Besam Slagdøråpner PowerSwing. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besam Slagdøråpner PowerSwing. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Besam Slagdøråpner PowerSwing Brukerhåndbok Originale instruksjoner ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

2 INNHOLD Takk for at du valgte vår nye automatiske dør!... Forstyrrelser på mottak til elektronisk utstyr... Miljøkrav... Produktansvar... Garanti... Service... Tiltenkt bruk... Hvordan PowerSwing fungerer... Teknisk spesifikasjon... Jevnlige sikkerhetskontroller... Generelt ekstrautstyr... Sikkerhetsutstyr... Feilsøking... Andre produkter fra Besam... Samsvarerklæring Alle rettigheter i og til dette materialet tilhører ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Kopiering, skanning, endring eller modifisering på annen måte er uttrykkelig forbudt, uten etter skriftlig tillatelse fra det gjeldende selskapet innenfor ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Retten til endringer uten forvarsel forbeholdes. Backtrack information: folder: Library, version: a40, date: , time: 08:01:02, state: Frozen NO-.0

3 Takk for at du valgte vår nye automatiske dør! Besam har utviklet automatiske dører i mer enn 40 år. Det aller nyeste innen teknologi og grundig testede materialer og komponenter sørger for at du får et førsteklasses produkt. Som med alle andre tekniske produkter krever en automatisk dør regelmessig vedlikehold og service. Det er viktig at du har god kjennskap til den automatiske dørens systemer, og at du også vet hvordan den skal vedlikeholdes i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsregler. Din lokale Besam-autoriserte representant har kunnskap om lokale lover og regler, og anbefalinger fra Besam når det gjelder automatiske dører. Service og justeringer foretatt av den autoriserte Besam-representanten vil sikre at den automatiske døren fungerer sikkert. FAREVARSLING Hvis du unnlater å følge informasjonen i håndboken, kan dette føre til personskade eller skade på utstyret. Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk. Forstyrrelser på mottak til elektronisk utstyr Utstyret er i samsvar med det europeiske EMC-direktivet (US market FCC Part 15), forutsatt at det er installert i samsvar med Installasjons- og Servicehåndboken. Utstyret kan generere og bruke radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke blir riktig installert og brukt, føre til interferens med radio, TV-mottak eller systemer med andre radiofrekvenstyper. Dersom annet utstyr ikke er fullt ut oppfyller kravene til immunitet kan det oppstå interferens. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en spesiell installasjon. Hvis utstyret forårsaker interferens på radio- eller TV-signaler, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen gjennom ett eller flere av de følgende tiltakene: Drei mottakerantennen. Flytt mottakeren til et annet sted i forhold til utstyret. Flytt mottakeren lenger bort fra utstyret. Koble mottakeren til en annen stikkontakt, slik at utstyret og mottakeren går på forskjellige strømkurser. Kontroller at jordkabelen (PE) er koblet til. Hvis det blir nødvendig kan du kontakte forhandleren eller en erfaren elektronikktekniker og be om flere forslag. Miljøkrav Opptre i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og kast ubrukt(e) produkt(er) og emballasje som foreskrevet. Ved å overholde gjeldende miljølover vil du bidra til å forebygge potensielle negative miljø- og helsemessige konsekvenser NO-.0

4 Besam produktene er utstyrt med elektronikk, og kan dessuten være utstyrt med batterier som inneholder materialer som er skadelige for miljøet. Fjern disse materialene fra døråpneren før den kastes, og pass på at de blir kastet på riktig måte, slik det ble gjort med emballasjen. Denne håndboken inneholder de nødvendige detaljene og instruksjonene for installasjonen, vedlikeholdet og servicen på Swing Door Operator Besam PowerSwing. Produktansvar I henhold til gjeldende lovbestemmelser er eier eller forvalter av utstyret ansvarlig for følgende: at utstyret fungerer korrekt, slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse når det gjelder sikkerhet og helse at utstyret brukes og blir regelmessig vedlikeholdt og kontrollert, og får service av personer med dokumentert kompetanse på utstyret og gjeldende regelverk. at det føres en loggbok for inspeksjon, vedlikehold og service som også inkluderer leverandøren at inspeksjonen også gjelder nødutgangsfunksjonen (når dette er relevant) at lukkekraften er passende for dørens størrelse for branngodkjente dørsystemer (når dette er relevant) Garanti Besam garanterer at produktene er uten feil som skyldes materialer og produksjon for tiltenkt bruk, og service i en garantiperiode på måneder som begynner på leveringstidspunktet. Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av utstyret. Besam garanterer at programvaren på alle vesentlige punkter vil fungere i overensstemmelse med dens funksjonsbeskrivelse, og at den er blitt lagret på et medium uten mangler. Besam garanti dekker ikke: At programvaren skal være feilfri eller fungere uten avbrudd Generell bruk og slitasje på systemet. Sikringer, engangsbatterier og skader på glass. Systemavvik som skyldes annen installatør enn Besam System som er blitt endret eller skadet ved hærverk eller misbruk System som er utstyrt med ekstrautstyr av ikke originale Besam-deler og/eller reservedeler Unødvendige besøk grunnet dårlig kommunikasjon med klient (dør fungerer når våre teknikere ankommer, tilbakestiller produktet eller strømmen kommer tilbake). Justeringer (lukke- og åpnehastighet samt registreringsfeltradarer) på kundens bestilling (unntatt justeringer som kan utgøre en fare) Vannskader Ugunstige værforhold Alle skader forårsaket, direkte eller indirekte, av forhold utenfor kontroll av det gjeldende selskapet innenfor ASSA ABLOY Entrance Systems AB, slik som arbeidskonflikt, brann, naturkatastrofer, krig, omfattende militær mobilisering, opprør, beslagleggelse, overtakelse, embargo, begrensninger mht. strømbruk og feil eller forsinkelser ved levering fra underleverandører som er forårsaket av nevnte forhold. Vær oppmerksom på: NO-.0

5 Hvis ikke produsentens forholdsregler og vedlikeholdsregler ikke overholdes, kan dette gjøre garantien ugyldig. Besam-autoriserte forhandlere er forpliktet til å gi denne garantien videre til sluttbruker, men har ingen fullmakt til å forlenge eller endre garantien på vegne av Besam. En serviceavtale med Besam vil sikre at systemet er fullt operativt, og kunder med serviceavtale vil bli prioritert ved utrykning, slik at systemets nedetid reduseres til et minimum. Service Regelmessige inspeksjoner av personer som har fått opplæring og er kvalifisert, og hyppigheten av servicearbeid, skal som et minimum utføres i henhold til nasjonalt regelverk eller bransjestandarder dersom nasjonalt regelverk mangler. Det skal også tas hensyn til miljøaspekter. Dette er spesielt viktig når installasjonen gjelder en branngodkjent dør eller en dør med nødåpningsfunksjon (rømningsvei). For å forlenge investeringens levetid og sørge for sikker og pålitelig drift av døren anbefaler vi minimum to besøk per år, avhengig av bruksomfanget og driftsforholdene. Snakk med din Besam-representant for å finne den beste løsningen for din installasjon og for å lære mer om Besam Pro-Active Care! For kontaktinformasjon, se siste side i denne håndboken. Tiltenkt bruk Døren er konstruert for kontinuerlig drift, høy sikkerhet og optimal levetid. Besam PowerSwing er en automatisk slagdøråpner utviklet for å lette inngangen til bygninger samt inne i bygninger. PowerSwing er en elektrohydraulisk døråpner godkjent for branndører. Den skal monteres innendørs, hvor den passer til nesten alle typer utvendige og innvendige slagdører. Denne populære åpneren kan plasseres på alt fra dører i private hjem (for funksjonshemmede) til dører i travle butikker. Selve døråpneren er ikke beregnet på bruk av personer (deriblant barn) med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av døråpneren av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette er imidlertid ikke til hinder for at disse personene kan bruke døren hvor døråpneren er montert. Ikke la barn leke med døren eller de monterte døråpnerne. Oppbevar fjernkontroller utilgjengelig for barn. For installasjon og vedlikehold, se Installasjons- og Servicehåndboken NO-.0 5

6 Hvordan PowerSwing fungerer PowerSwing benytter en motor for å åpne og en fjær til å lukke en dør. Åpneren kan også innstilles slik at den kontrollerer en elektrisk lås, hvis en slik er installert. For å aktivere åpneren kan det brukes en manuell aktiveringsmekanisme (albuebryter) eller en automatisk aktiveringsmekanisme (radar). Det er også mulig (hvis loven tillater det) å aktivere åpneren ved bare å dytte på døren, hvis det er installert push and go. Etter at døren er aktivert vil den åpne og forbli åpen i en spesifisert HOLDE ÅPEN-TID (HOT). Når HOLDE ÅPEN-TIDEN har gått lukkes døren. PowerSwing kan stilles i tre forskjellige modus (hvis det er installert en programvelger). Se bilde nedenfor. Ved helt manuell bruk (eller hvis det er strømstans) vil PowerSwing fungere som en normal dørlukker. Stilling AUTO Normal posisjon AV ÅPEN Funksjon Teknisk spesifikasjon Produsent: Adresse: Type: Mains power supply: Strømforbruk: Beskyttelsesklasse: Godkjenninger: Døren kan åpnes med de innvendige og utvendige manuelle og/eller automatiske aktiveringsmekanismene. Det elektriske sluttstykket, hvis montert, er åpent. Døren er lukket. Døren kan ikke åpnes med innvendige og utvendige aktiveringsenheter. Døren låses hvis det er montert en elektromekanisk låseanordning. Døren kan åpnes med nøkkelbryter (hvis montert). Døren holdes permanent åpen av motoren. ASSA ABLOY Entrance Systems AB Lodjursgatan 10, SE Landskrona, Sweden PowerSwing 20 V AC +/-10%, 10 A, 50 Hz Maks. 20 W (Maks 40 W sett til tofløyede dører) IP20 Tredjeparts godkjenning fra etablerte sertifiseringsorganisasjoner er gyldig for sikkerhet ved bruk, se Samsvarserklæring NO-.0

7 Jevnlige sikkerhetskontroller For å hjelpe deg med å oppfylle nasjonale/internasjonale krav, og for å unngå feil og fare for personskader, har vi laget følgende kontrolliste: Ikke bruk utstyret hvis det har behov for reparasjon eller justering. Koble fra strømforsyningen/nettspeningen 220V når det utføres renhold eller annet vedlikehold. Daglig Aktiver åpneren og kontroller ved selvsyn, festet for åpneren 1 armsystemet 2 kabler programvelgerne 4 hengslene 5 dør og glass Kontroller også døråpneren, og kontroller ved selvsyn følgende: skarpe kanter på dørbladet og dørkarmen (hvis den har karm) 7 dørlistenes tilstand 8 klemsikringen 9 og til slutt at døren som helhet fungerer som den skal, og lukker seg langsomt og jevnt. Still programvelgeren på AV og kontroller at døråpneren og den elektromagnetiske låsen (hvis montert) fungerer sammen. Kontroller også at låsen 10 faktisk sikrer døren. Hvis problem oppstår Aktiver de manuelle aktiveringsenhetene 11, hvis det er noen, og gå mot døren. Kontroller at døren har åpnet seg riktig når du går inn/ut gjennom den. Gjør deretter det samme med de automatiske aktiveringsmekanismene. Kontroller sikkerhetssensorene 1, hvis montert. Døren må ikke treffe deg når den åpner eller lukker. Hvis du er usikker på hvilke sensor du har, så ta kontakt med Besam-representanten. Rømningsdører Branndører Disse testene skal i følge loven utføres regelmessig av autorisert personell. Sett programvelgeren i AUTO-modus. Trykk døren manuelt i rømningsretningen og kontroller at det ikke er noen gjenstand eller funksjon som vil hindre døren i å åpne. Kontroller dessuten at nødutgangen er fri for hindringer. La døren lukke etter en impuls, for å kontrollere at det ikke er noe som hindrer døren i å lukke og låse (hvis regelverket krever det). = = Kontakt Besam-representanten. For kontaktinformasjon, se siste side. Utfør nødvendige tiltak NO-.0 7

8 FUNKSJON OG VISUELT ETTERSYN RENGJØRING Det er enklest å fjerne støv og skitt fra PowerSwing med bruk av vann og en myk klut eller en svamp. Det kan brukes et mildt rengjøringsmiddel. For å opprettholde kvaliteten på emaljelaget(dekkappen) bør overflaten rengjøres en gang hver fjerde måned. Rengjøringen bør dokumenteres. For å unngå skader på profilene skal børster/lister støvsuges hver uke. Ikke utsett vinduer, dører eller profiler for alkaliske væsker. Både aluminium og glass er sensitive for alkalier. Ikke bruk høytrykksspyler til rengjøring. Døråpneren, programvelgeren og sensoren kan bli skadet, og det kan komme vann inn i profilene. Poleringsmiddel skal ikke brukes. Ikke skrubb med materialer som Scotch-brite. Dette vil føre til mekaniske skader NO-.0

9 Automatic door CLASSIFICATION DIN XXXXXXX XXXXXXX XXXX ART. NO. TYPE YEAR+WEEK XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX/XX PROJECT VAC A W Hz SERIAL NO. SITAC1422 SÜD No entry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX EN ISO 9001 Certificate No: , 9558 xxxxxxxxx Click! SYMBOLER Landskrona Sweden Factory No. 1 No entry A B G C D Click! E J Keep clear F Keep clear Automatic door H 40 mm 1100 mm 800 mm ILL-01 Tiltak Kontroller at alle symboler som kreves blir benyttet og er i orden. Påbudt indikerer at symbolet er et krav nedfelt i EU-direktiver og likeverdig nasjonal lovgivning utenfor EU. A Produktetikett: Påbudt Hvis problem oppstår B C D E F G H J Rømningsvei: Påbudt, hvis godkjent som rømningsvei. Besam dørmerke: Påbudt, hvis aktuelt, for å markere at det brukes glass (festes på alle glasseksjoner som beveger seg). Pass på barna: Påbudt, hvis aktuelt (på begge sider av døren). Skal plasseres ved inngangen, der hvor risikoanalyser viser at barn, eldre og funksjonshemmede bruker døren. Døråpner konstruert for funksjonshemmede: Anbefalt, hvis aktuelt (satt på begge sider av døren) Aktivering for funksjonshemmede: Anbefalt, hvis aktuelt Ingen adgang, kjennetegner enveis trafikk: Påbudt i Storbritannia og USA, hvis aktuelt Automatisk dør: Bare påbudt i Storbritannia Hold avstand: Bare påbudt i Storbritannia = Kontakt Besam-servicerepresentanten. For kontaktinformasjon, se siste side NO-.0 9

10 Generelt ekstrautstyr PowerSwing kan forbedres ytterligere med følgende ekstrautstyr (ta kontakt med den lokale Besam-bedriften for mer informasjon): Posisjonsbryter 4, se side 8 Elektrisk lås 10, se side 8 Nøkkelbryter 11, se side 8 Albuebryter 11, se side 8 Radar, se side 8 Trådløse sendere (ikke vist) Tilgangskontroll (ikke vist) Dørstopper (ikke vist) Sikkerhetsutstyr Selv om PowerSwing installeres i overensstemmelse med alle gjeldende sikkerhetsregler, er det mulig å heve sikkerhetsnivået (og komforten) ved å ta i bruk følgende tilleggsutstyr (ta kontakt med den lokale Besam-bedriften for mer informasjon). Sikkerhetssensorer 1, se side 8. Klemsikring 9, se side 8. Feilsøking Hva er galt? Døren åpner seg ikke Motoren starter ikke Motoren starter, men døren(e) åpner ikke. Døren lukker seg ikke Døren åpner og lukker kontinuerlig. Tiltak Change the setting of the program selector. (Se side ). Kontroller at det ikke er gjenstander i registreringsfeltet, hvis det er montert sensor. Kontroller hovedbryteren og strømsikringen i bygningen. Sjekk og om det er 20V frem til automatikken Lås opp de mekaniske låsene. Kontroller at det ikke er noe i klem under døren. Change the setting of the program selector. (Se side ). Kontroller at det ikke er gjenstander i registreringsfeltet, hvis det er montert sensor. Kontroller at det ikke er noe i klem under døren. Kontroller at det ikke er noen bevegelige gjenstander innenfor 1-1,5 m fra døren, hvis det er montert automatisk aktiveringsmekanisme. Hvis problemene fortsetter, må du ta kontakt med den lokale Besam-representanten NO-.0

11 Som nevnt tidligere i denne håndboken, vil service og vedlikehold utført av din Besam-autoriserte representant sikre at den automatiske døren fungerer sikkert og tilfredsstillende. Tabellen nedenfor viser de anbefalte intervallene (i måneder) for utskifting av deler, som del av det forebyggende vedlikeholdet. Snakk med din Besam-representant hvis du ønsker å vite mer om Besam Pro-Active Care! Del Vibrasjonsdempere og oljeplugg PUSH servicesett PULL/PULL-P servicesett ST-V/H servicesett Kondensator Delenummer Andre produkter fra Besam Sykluser/timer i drift <10 Lite trafikk <100 Middels trafikk >100 Mye trafikk Krevende Miljø Dørsystemer Balanserte dører Luftgardiner Rullesjalusi Karuselldører Skyvedører Svingdører Automatiske og manuelle aktiveringsenheter Service, som forebyggende vedlikehold og oppgraderingsprogram, nødreparasjoner, serviceanbefalinger og døradminstrasjon NO-.0 11

12 Samsvarerklæring Vi ASSA ABLOY Entrance Systems AB Box 11 SE Landskrona Sweden erklærer som eneansvarlig at utstyrstypen: PowerSwing (SDA) er i overensstemmelse med følgende meddelelser: Telefone Telefax E-post EU-direktiver som gjelder for produktet: A X Lav spennings direktivet 200/95/EC B X Elektromagnetisk direktivet 2004/108/EC C Konstruksjon/produkt direktivet 89/10/EEC + 9/8/EEC D X Maskin direktivet 200/42/EC Harmoniserte europeiske standarder som er anvendt: EN 05-1 EN 0950 EN EN EN ISO Andre standarder eller tekniske spesifikasjoner som er anvendt: BBR BGR 22 BVL DIN /-2 FCC 47 CFR Part 15 B IEC 05-1 EN 1158 EN DIN UL 25 EU-kontroller og sertifiseringer utstedt av meddelt eller kompetent organ (for full adresse, vennligst ta kontakt med ASSA ABLOY Entrance Systems AB) vedrørende utstyret: DIBT Z GOST R POCC SE.ME 01.B002 SITAC 0710/97 SITAC 1/99 TÜV B TÜV DE -148 UL File E478 UL File R949 A B D Utstyret er i full overensstemmelse med gjeldende deler av nevnte harmoniserte standarder og D Utstyret er helt eller delvis i overensstemmelse med andre standarder eller tekniske spesifikasjoner. Produksjonsprosessen sikrer overensstemmelse av utstyret med den tekniske filen. Produksjonsprosessen er regelmessig tilgjengelig for. part. De to siste sifre av det året som CE-merket ble satt på: A 11 B 11 C - D 11 Sted Landskrona Dato Signatur Johnny Persson Utarbeidelse av teknisk dokument Adresse som ovenfor Posisjon Product Safety & IP Manager NO NO-.0

13

14 Australia: Besam Australia Pty Ltd., 25 Huntingdale Road, Oakleigh Victoria, Australia 1 Tel: Fax: Austria: Besam Austria GmbH, Hütteldorferstraße 21c, 1140 Wien Tel: Fax: Belgium: Besam Belgium NV, Centrum-Zuid 042, 50 Houthalen Tel: Fax: Canada: Besam Canada, Inc., 4090 Ridgeway Dr. Unit #1, Mississauga, Ontario L5L 5X5 Canada Tel: Fax: China: Besam Automatic Door Systems Trading (Shanghai) Co. Ltd., Suite 190, Modern Communication Commercial Tower 218, Hengfeng Road, Shanghai, PRC Tel: Fax: Czech Republic: Besam spol. s r.o., Košarova 2, Praha - Kbely Tel: Fax: Denmark: Besam A/S, Marielundvej 20, 270 Herlev Tel: Fax: Finland: Besam OY, Agronominraitti 2, Helsinki Tel: Fax: France: Besam S.A.S, 10 Rond Point du Général de Gaulle, 9484 Bonneuil s/marne Cedex Tel: Fax: Germany: Besam GmbH, Lagerstraße 45, 4807 Dieburg Tel: Fax: Hungary: Besam Kft., Nagytétényi út 1, 22 Budapest Tel: Fax: Italy: Besam S.p.A., Via Monzoro 142, S Pietro all Olmo (MI) Tel: Fax: Netherlands: Besam Nederland BV, Postbus AD Ede Tel: Fax: New Zealand: Doorman Besam Ltd., 10 Haultain St., PD Box New Lynn, Auchland 2 Tel: +4 (0) Fax: +4 (0) Northern Ireland: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Norway: Besam Norge AS, Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 017 Oslo, Norway Tel.: Fax: Poland: Besam Polska Sp. z.o.o., ul. J. Olbrachta 94 PL Warszawa Tel: Fax: Portugal: Besam Portugal, Av. Marechal Gomes da Costa, Fracção AD, 1º Piso, Cabo Ruivo Lisboa Tel: Fax: Republic of Ireland: Besam Ltd, unit 9, Navan Enterprise Centre, Trim Road Navan, Co. Meath Tel: Fax: Russia: Besam Export AB (Russian office) Box 0, Ovchinnikovskaya nab. 22/24, building 1 Moscow Russia Tel: Fax: Singapore: Besam (Mfg) Pte Ltd., No Ubi Ave. #0-52 Vertex Singapore Tel: Fax: Slovak Republic: Besam, spol. s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava Tel: Fax: Spain: Besam Ibérica S.A., Sepúlveda, 7A Alcobendas (Madrid) Tel: Fax: Sweden: Besam Sverige AB, Box Landskrona, Sweden Tel: Fax: Besam Export AB Box 9, Landskrona Tel: Fax: United Kingdom: Besam Ltd., Washington House, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex TW1 7EQ Tel: Fax: US: Besam US Inc., 1900 Airport Road, Monroe, NC Tel: Fax: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 11, SE Landskrona, Sweden Tel: Fax: ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215 NO Bruksanvisning Isknuser 4 ICE 135013 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. ii Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM

RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM OUT.1 OUT.2 ALARM Brukerhåndbok RH98 %RH SET RH 98 RH 8 9 System for fuktighetskontroll RH98 TNO-1026 Munters Europe AB 2001 Innhold 1. Innledning 1.1 Generelt... 1-1 1.2 Håndbokens hensikt og struktur...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR ELEKTRISK GRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR ELEKTRISK GRILL BRUKERHÅNDBOK FOR ELEKTRISK GRILL Du må lese denne brukerhåndboken før du begynner å bruke den elektriske grillen. ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette apparatet er merket for 220 V-240 V - 50/60 Hz

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2. MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer)

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og garantier Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer