Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.04.2015 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 30/15 PS 31/15 PS 32/15 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 12/15 Orienteringer PS 33/15 PS 34/15 PS 35/15 PS 36/15 PS 37/15 PS 38/15 PS 39/15 Kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Oppstart av landbruksplan for Porsanger kommune Branntekniske avvik ved kommunale bygg Etablering av dagtilbud til hjemmeboende demente Uttalelse - forslag til vedtektsendringer Porsanger boligstiftelse. Endring av 1 i forskrift FOR , Forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune, Finnmark Forpliktende plan , 2 gangs behandling

3 PS 30/15 Godkjenning av innkalling PS 31/15 Godkjenning av saksliste PS 32/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 12/15 Orienteringer

4 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2012/ Arkiv: K45 Saksbeh: Ingrid Golten Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/12 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /15 Kommunestyret Kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Saksutredning Den vedtok sektorstyre for forvaltning, kommunalteknikk og næring i sak PS 12/32 følgende; Porsanger kommune vedtar å sette i gang arbeidet med utarbeidelse av en handlingsplan for grågås under forutsetning av ekstern finansiering. Det søkes viltmidler fra fylkesmannen til utarbeiding av handlingsplanen.planen bør være gjeldene fra senest våren Ansvarlig avdeling blir teknisk avdeling. Bakgrunn for ønsker om en slik plan var bla at grågås som beiter på innmark var blitt ett økende problem mange steder i Porsanger kommune i løpet av de seneste årene, og at Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen anbefalte brev av 2011 å utarbeide kommunal handlingsplan for grågås. Mer om bakgrunn kan leses i saksfremlegg til sektorstyremøte i 2012 og selve forvaltningsplanen Hensikten med planen er at den skal fungere i planperioden som et overordnet rådgivende verktøy til nytt e for forvaltningsmyndigheter, interesseorganisasjoner, rettighetshavere mm. Planen skal bidra til å etablere en målrettet og langsiktig forvaltning av gjess som sikrer levedyktige bestander og reduserer konflikter med landbruket i kommunen. Utarbeidelsen av forvaltningsplanen har hatt egen styringsgruppe. Styringsgruppa har bestått av: Jørgen Remmen, Fylkesmannen i Finnmark, miljøavdelingen, Jan Håland, gårbruker Olderfjord/Kistrand, Even Borthen Nilsen, FeFo, Jon Nikolaisen, gårdbruker Børselv, Jan Andersen, Avinor Lakselv lufthavn Banak, Roy Kyrre Sara Røstad, Porsanger kommune og Ingrid Golten, Porsanger kommune I tillegg til at konsulentselskapet Ecofact Tromsøsom har hatt oppdraget med utarbeidelse av planen har vært representert på møtene med Ingve Birkeland, Ecofact Tromsø og Christina Wegener, Ecofact Tromsø. Styringsgruppa for utarbeiding av forvaltningsplan godkjente i møte forvaltningsplanene for grågås utarbeidet av Ecofact. Planen ble sendt på høring med utsatt høringsfrist til 1.mars I tillegg lå planen til offentlig høring på kommunens servicekontor og på kommunens nettsider. Det kom inn høringsinnspill fra Porsanger bondelag, Miljødirektoratet og Norsk ornitologisk forening. Endringsinnspillene var oppe til behandling i styringsgruppa på 4.møte den (dok 58/59 i saken), og mange av innspillene ble tatt med.

5 Planen ble etter disse endringene var lagt inn, sendt på høring til Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen den I brev av har Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen sendt godkjenning på planen med en del kommentarer. Planen er godkjent for perioden Vurdering Planen er omfattende med en rekke tiltak som skal bidra til å oppnå målene i planen. Planen har vært på høring og momenter herfra er tatt inn i planen. Planen er godkjent av Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen for perioden Planen vil fungere i planperioden som et overordnet rådgivende verktøy til nytte for forvaltningsmyndigheter, interesseorganisasjoner, rettighetshavere mm. Planen bidrar til å etablere en målrettet og langsiktig forvaltning av gjess som sikrer levedyktige bestander og reduserer konflikter med landbruket i kommunen. Naturmangfoldloven Fylkesmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i planen som godt da artenes bestandssituasjon er beskrevet med bakgrunn i vitenskapelig data og innhenting av lokal kunnskap om grågås i kommunen. Planen vurderes å gi et godt utgangspunkt for å vurdere konsekvenser av de ulike forslåtte tiltak. Det er i planen valgt å fokusere på de mest miljøvennlige teknikker jf 12 for best mulig samfunnsmessige resultater. Skadefellingsforskriften har vært på høring og her kan det komme endringer. Vurdering av dverggås som prioritert art skal være viktig vurdering ved søknader om skadefelling. Skadefelling skal ikke være noe bestandsregulerende tiltak jf. Miljødirektoratet. Fylkesmannen anbefaler at målene og tiltakene evalueres i løpet av planperioden, samt ved planperiodens slutt. Følgene av en godkjent forvaltningsplan i Porsanger kommune er i følge fylkesmannens godkjenningsbrev: Rådmannens innstilling Porsanger kommune godkjenner kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune for perioden med mindre tilføyinger fra Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen.

6 Ansvarlig avdeling for videre prosess med oppfølging av tiltak etter planen blir teknisk avdeling. Tiltak i planen som er avhengig av økonomiske midler gjennomføres kun ved tilsagn om midler utenfra, eller etter nærmere politisk avklaring. Målene og tiltakene evalueres i løpet av planperioden, samt ved planperiodens slutt. Fylkesmannen og Miljødirektoratet orienteres om konklusjonene i evalueringene. Porsanger kommune vurderer tiltakene plukking av grågåsegg ut over 15.april og fremskyndet jaktstart på grågås som aktuelle tiltak i 2015 og søker Fylkesmannen om slik tillatelse med bakgrunn i forvaltningsplanen. Begrunnelse: En styringsgruppe for planen samt Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen har godkjent planen. Planen vil fungere i planperioden som et overordnet rådgivende verktøy til nytte for forvaltningsmyndigheter, interesseorganisasjoner, rettighetshavere mm. Planen bidrar til å etablere en målrettet og langsiktig forvaltning av gjess som sikrer levedyktige bestander og reduserer konflikter med landbruket i kommunen. Planens gir et godt utgangspunkt for å vurdere konsekvenser av de ulike forslåtte tiltak. Planen fokuserer på de mest miljøvennlige teknikker jf naturmangfoldloven 12 for best mulig samfunnsmessige resultater.

7 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2015/556-2 Arkiv: V01 Saksbeh: Ingrid Golten Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/15 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /15 Kommunestyret Oppstart av landbruksplan for Porsanger kommune Saksutredning Kommuneplanlegging er den viktigste arena for planlegging, både når det gjelder å sikre produksjonsgrunnlaget og for å skaffe forståelse for landbrukets betydning og rolle i lokalsamfunnet. Landbruket kan ikke fungere uten produksjonsarealer. Både av hensyn til den nasjonale matvareberedskapen og ut fra global fordelingspolitikk, er det nødvendig å ta vare på landbrukets arealressurser gjennom et restriktivt jordvern. Verdiskaping, sysselsetting og bosetting vil for mange kommuner være hovedutfordringen i årene som kommer. Det blir derfor viktig å integrere landbruket i kommuneplanleggingen. Gjennom kommuneplanleggingen skal den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen samordnes i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal gi retningslinjer for de ulike sektorenes planlegging. Lovens intensjon om helhet og sammenheng i samfunnsplanleggingen tilsier at virksomhet innen de ulike sektorene må ses i forhold til hverandre. Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvar for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Porsanger kommune jobber med samfunnsplan og revidert arealplan for kommunen. Porsanger kommune har en primærnæringsplan fra starten av 2000-tallet og en næringsplan som har landbruk som satsningsområde. Porsanger kommune har egne retningslinjer for kommunens næringsfond for primærnæringer og annen særskilt næringsvirksomhet (sist endret 2011) I møte behandlet sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk høring på Finnmark fylkeskommunes utkast til Landbruksstrategier for Finnmark (sak PS 14/31). I uttalelsen het det bla at Porsanger kommune var positivt til at det nå lages et politisk dokument som gir mye informasjon om denne viktige næringen i fylke og helhetlige strategier for fremtidig utvikling av jordbruk, skogbruk, reindrift og bygdenæringer i Finnmark. Porsanger kommune ser det som viktig at strategien følges opp med gode årlige tiltaksplaner som realiseres og evalueres.

8 Gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven fatter kommunene bindende beslutninger om arealbruken. Landbruket er en arealavhengig sektor som driver sin virksomhet i områder avsatt til landbruk- natur- og friluftsformål. I områder med utbyggingspress oppstår det ofte sterke ønsker om å ta slike arealer til utbygging. Landbruksplanen er en sektorplan som ikke er underlagt samme omfattende behandling som planer etter plan- og bygningsloven. Landbruksplanen vil ikke ha rettsvirkning slik som kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Landbruksplanen kan være et styringsdokument som legger grunnlag og premisser for kommunens planlegging. En kan dermed se eventuelle arealkonflikter i forkant, i stedet for å foreta enkeltvurderinger etter hvert som konfliktene oppstår. Landbruksplanen kan ikke styre bruken av de økonomiske virkemidlene som går til hver enkelt bruker og som er forhandlet fram i jordbruksoppgjøret. For tilskuddsmidler gårdbrukere må søke spesielt om, kan landbruksplanen gi signaler om hva som bør prioriteres ved behandling av søknader. Vurdering Porsanger kommune jobber med kommuneplanen. Ved å utarbeide en landbruksplan vil kommunen bla kunne få: et sektorinnspill i kommuneplanen. forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet grunnlag for utvikling av landbruket synliggjør landbrukets interesser, verdier og samfunnsansvar, og kan sette landbruket på dagsorden i kommunepolitikken økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen Landbruksplanen, som skal gi oversikt over hele næringens areal- og ressursbruk, vil bety en vesentlig forbedring av den kommunale planprosessen ved at den gir planmyndighetene innsikt i næringsvirksomheten, og dermed på en bedre måte sikrer landbrukets interesser og behov. Landbruksplanen kan(utkast fra nasjonal veileder for landbruksplanarbeidet): Få fram betydningen av landbruksnæringen for verdiskaping, sysselsetting, bosetting og kulturlandskap. Kunnskap om landbruket er nødvendig for at det skal tas hensyn til landbruket i annen samfunns- og arealplanlegging. Synliggjøre landbrukets forhold til andre arealinteresser og være landbruksnæringens bidrag til interesseavklaringene som vil foregå i kommuneplanprosessen. Grunnlaget for dette må være at landbruksnæringen settes i et samfunnsmessig perspektiv, hvor betydningen av landbrukets verdiskaping og av å sikre arealressursene kommer fram. Tydeliggjøre landbrukets ansvar i forhold til miljøverdier, for eksempel tilrettelegge for friluftsliv, bevare det biologisk mangfold, ivareta landskapsverdier, kulturmiljøer m.v. Dokumentere landbruksinteressene i områder som er vernet eller foreslått vernet, vise interessemotsetninger eller felles interesser mellom landbruk og andre sektorer i forhold til hvordan næringsbruk og skjøtsel påvirker verneverdiene. Det er særlig viktig å dokumentere landbrukets interesser og verdier i områder som kan være aktuelle for vern, før vernearbeidet starter. Vise mulige interessemotsetninger eller -fellesskap mellom ulike produksjoner eller ulik arealbruk internt i landbruket. Utforme prinsipper for behandling av enkeltsaker. Regler for saksbehandling er gitt i lover, forskrifter og retningslinjer. Landbruksplanen endrer ikke særlovenes stilling i forhold til plan- og bygningsloven og kommunene må i like stor grad som før drive saksbehandling

9 etter særlovene. Landbruksplanen vil likevel bidra til en mer enhetlig og rasjonell enkeltsaksbehandling. Eksempelvis kan ønske om å opprettholde bosettingen i ulike områder gi signal for behandling av søknader om fritak fra boplikt, konsesjonssaker, delingssaker og forkjøpssaker. Målrette økonomiske og faglige virkemidler til de områder eller soner som er spesielt aktuelle og der nytteverdien vil være størst. Planen kan foreslå områder for områdetiltak innen kulturlandskapstiltak og/eller andre miljøtiltak, eller peke på områder egnet for nye landbruksbaserte næringer, unyttede ressurser eller nye markeder. En kan også vurdere hvilke områder som er egnet for satsing på gårdsturisme, hyttebygging, bygging av skogsbilveier eller nisje/småskala produksjon. Rådmannens innstilling Porsanger kommune vedtar å starte opp arbeidet med utarbeidelse av en landbruksplan for kommunen. Mandat: landbruksplanarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2015 og Ansvarlig avdeling blir teknisk avdeling. Jordbrukssjefen leder det daglige arbeidet. Veileder for arbeid med tiltaksrettede oversiktsplaner(veileder landbruksplan) vil gi utgangspunkter for arbeidet. Målene for utarbeidelse av landbruksplan i Porsanger kommune er; Å få et sektorinnspill i kommuneplanen. Å få forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet Å gi grunnlag for utvikling av landbruket, økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen Å synliggjør landbrukets interesser, verdier og samfunnsansvar, og sette landbruket på dagsorden i kommunepolitikken Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk blir styringsgruppe for arbeidet.

10 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2015/588-1 Arkiv: 614 Saksbeh: Jomar Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/13 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /15 Kommunestyret Branntekniske avvik ved kommunale bygg Vedlegg 1 Branntekniske avvik ved kommunale bygg pr. mars 2015 Saksutredning Ved kommunale bygg i Porsanger er det mange branntekniske avvik, feil og mangler. Noen av byggene har varsel om pålegg og pålegg i forhold til brannavvik. Brannvernleder har i mars, 2015 laget en statusrapport på dette. Noen av avvikene går langt tilbake i tid, andre avvik er relativt nye. Det er ikke eget budsjett angående branntekniske avvik/brannvern generelt. Dette går under budsjettet for teknisk avdeling. Avvikene er synliggjort gjennom branntekniske rapporter fra tilsynsmyndighetene, årskontrollrapporter fra firma angående brannalarmanlegg, egenkontrollrapporter fra brannvernleder og årskontrollrapporter for slokkemateriell. Brannvernrelaterte lover og forskrifter: - Plan og bygningsloven med tekniske forskrifter - Loven om brann og eksplosjonsvern med forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn - Loven om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Forskrift om håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg - Internkontrollforskriften Fra forebyggendeforskriften: 1-1 Formål Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon 1-2 saklig virkeområde:

11 Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder gjennomføring av brannbyggende tiltak i ethvert brannobjekt i bruk, og kommunens brannforebyggende oppgaver. Forskriften regulerer også nærmere bestemt brannvernutstyr og apparater. Vurdering Det er behov for en gjennomgang av sikringstiltak og avvik som er meldt inn vedrørende brannsikkerhet. Brannvernleders statusrapport er vedlagt og gir en oversikt på status. Avvik som går direkte på rømningssikkerhet må prioriteres. Totalt dreier dette seg om kostnader i størrelsesorden på over 1 million kr. Dette som et estimat da avvikene er mange, og en del behøver kostnadsoverslag fra elektrofirma o.l. for å få bli mer konkret. Dette dreier seg om manglende serviceavtaler for brannalarmanlegg, manglende branndetektorer/brannklokker, gamle branndetektorer som må fases ut, manglende brann/røyktetting, seksjoneringsvegger med mangler, manuelt brannslokkemateriell som må på service/byttes ut m.m. Det vises til vedlagte rapport. Det bør lages et eget budsjett for brannvern generelt. Dette vil synliggjøre temaet bedre og gjøre det mere effektivt i prioriteringen av dette viktige arbeidet. I budsjettvurderingen bør punkter som gjeldende avvik, nåværende/fremtidige behov for brannteknisk materiell/utstyr, kurs o.l. tas med. Som eier av byggene er dette Porsanger kommunes ansvar. Konsekvenser vedrørende dagens situasjon: - En må forvente at Porsanger Kommunes forsikringsleverandør gir avkortning i erstatningsbeløp. Dette der det viser seg at eier(porsanger Kommune) har branntekniske avvik som har betydning i saken. - Det er ikke usannsynlig at ansatte, leietakere og andre brukere kan få unødige opplevelser slik situasjonen i er dag. Eksempler på dette er mangelfull detektering, mangelfull røyk/branntetting, manglende årskontroller på brannalarmanlegg/sprinkleranlegg og andre branntekniske innretninger. - Utrygghet blant ansatte og brukere grunnet utfordringen med å lukke nåværende avvik. - Stenging av bygg/deler av bygg dersom branntilsynsmyndighetene vurderer avvik til å være graverende nok. Rådmannens innstilling Kommunestyret beslutter at det utarbeides tiltak i budsjettet for 2016 som ivaretar en utbedring av de avvik som er fremkommet i saksutredningen. Tiltakene for 2016 skal ressursmessig prioriteres til personsikkerhetstiltak i spesifikke kommunale bygg med et beløp stort kr I økonomiplanperioden avsettes et tilsvarende beløp.

12 FOREBYGGENDE BRANNVERN I PORSANGER KOMMUNE Avvik, feil, og mangler pr. 17.mars.2015 Listen nedenfor er fra bygg (særskilte brannobjekt) i Lakselv undertegnede er ansvarlig brannleder for og gjelder det branntekniske. Porsanger Kommune har også noen avvik som går på organisatoriske for hold men de er ikke tatt med i denne sammenheng. I særskilte brannobjekt skal det gås brannteknisk tilsyn hvert år. Merk: henvisningene er fra loven om brannvern; forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn. Pålegg og avvik etter branntilsyn og årskontroller utført på brannalarmanlegg: Lakselv barneskole/samfunnsdel og nyskolen: (Særskilt brannobjekt) - Rømningsveier fra flere rom tilfredsstiller ikke krav om sikker rømning. (alt.rømningsvei fra 3.etg, alt.rømningsvei fra kinomaskinistrom i 2.etg. Tribunene i sportshallen er ikke godkjent med tanke på spiraltrappene. Rømningsvei fra miniatyrskytebane i kjeller mangler vrider i dør mot skolen. - Teknisk rom i 3.etg tilfredsstiller ikke krav som egen branncelle pga åpninger i dørkarm og det lagres brannfarlige væsker der Hovedtavlerom har synlige hull i vegg etter kabelgjenomføringer Nyskolen: i dør i 2.etg er det byttet ut brannklassifisert glass til brennbart tremateriale Sportshallen: godkjent rømningsvei fra tribune til foajé/hall må lages Branntekniske tegninger må revideres Serviceavtale for brannalarmanlegg, nødlysanlegg, røykluker og sprinklingsanlegg mangler Brannalarmsentral: O-plan og brann tekster må revideres etter tidligere rehab men firma har ikke levert FDV dokumentasjon Røyk- og branntetting mangler Etter bygningsrehab mangler teknisk rom i 1.etg i vestibyle tak og detektor. Ved et branntilløp her vil det bli røykspredning til andre deler av bygget via ventilasjonsanlegget. Brannvernleder har laget rapport på dette. I kinomaskinistrommet er rømningsvinduet fjernet og utsparingen er kledd igjen!! Mangler også rømningsstige. - Lakselv barneskole,(nyskolen): bør monteres brannklokke på lærerrom, klasserommene for første klasse, 106, 117 og utenfor rommene 133, 213 og 216. Må revidere branntekster i brannsentral/o-plan slik at disse stemmer. Merknad: det foreligger en brannteknisk tilstandsanalyse for bygget. Denne er utarbeidet i 2011 av Norconsult AS ifbm basseng rehabiliteringa men gjelder for hele bygget. Analysen beskriver en rekke avvik, feil og mangler på bygget og den innbefatter også en utarbeidet prioriteringsliste. Lakselv ungdomsskole/porsanger friskvernsenter: Særskilt brannobjekt) Pålegg og avvik: - Branncellebegrensende bygningsdeler fungerer ikke som forutsatt da branndører ikke lukker som de skal. Det må tas en gjennomgang på alt av branncellebegrensende bygningsdeler for å se at disse er uten hull og svekkelser Nødlysanlegg mangler kvalifisert kontroll. 2-4

13 - Branntegninger etter byggeprosjekt kunne ikke framlegges. Orienteringsplan for brannalarmanlegg er ikke på plass ved brannsentral. FDV dokumentasjon etter rehab ikke levert Det mangler branndetektorer i verksted/lager under adm.fløy, fyrrom og i ventilasjonsrommet som drifter varmebassenget. - De gamle branndetektorene bør byttes ut med nye da det ikke lenger kan skaffes reservedeler til disse. - Dør til fyrrom må byttes til godkjent branndør. Lakselv kurssenter: Særskilt brannobjekt) Pålegg og avvik: - Mangler dokumentasjon på kvalifisert kontroll av nødlysanlegg Trapperom ved hovedinngang tilfredsstiller ikke krav da det mangler dør. 2-2, Fyrrom tilfredsstiller ikke krav som egen branncelle da det mangler brannklassifisert dør Dør i brannskillevegg mellom trapperom og korridor mot språksenter er flyttet og skilleveggen er laget av tre 3-2 (2001) - Røyk- og brannskillende konstruksjoner mangler tetting, dør i fyrrom og hull i vegg flere plasser. 2-4 (2000) - De gamle branndetektorene bør byttes ut med nye da det ikke lenger kan skaffes reservedeler til disse. - De manuelle brannmeldere i 1.etg fungerer ikke da disse ikke er kompatible med brannsentralen!! Porsangerhallen: Særskilt brannobjekt) Pålegg: - Mangelfull detektering i bygget da det mangler detektorer blant annet i garderober. Brannsirener byttes ut med klokker og det mangler direktevarsling til , Mangler kontroll av nødlys og røykventilasjon. 2-4 Anbefaling fra Eltek serviceleverandør: - anbefales brannklokker i hall og i garderobegang, samt detektorer i garderober/gang/toalett. Lakselv barnehage: Særskilt brannobjekt) Avvik: - Mangler branntetting av kabelgjennomføringer i seksjoneringsvegg. 2-1, Mangler kontroll på nødlysanlegg Panel er ført forbi brannveggen i takutspring. 3-2 (1998) - Inspeksjonsluke til brannspjeld ligger så langt ifra spjeldet at inspeksjon er umulig. 3-2 (1998) - Mangler markeringslys over nødutgang i avd: Bamsestua, - To brannklokker på utsiden må monteres. Porsanger Helsetun: Særskilt brannobjekt) Pålegg og avvik:

14 - Ikke foretatt årskontroll på sprinkleranlegg og nødlys Branntekniske tegninger og o-planer er mangelfulle og må revideres. 2-1, Seksjoneringsvegger er ikke dokumentert intakte da f.eks. en er punktert ved at ventilasjonskanaler i denne. Øvrige vegger virker også mangelfulle bl.a. med tanke på innvendige hjørner. 2-1, Slepelister er mangelfulle på flere dører med brannteknisk funksjon. 2-1, Mangler noen alarmorganer (summere) i bygget. Mangler rommerking på mange dører. Noen detektorer og manuelle meldere må flyttes. Sprinkleralarm er ikke koblet til brannsentralen. Mangler også noen detektorer. - I 2015 er det montert og drifts satt sprinkleranlegg ved Porstun, gamle del men det er ikke levert FDV dokumentasjon for anlegget. Anlegget er for tiden ute av drift pga lekkasje. - Branndetektorene bør byttes ut med nye da det ikke lenger kan skaffes reservedeler til disse. Siemens skriver i siste rapport: Detektorer av CBA type bør det snarest starte utbytting av. Dette pga. at det er gamle detektorer som er fulle av støv og vil dermed reagere senere en hva en ny detektor vil. Det vil også bli ett økende problem med falsk alarm fra disse sløyfene. Porsanger rådhus: registrert som særskilt brannobjekt (oktober, 2013) Særskilt brannobjekt) Avvik: - Seksjoneringsvegg mellom bibliotek/politi er fjernet og bygget er da useksjonert. - Brannpanel/slavepanel til brannalarmsentral må monteres ved Politiet - Røykluker i foajéen kan ikke åpnes og det mangler årskontrollavtale for årlig sjekk. - Mangler årskontrollavtale for nødlys - Mangler brannklokke ved prosjektkontorer i 1.etg. - Branndetektor ved teknisk avd. og utvendig brannklokke(vest) fungerer ikke. - Må monteres dørpumpe til arkivrom ved teknisk avd. - Noen dører må på magnet for å unngå å holde disse åpne med kiler. Anmerkning: Orienteringsplan til brannalarmanlegget må oppdateres. Her er det mange adresser som står med feil. Det må tas en gjennomgang ifht dette. Anbefaling fra brannmyndighetene: Det bør foretas en brannteknisk gjennomgang av hele rådhuset. Dette på grunn av at det er foretatt en rekke ombygninger og andre endringer siden bygget var nytt som må kunne fremlegges som dokumentasjon i form av godkjente branntekniske tegninger. Lakselv elevhybelbygg: Særskilt brannobjekt) Bygget og registrert som særskilt brannobjekt i Mangler korrekt rom merking i bygget. - Årskontrollavtale for brannalarmanlegg og sprinkleranlegg mangler - Mangler årskontrollavtale for nødlys. - Sprinklertest kan ikke utføres på korrekt måte pga manglende fall i gulv/manglende ledning til sluk. - Selvlukkende dører i trapperom fungerte ikke som de skulle. Ajanas barnehage: Særskilt brannobjekt)

15 Ingen avvik fra brannmyndighetene. Uteseksjonen: - Det er ikke serviceavtale på brannalarmanlegget. - Må monteres brannklokker, manuelle meldere og branndetektorer i hallene. Gjøkenes grunnvannsanlegg og høydebasseng: - Ikke foretatt service på brannalarmanleggene. I tillegg til diverse avvik er det en del andre anmerkninger fra tilsynsmyndigheten. Dette har samlet seg opp i løpet av diverse år. Jeg tar forbehold om at det kan være manglende rapporter/opplysninger jeg pr. d.d. ikke har fått tilgang på. Informasjon om bygg Porsanger Kommune er leietakere i: Røde kors/sfo: (Særskilt brannobjekt) Eier: Lakselv røde kors - Brannklokke ved Sønnavind virker ikke. - Mangler branntekniske tegninger. Det er eier av bygningen som er ansvarlig for at branntekniske tegninger er tilgjengelig ved tilsyn ikke etablert avtale mellom Røde kors og Porsanger kommune med tanke på brannvern Er det ferdigattest for bygget? Foreligger midlertidig brukstillatelse fra byggeåret i G.nr/B.nr: 17/28 Omsorgsboligene: Eier: Porsanger boligstiftelse - Trenger service på brannalarmanlegget Trekløveret (psykiatriboligene, avlastninga og PU): Eier: Porsanger boligstiftelse - Orienteringsplanen for brannalarmanlegget må revideres. - Mangler markeringslys over rømningsutgang ved PU. - En del mørke nødlys må byttes Vedlikeholds rapporter fra kompetent person (Oddleif Nygård, kategori rød og Jomar Thomassen, kategori grønn) for handslokkere/brannslanger: Kontrollen utføres ihht NS På en del brannslangeskap må det skiftes til kuleventil og byttes pakningssett. - Gamle brannslangeskap må byttes ut pga elde og dårlig funksjonalitet. Anbefaler at gamle slokkerne må fases ut og nye kjøpes inn. - Mange slokkere må ha service eller fases ut og det kjøpes inn nye.

16 (Oddleifs kompetansebevis er gått ut i 2014 og han kan dermed ikke ta årlig kontroll på slokkemateriell. Internkontrollrapporter fra brannvernleder Jomar Thomassen: Alle bygg: - kjøpe inn håndslokkere der disse mangler. - bytte ut de eldste brannslangepostene. - bytte batteripakker for nødlys. Her er det mye gammelt. Etter strømbrudd tenner ikke disse bestandig Det er kjøpt inn til LBS men ikke byttet. - merking av manuelt slokkeutstyr der dette mangler. - branntetting. Her er det mye som mangler. For å rette opp alle avvikene må en regne med at dette er en kostnad på over én million kroner. Oppsummering: Porsanger kommune som eier av byggene må først og fremst prioritere person og rømningssikkerheten. Dette går på: - Manglende/dårlig detektering og varsling i bygg/deler av bygg. - Manglende/dårlige rømningsveier. - Slokkemidler. - Branntetting. Både forsikringsselskapene og brannmyndighetene setter branntekniske og organisatoriske krav til eiere ifht brannsikkerhet. Vil presisere at rapporten gjelder for bygg i Lakselvområdet der jeg har brannvernansvar og ikke for bygg i distriktene. Lakselv, 17.mars.2015 Jomar Thomassen Ansvarlig brannvernleder Porsanger kommune

17 Porsanger kommune Helse- og omsorgsavdelingen Arkivsak: 2013/ Arkiv: 233 Saksbeh: Bente Moen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15 Sektorstyre for helse og omsorg /15 Kommunestyret /15 Kommunestyret Etablering av dagtilbud til hjemmeboende demente Vedlegg i saken Utkast til tjenestebeskrivelse for dagtilbud til hjemmeboende demente Bakgrunn for saken Porsanger kommune har via helsedirektoratet siden 2012 fått tilskudd til 2 dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente. Frem til nå har dette vært organisert som ukentlige dagsturer i regi av hjemmetjenesten og Trekløveren, der personer i målgruppen vederlagsfritt har kunnet melde seg på. Dersom turene har inkludert måltider har deltakerne selv dekket dette. Kommunen har stått for organisering og har gjennom tilskuddet dekket utgifter til leiebil. Kommunen har videre benyttet tilskuddet til kjøp av sjåførtjeneste samt oppsett av aktivitetsplan fra lokallaget til Mental helse. Kommunen har også stilt opp med egen ansatt som har deltatt på turene. Av tilskuddskriterier ser en at formålet er permanent tilbud om slik tjeneste. Det er på bakgrunn av dette, og at det nå meldes om slikt behov blant innbyggerne, ønskelig å etablere et permanent dagtilbud for målgruppen ut over tilskuddsperioden som utløper ved utgangen av En har ved utløp av tilskuddsår satt ubenyttet tilskudd på øremerket fond for senere bruk. Vurdering Det ble i januar 2015 satt ned en arbeidsgruppe som hadde som mandat å skissere løsning for etablering av et permanent dagtilbud for hjemmeboende demente. Arbeidsgruppa har bestått av fagansvarlig for hjemmetjenesten, fagansvarlig for Trekløveren, helsefagarbeider fra Trekløveren samt pleie- og omsorgsleder. Arbeidsgruppa ser for seg at de ukentlige dagsturer en frem til nå har hatt tilbud om videreføres også i 2015, men at det innføres en egenandel på kr. 130,- pr. deltaker pr. tur. Dette vil gi en estimert inntekt på inntil kr for 2015 dersom tilbudet leveres i 40 uker pr. år og alle 12 plasser er fylt opp. Inntekten øremerkes dekning av de utgifter som påløper til drift av tilbudet.

18 I tillegg ønskes det etablert 3 dagplasser for hjemmeboende demente på ukedager. Tilbudet foreslås etablert på ved Trekløveren med en åpningstid mandag fredag i rundt 40 uker pr. år. Tjenesten hjemles ikke i helse- og omsorgstjenesteloven, noe som gir kommunen anledning til selv å vedta egenandel. Dette ser en er vanlig også i andre kommuner. Tilbudet stenges under ferieavvikling samt i helger og høytider. Det vil være behov for styrking av eksisterende bemanning ved Trekløveren. For å imøtekomme dette foreslås at 1 ansatt fra miljøarbeidertjenesten omdisponeres til å bemanne dagtilbudet. Dersom dette forslaget realiseres vil det ikke påløpe ekstra utgifter til fastlønn. Vikarutgifter ved eventuelt fravær grunnet sykdom eller annet vil imidlertid komme i tillegg. Dersom denne omdisponeringen ikke lar seg gjennomføre kan ikke nytt tilbud om dagtilbud opprettes nå. Videre foreslås det å sette en egenandel for dagtilbud à kr. 85,- pr. dag med et tillegg for eventuelle måltider i henhold til kommunens gebyrregulativ. Dette vil, dersom alle 3 plasser til en hver tid er disponert i 40 uker, gi en estimert inntekt på inntil kr pr. år. Denne inntekten foreslås øremerket dekning av utgifter til materiell som medgår til aktivitet i tilbudet. Inntekt for salg av måltider fra kjøkkenet på Helsetun kommer i tillegg, men lar seg ikke estimere da grunnlaget er ukjent. Etablering av slikt tilbud er viktig og i tråd med den dreining som helse- og omsorgsavdelingen er inne i etter gjennomgangen som KS konsult har hatt i sektoren høsten Tilbudet vil være forebyggende for pågang til andre helse- og omsorgstjenester som tilsyn fra hjemmetjenesten, avlastning og støttekontakt. Tilbudet vil videre være et tiltak for å forebygge ensomhet og for å opprettholde mestring av ferdigheter gjennom de aktiviteter det vil legges til rette for. For at etablering av dagtilbud skal kunne realiseres, er det imidlertid behov for å bygge handikaptoalett m/ garderobe i tilknytning til de lokaler som tenkes benyttet til formålet. Det finnes i dag ikke eget toalett til besøkende. For å realisere dette foreslår arbeidsgruppen at deler av det tildelte tilskuddet fra tidligere år som er satt på fond benyttes, da dekning av kostnader til bygg er i henhold til de oppsatte kriterier for bruk av midlene. Fagansvarlig ved Trekløveren og hjemmetjenesten har i samarbeid med driftsavdelingen påtatt seg ansvaret med å få dette kostnadsberegnet og eventuelt iverksatt om tiltaket avgjøres igangsatt. Organisatorisk tenkes tilbudet lagt inn under Trekløveren og at brukere tildeles plass etter egensøknad som behandles i inntaksrådet. Det er utarbeidet forslag til tjenestebeskrivelse som ligger vedlagt saken. Denne er sendt på uttalelse til demensteamet, sykeavdelingen, Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Utsettelsesforslag fra Roy Myrheim, Ap: «Utsetter saken til neste kommunestyremøte, for en bedre og mere utfyllende økonomisk konsekvens for Porsanger kommunes økonomi» Votering: Enstemmig Kommunestyrets vedtak Utsetter saken til neste kommunestyremøte, for en bedre og mere utfyllende økonomisk konsekvens for Porsanger kommunes økonomi

19 Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyret for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyret for helse og omsorgs innstilling Det opprettes nytt dagtilbud med 3 plasser for hjemmeboende demente. Tilbudet lokaliseres fysisk og organisatorisk til Trekløveren. Vilkår for tilbud og kostander for tjenesten er nedfelt i egen tjenestebeskrivelse. 1 miljøarbeidstilling omdisponeres til dagtilbudet for dekning av personalbehov. Rådmannens innstilling Det opprettes nytt dagtilbud med 3 plasser for hjemmeboende demente. Tilbudet lokaliseres fysisk og organisatorisk til Trekløveren. Vilkår for tilbud og kostander for tjenesten er nedfelt i egen tjenestebeskrivelse. 1 miljøarbeidstilling omdisponeres til dagtilbudet for dekning av personalbehov.

20 Porsanger kommune Plan- og økonomiavdelingen Arkivsak: 2013/ Arkiv: 037 Saksbeh: Leif Andersen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Uttalelse - forslag til vedtektsendringer Porsanger boligstiftelse. Dokumenter i saken: - Brev fra Porsanger boligstiftelse av vedrørende vedtektsendringer, med forslag til endrede vedtekter - Porsanger kommunes utredning/høringsuttalelse vedtekts- og driftsendringer datert (trykt bilag) Bakgrunn/utredning for forslaget Porsanger boligstiftelse (heretter omtalt som Stiftelsen) har i brev anmodet Porsanger kommune om uttalelse i forbindelse med ønskede endringer i vedtektene til stiftelsen. Stiftelsen skriver i sin oversendelse følgende om ønske og behov for endring av vedtektene: Dagens vedtekter er fra begynnelsen av 1990 tallet og bør endres slik at stiftelsens vedtekter er i takt med tiden. En del av vedtektene er unødvendig da man refererer til lovparagrafer. De fleste endringene skulle være forholdsvis kurante endringer/tilpasninger. Etter at dagens stiftelse ble omorganisert i 2013 og det ble ansatt egne folk, herunder; daglig leder, en kontormedarbeider og en vedlikeholdsarbeider har det det etter hvert blitt klart at dagens stiftelse ser behov for å styrke vår formålsparagraf med å få inn en næringsdel i vår virksomhet. Forslag til endring av vedtekter kommer blant annet etter kjøp av Børselv skole hvor utleie og tilrettelegging for bosetting av flyktninger er en viktig del av driften for bygget. I tillegg skal det leies ut lokaler til skole og barnehage, samt tilrettelegging for generell utleievirksomhet i den gamle delen av bygget. Det er i tillegg kommet forespørsel fra Porsanger kommune (PK) om overtakelse av dagens elevhybelbygg som i dag eies og drives av PK. I denne driften vil det være naturlig å få flettet inn en næringsdel for å kunne utnytte bygningsmassen utenom skoleåret. (Korttids utleie av hybler og øvrige arealer ved dette bygget). Stiftelsen er opprettet med hjemmel i lov om stiftelser (stiftelsesloven) nr. 59 med senere endringer.

21 Tidligere behandling av vedtektsendringer. Stiftelsen har tidligere også forsøkt å få til endringer i sine vedtekter. Sist i Også da var Porsanger kommune (som stifter) inne med uttalelser om vedtektsendringer. De endringer som da ble foreslått av stiftelsens styre var til godkjenning i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Stiftelsestilsynet har i brev til Stiftelsen datert orientert om at de foreslåtte endringer ikke kunne påregnes en godkjennelse. Det er spesielt to forhold som tilsynet påpekte som vanskelig å få godkjent: - 1 stiftelsens formål - 5 styresammensetning Det er etter denne tid ikke sendt inn ny sak til godkjenning før denne saken fremmes. Skjematisk særtrekk ved stiftelser. Eierform: Organer: Øverste organ: Medlemskap: Forvaltningsansvar: Omdanningskompetanse: Ansvarsbegrensninger: Rett på over-/underskudd: Overskuddsdeling: Selveiende Styret Eventuelt andre organ i henhold til vedtektene Styret Nei Styret 1. Stiftelsestilsynet 2. Annet organ i hht vedtektene Grunnkapitalen Stiftelsen Nei Hvem kan endre vedtektene? Stiftelsestilsynet, søknad om endring som grunnlag Andre med vedtektsfestet kompetanse (melding om endring til stiftelsestilsynet) Hva kan endres i vedtektene? Formål Andre administrative bestemmelser Hvilke dokumentasjonskrav er nødvendig? Styrevedtak Begrunnelse Uttalelse fra oppretter Nye vedtekter Krav til styrevedtaket i forbindelse med omdanningen: Må være gjort av vedtaksført organ (styret) Vedtak, ikke bare forslag Klart og tydelig hvilke endringer som skal gjøres Ikke lenger enn nødvendig Underskriftskrav: Alle som deltok i møtet

22 Nye vedtekter skal dateres og signeres av styret. De nye vedtektene trer i kraft når disse er godkjent av Stiftelsestilsynet, dvs. vedtaksdato. Stiftelseslovens minimumskrav til vedtekter. Stiftelsesloven har i 10 bestemmelser om vedtekter. Her heter det bl.a.: En stiftelse skal ha vedtekter som minst skal angi: a) stiftelsens navn, b) stiftelsens formål c) antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges d) hvis stiftelsen skal ha andre organer enn styret, hvilke organer dette er, hvordan organenes medlemmer skal velges, og hvilken myndighet og hvilke oppgaver disse skal ha (jfr 36) e) grunnkapitalens størrelse (jfr 14 første ledd og 22) Stiftelseslovens krav ved omdanning/endring av stiftelsens formål. Det er stiftelsesloven 46 som regulerer vilkårene for omdanning av stiftelse. Loven benytter begrepet omdanning av stiftelse også ved vedtektsendringer. Lovens 46 har følgende bestemmelser: 46.Vilkår for omdanning Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen a) ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte, b) er åpenbart unyttig, c) er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig. Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser seg å være uheldig eller uhensiktsmessig. Det er spesielt 46, første ledd som har svært strenge vilkår for omdanning av stiftelsen. Saksopplysninger. Stiftelser er ett selvstendig rettssubjekt hvor styret er øverste myndighet. Det er i dette tilfelle Porsanger kommune som er stifter, men slik stiftelsesloven er, så har stifteren svært begrensede rettigheter etter at stiftelsen er opprettet. Stiftelsen ble opprettet (stiftelsesdato) Stiftelsen ledes i dag av ett styre på 3 medlemmer. Det er kommunestyret som oppnevner 2 av styrets medlemmer, herunder styreleder, slik dagens regler er. Disse valgene gjelder for den

23 kommunale valgperioden. I tillegg velges 1 styremedlem blant leieboerne. Denne velges av kommunestyret på bakgrunn av forslag fra beboerne. Saken er tidligere behandlet i kommunestyret , men de foreslåtte endringene fra den gang kunne ikke forventes å bli godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, jfr. brev fra tilsynet til Porsanger boligstiftelse datert som er vedlagt utredningen. Vurdering Vurderingene til de foreslåtte vedtektsendringer framkommer i «Porsanger kommunes utredning/høringsuttalelse vedtekts- og driftsendringer datert Rådmannens innstilling Porsanger kommune anbefaler styret i Porsanger boligstiftelse i medhold av stiftelseslovens kapittel 6 å behandle og fremme vedtektsendringer (omdanning) slik de framkommer i Porsanger kommunes utredning datert

24 PORSANGER KOMMUNE Utredning/høringsuttalelse vedtektsendring for Porsanger boligstiftelse Porsanger kommune Rådmannens forslag til uttalelse av Dokumentet er en utredning i forbindelse med vedtektsendringer for Porsanger boligstiftelse. I dokumentet finnes også Porsanger kommunes høringsuttalelse i forhold til endring av vedtektene. Dette med bakgrunn i at Porsanger kommune er stifter og dermed skal avgi uttalelse før styret i boligstiftelsen behandler forslag til vedtektsendringer. Hensikten med dokumentet at dette skal være grunnlaget for behandling av saken både hos Porsanger kommune og styret i boligstiftelsen.

25 Innholdsfortegnelse Vedtektsendringer Uttalelse/forslag til vedtektsendringer Forslag til vedtak Vedlegg 1: Gjeldende vedtekter fastsatt ved stiftelsen Vedlegg 2: Forslag til endrede vedtekter Vedlegg 3: Lotteri og stiftelsestilsynet merknader datert

26 Om vedtektsendringer. Som vedlegg til dette forslaget finnes gjeldende vedtekter, forslag til endrede vedtekter og tilbakemelding fra Stiftelsestilsynet fra tidligere behandling av saken.. Endring av vedtektene er i henhold til stiftelsesloven kapittel 6 det samme som å omdanne en stiftelse. Dagens vedtekter for Stiftelsen har imidlertid bestemmelse om at stifteren har hjemmel for å endre vedtektenes 5 om antallet styremedlemmer samt stiftelsens grunnkapital. Som en ser over så er det svært lite stifteren kan endre av stiftelsens vedtekter. Dersom vedtektene skal endres så er det styret selv i stiftelsen som kan gjøre vedtak om endring av vedtektene. Stiftelsesloven kap. 6 har regler for saksbehandling ved omdanningen. Her framkommer det at det skal innhentes uttalelse fra oppretteren ( 49) før endelig vedtak om omdanning fattes og godkjennes av Stiftelsestilsynet. Som en særskilt sak så er det vurdert om Porsanger kommunestyre skulle behandle endring av vedtektenes 5 med hensyn til antallet styremedlemmer. Dette med bakgrunn i delegasjonshjemmel gitt i gjeldende vedtekter 14. En egen sak på dette er ikke fremmet, og er innarbeidet i dette forslaget til vedtektsendringer. Dagens vedtekter ble fastsatt ved stiftelsen , og gir på mange områder svært detaljerte regler. Det er også for flere av bestemmelsen innbakt regler som også finnes i Stiftelsesloven, samt at noen bestemmelser er direkte i strid med dagens stiftelseslov. En vil med denne revisjonen også forsøke å få til en forenkling av vedtektene. Dette bl.a. med at bestemmelser som finnes i lovgivningen ikke gjentas i vedtekts form. Nedenfor vil en finne de forslag som nå fremmes til vedtektsendringer. Denne er forsøkt lagt opp slik at den tilfredsstiller kravene som er i forbindelse med vedtektsendringer for en stiftelse. Systematikken rundt endringsforslagene er bygget opp slik: Dagens vedtektsbestemmelse gjengis i sin helhet Nytt revidert forslag Begrunnelse for forslaget Porsanger kommunes uttalelse

27 Uttalelse/forslag til vedtektsendringer. Vedtektenes 1 lyder: Porsanger Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Porsanger kommune og har som formål å skaffe boliger (eventuelt servicebygg) for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, å leies ut uten innskudd eller lån fra leietakerne. Boligene kan bare leies ut til ansatte i Porsanger kommune og til trygdede og ellers særlig vanskeligstilte husstander, herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen. Boligen kan også leies ut til andre dersom kommunens ansatte ikke har behov for leilighetene. For leieforholdet gjelder særreglene som begrenser leierens disposisjonsrett over boligene etter husleielovens 41. I forbindelse med de boliger som er forbeholdt trygdede, og særlig vanskeligstilte husstander herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen og hvor det gis grunnlån og tilskudd fra Husbanken sikres leietakerne i disse boligene et varig botilbud. Videre hvor disse boligene tilstås etableringstilskudd fra Husbanken, kan disse bare utleies til personer som vil oppfylle kravene for tilskuddsordning. Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene herunder om adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig utleie eller fremleie av boligene til andre enn slike som nevnt i annet ledd når det foreligger særlige grunner for dette. Utgiften ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskott fra offentlige myndigheter. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Porsanger Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Porsanger kommune og har som formål å skaffe boliger (eventuelt servicebygg) for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, å leies ut uten innskudd eller lån fra leietakerne. Boligene kan bare leies ut til ansatte i Porsanger kommune og til trygdede og ellers særlig vanskeligstilte husstander, herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen. Boligen kan også leies ut til andre dersom kommunens ansatte ikke har behov for leilighetene. I forbindelse med de boliger som er forbeholdt trygdede, og særlig vanskeligstilte husstander herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen og hvor det gis grunnlån og tilskudd fra Husbanken sikres leietakerne i disse boligene et varig botilbud. Videre hvor disse boligene tilstås etableringstilskudd fra Husbanken, kan disse bare utleies til personer som vil oppfylle kravene for tilskuddsordning. Begrunnelse for endringsforslaget: Porsanger kommune mener de to siste leddene i 1 ikke er nødvendige bestemmelser, da noe av dette bl.a. reguleres av husleielovens bestemmelser. Videre så vil dette med utgiftsdekning være unødvendig å ha med i vedtektene.

28 Stiftelsen har i sin oversendelse av høringsuttalelsen ønsket å endre vedtektene 1 slik: «Porsanger boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Porsanger kommune og har formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Stiftelsen kan også drive (annen) næringsvirksomhet som har til formål å gjøre den drift som er nevnt innledningsvis mer økonomisk forsvarlig.» Stiftelsen sin begrunnelse til forslaget: «Vedtektenes 1 er, slik de framkommer i dag, en blanding av formål og bestemmelser om utleievirksomheten, herunder hvem skal ha leierett, og andre regler knyttet til utleien. I bestemmelsens 2. ledd framkommer bl.a. at boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger. Dette er nesten tilsvarende som i formålsbestemmelsen hvor formålet er å skaffe boliger (å skaffe boliger vil være det samme som enten å erverve eksisterende boliger eller oppføring av nye boliger). I 2. ledd er det også henvist til husleielovens 41. Denne bestemmelsen er borte i gjeldende husleielov, de nærmeste bestemmelsene finnes nåværende lovs kap. 7 men det som gjelder som lovbestemmelse trenger ikke gjentas i stiftelsens vedtekter. Gjeldende vedtekts siste ledd anses som unødvendig. Porsanger boligstiftelse (PB) ønsker å bidra til samfunnsmessig utvikling i kommunen. Derfor ønsker PB å utvikle et konsept som skal bidra til å styrke hovedformålet til stiftelsen. Porsanger kommune har i mange år opplevd fraflytting og PB er bekymret for at boliger skal bli stående tomme. PB mener derfor at en tilpasning av dagens hovedformål er svært viktig å få på plass. PB ser ikke på dette som en endring av dagens formålsparagraf, men som et meget viktig tiltak på lang sikt til å styrke dagens boligstiftelse økonomisk. «Tidligere behandling i Stiftelsestilsynet: Stiftelsen sin begrunnelse til forslaget, første og andre ledd i denne paragraf er identisk med Porsanger kommunes tidligere begrunnelse for endring av bestemmelsen. Stiftelsestilsynet har i brev til Stiftelsen datert uttalt: «Gjeldende vedtekter 1 andre ledd, andre og tredje setning, er bestemmelser som direkte gjelder formålet med stiftelsen i form av en definert/begrenset utleiegruppe. I det nye vedtektsutkastet foreslås disse bestemmelsene tatt helt ut, hvilket stiftelsesrettslig innebærer en formålsutvidelse. Endring av formålet krever en begrunnelse som oppfyller de strenge vilkårene i 46 første ledd.» Stiftelsestilsynet sier videre at stiftelsen dermed ikke kan påregne å få godkjent 1 slik den følger av utkastet, med mindre den kan dokumentere at vilkårene i 46 første ledd er oppfylt. Nå foreslås det en ytterligere utvidelse av stiftelsens formål hvor det foreslås å tilføye:

29 Stiftelsen kan også drive (annen) næringsvirksomhet som har til formål å gjøre den drift som er nevnt innledningsvis mer økonomisk forsvarlig. Porsanger kommune uttaler: Porsanger kommune registrerer Stiftelsestilsynet sine uttalelser vedrørende kravene til omdannelser av stiftelser. Kommunen ser også at forrige endringsforslag neppe ville få godkjenning fra Stiftelsestilsynet. Forslaget som nå fremmes fra stiftelsen er en ytterligere utvidelse gjennom at Stiftelsen ønsker å drive næringsvirksomhet. Porsanger kommune, som stifter, ser det problematisk med en utvidelse av stiftelsens formål til også å drive næringsvirksomhet. Dette har sammenheng med at næringsvirksomhet har en betydelig økonomisk risiko. Dersom næringsvirksomheten skulle gi negativt resultat, så vil dette måtte dekkes av annen virksomhet Stiftelsen driver. Dette kan igjen medføre at den leie som leietakerne i boligene må betale må justeres opp. Videre vil slik virksomhet også kunne komme i direkte konkurranse med eksisterende næringsliv. Dette vil være lite ønskelig og vil være uheldig. Stifter ønsker likevel å foreslå mindre endringer for å få tilpasset vedtektene til dagens lovgivning. Forslag om å stryke bestemmelsen i 1, 2. ledd, 4. setning. Dette betyr at setningen «For leieforholdet gjelder særreglene som begrenser leierens disposisjonsrett over boligene etter husleielovens 41.» strykes. Dette har også sammenheng med at henvisningen til husleieloven ikke lenger er gyldig. Videre anbefaler Porsanger kommune at 4. og 5. ledd strykes, da en ikke anser dette for å være nødvendige bestemmelser vedtektsmessig. Dette har heller ikke noe med stiftelsens formål å gjøre, men er mer å betraktes som administrative bestemmelser. Vedtektenes 2 lyder: Boligene kan ikke avhendes uten samtykke fra fylkesmannen. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Hele boligmassen kan ikke avhendes uten samtykke fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Enkeltboliger kan avhendes om styret finner det hensiktsmessig. Begrunnelse for endringsforslaget: Slik dagens vedtekter kan oppfattes så har stiftelsen ikke anledning til å avhende eller selge boliger selv om dette ville vært hensiktsmessig. Stiftelsen har allerede en praksis med å avhende boliger ved salg når disse ikke lenger ansees nødvendig. Nå vil begrensningen bare gjelde hele boligmassen. Videre er fylkesmannens rolle i forhold til stiftelser opphørt. Dette er også en begrunnelse som er lik Stiftelsens begrunnelse for forslaget.

30 Vedtektenes 3 lyder: Stiftelsen har sitt forretningskontor i Porsanger kommune Ingen endringsforslag. Vedtektenes 4 lyder: Stiftelsen har en grunnkapital på kr ,-. Stiftelsens grunnkapital føres inn med kronebeløp. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Stiftelsen har en grunnkapital på kr ,-. Begrunnelse for endringsforslaget: Siste setning i 4 foreslås fjernet, da dette ikke har relevans og er antagelig ment at grunnbeløpet skulle gjentas med bokstaver. Vedtektene 5 lyder: Stiftelsen skal ha et styre som består av formann og 2 andre medlemmer. Styret oppnevnes av oppretteren. Det ene styremedlem oppnevnes blant leieboere etter at disse er gitt anledning til å uttale seg. Varamenn oppnevnes på tilsvarende måte. Styremedlem tjenestegjør i 4 år. Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Styret er stiftelsens øverste organ, og består av 5 medlemmer. I tillegg velges 4 varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret i Porsanger. Kommunestyret velger styrets leder blant de oppnevnte styremedlemmene. Oppnevnelsen av styrets medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrets valgperiode. Begrunnelse/uttalelse: Det er ett ønske fra stifteren at antallet styremedlemmer utvides fra 3 til 5 medlemmer. Dette er også sammenfallende med stiftelsens ønsker. Utvidelsen ønskes for å få ett mer representativt styre. Det vil også være ønskelig å oppnevne varamedlemmer til styret. I endringsforslaget er dette med egen beboer representant tatt ut. Bakgrunnen til dette er flerdelt. For det første har det vært vanskelig å få beboerne til å gjennomføre en ordning hvor de

31 kommer med forslag til representant, slik at denne delen av tidligere bestemmelse har vært vanskelig å gjennomføre. Slik vi også ser det så kan det være lite heldig at en beboer kan få informasjon/kunnskap om andre beboere, og skal behandle konkrete saker som omhandler andre beboeres personlige forhold. Videre vil også beboerne i de fleste tilfeller være leietakere med begrenset leietid, og det dermed vil være vanskelig med kontinuitet i styrets arbeid. Ved start av siste valgperiode var det Porsanger kommunes administrasjon som var nødt til å spørre beboere med tilknytning til administrasjon om de ville sitte som medlem i styret for Stiftelsen, og en slik framgangsmåte er ikke ønskelig. Ved anmodning til beboerne om å komme med forslag så fikk en den gang ikke inn ett eneste forslag på medlemmer til styret. Dette indikerer etter Porsanger kommunes vurdering at beboerne ikke er interesserte i styre deltakelse. Porsanger kommune viser til tilsynet begrunnelse for å vurdere denne endringen som En beboer vil ha rett og anledning til å fremme sine interesser overfor administrasjonen i stiftelsen, evt. ta dette skriftlig opp med styret. Stifter ser heller ikke at dette med egen beboer representant i styret var spesielt omhandlet i forbindelse med stiftelsen, og dermed heller ikke spesielt vektlagt. Dersom Stiftelsen ønsker denne endringen så må den gjennomføre en høring blant beboerne slik Stiftelsestilsynet anmoder i brev Vedtektenes 6 lyder: Et styremedlem må være myndig. Det må ikke være i konkurskarantene etter aksjelovens regler. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Et styremedlem må være myndig. Medlemmet må ikke være i konkurskarantene etter aksjelovens regler. Begrunnelse: Bytte av det til medlemmet som er mer naturlig. Det er tilsvarende bestemmelse i stiftelsesloven, men er ikke foreslått tatt bort i dette forslaget. Vedtektenes 7 lyder: Styret skal forvalte stiftelsen og det som vedkommer den i samsvar med dens formål og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten. Styret representerer stiftelsen utad og tenger dets navn (firma). Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som formannen har stemt for.

32 Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av boken, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er til stedet. Boken skal underskrives av dem som er tilstede. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Hele bestemmelsen i 7 fjernes. Begrunnelse: Alt som er omhandlet i dagens 7 er tilsvarende det som framkommer i stiftelseslovens 31 og omhandler styrets saksbehandling. Når det gjelder spørsmål om å representere stiftelsen utad så framkommer dette av lovens 38. Vedtektenes 8 lyder: Stiftelsen skal ha en daglig leder (forretningsfører) som tilsettes av styret. Lederen kan også være en juridisk person f.eks et boligbyggelag eller regnskapsfirma. Lederen skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formue forvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Den daglige leder kan alltid representere stiftelsen utad i anliggender som faller innenfor hans myndighet. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Stiftelsen skal ha en daglig leder (forretningsfører) som tilsettes av styret. Lederen kan også være en juridisk person f.eks et boligbyggelag eller regnskapsfirma. Begrunnelse: Deler av bestemmelsene i dagens 8 finnes tilsvarende i loven med hensyn til daglig leders myndighet og ansvar. Loven har ingen bestemmelse om at stiftelsen skal ha daglig leder, slik at dette må vedtektsfestes slik dagens vedtekter gjør. Vedtektenes 9 lyder: Stiftelsens styre har plikt til å påse at bokføring og formue forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Bokføring innrettes slik at det føres to adskilte regnskaper for de boliger som skal leies ut for kommunens ansatte og et eget for de boligene som skal leies ut til trygde- - og sosialboliger, idet sistnevnte boliger har mulighet for å oppnå grunnlån, tilskudd og etableringstilskudd fra Husbanken. Regnskapene skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av 13 mai 1977 nr. 35 kommer til anvendelse. Bekreftet avskrift av årsregnskapet attestert av revisor skal innen en måned etter at årsregnskapet er fastsatt sendes inn til fylkesmannen. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig

33 opplysninger skal styret vedlegge en kort melding om stiftelsens virksomhet i regnskapsåret samt revisjonsberetning. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Hele bestemmelsen utgår. Begrunnelse for endringsforslag: Her framkommer at det skal føres to adskilte regnskaper, ett for ansatt boliger og ett for trygdeog sosialboliger. Dette er en bestemmelse som ikke er virksom og stiftelsen har i dag bare ett regnskap. Regnskapene sendes inn til regnskapsregisteret i hht regnskapsloven og er dermed ikke aktuell. Fylkesmannen har heller ingen roller lengere i forhold til stiftelser. Videre er det som her er i første ledd også omhandlet i lovens 30 som en del av styrets myndighet og ansvar Vedtektenes 10 lyder: Godtgjørelse til styremedlem eller forretningsfører skal stå i rimelig forhold til det arbeid som følger med vervet. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Bestemmelsen i dagens 10 utgår Begrunnelse: Unødvendig bestemmelse, og ansees som styreansvar Vedtektenes 11 lyder: Stiftelsen skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Avtale med revisor gjøres av oppretteren eller den han har gitt fullmakt. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Stiftelsens regnskaper skal revideres av revisor oppnevnt av kommunestyret i Porsanger. Begrunnelse: Dagens bestemmelser konkluderer med at stiftelsen skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Dette anses å være en for snever bestemmelse. I og med at kommunestyret oppnevner styrets medlemmer, så har samme organ i henhold til stiftelseslovens 43 også rett til å velge revisor så lenge vedtektene ikke har andre bestemmelser..

34 Vedtektenes 12 lyder: Revisoren skal ved datert påskrift attestere årsregnskapene. Han skal bekrefte at de attesterte verdier er til stede for så vidt dette ikke går frem av depotoppgave fra bank eller saldooppgave for bankinnskudd. For øvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov av 14 mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer og forskrifter gitt i medhold av denne loven. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Bestemmelsen i dagens 12 utgår. Begrunnelse: Unødvendig å angi revisors oppgaver og ansvar. Dette ligger i revisors oppdrag. Vedtektenes 13 lyder: Stiftelsens eiendeler skal holdes atskilt fra andre midler. Verdipapirer skal overlates til forvaltning i en bank som er godkjent etter vergemålslovens 62 tredje ledd. Kassebeholdningen skal stå i en bank eller på postgiro, bortsett fra midler som trengs til daglig utbetalinger. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Bestemmelsen i dagens 13 utgår. Begrunnelse: I og med at stiftelsen er en selvstendig juridisk enhet så vil også midlene holdes adskilt fra andre midler. Videre så har ikke vergemålsloven noe med en boligstiftelse å gjøre og er ikke en relevant bestemmelse. Vedtektenes 14 lyder: Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres, i samsvar med bestemmelsene i stiftelseslovens kap. VI. På de vilkår som følger av stiftelseslovens 35 og 36 kan oppretteren selv endre vedtektenes 4 om stiftelsens grunnkapital, 5 første ledd første punktum om antall styremedlemmer og 5 annet ledd om deres tjenestetid. I tilfeller hvor husbankmidler er gitt til boliger, kan ikke vedtektene endres uten etter samtykke fra Den Norske Stats Husbank. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Bestemmelsen i dagens 14 strykes. Begrunnelse:

35 Omdanninger og vedtektsendringer skjer i henhold til stiftelsesloven. I tilfelle omfattende endringer så skal også stifteren høres før beslutning fattes av styret. Videre er også bestemmelsen om endring av stiftelsens grunnkapital skal i henhold til stiftelseslovens 16 og 17 gjøres av styret, og vedtektsbestemmelsen her vil være i strid med gjeldende stiftelseslov. Vedtektenes 15 lyder: I tilfeller hvor boliger er ytet midler fra Den Norske Stats Husbank, kan oppløsning av stiftelsen ikke foretas uten etter samtykke fra Den Norske Stats Husbank. Ved opphør av stiftelsen skal midlene nyttes til stiftelsens formål eller til andre nær beslektet formål. Porsanger kommune anbefaler vedtektene endret slik: Første ledd utgår. Begrunnelse: Første ledd ansees unødvendig da det i de fleste tilfeller hvor bindinger eventuelt er inngått så er disse inngått av Porsanger kommune, og vil følge boligen. Forslag til vedtak. Med bakgrunn i de drøftinger som er gjort foran, foreslår rådmannen overfor kommunestyret å fatte følgende vedtak: Porsanger kommune anbefaler styret i Porsanger boligstiftelse i medhold av stiftelseslovens kapittel 6 å behandle og fremme vedtektsendringer (omdanning) slik de framkommer i Porsanger kommunes utredning datert

36 Vedlegg 1: Gjeldende vedtekter fastsatt ved stiftelsen. 1. Porsanger Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Porsanger kommune og har som formål å skaffe boliger (eventuelt servicebygg) for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, å leies ut uten innskudd eller lån fra leietakerne. Boligene kan bare leies ut til ansatte i Porsanger kommune og til trygdede og ellers særlig vanskeligstilte husstander, herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen. Boligen kan også leies ut til andre dersom kommunens ansatte ikke har behov for leilighetene. For leieforholdet gjelder særreglene som begrenser leierens disposisjonsrett over boligene etter husleielovens 41. I forbindelse med de boliger som er forbeholdt trygdede, og særlig vanskeligstilte husstander herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen og hvor det gis grunnlån og tilskudd fra Husbanken sikres leietakerne i disse boligene et varig botilbud. Videre hvor disse boligene tilstås etableringstilskudd fra Husbanken, kan disse bare utleies til personer som vil oppfylle kravene for tilskuddsordning. Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene herunder om adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig utleie eller fremleie av boligene til andre enn slike som nevnt i annet ledd når det foreligger særlige grunner for dette. Utgiften ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskott fra offentlige myndigheter. 2 Boligene kan ikke avhendes uten samtykke fra fylkesmannen. 3 Stiftelsen har sitt forretningskontor i Porsanger kommune. 4 Stiftelsen har en grunnkapital på kr ,-. Stiftelsens grunnkapital føres inn med kronebeløp. 5 Stiftelsen skal ha et styre som består av formann og 2 andre medlemmer. Styret oppnevnes av oppretteren. Det ene styremedlem oppnevnes blant leieboere etter at disse er gitt anledning til å uttale seg. Varamenn oppnevnes på tilsvarende måte. Styremedlem tjenestegjør i 4 år. Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. 6

37 Et styremedlem må være myndig. Det må ikke være i konkurskarantene etter aksjelovens regler. 7 Styret skal forvalte stiftelsen og det som vedkommer den i samsvar med dens formål og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten. Styret representerer stiftelsen utad og tenger dets navn (firma). Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som formannen har stemt for. Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av boken, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er til stedet. Boken skal underskrives av dem som er tilstede. 8 Stiftelsen skal ha en daglig leder (forretningsfører) som tilsettes av styret. Lederen kan også være en juridisk person f.eks et boligbyggelag eller regnskapsfirma. Lederen skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formue forvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Den daglige leder kan alltid representere stiftelsen utad i anliggender som faller innenfor hans myndighet. 9 Stiftelsens styre har plikt til å påse at bokføring og formue forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Bokføring innrettes slik at det føres to adskilte regnskaper for de boliger som skal leies ut for kommunens ansatte og et eget for de boligene som skal leies ut til trygde- og sosialboliger, idet sistnevnte boliger har mulighet for å oppnå grunnlån, tilskudd og etableringstilskudd fra Husbanken. Regnskapene skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av 13 mai 1977 nr. 35 kommer til anvendelse. Bekreftet avskrift av årsregnskapet attestert av revisor skal innen en måned etter at årsregnskapet er fastsatt sendes inn til fylkesmannen. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig opplysninger skal styret vedlegge en kort melding om stiftelsens virksomhet i regnskapsåret samt revisjonsberetning. 10 Godtgjørelse til styremedlem eller forretningsfører skal stå i rimelig forhold til det arbeid som følger med vervet. 11 Stiftelsen skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Avtale med revisor gjøres av oppretteren eller den han har gitt fullmakt.

38 12 Revisoren skal ved datert påskrift attestere årsregnskapene. Han skal bekrefte at de attesterte verdier er til stede for så vidt dette ikke går frem av depotoppgave fra bank eller saldooppgave for bankinnskudd. For øvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov av 14 mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer og forskrifter gitt i medhold av denne loven. 13 Stiftelsens eiendeler skal holdes atskilt fra andre midler. Verdipapirer skal overlates til forvaltning i en bank som er godkjent etter vergemålslovens 62 tredje ledd. Kassebeholdningen skal stå i en bank eller på postgiro, bortsett fra midler som trengs til daglig utbetalinger. 14 Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres, i samsvar med bestemmelsene i stiftelseslovens kap. VI. På de vilkår som følger av stiftelseslovens 35 og 36 kan oppretteren selv endre vedtektenes 4 om stiftelsens grunnkapital, 5 første ledd første punktum om antall styremedlemmer og 5 annet ledd om deres tjenestetid. I tilfeller hvor husbankmidler er gitt til boliger, kan ikke vedtektene endres uten etter samtykke fra Den Norske Stats Husbank. 15 I tilfeller hvor boliger er ytet midler fra Den Norske Stats Husbank, kan oppløsning av stiftelsen ikke foretas uten etter samtykke fra Den Norske Stats Husbank. Ved opphør av stiftelsen skal midlene nyttes til stiftelsens formål eller til andre nær beslektet formål.

39 Vedlegg 2: Forslag til endrede vedtekter. 1 Porsanger Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Porsanger kommune og har som formål å skaffe boliger (eventuelt servicebygg) for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, å leies ut uten innskudd eller lån fra leietakerne. Boligene kan bare leies ut til ansatte i Porsanger kommune og til trygdede og ellers særlig vanskeligstilte husstander, herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen. Boligen kan også leies ut til andre dersom kommunens ansatte ikke har behov for leilighetene. I forbindelse med de boliger som er forbeholdt trygdede, og særlig vanskeligstilte husstander herunder enslige mødre og ungdom i etableringsfasen og hvor det gis grunnlån og tilskudd fra Husbanken sikres leietakerne i disse boligene et varig botilbud. Videre hvor disse boligene tilstås etableringstilskudd fra Husbanken, kan disse bare utleies til personer som vil oppfylle kravene for tilskuddsordning Hele boligmassen kan ikke avhendes uten samtykke fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Enkeltboliger kan avhendes om styret finner det hensiktsmessig. Stiftelsen har sitt forretningskontor i Porsanger kommune. Stiftelsen har en grunnkapital på kr ,-. Styret er stiftelsens øverste organ, og består av 5 medlemmer. I tillegg velges 4 varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret i Porsanger. Kommunestyret velger styrets leder blant de oppnevnte styremedlemmene. Oppnevnelsen av styrets medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrets valgperiode Et styremedlem må være myndig. Medlemmet må ikke være i konkurskarantene etter aksjelovens regler. Stiftelsen skal ha en daglig leder (forretningsfører) som tilsettes av styret. Lederen kan også være en juridisk person f.eks et boligbyggelag eller regnskapsfirma. Stiftelsens regnskaper skal revideres av revisor oppnevnt av Kommunestyret i Porsanger.

40 9 Ved opphør av stiftelsen skal midlene nyttes til stiftelsens formål eller til andre nær beslektet formål.

41 Vedlegg 3: Lotteri og stiftelsestilsynet merknader datert

42

43 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2011/ Arkiv: K01 Saksbeh: Trond Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Kommunestyret Endring av 1 i forskrift FOR nr. 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark Saksutredning Porsanger kommune har nedsatt et utvalg som har fått til mandat til å se på hele løypenettverket i kommunen. Kommunen ønsker å endre eksisterende forskrift om snøskuterløyper slik at denne er mer tilpasset dagens - og fremtidige behov. Revidering scooterløyper, ad hoc utvalget som har arbeidet med denne revideringen har bestått av følgende medlemmer: - Kjell Asbjørn Slåttedal ( leder ) - Christina Bjørkli - Knut Roger Hansen - Magne Grøtte - Roy Ratama - Rådmann - Steinar Rollstad - Tom R. Hansen Ad-hoc utvalget har arbeidet med denne saken ca. 1 ½ år. Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper har vært kunngjort og befolkningen i kommunen er kjent med endringen. Som følge av kunngjøringer har kommunen mottatt en rekke forslag til endringer av løypenettverket, samt forslag til nye løyper. Kommunens utvalg har også på eget initiativ kommet med egne forslag til endringer/nye løyper

44 Følgende grove tidsplan har vært fulgt frem til nå: : Ad hoc utvalget blir orientert om at høringsdokument ble sendt ut 4.september. Høringsfrist 10.oktober : Annonsering kommunens hjemmeside om revideringsarbeid. Det åpnes for innspill : Konstituering Oktober 12 mai 2013: 19 møter, og revideringsarbeid og gjennomgang av innspill. Kontakt med fylkesmannen, nasjonalparkforvalter, lag og foreninger etc : Gjennomgang av høringsinnspill : Oppdatering utvalgets endelige innstilling gjøres klar i neste møte : Gjennomgås den siste revideringen, samt de siste innspill : Utvalgets forslag behandles første gang av Formannskapet utvalgets forslag vedtas : Formannskapets forslag sendes på høring høringsfrist Regelverk: Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4. Vurderinger: Vurderinger av de forskjellige forslagene er gjort i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4 og Naturmangfoldlovens 8, 9, 10, 11 og 12. Kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldloven 8): Ved vurdering av de forskjellige forslagene har kommunen benyttet Nordatlas med oppslag på reindrift (drivingslei). Kommunen har videre benyttet Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase med oppslag på Utvalgte naturtyper, prioriterte arter, verneområder og arter. Videre har utvalgets og forslagstilleres lokalkunnskaper om områdene vært lagt til grunn. Føre-var-prinsippet (Naturmangfoldloven 9): Utvalgets vurderinger er basert på det best kjente grunnlag med tanke på oppslagene som er gjort i nettsider. I tillegg vil snøskutertrafikken foregå på vintertid på snøføre (før 5. mai), slik at det ikke vil være hekkende fugl eller fødende dyr i de berørte områder. Etter utvalgets skjønn vil det derfor ikke være behov for ytterligere vurderinger av de forskjellige forslagene. Naturmangfoldlovens 10, 11 og 12 vurderes som mindre relevante i denne sammenhengen. Utvalget har også sett på forslagene i forhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, og i denne forbindelse lagt løypene slik at de ikke kommer i konflikt med kjente sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Gjeldende forskrift løypebeskrivelse ( 1): Se vedlegg 1 Utvalget har hatt til vurdering følgende forslag til endringer i 1 i Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark: Se vedlegg 2 Etter første høringsrunde er det kommet inn følgende innspill til forslagene: Se vedlegg 3

45 Etter første høringsrunde legges det til grunn følgende bemerkninger fra utvalgets side: Det er innkommet totalt 45 forslag til endringer og nye løyper i revideringsarbeidet med løypenettet. 9 av disse forslagene ble ikke tatt med i vurderingen. Forslag som er innkommet etter fristen ble forkastet. En kan forvente endringer i motorferdselloven om tidligst ett år. Utvalget bemerker at hvis ny lov kommer skal forslag som er bortfalt hentes frem igjen. Utvalget ønsker å gjøre dialogmøter med reindrifta på de løypeforslagene hvor reindrifta har kommet med innvendinger. Til de forslagene som ble sendt på høring i første runde er det kommet inn 71 innspill eller uttalelser. Etter vurderinger av innspill og uttalelser har utvalget valgt å legge fram følgende forslag for vedtak i formannskapet. Alle forslag som er lagt inn og som foreslås fra utvalget er lagt inn i kartbasen som følger med saksfremlegget (stiplete linjer i blått). Følgende nye løyper foreslås opprettet (ikke tilknytningsløyper): - Ytre Nordmannset - Sandvik til løype nr. 8 - Fra løype nr. 4 til vestsiden av Skáiddejávri - Fra løype nr. 12 Stabbursnes til Mádirjávre - Fra løype nr. 12 Stabbursnes rundt Váldatjeaggi over sjøis til utløpet fra Lakselva og videre følger Lakselva til Holmenbru/Stangnes til løype nr Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr Fra løype nr. 20 til Guollejávri - Alternativ sideløype til løype nr. 15 langs Brennelva - Fra Rv 98 ved Østerbotn langs dalføre om Gussajeaggi til løype nr Fra løype nr. 15 ved pumpehuset til Porsanger vertshus, trase langs flyplassgjerdet. Følgende løyper er endret: Løype nr. 15: Strekningen fra Stohpojávri til løype 14 flyttes om Martinskaret og videre til løype nr. 14 ved Luostejohka. Det vil være en liten rest av tidligere løype igjen. Løypen vil da gå fra løype nr. 14 i syd enden av Langvann til vann 407 like nord for Langvann. Start punktet for løype nr. 11 i Ikkaldas flyttes til parkeringsplassen ved skianlegget. Løype nr. 20: sideløype Geaidnojávri til Justinjávri slettes. Ny sideløype blir Vánssjávri til Suoidnejávri og Goadjinjávri til Bissojávri Løype nr. 27 Ytre Brenna slettes. Ny løype som erstattes går fra hyttefelt ved Sløkevika med sideløyper øst og vest for hyttefeltet. Løype nr. 25 Ytre Leirpollen til løype nr. 23 fjernes. Nye tilknytningsløyper: - Løype nr. 1 til Måsøy kommune - Løype nr. 3 til Kvalsund kommune - Løype nr. 18 til Karasjok kommune - Løype nr. 20 til Karasjok kommune - Løype nr. 30 til Lebesby kommune - Løype nr. 23 til Lebesby kommune

46 Løype nettet for snøskuter er i dag på totalt 672 km. Etter revideringen vil løypenettet øke med om lag 40 km. Økning i antall km skyldes flere tilknytningsløyper over kommunegrensen. Totalt vil løypenettet etter revideringen bli på 712 km. Utvalget har etter en rekke møter kommet frem til den anbefaling som legges frem til den videre politiske prosessen. I arbeidet har man etter beste evne forsøkt å ivareta alle interesser i kommunen med tanke på det endelige forslaget. Fylkesmannens krav om at antall kilometer ikke skal øke er forsøkt ivaretatt etter beste evne. Sikkerhet og miljø har vært et viktig punkt for utvalget med tanke på de endringene som er foreslått. I påvente av ny lov innenfor området er utvalget fornøyd med det forslaget som ligger ferdig til den videre prosess og anbefaler at forslaget vedtas. Forslagene til endringer ble vedtatt av Formannskapet i Porsanger kommune som sak nr. PS 62/14 den De foreslåtte endringene ble sendt på ny høring til berørte høringsparter den med høringsfrist til den Det er kommet inn følgende høringsuttalelser: Se vedlegg 4 Porsanger kommunes vurderinger av innkomne høringsuttalelser: Porsanger kommune har stor forståelse for motstanden mot nedleggelse av enkelte snøskuterløyper. Kommunen v/ad hoc utvalget skulle gjerne beholdt samtlige løyper, samtidig som man fikk anledning til å opprette nye løyper etter hvert som behovet meldte seg. Når man

47 har valgt å gå til det skritt at man legger ned enkelte løyper skyldes dette først og fremst følgende forhold: 1. De høyere myndigheters tolkning av Lov om Motorferdsel i utmark som sier at det ikke tillates utvidelse av løypenettet med ekstra antall kilometer. 2. Ingen fastboende innenfor en radius på 300 meter fra løypestart. Dette betyr at dersom beboere i området skal på skutertur, uten at det er innvilget dispensasjon fra loven, må disse uansett frakte snøskuteren til løypestart på en eller annen måte. 3. Løype nr 25 har ingen fastboende innenfor en radius på 300 meter fra løypestart. Løype nr 27 har en hytte innenfor en radius på 300 meter fra løypestart. Denne hytta eies av en person som har bostedsadresse i Sverige. Det blir råflott dersom en person bosatt i Sverige skal ha en egen snøskuterløype fra sin hytte, mens hytteeiere bosatt i Porsanger kommune ikke skal ha anledning til å dra på skutertur uten dispensasjon. Til sametinget og reindriftas uttalelser til saken: Utvidelse av snøskuterløypenettet mot andre kommuner forutsetter at de berørte kommuner også gir sin tilslutning til sammenknytning av disse løypene. Foreløpig er forslagene om tilknytning mot kommunene Karasjok og Lebesby å anse som forslag. Det er ikke tatt kontakt med de berørte kommunene om disse forslagene. Når det gjelder reindriftas motstand mot enkelte løypeendringer, har utvalget lagt til grunn at man skal kontakte reindriftas representanter for å klargjøre ulempene dette medfører for reindrifta. Porsanger kommune er imidlertid klar over at svært lite av disse endringene berører vinterbeiteområder, slik at bruken av området i vinterhalvåret ikke burde være til nevneverdig ulempe for reindrifta. Til Naturvernforbundets uttalelse til saken: Porsanger kommune har vurdert forslagene til løypeendringer i forhold til Naturmangfoldlovens bestemmelser. Porsanger kommune har store områder som er helt uten snøskuterløyper, blant annet en nasjonalpark. Porsanger kommune er av den formening at de foreslåtte endringene ikke nødvendigvis vil medføre økte utslipp av klimagasser i det formatet som igjen fører til at man på nasjonal- eller verdensbasis ikke oppnår vedtatte klimamål. Til uttalelse fra Porsanger klekkeri til saken: Porsanger kommune har uttalt seg til saken om utlendingers adgang til fiske utenom 5 km sonen fra veg. Utvidelse av snøskuterløypenettet mot andre kommuner forutsetter at de berørte kommuner også gir sin tilslutning til sammenknytning av disse løypene. Foreløpig er forslagene om tilknytning mot kommunene Karasjok og Lebesby å anse som forslag. Det er ikke tatt kontakt med de berørte kommunene om disse forslagene. Til uttalelse fra Lakselv JFF til saken: Porsanger kommune har uttalt seg til saken om utlendingers adgang til fiske utenom 5 km sonen fra veg. Utvidelse av snøskuterløypenettet mot andre kommuner forutsetter at de berørte kommuner også gir sin tilslutning til sammenknytning av disse løypene. Foreløpig er forslagene om tilknytning mot kommunene Karasjok og Lebesby å anse som forslag. Det er ikke tatt kontakt med de berørte kommunene om disse forslagene. Vurdering: Etter administrasjonens skjønn er det innspill som tilsier at PK bør revidere sitt forslag til endrede scooterløyper. Tilknyttingsløyper som ikke har noen forbindelse videre med andre kommuner bør legges til side og vurderes når dette blir aktuelt. Derfor er rådmannens innstilling til FSK/KST endret etter FSK gjorde sitt vedtak den i sak PS 62/14.

48 Foreslåtte tilknytningsløyper mot Karasjok kommune og Lebesby kommune er kun å anse som foreløpige forslag, uten gyldighet da nabokommunene ikke har realitetsbehandlet dette. Disse forslagene forutsetter vedtak om tilknytningsløyper i henholdsvis Karasjok og Lebesby kommune. Tilknytningsløyper mot Kvalsund og Måsøy kommuner er foreslått opprettet etter ønske fra disse kommunene og ligger inne i forslaget. Rådmannen endrer sin innstilling på bakgrunn av de innspill som er mottatt. Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, foreslås følgende endringer av 1 i forskrift FOR nr. 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Forslag til løypeendringer er uthevet med fet skrift. 1. Olderfjord bru (E6) Multebærheiene Smørfjord Unna Garjiljávrraš(141) Stuorra Garjiljávri (190) Andarasmáhtejávri (272) Ruoššajávrrit (296) Lávvarjávrrit (228) Rággevárjávrrit. Tilknytningsløype: Vann (245) Luomojavrrit (338 og 374) kommunegrense Måsøy kommune. Sideløype: Fálas. Sideløype: Stuorra Garjiljávri vest for Karlhaugen nedre Eidevann/vuolit Muotkejávri (92) øvre Eidevann/bajit Muotkejávri kommunegrense Kvalsund. Sideløype: Unna Garjiljávrraš Litleng Sideløype: Strandajohka kommunegrensa Nordkapp. Ny løype: Fra Ytre Nordmannseth indre Nordmannseth Storvannet Seljenes 2. Fra Tverrusselva ved Stohpojohka langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317). 3. Háhttirjohka (bru E6) Ráksevárjávri (306) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) (til løype nr. 4). Tilknytningsløype: Háhttirjohka bru mot Kvalsund kommune. 4. Olderfjord (bru E6) Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet Jovnnajávri (241) Suolojávri/Njárgajávri (294) Sálletjávri (297) Goađehisjávrrit (301/302) Skáiddejávri (325) Gádjáriegádanjávri (359) Čoalbmejávri (375) Leaktojávri (367) Gussasáiva (373) kommunegrensa Kvalsund. Sideløype: Mot vestsiden av Skáiddejávri (325). 5. Ytre Billefjord (Helmerjord) Beatnatjávri (272) Suolojávri/Njárgajávri (294) (til løype 4). 6. Kistrand (tidl. butikk) Lensmannselva Suolojávri/Holmevannet (208) Heastajávri/Hesteskovannet (302) Duolbajávri/Prestevannet (283) Duolbajohka Čiežajávrrit/Syvvannan (210/214) til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4). Sideløype: Syvvannan/Čiežajávrrit Vuolmmašluoppal. 7. Indre Billefjord (Jeahkir-veien) Gierddotjávrrit (214) Ruvžajohka Ruvžajávri (336) (til løype nr. 4).

49 Sideløype: Ruvžajohka Buoidejávri (303) (til løype 10). 8. Sandvik (Fiervajávri (55)) Suovdejávrrit Indre Billefjord (løype nr. 7). Sideløype: Suovdi (Myrbakken). Sideløype: Trollholmsund. 9. Vestsida av Gåradakvannet (35) Duolbajohka Gorbovuonjohka løype nr Ikkaldas Gorbovuonjohka Buoidejávri Skáiddejávri (325) (løype 4). 11. Ikkaldas Fátnoluoppal (Heastačohkka) Gorbovuonjávri (364) Čoalbmejávri (375) (til løype 4). Nytt startpunkt: IL STIL klubbhus 12. Stabbursnes camping oppover Stabburselva Snekkernes Snekkernesvegen forlater vegen like ved høyeste punkt vest for eiendom 9/45 vuolit Gealbbotjávri (68) langs høyspentlinje mellom eiendommene 9/55 og 9/1/5 og nord for sistnevnte langs sti/kjørespor til løype 11. Sideløype: Fra Snekkernes langs ubrøytet veg til Madirjavri 13. Klemetstad Bealljanjávri (72) Vuođđujohka Nedrevann (63) opp dalen mellom Silbačohkka og Gierdubákti og sørover til løype B. Klemetstad Stuorra Vuođđojávri (291) til nordenden av ucca Vuođđujávri. Sideløype: Ekornbakken Pađanmukka løype 13 ved Rivgujávri 14. Kommunegrensa Alta Nedre Stabbursdalsvann (364) Duolbajávri (559) Čiekŋalisjávri (486) Leavnnjašjávri Vuolanjunis Vuolájokluoppal (108) Øvrevann (69) Dápmotjávri (123) Gaggavann (101) Sarvvesjohka Čuolbmajávri (376) Roancejávri (360) Luostejohka Vánšjohka (løype nr. 20). Sideløype: Husvannet (365) Øvre Stabbursdalsvann (366) kommunegrensa Alta. Sideløype: Gaggavann hyttefeltet Gagga (p-plass). Sideløype: Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr Flyplassveien (kloakkrenseanlegget) Brennelv bru Brennelva Furuflaten Juovssajohka Store Josefvann (83) Stuevann (86) Hálkavarri-veien (forsvarets vei) Panserbu Čuolbma Leavšjávri (394) løype nr 14. Sideløype: Ildskogmoen lysløype Brennelv Brennelva. Sideløype: Alternativ sideløype til løype 15 langs Brennelva. Sideløype: Fra løype 15 om Gussajæggi videre langs dalføre til RV 98 i Østerbotn. Sideløype: Fra løype 15 ved pumpehuset (silhuset?) til Porsanger vertshus, trace langs flyplassgjerdet. 16. Fra enden av brøytet vei (Ikkasveien) langs ubrøytet del av veien Unna Ruoššajávri (løype nr. 17) 17. Stuevann Greinerluobbal (94) Laddjujávri (121) Stuorra Ruoššajávri (på vestsiden) Unna Ruoššajávri Seagguljávri (183) Gaggavann (løype nr. 14)

50 18. Øvrevann Guhkesjávri (250) Savgŋojávri/Sangovann 19. Lávkajávri (219) Stuorra Lávkajávri (239) Geađgejohka/Steinelva Duolbajávri (320)Luhččenjávri (300) Luostejohka Urvann (300) Vuopmevárjeaggi løype nr. 14. Avstikker fra løype sørøst for Lávkajávri til kommunegrensa mot Karasjok 20. Čáskil (Rv 98) Luostejohjeakkit/Luostijoenjähkkä Várddačopma Geaidnojávri/«Gurrojávri» (415) Geaidnojohka Vánšjávri (369) Vánšjohka Suolojávri (408). Sideløype: Fra løype 20 til Gallajærvi (Guollejavri) (514) Sideløype: Fra Holmevann (Suolojavri) (408) - Suoidnejávri/«Grasvann» (524) - Justinjávri (507) - Goagginjávri (465) Bissujavri (425) 21. Čáhppiljohka/Sappirjoki Luovanjaskkejávri (376) Doaresleavššajávri/Tuorislaksonjärvi (484) Uhca Suolojávri (529) Stuorra Suolojávri (515) Beaisjávrrit /Peisjärvi (484) Gearddošjávrrit (493) løype nr. 20 (Luostejohka) 22. Børselv sentrum Veahkir Duoddarvuolesjeaggi/Tunturinalus-jänkkä Liinnášjohka/Linnansappirjoki løype nr Ringveien (Børselv) Leirpollvannene (226/228) Lákcajávri (190) Áilegasvárri Áilegasjávri (103) Såljutjávri (118) Moksajávri (173) vestenden av Kjæsvatnet (47)- Kjæs. Sideløype: Vuolimuš Nillájávri (94). Sideløype: Fra vestenden av Kjæsvatnet (47) bortover vatnet til kommunegrense Lebesby. 24. Fjernes 25. Indre Brenna Stormyra Mohkkejávri/Krokvannet (105) Áilegasjávri (løype 23). 26. Fra hyttefelt Sløkevika til løype Kjæs, Styrnes vestenden av Kjæsvannet (løype 23) 28. Børselv sentrum Fagerli Silffarjeakkit Mohkkejávri/Krokvannet (156) «Lavrit» Rávdojávri (166) Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann (159). Sideløype: Silfarelva Silfarvannene (110) 29. Lábbarjávrrit (Rv 98) Čoalbmejávrrit (159) Čuđejohka Bátnesatjávri. Sideløype: Čuđejohka Čuđenjoasjávrrit (244) kommunegrense Lebesby Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Utsettelsesforslag fra Jonas S. Nymo, H: «Kommunestyret utsetter PS 14/15 forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune. Votering: Kommunestyret inviterer ad/hoc utvalget til et arbeidsmøte for en helhetlig gjennomgang av arbeidet som er gjort» 11 stemmer for, 5 stemmer imot

51 Kommunestyre vedtak Kommunestyret utsetter PS 14/15 forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune. Kommunestyret inviterer ad/hoc utvalget til et arbeidsmøte for en helhetlig gjennomgang av arbeidet som er gjort Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Endringsforslag fra Mona Skanke,Ap og Jonas Nymo, H: «Porsanger kommune vedtar Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, foreslås følgende endringer av 1 i forskrift FOR nr. 233, Votering: Opprinnelig løype 25 og 27 tas inn. Tilknytningstrase ved Sløkevika til løype 23 reduseres til 1 felles parkering/start og opprettes som et tillegg til løype 27. Vi forbeholder oss retten til å komme med endringer til kommunestyrets behandling, hvor også ad-hoc utvalgsleder inviteres.» Enstemmig Formannskapet følger rådmannens innstilling med vedtatte endringer: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, foreslås følgende endringer av 1 i forskrift FOR nr. 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Forslag til løypeendringer er uthevet med fet skrift. 1. Olderfjord bru (E6) Multebærheiene Smørfjord Unna Garjiljávrraš(141) Stuorra Garjiljávri (190) Andarasmáhtejávri (272) Ruoššajávrrit (296) Lávvarjávrrit (228) Rággevárjávrrit. Tilknytningsløype: Vann (245) Luomojavrrit (338 og 374) kommunegrense Måsøy kommune. Sideløype: Fálas. Sideløype: Stuorra Garjiljávri vest for Karlhaugen nedre Eidevann/vuolit Muotkejávri (92) øvre Eidevann/bajit Muotkejávri kommunegrense Kvalsund. Sideløype: Unna Garjiljávrraš Litleng Sideløype: Strandajohka kommunegrensa Nordkapp. Ny løype: Fra Ytre Nordmannseth indre Nordmannseth Storvannet Seljenes 2. Fra Tverrusselva ved Stohpojohka langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317). 3. Háhttirjohka (bru E6) Ráksevárjávri (306) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) (til løype nr. 4).

52 Tilknytningsløype: Háhttirjohka bru mot Kvalsund kommune. 4. Olderfjord (bru E6) Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet Jovnnajávri (241) Suolojávri/Njárgajávri (294) Sálletjávri (297) Goađehisjávrrit (301/302) Skáiddejávri (325) Gádjáriegádanjávri (359) Čoalbmejávri (375) Leaktojávri (367) Gussasáiva (373) kommunegrensa Kvalsund. Sideløype: Mot vestsiden av Skáiddejávri (325). 5. Ytre Billefjord (Helmerjord) Beatnatjávri (272) Suolojávri/Njárgajávri (294) (til løype 4). 6. Kistrand (tidl. butikk) Lensmannselva Suolojávri/Holmevannet (208) Heastajávri/Hesteskovannet (302) Duolbajávri/Prestevannet (283) Duolbajohka Čiežajávrrit/Syvvannan (210/214) til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4). Sideløype: Syvvannan/Čiežajávrrit Vuolmmašluoppal. 7. Indre Billefjord (Jeahkir-veien) Gierddotjávrrit (214) Ruvžajohka Ruvžajávri (336) (til løype nr. 4). Sideløype: Ruvžajohka Buoidejávri (303) (til løype 10). 8. Sandvik (Fiervajávri (55)) Suovdejávrrit Indre Billefjord (løype nr. 7). Sideløype: Suovdi (Myrbakken). Sideløype: Trollholmsund. 9. Vestsida av Gåradakvannet (35) Duolbajohka Gorbovuonjohka løype nr Ikkaldas Gorbovuonjohka Buoidejávri Skáiddejávri (325) (løype 4). 11. Ikkaldas Fátnoluoppal (Heastačohkka) Gorbovuonjávri (364) Čoalbmejávri (375) (til løype 4). Nytt startpunkt: IL STIL klubbhus 12. Stabbursnes camping oppover Stabburselva Snekkernes Snekkernesvegen forlater vegen like ved høyeste punkt vest for eiendom 9/45 vuolit Gealbbotjávri (68) langs høyspentlinje mellom eiendommene 9/55 og 9/1/5 og nord for sistnevnte langs sti/kjørespor til løype 11. Sideløype: Fra Snekkernes langs ubrøytet veg til Madirjavri 13. Klemetstad Bealljanjávri (72) Vuođđujohka Nedrevann (63) opp dalen mellom Silbačohkka og Gierdubákti og sørover til løype B. Klemetstad Stuorra Vuođđojávri (291) til nordenden av ucca Vuođđujávri. Sideløype: Ekornbakken Pađanmukka løype 13 ved Rivgujávri 14. Kommunegrensa Alta Nedre Stabbursdalsvann (364) Duolbajávri (559) Čiekŋalisjávri (486) Leavnnjašjávri Vuolanjunis Vuolájokluoppal (108) Øvrevann (69) Dápmotjávri (123) Gaggavann (101) Sarvvesjohka Čuolbmajávri (376) Roancejávri (360) Luostejohka Vánšjohka (løype nr. 20). Sideløype: Husvannet (365) Øvre Stabbursdalsvann (366) kommunegrensa Alta. Sideløype: Gaggavann hyttefeltet Gagga (p-plass). Sideløype: Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr. 19

53 15. Flyplassveien (kloakkrenseanlegget) Brennelv bru Brennelva Furuflaten Juovssajohka Store Josefvann (83) Stuevann (86) Hálkavarri-veien (forsvarets vei) Panserbu Čuolbma Leavšjávri (394) løype nr 14. Sideløype: Ildskogmoen lysløype Brennelv Brennelva. Sideløype: Alternativ sideløype til løype 15 langs Brennelva. Sideløype: Fra løype 15 om Gussajæggi videre langs dalføre til RV 98 i Østerbotn. Sideløype: Fra løype 15 ved pumpehuset (silhuset?) til Porsanger vertshus, trace langs flyplassgjerdet. 16. Fra enden av brøytet vei (Ikkasveien) langs ubrøytet del av veien Unna Ruoššajávri (løype nr. 17) 17. Stuevann Greinerluobbal (94) Laddjujávri (121) Stuorra Ruoššajávri (på vestsiden) Unna Ruoššajávri Seagguljávri (183) Gaggavann (løype nr. 14) 18. Øvrevann Guhkesjávri (250) Savgŋojávri/Sangovann 19. Lávkajávri (219) Stuorra Lávkajávri (239) Geađgejohka/Steinelva Duolbajávri (320)Luhččenjávri (300) Luostejohka Urvann (300) Vuopmevárjeaggi løype nr. 14. Avstikker fra løype sørøst for Lávkajávri til kommunegrensa mot Karasjok 20. Čáskil (Rv 98) Luostejohjeakkit/Luostijoenjähkkä Várddačopma Geaidnojávri/«Gurrojávri» (415) Geaidnojohka Vánšjávri (369) Vánšjohka Suolojávri (408). Sideløype: Fra løype 20 til Gallajærvi (Guollejavri) (514) Sideløype: Fra Holmevann (Suolojavri) (408) - Suoidnejávri/«Grasvann» (524) - Justinjávri (507) - Goagginjávri (465) Bissujavri (425) 21. Čáhppiljohka/Sappirjoki Luovanjaskkejávri (376) Doaresleavššajávri/Tuorislaksonjärvi (484) Uhca Suolojávri (529) Stuorra Suolojávri (515) Beaisjávrrit /Peisjärvi (484) Gearddošjávrrit (493) løype nr. 20 (Luostejohka) 22. Børselv sentrum Veahkir Duoddarvuolesjeaggi/Tunturinalus-jänkkä Liinnášjohka/Linnansappirjoki løype nr Ringveien (Børselv) Leirpollvannene (226/228) Lákcajávri (190) Áilegasvárri Áilegasjávri (103) Såljutjávri (118) Moksajávri (173) vestenden av Kjæsvatnet (47)- Kjæs. Sideløype: Vuolimuš Nillájávri (94). Sideløype: Fra vestenden av Kjæsvatnet (47) bortover vatnet til kommunegrense Lebesby. 24. Mårnes Làkcajavri (190) (løype 23) 25. Ytre Leirpollen Làkcajavri (190) (løype 23) 26. Indre Brenna Stormyra Mohkkejávri/Krokvannet (105) Áilegasjávri (løype 23). 27. Hornelva Čoarvejávrrit Raktoaivi (løype 23). Sideløype: Fra Sløkevika til løype Kjæs, Styrnes vestenden av Kjæsvannet (løype 23)

54 29. Børselv sentrum Fagerli Silffarjeakkit Mohkkejávri/Krokvannet (156) «Lavrit» Rávdojávri (166) Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann (159). Sideløype: Silfarelva Silfarvannene (110) 30. Lábbarjávrrit (Rv 98) Čoalbmejávrrit (159) Čuđejohka Bátnesatjávri. Sideløype: Čuđejohka Čuđenjoasjávrrit (244) kommunegrense Lebesby

55 Porsanger kommune Plan- og økonomiavdelingen Arkivsak: 2014/ Arkiv: 020 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 35/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Forpliktende plan , 2 gangs behandling Vedlegg Forpliktende plan. 2 gangs behandling I brev av opphever Fylkesmannen i Finnmark Porsanger kommunes budsjettvedtak av Porsanger kommune har på bakgrunn av dette vedtaket fattet et nytt budsjettvedtak i møte den Følgelig må også Porsanger kommunes forpliktende plan opp til ny behandling. Kommuner som har merforbruk i sine regnskaper og som ikke makter å dekke dette inn innenfor kommunelovens bestemmelser (dvs. det året regnskap vedtas + 1 år) skal innmeldes i ROBEK (Registrering om betinget godkjenning og kontroll). Fylkesmannen i Finnmark meldte Porsanger kommune inn i ROBEK til Kommunal og Regionaldepartementet i brev av Saksutredning Bakgrunnen for å melde kommunen inn i ROBEK er at kommunen har hatt bokført merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet slik: , , ,87 Totalt pr ,88 Med bakgrunn i det, er kommunen pålagt å utarbeide en forpliktende plan, som viser hvordan

56 kommunen skal dekke inn tidligere års bokførte merforbruk. Planen skal også vise kommunens økonomiske disposisjoner fire år framover i tid gjennom økonomiplanen. Fylkesmannen skal følge opp dette arbeidet og godkjenne kommunens forpliktende plan. Vurdering Fylkesmannen er pålagt av Kommunal- og regionaldepartementet å følge opp ROBEK kommuner slik at de får orden på økonomien og kommer seg ut av ROBEK. Det forventes at ROBEK-kommuner vedtar og følger en forpliktende plan for hvordan den skal få balanse i økonomien. Kravet om forpliktende plan er ikke lov- eller forskriftsfestet, men KRD pålegger Fylkesmannen å se all tildeling av skjønnsmidler til ROBEK-kommuner i forhold til vedtak og oppfølging av forpliktende plan. I ytterste konsekvens skal Fylkesmannen ikke gi skjønnsmidler til ROBEK-kommuner som ikke vedtar og følger en forpliktende plan. Dette er et sterkt virkemiddel som vil forverre kommunens økonomiske situasjon og som Fylkesmannen ikke ønsker å ta i bruk. Det er ingen faste krav til form eller innhold for en forpliktende plan. Den kan være identisk med økonomiplanen eller den kan være en frittstående plan som integreres i økonomiplanen. Det forventes at en forpliktende plan inneholder en relevant ståstedsanalyse, som definerer et konkret omstillingsbehov for kommunen ut fra et mål om en økonomi i balanse. Planen må spesifisere hvordan slik balanse skal oppnås. Planen må være tilstrekkelig konkretisert, slik at det er mulig å rapportere framdrift i henhold til planen underveis og ikke bare ved måling av regnskapsresultat en gang i året. Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar den forpliktende plan som fremlagt, med de endringer som vil komme i budsjettårene

57 PORSANGER KOMMUNE Forpliktende plan Rådmannens forslag av

58 Innhold 1. INNLEDNING Innmelding i ROBEK (Registrering om betinget godkjenning og kontroll) Fylkesmannen krav til forpliktende plan: Målet med den forpliktende plan: Formålet med planen: Arbeidet med planen: Historikk og beskrivelse av situasjonen i kommunen: Årsanalyser av kommunens økonomi: Ansvar for kommunens økonomi: Kommunestyrets ansvar i henhold til kommuneloven: Administrasjonssjefens (rådmannens) ansvar: Analyse av konsekvensjustert budsjett: Oversikt over vedtatte innsparingstiltak: Innsparingstiltakene som ble vedtatt av kommunestyret: Konkretisering av tiltakene, tidsrammer og ansvarsforhold: Beskrivelse av tiltakene: Investeringer i planperioden: Nye investeringer: Opptak av lån i planperioden: Tjenestetilbudet til innbyggere: Kommunens økonomiplan Innsparing av regnskapsmessig underskudd i perioden : Oppfølging og kontroll av forpliktende plan: Kommunestyret: Rådmannen: Rapportering: Måling av helhetlig økonomisk omstilling i kommunen: Rapportering til rådmannen: Rapportering til formannskapet: Rapportering til kommunestyret: Rapportering til Fylkesmann: Endringer av vedtatt budsjett (budsjettreguleringer) Endringer (budsjettreguleringer) som foretas i Endringer (budsjettreguleringer) som foretas i Endringer (budsjettreguleringer) som foretas i Endringer (budsjettreguleringer) som foretas i

59 1. INNLEDNING 1.1 Innmelding i ROBEK (Registrering om betinget godkjenning og kontroll). Kommuner som har merforbruk i sine regnskaper og som ikke makter å dekke dette inn innenfor kommunelovens bestemmelser (dvs. det året regnskap vedtas + 1 år) skal innmeldes i ROBEK (Registrering om betinget godkjenning og kontroll). Fylkesmannen i Finnmark meldte Porsanger kommune inn i ROBEK til Kommunal og Regionaldepartementet i brev av Bakgrunnen for å melde kommunen inn i ROBEK er at kommunen har hatt bokført merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet slik: , , ,87 Totalt pr ,88 Med bakgrunn i det, er kommunen pålagt å utarbeide en forpliktende plan, som viser hvordan kommunen skal dekke inn tidligere års bokførte merforbruk. Planen skal også vise kommunens økonomiske disposisjoner fire år framover i tid gjennom økonomiplanen. Fylkesmannen skal følge opp dette arbeidet og godkjenne kommunens forpliktende plan. 1.2 Fylkesmannen krav til forpliktende plan: Fylkesmannen er pålagt av Kommunal- og regionaldepartementet å følge opp ROBEK kommuner slik at de får orden på økonomien og kommer seg ut av ROBEK. Det forventes at ROBEK-kommuner vedtar og følger en forpliktende plan for hvordan den skal få balanse i økonomien. Kravet om forpliktende plan er ikke lov- eller forskriftsfestet, men KRD pålegger Fylkesmannen å se all tildeling av skjønnsmidler til ROBEK-kommuner i forhold til vedtak og oppfølging av forpliktende plan. I ytterste konsekvens skal Fylkesmannen ikke gi skjønnsmidler til ROBEK-kommuner som ikke vedtar og følger en forpliktende plan. Dette er et sterkt virkemiddel som vil forverre kommunens økonomiske situasjon og som Fylkesmannen ikke ønsker å ta i bruk. Det er ingen faste krav til form eller innhold for en forpliktende plan. Den kan være identisk med økonomiplanen eller den kan være en frittstående plan som integreres i økonomiplanen. Det forventes at en forpliktende plan inneholder en relevant ståstedsanalyse, som definerer et konkret omstillingsbehov for kommunen ut fra et mål om en økonomi i balanse. Planen må spesifisere hvordan slik balanse skal oppnås. Planen må være tilstrekkelig konkretisert, slik at det er mulig å rapportere framdrift i henhold til planen underveis og ikke bare ved måling av regnskapsresultat en gang i året. 1.3 Målet med den forpliktende plan:

60 Forpliktende plan er en plan for å gjenvinne kontroll over økonomien i kommunen. Kommunen har kontroll på økonomien når: - Det er balanse mellom inntekter og utgifter. Det er balanse mellom inntekter og utgifter når årets driftsinntekter minst er like store som årets driftsutgifter. Dette innebærer at kommunen også har et bevisst forhold til hvordan den skal sikre at inntekter minst er like store som utgifter i framtiden. - Kommunen utøver god økonomistyring. God økonomistyring vil si at kommunen har oversikt over hva ressursene brukes til, og at selve ressursbruken (de politiske prioriteringene) er et resultat av bevisste politiske valg ikke tilfeldigheter, og at ressursbruken er effektiv. 1.4 Formålet med planen: - Kommunen må erkjenne at endring er påkrevd, for å få kontroll over kommunens økonomi. Forpliktende plan gir en forklaring på hvorfor kommunen ikke har kontroll på økonomien, samt beskrivelse av situasjonen kommunen er i. - Det er nødvendig med tiltak for å få kontroll over kommunens økonomi. Første steg for å sikre handling er å beslutte konkrete tiltak som bidrar til at kommunen får kontroll på økonomien. Den forpliktende planen inneholder derfor konkret beskrivelse av de vedtatte tiltakene. Planen skal være troverdig og realistisk innenfor en gitt tidsramme. Den viser beskrivelse av tiltakene, forventede konsekvenser, effekten på driftsutgifter og tjenestenivå. - Tiltakene skal realiseres gjennom handling. For at en forpliktende plan skal fremstå som realistisk, bør det gis en konkret beskrivelse av hvordan kommunen skal få realisert tiltakene både politisk og administrativt. - At det kreves oppfølging av forpliktende plan. Det kreves målrettet arbeid over tid, for å få kommunens økonomi på fote igjen. For at kommunen ikke skal forsømme målene den har satt seg, må den forpliktende planen inneholde et tydelig opplegg for hvordan de vedtatte tiltakene skal følges opp. Opplegget må være forpliktende ved at det fastsettes konkrete og målbare milepæler. 1.5 Arbeidet med planen: Kommunestyret i Porsanger vedtok årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for , den 18. desember Vedtaket inneholder strukturelle endringer både innenfor området oppvekst og helse. Forpliktende plan er et «levende» dokument som har som formål å skape samsvar mellom inntekter og utgifter, samt utvikle et tilfredsstillende handlingsrom.

61 2. Historikk og beskrivelse av situasjonen i kommunen: Dette punktet forteller den økonomiske utviklingen i kommunen de tre siste årene, hva som har gjort at kommunen har fått et regnskapsmessig underskudd i denne perioden. 2.1 Årsanalyser av kommunens økonomi: 2.1 Økonomisk oversikt drift. Dette er ett sammendrag av den økonomiske utviklingen på drift for årene : Porsanger kommune hadde et netto driftsmessig mindre-forbruk i Dette til tross for at kommunen fikk svekket sin arbeidskapital (likviditet). Endring av arbeidskapital (likviditet) er en viktig markør for å «ta pulsen» på kommuneøkonomien. Allerede i 2008 synliggjøres en svekkelse av kommunens likviditet og trenden forsetter fram mot : Driftsregnskapet for 2011 ble avlagt med kroner i regnskapsmessig merforbruk. Samtlige av PK store produksjonsenheter (Helse- og omsorg, Teknisk og Kultur- og oppvekst) avleverer et regnskap i ubalanse. Størst er avviket innenfor kultur- og oppvekst hvor regnskapsmessig merforbruk beløper seg

62 til kroner Helse- og omsorg avleverer et negativt regnskap med et avvik på kroner Teknisk sektor har en negativ ubalanse på kroner Produksjonsleddet i PK har altså et negativt regnskapsmessig avvik på kroner Grunnen til at PK totalt ikke får et større regnskapsmessig merforbruk kommer av større skatt og rammetilskudd enn forventet, samt lavere pensjonskostnader og innbetalinger til renter og avdrag. Særlige merknader: 2012: Driftsregnskapet for 2012 ble avlagt med kroner i regnskapsmessig merforbruk. Også i 2012 avlegger PK store produksjonsenheter regnskap med stor ubalanse. Også i dette driftsåret er det kultur- og oppvekstsektoren som har det største avviket med et negativt avvik på kroner Helse- og omsorgssektoren har et negativt avvik på kroner , mens teknisk sektor avleverer et regnskap med negativt resultat stort kroner Produksjonsleddet i PK har altså et negativt regnskapsmessig avvik på kroner Grunnen til at PK totalt ikke får et større regnskapsmessig merforbruk kommer av større skatt og rammetilskudd enn forventet, samt lavere pensjonskostnader og innbetalinger til renter og avdrag. Særlige merknader: 2013: Driftsregnskapet for 2013 ble avlagt med kroner i regnskapsmessig merforbruk. Produksjonsleddet i PK har fremdeles større avvik mellom budsjett og regnskap. Innenfor sektoren kultur og oppvekst er allikevel avviket mindre enn forutgående år, med et regnskapsmessig negativt resultat på kroner Teknisk sektor avleverer et regnskap med et negativt resultat stort kroner , og sektoren helse- og omsorg har et negativt resultat på kroner Produksjonsleddet i PK har altså et negativt regnskapsmessig avvik på kroner Grunnen til at PK totalt ikke får et større regnskapsmessig merforbruk kommer av større skatt og rammetilskudd enn forventet noe lavere pensjonskostnader. Her er også avviket mindre enn forutgående år. Særlige merknader: 2.2 Oppsummering: Porsanger kommune har pr et akkumulert underskudd på kr ,-, som skal inndekkes i økonomiplanperioden ( ) Hovedgrunnen til at PK utvikler negative regnskapsmessige årsresultater utvikles gjennom store avvik i produksjonsleddet. Samlet gjennom 2011, 2012 og 2013 beløper avviket seg til kroner

63 Gode avkastnings-år for pensjonsselskapene, høyere premieavvik på pensjon, høyere rammetilskudd enn beregnet samt høyere skatteinntekter har i sum begrenset størrelsen på negativt resultat. Gjennom 2013 utførte PK en stor utvidelse av låneporteføljen. Dette vil sammen med ubalanse i drift bidra til et meget stort omstillingsbehov. Produksjonsleddet vil måtte justeres slik at inntekter (budsjett) samsvarer med det faktiske forbruket. Særlige merknader: Budsjett 2010 Regnskap Budsjett Rev. Budsjett avvik Fastlønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapitalkostnader Overføring til andre Sykelønnsrefusjoner Fast lønn/avvik, Vikarutgifter Varer og tjenester Kapital kostnader Overføring til andre Budsjett 2011 Regnskap Budsjett Rev. Budsjett avvik Fastlønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapitalkostnader Overføring til andre Sykelønnsrefusjoner: Fast lønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapital kostnader Overføring til andre Budsjett 2012

64 Regnskap Budsjett Rev. Budsjett avvik Fastlønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapitalkostnader Overføring til andre Sykelønnsrefusjoner: Fast lønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapital kostnader Overføring til andre Budsjett 2013 Regnskap Budsjett Rev. Budsjett avvik Fastlønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapitalkostnader Overføring til andre Sykelønnsrefusjoner: Fast lønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapital kostnader Overføring til andre Tidsserie: Utvikling ( ) - Regnskap Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Fastlønn Vikarutgifter Varer og tjenester Kapitalkostnader Overføring til andre Sykelønnsrefusjoner: Befolkningsutvikling i perioden :

65 Tidsserie Framskrivning - MMM Porsanger Kommune har ved siden av utfordrende kommuneøkonomi en svært stor grad av demografisk endring.

66 3. Ansvar for kommunens økonomi: 3.1 Kommunestyrets ansvar i henhold til kommuneloven: Økonomiplan: Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunens økonomi, og som setter de økonomiske rammer ved å vedta en rullerende økonomiplan, som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Årsbudsjettet: Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Årsregnskapet og årsberetning: Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Rapportering fra kommuner: Kommuner plikter å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. 3.2 Administrasjonssjefens (rådmannens) ansvar: Administrasjonssjef (rådmannen) er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

67 4. Analyse av konsekvensjustert budsjett: Hovedoversikt drift konsekvensjustert budsjett Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

68 Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) Budsjettskjema 1 A Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet

69 Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk

70 5. Oversikt over vedtatte innsparingstiltak: 5.1 Innsparingstiltakene som ble vedtatt av kommunestyret:

71 6. Konkretisering av tiltakene, tidsrammer og ansvarsforhold: 6.1 Beskrivelse av tiltakene: Vedtatt tiltak Beskrivelse av tiltak, sammen med økonomisk konsekvens. Administrasjonens vurdering av tiltaket. Ansvar: (hvem har ansvaret for iverksettelsen, avdelingssjef, rådmann eller andre). Stab og administrasjon : Reduksjon i Formannskapets konto. (gjennomgående i økonomiplanperioden) Opprinnelig beløp på denne kontoen var kroner Det er ikke midler igjen på denne kontoen: Ansvar: Administrasjonsleder Tiltaket trenger ikke en ytterligere beskrivelse : Partistøtte. (gjennomgående i økonomiplanperioden) Opprinnelig beløp på denne kontoen var kroner Beløp som står igjen på denne kontoen er kroner Nota: Fra dette området har det også vært utbetalt følgende mindre tilskudd/premieringer. Lions club, kroner North Cape Golf Club, kroner Årets Porsangerværing, kroner Kulturprisen, kroner Ansvar: Administrasjonsleder

72 Tiltaket trenger ikke en ytterligere beskrivelse Offentlig servicekontor bortfall av stilling som kommunikasjonsrådgiver. (gjennomgående i økonomiplanperioden) Stillingen har aldri vært besatt. Ansvar: Administrasjonsleder Tiltaket trenger ikke en ytterligere beskrivelse Omstillingsutvalg: omstillingsutvalget skal gjennomgå organisasjonen med formål å generere effektiviseringstiltak innenfor alle virkeområder. I vedtaket som ble fattet i KST møte den er det ikke lagt inn noe sum i økonomiplanperioden. Arbeidet i dette utvalget vil vise eventuelle områder for innsparing Controller/innkjøpskontakter (gjennomgående tiltak) Ansvar: Ass. Rådmann/økonomisjef Måleparameter: Budsjett og økonomiplan. Ingen innkjøpskontoer skal overskride maksbeløp. Tiltak. Bedre kontroll på alle ansvarsnivå, løpende budsjettkontroll på alle innkjøp. Kultur og oppvekst: Dele opp Lakselv skole i 2 enheter. (gjennomgående tiltak)

73 Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Tertialvis kroner /3 Tiltak: Søke Fylkesmannen om økt statstilskudd Bortfall av svømmeopplæring 2 10 klasse (års virkning) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: rapportering på lønnsbudsjett tertialvis kroner /3 Tiltak: I 2015 vil det ikke bli gitt svømmeundervisning ved Lakselv skole Reduksjon i merkantile stillinger ved Lakselv skole ungdomstrinnet. (gjennomgående) Oppgaver flyttes til ledelsen ved skolen. Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfølging og kontroll av lønnsbudsjett rapportering hver tertial. Kr /3 Tiltak: En ansatt i 25% stilling omplasseres Reduksjon i delingstimer for 8 10 klasse ved Lakselv ungdomsskole.

74 Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfølging og kontroll av lønnsbudsjett rapportering hver tertial /3 Tiltak: Nedtrekk på 125% stilling ved Lakselv ungdomsskole Reduksjon i ressursteam for barne- og ungdomstrinnet (60 %) (gjennomgående) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfølging og kontroll av lønnsbudsjett rapportering hver tertial /3 Tiltak: Nedtrekk på 25% stilling ved Lakselv ungdomsskole og 35% ved Lakselv barneskole Redusere Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter til 1 7 klasse. (gjennomgående) Totalt Sum netto tiltak Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfølging og kontroll av budsjett på rammenivå R 1300 rapportering hver tertial. Tiltak: Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter vil fra høsten 2015 bare klasse Nedleggelse av Børselv skole (gjennomgående) Totalt Sum netto tiltak Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfølging og kontroll av budsjett på rammenivå R 1300 rapportering hver tertial.

75 Tiltak: Børselv oppvekstsenter vil fra høsten 2015 være nedlagt Økt samisk grunntilskudd. (gjennomgående) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Tiltaket trenger ikke noe ytterligere beskrivelse Økte inntekter samisk fjernundervisning. (gjennomgående) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Tett oppfølging av inntektssiden på ansvar 3121 Samisk i grunnskolen, hvert halvår kr /2 (dette da det faktureres ut hvert halvår for gjennomført undervisning) Tiltak: Aktivt salg av fjernundervisning i samisk og riktig prissetting av disse sommerskole for flyktninger (virkning i perioden ) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfylle introduksjonsloven om helårlig tilbud. Tiltak: Ansette ekstraressurs som har ansvaret for sommerskole for flykninger i skoleferien Besparelse på driftstilskudd til private barnehager Totalt Sum netto tiltak

76 Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Tertial Tiltak: Stenge 1 avdeling ved lakselv barnehage (gjennomgående tiltak) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Tiltaket er gjennomført økt makspris i barnehager (gjennomgående tiltak) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfølging og kontroll av inntekter på brukerbetaling i barnehager og utbetaling av driftstilskudd til private barnehager /3 Tiltak: Tiltaket er gjennomført, kommunens gebyrregulativ er justert ihht nye satser og det er gjort beregninger på utmåling av tilskudd til private barnehager Reduksjon i årsverksramme ved Vindvotten SFO (gjennomgående tiltak) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Oppfølging og kontroll av lønnsbudsjett rapportering hver tertial /3 Tiltak: Redusere antall ansatte ved Vindvotten SFO med 2x 50 % stilling. Naturlig avgang og omplassering Reduksjon i kulturmidler (gjennomgående tiltak)

77 Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Ingen utbetaling av tilskudd til Brennelv Bygdelag og prosjekt Blad. Tiltak: Tiltaket er gjennomført Kutt i driftsstøtte til ungdommens møteplass (gjennomgående tiltak) Ansvar: Kultur og oppvekstsjef. Måleparameter: Tett kontroll og oppfølging av ansvar 3830 Fritidsklubbvirksomhet. Rapportering tertialvis. Kr /3 Tiltak: Redusert tilbud ved ungdommens møteplass. Helse- og omsorg Omorganisering av ledelse innen helse- og omsorg (gjennomgående tiltak) Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltak: Tiltaket beskriver ikke hvordan ledelse skal ivaretas på helse- og omsorg. Tiltaket kan vanskelig effektueres uten en grundig gjennomgang av oppgaver og ansvar. Omstillingsutvalget som er vedtatt opprettet må gjennomgå struktur og organisering. Siden dette medfører endring av stilling for ansatte må avtaleverket ivaretas. Leder av enheten er fortsatt sykemeldt og endringer kan ikke foretas før vedkommende er tilbake Effektiviseringstiltak innenfor pleie- og omsorg (Virkning i perioden )

78 Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Nedtrekk budsjett overtid og ekstrahjelp med til sammen kr ,- fordelt på: Drift sykehjem: kr ,- PU-tjenesten: kr ,- Hjemmesykepleien: kr ,- Tiltak: Rekruttere vikarer Minimering av overtidsbruk Sykefraværsoppfølging Vurdere kortvakter der det er mulig Vurdere mulighet for felles vikarformidling til tjenestene Bortfall av kommunens kjøp av tjenester fra Solbrått aldershjem (gjelder årsperiodene ) Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Stoppe tildeling av langtidsplasser på Solbrått Tiltak: Utvikling av standarder for tildeling av tjenester Førstegangssamtale som metodikk for kartlegging av behov Inntak på sykehjem skal sees i sammenheng med beboere på Solbrått

79 Dreie utnyttelsen av Solbrått til korttidsplasser (kan kreves egenandel) og avlastningsplasser (vederlagsfri tjeneste). Boligsosialhandlingsplan. Oppbygging av tilrettelagt botilbud til demente Gjennomgang av organisasjonsstruktur helse og omsorg jfr. Kstvedtak av Reduserte årsverksrammer, hjemmebasert omsorg (gjennomgående tiltak) Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltak: Endring av turnus Bortfall av nattjeneste Overgang til multidoser medisiner (gjennomgående tiltak) Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Oppstart innen Tiltak: Klargjøre Gerica for mulitidose Inngå avtale med apotek Søke tilskudd Lage prosedyre/rutine Oppstart

80 Stilling ved institusjonskjøkken blir satt vakant (virkning 4mnd) Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Vakanse i fire mnd. Tiltaket trenger ikke ytterligere beskrivelse Stilling som ergoterapeut settes vakant (årsvirkning) Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltaket trenger ikke ytterligere beskrivelse Stilling som fysioterapeut settes vakant (årsvirkning) Ansvar: Helse- og omsorgssjef Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltaket trenger ikke ytterligere beskrivelse. Teknisk avdeling Stilling som boligveileder holdes vakant (års-virkning) Totalt Sum netto tiltak

81 Beskrivelse: Stillingen som boligveileder holdes vakant i Oppgavene som denne funksjonen innehadde fordeles innad i organisasjonen. Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett. Tertialmeldinger tiltak. Avtaler må utføres m h t oppgaver og øvrig personell Stilling som GIS konsulent holdes vakant (årsvirkning) Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett. Tertialmeldinger tiltak. Avtale med Sveco går ut på bistand, opplæring, etc. Nota: Her er det feil mellom tekst og beløp. Må sjekkes opp Forprosjekt ildskogmoen industriområde Totalt Sum netto tiltak Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger tiltak : Gebyr økning plan- og bygningslovsbehandling (gjennomgående)

82 Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger tiltak. Oppdaterer gebyrregulativet : Omlegging av vaktberedskap brannvesen (gjennomgående) Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger tiltak. Prosess er startet, medio januar Gebyr for behandling av utslippstillatelse.(gjennomgående)

83 Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger tiltak. Utkast til kommuneforskrift ute på høring behandling pågår. Oppdaterer gebyrregulativet Omlegging til ny renholdsplan (gjennomgående) Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger tiltak. Renholdsplan ferdig produsert i ultimo februar, og klar til bruk. Inneholder oversikt over samtlige bygg som krever renhold. Innhold antall kvadratmeter og tidsforbruk i de ulike operasjoner omlegging av vakttjenesten innfor vann.(gjennomgående) Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger tiltak. Drøfting med involverte parter settes i gang ultimo januar midlertidig stengning av Lakselv svømmehall. (årsvirkning)

84 Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger Tiltaket trenger ikke noe ytterligere beskrivelse Terapibad stenges i 3 mnd. (gjennomgående tiltak) Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger Tiltaket trenger ikke noe ytterligere beskrivelse Salg av kurssenteret (gjennomgående tiltak) Ansvar: Teknisk sjef Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger Tiltak. Legges ut for salg i løpet av februar Finne potensielle kjøpere gjennom ulike kanaler Kutt i utendørs parker og grøntanlegg. (gjennomgående tiltak) Ansvar: Teknisk sjef

85 Måleparameter: Vedtatt budsjett, Tertialmeldinger Tiltaket trenger ikke noe ytterligere beskrivelse Stab Plan/øk Skatt på inntekt og formue (eiendomsskatt) (gjennomgående tiltak) Totalt Sum netto tiltak Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltak. Ivaretas etter gjeldende regelverk Skatt på inntekt og formue (eiendomsskatt) (gjennomgående tiltak) Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltak. Ivaretas etter gjeldende regelverk Skatt på inntekt og formue reduksjon (eiendomsskatt) (gjennomgående tiltak) Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltak. Ivaretas etter gjeldende regelverk Endring i rammetilskudd (årsvirkning) Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltak. Gjennomført Rentenedgang basert på nedsatt styringsrente.(gjennomgående tiltak)

86 Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Tertialmeldinger Tiltak. Følger rentebanen Restrukturering av lånegjeld (Gjennomgående tiltak) Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Tertialmeldinger Ytterligere restrukturering av lånegjeld Totalt Sum netto tiltak Beskrivelse: Tiltaket innebærer avdragsutsettelse og dermed forlenget løpetid på deler av låneporteføljen. Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Økonomiplan Tiltak. Nye betalingsavtaler med bank Økning av rentekostnader, jfr avdragsutsettelse Totalt Sum netto tiltak Ansvar: Ass. rådmann Måleparameter: Økonomiplan

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 23.04.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.08.2014 20t41133-0 I 210 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 22.01.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Britt Kollevåg Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR Stiftelsestilsynet Postboks 800 6805 FØRDE Deres ref: Vår ref: Dato: XX XX 16 SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR. 960936620 1 INNLEDNING På vegne av styret i Bodø kommunale

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Torgeir Thomassen MEDL HØYRE/FRP Knut Roger Hanssen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Geir Kåre Pettersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.06.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. mai

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR? ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR? Arbeidstilsynet

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer:

Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer: Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 04.03.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.02.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. januar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. februar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 21.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Følgende 6 repr. møtte. Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porstun Dato: 21.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Arvid Hanssen - huset Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 08:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Planlegging på tre nivåer Etter pbl. 3-1 skal planer: sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver,

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET en Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset-Møterom kjeller 20.04.2016 Klokkeslett: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britta Johansen Helge Ragnvald Olaussen MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britta Johansen Helge Ragnvald Olaussen MEDL SV Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 12.03.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Aina Hanssen Hugo Straumsnes Miriam Karlsen Trygve Nilsen Leder Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer