Innhold. Forslag til disponering av overskudd 59 Revisjonsberetning 60 SÖDRA ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forslag til disponering av overskudd 59 Revisjonsberetning 60 SÖDRA ÅRSBERETNING 2009 1"

Transkript

1 södra Årsberetning 2009

2

3 Innhold Styrets beretning 2 Rapport om konsernets totalresultat 6 Rapport om konsernets økonomiske situasjon 7 Rapport om endringer i egenkapital for konsernet 9 Rapport om konsernets kontantstrøm 10 Resultatregnskap for morselskapet 11 Balanseregnskap for morselskapet 12 Rapport om endringer i egenkapital for morselskapet 14 Kontantstrømanalyse for morselskapet 15 Noter Note 1 Bokføringsprinsipper 16 Note 2 Virksomhetssegment 23 Note 3 Nettoomsetning 24 Note 4 Øvrige inntekter 24 Note 5 Operasjonell leasing 24 Note 6 Ansatte, personalkostnader 25 Note 7 Øvrige kostnader 26 Note 8 Avskrivninger og nedskrivninger 26 Note 9 Honorarer og kostnadsgodtgjørelser til revisorer 26 Note 10 Andeler i søsterselskaper 27 Note 11 Resultater fra finansielle instrumenter 28 Note 12 Balanseregnskapsdisposisjoner 28 Note 13 Skatter 29 Note 14 Øvrig totalresultat 30 Note 15 Oppkjøp av virksomheter 31 Note 16 Immaterielle anleggsmidler 32 Note 17 Bygninger og mark 34 Note 18 Maskiner og inventar 35 Note 19 Anlegg under utføring 36 Note 20 Biologiske eiendeler 36 Note 21 Finansielle plasseringer 36 Note 22 Finansiell risikohåndtering 37 Note 23 Andre langsiktige verdipapirer 40 Note 24 Langsiktige fordringer hos konsernselskap 40 Note 25 Langsiktige fordringer 40 Note 26 Utsatte skattefordringer og utsatt skattegjeld 41 Note 27 Varelager 42 Note 28 Fordringer på konsernselskaper og søsterselskaper 42 Note 29 Driftsfordringer 42 Note 30 Likvide midler 43 Note 31 Egenkapital 43 Note 32 Ubeskattede reserver 44 Note 33 Rentebærende gjeld hos konsernselskaper 44 Note 34 Rentebærende gjeld 44 Note 35 Pensjoner 45 Note 36 Avsetninger 47 Note 37 Langsiktig driftsgjeld 48 Note 38 Kortsiktig driftsgjeld 48 Note 39 Konsernselskaper 49 Note 40 Stilte sikkerheter 50 Note 41 Betingede forpliktelser og betingede eiendeler 50 Note 42 Rapport om kontantstrøm 51 Note 43 Viktige vurderinger og overslag 51 Note 44 Investeringsforpliktelser 51 Note 45 Finansielle instrumenter 52 Note 46 Hendelser etter balansedagen 54 Note 47 Nærstående 55 Note 48 Opplysninger om morselskapet 55 Note 49 Effekter av overgang til IFRS 56 Forslag til disponering av overskudd 59 Revisjonsberetning 60 SÖDRA ÅRSBERETNING Dette er en oversettelse av årsrapporten for regnskapsåret 2009 som styret avga i original Denne oversettelsen erstatter ikke årsrapporten i original. Hvis det forekommer utydeligheter eller avvik mellom denne oversettelsen og årsrapporten, vil årsrapporten dermed alltid ha forrang.

4 Styrets beretning SÖDRA ÅRSBERETNING Styret og administrerende direktør for Södra Skogsägarna ekonomisk förening (organisasjonsnummer ) avgir hermed årsrapport for regnskapsåret Konsernets respektive morselskapets utvikling, resultat og økonomiske situasjon fremgår av følgende rapporter om konsernets totalresultat og økonomiske situasjon samt morselskapets resultatregnskap og balanseregnskap sammen med noter og kommentarer. Virksomhetens fokus Foreningens formål er å fremme medlemmenes økonomiske interesse gjennom å handle med og foredle skogsråvarer, skape en trygg avsetning til markeds priser for medlemmenes skogsprodukter, arbeide for en høy og verdifull skogsproduksjon med natur- og kulturhensyn, støtte og utvikle privat skogbruk, verne og fremme medlemmenes næringspolitiske interesser i tillegg til å drive en virksomhet som er forenlig med det som er nevnt ovenfor. Marked Et krympende globalt kredittmarked i sporene av finans- og kredittkrisene resulterte i en kraftig reduksjon i den økonomiske aktiviteten og en raskt stigende arbeidsløshet. For første gang siden annen verdenskrig krympet verdensøkonomien og det globale BNP anslås å være redusert med knapt én prosent i Massive statlige stimuleringspakker, rekordlave styre renter samt stabilisering av aktivitetene i de asiatiske økonomiene førte til at vinterens ekstreme pessimisme gradvis ble erstattet av økt optimisme i første halvdel av året. Ved halvårsskiftet tok nedgangen i USA slutt, og BNP vokste igjen i løpet av tredje kvartal. Den globale restitusjonen som startet i andre halvdel av året, forventes å bli langsom da den baseres på stimuleringstiltak, og det tar tid før BNP er tilbake på samme nivå som før finanskrisen. Den økonomiske uroen hadde stor effekt på den globale kapitalstrømmen i løpet av året. Da uroen var som størst, ble det notert en overgang fra små sykliske valutaer til fordel for dollar og euro, noe som svekket den svenske kronen mot disse valutaene kraftig. Dollaren ble styrket fra 7,75 SEK ved starten av året til maks 9,22 SEK i løpet av første kvartal. I takt med økt stabilitet normaliserte kapitalflyten seg, og de mindre valutaene ble styrket på nytt, noe som førte til en etterfølgende svakere dollar i løpet av året til 7,18 SEK ved utgangen av året. Massemarkedet ble svekket i løpet av årets fire første måneder. Lave leveranser og rekordhøye lagre presset prisene til et lavt nivå. I april nådde prisen på barsulfat bunnen i Europa med 580 USD per tonn. Tilsvarende pris for løvsulfatmasse var 470 USD per tonn. De lave prisene tvang mange leverandører av papirmasse, først og fremst i Nord-Amerika og Europa, til omfattende produksjonsstopp. Stoppen, i kombinasjon med kraftig etterspørsel først og fremst i Kina, bidro til at massemarkedet hentet seg inn i løpet av årets andre kvartal. I juni steg prisen på barsulfat i Europa til 600 USD per tonn og løvsulfatprisen til 480 USD per tonn. Andre halvdel av året var preget av en kraftig restitusjon først og fremst på grunn av den kraftige utviklingen i etterspørsel i Kina. I Europa var skrive- og trykkepapirmarkedet fremdeles svakt, med ca. 80 prosent kapasitetsutnyttelse. I tillegg til den konjunkturmessige svekkelsen ble det også notert en strukturell reduksjon i etter spørselen som en følge av at papir taper til digitale medier. Prisen på bleket barsulfat nådde ved slutten av året 800 USD per tonn og prisen på bleket løvsulfat 700 USD per tonn. Første kvartal i 2009 ble karakterisert av et fortsatt for stort tilbud og fallende etterspørsel etter sagde trevarer. I løpet av andre kvartal stabiliserte markedet seg, først og fremst gjennom kraftige produksjonsbegrensninger i Finland og Mellom-Europa. Prisene steg kraftig i løpet av andre og tredje kvartal, og det var mangel på visse sortimenter. På slutten av 2009 økte produksjonen noe i Sverige og Tyskland, og dette stabiliserte markedsbalansen. Sverige tok i løpet av året store markedsandeler i Europa takket være den fordelaktige valu ta kursen. Markedene utenfor Europa var svært svake, med unntak av i Midt østen og Nord-Afrika der etterspørselen fortsatt var god som følge av redusert eksport fra Finland og Russland. I USA og Japan stanset byggevirksomheten på et svært lavt nivå mot slutten av året. Finanskrisen påvirket ordreinngangen for Trivselhus negativt. Selskapet, som ble kjøpt opp av Södra Timber i løpet av året, ble tvunget til å tilpasse organisasjonen til et svakere marked. Etter årets massive rentekutt, ble markedet stabilisert, ordreinngangen økte og ordrelageret ble gradvis forbedret. Markedet for Södra Interiörs treprodukter var svakt i starten av året, men ble forsterket i løpet av høsten i Norge og Sverige. Utviklingen i Danmark har imidlertid fortsatt vært svak. Også virkesmarkedene ble påvirket av svakere konjunkturer med store produksjonsbegrensninger hos mange aktører i løpet av første halvdel av året. Samtidig er det store lagre av virke igjen fra stormfellingene. Denne lageravviklingen og begrenset forbruk medførte et overskudd på virke i løpet av første halvdel av året. Prisreduksjoner i løpet av våren bremset tilbudet, og på starten av sommeren var virkesmarkedet i balanse. Södra senket prisene i februar og i april. I løpet av andre halvdel av året økte etterspørselen på virke som en følge av den høye produksjonen på sagbruk og i masseindustrier og reduserte eller avviklet terminallagrene. Södra innførte en premie på tømmer med 25 kr/m 3 fub i slutten av mai. I slutten av september økte prisen på tømmer med 50 kr/m 3 fub og på barmasseved med 25 kr/m 3 fub. Resultat Konsernets nettoomsetning ble redusert med 297 MSEK til MSEK (16 993). Driftsresultatet ble redusert med 216 MSEK til 593 MSEK (809). I drifts resultatet inngår resultateffekter fra valutaderivat og fastpriskontrakter med til sammen 415 MSEK ( 261) og fra salg av elsertifikater med 935 MSEK (648). I avskrivninger og nedskrivninger inngår tilbakeføringer av tidligere nedskriv ninger ved Södra Timber Mönsterås med 80 MSEK. Tallene fra forrige regnskapsår inkluderer nedskrivninger av anleggsverdien ved masse fabrikken i Folla med 43 MSEK. Resultatforverringen gjaldt først og fremst Södra Cell, der det svake massemarkedet i første halvår resulterte i omfattende markedsrelaterte produksjonsstopp ved konsernets norske massefabrikker. I andre halvdel av året innhentet massemarkedet seg og Södra Cells resultat ble dermed forbedret. Ved Södra Cell Värö skjedde det et havari i sodakjelen i direkte forbindelse med opp star ten etter fabrikkens planlagte vedlikeholdsstopp. Havariet medførte 26 døgn ekstra produksjonsbortfall. Driftsresultatet for Södra Cell utgjorde 406 MSEK (902). Også Södra Interiörs driftsresultat ble forverret, fra 46 MSEK til et nullresultat. Årsaken var først og fremst en svak markedssituasjon for interiørprodukter i Sverige og Danmark, samt omstruktureringskostnader for løvsagvirksomheten som ble kjøpt opp i løpet av året. Södra Skog og Södra Timber forbedret driftsresultatene i løpet av året. Finansnettoen ble forbedret til 69 MSEK ( 113) noe som først og fremst var en effekt av omvurdering av plasseringsmidler som en følge av restitusjonen på de finansielle markedene i løpet av året. Resultatet før skatt ble forverret med 34 MSEK til 662 MSEK (696). Konsernets skattekostnad utgjorde 199 MSEK ( 161), noe som tilsvarer 30 prosent (23) av resultatet før skatt. Den bokførte høyere skattesatsen er en effekt av at positiv utsatt skatt av forsiktighetsgrunner ikke bokføres i henhold til de underskuddene som har oppstått ved de norske massefabrikkene som en følge av årets markedsrelaterte produksjonsstopp, samt usikkerhet om når disse vil kunne utnyttes skattemessig. Kontantstrømmen etter innvesteringer ble forbedret med MSEK til MSEK (318). Årsaken var først og fremst at varelageret ble redusert til MSEK (3 531) etter at terminallagrene av tømmer fra tidligere stormer ble avviklet i løpet av året, samt at masselagrene ble redusert til et historisk lavt nivå etter den kraftige restitusjonen på massemarkedene i andre halvdel av året. Dessuten ga årets salg av vindkraftvirksomheten (se nedenfor) et betydelig likviditetstilskudd. Gjennom den høye kontantstrømmen økte likvide midler og kortsiktige plasseringer med 980 MSEK til MSEK (1 802) i løpet året til tross for det høye investerings- og oppkjøpsnivået.

5 Investeringer og oppkjøp Investeringene utgjorde MSEK (1 412), hvorav MSEK (886) innen Södra Cell og 196 MSEK (264) innen Södra Timber. I forbindelse med det planlagte vedlikeholdsstoppet ved Södra Cell Värö ble det installert en ny fordampning og barktørke for cirka 500 MSEK, noe som innebærer at fabrikken blir uavhengig av olje ved normal drift. I tillegg ble det installert en røykgasskjøler på sodakjelen for 23 MSEK, noe som gjør det mulig å øke leveransen av fjernvarme. Ellers har de største beslutningene om investeringer dreid seg om reinvesteringer, blant annet 33 MSEK for ny ballepresse i Värö, 23 MSEK for tubebytte i tertiæroverheter i Mönsterås og 15 MSEK for bytte av driftssystem for tørkemaskin 1 i Mörrum. Södra Timber ferdigstilte investeringen i nytt høvleri ved sagbruket i Långa sjö. Anlegget ble tatt i drift i første kvartal og er dimensjonert for sagbrukets totale produksjon på m 3. I løpet av året ble 50 prosent av aksjene i Tage Peetz & Co A/S (navnet endret til Södra Timber A/S) oppkjøpt. Firmaet selger trevarer på det danske markedet. I tillegg ble et trykkimpregneringsanlegg i Åstorp kjøpt opp av Nordic Wood Treatment AB. 1. oktober ble samtlige aksjer i Ittur Prefab Industrier AB (navnet endret til Södra Trivselhus Holding AB) og Tomt bolaget THV Aksjebolag oppkjøpt. Selgerne var Ittur AB respektive Ittur House and Land AB. Södra Interiör gjennomførte fem oppkjøp i løpet av året. Med oppkjøpet av Werner Träförädling AB i januar ble det gjennomført en integrering bakover i foredlingskjeden. I løpet av året har sagen blitt omstrukturert og råvareforsyningen ført over til Södra Skog. Før sommeren ble Bju i Rottne Aktiebolag kjøpt opp. Bedriften produserer limfugeplater i furu. Södra Interiör kjøpte frem mot oppkjøpet store volum fra Bju og andre aktører og kan nå videreutvikle konseptet mot byggevarehandelen. Samtidig ble Aktiebolaget Nordingrå Trä kjøpt opp. Bedriften produserer stolper og søyler i tre, noe som økte sortimentsbredden mot byggevarehandelen. En geografisk ekspansjon fant sted gjennom oppkjøp av Vikan Trelast i Namsos og på den måten ble distribusjonsnettverk i Nord-Norge styrket. 1. oktober ble virksomhetene VIMA og B.E. Profiler på Jylland i Danmark kjøpt opp. Selskapene produserer listverk og forsterker dermed posisjonen på det danske markedet mot bygge varehandelen. Södra Interiör har i løpet av høsten fokusert på å flytte produksjonen fra underleverandører til egne produksjonsenheter for å belegge ledig kapasitet, noe som anslås å fortsette i Som et ledd i Rörvik Timber ABs rekonstruksjon mottok det økonomiske samvirke Södra Skogsägarna vederlagsfritt en million tegningsopsjoner. Tegningsopsjonene berettiger til tegning av B-aksjer i Rörvik Timber AB til en tegningskurs på ti kroner per aksje i løpet av perioden 15. desember 2011 til 15. desember Södra Skog supplerte skogeiendommene med hektar skog i Estland og eier dermed totalt nærmere hektar skog i Baltikum. Styret fattet i løpet av året beslutning om å investere 203 MSEK i vindkraft på sitt eget industriområde i Mönsterås. Prosjektet omfatter ca. 12 MW installert effekt. Salg 1. oktober ble det norske energiselskapet Statkraft deleier i Södras vindkraftsatsing. Virksomheten ble delt opp i tre deler, og Statkraft eier nå 90,1 prosent av aksjene i det selskapet som driver vindkraftprosjektene på medlemmenes eiendommer. De prosjektene som ligger på Södras egne eiendommer og ved anleggene, håndteres av Södra Vind AB, som er heleid av Södra. Dessuten ble det opprettet et utviklingsselskap som jobber videre med prosjektene. Södra eier 60 prosent og Statkraft 40 prosent av selskapet. Det heleide datterselskapet Södra Reinsurance SA ble solgt 14. desember. Konsernets forsikringsvirksomhet samordnes deretter i sin helhet i Skogsägarna Försäkring AB. Produktivitet Det strukturerte og langsiktige produktivitetsarbeidet forstatte i konsernet i Produktivitetsarbeidet samordnes innen konsernet og drives i henhold til en tydelig og enkel systematikk. Arbeidet omfatter både store målrettede innsatser i form av fokuserte forbedringsområder og mindre hverdagsforbedringer. Forbedringsområdene avgjøres i forretningsområdene og ved de ulike enhetene. Det legges stor vekt på å ta vare på medarbeidernes engasjement og evne til å skape delaktighet. I det langsiktige arbeidet inngår i tillegg til det systematiske forbedringsarbeidet også produktivitetsøkninger gjennom innvesteringer, organisk vekst, samt vekst gjennom oppkjøp. Målet er at konsernets produktivitet skal øke med 2 prosent gjennomsnitt per år i løpet av en femårsperiode. I 2009 ble det oppnådd 1,7 prosent (1). I løpet av året ble det gjennomført forbedringsforslag (2 914) til en sammenlagt verdi av 93 MSEK (73). Forskning og utvikling (FoU) Konsernets kostnader for FoU utgjorde 80 MSEK (77). I dette inngår kostnader til egen virksomhet og støtte til eksterne forskningsprosjekter. På skogsiden og innen trevareområdet skjer forskningen hovedsakelig gjennom samarbeid med forskningsinstitutter og universiteter. Hovedmålene er å jobbe for en høy og bærekraftig skogproduksjon, produktutvikling av sagde trevarer og økte kunnskaper om bygging i tre. Södra Cells FoU-innsats fokuserer både på både produkt- og prosessutvikling. Ca. 10 prosjekter drives internt og i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitutter. Forskningsbasen er i forskningssenteret i Värö. Södra støtter også forskning gjennom Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning. Stiftelsens formål er å fremme forsk ning på høyskolenivå som er av betydning for den skogrelaterte eller skogindustrielle virksomheten i Sør-Sverige. Miljø Cirka 97 prosent av Södra-konsernets nettoomsetning er avhengig av tillatelser eller er meldepliktige. Ved årets slutt drev konsernet 71 (83) virksomheter i Sverige som er avhengige av tillatelser eller er meldepliktige iht. naturvernloven, og 2 (2) i Norge som krever tillatelse iht. norsk lov. Massefabrikker, sagbruk, havnen ved Mönsterås-kombinatet og torvmyrer er virksomheter som krever tillatelser. Blant meldepliktige virksomheter inngår anlegg for videreforedling av sagde trevarer, trevirketerminaler, terminaler for bio brensel, og planteskoler. Virksomheten påvirker hovedsakelig miljøet gjennom utslipp i vann og luft i forbindelse med masseproduksjonen. Flere trevirketerminaler som ble etablert etter stormen Gudrun, er avviklet i perioden. En del finnes fortsatt, og enkelte av disse vil eventuelt bli permanente. Ved årets slutt var det 19 (31) meldepliktige terminaler. Massefabrikkene har tillatelser med endelige eller provisoriske vilkår som hovedsakelig gjelder utslipp i luft eller vann. De provisoriske vilkårene gjelder i en tidsbestemt prøvetid. Etter prøvetiden redegjøres det for fabrikkens status og sluttvilkårene fastsettes. Følgende søknader/grunnlag, hvor prosessen med myndighetene pågår eller er avsluttet, har hatt størst betydning: I juni fikk Mönsterås Hamn tillatelse til eksisterende virksomhet. Tillatelsen ble påklaget for miljødomstolen. I oktober meldte miljødomstolen at Södra Cell Värö får tillatelse til å oppføre anlegg for lagring av tømmer på land. I oktober ble det holdt hovedforhandling i miljøoverdomstolen om de påklagde vilkårene om tillatelse for Södra Cell Mörrums virksomhet. I november ble det holdt hovedforhandling i miljøoverdomstolen om den påklagde tillatelsen for Södra Cell Mörrums økte virksomhet ved deponianlegget i Vekerum. SÖDRA ÅRSBERETNING

6 forts. Styrets beretning SÖDRA ÅRSBERETNING Ved de nedlagte impregneringsvirksomhetene i Hultsfred, Hjortsberga og Lidhult, hvor blant andre Södra var eier, har de respektive fylkesstyrene begjært at Södra utreder eventuelle miljørisikoer og eventuelle behov for tiltak. For Lidhult er det meddelt en beslutning som innebærer at Södra skal stå for 90 prosent av kostnadene for de forebyggende tiltakene. For området i Hjortsberga har en lignende avgjørelse blitt meddelt, og denne er påklaget. For Hultsfred har en risikovurdering med tiltaksforslag blitt levert inn til fylkesmannen, som forbereder en ansvarsutredning. Finansiell risikohåndtering Södra er gjennom sin virksomhet eksponert for ulike typer finansiell risiko. Med finansiell risiko menes svingninger i resultat og kontantstrøm som følge av forandringer i valutakurser, råvarepriser, rentenivåer og refinansierings- og kredittrisikoer. Södras finanspolitikk for håndtering av finansiell risiko er fastsatt av foreningens styre. Policyen angir mål og regulerer risikomandater og begrensninger for finansvirksomheten. Transaksjonene håndteres sentralt i Konsernstab Økonomi og Finans. Den overgripende målsettingen er å skape en kostnadseffektiv finansiering og håndtering av likvide midler, samt å minimere de negative effektene på konsernets resultat som oppstår på grunn av markedsrisiko. Södras finansielle risikoer måles kontinuerlig og overensstemmelsen med Södras finanspolitikk følges opp. De finansielle risikoene, som i hovedsak er relatert til de internasjonalt virksomme datterselskapene, beskrives mer inngående i note 22 Finansiell risikohåndtering når det gjelder sikrede risikoer, mål, sikringspolitikk samt aktuell eksponering og sikringsgrad. Av Södras masseproduksjon kan i følge finanspolitikken maksimalt 20 prosent sikres via masseprisderivater. Sikret risiko gjelder kontantstrømrisiko, dvs. risiko for at masseprisen Södra kommer til å motta avviker negativt fra det prisnivået som kreves for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. I tillegg sikres den virkelige verdirisikoen som oppstår da Södra gjennom merverdi tjenesten Pulp- Services Hedging tilbyr massekjøpere levering av masse til fast pris. Ved å bytte fastprisavtalen til flytende priser sikres det at prisene avtalt med kundene ikke kommer til å avvike negativt fra de rådene markedsprisene på leveringstidspunktet. For 2010 er det tegnet kontantstrømsikring for volumer tilsvarende 14 prosent (11) av den forventede masseproduksjonen. For etterfølgende år finnes det ingen sikringer. For 2010 har virkelige verdisikringer med henblikk på fastprisavtaler blitt tegnet tilsvarende 9 prosent (2) av forventet masseproduksjon. For 2011 har 3 prosent ( ) av produksjonen blitt sikret. Södra har også mulighet for finansielt å sikre olje, strøm og utslippsrettigheter for å minimere negativ resultatpåvirkning (kontantstrømrisiko) på grunn av variasjon i pris på disse over tid. Oljeeksponering kan sikres med opptil 75 prosent for kommende seksmånedersperiode. Ingen olje er sikret for 2010 (75). Når det gjelder finansiell strømhandel kan prognostisert nettoforbruk sikres med 100 prosent. For 2010 er 35 prosent (14) sikret, mens det for 2011 finnes sikringer på 35 prosent ( ). Södras overskudd av utslippsrettigheter selges iht. retningslinjer i vedtatt policy. I kommende tolvmånedersperiode kan opptil 100 prosent av nettooverskuddet selges. For 2010 er ingen ( ) utslippsrettigheter solgt. Konsernets transaksjonseksponering sikres i samsvar med finanspolitikken prosent av prognostisert valutastrøm i den kommende 12-månedersperiode sikres, og 0 50 prosent av valutastrømmen i neste 24-månedersperiode. Ved regnskapsårets slutt var 42 prosent (37) respektive 15 prosent ( ) sikret. Ifølge policyen kan valutaterminkontrakter, valuta-swaps og valutaopsjoner benyttes som sikringsinstrumenter. Omregningseksponering vedrørende nettoverdien i utenlandske datterselskap valutasikres bare dersom det foreligger spesielle grunner til dette. Med likviditets- og lånerisiko menes risikoen for at nødvendig likviditet ikke er tilgjengelig ved ønsket tidspunkt, eller at refinansieringen blir dyr eller vanskelig. Det er bestemt i finanspolitikken at konsernets likvide midler sammen med lånetilsagn skal tilsvare minst åtte prosent av beregnet årsomsetning. Videre skal gjennomsnittlig kredittløpetid på konsernets lånegjeld komme an på konsernets soliditet. Kredittrisikoen begrenses ved at finanspolitikken fastsetter at hoved delen av Södras likvide midler skal investeres i finansielle instrumenter med god likviditet, kort løpetid og en kredittverdighet på minst A-/K1 etter kredittvurderingsinstituttet Standard & Poors kriterier. For konsernets rentebærende plasseringer angir finanspolitikken hvordan renterisikoen, som utgjøres av de negative endringene i markedsveriden som kan oppstå ved rentebevegelser i avkastningskurven skal begrenses igjennom at plasseringene fordeles på ulike fastrentetider. I note 22 Finansiell risikohåndtering beskrives sammensetningen av plasseringsporteføljene, mål og krav i henhold til finanspolitikken. For den finansielle gjelden er målsetningen å holde rentebindingen innen intervallet 3 15 måneder ettersom det er Södras oppfatning at en relativt kort rentebinding på sikt fører til lavere finansieringskostnader for konsernet. Södra er eksponert for aksjeprisrisiko gjennom sine aksjer, aksjeindekssertifikater, aksjeindeksobligasjoner og aksjefond. Eksponeringen for aksjeprisrisiko utgjorde ved årsskiftet 449 MSEK (237). Regnskapsførsel i samsvar med IFRS Södra bruker fra 1. januar 2009 EU-kommisjonens godkjente International Financial Reporting Standards (IFRS). Målet med byttet er å skape en større sammenliknbarhet med andre foretak i bransjen. For ytterligere beskrivelse av disse reglene henvises det til note 1 Regnskapsprinsipper. I årsrapporten for 2009 har sammenligningstallene for 2008 blitt omregnet i henhold ti IFRS. Effektene av omregningen på rapportene over total resultatet og finansielle anliggender for konsernet i forhold til sammenlignings året vises i note 49 Effekter av overgang til IFRS. Personalarbeid Grunnlaget for personalarbeidet reguleres i personalpolitikken som fremholder betydningen av at medarbeiderne er involvert i virksomheten og i forandringsarbeidet. Kompetanse og engasjement er viktige faktorer, det er også trivsel og trygghet på arbeidsplassen. Kompetanse defineres som kunnskap, vilje og evne. Lederskapet skal preges av tydelig og åpen kommunikasjon, nytenking og en vilje til endringer. Södra skal tiltrekke seg, utvikle og beholde medarbeidere i en organisasjon hvor det vises gjensidig hensyn og respekt. Personalpolitikken omsettes i konkrete mål og planer for konsernets ulike deler. Målene følges opp av konsernledelse og styrer. De prioriterte områdene omfatter kompetansetilførsel før de nærmeste årenes stadig økende pensjonsavganger og en økt bevegelse på arbeidsmarkedet. For øyeblikket er det årlige rekrutteringsbehovet ca. 300 personer. Et tiltak er Södras satsing på universitetskontakter der selskapet deltar på messer, arbeidsmarkedsdager og lignende aktiviteter på prioriterte universiteter og høyskoler. Andre tiltak er konsernets tilbakevendende traineeprogram samt produktivitetsprogrammet med kontinuerlig rekruttering av såkalte navigatører, både et ledd i sjefs- og spesialistrekrutteringen. Elleve unge akademikere ble rekruttert til årets trainee program, sju kvinner og fire menn. Introduksjonsprogrammet for nyansatte som er felles for konsernet, ble gjennomført ved fire tilfeller i løpet av året. Totalt er 23 introduksjonsdager blitt gjennomført siden starten av 2006 for mer enn 800 medarbeidere. Hensikten med introduksjonen er at de nye medarbeiderne skal lære de ulike forretningsområdene til konsernet å kjenne og skape forståelse for betydningen av hver enkelt medarbeiders bidrag. Regelmessige lederutviklings- og sjefsopplæringsprogrammer samt årlige medarbeidersamtaler mellom sjef og medarbeider er gjennomført etter planen. Et prioritert område er arbeidet for å redusere arbeidsskadene. Målrettede handlingsprogrammer for å redusere risikomomenter resulterte i at antallet arbeidsulykker ble redusert i løpet av året. For å forbedre Södra som arbeidsgiver gjennomføres det regelmessig medarbeiderundersøkelser, hvor alle medarbeidere kan gi sitt syn på arbeidsforholdene. Resultatene rapporteres tilbake til arbeidsplass- og arbeidsskiftnivå, hvor også nødvendige forbedringstiltak iverksettes. Undersøkelsen som

7 ble gjennomført i 2009 viste gjennomgående et forbedret resultat innen hele konsernet sammenlignet med undersøkelsen i Neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres i Det er innført en avgiftsbestemt pensjonsløsning som på sikt skal kunne tilbys til alle ansatte i Sverige, og interessen fra de ansatte er stor. Dette er et av tiltakene for at Södra skal oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver. Et viktig mål for 2010 er å utarbeide en personalstrategi og virksomhetsplan som er kraftig forankret i tydelige behov i ulike deler av virksomheten som kompetansetilførsel, lederskap og organisasjonsspørsmål. Resultatet skal følges ved hjelp av nøkkeltall og medarbeiderundersøkelser. Risiko og usikkerhetsfaktorer Restitusjonen i den internasjonale konjunkturen har stor betydning for den globale markedsbalansen for salgsmasse og dermed for volum- og prisutvikling for papirmasse. Konjunkturutviklingen påvirker også byggekonjunkturen nasjonalt og internasjonalt, noe som har stor betydning for konsernets salg av hus, sagde trevarer og interiørprodukter. Restitusjonen skjer fra et lavt nivå, er vanskelig og kan gi tilbakeslag fremover ettersom den i høy grad baseres på massive statlige stimuleringspakker samt styrken i de asiatiske økonomiene. Den private etterspørselen er fremdeles svak. Exitstrategiene, når og på hvilken måte stimuleringene føres tilbake, blir derfor av stor betydning. Flere av Södra-konsernets virksomheter er sterkt avhengig av valuta ved at en betydelig del av salget skjer i andre valutaer enn der kostnadene er. Spesielt valutakursutviklingen for dollar og euro har stor betydning for konsernets resultat. Södras største produksjonskostnader er for virke, lønn, kjemikalier og energi. Også her er konjunkturutviklingen en usikkerhetsfaktor som påvirker hvordan prisene på disse innsatsfaktorene utvikles. Konsernets produktivitetsarbeid og effektiviseringen av produksjon og administrasjon har imidlertid mulighet for å motvirke negative effekter fra uønsket prisutvikling på innsatsfaktorene. Av note 22 Finansiell risikohåndtering fremgår hvordan konsernets resultat og egenkapital i løpet av året hadde vært påvirket dersom en vesentlig variabel i gjennomsnitt i løpet av året hadde vært utviklet annerledes enn det faktiske utfallet. Morselskapet Södra Skogsägarna Økonomiske Samvirke Resultat Morselskapets nettoomsetning ble redusert med 872 MSEK til MSEK (9 247). Driftsresultatet ble forbedret med 132 MSEK til 89 MSEK ( 221). Årsaken til den lavere nettoomsetningen var først og fremst at salget av lagrene med stormfelt virke ble fullført i løpet året. Forbedringen av driftsresultatet berodde på et forbedret driftsresultat hos Södra Skog samt på salget av vindkraftvirksomheten til Statkraft. Finansnettoen ble forbedret til 292 MSEK ( 75) Årsaken var først og fremst økt utbytte fra datterselskaper, omvurdering av plasseringsmidler som en følge av restitusjonen på finansmarkedene i løpet av året samt resultatbidrag fra salg av datterselskaper. Resultatet etter finansielle poster ble forbedret med 499 MSEK til 203 MSEK ( 296). Kontantstrømmen etter innvesteringer ble forbedret med MSEK til MSEK ( 407). Årsaken var først og fremst at varelageret ble redusert med 708 MSEK etter at terminallagrene av tømmer fra tidligere stormer ble avviklet, Södra Skogs resultatforbedring samt årets salg av vindkraftvirksomheten. Annet Virksomheten i Södra Skogsenergi AB ble 1. juli 2009 overlatt til morsel skapet Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Målet var å oppnå en mer rasjonell administrasjon og styring i hele kjeden fra skog til kunde. Fremtidig tilbakebetaling til medlemmer som ble utmeldt i regnskapsåret utgjør 33 MSEK (39). Generalforsamling Generalforsamlingen for 2009 ble holdt i Växjö 13. mai. Generalforsamlingen besluttet utbytte for regnskapsåret 2008 med 4 prosent på innskuddskapitalen, 5 prosent på leveransen av trevirke, innskuddsemisjon på 10 prosent av innestående innbetalt innskuddskapital per 31. desember 2008, samt utbytte av forlagsinnskudd etter avtale. SÖDRA ÅRSBERETNING Utsikter for 2010 Etter en dyp global resesjon i 2009 vurderes den økonomiske veksten å bli positiv igjen i Restitusjonen forventes å bli langsom og vanskelig ettersom den baseres på de usedvanlige økonomisk-politiske innsatsene som fikk verdensøkonomien til å styrkes i andre halvdel av De penge- og finanspolitiske avveiningene som må gjøres i forbindelse med fremtidige tilbakekalling av disse stimuleringstiltakene, innebærer en usikkerhet. Etterspørselen etter skogsråvare forventes fremdeles å være høy i første del av 2010 fordi produksjonstakten er høy og terminallagrene av virke er avvik let. På massemarkedet kommer markedsbalansen fortsatt til å for bedres som en følge av bedre etterspørsel etter papir. Bedre utnyttelse av kapasiteten for skrive- og trykkpapir i Europa vil balansere en økt tilgang av masse. Forbed rede markedsforhold antas å gjelde også for sagde trevarer, småhus og interiørprodukter. Södra anslår et forbedret resultat sammenlignet med Medlemmer Ved årsskiftet var medlemstallet (51 657). Tilknyttet medlemsareal var 2,35 millioner hektar (2,33), en økning på hektar. Overskuddsdisponering Styrets forslag til generalforsamlingen om disponering av overskuddet fremgår på side 59. Forslaget innebærer en samlet utdeling på 394 MSEK, som består av ut deling på innskuddskapitalen med 3 prosent og på leveransene av trevirke med 8 prosent. Dessuten overføres 81 MSEK som innskuddsemisjon og 7 MSEK deles ut på forlagsinnskudd etter avtale.

8 Rapport om konsernets totalresultat MSEK Note Nettoomsetning SÖDRA ÅRSBERETNING Resterende virksomheter Nettoomsetning 2, Øvrige inntekter Endring av lager av ferdige produkter og produkter i arbeid Aktivert arbeid Råvarer og driftsmateriell Handelsvarer Frakt og transport Personalkostnader Øvrige kostnader 5, 7, Avskrivninger og nedskrivninger Andeler av resultat hos søsterselskap Driftsresultat Finansielle inntekter Finansielle kostnader Finansnetto Resultat før skatt Skatt Årets resultat från resterende verksamheter Øvrig totalresultat Årets omregningsdifferanse ved omregning av utenlandske virksomheter Omvurdering til virkelig verdi av finansielle eiendeler som kan selges 9 7 Kontantstrømsikringer Aktuarfortjenester og -tap Skatt som vedrører øvrig totalresultat 32 6 Årets øvrige totalresultat Sum av årets totalresultat Resultat som vedrører: Morselskapet Minoritetens andel av årets resultat 8 2 Årets resultat MSEK *Gjelder 18 måneder /06 * 06/07 * Resultat før skatt MSEK *Gjelder 18 måneder /06 * 06/07 * Sum av årets totalresultat som vedrører: Morselskapets eiere Minoritetsinteresser 8 2 Sum av årets totalresultat Kommentarer til rapport om konsernets totale resultat Konsernets nettoomsetning ble redusert med 297 MSEK til MSEK (16 993). Reduksjonen skyldes først og fremst Södra Skog, der avviklingen av stormfelt virke ble avsluttet. Årets oppkjøp av virksomheter bidro til at omsetningen økte med ni prosent for Södra Timber og med sju prosent for Södra Interiör. Södra Cells omsetning ble marginalt redusert med én prosent. Driftsresultatet ble forverret til 593 MSEK (809). Driftsresultatet omfatter resultateffekter fra valutaderivat og fastpriskontrakter med til sammen 415 MSEK ( 261) og fra salg av elsertifikater med 935 MSEK (648). I avskrivninger og nedskrivninger inngår tilbakeføringer av tidligere nedskrivninger av anleggsverdien ved Södra Timber Mönsterås med 80 MSEK. Tallene fra forrige regnskapsår inkluderer nedskrivninger av anleggsverdien ved massefabrikken i Folla med 43 MSEK. Södra Cells kraftige resultatforverring beror først og fremst på første halvdel av årets svake massemarked som resulterte i omfattende markedsrelaterte produksjonsstopp ved konsernets norske massefabrikker. Massemarkedet innhentet seg i andre halvdel av året og Södra Cells resultat ble dermed forbedret. Finansnettoen utgjorde 69 MSEK ( 113). Den forbedrede nettoen var først og fremst en effekt av omvurdering av plasseringsmidler som en følge av restitusjonen på finansmarkedene i løpet av året. Resultatet før skatt ble forverret med 34 MSEK til 662 MSEK (696). Avkastningen på sysselsatt kapital var 6 prosent (8).

9 Rapport om konsernets økonomiske situasjon 31. desember, MSEK Note AKTIVA 15, 44, 45 Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Goodwill Øvrige immaterielle anleggsmidler Sum immaterielle anleggsmidler Materielle anleggsmidler Bygninger og mark Maskiner og inventar Anlegg under utføring Sum materielle anleggsmidler Biologiske eiendeler Aksjer og andeler i søsterselskap Finansielle plasseringer Overskudd i finansierte pensjonsplaner Andre langsiktige fordringer 21, Utsatte skattefordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Skattefordringer Driftsfordringer Kortsiktige plasseringer Likvide midler Sum omløpsmidler SUM AKTIVA SÖDRA ÅRSBERETNING

10 forts. Rapport om konsernets økonomiske situasjon 31. desember, MSEK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskuddskapital Innbetalt kapital Reserver Balanseført overskudd inklusive årets resultat Egenkapital som vedrører morselskapets eiere Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld 15, 44, 45 Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld 22, Avsetning til pensjoner Langsiktige avsetninger Langsiktig driftsgjeld Utsatt skattegjeld Sum langsiktig gjeld SÖDRA ÅRSBERETNING Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Skattegjeld Kortsiktig driftsgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Informasjon om konsernets stilte sikkerheter og betingede forpliktelser, se note 40 og 41. Kommentar til rapport om konsernets økonomiske situasjon Innvesteringer og oppkjøp av foretak for totalt MSEK bidro til at balansesummen økte med 465 MSEK til MSEK (16 411). Stabiliseringen på massemarkedet samt den endelige lageravviklingen av stormfelt virke medførte at kapitalbindingen på varelageret ble markant redusert, noe som bidro til at kontantstrømmen etter innvesteringer utgjorde MSEK. Med dette økte likvide midler og kortsiktige plasseringer med 980 MSEK til MSEK, til tross for det høye investerings- og oppkjøpsnivået. Egenkapitalen beløp seg til MSEK (9 346). Av egenkapitalen sto innbetalt og emittert innskuddskapital for MSEK (2 113). Fremtidig tilbakebetaling av innskudd til medlemmer som ble utmeldt i regnskapsåret, utgjør 33 MSEK (39). Rentebærende gjeld økte med 72 MSEK til MSEK (2 439). Oppkjøpte foretak tilførte ved kjøpstidspunktet rentebærende gjeld på totalt 325 MSEK. Ved årets slutt hadde 92 MSEK av disse blitt amortisert. Utover denne rentebærende gjelden består konsernets eksterne lån hovedsakelig av lån fra medlemmer fordelt på medlemskonto MSEK, betalingsplan 467 MSEK, skogslån 39 MSEK og likvidkonto 14 MSEK. Utgitt forslagsinnskudd på 131 MSEK har, som en konsekvens av overgangen til bokføring i henhold til IFRS, blitt omklassifisert fra egenkapital til rentebærende gjeld. Södra har en kredittavtale med et banksyndikat som gir Södra muligheten til å låne opptil 200 MUSD. Kreditten var ikke utnyttet ved årsskiftet. Soliditeten var 58 prosent (57) og gjeldsgraden var 0,3 (0,3).

11 Rapport om endringer i egenkapital for konsernet Egenkapital som vedrører morselskapets eiere Konsernet, 2009 Øvrig innbetalt kapital Virkelig verdireserve Balanseført overskudd inkl. årets resultat Sum Innskuddskapital Omregningsreserve Sikringsreserve Minoritetsinteresse Total egenkapital Inngående balanse Sum av årets totalresultat Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Innskuddsemisjon Annet 8 8 Utgående balanse Konsernet, 2008 Inngående balanse Sum av årets totalresultat Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Innskuddsemisjon Endret skattesats Utgående balanse Se note 31 Egenkapital for supplerende informasjon SÖDRA ÅRSBERETNING

12 Rapport om konsernets kontantstrøm MSEK Note Den løpende virksomheten Resultat før skatt Avskrivninger Urealiserte valutakursdifferanser Resultat ved salg av anleggsmidler Nedskrivning av anleggsmidler Nedskrivning av kortsiktige plasseringer Endring av avsetninger Øvrige poster som ikke påvirker kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital Endring i Varelager (økning ) Driftsfordringer (økning ) Driftsgjeld (økning +) Kontantstrøm fra den løpende virksomheten SÖDRA ÅRSBERETNING Investeringsvirksomheten Kjøp av datterselskaper Salg av datterselskaper Kjøp av andre finansielle anleggsmidler 5 63 Investeringer i materielle anleggsmidler Salg av andre anleggsmidler Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten Kontantstrøm etter investeringsvirksomheten Finansieringsvirksomheten Innbetaling av innskuddskapital Tilbakebetaling av innskuddskapital Endring av forlagsinnskudd Utbetalt utdeling Endring av lån fra medlemmer Amortisering av lån 92 Endringer i kortsiktige plasseringer med løpetid > 90 dager Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten ÅRETS KONTANTSTRØM Likvide midler i starten av perioden Kursdifferanser i likvide midler Likvide midler i slutten av perioden

13 Resultatregnskap for morselskapet MSEK Note Resterende virksomheter Nettoomsetning 2, Endring av lager av ferdige produkter og produkter i arbeid 31 5 Øvrige inntekter Handelsvarer Øvrige eksterne kostnader 5, Personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftsutgifter Driftsresultat Resultat fra andeler i konsernselskap Renteinntekter og lignende resultatposter Rentekostnader og lignende resultatposter Finansnetto Resultat etter finansielle poster Balanseregnskapsdisposisjoner Resultat før skatt Skatt Årets resultat SÖDRA ÅRSBERETNING

14 Balanseregnskap for morselskapet 31. desember, MSEK Note AKTIVA 44 Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Øvrige immaterielle anleggsmidler 8 10 Sum immaterielle anleggsmidler Materielle anleggsmidler Bygninger og mark Maskiner og inventar Anlegg under utføring Sum materielle anleggsmidler SÖDRA ÅRSBERETNING Finansielle anleggsmidler Andeler i konsernselskap Langsiktige fordringer hos konsernselskap Aksjer og andeler i søsterselskap Overskudd i finansierte pensjonsplaner Andre langsiktige verdipapirer Andre langsiktige fordringer Utsatte skattefordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Rentebærende fordringer hos konsernselskap Driftsfordringer Sum kortsiktige fordringer Kortsiktige finansielle plasseringer Kassebeholdning og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM AKTIVA

15 31. desember, MSEK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Innskuddskapital Forlagsinnskudd Reservefond Sum bundet egenkapital Fri egenkapital Balansert resultat Årets resultat Sum fri egenkapital Sum egenkapital Ubeskattede reserver Avsetninger Avsetninger til pensjoner Langsiktige avsetninger Sum avsetninger Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld hos konsernselskap Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld hos konsernselskap Kortsiktig rentebærende gjeld Aktuell skattegjeld Kortsiktig driftsgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD SÖDRA ÅRSBERETNING Stilte sikkerheter Betingede forpliktelser

16 Rapport om endringerer i egenkapital for morselskapet MSEK Innskudds - kapital Bundet egenkapital Forlagsinnskudd Reservefond Fri egenkapital Balansert resultat Årets resultat Total egenkapital Inngående balanse Overføring av periodens resultat Årets resultat Konsernbidrag Skatteeffekt på konsernbidrag Sum for endringer i eiendeler eksklusive eiertransaksjoner Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Utbetalte forlagsinnskudd 0 0 Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Utdeling på forlagsinnskudd 7 7 Innskuddsemisjon Utgående balanse SÖDRA ÅRSBERETNING Inngående balanse Overføring av periodens resultat Årets resultat Konsernbidrag Skatteeffekt på konsernbidrag Sum for endringer i eiendeler eksklusive eiertransaksjoner Innbetalt innskuddskapital fra medlemmer Utbetalt innskuddskapital til medlemmer Utbetalte forlagsinnskudd Overskuddsdisponering Utdeling til medlemmer Utdeling på forlagsinnskudd Innskuddsemisjon Utgående balanse Se note 31 Egenkapital for supplerende informasjon

17 Kontantstrømanalyse for morselskapet MSEK Note Den løpende virksomheten Resultat etter finansielle poster Avskrivninger i samsvar med avskrivningsplan Resultat ved salg av anleggsmidler Nedskriving av anleggsmidler 87 Nedskrivning av kortsiktige plasseringer Mottatt utbytte fra datterselskap 300 Endring av avsetninger 6 38 Øvrige poster som ikke påvirker kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital Endring i Varelager (økning ) Driftsfordringer (økning ) Driftsgjeld (økning +) Kontantstrøm fra den løpende virksomheten Investeringsvirksomheten Kjøp av aksjer i datterselskaper Salg av aksjer i datterselskaper 229 Kjøp av andre finansielle anleggsmidler 1 72 Salg av andre finansielle anleggsmidler 18 Investeringer i materielle anleggsmidler Salg av andre anleggsmidler 7 Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten Kontantstrøm etter investeringsvirksomheten Finansieringsvirksomheten Innbetaling av innskuddskapital Tilbakebetaling av innskuddskapital Endring av forlagsinnskudd Utbetalt utdeling Endring av lån fra medlemmer Amortisering av lån 383 Mottatte konsernbidrag Avgitte konsernbidrag 76 Endringer i kortsiktige plasseringer med løpetid > 90 dager Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten SÖDRA ÅRSBERETNING ÅRETS KONTANTSTRØM Likvide midler i starten av perioden Likvide midler i slutten av perioden

18 SÖDRA ÅRSBERETNING Noter 1 Bokføringsprinsipper Regnskapsprinsippene som er angitt nedenfor har, med unntak som nærmere beskrevet, blitt anvendt konsekvent på samtlige perioder som presenteres i konsernets finansielle rapporter. Konsernets regnskapsprinsipper er også konsekvent anvendt av konsernselskap og søsterselskap. Overensstemmelse med normgivning og lov Konsernregnskapet er opprettet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkninger av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som angitt av EU. Videre har anbefalingen RFR 1.2, Supplerende regnskapsregler for konsernet, fra det svenske Rådet for finansiell rapportering blitt tatt hensyn til. Morselskapet anvender samme regnskapsprinsipper som konsernet bortsett fra i de tilfeller som angis nedenfor under avsnittet Morselskapets regnskapsprinsipper. Årsrapporten og konsernrapporten er godkjent for utstedelse av styret og administrerende direktør 26. februar Konsernets rapport om totalresultatet og rapport om økonomisk situasjon samt morselskapets resultat- og balanseregnskap fastsettes av generalforsamlingen 19. mai Vurderingsgrunner anvendt ved opprettelsen av de finansielle rapportene Eiendeler og gjeld er regnskapsført til historisk kjøpsverdi, utenom visse finansielle eiendeler og gjeld samt biologiske eiendeler som vurderes i virkelig verdi. Finansielle eiendeler og gjeld som vurderes til virkelig verdi består av derivatinstrumenter, finansielle eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi via resultatet og finansielle eiendeler som kan selges. Funksjonell valuta og rapporteringsvaluta De selskapene som inngår i konsernet, oppretter sine egne finansielle rapporter i den valutaen som brukes i det økonomiske miljøet der respektive selskap hovedsakelig har sin virksomhet, den såkalte funksjonelle valutaen. Disse rapportene utgjør grunnlaget for konsernregnskapet. Konsernregnskapet opprettes i svenske kroner, som er morselskapets funksjonelle valuta og rapporteringsvaluta. Samtlige beløp er, om ikke annet oppgis, angitt i MSEK. Vurderinger og overslag i de finansielle rapportene Å opprette de finansielle rapportene i henhold til IFRS krever at selskapsledelsen gjør vurderinger og overslag samt antagelser som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsippene og de bokførte beløpene av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Det virkelige utfallet kan avvike fra disse overslagene og vurderingene. Overslagene og antakelsene gås regelmessig gjennom. Endringer av overslag bokføres i den perioden endringen gjøres dersom den bare er påvirket av denne perioden, eller i den perioden endringen gjøres og i fremtidige perioder dersom endringen påvirker både den aktuelle perioden og fremtidige perioder. Vurderinger gjort av selskapsledelsen ved anvendelsen av IFRS som har en betydelig innvirkning på de finansielle rapportene og utførte overslag som kan medføre vesentlige justeringer i det påfølgende årets finansielle rapporter, beskrives nærmere i note 43 Viktige vurderinger og overslag. Endrede regnskapsprinsipper Södra anvender fra 1. januar 2009 IFRS i konsernregnskapet. Overgangen til bokføring i henhold til IFRS har for konsernet blitt vist i henhold til IFRS 1 og beskrives i note 49 Effekter av overgangen til IFRS. Sammenligningstallene for 2008 er regnet om i samsvar med IFRS. Nye IFRS og tolkninger som ennå ikke er tatt i bruk Et antall nye eller endrede standarder og tolkninger trer først i kraft i løpet av kommende regnskapsår og har ikke blitt anvendt ved opprettelsen av disse finansielle rapportene. Nyheter og endringer som anvendes fra og med regnskapsår etter 2009 planlegges ikke å anvendes før dette. Følgende endringer anslås å anvendes for Södra konsernet: Omarbeidet IFRS 3 Oppkjøp av virksomheter Standarden er revidert med en utførlig omarbeiding av bruk av anskaffelsesmetoden med følgende endringer i IAS 27 Konsernregnskap og separate finansielle rapporter, IAS 28 Søsterselskap og IAS 31 Joint Ventures. Södra beregner å anvende den reviderte standarden fra og med 1. januar IAS 27 Konsernregnskap og separate finansielle rapporter Endringen som gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere, krever at effektene av alle transaksjoner med minoritetseiere bok føres i egenkapital om det ikke medfører noen endring i den avgjørende innflytelsen og at disse transaksjonene ikke lenger gir mulighet til goodwill eller gevinst og tap. Södra beregner å anvende denne endringen fra og med 1. januar 2010, men endringen anslås ikke å få noen innvirkning på konsernets finansielle rapporter. Utover standarder som er tidligere antatt og forklart ovenfor, finnes det en rekke nye standarder, tillegg til standarder og tolkninger som ikke er trådt i kraft for regnskapsåret 2009 og som ikke ble anvendt når konsernregnskapet ble opprettet. Ingen av disse påvirker konsernregnskapet med unntak av Poster berettiget for sikringsbokføring tillegg til IAS 39 Finansielle instrumenter: Bokføring og vurdering, som tydeliggjør prinsippene for om spesifikke risikoer eller deler av kontantstrømmen kan utgjøre poster ved bokføring av sikringstransaksjon. Tillegget, som blir obligatorisk ved konsernregnskap i 2010, ventes ikke å påvirke konsernregnskapet nevneverdig. Klassifisering Anleggsmidler og langsiktig gjeld består hovedsakelig av beløp som forventes gjenvunnet eller betalt etter mer enn tolv måneder regnet fra balansedagen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld består hovedsakelig av beløp som forventes erholdt eller betalt innen tolv måneder regnet fra balansedagen. Virksomhetssegment Et virksomhetssegment er en del av konsernet som driver virksomhet der det kan generere inntekter og pådra seg kostnader og for hvilket det finnes frittstående finansiell informasjon tilgjengelig. Et virksomhetssegments resultat følges opp av selskapets høyeste beslutningstakere for å vurdere resultatet samt for å kunne fordele ressurser til virksomhetssegmentet. Se note 2 Virksomhetssegment for inndeling og presentasjon av virksomhetssegment. Konsernets virksomhet er inndelt i følgende virksomhetssegmenter: Södra Skog forsyner konsernets industrier med trevirkeråvarer, driver ekstern handel med trevirkeråvarer og biobrensel og stiller i tillegg skogtjenester til rådighet for medlemmene. Morselskapets primære virksomhet består av Södra Skog. Södra Timber produserer sagde og høvlede trevarer hovedsakelig til konstruksjonsformål og annen byggevirksomhet ved sagbruk i Sør- Sverige. Etter årets oppkjøp av Trivselhus omfatter virksomhetssegmentet også prefabrikerte småhus. Södra Interiör produserer et bredt sortiment interiørprodukter i tre, blant annet listverk, panel, gulv og innredningsdetaljer, ved svenske, norske og danske anlegg. Södra Cell er en av verdens største produsenter av papirmasse til salgsmarkedet. Massen selges hovedsakelig til europeiske papirfabrikker som lager finpapir, magasinpapir, mykpapir (tissue) og spesialpapir. Felles for konsernet omfatter konsernets finansvirksomhet samt øvrige felles funksjoner for konsernet som selskapsledelse, stab og serviceenheter. Fordeling per segment Segmentets resultat, eiendeler og gjeld inkluderer direkte henførbare poster. Rentebærende fordringer og gjeld, pensjonsavsetninger og likvide midler og skatt er ikke inkludert. Segmentenes investeringer i materielle og immaterielle anleggsmidler inkluderer samtlige investeringer.

SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011. Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum

SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011. Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011 Finansiell usikkerhet svekker markedet Nytt storsagbruk starter i Värö Produksjon av tekstilmasse i Mörrum Forslag til medlemmenes overskuddsdeling på 436 MSEK Innhold Styrets beretning

Detaljer

SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING

SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING Innhold Dette er Södra Fane Kort om Södra 1 Året i korthet 2 Styrelederen og konsernsjefen har ordet 4 Sammendrag av konsernøkonomien 6 Femårsoversikt Dette

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom ÅRSRAPPORT 2014 Gode rom 1 Innhold Hovedtall 5 år 3 Årsberetning 4 Eierstyring 15 Samfunnsansvarsrapport 20 Konsern Finansielle nøkkeltall 28 Resultat 30 Balanse 31 Endringer i egenkapital 33 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtrekk for året Et utfordrende år, men utsikter til bedre markedsforhold

Hovedtrekk for året Et utfordrende år, men utsikter til bedre markedsforhold Hovedtrekk for året Et utfordrende år, men utsikter til bedre markedsforhold For konsernet samlet har 2013 vært et år preget av utfordrende markedsforhold, forsinkelser i gjennomføring av investeringsprosjekter

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Gode rom

ÅRSRAPPORT 2012. Gode rom ÅRSRAPPORT 2012 Gode rom Moelven årsrapport 2012 i henhold til norske myndigheters krav En mer utfyllende årsrapport finnes som web årsrapport på www.moelven.no under finansiell informasjon. Innhold Moelven

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Gode rom ÅRSRAPPORT 2013

Gode rom ÅRSRAPPORT 2013 Gode rom ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 03 Lokalisering og selskapsstruktur 04 Hovedtall 5 år 06 Årsberetning 25 Eierstyring 32 Samfunnsansvarsrapport Konsern 44 Finansielle nøkkeltall 46 Resultat 47 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer