HMS: Arbeidstakers medvirkningsplikt Alexander Terjesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS: Arbeidstakers medvirkningsplikt. 21.01.2014 Alexander Terjesen"

Transkript

1 HMS: Arbeidstakers medvirkningsplikt Alexander Terjesen

2 Tema idag: Aml 2-3 Etter arbeidsmiljøloven har alle ansatte har en plikt til å medvirke i HMSarbeidet Tema i dag er innholdet i denne medvirkningsplikten i aml 2-3, med en gjennomgang av lovteksten og eksempler fra rettspraksis. For verneombuder det i tillegg egne regler i amlkap 6. Disse faller utenfor temaet idag. Noe kan virke selvsagt, andre ting tenker man kanskje ikke så mye over

3 Innledning Utgangspunktet er klart: Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet (jf 3-1: Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Men: arbeidstakerne har på sin side en lovpålagt plikt til å aktivt medvirke. Medvirkningsplikten gjelder alle ansatte i virksomheten, uavhengig av nivå 2-3 inneholder både fysiske handleplikter og varslingsplikt til arbeidsgiver eller verneombud

4 Aml 2-3 første ledd, første punktum «Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid». Medvirkningsplikten gjelder alle ansatte, uansett nivå Men særlige regler gjelder for ansatte med leder eller kontrollfunksjoner, jf aml 2-3 tredje ledd - Ansatt som overtrer medvirkningsbestemmelsen kan bli holdt straffansvarlig, jf aml Forutsetter uaktsomhet, og straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller inntil 1 år ved «særlig skjerpende omstendigheter»

5 2-3, første ledd, andre punktum «Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne-og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.» Plikten omfatter deltagelse i valg på verneombud og medlemmer til arbeidsmiljøutvalget. Normalt også plikt til å påta seg verv som verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalg om man blir valgt Skal medvirke ved gjennomføring av HMS-tiltak (ex hørselskontroll for å avdekke støyplager, brannøvelser etc)

6 2-3 andre ledd bokstav a-g: Utdyping av medvirkningsplikten. Bokstav a: Arbeidstaker skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader Gjelder selv om manglende bruk kun er en risiko for arbeidstaker selv En nektelse av å bruke verneutstyr kan etter omstendighetene være oppsigelsesgrunn Bestemmelsen viser også til arbeidstakers alminnelige aktsomhetsplikt: Han skal utføre sitt arbeid på aktsomt vis, for eks ved å melde fra om farlige forhold, sperre usikrete trappeluker osv

7 Rettspraksis 2-3 annet ledd bokstav a Rettspraksis aktsomhetsplikten: Spennbetong-dommen, Rt s En montørleder gikk usikret langs et 40 cm bredt betongelement i 7 meters høyde uten å iverksette noen sikringstiltak. Han ble truffet av en wire og falt ned og pådro seg betydelige skader Retten fant at han hadde overtrådt arbeidsmiljølovens aktsomhetsbestemmelse At hans uaktsomhet kun fikk følger for han selv, hadde ingen betydning for straffansvaret

8 Rettspraksis 2-3 annet ledd bokstav a forts Rt s. 169 Gaffeltruck Føreren av en elektrisk truck hadde løftet 3 kolleger 2,5 m over bakken mens de stod på paller på truckens gaffel. Da trucken kjørte framover, falt de tre ned og ble påført skade. Både truckføreren og de tre på gaffelen var klar over at de ansatte var satt i en farlig situasjon. Alle dømt for å ha overtrådt den alminnelige aktsomhetsnormen i arbeidsmiljøloven. Ikke unnskyldelig at de ikke kjente til forskriften for truck og truckkjøring

9 2-3 andre ledd bokstav b: Arbeidstaker skal - «straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstaker blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet» - Meldeplikten gjelder her fare for liv og helse som oppstår plutselig. Gjelder ikke mer bagatellmessige forhold. - Eks: Arbeidstaker må slå av strømmen for å utføre reparasjonsarbeid. Må da varsle andre arbeidstakere slik at de ikke setter på strømmen mens arbeidet utføres. - Arbeidstaker plikter, i tillegg til å melde ifra, også til å forsøke å rette forholdet jf ordlyden og rettspraksis

10 Rettspraksis 2-3 andre ledd bokstav b Rettspraksis om meldeplikten etter 2-3 bokstav b: Rt s. 176 Taksilo-dommen: Sperrehaken på kroken til en løftekran var bundet opp med en ledning, slik at sperrehaken ikke fungerte. En arbeidstaker som var gjort oppmerksom på forholdet fjernet ikke ledningen, til tross for at det var enkelt å gjøre. Feilen førte til at til alvorlig personskade ved at en person falt ned fra taket på en silo. Arbeidstaker ble dømt til bot. HR fant at bestemmelsen ikke bare omfattet en varslingsplikt, men også en handlingsplikt til å forsøke å rette feilen

11 2-3 andre ledd bokstav c Arbeidstaker skal: «Avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv og helse». Plikten til å avbryte arbeidet gjelder enten det er arbeidstaker selv eller andre som utsettes for fare ved at arbeidet fortsetter. Merk: Plikten gjelder for arbeidsoppgaver som er farligere enn det som følger med stillingen. Bare plikt til å legge ned eget arbeid

12 I tillegg: Ulovfestet «nektelsesrett» I sammenheng med plikten til å avbryte arbeidet etter bokstav c, har arbeidstaker også en ulovfestet rett til å nekte å utføre arbeid som medfører fare for tap av liv og helse Nektelsesretten innebærer en innskrenking i lojalitetsplikten til arbeidsgiver

13 Nektelsesretten forts. Rettspraksis. Rettspraksis «nektelsesretten»: Rt s. 329: Hundefører Polititjenestemann i hundetjenesten i Oslo avskjediget fordi han nektet å hjelpe til ved en ettersøkning etter væpnede bankranere i Telemark. Han hadde forlangt å få med fire mann fra beredskapstroppen i Oslo som sikring. Høyesterett fant at det ikke var berettiget å nekte å adlyde ordre med den begrunnelse at det dreide seg om et farlig oppdrag, selv om hundeføreren var utsatt ved å være den som gikk først. Faren var ikke større enn det som fulgte med polititjenesten. Men forholdet ble ikke ansett som en så grov tjenesteforsømmelse at avskjed var berettiget

14 2-3 andre ledd bokstav d Arbeidstaker skal: «sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen» Kan ikke forholde seg passiv dersom man får kjennskap til trakassering eller diskriminering ikke krav til «fare for liv og helse» - man har plikt til å handle umiddelbart. Målet er å stanse handlingene så fort som mulig for å hindre utfrysning fra arbeidslivet eller påføring av helseskader

15 Aml 2-3 andre ledd bokstav d forts. Merk: Ikke plikt til å forsøke å rette på forholdet, det er arbeidsgivers ansvar I forarbeidene er trakassering definert som: «uønsket atferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet» Kan være vanskelig å vite hva som er akseptabel fleiping og hva som ikke er det, den avveiningen må arbeidsgiver foreta Tilstrekkelig å underrette verneombudet. Den som varsler om trakassering beskyttes av reglene om varslere i aml 2-5 (forbud mot gjengjeldelse mot varslere)

16 Aml 2-3 andre ledd bokstav d forts Plikten til å varsle kan medføre et dilemma: Dersom man blir fortalt av en kollega at denne føler seg mobbet, og samtidig blir bedt om å ikke varsle verneombud eller arbeidsgiver: Hva da? Juridisk teori: Må legges til grunn at plikten til å varsle også gjelder i slike tilfeller Regelen kan derfor ha en uønsket effekt ved at arbeidstakere ikke tør betro seg til kollegaer

17 Aml 2-3 andre ledd bokstav e Arbeidstaker skal: «melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet» Ikke krav til skadeomfang: Alt fra mindre kuttskader til alvorlig hjernerystelse Regelen har sammenheng med arbeidsgivers plikt til å registrere personskader som oppstår under utførelsen av arbeidet og sykdommer som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen, jf Aml

18 Aml 2-3 andre ledd bokstav f Arbeidstaker skal: «medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende» Viktig at arbeidstaker selv melder ifra og opplyser om sin funksjonsevne for at arbeidsgiver skal kunne oppfylle sin plikt til individuell tilrettelegging av arbeidet. Arbeidstaker trenger ikke opplyse om forhold av privat art, så som medisinsk diagnose, psykiske kriser, osv. Fokuset er på funksjonsevnen, og hva arbeidstaker kan og ikke kan utføre av arbeidsoppgaver

19 Aml 2-3 andre ledd bokstav g Arbeidstaker skal: «delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. 4-6 fjerde ledd» Arb.giver skal innkalle til dialogmøte senest innen 12 uker etter arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet, med mindre det er åpenbart unødvendig. Det er en forutsetning for at dialogmøtet skal lede til konkrete tiltak at den ansatte opplyser om sin arbeidsevne og aktivt medvirker i møtet, slik at arbeidsgivers sykefraværsarbeid får en reell effekt. Dersom arbeidstaker ønsker det kan verneombud eller tillitsvalgt delta på dialogmøtet

20 Aml 2-3 andre ledd bokstav h Arbeidstaker skal: «rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet» I forbindelse med inspeksjoner kan Arbeidstilsynet gi arbeidstaker påbud om å gå ned fra usikret tak, bruke vernehjelm etc. Å nekte å rette se etter et pålegg fra Arbeidstilsynet kan anses som særlig straffeskjerpende etter 19-2 (3). (Inntil 1 års fengsel ved særlig skjerpende omstendigheter)

21 Aml 2-3 tredje ledd særlig ansvar for ansatte som leder og kontrollerer Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. Bestemmelsen gjelder særskilt for såkalte «arbeidsledere», som har et særlig ansvar for å påse at arbeidstakerne ikke utsettes for helsefarer Men: Bestemmelsen svekker ikke arbeidsgivers ansvar etter loven

22 Aml 2-3 tredje ledd. Rettspraksis Magnetenhet-dommen, Rt s. 345 En arbeidsleder ved en kranavdeling unnlot å gi to fagarbeidere nærmere instruksjon om hvilke sikkerhetstiltak de skulle ta før de demonterte en magnetenhet ved kranavdelingen. Enhetens øvre del falt ned og drepte en elektriker som stod og arbeidet på magnetenhetens ene side. Arbeidet med å reparere enheten fremstod som en så risikofylt operasjon at det burde vært gitt veiledning til de to fagarbeiderne. HR uttalte at det hørte til arbeidslederens ansvar å gi instrukser om sikkerhetstiltak. Som erfaren hadde han, eller burde hatt, kjennskap til farene ved å demontere en slik enhet i stående stilling

23 2-3 tredje ledd Rettspraksis forts. Hålogaland lagmannsrett RG 2007 s Gruveulykke på Svalbard. Arbeidsleder (driftsingeniør) hadde ikke forsikret seg om at et område i gruva hadde tilstrekkelig luftkvalitet, selv om en rekke forhold tilsa at det var dårlig luftkvalitet i den aktuelle delen av gruven, og det var hans klare ansvar å måle luftkvaliteten før arbeidet ble igangsatt. Ved gjennomslag strømmet metanholdig luft inn i gruvesjakten og forårsaket besvimelse hos hele arbeidslaget på 11 mann, hvorav 1 døde. Dømt til 60 dagers fengsel for brudd på HMS-bestemmelsen

24 2-3 tredje ledd Rettspraksis forts. Kampen-skole, RG 2006 s.1473 Arbeidsulykke på Kampen skole. To bygningsarbeidere omkom etter at en bærende konstruksjoner ble revet. Arbeidsformannen for rivningsfirmaet dømt for overtredelse av HMSbestemmelsen, fordi han ikke hadde tatt opp spørsmålet om sikkerheten når det skjedde vesentlig avvik fra den planlagte rekkefølgen på rivningsarbeidet. Han burde ha stanset arbeidet og vurdert hvilke konsekvenser rivningen ville ha for faresituasjonen

25 Oppsummering Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på HMS ALLE ansatte har en plikt til å medvirke aktivt i HMS-arbeidet og til å opptre aktsomt og forsvarlig i sitt arbeid Arbeidsledere har en særlig plikt til å påse at hensynet til sikkerhet blir ivaretatt i planlegging og utførelse av arbeid

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Side 1 av 56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO:

Detaljer

Arbeidsmiljøloven INNHOLD

Arbeidsmiljøloven INNHOLD Arbeidsmiljøloven TITTEL: DATO: DEPARTEMENT: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. LOV-2005-06-17-62 AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Særlig om forholdet mellom 3-6 og 3-1; i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kandidatnr: 138307 Leveringsfrist:

Detaljer

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen Veileder Forord Vår 2013 ble det ytret et ønske fra KS Bedrift sine parkeringsmedlemmer om større fokus på temaet trusler og vold på arbeidsplassen. KS Bedrift besluttet

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen Veileder Forord Vår 2013 ble det ytret et ønske fra KS Bedrift sine parkeringsmedlemmer om større fokus på temaet trusler og vold på arbeidsplassen. KS Bedrift besluttet

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Hivpositiv på jobben

Hivpositiv på jobben Arbeidsliv Hivpositiv på jobben Dette heftets målgrupper er hivpositive arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaene. Temaene, som er listet opp i innholdsfortegnelsen, er valgt på grunn

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4 Ferie, arbeidsmiljø og permisjon 2.32 Ferieloven Eksempel på en besvarelse: 1a. Spørsmålet gjelder om Hans Hansen kan kreve fem ukers ferie, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at han skal kunne kreve

Detaljer