VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 2: BRNNTEKNISK RMMEPLN Omsorgsboliger - Tanabru Denne rapporten gir en overordnet presentasjon av de branntekniske krav som vil stilles til prosjektet, og hvordan de foreslåtte planløsningene kan løses brannteknisk NS Kathrine Skau SWEO Revisjon Revisjon gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Oppdragsnr: 364_2012 ntall sider inkl denne:

2 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 2 av 14 Innhold Dokumentasjon... 3 Konklusjon... 3 orhold som må ivaretas ved detaljprosjektering... 3 orhold som må ivaretas i bruksfasen... 4 Kravspesifikasjon og prosjekteringskriterier... 4 TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann... 6 TEK 11 5 Sikkerhet ved eksplosjon... 6 TEK 11 6 Brannspredning mellom byggverk... 6 TEK 11 7 Brannseksjoner... 7 TEK 11 8 Brannceller... 8 TEK 11 9 Materialer og produkters egenskaper ved brann (RKL 6)... 9 TEK Tekniske installasjoner TEK Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider TEK Utgang fra branncelle TEK Rømningsvei TEK Tilrettelegging for slokking av brann TEK Tilrettelegging for rednings og slokkeutstyr... 14

3 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 3 av 14 Dokumentasjon Bygningen er et nybygg, og prosjekteres i sin helhet med utgangspunkt etter Teknisk forskrift-2010, TEK veiledning 10, HO- 2/2011. TEK angir videre funksjonskrav i 12 hovedområder som skal tilfredstilles: 11 4 Bæreevne og stabilitet Sikkerhet ved eksplosjon Brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Brannceller Materialers og produkters egenskaper ved brann Tekniske installasjoner Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider Utgang fra branncelle Rømningsvei Tilrettelegge for slokking av brann Tilrettelegge for rednings- og slokkemannskap Konklusjon Bygget må helsprinkles som følge av formål og risikoklasse. Hver boenhet utgjør egen branncelle. Brannalarmanlegget installeres som heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Ledesystem monteres i korridor og i felles areal. Markeringslys over rømningsvei monteres også i boenhet. v hensyn til internevakuering er bygget seksjonert i 3 deler. or tilstrekkelig tid er brannmotstanden satt til REI 120-M. Det er også gjort vurdering arealene med tanke på assistert rømming. Bygningseier må sørge for at det utarbeides plan for intern evakuering. orhold som må ivaretas ved detaljprosjektering I henhold til TEK10 kap. 11,Innledning står det under Dokumentasjon i bruksfasen, at dokumentasjon fra detaljprosjekteringen og utførelsen skal blant annet omfatte a) Oppbygging av (skjemategninger) av funksjonalitet til branntekniske installasjoner, inklusive oversikt over forutsetninger relatert til ettersyn, kontroll og vedlikehold. b) Produktdokumentasjon (sertifikater, godkjenninger og produktdatablader) lle gjennomføringer gjennom branncellevegger og seksjoneringsvegger skal tegnes inn på egen branndokumentasjonstegning. Gjennomføringene nummeres og merkes om det er sanitær (S), Elektro (E) eller ventilasjon (V). Det føres et skjema som forteller hvilke tettemidler som er benyttet. lle dører merkes av på branndokumentasjonstegning med klassifisering, panikkbeslag og selvlukking.

4 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 4 av 14 ellesstuene er en del av rømningsveiene. Det må gjennom beregninger dokumenteres at fellesstuene ikke medfører noen ulempe for rømningen. ( Stråling og flammer) orhold som må ivaretas i bruksfasen Bygningens brannsikkerhetsnivå skal opprettholdes i bruksfasen. Byggeier plikter å ivareta brannsikkerhetskrav i driftsfasen. Når bygget er ferdigstilt er det Direktoratet for sikkerhet og beredskaps regelverk som gjelder. Brann og eksplosjonsloven og Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (OBTOT) [3] vil være aktuell litteratur for byggeier og bruker. Opplysninger om adresse og tiltakshaver Gårds og bruksnr: 13/ - - dresse: Tana helsesenter Tiltakshaver: Tana kommune nsvarlig søker: Byggebistand S PRO Brannteknisk: ByggeBistand S KPR Brannteknisk SWEO v/ Kathrine Skau Nils sgeir Samuelsen Sivilingeniør

5 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 5 av 14 Kravspesifikasjon og prosjekteringskriterier Kriterier Bruk / virksomhet Særskilt brannobjekt Bruksareal (BR) Grunnflate Totalt bruttoareal (BT) ntall tellende etasjer Omsorgssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Pleieinstitusjon Ja Total: 2003 m 2 - Hoveddel: 1692 m 2 (Hovedplan) - Tilleggsdel: 311 m 2 (Kjellerplan) Total: 1877,5 m 2 Total: 2269,5 m 2 - Hovedbygg: 1877,5 m 2 - Kjellerplan: 392 m 2 Kjellerarealet inneholder garderobeanlegg. Det utløser krav om at etasjen blir gjort tellende. Jfr TEK10, 6-1, etasjeantall. ntall tellende etasjer blir med dette 2. Maks samtidighet: 51 personer. Dimensjonerende antall personer - I hver boenhet: 20 enkeltrom, 1 dobbelt rom, dvs 21 personer - elles areal/ botjenesten: 4-6 personer - Dagsenter: 24 personer Brannbelastning MJ/m 2 <10 min forutsatt brannalarmanlegg med direktevarsling til 110 og adresserbare detektorer. Brannvesenets innsatstid Ubemannet brannstasjon med 8-10 mann i utrykning innbefattet ett røykdykkerlag (4 mann). (Kilde: Kjell Nilssen, Brannsjef Tana kommune, epost av ) Risikoklasse RKL 6 (or personer med nedsatt funksjonsevne) Brannklasse BKL 2. Brannalarmanlegg Nødlys Sprinkelanlegg Brannalarmkategori 2. Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Krav til lede- og utgangsmarkeringslys må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 eller tilsvarende Bygget skal ha automatisk brannslokkeanlegg Røykventilasjon trapperom Ventilasjonsanlegg som røykavtrekk Ikke aktuelt Ikke aktuelt

6 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 6 av 14 TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann orhold Løsning /Krav Kommentar ns undamenter Bæresystem Sekundærbærende bygningsdeler og etasjeskiller Takkonstruksjon Trappeløp R30. [B 30] Ringmur og fundament på kapillærbrytende sjikt Hovedplan: R60. [B 60], alt. 2- s1,d0. Ubrennbart. Hovedplan: R60. [B 60], alt. 2- s1,d0. Ubrennbart. Etasjeskiller 2-s1,d0 [ubrennbart] eller beskyttet med kledning K210-B-s1,d0 [K1] Takkonstruksjonen kan oppføres uten spesifikk brannmotstand forutsatt at denne ikke har betydning for bygg verkets stabilitet i rømningsfasen og dersom takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncelle begrensende bygningsdel dimensjo nert for tosidig brannpåkjenning. TEK 11 5 Sikkerhet ved eksplosjon orhold Løsning /Krav Kommentar ns Sikkerhet ved eksplosjon og brannfarlig vare Rom hvor den kan forekomme eksplosjon må utgjøre egen branncelle og må ha minst én trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er iverksatt for å sikre mot skade mot skader på personer og byggverk. Må avklares nærmere med byggherre om beboere benytter surstoff eller om det skal lagres surstoff. r TEK 11 6 Brannspredning mellom byggverk orhold Løsning /Krav Kommentar ns Brannspredning mellom byggverk vstanden skal være større en 8 meter uten det er truffet tiltak som hindrer brannspredning. Ingen nabobygg. r

7 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 7 av 14 TEK 11 7 Brannseksjoner orhold Løsning /Krav Kommentar ns Brannseksjon Byggverk i RKL 6 må deles vertikalt i minst to brannseksjoner slik at sengepasienter kan forflyttes/ evakueres horisontalt til sikkert sted. v hensyn til innvendig brannsmitte velges det å dele bygget i 3 seksjoner. Kravene for internevakuering oppfylles. r Seksjonering ved innvendig hjørne må utføres slik at seksjoneringsveggen føres minimum 8 meter frem og forbi hjørnet eller minimum 5 meter forbi innvendig hjørne i begge fasadene. Seksjoneringsveggens brannmotstand bestemmes ut fra BKL 2 og spesifikk brannenergi mellom MJ/m2. Seksjoneringsveggen må ha brannmotstand REI 120-M 2-s1, d0 [120].

8 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 8 av 14 TEK 11 8 Brannceller orhold Løsning /Krav Kommentar ns Utførelse av branncellebegrensede konstruksjoner Branncelleinndeling Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Tekniske og fyrrom må tilfredsstillebrannkrav EI 60. Øvrige brannceller EI 60. Brannklassifiserte konstruksjoner må være understøttet av konstruksjoner med minst like høy brannmotstand Kaldloft Deles opp i brannceller på maks 400 m 2 - Hver enkelt boenhet bygges som egne brannceller. - Korridor og fellestuer som egen branncelle. - Kontorer med tilhørende medisinrom og personalrom. - Dagsenter - Opphold /fellesareal dementavdeling. - Tekniske rom i kjeller. - Trapperom - Øvrige rom i kjeller og garderobe utgjør en branncelle. Kaldt loft i takkonstruksjon. real < 400 m 2. Takkonstruksjonen blir mest sannsynlig kompakttak konstruksjon. UT Spredning mellom brannceller Se TEK 10, 11 8 tabell 3 vedrørende krav for innbyrdes plassering av vinduer for å unngå brannsmitte mellom brannceller. Vinduene i innvendige hjørne må vurderes særskilt i henhold til TEK 10. are for brannspredning mellom branncelle i ulike plan og innvendige hjørner er tilfredsstillende redusert da bygget skal sprinkles. Dette gjelder imidlertid ikke for vinduer som beskytter rømningsvei. Dører i branncellevegger 1. Mellom brannceller: EI 30 Sa [B 30] 2. Branncelle Korridor: EI 30 Sa [B30] 3. Korridor korridor: EI 30 Sa [B30S] 4. Mot tekniske rom: EI 60 Sa [B60S] Se tegning for hvor panikkbeslag monteres. -klasse(0 5) som angir dokumentert holdbarhet på selvlukker ut i fra antall åpne lukke- sykluser, vurderes for hver enkelt dør. r

9 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 9 av 14 TEK 11 9 Materialer og produkters egenskaper ved brann (RKL 6) Overflater orhold Løsning /Krav Kommentar ns Overflater i rømningsvei B-s1,d0 [ln 1] (himling/tak) D fl s1 [G] (golv) Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei B-s1,d0 [ln 1] (himling/tak, vegg, sjakter og hulrom) D fl s1 [G] (golv) Utvendig overflate D-s3,d0 [Ut1] Kledninger Branncelle K 2 10 B s1, d0 [K1] Branncelle som rømningsvei K s1, d0 [K1 - ] Sjakter og hulrom K s1, d0 [K1 -]

10 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 10 av 14 TEK Tekniske installasjoner orhold Løsning /Krav Kommentar ns Ventilasjonsanlegg Kan stå i samme branncelle som den forsyner. Må utføres i ubrennbare materialer, unntak er små komponenter som for eksempel filter og lydfeller. vtrekk fra hovedkjøkkent på demensavdeling og dagsenter må enten føres gjennom sjakt som er egen branncelle eller kanaler må ha brannmotstand EI 30 2-s1,d0 [30] helt til utblåsningsrist. or avtrekkskanaler fra små kjøkken (beboerrom) er det tilstrekkelig at kanalene utføres med brannmotstand EI 15 2-s1,d0 [15]. Ventilasjonskanaler må sikres motnedfall som følge av brann i 30 minutter. Gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner må sikres med godkjente løsninger. Det betyr at gjennom brannseksjonen må det benyttes brannspjeld. Ev. kjøkkenavtrekk må ha fettfilter og må kunne rengjøres i hele sin lengde. RIV Gjennomføringer Utformes slik at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen. Tettes med godkjente løsninger, se Byggforsk detaljblad Dette skal detaljprosjekters og vedlegges DV-dokumentasjon. lle gjennomføringer merkes på egen tegning. (Branndokumentasjon) RIV / RIE El-installasjoner Prosjekteres ihht til gjeldene regelverk. Installasjoner som er tenkt å fungere i rømningsfasen må ha sikret strømtilførsel i 60 min eller ha alternativ strømforsyning, for eksempel batteribackup. Installasjoner som er tenkt å fungere i rømningsfasen vil være eksempelvis ledesystem og røykvarslere. Kabler i rømningsvei kan ikke ha samlet brannenergi over 50 MJ / løpemeter med mindre de sikret særskilt. ( Sprinkling av hulrom) RIE Vann og avløp Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner må ikke svekke Konstruksjonens brannmotstand. Godkjente produkter og løsninger benyttes. Prosjekteres av de respektive fag. lle fag

11 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 11 av 14 TEK Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider orhold Løsning /Krav Kommentar ns Tiltak for å påvirke rømningstid - Heldekkende brannalarmanlegg - Ledesystem - utomatisk slukkeanlegg Brannalarm og ledesystem må være dimensjonert slik at fungerer i minimum 60 min etter at strømbruddet har oppstått. Sprinkleranlegget skal ha en varighet på 30 min etter utløsning. Røykvarsler Ikke aktuelt Ikke aktuelt RIE utomatisk brannalarmanlegg utomatisk slukkeanlegg Kategori 2 Byggverk i RKL 6 skal ha automatisk slukkeanlegg God merking av fluktveier og utganger til rømningsveier vil redusere nødvendig rømningstid. Heldekkende brannalarmanlegg. Se TEK , tabell 3 Optiske røykdetektor i alle områder Bygget helsprinkles. Hulrom over nedsenket himling skal også sprinkles. or type sprinkleanlegg, se TEK , tabell 2. Markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsveier. Også i boenheter. Ledelys i korridor. RIV/RIE RIE RIV RIE Ledesystem NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømming i byggverk eller tilsvarende skal legges til grunn ved prosjektering

12 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 12 av 14 TEK Utgang fra branncelle orhold Løsning /Krav Kommentar ns Utgang fra branncelle. Det skal generelt være minst en utgang direkte til det fri, utganger til to uavhengige rømningsveier eller en utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger. Boenheten rømmer ut i korridor. Kontorareal rømmer ut i det fri eller ut i korridor. Kjellerarealet rømmer direkte ut i det fri. RK/ Behov for assistert rømming. Det må tas hensyn til assistert rømning. Det kan være behov for å trille ut senger ved rømming nattestid. Dette gjelder ut i fra boenhet. RK/ vstand til utgang. I RKL 6 skal avstanden til nærmeste utgang være 25 meter. Tilfredsstilt i henhold til tegninger. RK/ Dører skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett og åpne uten nøkkel. Rom med mindre en 10 personer kan slå i mot rømningsretning. RK/ Låsesystemet skal gjøre det mulig å vende tilbake dersom rømningsveien er blokkert. Nattlåser må utføres slik at det ikke kommer i strid med kravene for sikker rømning. Slagretning og åpning av dører. Dør til trapperom kan være låst når bygningen har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. Det må tas hensyn til assistert rømning. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning på døren. Vindu som rømningsvei. Se TEK , fjerde ledd. Boenhetene skal ikke prosjekteres med vindu som rømningsvei. Kontor og ansatterom kan har vindu som rømningsvei. RK/

13 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 13 av 14 TEK Rømningsvei orhold Løsning /Krav Kommentar ns Bredde på rømningsvei og dører i rømningsvei. En rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Rømningsveiene i dette bygget må ha en fri bredde på min 1,2 m. Dvs at døren må ha et modulmål på 13M. Dette gjelder alle rømningsdører ut i det fri og i fra pasientrom. Dører fra øvrige rom har en fri bredde på 0,9 m, dvs 10M. RK Se TEK , 1.ledd, pkt. 6. ra hver branncelle må det alltid være adgang til minst 2 stk uavhengige rømningsveier. Unntaket er boenhetene. Grunnen for dette er behovet for assistert rømning. RK ntall rømningsveier Dette kan tilfredsstilles ved at det fra hver branncelle er mulighet å rømme direkte ut i det fri. Kjelleretasjen har rømningsvei direkte ut i det fri. Hinder i rømningsvei Oppholdsrom på inntil 50 m 2 kan være del av rømningsvei når arealet har automatisk slokkeanlegg, og er skilt fra rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand minst E30 ellestuene er planlagt med åpen løsning i mot rømningsveien. realet er ikke skilt med brannskillende konstruksjon. Det må dokumenteres at fellesstuene kan benyttes som rømningsvei i forbindelse med detaljprosjektering. r TEK Tilrettelegging for slokking av brann Brannslokkeutstyr Brannslange ¾ max 25 m lengde og håndslukkere er montert tilstrekkelig antall steder i bygget. Plassering vises på rømningsplan. I teknisk rom plasseres 12 kg pulverapparat. Plassering av slokkeutstyr skal være tydelig markert med skilt som er etterlysende eller belyst med nødlys.

14 OMSORGSBOLIGER TNBRU - BRNNTEKNISK NOTT Side 14 av 14 TEK Tilrettelegging for rednings og slokkeutstyr Det tilrettelegges for nødvendig atkomst til bygningen via tilrettelagte veger. Det skal installeres brannhydrant på nordvestsiden av bygget. Hydranten markeres. Tilgjengelighet for brannvesenet Kommunen har beredskapsnivå 2. Det lokale brannvesen har godkjente røykdykkere. (Kilde: Kjell Nilssen, Brannsjef Tana kommune, epost av )

15 m² 18.6 m² 25 m² 25 m² 25 m² 25 m² 25.1 m² Disp 4.9 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² 4.9 m² 2.4 m² D 130 Gang 71.3 m² Terasse med trebelegg 115m Kjøkken 15.6 m² 131 Stue m² m² m² m² m² m² m² m² m² D-bolig 19.9 m² 194 D-bolig 19.8 m² 192 D-bolig 20.7 m² 189 Lydsluse Lydsluse 5.1 m² 2.9 m² 2.9 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² D-bolig 17.4 m² m² m² m² 188 D-bolig 17.2 m² 180 Rundgang m² 187 Pergola / takoverdekkning i glass m² Stue 17 m² 202 Stue 14.3 m² 201 Sanserom 12.5 m² 185 D-bolig 20.3 m² Bokhylle / lagring 204 Kjøkken 200 Vinterhage 32.6 m² Overdekket med isolert glasstak D-bolig 20.3 m² Stue 11.4 m² 206 Stue 11.1 m² 207 H-W 5.3 m² 181 Personalrom Brannteknisk rammeplan_plan 1 1 : 250 D 25.4 m² 133 Sjakt 7 m² 134 Vaskerom 9.3 m² 136 B1 Gang 8.4 m² 137 Tørkerom 10.8 m² 142 ysioterapi 17.9 m² B1 B vfallsrom Disp 5.4 m² 5.4 m² Gang 83.6 m² 146 Stue 18.9 m² Dekke over rømningsvei fra kjeller 107 B2 5 m² 135 BK 4.8 m² B 139 Gang 26.6 m² 138 Lager 10.4 m² 104 B 174 H-W 5.4 m² m² 1 5 m² 100 V 10.3 m² B3 148 Heis 6.6 m² m² 5 m² 141 Disp D 2.7 m² 101 Ett vindu EI60 eller begge EI m² m² m² m² Pergola / takoverdekkning i glass 147 Trapp m² Spiserom/personal Medisinrom Kontor Kontor m² 12 m² 12 m² 12 m² Møterom/rapportrom V Sjakt 15 m² 7.6 m² 2.5 m² D D D D 164 B2 Gang B m² Garderobe D D W H-W m² 5.4 m² 5 m² H-W m² BK Gang m² 17.9 m² Kontor m² 18.9 m² 14.4 m² 23.4 m² 160 Kjøkken Lager 8.1 m² 5.8 m² 156 Kontor 11.9 m² 157 Dagsenter m² Støpt terasse med trebelegg 82m Utkragende tak Brannseksjonsvegg 120. Branncellevegg EI60. Rømningsvei ut til det fri. Rømningsretning. ører til annen branncelle. Brannslange. Dør : Selvlukkende med panikkbeslag. Dør 1: Selvlukkende på magnetstav med panikkbeslag, 120. Dør B: EI30. Dør B1: Selvlukkende med panikkbeslag, 120, 40dB. Dør B2: Selvlukkende på magnetstav med panikkbeslag, EI30. Dør B3: Selvlukkende med panikkbeslag 60. Dør : EI30, 40dB. Dør D: Ei30, 35dB. Dør : Uten klassifisering. *lle selvlukkende dører skal ha dørautomatikk som styres med bryter. Dører som står åpen med magnetstav skal ikke ha dørautomatikk. Det samme gjelder for teknisk rom. -arger på dører velges i samråd med byggherre. -lle dører forutenom ståldørene skal ha avrundede kanter. Dette for å unngå følgeskader av hekting ved transport av senger, rullestoler og gåstoler. Rev. Revisjonen gjelder Tana kommune Omsorgsboliger Brannteknisk rammeplan_plan 1 Vedlegg 2_1 Målestokk s indicated Prosjekt nr. Tegning nr. Br-201 Postadresse: Besøksadresse: epost: Utført Dato Tegnet Kontr. Kontr WSE NS 120_2012 Rev. Dato Postboks 130, 9845 Tana osseveien 16, 9845 Tana :31:49

16 012 Teknisk 80.7 m² G 011 Lager 013 Lager 21.7 m² 30.6 m² 010 Lager 17.1 m² 014 Lager 23.4 m² 009 Lager 21.5 m² 003 Gang 35.1 m² 015 Lager 23.2 m² 016 Brannseksjonsvegg m² m² m² 006 Garderobe 12.9 m² 004 Garderobe 6.4 m² G B3 002 Heis 6.6 m² Teknisk 20.9 m² 001 Trapp 9.3 m² G 0017 Teknisk 10.7 m² Branncellevegg EI60. Rømningsvei ut til det fri. Rømningsretning. ører til annen branncelle. Brannteknisk rammeplan_kjeller 1 : 250 Brannslange. Dør : Selvlukkende med panikkbeslag. Dør B3: Selvlukkende med panikkbeslag 60. Dør : Uten klassifisering. Dør G: Selvlukkende uten automatikk 60. *lle selvlukkende dører skal ha dørautomatikk som styres med bryter. Dører som står åpen med magnetstav skal ikke ha dørautomatikk. Det samme gjelder for teknisk rom. -arger på dører velges i samråd med byggherre. -lle dører forutenom ståldørene skal ha avrundede kanter. Dette for å unngå følgeskader av hekting ved transport av senger, rullestoler og gåstoler. Rev. Revisjonen gjelder Tana kommune Omsorgsboliger Brannteknisk rammeplan_kjeller Vedlegg 2_1 Målestokk s indicated Prosjekt nr. Tegning nr. Br-200 Postadresse: Besøksadresse: epost: Utført Dato Tegnet Kontr. Kontr WSE NS 120_2012 Rev. Dato Postboks 130, 9845 Tana osseveien 16, 9845 Tana :25:01

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: 74 01 56 50 Fax: 74 01 56 51 am@tronderplan.no www.tronderplan.no Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: 74 20 91 70 Postboks 480 Fax: 74 20 91 71 7801 Namsos Trønder-plan

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Innledning til byggeforskrift 1985

Innledning til byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1985 FOR 1984-11-15 nr 1892 Opphevet Tittel: Byggeforskrift 1985 Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. november 1984, i medhold av 6 i bygningsloven av 18. juni 1965. 1 Innledning

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Agder Energi Produksjon

Agder Energi Produksjon 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og 1980. Noen før 1940. Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Evalueringsrapport. Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006. Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen

Evalueringsrapport. Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006. Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen Evalueringsrapport Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006 Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen Rapporten er utarbeidet av Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer