GLOPPEN KOMMUNE. Marit Elisabeth Larssen Rådmannen Arkivopplysningar 10/ / / / G2 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOPPEN KOMMUNE. Marit Elisabeth Larssen Rådmannen Arkivopplysningar 10/ / / / G2 /"

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE Marit Elisabeth Larssen Rådmannen Arkivopplysningar Dato: 10/ / / / G2 / Vedlegg 4: Plan for gjennomføring 1. Årlig utarbeiding av hovudplan BHT skal i samarbeid med personalavdelinga utarbeide forslag til hovudplan over bedriftshelsetenesta sitt arbeid det komande året (for 2011 innan , for 2011 innan , for 2012 innan osv). 2. Målretta helseundersøkingar Bedriftshelsetenesta skal foreta helseundersøkingar for å førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskadar, jf gjeldande forskrifter. 2.1 Brannfolk Årlig fysisk test: Helsekontroll i samsvar med rettleiing om helseundersøkingar og fysiske testar for røyk- og kjemikaliedykkarar. 2.2 Utearbeidarar ved teknisk avdeling, reinhaldarar og vaktmeistrar: Helseundersøking kvart år 2.3 Nattevakter Helseundersøking kvart år. 2.4 Andre tilsette Helseundersøking tredje kvart år. 3. HMS BHT skal etter avtale kunne ta på seg ekstra oppdrag i einingane. Desse blir spesifisert etter kvart. Avtale om bruk blir inngått med sektorleiar. 4. Kartlegging av arbeidsmiljø Generelt. Hjelpe til ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gje råd om verneinnretningar og verneutstyr. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Hjelpe arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, eksempelvis hjelp i vanskelige personalsaker. Oppgje kva type kompetanse, kort om metodikk og tal ressursar (ikkje namn) som er planlagt nytta i dei ulike delane av oppdraget 4.1 Ergonomi Gje råd ved planlegging av nye arbeidsplassar, ved forbetring og endring i dei eksisterande, og ved Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

2 innkjøp av nytt utstyr. Vurdere moglege forbetringar ved uheldige arbeidsstillingar, og ved tungt og einsformig arbeid. Gje opplæring i tenleg arbeidsteknikk. Ha fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager. 4.2 Støy og lys andre, og gje forslag til forbetringar. 4.3 Kjemiske stoff og støv andre, og gje forslag til forbetringar. Hjelpe einga med å innhente helseinformasjon om ulike stoff (sikkerheitsdatablad). Informere om risikofaktorar og skadeverknader som kjemiske stoff kan gje, td kreft/forplantningsskadar/løysemiddelskadar/ etseskadar. Orientere om eventuelle moglegheiter for utskifting til mindre helseskadelege stoff (substitusjon). 4.4 Inneklima Kartlegge inneklimaet og kome med forslag til forbetringer. Gje råd om ventilasjon, punktavsug, reinhald, temperatur og andre tiltak for betring av inneklimaet. 5. Nærværs- og sjukefråværsarbeid 5.1 Hjelpe til i IA-arbeidet. Støtte opp under arbeidet med oppfølging av arbeidsmiljø og tilbakeføring frå sjukefråvær. 5.2 Hjelpe til med funksjonsvurderingar og moglegheiter for tilpassing av arbeidet til den enkelte. 5.3 Hjelp og rådgjeving i AKAN-arbeidet (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengigheitsproblematikk). 6. Anna 6.1 Delta i AMU-møte (ca 5 møte/år). 6.2 Vere tilgjengeleg for rådgjeving, konsultasjonar, akuttsaker, svare på telefonar fra leiarar, verneombod og tilsette. 6.3 Dokumentere/rapportere gjennomført aktivitet og forbruk av tid kvart halvår. 6.4 Formidle rapportar, arbeidsplasskartleggingar, måleresultat o l til aktuell einingsleiar, verneombod og personalavdelinga. 6.5 Ha samarbeidsmøte med personalavdelinga ein gong kvart år for å planlegge neste års aktivitet. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Konkurransegrunnlag for kjøp/anskaffing av bedriftshelseteneste til Gloppen kommune Nasjonal kunngjering Vedlegg 3: HMS-erklæring

3 Vedlegg 2: Kontrakt om bedriftshelseteneste Vedlegg 1: Kravspesifikasjon BHT

4 GLOPPEN KOMMUNE Ragnhild S. Eimhjellen Helse og omsorg Arkivopplysningar Dato: 10/ / / / G2 / Vedlegg 4: Plan for gjennomføring 1. Årlig utarbeiding av hovudplan BHT skal i samarbeid med personalavdelinga utarbeide forslag til hovudplan over bedriftshelsetenesta sitt arbeid det komande året (for 2011 innan , for 2011 innan , for 2012 innan osv). 2. Målretta helseundersøkingar Bedriftshelsetenesta skal foreta helseundersøkingar for å førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskadar, jf gjeldande forskrifter. 2.1 Brannfolk Årlig fysisk test: Helsekontroll i samsvar med rettleiing om helseundersøkingar og fysiske testar for røyk- og kjemikaliedykkarar. 2.2 Utearbeidarar ved teknisk avdeling, reinhaldarar og vaktmeistrar: Helseundersøking kvart år 2.3 Nattevakter Helseundersøking kvart år. 2.4 Andre tilsette Helseundersøking tredje kvart år. 3. HMS BHT skal etter avtale kunne ta på seg ekstra oppdrag i einingane. Desse blir spesifisert etter kvart. Avtale om bruk blir inngått med sektorleiar. 4. Kartlegging av arbeidsmiljø Generelt. Hjelpe til ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gje råd om verneinnretningar og verneutstyr. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Hjelpe arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, eksempelvis hjelp i vanskelige personalsaker. Oppgje kva type kompetanse, kort om metodikk og tal ressursar (ikkje namn) som er planlagt nytta i dei ulike delane av oppdraget 4.1 Ergonomi Gje råd ved planlegging av nye arbeidsplassar, ved forbetring og endring i dei eksisterande, og ved Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

5 innkjøp av nytt utstyr. Vurdere moglege forbetringar ved uheldige arbeidsstillingar, og ved tungt og einsformig arbeid. Gje opplæring i tenleg arbeidsteknikk. Ha fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager. 4.2 Støy og lys andre, og gje forslag til forbetringar. 4.3 Kjemiske stoff og støv andre, og gje forslag til forbetringar. Hjelpe einga med å innhente helseinformasjon om ulike stoff (sikkerheitsdatablad). Informere om risikofaktorar og skadeverknader som kjemiske stoff kan gje, td kreft/forplantningsskadar/løysemiddelskadar/ etseskadar. Orientere om eventuelle moglegheiter for utskifting til mindre helseskadelege stoff (substitusjon). 4.4 Inneklima Kartlegge inneklimaet og kome med forslag til forbetringer. Gje råd om ventilasjon, punktavsug, reinhald, temperatur og andre tiltak for betring av inneklimaet. 5. Nærværs- og sjukefråværsarbeid 5.1 Hjelpe til i IA-arbeidet. Støtte opp under arbeidet med oppfølging av arbeidsmiljø og tilbakeføring frå sjukefråvær. 5.2 Hjelpe til med funksjonsvurderingar og moglegheiter for tilpassing av arbeidet til den enkelte. 5.3 Hjelp og rådgjeving i AKAN-arbeidet (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengigheitsproblematikk). 6. Anna 6.1 Delta i AMU-møte (ca 5 møte/år). 6.2 Vere tilgjengeleg for rådgjeving, konsultasjonar, akuttsaker, svare på telefonar fra leiarar, verneombod og tilsette. 6.3 Dokumentere/rapportere gjennomført aktivitet og forbruk av tid kvart halvår. 6.4 Formidle rapportar, arbeidsplasskartleggingar, måleresultat o l til aktuell einingsleiar, verneombod og personalavdelinga. 6.5 Ha samarbeidsmøte med personalavdelinga ein gong kvart år for å planlegge neste års aktivitet. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Konkurransegrunnlag for kjøp/anskaffing av bedriftshelseteneste til Gloppen kommune Nasjonal kunngjering Vedlegg 3: HMS-erklæring

6 Vedlegg 2: Kontrakt om bedriftshelseteneste Vedlegg 1: Kravspesifikasjon BHT

7 GLOPPEN KOMMUNE Olav Fure Oppvekst Arkivopplysningar Dato: 10/ / / / G2 / Vedlegg 4: Plan for gjennomføring 1. Årlig utarbeiding av hovudplan BHT skal i samarbeid med personalavdelinga utarbeide forslag til hovudplan over bedriftshelsetenesta sitt arbeid det komande året (for 2011 innan , for 2011 innan , for 2012 innan osv). 2. Målretta helseundersøkingar Bedriftshelsetenesta skal foreta helseundersøkingar for å førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskadar, jf gjeldande forskrifter. 2.1 Brannfolk Årlig fysisk test: Helsekontroll i samsvar med rettleiing om helseundersøkingar og fysiske testar for røyk- og kjemikaliedykkarar. 2.2 Utearbeidarar ved teknisk avdeling, reinhaldarar og vaktmeistrar: Helseundersøking kvart år 2.3 Nattevakter Helseundersøking kvart år. 2.4 Andre tilsette Helseundersøking tredje kvart år. 3. HMS BHT skal etter avtale kunne ta på seg ekstra oppdrag i einingane. Desse blir spesifisert etter kvart. Avtale om bruk blir inngått med sektorleiar. 4. Kartlegging av arbeidsmiljø Generelt. Hjelpe til ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gje råd om verneinnretningar og verneutstyr. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Hjelpe arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, eksempelvis hjelp i vanskelige personalsaker. Oppgje kva type kompetanse, kort om metodikk og tal ressursar (ikkje namn) som er planlagt nytta i dei ulike delane av oppdraget 4.1 Ergonomi Gje råd ved planlegging av nye arbeidsplassar, ved forbetring og endring i dei eksisterande, og ved Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

8 innkjøp av nytt utstyr. Vurdere moglege forbetringar ved uheldige arbeidsstillingar, og ved tungt og einsformig arbeid. Gje opplæring i tenleg arbeidsteknikk. Ha fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager. 4.2 Støy og lys andre, og gje forslag til forbetringar. 4.3 Kjemiske stoff og støv andre, og gje forslag til forbetringar. Hjelpe einga med å innhente helseinformasjon om ulike stoff (sikkerheitsdatablad). Informere om risikofaktorar og skadeverknader som kjemiske stoff kan gje, td kreft/forplantningsskadar/løysemiddelskadar/ etseskadar. Orientere om eventuelle moglegheiter for utskifting til mindre helseskadelege stoff (substitusjon). 4.4 Inneklima Kartlegge inneklimaet og kome med forslag til forbetringer. Gje råd om ventilasjon, punktavsug, reinhald, temperatur og andre tiltak for betring av inneklimaet. 5. Nærværs- og sjukefråværsarbeid 5.1 Hjelpe til i IA-arbeidet. Støtte opp under arbeidet med oppfølging av arbeidsmiljø og tilbakeføring frå sjukefråvær. 5.2 Hjelpe til med funksjonsvurderingar og moglegheiter for tilpassing av arbeidet til den enkelte. 5.3 Hjelp og rådgjeving i AKAN-arbeidet (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengigheitsproblematikk). 6. Anna 6.1 Delta i AMU-møte (ca 5 møte/år). 6.2 Vere tilgjengeleg for rådgjeving, konsultasjonar, akuttsaker, svare på telefonar fra leiarar, verneombod og tilsette. 6.3 Dokumentere/rapportere gjennomført aktivitet og forbruk av tid kvart halvår. 6.4 Formidle rapportar, arbeidsplasskartleggingar, måleresultat o l til aktuell einingsleiar, verneombod og personalavdelinga. 6.5 Ha samarbeidsmøte med personalavdelinga ein gong kvart år for å planlegge neste års aktivitet. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Konkurransegrunnlag for kjøp/anskaffing av bedriftshelseteneste til Gloppen kommune Nasjonal kunngjering Vedlegg 3: HMS-erklæring

9 Vedlegg 2: Kontrakt om bedriftshelseteneste Vedlegg 1: Kravspesifikasjon BHT

10 GLOPPEN KOMMUNE Einar Holmøy Teknisk/landbruk Arkivopplysningar Dato: 10/ / / / G2 / Vedlegg 4: Plan for gjennomføring 1. Årlig utarbeiding av hovudplan BHT skal i samarbeid med personalavdelinga utarbeide forslag til hovudplan over bedriftshelsetenesta sitt arbeid det komande året (for 2011 innan , for 2011 innan , for 2012 innan osv). 2. Målretta helseundersøkingar Bedriftshelsetenesta skal foreta helseundersøkingar for å førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskadar, jf gjeldande forskrifter. 2.1 Brannfolk Årlig fysisk test: Helsekontroll i samsvar med rettleiing om helseundersøkingar og fysiske testar for røyk- og kjemikaliedykkarar. 2.2 Utearbeidarar ved teknisk avdeling, reinhaldarar og vaktmeistrar: Helseundersøking kvart år 2.3 Nattevakter Helseundersøking kvart år. 2.4 Andre tilsette Helseundersøking tredje kvart år. 3. HMS BHT skal etter avtale kunne ta på seg ekstra oppdrag i einingane. Desse blir spesifisert etter kvart. Avtale om bruk blir inngått med sektorleiar. 4. Kartlegging av arbeidsmiljø Generelt. Hjelpe til ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gje råd om verneinnretningar og verneutstyr. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Hjelpe arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, eksempelvis hjelp i vanskelige personalsaker. Oppgje kva type kompetanse, kort om metodikk og tal ressursar (ikkje namn) som er planlagt nytta i dei ulike delane av oppdraget 4.1 Ergonomi Gje råd ved planlegging av nye arbeidsplassar, ved forbetring og endring i dei eksisterande, og ved Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

11 innkjøp av nytt utstyr. Vurdere moglege forbetringar ved uheldige arbeidsstillingar, og ved tungt og einsformig arbeid. Gje opplæring i tenleg arbeidsteknikk. Ha fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager. 4.2 Støy og lys andre, og gje forslag til forbetringar. 4.3 Kjemiske stoff og støv andre, og gje forslag til forbetringar. Hjelpe einga med å innhente helseinformasjon om ulike stoff (sikkerheitsdatablad). Informere om risikofaktorar og skadeverknader som kjemiske stoff kan gje, td kreft/forplantningsskadar/løysemiddelskadar/ etseskadar. Orientere om eventuelle moglegheiter for utskifting til mindre helseskadelege stoff (substitusjon). 4.4 Inneklima Kartlegge inneklimaet og kome med forslag til forbetringer. Gje råd om ventilasjon, punktavsug, reinhald, temperatur og andre tiltak for betring av inneklimaet. 5. Nærværs- og sjukefråværsarbeid 5.1 Hjelpe til i IA-arbeidet. Støtte opp under arbeidet med oppfølging av arbeidsmiljø og tilbakeføring frå sjukefråvær. 5.2 Hjelpe til med funksjonsvurderingar og moglegheiter for tilpassing av arbeidet til den enkelte. 5.3 Hjelp og rådgjeving i AKAN-arbeidet (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengigheitsproblematikk). 6. Anna 6.1 Delta i AMU-møte (ca 5 møte/år). 6.2 Vere tilgjengeleg for rådgjeving, konsultasjonar, akuttsaker, svare på telefonar fra leiarar, verneombod og tilsette. 6.3 Dokumentere/rapportere gjennomført aktivitet og forbruk av tid kvart halvår. 6.4 Formidle rapportar, arbeidsplasskartleggingar, måleresultat o l til aktuell einingsleiar, verneombod og personalavdelinga. 6.5 Ha samarbeidsmøte med personalavdelinga ein gong kvart år for å planlegge neste års aktivitet. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Konkurransegrunnlag for kjøp/anskaffing av bedriftshelseteneste til Gloppen kommune Nasjonal kunngjering Vedlegg 3: HMS-erklæring

12 Vedlegg 2: Kontrakt om bedriftshelseteneste Vedlegg 1: Kravspesifikasjon BHT

13 GLOPPEN KOMMUNE Morten Varøy Økonomiavdelinga Arkivopplysningar Dato: 10/ / / / G2 / Vedlegg 4: Plan for gjennomføring 1. Årlig utarbeiding av hovudplan BHT skal i samarbeid med personalavdelinga utarbeide forslag til hovudplan over bedriftshelsetenesta sitt arbeid det komande året (for 2011 innan , for 2011 innan , for 2012 innan osv). 2. Målretta helseundersøkingar Bedriftshelsetenesta skal foreta helseundersøkingar for å førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskadar, jf gjeldande forskrifter. 2.1 Brannfolk Årlig fysisk test: Helsekontroll i samsvar med rettleiing om helseundersøkingar og fysiske testar for røyk- og kjemikaliedykkarar. 2.2 Utearbeidarar ved teknisk avdeling, reinhaldarar og vaktmeistrar: Helseundersøking kvart år 2.3 Nattevakter Helseundersøking kvart år. 2.4 Andre tilsette Helseundersøking tredje kvart år. 3. HMS BHT skal etter avtale kunne ta på seg ekstra oppdrag i einingane. Desse blir spesifisert etter kvart. Avtale om bruk blir inngått med sektorleiar. 4. Kartlegging av arbeidsmiljø Generelt. Hjelpe til ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gje råd om verneinnretningar og verneutstyr. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Hjelpe arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, eksempelvis hjelp i vanskelige personalsaker. Oppgje kva type kompetanse, kort om metodikk og tal ressursar (ikkje namn) som er planlagt nytta i dei ulike delane av oppdraget 4.1 Ergonomi Gje råd ved planlegging av nye arbeidsplassar, ved forbetring og endring i dei eksisterande, og ved Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

14 innkjøp av nytt utstyr. Vurdere moglege forbetringar ved uheldige arbeidsstillingar, og ved tungt og einsformig arbeid. Gje opplæring i tenleg arbeidsteknikk. Ha fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager. 4.2 Støy og lys andre, og gje forslag til forbetringar. 4.3 Kjemiske stoff og støv andre, og gje forslag til forbetringar. Hjelpe einga med å innhente helseinformasjon om ulike stoff (sikkerheitsdatablad). Informere om risikofaktorar og skadeverknader som kjemiske stoff kan gje, td kreft/forplantningsskadar/løysemiddelskadar/ etseskadar. Orientere om eventuelle moglegheiter for utskifting til mindre helseskadelege stoff (substitusjon). 4.4 Inneklima Kartlegge inneklimaet og kome med forslag til forbetringer. Gje råd om ventilasjon, punktavsug, reinhald, temperatur og andre tiltak for betring av inneklimaet. 5. Nærværs- og sjukefråværsarbeid 5.1 Hjelpe til i IA-arbeidet. Støtte opp under arbeidet med oppfølging av arbeidsmiljø og tilbakeføring frå sjukefråvær. 5.2 Hjelpe til med funksjonsvurderingar og moglegheiter for tilpassing av arbeidet til den enkelte. 5.3 Hjelp og rådgjeving i AKAN-arbeidet (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengigheitsproblematikk). 6. Anna 6.1 Delta i AMU-møte (ca 5 møte/år). 6.2 Vere tilgjengeleg for rådgjeving, konsultasjonar, akuttsaker, svare på telefonar fra leiarar, verneombod og tilsette. 6.3 Dokumentere/rapportere gjennomført aktivitet og forbruk av tid kvart halvår. 6.4 Formidle rapportar, arbeidsplasskartleggingar, måleresultat o l til aktuell einingsleiar, verneombod og personalavdelinga. 6.5 Ha samarbeidsmøte med personalavdelinga ein gong kvart år for å planlegge neste års aktivitet. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Konkurransegrunnlag for kjøp/anskaffing av bedriftshelseteneste til Gloppen kommune Nasjonal kunngjering Vedlegg 3: HMS-erklæring

15 Vedlegg 2: Kontrakt om bedriftshelseteneste Vedlegg 1: Kravspesifikasjon BHT

16 GLOPPEN KOMMUNE Kåre Risholm Mona barnehage Arkivopplysningar Dato: 10/ / / / G2 / Vedlegg 4: Plan for gjennomføring 1. Årlig utarbeiding av hovudplan BHT skal i samarbeid med personalavdelinga utarbeide forslag til hovudplan over bedriftshelsetenesta sitt arbeid det komande året (for 2011 innan , for 2011 innan , for 2012 innan osv). 2. Målretta helseundersøkingar Bedriftshelsetenesta skal foreta helseundersøkingar for å førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskadar, jf gjeldande forskrifter. 2.1 Brannfolk Årlig fysisk test: Helsekontroll i samsvar med rettleiing om helseundersøkingar og fysiske testar for røyk- og kjemikaliedykkarar. 2.2 Utearbeidarar ved teknisk avdeling, reinhaldarar og vaktmeistrar: Helseundersøking kvart år 2.3 Nattevakter Helseundersøking kvart år. 2.4 Andre tilsette Helseundersøking tredje kvart år. 3. HMS BHT skal etter avtale kunne ta på seg ekstra oppdrag i einingane. Desse blir spesifisert etter kvart. Avtale om bruk blir inngått med sektorleiar. 4. Kartlegging av arbeidsmiljø Generelt. Hjelpe til ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gje råd om verneinnretningar og verneutstyr. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Hjelpe arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, eksempelvis hjelp i vanskelige personalsaker. Oppgje kva type kompetanse, kort om metodikk og tal ressursar (ikkje namn) som er planlagt nytta i dei ulike delane av oppdraget 4.1 Ergonomi Gje råd ved planlegging av nye arbeidsplassar, ved forbetring og endring i dei eksisterande, og ved Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: 6823 SANDANE

17 innkjøp av nytt utstyr. Vurdere moglege forbetringar ved uheldige arbeidsstillingar, og ved tungt og einsformig arbeid. Gje opplæring i tenleg arbeidsteknikk. Ha fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager. 4.2 Støy og lys andre, og gje forslag til forbetringar. 4.3 Kjemiske stoff og støv andre, og gje forslag til forbetringar. Hjelpe einga med å innhente helseinformasjon om ulike stoff (sikkerheitsdatablad). Informere om risikofaktorar og skadeverknader som kjemiske stoff kan gje, td kreft/forplantningsskadar/løysemiddelskadar/ etseskadar. Orientere om eventuelle moglegheiter for utskifting til mindre helseskadelege stoff (substitusjon). 4.4 Inneklima Kartlegge inneklimaet og kome med forslag til forbetringer. Gje råd om ventilasjon, punktavsug, reinhald, temperatur og andre tiltak for betring av inneklimaet. 5. Nærværs- og sjukefråværsarbeid 5.1 Hjelpe til i IA-arbeidet. Støtte opp under arbeidet med oppfølging av arbeidsmiljø og tilbakeføring frå sjukefråvær. 5.2 Hjelpe til med funksjonsvurderingar og moglegheiter for tilpassing av arbeidet til den enkelte. 5.3 Hjelp og rådgjeving i AKAN-arbeidet (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengigheitsproblematikk). 6. Anna 6.1 Delta i AMU-møte (ca 5 møte/år). 6.2 Vere tilgjengeleg for rådgjeving, konsultasjonar, akuttsaker, svare på telefonar fra leiarar, verneombod og tilsette. 6.3 Dokumentere/rapportere gjennomført aktivitet og forbruk av tid kvart halvår. 6.4 Formidle rapportar, arbeidsplasskartleggingar, måleresultat o l til aktuell einingsleiar, verneombod og personalavdelinga. 6.5 Ha samarbeidsmøte med personalavdelinga ein gong kvart år for å planlegge neste års aktivitet. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Konkurransegrunnlag for kjøp/anskaffing av bedriftshelseteneste til Gloppen kommune Nasjonal kunngjering Vedlegg 3: HMS-erklæring

18 Vedlegg 2: Kontrakt om bedriftshelseteneste Vedlegg 1: Kravspesifikasjon BHT

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

Sak 584/ Konkurranse om levering av bedriftshelsetenester til Samnanger kommune KRAVSPESIFIKASJON. Samnanger kommune

Sak 584/ Konkurranse om levering av bedriftshelsetenester til Samnanger kommune KRAVSPESIFIKASJON. Samnanger kommune KRAVSPESIFIKASJON Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.01.2015 31.12.2016 Bilag 1 til kontrakt Innhald 1 Generelt... 3 2 Nærmare om krav

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Marie Gjengedal Kåre Risholm Bjørg Skarstad Kystbedriftenes helseteneste v/torill M.Gaustad Marit

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Liv Rønnekleiv Kåre Risholm Siv Nord Olsen, kbht Arkivopplysningar Dato: 12/1292-33

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT. Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT. Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Kåre Risholm Hege Alme Kystbedriftenes helsetjeneste v Torill Gaustad og Siv

Detaljer

Kravspesifikasjon med omtale av oppdraget

Kravspesifikasjon med omtale av oppdraget Kravspesifikasjon med omtale av oppdraget Kommunen har slutta seg til avtalen om eit inkluderanse arbeidsliv (IA). Avtalen gjaldt ut 2013, men vil fortsetje med enkelte modifikasjonar Følgjende regelverk

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. 1. - 2. juni 2017, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Trøndelag fylkeskommune inviterer

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 2011 HMT-TILBOD frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 1. halvår 2. halvår KURSTILBOD Kurs Jan. Februar Mars April Mai Juni Meistring

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Hege Alme Jostein Moldestad Jan Kjetil Øygard Runar Kleppe Torill M. Gaustad Arkivopplysningar

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat 2012 HMT-TILBOD frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen Godt arbeidsmiljø gir betre resultat KURSTILBOD 2012 1. halvår 2. halvår Kurs Jan. Februar Mars April Mai Juni Arbeidsmiljødagen Meistring Av Truslar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Jan Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Jan-Kjetil Øygard Bjørg Skarstad Kåre Risholm Anne Hansen Hilde Arnestad Inger Anne Skeistrand

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat

HMT-TILBOD. frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT-TILBOD frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat 2014 Hmt- tilbod / 1 KURSTILBOD 2014 1.halvår Kurs jan. feb. mars april mai juni Førstehjelpskurs

Detaljer

TILBOD. frå Bedriftshelsetenesta HFK Godt arbeidsmiljø gir betre resultat

TILBOD. frå Bedriftshelsetenesta HFK Godt arbeidsmiljø gir betre resultat TILBOD frå Bedriftshelsetenesta HFK Godt arbeidsmiljø gir betre resultat 2016 BHT- tilbod / 1 Kven er vi? HMT-seksjonen har skifta namn til Bedriftshelsetenesta HFK frå april 2015. Dette skal likevel ikkje

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget har møte den 28.11.2008 kl. kl. 09.30 i møterom Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget har møte den 28.11.2008 kl. kl. 09.30 i møterom Formannskapssalen, Rådhuset Page 1 of 8 Nils Arne Skum Fra: Linda Pedersen Sendt: 26. november 2008 15:34 Til: Nils Arne Skum Emne: _K22C.RMB Vedlegg: Opplegg_medarbeidersamtale nov 08.doc Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget har

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Kåre Risholm Marie Gjengedal Jan Kjetil Øygard Torill M.Gaustad, Til: Arkivopplysningar

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 8. Mars 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 24. Mai 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

HMS-rapportering 2011

HMS-rapportering 2011 HMS-rapportering 2011 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Molde videregående skole tone.odette.rod@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

HMS-rapportering 2013

HMS-rapportering 2013 Referat frå møtet i Arbeidsmiljøutvalet ved Surnadal vidaregåande skole Tysdag 14/1-214 i 3. time på møterom A14. Representant for Medlem Møtt tilsette Verneombod Johan Almås X tilsette ATV Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marie Gjengedal Marit Elisabeth Larssen Kåre Risholm Bjørg Skarstad Jan-Kjetil Øygard 6823 SANDANE Kystbedriftenes Helsetjeneste

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 03.09.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlem møter etter

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune Livsfasepolitikk for Tysnes kommune Tysnes kommune versjon 1-0, 26.05.2016 UGGDAL, 26.05.2016 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 16/529-1 3633/16 040 TK/STAB/LIER Moglegheit der du fins

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus. May-Britt Heimsæter

Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus. May-Britt Heimsæter Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus May-Britt Heimsæter I denne økta: Kva seier Arbeidsmiljølova? Kva må til for å få til eit godt samarbeid rundt arbeidsmiljø Praktiske og lærerike verktøy Aktuelle

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune

Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune 441 Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse.

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 29.09.2015 kl. 12:00 Møtes t a d: BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

HMS-status i Møre og Romsdal fylkeskommune

HMS-status i Møre og Romsdal fylkeskommune HMS-status i Møre og Romsdal fylkeskommune HMS-måla: Mål-1: Alle tilsette i driftseininga skal ha ein årleg medarbeidar-/utviklingssamtale, jf. fylkeskommunens Rettleiar for medarbeidarog utviklings-samtalar

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 2012 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Ulstein vgs jon.arne.haram@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar HMS-koordinator

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

IA-Webinar Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar»

IA-Webinar Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar» IA-Webinar 19.04.17 Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar» Agenda 2 tilskotsordningar under same tak Forskrift Døme Korleis Spørsmål og svar IA,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Sjukefråvær i Helse Fonna. Utvikling og tiltak. Arkivsak 63/12 O Styresak 68/14

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring av vernerunde

Prosedyre for gjennomføring av vernerunde Prosedyre Side av 7 Juni 9/Roger Beggerud.9.1/Trine K Agersborg/ 5.11.13TKA/ 3..14 Trine K Agersborg Innhald Innhald... 1. Innleiing... 3. Formål... 3 3. Verkeområde... 3 4. Ansvar... 3 5. Gjennomføring...

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 24.05.2016 kl. 12:00-13.20 Møtestad: BK 220 Arkivsak: 15/00145 Møtt : Øyvind Hagen ( møteleiar i dette møtet) Henriette Hafsaas Tsakos, vara for Aud Folkestad

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 8015 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 13.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HMS-status i Møre og Romsdal fylkeskommune

HMS-status i Møre og Romsdal fylkeskommune HMS-status i Møre og Romsdal fylkeskommune HMS-måla: Mål-1: Alle tilsette i driftseininga skal ha ein årleg medarbeidar-/utviklingssamtale, jf. fylkeskommunens Rettleiar for medarbeidarog utviklings-samtalar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

Eierstrategi for Smaalenene bedriftshelsetjeneste

Eierstrategi for Smaalenene bedriftshelsetjeneste Eierstrategi for Smaalenene bedriftshelsetjeneste 213-216 2 E D W I N R U U D S S E N T E R, E I D S B E R G [Skriv inn firmaadresse] EIERSTRATEGI FOR SMAALENENE BEDRIFTSHELSETJENESTE 213-16 BAKGRUNN OG

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

Kapittel I Innledende bestemmelser

Kapittel I Innledende bestemmelser På www.arbeidstilsynet.no kan ein lese følgjande kommentarar til bedriftshelsetenesteforskrifta. Kapittel I Innledende bestemmelser Kapittel II Bruk av bedriftshelsetjenesten Kapittel III Godkjenningskrav

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

HMS-rapportering 2011

HMS-rapportering 2011 HMS-rapportering 2011 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Ulstein vgs jon.arne.haram@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar HMS-koordinator

Detaljer

HMS-RAPPORTERING 2014

HMS-RAPPORTERING 2014 HMS-RAPPORTERING 2014 Driftseining (skole, område, avdeling) Volda vidaregåande skule 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA - sektor Navn: Rektor/Leiar: HMS-koordinator Hovudverneombod Verneombod (namn på alle

Detaljer

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet.

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet. Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Herøy Kommune overordnet. Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse.

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering s Arbeidstilynets organisering Direktør Ingrid Finboe Svendsen Direktoratet for arbeidstilsynet Styring og Samordning Organisasjon Kommunikasjon Avd. Dokumentasjon og analyse Avd. Lov og regelverk s 7

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det

Detaljer