norske arkitektkonkurranser 432

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norske arkitektkonkurranser 432"

Transkript

1 norske arkitektkonkurranser 432 Utgiver: Norske arkitekters landsforbund - Bilag til: arkitektnytt nr 08/10 sep 2010 ÅPEN, internasjonal ARKITEKTKONKURRANSE SKULPTURMAST PÅ HEIA I BALSFJORD STATNETT VINNER: Bystrup, Arkitekter og designere, MOTTO: SPEILVEGGEN

2 3 innkjøp norske arkitektkonkurranser norske arkitektkonkurranser 2. premie 2 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord skulpturmast på heia i balsfjord Juryens generelle kommentar Bakgrunn og formål I forbindelse med FoU-programmet «Miljøtilpasning av kraftledninger», har Statnett som et delprogram utlyst en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse om skulpturmast på Heia i Balsfjord kommune i henhold til bestemmelsene i Lov om Offentlige anskaffelser. Den ble kunngjort gjennom de offisielle databasene Doffin (nasjonalt) og TED (europeisk). Konkurransen har vært et samarbeid med NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) Konkurransen var åpen for arkitekter/sivilarkitekter, med godkjent eksamen i henhold til EUs Arkitektdirektiv eller tilsvarende nivå, eller arkitektfirmaer med deltakende personale med slik kompetanse. Det ble oppfordret til å etablere deltakerteam med tverrfaglig kompetanse, men ikke stilt krav om dette. Utlyst: Innlevering: eller være NAL i hende senest Statnett står overfor store utfordringer for å få på plass fremtidig infrastruktur for elektrisk kraft. Det gjelder både internt i Norge og til naboland. Statnett skal sørge for sikker strømforsyning til det norske samfunnet, være en pådriver for gode klimaløsninger og legge til rette for verdiskaping. Det planlegges en ny kraftledning mellom Ofoten og Hammerfest som er viktig for sikker kraftforsyning til de nordligste fylkene og gir rom for CO2-fri kraftproduksjon. Oppgaven med å utforme en skulpturmast er et supplement til Statnetts øvrige utviklingsarbeid. Vanligvis vil det være ønskelig at en kraftledning i størst mulig grad går i ett med landskapet. Betydelig arbeid legges ned i å finne den ledningstraséen som gir minst silhuettvirkning og å unngå nærhet til stier og ferdselsveier generelt. Mange steder kamufleres master og liner med maling eller matting og isolatorer lages i komposittmateriale for å unngå refleksjon fra sollys. Noen steder må imidlertid master med nødvendighet plasseres slik at de vil dominere eller i alle fall være en markant del av landskapsrommet. Statnett tror at det er behov for konstruksjoner som utformes spesielt med tanke på å vises, og å virke sammen med andre elementer i et slikt landskapsrom. Det er alt utviklet nye master for urbane strøk, og eksisterende konstruksjoner for standard master skal vurderes med tanke på miljø og stedstilpasning. Et nytt tiltak er det Statnett kaller «Skulpturmast» hvor man erkjenner at master ikke er usynlige, men arbeider bevist med det visuelle og estetiske uttrykket. Målsettingen for oppgaven er derfor å få idéer og forslag til utforming og materialvalg, mer enn ferdig utviklede konstruksjoner til en ny mast plassert på Heia i Balsfjord. Stedet; Heia Heia i Balsfjord kommune er et sentralt sted for lokal samisk kultur, med bla årlig festival. I tillegg er Heia også et utgangspunkt for friluftsliv og turer. En ny 420 kv-ledning, Ofoten-Balsfjord, krysser E6 ved rasteplassen Oversiktskart som viser områdets beliggenhet ved E6 og mastens plassering på Heia på Heia parallelt med eksisterende ledning og vil derfor oppleves som forholdsvis dominerende. Med denne erkjennelsen ønsker Statnett å bygge en Skulpturmast på dette stedet. Balsfjord kommune har planer om å utvikle et samisk kultursenter ved rasteplassen. Statnett ønsker med denne konkurransen å bidra positivt til utviklingen av stedet. Juryen har vært på befaring på tomta og erfaringer fra møte med stedets geografiske beliggenhet, natur, kultur og aktiviteter er tillagt stor vekt i vurderingen av innkomne forslag. Oppgaven dreier seg om å utforme en skulpturmast som skal plasseres på Heia og som forholder seg til dette konkrete stedet og landskapsrommet der. Bedømmelsen Det er avholt 5 jurymøter i tillegg til samlet befaring på Heia og individuelle arbeidsperioder. Forslagene er gjennomgått av juryen i plenum, først uten så med kommentarer fra teknisk komité. Etter gjennomgang med kommentarer fra teknisk komité har enkelte prosjekter falt ut av videre juryering. Denne vurderingen har ikke vært endelig og prosjekter som falt ut er gitt muligheten til gjenvurdering. I alt kom det inn 60 forslag hvorav 57 er tatt opp til vurdering. 3 er avvist grunnet for sen innlevering. Jury - Håkon Borgen, Konserndirektør, Statnett, juryens leder - Thordur Gudmundsson, Adm. Direktør, Landsnet - Geir Bruun, Seksjonsjef, Statnett - sivilarkitekt MNAL Eli Synnevåg oppnevnt av NAL - sivilarkitekt MNAL Jonas Norsted oppnevnt av NAL Jurysekretær: Sivilarkitekt MNAL Christian Dahle, NALs Konkurransesekretariat Teknisk komité oppnevnt av Statnett: -Ivar Brovold, (leder) Ingeniør i Kraftledningsavdelingen mekanisk prosjektering, Statnett -Kjell Åge Halsan, Sivilingeniør i Kraftledningsavdelingen elektromekanisk prosjektering, Statnett -Rolv Geir Knutsen, Rådgiver Linhuhönnun -Arni Björn Jónasson, Rådgiver Linhuhönnun Konkurransefunksjonær: Sivilarkitekt MNAL Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund NAL Premiering 1. premie NOK Motto: Speilveggen (side 4-5) 2. premie NOK Motto: Verdens største reinsdyr Forfatter: Lalaland AS Studio for landskap og arkitektur, v/ L.ark MNLA Kyrre T. Westengen Siv.ark MNAL Iwan Thomson (side 6) 3. premie NOK Motto: Kollkoll Forfattere: Arkitekt Toomas Tammis Arkitekt Paco Ernest Ulmann, Tallinn (side 7) Til grunn for juryens vurderinger ligger kriteriene fra konkurranseprogrammet: i uprioritert rekkefølge: Masten(e)s formgiving i forhold til innbyders uttrykte forventninger Materialbruk i forhold til miljøaspekter og drift/vedlikehold Skulpturell effekt på nær og lang avstand, herunder lyssetting Arkitektonisk form og detaljering Konstruktiv realisme og byggbarhet Økonomi Områdeplanen De innkomne forslagene er i seg selv et verktøy i forhold til kriteriene i konkurranseprogrammet. Viktigste momenter for bedømmelsen er at forslagene, utover å oppfylle kriteriene, må ha en iboende unik skulpturell kvalitet som gjør masten til noe mer enn et konstruktivt designobjekt. Skulpturmasten må være en attraksjon som vekker begeistring og positive følelser og være noe som egner seg spesielt godt på Heia. Juryens konklusjon Juryen er imponert over antall og kvalitet på de innleverte forslag. Det gis her en særskilt redegjørelse for vurderingen av de premierte og innkjøpe forslagene samt hedrende omtale. innkjøp NOK Motto: Mot lyset Forfattere: Siv.ark Nicca Gade Christensen, Siv.ark Petter Løken og Siv.ark Sturla Sandsdalen, (side 8) Innkjøp NOK Motto: Y-stolpen Forfatter: Bystrup, Arkitekter og designere (side 9) Hedrende omtale Motto: Spenningsfelt Forfatter: Siv.ark MNAL Ragnar Os, Samtalepartner: Siv.ark MNAL Christian Celius Bjørvik (side 10) I tillegg ønsker juryen å kort å vise de forslagene som ikke har nådd helt opp, da de alle har vært viktige og gode innspill i en svært god og spennende konkurranse. De best rangerte forslagene har likevel skilt seg klart ut. Juryen har etter nøye gjennomganger og vurderinger valgt å tildele tre forslag til premiering, to innkjøp og to hedrende omtaler. De premierte, innkjøpte og hedrende omtalte forslagene oppfyller konkurransekriteriene. De har alle elementer som tilfører oppgaven noe verdifullt i tillegg til at de vekker entusiasme og tilfører Heia noe positivt. De har elementer av humor, kultur, økonomi, god formgivning og utviklingspotensiale. Viktigheten av begrepet Skulpturmast har blitt aksentuert i vurderingen i den forstand at det er en unik mast for og på Heia, ikke et designelement som kan settes opp langs en hel kraftleding. Ut fra en helhetlig vurdering mener juryen at Speilveggen er det forslaget som best svarer på oppgavens kriterier og har det beste potensialet for å gi Heia og Balsfjord et unikt positivt tilskudd. Juryen velger å gi første premie til forslaget Speilveggen. På bakgrunn av dette, og at momenter fra juryens kritikk tas til følge, innstilles forfatteren av Speilveggen til videre oppdrag med prosjektering av skulpurmast på Heia. Hedrende omtale Motto: Stella Polaris Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus v/ Arkitekt MAA Henrik Højmose Olesen Arkitekt MAA Morten Høyer Arkitekt MAA Rune von Appen Elsgart Arkitekt MAA Claus Sandgaard Pedersen Arkitekt MAA Troels Lærke (side 10) Øvrige, ikke premierte forslag (sidene 11-16)

3 4 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 5 5 vinner av konkurransen vinner av konkurransen 1. premie NOK Motto: Speilveggen Forfatter: Bystrup, Arkitekter og designere Oppriss av masten (til venstre) Fra beskrivelsen: I den påsatte bekledningen av rustfritt stål er det etset inn et mønster, som kun er synlig for dyr, og som gjør at de kan skille masten fra virkeligheten. En teknologi som er utviklet til bruk i høyhus slik at fugler ikke flyr inn i glasset. Situasjonsplan og teknisk informasjon fra beskrivelsen Perspektiv av området illustrert med to master Perspektiv med mast Speiling av naturen juryens kritikk Det store elementet, som måler 34,5 meter i høyden, og 32,5 meter i bredden, står som en illustrasjon på det vakre naturlandskapet ved Heia. Den er et vitnesbyrd om at naturen er en sensasjon i seg selv, på dette spesielle stedet. Mange kommer hit for å oppleve naturen og gå på vandring. Her vil ikke masten forstyrre synet av naturen, men bare stå som en avspeiling. Formen en av de enkleste tilnærmet lik kvadratisk litt høyere enn bred har dermed tatt høyde for persepsjonen. Formen oppleves som valgt og ikke designet. Konstruksjonen er beskrevet som et enkelt rammeverk i gitterkonstruksjon i vinkelstål, i nødvendig utførelse for å opprettholde de konstruktive krav. Rammeverket er kledt med polert rustfritt stål med skjulte beslag som gir den ønskede speiling av landskapet. Speilveggen er et innovativt og spennende forslag, som både integreres i og står utenfor landskapet. Konstruktivt er den enkel men realiserbar. På grunn av de store lastene må tykkelsen på veggen utforskes uten at det går utover den gode idéen. Store vindkrefter vil bli en utfordring for konstruksjonen og må utvikles i videre prosjektering. Miljømessige forhold som fuglekollisjoner og blending av bilister/luftfart ved refleksjon fra sola må vurderes. Holdbarhet og vedlikehold av overflaten på konstruksjonen må utforskes videre med tanke på stedets klimatiske situasjon. Konklusjon Speilveggen er både ny og annerledes men samtidig i harmoni med miljøet og stedet. Gammelt og nytt synkroniseres i en enkel arkaisk form; kvadratet. Formen og materialet er ikke innovativt, men bruken og skalaen. Forslaget er vakkert, enkelt og overbevisende beskrevet i tekst, bilde og tegning. Forslaget er illustrert både med en mast og to master. Juryen mener at alternativet med en mast er å foretrekke, da den skulpturelle kvaliteten ved en mast forsterker det unike ved forslaget. Dette er et prosjekt som vil vekke entusiasme og begeistring og forfatteren innstilles til videre oppdrag med prosjektering og tildeles 1. premie.

4 6 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord premie 3 premie 2. premie NOK Motto: Verdens største reinsdyr Forfatter: : Lalaland AS v/ L.ark MNLA Kyrre T. Westengen og siv.ark MNAL Iwan Thomson 3. premie NOK Motto: Kollkoll Forfattere: Arkitekt Toomas Tammis og Arkitekt Paco Ernest Ulmann Tallinn Oppriss nord Situasjonsplan, Heia Illustrasjoner med mast Situasjonsplan, Heia Illustrasjoner av ulike former og tekniske løsninger Illustrasjoner med master Bildet av et reinsdyr er morsomt, vekker begeistring og er integrert i samenes kultur. Det er et forslag som vipper på kanten til å være kitch og der ligger også styrken. Det er tørt og fint tegnet ut som et seriøst ment prosjekt, men det mangler løsninger for å gjøre det helt konstruktivt troverdig. Forslaget vil egne seg som en turistmagnet og vil foredle turistvirksomheten i området. Dette er et objekt folk vil kjøre langt for å se. Reinsdyret består av en fagverkskonstruksjon, delvis kledd med valsete perforerte aluminiumsplater. Kledningen vil gi skulpturen volum og refleksjon av lys. Skulpturmasten bygger på de konstruktive prinsippene som er benyttet i dagens master. Forslaget kunne vært mer konsekvent og lengre utviklet ved at geviret ivaretok traversbjelkens funksjoner. På tross av at prosjektet er realiserbart med tilpasninger, vil disse endringer medføre en annen karakter på den skulpturelle kroppen. Reinsdyrets slanke ben blir adskillig kraftigere og idéen mister sin klarhet. Økonomisk vil det være dyrt både å bygge og vedlikeholde denne masten. Det er en del vanskeligheter og usikkerheter i forhold til konstruktiv realisme og byggbarhet. Overgangen mellom travers og horn til resten av konstruksjonen byr på utfordringer. Store laster gir usikkerheter til endelig utseende og proporsjoner. Det er en komplisert konstruksjon som ikke helt er gjort rede for. Forslaget har likevel vært et viktig bidrag til å diskutere hva en skulpturmast er, og juryen har derfor valgt å gi prosjektet 2. premie. Forfatterens målsetting er å lage en skulpturell og stabil mast, med en form som åpner for flere variasjoner estetisk tilpasset omgivelsene. Utformingen skal referere til lokale kulturelle stedsegenskaper. Forslaget baserer seg på stå-isolatorer og ny innovativ material- og teknologibruk. Konstruksjonen tar utgangspunkt i Shukovtårnet i Moskva og har videreutviklet det til en hyperboloidisk mast med seks grener. Forfatteren beskriver masten som bygget i treverk med et minimalt tverrsnitt og innsatt med brannhemmende og værbestandige midler. Koblingene er i varmgalvanisert stål. Kraftledninger kobles til mastene med spesialkonstruerte stå-isolatorer i komposittmateriale. Toppliner for jording festes også på en egen høyere kjegle. Kollkoll er en kraftig og interessant struktur som løser oppgaven på en spennende måte. Masten har tydelige skulpturelle kvaliteter. Dette er en skulpturmast med sofistikert form og struktur. To master med ulike formasjoner kunne godt leve opp til konkurransens formål. Juryen mener at den muligens aller best står alene som én mast da det unike ved skulpturens kvalitet kommer best til syne som en enkelt mast. Juryen tror at forslaget like gjerne kan utføres i stål som i tre, da alle forbindelsene likevel er i stål og det karakteristiske ved denne masten er struktur og form, ikke materialet. Det er store usikkerheter ved faseoppheng/isolatorkonfigurasjon. Svært store krefter skal overføres via komposittisolatorer. Geometri i toppen for innfesting av faseliner og toppliner er uavklart. På grunn av store laster vil trekonstruksjonen bli betydelig mer massiv enn vist på plansjen. Ved bruk av tre må impregneringsmetode og brannhemmende behandling vurderes. Forslaget er formalt og konstruktivt et av de mest interessante og juryen har derfor valgt å gi det 3. premie.

5 8 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 9 innkjøp innkjøp Innkjøp NOK Motto: Mot lyset Forfattere: Siv.ark Nicca Gade Christensen, Siv.ark Petter Løken Siv.ark Sturla Sandsdalen, Innkjøp NOK Motto: Y-stolpen Forfatter: : Bystrup, Arkitekter og designere, Situasjonsplan med forslag til besøkssenter og galleri Perspektiv med mast (under) Situasjonsplan og illustrasjon av designmast Perspektiv med mast (under) Nordlys LED-lys (under) Forslaget viser en teknisk godt gjennomført mast som er fullt ut realiserbar. Situasjonsplanen og beskrivelse viser også tanker om et mulig besøkssenter for utvikling av turistvirksomheten og utforming av dette området. Den formmessige inspirasjonen til skulpturmasten tar utgangspunkt i to armer som strekker seg opp mot himmelen og lyset. Fra «hendene» henges konstruksjonen for oppheng av isolatorene og ledninger. Mastene utføres i konvensjonelle romlige stålfagverk fundamentert på betong. Konstruksjonen er basert på standard stålprofiler og sammenkoblinger som gir et nært slektskap til de eksisterende mastene. Det gir også prosjektet en god økonomi med minimalt vedlikehold. Formalt er masten tydelig og den har en skulpturell fjernvirkning. Det er imidlertid lite innovasjon og nytenkning i de konstruktive prinsippene. Alle sammenføyninger og materialer som brukes i de eksisterende mastene kan brukes i dette forslaget. Den har en klar estetisk kvalitet med henvisninger til de eksisterende master med sin fagverkskonstruksjon, men heri ligger også svakheten i forslaget; den er for lik Statnetts eksisterende master. Strukturen kunne med hell vært enda mer konsekvent i utførelsen for oppheng og jordleder for å oppnå de ønskede skulpturelle kvaliteter. Mastene er beskrevet belyst med LED-lys. Denne effekten savnes vist da den ville underbygget formene på en bedre måte. Festepunkt for topplinene er et svakt punkt som ikke er helt løst. Prosjektet er et godt forslag til skulpturmastkonkurransen og gis derfor innkjøp. Masten er formet som bokstaven Y. Et lett gjenkjennelig tegn i landskapet. Konstruksjonen gir en enkel og funksjonell ledningsbærer, med to ben av trekantformet tverrsnitt i skaft og bærearmer. Y-stolpen belyses i rommet mellom de to bena med LED-armatur. Y-stolpen kan utføres i kjente materialer med valmgalvanisert stål, som kles med påsveiset rustfritt stål. Det gir på denne måten konstruksjonsstålets styrke og det polerte rustfrie stålets overflate og utseende. Vedlikeholdsmessig er dette en gunstig konstruksjon hvor spenningsforskjeller på materialer må tas høyde for i videreutvikling, og dette foreslås løst på en troverdig måte. Y-stolpen er et elegant og godt gjennomført forslag, den oppfyller alle kriterier og er vakkert presentert. Vedlikehold kan være vanskelig på grunn av isolatorenes innbyrdes plassering. Den kan realiseres med små tilpasninger. Masten har enkle former som minimaliserer synligheten, men det kan diskuteres om den foredler rasteplassen og stedet som ønsket. Juryen synes likevel at den er et eksempel på en mast som med fordel kunne stått langs en hel kraftledningstrasé og dermed blir den mer en designmast enn en skulpturmast. Med tanke på at Y-stolpen er en mast godt egnet til generell og gjentatt bruk, har juryen valgt å gi dette forslaget innkjøp.

6 10 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 11 hedrende omtaler Hedrende omtale: Motto: Spenningsfelt Forfatter: Siv.ark MNAL Ragnar Os Samtalepartner: Siv.ark MNAL Christian Celius Bjørvik, Oppriss av mast med LED-lys (til v) Situasjonsplan og perspektiv (under) Jury, sign dato Forslaget Spenningsfelt er en rammekonstruksjon utført i stål. Innenfor stålrammen festes metallstag for oppheng av isolatorer. I tillegg spennes en vev av «stråleformede» stagformasjoner opp innenfor stålrammen. Hver av strålekonfigurasjonene har et startpunkt langs rammens indre side og skyter ut i vifteform mot motstående side av rammen. Gjennom induksjon får således hvert av stagene en ladning som kan utnyttes. I hvert av strålekonfigurasjonenes startpunkt knyttes metallstagene til transformator, LEDpanel og jordkontakt. I den andre enden har hvert stag en ujordet, isolert innfestning i stålrammen. På den måten vil elektromagnetisk stråling fanges opp av stagene og gi konsentrert spenning inn mot LED-paneler i strålekonfigurasjonens startpunkt. Forfatteren ønsker at kraftlinjenes tilstedværelse ved Heia blir en positivt ladet hendelse som tilfører stedet estetisk og arkitektonisk kraft. Den nye skulpturmasten skal markere Heias posisjon i det store, omkringliggende landskapsrommet. Masten underbygger Heias potensial som festivalområde, markedsplass og startsted for turer. Prosjektet svarer godt på alle programmets kriterier. Det må imidlertid utvikles med hensyn til sidevind, ujevn islast og linebrudd. Ved fastholding av linene blir det vanskelig å ta opp kreftene i lineretningen. Forslaget har en klar og ny form og oppleves som noe positivt annet enn eksisterende master og gis hedrende omtale. Perspektiv med mast Øvrige deltakere I det følgende presenteres de øvrige 50 utkast i rekkefølge etter mottak. Plasshensyn begrenser utfyllende opplysning om forfatterne bak de ulike forslagene. Hedrende omtale: Motto: Stella Polaris Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus (se også s 3) Prosjektets visjon er å oppføre en mast som vil bidra positivt og symbolsk til utviklingen av stedet og Balsfjord kommune. Forslaget søker bevist i sin form vekk fra det klassiske bildet av standard master med sin klare sirkulære form. Dette for å markere Heia som et symbolladet omdreiningspunkt for kultur- og naturopplevelse. Stella Polaris er konstruert som en 60 meter høy sirkel i stål, som på nærmest magisk vis, balanserer og innrammer landskapet med sin presise form. Den enorme og spinkle ring-konstruksjonen holdes i posisjon av 12 forspente kabler som er hjulets eiker og gir formen sin konstruktive styrke. Det er et esoterisk og flott forslag som viser stor forståelse for sirkelens formale og konstruktive kompositoriske egenskaper. Forslaget er vakkert og poetisk presentert i tegning og form. Juryen er usikker på om den enorme konstruksjonen er rett svar på oppgaven og mener at det er stor fare forbundet med å føre begge ledingstraseer gjennom en og samme konstruksjon. Dersom denne ene konstruksjonen bryter sammen vil all strømforsyning bli brutt. En endring med å føre kun ett kabelspenn gjennom masten og dermed halvere størrelsen kunne være et alternativ, men da vil den flotte konstruksjonen miste sin logiske struktur med eiker og diagonaler. Det er også problemer forbundet med å spenne kablene og isolatorene fast. Forslaget berømmes likevel og er et viktig innspill i diskusjonen i juryens arbeid og gis hedrende omtale. Situasjonsplan (til v) Oppriss av mast (over) Perspektiv med mast (under) Motto: Lysbærere Forfatter: Arkitekt Fantastic Norway AS, Skulptør Hilmar Frediksen og Ingeniør Ole Wroldsen, Motto: Mikado Forfatter: Acona Technopole AS, Stavanger Med Atsite Landskap, Procon Stavanger, Kema Nederland BV Motto: Kulturbæring Forfatter: Arkitektfirmaet Toyberg-Frandzen A/S MAA PAR,, Danmark Motto: Oaksi Forfatter: Christian Sandberg Olavsen M.Arch MNAL og Marion Gardette M.Arch MNAL, Motto: VVV Forfatter: Hilde & frk. Hilde arkitekter mnal,

7 12 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 13 Motto: Staver Forfatter: Thomas Thorsnes Arkitekter As og Frost produkt as, Motto: Rein Energi Forfatter: Ghilardi+Hellsten arkitekter, Motto: Kretsløp Forfatter: Design*Hub Norway, v/nuno Arkitekter AS, Ogle Noor LTD, Intero AS og Enzo Finger Design AS, Motto: Triangle walks Forfatter: Siv.ark. Håkon Berger og Siv.ark MNAL Atle Leira, Motto: Fjällbjörk Forfatter: Isabel Gonzaga Arkitektur, Årsta, Sverige Motto: Full tenning Forfatter: Bjarne Schläger light+architectur,, Danmark Motto: Wrapping Forfatter: Element Arkitekter AS, Motto: Rein kraft Forfatter: Eva Widenoja, Industridesigner MNID, Elisabeth Thuv, siv.ark.mnal og Christian Aastorp, Motto:Tre jättar Forfatter: Arkkitehdit Hannukari & Mäkipaja Oy, Helsinki, Finland Motto: Korpfjädrar Forfatter: Ab Design Studio Muotohiomo Oy, Helsinki, Finland Motto: Træ Forfatter: Siv. Ark. Nils Henrik Stensrud og Siv.Ing/MNID Mats Mathiesen, Trondheim Motto: Triad Forfatter: Point Supreme Architects, Athen, Hellas Motto: EV Forfatter: Flush architects I/S, Matosinhos, Portugal Motto: Synergi Forfatter: Skaara Arkitekter AS Motto: Velkommen til Nordkalotten, kjære Forfatter: Siv.ark Nicca Gade Christensen, Siv. ark Petter Løken og Siv.ark Sturla Sandsdalen, Motto: Med himlen som tak Motto: Aurora Borealis Motto: At klatre mod himlen

8 14 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 15 Motto: Coarvvus Motto: Spir Motto: Kultur-skulptur Motto: Gevir Forfatter: DRZ Arkitekter og ISC Rådgivende Ingeniører A/S,, Danmark Motto: Ballong Forfatter: Onoffice Architects, Porto, Porugal Motto: Balance Forfatter: John Nielsen Design, Kongens Lyngby, Danmark Motto: Fibermasten Motto: Sæivâs Motto: Heia_Vingespenn Motto: Yggdrasil Forfatter: M.March. Andreas Fadum Haugstad, Motto: Sol og vann Forfatter: Arkitekt MNAL Knut Wøllo, Sandvika Motto: Krystallskogen Forfatter: Naruse Inokuma Architects, Tokyo, Japan Motto: Spenning Forfatter: Blue Design, Motto: Spire! Forfatter: Contextual, Motto: Vax Forfatter: Shine Ribe Arkitektur, Motto: Fanget i kjærlighetsstrømmen Forfatter: Xavier Valverde, Motto: Trekkmaster Forfatter: RDTW ReverDrageTomaWalk Arkitekter, Motto: Its something about the sun Forfatter: JDS,, Danmark

9 16 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Motto: Heias øyne Forfatter: Yran & Storbraaten, Arkitekter AS, Motto: Deadwood Forfatter: Lie Øyen arkitekter AS, Motto: Lala Forfatter: Christian Dehli Dipl.Arch. ETH, Mario Beeli Dipl.Arch. ETH,, Andrea Grolimund Msc.Arch. ETH, Zürich, Sveits Motto: Mast version 2.0 Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus Motto: Højt mot nord Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus Motto: Rusten dans Forfatter: Sivilarkitekt Julian Kobus, Bergen Motto: Kofta Forfatter: Arkitekt, Stud. Ph.d OleEgholm Pedersen, Århus og Arkitekt Professor Karl Christiansen, Højbjerg, Danmark Motto: Trefot Forfatter: Anders Lind, Arkitekt MAA,, Danmark Motto: First nation tatoo Forfatter: Lab 71 og Ateljé Stockholm

Vedlegg 4 Notat om spesialmaster

Vedlegg 4 Notat om spesialmaster Tilleggssøknad Lyse-Stølaheia Oktober 2014 Vedlegg 4 Notat om spesialmaster NOTAT OPPDRAG 420 kv kraftledning Lyse Stølaheia DOKUMENTKODE 126112 TVF NOT - 001 EMNE Vurdering av bruk av spesialmaster TILGJENGELIGHET

Detaljer

TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON

TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON BEGRENSET ARKITEKTKONKURRANSE TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON JURYRAPPORT 26.05.2014 Prosjekt: Puls undergang av Pir II AS og Dr. tech Kristoffer Apeland AS 1 1. KONKURRANSENS GJENNOMFØRING Konkurransen

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE FOR MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN, RANDABERG

ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE FOR MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN, RANDABERG KO NK U RR A N S E P R O G R A M ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE FOR MARITIMT VITENSENTER, RANDABERG Side 2 2014-2015 1. INNHOLD 2. Innledning 4 3. Tiltakshaver 5 4. Deltakere i prosjektet 6 5. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk?

Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk? SINTEF Byggforsk Karine Denizou, Sigurd Hveem og Berit Time Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk? KMB-forprosjekt (NFR) «Fellessatsing Tre» 409 Prosjektrapport 2007

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget Side 4-7: Mulig lokalisering av kunstprosjektene Vestibylen (side 4) Storsalen, kammersalen,

Detaljer

Økern sentrum ANS Økern sentrum arkitektkonkurranse Juryprotokoll

Økern sentrum ANS Økern sentrum arkitektkonkurranse Juryprotokoll Økern sentrum ANS Økern sentrum arkitektkonkurranse Juryprotokoll Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Mål med konkurransen... 2 Jury... 3 Alle de innleverte forslagene er evaluert... 3 Evalueringskriterier...

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Når kraftselskapene planlegger å bygge nye luftledninger, bør de ha en klar designstrategi på et tidlig tidspunkt i prosessen. Spesielt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Byggeskikkveileder for Alta kommune

Byggeskikkveileder for Alta kommune Byggeskikkveileder for Alta kommune Innholdsfortegnelse Forord.......................................... 3 Alta kultur og historie.............................. 4 Bygningshistorikk...................................

Detaljer

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø 2 3 i n n h o l d 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Detaljer

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e 20 1 2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er

Detaljer

Juryrapport - En by å leve i Idèkonkurranse om utvikling av Strømsø sentrum, Drammen

Juryrapport - En by å leve i Idèkonkurranse om utvikling av Strømsø sentrum, Drammen Juryrapport - En by å leve i Idèkonkurranse om utvikling av Strømsø sentrum, Drammen Forord Tiltakshaver Drammen kommune har i samarbeid med Future Built (tidligere By- og boligutstillingen Oslo-Drammen)

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE ET IDÉ- OG VEILEDNINGSHEFTE I π DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE Elisabeth Killie Kanebog Heftet er utarbeidet med støtte av RENATEsenteret OM FORFATTEREN. Elisabeth Rebekka Killie Kanebog Født 1972.

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONKURRANSEGRUNNLAG ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og designkonkurranse 11.03.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge og anleggskontrakter etter

Detaljer