ffi Wwww H SIEII Vår på Jæren Midtsomm sprell Bf- NBLI tr Varhaug BU : Varhaug Bondelag Husk Varhaug Marken! Jubileumsutstilling på Jærmusået Mai 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffi Wwww H SIEII Vår på Jæren Midtsomm sprell Bf- NBLI tr Varhaug BU : Varhaug Bondelag Husk Varhaug Marken! Jubileumsutstilling på Jærmusået Mai 1996"

Transkript

1 Varhaug Bondekvinnelag Wwww Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Mai 1996 NBLI tr Varhaug BU ffi : Varhaug Bondelag Vår på Jæren Travle dager i sauelioset - eit sikkert vårteikn. Jubileumsutstilling på Jærmusået Bondekvinnelaget 50 år Varhaug BU arrangerer Midtsomm sprell Juni H SIEII Bf- Husk Varhaug Marken! 7 og 8 Juni Alle 4laga vil være representerte der side 5 mer på side 1l

2 lnternatnytt lnternatet begynner å ta form Nå er det like før at BU sitt rom på toppen er ferdig. Her er det litle romet på aust slått saman med det i midten, slik at det vert eit skikkeleg stort og godt møterom. Romet mot vest - som skal verta kontor - ffir koma i neste omgang. Møteromet til 4H - som er den gamle matsalen i kjellaren - står nå for tur til å fr ei lita <ansiktsløftingr>. Her skal r,eggene malast, og det skal leggast rytt golvbelegg. Alt arbeidet vert giort på dugnad av medlemane, men det gårjo ein del pe ngar til materiell. Derfor må ein ta det slik pø om pø, alt etter som INTERNATET har pengar til det. I skiftet medjernbanen - der me har saga ned dei store grantrea - skal det Varhaug bondelag Eit år går fort og den 7. og 8. Juni er det Varhaugmarken att. Me vert som vanleg å finna på den vante plassen i Bondeteltet saman med Bondekvinnelaget. Folk (iem langvegsfrå for å smaka nykinna smør, flat- i brød og saup så her gjeld det å halda på tradisjonane. Kaffien og spekeskinka er og på plass desse dagane. plantast i ein eller annan hekkplante. Dette skal me gjera både for å få det litt trivelegare rundt huset, men ikjcje minst for å skjula tre-gierdet mot NSB. For å visa at me i styret for INTER- NATET set pris på den fantastiske dugnadsinnsatsen som er gjort, vil me invitera til grillkveld i hagen freclag 28. juni. Det.r'ert ikkje sendt ut noko skriftleg innbyding, for rne reknar med at dei som har vore med på ein eller fonn for dugnad enten les Varhaugbuen eller ser plakatane som vil verta sette opp. Så her er det berre å møla opp pa INTERNA- TET fredag 28. juni kl med godt hurnør og noko å sitja på (campingstol e.l.) Helsing INTERNAT styret. Varhaug Marken Grillkveld (eller dugnadsgrill) på Internøtd fredøg 2 8. juni kl I 900 Alle som har gfort ei eller anna form for dugnad på Internatet, vert med dette invitert til grillkveld pa Internatet. Grillmaten ordner Internatet med" men ta med dykk noko å sitja på, og my\ie godt humør. Hilsen Internatstlret me håper at mange kjem innom oss då til god drøs og prøvesmaking.den første timen etter åpninga pa fiedagen vil r.i servera rundstykker og kaffi til pensjonistane. Laurdag iffiffiååffiw-*å"i.$_å.ffis";g morson fiå e serverer vi god og skikkelig jærsk frokost. OIav R. syter som vanlig for garantert nylagde egg. Vel møtt!! pa å, Vartraug-marken. Også i år vil if,;ffi-.: fl# ffi;t' t';;ifvffis_wffi$j.fi$ltiffi"i ^1:tr^ t-^rrt-^^. stille -^r med ballkast og ^^ salg -^t- av ^- Gildt på marken, men desse må finna 4H-utstyr seg i å vera heima. Berre dei klem seg ut på grønt gras så gjer dei vel forresten ein god dag i heile marken. JARLSBERG (WORLD-WIDE> Jarlsberg er lorbunde med kraiitet. Den er osren lor kjemarar og den største eksportsuksessen i norsk meieriindustri. I dag tinn ein Jarlsberg i 90% av alle supermarked i USÅ. Rogalandsmeieriet er blant dei storste produsentæe av Jarls, berg i Noreg. r:r grw!4f HÅ NECruSKAP OG DATA A/S Rådhusgt. 2, Boks 1O4, 4360 VARHAUG Tlf. s Fax Mobil N. A.R.F FORENINC. MEDLEI\,I Regnskap-Lønn-Arsoppgjør irmaregistreringer - Budsjett m. m UARHAAGNIET&.?T9%

3 3 Varhaug Bondelag i Vår på Jæren Endelig er våren her. Etter ein laaaang og kaldvinter er det godt å kjenne at sola varmer i nakken og kjenna hevdalukta riv i nasen. Ein litt spesiell vår har det blitt for oss bønder ettersom dei fleste kjelvene ennå i skrivande stund (l5.april) er brune og visne på grum av den spesielle vinteren. Når dette vert lest så har det forhåpentligvis vorte grønt. Mange harvalgt å sa i stuen for å vera på den sikra sida, mens andre set sin lit til an Rangvald som sa på vårmøtet i mars at hnnst det grone spirer i kjelvå så står det til liv. Vårmøtet slo tydeligvis godt an. Det litt spesielle opplegget vi hadde i år beg'r ikkje at vi ikkje har ting pa gang. Grillkvel4 Marken og ikkje minst arbeidet med Open Gard arrangementet i august hjå Erik T og Leif Arne Skretting er arrangernent sorn må gå sin gang enten det er siloslått eller ikkje. I tillegg harbåde Norges Bondelag og Rogaland Bondelag jubileumsfeiringer i år, noko som vi i lokallaga og er engasjert i på lmse vis. Vi i styret ynskjer å vera tilgiengelige for medlemmaae, ta for all del konlakt dersom det er saker som de meiner me bør engasjera oss i. Tips oss og om ting me kan/bør ta opp i <Varhaugbueru>. Nå er vi, og mange med oss spent på kva som vil skje når jordbruksforhandlingane tek til i Mai. Her kan det bli harde tak, kanskje så harde at det krevst at grasrota (ikkje den visna) og må engasjera seg. Erfaringane harvist at Gunnhild ikkje alltid er like lett å ha med å gjera. Her som ellers -sorger og bekymringer skal ikkje tast på forskudd! Vi ynskjer dykk alle ein fortsatt god vår og ein laaang og varm sornmer med passe nedbør. S6.ret Frå Open Gard i Kvasselvbakken Hest og kjerre er alltid popalært blandt dei minste Travle dager i saue.fioset - eit sikkert vårteikn. Her er det "far blagne sont hjelper A,{agnus Skeie åfore kopplamma. glorde tydeligvis at langt fleire møtte fram enn det som har vore vanlig dei siste åra, og det set me pris på. Gildt å få skikkelig respons på det arbeidet som det tross alt er når eit slikt møte skal arrangerast. Ettersom vi bønder etter sigende har eit ensomt arbeid er detviktig å kunna møtast av og til. Når vi i tillegg til drøs og god mat kan få med oss nokre faglige rådog tipshude endafleire rytta høvet til å fått med seg dette arrangementet. Lokallagsarbeidet er som vanlig på denne årstida lagt i eit lågare gir. Det VANIllUGNlEItIIln 2 19% Varhaug Handelslag,sht

4 Grillfesten Varhau Bondela Spreieareal Grill er kas meiner desse mannagrisene fv.leif Erik Nord Var h aug, Ov e Åne st ad, Ei lef A as I an d.joh an Arn t Skrettingland og Mons Skrettingland. Mandag 3. Juni kl.l900 arrangcrer Bondelaget og Bondekvinnelaget den årlige grillkvelden på Holrnavatnet.Oppleggst er som vanlig al vi er ute og griller og koser oss til i 8-9 tida før me gå.inn i peisestovå til Torlurn og Oddny der me avslutter kvelden med underhaldning og utloddning. Me håper pa godt ver og godt frammøte i ar og. Ta med heile familien og kom. Postboks 53, 4360 Varhaug. Tlf Httsdyrgjødsla er ein viktig ressurs. Her er det Magne Skeie som spreier på beitet. Møte meåom rep. frå bondelaga i Hå og Hå kommune vedr. spreieateal i hommanen Møte var pa Rådhuset 9. feb,r. og for VBL møtte Ame Odland og Sigmund Rangen. Det blei ein gjennomgang av den aktueile situajsonen, og arbeidet til Hå kommune vart og gjennomgått. I frå VBL si side er me godt nøgd med det orgasjementet som er vist frå kommunen si side. Det var stor enighet om å arbeida aktiv.t pa alle plan mot ei s\erprng av spreiearealkrava, kombinert ned dette vil ein arbeide for at husdyrgjødsla får ein utvida og mest mogleg fomuftig bnrk. Det vart og opplyst at Hå kommune hadde kjøpt inn tørka husdlrgiødsel frå eit lokalt foredlingsanlegg til å bruka pa atle grøntanlegg i kornmunen. Dette vil VBL gje Hå kommune honør for og oppmoda bygdefolket til å ger det sarne i sine hagar. Det vart og satt ned eit utval som skal sjå på mulighetme for å foredla husdyrgjødsla og muligens skapa arbeidsplassar. Dette utvalget bestar av Kjellaug Varhaug, Tor Henrik Søyland (Hå kommune sine rep), AsQjøm B Voll og Njål Stokka med Halvor Egelmd som vararep., er bondelaga sine rep. Det vert og ein rep. frå Reime AS med Rådmmnen som sek. Håkornmune hmløyvetk ,- til dette. (Jærhus-saka> R. SKRETTINGA.S KJØTTFORRETNING Sil DELIKATESSE SELSKI\PSMAT 4360 VARHAUG. TLF.: OZ 16 snf4 Varhaug Bondelag har i den siste tida engasjert seg i saka der his og Erling Auestad har frt bot for å rive eit gammalt jærhus pa garden deira, Det er eit fakhrm at det i alle år ikkje har vorte praltisert å søkja om å riva gamle bygningar rundt om på gardane og ellers i Hå Kommwre. Av denne gmnn ser li d t svært urimelig at ein enkelt grunneigar plutseleg skal verta bøtlagd for å gjera dette. Vi har gjordt viirt syn pa dette klart for komrnunen og meint at komrnunen brude tatt pa seg den økonomiske delen i denne saka. Hå Kommune ville ik\e ta noko ansvar for det som har skjedd og pa gunnlag av dette har Varhaug Bondelag valgt å starta ei kronerulling der me oppmoder alle som ser det urimelige i dette som har skjedd å gje eit beløp for å vise sin støtte tit dei som dette har gått ut over. VAMIIWGEIWft.219%

5 $ Varhaug Bondekvinnelag I Jubileumsutsti lling på Jærmusået <<Bondekvinnelaget 50 åru Søraan med representan!ør frå Jærmusået og medlemør uv ulike bondekvinnelag i Rogaland, sumlast me til møte på Jærmusdet i november Det vart snakka om forslag og idåar til ei utstilling S Jærmuseet. Me vart så delt inn i 4 ulike grupper; - ei skulle ha anwar for innredning av hus (heimehuset pa 4H garden). -ei skulleta seg av <dei daglegetinga på garden i 1946). - ei skulle ta seg av <dei store dagane> i 1946 (dap, bryllup ow.) Gruppa som Varhaug bondekvinnelag er med og arbeidar i kallast <den moderne bondekvinna i Me er 7 stk i gruppa vå'r, og har rned oss Ingeborg Nærland Skjærpe og Målfrid GrimsWedt frå Jærmusået. Etter eit par gruppemøter, er me nå godt i gang med aft idet i vår gruppe. Me har skrive dagbøker - og me har ffitt med oss andre til å skriva dagbøker. Det å få skrive dagbøker skal hjelpa til å få eit inntrykk avkorleis lcardagen for kvinna pa ein gard er i dag. Me har så vorte delt inn i 3 ulike grupper; - gardshusmor - tradisjonelle kvinnebønder - moderne kvinnebønder. Ut frå dette skal me fletta saman tinga og laga utstilling. Denne gruppa sitt arteid skal verta å sjå på <<hemseru> på Jærmusået. Vår gruppe skal prøva å visa bondekvinna i Det som det vert arbeidt med i desse dagane er foto. Ingeborg er rundt og fotogi'aferar ulike bondekvinner i ulike situasjonar. +.". -4} 't ffi'py*qure*t=q I I HusbanHirransiert, rned livsløpstandad. 7 tl E**t.fæs*rltt t {PFHsrutn li åensfiutttrtd I I Håtnnd lt I I Kvdlandw Varhauq, mob.tlf ^t''''iii"åihå-d;i?0 -'6;il.i'sT+c'os tii. i Lm#*sIsEttv:F# uareilxlcgtalyft.zt9!5 f ; Utstillinga vert åpna 23. juni, og første aktivitet vert St. Hans bryllup. Så vert det ulike aktivitetar utetter heile sommaren og hausten: 4. august - barselseng 11. august-barnedap 15. sept. - gravferd 29. sept. - konfirmasjon 29. septembervert og siste aktivitetsdag. Men utstillinga vert nok ei stund etter det - til uti ollober. Som ein ser, er det mylie som skal henda på Jærmuseet. Alle bør f;i med seg ein dag, og ein eller fleire av aktivitetane som skal vera der. Det er ikkje kvar dag og kvart år at bondekvinnelaget f;ir slike høve til å <markedsføra) seg. Her har me og høvet til å å sjå livet til bondekvinna før, og me får sjå korleis bondekvinna er i dag - i Brit Irene.Cl'l$l

6 3 Varhaug Bondekvinnelag { Arsmøte i Rogaland Bondekvinnelag 22. og 23. mltts vør bondekvinnelagø i Hå - Nærbø. Varhaug og Ogna.44grestad - vefiskøp for RBK silt ånmøte, som yalt halde pa Ognotun lingdomssenter. Ognatun var ein fantastisk plass å vera. Den nye leiaren for sentsret væ heilt topp, og me kunne ftkie halt det behe. Servisen var på topp heile tida. Møtet starta på fredag kl med ein flott lunsj - ertersuppe og rundstykker. Det var ikkje berre maten som var flott. Overalt var det blomsteroppsatser i melkespann. Og på alle borda var det plassert forskjellige krydderplanter med saks v/sida, slik at alle kunne klippa akkurat den kryddersorten dci ville ha. Opplegget på Ognatun var det Ogna/ Vigrestad bondekvinnelag som hadde ansvaret for, og blomane og krydderplantene var Bente Amsland sitt verk- Det vil forundra meg mykje om ikkje ho får fleire nye <krydderkrrnder> i tida som kjern. Etter lunsjen. gjekk ein over til sjølve årsmøtet. Her vm det helsing frå ordføraren i Hå, som ga bondekvinnelaga skøyd og sa me var tøffe som hadde teke på oss dette arrangementet. Årsmøteforedraget handla om spiseforstltrelser, og var ved Merethe Undem og Edel Irene Aase. Merethe Undem hadde sjøh'hatt slike probløn, og ho arbeidar i dag på Senteret for spiseforstyrrelser i Rogaland. Vidare var det helsing frå NBK v/leiaren Liv Skogset Værdal, og ein tok for seg dei vanlege årsmøtesakene slik som årsmelding, rekneskap, budsjett, arbeidsplan og årsmøteuttale. Msn det nyttar ikkje å srtja på møte ein lang ettermiddag utan kafli. Og til kaflipausen væt det servert så my$e god og flott kaflimat, at eg har ikkje sett makør. Her var alt <hva ditt hjerte måtte begjære>. Det var Varhaug bondekvinnelag som hadde ansvaret for kaflimaten, og eg vil her Iå retta ein stor takk til alle de som laga til og leverte denne flotte og gode mate'n. Hjarteleg takk alle saman! Eg må her ikkje glø)ma å nernna dei flotte bordkorta som Torill Serigstad Opstad hadde laga. Det vart eit kort til kvar utsen- &ng, og med forskjellige motiv på alle. Heilt fantastisk! Fredagskvelden var det flott årsmøtefest i samfi.rnnshuset på Nærbø. Denne var det Nærbø og Varhaug bondekvinnelag som hadde ordna med. Eg hadde {ått i oppdrag å leia festen, og etter åpningsorda mine hadde Anne Sør- Reime ein fantastisk flott prolog. Om programmet elles på festen, viser eg til Reidun Kvalbein sitt innlegg i Jærbladet. Nærbo bygdeungdomslag sytte for rask og god servering. Årsmøtet heldt fram på laurdag med frokost på Ognatun, før ein drog til Ogna ky,rkja. Her var det ord for dagen v/anda. Deretter var me på si.nfaring rundt i dcn nye kyrkja, og Reidun Kvalbein ga oss eit innblikk i kyrkja si historie. Så var det tilbake til Ognatun igsn, dor arsmolel heldl fram med bl. a. organisasjonssaker, val, ordet fritt og helsingar. Kl. l3.oo var møtet over, og det var tid til ein god lursj før me reiste heim. Me som \rar vertskap rykte det hadde vore eit greitt arsmøte på alle måtar. Ognatun var ein god plass å vera- og heile awiklinga av arsmr-rtet gjekk unna på ein lun og god måte. Til slutt vil eg få takka alle dei som sponsa årsmeldinga. Jenny Hadland Vi leverer alt av: $pesial mørtel og epoxy som f. eks. * Hurtigherdede limmørtel * Eksapandrede mørtel " Hurtigmørtel * Flisem ørtel* Flikkmørtel* Reparasjonsmørtel * Lim {tiltre/gulvfvegg) tapet * Nortell slammasse * Hurtigherdede sparkelma$se * Selvutgjevnede avrettermasse * Undervannsmasse * Epoxy * Tilsetningsstoff Alt hva du trenger av spesialstoffer får du hos o$s. Du når oss på tlf mob T 1O Personsøker mrnscot{as AVD. ROGALAND DUBLANDSVN VARHAUG RESCON AS Sf,IDfi UAÆIllIXlE Nlb.zlg%

7 3 Varhaug Bondekvinnelag a Det har vorte tradisjon å be inn Klokkargarden til aprilmøtet i bondekvinnelaget. Då har me alltid litt ekstra fine skjever og fløytekaker samt underhaldning. I år hadde me ffitt med oss FrelsesarmeenpåBryne, og dei song fleire fine. friske sangar. Det er og tradisjon med bingo, og mehaddefleire spel medfine premiar. Liv måtte og som vanleg lesa Torvald Thu's <<IIøna som kom frå byen, for den likar Egil så godt. Ja, så haregvorepå mitførsestyrenre*e i RBK. N{e nye vart varnrt og god. mottekne, slik at me føhe oss <<heimer med ein gong. k. var mykje me skulle diskutera ogta standpun[1 til, og det var litt. av ei <lekso eg hadde tått tilsar& før mdd, og som eg der beste evnehadde prør't å sdja meg inn i. D t r mange utval og nenmder som me som styrernedlemar må vera med i. Min <jobb> vart å rnøta i stlrernda til Rogaland BUein gongi månadan, så de forstår at eg vert ikkje arbeidsledig i tida som kj*m. Bingo Det var ein tri'r'eleg kveld der alle komseg medbåde matog underhaldning. Takk til Britfor dei fi neblomsteroppsatsane! Ekstra gildt var det og at det kom 4 nye medlemar. Det såg ut som om desse treivst i lag med oss <gamle>, og me håpar at dei vil koma att. Det trengst noko ungt, nytt blod i laget! Helsing styret. Litt fra RBK I augustkjem dd giestmtil RBKfrå Estland. Eg vart og med i ein komig som skal førebu opphaldet for desse. Dette gler eg meg verkelegtil. Stlremøtd var elles veldig ryddig og me som var nye tykte dei <gamle> lytta til dd. me kom med. Ved oppsd av møteplantok deihansyn til at mange giekk i arbeid m.m. Sjølv om dd nok kjem til å verta ein del ekstra å gleca for meg i dde vervd" så ser eg framtil samarbeidet med dei andre i stlrd. Egtrur at d*e vil verta ei gild tid for meg Jarny Vevkurs Nå er det 3. vevkurset i INTERNA- TET slutt, men dersom det er interesse for det vert det nltt kurs til hausten. Torill Haver har lova å vera lærar. På dette siste kurset gjekk det berre 5 stk, og det er i minste laget. Under Varhaugmarken vil me prøva å få til ei lita utstilling av ein del av dei vor.'ne tinga. Håparat dettevil auka interessen forå gå på kurs. Redaksjonen vil få ynskja Jenny lukke til som ryvald styremedlem i Rogaland Bondekvinnelag for 2 hr. nb Alt du trenger der du bor Æru,e,stnd Ars 4360 VABHAUG Trenger du elektriker? o Husinstallasjoner o Varmekabelanlegg o Æt i industri/automatikk o Svakstrømsanlegg o Brannalarm o Tlverialarm o Data anlegg o Vedlikehold oplanlegging o Landbruksinstallasjoner INSTALLASJOI\S- AVD. xnaritetyfr Rff $"åifåe4ifu0ffi **i.' Telefon l Vakttelefon VAfr{/lW&lEfrfrr.219Xt

8 Norske 4H 60år 17. man hadde 4H klabbene afuivilasdag på Kviagarden, for å markere (feire) 60 års jubileumet av norske 4H. 4H er i dag ein av norges største barn og ungdomsorganisasjoner. I Hå markerte me 60 års jubileumet med aktivitetsdag på Kviagarden. Svala 4H bidrog med steiking av pinnebrød halen på grisen og toving av baller. Andre 4H klubbar bidrog med natursti, spikring av fuglekasser, flugebinding mm. Ordføraren var og*å til stede og spikra skilt om godkjent 4H gard. Inne i jærmuseumet er det 4H utstilling som skal sta til uti mai. Det var mykje folk og gratis kake å Iå. Siv Helen U. og Marit Johanne K. Svala 4H H å-c*g""r*"ijo I I ey b a I I Lørdag den 20. April starta Hå-cupen i Varhaughallen kl Vi byrja med 4H løftet, nokre reglar og litt oppvarming, før kampane var i full gang kl Svala sitt seniorlag kom på en fin, fin 3. plass med to tap og to seirar. Seniorlaget bestod av: fugeir Aasland, Anita Aasland, Steinar B. Karterold, Elisabeth Åmodt, Kathrine Todnem og Kjell Benny Askvik. Svala sitt juniorlag kom til finalen og vant 24 mot Sjøglirnt. Juniorlaget bestod av: Kathrine Ridola, Guri Marie Flåten, Kai Arne Askvik, Kim Tore Varhaug, Heine Knutsen og Ingvar Ueland. Senior finalen gjekk mellom Sjøgliml og Solglimt. Sjøglimt vant 2-0. Marit Johame og Siv Helen lh hm luostod r Håhnd ls Telefon Mob.tlf u 9460 t624 =$vein Lobekh- _- Ilf- 5a430L99_ -_ - Damebyen 27, 436(, Varhaug,I'ØRENAATOA,S lrnporl 0g salg av Biler og Bildeler- Bilve*sted ' Bilrekvbila 4360 VARHAUG - Tlf, (04) 43 a4a- Telelax {04} DAMEFRISØR - HERREFRISØR ORIG.WOLFF SOLARIUM fli'gs Møllevegen 13 Telefon: VARI]AIIGEIBT&.2T9%

9 Svala 4H Aspirantane i Svala 4H Vi er ein gieng på ca. 20 aspirantar som møter til aspirantmøte eingongi månaden. Då har vi mange forskjellige aktivitetar; rød og grøn kveld. Aspirantane tok pa seg røde eller grønne klær og vi serverte rød og grønn gele. Vi spiller spill, et snop ogdrikkbrus oghardet Varhaug Hud og Fotpleie Her hqr vi heile a,spirant-giengen samlet, ca. 20 giltilag. Menmedover 20 viltra aspirantar kan det nok bli litt uro og s(enning Torsdag 18. April hadde vi musikkveld, eigentleg skulle vi ha hatt fotball og håndball kveld, men detblåste og regna så vi hadde musikkveld i staden. Aspirantane skulle stemme på sangen dei likte best, og sangen som vant vart "Oh, Balry AU', med Sonic Dream Collektive. Så lærte aspirantane 4H løftet som l1'der slik: Vi lover mot det mål å bli ein ungdom med: Klart Hovud, Varmt fljarte, Flinke Hender og God Helse Anitå & Elisabeth Stasjonsv. 20 Tlf t3 69 &) Jæren NATURTERAPI Gjertrud Hobberstad Naturterapeut medl. NNH Aromaterapi Zoneterapi Kinesiologi Øreakupunktur 4360 Varhaug, Tlf , Telefax: VAH:IIWGEJEII llln Dysjalandv Varhaug Ttf sw

10 Varhau Liljekonvullen Blomstrende gaver til slle anledninger.finner du i Stasjonsveien 14. pa Varhaug ru st 4s Bvqdeunqdomsla Disco Vi har hatt 2 diskotek defte året. Eit på Elgane og ett på "Iden". Det var to vellykkede diskotek med ca. 60 deltakare. Grunnentil at detvar såfådiskoteker er at vi har hatt litt klatt med lckaler, og mye snø. Men vi håper det blir "bonn gass" medmange fleire diskoketer neste år Bridge kurs Gilde Agro Fellesslakteri BA Kjøttprodusentenes : il",ltt*r"organisasjon. Yaremerke KJøTTSAMVTRKET Tl L KJøTTPRODUSENTENS BESTE Mellom 20. februar og 2. april har Varhaug BU arrangert bridge kurs. Det var 14 deltakere på kurset som gjekk over6kvelderå2timer. Kurset var for nybegynnere, men eg trur me fekk ganske god dreis pa det. så med litt trening så varte det nok nokre habile brigde-spellare. Til slutt vil eg bare takke Sigvart Hobberstad, Varhaug Bridgeklubb og Berton Gudmesød for god hjelp og s1øtte til å arrangere dette kurset. Varhaug Servicenter AIS Tlf. 5t $ a2 n - $6a VARF{AUG 4360 Varhaug Tlf Forskaling og støyping - Betong- og trearbeid Salg og montering av element - Armering - Tegning HÅBYGG a.s Dublandsveien 37, 4360 Varhaug Ttf ll55 * Telefax gieio UArciltiIIcfr,tøI IIn 2 I 9%

11 Varhaug B.U. arrangerer i sommer en minifylkesleir (midtsommersprell) og vil meddette informeraom arrangementet. Varhauq B deunodomsla Midtsommersprell +* * Vi starter opp lørdag kl med heising av flagg. Det vert ulike aktivitetar utover ettermiddagen. Kl inntek Tommey og Tiger'n scenen med god musikk. Dansen vil verta åpen for alle. Pris kr. 100,- for medl. i 8.U., kr. 120,- for ikkje medl. i B.U. Ædersgrense på dansen: 16 år medl. i B.U., 18 år ikkje medl. i B.U. For B.U. medl. er det mulighet for overnatting i telt etc. Pris kr. 150,-, men frokost må medbringes. Transport vil bli organisert til midsommersprellet. Tog ftå Søvanger kl ankomst Varhaug ki Retur søndag kl ankomst Stavanger I2.3I. (OBS. Merk endring i sommer-ruten) Ingen transport til og frå dans. Arr. Varhaug BU Sn...BNIT.' Best når det gfelder! VIM:IAUGfrilEIft.?19% strti

12 Adresse: Blad Returaddresse: Varhaug Buen v/ Anbjørn Ueland Lensmansgarden Varhaug Varhaug Buen Medlemsblad utgitt av Varhaug Bygdeungdomslag, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1300 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: Varhaug BU: Roy Arnfinn Håland Tlf: Hege Kvia Tlf: OO Svala 4H Astrid Skretting Tlt l0 8l Varhaug Bondelag Sjur Håland Tlf:51 $ AO73 Torgny Anestad Tlf: Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad Chonstance Håland Tlf: Varhaug BU: Mai 25 FM Blomsterpa Jærdagen 26 Leirduesk;ting, VBU Juni Fotballturnering Løkkå Srnådisko, Elgane FM Fløtekakepynting, Varhaug Marken 9 Friluftsdag VBU, Fisking/ grilling 22 Fylkesleir m/løedans Skrettinglang, Varhaug BU Juli Landsleir Oppdal, Sør- Trøndelag August 29 Årsmøte Varhaug BU Svala 4H: Mai 28 Seniormøte 29 Grilltur Kva skjer? Juni 4 Juniormøte 6 Aspirantmøte 7-9 Aspirantleir i Møgedalen 18 Seniormøte Januar Fylkesleir pa Øksnevad Varhaug Bondekvinnelag: Mai 20 Juni HOS OSS KAIi DU BETALE REGNINIGENE DINE PR. TELEFON. INGEN GEBYR! J 7-8 Staudebl'ting Grillkveld sammen med bondelaget Varhaugmarken August 29 Medlemsmøte -tur September 14 BasarÆldresenteret 26 Årsmøte Oktober 31 Medlemsmøte Stoffrist: 28. August 1996 Til nr. 3 Bladet kjem ut uke 38 TIMEVåsPAREBANK

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valstyret

MØTEINNKALLING. Valstyret Hå kommune MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hå rådhus Dato: 09.06.2009 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet som begynner kl 09.00. Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012 / 51793028 / 41532690.

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Månadsbrev for Februar

Månadsbrev for Februar Månadsbrev for Februar Februar månad er over, og me har fått opplevd mykje forskjellig. Me starta månaden med eit lite kunstprosjekt. Naturmateriale henta me på tur, og la til tørk. Me mala namnet vårt

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013!

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! I år er det Dysleksi Nordfjord sin tur og arrangere mestringskurs for medlemane i Sogn og Fjordane. Vi gjentek suksessen frå 2009

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer