Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gystadmarka boligsameie, FELT B2"

Transkript

1 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo

2 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie, FELT B2 PEAB Eiendomsutvikling Tiltakshaver, bruker, myndigheter og prosjektgruppen OPPDRAGSNUMMER SAKSBEHANDLER ANSVARLIG INTERNKONTROLL Hai Phi Ly Ingeniør Brann & Risiko Christian Fylkesnes Avdelingsleder Brann & Risiko Ivan Pirojkov Telefon: Telefon: DATO STATUS Revisjon 3, Boligbygg uten garasjekjeller og bod flyttes opp til etasjene. SIGNATUR Hai Phi Ly Christian Fylkesnes ÅF Norge AS Telefon: Rådgivende ingeniører Telefaks: Haslevangen 15 Foretaksnr. NO MVA Pb 498 Økern, 0512 Oslo

3 Brannkonsept Side 2 av 26 Sammendrag ÅF er engasjert av PEAB Eiendomsutvikling AS som brannteknisk rådgiver for bygging av to nye boligbygg i Jessheim kommune. Denne branntekniske rapporten, med tilhørende branntegninger, gir en overordnet orientering om brannteknisk konsept, tiltak og funksjonskrav. Boligbyggene prosjekteres iht. TEK10 og tiltaket har ett fravik fra preaksepterte ytelser. Tiltaket vil berøre brannsikkerheten i hele bygget på følgende områder: Aktive tiltak - Automatisk slokkeanlegg - Brannalarmanlegg - Manuelt slokkeutstyr Passive tiltak - Brannskiller - Rømningsveier - Trapperom - Tilrettelegging for slokkemannskap Virksomheten tilsier Risikoklasse 4 (RKL4), bolig. Byggene har 4 tellende etasjer og plasseres i Brannklasse 2 (BKL2). Hver boenhet etableres som en egen branncelle. Branncellene skal begrense spredning av brann og røyk, samt sikre evakuering, redning og slokking. Bygget skal være utført slik at de mennesker som oppholder seg i eller på bygget under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Rømning fra boenhetene er prosjektert med utgang til to uavhengige rømningsveier som fører videre til uavhengige trapperom som leder til sikre steder.

4 Brannkonsept Side 3 av 26 Innhold 1. INTRODUKSJON Generelt Ansvarsoppgave Beskrivelse av tiltak Sammendrag av fraviksdokumentasjon FORUTSETNINGER Beskrivelse av bygningene Beskrivelse av virksomhet Begrensning av ansvarsrett BRANNTEKNISK VURDERING Særskilt brannobjekt Brannbelastning Risikoklasse / brannklasse Brannfarlig vare BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN Bærende bygningsdelers brannmotstand TILTAK MOT ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK Utvendig brannspredning Brannseksjonering Brannceller Trapperom Svalgang Overflater og kledninger Tekniske installasjoner Automatisk slokkeanlegg RØMNING AV PERSONER Rømningsstrategi Generelle krav om rømning Rømningsvei og fluktvei Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider TILRETTELEGGING FOR REDNING SLOKKING Manuell slokking Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap BRANNBESKYTTELSE UNDER BYGGETID Ansvar REFERANSER Tegninger Revisjonshistorikk... 26

5 Brannkonsept Side 4 av Introduksjon 1.1 Generelt Denne branntekniske rapporten, med tilhørende branntegninger, gir en overordnet orientering om brannteknisk konsept, tiltak og funksjonskrav. Prosjektet omfatter to nye boligbygg forbundet med svalgang og brannsikkerheten skal være i henhold til krav i gjeldende lover og forskrifter [1-6]. For å oppnå et tilfredsstillende ytelsesnivå skal funksjonskravene for alle branntekniske tiltak fortrinnsvis være i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift, TEK10) [5] og tilhørende veiledning (VTEK10) [6]. Der preaksepterte løsninger ikke kan benyttes eller ikke vil være hensiktsmessig å bruke, verifiseres brannsikkerheten ved analyse for å sikre at funksjonskravene i TEK10 tilfredsstilles. Prosjekterende og utførende henvises generelt til veiledningen og tilhørende referanser for detaljert informasjon utover denne rapport. Dokumentasjonen er utarbeidet til søknad om rammetillatelse, og skal brukes av øvrige tekniske fag i sin detaljprosjektering. Ferdigbefaring bør utføres av ÅF for å sikre at tiltakene er implementert i det ferdige byggverket. Denne rapporten er basert på informasjon via prosjektledelse og arkitekttegninger. Rapporten omhandler ikke organisatorisk brannvern, da dette forutsettes etablert av byggherren før åpning av bygget. Bistand til dette inngår ikke i oppdraget, men kan utføres som opsjon. 1.2 Ansvarsoppgave Finn Kleiva Siv. Arkitekt MNAL er ansvarlig søker for tiltaket. Det planlagte tiltaket vil berøre brannsikkerheten i vesentlig grad. Alle fag er individuelt ansvarlig for å ivareta brannsikkerheten i sin prosjektering og utførelse. Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av branntekniske tiltak er: ID Firma Funksjon BH PEAB Eiendomsutvikling AS Byggherre PL PEAB Eiendomsutvikling AS Prosjektledelse ARK Finn Kleiva AS Arkitekt RIBr ÅF Norge AS Rådgivende ingeniører brann RIE ÅF Norge AS Rådgivende ingeniører elektro RIV Moe Polyplan AS Rådgivende ingeniører VVS KPR RIBr Kontroll av brannprosjektering Tabell 1 Prosjektansvarlige

6 Brannkonsept Side 5 av Uavhengig kontroll ÅF anbefaler at ansvarlig kontrollforetak engasjeres tidligst mulig for å sikre at valgte løsninger er tilstrekkelig dokumentert. 1.3 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter 2 nye boligbygg, bygg A og bygg B som skal oppføres i et felt som kalles FELT B2. FELT B2 er første trinn av totalt 4 byggetrinn. FELT B2 inneholder blant annet boenhet, boder, svalgang og utvendig trapper. Tiltaket vil berøre brannsikkerheten i hele bygningsmassen på følgende områder: Aktive tiltak - Automatisk slokkeanlegg - Røykvarslere - Håndslokkeutstyr Passive tiltak - Brannskiller - Rømningsveier - Trapperom - Tilrettelegging for slokkemannskap 1.4 Sammendrag av fraviksdokumentasjon Bygget prosjekteres i henhold til preaksepterte løsninger beskrevet i VTEK [6], så langt det er mulig. Dersom prosjekteringen fraviker fra VTEK benyttes analyseløsninger som dokumenterer at ytelseskravene spesifisert i TEK [5] oppfylles. Det planlagte tiltaket har ingen avvik eller fravik i henhold til TEK og VTEK.

7 Brannkonsept Side 6 av 26 2 Forutsetninger 2.2 Beskrivelse av bygningene Adresse: Gystadmarka 2050 Jessheim G.nr/B.nr 117/16 Figur 1 Boenhetens planløsninger (t.v. bygg B og t.h. bygg A) Gystadmarka boligsameie FELT B2 omfatter to boligbygg, bygg A og bygg B. Byggene er planlagt med 4 plan, hvor alle planene er tellende etasje. Bygget er dimensjoners slik at boenheten er identisk oppgjennom alle plan. Bygg A beregnes med 7 boenheter og bygg B med 6 i hver etasje. Adkomst til boenheten er via svalgang som går fra bygg A til bygg B. Tilkomst til svalgangene er via tre trappeløp, en plassert i hver ende og en nærmere midt i svalgangen, se Figur 1. Største høyde fra terreng til gesims er 12,5 m. Plasseringen av boligbyggene bevarer god avstand til nabotomtene. Faren for brannspredning mellom byggverkene er lite sannsynlig.

8 Brannkonsept Side 7 av 26 Nedenfor er en tabell med planlagt bruksområde og areal for de forskjellige etasjene: Plan Bygg BRA [m 2 ] Bruk Personbelastning 1 A B 338,7 288,2 Bolig A B 338,7 288,2 Bolig A B 338,7 288,2 Bolig A B 338,7 288,2 Bolig Totalt Ca. 2509,6 m 2 Grunnflate Ca m Tabell 2 Arealer, bruk og personbelastning 2.3 Beskrivelse av virksomhet Bruken av bygget er boligvirksomhet. Tabell 2 viser bruk og personbelastning for alle etasjer. 2.4 Begrensning av ansvarsrett BH, bruker Dersom forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan det påvirke kravet til brannsikkerhetsnivå, slik at angitte ytelseskrav ikke lenger gir tilfredsstillende sikkerhet. Endringer av forutsetninger må derfor varsles og vurderes nærmere av ÅF i hvert enkelt tilfelle.

9 Brannkonsept Side 8 av 26 3 Brannteknisk vurdering 3.2 Særskilt brannobjekt Gystadmarka Boligsameie FELT B2 utgjør ikke et særskilt brannobjekt. Rednings- og slokkingsarbeidet utføres av Gardermoregionens interkommunale brannvesen (GRIB). Bygningen ligger innenfor et tettbebygget område med særlig fare for rask og omfattende brannspredning. I henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 4-8 skal brannvesenet sikre at innsatstiden i slike områder ikke overstiger 10 minutter etter varsling [1]. Nærmeste brannstasjon er ca. 2 km unna bygget, og det forutsettes at innsatstiden til brannvesenet er mindre enn 10 minutter etter varsling. 3.3 Brannbelastning Brannbelastningen i bygget er bestemmende for størrelsen på brannseksjoner og brannmotstanden til bygningsdeler, spesielt bærende konstruksjoner. Dimensjonerende brannbelastning er vurdert i henhold til NBI-blad [7]. Ved vurdering av brannbelastningen er tilpasset byggets sikkerhetsnivå. Kategori Brannbelastning [MJ/m 2 omhylningsflate] Bolig Tabell 3 Dimensjonerende brannbelastning 3.4 Risikoklasse / brannklasse Virksomheten i bygget er boligformål, noe som tilsier Risikoklasse 4 (RKL4). Det forutsettes at alle brukere av bygget kan bringe seg selv i sikkerhet ved brann. Brannklasse bestemmes av risikoklasse, antall etasjer og/eller fra hvilken konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser, og miljø. Bygget har 4 tellende etasjer og er vurdert til ikke å inneha stor samfunnsmessig betydning, og plasseres i brannklasse 2 (BKL2). 3.5 Brannfarlig vare BH, ARK Oppbevaring av brannfarlig stoff skal være i henhold til Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen [12].

10 Brannkonsept Side 9 av 26 4 Bæreevne og stabilitet ved brann 4.2 Bærende bygningsdelers brannmotstand RIB Bærende og stabiliserende bygningsdeler må utføres slik at byggverket ikke styrter sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig før rømning. Kravene til bærende bygningsdelers brannmotstand gjelder generelt for alle bygningskonstruksjoner, og er derfor ikke avmerket på branntegningene. Bygningsdel Klassifisering Bærende hovedsystem R 60 Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskiller som ikke er R 60 stabiliserende (a Trappeløp R 30 Tabell 4 Dagens krav til bærende konstruksjoner i BKL2 [6] R - Bæreevne a) Når takkonstruksjonen ikke er en del av byggets hovedbæresystem eller medvirker til å stabilisere dette anses det som sekundært bærende bygningsdel. Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand.

11 Brannkonsept Side 10 av 26 5 Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk 5.2 Utvendig brannspredning ARK, RIB Brannspredning mellom byggverk Avstanden til nærmeste nabobygning er over 8 meter og da anses ikke vesentlig fare for brannsmitte mellom bygningene å være tilstede. Det er ikke behov for brannmotstand i yttervegger Horisontal brannspredning vinduer og åpninger Gystadmarka boligsameie FELT B2 prosjekteres med automatisk slokkeanlegg og brannkrav til vinduer i innvendig hjørne utgår Vertikal brannspredning mellom ulike plan Det er ikke krav til kjølesone eller krav til glass i fasade da bygget prosjekteres med automatisk sprinkleranlegg. 5.3 Brannseksjonering ARK, RIB Gystadmarka boligsameie FELT B2 prosjekteres med automatisk slokkeanlegg, brannenergien holdes generelt under 400 MJ/m 2, og største bruttoareal per etasje overstiger ikke m 2. Det er ikke behov for å dele boligbyggene i forskjellige brannseksjoner. 5.4 Brannceller ARK I utgangspunkt skal rom med forskjellig bruk være egne brannceller. Brannceller skal begrense spredning av brann og røyk, samt sikre evakuering, redning og slokking. Brannceller er angitt på vedlagte branntegninger. Skillende konstruksjoner og bygningsdeler skal utføres i henhold til VTEK [6]. Generelle krav til brannskiller er gitt i Tabell 5 nedenfor. Skillende konstruksjon Brannmotstand Branncellebegrensende konstruksjon EI 60 Etasjeskiller EI 60 Trapperom, installasjonsjakter EI 60 Teknisk rom EI 60 Tabell 5 Krav til skillende konstruksjoner, BKL2

12 Brannkonsept Side 11 av 26 E = Integritet I = Isoleringsevne A2-s1,d0 - Ubrennbare materialer Store hulrom må deles opp med branncellebegrensende konstruksjoner i areal på høyst 400 m 2. Dette gjelder for eksempel hulrom under oppforede tak og gulv. Branncelleoppdelingen må korrespondere med branncelleoppdelingen av bygget for øvrig Dører Branndører skal generelt ha samme brannmotstand som veggen de står i og ha klasse S a, med unntak angitt i Tabell 6. Dør- og portplassering Boenhet Trappeløp/trapperom Trapperom Bod Tabell 6 Brannmotstand til dører og porter E = Integritet I = Isoleringsevne C = Selvlukker S = Røyktetthet (terskel og anslag) Brannmotstand EI 30-CS EI 30-CS Selvlukkende dører må normalt ha påmontert dørautomatikk med mindre det er dokumentert at den manuelle åpningskraften er maksimalt 20 N (ca. 2 kg). Selvlukkende dør kan settes i åpen stilling ved hjelp av holdemagnet koblet mot brannalarmanlegget. Dører og luker med brannmotstand som ikke har S a - klassifisering må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider. Heisdører må ikke ha S a - klassifisering Heissjakt, heismaskinrom og installasjonssjakt Heissjakter og installasjonssjakter skal utføres slik at faren for brann- og røykspredning mellom sjakt og tilliggende rom reduseres. Sjakter skal utføres i brannklasse EI 60, med unntak heissjakten som tar del i trapperom som er rømningsvei. Installasjonssjakter skal ikke støpes igjen i etasjeskillet og må dermed røykventileres. Dører og luker må ha klasse S a [anslag og tettelist på alle sider] (gjelder ikke heisdører). Beskyttelseavstand mellom uisolerte kanaler i sjakt skal være minst 50 mm. Kanaler som er plassert med en innbyrdes avstand mindre enn 50 mm skal utføres med brannmotstand EI 30.

13 Brannkonsept Side 12 av Trapperom ARK Trapperom må utføres slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse mot varmestråling og inntrengning av røyk i rømningsfasen. Gystadmarka boligsameie FELT B2 prosjekteres med 3 trappeløp, 2 åpent trappeløp og 1 trapperom, trappeløpene forbindes med svalgang, se Figur 2. De to åpne trappeløpene går fra 4. etasje ned til terreng og trapperommet går fra 4. etasje ned til parkerings kjeller. Trapperommet er hovedtrappen med heis i, og er plassert midt mellom byggverkene mens de to åpne trappeløpene er plassert på sidene av byggverkene. Beskyttelse mot varmestråling og inntrengning av røyk i trappeløpet behandles nærmere under kapitel 5.6. Plassering av trapperommene framgår i branntegningene og er vist i Figur 2. Figur 2 Rødmarkering viser trappeløpene Røykventilasjon av trapperom ARK, RIV,RIE Trapperom som er rømningsvei røykventileres med luke eller vindu med fri åpning minimum 1 m 2 øverst i trapperommet. Luke eller vindu skal kunne åpnes manuelt av brannvesenet fra inngangsplan. Løsningen dimensjoneres etter NBI-blad [13] og HO-melding [14]. 5.6 Svalgang Svalgangen må være minimum 1,2 m bred for at den skal fungere som flammeskjerm. I boligbygg med krav om heis, er det krav om universell utforming. Etter 12-6 [5] skal svalgang ha fri bredde på minimum 1,8 m. Svalgangen må avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Svalgangen må være mest mulig åpen, slik at røyk- og branngasser kan unnslippe. Om den åpne delen er 50 % av den totale «veggflaten», antas dette å være tilfredsstillende. Det er den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som åpent areal.

14 Brannkonsept Side 13 av 26 Gulv i svalgang skal være utført som branncellebegrensende konstruksjon med overflate D fl -s1 (G). Kledning på vegg og tak må være som for rømningsvei. Overflaten kan være B-s3,d0 (Ut 1). Rekkverk og øvrige konstruksjoner må bestå av ubrennbare eller begrenset brennbare materialer, dvs. klasse A2-s1,d0. Tak over svalgang er svært uheldig og må unngås med mindre overflater på vegger og tak har gode branntekniske egenskaper. Takutstikk må utføres horisontalt og tett (mot for eksempel oppforet tak/kaldt loft) slik at røyk- og branngasser kan slippe uhindret ut til det fri. Svalganger som er lengre enn 30 m må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbyrdes avstand på maksimum 30 m for å begrense den horisontale brannspredningen. Svalgangen i bygg A er lenger enn 30 m og skal dermed deles med branncellebegrensende bygningsdel og dør i klasse E 30-CS a. Bygg B er svalgangen akkurat 30 m og skal være uten oppdeling. Trappene må være beskyttet mot strålevarme fra en eventuell brann i byggverket. Preakseptert løst må enten veggene som vender mot bygget utføres som branncellebegrensende konstruksjon eller byggets yttervegg mot trappen og 5,0 m til hver side for denne være utført i branncellebegrensende konstruksjon med tilsvarende krav til bygningsdelene, se Figur 3 og Figur 4. Figur 3 Brannbeskyttelse av rømningstrapp fra svalgang Figur 4 Brannbeskyttelse i yttervegg mot rømningstrapp For Gystadmarka boligsameie FELT B2 planlegges det vindeltrapper i begge endene av svalgangene. Iht. plassering av vindeltrappene er beskyttelsen mot strålingsvarme ikke ivaretatt. Anbefalt løsning er å etablere brannbeskyttelse av rømningstrappet, ettersom det er soveromsvindu i ytterveggen mot rømningstrapp. 5.7 Overflater og kledninger ARK Overflater og kledninger skal ha tilfredsstillende brannegenskaper med hensyn til antennelse, brannog røykspredning. Det må benyttes materialer med branntekniske egenskaper som angitt i Tabell 7. Områder Overflater Kledninger Gulv

15 Brannkonsept Side 14 av 26 Brannceller (a D-s2,d0 [In 2] K 2 10 D-s2,d0 [K2] Rømningsvei B-s1,d0 [In 1] K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] D fl -s1 [G] Sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] Utvendig B-s3,d0 [Ut 1] Tabell 7 Overflater og kledninger, BKL2 A2-s1,d0 - Ubrennbare materialer (gips, mineral ull og liknende) B-s2,d0 - Begrenset brennbare materialer (gips, brannbehandlet tre og liknende) D-s2,d0 - Begrenset brennbare materialer (tre, trepaneler og liknende) Dfl-s1 [G]- Begrenset brennbare materialer. Massive el. behandlet tregulv med densitet over 400kg/m 3 (gran, furu, eik, bøk m.m) a) Gjelder også nedforet himling (ikke i rømningsvei) For å begrense antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk skal alle innvendige overflater i utgangspunktet være utført i ubrennbare eller begrenset brennbare materialer. Dette innebærer at alle vegger og tak samt innvendig i himlinger skal ha overflate av betong, mur, gips, keramiske fliser, eller tilsvarende godkjent overflate. Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning og ha et opphengsystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering (R 10) Isolasjon i konstruksjoner ARK Isolasjon i alle konstruksjoner skal i utgangspunkt tilfredsstille A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]. Ved bruk av brennbar isolasjon skal det utføres iht. VTEK10 og NBI [11]og varsles RIBr for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Oppforet tak må ha ubrennbar isolasjon Taktekking ARK Taket må tilfredsstille kravene til B ROOF (t2) [Ta]. B ROOF (t2) er produkt og materialavhengig. Materialer som kan antas å tilfredsstille klassen uten ytterligere dokumentasjon er teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater. Øvrig produkter må ha B ROOF (t2) produktgodkjennelse fra leverandør. 5.8 Tekniske installasjoner Ventilasjon RIV Ventilasjonsanlegget må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning. Dette innebærer nødvendig beskyttelse mot: Røykspredning i kanalnettet. Brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.

16 Brannkonsept Side 15 av 26 Brann- og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom. For å unngå røykspredning i ventilasjonskanaler skal anlegget holdes i normal drift ved brann, inntil deteksjon av røyk ved tilluft skal anlegget slås av. For å unngå brannspredning i ventilasjonsanlegget må det utføres i hovedsak av ubrennbare materialer, A2-s1,d0. Unntaksvis gjelder typegodkjente filtre, lydfeller etc. Kjøkkenavtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann. Avtrekkskanaler fra kjøkken i boenheter o.l. må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler Gjennomføringer RIV, RIE Kanaler som føres gjennom branncellebegrensede vegger skal ikke svekke veggens brannmotstand. Kanaler og ventilasjonsutstyr må værer festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brannog røykspredning. Alle sprekker i konstruksjoner og gjennomføringer av kanaler, rør og kabler gjennom brannskiller skal tettes på godkjent måte. Det skal benyttes godkjent tettemateriale med dokumentert brannmotstand og sertifiserte systemer. Oversikt over disse fremgår av de statlige byggebestemmelser i NBI [10]. Ved gjennomføringer av kabler, kanaler og rør skal innvendig brann og røykspredning hindres, samt brannspredning ved varmeledning i godset skal hindres. Plastrør for vann eller trekking av kabler med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med klassifisert tettemasse. Støpejernsrør med ytre diameter inntil 110 mm uten isolasjon kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil EI 60 A2-s1,d0 når det tettes rundt rørene med klassifisert tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Gjennomføringer uten isolasjon skal ha en innbyrdes avstand på 100 mm, og minste avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm. Kanaler som slutter med ventil i brannklassifisert konstruksjon, både tilluft og avtrekk, kan brannsikres ved å isoleres i full lengde til neste brannskille. Det skal benyttes godkjent/klassifisert isolasjonsprodukt. Tykkelse, lengde og krav til utførelse er angitt i dokumentasjonen for isolasjonsproduktet.

17 Brannkonsept Side 16 av 26 Avstand mellom oppheng av kanaler bør ikke overstige 2 m, og alle grenrør bør ha eget oppheng. Opphengene må være av ubrennbare materialer. Kanaler og ventilasjonsutstyr skal være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning Rør- og kanalisolasjon RIV Godkjente systemer og brannisolasjon benyttes ved gjennomføring i brannskiller. Minste akseptable isolasjonslengde er avhengig av brannskillets krav til brannmotstand og kanaldimensjonen, og kan finnes i branndokumentasjonen for isolasjonsproduktet eller beregnes av ansvarlig prosjekterende. Følgende ytelser må minst være oppfylt: Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mer enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2 L -s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene. Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsoverflate gjelder følgende: o Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst tilfredsstille klasse B L -s1,d0. Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til og med 200 mm samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt eller over nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, som minst må tilfredsstille klasse C L -s3,d0. o Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk må minst tilfredsstille klasse D L -s3,d0. Unntak gjelder isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom og bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, som minst må tilfredsstille klasse C L -s3,d Elektrisk RIE Tekniske installasjoner som forutsettes å fungere under rømning, redning og slokking må utføres slik at de opprettholder sin funksjon i minst 60 minutter. Kabler må ikke legges bak nedforet himling eller i tilsvarende hulrom i rømningsvei hvis ikke kablene representerer liten brannenergi (under 50 MJ/løpemeter hulrom). Dersom brannenergien er over 50 MJ/løpemeter må kablene være ført i sjakt, eller over himling med samme brannmotstand som branncellebegrensende bygningsdel (EI 60), eller at hulrommet er sprinklet. Strømforsyning fra tavlerom til ventilasjonsaggregater, heissjakt, alarmgivere, markeringsskilt etc. må beskyttes mot brann. For å sikre anlegget kan det benyttes kabler som vil fungere i 60 minutter, eventuelt legges kablene i innstøpte rør med overdekning på minst 30 mm eller i sprinklet trasé.

18 Brannkonsept Side 17 av Automatisk slokkeanlegg Vannsprinkleranlegg RIV, ARK Byggverk i RKL4 hvor det er krav til heis, er det krav til automatisk vannsprinkleranlegg. Gystadmarka boligsameie FELT B2 skal prosjekteres med full sprinkling (inkludert bodene). Sprinkleranlegget skal installeres av godkjent sprinklerfirma og kun godkjente komponenter skal benyttes. Regelverk: NS-INSTA 900 type 2 Utforming: Alle områder i en bygning eller i tilknyttende bygninger skal sprinklerbeskyttes, unntatt i de tilfeller som er angitt i unntak i regelverket. Alle åpninger mellom sprinklet og usprinklet bygning eller seksjon, skal lukkes automatisk ved brann for å opprettholde tilsvarende brannmotstand som i den aktuelle seksjonen. RTI og K-faktor fastsettes av RIV. Fareklasse: Sprinklersentral: Vannforsyning: Fareklasse fastsettes av RIV. Skal være egen branncelle og skal være lett tilgjengelig for brannvesenet. Sentralen skal være merket slik at den lett finnes av brannvesenet fra hovedangrepsvei. Ved behov for pumper skal disse dimensjonere iht. følgende krav: Vannforsyning skal være i stand å levere minst den vannmengde systemet krever ved det trykk som er krevet. Vannforsyningen skal minimum ha kapasitet til å oppfylle anleggskravene i 60 min. Hvis vannverksledning gir tilstrekkelig vannmengde og trykk må vannforsyningens eier garantere sikker og pålitelig levering til sprinkleranlegget.

19 Brannkonsept Side 18 av 26 6 Rømning av personer 6.2 Rømningsstrategi Rømningsstrategien er følgende: Etasje Lokal Rømning via 1 Bolig svalgang til to uavhengig trappeløp som føres til sikkert sted. 2 Bolig svalgang til to uavhengig trappeløp som føres til sikkert sted. 3 Bolig svalgang til to uavhengig trappeløp som føres til sikkert sted. 4 Bolig svalgang til to uavhengig trappeløp som føres til sikkert sted. Tabell 8 Rømningsstrategi fra lokal 6.3 Generelle krav om rømning ARK Bygget skal være utført slik at de mennesker som oppholder seg i eller på bygget under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. En branncelle må utformes og innredes slik at personsikkerheten blir ivaretatt. Forbindelsen mellom oppholdssted til rømningsvei må være oversiktlig, være uten hindringer og ha færrest mulig retningsendringer. 6.4 Rømningsvei og fluktvei Antall rømningsveier ARK Rømning fra branncelle har utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang som fører videre til sikre steder Utforming av rømningsvei / fluktvei Dører Alle dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m. ARK/RIE Dør til og i rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,9 m (modul 10M). Dør i rømningsvei skal slå med rømningsretningen. Unntak kan gjøres for brannceller beregnet for mindre enn 10 personer. Ved evakuering skal rømningsdører kunne åpnes med ett enkelt håndgrep, også for barn, uten bruk av nøkkel, kort eller kode. Dører skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N. Dører med selvlukker må dermed ha dørautomatikk med sikker strømforsyning i minst 60 minutt.

20 Brannkonsept Side 19 av 26 Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien skulle være blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende sikkerhet. Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen. Trappeløp Bredde i hovedtrappeløp skal være minst 0,9 m. Rekkverk kan stikke inntil 10 cm ut fra vegg. Trapper /trappetrinn i tilkobling til rømningsvei skal plasseres minst 0,8 m fra dør. Svalgang Svalgang som er lengre enn 30 m deles med bygningsdel og dør i klasse E 30-CS a. Øvrig utforming Plassering av utstyr i rømningsvei skal så langt det er mulig unngås. Ved plassering av utstyr i rømningsvei skal dette ikke hindre rømningspassasjen, og utstyret skal bestå av ubrennbare materialer og/eller tungt antennelige stoffer. Rømningsveier og fluktveier fremgår av branntegningene. Rømningsveier skal være egne brannceller (trapperom). Dette kravet gjelder ikke fluktveier, men de skal derimot sikres på samme måte som rømningsveier når det gjelder: Rømningsbredde (ingen løse gjenstander og flaskehalser) Rømningsdører (dørbredde, slagretning) Ledesystem (lys og merking)

21 Brannkonsept Side 20 av Avstand i fluktvei og rømningsvei ARK Avstand fra bolig til nærmeste rømningstrapp er under 30 m der hvor det finnes flere trapper, og under 15 m der det er tilstrekkelig med en trapp. 6.5 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Brannalarmanlegg RIE Gystadmarka boligsameie FELT B2 skal det prosjekteres med brannalarmanlegg. Anlegget prosjekteres iht. Temaveiledning HO-2/98 Brannalarm [8]. Brannalarmanlegget skal kobles opp mot brannvesenets 110-sentral for tidlig varsling og slokking. Detektor i boligene må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor soverommet. Dessuten må følgende være oppfylt: Det må være minst én detektor pr. etasje. Akustiske signalgivere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 db i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket. Optiske signalgivere må plasseres slik at de er synlige fra kjøkken og stue. Alarm utløst i leilighet varsler kun i leiligheten. Alarm utløst i fellesarealer varsler alle. Det anbefales at alarm utløst i boenheten som ikke er kvittert ut i løpet av 2 minutter, varsler alle. Ved utløst slokkeanlegg skal alle varsles. Manuelle meldere anbefales å installeres i trapperom ved hovedinngang. Denne utløser alarm som varsler alle. Panelet til alarmsentralen skal plasseres i umiddelbar nærhet av hovedadkomst for brannvesenet. Anlegget skal være adresserbart, og ved brannsentralen må det være et oversiktskart og adresser til plasseringen av detektorene. Dette bør lamineres og være tilgjengelig like ved alarmsentralen. Teksten på alarmtablået skal være lett forståelig slik at man raskt kan identifisere etasje om område den aktuelle detektoren er plassert i.

22 Brannkonsept Side 21 av 26 I tillegg til varsling kan alarmanlegget styre en rekke tekniske funksjoner. Dette gjelder i hovedsak følgende funksjoner: Lukking av alle dører og porter som står på holdemagnet. Stopp av ventilasjonsanlegg ved deteksjon av røyk i tilluft. Heis går til hovedetasje. Normalbelysning i områder med redusert belysning. Åpning av alle låste dører og sperringer tilknyttet sikkerhetssystemer Ledesystem RIE Byggverk i RKL4 er det ikke krav til ledesystem, men må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Unntak kan gjøres for utgang fra boenheter.

23 Brannkonsept Side 22 av 26 7 Tilrettelegging for redning slokking 7.2 Manuell slokking RIV, ARK Byggverk i RKL4 må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange plassert lett tilgjengelig innvendig i den enkelte boenhet. Manuelt slokkeutstyr er førstehjelpsutstyr, og er derfor ment brukt i et nødstilfelle og på en slik måte at en ikke selv setter seg i en farligere situasjon enn man allerede befinner seg i. Ved valg av brannslange skal det benyttes slanger tilrettelagt for bolig, hvor slangen bør være formfast og indre diameter på minimum 10 mm også ha spredemunnstykke. Lengde ved fullt uttrekk bør ikke være mer enn 30 m. RIV har ansvar for plassering av brannskap, RIBr viser forslag til plassering i branntegningene. Dersom det velges håndslokkere kan det velges mellom pulverapparater på minimum 6 kg med ABCpulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder. Alle installasjonene skal merkes og være i samsvar med NS-EN 671, NS-EN 3. Etterlysende plogskilt benyttes, og må plasseres slik at de normalt er belyst og lades av normal belysning. 7.3 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Tilgjengelighet til bygg ARK, BH Generelt er det etablert tilgang for rednings- og slokkemannskap rundt bygningene. Hovedadkomst for brannvesenet er via bygningenes hovedtrapp. Det skal etablere kjørbar adkomst til fremsiden av byggene. Hovedadkomst for brannvesenet og plassering av brannalarmsentral er markert på branntegningene. Det må være takutspring over hovedadkomst dersom det er fare for nedfall av glass og bygningsdeler.

24 Brannkonsept Side 23 av 26 Gardermoregionens interkommunale brannvesen (GRIB) ønsker å følge Oslo brann- ogredningsetaten (OBRE) sine krav når det gjelder til adkomst: Minste kjørebredde: 3+ 0,5+ 0,5 meter (frem til oppstillingsplass) Maksimal stigning: 1:8 (12,5 %) Fri kjørehøyde: 4 meter Terskelhøyde (fortauskant) 15 cm Svingradius: 13 meter Akseltrykk: 10 tonn Boggitrykk: 16 tonn Totalvekt 26,5 tonn Bredde oppstillingsplass 6,3 meter Belastning støttebein (74x74 cm) 19 tonn Tilgjengelighet i bygg ARK Informasjon for brannvesenet skal ligge ved hovedadkomst. Informasjonen må inneholde branntegninger, oversikt over branntekniske installasjoner, organisering av brannvernet og særlige farer. Lett forståelige branntegninger i A3-format bør lamineres og plasseres ved panelet til brannalarmsentralen. For å gi brannvesenet tilstrekkelig informasjon skal bygget merkes i henhold til NS 4054 og NS Dette gjelder blant annet hvilken etasje man befinner seg i, henvisning til slokkevann, stoppekran, hovedtavle og andre viktig installasjoner. Alle vertikale sjakter skal ha tilstrekkelig med inspeksjonsluker, minst en oppe og en nede. Horisontale strekk skal ha luker for hver 10 meter. Minste størrelse på luker er 200x200 mm eller Ø 300 mm. Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling eller oppforet gulv ivaretas med luke i himling/gulv, eller ved at himling/gulv består av løse elementer. Avstand mellom inspeksjonsluker bør ikke være større enn 10 m. Rednings- og slokkemannskap må ha tilgang til alle områder ved bruk av ett nøkkelkort eller tilsvarende Vannforsyning RIV Utvendig vannforsyning er tilstrekkelig tilgjengelig fra brannkummer og -hydranter, beskyttet mot strålevarme. Avstanden fra brannobjektet bør være innenfor meter. Brannkummene skal være plassert slik at de er lett tilgjengelig både vinter og sommerstid. Maksimalt slangeutlegg fra kum til brannbil, og fra brannbil til angrepsvei skal ikke overstige 50 meter. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer slik at alle deler av bygningen dekkes. Plassering av kum merkes på vegg eller stake. Kapasiteten til slokkevann skal være 50 l/s, fordelt på minst to uttak.

25 Brannkonsept Side 24 av 26 8 Brannbeskyttelse under byggetid 8.2 Ansvar BH Byggherren har det øverste ansvar for brannsikkerheten under byggetiden. Dersom deler av bygget er åpent for publikum under byggetiden skal en særskilt brannplan opprettes, som beskriver hvordan arbeidet skal bedrives for å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Brannplanen skal i tilstøtende deler minst inneholde følgende: Brannvernorganisasjon og -planer Personalets brannvernopplæring Styring av materialflyt (logistikk) Utplassering av slokkeutstyr Rømningsveier Brannalarm Varme arbeider og ildspåsettelse Oppbevaring av gass og lagringstillatelse

26 Brannkonsept Side 25 av 26 9 Referanser 1. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), JD (Justis- og politidepartementet), LOV Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, nr 847 av 26. juni Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dsb, Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), MD (Miljøverndepartementet), (sist endret ). 5. Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) [TEK10], kommunal- og regionaldepartementet, bolig- og bygningsavdeling, , nr Veiledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk [VTEK], Statens bygningstekniske etat HO-2/ Byggdetaljer NBI Brannbelastning i bygninger, Beregninger og statistiske verdier, Norges byggforskningsinstitutt. 8. Melding HO-2/98 Temaveiledning Brannalarm, Statens bygningsteknisk etat. 9. Melding HO-3/2000 Temaveiledning Røykventilasjon, Statens bygningsteknisk etat. 10. Byggdetaljer NBI Gjennomføringer i brannskiller, Norges byggforskningsinstitutt. 11. Byggdetaljer NBI Bruk av brennbar isolasjon i bygninger, Norges byggforskningsinstitutt. 12. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dsb, 08. juni Byggdetaljer NBI Røykkontroll i bygninger, Norges byggforskningsinstitutt. 14. Melding HO-3/2000 Temaveiledning Røykventilasjon, Statens bygningsteknisk etat.

27 Brannkonsept Side 26 av Tegninger Tegning Tittel Mål (A3) Tegnet Revidert Rev Br-01 Branntegning 1. etasje 1: C Br-02 Branntegning 2. etasje 1: C Br-03 Branntegning 3. etasje 1: C Br-04 Branntegning 4. etasje 1: C Tabell 9 Tegninger 9.3 Revisjonshistorikk Revisjon Dato Utført av Kvalitetssikret av Status H.P.L. C.F. Foreløpig H.P.L. C.F. Beskyttelse til vindeltrapp og brannvesenets angrepsvei til garasjekjeller H.P.L. I.P. Boligbygg uten garasjekjeller og bod flyttes opp til etasjene. Tabell 10 Revisjonshistorikk

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI TILTAK: HELE BYGGET OLAF RYES PLASS 2 0552 OSLO Gnr/Bnr: 228 / 247 Firma Adresse Tiltakshaver Ansvarlig søker Brannteknisk rådgiver KPR Oslo kommune kulturetaten Arch Uno

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Bjørnestien barnehage Horten BRANNKONSEPT

Bjørnestien barnehage Horten BRANNKONSEPT Bjørnestien barnehage Horten BRANNKONSEPT Ny Bjørnestien barnehage Oppdragsgiver Saksbehandler Horten Kommune as Gjermund Hybbestad Senior ingeniør Brann og risiko Mobil: +47 48 85 35 90 Gjermund.hybbestad@afconsult.com

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

Ishall Bugården. BRANNKONSEPT

Ishall Bugården. BRANNKONSEPT Ishall Bugården. BRANNKONSEPT Ishall Bugården Oppdragsgiver Saksbehandler Sandefjord Kommune Gjermund Hybbestad Senior ingeniør Brann og risiko Mobil: +47 48 85 35 90 Gjermund.hybbestad@afconsult.com Sign.

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

TILBYGG HUGIN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1

TILBYGG HUGIN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1 FORSVARSBYGG TILBYGG HUGIN BRANNTEKNISK KONSEPT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Forutsetninger for brannteknisk prosjektering

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT

SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT Michelets vei 24-30 Oppdragsgiver Praktbygg AS Saksbehandler Ivan Pirojkov Ingeniør Brann & Risiko Mobil +47 975 29 781 ivan.pirojkov@afconsult.com Internkontroll Terese Berge Ingeniør Brann & Risiko Mobil

Detaljer

Movar IKS Omlastningsssentral. Brannteknisk konsept. Movar IKS. Brannteknisk konsept Dato: november 2010

Movar IKS Omlastningsssentral. Brannteknisk konsept. Movar IKS. Brannteknisk konsept Dato: november 2010 Omlastningsssentral COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino 01 november 2010 Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj Oppdragsnavn: Oppdragsnr: A011664 IT - arkiv: Omlastningssentral

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

Vårt prosjektnummer: BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35

Vårt prosjektnummer: BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35 1. SAMMENDRAG: Vårt prosjektnummer: 142850 BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35 Oppdragsgiver: Hjelmeland Kommune v/kolbjørn Haaland

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer