NOTAT GJENNOMGANG AV PROTOKOLLFØRING FRA SAMETINGSRÅDETS MØTER I Sametingets kontrollutvalg. Dato: 29. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT GJENNOMGANG AV PROTOKOLLFØRING FRA SAMETINGSRÅDETS MØTER I 2012. Sametingets kontrollutvalg. Dato: 29. april 2013"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Sametingets kontrollutvalg ALT advokatfirma AS Dato: 29. april 2013 GJENNOMGANG AV PROTOKOLLFØRING FRA SAMETINGSRÅDETS MØTER I Bestilling og oppsummering av funn 1.1 Bestilling ALT advokatfirma («ALT») er bedt om å gjennomgå Sametingsrådets møtebøker for ALT er bedt om å vurdere: Sametingsrådets protokolleringsrutiner i forbindelse med tirsdagsmøtene og om sakene som tas opp på disse møtene følger saksnummereringen. Saker hvor det enkelte rådsmedlem har truffet beslutninger på vegne av Sametingsrådet (blant annet bevilgninger). 1.2 Avgrensninger Sametingsrådets protokoller er gjort tilgjengelig på Sametingets nettsider. Vår gjennomgang er basert på den informasjonen som er gjort tilgjengelig på nettsidene. Etter avklaring med Kontrollutvalgets leder har vi ikke gjort avstemninger opp mot andre kilder, for eksempel saksbehandlings- eller utbetalingssystem. En slik utvidelse av oppdragets rammer ville vært ressurskrevende, og Sametingets systemer later ikke til å være tilrettelagt for slike vurderinger i dag. Etter flere henvendelser til administrasjonen har det vist seg at dokumentasjon for saker avgjort av det enkelte rådsmedlem på vegne av Sametingsrådet ikke kan fremlegges. Det avgrenses derfor mot denne delen av undersøkelsen. ALT advokatfirma AS Org.nr Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo

2 1.3 Oppsummering av funn Ifølge Sametingets nettside holdt Sametingsrådet 25 møter i Etter gjennomgangen av Sametingsrådets møtebøker for 2012 har vi følgende merknader: Protokoll fra flere møter er ikke gjort tilgjengelig, og protokollene fra flere møter ser ikke ut til å være ferdigstilt. Sakene som angis på sakslisten er ikke presentert med tett nummerrekkefølge. 2 Fremgangsmåte ved gjennomgangen av møtebøkene Sametingsrådets møtebøker ligger tilgjengelig på Sametingets nettside på følgende sted: For å få informasjon om saker på sakslisten i de ulike møtene kan man gå videre fra denne siden til «Møteplan», og deretter videre til «Sametingsrådet» og til «Detaljer». Sakene på sakslisten er angitt med et saksnummer. Under fanen «Sametingsrådet» er det egne kolonner for status og protokoller. Det er også en kolonne for «Møtebok», men denne er tom. Vår gjennomgang av møtebøkene har basert seg på informasjonen i kolonnen for «Protokoll». I kolonnen for «Status» benyttes fire ulike betegnelser: Innkalling sendt Protokoll ferdig Protokollert Behandling startet 3 Sametingsrådets sakslister Ifølge Sametingets nettside holdt Sametingsrådet 25 møter i av disse møtene har en saksliste tilknyttet seg. Til fire møter er det altså ikke publisert noen saksliste. På nettsiden opplyses det at det ikke er registrert noen saksfremlegg til disse møtene. Sakene på sakslisten er presentert enten på norsk, samisk eller på begge språkene. Etter en gjennomgang av sakslistene fra 2012, har vi funnet at 154 saker er presentert på norsk, 24 saker er presentert på samisk og åtte saker er presentert på begge språkene. I tillegg er en del saker presentert på norsk, men med enkelte ord på samisk, som for eksempel sak 056/12 «Váidda áššis / Klage i sak HE 185/11 - Juliussen, Karl, Kvalsund kommune - Søknad om støtte til montering, ombygging og rigging av fartøy for deltakelse i fisket.» Hver av sakene som er angitt i sakslisten har et unikt saksnummer og en tittel. Det er også gitt tilgang til underlagsdokumentasjon ved link til arkivsystemet hvor saksdokumenter ligger tilgjengelig. Saksnummereringen er angitt i stigende rekkefølge. Nummerrekkefølgen er imidlertid ikke tett, og det er enkelte hull i saksnummereringen. To mulige årsaker til dette kan være at saker som skulle vært til behandling er tatt ut, eller at saker er holdt utenfor sakslisten. Sakene det gjelder er følgende: I Sametingsrådets møte 17. januar 2012 mangler sak 004/12 i sakslisten. 2

3 I Sametingsrådets møte 17. februar 2012 mangler sak 027/12 i sakslisten. I Sametingsrådets møte 26. juni 2012 mangler sak 089/12 i sakslisten. Se mer om denne saken etter kulepunktsoppregningen. I Sametingsrådets møte 21. august 2012 mangler sak 111/12 i sakslisten. Den siste saken som ble behandlet i Sametingsrådets møte 20. november 2012 er ifølge sakslisten og protokollen sak 166/12. Den første saken som ble behandlet i Sametingsrådets møte 11. desember 2012 er i følge sakslisten sak 171/12. Sakene 167/12 til 170/12 ser følgelig ikke ut til å være registrert i Sametingsrådets sakslister. Det er imidlertid holdt fire rådsmøter mellom disse datoene hvor det ikke er publisert noen saksliste på nettsiden. Den siste saken som ble behandlet i Sametingsrådets møte 11. desember 2012 er ifølge sakslisten sak 188/12. Den første saken som ble behandlet i Sametingsrådets møte dagen etterpå, 12. desember 2012, er sak 191/12. Det er følgelig ikke registrert noen saker med saksnummer 189/12 og 190/12 i sakslistene. I sakslisten til Sametingsrådets møte 26. juni 2012 er sak 089/12 ikke oppført. Denne saken er imidlertid angitt i protokollen til dette møtet. I protokollen er saken angitt i sakslisten, og det fremgår at den er behandlet og protokollført. 4 Angivelse av status for Sametingsrådets møter I kolonnen for «Status» benyttes som nevnt i punkt 2, fire ulike betegnelser: Innkalling sendt Protokoll ferdig Protokollert Behandling startet Vi har ikke funnet noen forklaring på hva de fire ulike statusangivelsene viser til, og hva som er forskjellen mellom dem. Tre møter er angitt med status «Innkalling sendt». Disse møtene ble avholdt henholdsvis 17. februar 2012, 11. desember 2012 og 18. desember Disse tre møtene har en saksliste tilknyttet seg, men det er ikke gjort tilgjengelig en protokoll for noen av møtene. Fire møter er angitt med status «Protokoll Ferdig». Disse møtene ble avholdt henholdsvis 17. januar 2012, 13. mars 2012, 15. mai 2012 og 12. desember Disse fire møtene har en saksliste tilknyttet seg, men det er ikke gjort tilgjengelig en protokoll for noen av møtene. 14 møter har status «Protokollert». Alle disse møtene har en saksliste tilknyttet seg. For elleve av møtene er det også gjort tilgjengelig en protokoll. De tre møtene hvor det ikke er gjort tilgjengelig en protokoll, ble avholdt henholdsvis 21. august 2012, 5. november 2012 og 13. desember Fire møter har status «Behandling startet». Disse møtene ble avholdt henholdsvis 7. desember 2012, 8. desember 2012, 9. desember 2012 og 10. desember Det er ikke lagt frem noen saksliste for disse møtene, og det er heller ikke gjort tilgjengelig noen protokoll. I rubrikken for «Møtested» er følgende angitt: 7. desember 2012: «Delegasjonssaker HK» 8. desember 2012: «Delegasjonssaker klagesaker» 9. desember 2012: «Delegasjonssaker HO» 3

4 10. desember 2012: «Delegasjonssaker HE» 5 Sametingsrådets protokoller Som nevnt under punkt 3 fremgår det av oversikten på Sametingets nettsider at Sametingsrådet avholdt 25 møter i Elleve møter har en protokoll opplastet på nettsiden. Fra 14 møter er det altså ikke gjort noen protokoll tilgjengelig på nettsiden. Vi har foretatt stikkprøver saker fra møter som ikke synes å være protokollført. Ett av møtene som det ikke er publisert protokoll fra, er Sametingsrådets møte 17. januar Det foreligger likevel dokumentasjon på utfallet av flere av de sakene som var til behandling i dette møtet. Av de underliggende saksdokumentene for sak 002/12 ser man at Sametingsrådet har fattet vedtak i saken og avslått søknaden. Dette vedtaket er sendt søkeren, men det ser ikke ut til å være protokollført. Sakshistorikken og den underliggende dokumentasjonen i sak 003/12 tyder videre på at Sametingsrådet har fattet vedtak i denne saken etter behandling i to møter, henholdsvis 17. januar 2012 og 13. mars Ingen av disse møtene later til å være protokollført. Sakshistorikken for sakene 005/12 og 006/12 tyder på at sakene ble behandlet i møte 17. januar Sak 005/12 ble dessuten behandlet i møte 13. mars Det er ikke publisert protokoll fra disse møtene, og Sametingsrådets vedtak i de to sakene er ikke publisert. Den underliggende saksdokumentasjonen viser likevel at sakene har vært til behandling i Sametingsrådets klagenemnd. Det er dermed grunn til å anta at Sametingsrådet har fattet vedtak i disse sakene, men disse vedtakene er ikke publisert. Den underliggende saksdokumentasjonen i sakene 007/12, 008/12, 011/12 og 012/12 tyder videre på at Sametingsrådet har fremmet forslag til innstillinger etter møtet 17. januar, i saker om jordbruksforhandlingene 2012, Sametingets årsmelding 2011, samarbeidsavtale mellom Sametinget og Statskog SF og om endringer av reindriftsforvaltningen. Underliggende dokumentasjon i sak 009/12 viser at vedtak også ble fattet i denne saken etter Sametingsrådets møte 17. januar. Sakshistorikken for sakene 010/12 og 013/12 indikerer at sakene ble behandlet i møte 17. januar Vi har imidlertid ikke funnet dokumentasjon på at Sametingsrådet har fattet vedtak i disse sakene. Det er ikke publisert dokumentasjon på at Sametingsrådet fattet vedtak i sak 014/12. Denne saken er benevnt «Sametingets forslag til styrerepresentanter for underliggende helseforetak 2012». Sakshistorikken viser at det ble laget et saksfremlegg tre dager etter Sametingsrådsmøtet med den samme tittelen. Underliggende dokumentasjon i saken viser at det ble sendt ut to brev ti dager etter møtet med tittelen: «Forslag til representanter til foretak under Helse Midt» og «Forslag til styrekandidater til helseforetak eid av Helse Nord RHF». Det er derfor grunn til å anta at Sametingsrådet har fattet et vedtak i denne saken. En nærmere undersøkelse av sakene som er angitt i sakslisten til Sametingsrådets møte 15. mai 2012, gir grunnlag for tilsvarende betraktninger. Fire saker er satt opp på sakslisten til dette møtet, og det er ikke publisert protokoll fra møtet. 4

5 Det er grunn til å anta at det er truffet beslutninger i sak 068/12. Av tittelen i sakslisten fremgår det at denne saken gjelder søknad fra Engerdal kommune om midler til språkkonsulent/læremiddelutvikling. Selv om det ikke foreligger noen protokoll fra møtet, fremgår det av sakshistorikken at det ble sendt ut et brev til Engerdal kommune 25. mai 2012, ti dager etter møtet. Tittelen på brevet er: «R 068/12 Regionalutvikling Søknad om midler til språkkonsulent/læremiddelutvikling Avslag». Det er følgelig grunn til å anta at det ble fattet vedtak i saken, og at søknaden ble avslått. Dette understøttes av at det senere i sakshistorikken fremgår at det ble klaget på avslaget. Dokumentasjonen omkring de beslutninger som ble fattet, er imidlertid mangelfull. Den underliggende saksdokumentasjonen til sakene 069/12 og 070/12 viser at Sametinget har truffet beslutninger i disse sakene. Den underliggende saksdokumentasjonen til sak 071/12 viser at denne saken ble behandlet av Sametingsrådet 15. mai Det fremgår imidlertid at saken ble behandlet for lukkede dører, og det foreligger verken opplysninger om sakens innhold, Sametingsrådets behandling eller utfallet av saken. 6 Anbefalinger 6.1 Samlede anbefalinger Vår gjennomgang av Sametingsrådets møtebøker for 2012 gir etter dette grunnlag for følgende anbefalinger: Det bør utarbeides rutiner som legger til rette for Kontrollutvalgets gjennomgang av Sametingsrådets møtebøker. Sametingsrådets møtebøker bør ferdigstilles kort tid etter at møtet er avsluttet, og møtebøkene bør gjøres tilgjengelig. Det bør påses at sakene som angis på sakslisten presenteres med tett nummerrekkefølge. Nedenfor utdyper vi disse anbefalingene. 6.2 Utarbeidelse av rutiner Det har vært utfordringer knyttet til fremskaffelsen av grunnlaget for denne undersøkelsen. Vårt inntrykk er at disse utfordringene skyldes at slike undersøkelser ikke har vært systematisert tidligere, og at man ikke har hatt løpende rutiner for å sikre at dokumentasjon enkelt kan legges frem ved denne gjennomgangen. Vi anbefaler at det utarbeides rutiner som gjør det enkelt å legge til rette for Kontrollutvalgets gjennomgang av Sametingsrådets møtebøker. Slike rutiner ser ut til å være en nødvendig forutsetning for at Kontrollutvalget kan utføre den årlige gjennomgangen av Sametingsrådets møtebøker. 6.3 Ferdigstillelse og tilgjengeliggjøring av Sametingsrådets møtebøker Tilgang til fullstendig dokumentasjonsgrunnlag er en forutsetning for å kunne gjennomgå og vurdere Sametingsrådets møtebøker. Som det fremgår av dette notatet, er dokumentasjonsgrunnlaget mangelfullt. 5

6 Den manglende dokumentasjonen og/eller tilgjengeliggjøringen gjør det vanskelig å ettergå og vurdere Sametingsrådets saksbehandling og Sametingsrådets utøvelse av den myndigheten rådet er tillagt. Et mangelfullt dokumentasjonsgrunnlag øker risikoen for feil eller mangler ved Sametingsrådets beslutninger. Det er ikke det samme som at det foreligger feil og mangler ved Sametingsrådets beslutninger, og det innebærer heller ikke at Sametingsrådet ved ett eller flere tilfeller har brukt sin kompetanse feil. Vårt inntrykk er først og fremst at dokumentasjons- og publiseringsrutinene ikke har vært gode nok. Den manglende tilgangen til Sametingsrådets møtebøker fører videre til at rådets beslutninger ikke gjøres tilgjengelig for publikum. Uten tilstrekkelig åpenhet omkring Sametingsrådets beslutninger svekkes det demokratiske grunnlaget for rådets virksomhet fordi det blir vanskeligere å få oversikt over hvordan Sametingsrådet og rådsmedlemmene utfører sine oppgaver. På denne bakgrunn er vår anbefaling Sametingsrådets møtebøker ferdigstilles og publiseres kort tid etter at de enkelte møtene er avholdt, og at nettsiden gir oppdatert informasjon om rådets virksomhet. 6.4 Fortløpende nummerering av saker som tas til behandling Sakslistene bør være oppdaterte, ha tett nummerrekkefølge og vise samtlige saker som skal tas til behandling i møtene. Først når disse kravene er oppfylt sikrer man at sakslistene gjenspeiler agendaen for de ulike møtene. Sakslister med hull i nummerrekkefølgen åpner for at saker kan tas ut, og at saker kan legges inn i de åpne nummerfeltene på et senere tidspunkt. I en senere kontroll vil det være vanskelig å avklare om det er hull i nummerrekkefølgen skyldes tilfeldigheter, eller om det er hull i rekkefølgen fordi saker er fjernet eller holdt utenfor sakslisten. Det gjør det vanskeligere og mer ressurskrevende å foreta kontroller som dette. En fortløpende nummerering av sakene sikrer derimot at sakslisten er fullstendig, og at dette kan kontrolleres i etterkant. 6

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERN SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING OPPEGÅRD KOMMUNE 28. november 2013 RAPPORT 10/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE INNHOLD 1 SAMMENDRAG,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt?

Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Oslo kommune Rapport 05/2010 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? 2 0 1 0 - integritet og verdiskaping Rapport 5/2010 Publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE RAPPORT NAMSOS KOMMUNE OG ROCK CITY Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE 20.02.2013 FORORD Denne undersøkelsen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kommunestyret i Namsos kommune.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Askøy kommune et gebyr på 150 000 kroner. Kommunen ble i sak 2009/246 ilagt et gebyr på 50 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av renovasjonstjenester,

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter med Utviklingssenteret AS om prosjektledelse og ytterligere bistand i forbindelse med prosjektet "Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen".

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK STEIGEN KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK STEIGEN KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser EBA Advokatene MNA Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0070-10 08.09.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer