Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø"

Transkript

1 Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Forhandlere Syljuåsen Nerpuz Kruse Smith Årdal Blikk Brannsikring Norvest Helgeland Brannsikring Lettbyggteknik Brannmateriell Etablert i 1981 Markedsleder i Norden 350 ansatte Brannteknisk rådgivning Branntekniske tegninger Kontroll, ettersyn og vedlikehold Produsent av branntekniske produkter Salg av produkter Entreprenør i Norge, Sverige og Danmark Kvalifikasjonssertifikat StartBANK Sentral godkjenning tiltaksklasse 3

2 TEKNISK FORSKRIFT 3 NIVÅER FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav VEILEDNING Gir anbefalt minimum ytelsesnivå til den enkelte bygningsdel LØSNINGSFORSLAG Med referanse til relevant litteratur (preaksepterte løsninger, for eksempel NBI s Byggdetaljblader)

3 BRANNMOTSTAND BETEGNELSER Følgende betegnelser settes sammen og kombineres for å angi hvilke størrelser som skal opprettholdes gjennom den angitte tidsperioden: R: bæreevne E: integritet/tetthet I: isolasjonsevne M: mekanisk motstandsevne W: strålingsmotstand (glasskonstruksjoner) C: selvlukkende (dører) S: røyktetthet (dører)

4 DEFINISJONER Brannbelastning Den varmemengde som frigjøres ved forbrenning (MJ/m 2 ) Brannmotstand Tid angitt i minutter som en bygningsdel motstår oppheting, med bibehold av de branntekniske egenskaper som er krevd av den. Branncelle Avgrenset del av bygning hvor brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg i løpet av fastsatt tid (min. EI30) Seksjoneringsvegg /-dekke Bærende bygningsdel, internt i et bygg (min. REIM90) Brannvegg Bærende bygningsdel som skiller ulike bygninger (min. REIM120) Brannklasse Krav til brannmotstand hos bærende / skillende konstruksjoner

5 BRANNCELLER EKSEMPLER PÅP ROM SOM SKAL VÆRE V EGNE BRANNCELLER - Hver boenhet - Hvert undervisningsrom - Barnehage og fritidshjem - Forsamlingslokaler - Kontor som utgjør selvstendig bruksenhet - Garasjeanlegg - Hvert gjesterom - Hvert sykerom - Salgslokale - Husdyrrom - Storkjøkken - Rømningsvei - Store hullrom og oppforede tak maks 400 m 2 - Tekniske rom som f.eks. søppel- og heismaskinrom samt rom for - Ventilasjonsaggregat -Tavlerom - Fyrrom

6 Bygningsteknisk brannprosjektering PBL med TEK og REN Risikoklasser Brannklasser Seksjonering Brannteknisk ytelsesbeskrivelse Aktive og passive sikringstiltak + eventuelle lokale vedtekter og retningslinjer

7 RISIKOKLASSE BESTEMMES UT FRA BYGNINGSKATEGORI Risikoklasser klassifiserer et byggverk ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse Antall risikoklasser er 6, hvor 6 stiller strengeste krav Inndelingen i risikoklasser tar hensyn til om: Bygget er beregnet for personopphold Personer i bygget kjenner rømningsveiene Personer i bygget kan bringe seg selv i sikkerhet Bygget er beregnet for overnatting Virksomheten i bygget er brannfarlig

8 Risikoklasse Bestemmes ut fra bygningskategori Risikoklasse 1 : Risikoklasse 2: Risikoklasse 3: Risikoklasse 4: Risikoklasse 5: Risikoklasse 6: Garasjer, driftsbygninger, trelastopplag e.l. Industri, lager, kontor e.l. Barnehage, skole e.l. Boliger, internat, omsorgsboliger e.l. Salgs- og forsamlingslokaler e.l. Sykehus, overnattingssteder, fengsel e.l.

9 BRANNDIMENSJONERING Bygningskategori Ant. etg. Risikoklasse Bygningsdel Brannklasse Brannmotstand Skillende Bærende

10 BYGNINGERS BRANNKLASSE 7-22 TAB. 3 I VEILEDNINGEN Risiko klasse Antall etasjer og 4 5 og fler BKL 2 BKL 1 BKL 2 BKL 1 BKL 3 BKL 2 BKL 3 BKL 2

11 BYGNINGSDELERS BRANNMOTSTAND BÆRENDE BYGNINGSDELER, 7-23 TAB. 1 I VEILEDNINGEN Brannklasse Bygningsdel Bærende hovedsystem Sekundære, bærende bygningsdeler, etg.skiller R30/D-s2,d0 (B30) R30/D-s2,d0 (B30) R60/A2-s1,d0 (A60) R60/D-s2,d0 (B60) Trappeløp R30/D-s2,d0 (B30) Bærende bygningsdeler under øverste kjeller Utvendig trappeløp R60/A2-s1,d0 (A60) A2-s1,d0 (ubrennbart) R90/A2-s1,d0 (A90) A2-s1,d0 (ubrennbart) R90/A2-s1,d0 (A90) R60/A2-s1,d0 (A60) R30/A2-s1,d0 (A30) R120/A2-s1,d0 (A120) A2-s1,d0 (ubrennbart)

12 BYGNINGSDELERS BRANNMOTSTAND SKILLENDE KONSTRUKSJONER, 7-24 TAB. 3 I VEILEDNINGEN Skillende konstruksjoner Brannklasse Branncellebegrensende konstruksjon Bygn.del som omslutter trapperom, heissjakt, og inst.sjakter over flere plan Heismaskinrom Fyrrom for sent.varmeanlegg eller varmluftanlegg for fast brensel EI30/D-s2,d0 (B30) EI30/D-s2,d0 (B30) EI60/D-s2,d0 (B60) EI60/A2-s1,d0 (A60) EI60/D-s2,d0 (B60) EI60/A2-s1,d0 (A60) EI60/D-s2,d0 (B60) EI60/A2-s1,d0 (A60) EI60/A2-s1,d0 (A60) EI60/A2-s1,d0 (A60) EI60/A2-s1,d0 (A60) EI60/A2-s1,d0 (A60)

13 TEK 7-1 Personlig og materiell sikkerhet - Funksjonskrav Byggverk skal utføres slik at de har tilstrekkelig stabilitet i tilfelle brann - (ulykkeslast inklusive bidrag fra bærende konstruksjoner) BKL 1 og 2: stabilitet og bæreevne i minimum nødvendig rømningstid BKL 3 og 4: hovedsystem skal ha stabilitet og bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, skal bevare sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer i og på byggverket.

14 Brannpåkjent stål

15 Brannmotstand vs. risikoklasse og etasjeantall Risikoklasse Antall etasjer Eksempel og 4 Industri, kontor og lager Barnehage, skole Bolig Salgslokale, forsamling Sykehus, sykehjem R0 (ubrennbar) R15 5 eller flere R30 R60 R90 R15 R30 R60 R90 R15 R15 R60 R90 R15 R60 R90 R90 R30 R60 R60 R90

16 Forebyggendeforskriften 2-1 Eier skal sørge for at: Byggverket er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med krav (forutsetninger) på oppføringstidspunktet Sikkerhetsnivået i eldre bygninger (før 1985) oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå (TEK -97) - innenfor praktisk og økonomisk ramme Samarbeidsordninger med evt. Virksomhet/bruker foreligger Forpliktelsen kan ikke fraskrives gjennom avtale

17 Forebyggendeforskriften 2-2 Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå, og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. Bygningseier skal sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr og konstruksjoner

18 Hvilke hjemler finnes? Lov om brann- og eksplosjonsvern - Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn - Forskrift om systematisk sikkerhetsarbeid i virksomheter Plan- og bygningsloven - Forskrift om saksbehandling og kontroll - Teknisk forskrift

19 Sanksjonsmidler Pålegg Tvangsmulkt Stenging/forbud mot bruk Tvangsgjennomføring Straff

20 KRAV Fra enhver branncelle for varig opphold skal det være minst to rømningsveier. Fra brannceller med direkte utgang til det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu kan i visse tilfeller aksepteres som en av rømningsveiene. Min. 0,5m Min. 0,6m Min. 0,6m

21 DØR I RØMNINGSVEI Dør i rømningsvei skal slå ut i rømnings-retningen. Dør skal normalt kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.

22

23

24

25 Kontroll Service Rådgivning Konsulent Entreprenør - tjenester - produkter Kunde Eksisterende bygg Ombygging Nybygg Tegning E- dokumentasjon Undervisning Opplæring Øvelse

26 Nøkkelen til å redusere brannkostnadene er forståelsen av hva som forårsaker brannstart og videre utvikling De største brannene utgjør mindre enn 3 % av antallet, men hele 67 % av kostnadene. Dr. ing. Atle William Heskestad, ICG ASA

27 Praktiske løsninger for branntetting Atle Killerud

28 Branntetting av gjennomføringer og vedlikehold av branntettinger Valg av produkter og dokumenterte løsninger. Alltid følge montasjeanvisning!

29 Sterkere fokus på gjennomføringer Sette inn skisse for branncelle

30 Må være dokumenterte løsninger

31 Planlegg for branntetting

32 Regelverk og krav Henviser til aktuelle lover og forskrifter Hensyn ved prosjektering Utsparinger Gjennomføringer av ventilasjonskanaler Gjennomføring av rør og kabler Sjakt Tettesystemer

33 Tettesystemer Ekspanderende stoffer Støpbare masser Brannplater Fugetetting Modulsystem Prefabrikkerte gjennomføringer Midlertidig tetning Kombinasjonsløsninger Tilleggsprodukter Godkjent montasjeanvisning!

34 Eksempler GPG Støpbarbar masse FS List, prefab tetting Kabelhylse Tilleggspr. Puter, midl. Fugemasse Pensil, prefab Rørmansjett Tilleggspr Brannplater

35 FIRESAFE GPG branntettemasse PRODUKTBESKRIVELSE GPG er et pulver bestående av gips, perlite og glassfiber Monteres med enkelt mureverktøy God vedheft til de aller fleste materialer Ekspanderer ved herding 1% Eksplosjonsbestandighet ved 10 cm> 7 bar Lydisolasjon 65 db ved 15cm tykkelse BRANNMOTSTAND INNTIL 240 MINUTTER PRODUKTDOKUMENTASJON Norge. SINTEF: AA-050 Sverige. SITAC:2061/89 Danmark. MK 6.10/0795 Finland: 1005/86 Ympäristöministeriön Tyyppihväksyntäpätös

36 GPG-masse

37 FIRESAFE Intumex CSP PRODUKTBESKRIVELSE Intumex CSP er en varmeekspanderende, vannbasert maling eller sparkel som benyttes til tosidig gjennomføringstetting av kabelgjennomføringer i kombinasjon med steinull i dekker/vegger av murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner. Steinull med densitet kg/m3. Forbruk maling/sparkel 1.9 kg/m2 Tykkelse 1mm tørrfilm. Kabel males 100mm ut på hver side av gjennomføringen. TEKNISKE DATA Ekspansjonskurver: CSP- L 1:25 /CSP- M 1:15 Farge: Hvit BRANNMOTSTAND INNTIL 60 MINUTTER. PRODUKTDOKUMENTASJON Sverige. SITAC:1786/96 Danmark. MK

38 FIRESAFE fugemasse Akryl PRODUKTBESKRIVELSE FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende, varmeekspanderende, akrylbasert fugemasse. ANVENDELSESOMRÅDE Brannsikker fugetetting av større fuger og spalter, gjennomføringstetting av enkeltkabel, kabel i bunt samt gjennomføringstetting av isolerte stålrør og ventilasjonskanaler i murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner. BRANNMOTSTAND INNTIL 120 MINUTTER PRODUKTDOKUMENTASJON Norge. SINTEF: Sverige. SITAC: 0019/06 Danmark. MK.6.10/1654

39 FIRESAFE fugemasse varmeekspanderende EX PRODUKTBESKRIVELSE FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmeekspanderende, enkomponent grafittfugemasse. ANVENDELSESOMRÅDE Brannsikker tetting av fuger og spalter i murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner, samt gjennomføringstetting av enkeltkabel, kabel i bunt, plastrør av PVC, PE, PP, El - trekkerør samt trekkerør i bunt. Gjennomføringstetting av stålrør og ventilasjonskanaler. BRANNMOTSAND INNTIL 240 MINUTTER PRODUKTDOKUMENTASJON Norge. SINTEF: Sverige. SITAC: 0020/06 Danmark. MK.6.10/1653

40 Fugemasse for riktig formål

41 FIRESAFE brannputer Puter for midlertidig branntetting PRODUKTBESKRIVELSE Firesafe brannpute er en brannpute bestående av varmeekspandere materiale. Er rask og enkel å montere. Krever ikke verktøy. Kan benyttes flere ganger. Er meget solid og holdbar. Ekspanderer allerede ved temperatur 150C. Ekspansjonskurve: 1: 2,5 ved 30 min/600c. PRODUKTDOKUMENTASJON Det stilles ikke krav til produktdokumentasjon. Ofte blir det stilt krav til midlertidig tetting i større prosjekter i bygge- og anleggsfasen. I utsparinger monteres brannhemmende puter. Ved brann ekspanderer putene og sikrer dermed et effektivt brannskille.

42 FIRESAFE kabelhylse PRODUKTBESKRIVELSE FS- kabelhylse er et stålrør/reserverør diameter maks Ø50mm, belagt utvendig i hver ende med et varmekspanderende laminat tykkelse 2,5mm og bredde 30mm. Tettet innvendig med minimum 50mm steinull. Lengde på hylsen tilpasses GPG-tettingen. MONTERING / BRANNMOTSTAND Firesafe Trekkehylse støpt inn med minimum 60mm GPG. Brannmotstand 60 minutter. Firesafe Trekkehylse støpt inn med minimum 90mm GPG. Brannmotstand 120 minutter. Ved vegg gjennomføringer tettes det med GPG tosidig i ytterkant slik at laminatet dekkes. GODKJENT FOR ALLE TYPER KABEL Etter at kabel er trukket stappes steinullen tilbake. Alternativt tettes røret med Firesafe Akryl fra en side. PRODUKTDOKUMENTASJON Norge. SINTEF:

43 FIRESAFE Mansjett PRODUKTBESKRIVELSE Firesafe rørmansjett består av en stålkappe med et varmeekspanderende laminat. Allerede ved en temperatur på ca 150 C, ekspanderer mansjetten hurtig ca 10 ganger sitt opprinnelige volum og lukker gjennomføringen med ca 10 bars trykk i løpet av 3 minutter. ANVENDELSESOMRÅDE Brannsikring av plastrør type PP, PVC, PE,Friaphon i murte/ støpte eller gipsplatekonstruksjoner BRANNMOTSTAND: Inntil 180 minutter. DIAMETER Mindre eller lik Ø320mm. PRODUKTDOKUMENTASJON Norge. SINTEF: Sverige. SITAC: 0059/01 Danmark. MK 6.10/1650

44 FIRESAFE Pakning Innfelt rørpakning for brannsikring av plastrørgjennomføringer PRODUKTBESKRIVELSE Rørpakningen består av et plastbelagt varmekspanderende laminat i kun 35mm bredde. MONTERING I dekke monteres en pakning på plastrør innfelt i underkant av dekke. I vegg monteres en pakning på plastrør på hver side innfelt i ytterkant av vegg. BRANNMOTSTAND INNTIL 90 MINUTTER DIAMETER Mindre eller lik Ø125mm. GODKJENT FOR TYPE PLASTRØR PVC, Friahon,PE, PP. PRODUKTDOKUMENTASJON Norge. SINTEF: AA-160 Sverige. SITAC: 0032/04 Danmark. ETA: 6.10/1650

45

46

47

48 Hvorfor brannmale kabel? Bilder viser kabel i et industribygg etter en brann

49 Hvorfor brannmale kabel? Hindre/ utsette brannspredning og redde mennesker og verdier Forlenge fungsjonstiden på kabel og sørge for strømforskyning til f.eks alarm og kontrollsystemer og nødlys PVC - isolert kabel brenner med en hastighet på ca 20 mtr pr minutt PVC kabel selvantenner ved temperatur på ca C 1 Kg PVC som brenner utvikler ca 2000 m3 Røyk som fordamper til 1,5 liter dødelig saltsyre.

50 Hvorfor brannmale kabel? Hensomastik 5KS er testet og godkjent etter strengeste krav RABT kurven C. Brannmotstand 90 minutter Godkjent for innendørs og utvendig bruk og skip/offshore Tåler nedypping i saltvann inntil 30 dager samt bensin og olje Kabel kan bøyes/ knekkes i 45 grader uten skade på maling

51 Dokumenterte løsninger følg montasjeanvisning

52 Branntesting av produkter på Sintef nbl Bilde viser vegg etter test på eksponert side, stålstendere brenner som trevirke etter å har gjennomgått en temperatur på ca 1050C i 150 minutter.

53 Vedlikehold kontroll - ettertetting

54

55 FIRESAFE Reperasjonssett branntetting El nummer: Inneholder: Fugemasse EX: 2 stk Fugemasse Akryl: 2 stk Fugepistol: 1 stk Plast sparkel: 1 stk Plast hanske: 1 par Steinull: 1 pose

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety

Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier aldri totalskade lavere forsikringspremie En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom konkurs?

Detaljer

Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE

Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag og konklusjoner...3 2 Bakgrunn...5 3 Gjennomgang av dokumentasjon...6 4 Særskilt problemstilling...6 5 Brannteknisk prosjektering...6 5.1 Prosjektgrunnlaget...6 5.2 Vurdering

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Innhold Innledning......................................................................................

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre

Detaljer

Innledning til byggeforskrift 1985

Innledning til byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1985 FOR 1984-11-15 nr 1892 Opphevet Tittel: Byggeforskrift 1985 Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. november 1984, i medhold av 6 i bygningsloven av 18. juni 1965. 1 Innledning

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom høyere forsikringspremie

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer