norske arkitektkonkurranser 432

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norske arkitektkonkurranser 432"

Transkript

1 norske arkitektkonkurranser 432 Utgiver: Norske arkitekters landsforbund - Bilag til: arkitektnytt nr 08/10 sep 2010 ÅPEN, internasjonal ARKITEKTKONKURRANSE SKULPTURMAST PÅ HEIA I BALSFJORD STATNETT VINNER: Bystrup, Arkitekter og designere, MOTTO: SPEILVEGGEN

2 3 innkjøp norske arkitektkonkurranser norske arkitektkonkurranser 2. premie 2 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord skulpturmast på heia i balsfjord Juryens generelle kommentar Bakgrunn og formål I forbindelse med FoU-programmet «Miljøtilpasning av kraftledninger», har Statnett som et delprogram utlyst en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse om skulpturmast på Heia i Balsfjord kommune i henhold til bestemmelsene i Lov om Offentlige anskaffelser. Den ble kunngjort gjennom de offisielle databasene Doffin (nasjonalt) og TED (europeisk). Konkurransen har vært et samarbeid med NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) Konkurransen var åpen for arkitekter/sivilarkitekter, med godkjent eksamen i henhold til EUs Arkitektdirektiv eller tilsvarende nivå, eller arkitektfirmaer med deltakende personale med slik kompetanse. Det ble oppfordret til å etablere deltakerteam med tverrfaglig kompetanse, men ikke stilt krav om dette. Utlyst: Innlevering: eller være NAL i hende senest Statnett står overfor store utfordringer for å få på plass fremtidig infrastruktur for elektrisk kraft. Det gjelder både internt i Norge og til naboland. Statnett skal sørge for sikker strømforsyning til det norske samfunnet, være en pådriver for gode klimaløsninger og legge til rette for verdiskaping. Det planlegges en ny kraftledning mellom Ofoten og Hammerfest som er viktig for sikker kraftforsyning til de nordligste fylkene og gir rom for CO2-fri kraftproduksjon. Oppgaven med å utforme en skulpturmast er et supplement til Statnetts øvrige utviklingsarbeid. Vanligvis vil det være ønskelig at en kraftledning i størst mulig grad går i ett med landskapet. Betydelig arbeid legges ned i å finne den ledningstraséen som gir minst silhuettvirkning og å unngå nærhet til stier og ferdselsveier generelt. Mange steder kamufleres master og liner med maling eller matting og isolatorer lages i komposittmateriale for å unngå refleksjon fra sollys. Noen steder må imidlertid master med nødvendighet plasseres slik at de vil dominere eller i alle fall være en markant del av landskapsrommet. Statnett tror at det er behov for konstruksjoner som utformes spesielt med tanke på å vises, og å virke sammen med andre elementer i et slikt landskapsrom. Det er alt utviklet nye master for urbane strøk, og eksisterende konstruksjoner for standard master skal vurderes med tanke på miljø og stedstilpasning. Et nytt tiltak er det Statnett kaller «Skulpturmast» hvor man erkjenner at master ikke er usynlige, men arbeider bevist med det visuelle og estetiske uttrykket. Målsettingen for oppgaven er derfor å få idéer og forslag til utforming og materialvalg, mer enn ferdig utviklede konstruksjoner til en ny mast plassert på Heia i Balsfjord. Stedet; Heia Heia i Balsfjord kommune er et sentralt sted for lokal samisk kultur, med bla årlig festival. I tillegg er Heia også et utgangspunkt for friluftsliv og turer. En ny 420 kv-ledning, Ofoten-Balsfjord, krysser E6 ved rasteplassen Oversiktskart som viser områdets beliggenhet ved E6 og mastens plassering på Heia på Heia parallelt med eksisterende ledning og vil derfor oppleves som forholdsvis dominerende. Med denne erkjennelsen ønsker Statnett å bygge en Skulpturmast på dette stedet. Balsfjord kommune har planer om å utvikle et samisk kultursenter ved rasteplassen. Statnett ønsker med denne konkurransen å bidra positivt til utviklingen av stedet. Juryen har vært på befaring på tomta og erfaringer fra møte med stedets geografiske beliggenhet, natur, kultur og aktiviteter er tillagt stor vekt i vurderingen av innkomne forslag. Oppgaven dreier seg om å utforme en skulpturmast som skal plasseres på Heia og som forholder seg til dette konkrete stedet og landskapsrommet der. Bedømmelsen Det er avholt 5 jurymøter i tillegg til samlet befaring på Heia og individuelle arbeidsperioder. Forslagene er gjennomgått av juryen i plenum, først uten så med kommentarer fra teknisk komité. Etter gjennomgang med kommentarer fra teknisk komité har enkelte prosjekter falt ut av videre juryering. Denne vurderingen har ikke vært endelig og prosjekter som falt ut er gitt muligheten til gjenvurdering. I alt kom det inn 60 forslag hvorav 57 er tatt opp til vurdering. 3 er avvist grunnet for sen innlevering. Jury - Håkon Borgen, Konserndirektør, Statnett, juryens leder - Thordur Gudmundsson, Adm. Direktør, Landsnet - Geir Bruun, Seksjonsjef, Statnett - sivilarkitekt MNAL Eli Synnevåg oppnevnt av NAL - sivilarkitekt MNAL Jonas Norsted oppnevnt av NAL Jurysekretær: Sivilarkitekt MNAL Christian Dahle, NALs Konkurransesekretariat Teknisk komité oppnevnt av Statnett: -Ivar Brovold, (leder) Ingeniør i Kraftledningsavdelingen mekanisk prosjektering, Statnett -Kjell Åge Halsan, Sivilingeniør i Kraftledningsavdelingen elektromekanisk prosjektering, Statnett -Rolv Geir Knutsen, Rådgiver Linhuhönnun -Arni Björn Jónasson, Rådgiver Linhuhönnun Konkurransefunksjonær: Sivilarkitekt MNAL Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund NAL Premiering 1. premie NOK Motto: Speilveggen (side 4-5) 2. premie NOK Motto: Verdens største reinsdyr Forfatter: Lalaland AS Studio for landskap og arkitektur, v/ L.ark MNLA Kyrre T. Westengen Siv.ark MNAL Iwan Thomson (side 6) 3. premie NOK Motto: Kollkoll Forfattere: Arkitekt Toomas Tammis Arkitekt Paco Ernest Ulmann, Tallinn (side 7) Til grunn for juryens vurderinger ligger kriteriene fra konkurranseprogrammet: i uprioritert rekkefølge: Masten(e)s formgiving i forhold til innbyders uttrykte forventninger Materialbruk i forhold til miljøaspekter og drift/vedlikehold Skulpturell effekt på nær og lang avstand, herunder lyssetting Arkitektonisk form og detaljering Konstruktiv realisme og byggbarhet Økonomi Områdeplanen De innkomne forslagene er i seg selv et verktøy i forhold til kriteriene i konkurranseprogrammet. Viktigste momenter for bedømmelsen er at forslagene, utover å oppfylle kriteriene, må ha en iboende unik skulpturell kvalitet som gjør masten til noe mer enn et konstruktivt designobjekt. Skulpturmasten må være en attraksjon som vekker begeistring og positive følelser og være noe som egner seg spesielt godt på Heia. Juryens konklusjon Juryen er imponert over antall og kvalitet på de innleverte forslag. Det gis her en særskilt redegjørelse for vurderingen av de premierte og innkjøpe forslagene samt hedrende omtale. innkjøp NOK Motto: Mot lyset Forfattere: Siv.ark Nicca Gade Christensen, Siv.ark Petter Løken og Siv.ark Sturla Sandsdalen, (side 8) Innkjøp NOK Motto: Y-stolpen Forfatter: Bystrup, Arkitekter og designere (side 9) Hedrende omtale Motto: Spenningsfelt Forfatter: Siv.ark MNAL Ragnar Os, Samtalepartner: Siv.ark MNAL Christian Celius Bjørvik (side 10) I tillegg ønsker juryen å kort å vise de forslagene som ikke har nådd helt opp, da de alle har vært viktige og gode innspill i en svært god og spennende konkurranse. De best rangerte forslagene har likevel skilt seg klart ut. Juryen har etter nøye gjennomganger og vurderinger valgt å tildele tre forslag til premiering, to innkjøp og to hedrende omtaler. De premierte, innkjøpte og hedrende omtalte forslagene oppfyller konkurransekriteriene. De har alle elementer som tilfører oppgaven noe verdifullt i tillegg til at de vekker entusiasme og tilfører Heia noe positivt. De har elementer av humor, kultur, økonomi, god formgivning og utviklingspotensiale. Viktigheten av begrepet Skulpturmast har blitt aksentuert i vurderingen i den forstand at det er en unik mast for og på Heia, ikke et designelement som kan settes opp langs en hel kraftleding. Ut fra en helhetlig vurdering mener juryen at Speilveggen er det forslaget som best svarer på oppgavens kriterier og har det beste potensialet for å gi Heia og Balsfjord et unikt positivt tilskudd. Juryen velger å gi første premie til forslaget Speilveggen. På bakgrunn av dette, og at momenter fra juryens kritikk tas til følge, innstilles forfatteren av Speilveggen til videre oppdrag med prosjektering av skulpurmast på Heia. Hedrende omtale Motto: Stella Polaris Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus v/ Arkitekt MAA Henrik Højmose Olesen Arkitekt MAA Morten Høyer Arkitekt MAA Rune von Appen Elsgart Arkitekt MAA Claus Sandgaard Pedersen Arkitekt MAA Troels Lærke (side 10) Øvrige, ikke premierte forslag (sidene 11-16)

3 4 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 5 5 vinner av konkurransen vinner av konkurransen 1. premie NOK Motto: Speilveggen Forfatter: Bystrup, Arkitekter og designere Oppriss av masten (til venstre) Fra beskrivelsen: I den påsatte bekledningen av rustfritt stål er det etset inn et mønster, som kun er synlig for dyr, og som gjør at de kan skille masten fra virkeligheten. En teknologi som er utviklet til bruk i høyhus slik at fugler ikke flyr inn i glasset. Situasjonsplan og teknisk informasjon fra beskrivelsen Perspektiv av området illustrert med to master Perspektiv med mast Speiling av naturen juryens kritikk Det store elementet, som måler 34,5 meter i høyden, og 32,5 meter i bredden, står som en illustrasjon på det vakre naturlandskapet ved Heia. Den er et vitnesbyrd om at naturen er en sensasjon i seg selv, på dette spesielle stedet. Mange kommer hit for å oppleve naturen og gå på vandring. Her vil ikke masten forstyrre synet av naturen, men bare stå som en avspeiling. Formen en av de enkleste tilnærmet lik kvadratisk litt høyere enn bred har dermed tatt høyde for persepsjonen. Formen oppleves som valgt og ikke designet. Konstruksjonen er beskrevet som et enkelt rammeverk i gitterkonstruksjon i vinkelstål, i nødvendig utførelse for å opprettholde de konstruktive krav. Rammeverket er kledt med polert rustfritt stål med skjulte beslag som gir den ønskede speiling av landskapet. Speilveggen er et innovativt og spennende forslag, som både integreres i og står utenfor landskapet. Konstruktivt er den enkel men realiserbar. På grunn av de store lastene må tykkelsen på veggen utforskes uten at det går utover den gode idéen. Store vindkrefter vil bli en utfordring for konstruksjonen og må utvikles i videre prosjektering. Miljømessige forhold som fuglekollisjoner og blending av bilister/luftfart ved refleksjon fra sola må vurderes. Holdbarhet og vedlikehold av overflaten på konstruksjonen må utforskes videre med tanke på stedets klimatiske situasjon. Konklusjon Speilveggen er både ny og annerledes men samtidig i harmoni med miljøet og stedet. Gammelt og nytt synkroniseres i en enkel arkaisk form; kvadratet. Formen og materialet er ikke innovativt, men bruken og skalaen. Forslaget er vakkert, enkelt og overbevisende beskrevet i tekst, bilde og tegning. Forslaget er illustrert både med en mast og to master. Juryen mener at alternativet med en mast er å foretrekke, da den skulpturelle kvaliteten ved en mast forsterker det unike ved forslaget. Dette er et prosjekt som vil vekke entusiasme og begeistring og forfatteren innstilles til videre oppdrag med prosjektering og tildeles 1. premie.

4 6 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord premie 3 premie 2. premie NOK Motto: Verdens største reinsdyr Forfatter: : Lalaland AS v/ L.ark MNLA Kyrre T. Westengen og siv.ark MNAL Iwan Thomson 3. premie NOK Motto: Kollkoll Forfattere: Arkitekt Toomas Tammis og Arkitekt Paco Ernest Ulmann Tallinn Oppriss nord Situasjonsplan, Heia Illustrasjoner med mast Situasjonsplan, Heia Illustrasjoner av ulike former og tekniske løsninger Illustrasjoner med master Bildet av et reinsdyr er morsomt, vekker begeistring og er integrert i samenes kultur. Det er et forslag som vipper på kanten til å være kitch og der ligger også styrken. Det er tørt og fint tegnet ut som et seriøst ment prosjekt, men det mangler løsninger for å gjøre det helt konstruktivt troverdig. Forslaget vil egne seg som en turistmagnet og vil foredle turistvirksomheten i området. Dette er et objekt folk vil kjøre langt for å se. Reinsdyret består av en fagverkskonstruksjon, delvis kledd med valsete perforerte aluminiumsplater. Kledningen vil gi skulpturen volum og refleksjon av lys. Skulpturmasten bygger på de konstruktive prinsippene som er benyttet i dagens master. Forslaget kunne vært mer konsekvent og lengre utviklet ved at geviret ivaretok traversbjelkens funksjoner. På tross av at prosjektet er realiserbart med tilpasninger, vil disse endringer medføre en annen karakter på den skulpturelle kroppen. Reinsdyrets slanke ben blir adskillig kraftigere og idéen mister sin klarhet. Økonomisk vil det være dyrt både å bygge og vedlikeholde denne masten. Det er en del vanskeligheter og usikkerheter i forhold til konstruktiv realisme og byggbarhet. Overgangen mellom travers og horn til resten av konstruksjonen byr på utfordringer. Store laster gir usikkerheter til endelig utseende og proporsjoner. Det er en komplisert konstruksjon som ikke helt er gjort rede for. Forslaget har likevel vært et viktig bidrag til å diskutere hva en skulpturmast er, og juryen har derfor valgt å gi prosjektet 2. premie. Forfatterens målsetting er å lage en skulpturell og stabil mast, med en form som åpner for flere variasjoner estetisk tilpasset omgivelsene. Utformingen skal referere til lokale kulturelle stedsegenskaper. Forslaget baserer seg på stå-isolatorer og ny innovativ material- og teknologibruk. Konstruksjonen tar utgangspunkt i Shukovtårnet i Moskva og har videreutviklet det til en hyperboloidisk mast med seks grener. Forfatteren beskriver masten som bygget i treverk med et minimalt tverrsnitt og innsatt med brannhemmende og værbestandige midler. Koblingene er i varmgalvanisert stål. Kraftledninger kobles til mastene med spesialkonstruerte stå-isolatorer i komposittmateriale. Toppliner for jording festes også på en egen høyere kjegle. Kollkoll er en kraftig og interessant struktur som løser oppgaven på en spennende måte. Masten har tydelige skulpturelle kvaliteter. Dette er en skulpturmast med sofistikert form og struktur. To master med ulike formasjoner kunne godt leve opp til konkurransens formål. Juryen mener at den muligens aller best står alene som én mast da det unike ved skulpturens kvalitet kommer best til syne som en enkelt mast. Juryen tror at forslaget like gjerne kan utføres i stål som i tre, da alle forbindelsene likevel er i stål og det karakteristiske ved denne masten er struktur og form, ikke materialet. Det er store usikkerheter ved faseoppheng/isolatorkonfigurasjon. Svært store krefter skal overføres via komposittisolatorer. Geometri i toppen for innfesting av faseliner og toppliner er uavklart. På grunn av store laster vil trekonstruksjonen bli betydelig mer massiv enn vist på plansjen. Ved bruk av tre må impregneringsmetode og brannhemmende behandling vurderes. Forslaget er formalt og konstruktivt et av de mest interessante og juryen har derfor valgt å gi det 3. premie.

5 8 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 9 innkjøp innkjøp Innkjøp NOK Motto: Mot lyset Forfattere: Siv.ark Nicca Gade Christensen, Siv.ark Petter Løken Siv.ark Sturla Sandsdalen, Innkjøp NOK Motto: Y-stolpen Forfatter: : Bystrup, Arkitekter og designere, Situasjonsplan med forslag til besøkssenter og galleri Perspektiv med mast (under) Situasjonsplan og illustrasjon av designmast Perspektiv med mast (under) Nordlys LED-lys (under) Forslaget viser en teknisk godt gjennomført mast som er fullt ut realiserbar. Situasjonsplanen og beskrivelse viser også tanker om et mulig besøkssenter for utvikling av turistvirksomheten og utforming av dette området. Den formmessige inspirasjonen til skulpturmasten tar utgangspunkt i to armer som strekker seg opp mot himmelen og lyset. Fra «hendene» henges konstruksjonen for oppheng av isolatorene og ledninger. Mastene utføres i konvensjonelle romlige stålfagverk fundamentert på betong. Konstruksjonen er basert på standard stålprofiler og sammenkoblinger som gir et nært slektskap til de eksisterende mastene. Det gir også prosjektet en god økonomi med minimalt vedlikehold. Formalt er masten tydelig og den har en skulpturell fjernvirkning. Det er imidlertid lite innovasjon og nytenkning i de konstruktive prinsippene. Alle sammenføyninger og materialer som brukes i de eksisterende mastene kan brukes i dette forslaget. Den har en klar estetisk kvalitet med henvisninger til de eksisterende master med sin fagverkskonstruksjon, men heri ligger også svakheten i forslaget; den er for lik Statnetts eksisterende master. Strukturen kunne med hell vært enda mer konsekvent i utførelsen for oppheng og jordleder for å oppnå de ønskede skulpturelle kvaliteter. Mastene er beskrevet belyst med LED-lys. Denne effekten savnes vist da den ville underbygget formene på en bedre måte. Festepunkt for topplinene er et svakt punkt som ikke er helt løst. Prosjektet er et godt forslag til skulpturmastkonkurransen og gis derfor innkjøp. Masten er formet som bokstaven Y. Et lett gjenkjennelig tegn i landskapet. Konstruksjonen gir en enkel og funksjonell ledningsbærer, med to ben av trekantformet tverrsnitt i skaft og bærearmer. Y-stolpen belyses i rommet mellom de to bena med LED-armatur. Y-stolpen kan utføres i kjente materialer med valmgalvanisert stål, som kles med påsveiset rustfritt stål. Det gir på denne måten konstruksjonsstålets styrke og det polerte rustfrie stålets overflate og utseende. Vedlikeholdsmessig er dette en gunstig konstruksjon hvor spenningsforskjeller på materialer må tas høyde for i videreutvikling, og dette foreslås løst på en troverdig måte. Y-stolpen er et elegant og godt gjennomført forslag, den oppfyller alle kriterier og er vakkert presentert. Vedlikehold kan være vanskelig på grunn av isolatorenes innbyrdes plassering. Den kan realiseres med små tilpasninger. Masten har enkle former som minimaliserer synligheten, men det kan diskuteres om den foredler rasteplassen og stedet som ønsket. Juryen synes likevel at den er et eksempel på en mast som med fordel kunne stått langs en hel kraftledningstrasé og dermed blir den mer en designmast enn en skulpturmast. Med tanke på at Y-stolpen er en mast godt egnet til generell og gjentatt bruk, har juryen valgt å gi dette forslaget innkjøp.

6 10 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 11 hedrende omtaler Hedrende omtale: Motto: Spenningsfelt Forfatter: Siv.ark MNAL Ragnar Os Samtalepartner: Siv.ark MNAL Christian Celius Bjørvik, Oppriss av mast med LED-lys (til v) Situasjonsplan og perspektiv (under) Jury, sign dato Forslaget Spenningsfelt er en rammekonstruksjon utført i stål. Innenfor stålrammen festes metallstag for oppheng av isolatorer. I tillegg spennes en vev av «stråleformede» stagformasjoner opp innenfor stålrammen. Hver av strålekonfigurasjonene har et startpunkt langs rammens indre side og skyter ut i vifteform mot motstående side av rammen. Gjennom induksjon får således hvert av stagene en ladning som kan utnyttes. I hvert av strålekonfigurasjonenes startpunkt knyttes metallstagene til transformator, LEDpanel og jordkontakt. I den andre enden har hvert stag en ujordet, isolert innfestning i stålrammen. På den måten vil elektromagnetisk stråling fanges opp av stagene og gi konsentrert spenning inn mot LED-paneler i strålekonfigurasjonens startpunkt. Forfatteren ønsker at kraftlinjenes tilstedværelse ved Heia blir en positivt ladet hendelse som tilfører stedet estetisk og arkitektonisk kraft. Den nye skulpturmasten skal markere Heias posisjon i det store, omkringliggende landskapsrommet. Masten underbygger Heias potensial som festivalområde, markedsplass og startsted for turer. Prosjektet svarer godt på alle programmets kriterier. Det må imidlertid utvikles med hensyn til sidevind, ujevn islast og linebrudd. Ved fastholding av linene blir det vanskelig å ta opp kreftene i lineretningen. Forslaget har en klar og ny form og oppleves som noe positivt annet enn eksisterende master og gis hedrende omtale. Perspektiv med mast Øvrige deltakere I det følgende presenteres de øvrige 50 utkast i rekkefølge etter mottak. Plasshensyn begrenser utfyllende opplysning om forfatterne bak de ulike forslagene. Hedrende omtale: Motto: Stella Polaris Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus (se også s 3) Prosjektets visjon er å oppføre en mast som vil bidra positivt og symbolsk til utviklingen av stedet og Balsfjord kommune. Forslaget søker bevist i sin form vekk fra det klassiske bildet av standard master med sin klare sirkulære form. Dette for å markere Heia som et symbolladet omdreiningspunkt for kultur- og naturopplevelse. Stella Polaris er konstruert som en 60 meter høy sirkel i stål, som på nærmest magisk vis, balanserer og innrammer landskapet med sin presise form. Den enorme og spinkle ring-konstruksjonen holdes i posisjon av 12 forspente kabler som er hjulets eiker og gir formen sin konstruktive styrke. Det er et esoterisk og flott forslag som viser stor forståelse for sirkelens formale og konstruktive kompositoriske egenskaper. Forslaget er vakkert og poetisk presentert i tegning og form. Juryen er usikker på om den enorme konstruksjonen er rett svar på oppgaven og mener at det er stor fare forbundet med å føre begge ledingstraseer gjennom en og samme konstruksjon. Dersom denne ene konstruksjonen bryter sammen vil all strømforsyning bli brutt. En endring med å føre kun ett kabelspenn gjennom masten og dermed halvere størrelsen kunne være et alternativ, men da vil den flotte konstruksjonen miste sin logiske struktur med eiker og diagonaler. Det er også problemer forbundet med å spenne kablene og isolatorene fast. Forslaget berømmes likevel og er et viktig innspill i diskusjonen i juryens arbeid og gis hedrende omtale. Situasjonsplan (til v) Oppriss av mast (over) Perspektiv med mast (under) Motto: Lysbærere Forfatter: Arkitekt Fantastic Norway AS, Skulptør Hilmar Frediksen og Ingeniør Ole Wroldsen, Motto: Mikado Forfatter: Acona Technopole AS, Stavanger Med Atsite Landskap, Procon Stavanger, Kema Nederland BV Motto: Kulturbæring Forfatter: Arkitektfirmaet Toyberg-Frandzen A/S MAA PAR,, Danmark Motto: Oaksi Forfatter: Christian Sandberg Olavsen M.Arch MNAL og Marion Gardette M.Arch MNAL, Motto: VVV Forfatter: Hilde & frk. Hilde arkitekter mnal,

7 12 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 13 Motto: Staver Forfatter: Thomas Thorsnes Arkitekter As og Frost produkt as, Motto: Rein Energi Forfatter: Ghilardi+Hellsten arkitekter, Motto: Kretsløp Forfatter: Design*Hub Norway, v/nuno Arkitekter AS, Ogle Noor LTD, Intero AS og Enzo Finger Design AS, Motto: Triangle walks Forfatter: Siv.ark. Håkon Berger og Siv.ark MNAL Atle Leira, Motto: Fjällbjörk Forfatter: Isabel Gonzaga Arkitektur, Årsta, Sverige Motto: Full tenning Forfatter: Bjarne Schläger light+architectur,, Danmark Motto: Wrapping Forfatter: Element Arkitekter AS, Motto: Rein kraft Forfatter: Eva Widenoja, Industridesigner MNID, Elisabeth Thuv, siv.ark.mnal og Christian Aastorp, Motto:Tre jättar Forfatter: Arkkitehdit Hannukari & Mäkipaja Oy, Helsinki, Finland Motto: Korpfjädrar Forfatter: Ab Design Studio Muotohiomo Oy, Helsinki, Finland Motto: Træ Forfatter: Siv. Ark. Nils Henrik Stensrud og Siv.Ing/MNID Mats Mathiesen, Trondheim Motto: Triad Forfatter: Point Supreme Architects, Athen, Hellas Motto: EV Forfatter: Flush architects I/S, Matosinhos, Portugal Motto: Synergi Forfatter: Skaara Arkitekter AS Motto: Velkommen til Nordkalotten, kjære Forfatter: Siv.ark Nicca Gade Christensen, Siv. ark Petter Løken og Siv.ark Sturla Sandsdalen, Motto: Med himlen som tak Motto: Aurora Borealis Motto: At klatre mod himlen

8 14 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Skulpturmast på Heia i Balsfjord 15 Motto: Coarvvus Motto: Spir Motto: Kultur-skulptur Motto: Gevir Forfatter: DRZ Arkitekter og ISC Rådgivende Ingeniører A/S,, Danmark Motto: Ballong Forfatter: Onoffice Architects, Porto, Porugal Motto: Balance Forfatter: John Nielsen Design, Kongens Lyngby, Danmark Motto: Fibermasten Motto: Sæivâs Motto: Heia_Vingespenn Motto: Yggdrasil Forfatter: M.March. Andreas Fadum Haugstad, Motto: Sol og vann Forfatter: Arkitekt MNAL Knut Wøllo, Sandvika Motto: Krystallskogen Forfatter: Naruse Inokuma Architects, Tokyo, Japan Motto: Spenning Forfatter: Blue Design, Motto: Spire! Forfatter: Contextual, Motto: Vax Forfatter: Shine Ribe Arkitektur, Motto: Fanget i kjærlighetsstrømmen Forfatter: Xavier Valverde, Motto: Trekkmaster Forfatter: RDTW ReverDrageTomaWalk Arkitekter, Motto: Its something about the sun Forfatter: JDS,, Danmark

9 16 Skulpturmast på Heia i Balsfjord Motto: Heias øyne Forfatter: Yran & Storbraaten, Arkitekter AS, Motto: Deadwood Forfatter: Lie Øyen arkitekter AS, Motto: Lala Forfatter: Christian Dehli Dipl.Arch. ETH, Mario Beeli Dipl.Arch. ETH,, Andrea Grolimund Msc.Arch. ETH, Zürich, Sveits Motto: Mast version 2.0 Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus Motto: Højt mot nord Forfatter: Kraft-værk Arkitekter MAA ApS, Århus Motto: Rusten dans Forfatter: Sivilarkitekt Julian Kobus, Bergen Motto: Kofta Forfatter: Arkitekt, Stud. Ph.d OleEgholm Pedersen, Århus og Arkitekt Professor Karl Christiansen, Højbjerg, Danmark Motto: Trefot Forfatter: Anders Lind, Arkitekt MAA,, Danmark Motto: First nation tatoo Forfatter: Lab 71 og Ateljé Stockholm

I forbindelse med FoU programmet Miljøtilpasning av kraftledninger er det som et delprogram utlyst åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast.

I forbindelse med FoU programmet Miljøtilpasning av kraftledninger er det som et delprogram utlyst åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast. StatNett Åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast I forbindelse med FoU programmet Miljøtilpasning av kraftledninger er det som et delprogram utlyst åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast. Bakgrunn og

Detaljer

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE NEDSTIGNINGSTÅRN Innbydelse Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum. Konkurransen

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET unidrain GlassLine unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace. Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon?

ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace. Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon? ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon? Hollywood har lenge hatt sin Walk of Fame, som preges av stjerner nedfelt i bakken. Trondheim vil nå

Detaljer

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Oppdrag: Rapportnavn: Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Teknisk og økonomisk vurdering, nytt konsept for eksisterende transformatorstasjon i Matre, Masfjorden

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

ARKITEKTKONKURRANSE MURHUS

ARKITEKTKONKURRANSE MURHUS ARKITEKTKONKURRANSE MURHUS av Morten Müller, Optiroc as Våren 2003 gjennomførte Optiroc en arkitektkonkurranse som gjaldt bolighus i mur og kombinasjonen mur/tre. Målsettingen var å komme opp med et antall

Detaljer

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK www.darkarkitekter.no D A R K ÅR 2014-2016/2017 ADRESSE Stavangergata 28, Voldsløkka, Oslo OPPDRAGSGIVER Oslo Kommune, Kultur- og idrettsbygg ENTREPRENØR - PROGRAM

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4. Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 15-Apr-07 Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Fem ulike oppgaver én konkurranse

Fem ulike oppgaver én konkurranse Fem ulike oppgaver én konkurranse Bicycle Open Pimp my bike Drammen Bike n ride Asker Cycle freeway Bærum Cycling city centre Oslo Ellen Haug, Civitas Tenk utenfor boksen! Kan levere forslag til deler

Detaljer

Urban Nature stasjonsprogram for T-banen. Reiulf Ramstad Arkitekter as

Urban Nature stasjonsprogram for T-banen. Reiulf Ramstad Arkitekter as Urban Nature stasjonsprogram for T-banen Ullernåsen stasjon Reiulf Ramstad Arkitekter as Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto: Roberto detrani, Reiulf Ramstad Arkitekter AS 39 Arkitektoppdraget Ullernåsen

Detaljer

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe 2015-1 elektriske peiser trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

RESULTATER vårkonkurransen 2011. Oslo Kamera Klubb. Jury

RESULTATER vårkonkurransen 2011. Oslo Kamera Klubb. Jury RESULTATER vårkonkurransen 2011 Oslo Kamera Klubb Jury Elisabeth Aarnes NORDPhotography Eva Storm Hanssen Moment Studio Sara Johannessen Scanpix/VG Statistikk Antall deltakere: 34 Enkeltbilder Farge papir

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Elements of Vision. PAROC panel solutions

Elements of Vision. PAROC panel solutions Elements of Vision PAROC panel solutions Panel System 2.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIR ROM FOR INDIVID- UALITET OG STORE ARKITEKTONISKE MULIGHETER. PRAKTISKE OG SPESIALKONSTRUERTE

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

Sykehjemsmøbler fra Völker Oppdag harmonien med en gruppering. Opplev den fullstendige funksjonaliteten.

Sykehjemsmøbler fra Völker Oppdag harmonien med en gruppering. Opplev den fullstendige funksjonaliteten. Sykehjemsmøbler fra Völker Oppdag harmonien med en gruppering. Opplev den fullstendige funksjonaliteten. Form følger funksjon. I følge den franske arkitekten Le Courbusier skal arkitektur følge menneskelige

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune Sandnes tomteselskap KF Tlf: 51 33 50 00 Org. nr.: 993 360 198 www.sandnes-tomteselskap.no Besøksadresse: Havnegata 15, 4306 Sandnes Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes INVITASJON TIL PREKVALIFISERING:

Detaljer

RJUKAN RING BYENS SCENE

RJUKAN RING BYENS SCENE SLÅ PÅ RINGEN LYS VANN BEPLANTNING BETONG RJUKAN RING BYENS SCENE Rjukan har i alle dager høstet av naturens ressurser. Allerede da man begynte å utnytte Rjukanfossens dramatiske krefter ble byens særlige

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Kommunedelplan Åndalsnes

Kommunedelplan Åndalsnes 1/28 Dagens plansituasjon Blanding av reguleringsplaner fra 1941-2009 (som ofte ikke stemmer overens med realiteten) Kommunedelplan Åndalsnes Patchwork av frimerker (for ikke å snakke om dusinvis dispensasjoner)

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS prosess 1 Dette hefte handler om prosessen vår. Her har vi prøvd å koke den ned til de viktigste valgene vi har tatt, milepælene

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

Skur 84, Sjursøya, Oslo

Skur 84, Sjursøya, Oslo Skur 84 Sjursøya, Oslo NAV A.S ARKITEKTER MNAL Tekst: Per Arne Bjørnstad, daglig leder NAV A.S Foto: nispe@datho.no 12 Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør: Leverandører Skur 84, Sjursøya, Oslo

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Foto: Kalle Sanner og Daniel Rybakken

Foto: Kalle Sanner og Daniel Rybakken Daylight Entrance, Stockholm 2008 2010 Daylight Entrance, Stockholm er en fast installasjon som ligger midt i Stockholm. Verket er basert på Rybakkens teori om at illusjonen av naturlig dagslys i et rom

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247 Til: Askim kommune Fra: Glava AS ved Norconsult Dato: 2013-04-30 Ny illustrasjoner og supplerende kommentarer til områderegulering Glava, Askim Om opplevelsen av nytt lager Fotomontasjene under viser fasader

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

JURYENS BEDØMMELSE OG KÅRING

JURYENS BEDØMMELSE OG KÅRING Buolbmát ja Deanu girkolaš oktasašráðði Polmak og Tana Kirkelige fellesråd JURYENS BEDØMMELSE OG KÅRING ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE - PLAN- OG DESIGN KIRKE TANA Arbeidsutvalget for kirke ved Tana Bru v/oppnevnt

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av .

Detaljer

NSB GARDERMOBANEN. q7.0s NSB Vis. Visuelt M il j ø.. KONTAKTLEDNINGSMAST

NSB GARDERMOBANEN. q7.0s NSB Vis. Visuelt M il j ø.. KONTAKTLEDNINGSMAST q7.0s Vis GARDERMOBANEN Visuelt M il j ø.. KONTAKTLEDNINGSMAST Innholdstegnelse 4.1.1. Master 4.1.1.0. Generelt... 3 4.1.1.1. Utplassering... 6 4.1.1.2. System... 7 4.1.1.3. Konstruksjon... 7 4.1.1.4.

Detaljer

Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen

Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen Å se gjennom å danse Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen Tegninger og ideer - Ina Eriksen, Oslo 26.8.2016 Foto: Nasjonalmuseet, Annar

Detaljer

Opprør mot høyhus på Strømmen

Opprør mot høyhus på Strømmen Opprør mot høyhus på Strømmen Strømmen Sparebank presenterte sin planer for planutvalget onsdag 13. mai i Skedsmo Rådhus. Forslaget har fortsatt 14-15 etasjer med boliger. (Kommunepolitikerne var forøvrig

Detaljer

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Lærerveiledning Stødighetstester Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Stødighetstester er et skoleprogram hvor elevene får jobbe praktisk med elektronikk. De vil

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

B r ø s e t klimanøytral bydel

B r ø s e t klimanøytral bydel B r ø s e t klimanøytral bydel Åpne parallelle oppdrag som metode for utvikling av en ny og klimavennlig bydel v/merete Wist Byplankontoret, Trondheim kommune b a k g r u n n Utvikling av Brøset som en

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

NY KIRKE I SOLA SENTRUM

NY KIRKE I SOLA SENTRUM NY KIRKE I SOLA SENTRUM Invitasjon til prekvalifisering Begrenset plan- og designkonkurranse Kirketomten. Foto: Sola kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKEN SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD SOLA KOMMUNE NY KIRKE

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Beskrivelse av bygg og sted Vålandshaugen barnehage er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av 9 piloter i Framtidens byer, et samarbeid

Detaljer

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon 10/11 Innhold Quadri*Sil strekkisolatorer 3 Quadri*Sil strekkisolatorer 4 Quadri*Sil linjestøtte 5 Linjestøtteisolatorer: Beslag 6 Forsterket linjestøtte

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål TrioVing Line Dørvridere og skilt i TrioVing Line - dørvriderserie i skandinavisk design Form og funksjon TrioVing Line er beregnet på innvendige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og holdbarhet.

Detaljer

Vedlegg 4 Notat om spesialmaster

Vedlegg 4 Notat om spesialmaster Tilleggssøknad Lyse-Stølaheia Oktober 2014 Vedlegg 4 Notat om spesialmaster NOTAT OPPDRAG 420 kv kraftledning Lyse Stølaheia DOKUMENTKODE 126112 TVF NOT - 001 EMNE Vurdering av bruk av spesialmaster TILGJENGELIGHET

Detaljer

Pipeløse peiser. Kontakt vår lokale forhandler om et større sortiment, eller gå inn på www.bioflame.no

Pipeløse peiser. Kontakt vår lokale forhandler om et større sortiment, eller gå inn på www.bioflame.no 2014 Pipeløse peiser Siste nytt innen 2. generasjon biopeiser med sikker påfylling og bruk Høy kvalitet, høy sikkerhet og godkjent DIN-TÜV. Gir varme opptil 3500W. Kontakt vår lokale forhandler om et større

Detaljer

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring NEX# LEVEL SIKKERHET ThyssenKrupp Rulletrapper 2 3 01 FALLSIKRINGER VELKOMMEN TIL NEX# LEVEL 02 SIKKERHET 03 FORSKRIFTER 04 UTFØRELSE 05 FABRIKK 06 LOKALT

Detaljer

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits Enkelt og eksklusivt I den vakre fjellbyen Zuoz i den vestlige delen av Sveits ligger et hus helt utenom det vanlige. Boligen fremstår som moderne og ny, men samtidig fast forankret i det originale. Innvendig

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første melketannen har falt ut. Mellomrommet er rammen, broen og det

Detaljer

INDIVIDUELLE KRITIKKER MEFJORDVÆR TEAM THULE. Motto: «Nokon kjem til å komme»

INDIVIDUELLE KRITIKKER MEFJORDVÆR TEAM THULE. Motto: «Nokon kjem til å komme» INDIVIDUELLE KRITIKKER MEFJORDVÆR TEAM THULE Motto: «Nokon kjem til å komme» Forfattere: - Håkon Matre Aasarød, arkitekt MNAL - Geir Nummedal, landskapsarkitekt MNLA - Atle Leira, arkitekt MNAL - Espen

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer

TP LITE HELGLASSVEGGER

TP LITE HELGLASSVEGGER TP LITE HELGLASSVEGGER DINE VISJONER KAN REALISERES KONSEPT TP Lite glassvegg er den optimale løsningen som gir frihet til å tegne og planlegge komplette innredninger innen konseptbygging. Dine behov og

Detaljer

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar Belysning i et historisk perspektiv Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar BELYSNING FØR Smie i Sinsenbakken,1903 Innføring av offentlig gatebelysning i Christiania

Detaljer

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler 1324 6 hjem som inspirerer bc 155 03 kr 85,00 møbler: 15 nye stoler fra MILANO arkitektur: Rijksmuseum i Amsterdam design: I verkstedet til Luca Nichetto foto: Tim Walkers magiske verden uteliv Linjelekre

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

Lag en krakk. Sløydoppgave 10.trinn

Lag en krakk. Sløydoppgave 10.trinn Lag en krakk Sløydoppgave 10.trinn Denne krakken kan lages av gjenbruksmaterialer som for eksempel drivved, eller vanlige ubrukte planker. Vi skal bruke vanlige planker. Du skal gi din krakk et personlig

Detaljer

Crawford Superior 42. Optimale løsninger. Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimale løsninger. Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimale løsninger Crawford Superior 42, modell Trend i Trafikkhvit farge (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjernstyrt kvalitet Generøs, enkel og moderne Med Crawford Superior 42 får

Detaljer

SIRKEL. Idekonkurranse for Mefjorvær. Unge formgivere 2014. groma 120914. Lina Broström Andrea Pinochet Laura Sæther

SIRKEL. Idekonkurranse for Mefjorvær. Unge formgivere 2014. groma 120914. Lina Broström Andrea Pinochet Laura Sæther SIRKEL Idekonkurranse for Mefjorvær Unge formgivere 2014 groma 120914 * Lina Broström Andrea Pinochet Laura Sæther INNHOLD 0,0 00 Sirkel: Sammenheng + + Tilnærming 1,0 01 Knutepunkt snusirkel Snusirkel

Detaljer

arkitektur i Japan Japan er historisk Japan er moderne

arkitektur i Japan Japan er historisk Japan er moderne arkitektur i Japan Vi har lenge drømt om å reise til Japan, og da AFAG ville gi oss reisestipend, hev vi oss rundt og bestilte billetter til Tokyo to uker senere. Vi er nå i gang med masteroppgaven hvor

Detaljer

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for:

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for: Halvledere Lærerveiledning Passer for: Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Halvledere er et skoleprogram hvor elevene får en innføring i halvlederelektronikk. Elevene får bygge en

Detaljer

Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på?

Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på? 1 Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på? 3 DET ER NATUREN SOM SKAL SPILLE HOVEDROLLEN IKKE HYTTA. En Ålhytte skriker ikke etter oppmerksomhet, men lar naturen

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for konstruksjonsteknikk Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Arne Aalberg 73 59 46 24 Førsteamanuensis Aase Gavina Reyes 73 59 45 24

Detaljer

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen.

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. Juryens kommentarer på bilder. Vibeke Seldal Kristiansen Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. tredje plass 8 poeng: Dette synes jeg var

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Element 3+1 DESIGNKONKURRANSE NEDSTIGNINGSTÅRN Åpen plan- og designkonkurranse for Samferdselsetaten i Oslo

Element 3+1 DESIGNKONKURRANSE NEDSTIGNINGSTÅRN Åpen plan- og designkonkurranse for Samferdselsetaten i Oslo NEDSTIGNINGSTÅRN Tårnet er satt sammen av fire like moduler montert i to kryssende stålrammer. Tre moduler er faste mens den fjerde er tilgangen og døren til tårnet. De tre faste modulene er av armert

Detaljer

ELEKTRISKE PEISER TRYGG PEISKOS UTEN PIPE

ELEKTRISKE PEISER TRYGG PEISKOS UTEN PIPE ELEKTRISKE PEISER TRYGG PEISKOS UTEN PIPE VRMT VELKOMMEN ldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elpeis skapes den unike stemningen av levende flammer, samtidig er peisen like

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglassløsninger for arkitektur på sitt beste Glassfasader er en integrert del av moderne arkitektur og bidrar til å skape imponerende bygninger. Structural glazing

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

klassetrinn Design og redesign 10. klasse 2016

klassetrinn Design og redesign 10. klasse 2016 EGET PROSJEKT Kan bjørkeskiver bli til noe jeg vil ha på veggen? Elevarbeid Ener Ungdomsskole Utforskning av dekorteknikker på betong, Elevarbeid Ener Ungdomsskole. KORT OM PROSJEKTET I denne perioden

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Prekvalifisering til parallelloppdrag

Prekvalifisering til parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Prekvalifisering til parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 PREKVALIFISERING TIL PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INVITASJON HENSIKTEN

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer