Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord"

Transkript

1 Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord JURYENS RAPPORT

2 Åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsanlegg i Jøssingfjord JURYENS RAPPORT INNHOLD Konkurransen side 2 Oppgaven og konkurransens bakgrunn side 2 Innleverte utkast side 4 Juryen side 5 Bedømmelseskriterier side 5 Juryens generelle kritikk side 6 Spesiell kritikk av premierte og innkjøpte utkast side 7 Juryens konklusjon side 15 Åpning av navnekonvolutter side 15 Juryens anbefaling om videre arbeid side 17 KONKURRANSEN Arkitektkonkurransen er kunngjort og gjennomført som en Åpen Plan- og designkonkurranse etter bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser, kapittel 23. Innbyder er Jøssingfjordsenteret, opprettet av Dalanerådet i nært samarbeid med Dalane Folkemuseum og Magma Geopark. Rogaland fylkeskommune sammen med de fire kommunene i Dalane støtter prosjektet. Bygget vil bli finansiert av private, statlige, regionale og lokale midler. Berettiget til deltakelse i konkurransen har vært norske sivilarkitekter/master i Arkitektur samt utenlandske arkitekter med utdanning i henhold til EUs Arkitektdirektiv eller andre utenlandske arkitekter som kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Konkurransen ble kunngjort gjennom Doffin Frist for innlevering av utkast var Juryen hadde første ordinære jurymøte etter innlevering med start 17.mars 2011 og avsluttet med det fjerde jurymøtet 26. mai Juryen har vært på felles befaring i Jøssingfjord før ordinært oppstart av juryarbeid og underveis i juryeringen. Ved fristens utløp var det innkommet 135 forslag, ytterligere ett forslag ble tatt opp til vurdering, da årsaken til forsinkelse skyldes feil av tollvesenet. Norske Arkitekters Landsforbund har hatt ansvaret for den konkurransetekniske gjennomføring etter oppdrag fra Dalanerådet. OPPGAVEN OG KONKURRANSENS BAKGRUNN Kommunen oppnevnte i 2005 en gruppe som utarbeidet rapporten på: Reiselivs- og dokumentasjonssenter i Jøssingfjord. I 2006 laget Hanne Thomsen på oppdrag av Dalane Folkemuseum en utredning om et bergverkssenter i Dalaneregionen. Utredningen var støttet økonomisk av Dalanerådet gjennom geopark prosjektets midler. I 2007 opprettet Dalanerådet en 100% prosjektstilling med formål å klargjøre økonomiske, reguleringsmessige og praktiske spørsmål i forbindelse med et slikt senter. Næringssjefen i Dalane var prosjektansvarlig og styringsgruppen ble samkjørt med Magma Geopark. Rogaland fylke og kommunene i Dalane har bevilget midler til Jøssingfjordsenteret siden Prosjektet har fått arbeidstittel Jøssingfjordsenteret, men det er nødvendigvis ikke den endelige tittel. 2

3 Jøssingfjord Nybygget skal lokaliseres innerst i Jøssingfjord, og Nedre Helleren Kraftstasjon og strandsitterplassen Helleren blir en del av planområdet. Rogaland er i dag et av landets viktigste industrifylker. Fylket har flere industrimuseer og industrihistoriske avdelinger som dokumenterer én enkel industribransje - olje, hermetikk, fajanse, og grafisk industri. Men vi har ingen institusjon som dokumenterer bergverkshistorie. Jøssingfjordsenteret skal gi forståelse for geologien og utnyttelsen av regionens spesielle berggrunn, knyttet til fortidens og nåtidens bergverksvirksomhet, kultur og historie. Det skal synliggjøre hvilken betydning dette har hatt for lokalbefolkningen, og denne virksomhetens forbindelse til resten av landet og verden forøvrig. Den lokale historien i Jøssingfjord Jøssingfjord er et industriområde med kontinuerlig aktivitet i 112 år. På tallet var Helleren og Jøssingfjord i ferd med å utvikle seg til å bli det en kan kalle et klassisk industristed av nasjonal dimensjon. Industrinavn som Albert Hiorth, Fredrik Hiorth, C.W. Søderberg (Søderbergelektroden), Sam Eyde, Albert Petterson, Alf Frantzen og F.M. Tharaldsen var knyttet til industrien og planene her. I 1915 skiftet stålsmelteverket eier og det ble etablert et sinksmelteverk. Eiendommene ble utvidet og den tredje kraftstasjonen ble bygget. Kraftproduksjonen ble raskt firedoblet. De storstilte planene om en industri av internasjonale dimensjoner ble delvis satt ut i livet, men virksomheten ble gradvis nedtrappet på 1920-tallet. Smelteverksbygningene og kraftrettighetene ble kjøpt av Titania i Siste gang bygningene var i bruk var på 1950-tallet og ble senere revet. Nå er det kun kraftstasjonsbygget fra 1907 som står igjen, men det er ikke vanskelig å finne spor av den sydende virksomheten i området. I dag har Titania sitt tørkeanlegg for ilmenitt plassert på toppen av fjellet like over kai og lasteanlegg. Titanias kraftstasjon nr. 4 i Jøssingfjord ble åpnet i første halvdel av Jøssingfjords historie er også Titanias historie. I det svarte, rike kulturlaget som dekker grunnen under Helleren, har arkeologer funnet spor etter bosetting fra eldre steinalder. Bygningene som nå står under Helleren er fra og 1800-tallet, og ble fraflyttet i 1920-årene. Hellerenhusene er omtalt allerede i amtmann de Fines beskrivelse fra 1745, og er kanskje Norges mest fotograferte trehusbebyggelse. Det er nok sammenhengen med den spektakulære naturen og den store Helleren som har gjort de små hus så kjente i Norge. Jøssingfjord var skueplass for de første krigshandlinger på norsk jord under annen verdenskrig. Det tyske hjelpefartøyet Altmark ble bordet av britiske marinesoldater fra destroyeren Cossack 16. februar Nær 300 briter ble befridd fra tysk fangenskap. Sju tyskere mistet livet og begravet på kirkegården i Sokndal. Jøssing ble siden et begrep på norsk motstand mot okkupasjonsmakten. Oppgaven Jøssingfjordsenteret Nybygget skal plasseres i nær tilknytning til Nedre Helleren Kraftstasjon, som vil inngå som en del av senteret. Senteret blir strategisk lokalisert ved Nordsjøvegen (Fv44), innerst i fjorden. Hundre meter sør ligger Hellerenhusene, som også inngår i planområdet. Jøssingfjordsenteret skal være et bygg som vekker interesse for de besøkende med et utstillingsareal på ca 700 m2, der en tredel er til skiftende utstillinger og to tredeler faste utstillinger. For utstillingene legges det vekt på at formidlingsarbeidet også skal basere seg på at publikum gjennom egne eksperimenter skal kunne gjøre seg fortrolig med det utstillingen formidler. Formidlingen skal bygge på vitensentermetodikken. Den dramatiske naturen i område skal utnyttes. Forholdet til friluftsaktiviteter som landskapsstudie, vandringer og klatring inngår som en viktig del av oppgaveforståelsen. Senteret kan som del av Dalane Folkemuseum bli tillagt nye arbeidsplasser. Arkitektonisk og landskaplig utfordring Senteret skal ligge i en dramatisk natur. Det er viktig at anlegget forholder seg til dette dramatiske landskapet og de kvalitetene som finnes i området: Det store landskapsrommet med de bratte fjellsidene, den frodige dalbunnen og fjorden i sør og kulturlandskap og bygningsmiljøet med Hellerenhusene, den gamle kraftstasjonen, de ulike sporene etter storindustrien. Totalopplevelsen i Jøssingfjordområdet inneholder også kontrasten mellom storindustrien og livsviljen til de to små husene fra tidlig på 1800-tallet. En av museets viktigste oppgaver er å ta vare på og formidle kulturarven, både i form av gjenstander, kunnskaper og ferdigheter. I Jøssingfjord er kulturarven representert med flere bygg fra ulike perioder av industriens utvikling. Tomten Konkurransetomten ligger i en særpreget og dramatisk fjord. Den er et tydelig avgrenset som et landskapsrom med markerte fjellsider og fjordprofil. En imponerende vei er skutt inn i fjellsiden, og snor seg ned gjennom ei ur innerst i fjorden med den åpne Nordsjøen like utenfor. De to små og skjøre Hellerenhusene ligger i stor kontrast til de steile fjellsidene og til tidligere industrivirksomhet inne i fjorden. Helleren og Titanias eldste 3

4 industrivirksomhet gir landskapet betydelig kulturhistorisk verdi. Konkurranseområdet utgjør 20,8 daa og er begrenset av Fv44 mot nord og øst, tidligere Fv40 (brukes i dag som sti til turløyper) mot vest, og industriområdet mot sørvest. Nær Fv44 mot øst ligger kraftstasjonen som tidligere var midtpunktet på industriområdet. Trallebanen og rørgater ligger på motsatt side av Fv44 mot øst. Mot nord ligger en arbeiderbolig fra 1920-tallet og sørvest ligger Hellerenhusene. Mot fjorden ligger Titanias industriområde som grenser mot sjø med en noe problematisk stor fylling som begrenser anleggets kontakt med fjorden både visuelt og fysisk Et vannfall starter fra den tidligere inntaksdammen til Nedre Helleren kraftstasjon og renner under Fv44 og renner gjennom hele området fra øst og videre ut i sjøen utenfor Hellerenhusene. INNLEVERTE UTKAST Konkurransen samlet hele 136 innleverte utkast. Dette er et meget høyt tall i en konkurranse av denne karakter, faktisk blant de konkurranser i Norge som har hatt størst oppslutning. Juryen er meget tilfreds med denne responsen og mener å ha fått en svært bred belysningen av tomtesituasjonen og de mulige løsninger av oppgaven. De innleverte utkastene hadde følgende motto: 001 Øyet 046 Glimt ⁰9 43 N 6⁰21 13 E 002 Vindu 047 Tiden og skyggene 092 Navis 003 Jossingfjord ring 048 Bukkene Bruse 093 Malm 004 Næra Helleren 049 Kolderupsenteret 094 Skjerpet 005 G8 050 V 095 Kulturhaugen 006 Mellom bakkar og berg 051 Block 096 Mellom hav og fjell 007 Jøss! 052 Barre 097 i Stein 008 Ned opp 053 Skjul och tempel 097 Farfar sa Steinen trenger 3punkter Anortositt 054 Flyt 098 K.K. 010 JØFS 055 Nedgång til underjorden 099 Bergtatt 011 Spiralen og Kuben 056 Ura 100 SUB 012 CuBISME 057 La Torre 101 Frøya 013 Den nye Helleren 058 Square cut 102 Samklang 014 Fokus 059 Glød 103 x 1, Stein Tre 060 Grevelang 104 Connecting views 016 Saga 061 Kaolin 105 Inclino Magma 017 TTMLT 062 Troll 106 Taktile Jøssingfjord 018 Ilmenitt 063 Mellom bakkar og berg ut med havet 107 Mellan 019 Opp fra jorden 064 Reflections on landscapes 108 Dansen hem 020 Stein på stein 065 Ny-Helleren 109 UP der menneske og natur møtes Skåket i stein 110 [ + ] 022 Spor 067 Blå magma 111 HELLERENhus 023 Lys i mørket 068 Broene 112Teleskop 024 Dagbrudd 069 ask EMBLA 113 Bergverket 025 Fortellingens dal 070 Brobygger 114 Ruggesteinen 026 Elvelangs 071 Små grå 115 VOID 027 Mellom stein 072 Viten kan flytte fjell 116 Hjärtat 028 Over streken 073 Steinrøysa 117 Sløyfa 029 Himmelen og Helleren 074 Huseum 118 Rød sten 030 Farkost 075 Isbre 119 Like a rolling stone 031 MeNaTek 076 Nivå 120 Poetisk monolit 032 Dagbrudd 077 Fjellen ruller ned 121 Månestein 033 De glødende gruver 078 JFS Polyformen Jøssingvarden 123 Våghalsen/ Bergets Panorarium 080 Minen en Tidsrejse 124 Magasin 036 Bergteken 081 Ma 125 Mellom 037 Jøssing 082 Rosarot 126 ultima thule 038 Sixteen Tons Forord 039 Ilmenitt on the rocks 084 Geo-ForZA 128 Man lærer så lenge man lever 040 Opplysning 085 Ilmenitt 129 Jøssingfjorden i balans 041 Det sorte under 086 Geoscape 130 Spaltet 042 Fjordtun 087 Bergkrystallen 131 Helleren-museet Fra naturlig til raffinert 043 DH1 088 Dagbrudd 133 Varde 044 i Wave 089 Svart til hvitt 134 Fra fjellet ut i lyset 045 River side 090 a LONG the LINE 135 This Must Be It 136 Focus 4

5 Etter åpning av navnekonvolutter viste det seg at bidragene kom fra 18 nasjoner fordelt slik: Norge 58, Sverige 31, Danmark 16, Finland 6, Latvia 1, Storbritannia 3, Tyskland 1, Nederland 2, Frankrike 2, Sveits 2, Østerrike 1, Italia 1, Spania 6, Portugal 1, Tsjekkia 1, Ungarn 1, USA 1 og Japan 2. JURYEN De innleverte, anonyme konkurranseutkastene er bedømt av en jury, sammensatt i henhold til kravene i Anskaffelsesforskriftens kap.23 (min 1/3 skal inneha arkitektkompetanse), og besto av følgende personer: Dag Sørensen, Juryens Leder Ordfører Sokndal kommune Leif Dybing Direktør Dalane Folkemuseum Bess Grastveit Prosjektleder Jøssingfjordsenteret Dag Larsen Direktør Titania AS Pål Thjømøe Daglig leder Magma Geopark Sivilarkitekt MNAL Grete Kvinnesland Prosjektsjef Stavanger kommune Arkitekt / Dipl.ing. Reinhard Kropf Helen & Hard AS, oppnevnt av NAL Sivilarkitekt MNAL Erik Fenstad Langdalen Ly Arkitekter AS, oppnevnt av NAL Juryens sekretær har vært sivilarkitekt MNAL Christian Dahle, fra NALs Konkurransesekretariat Norske Arkitekters Landsforbund har vært konkurransens adresse og sivilarkitekt MNAL Per Rygh, leder av NALs Konkurransesekretariat, har ivaretatt oppgaven som konkurransefunksjonær. BEDØMMELSESKRITERIER Juryen har i sitt arbeid med evaluering av de innleverte forslagene lagt til grunn programmets kriterier, krav, forutsetninger og konkurransetekniske bestemmelser, samt de svarene som ble avgitt på spørsmålene i den formelle spørsmålsrunden. Programmets kriterier var som følger: Arkitektoniske uttrykk i forhold til landskap og eksisterende bygg. Løsningens helhetlige planmessige hovedgrep. Planløsning og funksjonalitet. Effektiv utnyttelse av areal / sambruksløsninger. Realistisk prosjektøkonomi mht. investeringer, drift og vedlikehold. Materialbruk i forhold til høy brukerintensitet og en nøktern kostnadsramme. Miljøvennlig og teknisk realistisk løsning som reduserer byggets ressursbruk og klimabelastning. Løsningen av programmets øvrige oppgaver. I tillegg til å vurdere utkastene slik de faktisk foreligger fra forfatternes side, har juryen i noen tilfeller også forsøkt å se på mulige forbedrings-/utviklingsmuligheter ved evt. senere bearbeidelse av utkastene innenfor det konsept som er presentert. 5

6 JURYENS GENERELLE KRITIKK Juryen er imponert over antall og kvalitet på de innleverte forslag. Oppgaven har likevel vist seg vanskelig med tanke på riktig å forstå stedet. Det er et dramatisk landskap som kan leses på mange forskjellige måter og i forskjellige lag. Jøssingfjord er et område hvor både geologi, industri, historie og samfunn har satt sine spor i landskapet. Plassering på tomten De innkomne prosjektene har vist mange ulike plasseringer på tomten. Der ingen plassering har vært innlysende og juryen er svært fornøyd med at så mange alternative plasseringer er grundig vurdert. De fleste forslagene har plassert museumsanlegget midt på tomten vis a vis og nordvest for Nedre Hellern Kraftstasjon. Enkelte ligger nordøst for bekken, og andre også nedenfor og innenfor Nedre Hellern Kraftstasjon mot Fv44. Få prosjekter har evnet å inkludere Nedre Hellern Kraftstasjon i anlegget på en naturlig måte. Noen har her knyttet seg tett på eksisterende bygning og dannet tun. Mange av forslagene ligger midt på tomta og viser manglende forståelse for konteksten. Usikkerheten rundt den fremtidige utnyttelsen av industritomten ved fjorden i sør vest kan ha medvirket til at såpass få forslag tar helhetlig grep på situasjonen. Det noe problematiske med den store fyllingen som begrenser anleggets kontakt med fjorden både visuelt og fysisk samt atkomstvegen for Titanias industritomt ned til fjorden har skapt problemer for flere av forslagene. Denne veien danner i mange av forslagene en barriere mellom eksisterende kraftstasjon og nybygget. Den noe uavklarte og iboende konfliktfylte avveininger mellom hensyn til industri og havnevirksomhet, med tungtrafikk og verneinteresser og hensyntaken til besøkende og myke verdier i et museumsanlegg/besøkssenter, er utfordringer som mange forslagstillere ikke har funnet en overbevisende løsning på. Landskap, trafikk og parkering De ulike prosjektene er påvirket av hvilke plassering de har på tomten. Noen har valgt å grave seg ned, andre ligger som frittliggende objekter med klare referanser til naturformer på stedet. De forslagene som skiller seg ut er der forfatterne har søkt originale svar på situasjonen ut i fra en helhetlig forståelse av stedet uten å ty til metaforer. Noen forslag har vist god forståelse for elvelandskapet og utviklet dette til en positiv del av anlegget. De forslagene som utmerker seg er unike for stedet, og kunnet ikke ligge noe annet sted enn i Jøssingfjord. Parkering er i enkelte forslag lagt som en barriere foran inngangspartiet. Andre har lagt parkeringen nedenfor anlegget, noe som unødvendig tar bilene langt inn i anlegget, og publikum må gå tilbake inn i bygningen. Juryen mener at de beste løsningene er der bilene parkeres på nordsiden av elven og dermed frigjør tomt og utearealer for andre aktiviteter og opphold. Enkelte har vist fine mindre oppdelte anlegg over det ene elveløpet opp mot den gamle arbeiderboligen. Arkitektonisk hovedgrep og uttrykk Juryen er overrasket over at ikke flere av forslagene har bearbeidet landskapet i større grad. En kunne ha forventet at flere av forslagene ville ha gravd vekk deler av fyllingen for å øke kontakten til fjorden og gjenskape noe av tidligere situasjon for strandsitterstedet Helleren. Det hadde også vært ønskelig å sette flere landskapsprosjekter som i større grad hadde knyttet bygningene til den spektakulære naturen. Dette kan skyldes den noe uavklarte situasjonen mellom kultur- og industriområdet. Her skal et unikt bygnings-naturmiljø bevares samtidig som man ønsker en moderne industriell utnyttelse av området. De to premierte forslagene har begge klart å løse denne utfordringen. Dette gjennom å et tydelig arkitektonisk uttrykk som er lesbart i og forholder seg til det store landskapsrommet, uten å ta luven av eksisterende bygninger og anlegg. De forholder seg pragmatisk til dagens situasjon og den store flaten ved å tilføre elementer som supplere og styrker situasjonen, slik at det fremstår som en helhet. Varde, gjennom å tydeliggjøre kraftstasjonens retning og veggen mot fv 44, Jøssing gjennom å tilføre en ny retning som en demning eller bro i dalbunnen, som et definert skille mellom natur og kultur. Likevel ligger der en utfordring i å videre bearbeide landskapet, slik at man tilrettelegge for nye aktiviteter ute som kan supplere og videreutvikle Jøssingfjordsenteret som et møtested for kultur- og naturaktiviteter. I det videre regulerings- og prosjekteringsarbeidet er det viktig at det tilrettelegges for en videreutvikling av Jøssingfjordsenteret også med tanke på utearealene og å knytte dette anlegget til de nære attraksjoner som Helleren og elven til omkringliggende tur- og klatreløyper og utsiktspunkt. Vinnerprosjektet kan også bearbeides ytterlige med tanke på dette og bearbeidelse av uteområdene. 6

7 Begrunnet vedtak om evt. avvisninger/utelukkelse fra bedømmelse Programmets pkt sier at ved endelig prosjektering skal alle løsninger være i overensstemmelse med norske byggeforskrifter og regelverk. Dette er forutsetningen som alle vurderte prosjekter kan og skal oppfylle. Programmet, samt spørsmål & svar (nr 33 og nr 72), berører spørsmål om avstand til vei. Juryen har derfor spesielt diskutert spørsmålet om alle utkast skal tas opp til vurdering, også de som eventuelt er svært nær vei eller grenser. Juryen besluttet, etter grundig gjennomgang av program og konkurranseregler, at det som er viktig for konkurransen er; Fair play, praksis og rimelighetsbetraktninger. Dvs alle konkurrenter skal ha fått lik informasjon og mulighet til å velge en optimal løsning. Juryen fant derfor at alle prosjekter som er innenfor loven og kan gjennomføres, skal tas opp til vurdering. Juryen finner støtte for denne beslutningen i konkurranseprogrammets pkt. 8.8: Utkast som avviker fra programmet; der det står: Utkast som ikke er kommet i rett tid, eller som bryter anonymitetsprinsippet, eller bryter vesentlige bestemmelser om innlevert materiale, utelukkes fra bedømmelse. Likeledes utelukkes utkast som avviker vesentlig fra programmet. Juryen kan ved enstemmig og protokollert vedtak å vurdere utkast som i enkelte deler avviker fra programmet, hvis juryen finner at avviket er uten særlig betydning eller til fordel for oppgavens løsning. Juryen besluttet derfor alle skal tas opp til vurdering dersom prosjektet er gjennomførbart, om dette er til fordel for oppgavens løsning. Alle 136 innkomne forslag er derfor tatt opp til vurdering. Forslagene er grundig studert av juryen i plenum, juryens arkitekter har beskrevet hvert forslag for resten av juryen uten vurdering ved første gjennomgang. Deretter er forslagene vurdert av alle juryens medlemmer og forslag som er funnet gode har gått videre til neste juryeringsrunde. SPESIELL KRITIKK AV DE PREMIERTE OG INNKJØPTE UTKAST Det gis her en særskilt redegjørelse for vurderingen av de premierte og innkjøpe forslagene samt hedrende omtale, i tillegg ønsker juryen å kort å vise de forslagene som har nådd helt opp da de alle har vært viktige og gode forslag i en svært god og spennende konkurranse. De best rangerte forslagende til har likevel skilt seg klart ut. Juryen har etter nøye gjennomganger og vurderinger valgt å tildele 2 forslag premie, 2 Innkjøp og 8 hedrende omtaler. De premierte, innkjøpte og hedrende omtalte forslagene har alle elementer som belyser oppgaven og bidrar til å forstå situasjon bedre og gir verdifulle erfaringer inn i det videre prosjekterings arbeidet I tillegg vekker de entusiasme og tilfører Jøssingfjord noe nytt og positivt. Utkast nr.133 Motto: Varde Utkastet Varde ligger i forlengelsen av Nedre Hellern Kraftstasjon, med en spalte på to meter. Slik blir den gamle bygningen en naturlig del av det nye senteret. Den langsmale bygningen forsterker retningene i landskapet og henvender seg mot Hellerenhusene og fjorden. Bygningskroppen ligger i forlengelse av Nedre Hellern kraftstasjon og er en fortolkning av kraftstasjonens bygningskropp. Anlegget bygger videre på dagens trafikale situasjon med avkjøring fra Fv44. Parkering skjules bak murer mot elven. Veien videre mot fjorden og industriarealene legges noe om grunnet lengden på bygningen. Besøkende 7

8 ankommer stedet ved å gå nedover forbi Nedre Hellern Kraftstasjon og mot Hellern husene og fjorden. Senterets entres midt på den lange bygningen, der den besøkende kommer inn i foajeen som er senterets nav. Her starter vandringen i museet ved å ta gruveheisen opp til det øverste nivået for så å gå nedover i ramper i lengderetning langs husets yttervegger. Rampene er som et galleri der man får gløtt ut i landskapet og inn i museumsarealene. Vandringen avsluttes i kafeen. Faste arbeidsplasser og magasin er lagt på nederste nivå. Publikum har også muligheter til å ta snarveier på trapper i tverr - og lengderetning. Det museumstekniske er løst ved at en traverskran frakter gjenstander på langs inne i bygningskroppen og med luker i plan der det er behov for det. Varetransport foregår inn under utearealet mot sør. Mot nordøst har Varde et sadeltak med lik proporsjon som Kraftstasjonen, takets raft stiger jevnt i lengderetning opp til høyden på mønet. Mønet holder lik høyde i lengderetning mot gavl fasaden i sørvest, slik at gavl fasaden i sørvest tegner seg som et rektangel med flatt tak. Denne enkle geometriske transformasjonen av saltaket fra gammelt til nytt åpner opp huset i lengderetning. Dette grepet forsterkes ved at terrenget faller tilsvarende. På denne måten er det stedet og omgivelsene selv som er de viktigste formgiverne til det nye Jøssingfjordsenteret. Varde transformerer stedet ved bruk av stedets elementer til en ny helhet. Fasade materialene er stedets egen knuste stein som fylles i gabioner og omslutter en kjerne i plasstøpt betong. Konstruksjonen er enkel både i forhold til geometri og gjennomførbarhet. Bak steinfasaden er det beskrevet glass, noe som helt klart må reduseres vesentlig både med tanke på energibruk og vedlikehold. Varde er et hus som der formene er påvirket av landskap og kraftstasjonen uten forsøk på imitasjon. Bevegelsesmønsteret er enkelt og rasjonelt, men det vil sannsynligvis virke komplekst og berikende og vil gi anlegget en spennende tvetydighet. Det oppleves som om prosjektet ikke er funnet opp, men snarere heller funnet frem til. Det har på et vis alltid ligget der, slik at det er nytenkende og sublimt og gir en klar og elegant løsning i forhold til situasjon. Prosjektet har potensial til omarbeiding i forhold til lengde og snitt uten at dette går utover de arkitektoniske og kvaliteter. Prosjektet er mulig noe stort i areal og bygningskroppen er for lang i forhold til god utomhus bevegelse. I en videre bearbeidelse bør arkitektene vurdere å korte bygningen noe 8

9 ned. Kommunikasjonsarealene kan med fordel regnes som formidlingsareal, hvilket medfører mulighet til å redusere bruttoarealet uten at det går utover funksjonsareal. Prosjektet er robust nok i sitt konsept til å tåle endringer uten at det går utover arkitektoniske-, funksjonelle museumstekniske- eller kontekstuelle kvaliteter. Adkomst fra nivå til underetasjen på nivå er løst med en ekstra heis. Alternative adkomstforhold bør i en videre prosjekteringsprosess undersøkes nærmere. Varde er et svært sofistikert prosjekt som ikke umiddelbart er lett forståelig. Juryen mener at Varde har det i seg som kan skape en ny begynnelse for Jøssingfjord, det er åpent, det viser ut over seg selv og fungerer som en katalysator til programmet og stedet. Varde er inkluderende for stedet historien og det som kommer. Den arkitektoniske paletten er rikere enn bare den geometriske grunnformen. Her vil materialer, detaljer, lysets, værets og årstidenes skiftninger, stedets egenart være viktige roller i et nytt spill. Prosjektet viser med enkle og grundige illustrasjoner hvordan forfatteren forstår menneskelige opplevelse og følelser og bruker hele den arkitektoniske paletten for å skape en atmosfære der disse tingene får spille ut sitt register. Juryen har funnet at prosjektets kvaliteter vokser jo mer det studeres. Gammelt og nytt synkroniseres i en enkel arkaisk form. Formen og materialet er ikke innovativt, men bruken og skalaen. Forslaget er vakkert, enkelt og overbevisende beskrevet i tekst, bilde og tegning. Dette er et prosjekt som vil vekke entusiasme og begeistring. 9

10 Utkast nr.037 Motto: Jøssing Jøssing er en langsmal bygningskropp som legger seg på tvers av landskapets retning og skaper en ny grense mellom det forlatte industriområdet i sørvest og naturen mot nordøst. Slik lages en industriflate som bearbeides på den ene siden og naturen får ta over på den andre siden. Flaten i dalbunnen forsterkes og får spille sin rolle som gulv sammen med de andre definerende landskapselementene. Forfatteren beskriver landskapet som to tydelige størrelser; de vertikale dalsidene og den horisontale fjorden og dalbunnen. Som reisende gjennom eller til Jøssingfjord oppleves disse ulikt avhengig av besøkerens posisjon. Å stå på dalbunnen gir en annen opplevelse enn å stå oppe i fjellsiden og se ned og prosjektet evner å skape en tydelig bakgrunn for opplevelsen av det store landskapsrommet. Flaten i dalbunnen forsterkes og får spille sin rolle som gulv sammen med de andre definerende landskapselementene. Bygget plasseres i tomtens indre del. Slik defineres to ytterpunkter på tomten; i sørvest ivaretas og forsterkes spenningen i møtet mellom vann, dalbunn og fjellsider, mens det i nordøst skapes et sentralt punkt mellom nytt og gammelt bygg og menneskers aktivitet. Jøssing tilrettelegger parkeringen og aktiviteten rundt bilen på en sentral del av tomten. Når man slår opp bildøren kan man vandre rett ut i geoparkens utstilling. Dette kan samle de ulike besøkende på en fin måte. All aktivitet har noe positivt ved seg og kan være med på å skape et genuint og levende sted. På feltene er det utplassert steinblokker som representerer geologien i Magma Geopark som gir besøkende en mulighet å oppleve en miniatyrutgave av geoparken. På denne måten skapes allerede på parkeringsplassen en forventning og økt interesse for hva området har å by på. Den store flaten deles inn i felter på tvers av dalens retning. I Jøssingfjord drives det i dag aktivt steinbrudd med knusing av stein. Med utgangspunkt i lokal stein og ved bruk av lokal kunnskap foreslås det at de forskjellige feltene i dalbunnen konstitueres av lokal stein i forskjellige fraksjoner (størrelse på grus / pukk/ sand) og eventuelt ulike typer stein. Senteret binder sammen de ulike aktivitetene og attraksjonene på hver side av dalen uten å konkurrere med eksisterende attraksjoner. Prosjektet foreslår en direkte fysisk forbindelse til trallebanen, og gir mulighet for alle, uansett alder eller fysisk form, å komme seg til toppen av dalen og en nyetablert utsiktsplattform for å nyte utsikten over dalen. Midt på bygningen mot sør ligger hovedadkomst entreen, med en forplass som strekker seg forbi kafeen og ned mot elven. Bygget har en god indre logistikk med publikumsrettet del som ligger mot vest og en driftsdel som ligger mot øst. I skjæringspunktet mellom disse ligger resepsjon med butikk foran inngangen til auditoriet. Her kan man se inn i den store utstillingshallen for permanente utstillinger. Den besøkende kan passere resepsjonen og bevege seg i en sløyfe videre inn i utstillingshallen og opp en rampe til den skiftende utstillingen. Her ligger laboratorier i direkte tilslutning til den skiftende utstillingen. En ny rampe leder den besøkende ned bak resepsjonen og tilbake til den store utstillingshallen. Via resepsjonen kan man også gå langs sørfasaden til kafeen. I kafeen kan den besøkende via glassvegger se inn i den store utstillingshallen, og på tidspunkter utstillingen ikke er åpen likevel få et inntrykk av hva som stilles ut. I den østre delen av bygningen ligger driftsdelen med sin inntaksdel og verksted med en høydel for store objekter. Langs bakkant av bygget i driftsdelen har man adgang til utstillingen slik at gjenstander kan flyttes fra verksted/lager og ut til utstillingen på en enkel måte. 10

11 Fra mesaninetasjen har gjestene adgang til en rampe som løper fra utsiden av bygget, fra bakkenivå ved elven og videre helt opp på taket. En utendørstrapp leder også fra elven og direkte opp på taket. På taket tjener en takflate både som utsiktspunkt, utstillingsplass og et naturlig attraksjonssted. Alle deler av bygget oppfyller kravet om universell tilgjengelighet. Bygningen er bygget opp av konstruktive rammer som står på en plate på grunn. Mellom disse rammene spenner dekker i bygningens lengderetning. Rammene er integrert i en kledning av lameller av tre som danner en semitransparent struktur utenpå bygningskropp og vindusflater. Mellom lamellene kan lyset slippes inn og gi de besøkende glimt av landskapet utenfor, utstillingen innenfor og gi siktlinjer tvers gjennom bygningskroppen. Taket er en lett konstruksjon med et tredekke av en type som tåler vær og vind. Jøssing er det prosjektet som mest radikalt tar tak dalbunnen og stedet som en del av en stor utstillingsflate. Dette gjør prosjektet stort i dobbelt betydning. De ulike fraksjonene og steintypene er med på å være en del av det pedagogiske programmet i forhold til å vise geologien og de forskjellige industrielle prosessene knyttet til steinindustri. Slik kontrasteres og framheves ruinene og spor av tidligere industri. Løsningene av museumsfunksjonene er svært godt gjennomtenkt og løst. Prosjektet er vakkert presentert og viser stor forståelse av stedet og oppgaven. Det er muligens noe stort, men det kan med enkle grep reduseres noe i størrelse uten at dette skader konseptet og løsningene. 11

12 Utkast nr. 018 Motto: Ilmenitt (18) Utkastet danner et tun der Kraftstasjonen er en del av tunet. Ved å distribuere de forskjellige romprogrammene som en sammenhengende klynge som omgir et indre gårdsrom, inspirert av et tradisjonelt norsk tun, vil hvert bygningsvolum ha en tett relasjon til terrenget og en visuell forbindelse til de historiske bygningene på tomten. Det indre gårdsrommet gir en enestående mulighet for å ha en enkel sirkulær adgang til alle funksjonene og en utendørs utstilling som kan stenges. På den måten blir naturen både en ekstern og en intern del av besøksopplevelsen. Anlegget forholder seg til kravet om universell utforming ved at alle bygningens funksjoner er på ett plan. Dette fører til en stor grunnflate og med rommenes utforming også et relativt stort volum. Prosjektet søker ved volumoppbyggingen å komme i visuell og utrykksmessig kontakt med omgivelsene, gjennom takformer med overlys. Sett utenfra de to sidene i landskapet er taket en viktig femte fasade. Dette danner en kompleks sammensatt geometri som kan bli en fin attraksjon for stedet. Ilmenitt har en god løsning av museets forskjellige funksjoner med en klar indre logistikk. Enkelte funksjoner kan med hell endre plassering. Utkastet er godt og presentert med analyser og beskrivelser, mens enkelte fotomontasjer ikke yter prosjektet full rettferdighet. 12

13 Utkast nr.088 Motto: Dagbrudd (88) Dagbrudd er plassert langs elven mot nord i nærheten av Nedre Helleren kraftstasjon, og danner en klart definert plass mellom det nye og det gamle. Ved å ligge helt inntil elven repareres elvebredden og gjør at prosjektet knytter seg naturlig til landskapet og skaper kun forsider. Plasseringen forbedrer på den måten den delen av tomten som er mest preget av inngrep og sår. Trærne på nedsiden av kollen nord fjernes for å få fram det opprinnelig vakre landskapet. Senteret bygger videre på den eksisterende muren mot elven og viderefører denne i de delene som har rast ut. Dette skaper et avklart forhold til elven som en del av stedets historie, og en klar grense mellom det menneskeskapte og naturen. Dagbrudd er et vertikalt prosjekt med liten grunnflate. Dagbrudd har et klart og overbevisende indre logistikk, med et spennende romforløp opp gjennom huset med sin vertikalitet som samspiller med dalen romlighet. Programmet er organisert med administrasjon, inntak og kafé på grunnplan mens auditorium og utstillingsrom er plassert oppover i høyden. Dette gir mulighet til å skape en vandring i museet hvor omgivelsene blir en aktiv del av historiefortellingen. Vandringen starter langs elven og ender i det øverste ustillingsrommet hvor man kan se fjorden og videre utover horisonten. Underveis kan man se arbeiderboligen, ruinene, elven, rørbanen, trallebanen, kraftstasjonen, Helleren og den dramatiske naturen. Det utstillingstekniske løses med en stor heis som knytter magasinet sammen med inntak og utstillingsarealer. Prosjektet lar stedet være den viktigste formgiveren for et kompakt og godt bygningsvolum. Det har en meget klar og fin situasjonsplan. 13

14 Utkast nr. 022 Motto: Spor Forslaget hedres for en god situasjonsplan med fint utviklet elvelandskap. Prosjektet er godt gjennomarbeidet og forbilledlig oversiktlig presentert Utkast nr. 025 Motto: Fortellingens dal Forslaget hedres for en god og inviterende adkomst. Huset er som en vandring som gir en fin landskapelig interessant opplevelse av utstillingen og omgivelsene. Det knytter seg på en interessant måte til Nedre Hellern Kraftstasjon. Utkast nr. 079 Motto: JøssingVarden Forslaget hedres for et frekt og spennende arkitektonisk landskapelig grep. Det er et av flere prosjekter som graves ned som likevel gir et godt svar på oppgaven. Utkast nr.082 Motto: Rosarot Forslaget hedres for en løsning som er godt samstemt i skala med kraftstasjonen. Det tar et interessant grep om stedet ved å legge huset over elvemøtet gjennom huset. Utkast nr.110 Motto: Up Forslaget hedres for en radikal løsning med sin vertikalitet. Det er et interessant innspill i hvordan dalen og stedet kan oppleves. Forslaget er poetisk og vakkert presentert. Utkast nr. 116 Motto: Void Forslaget hedres for en interessant og god adkomst og en fin situasjonsplan. Vandringen gjennom huset gir en fin opplevelse med lys skygge. Det er noe problematisk museumsteknisk med inngang i en ende og utgang i en annen. Også i forholdet til universell utforming må bearbeides bedre. Utkast nr. 124 Motto: Våghalsen/57 Forslaget hedres for et viktig innspill i diskusjon om hva Jøssingfjordsenteret kan være, og er interessant ved at det forholder seg til dagens industriaktivitet. Det er vakkert formgitt og viser en interessant måte å fremheve dalens kvaliteter.museumsteknisk er det mulig gjennomførbart. Utkast nr. 134 Motto: Fra fjellet ut i lyset Forslaget hedres for en godt gjennomarbeidet og forbilledlig oversiktlig presentasjon. Det har vært en viktig kandidat i evalueringen av mulige løsninger på oppgavens problemstilling. 14

15 JURYENS KONKLUSJON På grunnlag av disse evalueringer har juryen i sitt møte fattet enstemmig vedtak om følgende rangering av de beste utkastene, samt hvorledes den samlede disponible premiesum på NOK skal fordeles: 1. premie, NOK , tildeles utkast nr. 133: Varde 2. premie, NOK , tildeles utkast nr. 037: Jøssing Innkjøp, NOK , tildeles utkast nr. 018: Ilmenitt (18) Innkjøp, NOK , tildeles utkast nr. 088: Dagbrudd (88) Hedrende omtale tildeles utkast nr. 022: Spor Hedrende omtale tildeles utkast nr. 025: Fortellingens dal Hedrende omtale tildeles utkast nr. 079: JøssingVarden Hedrende omtale tildeles utkast nr. 082: Rosarot Hedrende omtale tildeles utkast nr. 110: Up Hedrende omtale tildeles utkast nr. 116: Void Hedrende omtale tildeles utkast nr. 124: Våghalsen/57 Hedrende omtale tildeles utkast nr. 134: Fra fjellet ut i lyset ÅPNING AV NAVNEKONVOLUTTER Etter å ha fattet endelig vedtak om kåring av vinner, rangering av de øvrige utkastene og fordeling av den samlede premiesum, foretok juryen åpning av de respektive, forseglede navnekonvolutter. Forfatterne av de enkelte utkast viste seg å være: 1. premie, kr Motto: Varde Gustav Hultman og Erik Magnusson, Gøteborg, Sverige 2. premie, kr , Motto: Jøssing MAD AS, Oslo v/ Patriq Backlund, Olav Kvalnes, Line Kaasine, Sandra Riedel, Catriona Bridget Shine, Kurt Singstad og Fegus Sørli Lalaland AS, Oslo v/ Iwan Thomson Innkjøp, kr ,- Motto: Ilmenitt (18) David García Studio, København, Danmark Innkjøp, kr ,- Motto: Dagbrudd (88) Atelier Oslo AS, Oslo v/nils Ole Brandtzæg, Thomas Liu, Juan Ruiz Anton, Bosheng Gan, Jonas Norsted, Marius Mowe, Dorota Zubrek og Jan Klauza Konsulenter: Florian Kosche AS, rådgivende ingeniør Anton A. Bakken, Norsam AS, rådgiver ingeniør samferdsel 15

16 Hedrende omtale Motto: Spor Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Oslo v/ Reiulf Ramstad, Christian S. Fuglset, Ådne Trodahl og Ragnhild Snustad Hedrende omtale Motto: Fortellingens dal WAW, København, Danmark v/ Sanne Lovén Damgaard og Kristoffer Nejsum Hedrende omtale Motto: JøssingVarden CEBRA, Århus, Danmark v/carsten Primdahl, Mikkel Frost og Kolja Nielsen Medarbeidere: Kazuhiko Yazaki, Troels Holm, Jason Antony Sam og Mia Nordberg Hedrende omtale Motto: Rosarot OOOJA APS, Århus, Danmark v/ Jan Buthke, Jeppe Olesen, Rune Hvarre Bauer, Thorbjørn Brøndum Leth og Rosa Marie Ølgaard Hedrende omtale Motto: Up KTH Arkitektur Studio 6, Solna, Sverige v/ Sven Jansse og Elena Guk Hedrende omtale Motto: Void Christian Fursund, Arkitekt MAA Christopher Ketil Dehn Carlsen, Arkitekt MAA Per Winbladh Carlsen, Arkitekt MAA, alle København, Danmark Hedrende omtale Motto: Våghalsen/57 Asbjørn Andresen, forfatter, skulptør, designer Torben Schønherr, Landskapsarkitekt MAA MDL António Jorge de Moura Leitão Cerejeira Fontes, Arkitekt, Ingeniør André de Moura Leitão Cerejeira Fontes, Arkitekt, Ingeniør José Joaquim Carvallo, Ingeniør Sverige/ Danmark/Portugal Hedrende omtale Motto: Fra fjellet ut i lyset Uhlala Architects, Århus, Danmark v/søren Marxen, Arkitekt MAA Medarbeidere: Sune Kornbeck Nielsen, Arkitekt MAA Per Preem Ravn, Arkitekt MAA Rune Johan Riis, Arkitekt MAA 16

17 JURYENS ANBEFALING OM VIDERE ARBEIDE MED OPPGAVEN Det er juryens klare anbefaling overfor Dalanerådet at den videre planlegging av Nytt museumsanlegg i Jøssingfjord baseres på utkast nr. 133 Varde. Følgelig tilrådes det at det innledes forhandlinger med dette utkastets forfatter om kontrakt om det videre arkitektfaglige prosjekteringsoppdrag. Som nevnt i den individuelle kritikken er det, til tross for de mange sterke kvaliteter i utkastet, enkelte forhold som enten ikke er løst eller som bør forbedres. Juryen vil her peke på følgende: Prosjektet har potensial til omarbeiding i forhold til lengde og snitt uten at dette går utover de arkitektoniske og kvaliteter. Adkomst fra nivå til underetasjen på nivå er løst med en ekstra heis. Alternative adkomstforhold bør I en videre prosjekteringsprosess undersøkes nærmere. I en videre bearbeidelse bør arkitektene vurdere å korte bygningen noe ned. Kommunikasjonsarealene kan med fordel regnes som formidlingsareal. Alternative adkomstforhold bør I en videre prosjekteringsprosess undersøkes nærmere. JURYEN Dag Sørensen, Juryens Leder Ordfører Sokndal kommune Leif Dybing Direktør Dalane Folkemuseum Bess Grastveit Prosjektleder Jøssingfjordsenteret Dag Larsen Direktør Titania AS Pål Thjømøe Daglig leder Magma Geopark Sivilarkitekt MNAL Grete Kvinnesland Prosjektsjef Stavanger kommune Arkitekt / Dipl.ing. Reinhard Kropf Helen & Hard AS Sivilarkitekt MNAL Erik Fenstad Langdalen Ly Arkitekter AS, oppnevnt av NAL Oslo/Sokndal Sivilarkitekt MNAL Christian Dahle, Jurysekretær 17

TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON

TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON BEGRENSET ARKITEKTKONKURRANSE TVERRFORBINDELSER JESSHEIM STASJON JURYRAPPORT 26.05.2014 Prosjekt: Puls undergang av Pir II AS og Dr. tech Kristoffer Apeland AS 1 1. KONKURRANSENS GJENNOMFØRING Konkurransen

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE FOR MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN, RANDABERG

ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE FOR MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN, RANDABERG KO NK U RR A N S E P R O G R A M ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE FOR MARITIMT VITENSENTER, RANDABERG Side 2 2014-2015 1. INNHOLD 2. Innledning 4 3. Tiltakshaver 5 4. Deltakere i prosjektet 6 5. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø 2 3 i n n h o l d 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30 ,11+2/'6)257(*1(/6( Innledning... 2 Forhistorien... 2 Konkurransen... 2 Oppgaven... 3 Bedømmelsen... 3 Illustrasjonsark åtte forskjellige løsninger... 4 Juryens generelle kritikk... 5 1.00 Innledning...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

Økern sentrum ANS Økern sentrum arkitektkonkurranse Juryprotokoll

Økern sentrum ANS Økern sentrum arkitektkonkurranse Juryprotokoll Økern sentrum ANS Økern sentrum arkitektkonkurranse Juryprotokoll Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Mål med konkurransen... 2 Jury... 3 Alle de innleverte forslagene er evaluert... 3 Evalueringskriterier...

Detaljer

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e 20 1 2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er

Detaljer

Evje Sentrum i 2010 - Foto Alfa Film Otra er et naturpotensiale Foto: Todd.Slaughter

Evje Sentrum i 2010 - Foto Alfa Film Otra er et naturpotensiale Foto: Todd.Slaughter Evje Sentrum i 2010 - Foto Alfa Film Otra er et naturpotensiale Foto: Todd.Slaughter Rapport fra plansmie i Evje og Hornnes kommune 18. - 21. jan. 2010 INNHOLD: Sammendrag: Evje-modellen. Prosess og planforslag.

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM...

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... ... 2 UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM FORORD INNHOLD... Universell utforming i sentrum gjør våre byer og tettsteder til et attraktivt sted å være. Det bidrar til inkludering

Detaljer

GAMLE KIRKEROM FOR NY LITURGI. En utredning om det nye liturgiforslagets konsekvenser for kirkerommene

GAMLE KIRKEROM FOR NY LITURGI. En utredning om det nye liturgiforslagets konsekvenser for kirkerommene GAMLE KIRKEROM FOR NY LITURGI En utredning om det nye liturgiforslagets konsekvenser for kirkerommene 1. Bakgrunn Den norske kirke påbegynte en stor liturgisk revisjon høsten 2003. Arbeidet forestås av

Detaljer

Påminnelser Fire kunstprosjekter

Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 2006 2. opplag, Kunst i offentlige rom, KORO 2012 www.koro.no Redaksjon:

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

Konsept Campus Ås. Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar høringsuttalelsen til etterretning. Ås, 18.01.2011

Konsept Campus Ås. Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar høringsuttalelsen til etterretning. Ås, 18.01.2011 US-SAK NR: 05/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 11/58 Konsept Campus Ås Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: a.

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer