VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 2: BRNNTEKNISK RMMEPLN Omsorgsboliger - Tanabru Denne rapporten gir en overordnet presentasjon av de branntekniske krav som vil stilles til prosjektet, og hvordan de foreslåtte planløsningene kan løses brannteknisk NS Kathrine Skau SWEO Revisjon Revisjon gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Oppdragsnr: 364_2012 ntall sider inkl denne:

2 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 2 av 14 Innhold Dokumentasjon... 3 Konklusjon... 3 orhold som må ivaretas ved detaljprosjektering... 3 orhold som må ivaretas i bruksfasen... 4 Kravspesifikasjon og prosjekteringskriterier... 4 TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann... 6 TEK 11 5 Sikkerhet ved eksplosjon... 6 TEK 11 6 Brannspredning mellom byggverk... 6 TEK 11 7 Brannseksjoner... 7 TEK 11 8 Brannceller... 8 TEK 11 9 Materialer og produkters egenskaper ved brann (RKL 6)... 9 TEK Tekniske installasjoner TEK Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider TEK Utgang fra branncelle TEK Rømningsvei TEK Tilrettelegging for slokking av brann TEK Tilrettelegging for rednings og slokkeutstyr... 14

3 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 3 av 14 Dokumentasjon Bygningen er et nybygg, og prosjekteres i sin helhet med utgangspunkt etter Teknisk forskrift-2010, TEK veiledning 10, HO- 2/2011. TEK angir videre funksjonskrav i 12 hovedområder som skal tilfredstilles: 11 4 Bæreevne og stabilitet Sikkerhet ved eksplosjon Brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Brannceller Materialers og produkters egenskaper ved brann Tekniske installasjoner Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider Utgang fra branncelle Rømningsvei Tilrettelegge for slokking av brann Tilrettelegge for rednings- og slokkemannskap Konklusjon Bygget må helsprinkles som følge av formål og risikoklasse. Hver boenhet utgjør egen branncelle. Brannalarmanlegget installeres som heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Ledesystem monteres i korridor og i felles areal. Markeringslys over rømningsvei monteres også i boenhet. v hensyn til internevakuering er bygget seksjonert i 3 deler. or tilstrekkelig tid er brannmotstanden satt til REI 120-M. Det er også gjort vurdering arealene med tanke på assistert rømming. Bygningseier må sørge for at det utarbeides plan for intern evakuering. orhold som må ivaretas ved detaljprosjektering I henhold til TEK10 kap. 11,Innledning står det under Dokumentasjon i bruksfasen, at dokumentasjon fra detaljprosjekteringen og utførelsen skal blant annet omfatte a) Oppbygging av (skjemategninger) av funksjonalitet til branntekniske installasjoner, inklusive oversikt over forutsetninger relatert til ettersyn, kontroll og vedlikehold. b) Produktdokumentasjon (sertifikater, godkjenninger og produktdatablader) lle gjennomføringer gjennom branncellevegger og seksjoneringsvegger skal tegnes inn på egen branndokumentasjonstegning. Gjennomføringene nummeres og merkes om det er sanitær (S), Elektro (E) eller ventilasjon (V). Det føres et skjema som forteller hvilke tettemidler som er benyttet. lle dører merkes av på branndokumentasjonstegning med klassifisering, panikkbeslag og selvlukking.

4 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 4 av 14 ellesstuene er en del av rømningsveiene. Det må gjennom beregninger dokumenteres at fellesstuene ikke medfører noen ulempe for rømningen. ( Stråling og flammer) orhold som må ivaretas i bruksfasen Bygningens brannsikkerhetsnivå skal opprettholdes i bruksfasen. Byggeier plikter å ivareta brannsikkerhetskrav i driftsfasen. Når bygget er ferdigstilt er det Direktoratet for sikkerhet og beredskaps regelverk som gjelder. Brann og eksplosjonsloven og Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (OBTOT) [3] vil være aktuell litteratur for byggeier og bruker. Opplysninger om adresse og tiltakshaver Gårds og bruksnr: 13/ - - dresse: Tana helsesenter Tiltakshaver: Tana kommune nsvarlig søker: Byggebistand S PRO Brannteknisk: ByggeBistand S KPR Brannteknisk SWEO v/ Kathrine Skau Nils sgeir Samuelsen Sivilingeniør

5 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 5 av 14 Kravspesifikasjon og prosjekteringskriterier Kriterier Bruk / virksomhet Særskilt brannobjekt Bruksareal (BR) Grunnflate Totalt bruttoareal (BT) ntall tellende etasjer Omsorgssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Pleieinstitusjon Ja Total: 2003 m 2 - Hoveddel: 1692 m 2 (Hovedplan) - Tilleggsdel: 311 m 2 (Kjellerplan) Total: 1877,5 m 2 Total: 2269,5 m 2 - Hovedbygg: 1877,5 m 2 - Kjellerplan: 392 m 2 Kjellerarealet inneholder garderobeanlegg. Det utløser krav om at etasjen blir gjort tellende. Jfr TEK10, 6-1, etasjeantall. ntall tellende etasjer blir med dette 2. Maks samtidighet: 51 personer. Dimensjonerende antall personer - I hver boenhet: 20 enkeltrom, 1 dobbelt rom, dvs 21 personer - elles areal/ botjenesten: 4-6 personer - Dagsenter: 24 personer Brannbelastning MJ/m 2 <10 min forutsatt brannalarmanlegg med direktevarsling til 110 og adresserbare detektorer. Brannvesenets innsatstid Ubemannet brannstasjon med 8-10 mann i utrykning innbefattet ett røykdykkerlag (4 mann). (Kilde: Kjell Nilssen, Brannsjef Tana kommune, epost av ) Risikoklasse RKL 6 (or personer med nedsatt funksjonsevne) Brannklasse BKL 2. Brannalarmanlegg Nødlys Sprinkelanlegg Brannalarmkategori 2. Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Krav til lede- og utgangsmarkeringslys må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 eller tilsvarende Bygget skal ha automatisk brannslokkeanlegg Røykventilasjon trapperom Ventilasjonsanlegg som røykavtrekk Ikke aktuelt Ikke aktuelt

6 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 6 av 14 TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann orhold Løsning /Krav Kommentar ns undamenter Bæresystem Sekundærbærende bygningsdeler og etasjeskiller Takkonstruksjon Trappeløp R30. [B 30] Ringmur og fundament på kapillærbrytende sjikt Hovedplan: R60. [B 60], alt. 2- s1,d0. Ubrennbart. Hovedplan: R60. [B 60], alt. 2- s1,d0. Ubrennbart. Etasjeskiller 2-s1,d0 [ubrennbart] eller beskyttet med kledning K210-B-s1,d0 [K1] Takkonstruksjonen kan oppføres uten spesifikk brannmotstand forutsatt at denne ikke har betydning for bygg verkets stabilitet i rømningsfasen og dersom takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncelle begrensende bygningsdel dimensjo nert for tosidig brannpåkjenning. TEK 11 5 Sikkerhet ved eksplosjon orhold Løsning /Krav Kommentar ns Sikkerhet ved eksplosjon og brannfarlig vare Rom hvor den kan forekomme eksplosjon må utgjøre egen branncelle og må ha minst én trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er iverksatt for å sikre mot skade mot skader på personer og byggverk. Må avklares nærmere med byggherre om beboere benytter surstoff eller om det skal lagres surstoff. r TEK 11 6 Brannspredning mellom byggverk orhold Løsning /Krav Kommentar ns Brannspredning mellom byggverk vstanden skal være større en 8 meter uten det er truffet tiltak som hindrer brannspredning. Ingen nabobygg. r

7 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 7 av 14 TEK 11 7 Brannseksjoner orhold Løsning /Krav Kommentar ns Brannseksjon Byggverk i RKL 6 må deles vertikalt i minst to brannseksjoner slik at sengepasienter kan forflyttes/ evakueres horisontalt til sikkert sted. v hensyn til innvendig brannsmitte velges det å dele bygget i 3 seksjoner. Kravene for internevakuering oppfylles. r Seksjonering ved innvendig hjørne må utføres slik at seksjoneringsveggen føres minimum 8 meter frem og forbi hjørnet eller minimum 5 meter forbi innvendig hjørne i begge fasadene. Seksjoneringsveggens brannmotstand bestemmes ut fra BKL 2 og spesifikk brannenergi mellom MJ/m2. Seksjoneringsveggen må ha brannmotstand REI 120-M 2-s1, d0 [120].

8 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 8 av 14 TEK 11 8 Brannceller orhold Løsning /Krav Kommentar ns Utførelse av branncellebegrensede konstruksjoner Branncelleinndeling Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Tekniske og fyrrom må tilfredsstillebrannkrav EI 60. Øvrige brannceller EI 60. Brannklassifiserte konstruksjoner må være understøttet av konstruksjoner med minst like høy brannmotstand Kaldloft Deles opp i brannceller på maks 400 m 2 - Hver enkelt boenhet bygges som egne brannceller. - Korridor og fellestuer som egen branncelle. - Kontorer med tilhørende medisinrom og personalrom. - Dagsenter - Opphold /fellesareal dementavdeling. - Tekniske rom i kjeller. - Trapperom - Øvrige rom i kjeller og garderobe utgjør en branncelle. Kaldt loft i takkonstruksjon. real < 400 m 2. Takkonstruksjonen blir mest sannsynlig kompakttak konstruksjon. UT Spredning mellom brannceller Se TEK 10, 11 8 tabell 3 vedrørende krav for innbyrdes plassering av vinduer for å unngå brannsmitte mellom brannceller. Vinduene i innvendige hjørne må vurderes særskilt i henhold til TEK 10. are for brannspredning mellom branncelle i ulike plan og innvendige hjørner er tilfredsstillende redusert da bygget skal sprinkles. Dette gjelder imidlertid ikke for vinduer som beskytter rømningsvei. Dører i branncellevegger 1. Mellom brannceller: EI 30 Sa [B 30] 2. Branncelle Korridor: EI 30 Sa [B30] 3. Korridor korridor: EI 30 Sa [B30S] 4. Mot tekniske rom: EI 60 Sa [B60S] Se tegning for hvor panikkbeslag monteres. -klasse(0 5) som angir dokumentert holdbarhet på selvlukker ut i fra antall åpne lukke- sykluser, vurderes for hver enkelt dør. r

9 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 9 av 14 TEK 11 9 Materialer og produkters egenskaper ved brann (RKL 6) Overflater orhold Løsning /Krav Kommentar ns Overflater i rømningsvei B-s1,d0 [ln 1] (himling/tak) D fl s1 [G] (golv) Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei B-s1,d0 [ln 1] (himling/tak, vegg, sjakter og hulrom) D fl s1 [G] (golv) Utvendig overflate D-s3,d0 [Ut1] Kledninger Branncelle K 2 10 B s1, d0 [K1] Branncelle som rømningsvei K s1, d0 [K1 - ] Sjakter og hulrom K s1, d0 [K1 -]

10 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 10 av 14 TEK Tekniske installasjoner orhold Løsning /Krav Kommentar ns Ventilasjonsanlegg Kan stå i samme branncelle som den forsyner. Må utføres i ubrennbare materialer, unntak er små komponenter som for eksempel filter og lydfeller. vtrekk fra hovedkjøkkent på demensavdeling og dagsenter må enten føres gjennom sjakt som er egen branncelle eller kanaler må ha brannmotstand EI 30 2-s1,d0 [30] helt til utblåsningsrist. or avtrekkskanaler fra små kjøkken (beboerrom) er det tilstrekkelig at kanalene utføres med brannmotstand EI 15 2-s1,d0 [15]. Ventilasjonskanaler må sikres motnedfall som følge av brann i 30 minutter. Gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner må sikres med godkjente løsninger. Det betyr at gjennom brannseksjonen må det benyttes brannspjeld. Ev. kjøkkenavtrekk må ha fettfilter og må kunne rengjøres i hele sin lengde. RIV Gjennomføringer Utformes slik at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen. Tettes med godkjente løsninger, se Byggforsk detaljblad Dette skal detaljprosjekters og vedlegges DV-dokumentasjon. lle gjennomføringer merkes på egen tegning. (Branndokumentasjon) RIV / RIE El-installasjoner Prosjekteres ihht til gjeldene regelverk. Installasjoner som er tenkt å fungere i rømningsfasen må ha sikret strømtilførsel i 60 min eller ha alternativ strømforsyning, for eksempel batteribackup. Installasjoner som er tenkt å fungere i rømningsfasen vil være eksempelvis ledesystem og røykvarslere. Kabler i rømningsvei kan ikke ha samlet brannenergi over 50 MJ / løpemeter med mindre de sikret særskilt. ( Sprinkling av hulrom) RIE Vann og avløp Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner må ikke svekke Konstruksjonens brannmotstand. Godkjente produkter og løsninger benyttes. Prosjekteres av de respektive fag. lle fag

11 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 11 av 14 TEK Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider orhold Løsning /Krav Kommentar ns Tiltak for å påvirke rømningstid - Heldekkende brannalarmanlegg - Ledesystem - utomatisk slukkeanlegg Brannalarm og ledesystem må være dimensjonert slik at fungerer i minimum 60 min etter at strømbruddet har oppstått. Sprinkleranlegget skal ha en varighet på 30 min etter utløsning. Røykvarsler Ikke aktuelt Ikke aktuelt RIE utomatisk brannalarmanlegg utomatisk slukkeanlegg Kategori 2 Byggverk i RKL 6 skal ha automatisk slukkeanlegg God merking av fluktveier og utganger til rømningsveier vil redusere nødvendig rømningstid. Heldekkende brannalarmanlegg. Se TEK , tabell 3 Optiske røykdetektor i alle områder Bygget helsprinkles. Hulrom over nedsenket himling skal også sprinkles. or type sprinkleanlegg, se TEK , tabell 2. Markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsveier. Også i boenheter. Ledelys i korridor. RIV/RIE RIE RIV RIE Ledesystem NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømming i byggverk eller tilsvarende skal legges til grunn ved prosjektering

12 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 12 av 14 TEK Utgang fra branncelle orhold Løsning /Krav Kommentar ns Utgang fra branncelle. Det skal generelt være minst en utgang direkte til det fri, utganger til to uavhengige rømningsveier eller en utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger. Boenheten rømmer ut i korridor. Kontorareal rømmer ut i det fri eller ut i korridor. Kjellerarealet rømmer direkte ut i det fri. RK/ Behov for assistert rømming. Det må tas hensyn til assistert rømning. Det kan være behov for å trille ut senger ved rømming nattestid. Dette gjelder ut i fra boenhet. RK/ vstand til utgang. I RKL 6 skal avstanden til nærmeste utgang være 25 meter. Tilfredsstilt i henhold til tegninger. RK/ Dører skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett og åpne uten nøkkel. Rom med mindre en 10 personer kan slå i mot rømningsretning. RK/ Låsesystemet skal gjøre det mulig å vende tilbake dersom rømningsveien er blokkert. Nattlåser må utføres slik at det ikke kommer i strid med kravene for sikker rømning. Slagretning og åpning av dører. Dør til trapperom kan være låst når bygningen har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. Det må tas hensyn til assistert rømning. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning på døren. Vindu som rømningsvei. Se TEK , fjerde ledd. Boenhetene skal ikke prosjekteres med vindu som rømningsvei. Kontor og ansatterom kan har vindu som rømningsvei. RK/

13 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 13 av 14 TEK Rømningsvei orhold Løsning /Krav Kommentar ns Bredde på rømningsvei og dører i rømningsvei. En rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Rømningsveiene i dette bygget må ha en fri bredde på min 1,2 m. Dvs at døren må ha et modulmål på 13M. Dette gjelder alle rømningsdører ut i det fri og i fra pasientrom. Dører fra øvrige rom har en fri bredde på 0,9 m, dvs 10M. RK Se TEK , 1.ledd, pkt. 6. ra hver branncelle må det alltid være adgang til minst 2 stk uavhengige rømningsveier. Unntaket er boenhetene. Grunnen for dette er behovet for assistert rømning. RK ntall rømningsveier Dette kan tilfredsstilles ved at det fra hver branncelle er mulighet å rømme direkte ut i det fri. Kjelleretasjen har rømningsvei direkte ut i det fri. Hinder i rømningsvei Oppholdsrom på inntil 50 m 2 kan være del av rømningsvei når arealet har automatisk slokkeanlegg, og er skilt fra rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand minst E30 ellestuene er planlagt med åpen løsning i mot rømningsveien. realet er ikke skilt med brannskillende konstruksjon. Det må dokumenteres at fellesstuene kan benyttes som rømningsvei i forbindelse med detaljprosjektering. r TEK Tilrettelegging for slokking av brann Brannslokkeutstyr Brannslange ¾ max 25 m lengde og håndslukkere er montert tilstrekkelig antall steder i bygget. Plassering vises på rømningsplan. I teknisk rom plasseres 12 kg pulverapparat. Plassering av slokkeutstyr skal være tydelig markert med skilt som er etterlysende eller belyst med nødlys.

14 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 14 av 14 TEK Tilrettelegging for rednings og slokkeutstyr Det tilrettelegges for nødvendig atkomst til bygningen via tilrettelagte veger. Det skal installeres brannhydrant på nordvestsiden av bygget. Hydranten markeres. Tilgjengelighet for brannvesenet Kommunen har beredskapsnivå 2. Det lokale brannvesen har godkjente røykdykkere. (Kilde: Kjell Nilssen, Brannsjef Tana kommune, epost av )

15 m² 18.6 m² 25 m² 25 m² 25 m² 25 m² 25.1 m² Disp 4.9 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² 4.9 m² 2.4 m² D 130 Gang 71.3 m² Terasse med trebelegg 115m Kjøkken 15.6 m² 131 Stue m² m² m² m² m² m² m² m² m² D-bolig 19.9 m² 194 D-bolig 19.8 m² 192 D-bolig 20.7 m² 189 Lydsluse Lydsluse 5.1 m² 2.9 m² 2.9 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² D-bolig 17.4 m² m² m² m² 188 D-bolig 17.2 m² 180 Rundgang m² 187 Pergola / takoverdekkning i glass m² Stue 17 m² 202 Stue 14.3 m² 201 Sanserom 12.5 m² 185 D-bolig 20.3 m² Bokhylle / lagring 204 Kjøkken 200 Vinterhage 32.6 m² Overdekket med isolert glasstak D-bolig 20.3 m² Stue 11.4 m² 206 Stue 11.1 m² 207 H-W 5.3 m² 181 Personalrom Brannteknisk rammeplan_plan 1 1 : 250 D 25.4 m² 133 Sjakt 7 m² 134 Vaskerom 9.3 m² 136 B1 Gang 8.4 m² 137 Tørkerom 10.8 m² 142 ysioterapi 17.9 m² B1 B vfallsrom Disp 5.4 m² 5.4 m² Gang 83.6 m² 146 Stue 18.9 m² Dekke over rømningsvei fra kjeller 107 B2 5 m² 135 BK 4.8 m² B 139 Gang 26.6 m² 138 Lager 10.4 m² 104 B 174 H-W 5.4 m² m² 1 5 m² 100 V 10.3 m² B3 148 Heis 6.6 m² m² 5 m² 141 Disp D 2.7 m² 101 Ett vindu EI60 eller begge EI m² m² m² m² Pergola / takoverdekkning i glass 147 Trapp m² Spiserom/personal Medisinrom Kontor Kontor m² 12 m² 12 m² 12 m² Møterom/rapportrom V Sjakt 15 m² 7.6 m² 2.5 m² D D D D 164 B2 Gang B m² Garderobe D D W H-W m² 5.4 m² 5 m² H-W m² BK Gang m² 17.9 m² Kontor m² 18.9 m² 14.4 m² 23.4 m² 160 Kjøkken Lager 8.1 m² 5.8 m² 156 Kontor 11.9 m² 157 Dagsenter m² Støpt terasse med trebelegg 82m Utkragende tak Brannseksjonsvegg 120. Branncellevegg EI60. Rømningsvei ut til det fri. Rømningsretning. ører til annen branncelle. Brannslange. Dør : Selvlukkende med panikkbeslag. Dør 1: Selvlukkende på magnetstav med panikkbeslag, 120. Dør B: EI30. Dør B1: Selvlukkende med panikkbeslag, 120, 40dB. Dør B2: Selvlukkende på magnetstav med panikkbeslag, EI30. Dør B3: Selvlukkende med panikkbeslag 60. Dør : EI30, 40dB. Dør D: Ei30, 35dB. Dør : Uten klassifisering. *lle selvlukkende dører skal ha dørautomatikk som styres med bryter. Dører som står åpen med magnetstav skal ikke ha dørautomatikk. Det samme gjelder for teknisk rom. -arger på dører velges i samråd med byggherre. -lle dører forutenom ståldørene skal ha avrundede kanter. Dette for å unngå følgeskader av hekting ved transport av senger, rullestoler og gåstoler. Rev. Revisjonen gjelder Tana kommune Omsorgsboliger Brannteknisk rammeplan_plan 1 Vedlegg 2_1 Målestokk s indicated Prosjekt nr. Tegning nr. Br-201 Postadresse: Besøksadresse: epost: Utført Dato Tegnet Kontr. Kontr WSE NS 120_2012 Rev. Dato Postboks 130, 9845 Tana osseveien 16, 9845 Tana :31:49

16 012 Teknisk 80.7 m² G 011 Lager 013 Lager 21.7 m² 30.6 m² 010 Lager 17.1 m² 014 Lager 23.4 m² 009 Lager 21.5 m² 003 Gang 35.1 m² 015 Lager 23.2 m² 016 Brannseksjonsvegg m² m² m² 006 Garderobe 12.9 m² 004 Garderobe 6.4 m² G B3 002 Heis 6.6 m² Teknisk 20.9 m² 001 Trapp 9.3 m² G 0017 Teknisk 10.7 m² Branncellevegg EI60. Rømningsvei ut til det fri. Rømningsretning. ører til annen branncelle. Brannteknisk rammeplan_kjeller 1 : 250 Brannslange. Dør : Selvlukkende med panikkbeslag. Dør B3: Selvlukkende med panikkbeslag 60. Dør : Uten klassifisering. Dør G: Selvlukkende uten automatikk 60. *lle selvlukkende dører skal ha dørautomatikk som styres med bryter. Dører som står åpen med magnetstav skal ikke ha dørautomatikk. Det samme gjelder for teknisk rom. -arger på dører velges i samråd med byggherre. -lle dører forutenom ståldørene skal ha avrundede kanter. Dette for å unngå følgeskader av hekting ved transport av senger, rullestoler og gåstoler. Rev. Revisjonen gjelder Tana kommune Omsorgsboliger Brannteknisk rammeplan_kjeller Vedlegg 2_1 Målestokk s indicated Prosjekt nr. Tegning nr. Br-200 Postadresse: Besøksadresse: epost: Utført Dato Tegnet Kontr. Kontr WSE NS 120_2012 Rev. Dato Postboks 130, 9845 Tana osseveien 16, 9845 Tana :25:01

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt N O T A T Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn Rygge kommune Oppdrag Omsorgsboliger, Hestehovveien 9, Rygge Utført av: Marith Ødegaard Dvergsnes Sweco Norge AS Kontrollert av: Nina Høm Sweco Norge AS Brannteknisk

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI TILTAK: HELE BYGGET OLAF RYES PLASS 2 0552 OSLO Gnr/Bnr: 228 / 247 Firma Adresse Tiltakshaver Ansvarlig søker Brannteknisk rådgiver KPR Oslo kommune kulturetaten Arch Uno

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Prosjektnummer 1350000954 Dato 2014-11-26 BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Byttebua IVAR Brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1350000954 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers repr.: Oppdragsleder Rambøll: Kjetil Eltervåg

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Drammensveien 68 Oslo RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Utført av: Norsk brannvernforening v/ Veronica Stensrud 27. september 2010 Prosjektnr.: 10.059 NORSK BRANNVERNFORENING Side 1 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag \\srv-brg-02\prosjekter\973xx\97303001 \08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 97303001 18.10.2010 Kunde: Austrheim Kommune Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no DOKUMENT Overordnet brannkonsept VERSJON 1 UTGIVELSESDATO 21.01.14 UTARBEIDET JKSA

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer