Ekstremvær og forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstremvær og forsikring"

Transkript

1 Ekstremvær og forsikring Et undervisningsverktøy om naturfarer, beredskap og risikovurdering

2 Dette undervisningsverktøyet om naturfarer, beredskap og risikovurdering er i løpet av høsten 2012 utviklet i samarbeid med Finans Norge (FNO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Verktøyet er utprøvd og tilpasset bruk i ungdomsskolen. Den praktiske utformingen er i vesentlig grad gjort av pedagogikkstudentene Caroline Bach, Johanne Sofie Strand, Stine H Torgersen og Therese Thelle, i samspill med fagmiljøene i Finans Norge.

3 s Veiledning Generelt Dette verktøyet legger opp til følgende to hovedaktiviteter: 1. Bruk av nettstedet Miljølære, Se dette. Nettstedet er utviklet av Skolelaben i realfag ved Universitetet i Bergen og Avdeling for undervisning i bærekraftig utvikling ved Naturfagsenteret. Aktiviteten innebærer registrering av ekstreme værhendelser lokalt, med påfølgende intervjuer i nærmiljøet om folks tanker og holdninger til klimaendringer og om betydningen av lokal beredskap. 2. Bruk av kunnskap og data fra ovennevnte aktiviteter, som grunnlag for videre arbeid sammen med en «forsikringsekspert» fra et skadeforsikringsselskap. Verktøyet er prøvd ut i ungdomsskolen høsten Målsetting Å gi skoleelever større forståelse av klimaendringenes betydning for naturskaderisikoen, videre av hvordan man kan redusere risikoen for og de negative effektene av et stadig villere og våtere vær. Både skolen og skadeforsikringsselskapet kan ta initiativ til innledning av samarbeid mellom skole og selskap om et slikt læreprosjekt. Ideelt tidspunkt kan være i tiden umiddelbart etter en større naturskadehendelse, gjerne i nærmiljøet. Læreren og «forsikringseksperten» bør på forhånd bli enig om en gitt ekstremværsituasjon som de ønsker å fokusere på. Dette kan gjerne være en lokal hendelse i den senere tid, og som forsikringsveilederen har erfaringsbasert kunnskap om. Veiledning for klasselærer Hovedtemaet for undervisningen er tidsaktuelt og obligatorisk. Erfaring har også vist at undervisning med bruk av nettstedet Miljølære skaper et stort miljøengasjement blant elevene. Tidsbruk Aktiviteten med nettstedet Miljølære kan løpe som et prosjekt over lang tid men kan også begrenses til et ad hoc-prosjekt av et par tre dagers varighet. Aktivitetene passer som ledd i undervisningen i samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk. Andre viktige lære planmål, som trening i å lese og hente ut relevant informasjon samt tilhørende publisering, blir også dekket. Undervisningsmateriell Læreren må på forhånd ha satt seg inn i og helst tatt i bruk nettsidene Miljølære i undervisningen. En lokal naturskadehendelse aktualiserer temaet. For at elevene skal komme raskt og effektivt i gang med arbeidet, kan læreren på forhånd ha skrevet ut 2-3 artikler om en aktuell naturskade fra media. Disse kan danne utgangspunkt og kan også brukes i det påfølgende arbeidet. Når denne aktiviteten er satt i gang i klassen, kan læreren ta kontakt med et av skadeforsikringsselskapene og invitere en fagperson, «forsikringsekspert», inn i et samarbeid. Ta kontakt et av de lokale skadeforsikringsselskapene eller fra oversikten på FNOs nettsider: OmFNO/Medlemsbedrifter/medlemsbedrifter/. Veiledning for «forsikringsekspert» Temaet har stor betydning for de unges forhold til og forståelse av risiko generelt og klimarisiko spesielt. Mange forsikringsselskaper ønsker å etablere et forhold til framtidens kunder. Forsikringsselskapene er tjent med at de unge får et bevisst forhold til risiko generelt og til risiko knyttet til klimautfordringene spesielt. Aktiviteten er et godt utgangspunkt for å komme i gang med eller utvide samarbeidet med skolen. Kontakt med skolen «Forsikringseksperten» må ta kontakt med en ungdomsskole og invitere til samarbeid om inntil én undervisningsdag. FNO ved Næring og samfunnsavdelingen kan være behjelpelig med å formidle kontakter. Klasselæreren gjøres oppmerksom på dette undervisningsverktøyet, som ligger på under Skole Undervisningsmateriell. Avtale om undervisningsdag inngås. Tidsbruk, forarbeid og etterarbeid Undervisningsopplegget krever deltakelse i klasserommet mellom en halv og en hel skoledag. For en med litt erfaring med naturskadearbeid er det erfaringsmessig ikke vanskelig å fylle en hel dag med relevant innhold. Forsikringsrepresentanten overtar klassen denne dagen, mens læreren er bisitter og ansvarlig for nødvendig arbeidsro. I tillegg må det påregnes tre til fire timer til forberedelse, samråding med lærer og tilbakemelding til elevgruppene etter et avsluttende gruppearbeid. Undervisningsmateriell Det er laget to standariserte presentasjoner om skadesannsynlighet (ppt 1) og om naturskadefakta (ppt 2) i det medfølgende undervisningsmateriellet. Disse kan ved behov bearbeides av veilederen. Egenprodusert materiale kan med fordel benyttes i tillegg. Dette kan eksempelvis vise egne erfaringer med ekstremvær og naturskadeoppgjør. Egne bilder og filmer og aktuelle medieoppslag gir ekstra aktualitet og nærhet til temaet. Til elevenes selvstudium senere i prosjektet finnes også en faktasamling om forsikring og naturrisiko (worddok 1, se dette). 3

4 1. Undervisning med klasselærer Prosjektarbeid Registrering klimahendelser og intervjuer om ekstremvær (tidsbruk opp til lærer) Ta i bruk nettstedet Miljølære: Arbeid med et ekstremvær Registrering av lokale hendelser med ekstremvær. Hvis slike hendelser ikke har inntruffet nylig, bli kjent med registreringsmetodikken før klassen går direkte til intervjudelen. Intervjudelen kan eventuelt gjøres som hjemmelekse der elevene intervjuer familie, naboer osv. Eller kan gjennomføres som en begrenset aktivitet i en skoletime der for eksempel to og to elever intervjuer hverandre. Bli kjent med ekstremværsproblematikk, eventuelt med et opplevd lokalt ekstremvær og få erfaring med hva som er relevant informasjon i forbindelse med ekstreme værhendelser. Skape bevissthet rundt hva og hvordan elevene selv og andre tenker om klimaendringer. 4

5 2. Undervisning med ekstern aktør (1/2 1 dag) Foredrag med en fagperson fra skadeforsikring «Forsikringseksperten» kan ta utgangspunkt i to standariserte presentasjoner om sannsynligheter for skadehendelser (ppt1) og erstatningsfakta om norske naturskader (ppt 2). Førstnevnte for å belyse risiko generelt, sistnevnte for å fokusere spesielt på naturskaderisiko. Begge vedlagt her. For ytterligere aktualisering kan veileder med fordel ta i bruk egne bilder,filmer, eller medieoppslag, som viser egne erfaringer med ekstremvær og med naturskadeoppgjør. Skape interesse, forståelse og økt kunnskap om risiko generelt og om ekstremværrisiko spesielt. Elevene skal forstå hvordan risiko påvirker individ og samfunn og hvilken rolle forsikring har når ulykken inntreffer. Del 1. Generell risikoforståelse og vurdering av forsikringsbehov Miniforedrag om skadesannsynlighet generelt (ppt 1): Elevaktivitet Plassere ulike eksempler på situasjoner med ulik risiko i skjemaet skissert under (Veileder tegner dette opp på tavla). Eksemplene representerer alt fra dagligdagse til ekstreme hendelser. Bruk gjerne eksempler fra egen hverdag. Eksempelvis: 1. du glemmer regntøyet en dag med utrygg værmelding 2. mopeden din får skade etter et kjøreuhell 3. Iphonen din faller i vannet 4. sykkelen din blir stjålet 5. du blir skadd etter bilpåkjørsel 6. huset du bor i brenner ned 7. du trenger legebehandling mens du er på ferie 8. du oppdager at lommeboka er borte etter besøk på et utested 9. du forstuer fingeren undrer lek eller sport 10. du brekker benet på skogstur Flere eksempler kan tas med. Liten skade Middels skade Stor skade Lite sannsynlig Litt sannsynlig Mer sannsynlig La elevene få 5 minutter til å tenke individuelt først. Tegn opp skjemaet på tavla i mellomtiden. Eller tegn alternativt opp et enkelt diagram der x-aksen representerer økende skaderisiko og y-aksen representerer økende sannsynlighet. Deretter kan en av elevene komme fram og fylle inn forslagene fra de andre. Prøv å komme fram til en felles forståelse. Dialog veileder/klasse Besvare spørsmål fra veileder: Skyldes alle skadehendelser over bare uflaks? Hvordan kunne skaderisikoen blitt redusert? I hvilke av disse tilfellene er det behov for forsikring? Å få elevene til å reflektere rundt risiko generelt, sannsynlighet for og konsekvens av skade, og vurderinger omkring forsikringsbehov. 5

6 Del 2. Hva kan skje i nærmiljøet ved ekstremvær? Foredrag om naturskadefakta, standarisert eller egenprodusert (ppt 2): Elevaktivitet Individuelt arbeid. 1. Studér et eksempelbilde fra et område svært utsatt for naturskader, mange risikoelementer å ta tak i. Hvilke naturskader kan inntreffe her? (Se kopieringsoriginal bakerst): 2. Gå deretter til eget lokalmiljøet/bybildet/eller noe kjent. Hvilke naturskader kan inntreffe her? Veileder stiller spørsmål: Hva kan skje når ekstremvær rammer? Hvilke tiltak kan gjøres for å forhindre eller redusere skadene? Gi elevene tid, gjerne i grupper, til å oppdage utfordringer og til å reflektere rundt disse. Utfordre elevene til å komme med forslag til tiltak. Analyse av intervjuene Veileder er ordstyrer: Plenumsamtale. Elevenes erfaringer, tanker og funn. Se på resultater og statistikk ved hjelp av veilederens presentasjon og ved hjelp av Reflektere over hvilke utfordringer et endret klima med mer ekstremvær får. Skape bevissthet rundt eget og andres ansvar. Reflektere over hvilke utfordringer et endret klima med mer ekstremvær får. Skape bevissthet rundt eget og andres ansvar. Gi øvelse i å se og drøfte risiko. Skape en løsningsorientert holdning. Se hvordan ekstremvær påvirker samfunnet lokalt. Veileder oppsummerer kort fra undervisningsdagen. Veileder orienterer deretter om at elevene i neste leksjon, sammen med klasselæreren skal innta ulike roller som samfunnsaktører i lokalmiljøet under og etter en større naturhendelse. Videre at elevgruppenes rapporter skal sendes per e-post til veileder, som vil gå gjennom disse og sende tilbakemelding til hver gruppe. Veileder fra forsikring takker deretter for seg og dimitteres. 6

7 3. Undervisning med klasselærer Prosjektavslutning med rollespill i grupper Elevgrupper inntar roller som representanter for ulike samfunnsaktører. Elevene arbeider i grupper på tre. De får utdelt rollene som ulike samfunnsaktører, som må forholde seg til det aktuelle ekstremværet. Læreren har delt klassen inn i grupper på forhånd. Eksempler på roller er: Kommuneadministrasjon, lokalpolitiker, rikspolitiker, forsikringsselskap, berørt familie, berørt jordbruker, entreprenør/håndtverkerbedrift, vegvesenet, televerket, jernbaneverket, klimaekspert, osv. Forarbeid, gruppevis Gruppene debatterer hver for seg og noterer svar og konklusjoner. De får noen spørsmål å jobbe ut fra, eksempelvis: 1. På hvilken måte ble dere involvert i eller rammet av ekstremværet? 2. Hva kan skje i framtiden? Er det sannsynlig at noe slikt skjer igjen? 3. Hva kan dere gjøre i den samfunnsrollen dere har for å? a. forhindre at noe tilsvarende skjer igjen og b redusere konsekvensene av den aktuelle naturskaden Prøv å tenke på flere muligheter. 4. Hva er økonomisk realistisk og forsvarlig? Hvordan blir for eksempel valgene deres påvirket av kostnadene som de foreslåtte tiltakene vil medføre? Er tiltakene praktisk og økonomisk gjennomførbare? Gruppene sender en e-post til veileder fra forsikring med sine forslag til svar og konklusjoner. Presentasjoner i plenum Elevaktivitet Gruppene innarbeider tips, råd og korreksjoner fra veileder fra forsikring. Hver gruppe får noen minutter til å legge fram refleksjonene sine, ut fra den rollen de har fått tildelt. Elevene skal vise et bevisst og handlingsorientert forhold til klimaendringer, ekstremvær og forsikring. Videre forstå at ulike samfunnsaktører kan ha forskjellige interesser og derfor kan forholde seg ulikt til dette. Presentasjonen blir en oppsummering av prosjektet, der læreren også får anledning til å vurdere elevenes engasjement, innsats og kunnskapstilegnelse. Få fram ulike tiltak samfunnsaktører kan, bør eller må ta for å redusere risikoen for at en slik hendelse rammer lokalmiljøet igjen og for å redusere konsekvensene av en slik hendelse, hvis den skulle inntreffe på nytt. Etterarbeid for veileder fra forsikring Veileder fra forsikring går gjennom svarene, og gir tips, råd og eventuelle korreksjoner. Veileder legger samtidig ved til ytterligere selvstudium en samling faktaark om forsikring og naturrisiko (egen worddokument, se dette). 7

8 4. Avsluttende erfaringsutveksling Lærer og forsikringsveileder utveksler erfaringer fra prosjektet og vurderer behov eller ønsker om fortsatt samarbeid. Hansteens gt. 2 Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo Telefon Telefaks

9 Kopieringsoriginal til bruk under grupperarbeid

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer