll og foll på sommersprellen. lagt slagplanen for året. Varhaug BU har. Oktober 1994. -r-

H NBLI BU' Lederskifte i Varhaug BU. Knoll og foll på sommersprellen. lagt slagplanen for året. Varhaug BU har. Oktober 1994. -r- BU' H NBLI Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Oktober 1994 -r- Lederskifte i Varhaug BU Hanne Elise Undheim oveilatter Hubben til Roy Arnfrnn Haaland. Varhaug BU har lagt slagplanen for året

Detaljer

Wwww. æt gi. Kor vert vinteren av? Vekk med Odelsloven? Kva er bondekvinnelaget? Medlemsmøte hos Mons. Mars 1998

Wwww. æt gi. Kor vert vinteren av? Vekk med Odelsloven? Kva er bondekvinnelaget? Medlemsmøte hos Mons. Mars 1998 Wwww Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU. Svala ;trh, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Mars 1998 Kor vert vinteren av? æt gi Vekk med Odelsloven? Varhaug Bondekvinnelag Kva er bondekvinnelaget?

Detaljer

ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998

ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998 ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998 Varhaug BU og Politiet i holdningskampanje tr Varhaug Bondelag Varhaug Bondekvinnelag qb Svala

Detaljer

Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..'

Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.aa A^6,1-L-'i--^1..' ffi : r 7- -1, varlraue, Bondeicvinneiag Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..' v qruss6 uvuswa Y rrurwrså Juni 1997

Detaljer

BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 2 2OO9. Velkommen. til Varhaugmarken. 5. og 6. iuni. Varhaugsuvenir. Utflytta. Varhauglet. ffi ffi'

BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 2 2OO9. Velkommen. til Varhaugmarken. 5. og 6. iuni. Varhaugsuvenir. Utflytta. Varhauglet. ffi ffi' BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 2 2OO9 Velkommen til Varhaugmarken 5. og 6. iuni Varhaugsuvenir Utflytta Varhauglet.g ffi ffi' ååfi*e$a$*$gmfråfi$åf;$åfi$ue{${åf,fr$ll$$fl}ih*qif;tiiff;3li$*liiiifi}*iit{ltl$iålåi;ieå}ft$*{itåil}$ill$*it$l*ftiifr!xåi$t$*å$fti

Detaljer

ffwew cup Bakedag for fullt hus Hå. lnnebandyturneringa Mai 2000 \iøkkenet. Det var frrllt hus, både unge og eldre hadde lyst til å være med.

ffwew cup Bakedag for fullt hus Hå. lnnebandyturneringa Mai 2000 \iøkkenet. Det var frrllt hus, både unge og eldre hadde lyst til å være med. ffwew Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4FI, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Mai 2000 Bakedag for fullt hus Bondekvinnel aget aff angerte "bakedag" på Varhaug ungdomsskole i skole-

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

varhaugbuen Jærmessa Tragedien på Skretting Slektstevne på Iden Jærteff i Varhaughallen Elgane side 19 og 28-31 Side 2-4 Side 8-9 Side 14-15

varhaugbuen Jærmessa Tragedien på Skretting Slektstevne på Iden Jærteff i Varhaughallen Elgane side 19 og 28-31 Side 2-4 Side 8-9 Side 14-15 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 3 2012 Tragedien på Skretting Side 2-4 Slektstevne på Iden Side 8-9 Jærteff i Varhaughallen Side 14-15 Elgane Side 20-21 4H Side 24-25 Jærmessa side 19 og 28-31 Varig

Detaljer

ffi Www I{BLI Studieaktivitet Svidde gummi på Team Karting! Samarbeid med Frelsesarmeen

ffi Www I{BLI Studieaktivitet Svidde gummi på Team Karting! Samarbeid med Frelsesarmeen Www Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4[ Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desse.fekk seg ny bunad på kurset til bondekvinnelaget våren 1998: Fråvenstre: Kjellaug Lerbrekk, Juliann Årdal.

Detaljer

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 1 2013 Steinhoggar i Leksaren Side 2-3 Vennelaget for Lensmannsgarden Side 6-7 Varhaug Sykkelklubb Side 11 Karen Roed Side 12 Hå Skulesjakk side 28 Arnstein Skretting

Detaljer

varhaugbuen 17. mai på Varhaug Side 20 og 21 Varhaugmarken Jærbelgen og VIL byr opp Skulesjakk Ny butikk på Varhaug Side 7 Side 22-23 Side 28

varhaugbuen 17. mai på Varhaug Side 20 og 21 Varhaugmarken Jærbelgen og VIL byr opp Skulesjakk Ny butikk på Varhaug Side 7 Side 22-23 Side 28 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 2 2014 Jærbelgen og VIL byr opp Side 7 Skulesjakk Side 22-23 Ny butikk på Varhaug Side 28 Varhaugmarken Lørdag 7. juni 17. mai på Varhaug Side 20 og 21 Forside foto:

Detaljer

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU ryw ffi NBLI IETIT Varhaug BU Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag September 1999 Lasso-kasting på Gri llfest Mer på Side 8-9 Varhaug BU har vært på

Detaljer

varhaugbuen Stolte jenter med plaketten Brødrene frå Ualand BU i støtet Julegrana tennes Jæren Young Cowboys side 18-19 Side 2-4 Side 8 Side 10-11

varhaugbuen Stolte jenter med plaketten Brødrene frå Ualand BU i støtet Julegrana tennes Jæren Young Cowboys side 18-19 Side 2-4 Side 8 Side 10-11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2011 Brødrene frå Ualand Side 2-4 BU i støtet Side 8 Julegrana tennes Side 10-11 Jæren Young Cowboys Side 26-27 Stolte jenter med plaketten side 18-19 Brødrene frå

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll Minikoret på Varhaug 25 år Fylkesleir 4H Jon Harald Tysklands- lr ' lri llll iiir ri ;i', iiil llil ;l'iill,rilll,lr Varhaugs Pulsen I første nummer av "den nve" Varhaugbuen, skreiv me om Fol-- toppen

Detaljer

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er.

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er. BU' Lokal-lags utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Februar 1994 Gratulerer Elisebeth Elisebeth Haaland har gjort seg fortjent til en innsats-pokal for sitt arbeid i Varhaug BU. Ho har gjennom mange år gjort

Detaljer

varhaugbuen Pokaler frå Stavanger Open Side 4-5 Jone Bryne plass Sjakk Julekonsert 4H Haustfest Julegrana tennes Side 6 Side 10-11 Side 12 Side 16-17

varhaugbuen Pokaler frå Stavanger Open Side 4-5 Jone Bryne plass Sjakk Julekonsert 4H Haustfest Julegrana tennes Side 6 Side 10-11 Side 12 Side 16-17 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2014 Jone Bryne plass Side 6 Sjakk Side 10-11 Julekonsert Side 12 4H Haustfest Side 16-17 Julegrana tennes Side 31 Pokaler frå Stavanger Open Side 4-5 Mjukt på Misjen

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17.

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 1 2015 Krigseglaren Side 6 Rekneskapslaget 50 år Side 10-11 Brigt Skrettingland Side 12 Fotoklubb Side 16-17 Ungdomsklubben Side 31 Det vårast! Adelen på Jæren - Du

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

,,W .,*# Breiband på Ualand. Gienbruksbutikken. Julegrana tennes. PIastinnsamling. {**lfi* ,,tffi ',rlitlit:rr. klokka 10.00-13.

,,W .,*# Breiband på Ualand. Gienbruksbutikken. Julegrana tennes. PIastinnsamling. {**lfi* ,,tffi ',rlitlit:rr. klokka 10.00-13. BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 4 2OO8 Julegrana tennes fredag 29. nov. kl. 17.30 PIastinnsamling laurdag 13. des. klokka 10.00-13.00, Breiband på Ualand Driftige koner syter for familien og forsamlingshuset

Detaljer

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Til frihet har Kristus frigjort oss. Nr. 1 2012-24. årgang 1

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Til frihet har Kristus frigjort oss. Nr. 1 2012-24. årgang 1 Meldingsblad Nr. 1 2012-24. årgang 1 Varhaug Misjonshus Til frihet har Kristus frigjort oss Innhald: Forever friends Side 5 Kvinneforeningen Side 6 Min song Side 11 Konsertar Side 18 Oversikt arrangement

Detaljer

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1 Meldingsblad Nr. 2 2011-23. årgang 1 Varhaug Misjonshus Innhald: Andakt Side 5 Min song Side 11 Sundag Side 13 Barnas side Side 14 Oversikt arrangement side 18 Ta en pause og nyt av vårt rikholdige tilbud

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang! * Nr. 1 februar 2008 Årgang 35 Kulturbyåret er i gang! 1 HOLMGANG 2008 Stoff-frist for nr. 2 2008: Leiarteigen Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlemmer: Audun Rosland Målfrid M. Aanderaa Holmgang kjem

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer