Mekatronikkdidaktikk. Av Morten Ottestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mekatronikkdidaktikk. Av Morten Ottestad"

Transkript

1 Mekatronikkdidaktikk Av Morten Ottestad

2 Sammendrag Denne artikkelen behandler temaet mekatronikkdidaktikk. Mekatronikk er et nytt fagområde som kombinerer flere veletablerte fagområder med tilhørende didaktikk. En mekatronikkingeniør er en systemarkitekt som skal kombinere forskjellige teknologier på en slik måte at et optimalt resultat oppnås. Dette krever både kunnskaper og ferdigheter innen de forskjellige disiplinene og i tillegg arkitektkunnskaper, kunnskaper om hvordan et multiteknologisk produkt skal sys sammen. Artikkelen søker å vise hvordan tradisjonell undervisning kan kombineres med produktbasert læring for å gi studentene de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å tilfredsstille de krav brukeren av kompetansen stiller. Skriftserien nr. (fylles ut av biblioteket) NN sider (fylles ut av biblioteket) X,- NOK (fylles ut av biblioteket) ISSN: (fylles ut av biblioteket) ISBN: (fylles ut av biblioteket) Emneord: Mekatronikk, didaktikk Høgskolen i Agder, 2003 Serviceboks 422, N-4604 Kristiansand Design: Høgskolen i Agder Omslag og innbinding: Edgar Høgfeldt A/S Sats og trykkeri: Trykkeriet, Høgskolen i Agder 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Hva er didaktikk? Hva er mekatronikk? Hvorfor oppsto mekatronikk? Hva er begrunnelsen for et mekatronikkstudium? Hvem er brukeren og hva ønsker denne? - Kvalifikasjonsanalyse Læringsmål for studiet Hvordan skal det undervises og læres? Læring gjennom produktutvikling Hva oppnås med produktbasert læring? Litteraturreferanser

4 4

5 1 Innledning Som et resultat av utviklingen innen programmerbar elektronikk oppsto en ny produktgruppe (mekatroniske produkter). Funksjonaliteten til disse produktene oppnås ved et samspill mellom mekanikk, elektronikk og software. For å utvikle disse produktene på en optimal måte ble det behov for en ny type fagfolk som både kjenner teknologiene og er i stand til integrere dem i ett produkt. Det ble derfor nødvendig å skape en ny type ingeniør som er mer generalist enn spesialist. En nyttig analogi kan her være forholdet mellom arkitekten og byggingeniøren. Utfordringen ved å skape denne typen ingeniør ligger dels i at det ikke finnes noen innarbeidet fagdidaktikk på dette området og dels at bredden er stor. Hensikten med denne artikkelen er å skissere en fagdidaktikk for mekatronikk. Artikkelen bygger på ti års erfaring med utdanning av mekatronikkingeniører. 2 Hva er didaktikk? Stortingsmelding 48 [3] definerer didaktikk som teorien for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring. For å utvikle en egen fagdidaktikk for mekatronikk må en da svare på følgende spørsmål: Hva skal undervises og læres (innholdsaspektet)? Hvordan skal det undervises og læres (formidlings- og læringsaspektet)? I hvilken hensikt eller hvorfor skal noe undervises og læres (målaspektet)? 3 Hva er mekatronikk? Mekatronikk er et kunstord sammensatt av mekanikk og elektronikk. Det oppstod i Japan på slutten av 60-tallet som betegnelse for de nye muligheter som kombinasjonen av maskinteknikk og mikroprosessorer åpnet for. Det eksisterer en hel rekke definisjoner på mekatronikk. Her følger to: Definisjonen til Massachusetts Institute of Technology (MIT) Mechatronics is the synergistic combination of mechanical engineering, electronics, control systems and computers, all integrated through the design process. [1] Definisjonen til Jacob Burr, DTU (Technical University of Denmark) Mekatronikk er en teknologi som både funksjonelt og romlig integrerer maskinteknikk med elektronikk og software i komponenter, moduler, produkter og sammensatte systemer. [2] 5

6 4 Hvorfor oppsto mekatronikk? En grunnleggende forutsetning for mekatronikk er mikroprosessoren. Den programmerbare elektronikken gjorde det mulig å erstatte mekaniske funksjoner med funksjoner i software. En funksjon realisert i software har mange fordeler. Den kan lett endres/modifiseres, den slites ikke, og den er som regel mye billigere enn en mekanisk funksjon. Et eksempel på utbytting av en mekanisk funksjon med en software/elektronikkfunksjon er tenningssystemet i en bil. Der en tidligere overførte informasjon om veivakselens posisjon via en aksling til en mekanisk fordeler som styrte tenningsrekkefølgen til sylindrene, vil en i dag måle veivakselens posisjon ved hjelp av en sensor. Denne posisjonsinformasjonen benyttes av en mikroprosessor til å styre tenningsrekkefølgen. Denne løsningen gir mindre vedlikehold, større fleksibilitet, lavere produksjonskostnader, enklere feildiagnose osv. De fordelene softwarefunksjoner har framfor mekaniske funksjoner, gir en drivende markedsmessig kraft som fører til nye typer av gamle produkter og til helt nye produkter. Disse produktene har fellesbetegnelsen mekatronikkprodukter. Mekatronikk-familiens trekk A/D Datamaskin hardware/software D/A signal tilpasning aktuatorer sensorer MEKANISKE SYSTEM 6

7 Det store spørsmålet er da hvem som skal utvikle denne nye produktgruppen. Hvilke krav i form av kunnskaper og ferdigheter stilles til produktutviklerne? For å få et svar på disse spørsmålene er det naturlig å gå til opprinnelsen for mekatronikk. Begrepet mekatronikk ble første gang brukt i Opphavsmannen var Ko Kikuchi som var og fortsatt er ingeniør hos Yaskawa. Yaskawa registrerte mekatronikk som varemerke i 1972, men friga det i Svaret på hvorfor mekatronikk nettopp oppsto i Japan, består av flere faktorer: Japan er en høyteknologisk nasjon med lite råvarer og høye lønnskostnader slik at økonomien er basert på å utvikle og selge avanserte produkter. Japansk næringsliv er basert på gigantiske multiteknologiske konsern som ofte har et bredt spekter av produkter. Japanske arbeidstakere har tradisjonelt vært svært lojale overfor sin arbeidsgiver og har ofte hatt et livslangt ansettelsesforhold til arbeidsgiveren. Dette har muliggjort svært lange opplæringsperioder (opptil 5 år), der den ansatte har ambulert fra avdeling til avdeling og på den måten skaffet seg kunnskaper og ferdigheter innen mange fagområder. Japansk ingeniørutdanning er noe annerledes enn den amerikansk/europeiske. Denne annerledesheten består i at det legges mindre vekt på teknologiske fag og mer vekt på naturvitenskapelige fag. Årsaken til dette ligger i den foran nevnte bedriftsinterne opplæringen som forventes å gi de nødvendige teknologiske kunnskaper og ferdigheter. Utvikling av mekatroniske produkter krever samarbeid på tvers av faggrenser, noe det japanske internopplæringssystemet legger til rette for. Kunsten å utvikle mekatroniske produkter er å fastlegge "en optimal oppdeling av kaken", dvs. å bestemme den optimale funksjonsdelingen mellom mekanikk, elektronikk og software. For å kunne gjøre denne oppdelingen kreves det at en har kunnskaper innen alle tre disiplinene. Mekatronisk produktutvikling er svært dynamisk. Den raske teknologiske utviklingen på prosessor- og softwaresiden medfører et løpende krav om endringer i arbeidsformen hos utviklerne. 5 Hva er begrunnelsen for et mekatronikkstudium? Utviklingen innen informasjonsteknologi og halvlederbasert sensorikk går meget raskt. Moors lov ser fremdeles ut til å holde stand, nemlig at datakraften dobles hver 18. måned. Dette medfører at software og elektronikk blir en naturlig del av flere og flere produkter. Dette medfører videre at behovet for systemarkitekter som kan teknologiintegrering, er økende. Dette er et faktum bedrifter og utdanningsinstitusjoner må ta inn over seg. 7

8 I den vestlige verden er det ikke vanlig med lange internopplæringsprogrammer, da dette vil være for risikabelt. En må derfor utarbeide et undervisningsopplegg for mekatroniske systemarkitekter, mekatronikkingeniører. Disse mekatronikkingeniørene må beherske et bredt kunnskapsfelt, noe som nødvendigvis må gå utover dybden. De vil bli mer generalister enn spesialister. Vi vil i framtiden også ha behov for spesialister, men flere produkter oppstår som en integrasjon av flere teknologier, og dermed vil behovet for generalister øke. Antall Spesialister Generalister tid 6 Hvem er brukeren og hva ønsker denne? - Kvalifikasjonsanalyse Brukeren kan være små og mellomstore bedrifter som ikke har råd til eller behov for spesialister innen alle involverte teknologier, eller det kan være store bedrifter som har spesialister som ikke fullt ut snakker sammen. Begge disse gruppene har behov for ingeniører som i tillegg til kunnskaper innen mekanikk, elektronikk og software også behersker systemintegratorens metoder og verktøy. Produktutvikling er en prosess som kan gjennomføres på mange måter, noen gode og andre ikke fullt så gode. Det er derfor viktig å ha teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring med denne prosessen. Dette gjelder spesielt for mekatronikkprodukter der det i utgangspunktet ikke er gitt hvilken type teknologi som skal realisere produktets forskjellige funksjoner. I slike prosesser er det for bedriften meget viktig å ha personer som kan skjære kaken riktig og integrere på en optimal måte. 7 Læringsmål for studiet Hva må studiet gi av kunnskap og ferdigheter? Svar på dette spørsmålet må ta utgangspunkt i kvalifikasjonsanalysen, og ut fra denne må studieplaner, fagplaner og undervisningsopplegget bygges. 8

9 Emnekart for studiet Ut fra definisjonen på mekatronikk kan en sette opp et emnekart og en emneliste over det studiet forventes å inneholde: Emnekart Emneliste: Foruten de obligatoriske fagene som matematikk, fysikk og samfunnsfag vil følgende emner være de sentrale byggesteiner i mekatronikkstudiet: Statikk, dynamikk og fasthetslære Maskindeler 3D-modellering CAD/CAM Materialer Produktutviklingsmetodikk Analog/digital elektronikk Programmering Dynamisk modellering/simulering Sensorer og måleteknikk Elektriske og hydrauliske maskiner med drivsystemer Reguleringsteknikk/servoteknikk Industriell IT (PLS-/mikroprosessorteknikk) Mekatronikkdesign Teknisk ledelse og økonomi 9

10 På foregående side er de emner og områder som studiet bør inneholde, skissert. En systemintegrator eller systemarkitekt må ha kunnskaper og ferdigheter knyttet til disse emnene, men systemarkitekten må også være i stand til å kombinere dem i en produktutviklingsprosess. For å oppnå de ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre en slik produktutviklingsprosess, må studieopplegget inneholde elementer som utvikler disse kombinasjonsferdighetene. 8 Hvordan skal det undervises og læres? Undervisningen i emner legges opp på en tradisjonell og logisk måte som stein bygges på stein med sin naturlige progresjon og utvikling. Når det gjelder utviklingen av ferdigheter og kunnskaper knyttet til produktutvikling, finnes det mange forsøk på teoridannelse, men lite konkret å forholde seg til, slik at den beste metoden er nok å simulere virkeligheten. Det kan gjøres ved å hente et problem fra det virkelige livet og la studentene i grupper utvikle et produkt som løser problemet. Dette kan vi kalle produktbasert læring. Produktbasert læring kan foregå gjennom hele studiet, men problemene studentene skal løse, må tilpasses det faglige nivået studentene til enhver tid befinner seg på. Det må også ha en kompleksitet som stiller krav til integrasjon og systemforståelse. Det er viktig at det er en viss grad av samtidighet mellom de emner som undervises og de elementer som er nødvendig for å realisere produktet. Dette vil virke motiverende og være gjensidig befruktende. I figuren under er det vist en prinsippskisse av et studieopplegg for mekatronikk. Opplegget består av tre parallelle faglige strenger (SW, M, E) som følger en lineær utvikling i tid. Parallelt med disse strengene går en produktutviklingsstreng der de faglige kunnskaper og ferdigheter kommer til anvendelse. Aktivitet SW SW SW SW = Undervist emne: Software M = Undervist emne: Mekanisk E = Undervist emne: Elektro/styring P = Produktutvikling M M M E E E P P P Tid 10

11 9 Læring gjennom produktutvikling Produktutvikling handler om hvordan man utnytter teknologi til å frembringe nye produkter og systemer til et marked. Prosessen fra en idé til et ferdig produkt er en iterativ prosess som inneholder både kreative og systematiske elementer. I motsetning til de fleste tekniske fag er produktutvikling tverrfaglig og synteseorientert, dvs. fokus er på å skape komplette produkter og systemer ved å kombinere viten fra mange fagområder. Når produkter utvikles, skal der tas hensyn til så forskjellige faktorer som pris, kvalitet, funksjonalitet, estetikk, brukssituasjoner, produksjon, miljø, m.m. Figuren under viser en lokal variant av V-modellen [4] for produktutvikling, som bygger på VDI 2206 guideline (proposal, 2003) for the development of mechatronic units. Brukerkrav Brukertest Operasjonelt system Systemkrav Systemtest Komplett system Integrasjonstest System- Sammenstilling design SW,E,M Komponenttest SW,E,M Komponentdesign Komponenter SW,E,M SW,E,M For å lære studentene mekatronisk produktutvikling får de et problem de må løse. Studentene går da gjennom følgende faser: 1. Problemformulering 2. Målformulering 3. Kartlegging av hva de kan om dette 4. Systematisering og anvendelse av det de kan i forhold til dette problemet 5. Kartlegging av læringsbehovet - formulering av mål for læring 6. Individuell kunnskaps- og informasjonsleting 7. Design av produktet (se fig over) Lærerens oppgave er å fungere som los, passe på at gruppen ikke kommer ut av kurs, gi tips, veiledning og korreksjon underveis. 11

12 10 Hva oppnås med produktbasert læring? Gjøre studentene kjent med problemer som de vil møte i det virkelige livet som ingeniør Sikre at studentene har kunnskaper til å forstå og er i stand til å bearbeide slike problemer Sikre at studentene er i stand til å anvende denne kunnskapen Utvikle evnen til å formulere problemer og løse dem Utvikle evnen til å gjennomføre Utvikle evnen til å være en del av og lede problemløsning i et fellesskap Utvikle evnen til å håndtere de emosjonelle sider av fellesskap og lederskap Utvikle evnen til selvstyrt læring Litteraturreferanser [1] Department of Mechanical Engineering at the Massachusetts Institute of Technology [2] J. Buur, Mechatronics Design in Japan. Institute for Engineering Design, Technical University Denmark, 1989 [3] Kultur- og kyrkjedepartementet, St.meld. nr. 48 [4] VDI 2206 Design methodology for mechatronic systems, ICS ; , June 2004 (VDI) Verein Deutscher Ingenieure 12

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?...

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 1 - Introduksjon Knut Arne Strand og Greta Hjertø 13.08.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI3002 / IBED2004 Multimedieproduksjon

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

1. Fasemodell for produktutvikling

1. Fasemodell for produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 06.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D/IINI3007/IDRI1004 Markedsorientert Produktutvikling 1. Resymé: I denne

Detaljer

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE ET IDÉ- OG VEILEDNINGSHEFTE I π DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE Elisabeth Killie Kanebog Heftet er utarbeidet med støtte av RENATEsenteret OM FORFATTEREN. Elisabeth Rebekka Killie Kanebog Født 1972.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Marina Haugvaldstad (signatur forfatter)

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Marina Haugvaldstad (signatur forfatter) DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/ spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2012 Åpen Forfatter: Marina Haugvaldstad (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

1. MALBESKRIVELSER... 1

1. MALBESKRIVELSER... 1 HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Malbeskrivelser Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu, Knut Arne Strand, Arvid Staupe og Tor Atle Hjeltnes 04.04.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet i prosjektet Concurrent

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

IKT i norskopplæring for innvandrere.

IKT i norskopplæring for innvandrere. ØF-notat nr. 14/2005 IKT i norskopplæring for innvandrere. Status fra følgeforskningen pr. 01.07.2004 av Trude Hella Eide, Østlandsforskning, Geir Haugsbakk, Høgskolen i Lillehammer og Lene Nyhus, Østlandsforskning

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Edgar Bostrøm

Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Edgar Bostrøm Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet Bakgrunn og kommentarer Edgar Bostrøm Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2005:1 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer

Intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv:

Intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv: Intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv: En casestudie av kunnskapskrav for konsulentpraksis innen forretningssystemer Thomas Vikstøl Veileder Eli Hustad Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010

Høringsuttalelse fra NSO 2010 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010 Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI En systemarkitekts bidrag i komplekse utviklingsprosjekter av kadett Ketil Skogheim Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 PROBLEMSTILLING

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser

Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Erik Tessem Grimstad 28. mai 2001 Prosessforbedring

Detaljer