Sakspapir. Representantskapsmøte LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner Sundvolden Hotel 28. og 29. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir. Representantskapsmøte LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner Sundvolden Hotel 28. og 29. april 2013"

Transkript

1 Sakspapir Representantskapsmøte LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner Sundvolden Hotel 28. og 29. april 213 Sundvolden Hotel april 213

2 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet vert opna av leiar i LNU, Gunhild Grande Stærk, søndag 28. april 213 klokka 13.. Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Innkalling til representantskapsmøtet vart sendt til organisasjonane 21. januar 213, i tråd med fristen i vedtektene, som seier at innkalling skal sendast ut seinast 9 dagar før møtet. o Forslag til vedtak: Innkalling til representantskapsmøtet 213 vert godkjend. Sak 1.2 Godkjenning av sakliste Førebels sakliste vart sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter 2 i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er vedlagt. o Forslag til vedtak: Saklista for representantskapsmøtet 213 vert vedteke. Sundvolden Hotel april 213

3 Sak 2 Konstituering Sak 2 Konstituering Innstillinga til alle saker, utanom sak 2.2. og 2.3, er basert på lista over påmeldte delegatar til representantskapsmøtet. Sak 2.1 Godkjenning av fullmakter Kontrollkomiteen legg fram si innstilling på representantskapsmøtet. Sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden Styret sitt forslag til forretningsorden er vedlagt. o Forslag til vedtak: Forretningsorden for representantskapsmøtet 213 vert vedtatt. Sak 2.3 Val av ordstyrarar o Forslag til vedtak: Som ordstyrarar vert følgjande valt: NN NN Sak 2.4 Val av protokollunderskrivarar o Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivarar vert følgjande valt: NN, Org NN, Org NN, Org Sundvolden Hotel april 213 1

4 Sak 2 Konstituering Sak 2.5 Val av teljekorps o Forslag til vedtak: Vert utpeikt på møtet. Sak 2.6 Val av redaksjonskomité for Barne- og ungdomspolitisk program o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for langtidsprogrammet vert følgjande valt: Styret i LNU: NN (vert foreslått som leiar) NN Barn og friluft: NN (Org) Kultur og fritid: NN (Org) Livsynsbaserte: NN (Org) Samfunnspolitiske: NN (Org) Student og elev: NN (Org) Sekretærar: NN og NN (sekretariatet) Sak 2.7 Val av redaksjonskomité for resolusjonar o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for resolusjonar vert følgjande valt: Styret i LNU: NN (vert foreslått som leiar) NN Barn og friluft: NN (Org) Kultur og fritid: NN (Org) Livsynsbaserte: NN (Org) Samfunnspolitiske: NN (Org) Student og elev: NN (Org) Sekretærar: NN og NN (sekretariatet) Sundvolden Hotel april 213 2

5 Sak 3 Årsmelding Sak 3 Årsmelding Styret i LNU legg i denne saken frem årsmeldingen for arbeidet i 212. LNU sine vedtekter sier at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hva LNU har jobbet med i året som gikk. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. o Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 212 blir tatt til orientering Sundvolden Hotel april 213

6 Sak 4 Regnskap 212 Sak 4 Regnskap 212 Vedlagt saken ligger LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 212 samt revisjonsberetning fra Vardens revisjonskontor. Det første vedlegget inneholder tre ulike ark: 1. Balansen 2. Regnskap: Her finnes en oversikt over LNUs generelle inntekter og oppsummerte regnskapstall for de ulike avdelingene/aktivitetsområdene til LNU (styringsstrukturen, nasjonalt arbeid, norden/europa-arbeid, nord/sør-arbeid, administrasjon og informasjon). Dette arket viser også oversikt over resultatet og generalsekretærens innstilling på disponeringen av resultatet. 3. Spesifisert regnskap: Her finnes spesifikke regnskapstall for hvert enkelt prosjekt under de ulike avdelingene/aktivitetsområdene. Resultatregnskapet viser et negativt årsresultat på kr , etter et negativt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av regnskapsrapporter fra LNUs regnskapskontor Amesto regnskap AS samt innspill fra vår revisor Øyvind Løvstad i Vardens revisjonskontor. De reviderte budsjettallene for 212 er lagt inn i oppstillingen, slik at styret kan sammenlikne regnskapet med det reviderte budsjettet. Resultatregnskapet viser hvordan midlene er blitt brukt på de ulike aktivitetsområdene, og skal gi styret god innsikt i den økonomiske driften til LNU. I henhold til vanlig praksis i LNU, skal styret behandle og godkjenne balanseregnskapet samt regnskapsoversikten. De underliggende sidene er å regne som underposter til orientering. Som en del av denne behandlingen, skal styret disponere LNUs årsresultat. Etter at styret har disponert resultatet, vil Vardens revisjonskontor skrive endelig revisjonserklæring, og kontrollkomiteen vil innstille til vedtak overfor representantskapet. Sundvolden Hotel april 213 1

7 Sak 4 Regnskap 212 Avvik mellom budsjett og regnskap Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Avdeling 1 Styringsstrukturen Avdelinga viser samlet sett et positivt avvik på kr Dette skyldes først og fremst at lederkonferansen ble avlyst. I tillegg har vi brukt mindre enn budsjettert på styremøtene, og avis/telefon for leder er blitt billigere enn budsjettert. I 211 ble det overført ubrukte honorarmidler for AU til 212 og dermed står også denne posten med positivt avvik. Avdeling 2 Nasjonalt arbeid På denne avdelingen er det et positivt avvik på kr I det reviderte budsjettet for 212 ble rammen for organisasjonsskolen økt, denne ble likevel ikke brukt opp. På BURsamarbeidet sitter vi igjen med ubrukte midler på kr 4. Budsjettet for interessepolitisk team har blitt redusert i løpet av året og resultatet viser et positivt avvik på nærmere kr 6. Frifond har brukt noe mer lønnskostnader enn budsjettert ettersom det ble satt inn noe ekstra bemanning for å ta unna etterslepet på rapportbehandling. Avdeling 4 Norden/Europa-arbeid Avdelingen har samlet sett et positivt avvik på kr Dette avviket skyldes i hovedsak overskudd i fire prosjekter i avdelingen. Det gjelder Nordiske strukturaktiviteter, inkludert ekspertseminaret som har om lag kr 5 i positivt avvik. I prosjektet for Kaukasus og Moldova ble det brukt mindre på oppfølgingsreisen enn planlagt. I tillegg gjelder internasjonal representasjon og lønnskostnader, men rundt kr 45 på hvert prosjekt. Avdeling 6 Nord/Sør-arbeid Samlet har avdelingen et negativt avvik på kr som i hovedsak gjelder lønnsmidler. I de fleste postene i denne avdelingen overføres prosjektresultatet til neste driftsår. Avdeling 7 Administrasjon Avdeling 7 har samlet et negativt avvik på kr Det største negativet avviket gjelder oppgradering av det elektroniske saksbehandlingssystemet på kr I tillegg finner vi et avvik i pensjonsordningen på kr , som skyldes at vi har avsluttet noen åpne poster som har ligget i et par år. Det var budsjettert et høyere beløp på juridisk bistand enn det som ble det reelle, så her er det positivt avvik på kr Ellers har vi spart inn på innkjøp av maskinvare, i tillegg til at det er mange poster som går på et par tusen kroner i overskudd. Avdeling 8 Informasjonsarbeid Til sammen er det på avdelingen et negativt avvik på kr 4 455, som i hovedsak skyldes ekstra utgifter på nettsiden. Sundvolden Hotel april 213 2

8 Sak 4 Regnskap 212 Resultatet Driftsresultatet Styret har i 212 valgt å budsjettere med et negativt driftsresultat på kr , men etter de budsjettavvikene som ble presentert avsnittene over, så viser det reelle driftsresultatet et underskudd på kr De generelle inntektene som inkluderer momskompensasjon, administrasjonstilskudd og medlemskontingenter avviker minimalt fra budsjett. Finansinntekter Budsjetterte finansinntekter har vært kr 25, mens regnskapet viser at disse ble på til sammen kr LNU har hatt synkende finansinntekter de siste årene og dette må tas hensyn til i videre budsjettarbeid. Årsresultat Det budsjetterte årsresultatet var et underskudd på kr , mens regnskapet viser et negativt årsresultat på kr Disponering av årsresultatet Styret diskuterte på sitt styremøte en disponering av årsresultatet. LNU har fire fond som man kan velge å nedjustere: reservefondet, aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. I tillegg har man den frie egenkapitalen. Styret vedtok at underskuddet i sin helhet skal dekkes av LNUs frie egenkapital. o Innstilling fra kontrollkomiteen: Regnskapet for 212 blir godkjent. Sundvolden Hotel april 213 3

9 Sak 5 Medlemskap Sak 5 Medlemskap Fristen for å søke om medlemskap i LNU er i tråd med vedtektene fastsatt til 27. februar 213. Søknadene som har kommet inn har blitt saksbehandlet og vurdert i forhold til 3-11 i LNU sine vedtekter: Medlemskap 3 Organisasjoner som ønsker å tilslutte seg LNU må være frivillige, selvstendige, demokratiske og landsomfattende organisasjoner av barn og ungdom som arbeider for barn og ungdom, med spørsmål som angår barn og ungdom, som anerkjenner vedtektene og langtidsprogrammet til LNU. Medlemskap kan tildeles organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav: 4 Demokrati- og selvstendighetskrav a) Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 12 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg. b) Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 3 år. c) Organisasjonen må bygge sin virksomhet på lokal aktivitet. d) Organisasjonen må ha en egen sentral ledelse som er demokratisk valgt blant medlemmene. e) Organisasjonen må ha selvstendig økonomi, og være politisk og organisatorisk uavhengig av andre organisasjoner. 5 Størrelses- og utbredelseskrav a) Organisasjoner må ha minst 3 individuelle medlemmer under 3 år basert på organisasjonens egen definisjon av medlemmer. b) Organisasjonen må ha vært i virksomhet i minst 2 år. c) Organisasjonen må ha et nasjonalt siktemål, og ha aktivitet i minst 4 fylker. 6 Unntaksbestemmelser for kravene til fullt medlemskap etter 5: a) Organisasjoner som omfatter ungdom under utdanning som varer minst 2 år kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til individuelt medlemskap etter 5a. b) Organisasjoner som av naturlige årsaker har et begrenset rekrutteringsgrunnlag kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til størrelse etter 5a. 7 Organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag som ønsker fullt medlemskap i LNU og som oppfyller kravene til medlemskap etter 4, men som ikke oppfyller kravene etter 5 kan tildeles etableringsmedlemskap. LNU sitt styre vedtar retningslinjer for etableringsmedlemskap. Ved tildeling av etableringsmedlemskap skal organisasjonene signere på disse retningslinjene med Sundvolden Hotel april 213 1

10 Sak 5 Medlemskap eventuelle vedlegg. Hvis retningslinjene brytes, kan styret i LNU melde ut organisasjonen. 8 Observatørstatus kan tildeles: a) Samarbeidsorganisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid, der hovedtyngden av medlemsorganisasjonene ikke er medlemmer av LNU. b) Organisasjoner som oppfyller kravene til fullt medlemskap etter 4 og 5, men som ikke ønsker fullt medlemskap. c) Andre barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke oppfyller medlemskravene etter 4, men som oppfyller kravene etter 5 og som LNU finner det særlig verdifullt å samarbeide med. 9 Medlemskap eller observatørstatus kan ikke tildeles: a) Organisasjoner som hovedsaklig arbeider med idrettslige aktiviteter kan ikke få medlemskap. b) Organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser c) Organisasjoner som gjennom sitt formål eller sine aktiviteter ikke følger FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettighetene, kan ikke få medlemskap. d) Ad hoc-organisasjoner 1 Medlemskap og observatørstatus avgjøres av Representantskapet med absolutt flertall etter innstilling fra styret. Søknad om medlemskap eller observatørstatus med relevante opplysninger etter 4 og 5, sendes LNUs sekretariat senest 6 dager før et representantskapsmøte. Søknaden sendes Representantskapet sammen med styrets innstilling senest 3 dager før representantskapsmøtet. 11 Organisasjoner som motarbeider LNUs formål eller virksomhet, kan fratas medlemskapet. Organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap eller observatørstatus, kan fratas den gjeldende status de har i LNU. Organisasjoner med fullt medlemskap, men som ikke lenger tilfredsstiller kravene, kan gis observatørstatus uten å søke på nytt. Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller i mot), etter innstilling fra styret. Søknad om endring i medlemskapsstatus for organisasjoner med fullt medlemskap eller observatørstatus oppfattes ikke av kravet i 5b dersom endringen dreier seg om navn eller form. Sundvolden Hotel april 213 2

11 Sak 5 Medlemskap Sak 5.1 Landsforeningen for barnevernsbarn Landsforeningen for barnevernsbarn søker om observatørmedlemskap i LNU. Om organisasjonen: Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) ble stiftet 29. mai 1996 og har til formål å aktivt arbeide for tidligere og nåværende barnevernsbarns rettigheter og interesser. Organisasjonen arbeider for et bedre barnevern og ønsker å skape positive holdninger i samfunnet om bruken av barnevern. Dersom Landsforeningen for barnevernsbarn blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen plass i gruppa samfunnspolitiske. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Demokratiske rettigheter for alle ordinære medlemmer som er definert som nåværende eller tidligere barn og unge med tiltak i barnevernet. Organisasjonen har støttemedlemskap for andre enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og andre private eller offentlige instanser. 4b 345 medlemmer totalt, en betydelig hovedvekt av disse er under 3 år 4c Organisasjonen har organisert seg med regioninndeling som tar utgangspunkt i Bufetat sin inndeling + Oslo kommune. Styremedlemmene har ansvar for hver sin region og dennes aktivitet. Region Nord/Tromsø har imidlertid egen lokal forankring. Organisasjonen har utdannet medlemmer som talspersoner i alle regionene (Vest, Sør, Midt, Øst, Nord + Oslo). Talspersonene bidrar til aktivitet ved å dele erfaringskompetanse, holde foredrag, informasjonsvirksomhet, delta i møter, sitte i referansegrupper og styringsgrupper, stille opp i intervjuer og bidra i forskning og studentoppgaver i høyskole- og universitetsmiljøene. 4d Landsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Alle medlemmer som har vært medlem i LFB i minst 6 mnd. har adgang og stemmerett på Landsmøtet og det blir annonsert til alle medlemmer med minst 12 ukers varsel. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker for landsmøtet. Der det er regionslag velger regionen delegater i sine møter. 4e Selvstendig organisasjon etter vedtektene, men har ikke eget organisasjonsnummer, og moderorganisasjonen (Voksne for barn) står dermed med økonomisk ansvar (juridisk person). 5a 345 medlemmer fører ikke nøyaktig aldersoversikt 5b Stiftet c Aktivitet i fem regioner + Oslo. Ansvar for koordinering av aktivitet lagt til styremedlemmer bortsett fra region Nord. Talspersoner i alle regioner + Oslo står for informasjonsvirksomhet og interessepolitisk arbeid i sin region. Sundvolden Hotel april 213 3

12 Sak 5 Medlemskap Vurdering av organisasjonen i forhold til 4 i LNU sine vedtekter Landsforeningen for barnevernsbarn oppfyller ikke vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter 4. Vedtektene tilsier at organisasjonen kan ta selvstendige beslutninger uten at moderorganisasjonen influerer men LFB har ikke eget organisasjonsnummer og er dermed ikke en selvstendig juridisk enhet. Vurderingen her er at Landsforeningen for barnevernsbarn er for knyttet opp til moderorganisasjonen Voksne for barn til å få fullt medlemskap i LNU etter 4. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNU sine vedtekter Landsforeningen for barnevernsbarn oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter 5a, 5b og 5c. Når det gjelder vurdering av vedtektenes 5c er det her gjort en tolkning av vedtektenes kriterium aktiviteter og ikke etter formkrav av tradisjonelle lokallag med egne vedtekter. At styremedlemmer skal tilrettelegge for aktiviteter i regionene og at det er talspersoner som gjør ulike aktiviteter i alle regionene godkjennes derfor som aktivitet i minst 4 ulike fylker. Når det gjelder hvorvidt organisasjonen har et antall på 3 under 3 år er dette ikke dokumentert da organisasjonen ikke benytter støtteordninger som krever tall på alderskategorier. Det er likevel argumentert og redegjort for at medlemsmassen er godt over 3 (345) og at kun et lite mindretall av disse er over 3 år. Det vil også være naturlig at de som ikke lenger er ungdom går over til moderorganisasjonen, Voksne for barn. Ut over dette kan det tas med i betraktning at dersom LFB ble definert som selvstendig ville organisasjonen blitt vurdert til fullt medlemskap etter vedtektenes 6 da medlemsmassen utgjør et ikke selvvalgt, begrenset rekrutteringsgrunnlag. Barn velger ikke selv å bli tatt inn under barnevernet og det er bare et lite mindretall. Vurdering Landsforeningen for barnevernsbarn oppfyller ikke kravene etter vedtektenes 4 men oppfyller kravene etter 5 og er en organisasjon LNU ser det som svært verdifullt å samarbeide med. o Forslag til vedtak: Styret innstiller at Landsforeningen for barnevernsbarn blir innvilget observatørmedlemskap i LNU, og plasseres i kategorien samfunnspolitiske. Sundvolden Hotel april 213 4

13 Sak 5 Medlemskap Sak 5.2 Psoriasis- og eksemforbundet ung Psoriasis- og eksemforbundet ung søker om medlemskap i LNU. Om organisasjonen: Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung, tidligere PSO-Ung) ble stiftet i oktober 1987 og har til formål å arbeide for å gjøre psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasis artritt kjent, forstått og akseptert i samfunnet. Organisasjonen skal ellers jobbe for et likeverdig behandlingstilbud for målgruppen og for at forskningen på fagfeltet styrkes. Dersom PEF-ung blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen plass i gruppa samfunnspolitiske. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Alle som har psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer eller psoriasisartritt eller som ønsker å støtte organisasjonens arbeid, kan være medlemmer av PEF-ung. Hovedsakelig retter PEF-ung seg mot aldersgruppen 25 år, men det går an å være medlem t.o.m 35 år. Man må være over 15 år for å ha fulle demokratiske rettigheter på alle plan i organisasjonen. Barn under 15 år har rett til å bli tatt med på råd i saker som omhandler dem. Medlemmer over 35 år mister sitt medlemskap og rett til tillitsverv i PEF-ung. 4b 329 medlemmer totalt i 212, 327 av disse er under 3 år 4c Organisasjonen har fem lokallag pr. februar 213. Oslo, Oppland, Drammen, Midt Norge og Bergen. Typiske aktiviteter er ulike sosiale turer og aktiviteter og kurs i hudpleie/behandling. 4d Ordinært landsmøte holdes hvert andre år innen utgangen av oktober. Hvert registrerte fylkes./lokalungdomsgruppe har rett til å møte med en delegat hver. Der det ikke er registrert ungdomsgruppe har alle PEF-Ungs medlemmer rett til å møte uten selvstendig stemmerett. PEF innvilges til å møte med to representanter. 4e PEF-Ung er en selvstendig organisasjon etter vedtektene, men samarbeider tett med moderorganisasjonen PEF. Medlemmer der det ikke er lokallag i PEF-ung forholder seg til lokallaget i PEF. Ungdomsorganisasjonen har mulighet til å delta, påvirke og bestemme i PEF. Søker har krysset av i søknadsskjemaet for at hovedorganisasjonen (PEF) kan influere på valg i organisasjonen på lokalt plan og på program, økonomi og ansettelser i organisasjonen. Vedtektene tilsier imidlertid ikke innvirkning på noe annet en administrativt samarbeid. 5a 327 medlemmer under 3 år 5b Stiftet oktober c Aktivitet i fem lokallag. Medlemmer kan delta i PEFs aktiviteter eller danne Sundvolden Hotel april 213 5

14 Sak 5 Medlemskap ungdomsgrupper der det ikke er lokallag. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4 i LNU sine vedtekter PEF-ung oppfyller ikke vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter 4. Organisasjonen har ikke fulle demokratiske rettigheter fra fylte 12 år slik LNUs vedtekter krever etter 4a. Man må etter vedtektene være fylt 15 år for å oppnå slike rettigheter i PEF-ung. PEF-ung har et sterkt samarbeid med PEF som i følge søknaden kan innvirke på deler av det administrative og kanskje også politiske i organisasjonen (program/lokale valg). Moderorganisasjonen kan stille med to representanter på PEF-Ungs landsmøte. Organisasjonen har en selvstendig registering i Brønnøysundregistrene under sitt tidligere navn PSO-ung. Vurderingen er likevel at de ikke kan ses på som en selvstendig organisasjon da de har et for sterkt politisk samarbeid med PEF. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNU sine vedtekter PEF-ung oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter 5a, 5b og 5c. Intet å bemerke på disse punktene. Kriteriene i LNUs vedtekter blir møtt. Vurdering PEF-ung oppfyller ikke kravene etter vedtektenes 4 men oppfyller kravene etter 5 og er en organisasjon LNU ser det som svært verdifullt å samarbeide med. o Forslag til vedtak: Styret innstiller at PEF-ung blir innvilget observatørmedlemskap i LNU, og plasseres i kategorien samfunnspolitiske. Sundvolden Hotel april 213 6

15 Sak 5 Medlemskap Sak 5.3 RE:ACT RE:ACT søker om fullt medlemskap i LNU Om organisasjonen: RE:ACT ble stiftet 31. oktober 29 og er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon. Organisasjonens visjon er en verden fri for fattigdom. Gjennom informasjonsarbeid og lokallagsarrangementer jobber organisasjonen for å utfordre unge i alle deler av verden til å reagere på urettferdighet. RE:ACT har vært etableringsmedlem i LNU siden 21. Dersom RE:ACT blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen å fortsette å stå i gruppa samfunnspolitiske. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Alle betalende medlemmer har demokratiske rettigheter i form av møte-, taleog stemmerett på generalforsamlingen, som er RE:ACTs høyeste organ. 4b Ved utgangen av 211 hadde organisasjonen 355 betalende medlemmer, hvorav de aller fleste (34 medlemmer) var under 3 år. 4c Organisasjonen har fem lokallag i fem ulike fylker. Lokallagene er selvstendige og selvdrevne. Flere av lokallagene er registrert i Brønnøysundregisteret og har en uavhengig økonomi. Organisasjonen oppgir at lokallagene er de som holder organisasjonen i gang og skaper aktivitet. RE:ACT har ingen regionale ledd. 4d RE:ACT ledes av et styre som er valgt av generalforsamlingen, hvor alle betalende medlemmer har stemmerett. Det innkalles til generalforsamling minst en gang hvert andre kalenderår. Innkallingen gjøres allment kjent på organisasjonens hjemmesider, og gjøres med minst seks ukers varsel. Medlemmer har anledning til å fremme saker for generalforsamlingen, og både styret og medlemmer kan innen en måned før generalforsamlingen etteranmelde saker. Alle saker skal legges ut på organisasjonens hjemmeside minst to uker før generalforsamlingen, og generalforsamlingen kan i spesielle tilfeller godkjenne saker som er kommet inn etter disse fristene. Styret består av fem valgte personer, inkludert styreleder. Styremedlemmer kan gjenvelges for flere perioder. Styret velger selv styreleder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. Det velges fire varamedlemmer for hele styreperioden. 4e Selvstendig og uavhengig ungdomsorganisasjon ifølge vedtektene. Organisasjonen har eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og flere lokallag har også eget organisasjonsnummer. Vedtektene sier også at organisasjonen skal samarbeide med og støtte opp under moderorganisasjonen Strømmestiftelsen, og være en kritisk dialogpartner i deres arbeid for å bekjempe fattigdom. Strømmestiftelsen utnevner en observatør til RE:ACTs styre som har tale- og forslagsrett. Dersom observatøren er forhindret fra å stille, vil Strømmestiftelsen finne en ny person til å erstatte denne. Utover dette har RE:ACT noe samarbeid med sin Sundvolden Hotel april 213 7

16 Sak 5 Medlemskap moderorganisasjon, ved at de benytter seg av Strømmestiftelsens administrative kapasitet til å få hjelp med blant annet utbetalinger fra RE:ACTs konto og medlemsregistrering. RE:ACT begrunner dette med at de selv ikke har noen ansatte, og at denne typen arbeidsoppgaver krever jevnlig oppfølging. Under sist generalforsamling var RE:ACTs kontakt i Strømmestiftelsen til stede som observatør, men uten tale- og stemmerett. RE:ACT oppgir at det ikke finnes noe formelt samarbeid mellom RE:ACT og Strømmestiftelsen, men at mange av deres medlemmer samtidig bidrar med arbeid for Strømmestiftelsen som privatpersoner, og enkelte lokallag har oppfordret deltakere på sine arrangementer til å gi penger til Strømmestiftelsens arbeid. 5a 34 medlemmer under 3 år 5b Stiftet c Landsdekkende sentralstyre, og fem lokallag i fem fylker Vurdering av organisasjonen i forhold til 4 i LNUs vedtekter RE:ACT oppfyller vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter 4. Det er en selvstendig og uavhengig ungdomsorganisasjon ifølge vedtektene, de har eget organisasjonsnummer og alle betalende medlemmer har fulle demokratiske rettigheter. Moderorganisasjonen Strømmestiftelsen har et observatørmedlem i styret, men vedkommende har kun tale- og forslagsrett, ikke stemmerett. Strømmestiftelsens observatør har verken tale- eller stemmerett på generalforsamlingen. Moderorganisasjonen har dermed ingen formell innflytelse i ungdomsorganisasjonen. RE:ACT benytter seg i tillegg av moderorganisasjonens administrative ressurser til driftsoppgaver i mangel av egne ansatte. De nevnte formene for samarbeid kan være positivt for informasjonsflyten mellom moderog ungdomsorganisasjon, og er til hjelp for den daglige organisasjonsdriften i RE:ACT. Denne typen uformalisert samarbeid med moderorganisasjonen er ikke til hinder for fullt medlemskap i LNU, så lenge ikke moderorganisasjonen har noen mulighet til å påvirke ungdomsorganisasjonens beslutninger. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNUs vedtekter Organisasjonen oppfyller vilkårene for medlemskap ifølge 5 i vedtektene. Organisasjonen har over 3 medlemmer under 3 år, har vært virksom i to år og har fem lokallag i fem fylker. Vurdering RE:ACT oppfyller vilkårene i LNUs vedtekter 4 og 5. o Forslag til vedtak: Styret innstiller på at RE:ACT innvilges fullt medlemskap i LNU, og plasseres i kategorien samfunnspolitiske. Sundvolden Hotel april 213 8

17 Sak 5 Medlemskap Sak 5.4 Miljøagentene Miljøagentene søker om fullt medlemskap i LNU. Om organisasjonen: Miljøagentene ble stiftet 12. mai 26 og har som mål å være barnas miljøvernorganisasjon. De vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Dersom Miljøagentene blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen plass i gruppa samfunnspolitiske. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Organisasjonen har individuelle medlemskap for enkeltpersoner, individuelle gratismedlemskap for voksne som påtar seg verv, kollektive medlemskap for barnehager, skoler og andre grupper. Organisasjonen har i tillegg en felles medlemskapsordning for familiemedlemskap med Naturvernforbundet som ikke er nevnt i organisasjonens vedtekter, men oppgitt i søknaden. Medlemmene er i hovedsak opp til 13 år gamle, men det er ikke satt en formell aldergrense. Medlemmer har forslags, tale og stemmerett på lokallagets årsmøte, og tale og forslagsrett på landsmøte. Landsmøtedelegater som representerer lokallag har i tillegg stemmerett. Ingen aldersbegrensninger på tilgang til demokratiske rettigheter. 4b 4555 medlemmer totalt, alle disse er under 3 år. 4c Organisasjonens lokale aktivitet er organisert gjennom geografiske lokallag. 4d Landsmøtet skal avholdes annet hvert år innen utgangen av mai, innkalling sendes til alle lokallag og bekjentgjøres for alle medlemmer i medlemsbladet. Dette skal skje minst 2 måneder før møtet. Landsmøtet består av en representant for hvert lokallag, alle medlemmene i sentralstyret, to representanter fra hhv Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, daglig leder og enkeltmedlemmer uten lokallagstilknytning (sistnevnte har kun tale/forslagsrett). 4e Selvstendig organisasjon ifølge vedtektene med eget organisasjonsnummer. Landsmøtet har to representanter fra hhv Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, i tillegg har disse organisasjonene en styreplass hver i sentralstyret med fulle rettigheter. Iht. 3.3 i vedtektene er alle medlemmer i Miljøagentene, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet valgbare til verv i organisasjonen. 5a 4555 medlemmer 5b Stiftet c 28 lokallag i 19 fylker Sundvolden Hotel april 213 9

18 Sak 5 Medlemskap Vurdering av organisasjonen i forhold til 4 i LNU sine vedtekter Miljøagentene oppfyller ikke vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter 4e. Miljøagentene oppfyller kravene i LNUs 4a d. Organisasjonen har eget organisasjonsnummer og er dermed en selvstendig juridisk enhet. Vedtektene tilsier imidlertid at organisasjonen ikke kan ta selvstendige beslutninger uten at eksterne organisasjoner influerer gjennom styrerepresentanter med fulle rettigheter fra to eksterne organisasjoner. I tillegg er medlemmer i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet valgbare til verv i organisasjonen. Vedtektene oppgir ingen begrensninger på hvilke nivå av organisasjonen disse medlemmene er valgbare til. Vurderingen her er at Miljøagentene er for nært knyttet til organisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom til å få fullt medlemskap i LNU etter 4. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNU sine vedtekter Miljøagentene oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter 5a, 5b og 5c. Miljøagentene oppfyller kravene til størrelse og utbredelse. Organisasjonen har vært virksom i over to år. Vurdering Miljøagentene oppfyller ikke kravene etter vedtektenes 4, men oppfyller kravene etter 5, og er en organisasjon LNU ser det som svært verdifullt å samarbeide med. o Forslag til vedtak: Styret innstiller at Miljøagentene blir innvilget observatørmedlemskap i LNU, og plasseres i kategorien samfunnspolitiske. Sundvolden Hotel april 213 1

19 Sak 5 Medlemskap Sak 5.5 Stecak Stecak søker om etableringsmedlemskap i LNU. Om organisasjonen: Stecak er en forening for unge (15 4 år) fra Bosnia-Hercegovina i Norge, men er åpen for alle med interesse for bosnisk kultur, språk og tradisjon. Formålet med organisasjonen er å knytte sterkere bånd blant unge bosniere i Norge og mellom bosniere i Norge og opprinnelseslandet. Organisasjonen skal særlig ha fokus på utdanning, kunst, kultur og utveksling. Dersom Stecak blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen plass i gruppa kultur, fritid og friluftsliv. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Kategorien aktive medlemmer er mellom 15 4 år. De betaler kontingent og er med og utfører viktige oppgaver i foreningen. Støttemedlemmer er kontingentmedlemmer/bidrar med støtte av økonomisk art, æresmedlemmer velges ut av styret på bakgrunn av meritter som har bidratt til utviklingen av foreningen. Det er ingen øvre aldersgrense for støttemedlemmer og æresmedlemmer. Alle medlemmer som har betalt kontingent er stemmeberettiget og valgbar til styret i foreningen. 4b 98 medlemmer totalt som har betalt medlemskontingent, 52 av disse er under 3 år. 4c Organisasjonen har per nå 2 lokallag i Oslo og Drammen 4d Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 15. desember og skal velge Stecaks styremedlemmer som sitter to år av gangen. 4e Stecak er en selvstendig ungdomsorganisasjon. 5a Stecak har 98 betalende medlemmer 5b Stecak er stiftet (5 år) 5c Aktivitet i to fylker som lokallag med egne vedtekter. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4 i LNU sine vedtekter Stecak oppfyller vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter 4. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNU sine vedtekter Stecak oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter 5b, men ikke etter 5a (antall medlemmer) og 5c (antall lokallag). Vurdering Stecak oppfyller 4, men ikke 5. De kan imidlertid vurderes som en organisasjon med et begrenset rekrutteringspotensial og dermed tildeles etableringsmedlemskap etter 7. Organisasjonen har tidligere vært etableringsmedlem i LNU og har etter en treårsperiode Sundvolden Hotel april

20 Sak 5 Medlemskap som etableringsmedlem hatt ett år uten medlemskap. Organisasjonen virker nå svært motivert for å nå kravene til fullt medlemskap innenfor en ny treårsperiode. o Forslag til vedtak: Styret innstiller at Stecak blir innvilget etableringsmedlemskap i LNU og blir plassert i gruppen kultur, fritid og friluftsliv. Sundvolden Hotel april

21 Sak 5 Medlemskap Sak 5.6 Tsjetsjensk Ungdomsforening Tsjetsjensk Ungdomsforening søker om etableringsmedlemskap i LNU. Om organisasjonen: Tsjetsjensk Ungdomsforening (TUF) skal være en aktivitets- og interesseorganisasjon for tsjetsjensk ungdom i Norge og for andre med interesse for tsjetsjensk historie, språk og kultur. TUF er en politisk og religiøst nøytral forening som skal fremme interesser av kulturell, sportslig, språklig, faglig og sosial karakter for all ungdom med tsjetsjensk bakgrunn og/eller interesser. Dersom TUF blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen plass i gruppa kultur, fritid og friluftsliv. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a For å bli medlem i TUF må man ha tsjetsjensk bakgrunn eller interesse for tsjetsjensk kultur, språk og tradisjon. Alle som oppfyller krav til medlemskap har stemmerett. Barn under 15 år har stemmerett men må ha med seg en foresatt. Styret velges av landsmøtet. Medlemmer i styret velges for to år av gangen. 4b 16 medlemmer totalt, 1 av disse er under 3 år 4c Organisasjonens lokale aktivitet vil etter hvert, utfra vedtektene bli organisert gjennom fylkeslag 4d Alle medlemmer skal få skriftlig innkallelse og saksliste minst fire uker før det årlige landsmøtet. 4e Selvstendig og uavhengig organisasjon. 5a 16 medlemmer 5b Stiftet c Har bare ett ledd. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4 i LNU sine vedtekter TUF oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter 4. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNU sine vedtekter TUF oppfyller ingen av punktene om størrelse, utbredelse eller mer enn to år i drift etter 5. Vurdering TUF oppfyller 4 men ikke 5. De kan imidlertid vurderes som en organisasjon med et begrenset rekrutteringspotensial og dermed tildeles etableringsmedlemskap etter 7. Organisasjonen er liten, men mener at kravene til fullt medlemskap er innenfor rekkevidde i en treårsperiode som etableringsmedlem. Sundvolden Hotel april

22 Sak 5 Medlemskap o Forslag til vedtak: Styret innstiller at Tsjetsjensk Ungdomsforening blir innvilget etableringsmedlemskap i LNU og blir plassert i gruppen kultur, fritid og friluftsliv. Sundvolden Hotel april

23 Sak 5 Medlemskap Sak 5.7 SOS Rasisme SOS Rasisme har ikke betalt medlemskontingenten sin for årene 29, 21, 211, 212 og 213. Dette utgjør til sammen 8. kroner. Det har ikke vært noen tegn til at organisasjonen ønsker å betale kontingenten. Organisasjonen har heller ikke benyttet seg av noen av medlemstilbudene i LNU, eller deltatt på noen av LNUs møter for medlemsorganisasjoner i denne perioden. LNU er ikke kjent med at det er noen aktivitet i SOS Rasisme i dag. LNUs vedtekter i 8 sier at organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap eller observatørstatus, kan fratas den gjeldende status de har i LNU. Vedtektene sier ikke noe om at organisasjonene må betale medlemskontingent for å fortsette å være medlem i LNU. Tidligere har LNUs representantskap vurdert det til at når LNU har fastsatt et kontingentsystem, bør likevel en fornuftig fortolkning være at organisasjonene må ha betalt kontingent for å regnes som medlem. Styret anser mangelen på kommunikasjon og innbetaling av kontingent som et tegn på at SOS Rasisme ikke har hatt tilfredsstillende aktivitet eller ønske om å fortsatt være medlem i LNU. Styret innstiller derfor på at SOS Rasisme fratas sitt medlemskap i LNU. I henhold til 8 må representantskapet fatte slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller i mot), etter innstilling fra styret. Styret viser i tillegg til dom fra Haugaland Tingrett av 1. november 211, hvor SOS Rasisme ble dømt for å ha bevisst oppgitt feil antall medlemmer og lokallag til LNU, samt at organisasjonen har benyttet pengene til formål som ikke var forenelige med reglene i Frifond organisasjon. SOS Rasisme ble dømt til å tilbakebetale 9,7 millioner, pluss renter og saksomkostninger til LNU. Dommen er nå rettskraftig, men LNU har ikke mottatt midlene. Forslag til vedtak: Styret innstiller på at SOS Rasisme fratas sitt medlemskap i LNU. Sundvolden Hotel april

24 Sak 6 Vedtekter Sak 6 Vedtekter Det er ikke kommet inn endringsforslag til vedtektene fra LNUs medlemmer eller andre med forslagsrett til vedtektene. Styret fremmer ett forslag til endring i vedtektene. Forslag 1 I dag er det en rullering mellom Langtidsprogrammet, Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program (IBUP) og Barne- og ungdomspolitisk program (BUP), slik at hvert program vedtas hvert tredje år. Erfaringer viser at langtidsprogrammet ikke alltid er like relevant, da det med en rullering på tre år blir for overordnet til å være et styringsdokument, og har for kort virkeperiode til å være visjonært. Per i dag står det at representantskapet skal behandle Langtidsprogrammet (hvert 3. år). Styret ønsker at dette skal endres til at representantskapet skal behandle Arbeidsprogram (hvert 2. år). Forslag til endring i 2: Representantskapet skal behandle: - [ ] - Arbeidsprogram (hvert 2. år) - [ ] Konsekvensen blir at langtidsprogrammet bytter navn til Arbeidsprogram, og vedtas hvert andre år. I tillegg vil BUP og IBUP slås sammen slik at LNU har et toårig politisk program. o Forslag til vedtak: Den foreslåtte endringen tas inn i LNUs vedtekter. Sundvolden Hotel april 213 1

25 Sak 7 Barne- og ungdomspolitisk program Sak 7 Barne- og ungdomspolitisk program LNU har i dag tre politiske program som vert vedteke av representantskapet. Dette er Langtidsplanen, Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program (IBUP) samt Barne- og ungdomspolitisk program (BUP). Desse vert vedteke for tre år om gongen, og kvart program vert lagt fram for representantskapet kvart tredje år. På representantskapsmøtet i 21 vart BUP (21 213) vedteke, i 211 vart Langtidsprogrammet ( ) vedteke og i år legg styret fram forslag til nytt BUP for LNU, for perioden Forslag til nytt BUP har vore behandla tre gonger i LNU sitt styre. Det har i tillegg vore på høring hos medlemsorganisasjonane og innspela frå medlemsorganisasjonane er innarbeida. o Forslag til vedtak: Barne- og ungdomspolitisk program for perioden vert vedteke. Sundvolden Hotel april 213 1

26 Sak 8 Budsjett 214 Sak 8 Budsjett 214 Representantskapet blir bedt om å fastsette medlemskontingenten for 214, før rammebudsjettet for 214 blir vedtatt. Sak 8.1 Medlemskontingent for 214 Medlemskontingenten i LNU var uendret i perioden I 28 ble kontingenten hevet og siden har kontingent stått urørt. LNUs styre har vært forsiktige med å foreta økninger i kontingenten, men mener at medlemskontingent bør økes noe i 214. Styret ønsker å holde fast ved prinsippene for utregningen av kontingent, men anbefaler at grunnbeløpene blir endret: Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap økes fra kr 6 til kr 8. Tillegget per medlem under 26 år økes fra kr,6 til kr,8. Øvre grense for medlemskontingent økes fra kr 16 til kr 2. Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap økes fra kr 8 til kr 1. Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus økes fra kr 6 5 til kr 7 5. Følgende punkt i utregningen av kontingenten vil stå uendret: Den samlede kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre kroner. Den variable delen av kontingenten blir utregnet på grunnlag av antall medlemmer under 26 år som er oppgitt til Barne- og likestillingsdepartementet i søknaden om grunnstøtte for tilskuddsåret 214. Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir kr 2. Organisasjoner med færre enn 5 medlemmer betaler kr 1 per år, etter søknad. Dette gjelder både medlemsorganisasjoner og observatørorganisasjoner. Nye organisasjoner betaler ikke kontingent det året de blir tatt opp som medlemmer i LNU. Organisasjonene betaler kontingent ut fra statusen de har ved inngangen til 214, selv om de får endret status samme år. Sundvolden Hotel april 213 1

27 Sak 8 Budsjett 214 o Forslag til vedtak: Kontingentsatsene for 214 blir som følger: 1. Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap blir kr 8 per organisasjon, pluss et tillegg på kr,8 per medlem under 26 år. Den samlede kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre kroner. Øvre grense per organisasjon blir kr Den variable delen av kontingenten blir utregnet på grunnlag av antall medlemmer under 26 år som er oppgitt til Barne- og likestillingsdepartementet i søknaden om grunnstøtte for tilskuddsåret Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap blir kr 1 per organisasjon. 4. Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir kr Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus blir kr Organisasjoner med færre enn 5 medlemmer betaler kr 1 per år, etter søknad. Dette gjeld både medlemsorganisasjoner og observatørorganisasjoner. 7. Nye organisasjoner betaler ikke kontingent det året de blir tatt opp som medlemmer i LNU. Organisasjonene betaler kontingent ut fra statusen de har ved inngangen til 214, selv om de får endret status samme år. Sundvolden Hotel april 213 2

28 Sak 8 Budsjett 214 Sak 8.2 Rammebudsjett for 214 Styret sitt forslag til budsjett for 214 ligger vedlagt. I samsvar med vanlig praksis, legger styret fram et rammebudsjett som viser forventede utgifter fordelt på de ulike aktivitetsområdene, og hvordan disse er planlagt finansiert gjennom LNU sine generelle inntekter. Rammebudsjettet for 214 tar utgangspunkt i styrets vedtatte budsjett for 213. Budsjettet omfatter ikke prosjektmidler og tilskudd som fordeles til organisasjonene gjennom de ulike prosjektstøtteordningene. Det er i det vedlagte forslaget budsjettert med et nullresultat. Generelle inntekter 9 49 Utgifter fordelt på fagområder Driftsresultat -15 Netto finansposter 15. Årsresultat o Forslag til vedtak: Rammebudsjettet for 214 blir vedtatt Sundvolden Hotel april 213 3

29 Sak 9 Resolusjoner Sak 9 Resolusjoner LNU har de siste årene hatt følgende praksis for resolusjoner til representantskapsmøtet: o Resolusjoner som går utover rammen for etablert LNU-politikk må være innsendt til LNU innen den vanlige fristen for å melde saker inn til representantskapsmøtet, slik at resolusjonene kan sendes ut med sakspapirene til organisasjonene. I år var fristen satt til 27. februar. Innen fristen har ingen organisasjoner fremmet forslag til resolusjoner. Arbeidsutvalget nedsatte en egen redaksjonskomite for å utarbeide en egen resolusjon om Stålsett-utvalgets forslag om å frata rettigheter fra alle organisasjoner som forskjellsbehandler medlemmer på bakgrunn av kjønn eller seksuell orientering. Arbeidsgruppen for Nord/Sør-spørsmål har fremmet forslag om en resolusjon som går på kampanjetemaet enslige mindreårige asylsøkere. Disse to resolusjonene ligger som vedlegg til saken. o Resolusjoner som blir lagt fram under selve representantskapsmøtet skal bygge på allerede etablert LNU-politikk. I punkt 4.4 i forslaget til forretningsorden er det foreslått at skriftlige forslag til tema eller tekst til resolusjoner må leveres ordstyrerbordet innen klokka 17. søndag 28. april, helst elektronisk. Forslag til endringer på foreslåtte resolusjoner må leveres ordstyrerbordet innen representantskapsmøtet blir lukket på søndag. Forslag til vedtak: Sak 9.1 Fremmet av: Demokrati, likebehandling og religion Redaksjonskomité Stålsett-utvalget Innstilling fra styret: Vedtas Sak 9.2 Fremmet av: Innfri asylbarnas rettigheter: Avskaff midlertidig opphold Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål Innstilling fra styret: Vedtas Sundvolden Hotel april 213 1

30 Sak 1 Innkomne saker Sak 1 Innkomne saker Det har ikke kommet inn saker. Sundvolden Hotell april 213 1

31 Sak 11 Valg Sak 11 Valg 23 i LNUs vedtekter sier følgende om valget på representantskapsmøtet: Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er valgbare. Kandidater må nomineres minst 6 dager før representantskapsmøtet. Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 3 dager på forhånd. Arbeidet i valgkomiteen Utgangspunktet for valgkomiteens arbeid var å innstille på valg av leder, seks styremedlemmer, ett supplert styremedlem, tre varamedlemmer til styret, ett medlem til kontrollkomiteen og ett medlem til LNUs klageutvalg. Underveis i prosessen ble det også nødvendig å innstille på valg av nestleder for ett år da sittende nestleder trekker seg fra sitt verv. Valgkomiteen skal også innstille på valg av tre medlemmer til LNUs arbeidsutvalg, valgt blant de elleve faste styremedlemmene. Valgkomiteen har lagt til grunn at alle de fire grupperingene av medlemsorganisasjoner i LNU skal være representativt tilstede i styret. De fire organisasjonsgrupperingene er i dag som følger (sortert fra største til minste): Samfunnspolitiske Kultur, fritid og friluft Livssynsbaserte Student og elev Samtidig som man ønsker å ivareta en bredde i representasjon, ønsker komiteen også en bredde i styrets profil, da med særskilt vekt på interessepolitisk kompetanse og tid til styrearbeidet. Slik tilføres styret en bred kompetansebase og nye ressurser som styrearbeidet i LNU kan bygges på. Valgkomiteen har også vært oppmerksom på å sikre en jevn kjønnsbalanse i sin innstilling. Valgkomiteen anser at vår innstilling ivaretar alle de nevnte hensyn på en god og balansert måte. Nominasjoner fra organisasjonene Medlemsorganisasjonene ble gjort kjent med muligheten til å nominere kandidater til de ledige vervene i brev fra valgkomiteen datert 18. desember, samt da innkallingen til representantskapsmøtet ble sendt ut i midten av januar. Nominasjonsfristen ble i tråd med vedtektenes 23 satt til 27. februar. Valgkomiteen ringte i tillegg til organisasjonene i ukene Sundvolden Hotel april 213

32 Sak 11 Valg før nominasjonsfristen gikk ut for å minne om muligheten til å nominere. Man fikk i løpet av ringerunden snakket med mange av organisasjonene, men oppnådde dessverre ikke kontakt med alle. Valgkomiteen har jobbet for å få nominasjoner fra et bredt spekter av medlems- og etableringsorganisasjoner. Valgkomiteen har ikke fått inn like mange nominasjoner som tidligere år, men de innkomne nominasjonene representerer organisasjonsmangfoldet godt. Alle de nominerte kandidatene til styreverv er intervjuet av valgkomiteen. I tillegg har organisasjonene blitt forespurt om å sende en kort presentasjon av seg selv og CV. Som et vedlegg til innstillingen ligger en presentasjon av de nominerte kandidatene. Da det ikke kom inn noen nominasjoner til kontrollkomité og klageutvalg, valgte valgkomiteen å finne aktuelle kandidater selv. Valgkomiteens anledning til å nominere kandidater står beskrevet i LNUs vedtekter 23. Valgkomiteens medlemmer Ane Norgård Brohaug, Natur og Ungdom (samfunnspolitiske) Espen Andreas Hasle, Acta Barn og unge i Normisjon (livssynsbaserte) Kamile Gursel, Norges Tyrkiske ungdomsforening (kultur, fritid og friluft) Julie Midtgarden Remen, Unge Høyre (samfunnspolitiske) Andrea Arntzen, Elevorganisasjonen (student og elev) Knut Slettebakk, Norges Speiderforbund (kultur, fritid og friluft) Jan Thomas Hagen, styret i LNU Valgkomiteen konstituerte seg selv med Ane Norgård Brohaug som leder og Jan Thomas Hagen som nestleder. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot/Veronica Berg har fungert som komiteens sekretær. Valgkomiteen har avholdt tre fysiske møter og hatt en god arbeidsdeling internt for gjennomføringen av intervjuene. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Sundvolden Hotel april 213

33 Sak 11 Valg Sak 11.1 Valg av leder o Valgkomiteens innstilling: Som leder med toårig valgperiode blir følgende innstilt: - Stian Seland, Norges Speiderforbund (kultur, fritid og friluft) ny i rollen Sak 11.2 Valg av nestleder o Valgkomiteens innstilling: Som nestleder med ettårig valgperiode blir følgende innstilt: - Magnus Malnes, Norsk Studentorganisasjon (student og elev) ny i rollen Sak 11.3 Valg av styremedlemmer o Valgkomiteens innstilling: Som styremedlemmer med toårig valgperiode blir følgende innstilt: - Hilde Vedvik Thomassen, Norges Musikkorpsforbund (kultur, fritid og friluft) ny - Åshild Marie Vige, Skeiv Ungdom (samfunnspolitiske) ny - Bjørn Boman Rinde, Norsk cøliakiforenings ungdom (kultur, fritid og friluft) ny - Ina Bjørnrå, Natur og Ungdom (samfunnspolitiske) gjenvalg - Helga Nylenna, Norges KFUK-KFUM (livssynsbaserte) ny Som styremedlemmer med ettårig valgperiode, supplert for Stian Seland, blir følgende innstilt: - Andreas Borud, Elevorganisasjon (student og elev) ny Som varamedlemmer med ettårig valgperiode blir følgende innstilt: 1. Maria Strømsvåg, ANSA (student og elev) ny 2. Dler Khurshidi, Yeketi Lawan (samfunnspolitiske) ny 3. Irene Dotterud, PRESS Redd Barna Ungdom (samfunnspolitiske) gjenvalg I tillegg har valgkomiteen vurdert følgende nominasjoner fra organisasjonene: - Tone Rossow, Norsk Målungdom (samfunnspolitiske) - Tor Odin Ekle, Norges Bygdeungdomslag (kultur, fritid og friluft) - Markus Slettholm, Frelsesarmeen barn og unge (livsynsbaserte) - Øystein Næss Andresen, ANSA (student og elev) - Naresh Sugandiran, Norsk Medisinstudentforening (student og elev) Sundvolden Hotel april 213

34 Sak 11 Valg Følgende styremedlemmer har ett år igjen av valgperioden sin: - Stian Seland, Norges Speiderforbund (kultur, fritid og friluft) fratrer plassen dersom han blir valgt som leder - Edvik Søvik, Arbeidernes Ungdomsfylking (samfunnspolitiske) - Elin Marie Haga Stabbetorp, 4H Norge (kultur, fritid og friluft) - Mikal Kvamsdal, Hyperion (kultur, fritid og friluft) - Sigrid Rege Gårdsvoll, Acta barn og unge i Normisjon (livssynsbaserte) - Bo Alexander Granbo, Elevorganisasjonen (student og elev) Valgkomiteen har ikke vurdert følgende nominasjoner: - Hero Karimi, Ung Dialog organisasjonen som nominerer er ikke medlem i LNU Sak 11.4 Valg av arbeidsutvalg 26 i LNUs vedtekter: Arbeidsutvalget velges av representantskapet og består av leder og nestleder samt tre direktevalgte styremedlemmer. Styret kan blant styremedlemmene velge vararepresentanter til arbeidsutvalget. De direktevalgte medlemmene til arbeidsutvalget har funksjonstid på ett år. o Valgkomiteens innstilling: Faste AU-medlemmer: - Stian Seland, Norges Speiderforbund (kultur, fritid og friluft) innstilt leder - Magnus Malnes, Norsk Studentorganisasjon (student og elev) innstilt nestleder Som direktevalgte medlemmer i arbeidsutvalget med ettårig valgperiode blir følgende innstilt: - Sigrid Rege Gårdsvoll, Acta barn og unge i Normisjon (livsynsbaserte) ny i rollen - Ina Bjørnrå, Natur og Ungdom (samfunnspolitiske) ny i rollen - Åshild Marie Vige, Skeiv Ungdom (samfunnspolitiske) ny Sak 11.5 Valg av kontrollkomité 31 i LNUs vedtekter: Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. o Valgkomiteens innstilling: Som medlemmer i kontrollkomiteen med toårig valgperiode blir følgende kandidater innstilt: - Bård Skaar Viken, Europeisk Ungdom (samfunnspolitiske) ny - Julie Remen, Unge Høyre (samfunnspolitiske) ny Sundvolden Hotel april 213

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-1-TH-2010-03-01.doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/2009-2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai 2014 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at:

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at: PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Mandag 26. mai 2014 TID: 12.00 15.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Jon Christian Ottersen

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer