ØsterHus Tomter AS. Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØsterHus Tomter AS. Planbeskrivelse for PLAN 2007322-03 Detaljregulering for Aase Gård I og J"

Transkript

1 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Utgave: 2 Dato: Dato: Dato:

2 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Aase gård - felt H Oppdragsbeskrivelse: Detaljregulering Oppdragsleder: Kjerlaug Marie Kuløy Fag: Plan og urbanisme Tema Reguleringsplan Leveranse: Detaljreguleringsplan Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy Stian Rugtvedt

3 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 2 FORORD har vært engasjert av Øster Hus Tomter AS for å utarbeide en detaljreguleringsplan for boligområde innenfor felt I og J på Aase Gård, Ganddal. Åsbjørn Søyland har vært prosjektleder for Øster Hus Tomter AS. For Asplan Viak har Kjerlaug M. Kuløy vært oppdragsleder for prosjektet. Arkitekt Silja Jensen, Ingeniør Angela Kommedal, Ingeniør Arne Valseth og Landskapsarkitekt Kristina Hillnhütter har vært sentrale medarbeidere. Stian Rugtvedt har vært kvalitetssikrer. Stavanger, Kjerlaug Marie Kuløy Prosjektleder Stian Rugtvedt Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Formålet med planarbeidet Varsel om oppstart Gjeldende planstatus RAMMER FOR PLANLEGGINGEN Størrelse og lokalisering Planforutsetninger BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Arealregnskap Planlagte boliger Universell utforming og tilgjengelig boenhet Trafikkarealer, gatetun Parkering, carporter og garasjer Lekepark og parkdrag Overvann og flom Støyskjerming Energiløsninger Gjennomføring og rekkefølge av tiltak OPPSUMMERING AV MOTATTE MERKNADER BESKRIVELSE AV VIRKNINGENE AV PLANFORSLAGET Landskapsbildet Estetikk Sosiale aspekter Kriminalitetsforebygging Forhold til eksisterende beboere Boligkvalitet Kvalitet på uteareal Universell utforming Klima og energi Gjennomførbarhet Risiko- og sårbarhetsanalyse... 26

5 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 4 1 INNLEDNING 1.1 Formålet med planarbeidet Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner som lekeareal, parkering og renovasjon. Sentrale hensyn i planleggingen er bokvalitet for nye boliger og hensyn til eksisterende beboere nær planområdet. Området er i kommuneplanen for Sandnes vist som boligområde, samt regulert i områdeplan for Ga17 plan , og planarbeidet er i tråd med gjeldende planer. I samråd med Sandnes kommune er det avklart at det ikke er krav om konsekvensutredning. er forslagsstiller på vegne av Øster Hus Tomter AS. Detaljreguleringen gjelder området som vist på plankartet. 1.2 Varsel om oppstart Varsel om oppstart ble annonsert i Sandnesposten, på sin hjemmeside og berørte parter og offentlige instanser fikk tilsendt varsel i brev. Det ble varslet oppstart for både felt H, I og J samtidig, men denne planen berører kun felt I og J. Felt H blir utarbeidet som egen plan. Grunnen for dette er eksisterende høyspent i felt H som ønskes å legges i kabel. Frist for å komme med merknader var Det ble mottatt 6 merknader. Disse er oppsummert og vurdert i kapittel 4. Figur 1-1 Varslet plangrense for felt H, I og J. Felt H blir utarbeidet i en separat plan.

6 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Gjeldende planstatus Gjeldende kommuneplan for Sandnes kommune , viser området som framtidig boligområde. Figur 1-2 Utsnitt fra kommuneplan I henhold til områdereguleringsplan for GA17, Gandal 5 i bestemmelsene, skal hele delområdet innenfor områdereguleringsplanen ha adkomst fra Torger Carlsens gate. For felt I tillates inntil 46 boliger, og for felt J tillates inntil 40 boliger. Figur 1-3 Utsnitt fra områdeplan GA17 Gandal

7 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 6 2 RAMMER FOR PLANLEGGINGEN 2.1 Størrelse og lokalisering Områdene er samlet på ca. 31,6 daa og er i kommuneplanen for Sandnes kommune satt av til boligformål. Området er relativt bratt, med helning mot sør. Området ligger ca. 3 km fra Vågen i Sandens sentrum og 750 meter fra Stokkelandsvannet. Området er det siste større ubebygde området mellom Jærveien og RV 44. Figur 2-1 Planområdets beliggenhet, markert med rødt. 2.2 Planforutsetninger Aase gård er betegnelsen på området. Stedets identitet er forbundet med gården og gårdsdriften som har vært styrende for området i generasjoner.

8 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 7 Figur 2-2 Dagens driftsbygning for området. Driftsbygningen er en del av felt H og er ikke en del av denne reguleringsplanen Kulturminner Det er registrert et gammelt bosetning-aktivitetsområde innenfor felt I i planområdet. Statusen for dette er automatisk fredet, og stammer fra bronsealder jernalder. Det er utført overflateregistreringer og området er frigitt for utbygging. Utover fornminner er det ikke registrert vesentlige verdier. Gamle steingarder gir området en spesiell karakter, men tilfører ikke planområdet noen identitet som bør beholdes. Figur 2-3 Registrert fornminne Figur 2-4 Steingardrekker

9 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Eierforhold Planområdene består av deler av eiendom på gnr 46 bnr 4, som er ett gårdsbruk. Figur 2-5 Landbruksområder Området er i dag landbruksareal, markene er dyrka mark. Det er noen store trær nord og sør for gårdstunet. Figur 2-6 Våningshus som skal bevares i planen Området grenser i vest til RV 44, i sør og øst til eksisterende bebyggelse og i nord vil det være landbruk inntil videre Landskap, topografi, terreng Området ligger i jordbruksregion som tilhører «Kysten i Sør-Norge». Landskapsregion: «Jæren». Landskapet er en del av flat Jæren. Aase gård ligger på en liten kolle på rundt kote 75 som heller nedover mot Ganddal og Storåna mot øst, men også mot nord og sør. Området er stort sett sørvendt.

10 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 9 Figur 11: Forskjellige lag av silhuetter: Stokkalandsvannet, Bogajellet,Bråsteins- og Oslifjellet Utsikt, sol og skygge Området har gode solforhold hele dagen. Uforstyrret og fri utsikt mot fjellet i øst og sør. Området grenser mot eksisterende eneboligbebyggelse. Terrengforskjellen i planområdet og til eksisterende bebyggelse gjør at området er veldig egnet for boligbebyggelse og at det er gode muligheter for å sikre utsikt til ny bebyggelse. Figur 12: Utsikt mot sør Planområdet har et høyeste parti på kote 70 i vest og faller mot sør til til kote 49. Område J er relativt flatt og ligger i det alt vesentlige mellom kote 67 og 69, mens område I har jevnt fall mot sør fra kote 67 til 52, med helling på mindre enn 1:10.

11 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 10 Figur 2-7: Utsikt fra Olabakken mot øst og sør Klima Planområdene har gode solforhold, mye på grunn av den naturlige helningen ned mot sør. Åpen slette i nord, kan eksponere for nordavind øverst i feltene, spesielt felt I Eventuelle bevaringsverdier i området Naturverdier (biologisk mangfold, verdifull vegetasjon) Figur 2-8: Store trær ved gården Ikke mye eksisterende vegetasjon bortsett fra tregruppe/ -rekke ved gården. Ingen registrerte biologisk mangfold som bør ivaretas. Friluftsinteresser Ingen spesielle forhold knyttet til friluftsinteresser i nærheten til planområdet. Det er derimot flere tur- og rekreasjonsområder innenfor rekkevidde, blant annet Sandvedparken, Hølylandsåna og Stokkalandsvannet.

12 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Sosiale tjenester (kapasitet og beliggenhet) Skolekapasitet Utbyggingstakten er hjemlet i utbyggingsavtale for området. Fra 2013 til 2018 kan det bygges 360 boliger totalt innenfor GA17. Nærmeste grunnskole er Ganddal skole (1-7.trinn). Den har kapasitet til vel 400 barn i dag og har planer om utvidelse. Ganddal skole vil kunne dekke skolebehovet for planområdet. Skoleveg til området er ca. 450m. En annen skole er Sandnes friskole (1.-10.trinn). Sandnes Friskole er en tverrkirkelig skole som drives av menighetene Betel Hommersåk og Familiekirken. Skolen har en kapasitet på 150 elever. Barnehager Krystallveien barnehage og Lunde barnehage. Avstand til Krystallveien barnehage i nord 800m, Lundehagen barnehage i sør 1.4 km.

13 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Tekniske anlegg VA ledninger Figur 2-9 Vann og avløpsledninger i planområdet Figur 15 viser hvor eksisterende vannledninger (blå) og avløpsledninger (grønn) er etablert i området. Ny bebyggelse skal knytte seg på eksisterende ledningsnettverk som har tilstrekkelig kapasitet iht Sandnes kommune Adkomster, kjøre-, gang- og sykkelvei Biladkomst skal skje fra ny veg 1 i vest iht reguleringsplan for Gandal GA 17. Det er sykkel og gangforbindelse til Bruhagen. Ny plan må knytte områdene sammen i form av gangforbindelser også for å sikre trygg skoleveg. Området har overordnet gang og sykkelvei på 3,5 meter i vest mellom vei 1 og RV 44. I tillegg er det vist 2,5 meter fortau langs østsiden av vei1. Kollektivtrafikken går i Åsedalen. Nærmeste holdeplass ligger nær krysset mellom Olabakken og Jærveien. Her er det også planfri kryssing for fotgjengere men holdeplassene ligger ca meter fra nærmeste del av planområdet.

14 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 13 3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 3.1 Arealregnskap Formål Areal (kvm) Areal (daa) BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse, frittliggende (BF) 4604,0 4,6 Boligbebyggelse, konsentrert (BKS) 7718,0 7,7 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BB) 1353,0 1,4 Uteoppholdsareal (UT) 1736,0 1,7 Lekeplass (LEK) 3096,0 3,1 Renovasjonsareal (REA) 148,0 0,1 Annet byggeområde, bod (ABA) 273,0 0,3 SUM 18928,0 18,9 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg (KV) 5329,0 5,3 Fortau (FTA) 931,0 0,9 Parkering (PP) 3308,0 3,3 Gangveg (GG) 1284,0 1,3 Annen veggrunn, grønt (VG) 314,0 0,3 SUM 11166,0 11,2 GRØNNSTRUKTUR Park (PRK) 1993,0 2,0 Grønnstruktur (G) 757,0 0,8 SUM 2750,0 2,8 0,0 SUM TOTALT 32844,0 32,8 3.2 Planlagte boliger Planen gir rom for flere typer boligbygg og flere boligstørrelser. Vi kan dele typene inn i enebolig, 4 mannsbolig, rekkehus og leilighetsbygg. Som grunnprinsipp for de planlagte boligene skal det være variasjon i type boliger, samt variasjon innad i typologiene. Videre er det viktig å få et variert arkitektonisk uttrykk, i form av materialbruk og takform innad i de ulike boligfeltene. Til grunn for videre prosjektering ligger følgende program:

15 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 14 Eneboliger maks 200 m2 BRA eks garasje, carport og bod Rekkehus maks 100m2 BRA Rekkehus maks 125 m2 BRA Rekkehus maks 150 m2 BRA 4-mannsboliger maks 350 m2 BRA Leilighet i leilighetsbygg med tre typologier, maks 3000m2 BRA inkludert parkeringskjeller. Planen legger til rette for totalt 86 boenheter, 43 stk på hvert felt. Planen angir høyder på topp golv 1 etasje og maksimal byggehøyde. Feltnavn Antall boenheter Antall etasjer Tilgjengelige boliger Parkering BB - leilighetsbygg I p-kjeller BF1 enebolig På tomt x2 pr bolig BF2 - enebolig På tomt x2 pr bolig BKS1 rekkehus FPP1 BKS2 4mannsbolig FPP1 BKS3 6mannsbolig FPP2 BKS4 4mannsbolig FPP3 BKS5 - rekkehus På tomt x1/pp3 BKS6 - rekkehus På tomt x2 BKS7 rekkehus FPP4 og FPP5 BKS8-4mannsbolig FPP4 og FPP5 TOTALT Det er utarbeidet en digital 3D modell som viser forslag til ny bebyggelse. Plassering av bebyggelsen i 3D modellen er i henhold til planutkastet, men detaljutformingen er ikke juridisk bindende. BB1 - Leilighetsbygg BB1 er et leilighetsbygg med 3 etasjer for inntil 24 leiligheter. Leilighetsbygget skal ikke være en sammenhengende tett bygning, men skal deles opp i 3 byggekropper som er knyttet sammen med svalgangsløsning. Det er 6 stk leiligheter på ca 70m2 og 18 stk på ca 56m2. Bygget skal ha svalgangsløsning med felles heis ned til parkeringskjeller. Det er tilrettelagt for 1 plass pr bolig og 0,2 gjesteparkeringsplasser. Det er tilrettelagt for boder og sykkelparkeringsplasser i parkeringskjelleren.

16 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 15 Bygget skal ha pulttak med maks høyde 11,5m. Leilighetsbyggene skal bygges fortrinnsvis i tre. Maks tillatte BRA 3000m2 inkludert parkeringskjeller. BF1 og BF2 - Enebolig Eneboligene skal være frittstående bygg med maks mønehøyde på10m. Dette muliggjør at eneboligene kan ha inntil 3 etasjer med maks BRA på 200m2, eksklusive arealer for carport, garasjer, parkering og sportsbod. Parkering skal skje på egen tomt og det er tilrettelagt for 2 plasser pr enebolig. Det kan etableres garasje eller carport for eneboligene. Bod i tilknytning til bolig. Sykkelparkering på egen tomt. Boligene kan ha saltak eller pulttak. BKS1 - Rekkehus Rekkehusene på felt BKS1 skal bestå av 5 boenheter i 3 etasjer, på inntil 100m2 BRA eks. carport, parkering og bod. Parkering på FPP1 kan ha carport i tilknytning til bod, og det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass pr boenhet. Sykkelparkering på egen tomt. Disse rekkehusene skal ha saltak med møneretning mord/sør. Forskjøvet møne tillates. BKS2 4-mannsbolig Felt BKS2 skal bestå av to stk 4-mannsboliger i 2 etasjer på inntil 700 m2 BRA. Parkering skal skje på FPP1 med carport og bod. Felles sykkelparkering skal etableres innenfor tomten. Disse boligene skal ha pulttak. BKS3 6-mannsbolig Felt BKS3 skal bestå av en 6-mannsbolig i 2 etasjer på inntil 550 m2 BRA. Parkering skal skje på FPP2 med carport og bod. Felles sykkelparkering skal etableres innenfor tomten. Disse boligene skal ha pulttak. BKS4 4-mannsbolig Felt BKS4 skal bestå av to stk 4-mannsboliger i 2 etasjer på inntil 700 m2 BRA. Parkering skal skje på FPP3 med carport og bod. Felles sykkelparkering er etablert på FPP6. Disse boligene skal ha pulttak. BKS5 og BKS7 - Rekkehus Felt BKS5 skal bestå av rekkehus med inntil 4 boenheter i 3 etasjer, inntil 600 m2 BRA. BKS7 skal bestå av rekkehus med inntil 7 boenheter, i inntil 3 etasjer, inntil 1050 m2 BRA. Parkering for BKS5 skal skje på egen tomt, og kan etableres utenfor byggegrense. Gjesteparkering skal skje på fpp3. Parkering for BKS7 skal skje på fpp4 og fpp5, med 1 plass med carport pr boenhet i tilknytning til boder, samt gjesteparkeringsplasser. Sykkelparkering på egen tomt. Disse rekkehusene kan ha både pulttak og saltak, og bygges fortrinnsvis i tre. BKS6 Rekkehus Innenfor BKS6 skal det etableres rekkehus på inntil 8 boenheter inntil 1300m2 BRA eks. bod, carport og parkering, på inntil 3 etasjer. Parkering skal skje på fpp4 og fpp5 og kan ha carport i tilknytning til bod. Det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass pr boenhet, samt 0,2 gjesteparkeringsplasser. Sykkelparkering skal skje på fpp7 og fpp8. Rekkehusene skal ha saltak, mens 4-mannsboligen skal ha pulttak.

17 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 16 BKS 8 4Mannsbolig Felt BKS8 skal bestå av en 4-mannsbolig i 2 etasjer på inntil 350 m2 BRA. Disse boligene skal ha pulttak. Parkering skal skje på fpp5 og kan ha carport i tilknytning til bod. Det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass pr boenhet, samt 0,2 gjesteparkeringsplasser. Sykkelparkering skal skje på FPP7 og FPP8. Det er utarbeidet illustrasjonsplan for bebyggelsen i samme målestokk som plankartet. 3.3 Universell utforming og tilgjengelig boenhet TEK 10, NS :2009 og håndbok 278 ligger til grunn for utarbeidelse av planen. Planforslaget krever at 50 % av boligene tilfredsstiller kravene til tilgjengelig boenhet iht. forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Dette tilfredsstiller også kravet i overordnet reguleringsplan og kommuneplanen for Sandnes kommune. Plassering av tilgjengelige boliger i forhold til servicefunksjoner, lekepark, parkdrag, trafikknutepunkt, samt betjening av fellesanlegg er ivaretatt i planen. Tilgjengeligheten til disse anses som tilfredsstillende i forhold til stigningsforhold og barrierer til disse. Det er 49 tilgjengelige boenheter av totalt 86 boliger, hvilket utgjør 57 %. 3.4 Trafikkarealer, gatetun Biladkomst til felt I og J er fra ny veg i vest. Planen gir mulighet for biltrafikk helt fram til boligene, hvor det er enten planlagt parkering på tomt eller i felles parkering. De interne vegene i feltene, for bil-, sykkel- og gangtrafikk er regulert til gatetun. De skal opparbeides etter detaljplaner som viser belegg, belysning, 3.5 Parkering, carporter og garasjer. Planen har bestemmelser om 1 parkeringsplass pr bolig under 100 m2 BRA og 2 plasser for boliger over 100 m2 BRA. 0,2 gjesteplasser pr. bolig er lagt til grunn i planen. I hovedsak skal parkering skje på egen tomt, både for rekkehus og eneboliger. Unntaket er felt BKS5 som skal ha carport på egen tomt men gjesteparkeringen på fpp3, og felt BKS7 hvor rekkehusene har felles parkeringsplass på grunn av adkomst på hagesiden. 4- mannsboligene og 6-mannsboligen skal ha en samlet felles parkering. Leilighetsbyggene har felles parkeringskjeller under bygget. Alle parkeringsplassene, både på enkelttomter og i fellesanlegg er dimensjonert for carport med bod. Gjesteparkeringsplass er dimensjonert som vanlig parkeringsplass. For eneboligene skal parkering løses i byggesøknad. Tomtene er på minimum 400m2 og er dimensjonert for garasje/carport med gjesteparkering, samt bod, i tilknytning til bolig. Om dette etableres i bolig eller separat fra bolig, avgjøres i byggesøknad. I leilighetsbygget skal det etableres ladestasjon for elbil og elsykkel.

18 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Lekepark og parkdrag Beskrivelsen er i henhold til separat landskapsplan som følger plansaken: Planen følger kommuneplanens bestemmelser om lekeplasser. Det er planlagt to større sandlekeplasser, en for hvert felt. Sandlekeplassen ble plassert med tanke på god solbelysning og lun beliggenhet. Det blir tilrettelagt til forskjellige aktiviteter for aldersgruppen 1-7 år. Sandlekeplassen har hensiktsmessig arrondering og helningsforhold. Atkomst til området skjer uten konflikt med kjørende trafikk. Min. størrelse på sandlekeplassen er 150 m², og der det er hensiktsmessig kan to eller flere lekeplasser slås sammen. Hver sandlekeplass inneholder 10 m² sandkasse og tre lekeredskaper, benk + bord og fast dekke. Felles Lek 1: 3 lekeapparater som oppfordrer til klatring, balanse, hopp til barn fra 1-12 år. Klatrevegg, stige, sklie, båt. Byggesand, fallsingel, gummibelegg, betongheller. Sittemulighet for eldre. Vegetasjon som skjerm og buffer. Gressplen til frilek. Felles Lek 2: Areal med fallsand med 3 forskjellige lekeapparater (hengebro, klatrevegg, kombianlegg fra Elverdahl) til barn fra 1-12 år. Maze til yngre barn. Lekehytte til de minste til rollelek og gjemsel, med byggesand. Forskjellige belegg som betongheller, fallsand, treskiver. Sittegruppe flyttbar. Fastmontert benk. Sittekant rund lekebasseng. Park: I området er det et parkdrag som knytter seg til en overordnet grønn åre til tilgrensede planer. Parkdraget får en 3m bred turveg som slynger oppover. Denne er regulert i planen.. Illustrasjonsplan viser spredte trær og gressvegetasjon, og buskfelt som omkranser og skjermer sitteplasser og lekeplasser. Kvartalslekeplass o_lek 3 og 4 legges opp mot parkdraget, og gir dermed et større areal til parkdraget. I illustrasjonsplan og detaljplan vises lekeplassene med apparater som er spennende for et bredt aldersspekter samt at det også er et tilbud for eventuelle funksjonshemmede. Som dekke vil vi bruke materialer for å imøtekomme krav om universell utforming. Kvartalslekeplassen variert terreng og lun og solrik beliggenhet. Arealet er utstyrt med benker og tre lekeredskaper. Atkomst til området skjer uten konflikt med kjørende trafikk. Taubane til eldre barn. Klatreanlegg med tårn og nett. Snurrehjul til alle aldersgrupper. Lekekratt til gjemsel og frilek. Sitteplass med flyttbar bord og benk. Frilek på gressplen. Alle boliger har maks 50 m til nærmeste sandlekeplass. Disse er plassert slik at de er trygge men likevel lette å komme til. Lekeplassene har lekeapparater og sandkasse, samt sitteplasser. Lekeplassene er ulike i form og innhold, og gir slik sett ulikt aktivitetstilbud.

19 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Overvann og flom Generell fordrøyning på egen tomt Det skal legges til rette for infiltrering og fordrøying av takvann og overvann innenfor de enkelte byggeområdene. Det vil si at alle tomtene skal ha egen fordrøyning på egen tomt. Minimum 20 % av arealet i vest på eneboligtomtene i felt BF1 og BF2 skal være permeable (plen/hage) for å sikre mulighet for infiltrasjon av overflatevann på hver tomt. Dette utgjør det totale hagearealet utenfor byggegrense for eneboligtomtene. Takvann som ledes ned på vestsida av boligene skal infiltreres. Valg av løsning for infiltrasjon av takvann vil avhenge av om jordmassene er tette eller permeable, jf. prinsippskisser hentet fra «På lag med regnet», Veileder for lokal overvannshåndtering, Rogaland Fylkeskommune/Jæren Vannområde (september 2013). Dette er videre sikret i reguleringsplanbestemmelsene, og utredes ytterligere i tekniske planer i samråd med Sandnes kommune. Felt J: Området heller i nord/sør retning, se figur 2-1 som viser reguleringsplankartet. Rundt leilighetsbygget er det mye uteareal der det kan etableres tiltak for å fordrøye og infiltrere overvannet. Overvannet ledes i form av terrengbearbeding, ned til felles parkeringsplass (f_pp2) med fordrøyningsvolum under. Felt I: Tilknytningspunkt for overvann er i Bruhagen. Fra hoveddelen av felt I og østre del av felt J, ledes overvann via kjøreveiene til parkdraget med fordrøyning og infiltrering. I parkdraget og grøntområdene skal det etableres overvannshåndtering i form av regnbed, der hvor dette er hensiktsmessig. O_KV1 skal benyttes som flomvei, og under parkeringsplassen f_pp4 og f_pp5 kan det etableres fordøyingsvolum, som håndterer normalsituasjoner for overvann Flomsituasjon Det skal planlegges flomveger på overflaten som sikrer bortledning av vann i ekstremsituasjoner når kapasiteten i ledningsnettet er brukt opp. Hovedutfordringen med flomsituasjon for planområdet er å få ledet flomvann ut til parkdraget. Eventuelt flomvann renner videre ned kjøreveg og gangveg nedstrøms i feltet. For ekstremsituasjoner i nedbør som skaper flom, er det tenkt at flomvannet ledes ned fra leilighetsbygget og ut til kjøreveg o_kv1. Rundt leilighetsbygget er det mye uteareal der det kan etableres tiltak for å fordrøye og infiltrere overvannet, mens flomvannet skal ledes til kjøreveg og videre ut til parkdrag, sammen med flomvann fra kjøreveg f_kv2.

20 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 19 Figur 3-1: Illustrasjonsplan flomveier Flomvann fra eneboligtomtene skal ledes til o_kv1. Terrenget er regulert med naturlig helning ned til veg. For at eventuelt flomvann ikke skal renne ned til naboene i sør, er det regulert inn en mur langs plangrensen og i grøntområde, som ved avskjerende grøft leder vannet til tilknytningspunktet i Bruhagen. Overvann fra resterende felt I skal ledes til parkdrag. Flomvann vil bli bremset opp i parkdraget og grøntområder, og vil bli ledet til regnbed som fordrøyer ytterligere. Flomvegene samles i parkdrag i terreng og ledes til f_gg4 som skal asfalteres og som ledes ut Bruhagen. Dette krever terrengbearbeiding i parkdraget, og spesielt i det sørlige punktet som sikrer at vann ikke ledes til eksisterende bebyggelse i sør. Beregning og dimensjonering av aktuelle tiltak løses i tekniske planer for området. 3.8 Støyskjerming SINUS AS utarbeidet en støyrapport datert i forbindelse med områdeplanen for Ga17 plan Rapporten konkluderte med at det meste av felt J er i «gul sone», dvs at uten skjerming vil det få mer støy enn 55 db fra veg i vest.

21 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 20 SINUS AS har utarbeidet en egen støyrapport i forbindelse med detaljreguleringen datert Trafikkstøyberegningene forutsetter bygging av støyskjermingstiltak som tidligere dimensjonert langs Rv 44 og rekkehus lengere øst, iht. plan Støyrapporten viser at lekeplass og fellesområde for felt I vil få et støynivå over bakkenivå som ligger under grenseverdien for gul støykilde iht. T1442. Boligene på BB1 vil få et støynivå over Lden=55dB på den nordvestlige siden av bygningsmassen. De private uteområdene skal ligge på den østlige siden av bygget og vil derfor være skjermet mot støy. Det vil derfor ikke være nødvendig med en mer omfattende skjerming mot Rv 44 enn det som er dimensjonert tidligere. Figur 3-2: Støynivå med 4m over bakken viser at støyskjerming i fasade og balkong er nødvendig (SINUS AS.) Det vil imidlertid være et behov for skjerming av de øverste balkongene i leilighetsbygget BB1. Det vil også være nødvendig med støyreduserende tiltak i enkelte fasader. Dette må beregnes ytterligere når det foreligger detaljerte plan- og fasadetegninger, og utredes i søknad om tillatelse til tiltak for felt BB1. Fullstendig støyrapport følger plansaken.

22 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Energiløsninger Kommuneplanen stiller «krav om energieffektive bygg. Energibesparende og fleksible løsninger, fortrinnsvis kollektive, og løsninger som minsker utslipp til luft og vann, skal vektlegges. Samlet energibehov for det enkelte byggeområdet skal kartlegges og alternativer for energiforsyning skal utredes, herunder også løsninger med fornybar energi (jfr. Miljøplanen Handlingsplan for energi og klima Framtidens byer).» Når prosjekteringen foreligger og rammesøknad sendes inn vil dette forholde seg til gjeldende regelverk på dette tidspunkt Gjennomføring og rekkefølge av tiltak Det forventes en trinnvis utbygging, og tilhørende uteareal, lekeplasser og parkeringsareal opparbeides før boliger kan tas i bruk. Reguleringsbestemmelsene legger føringer for rekkefølgen av tiltak, og krever at lekeplasser skal opparbeides før boligene kan tas i bruk.

23 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 22 4 OPPSUMMERING AV MOTATTE MERKNADER Planen ble varslet med merknadsfrist Det er kommet inn 6 merknader etter varsel om start av planarbeidet. Statens vegvesen, Statens vegvesen forutsetter at føringene i overordnet plan følges. Asplan Viak Overordnet plan er grunnlag for detaljplanforslaget. Øistein Hatteland, Han ønsker en detaljert planløsning for Olabakken og Vesleveien. Han vil motsette seg større inngrep i egen tomt enn det «avtalen med kommunen innebærer». Asplan Viak Dette gjelder felt H og adkomsten til dette feltet via Olabakken. Innspillet videreføres til planarbeidet for felt H. Siri og Bjørn Magne Aase, De ber om at Olabakken tas ut av planen. Asplan Viak Olabakken nord for regulert atkomst til felt H, er ikke med i planforslaget. Vi viser til svar på e-post Innspillet omhandler felt H og videreføres til planarbeidet for dette feltet. Sandnes kommune barnerepresentant, Peker på krav til lekeplasser, trafikksikkerhet og tilgang til turområder og avstander og kapasitet til organiserte fritidsaktiviteter. Asplan Viak Det er regulert kvartalslekeplass, 3 sandlekeplasser og parkbelte til feltene I og J. Interne veger er regulert til gatetun og fartsdemping vurderes i detaljprosjektering. Det går et større grøntdrag gjennom feltet som sikrer «grønne» forbindelser. Avstand til aktiviteter er redegjort for i planbeskrivelsen. Kapasitet er ikke undersøkt. LYSE, For å kunne strømforsyne den nye bebyggelsen vil eksisterende nettstasjoner N0231 og N0226 benyttes. For at disse nettstasjonene skal kunne benyttes må adkomst vei til nettstasjonene opprettes i en slik standard at stor lastebil kan brukes. Likeledes må arealene rundt nettstasjonene sikres slik at det vil være mulig å etablere kabletrase fra nettstasjon og korteste vei inn på feltene uten hindringer som murer, va-nett, bygginger osv.

24 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 23 Asplan Viak Det er regulert adkomst til nettstasjon N0231 i felt J i henhold til de overnevnte kriterier fra Lyse. N0226 er nettstasjon for felt H og berører ikke denne planen. Sandnes kommune Ganddal Bydelsutvalg, Utvalget ønsker flere større eneboliger, gjerne med utleiemuligheter. Dette vil føre til redusert gjennomtrekk i feltet. Kulturlandskapet må «i størst mulig grad» bevares, og at det legges til rette for et godt bo og utemiljø. Asplan Viak Det er planlagt 12 «eneboliger». Det er planlagt en stor variasjon i boligstørrelse og typer. Videre er det planen utarbeidet med fokus på å gjøre minst mulig terrenginngrep og bevare landskapets naturlige karakter. Bokvalitet og bomiljø er lagt til grunn for planarbeidet og man ønsker å legge til rette for utemiljøer, gangadkomster og lekeområder for alle aldersgrupper. Fylkesrådmannen regionalutviklingsavdelingen, Fylkesrådmannen merknad kan deles i 5 punkt: 1. Forutsetter en høy tetthet i tråd med regionale føringer 2. Forutsetter energieffektive boliger 3. Minner om kommuneplanens bestemmelser om sykkelparkering 4. Støyfaglig utredning, ber om en utforming som begrenser behovet for støytiltak 5. Minner om risiko- og sårbarhetsanalyse og planbeskrivelse Asplan Viak 1. Tettheten, antall boliger, er gitt i områdeplanen, denne følges. 2. Boligene prosjekteres etter Tek Det er gitt bestemmelser om sykkelparkering etter bestemmelsene i kommuneplanen. 4. Det er utført en støyfaglig utredning i forbindelse med områdeplanen for GA 17. Videre er det utført en detaljert støyfaglig utredning for felt J, inkludert planlagte bebyggelse og avbøtende tiltak. 5. Det er utarbeidet ROS-analyse og planbeskrivelse. Riksantikvaren, Riksantikvaren bekrefter at de arkeologiske utgravingene som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan for boligområde GA17 i bestemmelsenes 16.0 er gjennomført. Vilkårene for tillatelsen er dermed oppfylt og det omsøkte området er klargjort for utbygging.

25 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 24 5 BESKRIVELSE AV VIRKNINGENE AV PLANFORSLAGET 5.1 Landskapsbildet Figur 5-1 Eksisterende landskap felt I Figur 5-2 Eksisterende landskap felt J

26 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Estetikk Området vil få en betydelig tettere bebyggelse enn i dag, og dagens estetiske kvaliteter vil i større grad være avhengig av bygningsutforming og arkitektur. Opparbeidelse av lekeområder og uterom har stor betydning for estetiske kvaliteter. Tilgrensende bebyggelse er preget av eneboliger med varierende formspråk og farge, både tradisjonelle og moderne. Foreslått bebyggelse skiller seg noe ut på grunn av tetthet og struktur. Eksisterende bebyggelse har farger i alle skalaer, og det sees på som viktig at ny bebyggelse ikke får en ensfarget fremtoning, men at man har variasjoner i forhold til typologi og fargebruk. 5.3 Sosiale aspekter Det legges til rette for tre hovedkategorier av boliger; eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Innenfor disse kategoriene er det flere variasjoner av størrelse og utforming. Dette gjør at området som helhet er veldig attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, og at man får en god miks av type mennesker i ulik alder. Planutformingen gir også en naturlig møteplass midt i planområdet, med lekeplasser og uteoppholdsarealer. 5.4 Kriminalitetsforebygging Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) sin sjekkliste har blitt benyttet ved utarbeidelse av planforslaget, og det er ikke identifisert kritiske forhold ved veisystemet eller fellesarealer. Det er angitt bestemmelser om at belysning og beplantning må gjennomføres slik at det sikres innsyn til oppholdssoner og gangforbindelser. 5.5 Forhold til eksisterende beboere Det er utarbeidet 3D modell, både digital og fysisk, som viser hvordan virkningene blir for tilgrensende bebyggelse. Sammenlignet med i dag, vil planlagt bebyggelse ikke ha noen negativ virkning for utsikt og opplevelsen av området. Foreslått bebyggelse er i samsvar med krav til tetthet og angitte byggegrenser i reguleringsplanen. Sol og skyggeforhold er dokumentert, og uteoppholdsareal (hager) til eksisterende bebyggelse skyggelegges ikke av foreslått bebyggelse. 5.6 Boligkvalitet Boligkvalitet påvirkes av mange forhold som er beskrevet og vurdert i egne punkt. Det har vært et overordnet mål med planen at samtlige boliger skal ha utsikt og gode solforhold. Dette på grunn av områdets naturlige helning mot sør. Videre er gangveger, stier og grøntområder knyttet til eksisterende veg/stinett i området.

27 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Kvalitet på uteareal Det er gjort en sol skyggeanalyse, og utsnitt fra denne viser hvordan situasjonen vil bli. Analysen er beregnet med maks høyde og saltak for maksimal skyggevirkning. Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle boligene er planlagt med uteareal eller hager på mellom 60-80m2, med hagedybde mellom 8-10 m med gunstige solforhold. Større offentlige fellesområdene, kvartalslekeplass og parkdrag har gode solforhold. Kvaliteten på uteområdene, grøntdraget og lekeplass vurderes som svært gode og er planlagt slik at dette skal være en bokvalitet som hever boligfeltet. 5.8 Universell utforming Fra inngangssone i alle bygg er det gangforbindelser til, lek og friområder med stigningsforhold under 1:16, dvs 6 % stigning. Til renovasjon er det kjøreveg for boliger som har brattere stigning til denne. Offentlig kjøreveg som er sentral for begge feltene, har en stigning på ca. 9 % i felt I. Dette for at de felles kjørevegene skal bli så tilfredsstillende og jevn som mulig, og for å sikre at adkomstforhold til hver enkelt bolig blir optimale. 5.9 Klima og energi I forhold til Sandnes kommunes mål i handlingsplan for energi og klima vil denne utbyggingen bidra positivt til en arealplanlegging med høy tetthet, og legge til rette for bruk av fornybar energiforsyning. Plasseringen er også i tråd med målsettingen om å styrke kollektiv - og sykkeltrasene i området. Energikrav stilt i overordnet plan skal benyttes for området Gjennomførbarhet Foreslått bebyggelse og anlegg er utformet på en måte som legger til rette for en trinnvis utbygging, og det er gunstig med hensyn til gjennomførbarhet. Det er også satt rekkefølgetiltak for lekeplassene som naturlig følger planlagt bebyggelse Risiko- og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for risiko og sårbarhet er gjennomgått, og er vedlagt plansaken.

DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1

DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef Byplansjef : 201102935 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Stian Rugtvedt : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune

Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune Forslagsstiller: Oppdragsgiver: Fakturamottaker: Felix Arkitekter AS Biterud

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune Revisjon 20.04.2015 PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune (gnr/bnr: 6/20, 85/72, mindre del av 6/48, samt tilliggende veiareal)

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08 120/08 Utvalg for byutvikling 03.06.2009 73/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08 120/08 Utvalg for byutvikling 03.06.2009 73/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200700497 : O: : L13-48 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for BARBUBUKT

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for BARBUBUKT PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for BARBUBUKT Rev. 12.08.2011 2 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT INNHOLD: 1 SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDGREP OG s. 3 FAGLIG VURDERING 2 BAKGRUNN OG PLANSTATUS s 8 Hensikt med planen

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Geilo fjellandsby felt 17, Detaljreguleringsplan Vedtaksdato: 11.01.2012 Siste revisjonsdato: 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2015-2026 KOMMUNEPLANBESTEMMELSER KART MED HENSYNSSONER

KOMMUNEPLAN 2015-2026 KOMMUNEPLANBESTEMMELSER KART MED HENSYNSSONER KOMMUNEPLAN 2015-2026 KOMMUNEPLANBESTEMMELSER KART MED HENSYNSSONER HØRINGSUTGAVE 30.09.2014 Innhold KOMMUNEPLAN 2015-2026... 1 KOMMUNEPLANBESTEMMELSER... 1 Innhold... 2 Planvirkning... 8 1. Krav om reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer