Progresjonsplan for Malmgruben barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Progresjonsplan for Malmgruben barnehage"

Transkript

1 Progresjonsplan for Malmgruben barnehage

2 Innhold Innledning progresjonsplan:... 3 Barns medvirkning... 4 Barns medvirkning... 5 Barns utvikling... 6 Selvstendighet i hverdagsaktiviteter... 7 Sosialt samspill... 8 Lek... 9 Språk/kommunikasjon Motorikk Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, nærmiljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form side 2

3 Innledning progresjonsplan: Progresjon betyr fremskritt, det du ikke får til i dag, mestrer du i morgen eller neste år. Utvikling og progresjon i barnehagetiden har sammenheng med å tilegne seg kunnskap og å lære seg ferdigheter. I Malmgruben barnehage skal vi tilrettelegge for at barn møter forskjellige utfordringer ut fra alder, interesse og ferdigheter. Progresjonsplanen er delt inn i 3 hovedtemaer: Barns medvirkning handler om hvordan vi tilrettelegger for at barn skal få mulighet til å være med og påvirke sin egen hverdag til forskjellige aldre. Barns utvikling handler om hva vi jobber for at barn skal mestre innen områdene selvstendighet i hverdagsaktiviteter, sosialt samspill, språk/ kommunikasjon, lek og motorikk. Rammeplanens fagområder presenterer hvordan barn møter fagområdene til forskjellig alder Progresjonsplanen er delt opp i aldrene 1-2 år, 3-4 år og 5-6 år, innenfor hvert område har vi skrevet litt om hva dette handler om Malmgruben barnehage ønsker å være med å gi barna best mulig utgangspunkt for å møte skolen og å utvikle seg videre som den unike personen det enkelte barnet er. Vi vil støtte barna fra å herme med lyder til å kunne utrykke seg verbalt, fra fingermaling til maling med pensel og pinsettgrep. Fra «mitt og meg» til «oss og dele» Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess og at vi ikke måler resultater. Synlig vekst og utvikling er fokus. side 3

4 Barns medvirkning De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktivt deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Barnehageloven Barns rett til medvirkning er lovfestet gjennom barnehageloven, og er beskrevet i rammeplanen for barnehagers innhold og oppgaver. Rammeplanen trekker frem at barn har rett til innflytelse, og å gi utrykk for sitt syn på alle sider av barnehagen. Barna skal oppleve tilknytting til barnegruppa, men også kjenne at de kan utøve selvbestemmelse og gi utrykk for egne intensjoner. Vi jobber med barns medvirkning i det daglige, der vi er lydhøre for barns utrykk for hvordan de har det i barnehagen og hva som er viktig for dem. Vi vil se etter hvor de har oppmerksomheten og lete etter barns intensjoner. Malmgruben barnehage jobber med prosjekter. Her er barna med og bestemmer tema vi skal jobbe med, dette gjøres gjennom idemyldring i mindre grupper, der forslag kommer opp. Forslagene på tema presenteres i felles samling (for de som skal være med i prosjektet, avdeling eller aldersgrupper) der det bestemmes hva som blir tema. Videre jobber vi med idemyldring for å få innspill i hvordan vi skal jobbe med tema, hva ønsker barna av turer, aktiviteter og forming? Innspill fra barna gjennom prosjektet og etter prosjektet slutt vil være en del av evalueringen. Malmgruben barnehage vil også ha barnemøter, med de eldste barna. På disse møtene vil vi be om tilbakemeldinger på barnehagehverdagen og ha tema som hvordan er garderobesituasjonen, eller hvordan skal vi jobbe med hvordan vi er med hverandre. Barns medvirkning vil komme til utrykk på forskjellige måter ut fra barns alder og modning, på neste side har vi beskrevet kort hvordan vi legger til rette for dette til forskjellige aldere. side 4

5 Vi jobber for at barna skal få medvirkning gjennom: Barns medvirkning Å «lese» barns kroppsspråk og intensjoner og følge opp dette Fange opp deres interesser, se hva de er opptatt av, og bygge videre på dette Gi barna valg (eks vil du være inne eller ute, vil du leke med klosser eller dukker) Deltagelse i samlingsstund (eks at barna trekker sang) Planlegging og evaluering av prosjekt Voksne observerer interesser Å gi barna valg på aktiviteter Undre seg sammen barn og voksne Deltagende i samlingsstund Barnemøter Planlegging og evaluering av prosjekter Voksne observerer interesser Gi barna valg på aktiviteter Undre oss sammen med barna, bruke tid til å forstå. Deltagelse i samlingsstund side 5

6 Barns utvikling Vi krabber, står løper og går Gjennom barnehagetiden går barnet gjennom store utviklinger. Noen barn har ikke lært og gå når de starter i barnehagen, mens de løper og er aktive når de slutter. De går fra og gi utrykk for det de mener gjennom ansiktsuttrykk, kroppsspråk, gråt og latter til og kunne fortelle hva de tenker og mener. Malmgruben barnehage skal være med og støtte barnet i denne utviklingen og jobbe for at de skal mestre mest mulig selv. Vi kan legge til rette for utvikling og progresjon i hverdagen. Her beskriver vi kort hva vi jobber for at de skal mestre til forskjellige tider innenfor: hverdagsaktiviteter, sosialt samspill, språk/ kommunikasjon, lek og motorikk. Barnehagene i Lunner kommune bruker «ALLE MED» skjemaene som observasjonsmetode og utgangspunkt for foreldresamtaler. «ALLE MED» skjemaene dekker disse områdene og gir oss et godt bilde på barns utvikling og progresjon I denne delen beskriver vi hva vi jobber for at barn skal mestre innen områdene Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Sosialt samspill Lek Språk/kommunikasjon Motorikk side 6

7 Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Hverdagslivet er viktig for barnets læring og utvikling. Handler om på- og avkledning, matsituasjonen, hvile og renslighet. Vi jobber mot at barn skal mestre: Barnet er «venn» med sengen, hvile er en god opplevelse. Spiser og drikker alene ved måltidet. Selvstendig i av- og påkledning. Er tørr, sier ifra om behov for å gå på do. Klarer seg selv på do. Vaske hendene selv Ved måltid, hjelpe til å bestemme hva de vil ha på maten og si ifra når de vil ha mer mat. Hjelpe til i på- og avkledning (, ta på lue, ta av sko). Er samarbeidsvillig i hverdagsaktiviteter. Deltar i samlingsstund/aktiviteter. Deltar aktivt i av- og påkledning. Takler overganger fra en aktivitet til en annen. Hjelper til å bestemme hva de vil ha på seg. Tar imot enkle ansvarsoppgaver, f.eks hjelpe de små med noe. Innretter seg etter barnehagens ordensrutiner. Har kunnskap om seg selv. Klarer å kjede seg i perioder, tåler å «drive» litt uten å bli aktivisert av voksne. side 7

8 Sosialt samspill Samspill og vennskap i barneårene er svært viktig for barns trivsel og utvikling. Vi skal hjelpe barna til å danne vennskap og utvikle sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om hvordan vi oppfører oss i forhold til hverandre og hvordan vi samhandler med andre mennesker. Vi jobber mot at barn skal mestre: Kunne vise omsorg for hverandre. Viser ulike følelser. Samspiller i titt-tei-lek. Iakttar andre barns lek. Gjør krav på leker som sine. Leker parallell-lek, imiterer. «gir» fra seg leker til andre barn. Tar kontakt med andre. Venter på tur i lekesituasjon og enkle spill. Viser empati, trøster de som gråter. Samarbeider med andre barn. Har en viss selvkontroll, kan vise følelser uten at det går utover andre. Kunne ta hensyn når de små sover. Snakke med hverandre på en pen og ordentlig måte. Viser akseptable følelsesuttrykk i forhold til sinne, engstelse og frustrasjon. Tar kontakt med andre barn på en positiv måte. Er initiativrik og sosialt aktiv, uten å opptre som verdensmester eller trykke andre ned. side 8

9 Lek Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må støtte, inspisere og oppmuntre barna i deres lek. Vi jobber mot at barn skal mestre: Begynnende turtakingslek. Er aktiv i grovmotorisk lek. Prøver ut leketøy, funksjonslek. Utforsker gjenstander og leketøy. Å ha et variert lekereportoar. Begynnende late-som-lek. Leker med andre barn. Tar initiativ til alene-lek. Blir værende i leken. Å knytte vennskapsbånd. Tør å prøve nye ting, takler utfordringer. Forstår spillregler for lek Viser trygghet i barnehagens daglige utfordringer. Tør protestere, argumentere og hevde egne synspunkter. Tar initiativ til aktivitet og samspill, er en positiv faktor i gruppa. Deltar i regellek og rollelek. side 9

10 Språk/kommunikasjon Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Dette vil vi jobbe med ved å skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og gleder ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Vi vil også fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen. Vi jobber mot at barn skal mestre: Forstå enkle beskjeder Forstå en del vanlige hverdagsord Gjøre seg forstått ved hjelp av språk eller kroppsspråk (peking). Benevner gjenstander/personer med egne ord. Forstå instruksjon med to ledd Bruker 2-3 ordssetninger Ha uttale som er forståelig for ukjente Forstår noen fargenavn Gjengir deler av kjente rim/regler og sanger Begynne å kjenne igjen tall og bokstaver Begrepsforståelse (preposisjoner) Ha empati for andre Forteller en historie med en viss sammenheng Uttaler rette konsonantsammensetninger Bruker rimord, tøyser og leker med språket Mestrer hverdagsspråk med vanlig og rett setningsstruktur, småord og bøyninger Forstår kollektive beskjeder side 10

11 Motorikk I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og instinkt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Personalet må forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barnas sansemotoriske og kroppslige lek. De må inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. Vi jobber mot at barn skal mestre: Bruker pinsettgrep. Går i trapper. Være med på tur i terreng. Putter former i innpasningsbrett. Er grov motorisk aktiv, for eksempel hopper, klatrer, løper. Sykler på trehjulssykkel. Bruker alle grunnbevegelsene (rulle, krabbe). Legger puslespill. Imiterer kroppsbevegelser. Viser utholdenhet i grovmotoriske aktiviteter. Tegner hodefoting. Kaster og tar i mot stor ball. Tegner og fargelegger med voksent blyantgrep. Mestrer å balansere på en fot eller hinke. Klipper etter strek. Kunne delta på hinderløype. side 11

12 Fagområdene Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagen, og den inneholder målsetninger for personalets arbeid innenfor alle fagområdene knyttet til ulike modningstrinn for barna. Arbeidet vårt vil så langt det er mulig tilpasses det enkelte barn. Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barnehagen skal la barn få utfolde sin skaperglede, undring og utforskertrang. Det er viktig at personalet støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. side 12

13 Kommunikasjon, språk og tekst Skriftlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å få forstå begreper. Barn møter fagområde gjennom: konkreter Pekebøker Bli lest for og se på bilder Samtaler ved hverdagsaktiviteter (voksne bruker språket aktivt i alle situasjoner, stellesituasjon, av og påkledning) Bevegelses sanger, plakatsanger Tegning ipad snakkepakken Rim og regler Bli lest for og se på bilder Samtaler ved hverdagsaktiviteter (matsituasjon, av og påkledning) Dramatisere fortellinger og la de få fortelle historier Lekeskrive/tegne Samlingsstund Snakkepakken Rim og regler Ipad Lytte til andre, og vente på tur. Lest historier for. Fortelle egne historier. Ukas ord og hva vi forbinder med ordet.. Skrive. Tallsiffer og bokstaver Øve på konflikthåndtering ved å bruke språket. Rytme klapping Rim og regler Sanger Ipad bruk Snakkepakken side 13

14 samlingsstund Lytte til andre, og vente på tur. Dramatisere fortellinger og la de få fortelle historier Lekeskriving/tegne side 14

15 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barn møter fagområde gjennom: Bevege seg i ujevnt terreng. Øve på å spise selv. Finmotoriske aktiviteter, knottebrett og tegne/male med fingre/pensel Ulike bevegelser til sang, dans og musikk Håndhygiene Få erfaring med varierte og allsidige bevegelser gjennom sang, dans og musikk, Krabbe, gå, klatre og hoppe. Få erfaring Bevege seg i ujevnt terreng. Finmotoriske aktiviteter, klippe, perlebrett, perle smykker og tegne/male med fingre/pensel Håndhygiene Fokus på gode matsituasjoner, sende og vente på mat Få erfaring med varierte og allsidige bevegelser gjennom sang, dans og musikk, Bevege seg i ujevnt terreng. Finmotoriske aktiviteter, klippe, perlebrett, perle smykker og tegne/male med fingre/pensel Fokus på gode matsituasjoner, sende og vente på mat Få erfaring med varierte og allsidige bevegelser gjennom sang, dans og musikk, sykle, klatre, løpe og hoppe. Få erfaring side 15

16 med enkle puslespill, leire, sykle, klatre, løpe og hoppe. Få erfaring med enkle puslespill, leire. Lære å kle av/på seg selv Begynnende do trening med enkle puslespill, leire. Lære litt om kroppsdeler og dens funksjoner Øve på et godt blyantgrep får økt forståelse for gode vaner som vasking av hender før vi spiser, etter toalettbesøk og tilbereding av mat Får økt forståelse for viktigheten av tannpuss og klær etter vær. side 16

17 Kunst, kultur og kreativitet Handler om uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barn møter fagområde gjennom: Møte forskjellige materialer. Får mulighet til å drive med modelleire og vanlig leire Får høre og begynner å gjenta enkle barnesanger. Bevegelsessanger i samlingsstund. De voksne leser bøker og eventyr. Mulighet til å tegne og male. Får høre på musikk som passer til aldersgruppa. Underholdning på sommeravslutning. Begynner med fargelegging innenfor streker. Deltar i sanger og bevegelsessanger. Får mulighet til å jobbe med leire. Får mulighet til å drive med maling og fingermaling. Lage snøskulpturer og farge is Hører på musikk og har mulighet til å danse. Underholdning på sommeravslutning. Får mulighet til å jobbe med leire. «leser» bøker selv, blir lest historier for. Lage snøskulpturer og farge is, male på snø. Får mulighet til å drive med maling og fingermaling. Får mulighet til å dramatisere eventyr. Egen underholdning på sommeravslutning. side 17

18 Natur, nærmiljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barn møter fagområde gjennom: Gå turer i skogen og i nærmiljøet. Lete etter og studere forskjellige kryp på bakken. Å få høre om vær og årstider i samling. Å få leke i snøen og ake. Vi besøker lavvoen og gapahuken. Studere og plukke blomster og blader. Gå turer i skogen og i nærmiljøet Lete etter og studere forskjellige kryp på bakken. Å snakke om vær og årstider i samling Å få leke i snøen, ake og lage snøskulpturer. Vi besøker lavvoen og gapahuken. Plukke blomster og snakke om hva de heter. Gå turer i skogen og i nærmiljøet. Plukke blomster og snakke om hva de heter. Søppelsortering i barnehagen og plukke søppel i nærområdet for å verne naturen. Lete etter og studere forskjellige kryp på bakken. Å snakke om vær og årstider i samling, å være med å vurdere hvor mye de bør ha på seg ute Tur til teknisk museum med eksperimenter. Få se i faktabøker (flora, dyrebøker, insektsbøker) om forskjellige dyr og planter. Å få leke i snøen, gå på ski og lage snøskulpturer. Vi snakker om vekst og aldring i førskolen. side 18

19 Vi har verdensrommet og planetene som tema i førskolen. Vi besøker lavvoen og gapahuken side 19

20 Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Den etiske veiledningen barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Barn møter fagområde gjennom: Fundere sammen med barna når de lurer på noe (hvorfor bor marken i jorda?) Får innsikt i grunnleggende verdier som er forankret i menneskerettighetene. opplever høytidene gjennom pynting med farger, fortellinger, bilder, sang og musikk Jule-og påskesamling i kjelleren Fundere sammen med barna når de lurer på noe (hvorfor bor marken i jorda?) Prøver å løse konflikter med veiledning fra voksne Får innsikt i grunnleggende verdier som er forankret i menneskerettighetene. opplever høytidene gjennom pynting med farger, fortellinger, bilder, sang og musikk Jule-og påskesamling i kjelleren Får jobbe med «du og jeg og vi to» Fundere sammen med barna når de lurer på noe (hvorfor bor marken i jorda?) Prøve å løse konflikter på egenhånd Får innsikt i grunnleggende verdier som er forankret i menneskerettighetene. opplever høytidene gjennom pynting med farger, fortellinger, bilder, sang og musikk side 20

21 Nærmiljø og samfunn Styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn møter fagområde gjennom: Være med på butikken. Sitte på med forskjellige transportmidler Sommertur Markering av samefolkets dag Være med på butikken. Sitte på med forskjellige transportmidler Sommertur Turer til biblioteket Vi markerer Lucia med gudstjeneste i kirken (kan reservere seg mot) Markering av samefolkets dag Være med på butikken. Sitte på med forskjellige transportmidler Sommertur Turer til biblioteket Vi markerer Lucia med gudstjeneste i kirken (kan reservere seg mot) Markering av samefolkets dag Hjerteprogrammet Forske på «gamledager» på Grua side 21

22 Antall, rom og form Handler om å gjøre barna kjent med tall, former, mønster, størrelser, mål, plassering og orientering Barn møter fagområde gjennom: Sortere leker. Lese bøker med tall og telling, telle med de voksne. puttekasse pusle med ramme Får høre eventyr med fokus på matematiske begreper (for eksempel geitekillingen som kunne telle til ti) Synger sanger med telling i samling Dekke på bordet, telle kopper og tallerkener. Dele ut frukt, telle barn og frukt. Sorterer søppel i barnehagen Samtaler i samling om tid (ukedager, måned, årstid) Perlebrett, oppfordre til å lage mønster. Får høre eventyr med fokus på matematiske begreper (for eksempel geitekillingen som kunne telle til ti) Enkle spill Førmatematiske begreper (over, under osv) Telleregler Matematikk i førskolesammenheng (størrelse, rekkefølge, antall, former, mønster, vekt, volum, tid og mål). Samtaler i samling om tid (ukedager, måned, årstid) Sortere leker Spill med sortering Sorterer søppel i barnehagen Er med og lager mat perlebrett Får høre eventyr med fokus på matematiske begreper (for eksempel geitekillingen som kunne telle til ti) Tall og telling side 22

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen

Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen Progresjonsplan Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen Fagområde Mål Tiltak Kropp, bevegelse, mat og helse Mestre de grunnleggende bevegelsene (løpe, hoppe, hinke, klatre,

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet!

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet! Progresjonsplan Bogafjellbakken Naturbarnehage Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den er et vedlegg til årsplanen. «Barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjon betyr framskritt. Det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi presenterer forslag til

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' '

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' ' " " # $ " % $ & ( ) *, --./ * 0 ) ) 1 2 3,34 2 #$ $%&(#)**)("),&-") )("-"%)* 5 *./001.2* 6 7 0 0.7 0 % 7-1 ( # -"("$ 3*,""4*(*#*,43$ ()",2 -3)**& %%)*% 5678 & 6 8 6 5 67 5 51 %%* 5678 & # 9 (2 5 5 %*%

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Hvert fagområde i rammeplanen dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig både i

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer den tiden de er i barnehagen. Det skal være en progresjon slik at vi

Detaljer

Hvorfor en progresjonsplan?

Hvorfor en progresjonsplan? Hvorfor en progresjonsplan? Dette er en hjelp for oss i personalet til å sikre at alle barna har en god og naturlig progresjon i utviklingen sin. Progresjonsplanen er knyttet opp til fagområdene fra rammeplanen.

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk!

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk! Konnerud BARNEHAGE Vi skaper gyldne øyeblikk! Drammen kommunale barnehagers visjon: «Vi vil gjøre hver dag verdifull» Innhold 5-åringen... 4 5 4-åringen... 6 7 3-åringen... 8 9 2-åringen... 10 11 1-åringen...

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Barnehagen skal bidra til en god start på livet og livslang læring. Som en del av årsplanen

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage. Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme

Detaljer

Progresjonsplan for Stenseth barnehage

Progresjonsplan for Stenseth barnehage Progresjonsplan for Stenseth barnehage Vi har delt inn progresjonsplanen vår etter fagområdene som Rammeplanen sier vi skal jobbe med. Aldersinndelingen er veiledende og fleksibel, og barnas utvikling

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Progresjonstabell for barnehagens fagområder

Progresjonstabell for barnehagens fagområder Progresjonstabell for barnehagens fagområder NERDRUMSHAGEN BARNEHAGE 1. august 2017 Skrevet av: Marianne Hedenstad Progresjonstabell for barnehagens fagområder [Skriv inn undertittel for dokumentet] Progresjon

Detaljer

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON Hensikten med progresjonsplanen er å vise hvordan vi arbeider med Rammeplanens ulike fagområder, og hvordan vi arbeider forskjellig med de ulike aldersgruppene i barnehagen. Progresjon betyr framskritt,

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av:

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: INNLEDNING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen (RP) Vedtekter Opplevelses og erfaringsplan Årsplan Månedsplaner Opplevelse og erfaringsplan bygger

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Det er en utfordring å lage en plan som denne, spesielt med tanke på at vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. 1 Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. 1 åringene Mål: Barna skal få gode erfaringer

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskapene,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Innhold. Forside s. 1. Innhold s. 2. Forord s.3. Kommunikasjon, språk og tekst s. 4. Kropp, helse og bevegelse s. 5

Innhold. Forside s. 1. Innhold s. 2. Forord s.3. Kommunikasjon, språk og tekst s. 4. Kropp, helse og bevegelse s. 5 1 Innhold Forside s. 1 Innhold s. 2 Forord s.3 Kommunikasjon, språk og tekst s. 4 Kropp, helse og bevegelse s. 5 Kunst,, kultur og kreativitet s. 6 Natur, miljø og teknikk s. 7 Etikk, religion og filosofi

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer