Progresjonsplan for Malmgruben barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Progresjonsplan for Malmgruben barnehage"

Transkript

1 Progresjonsplan for Malmgruben barnehage

2 Innhold Innledning progresjonsplan:... 3 Barns medvirkning... 4 Barns medvirkning... 5 Barns utvikling... 6 Selvstendighet i hverdagsaktiviteter... 7 Sosialt samspill... 8 Lek... 9 Språk/kommunikasjon Motorikk Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, nærmiljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form side 2

3 Innledning progresjonsplan: Progresjon betyr fremskritt, det du ikke får til i dag, mestrer du i morgen eller neste år. Utvikling og progresjon i barnehagetiden har sammenheng med å tilegne seg kunnskap og å lære seg ferdigheter. I Malmgruben barnehage skal vi tilrettelegge for at barn møter forskjellige utfordringer ut fra alder, interesse og ferdigheter. Progresjonsplanen er delt inn i 3 hovedtemaer: Barns medvirkning handler om hvordan vi tilrettelegger for at barn skal få mulighet til å være med og påvirke sin egen hverdag til forskjellige aldre. Barns utvikling handler om hva vi jobber for at barn skal mestre innen områdene selvstendighet i hverdagsaktiviteter, sosialt samspill, språk/ kommunikasjon, lek og motorikk. Rammeplanens fagområder presenterer hvordan barn møter fagområdene til forskjellig alder Progresjonsplanen er delt opp i aldrene 1-2 år, 3-4 år og 5-6 år, innenfor hvert område har vi skrevet litt om hva dette handler om Malmgruben barnehage ønsker å være med å gi barna best mulig utgangspunkt for å møte skolen og å utvikle seg videre som den unike personen det enkelte barnet er. Vi vil støtte barna fra å herme med lyder til å kunne utrykke seg verbalt, fra fingermaling til maling med pensel og pinsettgrep. Fra «mitt og meg» til «oss og dele» Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess og at vi ikke måler resultater. Synlig vekst og utvikling er fokus. side 3

4 Barns medvirkning De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktivt deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Barnehageloven Barns rett til medvirkning er lovfestet gjennom barnehageloven, og er beskrevet i rammeplanen for barnehagers innhold og oppgaver. Rammeplanen trekker frem at barn har rett til innflytelse, og å gi utrykk for sitt syn på alle sider av barnehagen. Barna skal oppleve tilknytting til barnegruppa, men også kjenne at de kan utøve selvbestemmelse og gi utrykk for egne intensjoner. Vi jobber med barns medvirkning i det daglige, der vi er lydhøre for barns utrykk for hvordan de har det i barnehagen og hva som er viktig for dem. Vi vil se etter hvor de har oppmerksomheten og lete etter barns intensjoner. Malmgruben barnehage jobber med prosjekter. Her er barna med og bestemmer tema vi skal jobbe med, dette gjøres gjennom idemyldring i mindre grupper, der forslag kommer opp. Forslagene på tema presenteres i felles samling (for de som skal være med i prosjektet, avdeling eller aldersgrupper) der det bestemmes hva som blir tema. Videre jobber vi med idemyldring for å få innspill i hvordan vi skal jobbe med tema, hva ønsker barna av turer, aktiviteter og forming? Innspill fra barna gjennom prosjektet og etter prosjektet slutt vil være en del av evalueringen. Malmgruben barnehage vil også ha barnemøter, med de eldste barna. På disse møtene vil vi be om tilbakemeldinger på barnehagehverdagen og ha tema som hvordan er garderobesituasjonen, eller hvordan skal vi jobbe med hvordan vi er med hverandre. Barns medvirkning vil komme til utrykk på forskjellige måter ut fra barns alder og modning, på neste side har vi beskrevet kort hvordan vi legger til rette for dette til forskjellige aldere. side 4

5 Vi jobber for at barna skal få medvirkning gjennom: Barns medvirkning Å «lese» barns kroppsspråk og intensjoner og følge opp dette Fange opp deres interesser, se hva de er opptatt av, og bygge videre på dette Gi barna valg (eks vil du være inne eller ute, vil du leke med klosser eller dukker) Deltagelse i samlingsstund (eks at barna trekker sang) Planlegging og evaluering av prosjekt Voksne observerer interesser Å gi barna valg på aktiviteter Undre seg sammen barn og voksne Deltagende i samlingsstund Barnemøter Planlegging og evaluering av prosjekter Voksne observerer interesser Gi barna valg på aktiviteter Undre oss sammen med barna, bruke tid til å forstå. Deltagelse i samlingsstund side 5

6 Barns utvikling Vi krabber, står løper og går Gjennom barnehagetiden går barnet gjennom store utviklinger. Noen barn har ikke lært og gå når de starter i barnehagen, mens de løper og er aktive når de slutter. De går fra og gi utrykk for det de mener gjennom ansiktsuttrykk, kroppsspråk, gråt og latter til og kunne fortelle hva de tenker og mener. Malmgruben barnehage skal være med og støtte barnet i denne utviklingen og jobbe for at de skal mestre mest mulig selv. Vi kan legge til rette for utvikling og progresjon i hverdagen. Her beskriver vi kort hva vi jobber for at de skal mestre til forskjellige tider innenfor: hverdagsaktiviteter, sosialt samspill, språk/ kommunikasjon, lek og motorikk. Barnehagene i Lunner kommune bruker «ALLE MED» skjemaene som observasjonsmetode og utgangspunkt for foreldresamtaler. «ALLE MED» skjemaene dekker disse områdene og gir oss et godt bilde på barns utvikling og progresjon I denne delen beskriver vi hva vi jobber for at barn skal mestre innen områdene Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Sosialt samspill Lek Språk/kommunikasjon Motorikk side 6

7 Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Hverdagslivet er viktig for barnets læring og utvikling. Handler om på- og avkledning, matsituasjonen, hvile og renslighet. Vi jobber mot at barn skal mestre: Barnet er «venn» med sengen, hvile er en god opplevelse. Spiser og drikker alene ved måltidet. Selvstendig i av- og påkledning. Er tørr, sier ifra om behov for å gå på do. Klarer seg selv på do. Vaske hendene selv Ved måltid, hjelpe til å bestemme hva de vil ha på maten og si ifra når de vil ha mer mat. Hjelpe til i på- og avkledning (, ta på lue, ta av sko). Er samarbeidsvillig i hverdagsaktiviteter. Deltar i samlingsstund/aktiviteter. Deltar aktivt i av- og påkledning. Takler overganger fra en aktivitet til en annen. Hjelper til å bestemme hva de vil ha på seg. Tar imot enkle ansvarsoppgaver, f.eks hjelpe de små med noe. Innretter seg etter barnehagens ordensrutiner. Har kunnskap om seg selv. Klarer å kjede seg i perioder, tåler å «drive» litt uten å bli aktivisert av voksne. side 7

8 Sosialt samspill Samspill og vennskap i barneårene er svært viktig for barns trivsel og utvikling. Vi skal hjelpe barna til å danne vennskap og utvikle sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om hvordan vi oppfører oss i forhold til hverandre og hvordan vi samhandler med andre mennesker. Vi jobber mot at barn skal mestre: Kunne vise omsorg for hverandre. Viser ulike følelser. Samspiller i titt-tei-lek. Iakttar andre barns lek. Gjør krav på leker som sine. Leker parallell-lek, imiterer. «gir» fra seg leker til andre barn. Tar kontakt med andre. Venter på tur i lekesituasjon og enkle spill. Viser empati, trøster de som gråter. Samarbeider med andre barn. Har en viss selvkontroll, kan vise følelser uten at det går utover andre. Kunne ta hensyn når de små sover. Snakke med hverandre på en pen og ordentlig måte. Viser akseptable følelsesuttrykk i forhold til sinne, engstelse og frustrasjon. Tar kontakt med andre barn på en positiv måte. Er initiativrik og sosialt aktiv, uten å opptre som verdensmester eller trykke andre ned. side 8

9 Lek Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må støtte, inspisere og oppmuntre barna i deres lek. Vi jobber mot at barn skal mestre: Begynnende turtakingslek. Er aktiv i grovmotorisk lek. Prøver ut leketøy, funksjonslek. Utforsker gjenstander og leketøy. Å ha et variert lekereportoar. Begynnende late-som-lek. Leker med andre barn. Tar initiativ til alene-lek. Blir værende i leken. Å knytte vennskapsbånd. Tør å prøve nye ting, takler utfordringer. Forstår spillregler for lek Viser trygghet i barnehagens daglige utfordringer. Tør protestere, argumentere og hevde egne synspunkter. Tar initiativ til aktivitet og samspill, er en positiv faktor i gruppa. Deltar i regellek og rollelek. side 9

10 Språk/kommunikasjon Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Dette vil vi jobbe med ved å skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og gleder ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Vi vil også fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen. Vi jobber mot at barn skal mestre: Forstå enkle beskjeder Forstå en del vanlige hverdagsord Gjøre seg forstått ved hjelp av språk eller kroppsspråk (peking). Benevner gjenstander/personer med egne ord. Forstå instruksjon med to ledd Bruker 2-3 ordssetninger Ha uttale som er forståelig for ukjente Forstår noen fargenavn Gjengir deler av kjente rim/regler og sanger Begynne å kjenne igjen tall og bokstaver Begrepsforståelse (preposisjoner) Ha empati for andre Forteller en historie med en viss sammenheng Uttaler rette konsonantsammensetninger Bruker rimord, tøyser og leker med språket Mestrer hverdagsspråk med vanlig og rett setningsstruktur, småord og bøyninger Forstår kollektive beskjeder side 10

11 Motorikk I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og instinkt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Personalet må forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barnas sansemotoriske og kroppslige lek. De må inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. Vi jobber mot at barn skal mestre: Bruker pinsettgrep. Går i trapper. Være med på tur i terreng. Putter former i innpasningsbrett. Er grov motorisk aktiv, for eksempel hopper, klatrer, løper. Sykler på trehjulssykkel. Bruker alle grunnbevegelsene (rulle, krabbe). Legger puslespill. Imiterer kroppsbevegelser. Viser utholdenhet i grovmotoriske aktiviteter. Tegner hodefoting. Kaster og tar i mot stor ball. Tegner og fargelegger med voksent blyantgrep. Mestrer å balansere på en fot eller hinke. Klipper etter strek. Kunne delta på hinderløype. side 11

12 Fagområdene Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagen, og den inneholder målsetninger for personalets arbeid innenfor alle fagområdene knyttet til ulike modningstrinn for barna. Arbeidet vårt vil så langt det er mulig tilpasses det enkelte barn. Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barnehagen skal la barn få utfolde sin skaperglede, undring og utforskertrang. Det er viktig at personalet støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. side 12

13 Kommunikasjon, språk og tekst Skriftlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å få forstå begreper. Barn møter fagområde gjennom: konkreter Pekebøker Bli lest for og se på bilder Samtaler ved hverdagsaktiviteter (voksne bruker språket aktivt i alle situasjoner, stellesituasjon, av og påkledning) Bevegelses sanger, plakatsanger Tegning ipad snakkepakken Rim og regler Bli lest for og se på bilder Samtaler ved hverdagsaktiviteter (matsituasjon, av og påkledning) Dramatisere fortellinger og la de få fortelle historier Lekeskrive/tegne Samlingsstund Snakkepakken Rim og regler Ipad Lytte til andre, og vente på tur. Lest historier for. Fortelle egne historier. Ukas ord og hva vi forbinder med ordet.. Skrive. Tallsiffer og bokstaver Øve på konflikthåndtering ved å bruke språket. Rytme klapping Rim og regler Sanger Ipad bruk Snakkepakken side 13

14 samlingsstund Lytte til andre, og vente på tur. Dramatisere fortellinger og la de få fortelle historier Lekeskriving/tegne side 14

15 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barn møter fagområde gjennom: Bevege seg i ujevnt terreng. Øve på å spise selv. Finmotoriske aktiviteter, knottebrett og tegne/male med fingre/pensel Ulike bevegelser til sang, dans og musikk Håndhygiene Få erfaring med varierte og allsidige bevegelser gjennom sang, dans og musikk, Krabbe, gå, klatre og hoppe. Få erfaring Bevege seg i ujevnt terreng. Finmotoriske aktiviteter, klippe, perlebrett, perle smykker og tegne/male med fingre/pensel Håndhygiene Fokus på gode matsituasjoner, sende og vente på mat Få erfaring med varierte og allsidige bevegelser gjennom sang, dans og musikk, Bevege seg i ujevnt terreng. Finmotoriske aktiviteter, klippe, perlebrett, perle smykker og tegne/male med fingre/pensel Fokus på gode matsituasjoner, sende og vente på mat Få erfaring med varierte og allsidige bevegelser gjennom sang, dans og musikk, sykle, klatre, løpe og hoppe. Få erfaring side 15

16 med enkle puslespill, leire, sykle, klatre, løpe og hoppe. Få erfaring med enkle puslespill, leire. Lære å kle av/på seg selv Begynnende do trening med enkle puslespill, leire. Lære litt om kroppsdeler og dens funksjoner Øve på et godt blyantgrep får økt forståelse for gode vaner som vasking av hender før vi spiser, etter toalettbesøk og tilbereding av mat Får økt forståelse for viktigheten av tannpuss og klær etter vær. side 16

17 Kunst, kultur og kreativitet Handler om uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barn møter fagområde gjennom: Møte forskjellige materialer. Får mulighet til å drive med modelleire og vanlig leire Får høre og begynner å gjenta enkle barnesanger. Bevegelsessanger i samlingsstund. De voksne leser bøker og eventyr. Mulighet til å tegne og male. Får høre på musikk som passer til aldersgruppa. Underholdning på sommeravslutning. Begynner med fargelegging innenfor streker. Deltar i sanger og bevegelsessanger. Får mulighet til å jobbe med leire. Får mulighet til å drive med maling og fingermaling. Lage snøskulpturer og farge is Hører på musikk og har mulighet til å danse. Underholdning på sommeravslutning. Får mulighet til å jobbe med leire. «leser» bøker selv, blir lest historier for. Lage snøskulpturer og farge is, male på snø. Får mulighet til å drive med maling og fingermaling. Får mulighet til å dramatisere eventyr. Egen underholdning på sommeravslutning. side 17

18 Natur, nærmiljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barn møter fagområde gjennom: Gå turer i skogen og i nærmiljøet. Lete etter og studere forskjellige kryp på bakken. Å få høre om vær og årstider i samling. Å få leke i snøen og ake. Vi besøker lavvoen og gapahuken. Studere og plukke blomster og blader. Gå turer i skogen og i nærmiljøet Lete etter og studere forskjellige kryp på bakken. Å snakke om vær og årstider i samling Å få leke i snøen, ake og lage snøskulpturer. Vi besøker lavvoen og gapahuken. Plukke blomster og snakke om hva de heter. Gå turer i skogen og i nærmiljøet. Plukke blomster og snakke om hva de heter. Søppelsortering i barnehagen og plukke søppel i nærområdet for å verne naturen. Lete etter og studere forskjellige kryp på bakken. Å snakke om vær og årstider i samling, å være med å vurdere hvor mye de bør ha på seg ute Tur til teknisk museum med eksperimenter. Få se i faktabøker (flora, dyrebøker, insektsbøker) om forskjellige dyr og planter. Å få leke i snøen, gå på ski og lage snøskulpturer. Vi snakker om vekst og aldring i førskolen. side 18

19 Vi har verdensrommet og planetene som tema i førskolen. Vi besøker lavvoen og gapahuken side 19

20 Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Den etiske veiledningen barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Barn møter fagområde gjennom: Fundere sammen med barna når de lurer på noe (hvorfor bor marken i jorda?) Får innsikt i grunnleggende verdier som er forankret i menneskerettighetene. opplever høytidene gjennom pynting med farger, fortellinger, bilder, sang og musikk Jule-og påskesamling i kjelleren Fundere sammen med barna når de lurer på noe (hvorfor bor marken i jorda?) Prøver å løse konflikter med veiledning fra voksne Får innsikt i grunnleggende verdier som er forankret i menneskerettighetene. opplever høytidene gjennom pynting med farger, fortellinger, bilder, sang og musikk Jule-og påskesamling i kjelleren Får jobbe med «du og jeg og vi to» Fundere sammen med barna når de lurer på noe (hvorfor bor marken i jorda?) Prøve å løse konflikter på egenhånd Får innsikt i grunnleggende verdier som er forankret i menneskerettighetene. opplever høytidene gjennom pynting med farger, fortellinger, bilder, sang og musikk side 20

21 Nærmiljø og samfunn Styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn møter fagområde gjennom: Være med på butikken. Sitte på med forskjellige transportmidler Sommertur Markering av samefolkets dag Være med på butikken. Sitte på med forskjellige transportmidler Sommertur Turer til biblioteket Vi markerer Lucia med gudstjeneste i kirken (kan reservere seg mot) Markering av samefolkets dag Være med på butikken. Sitte på med forskjellige transportmidler Sommertur Turer til biblioteket Vi markerer Lucia med gudstjeneste i kirken (kan reservere seg mot) Markering av samefolkets dag Hjerteprogrammet Forske på «gamledager» på Grua side 21

22 Antall, rom og form Handler om å gjøre barna kjent med tall, former, mønster, størrelser, mål, plassering og orientering Barn møter fagområde gjennom: Sortere leker. Lese bøker med tall og telling, telle med de voksne. puttekasse pusle med ramme Får høre eventyr med fokus på matematiske begreper (for eksempel geitekillingen som kunne telle til ti) Synger sanger med telling i samling Dekke på bordet, telle kopper og tallerkener. Dele ut frukt, telle barn og frukt. Sorterer søppel i barnehagen Samtaler i samling om tid (ukedager, måned, årstid) Perlebrett, oppfordre til å lage mønster. Får høre eventyr med fokus på matematiske begreper (for eksempel geitekillingen som kunne telle til ti) Enkle spill Førmatematiske begreper (over, under osv) Telleregler Matematikk i førskolesammenheng (størrelse, rekkefølge, antall, former, mønster, vekt, volum, tid og mål). Samtaler i samling om tid (ukedager, måned, årstid) Sortere leker Spill med sortering Sorterer søppel i barnehagen Er med og lager mat perlebrett Får høre eventyr med fokus på matematiske begreper (for eksempel geitekillingen som kunne telle til ti) Tall og telling side 22

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Progresjonsplan innenfor fagområdene

Progresjonsplan innenfor fagområdene Progresjonsplan innenfor fagområdene Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år.

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer