VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 2: BRNNTEKNISK RMMEPLN Omsorgsboliger - Tanabru Denne rapporten gir en overordnet presentasjon av de branntekniske krav som vil stilles til prosjektet, og hvordan de foreslåtte planløsningene kan løses brannteknisk NS Kathrine Skau SWEO Revisjon Revisjon gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Oppdragsnr: 364_2012 ntall sider inkl denne:

2 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 2 av 14 Innhold Dokumentasjon... 3 Konklusjon... 3 orhold som må ivaretas ved detaljprosjektering... 3 orhold som må ivaretas i bruksfasen... 4 Kravspesifikasjon og prosjekteringskriterier... 4 TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann... 6 TEK 11 5 Sikkerhet ved eksplosjon... 6 TEK 11 6 Brannspredning mellom byggverk... 6 TEK 11 7 Brannseksjoner... 7 TEK 11 8 Brannceller... 8 TEK 11 9 Materialer og produkters egenskaper ved brann (RKL 6)... 9 TEK Tekniske installasjoner TEK Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider TEK Utgang fra branncelle TEK Rømningsvei TEK Tilrettelegging for slokking av brann TEK Tilrettelegging for rednings og slokkeutstyr... 14

3 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 3 av 14 Dokumentasjon Bygningen er et nybygg, og prosjekteres i sin helhet med utgangspunkt etter Teknisk forskrift-2010, TEK veiledning 10, HO- 2/2011. TEK angir videre funksjonskrav i 12 hovedområder som skal tilfredstilles: 11 4 Bæreevne og stabilitet Sikkerhet ved eksplosjon Brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Brannceller Materialers og produkters egenskaper ved brann Tekniske installasjoner Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider Utgang fra branncelle Rømningsvei Tilrettelegge for slokking av brann Tilrettelegge for rednings- og slokkemannskap Konklusjon Bygget må helsprinkles som følge av formål og risikoklasse. Hver boenhet utgjør egen branncelle. Brannalarmanlegget installeres som heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Ledesystem monteres i korridor og i felles areal. Markeringslys over rømningsvei monteres også i boenhet. v hensyn til internevakuering er bygget seksjonert i 3 deler. or tilstrekkelig tid er brannmotstanden satt til REI 120-M. Det er også gjort vurdering arealene med tanke på assistert rømming. Bygningseier må sørge for at det utarbeides plan for intern evakuering. orhold som må ivaretas ved detaljprosjektering I henhold til TEK10 kap. 11,Innledning står det under Dokumentasjon i bruksfasen, at dokumentasjon fra detaljprosjekteringen og utførelsen skal blant annet omfatte a) Oppbygging av (skjemategninger) av funksjonalitet til branntekniske installasjoner, inklusive oversikt over forutsetninger relatert til ettersyn, kontroll og vedlikehold. b) Produktdokumentasjon (sertifikater, godkjenninger og produktdatablader) lle gjennomføringer gjennom branncellevegger og seksjoneringsvegger skal tegnes inn på egen branndokumentasjonstegning. Gjennomføringene nummeres og merkes om det er sanitær (S), Elektro (E) eller ventilasjon (V). Det føres et skjema som forteller hvilke tettemidler som er benyttet. lle dører merkes av på branndokumentasjonstegning med klassifisering, panikkbeslag og selvlukking.

4 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 4 av 14 ellesstuene er en del av rømningsveiene. Det må gjennom beregninger dokumenteres at fellesstuene ikke medfører noen ulempe for rømningen. ( Stråling og flammer) orhold som må ivaretas i bruksfasen Bygningens brannsikkerhetsnivå skal opprettholdes i bruksfasen. Byggeier plikter å ivareta brannsikkerhetskrav i driftsfasen. Når bygget er ferdigstilt er det Direktoratet for sikkerhet og beredskaps regelverk som gjelder. Brann og eksplosjonsloven og Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (OBTOT) [3] vil være aktuell litteratur for byggeier og bruker. Opplysninger om adresse og tiltakshaver Gårds og bruksnr: 13/ - - dresse: Tana helsesenter Tiltakshaver: Tana kommune nsvarlig søker: Byggebistand S PRO Brannteknisk: ByggeBistand S KPR Brannteknisk SWEO v/ Kathrine Skau Nils sgeir Samuelsen Sivilingeniør

5 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 5 av 14 Kravspesifikasjon og prosjekteringskriterier Kriterier Bruk / virksomhet Særskilt brannobjekt Bruksareal (BR) Grunnflate Totalt bruttoareal (BT) ntall tellende etasjer Omsorgssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Pleieinstitusjon Ja Total: 2003 m 2 - Hoveddel: 1692 m 2 (Hovedplan) - Tilleggsdel: 311 m 2 (Kjellerplan) Total: 1877,5 m 2 Total: 2269,5 m 2 - Hovedbygg: 1877,5 m 2 - Kjellerplan: 392 m 2 Kjellerarealet inneholder garderobeanlegg. Det utløser krav om at etasjen blir gjort tellende. Jfr TEK10, 6-1, etasjeantall. ntall tellende etasjer blir med dette 2. Maks samtidighet: 51 personer. Dimensjonerende antall personer - I hver boenhet: 20 enkeltrom, 1 dobbelt rom, dvs 21 personer - elles areal/ botjenesten: 4-6 personer - Dagsenter: 24 personer Brannbelastning MJ/m 2 <10 min forutsatt brannalarmanlegg med direktevarsling til 110 og adresserbare detektorer. Brannvesenets innsatstid Ubemannet brannstasjon med 8-10 mann i utrykning innbefattet ett røykdykkerlag (4 mann). (Kilde: Kjell Nilssen, Brannsjef Tana kommune, epost av ) Risikoklasse RKL 6 (or personer med nedsatt funksjonsevne) Brannklasse BKL 2. Brannalarmanlegg Nødlys Sprinkelanlegg Brannalarmkategori 2. Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Krav til lede- og utgangsmarkeringslys må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 eller tilsvarende Bygget skal ha automatisk brannslokkeanlegg Røykventilasjon trapperom Ventilasjonsanlegg som røykavtrekk Ikke aktuelt Ikke aktuelt

6 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 6 av 14 TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann orhold Løsning /Krav Kommentar ns undamenter Bæresystem Sekundærbærende bygningsdeler og etasjeskiller Takkonstruksjon Trappeløp R30. [B 30] Ringmur og fundament på kapillærbrytende sjikt Hovedplan: R60. [B 60], alt. 2- s1,d0. Ubrennbart. Hovedplan: R60. [B 60], alt. 2- s1,d0. Ubrennbart. Etasjeskiller 2-s1,d0 [ubrennbart] eller beskyttet med kledning K210-B-s1,d0 [K1] Takkonstruksjonen kan oppføres uten spesifikk brannmotstand forutsatt at denne ikke har betydning for bygg verkets stabilitet i rømningsfasen og dersom takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncelle begrensende bygningsdel dimensjo nert for tosidig brannpåkjenning. TEK 11 5 Sikkerhet ved eksplosjon orhold Løsning /Krav Kommentar ns Sikkerhet ved eksplosjon og brannfarlig vare Rom hvor den kan forekomme eksplosjon må utgjøre egen branncelle og må ha minst én trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er iverksatt for å sikre mot skade mot skader på personer og byggverk. Må avklares nærmere med byggherre om beboere benytter surstoff eller om det skal lagres surstoff. r TEK 11 6 Brannspredning mellom byggverk orhold Løsning /Krav Kommentar ns Brannspredning mellom byggverk vstanden skal være større en 8 meter uten det er truffet tiltak som hindrer brannspredning. Ingen nabobygg. r

7 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 7 av 14 TEK 11 7 Brannseksjoner orhold Løsning /Krav Kommentar ns Brannseksjon Byggverk i RKL 6 må deles vertikalt i minst to brannseksjoner slik at sengepasienter kan forflyttes/ evakueres horisontalt til sikkert sted. v hensyn til innvendig brannsmitte velges det å dele bygget i 3 seksjoner. Kravene for internevakuering oppfylles. r Seksjonering ved innvendig hjørne må utføres slik at seksjoneringsveggen føres minimum 8 meter frem og forbi hjørnet eller minimum 5 meter forbi innvendig hjørne i begge fasadene. Seksjoneringsveggens brannmotstand bestemmes ut fra BKL 2 og spesifikk brannenergi mellom MJ/m2. Seksjoneringsveggen må ha brannmotstand REI 120-M 2-s1, d0 [120].

8 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 8 av 14 TEK 11 8 Brannceller orhold Løsning /Krav Kommentar ns Utførelse av branncellebegrensede konstruksjoner Branncelleinndeling Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Tekniske og fyrrom må tilfredsstillebrannkrav EI 60. Øvrige brannceller EI 60. Brannklassifiserte konstruksjoner må være understøttet av konstruksjoner med minst like høy brannmotstand Kaldloft Deles opp i brannceller på maks 400 m 2 - Hver enkelt boenhet bygges som egne brannceller. - Korridor og fellestuer som egen branncelle. - Kontorer med tilhørende medisinrom og personalrom. - Dagsenter - Opphold /fellesareal dementavdeling. - Tekniske rom i kjeller. - Trapperom - Øvrige rom i kjeller og garderobe utgjør en branncelle. Kaldt loft i takkonstruksjon. real < 400 m 2. Takkonstruksjonen blir mest sannsynlig kompakttak konstruksjon. UT Spredning mellom brannceller Se TEK 10, 11 8 tabell 3 vedrørende krav for innbyrdes plassering av vinduer for å unngå brannsmitte mellom brannceller. Vinduene i innvendige hjørne må vurderes særskilt i henhold til TEK 10. are for brannspredning mellom branncelle i ulike plan og innvendige hjørner er tilfredsstillende redusert da bygget skal sprinkles. Dette gjelder imidlertid ikke for vinduer som beskytter rømningsvei. Dører i branncellevegger 1. Mellom brannceller: EI 30 Sa [B 30] 2. Branncelle Korridor: EI 30 Sa [B30] 3. Korridor korridor: EI 30 Sa [B30S] 4. Mot tekniske rom: EI 60 Sa [B60S] Se tegning for hvor panikkbeslag monteres. -klasse(0 5) som angir dokumentert holdbarhet på selvlukker ut i fra antall åpne lukke- sykluser, vurderes for hver enkelt dør. r

9 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 9 av 14 TEK 11 9 Materialer og produkters egenskaper ved brann (RKL 6) Overflater orhold Løsning /Krav Kommentar ns Overflater i rømningsvei B-s1,d0 [ln 1] (himling/tak) D fl s1 [G] (golv) Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei B-s1,d0 [ln 1] (himling/tak, vegg, sjakter og hulrom) D fl s1 [G] (golv) Utvendig overflate D-s3,d0 [Ut1] Kledninger Branncelle K 2 10 B s1, d0 [K1] Branncelle som rømningsvei K s1, d0 [K1 - ] Sjakter og hulrom K s1, d0 [K1 -]

10 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 10 av 14 TEK Tekniske installasjoner orhold Løsning /Krav Kommentar ns Ventilasjonsanlegg Kan stå i samme branncelle som den forsyner. Må utføres i ubrennbare materialer, unntak er små komponenter som for eksempel filter og lydfeller. vtrekk fra hovedkjøkkent på demensavdeling og dagsenter må enten føres gjennom sjakt som er egen branncelle eller kanaler må ha brannmotstand EI 30 2-s1,d0 [30] helt til utblåsningsrist. or avtrekkskanaler fra små kjøkken (beboerrom) er det tilstrekkelig at kanalene utføres med brannmotstand EI 15 2-s1,d0 [15]. Ventilasjonskanaler må sikres motnedfall som følge av brann i 30 minutter. Gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner må sikres med godkjente løsninger. Det betyr at gjennom brannseksjonen må det benyttes brannspjeld. Ev. kjøkkenavtrekk må ha fettfilter og må kunne rengjøres i hele sin lengde. RIV Gjennomføringer Utformes slik at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen. Tettes med godkjente løsninger, se Byggforsk detaljblad Dette skal detaljprosjekters og vedlegges DV-dokumentasjon. lle gjennomføringer merkes på egen tegning. (Branndokumentasjon) RIV / RIE El-installasjoner Prosjekteres ihht til gjeldene regelverk. Installasjoner som er tenkt å fungere i rømningsfasen må ha sikret strømtilførsel i 60 min eller ha alternativ strømforsyning, for eksempel batteribackup. Installasjoner som er tenkt å fungere i rømningsfasen vil være eksempelvis ledesystem og røykvarslere. Kabler i rømningsvei kan ikke ha samlet brannenergi over 50 MJ / løpemeter med mindre de sikret særskilt. ( Sprinkling av hulrom) RIE Vann og avløp Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner må ikke svekke Konstruksjonens brannmotstand. Godkjente produkter og løsninger benyttes. Prosjekteres av de respektive fag. lle fag

11 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 11 av 14 TEK Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider orhold Løsning /Krav Kommentar ns Tiltak for å påvirke rømningstid - Heldekkende brannalarmanlegg - Ledesystem - utomatisk slukkeanlegg Brannalarm og ledesystem må være dimensjonert slik at fungerer i minimum 60 min etter at strømbruddet har oppstått. Sprinkleranlegget skal ha en varighet på 30 min etter utløsning. Røykvarsler Ikke aktuelt Ikke aktuelt RIE utomatisk brannalarmanlegg utomatisk slukkeanlegg Kategori 2 Byggverk i RKL 6 skal ha automatisk slukkeanlegg God merking av fluktveier og utganger til rømningsveier vil redusere nødvendig rømningstid. Heldekkende brannalarmanlegg. Se TEK , tabell 3 Optiske røykdetektor i alle områder Bygget helsprinkles. Hulrom over nedsenket himling skal også sprinkles. or type sprinkleanlegg, se TEK , tabell 2. Markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsveier. Også i boenheter. Ledelys i korridor. RIV/RIE RIE RIV RIE Ledesystem NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømming i byggverk eller tilsvarende skal legges til grunn ved prosjektering

12 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 12 av 14 TEK Utgang fra branncelle orhold Løsning /Krav Kommentar ns Utgang fra branncelle. Det skal generelt være minst en utgang direkte til det fri, utganger til to uavhengige rømningsveier eller en utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger. Boenheten rømmer ut i korridor. Kontorareal rømmer ut i det fri eller ut i korridor. Kjellerarealet rømmer direkte ut i det fri. RK/ Behov for assistert rømming. Det må tas hensyn til assistert rømning. Det kan være behov for å trille ut senger ved rømming nattestid. Dette gjelder ut i fra boenhet. RK/ vstand til utgang. I RKL 6 skal avstanden til nærmeste utgang være 25 meter. Tilfredsstilt i henhold til tegninger. RK/ Dører skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett og åpne uten nøkkel. Rom med mindre en 10 personer kan slå i mot rømningsretning. RK/ Låsesystemet skal gjøre det mulig å vende tilbake dersom rømningsveien er blokkert. Nattlåser må utføres slik at det ikke kommer i strid med kravene for sikker rømning. Slagretning og åpning av dører. Dør til trapperom kan være låst når bygningen har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. Det må tas hensyn til assistert rømning. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning på døren. Vindu som rømningsvei. Se TEK , fjerde ledd. Boenhetene skal ikke prosjekteres med vindu som rømningsvei. Kontor og ansatterom kan har vindu som rømningsvei. RK/

13 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 13 av 14 TEK Rømningsvei orhold Løsning /Krav Kommentar ns Bredde på rømningsvei og dører i rømningsvei. En rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Rømningsveiene i dette bygget må ha en fri bredde på min 1,2 m. Dvs at døren må ha et modulmål på 13M. Dette gjelder alle rømningsdører ut i det fri og i fra pasientrom. Dører fra øvrige rom har en fri bredde på 0,9 m, dvs 10M. RK Se TEK , 1.ledd, pkt. 6. ra hver branncelle må det alltid være adgang til minst 2 stk uavhengige rømningsveier. Unntaket er boenhetene. Grunnen for dette er behovet for assistert rømning. RK ntall rømningsveier Dette kan tilfredsstilles ved at det fra hver branncelle er mulighet å rømme direkte ut i det fri. Kjelleretasjen har rømningsvei direkte ut i det fri. Hinder i rømningsvei Oppholdsrom på inntil 50 m 2 kan være del av rømningsvei når arealet har automatisk slokkeanlegg, og er skilt fra rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand minst E30 ellestuene er planlagt med åpen løsning i mot rømningsveien. realet er ikke skilt med brannskillende konstruksjon. Det må dokumenteres at fellesstuene kan benyttes som rømningsvei i forbindelse med detaljprosjektering. r TEK Tilrettelegging for slokking av brann Brannslokkeutstyr Brannslange ¾ max 25 m lengde og håndslukkere er montert tilstrekkelig antall steder i bygget. Plassering vises på rømningsplan. I teknisk rom plasseres 12 kg pulverapparat. Plassering av slokkeutstyr skal være tydelig markert med skilt som er etterlysende eller belyst med nødlys.

14 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 14 av 14 TEK Tilrettelegging for rednings og slokkeutstyr Det tilrettelegges for nødvendig atkomst til bygningen via tilrettelagte veger. Det skal installeres brannhydrant på nordvestsiden av bygget. Hydranten markeres. Tilgjengelighet for brannvesenet Kommunen har beredskapsnivå 2. Det lokale brannvesen har godkjente røykdykkere. (Kilde: Kjell Nilssen, Brannsjef Tana kommune, epost av )

15 m² 18.6 m² 25 m² 25 m² 25 m² 25 m² 25.1 m² Disp 4.9 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² 4.9 m² 2.4 m² D 130 Gang 71.3 m² Terasse med trebelegg 115m Kjøkken 15.6 m² 131 Stue m² m² m² m² m² m² m² m² m² D-bolig 19.9 m² 194 D-bolig 19.8 m² 192 D-bolig 20.7 m² 189 Lydsluse Lydsluse 5.1 m² 2.9 m² 2.9 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² D-bolig 17.4 m² m² m² m² 188 D-bolig 17.2 m² 180 Rundgang m² 187 Pergola / takoverdekkning i glass m² Stue 17 m² 202 Stue 14.3 m² 201 Sanserom 12.5 m² 185 D-bolig 20.3 m² Bokhylle / lagring 204 Kjøkken 200 Vinterhage 32.6 m² Overdekket med isolert glasstak D-bolig 20.3 m² Stue 11.4 m² 206 Stue 11.1 m² 207 H-W 5.3 m² 181 Personalrom Brannteknisk rammeplan_plan 1 1 : 250 D 25.4 m² 133 Sjakt 7 m² 134 Vaskerom 9.3 m² 136 B1 Gang 8.4 m² 137 Tørkerom 10.8 m² 142 ysioterapi 17.9 m² B1 B vfallsrom Disp 5.4 m² 5.4 m² Gang 83.6 m² 146 Stue 18.9 m² Dekke over rømningsvei fra kjeller 107 B2 5 m² 135 BK 4.8 m² B 139 Gang 26.6 m² 138 Lager 10.4 m² 104 B 174 H-W 5.4 m² m² 1 5 m² 100 V 10.3 m² B3 148 Heis 6.6 m² m² 5 m² 141 Disp D 2.7 m² 101 Ett vindu EI60 eller begge EI m² m² m² m² Pergola / takoverdekkning i glass 147 Trapp m² Spiserom/personal Medisinrom Kontor Kontor m² 12 m² 12 m² 12 m² Møterom/rapportrom V Sjakt 15 m² 7.6 m² 2.5 m² D D D D 164 B2 Gang B m² Garderobe D D W H-W m² 5.4 m² 5 m² H-W m² BK Gang m² 17.9 m² Kontor m² 18.9 m² 14.4 m² 23.4 m² 160 Kjøkken Lager 8.1 m² 5.8 m² 156 Kontor 11.9 m² 157 Dagsenter m² Støpt terasse med trebelegg 82m Utkragende tak Brannseksjonsvegg 120. Branncellevegg EI60. Rømningsvei ut til det fri. Rømningsretning. ører til annen branncelle. Brannslange. Dør : Selvlukkende med panikkbeslag. Dør 1: Selvlukkende på magnetstav med panikkbeslag, 120. Dør B: EI30. Dør B1: Selvlukkende med panikkbeslag, 120, 40dB. Dør B2: Selvlukkende på magnetstav med panikkbeslag, EI30. Dør B3: Selvlukkende med panikkbeslag 60. Dør : EI30, 40dB. Dør D: Ei30, 35dB. Dør : Uten klassifisering. *lle selvlukkende dører skal ha dørautomatikk som styres med bryter. Dører som står åpen med magnetstav skal ikke ha dørautomatikk. Det samme gjelder for teknisk rom. -arger på dører velges i samråd med byggherre. -lle dører forutenom ståldørene skal ha avrundede kanter. Dette for å unngå følgeskader av hekting ved transport av senger, rullestoler og gåstoler. Rev. Revisjonen gjelder Tana kommune Omsorgsboliger Brannteknisk rammeplan_plan 1 Vedlegg 2_1 Målestokk s indicated Prosjekt nr. Tegning nr. Br-201 Postadresse: Besøksadresse: epost: Utført Dato Tegnet Kontr. Kontr WSE NS 120_2012 Rev. Dato Postboks 130, 9845 Tana osseveien 16, 9845 Tana :31:49

16 012 Teknisk 80.7 m² G 011 Lager 013 Lager 21.7 m² 30.6 m² 010 Lager 17.1 m² 014 Lager 23.4 m² 009 Lager 21.5 m² 003 Gang 35.1 m² 015 Lager 23.2 m² 016 Brannseksjonsvegg m² m² m² 006 Garderobe 12.9 m² 004 Garderobe 6.4 m² G B3 002 Heis 6.6 m² Teknisk 20.9 m² 001 Trapp 9.3 m² G 0017 Teknisk 10.7 m² Branncellevegg EI60. Rømningsvei ut til det fri. Rømningsretning. ører til annen branncelle. Brannteknisk rammeplan_kjeller 1 : 250 Brannslange. Dør : Selvlukkende med panikkbeslag. Dør B3: Selvlukkende med panikkbeslag 60. Dør : Uten klassifisering. Dør G: Selvlukkende uten automatikk 60. *lle selvlukkende dører skal ha dørautomatikk som styres med bryter. Dører som står åpen med magnetstav skal ikke ha dørautomatikk. Det samme gjelder for teknisk rom. -arger på dører velges i samråd med byggherre. -lle dører forutenom ståldørene skal ha avrundede kanter. Dette for å unngå følgeskader av hekting ved transport av senger, rullestoler og gåstoler. Rev. Revisjonen gjelder Tana kommune Omsorgsboliger Brannteknisk rammeplan_kjeller Vedlegg 2_1 Målestokk s indicated Prosjekt nr. Tegning nr. Br-200 Postadresse: Besøksadresse: epost: Utført Dato Tegnet Kontr. Kontr WSE NS 120_2012 Rev. Dato Postboks 130, 9845 Tana osseveien 16, 9845 Tana :25:01

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt N O T A T Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn Rygge kommune Oppdrag Omsorgsboliger, Hestehovveien 9, Rygge Utført av: Marith Ødegaard Dvergsnes Sweco Norge AS Kontrollert av: Nina Høm Sweco Norge AS Brannteknisk

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Prosjektnummer 1350000954 Dato 2014-11-26 BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Byttebua IVAR Brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1350000954 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers repr.: Oppdragsleder Rambøll: Kjetil Eltervåg

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI TILTAK: HELE BYGGET OLAF RYES PLASS 2 0552 OSLO Gnr/Bnr: 228 / 247 Firma Adresse Tiltakshaver Ansvarlig søker Brannteknisk rådgiver KPR Oslo kommune kulturetaten Arch Uno

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Drammensveien 68 Oslo RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Utført av: Norsk brannvernforening v/ Veronica Stensrud 27. september 2010 Prosjektnr.: 10.059 NORSK BRANNVERNFORENING Side 1 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter GYSTADMYR Psykiatrileiligheter Brannteknisk hovedutforming C 24.06.2013 Krav til seksjoneringsskille tatt inn JG ØM ØM B 13.6.2013 ANBUDSUNDERLAG JG ØM ØM A 5.6.2013 Brannteknisk hovedutforming Intern

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,

Detaljer

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Prosjektnummer 1120789 Dato 12.10.12 OVERORDNET BRANNSIKRINGSSTRATEGI KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Kontorbygg og forsamlingslokale UiS Overordnet brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1120789 Oppdragsgiver:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

Branntegninger Som del av notatet vedlegges branntegninger for planlagt ny situasjon.

Branntegninger Som del av notatet vedlegges branntegninger for planlagt ny situasjon. NOTAT TITTEL Meldal VGS bygg A og C; Rehab+Tilbygg Hovedføringer brannverntiltak - forprosjekt DATO 12. november 2012 TIL Prosjekteringsgruppe/underlag totalentreprise UTFØRT Elin Tørlen Lønvik KONTROLLERT

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

ÅFJORD HELSESENTER NYE OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK KONSEPT

ÅFJORD HELSESENTER NYE OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, entreprenører Dokument type Totalentreprisegrunnlag Konsept for sikring mot brann Revisjon 1 Dato 2015-06-02 Oppdragsnummer 1350009782 ÅFJORD HELSESENTER NYE

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Røyse skole, Hole kommune Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. F341 Dato: 04.10.12, rev 19.10.12 Oppdragsgiver: Hole kommune Ansv. Tore Bratvold v/ Steinar Langvandsbråten Sign.: KS: Egenkontroll

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2014-09- 04 Prosjekt navn: Marikollen flerbrukshall Oppdragsgiver: Rælingen

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Omsorgsboliger Per Gynts vei 89 Moss

Omsorgsboliger Per Gynts vei 89 Moss 10436001 Per Gynts vei 89 Moss Brannteknisk strategi Skisseprosjekt Innhold Brannteknisk strategi... 3 1. Formelle forhold... 3 2. Kort beskrivelse av oppdraget... 3 3. Generell informasjon... 4 4. Sammendrag

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

I tillegg til bestemmelsene i del 3 inneholder også følgende kapitler bestemmelser om brannvern:

I tillegg til bestemmelsene i del 3 inneholder også følgende kapitler bestemmelser om brannvern: Utdrag fra Byggeforskriften av 1987 Kap. 30. Brannvern, fellesbestemmelser 30:1 Innledning I tillegg til bestemmelsene i del 3 inneholder også følgende kapitler bestemmelser om brannvern: Kap. 46 Sanitæranlegg

Detaljer

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje Merknad: Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og det søkes nå om endring av sidebygningen, service bygg 2. Endringen omfatter noe

Detaljer

GJERDRUM BO- OG BRANN

GJERDRUM BO- OG BRANN GJERDRUM BO- OG BEHANDLINGSSENTER BRANN NTEKNISK RAPPORT Klient: Dato: GJERDRUM KOMMUNE 23.5. 2014 RAPPORTINFORMASJON RAPPORTEN Prosjekt Rapport Brannvern Prosjektleder, VSI VSI prosjekt nummer Gunnar

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

GID 1548/13/161/ 0/ 0; FRÆNA TORABU AS

GID 1548/13/161/ 0/ 0; FRÆNA TORABU AS Brannobjekt: GID 1548/13/161/ 0/ 0; FRÆNA TORABU AS PROSJEKT 2016009 Ombygging av 1. etasje brannprosjektering nivå 1 Sofus Jørgensens veg 5 6415 MOLDE Telefon: 71 19 17 20 e-post: consult@solide.no www.solide.no

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

TEK 10 med veiledning

TEK 10 med veiledning TEK 10 med veiledning Bakgrunn for endringene Gjennomgang av generelle endringer Særskilte forhold for Oslo kommune, tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Ledesystem og universell utforming Evakueringsplaner

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

Innhold. Rapport Brandbu ungdomsskole, Brannkonsept,

Innhold. Rapport Brandbu ungdomsskole, Brannkonsept, Innhold 1. Innledning... 3 2. Grunnlag for brannteknisk prosjektering... 3 2.1 Risikoklasse...3 2.2 Brannklasse...3 2.3 Omfang av TEK 10...3 3. Dimensjonering for brannvesenet... 4 3.1 Tilkomst...4 3.2

Detaljer

TEK 10 Sikkerhet ved brann

TEK 10 Sikkerhet ved brann TEK 10 Sikkerhet ved brann Skader ved branner i Norge Kapittel 11 Sikkerhet ved brann Skader ved branner i Norge Statistikk Eksempler på branner som skulle vært unngått Kapittel 11 Sikkerhet ved brann

Detaljer

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT!

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011 Byggeregler Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Nye byggeforskrifter I kraft 1.7.2010 TEK Overgangsperiode fram til 1.7.2011 med unntak for kap.

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

Vårt prosjektnummer: BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35

Vårt prosjektnummer: BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35 1. SAMMENDRAG: Vårt prosjektnummer: 142850 BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35 Oppdragsgiver: Hjelmeland Kommune v/kolbjørn Haaland

Detaljer

BRANNSTRATEGI. Sætre/NUSK skoler N. Notodden Kommune. Gnr/Bnr: 41/69 Notodden Kommune. Dato:

BRANNSTRATEGI. Sætre/NUSK skoler N. Notodden Kommune. Gnr/Bnr: 41/69 Notodden Kommune. Dato: Sætre/NUSK skoler 2016-098N Notodden Kommune Gnr/Bnr: 41/69 Notodden Kommune BRANNSTRATEGI Dato: 15.12.2016 Oppdragsansvarlig: Yngve Skreosen Utarbeidet av: Yngve Skreosen Kontrollert av: Sigurd H. Øyvang

Detaljer

TILSTANDSANALYSE ÅSSIDA BORETTSLAG

TILSTANDSANALYSE ÅSSIDA BORETTSLAG Beregnet til Åssida borettslag Dokument type Tilstandsanalyse brannteknikk Dato 2013-12-17 ÅSSIDA BORETTSLAG ÅSSIDA BORETTSLAG 2 Oppdragsnr.: 1350000843 Oppdragsnavn: Åssida borettslag Dokument nr.: 01

Detaljer