Innhold. Forslag til disponering av overskudd 59 Revisjonsberetning 60 SÖDRA ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forslag til disponering av overskudd 59 Revisjonsberetning 60 SÖDRA ÅRSBERETNING 2009 1"

Transkript

1 södra Årsberetning 2009

2

3 Innhold Styrets beretning 2 Rapport om konsernets totalresultat 6 Rapport om konsernets økonomiske situasjon 7 Rapport om endringer i egenkapital for konsernet 9 Rapport om konsernets kontantstrøm 10 Resultatregnskap for morselskapet 11 Balanseregnskap for morselskapet 12 Rapport om endringer i egenkapital for morselskapet 14 Kontantstrømanalyse for morselskapet 15 Noter Note 1 Bokføringsprinsipper 16 Note 2 Virksomhetssegment 23 Note 3 Nettoomsetning 24 Note 4 Øvrige inntekter 24 Note 5 Operasjonell leasing 24 Note 6 Ansatte, personalkostnader 25 Note 7 Øvrige kostnader 26 Note 8 Avskrivninger og nedskrivninger 26 Note 9 Honorarer og kostnadsgodtgjørelser til revisorer 26 Note 10 Andeler i søsterselskaper 27 Note 11 Resultater fra finansielle instrumenter 28 Note 12 Balanseregnskapsdisposisjoner 28 Note 13 Skatter 29 Note 14 Øvrig totalresultat 30 Note 15 Oppkjøp av virksomheter 31 Note 16 Immaterielle anleggsmidler 32 Note 17 Bygninger og mark 34 Note 18 Maskiner og inventar 35 Note 19 Anlegg under utføring 36 Note 20 Biologiske eiendeler 36 Note 21 Finansielle plasseringer 36 Note 22 Finansiell risikohåndtering 37 Note 23 Andre langsiktige verdipapirer 40 Note 24 Langsiktige fordringer hos konsernselskap 40 Note 25 Langsiktige fordringer 40 Note 26 Utsatte skattefordringer og utsatt skattegjeld 41 Note 27 Varelager 42 Note 28 Fordringer på konsernselskaper og søsterselskaper 42 Note 29 Driftsfordringer 42 Note 30 Likvide midler 43 Note 31 Egenkapital 43 Note 32 Ubeskattede reserver 44 Note 33 Rentebærende gjeld hos konsernselskaper 44 Note 34 Rentebærende gjeld 44 Note 35 Pensjoner 45 Note 36 Avsetninger 47 Note 37 Langsiktig driftsgjeld 48 Note 38 Kortsiktig driftsgjeld 48 Note 39 Konsernselskaper 49 Note 40 Stilte sikkerheter 50 Note 41 Betingede forpliktelser og betingede eiendeler 50 Note 42 Rapport om kontantstrøm 51 Note 43 Viktige vurderinger og overslag 51 Note 44 Investeringsforpliktelser 51 Note 45 Finansielle instrumenter 52 Note 46 Hendelser etter balansedagen 54 Note 47 Nærstående 55 Note 48 Opplysninger om morselskapet 55 Note 49 Effekter av overgang til IFRS 56 Forslag til disponering av overskudd 59 Revisjonsberetning 60 SÖDRA ÅRSBERETNING Dette er en oversettelse av årsrapporten for regnskapsåret 2009 som styret avga i original Denne oversettelsen erstatter ikke årsrapporten i original. Hvis det forekommer utydeligheter eller avvik mellom denne oversettelsen og årsrapporten, vil årsrapporten dermed alltid ha forrang.

4 Styrets beretning SÖDRA ÅRSBERETNING Styret og administrerende direktør for Södra Skogsägarna ekonomisk förening (organisasjonsnummer ) avgir hermed årsrapport for regnskapsåret Konsernets respektive morselskapets utvikling, resultat og økonomiske situasjon fremgår av følgende rapporter om konsernets totalresultat og økonomiske situasjon samt morselskapets resultatregnskap og balanseregnskap sammen med noter og kommentarer. Virksomhetens fokus Foreningens formål er å fremme medlemmenes økonomiske interesse gjennom å handle med og foredle skogsråvarer, skape en trygg avsetning til markeds priser for medlemmenes skogsprodukter, arbeide for en høy og verdifull skogsproduksjon med natur- og kulturhensyn, støtte og utvikle privat skogbruk, verne og fremme medlemmenes næringspolitiske interesser i tillegg til å drive en virksomhet som er forenlig med det som er nevnt ovenfor. Marked Et krympende globalt kredittmarked i sporene av finans- og kredittkrisene resulterte i en kraftig reduksjon i den økonomiske aktiviteten og en raskt stigende arbeidsløshet. For første gang siden annen verdenskrig krympet verdensøkonomien og det globale BNP anslås å være redusert med knapt én prosent i Massive statlige stimuleringspakker, rekordlave styre renter samt stabilisering av aktivitetene i de asiatiske økonomiene førte til at vinterens ekstreme pessimisme gradvis ble erstattet av økt optimisme i første halvdel av året. Ved halvårsskiftet tok nedgangen i USA slutt, og BNP vokste igjen i løpet av tredje kvartal. Den globale restitusjonen som startet i andre halvdel av året, forventes å bli langsom da den baseres på stimuleringstiltak, og det tar tid før BNP er tilbake på samme nivå som før finanskrisen. Den økonomiske uroen hadde stor effekt på den globale kapitalstrømmen i løpet av året. Da uroen var som størst, ble det notert en overgang fra små sykliske valutaer til fordel for dollar og euro, noe som svekket den svenske kronen mot disse valutaene kraftig. Dollaren ble styrket fra 7,75 SEK ved starten av året til maks 9,22 SEK i løpet av første kvartal. I takt med økt stabilitet normaliserte kapitalflyten seg, og de mindre valutaene ble styrket på nytt, noe som førte til en etterfølgende svakere dollar i løpet av året til 7,18 SEK ved utgangen av året. Massemarkedet ble svekket i løpet av årets fire første måneder. Lave leveranser og rekordhøye lagre presset prisene til et lavt nivå. I april nådde prisen på barsulfat bunnen i Europa med 580 USD per tonn. Tilsvarende pris for løvsulfatmasse var 470 USD per tonn. De lave prisene tvang mange leverandører av papirmasse, først og fremst i Nord-Amerika og Europa, til omfattende produksjonsstopp. Stoppen, i kombinasjon med kraftig etterspørsel først og fremst i Kina, bidro til at massemarkedet hentet seg inn i løpet av årets andre kvartal. I juni steg prisen på barsulfat i Europa til 600 USD per tonn og løvsulfatprisen til 480 USD per tonn. Andre halvdel av året var preget av en kraftig restitusjon først og fremst på grunn av den kraftige utviklingen i etterspørsel i Kina. I Europa var skrive- og trykkepapirmarkedet fremdeles svakt, med ca. 80 prosent kapasitetsutnyttelse. I tillegg til den konjunkturmessige svekkelsen ble det også notert en strukturell reduksjon i etter spørselen som en følge av at papir taper til digitale medier. Prisen på bleket barsulfat nådde ved slutten av året 800 USD per tonn og prisen på bleket løvsulfat 700 USD per tonn. Første kvartal i 2009 ble karakterisert av et fortsatt for stort tilbud og fallende etterspørsel etter sagde trevarer. I løpet av andre kvartal stabiliserte markedet seg, først og fremst gjennom kraftige produksjonsbegrensninger i Finland og Mellom-Europa. Prisene steg kraftig i løpet av andre og tredje kvartal, og det var mangel på visse sortimenter. På slutten av 2009 økte produksjonen noe i Sverige og Tyskland, og dette stabiliserte markedsbalansen. Sverige tok i løpet av året store markedsandeler i Europa takket være den fordelaktige valu ta kursen. Markedene utenfor Europa var svært svake, med unntak av i Midt østen og Nord-Afrika der etterspørselen fortsatt var god som følge av redusert eksport fra Finland og Russland. I USA og Japan stanset byggevirksomheten på et svært lavt nivå mot slutten av året. Finanskrisen påvirket ordreinngangen for Trivselhus negativt. Selskapet, som ble kjøpt opp av Södra Timber i løpet av året, ble tvunget til å tilpasse organisasjonen til et svakere marked. Etter årets massive rentekutt, ble markedet stabilisert, ordreinngangen økte og ordrelageret ble gradvis forbedret. Markedet for Södra Interiörs treprodukter var svakt i starten av året, men ble forsterket i løpet av høsten i Norge og Sverige. Utviklingen i Danmark har imidlertid fortsatt vært svak. Også virkesmarkedene ble påvirket av svakere konjunkturer med store produksjonsbegrensninger hos mange aktører i løpet av første halvdel av året. Samtidig er det store lagre av virke igjen fra stormfellingene. Denne lageravviklingen og begrenset forbruk medførte et overskudd på virke i løpet av første halvdel av året. Prisreduksjoner i løpet av våren bremset tilbudet, og på starten av sommeren var virkesmarkedet i balanse. Södra senket prisene i februar og i april. I løpet av andre halvdel av året økte etterspørselen på virke som en følge av den høye produksjonen på sagbruk og i masseindustrier og reduserte eller avviklet terminallagrene. Södra innførte en premie på tømmer med 25 kr/m 3 fub i slutten av mai. I slutten av september økte prisen på tømmer med 50 kr/m 3 fub og på barmasseved med 25 kr/m 3 fub. Resultat Konsernets nettoomsetning ble redusert med 297 MSEK til MSEK (16 993). Driftsresultatet ble redusert med 216 MSEK til 593 MSEK (809). I drifts resultatet inngår resultateffekter fra valutaderivat og fastpriskontrakter med til sammen 415 MSEK ( 261) og fra salg av elsertifikater med 935 MSEK (648). I avskrivninger og nedskrivninger inngår tilbakeføringer av tidligere nedskriv ninger ved Södra Timber Mönsterås med 80 MSEK. Tallene fra forrige regnskapsår inkluderer nedskrivninger av anleggsverdien ved masse fabrikken i Folla med 43 MSEK. Resultatforverringen gjaldt først og fremst Södra Cell, der det svake massemarkedet i første halvår resulterte i omfattende markedsrelaterte produksjonsstopp ved konsernets norske massefabrikker. I andre halvdel av året innhentet massemarkedet seg og Södra Cells resultat ble dermed forbedret. Ved Södra Cell Värö skjedde det et havari i sodakjelen i direkte forbindelse med opp star ten etter fabrikkens planlagte vedlikeholdsstopp. Havariet medførte 26 døgn ekstra produksjonsbortfall. Driftsresultatet for Södra Cell utgjorde 406 MSEK (902). Også Södra Interiörs driftsresultat ble forverret, fra 46 MSEK til et nullresultat. Årsaken var først og fremst en svak markedssituasjon for interiørprodukter i Sverige og Danmark, samt omstruktureringskostnader for løvsagvirksomheten som ble kjøpt opp i løpet av året. Södra Skog og Södra Timber forbedret driftsresultatene i løpet av året. Finansnettoen ble forbedret til 69 MSEK ( 113) noe som først og fremst var en effekt av omvurdering av plasseringsmidler som en følge av restitusjonen på de finansielle markedene i løpet av året. Resultatet før skatt ble forverret med 34 MSEK til 662 MSEK (696). Konsernets skattekostnad utgjorde 199 MSEK ( 161), noe som tilsvarer 30 prosent (23) av resultatet før skatt. Den bokførte høyere skattesatsen er en effekt av at positiv utsatt skatt av forsiktighetsgrunner ikke bokføres i henhold til de underskuddene som har oppstått ved de norske massefabrikkene som en følge av årets markedsrelaterte produksjonsstopp, samt usikkerhet om når disse vil kunne utnyttes skattemessig. Kontantstrømmen etter innvesteringer ble forbedret med MSEK til MSEK (318). Årsaken var først og fremst at varelageret ble redusert til MSEK (3 531) etter at terminallagrene av tømmer fra tidligere stormer ble avviklet i løpet av året, samt at masselagrene ble redusert til et historisk lavt nivå etter den kraftige restitusjonen på massemarkedene i andre halvdel av året. Dessuten ga årets salg av vindkraftvirksomheten (se nedenfor) et betydelig likviditetstilskudd. Gjennom den høye kontantstrømmen økte likvide midler og kortsiktige plasseringer med 980 MSEK til MSEK (1 802) i løpet året til tross for det høye investerings- og oppkjøpsnivået.

5 Investeringer og oppkjøp Investeringene utgjorde MSEK (1 412), hvorav MSEK (886) innen Södra Cell og 196 MSEK (264) innen Södra Timber. I forbindelse med det planlagte vedlikeholdsstoppet ved Södra Cell Värö ble det installert en ny fordampning og barktørke for cirka 500 MSEK, noe som innebærer at fabrikken blir uavhengig av olje ved normal drift. I tillegg ble det installert en røykgasskjøler på sodakjelen for 23 MSEK, noe som gjør det mulig å øke leveransen av fjernvarme. Ellers har de største beslutningene om investeringer dreid seg om reinvesteringer, blant annet 33 MSEK for ny ballepresse i Värö, 23 MSEK for tubebytte i tertiæroverheter i Mönsterås og 15 MSEK for bytte av driftssystem for tørkemaskin 1 i Mörrum. Södra Timber ferdigstilte investeringen i nytt høvleri ved sagbruket i Långa sjö. Anlegget ble tatt i drift i første kvartal og er dimensjonert for sagbrukets totale produksjon på m 3. I løpet av året ble 50 prosent av aksjene i Tage Peetz & Co A/S (navnet endret til Södra Timber A/S) oppkjøpt. Firmaet selger trevarer på det danske markedet. I tillegg ble et trykkimpregneringsanlegg i Åstorp kjøpt opp av Nordic Wood Treatment AB. 1. oktober ble samtlige aksjer i Ittur Prefab Industrier AB (navnet endret til Södra Trivselhus Holding AB) og Tomt bolaget THV Aksjebolag oppkjøpt. Selgerne var Ittur AB respektive Ittur House and Land AB. Södra Interiör gjennomførte fem oppkjøp i løpet av året. Med oppkjøpet av Werner Träförädling AB i januar ble det gjennomført en integrering bakover i foredlingskjeden. I løpet av året har sagen blitt omstrukturert og råvareforsyningen ført over til Södra Skog. Før sommeren ble Bju i Rottne Aktiebolag kjøpt opp. Bedriften produserer limfugeplater i furu. Södra Interiör kjøpte frem mot oppkjøpet store volum fra Bju og andre aktører og kan nå videreutvikle konseptet mot byggevarehandelen. Samtidig ble Aktiebolaget Nordingrå Trä kjøpt opp. Bedriften produserer stolper og søyler i tre, noe som økte sortimentsbredden mot byggevarehandelen. En geografisk ekspansjon fant sted gjennom oppkjøp av Vikan Trelast i Namsos og på den måten ble distribusjonsnettverk i Nord-Norge styrket. 1. oktober ble virksomhetene VIMA og B.E. Profiler på Jylland i Danmark kjøpt opp. Selskapene produserer listverk og forsterker dermed posisjonen på det danske markedet mot bygge varehandelen. Södra Interiör har i løpet av høsten fokusert på å flytte produksjonen fra underleverandører til egne produksjonsenheter for å belegge ledig kapasitet, noe som anslås å fortsette i Som et ledd i Rörvik Timber ABs rekonstruksjon mottok det økonomiske samvirke Södra Skogsägarna vederlagsfritt en million tegningsopsjoner. Tegningsopsjonene berettiger til tegning av B-aksjer i Rörvik Timber AB til en tegningskurs på ti kroner per aksje i løpet av perioden 15. desember 2011 til 15. desember Södra Skog supplerte skogeiendommene med hektar skog i Estland og eier dermed totalt nærmere hektar skog i Baltikum. Styret fattet i løpet av året beslutning om å investere 203 MSEK i vindkraft på sitt eget industriområde i Mönsterås. Prosjektet omfatter ca. 12 MW installert effekt. Salg 1. oktober ble det norske energiselskapet Statkraft deleier i Södras vindkraftsatsing. Virksomheten ble delt opp i tre deler, og Statkraft eier nå 90,1 prosent av aksjene i det selskapet som driver vindkraftprosjektene på medlemmenes eiendommer. De prosjektene som ligger på Södras egne eiendommer og ved anleggene, håndteres av Södra Vind AB, som er heleid av Södra. Dessuten ble det opprettet et utviklingsselskap som jobber videre med prosjektene. Södra eier 60 prosent og Statkraft 40 prosent av selskapet. Det heleide datterselskapet Södra Reinsurance SA ble solgt 14. desember. Konsernets forsikringsvirksomhet samordnes deretter i sin helhet i Skogsägarna Försäkring AB. Produktivitet Det strukturerte og langsiktige produktivitetsarbeidet forstatte i konsernet i Produktivitetsarbeidet samordnes innen konsernet og drives i henhold til en tydelig og enkel systematikk. Arbeidet omfatter både store målrettede innsatser i form av fokuserte forbedringsområder og mindre hverdagsforbedringer. Forbedringsområdene avgjøres i forretningsområdene og ved de ulike enhetene. Det legges stor vekt på å ta vare på medarbeidernes engasjement og evne til å skape delaktighet. I det langsiktige arbeidet inngår i tillegg til det systematiske forbedringsarbeidet også produktivitetsøkninger gjennom innvesteringer, organisk vekst, samt vekst gjennom oppkjøp. Målet er at konsernets produktivitet skal øke med 2 prosent gjennomsnitt per år i løpet av en femårsperiode. I 2009 ble det oppnådd 1,7 prosent (1). I løpet av året ble det gjennomført forbedringsforslag (2 914) til en sammenlagt verdi av 93 MSEK (73). Forskning og utvikling (FoU) Konsernets kostnader for FoU utgjorde 80 MSEK (77). I dette inngår kostnader til egen virksomhet og støtte til eksterne forskningsprosjekter. På skogsiden og innen trevareområdet skjer forskningen hovedsakelig gjennom samarbeid med forskningsinstitutter og universiteter. Hovedmålene er å jobbe for en høy og bærekraftig skogproduksjon, produktutvikling av sagde trevarer og økte kunnskaper om bygging i tre. Södra Cells FoU-innsats fokuserer både på både produkt- og prosessutvikling. Ca. 10 prosjekter drives internt og i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitutter. Forskningsbasen er i forskningssenteret i Värö. Södra støtter også forskning gjennom Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning. Stiftelsens formål er å fremme forsk ning på høyskolenivå som er av betydning for den skogrelaterte eller skogindustrielle virksomheten i Sør-Sverige. Miljø Cirka 97 prosent av Södra-konsernets nettoomsetning er avhengig av tillatelser eller er meldepliktige. Ved årets slutt drev konsernet 71 (83) virksomheter i Sverige som er avhengige av tillatelser eller er meldepliktige iht. naturvernloven, og 2 (2) i Norge som krever tillatelse iht. norsk lov. Massefabrikker, sagbruk, havnen ved Mönsterås-kombinatet og torvmyrer er virksomheter som krever tillatelser. Blant meldepliktige virksomheter inngår anlegg for videreforedling av sagde trevarer, trevirketerminaler, terminaler for bio brensel, og planteskoler. Virksomheten påvirker hovedsakelig miljøet gjennom utslipp i vann og luft i forbindelse med masseproduksjonen. Flere trevirketerminaler som ble etablert etter stormen Gudrun, er avviklet i perioden. En del finnes fortsatt, og enkelte av disse vil eventuelt bli permanente. Ved årets slutt var det 19 (31) meldepliktige terminaler. Massefabrikkene har tillatelser med endelige eller provisoriske vilkår som hovedsakelig gjelder utslipp i luft eller vann. De provisoriske vilkårene gjelder i en tidsbestemt prøvetid. Etter prøvetiden redegjøres det for fabrikkens status og sluttvilkårene fastsettes. Følgende søknader/grunnlag, hvor prosessen med myndighetene pågår eller er avsluttet, har hatt størst betydning: I juni fikk Mönsterås Hamn tillatelse til eksisterende virksomhet. Tillatelsen ble påklaget for miljødomstolen. I oktober meldte miljødomstolen at Södra Cell Värö får tillatelse til å oppføre anlegg for lagring av tømmer på land. I oktober ble det holdt hovedforhandling i miljøoverdomstolen om de påklagde vilkårene om tillatelse for Södra Cell Mörrums virksomhet. I november ble det holdt hovedforhandling i miljøoverdomstolen om den påklagde tillatelsen for Södra Cell Mörrums økte virksomhet ved deponianlegget i Vekerum. SÖDRA ÅRSBERETNING

6 forts. Styrets beretning SÖDRA ÅRSBERETNING Ved de nedlagte impregneringsvirksomhetene i Hultsfred, Hjortsberga og Lidhult, hvor blant andre Södra var eier, har de respektive fylkesstyrene begjært at Södra utreder eventuelle miljørisikoer og eventuelle behov for tiltak. For Lidhult er det meddelt en beslutning som innebærer at Södra skal stå for 90 prosent av kostnadene for de forebyggende tiltakene. For området i Hjortsberga har en lignende avgjørelse blitt meddelt, og denne er påklaget. For Hultsfred har en risikovurdering med tiltaksforslag blitt levert inn til fylkesmannen, som forbereder en ansvarsutredning. Finansiell risikohåndtering Södra er gjennom sin virksomhet eksponert for ulike typer finansiell risiko. Med finansiell risiko menes svingninger i resultat og kontantstrøm som følge av forandringer i valutakurser, råvarepriser, rentenivåer og refinansierings- og kredittrisikoer. Södras finanspolitikk for håndtering av finansiell risiko er fastsatt av foreningens styre. Policyen angir mål og regulerer risikomandater og begrensninger for finansvirksomheten. Transaksjonene håndteres sentralt i Konsernstab Økonomi og Finans. Den overgripende målsettingen er å skape en kostnadseffektiv finansiering og håndtering av likvide midler, samt å minimere de negative effektene på konsernets resultat som oppstår på grunn av markedsrisiko. Södras finansielle risikoer måles kontinuerlig og overensstemmelsen med Södras finanspolitikk følges opp. De finansielle risikoene, som i hovedsak er relatert til de internasjonalt virksomme datterselskapene, beskrives mer inngående i note 22 Finansiell risikohåndtering når det gjelder sikrede risikoer, mål, sikringspolitikk samt aktuell eksponering og sikringsgrad. Av Södras masseproduksjon kan i følge finanspolitikken maksimalt 20 prosent sikres via masseprisderivater. Sikret risiko gjelder kontantstrømrisiko, dvs. risiko for at masseprisen Södra kommer til å motta avviker negativt fra det prisnivået som kreves for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. I tillegg sikres den virkelige verdirisikoen som oppstår da Södra gjennom merverdi tjenesten Pulp- Services Hedging tilbyr massekjøpere levering av masse til fast pris. Ved å bytte fastprisavtalen til flytende priser sikres det at prisene avtalt med kundene ikke kommer til å avvike negativt fra de rådene markedsprisene på leveringstidspunktet. For 2010 er det tegnet kontantstrømsikring for volumer tilsvarende 14 prosent (11) av den forventede masseproduksjonen. For etterfølgende år finnes det ingen sikringer. For 2010 har virkelige verdisikringer med henblikk på fastprisavtaler blitt tegnet tilsvarende 9 prosent (2) av forventet masseproduksjon. For 2011 har 3 prosent ( ) av produksjonen blitt sikret. Södra har også mulighet for finansielt å sikre olje, strøm og utslippsrettigheter for å minimere negativ resultatpåvirkning (kontantstrømrisiko) på grunn av variasjon i pris på disse over tid. Oljeeksponering kan sikres med opptil 75 prosent for kommende seksmånedersperiode. Ingen olje er sikret for 2010 (75). Når det gjelder finansiell strømhandel kan prognostisert nettoforbruk sikres med 100 prosent. For 2010 er 35 prosent (14) sikret, mens det for 2011 finnes sikringer på 35 prosent ( ). Södras overskudd av utslippsrettigheter selges iht. retningslinjer i vedtatt policy. I kommende tolvmånedersperiode kan opptil 100 prosent av nettooverskuddet selges. For 2010 er ingen ( ) utslippsrettigheter solgt. Konsernets transaksjonseksponering sikres i samsvar med finanspolitikken prosent av prognostisert valutastrøm i den kommende 12-månedersperiode sikres, og 0 50 prosent av valutastrømmen i neste 24-månedersperiode. Ved regnskapsårets slutt var 42 prosent (37) respektive 15 prosent ( ) sikret. Ifølge policyen kan valutaterminkontrakter, valuta-swaps og valutaopsjoner benyttes som sikringsinstrumenter. Omregningseksponering vedrørende nettoverdien i utenlandske datterselskap valutasikres bare dersom det foreligger spesielle grunner til dette. Med likviditets- og lånerisiko menes risikoen for at nødvendig likviditet ikke er tilgjengelig ved ønsket tidspunkt, eller at refinansieringen blir dyr eller vanskelig. Det er bestemt i finanspolitikken at konsernets likvide midler sammen med lånetilsagn skal tilsvare minst åtte prosent av beregnet årsomsetning. Videre skal gjennomsnittlig kredittløpetid på konsernets lånegjeld komme an på konsernets soliditet. Kredittrisikoen begrenses ved at finanspolitikken fastsetter at hoved delen av Södras likvide midler skal investeres i finansielle instrumenter med god likviditet, kort løpetid og en kredittverdighet på minst A-/K1 etter kredittvurderingsinstituttet Standard & Poors kriterier. For konsernets rentebærende plasseringer angir finanspolitikken hvordan renterisikoen, som utgjøres av de negative endringene i markedsveriden som kan oppstå ved rentebevegelser i avkastningskurven skal begrenses igjennom at plasseringene fordeles på ulike fastrentetider. I note 22 Finansiell risikohåndtering beskrives sammensetningen av plasseringsporteføljene, mål og krav i henhold til finanspolitikken. For den finansielle gjelden er målsetningen å holde rentebindingen innen intervallet 3 15 måneder ettersom det er Södras oppfatning at en relativt kort rentebinding på sikt fører til lavere finansieringskostnader for konsernet. Södra er eksponert for aksjeprisrisiko gjennom sine aksjer, aksjeindekssertifikater, aksjeindeksobligasjoner og aksjefond. Eksponeringen for aksjeprisrisiko utgjorde ved årsskiftet 449 MSEK (237). Regnskapsførsel i samsvar med IFRS Södra bruker fra 1. januar 2009 EU-kommisjonens godkjente International Financial Reporting Standards (IFRS). Målet med byttet er å skape en større sammenliknbarhet med andre foretak i bransjen. For ytterligere beskrivelse av disse reglene henvises det til note 1 Regnskapsprinsipper. I årsrapporten for 2009 har sammenligningstallene for 2008 blitt omregnet i henhold ti IFRS. Effektene av omregningen på rapportene over total resultatet og finansielle anliggender for konsernet i forhold til sammenlignings året vises i note 49 Effekter av overgang til IFRS. Personalarbeid Grunnlaget for personalarbeidet reguleres i personalpolitikken som fremholder betydningen av at medarbeiderne er involvert i virksomheten og i forandringsarbeidet. Kompetanse og engasjement er viktige faktorer, det er også trivsel og trygghet på arbeidsplassen. Kompetanse defineres som kunnskap, vilje og evne. Lederskapet skal preges av tydelig og åpen kommunikasjon, nytenking og en vilje til endringer. Södra skal tiltrekke seg, utvikle og beholde medarbeidere i en organisasjon hvor det vises gjensidig hensyn og respekt. Personalpolitikken omsettes i konkrete mål og planer for konsernets ulike deler. Målene følges opp av konsernledelse og styrer. De prioriterte områdene omfatter kompetansetilførsel før de nærmeste årenes stadig økende pensjonsavganger og en økt bevegelse på arbeidsmarkedet. For øyeblikket er det årlige rekrutteringsbehovet ca. 300 personer. Et tiltak er Södras satsing på universitetskontakter der selskapet deltar på messer, arbeidsmarkedsdager og lignende aktiviteter på prioriterte universiteter og høyskoler. Andre tiltak er konsernets tilbakevendende traineeprogram samt produktivitetsprogrammet med kontinuerlig rekruttering av såkalte navigatører, både et ledd i sjefs- og spesialistrekrutteringen. Elleve unge akademikere ble rekruttert til årets trainee program, sju kvinner og fire menn. Introduksjonsprogrammet for nyansatte som er felles for konsernet, ble gjennomført ved fire tilfeller i løpet av året. Totalt er 23 introduksjonsdager blitt gjennomført siden starten av 2006 for mer enn 800 medarbeidere. Hensikten med introduksjonen er at de nye medarbeiderne skal lære de ulike forretningsområdene til konsernet å kjenne og skape forståelse for betydningen av hver enkelt medarbeiders bidrag. Regelmessige lederutviklings- og sjefsopplæringsprogrammer samt årlige medarbeidersamtaler mellom sjef og medarbeider er gjennomført etter planen. Et prioritert område er arbeidet for å redusere arbeidsskadene. Målrettede handlingsprogrammer for å redusere risikomomenter resulterte i at antallet arbeidsulykker ble redusert i løpet av året. For å forbedre Södra som arbeidsgiver gjennomføres det regelmessig medarbeiderundersøkelser, hvor alle medarbeidere kan gi sitt syn på arbeidsforholdene. Resultatene rapporteres tilbake til arbeidsplass- og arbeidsskiftnivå, hvor også nødvendige forbedringstiltak iverksettes. Undersøkelsen som

7 ble gjennomført i 2009 viste gjennomgående et forbedret resultat innen hele konsernet sammenlignet med undersøkelsen i Neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres i Det er innført en avgiftsbestemt pensjonsløsning som på sikt skal kunne tilbys til alle ansatte i Sverige, og interessen fra de ansatte er stor. Dette er et av tiltakene for at Södra skal oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver. Et viktig mål for 2010 er å utarbeide en personalstrategi og virksomhetsplan som er kraftig forankret i tydelige behov i ulike deler av virksomheten som kompetansetilførsel, lederskap og organisasjonsspørsmål. Resultatet skal følges ved hjelp av nøkkeltall og medarbeiderundersøkelser. Risiko og usikkerhetsfaktorer Restitusjonen i den internasjonale konjunkturen har stor betydning for den globale markedsbalansen for salgsmasse og dermed for volum- og prisutvikling for papirmasse. Konjunkturutviklingen påvirker også byggekonjunkturen nasjonalt og internasjonalt, noe som har stor betydning for konsernets salg av hus, sagde trevarer og interiørprodukter. Restitusjonen skjer fra et lavt nivå, er vanskelig og kan gi tilbakeslag fremover ettersom den i høy grad baseres på massive statlige stimuleringspakker samt styrken i de asiatiske økonomiene. Den private etterspørselen er fremdeles svak. Exitstrategiene, når og på hvilken måte stimuleringene føres tilbake, blir derfor av stor betydning. Flere av Södra-konsernets virksomheter er sterkt avhengig av valuta ved at en betydelig del av salget skjer i andre valutaer enn der kostnadene er. Spesielt valutakursutviklingen for dollar og euro har stor betydning for konsernets resultat. Södras største produksjonskostnader er for virke, lønn, kjemikalier og energi. Også her er konjunkturutviklingen en usikkerhetsfaktor som påvirker hvordan prisene på disse innsatsfaktorene utvikles. Konsernets produktivitetsarbeid og effektiviseringen av produksjon og administrasjon har imidlertid mulighet for å motvirke negative effekter fra uønsket prisutvikling på innsatsfaktorene. Av note 22 Finansiell risikohåndtering fremgår hvordan konsernets resultat og egenkapital i løpet av året hadde vært påvirket dersom en vesentlig variabel i gjennomsnitt i løpet av året hadde vært utviklet annerledes enn det faktiske utfallet. Morselskapet Södra Skogsägarna Økonomiske Samvirke Resultat Morselskapets nettoomsetning ble redusert med 872 MSEK til MSEK (9 247). Driftsresultatet ble forbedret med 132 MSEK til 89 MSEK ( 221). Årsaken til den lavere nettoomsetningen var først og fremst at salget av lagrene med stormfelt virke ble fullført i løpet året. Forbedringen av driftsresultatet berodde på et forbedret driftsresultat hos Södra Skog samt på salget av vindkraftvirksomheten til Statkraft. Finansnettoen ble forbedret til 292 MSEK ( 75) Årsaken var først og fremst økt utbytte fra datterselskaper, omvurdering av plasseringsmidler som en følge av restitusjonen på finansmarkedene i løpet av året samt resultatbidrag fra salg av datterselskaper. Resultatet etter finansielle poster ble forbedret med 499 MSEK til 203 MSEK ( 296). Kontantstrømmen etter innvesteringer ble forbedret med MSEK til MSEK ( 407). Årsaken var først og fremst at varelageret ble redusert med 708 MSEK etter at terminallagrene av tømmer fra tidligere stormer ble avviklet, Södra Skogs resultatforbedring samt årets salg av vindkraftvirksomheten. Annet Virksomheten i Södra Skogsenergi AB ble 1. juli 2009 overlatt til morsel skapet Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Målet var å oppnå en mer rasjonell administrasjon og styring i hele kjeden fra skog til kunde. Fremtidig tilbakebetaling til medlemmer som ble utmeldt i regnskapsåret utgjør 33 MSEK (39). Generalforsamling Generalforsamlingen for 2009 ble holdt i Växjö 13. mai. Generalforsamlingen besluttet utbytte for regnskapsåret 2008 med 4 prosent på innskuddskapitalen, 5 prosent på leveransen av trevirke, innskuddsemisjon på 10 prosent av innestående innbetalt innskuddskapital per 31. desember 2008, samt utbytte av forlagsinnskudd etter avtale. SÖDRA ÅRSBERETNING Utsikter for 2010 Etter en dyp global resesjon i 2009 vurderes den økonomiske veksten å bli positiv igjen i Restitusjonen forventes å bli langsom og vanskelig ettersom den baseres på de usedvanlige økonomisk-politiske innsatsene som fikk verdensøkonomien til å styrkes i andre halvdel av De penge- og finanspolitiske avveiningene som må gjøres i forbindelse med fremtidige tilbakekalling av disse stimuleringstiltakene, innebærer en usikkerhet. Etterspørselen etter skogsråvare forventes fremdeles å være høy i første del av 2010 fordi produksjonstakten er høy og terminallagrene av virke er avvik let. På massemarkedet kommer markedsbalansen fortsatt til å for bedres som en følge av bedre etterspørsel etter papir. Bedre utnyttelse av kapasiteten for skrive- og trykkpapir i Europa vil balansere en økt tilgang av masse. Forbed rede markedsforhold antas å gjelde også for sagde trevarer, småhus og interiørprodukter. Södra anslår et forbedret resultat sammenlignet med Medlemmer Ved årsskiftet var medlemstallet (51 657). Tilknyttet medlemsareal var 2,35 millioner hektar (2,33), en økning på hektar. Overskuddsdisponering Styrets forslag til generalforsamlingen om disponering av overskuddet fremgår på side 59. Forslaget innebærer en samlet utdeling på 394 MSEK, som består av ut deling på innskuddskapitalen med 3 prosent og på leveransene av trevirke med 8 prosent. Dessuten overføres 81 MSEK som innskuddsemisjon og 7 MSEK deles ut på forlagsinnskudd etter avtale.

8 Rapport om konsernets totalresultat MSEK Note Nettoomsetning SÖDRA ÅRSBERETNING Resterende virksomheter Nettoomsetning 2, Øvrige inntekter Endring av lager av ferdige produkter og produkter i arbeid Aktivert arbeid Råvarer og driftsmateriell Handelsvarer Frakt og transport Personalkostnader Øvrige kostnader 5, 7, Avskrivninger og nedskrivninger Andeler av resultat hos søsterselskap Driftsresultat Finansielle inntekter Finansielle kostnader Finansnetto Resultat før skatt Skatt Årets resultat från resterende verksamheter Øvrig totalresultat Årets omregningsdifferanse ved omregning av utenlandske virksomheter Omvurdering til virkelig verdi av finansielle eiendeler som kan selges 9 7 Kontantstrømsikringer Aktuarfortjenester og -tap Skatt som vedrører øvrig totalresultat 32 6 Årets øvrige totalresultat Sum av årets totalresultat Resultat som vedrører: Morselskapet Minoritetens andel av årets resultat 8 2 Årets resultat MSEK *Gjelder 18 måneder /06 * 06/07 * Resultat før skatt MSEK *Gjelder 18 måneder /06 * 06/07 * Sum av årets totalresultat som vedrører: Morselskapets eiere Minoritetsinteresser 8 2 Sum av årets totalresultat Kommentarer til rapport om konsernets totale resultat Konsernets nettoomsetning ble redusert med 297 MSEK til MSEK (16 993). Reduksjonen skyldes først og fremst Södra Skog, der avviklingen av stormfelt virke ble avsluttet. Årets oppkjøp av virksomheter bidro til at omsetningen økte med ni prosent for Södra Timber og med sju prosent for Södra Interiör. Södra Cells omsetning ble marginalt redusert med én prosent. Driftsresultatet ble forverret til 593 MSEK (809). Driftsresultatet omfatter resultateffekter fra valutaderivat og fastpriskontrakter med til sammen 415 MSEK ( 261) og fra salg av elsertifikater med 935 MSEK (648). I avskrivninger og nedskrivninger inngår tilbakeføringer av tidligere nedskrivninger av anleggsverdien ved Södra Timber Mönsterås med 80 MSEK. Tallene fra forrige regnskapsår inkluderer nedskrivninger av anleggsverdien ved massefabrikken i Folla med 43 MSEK. Södra Cells kraftige resultatforverring beror først og fremst på første halvdel av årets svake massemarked som resulterte i omfattende markedsrelaterte produksjonsstopp ved konsernets norske massefabrikker. Massemarkedet innhentet seg i andre halvdel av året og Södra Cells resultat ble dermed forbedret. Finansnettoen utgjorde 69 MSEK ( 113). Den forbedrede nettoen var først og fremst en effekt av omvurdering av plasseringsmidler som en følge av restitusjonen på finansmarkedene i løpet av året. Resultatet før skatt ble forverret med 34 MSEK til 662 MSEK (696). Avkastningen på sysselsatt kapital var 6 prosent (8).

9 Rapport om konsernets økonomiske situasjon 31. desember, MSEK Note AKTIVA 15, 44, 45 Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Goodwill Øvrige immaterielle anleggsmidler Sum immaterielle anleggsmidler Materielle anleggsmidler Bygninger og mark Maskiner og inventar Anlegg under utføring Sum materielle anleggsmidler Biologiske eiendeler Aksjer og andeler i søsterselskap Finansielle plasseringer Overskudd i finansierte pensjonsplaner Andre langsiktige fordringer 21, Utsatte skattefordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Skattefordringer Driftsfordringer Kortsiktige plasseringer Likvide midler Sum omløpsmidler SUM AKTIVA SÖDRA ÅRSBERETNING

10 forts. Rapport om konsernets økonomiske situasjon 31. desember, MSEK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskuddskapital Innbetalt kapital Reserver Balanseført overskudd inklusive årets resultat Egenkapital som vedrører morselskapets eiere Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld 15, 44, 45 Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld 22, Avsetning til pensjoner Langsiktige avsetninger Langsiktig driftsgjeld Utsatt skattegjeld Sum langsiktig gjeld SÖDRA ÅRSBERETNING Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Skattegjeld Kortsiktig driftsgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Informasjon om konsernets stilte sikkerheter og betingede forpliktelser, se note 40 og 41. Kommentar til rapport om konsernets økonomiske situasjon Innvesteringer og oppkjøp av foretak for totalt MSEK bidro til at balansesummen økte med 465 MSEK til MSEK (16 411). Stabiliseringen på massemarkedet samt den endelige lageravviklingen av stormfelt virke medførte at kapitalbindingen på varelageret ble markant redusert, noe som bidro til at kontantstrømmen etter innvesteringer utgjorde MSEK. Med dette økte likvide midler og kortsiktige plasseringer med 980 MSEK til MSEK, til tross for det høye investerings- og oppkjøpsnivået. Egenkapitalen beløp seg til MSEK (9 346). Av egenkapitalen sto innbetalt og emittert innskuddskapital for MSEK (2 113). Fremtidig tilbakebetaling av innskudd til medlemmer som ble utmeldt i regnskapsåret, utgjør 33 MSEK (39). Rentebærende gjeld økte med 72 MSEK til MSEK (2 439). Oppkjøpte foretak tilførte ved kjøpstidspunktet rentebærende gjeld på totalt 325 MSEK. Ved årets slutt hadde 92 MSEK av disse blitt amortisert. Utover denne rentebærende gjelden består konsernets eksterne lån hovedsakelig av lån fra medlemmer fordelt på medlemskonto MSEK, betalingsplan 467 MSEK, skogslån 39 MSEK og likvidkonto 14 MSEK. Utgitt forslagsinnskudd på 131 MSEK har, som en konsekvens av overgangen til bokføring i henhold til IFRS, blitt omklassifisert fra egenkapital til rentebærende gjeld. Södra har en kredittavtale med et banksyndikat som gir Södra muligheten til å låne opptil 200 MUSD. Kreditten var ikke utnyttet ved årsskiftet. Soliditeten var 58 prosent (57) og gjeldsgraden var 0,3 (0,3).

11 Rapport om endringer i egenkapital for konsernet Egenkapital som vedrører morselskapets eiere Konsernet, 2009 Øvrig innbetalt kapital Virkelig verdireserve Balanseført overskudd inkl. årets resultat Sum Innskuddskapital Omregningsreserve Sikringsreserve Minoritetsinteresse Total egenkapital Inngående balanse Sum av årets totalresultat Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Innskuddsemisjon Annet 8 8 Utgående balanse Konsernet, 2008 Inngående balanse Sum av årets totalresultat Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Innskuddsemisjon Endret skattesats Utgående balanse Se note 31 Egenkapital for supplerende informasjon SÖDRA ÅRSBERETNING

12 Rapport om konsernets kontantstrøm MSEK Note Den løpende virksomheten Resultat før skatt Avskrivninger Urealiserte valutakursdifferanser Resultat ved salg av anleggsmidler Nedskrivning av anleggsmidler Nedskrivning av kortsiktige plasseringer Endring av avsetninger Øvrige poster som ikke påvirker kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital Endring i Varelager (økning ) Driftsfordringer (økning ) Driftsgjeld (økning +) Kontantstrøm fra den løpende virksomheten SÖDRA ÅRSBERETNING Investeringsvirksomheten Kjøp av datterselskaper Salg av datterselskaper Kjøp av andre finansielle anleggsmidler 5 63 Investeringer i materielle anleggsmidler Salg av andre anleggsmidler Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten Kontantstrøm etter investeringsvirksomheten Finansieringsvirksomheten Innbetaling av innskuddskapital Tilbakebetaling av innskuddskapital Endring av forlagsinnskudd Utbetalt utdeling Endring av lån fra medlemmer Amortisering av lån 92 Endringer i kortsiktige plasseringer med løpetid > 90 dager Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten ÅRETS KONTANTSTRØM Likvide midler i starten av perioden Kursdifferanser i likvide midler Likvide midler i slutten av perioden

13 Resultatregnskap for morselskapet MSEK Note Resterende virksomheter Nettoomsetning 2, Endring av lager av ferdige produkter og produkter i arbeid 31 5 Øvrige inntekter Handelsvarer Øvrige eksterne kostnader 5, Personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftsutgifter Driftsresultat Resultat fra andeler i konsernselskap Renteinntekter og lignende resultatposter Rentekostnader og lignende resultatposter Finansnetto Resultat etter finansielle poster Balanseregnskapsdisposisjoner Resultat før skatt Skatt Årets resultat SÖDRA ÅRSBERETNING

14 Balanseregnskap for morselskapet 31. desember, MSEK Note AKTIVA 44 Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Øvrige immaterielle anleggsmidler 8 10 Sum immaterielle anleggsmidler Materielle anleggsmidler Bygninger og mark Maskiner og inventar Anlegg under utføring Sum materielle anleggsmidler SÖDRA ÅRSBERETNING Finansielle anleggsmidler Andeler i konsernselskap Langsiktige fordringer hos konsernselskap Aksjer og andeler i søsterselskap Overskudd i finansierte pensjonsplaner Andre langsiktige verdipapirer Andre langsiktige fordringer Utsatte skattefordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Rentebærende fordringer hos konsernselskap Driftsfordringer Sum kortsiktige fordringer Kortsiktige finansielle plasseringer Kassebeholdning og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM AKTIVA

15 31. desember, MSEK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Innskuddskapital Forlagsinnskudd Reservefond Sum bundet egenkapital Fri egenkapital Balansert resultat Årets resultat Sum fri egenkapital Sum egenkapital Ubeskattede reserver Avsetninger Avsetninger til pensjoner Langsiktige avsetninger Sum avsetninger Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld hos konsernselskap Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld hos konsernselskap Kortsiktig rentebærende gjeld Aktuell skattegjeld Kortsiktig driftsgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD SÖDRA ÅRSBERETNING Stilte sikkerheter Betingede forpliktelser

16 Rapport om endringerer i egenkapital for morselskapet MSEK Innskudds - kapital Bundet egenkapital Forlagsinnskudd Reservefond Fri egenkapital Balansert resultat Årets resultat Total egenkapital Inngående balanse Overføring av periodens resultat Årets resultat Konsernbidrag Skatteeffekt på konsernbidrag Sum for endringer i eiendeler eksklusive eiertransaksjoner Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Utbetalte forlagsinnskudd 0 0 Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Utdeling på forlagsinnskudd 7 7 Innskuddsemisjon Utgående balanse SÖDRA ÅRSBERETNING Inngående balanse Overføring av periodens resultat Årets resultat Konsernbidrag Skatteeffekt på konsernbidrag Sum for endringer i eiendeler eksklusive eiertransaksjoner Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Utbetalte forlagsinnskudd Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Utdeling på forlagsinnskudd Innskuddsemisjon Utgående balanse Se note 31 Egenkapital for supplerende informasjon

17 Kontantstrømanalyse for morselskapet MSEK Note Den løpende virksomheten Resultat etter finansielle poster Avskrivninger i samsvar med avskrivningsplan Resultat ved salg av anleggsmidler Nedskriving av anleggsmidler 87 Nedskrivning av kortsiktige plasseringer Mottatt utbytte fra datterselskap 300 Endring av avsetninger 6 38 Øvrige poster som ikke påvirker kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital Endring i Varelager (økning ) Driftsfordringer (økning ) Driftsgjeld (økning +) Kontantstrøm fra den løpende virksomheten Investeringsvirksomheten Kjøp av aksjer i datterselskaper Salg av aksjer i datterselskaper 229 Kjøp av andre finansielle anleggsmidler 1 72 Salg av andre finansielle anleggsmidler 18 Investeringer i materielle anleggsmidler Salg av andre anleggsmidler 7 Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten Kontantstrøm etter investeringsvirksomheten Finansieringsvirksomheten Innbetaling av innskuddskapital Tilbakebetaling av innskuddskapital Endring av forlagsinnskudd Utbetalt utdeling Endring av lån fra medlemmer Amortisering av lån 383 Mottatte konsernbidrag Avgitte konsernbidrag 76 Endringer i kortsiktige plasseringer med løpetid > 90 dager Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten SÖDRA ÅRSBERETNING ÅRETS KONTANTSTRØM Likvide midler i starten av perioden Likvide midler i slutten av perioden

18 SÖDRA ÅRSBERETNING Noter 1 Bokføringsprinsipper Regnskapsprinsippene som er angitt nedenfor har, med unntak som nærmere beskrevet, blitt anvendt konsekvent på samtlige perioder som presenteres i konsernets finansielle rapporter. Konsernets regnskapsprinsipper er også konsekvent anvendt av konsernselskap og søsterselskap. Overensstemmelse med normgivning og lov Konsernregnskapet er opprettet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkninger av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som angitt av EU. Videre har anbefalingen RFR 1.2, Supplerende regnskapsregler for konsernet, fra det svenske Rådet for finansiell rapportering blitt tatt hensyn til. Morselskapet anvender samme regnskapsprinsipper som konsernet bortsett fra i de tilfeller som angis nedenfor under avsnittet Morselskapets regnskapsprinsipper. Årsrapporten og konsernrapporten er godkjent for utstedelse av styret og administrerende direktør 26. februar Konsernets rapport om totalresultatet og rapport om økonomisk situasjon samt morselskapets resultat- og balanseregnskap fastsettes av generalforsamlingen 19. mai Vurderingsgrunner anvendt ved opprettelsen av de finansielle rapportene Eiendeler og gjeld er regnskapsført til historisk kjøpsverdi, utenom visse finansielle eiendeler og gjeld samt biologiske eiendeler som vurderes i virkelig verdi. Finansielle eiendeler og gjeld som vurderes til virkelig verdi består av derivatinstrumenter, finansielle eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi via resultatet og finansielle eiendeler som kan selges. Funksjonell valuta og rapporteringsvaluta De selskapene som inngår i konsernet, oppretter sine egne finansielle rapporter i den valutaen som brukes i det økonomiske miljøet der respektive selskap hovedsakelig har sin virksomhet, den såkalte funksjonelle valutaen. Disse rapportene utgjør grunnlaget for konsernregnskapet. Konsernregnskapet opprettes i svenske kroner, som er morselskapets funksjonelle valuta og rapporteringsvaluta. Samtlige beløp er, om ikke annet oppgis, angitt i MSEK. Vurderinger og overslag i de finansielle rapportene Å opprette de finansielle rapportene i henhold til IFRS krever at selskapsledelsen gjør vurderinger og overslag samt antagelser som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsippene og de bokførte beløpene av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Det virkelige utfallet kan avvike fra disse overslagene og vurderingene. Overslagene og antakelsene gås regelmessig gjennom. Endringer av overslag bokføres i den perioden endringen gjøres dersom den bare er påvirket av denne perioden, eller i den perioden endringen gjøres og i fremtidige perioder dersom endringen påvirker både den aktuelle perioden og fremtidige perioder. Vurderinger gjort av selskapsledelsen ved anvendelsen av IFRS som har en betydelig innvirkning på de finansielle rapportene og utførte overslag som kan medføre vesentlige justeringer i det påfølgende årets finansielle rapporter, beskrives nærmere i note 43 Viktige vurderinger og overslag. Endrede regnskapsprinsipper Södra anvender fra 1. januar 2009 IFRS i konsernregnskapet. Overgangen til bokføring i henhold til IFRS har for konsernet blitt vist i henhold til IFRS 1 og beskrives i note 49 Effekter av overgangen til IFRS. Sammenligningstallene for 2008 er regnet om i samsvar med IFRS. Nye IFRS og tolkninger som ennå ikke er tatt i bruk Et antall nye eller endrede standarder og tolkninger trer først i kraft i løpet av kommende regnskapsår og har ikke blitt anvendt ved opprettelsen av disse finansielle rapportene. Nyheter og endringer som anvendes fra og med regnskapsår etter 2009 planlegges ikke å anvendes før dette. Følgende endringer anslås å anvendes for Södra konsernet: Omarbeidet IFRS 3 Oppkjøp av virksomheter Standarden er revidert med en utførlig omarbeiding av bruk av anskaffelsesmetoden med følgende endringer i IAS 27 Konsernregnskap og separate finansielle rapporter, IAS 28 Søsterselskap og IAS 31 Joint Ventures. Södra beregner å anvende den reviderte standarden fra og med 1. januar IAS 27 Konsernregnskap og separate finansielle rapporter Endringen som gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere, krever at effektene av alle transaksjoner med minoritetseiere bok føres i egenkapital om det ikke medfører noen endring i den avgjørende innflytelsen og at disse transaksjonene ikke lenger gir mulighet til goodwill eller gevinst og tap. Södra beregner å anvende denne endringen fra og med 1. januar 2010, men endringen anslås ikke å få noen innvirkning på konsernets finansielle rapporter. Utover standarder som er tidligere antatt og forklart ovenfor, finnes det en rekke nye standarder, tillegg til standarder og tolkninger som ikke er trådt i kraft for regnskapsåret 2009 og som ikke ble anvendt når konsernregnskapet ble opprettet. Ingen av disse påvirker konsernregnskapet med unntak av Poster berettiget for sikringsbokføring tillegg til IAS 39 Finansielle instrumenter: Bokføring og vurdering, som tydeliggjør prinsippene for om spesifikke risikoer eller deler av kontantstrømmen kan utgjøre poster ved bokføring av sikringstransaksjon. Tillegget, som blir obligatorisk ved konsernregnskap i 2010, ventes ikke å påvirke konsernregnskapet nevneverdig. Klassifisering Anleggsmidler og langsiktig gjeld består hovedsakelig av beløp som forventes gjenvunnet eller betalt etter mer enn tolv måneder regnet fra balansedagen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld består hovedsakelig av beløp som forventes erholdt eller betalt innen tolv måneder regnet fra balansedagen. Virksomhetssegment Et virksomhetssegment er en del av konsernet som driver virksomhet der det kan generere inntekter og pådra seg kostnader og for hvilket det finnes frittstående finansiell informasjon tilgjengelig. Et virksomhetssegments resultat følges opp av selskapets høyeste beslutningstakere for å vurdere resultatet samt for å kunne fordele ressurser til virksomhetssegmentet. Se note 2 Virksomhetssegment for inndeling og presentasjon av virksomhetssegment. Konsernets virksomhet er inndelt i følgende virksomhetssegmenter: Södra Skog forsyner konsernets industrier med trevirkeråvarer, driver ekstern handel med trevirkeråvarer og biobrensel og stiller i tillegg skogtjenester til rådighet for medlemmene. Morselskapets primære virksomhet består av Södra Skog. Södra Timber produserer sagde og høvlede trevarer hovedsakelig til konstruksjonsformål og annen byggevirksomhet ved sagbruk i Sør- Sverige. Etter årets oppkjøp av Trivselhus omfatter virksomhetssegmentet også prefabrikerte småhus. Södra Interiör produserer et bredt sortiment interiørprodukter i tre, blant annet listverk, panel, gulv og innredningsdetaljer, ved svenske, norske og danske anlegg. Södra Cell er en av verdens største produsenter av papirmasse til salgsmarkedet. Massen selges hovedsakelig til europeiske papirfabrikker som lager finpapir, magasinpapir, mykpapir (tissue) og spesialpapir. Felles for konsernet omfatter konsernets finansvirksomhet samt øvrige felles funksjoner for konsernet som selskapsledelse, stab og serviceenheter. Fordeling per segment Segmentets resultat, eiendeler og gjeld inkluderer direkte henførbare poster. Rentebærende fordringer og gjeld, pensjonsavsetninger og likvide midler og skatt er ikke inkludert. Segmentenes investeringer i materielle og immaterielle anleggsmidler inkluderer samtlige investeringer.

19 Konsolideringsprinsipper Datterselskap Datterselskaper er selskaper som står under en bestemt innflytelse fra morselskapet Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Kontrollerende innflytelse innebærer direkte eller indirekte en rett til å utforme et selskaps finansielle og operative strategier i den hensikt å oppnå økonomiske fordeler. Ved vurdering av om en kontrollerende innflytelse foreligger, tas det hensyn til potensielle stemmeberettigede aksjer som uten forsinkelse kan utnyttes eller konverteres. Konsernregnskapet er opprettet i henhold til anskaffelsesmetoden. Metoden innebærer at det oppkjøpte selskapets eller konsernets inntekter og kostnader, identifiserbare eiendeler og gjeld i tillegg til oppstått goodwill inkluderes i konsernregnskapet fra tidspunktet for anskaffelsen. Anskaffelsesverdien for datterselskapsaksjene respektive virksomheten utgjøres av summen av de virkelige verdiene på dagen for opp kjøpet for betalte eiendeler, oppstått eller overtatt gjeld og for emittert egenkapitalinstrument som er gitt som vederlag i bytte mot de oppkjøpte nettoeiendelene, samt transaksjonskostnader som er direkte knyttet til oppkjøpet. Konsernmessig goodwill oppstår når kjøpssverdien ved kjøp av andeler i datterselskap overstiger den egentlige verdien på det oppkjøpte selskapets identifiserbare nettoeiendeler. Når anskaffelsesverdien ligger under den virkelige verdien på det oppkjøpte selskapets identifiser bare nettoeiendeler, oppstår negativ goodwill som vises direkte i årets resultat. Datterselskapets finansielle rapporter inkluderes i konsernregnskapet frem til datoen da den kontrollerende innflytelsen opphører. Søsterselskap Aksjer i interesseforetak, hvor konsernet har minst 20 prosent og maksimalt 50 prosent av stemmene, eller på annen måte har en betydelig innflytelse og eierskapet utgjør et ledd i en varig forbindelse, regnskaps føres i henhold til kapitalandelsmetoden. Metoden innebærer at konsernets bok førte aksjeverdi i søsterselskapene tilsvarer konsernets andel i søsterselskapets egenkapital samt konsernmessig goodwill og andre eventuelle resterende verdier på konsernmessig over- og underverdi. I Rapport om konsernets totalresultat bokføres konsernets andel i søsterselskapets resultater som andeler av resultatet hos søsterselskap som vedrører eierne av morselskapet, justert for eventuelle avskrivninger, nedskrivninger og oppløsninger av oppkjøpte over- eller underverdier. Disse resultatandelene redusert med mottatt utbytte fra søsterselskap utgjør den viktigste endringen i den bokførte verdien av andeler i søsterselskaper. En eventuell forskjell ved oppkjøpet mellom kjøpsverdien av eiendelen og eierselskapets andel av den virkelige nettoverdien av søsterselskapets identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser, bokføres i henhold til samme prinsipper som ved oppkjøp av et datterselskap. Når konsernets andel av bokført tap i søsterselskapet overstiger bokført verdi av andelene i konsernet, reduseres andelenes verdi til null. Avregning for tap skjer også mot langsiktige finansielle mellomværender uten sikkerhet, noe som har en økonomisk betydning da det utgjør en del av eierselskapets nettoinvestering i søsterselskapet. Fortsatte tap bokføres bare dersom konsernet har gitt garantier for å dekke tap som oppstår i søsterselskapet. Kapitalandelsmetoden anvendes frem til det tidspunktet den betydelige innflytelsen opphører. Transaksjoner som elimineres ved konsolidering Konserninterne fordringer og gjeld, inntekter eller kostnader og urealiserte gevinster eller tap som oppstår fra transaksjoner mellom konsernselskap, elimineres i sin helhet ved opprettelsen av konsernregnskapet. Urealiserte gevinster som oppstår fra transaksjoner med søsterselskaper, elimineres i den utstrekning det tilsvarer konsernets eierandel i selskapet. Urealisert tap elimineres på samme måte som urealisert gevinst, men bare i den utstrekning det ikke finnes noe behov for nedskrivning. Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til den funksjonelle valutaen med valutakursen på transaksjonsdagen. Funksjonell valuta er valutaen i de primære økonomiske miljøer der selskapet har sin virksomhet. Monetære eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen med valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanser som oppstår ved omregningene, bokføres i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og gjeld som bokføres til historisk kjøpsverdi omregnes med valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og gjeld som bokføres til virkelig verdi omregnes til den funksjonelle valutaen med den kursen som råder ved tidspunktet for vurdering til virkelig verdi. Utenlandske virksomheters finansielle rapporter Eiendeler og gjeld i utenlandske virksomheter, inklusive goodwill og andre konsernmessige over- og underverdier, omregnes fra den utenlandske virksomhetens funksjonelle valuta til konsernets rapporteringsvaluta, svenske kroner, med valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader i en utenlandsk virksomhet omregnes til svenske kroner med en gjennomsnittlig kurs som utgjør en cirka valutakurs på respektive transaksjonstidspunkt. Omregningsdifferanser som oppstår ved valutaomregning av utenlandske virksomheter, bokføres i øvrig totalresultat og akkumuleres i en separat komponent i egenkapital, kalt omregningsreserve. Ved salg av en utenlandsk virksomhet omklassifiseres de akkumulerte omregningsdifferansene i henhold til den solgte utenlandsvirksomheten fra egenkapital til årets resultat som en omklassifiseringsjustering ved det tidspunktet som gevinst eller tap av salget bokføres. Inntekter Nettoomsetning Inntekter for salg av varer bokføres i Rapport om konsernets totalresultat når vesentlig risiko og fordeler som er koblet til varenes eierskap, er overført til kjøperen. Inntekter fra tjenesteoppdrag bokføres i Rapport om konsernets totalresultat når tjenestene er utført. Inntekter bokføres ikke dersom det er sannsynlig at de økonomiske fordelene ikke kommer til å tilfalle konsernet. Hvis det råder betydelig usikkerhet om betaling, tilknyttede kostnader eller risiko for returer, og dersom selgeren beholder et engasjement i den løpende driften som vanligvis kobles til eierskap, skjer det ikke en inntektsføring. Inntektene bokføres til den virkelige verdien av hva som er mottatt eller ventes å mottas. Nettoomsetningen omfatter fakturert salg med hensyn til hovedaktiviteter. Hovedandelen av konsernets inntekter kommer fra salg av produserte varer. I nettoomsetning inngår dessuten inntekter for solgte og leverte elsertifikater samt utslippsrettigheter, valutakursgevinst på sikrede virksomhetsrelaterte fordringer, godtgjørelse for levereringskostnader og salgskommisjoner samt verdiendringer på derivater som gjelder sikring av produkter som er levert i perioden. Inntektene bokføres eksklusive merverdiavgift med fradrag for varerabatter og liknende inntektsreduksjoner. Øvrige inntekter Andre inntekter består hovedsaklig av leie- og festeinntekter, forsik ringsgodtgjørelser og kapitalgevinster på materielle anleggsmidler. I øvrige inntekter inngår valutakursgevinst som er relatert til virksomhetens fordringer og gjeld, som oppstår som en effekt av omregning med kursen på balansedagen, gevinst på derivat som ikke sikringsbokføres samt aktivert arbeid for egen regning. I tillegg bokføres andre inntekter og gevinst som berører aktiviteter utenfor selskapets hovedvirksomhet. Råvarer, driftsmateriell og handelsvarer I morselskapet klassifiseres alle trevirkeråvarer som handelsvarer. I konsernet omklassifiseres trevirkeråvarer som går til egen industri til råvarer. Leasing I konsernregnskapet klassifiseres leasing enten som finansiell eller operasjonell. Finansiell leasing foreligger når økonomisk risiko og fordeler som er tilknyttet eierskapet, i hovedsak er overført til leaseren. Hvis ikke, er det snakk om operasjonell leasing. Eiendeler som leies ut i henhold til finansielle leasingavtaler, bokføres som eiendeler i Rapport om konsernets økonomiske situasjon. Forpliktelsen til å betale fremtidige leasingutgifter bokføres som lang- og kortsiktig gjeld. Minimumsleasingavgiftene fordeles mellom rentekostnad og amortisering på den utestående gjelden. Rentekostnaden fordeles over leasingperioden slik at hver bokføringsperiode belastes med et beløp som tilsvarer en fast rentesats for den bokførte gjelden i den respektive perioden. Variable avgifter kostnadsføres i de periodene de oppstår. Operasjonell leasing innebærer at leasingutgiften kostnadsføres lineært over leasingperioden. Fordeler som mottas i forbindelse med tegning av en avtale, bokføres som en reduksjon av leasingavgiftene. Variable avgifter kostnadsføres i de periodene de oppstår. SÖDRA ÅRSBERETNING

20 forts. note 1 SÖDRA ÅRSBERETNING Finansielle inntekter og kostnader Finansielle inntekter og kostnader består av renteinntekter og rentekostnader, utbytteinntekter og omvurderinger med henblikk på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi samt realiserte og urealiserte valutakursgevinster og valutakurstap som vedrører finansvirksomheten. Renteinntekter på fordringer og rentekostnader for gjeld beregnes ved hjelp av effektiv rente-metoden. Utbytteinntekt bokføres når utbyttet er bestemt, og retten til å motta betaling regnes som sikker. Emisjonsutgifter og etableringsutgifter for opptatte lån periodiseres over lånets løpetid. Skatter Konsernets totale skatt består av aktuell skatt og utsatt skatt. Inntektsskatt bokføres i årets resultat bortsett fra når den underliggende transaksjonen bokføres i øvrig totalresultat eller i egenkapital hvor tilhørende skatteeffekt bokføres i øvrig totalresultat eller i egenkapital. Aktuell skatt er skatt som skal betales eller mottas med henblikk på det aktuelle året, ved hjelp av de skattesatsene som er besluttet eller i praksis besluttet per balansedagen. Til aktuell skatt hører også justering av aktuell skatt som vedrører tidligere perioder. Ved beregning av aktuell skatt er gjeldende regler for økonomiske foreninger anvendt. Disse innebærer at årets forslag til utdeling av utbytte for regnskapsåret 2009 (som utbetales året etter) er fradragsberettiget ved skatt allerede i inneværende år og er beregnet som fradrag ved beregning av aktuell skatt. Fradraget har påvirket den bokførte skattekostnaden i årets resultat. Utsatt skatt beregnes i henhold til balanseregnskapsmetoden med utgangspunkt i midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier på eiendeler og gjeld. Midlertidige forskjeller tas ikke med i beregningen av forskjeller som har oppstått ved første bokføring av goodwill og heller ikke ved første bokføring av eiendeler og gjeld som ikke gjelder oppkjøp av virksomheter, som ved tidspunktet for transaksjonen ikke påvirker verken bokføringen eller det skattepliktige resultatet. Videre omfatter det heller ikke midlertidige forskjeller som vedrører andeler i datter- og søsterselskaper som ikke forventes å bli tilbakeført innen overskuelig tid. Vurderingen av utsatt skatt baserer seg på hvordan underliggende eiendeler eller gjeld forventes å bli realisert eller regulert. Utsatt skatt vurderes ved bruk av de skattesatsene og skattereglene som er besluttet eller i praksis besluttet per balansedagen. Utsatte skattefordringer med henblikk på fradragsberettigede midlertidige forskjeller og underskuddsfradrag bokføres bare i den grad det er sannsynlig at disse kommer til å kunne utnyttes. Verdien på utsatte skatte fordringer reduseres når det ikke lenger vurderes sannsynlig at de kan utnyttes. Utsatt skattegjeld og utsatte skattefordringer i samme land nettobokføres. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter vurderes og bokføres i konsernet i henhold til IAS 39. En finansiell eiendel eller finansiell gjeld bokføres i Rapport om konsernets økonomiske situasjon når selskapet tar del i intrumentenes avtalemessige vilkår. Kundefordringer bokføres i Rapport om konsernets økonomiske situasjon når fakturaen er sendt. Gjeld bokføres når motparten har oppfylt avtalen og avtalefestet betaling foreligger, selv om fakturaen ennå ikke er mottatt. Leverandørgjeld bokføres når fakturaen er mottatt. En finansiell eiendel fjernes fra Rapport om konsernets økonomiske situasjon når rettighetene i avtalen realiseres, forfaller eller selskapet mister kontrollen over dem. Det samme gjelder for deler av en finansiell eiendel. En finansiell gjeld fjernes fra Rapport om konsernets økonomiske situasjon når forpliktelsen i avtalen fullbyrdes eller på annen måte bortfaller. Det samme gjelder for deler av en finansiell gjeld. En finansiell eiendel og finansiell gjeld avsettes og bokføres med et nettobeløp i Rapport om konsernets økonomiske situasjon bare når det foreligger en juridisk rett til å avsette beløpet og hensikten er å regulere postene med et nettobeløp eller samtidig å realisere eiendelene og regulere gjelden. For transaksjoner med verdipapirer og rentebærende fordringer og gjeld brukes termindagsbokføring. Fremlagt egentlig verdi baseres på offisielle markedsnoteringer på balansedagen i tillegg til allment godkjente metoder for markedsnoterte finansielle instrumenter. Omregning til svenske kroner ble utført i henhold til notert valutakurs på balansedagen. Klassifisering og vurdering Finansielle instrumenter som ikke er derivater, bokføres først til kjøpsverdi tilsvarende instrumentets virkelige verdi med et tillegg for transaksjonsomkostninger for alle finansielle instrumenter utenom dem som t ilhører kategorien finansielle eiendeler bokført til virkelig verdi via resultatregnskapet, som bokføres til virkelig verdi eksklusive transaksjonskostnader. Et finansielt instrument klassifiseres ved første bokføring ut fra målet med oppkjøpet av instrumentet. Klassifiseringen avgjør hvordan det finansielle instrumentet vurderes etter første bokføringstilfelle som beskrevet nedenfor. Finansielle eiendeler som kan selges I kategorien finansielle eiendeler som kan selges, inngår alle rentebærende plasseringer og et kapitalinstrument eksklusive aksjer, aksjeindeksobligasjoner og aksjeindekssertifikater. Eiendeler i denne kategorien vurderes løpende til virkelig verdi med verdiendringer bokført i øvrige totalresultat. Nedskrivninger, rente på fordringsinstrument samt utbytteinntekter bokføres i årets resultat. Valutakurseffekter med henblikk på monetære poster bokføres i årets resultat, mens valutakurseffekter med henblikk på ikke-monetære poster bokføres i øvrig totalresultat. Ved salg av eiendeler bokføres akkumulert gevinst eller tap som tidligere er bokført i egenkapital, i Rapport om konsernets totalresultat. Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi via resultatet Denne kategorien består av to undergrupper: finansielle eiendeler som innehas for handel og andre finansielle eiendeler som selskapet først valgte å plassere i denne kategorien (i henhold til den såkalte fair value option ). I sistnevnte undergruppe inngår aksjer, aksjeindeksobligasjoner og aksjeindekssertifikater samt derivat med positiv virkelig verdi, for hvilke sikringsbokføring ikke anvendes. Selskapsledelsen vurderer løpende aksjers, aksjeobligasjoners og aksjeindekssertifikaters virkelige verdi gjennom informasjon i den månedlige finansrapporten. Eiendeler i denne kategorien vurderes løpende til virkelig verdi med verdiendringer bokført i årets resultat. Rente på fordringsinstrument, utbytteinntekter samt valutakurseffekter bokføres i årets resultat. Ved salg av eiendeler bokføres akkumulert gevinst eller tap i årets resultat. Lånefordringer og kundefordringer Lånefordringer og kundefordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivat, som har fastsatte betalinger eller betalinger som kan fastsettes og som ikke er notert på det aktive markedet. Disse eiendelene vurderes til påløpt kjøpsverdi. Påløpt kjøpsverdi bestemmes ut fra den effektive renten som beregnes ved kjøpstidspunktet. Kundefordringer bokføres til det beløpet som beregnes å ha innflytelse, det vil si etter fradrag for usikre fordringer. Reservasjon mot verdireduksjon av kundefordringer gjøres når det finnes objektive bevis for at selskapet ikke vil motta full betaling med tanke på forfalte fordringers opprinnelige vilkår. Uteblitte eller vesentlig forsinkede betalinger og/eller vesentlige finansielle vanskeligheter hos skyldner betraktes som indikatorer på at det kan foreligge et nedskrivningsbehov. Reservasjon gjøres gjennom at eiendelenes bokførte verdi reduseres gjennom bruk av en konto for verdireduksjon, samtidig som det antatte tapet bokføres under øvrige eksterne kostnader i Rapport om totalresultat. Størrelsen på reservasjonen utgjøres av forskjellen mellom eiendelenes bokførte verdi og nåverdien av antatt fremtidige kontantstrøm diskontert med den opprinnelige effektive renten. Når kundetap konstateres, nedskrives den med utligning mot kontoen for verdireduksjon for kundefordringer. Eventuell gjenvinning av tidligere nedskrevne beløp krediteres de øvrige eksterne kostnadene i Rapport om totalresultat. Finansiell gjeld vurdert til virkelig verdi via resultatet Her bokføres konsernets derivat med negativ virkelig verdi der sikringsbokføring ikke anvendes. Endringer i virkelig verdi bokføres i Rapport om konsernets totalresultat. Annen finansiell gjeld Her inngår forlagsinnskudd, lån fra medlemmer og kredittinstitutter samt øvrig finansiell gjeld, f.eks. leverandørgjeld. Gjelden vurderes til oppløpt kjøpsverdi.

SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011. Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum

SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011. Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011 Finansiell usikkerhet svekker markedet Nytt storsagbruk starter i Värö Produksjon av tekstilmasse i Mörrum Forslag til medlemmenes overskuddsdeling på 436 MSEK Innhold Styrets beretning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2017

Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2017

Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28. oktober 2016. Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer