Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av tilbygg til næringsbygg GB 18/282 - Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av tilbygg til næringsbygg GB 18/282 - Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe)"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 18/282 Saksmappe: 2010/ /2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av tilbygg til næringsbygg GB 18/282 - Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe) Utv.saksnr Utvalg Møtedato 170/13 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2, 29-4, og 12-4 avslås søknad om dispensasjon for godkjenning av oppførte taksperrer, dør og utvidet terrasse i 2 etasje. Sakens historie: I opprinnelig søknad om oppføring av tilbygg til næringsbygget, skulle det etableres en mindre takterrasse med utvendig trapp ned til terreng. Trappen skulle fungere som rømningsvei fra lokalene i 2 etasje. På grunn av at trappen ville blitt plassert utenfor eiendomsgrensen, ble denne trukket ut av godkjenningen. Det ble imidlertid sagt at en skulle prøve å finne en ny løsning for plassering av trappen. Tilbygget er i dag oppført. Størrelsen på selve tilbygget er i tråd med tillatelsen, men overliggende terrasse er utvidet. I tillegg til dette, er det oppført taksperrer som i henhold til søker skal benyttes som underlag for markiser. Det ble med bakgrunn i de ulovlige tiltakene utstedt stoppordre for videre arbeider. Administrasjonen var på befaring 11. mai Det ble da observert at det selv etter at stoppordren ble utstedt, var oppført en dør ut fra terrassen i 2 etasje, samt at det ikke godkjente tiltaket var ferdig malt. Det ble søkt dispensasjon fra reguleringsplanens 2 vedrørende utnyttelsesgrad, fra byggegrense i plan, og fra avstand til nabogrense for godkjenning av allerede oppførte taksperrer, montert dør og utvidet terrasse i 2 etasje. Det ble i tillegg søkt om tilsvarende dispensasjoner for oppføring av utvendig trapp mot vest. Deler av terrassen er utkraget og strekker seg ut over veiformålet. Denne delen av tiltaket krever således også dispensasjon fra veiformålet. Saken ble lagt frem for Plan- og miljøutvalget i møte 1. juni 2011 med følgende innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges omsøkte dispensasjoner for oppføring av trapp mot vest. Dispensasjonene innvilges på følgende vilkår:

2 Avstand fra trapp til asfaltkant skal ikke være mindre enn 1,5 meter. Tilbygget skal for øvrig fremstå som opprinnelig godkjent på tegninger vedlagt søknad av 10. mars I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, 29-4, og 12-4 avslås søknad om dispensasjon for godkjenning av oppførte taksperrer, dør og utvidet terrasse i 2 etasje. Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 (FRP) stemmer. Avslaget ble påklaget, og saken ble lagt frem på nytt for plan- og miljøutvalget i møte 16. november Plan- og miljøutvalget opprettholdt sitt første vedtak, og saken ble sendt over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen opplyste i sitt vedtak at ettersom søker ikke hadde rettigheter på kommunens grunn, skulle søknaden vært avvist. De stadfestet den delen av søknaden som omhandlet trapp mot vest, men avviste øvrige deler av søknaden. Dette betyr at det pr. i dag ikke foreligger noe vedtak som omhandler den utvidede terrassen, dør, og taksperrene. Siste utvikling i saken: Formannskapet i Søgne kommune gav sitt samtykke til at eier av GB 18/282 kunne la sitt byggverk stå på GB 18/37, på følgende vilkår: Formannskapet finner at deler av tilbygg på gnr 18, bnr 282 midlertidig kan bli stående inn på gnr 18, bnr 37. Eier av gnr 18, bnr 282, Sagen eiendom AS, må når Søgne kommune krever dette rive deler av tilbygget på gnr 18, bnr 282 som er oppført inn på gnr 18, bnr 37, dette uten kostnad for Søgne kommune. Erklæring om dette må tinglyses på gnr 18, bnr 282. Signert erklæring foreligger, og saken kan med bakgrunn i dette legges frem for utvalget på nytt. Saksutredning: Det søkes dispensasjon for godkjenning av oppført bygg, herunder utvidelse av takterrasse, oppføring av taksperrer og dør. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens 2 vedrørende utnyttelsesgrad, fra byggegrense i plan, fra reguleringsformålet vei, og fra plan- og bygningslovens 29-4 som omhandler avstand til nabogrense. Søknaden er mottatt: 28. mars Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til industri i reguleringsplan for Industriområde Linnegrøvan. Reguleringsplanen er egengodkjent 15. juni Protester/bemerkninger: Det foreligger ingen merknader til tiltaket. Ansvarlig søkers og tiltakshavers redegjørelse: Konstruksjonen over tilbygget er bæring for terrassemarkiser. Det skal ikke bygges fast tak over terrasse. All bærende konstruksjon til tilbygget er innenfor tiltakets eiendom. Overbygget er i eiendomsgrensen. Hjørne mot sydvest synes å være noe over eiendomsgrensen.

3 Utstikket har en fri høyde på minst 3m, og frisiktsone for veikryss blir ikke redusert på grunn av dette. Uttalelser fra annen myndighet: Saken har ikke vært oversendt Fylkesmannen på nytt, da de ved forrige oversendelse uttalte at de anså saken for kun å angå lokale miljøforhold. Ingeniørvesenet i Søgne kommune ble bedt om en uttalelse, da deler av bygget kommer ut i areal regulert til veiformål. De har uttalt følgende: Tiltak over eiendomsgrense godkjennes ikke. Å avstå areal som er regulert til trafikkformål, til byggeformål, frarådes. Administrasjonens samlede vurdering: Reguleringsbestemmelsenes 2 angir at bebygd areal på den enkelte tomt ikke skal overstige 50 % av tomtens netto areal. Omsøkte eiendom har allerede et bebygd areal på 83 %, altså langt over tillatt areal. Omsøkte utvidelse av terrassen i 2 etasje, gir en økning i bebygd areal på ca. 15 m², og krever at det innvilges ytterligere dispensasjon fra bestemmelsenes 2. Administrasjonen kan ikke se at der foreligger momenter i saken som skulle tilsi at en slik dispensasjon skal innvilges. Vi ønsker å understreke at terrassen er ulovlig oppført, og at en godkjenning av denne vil være med på å underbygge påstander om at det er lettere og få tilgivelse enn tillatelse. Dette vil etter administrasjonens vurdering være svært uheldig. Oppført terrasse strekker seg ca. 1,3 meter ut fra veggliv mot sør, og ca 1,7 meter ut fra veggliv mot øst. Sydøstre hjørne er plassert over eiendomsgrensen, mens resterende del tangerer grensen, se vedlagte kart. Området hvor tiltaket krager ut over eiendomsgrensen, er regulert til veiformål. Ingeniørvesenet i Søgne kommune har uttalt at de fraråder omsøkte dispensasjon, da tiltaket vil vanskeliggjøre trafikkforholdene i området. Administrasjonen støtter ingeniørvesenets vurdering. Det at veiforholdene pr. i dag ser tilsynelatende greie ut, skyldes to forhold. Den ene er at veien sør for GB 18/282 ligger lenger sør enn reguleringsplanen viser, og således frigjør et areal mellom veien og bygningen. Det andre er at Gunder`s kafé har opparbeidet et uteområde som benyttes i driften, men som ligger delvis på kommunens eiendom. Terrassen ser av den grunn ut til og kun krage ut over et hageområde. Begge disse forholdene fører til at det blir vanskeligere å se hvilke konsekvenser en godkjenning kan ha for området. Linnegrøvan har i dag utviklet seg til et mindre handelssenter. De trafikale forholdene er vanskelige med stedvis dårlige siktforhold i vegkryss, lite parkeringsareal etc. Søker har rett i at siktforholdene for vanlige billister ikke vil forverres, selv om den omsøkte terrassen godkjennes. Større vogntog etc. vil imidlertid kunne få problemer med å kjøre inn på veien, fordi hengeren vil kunne støte mot terrassen. Det gjøres til slutt oppmerksom på at administrasjonen ikke har noen merknader til omsøkte taksperrer og dør, såfremt utvalget velger å innvilge omsøkte dispensasjoner for utvidelse av takterrassen. Vi er imidlertid av den oppfatning av disse burde tilpasses opprinnelig godkjent bygg. Konklusjon: Administrasjonen konkluderer med at det ikke foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for å kunne gi de omsøkte dispensasjonene for allerede oppførte taksperrer, montert dør og utvidet terrasse i 2 etasje. Vilkårene etter plan- og bygningsloven 19-2 er derfor ikke oppfylt, og dispensasjonssøknadene avslås.

4 Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen ytterligere merknader. Vedlegg: 1 Søknad om dispensasjon 2 Redegjørelse for søknad om dispensasjon 3 Situasjonskart 4 Reviderte tegninger 5 Foto, parkeringsarealer 6 Uttalelse fra ingeniørvesenet 7 Bilder fra befaring 11. mai GB 18/282 8 Tegninger av opprinnelig godkjent bygg. 10 Reguleringsplankart 11 Reguleringsbestemmelser 12 Ortofoto

5 Sagen Eiendom AS, Linnegrøvan Søgne Søgne kommune Søgne, Arealenheten, byggesak Postboks SØGNE SØKNAD OM DISPENSASJON. Det søkes med dette om dispensasjon på gnr 18 bnr 282 fra: Kommune lanens arealdel, formål: X Re ulerin s lan/beb elses lan: Utn ttelses rad Plan- o b nin sloven Ve loven X Annet: Tiltak utover b e rense Dispensasjonen gjelder: Etablering av romningstrappfra selskapslokaler i 2. etasje. Trapp plasseres på vestside av godkjente tilbygg,fra eksisterende bygg mot vei. Tiltaket er utenfor byggegrense og vil også overskride utnyttelsesgrad av eiendom. Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (jfr. Pbl. kapittel 19. Se baksida) Trapp ifront av tilbygg (mot sor) ble ikke godkjent. Denne plassering crytrapp hindrer ikke siktelinje i veikryss og den ligger pa tiltakshavers eiendom. Trapp ender ca 1,5mfra nåværende veibane. Det er romningstrapp og skal ikke benyttes daglig, beregnet kunfor romning. Under trapp er dorfor varelevering. Med hilsen Vedlegg: Tegninger

6 In4jTlf itirt Tor Helge Ryen Org. Nr.: MVA Bankkonto: Web: Tangvallveien Søgne Telf: e - mail: Søgne kommune Byggesak Postboks Søgne Søgne Saksnr 2010/1506 Redegjørelse søknad om dispensasjon og tiltak. Søknad gjelder ny plassering av rømningstrapp fra selskapslokaler i 2 etasje over godkjent tilbygg. Trapp plasseres på østside av tilbygg parallelt med dette. Avslutning av trapp blir ca 1,5m fra nåværende veibane og innenfor tiltakets eiendomsgrense. Når det gjelder konstruksjon over tilbygg så er det bæring for terrassemarkiser, bygges fast tak over terrasse. det skal ikke All bærende konstruksjon til tilbygget er innenfor tiltakets eiendom, overbygget er i eiendomsgrense. Hjørne mot sydvest synes å være noe over eiendomsgrensen. Utstikket har en fri høyde på minst 3m, frisiktsone for veikryss blir ikke redusert på grunn av dette. Etter utleverte saksdokumenter fra møte fremgår det at det er trapp som er omtvistet. Omsøkt tiltak som ble behandlet viste utstikk med trapp. Vedtak tillates med vilkår: Utvendig trapp tillates ikke. Tor Helge Ryen Ing TH Ryen Ansv. søker

7 E WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 Linnegrøvan 18 Gnr; 18 bnr; /37 I Sogne kommune Basiskart Målt,lokk: :2!>0 Ddt Copirich:Gecveks: Med fcrbeh3ld crn feili kartgrunnlaget kps/advancedprintcomponent/printform.as

8 3000 FASADEMOTVEST FASADEMOTØST A20 XX 01- = FASADEMOTSØR B I ' Bæresystemfor 9lidemarkiser _ : Trapperapeilvendt. dør fasademotøsterflytiet tilvest. ukistc«k Gunders kafe ASLinnegrøvan 18!PROSAKT ;1: nr:18 bnr;282!_. Sagen Eiendom AS v/ Gunnar Sagen Glassvegger ter'rasse B..1KB At E&N IEGERDAHL & NORDBØ A/S $111ANDGI 1A rousou ICRISTIANSANO PAX AILpodligerdd0-4~.00

9 , 120t--?. ' [ V4AYANNINALS=Z1ASAIIINAANIVINVIALKAA Inngiassing av terrasse "M"~"InaleMIC301Eller KJØKKEN,-, II A:16..., LAGER 1 Ii i! I I BRA Forsamling A:161,1m = = = 18/385 B , Bæresystem forglidemarldser Trapp flyttet Gunders Kafe AS SagenEiendomASv/Gunnar SAgen. kthesro«'6ato 1: linnegnavan 18 gnr:18 bnr;282 IpRowxrma.IfECIN.P.ilt "NAVN A20 XX 01 ANSV. 1 ^K. PLAN Innglassing av terrasse BE KB 11 EGERDAHL & NOROBØ A/S E&N firti MANOGT IA POSZOKS $KRISTIAKIAND 11LI7ON fax Ot AA rias$11,91fdahl-noedbeihno -

10

11 NOTAT Søgne, Mottakskontroll Saksnr Snr: 2010/ Arkivnr Lnr: 11474/2011 Ark: 18/282 /OLGA Svar på anmoder om uttalelse vedrørende tilbygg til næringsbygg GB 18/282 - Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe) Ingeniørvesenet satte foten ned både før og etter behandlingen av utv. saksnr 28/11 Omgjøring av vedtak om oppføring av tilbygg på GB 18/282 Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe), men til liten og ingen nytte. Dersom trappen plasseres som vist på tegning D1 og at det blir en avstand fra trapp til kant vei på min 1,5 m, så er saken ok fra vår side. Er trappen et resultat av et pålegg fra brannmyndighetene? NB! Svaret vil ikke endre ingeniørvesenet sin konklusjon. Med hilsen Ole Gunnar Gauslå ingeniør Saksbehandler: Ole Gunnar Gauslå / Tlf.nr: Kopi til: Tor Otto Kjær Paal Kristensen

12 NOTAT Søgne, Anne Marit Tønnesland Saksnr Snr: 2010/ Arkivnr Lnr: 14098/2011 Ark: 18/282 /OLGA Tilbygg til næringsbygg GB 18/282 - Linnegrøvan 16 (Gunders Kafe) - Tilføyelse til mitt notat av Ved første øyekast, så las jeg kun dok. B1, SØKNAD OM DISPENSASJON av og gløttet med et halvt øye på dok. D1. I og med at dispensasjonssøknaden, dok. B1, kun omhandler etablering av utvendig rømningstrapp fra selskapslokalene i 2. etasje, så uttale jeg meg som følgende til saken, jfr. mitt notat til mottakskontrollen datert : Dersom trappen plasseres som vist på tegning D1 og at det blir en avstand fra trapp til kant vei på min 1,5 m, så er saken ok fra vår (ingeniørvesenet sin) side. Etter å ha tatt dokument nærmere i øyesyn, så har jeg registrert ut fra dok. F1, Redegjørelse søknad om dispensasjon og tiltak, at saken også dreier seg om en utvidelse av overbygget som verandaen i dette dokument er døpt. I dok. F1 antydes det og, om enn i vage ordlag, at overbyggets hjørne mot sydvest synes å være noe over eiendomsgrensen. Dok. D1 viser med all tydelighet at så er tilfelle. 2. gangs uttalelse fra ingeniørvesenet: Utvendig trapp, ingen merknader ut over det som er sagt til mottakskontrollen i notat av Tiltak over streken/eiendomsgrensen godkjennes ikke. Å avstå areal i Linnegrøvan til byggeformål som er regulert til trafikkformål frarådes. Med hilsen Ole Gunnar Gauslå ingeniør Saksbehandler: Ole Gunnar Gauslå / Tlf.nr: Kopi til: Tor Otto Kjær

13

14

15 -7100 TILBY RV. RV b O

16 -7100 TIL '2^0 0

17 9 TILfft3 FASADE MOT OST C 4 FASADE MOT SYD TIL Y SAGEN EIENDOM Ak_ IJTVI q AV KIOKK N -TI LRY ri r, -FÅ s Å ^^f M-t1^n

18 Målestokk 1:1000

19

20 Målestokk 1:1000

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE Arkivsaksnr.: 13/963 Arkiv: BYG 45/150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 130/13 Bygningsrådet 09.04.2013 74/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ida Stuberg Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ist@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.08.2010 Vår ref.: 2010/2879 Arkivnr: 423.1 Hjørdis Ytterstad Elgvegen 23

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer Vår dato: 03.11.2014 Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 18.06.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266644 Drammen

Detaljer