Universell Utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell Utforming"

Transkript

1 Universell Utforming

2 Agenda Universell utforming hva er det? Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven TEK -10 TEK- 10 nyheter Gruppeoppgave 1 Lukkemoment TEK-10 dører Gruppeoppgave 2 EN NS Diskusjon hvordan tolke regelverket?

3 UNIVERSELL UTFORMING Hva er Universell Utforming? Definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming respekterer mangfoldighet blant mennesker og står for inkludering av alle i alle livets faser og gjøremål.

4 UNIVERSELL UTFORMING 1970-tallet Arkitekt Michael Bednar introduserer ideen om at alles funksjonelle kapasitet øker når hindringer i omgivelsene fjernes. Et nytt konsept utover (fysisk) tilgjengelighet som var bredere og mer universelt Arkitekt Ronald L. Mace definerer begrepet Universal design : Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming tallet ADA-lovgivningen (Americans with Disabilities Act) 1997 Introdusert i Norge av Rådet for funksjonshemmede

5 De syv prinsippene for universell 1. Like muligheter for bruk 2. Fleksibel bruk 3. Enkel og lett forståelig bruk 4. Forståelig informasjon 5. Toleranse for feil 6. Minst mulig fysisk strev 7. Størrelse og plass for tilnærming og bruk utforming

6 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

7 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) LDO er klageinstans og publikum kan sende inn klager. Plikten til å gjennomføre tiltak for å sikre universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at det vil innebære en uforholdsmessig byrde, jf 9 tredje ledd. Det er leietagers ansvar og følge opp dette. Manglende universell utforming av inngangsparti på treningssenter. Snåsa Treningssenter ble klaget inn for ombudet grunnet tung inngangsdør uten fungerende automatisk døråpner. Dette medfører at senteret er vanskelig tilgjengelig for rullestolbrukere. Se Konklusjon Inngangsdør uten automatisk døråpner gjør i dette tilfellet at Snåsa Treningssenter ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere

8 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 10. Universell utforming av bygninger, anlegg mv. For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven

9 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på Peppes Pizza i Stortingsgaten av 30. juni Det fremgår av klagen at Peppes Pizza ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 fordi inngangspartiet ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere.

10 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Konklusjon fra Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) Ombudet konkluderer med at Peppes Pizza i Stortingsgaten bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9, fordi inngangspartiet til restauranten ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming. Ombudet oppfordrer Peppes Pizza til å kontakte fagkyndige og utbedre inngangspartiet med for eksempel en rullestolrampe.

11 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Hva skjer om Peppes Pizzza ikke følger ombudets oppfordring? Dersom Peppes Pizza ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven 7. Nemnda har også myndighet til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Peppes Pizza ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, kan nemnda ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.

12 Teknisk forskrift med veiledning Direktoratet for Byggkvalitet (www.dibk.no)

13 Hva menes med: Forskrift = Loven Alle må følge forskriften/loven Veiledning = Hjelp Veiledningen er hjelp til å tolke loven Preaksepterte ytelser = Løsning Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.

14 Forskrift om endring i byggteknisk forskrift Endringer i TEK-10 fra januar 2015 Endringene trer i kraft 1. januar Endringene får virkning for søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. januar For kan søknader innkommet kommunen før 1. juli 2015 følge bestemmelsen som gjaldt før forskriftsendringen. Dato Departement FOR Publisert I 2014 hefte 16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15 Hva har skjedd nå? Bolig (med krav om tilgjengelig boenhet) : Endret krav til åpningsmotstand til 30N gjelder alle dører i bygget. Publikum og arbeidsbygg : krav til 30N gjelder i alle likeverdige inngang og hovedrømningsveier i bygget. Må defineres av brannkonsulent.

16 Bygning med krav om tilgjengelig boenhet, høringsnotat S.nr. 14/2354 I bygning med krav om tilgjengelig boenhet vil alle deler i byggverket som brukes av beboerne omfattes. Dette vil omfatte hovedatkomst og atkomst fra garasje. I boligbygning vil også dører til/i rømningsveier omfattes. Siden det ikke kan forventes assistanse i boligbygg, vil ingen dører kunne unntas.

17 Bygg med krav om tilgjengelig boenhet : Eksempel boligblokker Krav til maks 30NM åpningsmotstand til og i alle atkomst og rømningsveier. Gjelder da også inn til boenheten, alle inngangsdører, til garasje, og til boder med c-krav. (Tekniske rom kan kun unntas om det i byggesøknad er opplyst at disse rom er uegnet for mennesker med funksjonsnedsettelse. )

18 Byggverk for publikum og arbeidsbygning (høringsnotat - S.nr. 14/2354) For byggverk for publikum og arbeidsbygning innebærer dette at dører til/i hovedatkomst, atkomst fra garasje og hovedrømningsvei omfattes av kravet. Avgrensingen til hovedrømningsvei ses i sammenheng med at det i denne type byggverk kreves evakueringsplan og at det organiseres assistansetiltak ved rømning, jf. TEK fjerde ledd. (Brannrådgiver må nå definere hovedrømningsveier)

19 PAUSE

20 TEK Rømningsvei Forskrift 5) Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt: a) Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av nøkkel. b) Dør skal slå ut i rømningsretningen Ref : TEK (4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk.

21 TEK Rømningsvei Veiledning til første ledd 4. Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1 cm pr. person, men uansett minst som angitt i nr. 4 a og b. a) I byggverk i risikoklasse 1, 2, og 4, må fri bredde i rømningsvei være minimum 0,9 m. b) I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 må fri bredde i rømningsvei være minimum 1,2 m

22 Risikoklasser Virksomhet Risikoklasse Arbeidsbrakke 1 Kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer 2 Kontor 2 Laboratorium 2 Lager 2 Parkeringshus og garasje med to eller flere etasjer eller plan 2 Parkeringskjeller og garasje under terreng 2 Barnehage 3 Skole 3 Bolig 4 Boligbrakke 4 Internat 4 Studentbolig 4 Forsamlingslokale 5 Idrettshall 5 Kantine beregnet for utleie eller for mer enn 150 personer 5 Kinolokale 5 Kirke 5 Museum 5 Salgslokale 5 Teaterlokale 5 Trafikkterminal 5 Tribuneanlegg for mer enn 150 personer 5 Arrestlokaler og fengsel 6 Asylmottak og transittmottak 6 Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg 6 Overnattingssted og hotell 6 Pleieinstitusjon 6 Sykehus og sykehjem 6 Turisthytte og vandrerhjem 6

23 TEK Rømningsvei Veiledning til femte ledd Preaksepterte ytelser Følgende ytelser må minst være oppfylt: 3 Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 og 6 må være utført for sikker rømning ved at dør må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel, jf. figur 6. Henvisninger NS-EN 1125:2008 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som betjenes med horisontal stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder

24 TEK Utgang fra branncelle Forskrift : (7) Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving Preakseptert ytelse : 8. Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien skulle være blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende sikkerhet. 9. Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen. 10. Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker rømning. 11. Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet for et lite antall personer kan slå mot rømningsretning. Med et lite antall personer menes inntil 10.

25 Gruppeoppgave : SAGA boliger SAGA utvikling bygger nye boliger som søkes godkjent etter Det er satt opp en del forutsetninger i tegningen som skal følges Dere beskriver beslag som skal brukes på de 4 avmerkede dørene. Oppgaveteksten står på tegningen

26 Måling av lukkemoment M = P A w 2

27 Måling av lukkemoment M = min. lukkemoment [Nm] P = luft trykk forskjell [N/m²] (Pascal) A = dørens areal [m²] w = dørbredde [m] M = P A w 2 Eksempel : Dør 10x21M Trykk 30P 30x2,1x1/2=31,5N + evt tettelist/fallemotstand be om tabell fra produsentene på åpningsmotstand

28 TEK Utgang fra branncelle Forskrift : (7) Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving Veiledning til syvende ledd : (fra 1.januar 2015) Krav til åpningskraft for dører er gitt i Dette gjelder også når brannalarm er utløst, og vil vanligvis innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha prioritert strøm eller UPS fram til dør. Avbruddsfri strømforsyning må fungere i minst 30 minutter i byggverk i brannklasse 1 og i minst 60 minutter i byggverk i brannklasse 2 og 3.

29 TEK Veiledning Til tredje ledd bokstav e Følgende oppfyller krav til tilstrekkelig fri sideplass: Dør beregnet for manuell åpning må ha fri sideplass på minimum 0,3 m ved dørens låskant på begge sider av døren. Dette gjelder både sidehengslet dør og skyvedør.

30 TEK Veiledning Til tredje ledd bokstav e Dør med belastning (dørpumpe og lignende) inntil 30 N beregnet for manuell åpning, må ha fri sideplass på minimum 0,5 m ved dørens låskant der døren åpnes mot deg, og minimum 0,3 m der døren åpnes fra deg. Kravet til tilstrekkelig sideplass er oppfylt der det brukes dør med automatisk åpning. Dette forutsetter at betjening av døråpner er plassert i henhold til tredje ledd bokstav c.

31 Dør, port mv. Forskrift 3 c) Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over gulv.

32 TEK Utgang fra branncelle Forskrift : (7) Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving Preakseptert ytelse 7. Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som utløses og lukker døren ved brannalarm. Døren må kunne åpnes igjen med dørautomatikk eller manuelt med åpningskraft på maksimum 20 N (før NÅ manuelt med åpningskraft i samsvar med Lukking av branndør?

33 Dør, port mv. Forskrift 1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. ( EN 16005) Veiledning til første ledd Bestemmelsen gjelder for alle dører i alle byggverk. Bestemmelsen skal bl.a. hindre at dør, vindu, port m.m. skal medføre fare for personskade, skade på husdyr eller utstyr. Det er viktig at dør, port, vindu, reklameskilt, markiser og lignende plasseres slik at de er lette å se for å unngå sammenstøt. Det er også viktig at klemfare unngås.

34 Dør, port mv. Forskrift 2) Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende: a) Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m. b) Dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m. c) Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. d) Dør skal ha fri høyde minimum 2,0 m.

35 TEK Rømningsvei Veiledning til tredje ledd bokstav a Utstyr som automatisk døråpner, låsesystem, frontpanel for styring av heiser og lignende må tilsvarende være godt synlig i forhold til omliggende flater.

36 Gruppeoppgave : Universell utforming av barnehage Vedlagt ligger oppgave og tegning av barnehagen Smørbukk

37 Unntak ref mail fra BE (DiBK) Vi ønsker å presisere at det i 12-1 er gitt et unntak om at byggverk skal være universelt utformet "med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Der dette unntaket er dokumentert vil ikke krav til dør i tredje ledd gjelde. Dette vil være tilsvarende for 12-15, fjerde ledd. Kan det søkes om unntak? (hvordan søke etter nye regler) NB Tekniske rom i bolig har krav til 30N om det ikke i søknad er definert at rommene er uegnet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

38 EN Sikkerhet for automatiserte dører

39

40 NS Standard for Universell utforming (Inngangsparti kap 7) (endres i 2016) 7.6 Inngangsdørtyper Alle dører med manuell åpning skal kunne trekkes/skyve med en kraft på maks 20N (2 kg) Karuselldører frarådes, automatiske skyvedører anbefales i hovedinnganger

41 NS Standard for Universell utforming 9.Horisontal kommunikasjon i bygninger. 9.3 Dører ( : (endres i 2016) Den nødvendige betjeningskraften på manuell dør skal ikke være mer enn 20N (2 kg) Dører som krever betjeningskraft ut over 20 N, skal ha elektromekaniske åpne/lukkesystemer. Dørvridere/bøyler monteres mellom 900mm og 1100mm fri bredde 500mm Dørens lysåpning skal ha en hinderfri bredde på minst 860mm og høyde på minst 2020mm Klassifiserte dører : Alle klassifiserte dører skal være godkjent for elektromekaniske åpne/lukkesystemer!!!!!

42 Totalentreprise : (Entreprenøren påtar seg både prosjektering og utførelse av et bygg ) I en totalentreprise står det som regel at entreprenør skal bygge i forhold til gjeldende lover og regler. Konsekvensene for ikke å ta hensyn til Universell utforming kan bli større enn å glemme dørlukkere på branndører med krav til selvlukking.

43 Hvilke lover må vi ta hensyn til i totalentreprise (nye bygg)? Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Gjeldende fra Teknisk forskrift og Veiledning til teknisk forskrift 2010 se : Når angitt i forespørselen : FG sitt regelverk Standard for universell utforming av byggverk NS (Arbeidsog publikumsbygninger) og NS (Boliger) Egendefinerte standarder (de er det mange av)

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Manglende universell utforming av inngangsparti

Manglende universell utforming av inngangsparti Manglende universell utforming av inngangsparti Restaurantens inngangsparti består av flere trappetrinn. Besøkende i rullestol kan benytte en sideinngang, og må deretter ta vareheisen og så kjøre gjennom

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 12/47 10.11.2012 Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

12/1144 28.05.2013. Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang

12/1144 28.05.2013. Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang Vår ref.: Dato: 12/1144 28.05.2013 Ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage fra Stopp Diskrimineringen hvor det ble hevdet at Comfort Hotel Grand Central sin inngang fra

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

Universell utforming: Evakuering av sykehus

Universell utforming: Evakuering av sykehus Universell utforming: Evakuering av sykehus Studieretning: Brann Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. Haugesund - ingeniørfag Av: Katrine Flø Kandidatnr. 9 Mari Ueland Kandidatnr. 70

Detaljer

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre inngangspartiet på Storoklinikken nå

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre inngangspartiet på Storoklinikken nå Vår ref. Deres ref. Dato: 11/401-6-MBA 15.06.2011 Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre inngangspartiet på Storoklinikken nå Ombudet konkluderte med at inngangspartiet til Storoklinikken

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Nr. 2-2012. Låsesmeden. Universell utforming side 4. Beskytt deg side 8. Reddet av røykvarslere side 18

Nr. 2-2012. Låsesmeden. Universell utforming side 4. Beskytt deg side 8. Reddet av røykvarslere side 18 Nr. 2-2012 Låsesmeden Universell utforming side 4 Beskytt deg side 8 Reddet av røykvarslere side 18 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-6 Universell Utforming s. 8-9 Beskytt deg s. 11 Til åpent landskap

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 LDO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 Norwegian kan ikke endre onlinebooking systemet nå Ombudet har tidligere konkludert med at Norwegian bryter plikten til universell utforming fordi

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer