ØsterHus Tomter AS. Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØsterHus Tomter AS. Planbeskrivelse for PLAN 2007322-03 Detaljregulering for Aase Gård I og J"

Transkript

1 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Utgave: 2 Dato: Dato: Dato:

2 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Aase gård - felt H Oppdragsbeskrivelse: Detaljregulering Oppdragsleder: Kjerlaug Marie Kuløy Fag: Plan og urbanisme Tema Reguleringsplan Leveranse: Detaljreguleringsplan Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy Stian Rugtvedt

3 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 2 FORORD har vært engasjert av Øster Hus Tomter AS for å utarbeide en detaljreguleringsplan for boligområde innenfor felt I og J på Aase Gård, Ganddal. Åsbjørn Søyland har vært prosjektleder for Øster Hus Tomter AS. For Asplan Viak har Kjerlaug M. Kuløy vært oppdragsleder for prosjektet. Arkitekt Silja Jensen, Ingeniør Angela Kommedal, Ingeniør Arne Valseth og Landskapsarkitekt Kristina Hillnhütter har vært sentrale medarbeidere. Stian Rugtvedt har vært kvalitetssikrer. Stavanger, Kjerlaug Marie Kuløy Prosjektleder Stian Rugtvedt Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Formålet med planarbeidet Varsel om oppstart Gjeldende planstatus RAMMER FOR PLANLEGGINGEN Størrelse og lokalisering Planforutsetninger BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Arealregnskap Planlagte boliger Universell utforming og tilgjengelig boenhet Trafikkarealer, gatetun Parkering, carporter og garasjer Lekepark og parkdrag Overvann og flom Støyskjerming Energiløsninger Gjennomføring og rekkefølge av tiltak OPPSUMMERING AV MOTATTE MERKNADER BESKRIVELSE AV VIRKNINGENE AV PLANFORSLAGET Landskapsbildet Estetikk Sosiale aspekter Kriminalitetsforebygging Forhold til eksisterende beboere Boligkvalitet Kvalitet på uteareal Universell utforming Klima og energi Gjennomførbarhet Risiko- og sårbarhetsanalyse... 26

5 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 4 1 INNLEDNING 1.1 Formålet med planarbeidet Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner som lekeareal, parkering og renovasjon. Sentrale hensyn i planleggingen er bokvalitet for nye boliger og hensyn til eksisterende beboere nær planområdet. Området er i kommuneplanen for Sandnes vist som boligområde, samt regulert i områdeplan for Ga17 plan , og planarbeidet er i tråd med gjeldende planer. I samråd med Sandnes kommune er det avklart at det ikke er krav om konsekvensutredning. er forslagsstiller på vegne av Øster Hus Tomter AS. Detaljreguleringen gjelder området som vist på plankartet. 1.2 Varsel om oppstart Varsel om oppstart ble annonsert i Sandnesposten, på sin hjemmeside og berørte parter og offentlige instanser fikk tilsendt varsel i brev. Det ble varslet oppstart for både felt H, I og J samtidig, men denne planen berører kun felt I og J. Felt H blir utarbeidet som egen plan. Grunnen for dette er eksisterende høyspent i felt H som ønskes å legges i kabel. Frist for å komme med merknader var Det ble mottatt 6 merknader. Disse er oppsummert og vurdert i kapittel 4. Figur 1-1 Varslet plangrense for felt H, I og J. Felt H blir utarbeidet i en separat plan.

6 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Gjeldende planstatus Gjeldende kommuneplan for Sandnes kommune , viser området som framtidig boligområde. Figur 1-2 Utsnitt fra kommuneplan I henhold til områdereguleringsplan for GA17, Gandal 5 i bestemmelsene, skal hele delområdet innenfor områdereguleringsplanen ha adkomst fra Torger Carlsens gate. For felt I tillates inntil 46 boliger, og for felt J tillates inntil 40 boliger. Figur 1-3 Utsnitt fra områdeplan GA17 Gandal

7 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 6 2 RAMMER FOR PLANLEGGINGEN 2.1 Størrelse og lokalisering Områdene er samlet på ca. 31,6 daa og er i kommuneplanen for Sandnes kommune satt av til boligformål. Området er relativt bratt, med helning mot sør. Området ligger ca. 3 km fra Vågen i Sandens sentrum og 750 meter fra Stokkelandsvannet. Området er det siste større ubebygde området mellom Jærveien og RV 44. Figur 2-1 Planområdets beliggenhet, markert med rødt. 2.2 Planforutsetninger Aase gård er betegnelsen på området. Stedets identitet er forbundet med gården og gårdsdriften som har vært styrende for området i generasjoner.

8 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 7 Figur 2-2 Dagens driftsbygning for området. Driftsbygningen er en del av felt H og er ikke en del av denne reguleringsplanen Kulturminner Det er registrert et gammelt bosetning-aktivitetsområde innenfor felt I i planområdet. Statusen for dette er automatisk fredet, og stammer fra bronsealder jernalder. Det er utført overflateregistreringer og området er frigitt for utbygging. Utover fornminner er det ikke registrert vesentlige verdier. Gamle steingarder gir området en spesiell karakter, men tilfører ikke planområdet noen identitet som bør beholdes. Figur 2-3 Registrert fornminne Figur 2-4 Steingardrekker

9 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Eierforhold Planområdene består av deler av eiendom på gnr 46 bnr 4, som er ett gårdsbruk. Figur 2-5 Landbruksområder Området er i dag landbruksareal, markene er dyrka mark. Det er noen store trær nord og sør for gårdstunet. Figur 2-6 Våningshus som skal bevares i planen Området grenser i vest til RV 44, i sør og øst til eksisterende bebyggelse og i nord vil det være landbruk inntil videre Landskap, topografi, terreng Området ligger i jordbruksregion som tilhører «Kysten i Sør-Norge». Landskapsregion: «Jæren». Landskapet er en del av flat Jæren. Aase gård ligger på en liten kolle på rundt kote 75 som heller nedover mot Ganddal og Storåna mot øst, men også mot nord og sør. Området er stort sett sørvendt.

10 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 9 Figur 11: Forskjellige lag av silhuetter: Stokkalandsvannet, Bogajellet,Bråsteins- og Oslifjellet Utsikt, sol og skygge Området har gode solforhold hele dagen. Uforstyrret og fri utsikt mot fjellet i øst og sør. Området grenser mot eksisterende eneboligbebyggelse. Terrengforskjellen i planområdet og til eksisterende bebyggelse gjør at området er veldig egnet for boligbebyggelse og at det er gode muligheter for å sikre utsikt til ny bebyggelse. Figur 12: Utsikt mot sør Planområdet har et høyeste parti på kote 70 i vest og faller mot sør til til kote 49. Område J er relativt flatt og ligger i det alt vesentlige mellom kote 67 og 69, mens område I har jevnt fall mot sør fra kote 67 til 52, med helling på mindre enn 1:10.

11 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 10 Figur 2-7: Utsikt fra Olabakken mot øst og sør Klima Planområdene har gode solforhold, mye på grunn av den naturlige helningen ned mot sør. Åpen slette i nord, kan eksponere for nordavind øverst i feltene, spesielt felt I Eventuelle bevaringsverdier i området Naturverdier (biologisk mangfold, verdifull vegetasjon) Figur 2-8: Store trær ved gården Ikke mye eksisterende vegetasjon bortsett fra tregruppe/ -rekke ved gården. Ingen registrerte biologisk mangfold som bør ivaretas. Friluftsinteresser Ingen spesielle forhold knyttet til friluftsinteresser i nærheten til planområdet. Det er derimot flere tur- og rekreasjonsområder innenfor rekkevidde, blant annet Sandvedparken, Hølylandsåna og Stokkalandsvannet.

12 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Sosiale tjenester (kapasitet og beliggenhet) Skolekapasitet Utbyggingstakten er hjemlet i utbyggingsavtale for området. Fra 2013 til 2018 kan det bygges 360 boliger totalt innenfor GA17. Nærmeste grunnskole er Ganddal skole (1-7.trinn). Den har kapasitet til vel 400 barn i dag og har planer om utvidelse. Ganddal skole vil kunne dekke skolebehovet for planområdet. Skoleveg til området er ca. 450m. En annen skole er Sandnes friskole (1.-10.trinn). Sandnes Friskole er en tverrkirkelig skole som drives av menighetene Betel Hommersåk og Familiekirken. Skolen har en kapasitet på 150 elever. Barnehager Krystallveien barnehage og Lunde barnehage. Avstand til Krystallveien barnehage i nord 800m, Lundehagen barnehage i sør 1.4 km.

13 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Tekniske anlegg VA ledninger Figur 2-9 Vann og avløpsledninger i planområdet Figur 15 viser hvor eksisterende vannledninger (blå) og avløpsledninger (grønn) er etablert i området. Ny bebyggelse skal knytte seg på eksisterende ledningsnettverk som har tilstrekkelig kapasitet iht Sandnes kommune Adkomster, kjøre-, gang- og sykkelvei Biladkomst skal skje fra ny veg 1 i vest iht reguleringsplan for Gandal GA 17. Det er sykkel og gangforbindelse til Bruhagen. Ny plan må knytte områdene sammen i form av gangforbindelser også for å sikre trygg skoleveg. Området har overordnet gang og sykkelvei på 3,5 meter i vest mellom vei 1 og RV 44. I tillegg er det vist 2,5 meter fortau langs østsiden av vei1. Kollektivtrafikken går i Åsedalen. Nærmeste holdeplass ligger nær krysset mellom Olabakken og Jærveien. Her er det også planfri kryssing for fotgjengere men holdeplassene ligger ca meter fra nærmeste del av planområdet.

14 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 13 3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 3.1 Arealregnskap Formål Areal (kvm) Areal (daa) BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse, frittliggende (BF) 4604,0 4,6 Boligbebyggelse, konsentrert (BKS) 7718,0 7,7 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BB) 1353,0 1,4 Uteoppholdsareal (UT) 1736,0 1,7 Lekeplass (LEK) 3096,0 3,1 Renovasjonsareal (REA) 148,0 0,1 Annet byggeområde, bod (ABA) 273,0 0,3 SUM 18928,0 18,9 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg (KV) 5329,0 5,3 Fortau (FTA) 931,0 0,9 Parkering (PP) 3308,0 3,3 Gangveg (GG) 1284,0 1,3 Annen veggrunn, grønt (VG) 314,0 0,3 SUM 11166,0 11,2 GRØNNSTRUKTUR Park (PRK) 1993,0 2,0 Grønnstruktur (G) 757,0 0,8 SUM 2750,0 2,8 0,0 SUM TOTALT 32844,0 32,8 3.2 Planlagte boliger Planen gir rom for flere typer boligbygg og flere boligstørrelser. Vi kan dele typene inn i enebolig, 4 mannsbolig, rekkehus og leilighetsbygg. Som grunnprinsipp for de planlagte boligene skal det være variasjon i type boliger, samt variasjon innad i typologiene. Videre er det viktig å få et variert arkitektonisk uttrykk, i form av materialbruk og takform innad i de ulike boligfeltene. Til grunn for videre prosjektering ligger følgende program:

15 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 14 Eneboliger maks 200 m2 BRA eks garasje, carport og bod Rekkehus maks 100m2 BRA Rekkehus maks 125 m2 BRA Rekkehus maks 150 m2 BRA 4-mannsboliger maks 350 m2 BRA Leilighet i leilighetsbygg med tre typologier, maks 3000m2 BRA inkludert parkeringskjeller. Planen legger til rette for totalt 86 boenheter, 43 stk på hvert felt. Planen angir høyder på topp golv 1 etasje og maksimal byggehøyde. Feltnavn Antall boenheter Antall etasjer Tilgjengelige boliger Parkering BB - leilighetsbygg I p-kjeller BF1 enebolig På tomt x2 pr bolig BF2 - enebolig På tomt x2 pr bolig BKS1 rekkehus FPP1 BKS2 4mannsbolig FPP1 BKS3 6mannsbolig FPP2 BKS4 4mannsbolig FPP3 BKS5 - rekkehus På tomt x1/pp3 BKS6 - rekkehus På tomt x2 BKS7 rekkehus FPP4 og FPP5 BKS8-4mannsbolig FPP4 og FPP5 TOTALT Det er utarbeidet en digital 3D modell som viser forslag til ny bebyggelse. Plassering av bebyggelsen i 3D modellen er i henhold til planutkastet, men detaljutformingen er ikke juridisk bindende. BB1 - Leilighetsbygg BB1 er et leilighetsbygg med 3 etasjer for inntil 24 leiligheter. Leilighetsbygget skal ikke være en sammenhengende tett bygning, men skal deles opp i 3 byggekropper som er knyttet sammen med svalgangsløsning. Det er 6 stk leiligheter på ca 70m2 og 18 stk på ca 56m2. Bygget skal ha svalgangsløsning med felles heis ned til parkeringskjeller. Det er tilrettelagt for 1 plass pr bolig og 0,2 gjesteparkeringsplasser. Det er tilrettelagt for boder og sykkelparkeringsplasser i parkeringskjelleren.

16 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 15 Bygget skal ha pulttak med maks høyde 11,5m. Leilighetsbyggene skal bygges fortrinnsvis i tre. Maks tillatte BRA 3000m2 inkludert parkeringskjeller. BF1 og BF2 - Enebolig Eneboligene skal være frittstående bygg med maks mønehøyde på10m. Dette muliggjør at eneboligene kan ha inntil 3 etasjer med maks BRA på 200m2, eksklusive arealer for carport, garasjer, parkering og sportsbod. Parkering skal skje på egen tomt og det er tilrettelagt for 2 plasser pr enebolig. Det kan etableres garasje eller carport for eneboligene. Bod i tilknytning til bolig. Sykkelparkering på egen tomt. Boligene kan ha saltak eller pulttak. BKS1 - Rekkehus Rekkehusene på felt BKS1 skal bestå av 5 boenheter i 3 etasjer, på inntil 100m2 BRA eks. carport, parkering og bod. Parkering på FPP1 kan ha carport i tilknytning til bod, og det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass pr boenhet. Sykkelparkering på egen tomt. Disse rekkehusene skal ha saltak med møneretning mord/sør. Forskjøvet møne tillates. BKS2 4-mannsbolig Felt BKS2 skal bestå av to stk 4-mannsboliger i 2 etasjer på inntil 700 m2 BRA. Parkering skal skje på FPP1 med carport og bod. Felles sykkelparkering skal etableres innenfor tomten. Disse boligene skal ha pulttak. BKS3 6-mannsbolig Felt BKS3 skal bestå av en 6-mannsbolig i 2 etasjer på inntil 550 m2 BRA. Parkering skal skje på FPP2 med carport og bod. Felles sykkelparkering skal etableres innenfor tomten. Disse boligene skal ha pulttak. BKS4 4-mannsbolig Felt BKS4 skal bestå av to stk 4-mannsboliger i 2 etasjer på inntil 700 m2 BRA. Parkering skal skje på FPP3 med carport og bod. Felles sykkelparkering er etablert på FPP6. Disse boligene skal ha pulttak. BKS5 og BKS7 - Rekkehus Felt BKS5 skal bestå av rekkehus med inntil 4 boenheter i 3 etasjer, inntil 600 m2 BRA. BKS7 skal bestå av rekkehus med inntil 7 boenheter, i inntil 3 etasjer, inntil 1050 m2 BRA. Parkering for BKS5 skal skje på egen tomt, og kan etableres utenfor byggegrense. Gjesteparkering skal skje på fpp3. Parkering for BKS7 skal skje på fpp4 og fpp5, med 1 plass med carport pr boenhet i tilknytning til boder, samt gjesteparkeringsplasser. Sykkelparkering på egen tomt. Disse rekkehusene kan ha både pulttak og saltak, og bygges fortrinnsvis i tre. BKS6 Rekkehus Innenfor BKS6 skal det etableres rekkehus på inntil 8 boenheter inntil 1300m2 BRA eks. bod, carport og parkering, på inntil 3 etasjer. Parkering skal skje på fpp4 og fpp5 og kan ha carport i tilknytning til bod. Det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass pr boenhet, samt 0,2 gjesteparkeringsplasser. Sykkelparkering skal skje på fpp7 og fpp8. Rekkehusene skal ha saltak, mens 4-mannsboligen skal ha pulttak.

17 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 16 BKS 8 4Mannsbolig Felt BKS8 skal bestå av en 4-mannsbolig i 2 etasjer på inntil 350 m2 BRA. Disse boligene skal ha pulttak. Parkering skal skje på fpp5 og kan ha carport i tilknytning til bod. Det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass pr boenhet, samt 0,2 gjesteparkeringsplasser. Sykkelparkering skal skje på FPP7 og FPP8. Det er utarbeidet illustrasjonsplan for bebyggelsen i samme målestokk som plankartet. 3.3 Universell utforming og tilgjengelig boenhet TEK 10, NS :2009 og håndbok 278 ligger til grunn for utarbeidelse av planen. Planforslaget krever at 50 % av boligene tilfredsstiller kravene til tilgjengelig boenhet iht. forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Dette tilfredsstiller også kravet i overordnet reguleringsplan og kommuneplanen for Sandnes kommune. Plassering av tilgjengelige boliger i forhold til servicefunksjoner, lekepark, parkdrag, trafikknutepunkt, samt betjening av fellesanlegg er ivaretatt i planen. Tilgjengeligheten til disse anses som tilfredsstillende i forhold til stigningsforhold og barrierer til disse. Det er 49 tilgjengelige boenheter av totalt 86 boliger, hvilket utgjør 57 %. 3.4 Trafikkarealer, gatetun Biladkomst til felt I og J er fra ny veg i vest. Planen gir mulighet for biltrafikk helt fram til boligene, hvor det er enten planlagt parkering på tomt eller i felles parkering. De interne vegene i feltene, for bil-, sykkel- og gangtrafikk er regulert til gatetun. De skal opparbeides etter detaljplaner som viser belegg, belysning, 3.5 Parkering, carporter og garasjer. Planen har bestemmelser om 1 parkeringsplass pr bolig under 100 m2 BRA og 2 plasser for boliger over 100 m2 BRA. 0,2 gjesteplasser pr. bolig er lagt til grunn i planen. I hovedsak skal parkering skje på egen tomt, både for rekkehus og eneboliger. Unntaket er felt BKS5 som skal ha carport på egen tomt men gjesteparkeringen på fpp3, og felt BKS7 hvor rekkehusene har felles parkeringsplass på grunn av adkomst på hagesiden. 4- mannsboligene og 6-mannsboligen skal ha en samlet felles parkering. Leilighetsbyggene har felles parkeringskjeller under bygget. Alle parkeringsplassene, både på enkelttomter og i fellesanlegg er dimensjonert for carport med bod. Gjesteparkeringsplass er dimensjonert som vanlig parkeringsplass. For eneboligene skal parkering løses i byggesøknad. Tomtene er på minimum 400m2 og er dimensjonert for garasje/carport med gjesteparkering, samt bod, i tilknytning til bolig. Om dette etableres i bolig eller separat fra bolig, avgjøres i byggesøknad. I leilighetsbygget skal det etableres ladestasjon for elbil og elsykkel.

18 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Lekepark og parkdrag Beskrivelsen er i henhold til separat landskapsplan som følger plansaken: Planen følger kommuneplanens bestemmelser om lekeplasser. Det er planlagt to større sandlekeplasser, en for hvert felt. Sandlekeplassen ble plassert med tanke på god solbelysning og lun beliggenhet. Det blir tilrettelagt til forskjellige aktiviteter for aldersgruppen 1-7 år. Sandlekeplassen har hensiktsmessig arrondering og helningsforhold. Atkomst til området skjer uten konflikt med kjørende trafikk. Min. størrelse på sandlekeplassen er 150 m², og der det er hensiktsmessig kan to eller flere lekeplasser slås sammen. Hver sandlekeplass inneholder 10 m² sandkasse og tre lekeredskaper, benk + bord og fast dekke. Felles Lek 1: 3 lekeapparater som oppfordrer til klatring, balanse, hopp til barn fra 1-12 år. Klatrevegg, stige, sklie, båt. Byggesand, fallsingel, gummibelegg, betongheller. Sittemulighet for eldre. Vegetasjon som skjerm og buffer. Gressplen til frilek. Felles Lek 2: Areal med fallsand med 3 forskjellige lekeapparater (hengebro, klatrevegg, kombianlegg fra Elverdahl) til barn fra 1-12 år. Maze til yngre barn. Lekehytte til de minste til rollelek og gjemsel, med byggesand. Forskjellige belegg som betongheller, fallsand, treskiver. Sittegruppe flyttbar. Fastmontert benk. Sittekant rund lekebasseng. Park: I området er det et parkdrag som knytter seg til en overordnet grønn åre til tilgrensede planer. Parkdraget får en 3m bred turveg som slynger oppover. Denne er regulert i planen.. Illustrasjonsplan viser spredte trær og gressvegetasjon, og buskfelt som omkranser og skjermer sitteplasser og lekeplasser. Kvartalslekeplass o_lek 3 og 4 legges opp mot parkdraget, og gir dermed et større areal til parkdraget. I illustrasjonsplan og detaljplan vises lekeplassene med apparater som er spennende for et bredt aldersspekter samt at det også er et tilbud for eventuelle funksjonshemmede. Som dekke vil vi bruke materialer for å imøtekomme krav om universell utforming. Kvartalslekeplassen variert terreng og lun og solrik beliggenhet. Arealet er utstyrt med benker og tre lekeredskaper. Atkomst til området skjer uten konflikt med kjørende trafikk. Taubane til eldre barn. Klatreanlegg med tårn og nett. Snurrehjul til alle aldersgrupper. Lekekratt til gjemsel og frilek. Sitteplass med flyttbar bord og benk. Frilek på gressplen. Alle boliger har maks 50 m til nærmeste sandlekeplass. Disse er plassert slik at de er trygge men likevel lette å komme til. Lekeplassene har lekeapparater og sandkasse, samt sitteplasser. Lekeplassene er ulike i form og innhold, og gir slik sett ulikt aktivitetstilbud.

19 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Overvann og flom Generell fordrøyning på egen tomt Det skal legges til rette for infiltrering og fordrøying av takvann og overvann innenfor de enkelte byggeområdene. Det vil si at alle tomtene skal ha egen fordrøyning på egen tomt. Minimum 20 % av arealet i vest på eneboligtomtene i felt BF1 og BF2 skal være permeable (plen/hage) for å sikre mulighet for infiltrasjon av overflatevann på hver tomt. Dette utgjør det totale hagearealet utenfor byggegrense for eneboligtomtene. Takvann som ledes ned på vestsida av boligene skal infiltreres. Valg av løsning for infiltrasjon av takvann vil avhenge av om jordmassene er tette eller permeable, jf. prinsippskisser hentet fra «På lag med regnet», Veileder for lokal overvannshåndtering, Rogaland Fylkeskommune/Jæren Vannområde (september 2013). Dette er videre sikret i reguleringsplanbestemmelsene, og utredes ytterligere i tekniske planer i samråd med Sandnes kommune. Felt J: Området heller i nord/sør retning, se figur 2-1 som viser reguleringsplankartet. Rundt leilighetsbygget er det mye uteareal der det kan etableres tiltak for å fordrøye og infiltrere overvannet. Overvannet ledes i form av terrengbearbeding, ned til felles parkeringsplass (f_pp2) med fordrøyningsvolum under. Felt I: Tilknytningspunkt for overvann er i Bruhagen. Fra hoveddelen av felt I og østre del av felt J, ledes overvann via kjøreveiene til parkdraget med fordrøyning og infiltrering. I parkdraget og grøntområdene skal det etableres overvannshåndtering i form av regnbed, der hvor dette er hensiktsmessig. O_KV1 skal benyttes som flomvei, og under parkeringsplassen f_pp4 og f_pp5 kan det etableres fordøyingsvolum, som håndterer normalsituasjoner for overvann Flomsituasjon Det skal planlegges flomveger på overflaten som sikrer bortledning av vann i ekstremsituasjoner når kapasiteten i ledningsnettet er brukt opp. Hovedutfordringen med flomsituasjon for planområdet er å få ledet flomvann ut til parkdraget. Eventuelt flomvann renner videre ned kjøreveg og gangveg nedstrøms i feltet. For ekstremsituasjoner i nedbør som skaper flom, er det tenkt at flomvannet ledes ned fra leilighetsbygget og ut til kjøreveg o_kv1. Rundt leilighetsbygget er det mye uteareal der det kan etableres tiltak for å fordrøye og infiltrere overvannet, mens flomvannet skal ledes til kjøreveg og videre ut til parkdrag, sammen med flomvann fra kjøreveg f_kv2.

20 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 19 Figur 3-1: Illustrasjonsplan flomveier Flomvann fra eneboligtomtene skal ledes til o_kv1. Terrenget er regulert med naturlig helning ned til veg. For at eventuelt flomvann ikke skal renne ned til naboene i sør, er det regulert inn en mur langs plangrensen og i grøntområde, som ved avskjerende grøft leder vannet til tilknytningspunktet i Bruhagen. Overvann fra resterende felt I skal ledes til parkdrag. Flomvann vil bli bremset opp i parkdraget og grøntområder, og vil bli ledet til regnbed som fordrøyer ytterligere. Flomvegene samles i parkdrag i terreng og ledes til f_gg4 som skal asfalteres og som ledes ut Bruhagen. Dette krever terrengbearbeiding i parkdraget, og spesielt i det sørlige punktet som sikrer at vann ikke ledes til eksisterende bebyggelse i sør. Beregning og dimensjonering av aktuelle tiltak løses i tekniske planer for området. 3.8 Støyskjerming SINUS AS utarbeidet en støyrapport datert i forbindelse med områdeplanen for Ga17 plan Rapporten konkluderte med at det meste av felt J er i «gul sone», dvs at uten skjerming vil det få mer støy enn 55 db fra veg i vest.

21 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 20 SINUS AS har utarbeidet en egen støyrapport i forbindelse med detaljreguleringen datert Trafikkstøyberegningene forutsetter bygging av støyskjermingstiltak som tidligere dimensjonert langs Rv 44 og rekkehus lengere øst, iht. plan Støyrapporten viser at lekeplass og fellesområde for felt I vil få et støynivå over bakkenivå som ligger under grenseverdien for gul støykilde iht. T1442. Boligene på BB1 vil få et støynivå over Lden=55dB på den nordvestlige siden av bygningsmassen. De private uteområdene skal ligge på den østlige siden av bygget og vil derfor være skjermet mot støy. Det vil derfor ikke være nødvendig med en mer omfattende skjerming mot Rv 44 enn det som er dimensjonert tidligere. Figur 3-2: Støynivå med 4m over bakken viser at støyskjerming i fasade og balkong er nødvendig (SINUS AS.) Det vil imidlertid være et behov for skjerming av de øverste balkongene i leilighetsbygget BB1. Det vil også være nødvendig med støyreduserende tiltak i enkelte fasader. Dette må beregnes ytterligere når det foreligger detaljerte plan- og fasadetegninger, og utredes i søknad om tillatelse til tiltak for felt BB1. Fullstendig støyrapport følger plansaken.

22 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Energiløsninger Kommuneplanen stiller «krav om energieffektive bygg. Energibesparende og fleksible løsninger, fortrinnsvis kollektive, og løsninger som minsker utslipp til luft og vann, skal vektlegges. Samlet energibehov for det enkelte byggeområdet skal kartlegges og alternativer for energiforsyning skal utredes, herunder også løsninger med fornybar energi (jfr. Miljøplanen Handlingsplan for energi og klima Framtidens byer).» Når prosjekteringen foreligger og rammesøknad sendes inn vil dette forholde seg til gjeldende regelverk på dette tidspunkt Gjennomføring og rekkefølge av tiltak Det forventes en trinnvis utbygging, og tilhørende uteareal, lekeplasser og parkeringsareal opparbeides før boliger kan tas i bruk. Reguleringsbestemmelsene legger føringer for rekkefølgen av tiltak, og krever at lekeplasser skal opparbeides før boligene kan tas i bruk.

23 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 22 4 OPPSUMMERING AV MOTATTE MERKNADER Planen ble varslet med merknadsfrist Det er kommet inn 6 merknader etter varsel om start av planarbeidet. Statens vegvesen, Statens vegvesen forutsetter at føringene i overordnet plan følges. Asplan Viak Overordnet plan er grunnlag for detaljplanforslaget. Øistein Hatteland, Han ønsker en detaljert planløsning for Olabakken og Vesleveien. Han vil motsette seg større inngrep i egen tomt enn det «avtalen med kommunen innebærer». Asplan Viak Dette gjelder felt H og adkomsten til dette feltet via Olabakken. Innspillet videreføres til planarbeidet for felt H. Siri og Bjørn Magne Aase, De ber om at Olabakken tas ut av planen. Asplan Viak Olabakken nord for regulert atkomst til felt H, er ikke med i planforslaget. Vi viser til svar på e-post Innspillet omhandler felt H og videreføres til planarbeidet for dette feltet. Sandnes kommune barnerepresentant, Peker på krav til lekeplasser, trafikksikkerhet og tilgang til turområder og avstander og kapasitet til organiserte fritidsaktiviteter. Asplan Viak Det er regulert kvartalslekeplass, 3 sandlekeplasser og parkbelte til feltene I og J. Interne veger er regulert til gatetun og fartsdemping vurderes i detaljprosjektering. Det går et større grøntdrag gjennom feltet som sikrer «grønne» forbindelser. Avstand til aktiviteter er redegjort for i planbeskrivelsen. Kapasitet er ikke undersøkt. LYSE, For å kunne strømforsyne den nye bebyggelsen vil eksisterende nettstasjoner N0231 og N0226 benyttes. For at disse nettstasjonene skal kunne benyttes må adkomst vei til nettstasjonene opprettes i en slik standard at stor lastebil kan brukes. Likeledes må arealene rundt nettstasjonene sikres slik at det vil være mulig å etablere kabletrase fra nettstasjon og korteste vei inn på feltene uten hindringer som murer, va-nett, bygginger osv.

24 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 23 Asplan Viak Det er regulert adkomst til nettstasjon N0231 i felt J i henhold til de overnevnte kriterier fra Lyse. N0226 er nettstasjon for felt H og berører ikke denne planen. Sandnes kommune Ganddal Bydelsutvalg, Utvalget ønsker flere større eneboliger, gjerne med utleiemuligheter. Dette vil føre til redusert gjennomtrekk i feltet. Kulturlandskapet må «i størst mulig grad» bevares, og at det legges til rette for et godt bo og utemiljø. Asplan Viak Det er planlagt 12 «eneboliger». Det er planlagt en stor variasjon i boligstørrelse og typer. Videre er det planen utarbeidet med fokus på å gjøre minst mulig terrenginngrep og bevare landskapets naturlige karakter. Bokvalitet og bomiljø er lagt til grunn for planarbeidet og man ønsker å legge til rette for utemiljøer, gangadkomster og lekeområder for alle aldersgrupper. Fylkesrådmannen regionalutviklingsavdelingen, Fylkesrådmannen merknad kan deles i 5 punkt: 1. Forutsetter en høy tetthet i tråd med regionale føringer 2. Forutsetter energieffektive boliger 3. Minner om kommuneplanens bestemmelser om sykkelparkering 4. Støyfaglig utredning, ber om en utforming som begrenser behovet for støytiltak 5. Minner om risiko- og sårbarhetsanalyse og planbeskrivelse Asplan Viak 1. Tettheten, antall boliger, er gitt i områdeplanen, denne følges. 2. Boligene prosjekteres etter Tek Det er gitt bestemmelser om sykkelparkering etter bestemmelsene i kommuneplanen. 4. Det er utført en støyfaglig utredning i forbindelse med områdeplanen for GA 17. Videre er det utført en detaljert støyfaglig utredning for felt J, inkludert planlagte bebyggelse og avbøtende tiltak. 5. Det er utarbeidet ROS-analyse og planbeskrivelse. Riksantikvaren, Riksantikvaren bekrefter at de arkeologiske utgravingene som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan for boligområde GA17 i bestemmelsenes 16.0 er gjennomført. Vilkårene for tillatelsen er dermed oppfylt og det omsøkte området er klargjort for utbygging.

25 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J 24 5 BESKRIVELSE AV VIRKNINGENE AV PLANFORSLAGET 5.1 Landskapsbildet Figur 5-1 Eksisterende landskap felt I Figur 5-2 Eksisterende landskap felt J

26 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Estetikk Området vil få en betydelig tettere bebyggelse enn i dag, og dagens estetiske kvaliteter vil i større grad være avhengig av bygningsutforming og arkitektur. Opparbeidelse av lekeområder og uterom har stor betydning for estetiske kvaliteter. Tilgrensende bebyggelse er preget av eneboliger med varierende formspråk og farge, både tradisjonelle og moderne. Foreslått bebyggelse skiller seg noe ut på grunn av tetthet og struktur. Eksisterende bebyggelse har farger i alle skalaer, og det sees på som viktig at ny bebyggelse ikke får en ensfarget fremtoning, men at man har variasjoner i forhold til typologi og fargebruk. 5.3 Sosiale aspekter Det legges til rette for tre hovedkategorier av boliger; eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Innenfor disse kategoriene er det flere variasjoner av størrelse og utforming. Dette gjør at området som helhet er veldig attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, og at man får en god miks av type mennesker i ulik alder. Planutformingen gir også en naturlig møteplass midt i planområdet, med lekeplasser og uteoppholdsarealer. 5.4 Kriminalitetsforebygging Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) sin sjekkliste har blitt benyttet ved utarbeidelse av planforslaget, og det er ikke identifisert kritiske forhold ved veisystemet eller fellesarealer. Det er angitt bestemmelser om at belysning og beplantning må gjennomføres slik at det sikres innsyn til oppholdssoner og gangforbindelser. 5.5 Forhold til eksisterende beboere Det er utarbeidet 3D modell, både digital og fysisk, som viser hvordan virkningene blir for tilgrensende bebyggelse. Sammenlignet med i dag, vil planlagt bebyggelse ikke ha noen negativ virkning for utsikt og opplevelsen av området. Foreslått bebyggelse er i samsvar med krav til tetthet og angitte byggegrenser i reguleringsplanen. Sol og skyggeforhold er dokumentert, og uteoppholdsareal (hager) til eksisterende bebyggelse skyggelegges ikke av foreslått bebyggelse. 5.6 Boligkvalitet Boligkvalitet påvirkes av mange forhold som er beskrevet og vurdert i egne punkt. Det har vært et overordnet mål med planen at samtlige boliger skal ha utsikt og gode solforhold. Dette på grunn av områdets naturlige helning mot sør. Videre er gangveger, stier og grøntområder knyttet til eksisterende veg/stinett i området.

27 Planbeskrivelse for PLAN Detaljregulering for Aase Gård I og J Kvalitet på uteareal Det er gjort en sol skyggeanalyse, og utsnitt fra denne viser hvordan situasjonen vil bli. Analysen er beregnet med maks høyde og saltak for maksimal skyggevirkning. Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle boligene er planlagt med uteareal eller hager på mellom 60-80m2, med hagedybde mellom 8-10 m med gunstige solforhold. Større offentlige fellesområdene, kvartalslekeplass og parkdrag har gode solforhold. Kvaliteten på uteområdene, grøntdraget og lekeplass vurderes som svært gode og er planlagt slik at dette skal være en bokvalitet som hever boligfeltet. 5.8 Universell utforming Fra inngangssone i alle bygg er det gangforbindelser til, lek og friområder med stigningsforhold under 1:16, dvs 6 % stigning. Til renovasjon er det kjøreveg for boliger som har brattere stigning til denne. Offentlig kjøreveg som er sentral for begge feltene, har en stigning på ca. 9 % i felt I. Dette for at de felles kjørevegene skal bli så tilfredsstillende og jevn som mulig, og for å sikre at adkomstforhold til hver enkelt bolig blir optimale. 5.9 Klima og energi I forhold til Sandnes kommunes mål i handlingsplan for energi og klima vil denne utbyggingen bidra positivt til en arealplanlegging med høy tetthet, og legge til rette for bruk av fornybar energiforsyning. Plasseringen er også i tråd med målsettingen om å styrke kollektiv - og sykkeltrasene i området. Energikrav stilt i overordnet plan skal benyttes for området Gjennomførbarhet Foreslått bebyggelse og anlegg er utformet på en måte som legger til rette for en trinnvis utbygging, og det er gunstig med hensyn til gjennomførbarhet. Det er også satt rekkefølgetiltak for lekeplassene som naturlig følger planlagt bebyggelse Risiko- og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for risiko og sårbarhet er gjennomgått, og er vedlagt plansaken.

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS Oppdrag: 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand og Arne

Detaljer

DETALJREGULERING FOR AASE GÅRD FELT I OG J I OMRÅDE GA17-1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERING FOR AASE GÅRD FELT I OG J I OMRÅDE GA17-1. GANGS BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 201202504-38 Saksbehandler Harald Brynlund-Lima Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 16.10.2013 DETALJREGULERING FOR AASE GÅRD FELT I OG J I OMRÅDE GA17-1.

Detaljer

ØsterHus Tomter AS. Planbeskrivelse for PLAN 2012002 Harestadvika. Utgave: 1 Dato: 2013-04-22 3.3 tilpasset ny bestemmelse revidert: 2013-06-05

ØsterHus Tomter AS. Planbeskrivelse for PLAN 2012002 Harestadvika. Utgave: 1 Dato: 2013-04-22 3.3 tilpasset ny bestemmelse revidert: 2013-06-05 Planbeskrivelse for PLAN 2012002 Harestadvika Utgave: 1 Dato: 2013-04-22 3.3 tilpasset ny bestemmelse revidert: 2013-06-05 Planbeskrivelse for PLAN 2012002 Harestadvika 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV GRØDEMVEIEN 93, GNR/BNR 48/331 PLAN 2012006 Randaberg kommune Dato: 24.05.2013 Oppdatert 9.1.2013 (Randaberg kommune) 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan 2007322-03

Reguleringsplan 2007322-03 Reguleringsplan 2007322-03 Plan 1 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12 Den: Ordføreren i Sandnes Godkjent 09.09.2014 Detaljregulering for Aase Gard felt I og J i område GA17 - Ganddal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu KOMMUNE: Sauherad REGULERINGSOMRÅDE: Svevalia på Nordagutu DATO PLANFORSLAG: 09.mai -2011 DATO KOMMUNESTYRETS VEDTAK: DATO FOR SISTE REVISJON: 1.0 INNLEDNING:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE 1 Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 08/2960-002/REG 75E Planbestemmelser REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE Dato for siste revisjon: 15.04.2010 Dato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel Datert: 20.05.2016 Sist revidert: Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRINDE Gnr.104 bnr.5 mfl. TYSVÆR KOMMUNE PlanId Vedtatt i kommunestyret

REGULERINGSPLAN FOR GRINDE Gnr.104 bnr.5 mfl. TYSVÆR KOMMUNE PlanId Vedtatt i kommunestyret REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GRINDE Gnr.104 bnr.5 mfl. TYSVÆR KOMMUNE PlanId 200915 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2013 Mindre vesentlig reguleringsendring godkjent av teknisk utval den 09.06.2016

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak.

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak. Reguleringsbestemmelser for Plan nr 2419. Områderegulering for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Vedtatt av Stavanger bystyret 16.03.2015 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04,

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-57/10 vedlegg 3 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, SANDNES kommune Utarbeidet av Asplan Viak AS Datert: 03.05.2010 Formål: Planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Kommunens arkivsaksnummer: 200903 Planforslag er datert: 28.05.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 10.01.2013 Dato

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04. Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.2015 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagsstiller: Letnes arkitektkontor/ Planstyring for I. K. Lykke eiendom. Planforslagets dato:

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer